STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling"

Transkript

1 STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Tilgangskode: Paragraf: Arkivsak nr 12/2002 Saksbehandler: Cecilie Fjeldvik Detaljregulering Storås - første gangs behandling Saksnr Utvalg Møtedato 34/2014 Hovedutvalg Plan og Miljø Rådmannens innstilling: Forslag til reguleringsplan for Storås, datert , med tilhørende bestemmelser sist revidert samt planbeskrivelse sist revidert , legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven Vedlegg: Storås skianlegg.pdf Reguleringsbestemmelser.docx Planbeskrivelse Storås skianlegg.pdf Storås skianlegg - Illustrasjon.pdf Dokumenter i saksmappen Diverse saksdokumenter. Sammendrag Stokke idrettslag ønsker en videreutvikling av anlegget i Storås hovedsaklig for å legge til rette for rulleski. Det er nå utarbeidet forslag til reguleringsplan med tilhørende bestemmelser og planbeskrivelse, som legger til rette for en slik utvikling. Forslaget legger til rette for at en bredde på 6 meter av dagens 8 meter brede traseer for konkurranser kan asfalteres og tilrettelegges for rulleski. Videre er det sikret vei til eksisterende 4H-hytte som krysser skiløypen planfritt. Veien foreslås stengt med bom for å forhindre unødvendig kjøring til hytta. Veien skal kun benyttes ved varetransport og skyss av personer med nedsatt funksjonsevne. Løypetraseen er justert slik at de er bedre tilpasset dagens situasjon, miljøtunell, tilkobling til løyper mot sentrum etc. Reguleringsplanen ivaretar viltkrysningen over E18, og det er i bestemmelsene tatt inn at skiløyer i nærheten av viltkrysningen ikke skal lyssettes. Det vil fortsatt være mulighet for å drive skogsdrift innenfor de områder av reguleringsplanen som reguleres til landbruk. Det har kommet inn 11 merknader etter varsel om oppstart. Merknadene kommenteres i saken. Administrasjonen anbefaler at forslag til reguleringsplan legges ut til offentlig ettersyn.

2 Saksutredning Faktaopplysninger / bakgrunn for saken Stadionområdet i Storås er tidligere regulert, plan vedtatt Det er nå ønskelig å utvikle området med rulleskiløyper, og i forbindelse med dette revideres planen. Eksisterende plan vil bli opphevet ved vedtak av ny plan. Den behandlet Hovedutvalg for plan og miljø (HPM) forespørsel fra Stokke idrettslag om oppstart av reguleringsarbeid. HPM anbefalte oppstart av planarbeid. Juridiske grunnlag Plan- og bygningsloven Beskrivelse av planforslaget Forslag til reguleringsplan omfatter eksisterende skistadion, samt eksisterende løypenett med konkurransestandard. Planen legger til rette for at eksisterende skitrasé kan asfalteres for å legge til rette for bruk av rulleski. Eksisterende bredde på løypene er i dag 8 meter. Det planlegges at inntil 6 meter av disse kan asfalteres. To meter vil bli liggende som i dag og være et alternativ for dem som ønsker å gå/jogge på grus. Ved start og mål vil rulleskiløypa ha en bredde på 10 meter. Dette vil være inne på stadionområdet. Eksisterende løypetrasé er justert/lagt om og tilpasset dagens situasjon, ny E-18 etc. Planforslaget legger til rette for planfri kryssing av vei opp til eksisterende 4H- hytte. På denne måten vil man forhindre ulykker mellom brukere av rulleskiløypa og biler til 4H-hytta. 4H- hytta har i dag kjørevei på sommerstid, men det blir ikke brøytet vei om vinteren. En planfri kryssing vil således bedre tilgjengeligheten til hytta. Veien skal stenges med bom og kun benyttes til varetransport og skyss av personer med nedsatt funksjonsevne. Det er regulert inn en alternativ adkomstvei fra nordøst som kun skal benyttes ved større arrangement. Som følge av planen skal det anlegges ny bussholdeplass syd for eksisterende avkjørsel fra Fv 522 til Storås. For øvrig vises det til planens planbeskrivelse som følger Innkomne merknader Jernbaneverket, brev av og Jernbaneverket har ingen merknader. Andebu og Stokke kommune, landbruk, brev av og Landbruksfaglige innspill til reguleringsplanen: Traseen fra p-plassen og videre nordøstover langs E18 består av fulldyrket mark (kilden.skogoglandskap.no). Området omfattes i dag av reguleringsplanen for E18. Der ligger det en anleggsvei i forbindelse med E18-utbyggina. Det anses hensiktsmessig å beholde denne veien, siden arealet allerede er midlertidig omdisponert. Veien kan i framtida nyttes som avlastningsvei ved store arrangementer og gang-/sykkelvei inn i turområdet. Landbruksforvaltningen fraråder at grensa for reguleringsplanen går ytterligere inn på dyrka mark mot nordvest. Grensa for reguleringsplanen anbefales ikke å gå inn på dyrka mark nord for Gjennestadveien (der den krysser E18).

3 Kulturminnesøk viser kokegrop(er) (Ragnhildsrød 34) langs E18. Status sannsynligvis avklart i forbindelse med E18-utbygginga. Funn av boplasser og røyser (Ragnhildsrød 35) er gjort innenfor planområdet. Artsdatabanken viser en rekke funn i området, bla. Rosettkjuke på bøkeskog. Rosettkjuke er i kategorien sårbar på rødlista. Naturbasen viser Rik edellauvskog innenfor området. Videre er det yngleområde for musvåk og spurvehauk, samt trekkvei for elg og rådyr. Det er miljøregistreringen innenfor området; forvaltningsområder med biologisk mangfold, rik bakkevegetasjon og gamle trær. Dette er ikke en uttømmende liste over funn. Reguleringsplanen og forvaltningen av området må ta tilstrekkelig hensyn til de funn som foreligger innen området og i umiddelbar nærhet. Viktig med inngåelse av leieavtaler mellom berørte grunneiere og idrettsinteressene som ivaretar de forskjellige hensyn i området. Landbrukskontoret minner om at det ved langsiktige avtaler med grunneiere (over 10 år) skal disse konsesjonsbehandles. Brev av : Tillegg til brev av : Arealet mot øst er fulldyrka mark, men er midlertidig omdisponert til annen bruk i forbindelse med E18-utbygging. Arealer er på dekar. Det anmodes at området trekkes ut av planen. Arealet bør tilbakeføres til dyrka mark etter at E18 er ferdig utbygd. Det er tungvint og lite rasjonelt å drive jorda rundt slik det ligger i dag. Det er også uheldig med regulert område «inne» i dyrka mark. Reguleringsgrenser bør følge veier og andre naturlige avgrensninger. Minner om jordlovens 9 «Bruk av dyrka og dyrkbar jord». Kommentar: Dette tilleggsarealet skulle reguleres til landbruksområde. Det var Fylkeskommunen som ønsket at området ble tatt inn som en del av planen, da de ønsker at disse områdene blir liggende som landbruksområder for at tilgjengeligheten til viltkorridoren skal være best mulig både for skiløpere og vilt. Skiløype som i dagens reguleringsplan krysser E18 i viltundergangen og går opp til fv. 522 øst for veg V3, er tatt ut av planen. Stokke IL peker på at når det blir etablert ny atkomstløype over ny viltovergang mot Stokke sentrum, så vil ikke den nordre løypa lenger være aktuell. Landbruksarealet er dermed også tatt ut av planen. Bredde på alternativ atkomst til skistadion fra nord, parallelt med E18, er 4 meter, formålsbredde 7 meter. Vegen vil bli liggende helt inntil arealet som er regulert som Annen veggrunn. Statens vegvesen ønsker å benytte vegen som atkomst for drift av E18. Det resterende arealet regulert til midlertidig anleggsbelte, vil bli tilbakeført til landbruksformål når vegen er bygget. Dette er tatt inn i reguleringsbestemmelsene. Vestfold fylkeskommune har kommet med egen uttalelse angående kulturminner, og de vil også uttale seg til planforslaget ved offentlig ettersyn av planen. Planbeskrivelsen viser til funn i Naturbasen, Miljødirektoratet, og de er beskrevet og vurdert der i forhold til planlagte tiltak. 4H, brev av Rulleskibanen vil krysse veien til 4H-hytta. Her vil det kunne oppstå farlige situasjoner, og det

