EIDSVOLL KOMMUNE. Reguleringsbestemmelser i tilknytning til detaljreguleringsplan for: Dal næringsområde gbnr. 92/594 m.fl.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EIDSVOLL KOMMUNE. Reguleringsbestemmelser i tilknytning til detaljreguleringsplan for: Dal næringsområde gbnr. 92/594 m.fl."

Transkript

1 EIDSVOLL KOMMUNE Reguleringsbestemmelser i tilknytning til detaljreguleringsplan for: Dal næringsområde gbnr. 92/594 m.fl. Planen er datert: Bestemmelsene er datert: Vedtatt av kommunestyret: , sist rev.: xx.xx.20xx , sist rev.: xx.xx.20xx xx.xx.20xx Rplan ID BESTEMMELSER jfr. PBL 12-7 (endring av bestemmelser vedtatt i 1984/1989) 1. INNLEDNING 1.1 Bestemmelsene gjelder for reguleringsområdet Servicesenter Dal / Dal Næringsområde vist med reguleringsgrense på plankart datert Innenfor området er arealet regulert til disse formålene: - Bebyggelse og anlegg (PBL 12 5 nr. 1): Næringsområde N1, 1300 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur(pbl 12 5 nr. 2): Kjøreveg - KV1-2, 2011 Gang-sykkelveg - GS1, 2015 Annen veggrunn, 2018 Annen veggrunn grøntareal, 2019 Grønnstruktur(PBL 12 5 nr. 3): Vegetasjonsskjerm - VS1, Hensynssoner (PBL 12 6): 2. Frisikt, H140 FELLESBESTEMMELSER 2.1. Tilrettelegging for funksjonshemmede Det skal etterstrebes universell utforming innenfor planområdet. 2.2 Tekniske anlegg Anleggene skal bygges og ha en kvalitet i samsvar med gjeldende kommunal standard ved opparbeidelse. Vedlagt søknaden om tekniske anlegg skal det foreligge lengde- og tverrprofiler som dokumenterer skjæringer og fyllinger. Detaljplanene skal utformes med sikte på tilpasning til eksisterende terreng. Ved større masseplaneringer/masseflyttinger, samt oppsetting av gjerder, forstøtningsmurer eller andre spesielle konstruksjoner må det søkes kommunen om tillatelse vedr. plassering, høyde, konstruksjon og farge. 2.3 Overvann Overflatevann/takvann/drensvann skal primært tas hånd om på egen eiendom. Beskrivelse av løsning skal vedlegges søknad om tillatelse til tiltak. 3. BYGG- OG ANLEGGSOMRÅDER 3.1. Næringsområde, N1 I området skal oppføres bygninger for næringsvirksomhet med tilhørende anlegg. Rplan Side 1 av 2

2 Med dette menes lager, kontor og industri. Med industri menes virksomheter som etter kommunens skjønn ikke vil medføre vesentlig ulempe for omgivelsene, ved støy eller forurensning. Brann- og eksplosjonsfarlig virksomhet tillates ikke. Det tillates ikke oppført bygg for detaljhandel, slik som dagligvareforretning. Sammen med søknad om tillatelse til tiltak skal legges ved situasjonsplan i målestokk 1:200. Situasjonsplanen skal vise planlagt bebyggelse, eksisterende og fremtidig terreng, vegetasjon / beplantning, veger, gangveger, gjerder, parkeringsareal og manøvreringsareal. Kommunen skal ved sin behandling av tillatelser påse at bebyggelsen får god form og materialbehandling, og at alle bygninger får en harmonisk og god utførelse med hensyn til form, type tak og materialvalg. Dette kan gjøres skriftlig, eller ved hjelp av illustrasjoner av plan, snitt, fasader el. 3d (perspektiver) Tomteutnytting og utforming bygg Tillatt tomteutnyttelse skal ikke overstige BYA 60 %. Biloppstillingsplasser på terreng skal regnes med i BYA med 18m² pr plass. Manøvrerings-/losseareal skal ikke inngå i beregningen. Gesimshøyde skal ikke overstige 12 meter over gjennomsnittlig planert terreng. Mønehøyde skal ikke overstige 14 meter over gjennomsnittlig planert terreng. Nødvendige konstruksjoner for ventilasjon, heis etc. tillates ovenpå tak av maksimal tillatt høyde. Kommunen kan av hensyn til miljøforstyrrelser kreve nødvendige skjermingstiltak i form av støyvoller, gjerder, beplantningsbelter m.v Parkering Det skal avsettes: 1 p-plass pr. 50 m 2 kontor 1 p-plass pr. 80 m 2 lager/verksted/industri Ved andre tiltak må parkeringsbehov vurderes særskilt. Kommunen kan redusere totalkravet dersom maksimalt parkeringsbehov opptrer til forskjellige tider på døgnet innen samme område. Det skal i tillegg avsettes tilstrekkelig plass for lasting/lossing og manøvrering. 4. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 4.1 Kjøreveger, KV1-2 Kjøreveg KV1 er offentlig veg / eksisterende veg (Industrivegen). Kjøreveg KV2 er privat felles adkomst til Gnr/bnr 92/594, 93/139, 93/117, 90/125 og 93/154. Total vegbredde skal være 7 meter inkl. skulder. 4.2 Gang-/sykkelveg, GS1 Gang-sykkelveg GS1 er offentlig/eksisterende gang-/sykkelveg (Pilegrimsleden). 5. GRØNNSTRUKTUR 5.1 Vegetasjonsskjerm, VS1 I vegetasjonsskjermen skal eksisterende vegetasjon pleies og suppleres slik at den til enhver tid har skjermende effekt. Flatehogst tillates ikke. 6. HENSYNSSONER 6.1 Frisikt (H140) Frisikt skal tilrettelegges som vist i planen. I frisiktområdet skal det ikke være sikthindrende vegetasjon, sikthindrende gjerder, murer eller andre innretninger med høyde over 50 cm over tilstøtende vegers kjørebaneplan. Rplan Side 2 av 2

