STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling"

Transkript

1 STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Tilgangskode: Paragraf: Arkivsak nr 12/2002 Saksbehandler: Cecilie Fjeldvik Detaljregulering Storås - første gangs behandling Saksnr Utvalg Møtedato 34/2014 Hovedutvalg Plan og Miljø Rådmannens innstilling: Forslag til reguleringsplan for Storås, datert , med tilhørende bestemmelser sist revidert samt planbeskrivelse sist revidert , legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven Vedlegg: Storås skianlegg.pdf Reguleringsbestemmelser.docx Planbeskrivelse Storås skianlegg.pdf Storås skianlegg - Illustrasjon.pdf Dokumenter i saksmappen Diverse saksdokumenter. Sammendrag Stokke idrettslag ønsker en videreutvikling av anlegget i Storås hovedsaklig for å legge til rette for rulleski. Det er nå utarbeidet forslag til reguleringsplan med tilhørende bestemmelser og planbeskrivelse, som legger til rette for en slik utvikling. Forslaget legger til rette for at en bredde på 6 meter av dagens 8 meter brede traseer for konkurranser kan asfalteres og tilrettelegges for rulleski. Videre er det sikret vei til eksisterende 4H-hytte som krysser skiløypen planfritt. Veien foreslås stengt med bom for å forhindre unødvendig kjøring til hytta. Veien skal kun benyttes ved varetransport og skyss av personer med nedsatt funksjonsevne. Løypetraseen er justert slik at de er bedre tilpasset dagens situasjon, miljøtunell, tilkobling til løyper mot sentrum etc. Reguleringsplanen ivaretar viltkrysningen over E18, og det er i bestemmelsene tatt inn at skiløyer i nærheten av viltkrysningen ikke skal lyssettes. Det vil fortsatt være mulighet for å drive skogsdrift innenfor de områder av reguleringsplanen som reguleres til landbruk. Det har kommet inn 11 merknader etter varsel om oppstart. Merknadene kommenteres i saken. Administrasjonen anbefaler at forslag til reguleringsplan legges ut til offentlig ettersyn.

2 Saksutredning Faktaopplysninger / bakgrunn for saken Stadionområdet i Storås er tidligere regulert, plan vedtatt Det er nå ønskelig å utvikle området med rulleskiløyper, og i forbindelse med dette revideres planen. Eksisterende plan vil bli opphevet ved vedtak av ny plan. Den behandlet Hovedutvalg for plan og miljø (HPM) forespørsel fra Stokke idrettslag om oppstart av reguleringsarbeid. HPM anbefalte oppstart av planarbeid. Juridiske grunnlag Plan- og bygningsloven Beskrivelse av planforslaget Forslag til reguleringsplan omfatter eksisterende skistadion, samt eksisterende løypenett med konkurransestandard. Planen legger til rette for at eksisterende skitrasé kan asfalteres for å legge til rette for bruk av rulleski. Eksisterende bredde på løypene er i dag 8 meter. Det planlegges at inntil 6 meter av disse kan asfalteres. To meter vil bli liggende som i dag og være et alternativ for dem som ønsker å gå/jogge på grus. Ved start og mål vil rulleskiløypa ha en bredde på 10 meter. Dette vil være inne på stadionområdet. Eksisterende løypetrasé er justert/lagt om og tilpasset dagens situasjon, ny E-18 etc. Planforslaget legger til rette for planfri kryssing av vei opp til eksisterende 4H- hytte. På denne måten vil man forhindre ulykker mellom brukere av rulleskiløypa og biler til 4H-hytta. 4H- hytta har i dag kjørevei på sommerstid, men det blir ikke brøytet vei om vinteren. En planfri kryssing vil således bedre tilgjengeligheten til hytta. Veien skal stenges med bom og kun benyttes til varetransport og skyss av personer med nedsatt funksjonsevne. Det er regulert inn en alternativ adkomstvei fra nordøst som kun skal benyttes ved større arrangement. Som følge av planen skal det anlegges ny bussholdeplass syd for eksisterende avkjørsel fra Fv 522 til Storås. For øvrig vises det til planens planbeskrivelse som følger Innkomne merknader Jernbaneverket, brev av og Jernbaneverket har ingen merknader. Andebu og Stokke kommune, landbruk, brev av og Landbruksfaglige innspill til reguleringsplanen: Traseen fra p-plassen og videre nordøstover langs E18 består av fulldyrket mark (kilden.skogoglandskap.no). Området omfattes i dag av reguleringsplanen for E18. Der ligger det en anleggsvei i forbindelse med E18-utbyggina. Det anses hensiktsmessig å beholde denne veien, siden arealet allerede er midlertidig omdisponert. Veien kan i framtida nyttes som avlastningsvei ved store arrangementer og gang-/sykkelvei inn i turområdet. Landbruksforvaltningen fraråder at grensa for reguleringsplanen går ytterligere inn på dyrka mark mot nordvest. Grensa for reguleringsplanen anbefales ikke å gå inn på dyrka mark nord for Gjennestadveien (der den krysser E18).