4 er dialog med skigruppa angående alternative løsninger for adkomst til hytta. Anser at eneste løsning for sikker ferdsel er undergang for biler. Kommentar: I planforslaget er det lagt inn en planfri kryssing mellom skiløype og atkomstveg til 4H-hytta. Dette er gjort etter befaring utført av Stokke IL, grunneier og entreprenør. Veien forutsettes stengt med bom. Miljørettet helsevern i Vestfold, brev av Ingen merknader til planarbeidet. Skagerak Nett AS, telefon den , der de viser til deres brev av Skagerak Nett AS eier og driver en 132 kv-ledning som går fra Jåberg til Tveiten og ønsker at kraftledningen blir lagt inn som fareområde i reguleringsplanen. Klausulert trasébredde er 39 m, målt 19,5 m vinkelrett og vannrett ut fra senterlinjen til begge sider. Hvert enkelt prosjekt som skal bygges under kraftledninger innenfor byggeforbudsbelte skal godkjennes av Skagerak Nett AS. Kryssing/nærføring: Det vises til 75.2 om plassering av veier m.v., samt om kraner og andre høye gjenstander herunder betongbiler, dumpere, gravemaskiner, jordbruksmaskiner, maskiner for skogdrift, traktor og lignende. Kommentar: I planforslaget er det lagt inn hensynssone med fareområde for høyspenningsanlegg, med klausulering av de bredder som angitt i brev fra Skagerak Nett AS. Statens vegvesen, brev av og e-post av Statens vegvesen ser at Storås skianlegg har samfunnsmessig betydning. Planen kan gi nødvendige avklaringer for videreutvikling av anlegget bl.a. opp mot hensyn ivaretatt i E18- planen. Reguleringsplanen for E18 ivaretar samferdselskorridoren E18, med tilpasninger til stedlige forhold. Statens Vegvesen ber om at intensjonene med planen ivaretas og stadfestes i ny reguleringsplan. Vesentlige brudd kan medføre innsigelse. Det vil derfor være behov for dialog underveis. 100 m byggegrense langs E18 (senter kjørefeltretning) håndheves strengt. Utgangspunkt er at byggegrensen omfatter forbud mot bl.a. utendørs lagring og parkering og at byggegrensesonen ikke skal ha formål byggeområde. Veiføringer omfattes i utgangspunktet også av forbudet. Intensjonen bak investeringen i viltlokk/miljøtunnel er å ivareta frilufts- og viltinteressene. Det forutsettes at dette hensyntas i planleggingen. Det anses positivt med utvidet planområde, det bes om sikring av vegetasjon på lokket og tilliggende områder. Sikkerhetsmessige vurderinger må gjøres knyttet til eventuelle skiløyper ved E18-brua. Ønske om at midlertidig atkomstveg blir permanent arrangementsadkomst/avlastningsvei

5 kan fra SVVs side innfris under noen forutsetninger: Veien stenges med bom i det daglige. Brukes kun ved spesielle anledninger/arrangement. Veien skal ikke asfalteres. Veien skal kunne fjernes av vegvesenet dersom behov knyttet til E18 eller FV290 tilsier det, uten at dette medfører erstatningskrav ovenfor skianlegget. Adkomst til FV290 må sikres korrekt utforming og frisikt. Veien må kunne brukes til vedlikehold av E18-anlegget Forutsetningene må legges til grunn for utforming av plankart og innarbeides i bestemmelsene. Frisiktsoner må være en del av planområdet. Sikkerhet må vektlegges mot FV522 Stokke Ravei. Skiløyper er ikke vist med kryssing av fylkesveien i E18-planen. Evt. krysningspunkt må utredes og avklares med SVV. Etablert adkomst har en uheldig utforming. Busslommens plassering må vurderes. Utbedrende tiltak forutsettes innarbeidet som rekkefølgekrav i bestemmelsene. Planavgrensningen bør tilpasses arealbehovet for nødvendige tiltak. E-post av : Etter brevet sendte Statens vegvesen en presisering som tillegg: Det kan ikke igangsettes evt. arbeid knyttet til skianlegget innenfor anleggsområdet for E18 før E18-prosjektet er gjennomført. Det som blir bygget i E18-prosjektet må hensyntas. Vegvesenet forutsetter at reguleringsprosessen, med nødvendige avklaringer, gjennomføres før tiltak kan finne sted. De forventer dialog i planprosessen. Kommentar: Merknadene til Statens vegvesen er tatt hensyn til i planforslaget. Bestemmelsene i reguleringsplan for E18 er videreført i dette planforslaget. Under befaring den ble det avklart at avkjøring fra fv. 522 som ble justert i forbindelse med NM på ski i 2010, skal være slik den er i dag i den nye planen. Busslomma flyttes til vest for avkjøring, og eksisterende busslomme saneres. Ny busslomme skal være bygget, og eksisterende busslomme skal være sanert før det settes i gang arbeid med rulleskiløype. Frisiktsoner i avkjøringer fra fylkesvei, og frisiktsone ved kryssing av skiløype S2 med fv. 522 skal også være etablert før arbeid settes i gang med rulleskiløyper. Dette er tatt inn i rekkefølgebestemmelsene. Vestfold Fylkeskommune, brev av Viltkryssing og friluftsliv: Viltovergangen er planlagt som en kombinert viltpassasje og tursti/skiløype. For å unngå forvirring/problemer senere, er det naturlig å inkludere små områder som er skravert med oransje (se brevet), inn i planen. Ingen innvendinger mot asfaltering og lyssetting i eks. skitraséer vest for E18, men det bør avsettes en bredde uten asfalt for turgåing osv. Naturlig å se skiløypa over viltovergangen som en tilfartsmulighet/overgang til skianlegget. Likevel viktig at viltets trekkvei blir ivaretatt mest mulig hensiktsmessig. Et mål at folk kan komme seg til Storås uten å benytte bil. Skiløypa over viltovergangen må ikke ligge midt på viltovergangen, men på ene siden. Bør ligge på nordsiden, slik at området for viltet blir størst mulig. Hvis trafikkmyndighetene godtar det, bør løypa mot sørøst gå gjennom skogen i en liten bue,

