STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling"

Transkript

1 STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Tilgangskode: Paragraf: Arkivsak nr 12/2002 Saksbehandler: Cecilie Fjeldvik Detaljregulering Storås - første gangs behandling Saksnr Utvalg Møtedato 34/2014 Hovedutvalg Plan og Miljø Rådmannens innstilling: Forslag til reguleringsplan for Storås, datert , med tilhørende bestemmelser sist revidert samt planbeskrivelse sist revidert , legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven Vedlegg: Storås skianlegg.pdf Reguleringsbestemmelser.docx Planbeskrivelse Storås skianlegg.pdf Storås skianlegg - Illustrasjon.pdf Dokumenter i saksmappen Diverse saksdokumenter. Sammendrag Stokke idrettslag ønsker en videreutvikling av anlegget i Storås hovedsaklig for å legge til rette for rulleski. Det er nå utarbeidet forslag til reguleringsplan med tilhørende bestemmelser og planbeskrivelse, som legger til rette for en slik utvikling. Forslaget legger til rette for at en bredde på 6 meter av dagens 8 meter brede traseer for konkurranser kan asfalteres og tilrettelegges for rulleski. Videre er det sikret vei til eksisterende 4H-hytte som krysser skiløypen planfritt. Veien foreslås stengt med bom for å forhindre unødvendig kjøring til hytta. Veien skal kun benyttes ved varetransport og skyss av personer med nedsatt funksjonsevne. Løypetraseen er justert slik at de er bedre tilpasset dagens situasjon, miljøtunell, tilkobling til løyper mot sentrum etc. Reguleringsplanen ivaretar viltkrysningen over E18, og det er i bestemmelsene tatt inn at skiløyer i nærheten av viltkrysningen ikke skal lyssettes. Det vil fortsatt være mulighet for å drive skogsdrift innenfor de områder av reguleringsplanen som reguleres til landbruk. Det har kommet inn 11 merknader etter varsel om oppstart. Merknadene kommenteres i saken. Administrasjonen anbefaler at forslag til reguleringsplan legges ut til offentlig ettersyn.

2 Saksutredning Faktaopplysninger / bakgrunn for saken Stadionområdet i Storås er tidligere regulert, plan vedtatt Det er nå ønskelig å utvikle området med rulleskiløyper, og i forbindelse med dette revideres planen. Eksisterende plan vil bli opphevet ved vedtak av ny plan. Den behandlet Hovedutvalg for plan og miljø (HPM) forespørsel fra Stokke idrettslag om oppstart av reguleringsarbeid. HPM anbefalte oppstart av planarbeid. Juridiske grunnlag Plan- og bygningsloven Beskrivelse av planforslaget Forslag til reguleringsplan omfatter eksisterende skistadion, samt eksisterende løypenett med konkurransestandard. Planen legger til rette for at eksisterende skitrasé kan asfalteres for å legge til rette for bruk av rulleski. Eksisterende bredde på løypene er i dag 8 meter. Det planlegges at inntil 6 meter av disse kan asfalteres. To meter vil bli liggende som i dag og være et alternativ for dem som ønsker å gå/jogge på grus. Ved start og mål vil rulleskiløypa ha en bredde på 10 meter. Dette vil være inne på stadionområdet. Eksisterende løypetrasé er justert/lagt om og tilpasset dagens situasjon, ny E-18 etc. Planforslaget legger til rette for planfri kryssing av vei opp til eksisterende 4H- hytte. På denne måten vil man forhindre ulykker mellom brukere av rulleskiløypa og biler til 4H-hytta. 4H- hytta har i dag kjørevei på sommerstid, men det blir ikke brøytet vei om vinteren. En planfri kryssing vil således bedre tilgjengeligheten til hytta. Veien skal stenges med bom og kun benyttes til varetransport og skyss av personer med nedsatt funksjonsevne. Det er regulert inn en alternativ adkomstvei fra nordøst som kun skal benyttes ved større arrangement. Som følge av planen skal det anlegges ny bussholdeplass syd for eksisterende avkjørsel fra Fv 522 til Storås. For øvrig vises det til planens planbeskrivelse som følger Innkomne merknader Jernbaneverket, brev av og Jernbaneverket har ingen merknader. Andebu og Stokke kommune, landbruk, brev av og Landbruksfaglige innspill til reguleringsplanen: Traseen fra p-plassen og videre nordøstover langs E18 består av fulldyrket mark (kilden.skogoglandskap.no). Området omfattes i dag av reguleringsplanen for E18. Der ligger det en anleggsvei i forbindelse med E18-utbyggina. Det anses hensiktsmessig å beholde denne veien, siden arealet allerede er midlertidig omdisponert. Veien kan i framtida nyttes som avlastningsvei ved store arrangementer og gang-/sykkelvei inn i turområdet. Landbruksforvaltningen fraråder at grensa for reguleringsplanen går ytterligere inn på dyrka mark mot nordvest. Grensa for reguleringsplanen anbefales ikke å gå inn på dyrka mark nord for Gjennestadveien (der den krysser E18).