3

4

5

6

7

8 EIDSVOLL KOMMUNE ENDRING REGULERINGSPLAN - DETALJREGULERING SERVICESENTER DAL DAL NÆRINGSOMRÅDE(ØRN) Gnr/bnr 92/594 og deler av 93/117 og 139 Tomta sett fra Industrivegen Planbeskrivelse ØRP v/aksel Askeland, 1.november 2012

9 1. Bakgrunn Øvre Romerike Prosjektering AS har på oppdrag fra grunneierne Ole M. Almeli og Bjørn Dæhlie utarbeidet forslag til endring reguleringsplan for Servicesenter Dal, samt Dal Næringsområde (ØRN). Hensikten med planen er å endre gjeldende utbyggingsformål (bensinstasjon, motell, kafeteria), og legge til rette for en næringsutvikling som i større grad samsvarer med eksisterende næringsvirksomhet i ØRN-området. Dette fordi det er etablert overnatting/service på vestsiden av E6(Leto), og det er ikke aktuelt å etablere slik virksomhet her. Reguleringsplanen vil ellers søke å legge opp til en oppgradering og gi muligheter for en framtidsrettet utvikling av området. 2. Planområdet Planen omfatter et område på ca. 16 daa, og består i hovedsak av eiendommene gnr/bnr 92/594, 93/139 og 93/117. Området er lokalisert øst for Statoil vegserviceanlegg på Dal, mellom dette og Dal næringsområde ØRN., se plankart nedenfor. Fig. 1: Varslet planområde Området er i dag avsatt til område for bensinstasjon, motell og kafeteria i reguleringsplan for «Servicesenter Dal, Norsk Olje AS, gnr 92, bnr 61 m.fl.», stadfestet av Miljøverndepartementet i Planområdet vil også innbefatte et mindre areal avsatt til parkbelte i reguleringsplan for «Dal næringsområde», vedtatt i 1989, samt et mindre område avsatt som midlertidig trafikkområde (anleggsområde) i reguleringsplanen for «E6 Hovinmoen Dal», vedtatt i Denne avgrensingen er valgt for å oppnå en ny, helhetlig plan og gi muligheter for en best mulig utnyttelse av området. Side 2 av 9

10 Statoil E6 Letohallen Fig. 2: Flyfoto som viser området beliggende øst for E6 på Dal. Området ligger mellom 195 og 201 m.o.h. 2. Planstatus og rammebetingelser Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging. Dette er lagt til grunn for gjeldende kommuneplan for Eidsvoll og gjeldende reguleringsplan for Dal Næringsområde (ØRN), og følges nå opp videre gjennom forslaget til detaljreguleringsplan. Retningslinjer for Universell utforming krever at alle skal ha like muligheter for å kunne bevege og orientere seg i samfunnet. Planområdet er forholdsvis flatt og gir et fint utgangspunkt for universell utforming for alle besøkende til anlegget. Universell utforming legges til rette for tilgjengelighet til alle funksjoner i bebyggelsen. Retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen (t-1442) Et næringsområde som dette er i utgangspunktet hverken spesielt støyfølsomt eller støyende. Den største støykilden i området er trafikken på E6. Side 3 av 9

11 Kommuneplanen for Eidsvoll forutsetter at planområdet skal utnyttes til erverv, forretning/kontor/industri/lager. Forslaget til detaljreguleringsplan imøtekommer dette. Fig. 3: Utsnitt kommuneplan for Eidsvoll, ØRN-området Kommuneplanens samfunnsdel sier at hovedmålet innenfor næringsutvikling er at Eidsvoll skal framstå som en attraktiv kommune for næringsetablering og næringsutvikling. Reguleringsplaner se foran under pkt. 2. Området er i dag avsatt til område for bensinstasjon, motell og kafeteria i reguleringsplan for «Servicesenter Dal, Norsk Olje AS» og innbefatter også et mindre areal avsatt til parkbelte i reguleringsplan for «Dal næringsområde», vedtatt i 1989, samt et mindre område avsatt som midlertidig trafikkområde (anleggsområde) i reguleringsplanen for «E6 Hovinmoen Dal». Fig 4: Østre del av tomta N1 ser bebyggelse på gnr/bnr 93/143 Side 4 av 9

12 3. Planforslaget og vurderinger Forslaget til detaljreguleringsplan omfatter eiendommene gnr/bnr 92/594, 93/117, 93/139 og deler av eiendommene 90/125, 93/154, 93/143. I tillegg er det regulert til senterlinje Industrivegen(KV1). Det alt vesentlige av planområdet er foreslått regulert til næringsformål (N1). Det er i denne omreguleringen ikke gjort noen spesielle undersøkelser. Tomta er omdisponert/regulert og delvis planert/gjort veginngrep m.m. for mange år siden, og framstår pr dato som en ledig og byggeklar tomt i næringsområdet. Berggrunn Hovedbergart: Diorittisk til granittisk gneis, migmatitt. (Kilde: NGU). Fig. 5: kart med oversikt bergarter Løsmasser Breelvavsetning. Materiale transportert og avsatt av breelver. Sedimentet består av sorterte, ofte skråstilte lag av forskjellig kornstørrelse fra fin sand til stein og blokk. Breelvavsetninger har ofte klare overflateformer som terrasser, rygger og vifter. Mektigheten er ofte flere ti-talls meter (Kilde: NGU). Det er ut fra dette stabile masser / grunnforhold i området. Fig. 6: kart med oversikt løsmasser Side 5 av 9