3 Kulturminnesøk viser kokegrop(er) (Ragnhildsrød 34) langs E18. Status sannsynligvis avklart i forbindelse med E18-utbygginga. Funn av boplasser og røyser (Ragnhildsrød 35) er gjort innenfor planområdet. Artsdatabanken viser en rekke funn i området, bla. Rosettkjuke på bøkeskog. Rosettkjuke er i kategorien sårbar på rødlista. Naturbasen viser Rik edellauvskog innenfor området. Videre er det yngleområde for musvåk og spurvehauk, samt trekkvei for elg og rådyr. Det er miljøregistreringen innenfor området; forvaltningsområder med biologisk mangfold, rik bakkevegetasjon og gamle trær. Dette er ikke en uttømmende liste over funn. Reguleringsplanen og forvaltningen av området må ta tilstrekkelig hensyn til de funn som foreligger innen området og i umiddelbar nærhet. Viktig med inngåelse av leieavtaler mellom berørte grunneiere og idrettsinteressene som ivaretar de forskjellige hensyn i området. Landbrukskontoret minner om at det ved langsiktige avtaler med grunneiere (over 10 år) skal disse konsesjonsbehandles. Brev av : Tillegg til brev av : Arealet mot øst er fulldyrka mark, men er midlertidig omdisponert til annen bruk i forbindelse med E18-utbygging. Arealer er på dekar. Det anmodes at området trekkes ut av planen. Arealet bør tilbakeføres til dyrka mark etter at E18 er ferdig utbygd. Det er tungvint og lite rasjonelt å drive jorda rundt slik det ligger i dag. Det er også uheldig med regulert område «inne» i dyrka mark. Reguleringsgrenser bør følge veier og andre naturlige avgrensninger. Minner om jordlovens 9 «Bruk av dyrka og dyrkbar jord». Kommentar: Dette tilleggsarealet skulle reguleres til landbruksområde. Det var Fylkeskommunen som ønsket at området ble tatt inn som en del av planen, da de ønsker at disse områdene blir liggende som landbruksområder for at tilgjengeligheten til viltkorridoren skal være best mulig både for skiløpere og vilt. Skiløype som i dagens reguleringsplan krysser E18 i viltundergangen og går opp til fv. 522 øst for veg V3, er tatt ut av planen. Stokke IL peker på at når det blir etablert ny atkomstløype over ny viltovergang mot Stokke sentrum, så vil ikke den nordre løypa lenger være aktuell. Landbruksarealet er dermed også tatt ut av planen. Bredde på alternativ atkomst til skistadion fra nord, parallelt med E18, er 4 meter, formålsbredde 7 meter. Vegen vil bli liggende helt inntil arealet som er regulert som Annen veggrunn. Statens vegvesen ønsker å benytte vegen som atkomst for drift av E18. Det resterende arealet regulert til midlertidig anleggsbelte, vil bli tilbakeført til landbruksformål når vegen er bygget. Dette er tatt inn i reguleringsbestemmelsene. Vestfold fylkeskommune har kommet med egen uttalelse angående kulturminner, og de vil også uttale seg til planforslaget ved offentlig ettersyn av planen. Planbeskrivelsen viser til funn i Naturbasen, Miljødirektoratet, og de er beskrevet og vurdert der i forhold til planlagte tiltak. 4H, brev av Rulleskibanen vil krysse veien til 4H-hytta. Her vil det kunne oppstå farlige situasjoner, og det