3 Kulturminnesøk viser kokegrop(er) (Ragnhildsrød 34) langs E18. Status sannsynligvis avklart i forbindelse med E18-utbygginga. Funn av boplasser og røyser (Ragnhildsrød 35) er gjort innenfor planområdet. Artsdatabanken viser en rekke funn i området, bla. Rosettkjuke på bøkeskog. Rosettkjuke er i kategorien sårbar på rødlista. Naturbasen viser Rik edellauvskog innenfor området. Videre er det yngleområde for musvåk og spurvehauk, samt trekkvei for elg og rådyr. Det er miljøregistreringen innenfor området; forvaltningsområder med biologisk mangfold, rik bakkevegetasjon og gamle trær. Dette er ikke en uttømmende liste over funn. Reguleringsplanen og forvaltningen av området må ta tilstrekkelig hensyn til de funn som foreligger innen området og i umiddelbar nærhet. Viktig med inngåelse av leieavtaler mellom berørte grunneiere og idrettsinteressene som ivaretar de forskjellige hensyn i området. Landbrukskontoret minner om at det ved langsiktige avtaler med grunneiere (over 10 år) skal disse konsesjonsbehandles. Brev av : Tillegg til brev av : Arealet mot øst er fulldyrka mark, men er midlertidig omdisponert til annen bruk i forbindelse med E18-utbygging. Arealer er på dekar. Det anmodes at området trekkes ut av planen. Arealet bør tilbakeføres til dyrka mark etter at E18 er ferdig utbygd. Det er tungvint og lite rasjonelt å drive jorda rundt slik det ligger i dag. Det er også uheldig med regulert område «inne» i dyrka mark. Reguleringsgrenser bør følge veier og andre naturlige avgrensninger. Minner om jordlovens 9 «Bruk av dyrka og dyrkbar jord». Kommentar: Dette tilleggsarealet skulle reguleres til landbruksområde. Det var Fylkeskommunen som ønsket at området ble tatt inn som en del av planen, da de ønsker at disse områdene blir liggende som landbruksområder for at tilgjengeligheten til viltkorridoren skal være best mulig både for skiløpere og vilt. Skiløype som i dagens reguleringsplan krysser E18 i viltundergangen og går opp til fv. 522 øst for veg V3, er tatt ut av planen. Stokke IL peker på at når det blir etablert ny atkomstløype over ny viltovergang mot Stokke sentrum, så vil ikke den nordre løypa lenger være aktuell. Landbruksarealet er dermed også tatt ut av planen. Bredde på alternativ atkomst til skistadion fra nord, parallelt med E18, er 4 meter, formålsbredde 7 meter. Vegen vil bli liggende helt inntil arealet som er regulert som Annen veggrunn. Statens vegvesen ønsker å benytte vegen som atkomst for drift av E18. Det resterende arealet regulert til midlertidig anleggsbelte, vil bli tilbakeført til landbruksformål når vegen er bygget. Dette er tatt inn i reguleringsbestemmelsene. Vestfold fylkeskommune har kommet med egen uttalelse angående kulturminner, og de vil også uttale seg til planforslaget ved offentlig ettersyn av planen. Planbeskrivelsen viser til funn i Naturbasen, Miljødirektoratet, og de er beskrevet og vurdert der i forhold til planlagte tiltak. 4H, brev av Rulleskibanen vil krysse veien til 4H-hytta. Her vil det kunne oppstå farlige situasjoner, og det