13 Kulturminner Det er ikke registrert arkeologiske kulturminner, kulturminner av nyere tid eller SEFRAKregistrerte bygg innenfor området(kilde: Arealis). Pilegrimsleden er merket langs gang-/sykkelveg vest for planområdet. Naturmiljø / Biologisk mangfold Det er ikke registrert noe spesielt i forhold til biologisk mangfold, arter flora/fauna (kilde: miljøstatus.no og Arealis). Tomta er avskoget og det er som nevnt før, allerede gjort inngrep her for flere år siden. Fig. 7: Plankart Det er regulert ny felles privat adkomstveg(kv2) vest for byggeområdet parallelt med eksisterende gang-/sykkelveg. Avkjøring til N1 blir fra denne private vegen ikke fra den kommunale vegen (KV1). Denne vegen skal også kunne fungere som adkomst for tomtene /næringsområdet sør for N1, som et alternativ til den allerede regulerte adkomsten fra Vognvegen i sørøst. Side 6 av 9

14 Parkbelte i gjeldende plan for Dal Næringsområde reguleres for det meste bort, med unntak av et belte mot eiendommen i øst hvor det i dag er noe vegetasjon(vs1) se foto under. Fig. 8: vegetasjon øst for N1, Industrivegen i forgrunnen. Poenget med det regulerte parkbelte var å skille mellom næringsområdet og servicesenteret som i sin tid ble planlagt her. Dette er to vidt forskjellige formål/virksomheter. Med en omregulering vil hensikten med skillet forsvinne. For å få en sammenheng i næringsområdet/ørn og en fleksibilitet innenfor området så reguleres det til næringsformål med samme bestemmelser som i gjeldende plan for Dal Næringsområde. Fig. 6: dagens innkjøring på tomta (skal stenges) Side 7 av 9

15 Det er utarbeidet nye reguleringsbestemmelser for detaljplanområdet i tråd med ny plan- og bygningslov. Bestemmelsene er basert på de gjeldende reguleringsbestemmelsene tilknyttet reguleringsplanen for Dal Næringsområde (ØRN) da denne tomta blir en del av dette området. Forslaget til reguleringsbestemmelsene tillater BYA inntil 60 % (inklusiv parkering i hht reguleringsbestemmelsene) og bebyggelse med gesimshøyde maks 12m (maks 4 etg) og mønehøyde maks 14 m. Arealfordelingen i planforslaget er som følger: Formål Areal m 2 BEBYGGELSE OG ANLEGG Næringsområde SAMFERDSELSANLEGG Kjøreveg Annet vegareal Gang-/sykkelveg 13 GRØNNSTRUKTUR, vegetasjonsskjerm 680 Sum planområdet ROS-analyse Det er utarbeidet ROS-analyse tilknyttet forslaget til detaljreguleringsplan, se separat rapport. Risiko for utslipp av giftige og eksplosjonsfarlige/brennbare gasser/væsker, industribrann og ulykker ved anleggsgjennomføring er tema som er undergitt spesiell oppmerksomhet. 6. Planprosess og medvirkning Oppstartsmøte med kommunen ble avholdt den Det var enighet om at dette var en ordinær planendring/detaljregulering med «full varsling». Ny adkomstveg til tomtene sør for den aktuelle tomta som endres ble også drøftet (hvis denne skulle være kommunal så må en inn med snuplass). Området er svært «sentralt» i ØRN og i nærheten av E6-avkjøringen - og forslagsstiller ønsket seg høy standard på området. Varsling av planarbeidet ble foretatt ved brev til kommunen, naboer og berørte instanser den , samt annonsering i Romerikes blad og Eidsvoll/Ullensaker Blad den den med frist for uttalelser den iht. adresselister mottatt fra kommunen. Det er mottatt 3 uttalelser, se vedlegg: 1. Statens vegvesen, brev av Akershus fylkeskommune, brev av Fylkesmannen i Oslo og Akershus, brev av Ad 1. Statens Vegvesen Statens vegvesen har ingen merknader til varsel om oppstart av arbeid med endring av reguleringsplan. Ad 2. Akershus fylkeskommune Det er ikke registrert fornminner eller nyere tids kulturminner i området. Området er ikke befart. De påpeker at det ikke etableres virksomheter i området som tiltrekker seg mange mennesker og kan bidra til å svekke Eidsvoll sentrum og de andre tettstedene i kommunen. Bestemmelsene må utformes entydige og avklarende. Fylkesrådmannen anbefaler at muligheten for fjernvarmeanlegg utredes. Også universell utforming skal tas med i denne planen. Tiltakshavers kommentar: Det er utarbeidet plandok hvor bl.a. forholdet til UU er tatt med i bestemmelsene. Vedr. energiløsning, så er ikke dette området innenfor noe konsesjonsområde for fjernvarme. Side 8 av 9

16 Ad. 3. Fylkesmannen i Oslo og Akershus De fikk utsatt frist for uttalelse. Fylkesmannen presiserer at det ikke må legges opp til detaljhandel og arbeidsintensive næringer i området. Tiltakshavers kommentar: Det tillates ikke etablering av detaljhandel i området. Side 9 av 9

17

18 Prosjektnr.: a Detaljregulering for Endring «Servicesenter Dal Dal Næringsområde(ØRN)», gnr/bnr 92/594, 93/117, 139 og deler av 90/125 og 93/154 Eidsvoll Kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Dato