6 slik at den kommer på Stokke Ravei hvor eksisterende gang og sykkelsti møter Stokke Ravei. Skiløypa på viltovergangen må i vest kobles til eksisterende skiløype så langt nord som mulig. Skiløypa over viltovergangen må ikke være bredere enn nødvendig, men bred nok til bruk av løypemaskin. Asfaltert del av skiløype bør være maks. 2 m. Området på begge sider over viltovergang, samt i skogen skal ikke lyssettes. Det bør ikke opparbeides flere skiløyper øst for E18 og heller ikke parkering ved innkjøringen til Stokke Ravei på grunn av viltets trekk. Krav til revegetering av vilt-traséen (unntatt skisporet) gjelder. Skiløypa bør ikke asfalteres før revegetering er utført. Ansvarsforhold må klargjøres. Fylkeskommunen har i egen epost bedt om at landbruksarealet øst for veg V3, og øst for E18, med skiløypetrasé skal tas med innenfor planområdet for å bevare området som friluftsområde. Fylkeskommunen skriver at i dag går det skiløype der, og selv om idrettslaget ikke lenger ønsker å bruke denne løypa, så mener fylkeskommunen at det er grunn til å bevare muligheten for skiløype her. Kulturkrav: Nyere tids kulturminner og automatisk freda kulturminner: Det er registrert lokale kulturminner (som avmerka på kart). Hustuften og de gravde gropene vest i området er verdt å ta vare på. Det er potensiale for funn av steinalderbosetting i området med godkjent skiløype på en terrengformasjon hvor det er oppført en slags teltleir med 3 4 trekonstruksjoner. Under opparbeiding i dette området bør man varsle kulturarv. Det er to automatisk freda kulturminner med id og id Arbeider med løyper i dette området må avklares med Kulturarv. Kommentar: Området som fylkeskommunen ba om å ta inn i planen, landbruksområde og skiløype, er ikke tatt inn i planen, slik at sørøstre plangrense vil følge østre formålsgrense for veg V3. Den østre sløyfa til S2 som krysser eksisterende viltundergang i gjeldende reguleringsplan vil ikke bli kjørt opp i framtiden, hevder Stokke IL. Idrettslaget ønsker en løype mot Stokke sentrum, og den krysser E18 over ny viltovergang. Konkurranseløypene vest for E18 vil bli liggende slik de ligger i dag. I skiløypa er det satt av 6 meter bredde til asfaltert rulleskiløype og 2 m bredde uten asfalt. Hovedformålet med planen er å tilrettelegge for rulleskiløype, og da bør disse ha en slik bredde som beskrevet. Det skulle dermed være god plass for gående/joggende som ikke ønsker asfalt. Asfalterte rulleskiløyper skal kun etableres vest for E18, i konkurranseløypene. Løype mot Stokke, øst for E18, og over viltovergangen, skal ikke asfalteres og er kun skiløyper med atkomst til/fra Stokke sentrum. Skiløypa over viltovergangen er plassert i nordre del av overgangen og har en bredde på 5 meter. Skiløype fra viltovergangen til Stokke Ravei er vurdert ved befaring, og den krysser fv. 522 og går videre via Granerødveien. Det vil ikke bli mer lys ved viltovergangen enn det som er i dag. Parkeringsplass ved fv. 522 er tatt ut av planen, og i stedet er det planlagt en større parkeringsplass vest for E18. Etablering av den plassen er tidligere godkjent av kommunen i egen sak. Bestemmelsene for viltovergangen er de samme som i gjeldende reguleringsplan for E18. Fylkesmannen i Vestfold, brev av og Fylkesmannen har kunnskap om til dels store naturverdier på Gjennestadmyra, og det er trolig store naturverdier knyttet til randsonen mellom Gjennestadvannet og Storås skianlegg. Dette området er ikke endelig kartlagt, og kunnskapen om området er foreløpig noe begrenset. Fylkesmannen forutsetter at varslingsgrensen mot Gjennestadvannet overholdes, da en eventuell trasé nærmere vannet vil kunne utløse konflikter med de antatte

7 naturverdiene i området. Varslingsgrensen er noe utydelig, og det er vanskelig å se om traséen kommer i konflikt med eiendomsgrensen mot gbnr. 72/25. Fylkesmannen ber om at forslagsstiller tar kontakt med Fylkesmannen dersom eiendommen gbnr. 72/25 berøres av planen. Dette for å sikre de aktuelle interessene knyttet til Gjennestadmyra. Fylkesmannen er kjent med at det er vurdert planer om å etablere et fugletårn nedenfor skiarenaen, på grunn av det rike fuglelivet på og ved Gjennestadvannet. Et fugletårn anser Fylkesmannen som svært positivt, og ønsker å bli nærmere orientert om en eventuell gjennomføring av slike planer. I reguleringsplan for E18 er det regulert en viltpassasje og en turtrasé over denne. Fylkesmannen anser at etablering av en rulleskiløype er i tråd med formålet. De ber om at løypetraséen trekkes ut på en av sidene av viltpassasjen, slik at den resterende del av området kan revegeteres og derigjennom i størst mulig grad bidra til viltpassasjene funksjon. Brev av : Fylkesmannen har ingen vesentlige innvendinger mot at området lengst syd ved adkomsten tas inn i planavgrensningen. Arealet som pr. i dag er anleggsplass i forbindelse med E-18 utbyggingen er ment tilbakeført. Området er dyrkbare arealer. Det er uheldig hvis arealet avsluttes mot dyrka mark av en asfaltert lysløype. Dette vil medføre at dyrkbar mark i liten grad i fremtiden vil egne seg for dyrking. Skiløypa anbefales trukket vekk fra dyrka mark og heller følge adkomstvegen ned til skianlegget som vist i forrige planvarsel. Kommentar: Det er sikret at planen ikke kommer inn på eiendom 72/25. Nye koordinater er hentet fra jordskifteretten. Utbygger/ konsulent har hatt kontakt med Fylkesmannen. Det skal ikke være asfaltert skiløype mot dyrka mark øst for skistadion. Løypene øst for skistadion er vanlige skiløyper med bredde inntil 5 meter og som er tilkomstløyper fra Stokke sentrum. Det er kun konkurranseløypene som skal være asfalterte rulleskiløyper. Det vises til illustrasjonsplan. Johan Bue, brev av Bue driver landbrukseiendommen gnr/bnr 72/1. Skogen som detaljreguleres inngår i jordbruksvirksomhetens drift. Det skal i framtiden drives aktivt skogbruk i områdene utenfor rulleskiløypa. Skogsområdene må ikke komme inn under friluftsområder med begrensninger for normal skogsdrift, noe som må tas med i bestemmelsene i planen. Ønsker planforslaget tilsendt før det sendes kommunen for videre behandling. Det må gjøres økonomiske avtaler mellom grunneiere og partene som står bak reguleringsplanen/detaljplanen. Kommentar: Områdene utenom skiløypene reguleres til landbruk, og det skal drives ordinær landbruksdrift. Det må avtales at aktiv skogskjøtsel ikke kommer i konflikt med aktiviteten i skiløypene, om vinteren og om sommeren når rulleskiløypene er i drift. Det har vært holdt møte mellom Stokke IL og grunneierne den 3. februar 2014.