4 er dialog med skigruppa angående alternative løsninger for adkomst til hytta. Anser at eneste løsning for sikker ferdsel er undergang for biler. Kommentar: I planforslaget er det lagt inn en planfri kryssing mellom skiløype og atkomstveg til 4H-hytta. Dette er gjort etter befaring utført av Stokke IL, grunneier og entreprenør. Veien forutsettes stengt med bom. Miljørettet helsevern i Vestfold, brev av Ingen merknader til planarbeidet. Skagerak Nett AS, telefon den , der de viser til deres brev av Skagerak Nett AS eier og driver en 132 kv-ledning som går fra Jåberg til Tveiten og ønsker at kraftledningen blir lagt inn som fareområde i reguleringsplanen. Klausulert trasébredde er 39 m, målt 19,5 m vinkelrett og vannrett ut fra senterlinjen til begge sider. Hvert enkelt prosjekt som skal bygges under kraftledninger innenfor byggeforbudsbelte skal godkjennes av Skagerak Nett AS. Kryssing/nærføring: Det vises til 75.2 om plassering av veier m.v., samt om kraner og andre høye gjenstander herunder betongbiler, dumpere, gravemaskiner, jordbruksmaskiner, maskiner for skogdrift, traktor og lignende. Kommentar: I planforslaget er det lagt inn hensynssone med fareområde for høyspenningsanlegg, med klausulering av de bredder som angitt i brev fra Skagerak Nett AS. Statens vegvesen, brev av og e-post av Statens vegvesen ser at Storås skianlegg har samfunnsmessig betydning. Planen kan gi nødvendige avklaringer for videreutvikling av anlegget bl.a. opp mot hensyn ivaretatt i E18- planen. Reguleringsplanen for E18 ivaretar samferdselskorridoren E18, med tilpasninger til stedlige forhold. Statens Vegvesen ber om at intensjonene med planen ivaretas og stadfestes i ny reguleringsplan. Vesentlige brudd kan medføre innsigelse. Det vil derfor være behov for dialog underveis. 100 m byggegrense langs E18 (senter kjørefeltretning) håndheves strengt. Utgangspunkt er at byggegrensen omfatter forbud mot bl.a. utendørs lagring og parkering og at byggegrensesonen ikke skal ha formål byggeområde. Veiføringer omfattes i utgangspunktet også av forbudet. Intensjonen bak investeringen i viltlokk/miljøtunnel er å ivareta frilufts- og viltinteressene. Det forutsettes at dette hensyntas i planleggingen. Det anses positivt med utvidet planområde, det bes om sikring av vegetasjon på lokket og tilliggende områder. Sikkerhetsmessige vurderinger må gjøres knyttet til eventuelle skiløyper ved E18-brua. Ønske om at midlertidig atkomstveg blir permanent arrangementsadkomst/avlastningsvei