19 Risiko og sårbarhetsanalyse, Endring «Servicesenter Dal Dal Næringsområde(ØRN)», gnr/bnr 92/594, 93/117, 139 m.fl. 1 Innhold 1. Bakgrunn og nøkkelopplysninger Metode Uønskede hendelser og konsekvenser Risiko- og sårbarhetsvurdering Samlet risikovurdering... 11

20 Risiko og sårbarhetsanalyse, Endring «Servicesenter Dal Dal Næringsområde(ØRN)», gnr/bnr 92/594, 93/117, 139 m.fl Bakgrunn og nøkkelopplysninger Risiko- og sårbarhetsanalysen er gjennomført i forbindelse med utarbeidelse av detaljregulering «Servicesenter Dal Dal Næringsområde(ØRN)». Hensikten med planen er å endre gjeldende utbyggingsformål (bensinstasjon, motell, kafeteria), og legge til rette for en næringsutvikling som i større grad samsvarer med eksisterende næringsvirksomhet i ØRN-området. Reguleringsplanen vil ellers søke å legge opp til en oppgradering og gi muligheter for en framtidsrettet utvikling av området. 1.2 Beskrivelse av planområdet Planområdet er en del av ØRN, rett ved Statoil, i nærheten av E6-avkjøringen. Tomta er den første en kommer til i ØRN. Det er meter avstand til nærmeste bolig nordvest for næringsområdet. ØRN er bygd ut i ganske stor grad siden opprinnelig plan ble vedtatt i Området ligger rett øst for E6, med avkjørsel fra Industrivegen (kommunal vag) som for øvrig er blindvei inne i ØRN. Avkjørselen til næringsområdet ligger rett øst for Statoil, og det er planlagt ny adkomstveg i vestre del av den nye næringstomta N1. Gang-sykkelveg som er opparbeidet i forbindelse med E6-utbyggingen går vest for planområdet. Grunnforholdene er breelvavsetninger av ukjent tykkelse (trolig flere titalls meter). Dette er svært stabile masser, og det er derfor ikke foretatt noen geotekniske undersøkelser. Det er pr dato ikke konkrete planer vedr. hvilken virksomhet som skal etablere seg i området, imidlertid må dette være en virksomhet innenfor kontor/lager/industri-segmentet. Det tillates ikke detaljhandel i området. 2. Metode Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på temaveileder fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Samfunnssikkerhet i arealplanlegging, kartlegging av risiko og sårbarhet (2010). Risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS) er foretatt i forbindelse med forslag til endring detaljregulering «Servicesenter Dal Dal Næringsområde(ØRN)». Det er foretatt en kartlegging av mulige uønskede hendelser ut fra generell/teoretisk vurdering, sortert i hendelser som kan påvirke planområdets funksjon, utforming med mer, og hendelser som kan påvirke omgivelsene (iht konsekvenser for og konsekvenser av planen). Forhold som er med i sjekklista, men ikke aktuelt for planområdet, er kvittert ut som enten uaktuelt eller vurdert, men funnet ubetydelig. For hendelser som er vurdert til å kunne være aktuelle for området er risikoen nærmere analysert i eget skjema. Risikoen uttrykkes ved sannsynlighet for og konsekvenser av uønsket hendelse. Vurdering av årsak For å kunne si noe om sannsynligheten for at en hendelse skal kunne inntreffe, er det nødvendig å vurdere årsakene til at en hendelse kan oppstå. På et generelt nivå kan hendelser utløses av: Menneskelig eller organisatorisk svikt Teknisk svikt Ytre påvirkning

21 Risiko og sårbarhetsanalyse, Endring «Servicesenter Dal Dal Næringsområde(ØRN)», gnr/bnr 92/594, 93/117, 139 m.fl. 3 Vurdering av sannsynlighet Vurderingen av sannsynligheten for at en hendelse skal inntreffe tar utgangspunkt i kart, eksisterende registreringer, lokal kunnskap, ekspertuttalelser, planfaglige vurderinger, og annen relevant informasjon. I tillegg er det vurdert hvordan framtidige klimatilpasninger påvirker dette bildet. Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i: Begrep Ikke sannsynlig Lite sannsynlig Mindre sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig Frekvens Særdeles liten risiko for at hendelse skal inntreffe Mindre enn en gang i løpet av 50 år En gang i løpet av år En gang i løpet av 1 10 år Mer enn en gang i løpet av ett år Vurdering av konsekvenser Det er vurdert hvilke konsekvenser en eventuell hendelse kan få. Hendelsene er vurdert i forhold til: Liv/helse Miljø Materielle verdier/økonomiske verdier/produksjonstap Samfunnsviktige funksjoner. Samfunnsviktige funksjoner (eks kommunikasjon) kan settes ut av drift som følge av hendelse, noe som kan gi indirekte konsekvenser. Begrep Liv/helse Miljø Økonomiske verdier/ produksjonstap Ufarlig Ingen personskader Ingen skader Tap lavere enn kr Tap av samfunnsviktige funksjoner Systembrudd er uvesentlig. En viss fare Få og små personskader Mindre skader, lokale skader. Restitusjonstid <1år Tap mellom kr og kr Midlertidig systembrudd som kan føre til mindre skader på personer/ miljø/ økonomi dersom reservesystem ikke finnes. Alvorlig Alvorlige (behandlings -krevende) personskader Omfattende skader, regionale konsekvenser med restitusjonstid >1år Tap mellom kr og 2,5 mill. kr Driftsstans i flere døgn som kan medføre alvorlig personskade/ miljøskade/ økonomisk tap. Katastrofal En eller flere døde Svært alvorlige og langvarige skader, uopprettelig miljøskade Tap over 2,5 mill. kr. System settes varig ut av drift.