4 er dialog med skigruppa angående alternative løsninger for adkomst til hytta. Anser at eneste løsning for sikker ferdsel er undergang for biler. Kommentar: I planforslaget er det lagt inn en planfri kryssing mellom skiløype og atkomstveg til 4H-hytta. Dette er gjort etter befaring utført av Stokke IL, grunneier og entreprenør. Veien forutsettes stengt med bom. Miljørettet helsevern i Vestfold, brev av Ingen merknader til planarbeidet. Skagerak Nett AS, telefon den , der de viser til deres brev av Skagerak Nett AS eier og driver en 132 kv-ledning som går fra Jåberg til Tveiten og ønsker at kraftledningen blir lagt inn som fareområde i reguleringsplanen. Klausulert trasébredde er 39 m, målt 19,5 m vinkelrett og vannrett ut fra senterlinjen til begge sider. Hvert enkelt prosjekt som skal bygges under kraftledninger innenfor byggeforbudsbelte skal godkjennes av Skagerak Nett AS. Kryssing/nærføring: Det vises til 75.2 om plassering av veier m.v., samt om kraner og andre høye gjenstander herunder betongbiler, dumpere, gravemaskiner, jordbruksmaskiner, maskiner for skogdrift, traktor og lignende. Kommentar: I planforslaget er det lagt inn hensynssone med fareområde for høyspenningsanlegg, med klausulering av de bredder som angitt i brev fra Skagerak Nett AS. Statens vegvesen, brev av og e-post av Statens vegvesen ser at Storås skianlegg har samfunnsmessig betydning. Planen kan gi nødvendige avklaringer for videreutvikling av anlegget bl.a. opp mot hensyn ivaretatt i E18- planen. Reguleringsplanen for E18 ivaretar samferdselskorridoren E18, med tilpasninger til stedlige forhold. Statens Vegvesen ber om at intensjonene med planen ivaretas og stadfestes i ny reguleringsplan. Vesentlige brudd kan medføre innsigelse. Det vil derfor være behov for dialog underveis. 100 m byggegrense langs E18 (senter kjørefeltretning) håndheves strengt. Utgangspunkt er at byggegrensen omfatter forbud mot bl.a. utendørs lagring og parkering og at byggegrensesonen ikke skal ha formål byggeområde. Veiføringer omfattes i utgangspunktet også av forbudet. Intensjonen bak investeringen i viltlokk/miljøtunnel er å ivareta frilufts- og viltinteressene. Det forutsettes at dette hensyntas i planleggingen. Det anses positivt med utvidet planområde, det bes om sikring av vegetasjon på lokket og tilliggende områder. Sikkerhetsmessige vurderinger må gjøres knyttet til eventuelle skiløyper ved E18-brua. Ønske om at midlertidig atkomstveg blir permanent arrangementsadkomst/avlastningsvei

5 kan fra SVVs side innfris under noen forutsetninger: Veien stenges med bom i det daglige. Brukes kun ved spesielle anledninger/arrangement. Veien skal ikke asfalteres. Veien skal kunne fjernes av vegvesenet dersom behov knyttet til E18 eller FV290 tilsier det, uten at dette medfører erstatningskrav ovenfor skianlegget. Adkomst til FV290 må sikres korrekt utforming og frisikt. Veien må kunne brukes til vedlikehold av E18-anlegget Forutsetningene må legges til grunn for utforming av plankart og innarbeides i bestemmelsene. Frisiktsoner må være en del av planområdet. Sikkerhet må vektlegges mot FV522 Stokke Ravei. Skiløyper er ikke vist med kryssing av fylkesveien i E18-planen. Evt. krysningspunkt må utredes og avklares med SVV. Etablert adkomst har en uheldig utforming. Busslommens plassering må vurderes. Utbedrende tiltak forutsettes innarbeidet som rekkefølgekrav i bestemmelsene. Planavgrensningen bør tilpasses arealbehovet for nødvendige tiltak. E-post av : Etter brevet sendte Statens vegvesen en presisering som tillegg: Det kan ikke igangsettes evt. arbeid knyttet til skianlegget innenfor anleggsområdet for E18 før E18-prosjektet er gjennomført. Det som blir bygget i E18-prosjektet må hensyntas. Vegvesenet forutsetter at reguleringsprosessen, med nødvendige avklaringer, gjennomføres før tiltak kan finne sted. De forventer dialog i planprosessen. Kommentar: Merknadene til Statens vegvesen er tatt hensyn til i planforslaget. Bestemmelsene i reguleringsplan for E18 er videreført i dette planforslaget. Under befaring den ble det avklart at avkjøring fra fv. 522 som ble justert i forbindelse med NM på ski i 2010, skal være slik den er i dag i den nye planen. Busslomma flyttes til vest for avkjøring, og eksisterende busslomme saneres. Ny busslomme skal være bygget, og eksisterende busslomme skal være sanert før det settes i gang arbeid med rulleskiløype. Frisiktsoner i avkjøringer fra fylkesvei, og frisiktsone ved kryssing av skiløype S2 med fv. 522 skal også være etablert før arbeid settes i gang med rulleskiløyper. Dette er tatt inn i rekkefølgebestemmelsene. Vestfold Fylkeskommune, brev av Viltkryssing og friluftsliv: Viltovergangen er planlagt som en kombinert viltpassasje og tursti/skiløype. For å unngå forvirring/problemer senere, er det naturlig å inkludere små områder som er skravert med oransje (se brevet), inn i planen. Ingen innvendinger mot asfaltering og lyssetting i eks. skitraséer vest for E18, men det bør avsettes en bredde uten asfalt for turgåing osv. Naturlig å se skiløypa over viltovergangen som en tilfartsmulighet/overgang til skianlegget. Likevel viktig at viltets trekkvei blir ivaretatt mest mulig hensiktsmessig. Et mål at folk kan komme seg til Storås uten å benytte bil. Skiløypa over viltovergangen må ikke ligge midt på viltovergangen, men på ene siden. Bør ligge på nordsiden, slik at området for viltet blir størst mulig. Hvis trafikkmyndighetene godtar det, bør løypa mot sørøst gå gjennom skogen i en liten bue,