5 kan fra SVVs side innfris under noen forutsetninger: Veien stenges med bom i det daglige. Brukes kun ved spesielle anledninger/arrangement. Veien skal ikke asfalteres. Veien skal kunne fjernes av vegvesenet dersom behov knyttet til E18 eller FV290 tilsier det, uten at dette medfører erstatningskrav ovenfor skianlegget. Adkomst til FV290 må sikres korrekt utforming og frisikt. Veien må kunne brukes til vedlikehold av E18-anlegget Forutsetningene må legges til grunn for utforming av plankart og innarbeides i bestemmelsene. Frisiktsoner må være en del av planområdet. Sikkerhet må vektlegges mot FV522 Stokke Ravei. Skiløyper er ikke vist med kryssing av fylkesveien i E18-planen. Evt. krysningspunkt må utredes og avklares med SVV. Etablert adkomst har en uheldig utforming. Busslommens plassering må vurderes. Utbedrende tiltak forutsettes innarbeidet som rekkefølgekrav i bestemmelsene. Planavgrensningen bør tilpasses arealbehovet for nødvendige tiltak. E-post av : Etter brevet sendte Statens vegvesen en presisering som tillegg: Det kan ikke igangsettes evt. arbeid knyttet til skianlegget innenfor anleggsområdet for E18 før E18-prosjektet er gjennomført. Det som blir bygget i E18-prosjektet må hensyntas. Vegvesenet forutsetter at reguleringsprosessen, med nødvendige avklaringer, gjennomføres før tiltak kan finne sted. De forventer dialog i planprosessen. Kommentar: Merknadene til Statens vegvesen er tatt hensyn til i planforslaget. Bestemmelsene i reguleringsplan for E18 er videreført i dette planforslaget. Under befaring den ble det avklart at avkjøring fra fv. 522 som ble justert i forbindelse med NM på ski i 2010, skal være slik den er i dag i den nye planen. Busslomma flyttes til vest for avkjøring, og eksisterende busslomme saneres. Ny busslomme skal være bygget, og eksisterende busslomme skal være sanert før det settes i gang arbeid med rulleskiløype. Frisiktsoner i avkjøringer fra fylkesvei, og frisiktsone ved kryssing av skiløype S2 med fv. 522 skal også være etablert før arbeid settes i gang med rulleskiløyper. Dette er tatt inn i rekkefølgebestemmelsene. Vestfold Fylkeskommune, brev av Viltkryssing og friluftsliv: Viltovergangen er planlagt som en kombinert viltpassasje og tursti/skiløype. For å unngå forvirring/problemer senere, er det naturlig å inkludere små områder som er skravert med oransje (se brevet), inn i planen. Ingen innvendinger mot asfaltering og lyssetting i eks. skitraséer vest for E18, men det bør avsettes en bredde uten asfalt for turgåing osv. Naturlig å se skiløypa over viltovergangen som en tilfartsmulighet/overgang til skianlegget. Likevel viktig at viltets trekkvei blir ivaretatt mest mulig hensiktsmessig. Et mål at folk kan komme seg til Storås uten å benytte bil. Skiløypa over viltovergangen må ikke ligge midt på viltovergangen, men på ene siden. Bør ligge på nordsiden, slik at området for viltet blir størst mulig. Hvis trafikkmyndighetene godtar det, bør løypa mot sørøst gå gjennom skogen i en liten bue,