8 Gjennestad gartnerskole, brev av Det bes om tydelig plan med tegninger som viser omfanget i forhold til eiendommene og deres grenser. Det må komme frem hvilke begrensninger det eventuelt vil bli for grunneiere, som tilgangsveier til deler av eiendommene osv. Kommentar: Områdene utenom skiløypene reguleres til landbruk, og det skal drives ordinær landbruksdrift. Det må avtales at aktiv skogskjøtsel ikke kommer i konflikt med aktiviteten i skiløypene, om vinteren og om sommeren når rulleskiløypene er i drift. Det har vært holdt møte mellom Stokke IL og grunneierne den 3. februar Hans Kristian Undelstvedt, brev av Har både lysløype og løyper uten lys på sine eiendommer. Vil ha en mer detaljert opplysning om hva forestående innebærer, som kart over det som er tenkt regulert. Hva vil bl.a. atkomstveier, parkering og friluftsområder ha å si for han som bruker av skogen? Er dette en start på kraftig båndlegging av området? Forventer svar på ovenstående slik at han lettere kan se hvilke ulemper dette vil medføre. Kommentar: Områdene utenom skiløypene reguleres til landbruk, og det skal drives ordinær landbruksdrift. Det må avtales at aktiv skogskjøtsel ikke kommer i konflikt med aktiviteten i skiløypene, om vinteren og om sommeren når rulleskiløypene er i drift. Det har vært holdt møte mellom Stokke IL og grunneierne den 3. februar Økonomiske konsekvenser Ingen økonomiske konsekvenser for Stokke kommune. Barn- og unges interesser Reguleringsplanen vil bidra til ytterligere muligheter for fritidsaktiviteter for barn og unge. Terskelen for å prøve rulleski vil kunne bli lavere når det blir mulighet til å utøve denne aktiviteten innenfor et område hvor det ikke er motorisert ferdsel. Miljøkonsekvenser En videreutvikling av anlegget i Storås med rulleskiløyper innebærer ingen utvidelse av eksisterende løyper eller anleggelse av nye. Deler av eksisterende løype trasé vil bli asfaltert. Det er ikke kjent at reguleringsplanen vil ha konsekvenser for miljø. HMS/Folkehelse Det har den senere tid vært flere stygge ulykker mellom biler og personer på rulleski. Et rulleskianlegg i Storås vil derfor være et godt tilbud for redusere slike ulykker. Et rulleskianlegg vil også kunne bidra til at terskelen for å begynne med rulleski blir lavere, da det kan virke noe skummelt å begi seg ut i trafikken for en nybegynner. Vurdering og konklusjon Reguleringsplanen legger til rette for utvikling av rulleskianlegg i et område som allerede er sterkt dominert av idrett/ski. Planen vil ikke medføre utvidelse av bredden på traseene, og det vil fremdeles være et alternativ for de som ønsker å benytte dagens alternativ med grus. At det blir mulighet for å drive med rulleski innenfor et område som er tilrettelagt for dette vil kunne bidra til færre ulykker og skader. Administrasjonen anbefaler at forslag til reguleringsplan med tilhørende dokumenter legges

9 ut til offentlig ettersyn. Behandlinger og vedtak: Hovedutvalg Plan og Miljø Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 7-0. Hovedutvalg Plan og Miljøs vedtak: Forslag til reguleringsplan for Storås, datert , med tilhørende bestemmelser sist revidert samt planbeskrivelse sist revidert , legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Tilgangskode: Paragraf: Arkivsak nr 12/2002 Saksbehandler: Cecilie Fjeldvik Storås skiarena - Detaljregulering - Sluttbehandling Saksnr Utvalg Møtedato 88/2014 Hovedutvalg

Detaljer

STOKKE KOMMUNE PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR STORÅS SKIANLEGG. Dato 11.02.2014 Sist revidert 24.03.2014 Planid. 1154.

STOKKE KOMMUNE PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR STORÅS SKIANLEGG. Dato 11.02.2014 Sist revidert 24.03.2014 Planid. 1154. STOKKE KOMMUNE PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR STORÅS SKIANLEGG Dato 11.02.2014 Sist revidert 24.03.2014 Planid. 1154 Side 1 av 33 INNLEDNING. 3 1 INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN... 3 2 BESKRIVELSE AV

Detaljer

SAMLET SAKSFREMSTILLING - NORDRE RAVNØ- REGULERING - SLUTTBEHANDLING

SAMLET SAKSFREMSTILLING - NORDRE RAVNØ- REGULERING - SLUTTBEHANDLING STOKKE KOMMUNE Arkivsaksnr.: 10/625 Arkiv: L12 Saksbehandler: Cecilie Fjeldvik SAMLET SAKSFREMSTILLING - NORDRE RAVNØ- REGULERING - SLUTTBEHANDLING Saksgang: Saksnummer Utvalg Møtedato 4/12 Hovedutvalg

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 172/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 31.08.2015 DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Løyningsknodden hyttefelt I Åseral kommune 26.06.2014 Rev.18.11.14, 21.01.15 og 14.04.