6 slik at den kommer på Stokke Ravei hvor eksisterende gang og sykkelsti møter Stokke Ravei. Skiløypa på viltovergangen må i vest kobles til eksisterende skiløype så langt nord som mulig. Skiløypa over viltovergangen må ikke være bredere enn nødvendig, men bred nok til bruk av løypemaskin. Asfaltert del av skiløype bør være maks. 2 m. Området på begge sider over viltovergang, samt i skogen skal ikke lyssettes. Det bør ikke opparbeides flere skiløyper øst for E18 og heller ikke parkering ved innkjøringen til Stokke Ravei på grunn av viltets trekk. Krav til revegetering av vilt-traséen (unntatt skisporet) gjelder. Skiløypa bør ikke asfalteres før revegetering er utført. Ansvarsforhold må klargjøres. Fylkeskommunen har i egen epost bedt om at landbruksarealet øst for veg V3, og øst for E18, med skiløypetrasé skal tas med innenfor planområdet for å bevare området som friluftsområde. Fylkeskommunen skriver at i dag går det skiløype der, og selv om idrettslaget ikke lenger ønsker å bruke denne løypa, så mener fylkeskommunen at det er grunn til å bevare muligheten for skiløype her. Kulturkrav: Nyere tids kulturminner og automatisk freda kulturminner: Det er registrert lokale kulturminner (som avmerka på kart). Hustuften og de gravde gropene vest i området er verdt å ta vare på. Det er potensiale for funn av steinalderbosetting i området med godkjent skiløype på en terrengformasjon hvor det er oppført en slags teltleir med 3 4 trekonstruksjoner. Under opparbeiding i dette området bør man varsle kulturarv. Det er to automatisk freda kulturminner med id og id Arbeider med løyper i dette området må avklares med Kulturarv. Kommentar: Området som fylkeskommunen ba om å ta inn i planen, landbruksområde og skiløype, er ikke tatt inn i planen, slik at sørøstre plangrense vil følge østre formålsgrense for veg V3. Den østre sløyfa til S2 som krysser eksisterende viltundergang i gjeldende reguleringsplan vil ikke bli kjørt opp i framtiden, hevder Stokke IL. Idrettslaget ønsker en løype mot Stokke sentrum, og den krysser E18 over ny viltovergang. Konkurranseløypene vest for E18 vil bli liggende slik de ligger i dag. I skiløypa er det satt av 6 meter bredde til asfaltert rulleskiløype og 2 m bredde uten asfalt. Hovedformålet med planen er å tilrettelegge for rulleskiløype, og da bør disse ha en slik bredde som beskrevet. Det skulle dermed være god plass for gående/joggende som ikke ønsker asfalt. Asfalterte rulleskiløyper skal kun etableres vest for E18, i konkurranseløypene. Løype mot Stokke, øst for E18, og over viltovergangen, skal ikke asfalteres og er kun skiløyper med atkomst til/fra Stokke sentrum. Skiløypa over viltovergangen er plassert i nordre del av overgangen og har en bredde på 5 meter. Skiløype fra viltovergangen til Stokke Ravei er vurdert ved befaring, og den krysser fv. 522 og går videre via Granerødveien. Det vil ikke bli mer lys ved viltovergangen enn det som er i dag. Parkeringsplass ved fv. 522 er tatt ut av planen, og i stedet er det planlagt en større parkeringsplass vest for E18. Etablering av den plassen er tidligere godkjent av kommunen i egen sak. Bestemmelsene for viltovergangen er de samme som i gjeldende reguleringsplan for E18. Fylkesmannen i Vestfold, brev av og Fylkesmannen har kunnskap om til dels store naturverdier på Gjennestadmyra, og det er trolig store naturverdier knyttet til randsonen mellom Gjennestadvannet og Storås skianlegg. Dette området er ikke endelig kartlagt, og kunnskapen om området er foreløpig noe begrenset. Fylkesmannen forutsetter at varslingsgrensen mot Gjennestadvannet overholdes, da en eventuell trasé nærmere vannet vil kunne utløse konflikter med de antatte