6 slik at den kommer på Stokke Ravei hvor eksisterende gang og sykkelsti møter Stokke Ravei. Skiløypa på viltovergangen må i vest kobles til eksisterende skiløype så langt nord som mulig. Skiløypa over viltovergangen må ikke være bredere enn nødvendig, men bred nok til bruk av løypemaskin. Asfaltert del av skiløype bør være maks. 2 m. Området på begge sider over viltovergang, samt i skogen skal ikke lyssettes. Det bør ikke opparbeides flere skiløyper øst for E18 og heller ikke parkering ved innkjøringen til Stokke Ravei på grunn av viltets trekk. Krav til revegetering av vilt-traséen (unntatt skisporet) gjelder. Skiløypa bør ikke asfalteres før revegetering er utført. Ansvarsforhold må klargjøres. Fylkeskommunen har i egen epost bedt om at landbruksarealet øst for veg V3, og øst for E18, med skiløypetrasé skal tas med innenfor planområdet for å bevare området som friluftsområde. Fylkeskommunen skriver at i dag går det skiløype der, og selv om idrettslaget ikke lenger ønsker å bruke denne løypa, så mener fylkeskommunen at det er grunn til å bevare muligheten for skiløype her. Kulturkrav: Nyere tids kulturminner og automatisk freda kulturminner: Det er registrert lokale kulturminner (som avmerka på kart). Hustuften og de gravde gropene vest i området er verdt å ta vare på. Det er potensiale for funn av steinalderbosetting i området med godkjent skiløype på en terrengformasjon hvor det er oppført en slags teltleir med 3 4 trekonstruksjoner. Under opparbeiding i dette området bør man varsle kulturarv. Det er to automatisk freda kulturminner med id og id Arbeider med løyper i dette området må avklares med Kulturarv. Kommentar: Området som fylkeskommunen ba om å ta inn i planen, landbruksområde og skiløype, er ikke tatt inn i planen, slik at sørøstre plangrense vil følge østre formålsgrense for veg V3. Den østre sløyfa til S2 som krysser eksisterende viltundergang i gjeldende reguleringsplan vil ikke bli kjørt opp i framtiden, hevder Stokke IL. Idrettslaget ønsker en løype mot Stokke sentrum, og den krysser E18 over ny viltovergang. Konkurranseløypene vest for E18 vil bli liggende slik de ligger i dag. I skiløypa er det satt av 6 meter bredde til asfaltert rulleskiløype og 2 m bredde uten asfalt. Hovedformålet med planen er å tilrettelegge for rulleskiløype, og da bør disse ha en slik bredde som beskrevet. Det skulle dermed være god plass for gående/joggende som ikke ønsker asfalt. Asfalterte rulleskiløyper skal kun etableres vest for E18, i konkurranseløypene. Løype mot Stokke, øst for E18, og over viltovergangen, skal ikke asfalteres og er kun skiløyper med atkomst til/fra Stokke sentrum. Skiløypa over viltovergangen er plassert i nordre del av overgangen og har en bredde på 5 meter. Skiløype fra viltovergangen til Stokke Ravei er vurdert ved befaring, og den krysser fv. 522 og går videre via Granerødveien. Det vil ikke bli mer lys ved viltovergangen enn det som er i dag. Parkeringsplass ved fv. 522 er tatt ut av planen, og i stedet er det planlagt en større parkeringsplass vest for E18. Etablering av den plassen er tidligere godkjent av kommunen i egen sak. Bestemmelsene for viltovergangen er de samme som i gjeldende reguleringsplan for E18. Fylkesmannen i Vestfold, brev av og Fylkesmannen har kunnskap om til dels store naturverdier på Gjennestadmyra, og det er trolig store naturverdier knyttet til randsonen mellom Gjennestadvannet og Storås skianlegg. Dette området er ikke endelig kartlagt, og kunnskapen om området er foreløpig noe begrenset. Fylkesmannen forutsetter at varslingsgrensen mot Gjennestadvannet overholdes, da en eventuell trasé nærmere vannet vil kunne utløse konflikter med de antatte