22 Risiko og sårbarhetsanalyse, Endring «Servicesenter Dal Dal Næringsområde(ØRN)», gnr/bnr 92/594, 93/117, 139 m.fl Uønskede hendelser og konsekvenser For de hendelser som i skjemaet under er vurdert til å være aktuelt for området, er risikoen nærmere analysert i eget skjema (kap.4). Henvisning til skjemanr. står i tabellen under. Hendelse/situasjon er vurdert til tre ulike kategorier: Nei, uaktuelt pga av planens innhold eller beliggenhet. Nei, vurdert til ubetydelig pga svært liten risiko, sårbarhet eller konsekvens. Ikke utredet videre. Risikovurdert og utredet i eget skjema kap. 4 og omtalt i oppsummeringskapittelet. Hendelse/situasjon Nei, uaktuelt Nei, vurdert som ubetydelig (kort kommentert) Risikovurdert i skjema nr. Ras/skred/utglidninger/grunnforhold Er det fare for is- eller snøskred innenfor planområdet? x Er området utsatt for is- eller snøskred fra utsiden og inn i planområdet? x Er det fare for jord- eller steinras innenfor planområdet? Ikke registrert noe i temakartbase NGU. Forholdsvis flat tomt. Er området utsatt for jord- eller steinras/utglidning fra utsiden og inn i planområdet? Ikke registrert noe i temakartbase NGU. Er det fare for utglidning som følge av utbygging innenfor området (er området geoteknisk ustabilt)? Ikke registrert noe i temakartbase NGU. Er det fare for setningsskader? Er området utsatt for flom i elv/bekk, herunder lukket bekk? Det skal bygges på stabile breelvavsetninger og det er derfor svært liten fare for setninger. Ingen bekk registrert på tomta eller i nærområdet. Er området utsatt for springflo/flom fra sjøvann? x Er det fare for Radon i grunnen? Ikke registrert. Ny TEK. krever radontiltak. Vær, vindeksponering Er området spesielt vindutsatt? Er området spesielt nedbørsutsatt? x Ikke spes. vindutsatt. Bygg skal konstrueres for å tåle vind. Terreng og omgivelser Ligger området i nærheten av: - Regulerte vassdrag/vannmagasiner med spesiell fare for usikker is og/eller varierende vannstand i elveløp, vannmagasin eller innsjø? - Gruver, åpne sjakter, steintipper, eller andre bygg/anlegg som kan medføre fare? - Er det spesiell klatrefare i forbindelse med el.master? x - Naturlige terrengformasjoner som utgjør spesiell fare (stup etc.)? Er det fare for vindfall som følge av uttak av skog? x x x Er allerede avskoget tomt.

23 Risiko og sårbarhetsanalyse, Endring «Servicesenter Dal Dal Næringsområde(ØRN)», gnr/bnr 92/594, 93/117, 139 m.fl. 5 Hendelse/situasjon Nei, uaktuelt Nei, vurdert som ubetydelig (kort kommentert) Risikovurdert i skjema nr. Vil tiltaket kunne føre til endringer av avrenningsforhold/hastighet til nærliggende bekk/elv? Natur- og kulturområder Ligger tiltaket i et område hvor det er: Utbyggingen vil gi større harde flater. Større avrenning krever fordrøyning i magasin under asfalterte flater. Forholdet må dokumenteres i byggesaken. - sårbar flora Nei, ifølge Miljøstatus.no - sårbar fauna/fisk Nei, ifølge Miljøstatus.no - verneområder x - vassdragsområder x - automatisk fredete kulturminner Ikke påvist jfr. Arealis - nyere tids kulturminner/kulturmiljø Nei finnes ikke jfr. Arealis. Brannberedskap Er området spesielt utsatt for skogbrann? Omfatter området spesielt farlige anlegg? Har området tilstrekkelig brannvannforsyning (mengde og trykk)? Har området bare en mulig atkomstrute for brannbil/andre utrykningskjøretøy, eller er det vanskelig tilgjengelig av annen grunn? Forurensningskilder Er det mistanke om forurensning i grunnen fra tidligere virksomheter? Påvirkes området av magnetfelt fra el.linjer/kabler? Vil planområdet utsettes for/berøres av: Ikke skog i området Det tillates ikke brann- og eksplosjonsfarlige virksomheter i området. Kommunens krav må følges. Skal dokumenteres i fbm byggesaken. Har flere mulige adkomster pga. nabotomter /adkomstveger. Ingen tidligere virksomheter er kjent. Ikke kjent. - Støv/støy fra industri? Virksomhet som planlegges her er ikke støyfølsom. - Støv/støy fra trafikk? Noe støy fra E6, men virksomheten er ikke støyfølsom. - Støv/støy fra andre kilder? x - Forurensning i sjø x Vil planen/tiltaket medføre - Støv/støy fra industri? Det skal etableres næringsvirksomhet, ikke «tung» industri. - Støy/støv fra trafikk? Tomta er den første man kommer til i ØRN-området, altså vil ikke resten av området merke noe til trafikk her. - Støy/støv fra andre kilder? x - Forurensning av sjø? x