7 naturverdiene i området. Varslingsgrensen er noe utydelig, og det er vanskelig å se om traséen kommer i konflikt med eiendomsgrensen mot gbnr. 72/25. Fylkesmannen ber om at forslagsstiller tar kontakt med Fylkesmannen dersom eiendommen gbnr. 72/25 berøres av planen. Dette for å sikre de aktuelle interessene knyttet til Gjennestadmyra. Fylkesmannen er kjent med at det er vurdert planer om å etablere et fugletårn nedenfor skiarenaen, på grunn av det rike fuglelivet på og ved Gjennestadvannet. Et fugletårn anser Fylkesmannen som svært positivt, og ønsker å bli nærmere orientert om en eventuell gjennomføring av slike planer. I reguleringsplan for E18 er det regulert en viltpassasje og en turtrasé over denne. Fylkesmannen anser at etablering av en rulleskiløype er i tråd med formålet. De ber om at løypetraséen trekkes ut på en av sidene av viltpassasjen, slik at den resterende del av området kan revegeteres og derigjennom i størst mulig grad bidra til viltpassasjene funksjon. Brev av : Fylkesmannen har ingen vesentlige innvendinger mot at området lengst syd ved adkomsten tas inn i planavgrensningen. Arealet som pr. i dag er anleggsplass i forbindelse med E-18 utbyggingen er ment tilbakeført. Området er dyrkbare arealer. Det er uheldig hvis arealet avsluttes mot dyrka mark av en asfaltert lysløype. Dette vil medføre at dyrkbar mark i liten grad i fremtiden vil egne seg for dyrking. Skiløypa anbefales trukket vekk fra dyrka mark og heller følge adkomstvegen ned til skianlegget som vist i forrige planvarsel. Kommentar: Det er sikret at planen ikke kommer inn på eiendom 72/25. Nye koordinater er hentet fra jordskifteretten. Utbygger/ konsulent har hatt kontakt med Fylkesmannen. Det skal ikke være asfaltert skiløype mot dyrka mark øst for skistadion. Løypene øst for skistadion er vanlige skiløyper med bredde inntil 5 meter og som er tilkomstløyper fra Stokke sentrum. Det er kun konkurranseløypene som skal være asfalterte rulleskiløyper. Det vises til illustrasjonsplan. Johan Bue, brev av Bue driver landbrukseiendommen gnr/bnr 72/1. Skogen som detaljreguleres inngår i jordbruksvirksomhetens drift. Det skal i framtiden drives aktivt skogbruk i områdene utenfor rulleskiløypa. Skogsområdene må ikke komme inn under friluftsområder med begrensninger for normal skogsdrift, noe som må tas med i bestemmelsene i planen. Ønsker planforslaget tilsendt før det sendes kommunen for videre behandling. Det må gjøres økonomiske avtaler mellom grunneiere og partene som står bak reguleringsplanen/detaljplanen. Kommentar: Områdene utenom skiløypene reguleres til landbruk, og det skal drives ordinær landbruksdrift. Det må avtales at aktiv skogskjøtsel ikke kommer i konflikt med aktiviteten i skiløypene, om vinteren og om sommeren når rulleskiløypene er i drift. Det har vært holdt møte mellom Stokke IL og grunneierne den 3. februar 2014.