7 naturverdiene i området. Varslingsgrensen er noe utydelig, og det er vanskelig å se om traséen kommer i konflikt med eiendomsgrensen mot gbnr. 72/25. Fylkesmannen ber om at forslagsstiller tar kontakt med Fylkesmannen dersom eiendommen gbnr. 72/25 berøres av planen. Dette for å sikre de aktuelle interessene knyttet til Gjennestadmyra. Fylkesmannen er kjent med at det er vurdert planer om å etablere et fugletårn nedenfor skiarenaen, på grunn av det rike fuglelivet på og ved Gjennestadvannet. Et fugletårn anser Fylkesmannen som svært positivt, og ønsker å bli nærmere orientert om en eventuell gjennomføring av slike planer. I reguleringsplan for E18 er det regulert en viltpassasje og en turtrasé over denne. Fylkesmannen anser at etablering av en rulleskiløype er i tråd med formålet. De ber om at løypetraséen trekkes ut på en av sidene av viltpassasjen, slik at den resterende del av området kan revegeteres og derigjennom i størst mulig grad bidra til viltpassasjene funksjon. Brev av : Fylkesmannen har ingen vesentlige innvendinger mot at området lengst syd ved adkomsten tas inn i planavgrensningen. Arealet som pr. i dag er anleggsplass i forbindelse med E-18 utbyggingen er ment tilbakeført. Området er dyrkbare arealer. Det er uheldig hvis arealet avsluttes mot dyrka mark av en asfaltert lysløype. Dette vil medføre at dyrkbar mark i liten grad i fremtiden vil egne seg for dyrking. Skiløypa anbefales trukket vekk fra dyrka mark og heller følge adkomstvegen ned til skianlegget som vist i forrige planvarsel. Kommentar: Det er sikret at planen ikke kommer inn på eiendom 72/25. Nye koordinater er hentet fra jordskifteretten. Utbygger/ konsulent har hatt kontakt med Fylkesmannen. Det skal ikke være asfaltert skiløype mot dyrka mark øst for skistadion. Løypene øst for skistadion er vanlige skiløyper med bredde inntil 5 meter og som er tilkomstløyper fra Stokke sentrum. Det er kun konkurranseløypene som skal være asfalterte rulleskiløyper. Det vises til illustrasjonsplan. Johan Bue, brev av Bue driver landbrukseiendommen gnr/bnr 72/1. Skogen som detaljreguleres inngår i jordbruksvirksomhetens drift. Det skal i framtiden drives aktivt skogbruk i områdene utenfor rulleskiløypa. Skogsområdene må ikke komme inn under friluftsområder med begrensninger for normal skogsdrift, noe som må tas med i bestemmelsene i planen. Ønsker planforslaget tilsendt før det sendes kommunen for videre behandling. Det må gjøres økonomiske avtaler mellom grunneiere og partene som står bak reguleringsplanen/detaljplanen. Kommentar: Områdene utenom skiløypene reguleres til landbruk, og det skal drives ordinær landbruksdrift. Det må avtales at aktiv skogskjøtsel ikke kommer i konflikt med aktiviteten i skiløypene, om vinteren og om sommeren når rulleskiløypene er i drift. Det har vært holdt møte mellom Stokke IL og grunneierne den 3. februar 2014.