24 Risiko og sårbarhetsanalyse, Endring «Servicesenter Dal Dal Næringsområde(ØRN)», gnr/bnr 92/594, 93/117, 139 m.fl. 6 Hendelse/situasjon Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på nærliggende virksomheter, utgjøre en risiko for området? Nei, uaktuelt Nei, vurdert som ubetydelig (kort kommentert) Risikovurdert i skjema nr. - Utslipp av giftige gasser/væsker? Hendelser i næringsområdet og hos nabo/bensisstasjon er en potensiell risiko. 1 - Utslipp av eksplosjonsfarlige/brennbare gasser/væsker? - Radioaktivt nedfall? x - Industribrann? Vil planen/tiltaket medføre risikofylt industri/virksomhet (kjemikalier/eksplosiver)? Ulykker på veg/ellers på næringsområdet er en potensiell risiko. Statoil ligger ved siden av, utgjør en risiko. Brann i bygg ellers i næringsområdet eller på Statoil/nabo er en potensiell risiko for ansatte og bygningene. Eventuell oppbevaring av kjemikalier ol skal skje i hht aktuelle regler/forskrifter. 1 2 Infrastruktur Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på nærliggende transportårer, utgjøre en risiko for området? - Hendelser på veg? - Hendelser på jernbane x - Hendelser på sjø/vann? x - Hendelser i luften? Er det spesiell fare forbundet med bruk av transportnett for gående, syklende og kjørende til nærliggende områder? Er en potensiell risiko, men kun for ansatte. Er ikke «vanlig» med inn- /utflyvning over området. - Til skole/barnehage? Det er ikke skole/barnehage i området. - Til nærmiljøanlegg/lekeplass? Det ber ikke nærmiljøanlegg/lekeplass i området. - Til forretning etc.? Det er ikke detaljvarehandel i området. - Til kollektivholdeplass? Det er GS-veg gjennom området. - Internt innenfor planområdet? Det er GS-veg gjennom området. Andre særskilte ulykkespunkter? Nei, ingen vurdert som dette Kan vær/føre begrense tilgjengeligheten til området? Området er relativt flatt Er det fare for ulykker ved anleggsgjennomføring? 3 Medfører bortfall av tilgang på følgende tjenester spesielle ulemper for området? - Elektrisitet? Hvis ønskelig kan virksomhet etablere aggregat. - Teletjenester? x

25

26

27

28

29 Risiko og sårbarhetsanalyse, Endring «Servicesenter Dal Dal Næringsområde(ØRN)», gnr/bnr 92/594, 93/117, 139 m.fl Samlet risikovurdering Planforslaget er i henhold til arealbruk som fastlagt i Eidsvoll kommune sin kommuneplan, og reguleringsplan for Dal Næringsområde(ØRN). Tiltakshaver forutsetter derfor at kommunen i forbindelse med fastsetting av arealbruken på et overordnet plannivå, har foretatt risiko- og sårbarhetsvurderinger som godtgjør en slik arealbruk. Resultatene av analysen viser at dersom en tar tilstrekkelig hensyn til eventuelle farer som kan oppstå i, eller som et resultat av utbyggingen, finner vi det ikke sannsynlig at tiltaket vil medføre risiko som gjør at området ikke bør bygges ut. Tema for oppfølging: Fokus på KS i bedriftene, herunder HMS o HMS-plan for anleggsarbeidet, sikring og jevnlig kontroll av anleggsområdet o Jevnlig øvelser iht. evt. farer som kan oppstå Brannverntiltak er etablert og følges opp o Jevnlig brannøvelser

Prosjektnr.: 1066.13a

Prosjektnr.: 1066.13a Prosjektnr.: 1066.13a Endring reguleringsplan for Furuset senter, Dal (Folkeparken) Eidsvoll kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 02.04.2014 1 Innhold 1. Bakgrunn og nøkkelopplysninger... 2 2. Metode...

Detaljer

Formålet med reguleringsplanen er å detaljregulere for spredt og konsentrert småhusbebyggelse i tråd med formål i kommuneplanen.

Formålet med reguleringsplanen er å detaljregulere for spredt og konsentrert småhusbebyggelse i tråd med formål i kommuneplanen. 1. Bakgrunn og nøkkelopplysninger Risiko og sårbarhetsanalyse for Strandlia vest er utarbeidet i henhold til plan og bygningslovens 4 3. Analysen skal vise alle risiko og sårbarhetsforhold som har betydning

Detaljer

Prosjektnr.: 859.11b. Områderegulering for Engelsrudhagen Nannestad kommune

Prosjektnr.: 859.11b. Områderegulering for Engelsrudhagen Nannestad kommune Prosjektnr.: 859.b Områderegulering for Engelsrudhagen Nannestad kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 07.0.203, revidert 23.0.203 Risiko- og sårbarhetsanalyse, områdereguleringfor Engelsrudhagen

Detaljer

Prosjektnr.: 941.10a Dato: 17.1.2014. Områderegulering for Holmenga næringsområde Eidsvoll kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE,

Prosjektnr.: 941.10a Dato: 17.1.2014. Områderegulering for Holmenga næringsområde Eidsvoll kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE, Prosjektnr.: 941.10a Dato: 17.1.2014 Områderegulering for Holmenga næringsområde Eidsvoll kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE, Dato 17.1.2014 Innhold 1. Bakgrunn og nøkkelopplysninger... 2 2. Beskrivelse

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Støodden. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

Detaljreguleringsplan for Støodden. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) MULTICONSULT Rapport Oppdrag: Emne: ROS-analyse for Støodden Risiko og sårbarhet Rapport: Oppdragsgiver: STØODDEN UTVIKLING AS Dato: 1.7.2013 Oppdrag / Rapportnr.

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Lindås park. i Hurum kommune.