8 Gjennestad gartnerskole, brev av Det bes om tydelig plan med tegninger som viser omfanget i forhold til eiendommene og deres grenser. Det må komme frem hvilke begrensninger det eventuelt vil bli for grunneiere, som tilgangsveier til deler av eiendommene osv. Kommentar: Områdene utenom skiløypene reguleres til landbruk, og det skal drives ordinær landbruksdrift. Det må avtales at aktiv skogskjøtsel ikke kommer i konflikt med aktiviteten i skiløypene, om vinteren og om sommeren når rulleskiløypene er i drift. Det har vært holdt møte mellom Stokke IL og grunneierne den 3. februar Hans Kristian Undelstvedt, brev av Har både lysløype og løyper uten lys på sine eiendommer. Vil ha en mer detaljert opplysning om hva forestående innebærer, som kart over det som er tenkt regulert. Hva vil bl.a. atkomstveier, parkering og friluftsområder ha å si for han som bruker av skogen? Er dette en start på kraftig båndlegging av området? Forventer svar på ovenstående slik at han lettere kan se hvilke ulemper dette vil medføre. Kommentar: Områdene utenom skiløypene reguleres til landbruk, og det skal drives ordinær landbruksdrift. Det må avtales at aktiv skogskjøtsel ikke kommer i konflikt med aktiviteten i skiløypene, om vinteren og om sommeren når rulleskiløypene er i drift. Det har vært holdt møte mellom Stokke IL og grunneierne den 3. februar Økonomiske konsekvenser Ingen økonomiske konsekvenser for Stokke kommune. Barn- og unges interesser Reguleringsplanen vil bidra til ytterligere muligheter for fritidsaktiviteter for barn og unge. Terskelen for å prøve rulleski vil kunne bli lavere når det blir mulighet til å utøve denne aktiviteten innenfor et område hvor det ikke er motorisert ferdsel. Miljøkonsekvenser En videreutvikling av anlegget i Storås med rulleskiløyper innebærer ingen utvidelse av eksisterende løyper eller anleggelse av nye. Deler av eksisterende løype trasé vil bli asfaltert. Det er ikke kjent at reguleringsplanen vil ha konsekvenser for miljø. HMS/Folkehelse Det har den senere tid vært flere stygge ulykker mellom biler og personer på rulleski. Et rulleskianlegg i Storås vil derfor være et godt tilbud for redusere slike ulykker. Et rulleskianlegg vil også kunne bidra til at terskelen for å begynne med rulleski blir lavere, da det kan virke noe skummelt å begi seg ut i trafikken for en nybegynner. Vurdering og konklusjon Reguleringsplanen legger til rette for utvikling av rulleskianlegg i et område som allerede er sterkt dominert av idrett/ski. Planen vil ikke medføre utvidelse av bredden på traseene, og det vil fremdeles være et alternativ for de som ønsker å benytte dagens alternativ med grus. At det blir mulighet for å drive med rulleski innenfor et område som er tilrettelagt for dette vil kunne bidra til færre ulykker og skader. Administrasjonen anbefaler at forslag til reguleringsplan med tilhørende dokumenter legges

9 ut til offentlig ettersyn. Behandlinger og vedtak: Hovedutvalg Plan og Miljø Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 7-0. Hovedutvalg Plan og Miljøs vedtak: Forslag til reguleringsplan for Storås, datert , med tilhørende bestemmelser sist revidert samt planbeskrivelse sist revidert , legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE %%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 272 Arkivsaksnr.: 11/4461-8 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget OMRÅDEPLAN

Detaljer

Reguleringsplan for Brunlaskogen, del av gbnr. 4044/1.

Reguleringsplan for Brunlaskogen, del av gbnr. 4044/1. ArkivsakID.: 06/8392 Arkivkode: GBR-4044/1, PLANID-200919 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 042/10 Planutvalget 09.02.2010 008/10 Plan og økonomikomitéen 10.03.2010 018/10 Kommunestyret 24.03.2010 Reguleringsplan

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002 1 1 SAMMENDRAG 4 2 BAKGRUNN 4 2.1 HENSIKT MED PLANFORSLAGET 4 3 PLANPROSESS 4 3.1 REFERAT OPPSTARTSMØTE 4 3.1.1 Avgrensing

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.11.2010 Møtetid:

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 27.01.2014 1.GANGS BEHANDLING DETALJREGULERING NYE KRYSS PÅ E6 (V23, V24) OG TILHØRENDE

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002 1 1 SAMMENDRAG 4 2 BAKGRUNN 4 2.1 HENSIKT MED PLANFORSLAGET 4 3 PLANPROSESS 4 3.1 REFERAT OPPSTARTSMØTE 4 3.1.1 Avgrensing