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Løyningsknodden hyttefelt I Åseral kommune 26.06.2014 Rev.18.11.14, 21.01.15 og 14.04. Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Løyningsknodden hyttefelt I Åseral kommune 26.06.2014 Rev.18.11.14, 21.01.15 og 14.04.15 Innledning/bakgrunn; Ing. Geir Gjertsen AS og Pål Dalhaug AS har for

Detaljer

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Arkiv: 201305 Arkivsaksnr: 2013/457-12 Sakshandsamar: Ann Sissel Heilevang Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune 54/2014 05.05.2014

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 33/2015 Planutvalget 05.05.2015 35/2015 Kommunestyret 19.05.2015

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 33/2015 Planutvalget 05.05.2015 35/2015 Kommunestyret 19.05.2015 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1782 Arkiv: Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 33/2015 Planutvalget 05.05.2015 35/2015 Kommunestyret 19.05.2015

Detaljer

Ullensaker kommune SAKSUTSKRIFT DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLEN - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING. Regulering

Ullensaker kommune SAKSUTSKRIFT DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLEN - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING. Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 209/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.09.2012 224/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.09.2012 232/12 Hovedutvalg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/916 SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR RAVEIEN 439 - GBNR 34/11 M FL - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Dag Yttri Arkiv: L13 611 Saksnr.:

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 50/6 Saksmappe: :2011/554-5 Saksbehandler: :JHO Dato: 29.12.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato PS 6/12 Plan- og Bygningsrådet 27.01.12 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: L12 Saksmappe: :2006/510-67 Saksbehandler: :JHO Dato: 02.03.2012 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 26/12 Plan- og Bygningsrådet 16.03.2012 29/12

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN Forslag til vedtak: 1. Forslag til detaljregulering for

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 271/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 26.11.2012 115/12 Kommunestyret 03.12.2012 SLUTTBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN FOR QUALITY

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien. Formannskapet 16.04.2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien. Formannskapet 16.04.2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien Organ: Møtedato: Formannskapet 16.04.2015 81/5 Narums vei 5 - Spikkestad - Reguleringsplan Saken avgjøres av: Formannskapet ::: Sett inn

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 159/13 06.11.2013 Kommunestyret 107/13 28.11.2013

STJØRDAL KOMMUNE. Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 159/13 06.11.2013 Kommunestyret 107/13 28.11.2013 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 1-233 Arkivsaksnr: 2011/5386-28 Saksbehandler: Bård Hubert Gustafson Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 159/13 06.11.2013 Kommunestyret 107/13 28.11.2013 1-233

Detaljer

PLANBESKRIVELSE TORPO INDUSTRIOMRÅDE ÅL KOMMUNE

PLANBESKRIVELSE TORPO INDUSTRIOMRÅDE ÅL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE TORPO INDUSTRIOMRÅDE ÅL KOMMUNE Asplan Viak AS Mars 2008 1. Innledning Asplan Viak AS har utarbeidet forslag til reguleringsplan med tilhørende planmateriale for utvidelse av eksisterende

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING RINGSAKER KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING Sluttbehandles i: Kommunestyret ArkivsakID: JournalpostID: Arkiv: Saksbehandler:

Detaljer

Reguleringsplan. E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Prosjekt: TEKNISKE TEGNINGER. Rennebu kommune. Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400

Reguleringsplan. E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Prosjekt: TEKNISKE TEGNINGER. Rennebu kommune. Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400 Reguleringsplan Prosjekt: E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400 TEKNISKE TEGNINGER Rennebu kommune Region midt Ressursavdelingen Dato:20.10.2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Reguleringsendring for Hulsjøen hytteområde - Sluttbehandling

Reguleringsendring for Hulsjøen hytteområde - Sluttbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift 27.09.2013 051/13 Kommunestyret 03.10.2013 057/13 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FE-108/001/00,

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 15/16 10.02.2016 Kommunestyret 13/16 18.02.2016

STJØRDAL KOMMUNE. Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 15/16 10.02.2016 Kommunestyret 13/16 18.02.2016 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 1-244 A Arkivsaksnr: 2014/7448-30 Saksbehandler: Gry Holm Kvernrød Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 15/16 10.02.2016 Kommunestyret 13/16 18.02.2016 1-244A Detaljplan

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Gidske Houge, tlf 37013760 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2013/5461 / 29 Ordningsverdi: 09062013-17 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

Detaljreguleringsplan - Gamleveien 4 - Ny 1. gangs behandling

Detaljreguleringsplan - Gamleveien 4 - Ny 1. gangs behandling Sokndal kommune Saksbehandlar -Plan- og miljørådgiver- Greta Benediktsdottir ArkivsakID: 12/1081 Arkivkode: FA - L12 Saksnummer Utvalg Dato 036/15 Hovedutvalg for Landbruk miljø og teknikk 17.06.2015 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Områderegulering - Svartbekken hyttefelt. 1.gangsbehandling

Områderegulering - Svartbekken hyttefelt. 1.gangsbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift 11.06.2014 038/14 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FA-L12 Arkivsaknr: 13/41 Områderegulering

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Plan og næring Vår dato Vår referanse 20.02.2014 2012/439-2027/2014 Arkivkode: L12 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Toril Ingvaldsen, tlf 77722121/46637740 Enhetsleder

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret 19.10.2006 KS-06/0056

Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret 19.10.2006 KS-06/0056 SIGDAL KOMMUNE Kommunestyret MØTEBOK Arkivsaknr.: 04/00007-055 Løpenr.: 005996/06 Arkivnr.: 142 Saksbeh.: Rita Kirsebom Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR BAKKANE SYD, SILJAN KOMMUNE

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR BAKKANE SYD, SILJAN KOMMUNE Reguleringsbestemmelser tilhørende FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR BAKKANE SYD, SILJAN KOMMUNE Dato: 09.01.04 Rev dato: 16.06.04 Rev nr: 1 1 Generelt 1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist med

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/62 15.05.2014 Kommunestyret 14/48 17.06.2014

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/62 15.05.2014 Kommunestyret 14/48 17.06.2014 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/33 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Øystein Bekkevold Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/62 15.05.2014 Kommunestyret 14/48 17.06.2014 2.gangsbehandling Reguleringsplan

Detaljer

VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R58 HAGENOSDALEN HYTTEFELT. Saksnr. Utvalg Møtedato 57/13 Formannskapet /13 Kommunestyret

VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R58 HAGENOSDALEN HYTTEFELT. Saksnr. Utvalg Møtedato 57/13 Formannskapet /13 Kommunestyret Side 1 av 5 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 13/280-14 Saksbehandler: Erin Sandberg VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R58 HAGENOSDALEN HYTTEFELT Saksnr. Utvalg Møtedato 57/13 Formannskapet 06.06.2013 42/13

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat SAKSMAPPE: 2011/1431 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 13114/2014 Cathrine Bordvik UTVALG: DATO: SAKSNR: Teknisk styre 11.11.2014 104/14 Kommunestyret 11.12.2014 84/14

Detaljer

DETALJREGULERING FOR EILEVSTØLEN, OMRÅDE F5, GEILO

DETALJREGULERING FOR EILEVSTØLEN, OMRÅDE F5, GEILO Arkivsak-dok. 12/00233-31 Saksbehandler Liv L. Sundrehagen Saksgang Utvalg for plan og utvikling DETALJREGULERING FOR EILEVSTØLEN, OMRÅDE F5, GEILO Saken avgjøres av: Reguleringsplanen skal vedtas av kommunestyret

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

Saksbehandler: Elise Alfheim Arkiv: PLANID 353 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Elise Alfheim Arkiv: PLANID 353 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elise Alfheim Arkiv: PLANID 353 Arkivsaksnr.: 14/5552-47 Dato: 06.04.2016 GNR/BNR 111/307 M.FL. BRANDENGEN SKOLE OG FLERBRUKSHALL - DETALJREGULERING, SLUTTBEHANDLING

Detaljer

Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter.

Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter. Saksprotokoll - Bystyret 27.01.2011 Behandling: Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter. Bystyret vedtok enstemmig at representanten

Detaljer

ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR Storstøllie hytteområde Beskrivelse og reguleringsbestemmelser

ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR Storstøllie hytteområde Beskrivelse og reguleringsbestemmelser ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR Storstøllie hytteområde Beskrivelse og reguleringsbestemmelser Storstøllie sett fra området nord for toppen av alpinbakken i Aurdalsåsen. Planområde omfatter Storstøllie

Detaljer

Reguleringsplan Grinihagen, Åmot kommune PLANBESKRIVELSE

Reguleringsplan Grinihagen, Åmot kommune PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan Grinihagen, Åmot kommune PLANBESKRIVELSE Ortofoto over sentrale deler av planområdet 1: 5000 arkitektbua a/s revisjonsdato 20.03.09 side 1 av 6 1.0 INNLEDNING 1.1 BAKGRUNN Helge Rustad

Detaljer

REGULERINGSPLAN BUHAUGEN VEST - BEHANDLING AV ENDRET PLAN ETTER HØRING

REGULERINGSPLAN BUHAUGEN VEST - BEHANDLING AV ENDRET PLAN ETTER HØRING RINGEBU KOMMUNE Vår referanse 08/2243-369 L12 Vår saksbehandler: Gunhild Haugum, tlf. 61 28 30 63 REGULERINGSPLAN BUHAUGEN VEST - BEHANDLING AV ENDRET PLAN ETTER HØRING Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Utvalg

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune

Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune 1 Reguleringsformål Reguleringsbestemmelsene gjelder for rv. 23 Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2, det området

Detaljer

Fv.51 Hesla bru - Sislevegen, fortau og gs-veg

Fv.51 Hesla bru - Sislevegen, fortau og gs-veg Re g u l e r i n g s p l a n Fv.51 Hesla bru - Sislevegen, fortau og gs-veg HP01 km 0,084-0,323 Gol kommune TEKNISKE DATA Fra profil: 0-320 Fartsgrense: 50 km/t Trafikkgrunnlag (ÅDT): 2300 Kartdatum: Euref89

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat. Detaljreguleringsplan for del av Høyland hyttefelt, gnr/bnr 158/2, 3, 4-2.gangsbehandling

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat. Detaljreguleringsplan for del av Høyland hyttefelt, gnr/bnr 158/2, 3, 4-2.gangsbehandling LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat SAKSMAPPE: 2015/144 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 1346/2016 Cathrine Bordvik UTVALG: DATO: SAKSNR: Teknisk utvalg 08.03.2016 22/16 Kommunestyret 17.03.2016 15/16

Detaljer

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218 Arkiv: 162/292/L12 Saksmappe: 2012/2168-2150/2015 Saksbehandler: Anne Kristine Lysestøl Dato: 09.02.2015 1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien

Detaljer

Reguleringsplanforslag for Motteberget, 2.gangs behandling

Reguleringsplanforslag for Motteberget, 2.gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Håkon Hasslan, tlf Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2012/1699 / 27 Ordningsverdi: 09062012-7 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Reguleringsplanforslag

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 2. GANGS BEHANDLING - REGULERINGSPLAN FOR HYTTETOMTER GNR 95 BNR 12 Rådmannens innstilling: 1. Forslag til reguleringsplan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: L12 07/489-66 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: L12 07/489-66 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: L12 07/489-66 Dato: 22.01.2013 REGULERINGSPLAN FOR GNR. 45/11 - SOKN - PLANID: 2007 008 NY FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1. Oversiktskart

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

Saksutskrift. R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien

Saksutskrift. R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien Saksutskrift R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien Saksbehandler: Kristine Sand Saksnr.: 14/04098-13 Behandlingsrekkefølge Møtedato 2 Hovedutvalg for teknikk og miljø 27/15

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 16/250 OMREGULERING HEGG II - GNR 9/5 Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 9/5 Saksnr.: Utvalg Møtedato 22/16 Formannskapet 01.06.2016 42/16 Formannskapet

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien. Saken avgjøres av: Kommunestyre

SAKSFREMLEGG. Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien. Saken avgjøres av: Kommunestyre SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/3567 Saksbehandler: Thea Chiodera Molnar Organ Møtedato 11.06.2015 Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien Saken avgjøres av: Kommunestyre ::: Sett

Detaljer

Plassen industriområde

Plassen industriområde PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Plassen industriområde i Alvdal kommune November 2013 Foretaksregisteret: 963851693 MVA Prosj.ansvarlige: Stine Ringnes, Helge Bakke INNHOLD 1 Bakgrunn... s 3 1.1 Hensikten

Detaljer

Detaljregulering for Elveparken, Storekvina - 2.gangsbehandling

Detaljregulering for Elveparken, Storekvina - 2.gangsbehandling Kvinesdal kommune Detaljregulering for Elveparken, Storekvina - 2.gangsbehandling Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 10372012005 2012/1491 10529/2015 Karianne Torvestad Saksnr: Utvalg: Dato:

Detaljer

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Referanse: 07/426-48 Arkivkode: PLAN 0533-2009-0004 Sakstittel: Reguleringsplan for Solheimstorget Vedtatt av kommunestyret K-sak 60/09,

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn vedlegg 4 Saknr. Arkivkode 12/162-20 PLID 2012 003 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy kommune Datert:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR E39 ROGFAST

REGULERINGSPLAN FOR E39 ROGFAST Kvitsøy kommune REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR E39 ROGFAST DETALJREGULERING FOR VEG I DAGEN, PLAN 11442012002 (R601, R602 OG R603) KVITSØY KOMMUNE Vedtatt i Kvitsøy kommunestyre

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 200/13 Hovedutvalg for overordnet planlegging 16.09.2013 DETALJREGULERING FOR UTVIDELSE AV KIWI, NORDKISA - SLUTTBEHANDLING Vedtak

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 13/123 24.10.2013 Kommunestyret 13/87 12.11.2013