Forslag til reguleringsplan for Lindås park. i Hurum kommune. Lindås park AS Forslag til reguleringsplan for Lindås park. i Hurum kommune. Beskrivelse Sætre 29. oktober 2012 Siste rev: 1.07.13 Konsulent: Siv.ing. Gjermund Stuvøy AS Forslag til reguleringsplan for

Detaljer

REGULERINGSPLAN Tørnby østre - detaljregulering

REGULERINGSPLAN Tørnby østre - detaljregulering UTMARKSAVDELINGEN FOR AKERSHUS OG ØSTFOLD Forslag til REGULERINGSPLAN Tørnby østre - detaljregulering Del av gnr 69 bnr 3 RØMSKOG KOMMUNE Grunnlagsdokumenter for 1.gangs behandling Desember 2013 2 Innhold:

Detaljer

1. Innledning bakgrunn... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Lokalisering av området...3

1. Innledning bakgrunn... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Lokalisering av området...3 Innhold 1. Innledning bakgrunn... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Lokalisering av området...3 2. Planprosess, innspill til planarbeidet... 4 2.1 Innspill fra offentlige innstanser...4 2.2 Innspill fra private...6

Detaljer

Storbukt Fiskeindustri AS. Utvidelse Storbukt fiskeindustri Planbeskrivelse. Utgave: 1 Dato: 2013-11-08

Storbukt Fiskeindustri AS. Utvidelse Storbukt fiskeindustri Planbeskrivelse. Utgave: 1 Dato: 2013-11-08 Utvidelse Storbukt fiskeindustri Planbeskrivelse Utgave: 1 Dato: 2013-11-08 Utvidelse Storbukt fiskeindustri Planbeskrivelse 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Utvidelse Storbukt fiskeindustri

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for GNR 45 BNR 271 MFL. DEL AV SLETTEBØ BAKKEBØ OMRÅDET. PLANID - Eigersund kommune.

PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for GNR 45 BNR 271 MFL. DEL AV SLETTEBØ BAKKEBØ OMRÅDET. PLANID - Eigersund kommune. PLANBESKRIVELSE Detaljregulering for GNR 45 BNR 271 MFL. DEL AV SLETTEBØ BAKKEBØ OMRÅDET PLANID - Eigersund kommune Side 1 av 31 19.01.2015 Planforslag RKT Rev. Dato: Beskrivelse Utarb. Kontroll Side 2

Detaljer

DETALJREGULERING FOR HØYGÅRD, GNR 20 BNR 3 FARSUND KOMMUNE

DETALJREGULERING FOR HØYGÅRD, GNR 20 BNR 3 FARSUND KOMMUNE DETALJREGULERING FOR HØYGÅRD, GNR 20 BNR 3 FARSUND KOMMUNE PLANKART 22.05.15 PLAN ID xx 1 PLANBESKRIVELSE 1.1 Forslagsstiller og planlegger På vegne av Pål Vere har Kristiansen & Selmer-Olsen as tatt på

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FESTNINGSÅSEN 4 Del av gnr 2 bnr 274 PlanID: 22120130006

OMRÅDEREGULERING FESTNINGSÅSEN 4 Del av gnr 2 bnr 274 PlanID: 22120130006 OMRÅDEREGULERING FESTNINGSÅSEN 4 Del av gnr 2 bnr 274 PlanID: 22120130006 AURSKOG-HØLAND KOMMUNE 16. desember 2014, rev 20. januar 2015 FESTNINGSÅSEN EIENDOM AS INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 2 PLANSTATUS...

Detaljer

VAGLE NÆRINGSPARK AS DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 VAGLE PLAN NR 2010327-01 PLANBESKRIVELSE

VAGLE NÆRINGSPARK AS DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 VAGLE PLAN NR 2010327-01 PLANBESKRIVELSE VAGLE NÆRINGSPARK AS DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 VAGLE PLAN NR 2010327-01 PLANBESKRIVELSE 27. MARS 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Industri/lager IL1 og IL2

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering Evje Sentrum PlanId 201303- Gnr. 50, bnr. 20, 203, 605 og 60

Planbeskrivelse. Detaljregulering Evje Sentrum PlanId 201303- Gnr. 50, bnr. 20, 203, 605 og 60 Planbeskrivelse Detaljregulering Evje Sentrum PlanId 201303- Gnr. 50, bnr. 20, 203, 605 og 60 Dato 14.11.2013 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Reguleringsplanprosessen.... 3 1.2 Formål med planen...

Detaljer

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Arkivsak: 2013/2754-10 Arkiv: 023723600 Saksbehandler: Geir Sunde Levang Dato: 03.03.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø

Detaljer

Vedlegg 9. Vurdering av samfunnssikkerhet og beredskapshensyn. Forord

Vedlegg 9. Vurdering av samfunnssikkerhet og beredskapshensyn. Forord Vurdering av samfunnssikkerhet og beredskapshensyn Forord Block Watne skal utarbeide en detaljplan, for et område øst for Klæbu sentrum. Arbeidet ble igangsatt juni 2010. Området ligger inne som et framtidig

Detaljer

DETALJREGULERING ROSENBERG PARK, FALDALSVEIEN 22 gnr 21 / bnr 16 PlanID: 0103-R1304

DETALJREGULERING ROSENBERG PARK, FALDALSVEIEN 22 gnr 21 / bnr 16 PlanID: 0103-R1304 DETALJREGULERING ROSENBERG PARK, FALDALSVEIEN 22 gnr 21 / bnr 16 PlanID: 0103-R1304 FET KOMMUNE 10.07.14, rev 06.10.14 ARCASA arkitekter AS Sagveien 23 C III 0459 OSLO Tlf 22 71 70 70 arcasa@arcasa.no

Detaljer

REGULERINGSPLAN. Parsell av Fv.967 - Flønes. Grunnlag for prosjektering og grunnerverv, omlegging av trasé på strekningen Flønes østre Flønes vestre