Detaljer

DETALJREGULERING FV 155 VED GRAN PLANBESKRIVELSE ENEBAKK KOMMUNE SKI KOMMUNE

DETALJREGULERING FV 155 VED GRAN PLANBESKRIVELSE ENEBAKK KOMMUNE SKI KOMMUNE DETALJREGULERING FV 155 VED GRAN PLANBESKRIVELSE ENEBAKK KOMMUNE SKI KOMMUNE Plankart er datert 24.01.2012 Reguleringsbestemmelser er datert 24.01.2012 INNHOLD 1. BAKGRUNN... 3 2. PLANSTATUS... 3 3. BESKRIVELSE

Detaljer

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for gang- og sykkelvei mellom Ski og Kråkstad, langs fylkesvei 028.01, Kråkstadveien i Ski kommune.

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for gang- og sykkelvei mellom Ski og Kråkstad, langs fylkesvei 028.01, Kråkstadveien i Ski kommune. Planbeskrivelse Reguleringsplan for gang- og sykkelvei mellom Ski og Kråkstad, langs fylkesvei 028.01, Kråkstadveien i Ski kommune. Ski kommune Dato: 20.09.11 1 1. Innledning Ski kommune er forslagstiller

Detaljer

EIKHOLT, GBNR. 109/6, SAMT GANG- OG SYKKELSTI LANGS DEL AV Rv.305. ANDEBU KOMMUNE

EIKHOLT, GBNR. 109/6, SAMT GANG- OG SYKKELSTI LANGS DEL AV Rv.305. ANDEBU KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN 20120003 EIKHOLT, GBNR. 109/6, SAMT GANG- OG SYKKELSTI LANGS DEL AV Rv.305. ANDEBU KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av: siv.ark. Claus Svanstrøm og Ingeniørservice A/S for Steier-Ness

Detaljer

MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø

MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø NB! Befaring kl. 17, sak 122/13. Oppmøte i Nordbyveien 72 kl. 17.00 eller utenfor rådhuset i Ås kl. 16.45. Møtetid: 12.12.2013 kl. 18:00 Møtested: Lille

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal. 26.04.2007 kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal. 26.04.2007 kl. 18.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal 26.04.2007 kl. 18.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksliste:

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING GANG- OG SYKKELVEG LANGS FYLKESVEI 202, HOVIN SKOLE GRANODDEN

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING GANG- OG SYKKELVEG LANGS FYLKESVEI 202, HOVIN SKOLE GRANODDEN SPYDEBERG KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING GANG- OG SYKKELVEG LANGS FYLKESVEI 202, HOVIN SKOLE GRANODDEN Planid. 0123-2012-0008 Høringsutkast, datert 17.09.2013. FORORD Reguleringsplanforslaget

Detaljer

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune Planbeskrivelse til Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo i Hol kommune 21. mai 2012 Innhold 1. Forord... 4 2. Bakgrunn... 5 3. Mål og forutsetninger... 6 4. Eksisterende situasjon... 7 4.1

Detaljer

Behandlet/Behandles av

Behandlet/Behandles av Kommunestyret Utv.sak nr.:0072/98 Behandlet/Behandles av Utvalg Saksbehandler Utv.sak nr Møtedato Arkivnr Saknr Det faste utvalg for plansaker Ivar Gudmundsen 0072/97 11.09.97 REG R-168 97/08130 Det faste

Detaljer

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift 03.09.2014 048/14 Kommunestyret 11.09.2014 042/14 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FA-L12

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Tilgangskode: Paragraf: Arkivsak nr 12/1590 Saksbehandler: Per Skaflem Detaljregulering av kommunalt friområde på Brunstad - Sluttbehandling Saksnr Utvalg Møtedato 25/2013

Detaljer

Rv 301, Jahrehagen - Skårabakken, detaljplan og reguleringsplan for g/s-veg langs veien. Sluttbehandling

Rv 301, Jahrehagen - Skårabakken, detaljplan og reguleringsplan for g/s-veg langs veien. Sluttbehandling ArkivsakID.: 09/3028 Arkivkode: FA-L12, PLANID-200962 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 111/14 Planutvalget 17.06.2014 099/14 Formannskapet 10.09.2014 105/14 Kommunestyret 17.09.2014 Rv 301, Jahrehagen

Detaljer

Rennesøy Kommune Planbeskrivelse for Detaljregulering for Mosterøyveien fra Mosterøy skole til Finnesand Plan 2013 006, tegningsnummer 1-7

Rennesøy Kommune Planbeskrivelse for Detaljregulering for Mosterøyveien fra Mosterøy skole til Finnesand Plan 2013 006, tegningsnummer 1-7 Rennesøy Kommune Planbeskrivelse for Detaljregulering for Mosterøyveien fra Mosterøy skole til Finnesand Plan 2013 006, tegningsnummer 1-7 Datert 11.11.2014 INNHOLD 1 Arealoppgave... 2 2 Bakgrunn for planforslaget...