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 13/123 24.10.2013 Kommunestyret 13/87 12.11.2013 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2008/1613 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Kjersti Skiple Verdal Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 13/123 24.10.2013 Kommunestyret 13/87 12.11.2013 Reguleringsplan for Mosvold

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 3974/14 1006/44 m.fl DETALJPLAN - E6 JAGTØYEN - STORLER

Samlet saksfremstilling Arkivsak 3974/14 1006/44 m.fl DETALJPLAN - E6 JAGTØYEN - STORLER Samlet saksfremstilling Arkivsak 3974/14 1006/44 m.fl DETALJPLAN - E6 JAGTØYEN - STORLER Saksansvarlig Kjersti Dalen Stæhli Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Formannskapet 14.04.2015 PS 60/15 Formannskapet

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Reguleringsplan Vuku - Coop Marked Saksbehandler: E-post: Tlf.: Thomas Møller thomas.moller@innherred-samkommune.no Arkivref: 2010/427 - /L12 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13 Avgjøres av: Sektor: Plan, miljø- og landbruksenheten Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi

Detaljer

BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER BEBYGGELSESPLAN FOR ELGBEKKEN HYTTEFELT

BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER BEBYGGELSESPLAN FOR ELGBEKKEN HYTTEFELT BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER BEBYGGELSESPLAN FOR ELGBEKKEN HYTTEFELT Arkivsak 09/464 Arkivkode 001/2009 Vedtatt Forslag ved 27.5.2009 Offentlig ettersyn (dato) Sluttbehandling (dato) 1 Generelle bestemmelser

Detaljer

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - SVINSKAUG GÅRD - DETALJREGULERING

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - SVINSKAUG GÅRD - DETALJREGULERING Vestby kommune - Plan, bygg, geodata Utvalgssak Saksbehandler: Sigrun Tytlandsvik Arkiv: // 0172 Arkivsaksnr.: 07/1785 Behandling Utvalgssaksnr. Møtedato Plan- og miljøutvalget PLM -360/08 01.08.2008 Plan-

Detaljer

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/145 08.12.2014 Kommunestyret 15/9 28.01.2015

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/145 08.12.2014 Kommunestyret 15/9 28.01.2015 OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 36 Vår saksbehandler Arild Hoel Referanse ARHO/2012/897-33/250/1 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/145 08.12.2014 Kommunestyret 15/9 28.01.2015 Detaljreguleringsplan

Detaljer

JEVNAKER KOMMUNE SÆRUTSKRIFT

JEVNAKER KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Side 1 av 6 JEVNAKER KOMMUNE SÆRUTSKRIFT R.f. SAKSGANG: Utvalg Møtedato: Utvalgsaksnr Eldrerådet Møtedato 07.10.2013 25/13 Kommunalt Møtedato Råd for Funksjonshemmede 04.10.2013 26/13 Formannskap Møtedato

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser

OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM Andebu kommune Reguleringsbestemmelser Planid: 20150003 Revidert dato: 19.05.2015 REGULERINGSFORMÅL Avgrensning av området er vist på plankartet med reguleringsgrense.

Detaljer

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn PLAN- OG BYGNINGSETATEN KRISTIANSAND KOMMUNE Dato: 09.08.2011 Saksnr.: 200608140-10 Arkivkode O: PLAN: 1005 Saksbehandler: Margrete Havstad Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 25.08.2011 Hausebergveien

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget REGULERINGSPLAN FOR GATA - BUTIKK OG BOLIGER Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

SAKEN GJELDER: SLUTTBEHANDLING - MINDRE REGULERINGSENDRING FOR SKAUN MOTORSPORTSENTER

SAKEN GJELDER: SLUTTBEHANDLING - MINDRE REGULERINGSENDRING FOR SKAUN MOTORSPORTSENTER Side 1 Skaun kommune Arkivkode: L13 &21 Arkivsaksnr.: 13/2737 Saksbehandler: Olav Nikolai Kvarme Saksnummer Utvalg Møtedato 6/15 Plan og miljøutvalget 13.01.2015 SAKEN GJELDER: SLUTTBEHANDLING - MINDRE

Detaljer

Hol kommune Saksutskrift

Hol kommune Saksutskrift Hol kommune Saksutskrift Arkivsak-dok. 12/03875-21 Arkivkode. Geilo- 178 Saksbehandler Trond B. Augunset Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan og utvikling 17.09.2015 29/15 2 Kommunestyret 30.09.2015

Detaljer

Fra Til Info Firma v/ E-post X Faveo Prosjektledelse Thomas Theodorsen X Sarpsborg kommune Svein Agnalt X Sarpsborg kommune Henrik Høst

Fra Til Info Firma v/ E-post X Faveo Prosjektledelse Thomas Theodorsen X Sarpsborg kommune Svein Agnalt X Sarpsborg kommune Henrik Høst NOTAT Sted/Dato : Sarpsborg 12.01.12. Nr: - - Fra Til Info Firma v/ E-post X Faveo Prosjektledelse Thomas Theodorsen X Sarpsborg kommune Svein Agnalt X Sarpsborg kommune Henrik Høst Detaljregulering Værn

Detaljer

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 12/33 19.03.2012

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 12/33 19.03.2012 OPPDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Guri Conradi Referanse GUCO/2011/325-10/119/3 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 12/33 19.03.2012 Forslag til detaljeguleringsplan for Gravåbakken

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune November 2012 Foretaksregisteret: 963851693 MVA Prosj.ansvarlige: Stine Ringnes, Helge Bakke INNHOLD 1 Bakgrunn... s 3 1.1 Hensikten med planen

Detaljer

061/15 Utval for tekniske saker og næring /15 Kommunestyret

061/15 Utval for tekniske saker og næring /15 Kommunestyret Hå kommune Saksnummer Utval Vedtaksdato 061/15 Utval for tekniske saker og næring 14.04.2015 036/15 Kommunestyret 07.05.2015 Saksbehandlar: Harald Grande Sak - journalpost: 14/1298-15/7783 Plan 1151 -

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

Reguleringsplan for boligfelt på eiendommen 158/1 m.fl. på Storås - Sluttbehandling

Reguleringsplan for boligfelt på eiendommen 158/1 m.fl. på Storås - Sluttbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift 30.10.2013 059/13 Kommunestyret 07.11.2013 061/13 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FA-L12

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORSKOG GRENSEOVERGANGSSTED SØR-VARANGER KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORSKOG GRENSEOVERGANGSSTED SØR-VARANGER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORSKOG GRENSEOVERGANGSSTED SØR-VARANGER KOMMUNE PlanID: 2012007 Arkivsaksnr: 11/2211 Dato: 13.08.12 Revidert: Varsel om oppstart: 31.01.12, 28.03.12

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN REPPARFJORDGOLF, GOLFBANEN M/OMKRINGLIGGENDE OMRÅDER. Datert 15.11.04.