8 Gjennestad gartnerskole, brev av Det bes om tydelig plan med tegninger som viser omfanget i forhold til eiendommene og deres grenser. Det må komme frem hvilke begrensninger det eventuelt vil bli for grunneiere, som tilgangsveier til deler av eiendommene osv. Kommentar: Områdene utenom skiløypene reguleres til landbruk, og det skal drives ordinær landbruksdrift. Det må avtales at aktiv skogskjøtsel ikke kommer i konflikt med aktiviteten i skiløypene, om vinteren og om sommeren når rulleskiløypene er i drift. Det har vært holdt møte mellom Stokke IL og grunneierne den 3. februar Hans Kristian Undelstvedt, brev av Har både lysløype og løyper uten lys på sine eiendommer. Vil ha en mer detaljert opplysning om hva forestående innebærer, som kart over det som er tenkt regulert. Hva vil bl.a. atkomstveier, parkering og friluftsområder ha å si for han som bruker av skogen? Er dette en start på kraftig båndlegging av området? Forventer svar på ovenstående slik at han lettere kan se hvilke ulemper dette vil medføre. Kommentar: Områdene utenom skiløypene reguleres til landbruk, og det skal drives ordinær landbruksdrift. Det må avtales at aktiv skogskjøtsel ikke kommer i konflikt med aktiviteten i skiløypene, om vinteren og om sommeren når rulleskiløypene er i drift. Det har vært holdt møte mellom Stokke IL og grunneierne den 3. februar Økonomiske konsekvenser Ingen økonomiske konsekvenser for Stokke kommune. Barn- og unges interesser Reguleringsplanen vil bidra til ytterligere muligheter for fritidsaktiviteter for barn og unge. Terskelen for å prøve rulleski vil kunne bli lavere når det blir mulighet til å utøve denne aktiviteten innenfor et område hvor det ikke er motorisert ferdsel. Miljøkonsekvenser En videreutvikling av anlegget i Storås med rulleskiløyper innebærer ingen utvidelse av eksisterende løyper eller anleggelse av nye. Deler av eksisterende løype trasé vil bli asfaltert. Det er ikke kjent at reguleringsplanen vil ha konsekvenser for miljø. HMS/Folkehelse Det har den senere tid vært flere stygge ulykker mellom biler og personer på rulleski. Et rulleskianlegg i Storås vil derfor være et godt tilbud for redusere slike ulykker. Et rulleskianlegg vil også kunne bidra til at terskelen for å begynne med rulleski blir lavere, da det kan virke noe skummelt å begi seg ut i trafikken for en nybegynner. Vurdering og konklusjon Reguleringsplanen legger til rette for utvikling av rulleskianlegg i et område som allerede er sterkt dominert av idrett/ski. Planen vil ikke medføre utvidelse av bredden på traseene, og det vil fremdeles være et alternativ for de som ønsker å benytte dagens alternativ med grus. At det blir mulighet for å drive med rulleski innenfor et område som er tilrettelagt for dette vil kunne bidra til færre ulykker og skader. Administrasjonen anbefaler at forslag til reguleringsplan med tilhørende dokumenter legges

9 ut til offentlig ettersyn. Behandlinger og vedtak: Hovedutvalg Plan og Miljø Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 7-0. Hovedutvalg Plan og Miljøs vedtak: Forslag til reguleringsplan for Storås, datert , med tilhørende bestemmelser sist revidert samt planbeskrivelse sist revidert , legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Tilgangskode: Paragraf: Arkivsak nr 12/2002 Saksbehandler: Cecilie Fjeldvik Storås skiarena - Detaljregulering - Sluttbehandling Saksnr Utvalg Møtedato 88/2014 Hovedutvalg

Detaljer

STOKKE KOMMUNE PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR STORÅS SKIANLEGG. Dato 11.02.2014 Sist revidert 24.03.2014 Planid. 1154.

STOKKE KOMMUNE PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR STORÅS SKIANLEGG. Dato 11.02.2014 Sist revidert 24.03.2014 Planid. 1154. STOKKE KOMMUNE PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR STORÅS SKIANLEGG Dato 11.02.2014 Sist revidert 24.03.2014 Planid. 1154 Side 1 av 33 INNLEDNING. 3 1 INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN... 3 2 BESKRIVELSE AV

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 007/17 Hovedutvalg for miljø- og plansaker

Saksnr. Utvalg Møtedato 007/17 Hovedutvalg for miljø- og plansaker PLANNAVN - Solnes - Arkiv: detaljregulering, GBNR - 427/1/2, FA - L13 Arkivsak: 17/187-1 Saksbehandler: Cecilie Fjeldvik Dato: 06.01.2017 Saksframlegg Saksnr. Utvalg Møtedato 007/17 Hovedutvalg for miljø-

Detaljer

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.05.2016 34906/2016 2015/1687 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/43 Komite for plan, næring og miljø 01.06.2016 16/102 Bystyret 16.06.2016 Sluttbehandling