REGULERINGSPLAN. Parsell av Fv.967 - Flønes. Grunnlag for prosjektering og grunnerverv, omlegging av trasé på strekningen Flønes østre Flønes vestre 2012 0003 REGULERINGSPLAN Parsell av Fv.967 - Flønes Grunnlag for prosjektering og grunnerverv, omlegging av trasé på strekningen Flønes østre Flønes vestre Selbu kommune 20120003 REGULERINGSPLAN Parsell

Detaljer

DETALJREGULERING FOR MELLEBERG, MAURA

DETALJREGULERING FOR MELLEBERG, MAURA Jessheim, 27.05.2013 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR MELLEBERG, MAURA NANNESTAD KOMMUNE Plankart er datert 27.05.2013 Reguleringsbestemmelser er datert 27.05.2013 INNHOLD 1. BAKGRUNN... 1 1.1. Beliggenhet,

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Brentåsen boligområde. Del av gnr. 21 bnr. 1 i Svelvik kommune.

Forslag til reguleringsplan for Brentåsen boligområde. Del av gnr. 21 bnr. 1 i Svelvik kommune. May-Britt og Rolf Nelson Forslag til reguleringsplan for Brentåsen boligområde. Del av gnr. 21 bnr. 1 i Svelvik kommune. PlanID: 071120120002 Beskrivelse Sætre 11. juni 2014 Konsulent: Siv.ing. Gjermund

Detaljer

22.05.2014. Utarbeidet for:

22.05.2014. Utarbeidet for: PlanID: 1312 22.05.2014 Kristiansand kommunee DETALJREGULERINGSPLAN DVERGSNES, DELFELT B9 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet for: Skanska Bolig AS Mai 2014 INNHOLD 1 BAKGRUNN... 2 2 BESKRIVELSE AV DAGENS SITUASJON

Detaljer

PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR VITÅSEN FUS BARNEHAGE AS V/SØRGÅRDSBRÅTAN I FET KOMMUNE, GNR. 17, BNR. 2 OG DEL AV GNR.17, BNR.1.

PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR VITÅSEN FUS BARNEHAGE AS V/SØRGÅRDSBRÅTAN I FET KOMMUNE, GNR. 17, BNR. 2 OG DEL AV GNR.17, BNR.1. Fet kommune PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR VITÅSEN FUS BARNEHAGE AS V/SØRGÅRDSBRÅTAN I FET KOMMUNE, GNR. 17, BNR. 2 OG DEL AV GNR.17, BNR.1. PLANNUMMER: 0101 R0903 Vedlegg: 1. 2. 3. 4. 5.

Detaljer

Reguleringsplan 424R Hengsleveien 6 - Boliger Planbeskrivelse. Utgave: 1 Dato: 2013-06-05

Reguleringsplan 424R Hengsleveien 6 - Boliger Planbeskrivelse. Utgave: 1 Dato: 2013-06-05 Reguleringsplan 424R Hengsleveien 6 - Boliger Planbeskrivelse Utgave: 1 Dato: 2013-06-05 Planbeskrivelse 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planbeskrivelse Utgave/dato: 1 / 2013-06-05

Detaljer

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Arkivsak: 2013/2061-12 Arkiv: 023723900 Saksbehandler: Geir Sunde Levang Dato: 04.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø

Detaljer

DETALJREGULERING FOR: BIEJORDENE BOLIGOMRÅDE ARENDAL KOMMUNE

DETALJREGULERING FOR: BIEJORDENE BOLIGOMRÅDE ARENDAL KOMMUNE DETALJREGULERING FOR: BIEJORDENE BOLIGOMRÅDE ARENDAL KOMMUNE UTBYGGER: EiBjor AS UTARBEIDET AV: i samarbeid med DATO: 24.08.11 PLANTITTEL: TILTAKSHAVER SKISSEPROSJEKT: LANDSKAP: (innspill til revisjon

Detaljer

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE GNR/BNR: 64/18 LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING REV: ETTER OFFENTLIG ETTERSYN 18.11.2014 LANDSKAPSARKITEKTENE BERG & DYRING AS Postboks 1032, 1510 Moss.

Detaljer

RAPPORT FORTAU LANGS HØGÅSVEGEN PARSELL FV.42 - ÅSBROTET SIRDAL KOMMUNE. Regulering Høgåsvegen PLANBESKRIVELSE PLAN ID: 2014007.

RAPPORT FORTAU LANGS HØGÅSVEGEN PARSELL FV.42 - ÅSBROTET SIRDAL KOMMUNE. Regulering Høgåsvegen PLANBESKRIVELSE PLAN ID: 2014007. Regulering Høgåsvegen OPPDRAGSNUMMER 10714001 FORTAU LANGS HØGÅSVEGEN PARSELL FV.42 - ÅSBROTET SIRDAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE SWECO NORGE AS OSL PLAN OG PROSESS for STATNETT SF VER. DATO UTARB. AV KONTR.

Detaljer

Analysen skal kartlegge uønskede forhold og hendelser i og i nærheten av planområdet.

Analysen skal kartlegge uønskede forhold og hendelser i og i nærheten av planområdet. UTARBEIDELSE AV RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Gjerdrum kommune Bakgrunn: 4-3. Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko-

Detaljer

Svelvik Næringspark AS

Svelvik Næringspark AS 1 Svelvik Næringspark AS Forslag til detaljregulering for Svelvik Næringspark Planbeskrivelse og konsekvensutredning 4. mai 2012 Prosjektnummer: 8280 2 INNHOLD 1 INNLEDNING 1.1 Bakgrunn 1.2 Konsekvensutredning

Detaljer