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN REPPARFJORDGOLF, GOLFBANEN M/OMKRINGLIGGENDE OMRÅDER. Datert 15.11.04. REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN REPPARFJORDGOLF, GOLFBANEN M/OMKRINGLIGGENDE OMRÅDER. Datert 15.11.04. 1 Formålet med planen: Formålet med reguleringsplanen og tilhørende bestemmelser er å

Detaljer

Detaljreguleringsplan for trafikksikringstiltak langs E136 ved Lyftingsmo- PlanID PlanID

Detaljreguleringsplan for trafikksikringstiltak langs E136 ved Lyftingsmo- PlanID PlanID Lesja kommune Forvaltning og utvikling Arkivsak: 2014/536-19 Arkiv: L13 Saksbehandler: Rigmor Bøe Dato: 01.06.2015 Saksutredning Utv.saksnr Utvalg Møtedato 64/15 Forvaltningsstyret 09.06.2015 33/15 Kommunestyret

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR SVARTNES FRITIDSBOLIGOMRÅDE

REGULERINGSPLAN FOR SVARTNES FRITIDSBOLIGOMRÅDE REGULERINGSPLAN FOR SVARTNES FRITIDSBOLIGOMRÅDE Plandokumentet er utarbeidet av: SWECO Grøner AS Hamar for Hans Martin Svartnes 01. november 2006. PLANBESKRIVELSE 1. Bakgrunn: På oppdrag for Hans Martin

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Planutvalget 08.10.14. Administrasjonens innstilling:

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Planutvalget 08.10.14. Administrasjonens innstilling: SAKSFREMLEGG Saksnr.: 05/923-90 Arkiv: PLNID 20050008 Sakbeh.: Renate Mienna Olsen Sakstittel: VEDTAK AV DETALJREGULERING FOR BOLLOSETER HYTTEFELT - OMRÅDE UNTATT RETTSVIRKNING Planlagt behandling: Planutvalget

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 107/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 19.05.2014 MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR JESSHEIM VEST - ROMSAAS Vedtak Hovedutvalget

Detaljer

Reguleringsplan for ny gang- og sykkelveg for del av strekningen -Feierskauen - Gjervåg, 2. gangs behandling

Reguleringsplan for ny gang- og sykkelveg for del av strekningen -Feierskauen - Gjervåg, 2. gangs behandling Side 1 av 7 Tjøme kommune JournalpostID: 16/963 Saksbehandler: Bjørn Bjerke Larsen, telefon: 33 06 78 05 Areal/plan/miljø Reguleringsplan for ny gang- og sykkelveg for del av strekningen -Feierskauen -

Detaljer

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Engerdal kommune Saksmappe: 2014/472-3738/2015 Saksbehandler: Markus Pettersen Særutskrift Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015 Detaljregulering for Hallset B 1.1, Trøbakken Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR R8 - NYLEN

REGULERINGSPLAN FOR R8 - NYLEN REGULERINGSPLAN FOR R8 - NYLEN Vedtatt i Nordre Land kommunestyre i sak 22/05 den 10.05.2005. REGULERINGSBESTEMMELSER FOR R8 NYLEN I NORDRE LAND KOMMUNE 1 REGULERINGSFORMÅL DATO 10.05.05 Pbl. 25, 1.ledd

Detaljer

Saksframlegg. Sluttbehandling - Detaljregulering for Norddalsheia - Plan ID 201414

Saksframlegg. Sluttbehandling - Detaljregulering for Norddalsheia - Plan ID 201414 Søgne kommune Arkiv: L13 Saksmappe: 2014/3237-36868/2015 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 27.11.2015 Saksframlegg Sluttbehandling - Detaljregulering for Norddalsheia - Plan ID 201414 Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Nesodden kommune. Reguleringsplan for Skoklefal barnehage del av gnr. 2, bnr 3. - sluttbehandling

Nesodden kommune. Reguleringsplan for Skoklefal barnehage del av gnr. 2, bnr 3. - sluttbehandling Nesodden kommune Rådmannen Saksfremlegg Dato: 09.06.2009 Vår ref: 07/2881-30 - 09/6918 Arkivkode: L12, Saksbeh.: Øystein G. Karlsen Utvalg Møtedato Saksnr. Kommunestyret 18.06.2009 065/09 Reguleringsplan

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERING FOR: DEL AV KLEVSTADLYKKJA - NORD-FRON KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERING FOR: DEL AV KLEVSTADLYKKJA - NORD-FRON KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte lag og organisasjoner, se egen adresseliste DATO: 7.5.2015 Vår saksbehandler: erik.sollien@arealpluss.no Vår ref.: Deres ref.: Arealplanlegging -

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS Cowi AS Hønefoss, 30042008 PLANOMTALE Prosess og medvirkning Planarbeidet ble varslet 050707 Varsel ble sendt offentlige myndigheter, berørte eiendommer

Detaljer

BYGG OG INDUSTRI NORGE AS. Detaljreguleringsplan for Ulvekula. Planbeskrivelse. Andebu kommune

BYGG OG INDUSTRI NORGE AS. Detaljreguleringsplan for Ulvekula. Planbeskrivelse. Andebu kommune BYGG OG INDUSTRI NORGE AS Detaljreguleringsplan for Ulvekula Andebu kommune Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 2 HENSIKT MED REGULERINGEN... 2 PLANOMRÅDET... 2... 2 TEKNISKE ANLEGG... 2... 3 EKSISTERENDE

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen 2014/3119 - L80 14 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Bestemmelser til Detaljplan for Smølåsen hyttefelt endring

Bestemmelser til Detaljplan for Smølåsen hyttefelt endring Sirdal kommune Bestemmelser til Detaljplan for Smølåsen hyttefelt endring Iht. plan- og bygningsloven, 2008, 12.5, 6 og 7. Plankart datert : 05.07.2012 Siste endring datert: 19.07.2012 1 Reguleringsplan

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/179 SAMLET SAKSFREMSTILLING - REGULERINGSPLAN FOR TRESKEIA GRUSUTTAK, HØSØIEN. ENDELIG BEHANDLING I KOMMUNESTYRET. Arkiv: PLAN 20130002 Arkivsaksnr.: 13/179

Detaljer

Sørum kommune - Frogner stasjon - adkomstløsning - uttalelse til nytt offentlig ettersyn - melding om vedtak

Sørum kommune - Frogner stasjon - adkomstløsning - uttalelse til nytt offentlig ettersyn - melding om vedtak SENTRALADMINISTRASJONEN Sørum kommune Postboks 113 1921 SØRUMSAND Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Julie Aaraas 08.02.2012 2011/15042-16/12365/2012 EMNE L12 Telefon 22055669 Deres

Detaljer