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Østsiden sykehjem - Sentrum Øst. Forslagstiller: Fredrikstad kommune

Forslag til detaljregulering for Østsiden sykehjem - Sentrum Øst. Forslagstiller: Fredrikstad kommune Saksnr.: 2012/11843 Dokumentnr.: 45 Løpenr.: 60804/2013 Klassering: Østsiden Sykehjem Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 30.05.2013 46/13 Bystyret

Detaljer

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16).

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16). Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 33 Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan Utarbeidet av: Hjellnes Consult

Detaljer

DETALJREGULERING FOR LIMOEN SKYTEBANE

DETALJREGULERING FOR LIMOEN SKYTEBANE Side 1 av 16 NOTODDEN KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING Saksnr. Utvalg Møtedato 8/12 Teknisk utvalg 29.02.2012 21/12 Teknisk utvalg 30.05.2012 54/12 Kommunestyret 14.06.2012 Saksbehandler: Marte Berdahl

Detaljer

REGULERINGSPLAN 0491 - SKADBERG SKOLETOMT - BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSPLAN 0491 - SKADBERG SKOLETOMT - BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN Sola kommune SAKSFORELEGG Styre, råd, utvalg Møtedato Det faste utvalg for plansaker / 15.06.2011 bygningsrådet Eldrerådet 22.08.2011 Funksjonshemmedes råd 22.08.2011 Utvalg for arealsaker 20.03.2013 Saksbehandler:

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Bredbånd til alle - Bredbåndsprosjekt 2009

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Bredbånd til alle - Bredbåndsprosjekt 2009 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Kommunestyret Lunner rådhus, kommunestyresalen 18.12.2008 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 88/08 Sak 47/08 Sak 90/08 Sak 91/08 Sak 92/08 Sak 93/08

Detaljer

BESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN

BESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN 02.04.2012 REGULERINGSPLAN FOR 140/44, 45, 141/179, 185 SAMT DEL AV GNR/BNR 141/1- JEVNAKER KIRKE I JEVNAKER KOMMUNE, OPPLAND BESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN HINDHAMAR AS LANDSKAPSARKITEKTER MNLA Side

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 282/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012 DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONGRESSHALL GARDERMOEN - 1. GANGSBEHANDLING Vedtak

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 01.12.2010 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Kommunedelplan Østgreina - politisk behandling etter 1. gangs høring

Kommunedelplan Østgreina - politisk behandling etter 1. gangs høring Hurdal kommune Arkivsak: 2014/383-33 Arkiv: L00 Saksbehandler: Stig Nordli Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Levekårsutvalget Eldrerådet Kommunestyre Plan- og næringsutvalget Formannskapet Kommunalt

Detaljer

Samfunnsutvikling GNR 6211. GNR,62 BNR,l OG GNR,33 BNR.6 HOLT PARK - REGULERINGSPLAN OFFENTLIG ETTERSYN

Samfunnsutvikling GNR 6211. GNR,62 BNR,l OG GNR,33 BNR.6 HOLT PARK - REGULERINGSPLAN OFFENTLIG ETTERSYN FROGN KOMMUNE Samfunnsutvikling Tor Kaurin Heer Terrasse 28 1445 HEER Vår ref.: 0711673fLAA 08/12533 Deres ref.: Ark.: GNR 6211 Dato: 07.09.2008 GNR,62 BNR,l OG GNR,33 BNR.6 HOLT PARK - REGULERINGSPLAN

Detaljer

Vedtak av mindre endring av reguleringsplan for Skarmoen (plan-id 2313)

Vedtak av mindre endring av reguleringsplan for Skarmoen (plan-id 2313) Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.11.2014 71357/2014 2013/7254 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/71 Komite for plan, næring og miljø 04.12.2014 Vedtak av mindre endring av reguleringsplan

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 56-62 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 25.08.2011 Tidspunkt: 14:00 Sakenes dokumenter ligger

Detaljer