Detaljer

SAMLET SAKSFREMSTILLING - NORDRE RAVNØ- REGULERING - SLUTTBEHANDLING

SAMLET SAKSFREMSTILLING - NORDRE RAVNØ- REGULERING - SLUTTBEHANDLING STOKKE KOMMUNE Arkivsaksnr.: 10/625 Arkiv: L12 Saksbehandler: Cecilie Fjeldvik SAMLET SAKSFREMSTILLING - NORDRE RAVNØ- REGULERING - SLUTTBEHANDLING Saksgang: Saksnummer Utvalg Møtedato 4/12 Hovedutvalg

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 13/2316-34+33+32+31+29 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - DETALJREGULERING GANG- OG SYKKELVEI ENGA - HEM, GBNR 132/6,7, 12 M.FL - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Dag

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 172/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 31.08.2015 DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 131/ Kommunestyret 69/

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 131/ Kommunestyret 69/ STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 4-049 Arkivsaksnr: 2013/4530-19 Saksbehandler: Anne Kari Kristensen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 131/17 30.08.2017 Kommunestyret 69/17 07.09.2017 4-049 Brattbekktjønna

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat. Detaljreguleringsplan for Rødberg barnehage, gnr/bnr, 55/275-2.gangsbehandling

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat. Detaljreguleringsplan for Rødberg barnehage, gnr/bnr, 55/275-2.gangsbehandling LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat SAKSMAPPE: 2014/1659 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 3716/2015 Cathrine Bordvik UTVALG: DATO: SAKSNR: Teknisk styre 21.04.2015 26/15 Kommunestyret 23.04.2015 23/15

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Tilgangskode: Paragraf:

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Tilgangskode: Paragraf: STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Tilgangskode: Paragraf: Arkivsak nr 15/6021 Saksbehandler: Cecilie Fjeldvik Detaljregulering Dyrsø - Sluttbehandling Saksnr Utvalg Møtedato 63/2016 Hovedutvalg Plan og Miljø

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Løyningsknodden hyttefelt I Åseral kommune 26.06.2014 Rev.18.11.14, 21.01.15 og 14.04.

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Løyningsknodden hyttefelt I Åseral kommune 26.06.2014 Rev.18.11.14, 21.01.15 og 14.04. Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Løyningsknodden hyttefelt I Åseral kommune 26.06.2014 Rev.18.11.14, 21.01.15 og 14.04.15 Innledning/bakgrunn; Ing. Geir Gjertsen AS og Pål Dalhaug AS har for

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 33/2015 Planutvalget 05.05.2015 35/2015 Kommunestyret 19.05.2015

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 33/2015 Planutvalget 05.05.2015 35/2015 Kommunestyret 19.05.2015 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1782 Arkiv: Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 33/2015 Planutvalget 05.05.2015 35/2015 Kommunestyret 19.05.2015

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 15/3150 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR HAVREVEIEN - GNR 150/155 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Maria Sundby Haugen Arkiv: 611

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Lia - Leiråsen - Sæteråsen, sluttbehandling. Trondheim kommune

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Lia - Leiråsen - Sæteråsen, sluttbehandling. Trondheim kommune Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 08.12.2016 Sak: 177/16 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Lia - Leiråsen - Sæteråsen, sluttbehandling Resultat: Behandlet Arkivsak: 12/55249 Vedtak: Bystyret

Detaljer

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Arkiv: 201305 Arkivsaksnr: 2013/457-12 Sakshandsamar: Ann Sissel Heilevang Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune 54/2014 05.05.2014

Detaljer

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/ R-315 Detaljreguleringsplan for Nordby barnehage Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/00842-10 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/916 SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR RAVEIEN 439 - GBNR 34/11 M FL - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Dag Yttri Arkiv: L13 611 Saksnr.:

Detaljer

Reguleringsplan G-/S-veg Ydse-Fleskhus, Verdal kommune 1

Reguleringsplan G-/S-veg Ydse-Fleskhus, Verdal kommune 1 Reguleringsplan G-/S-veg Ydse-Fleskhus, Verdal kommune 1 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Planstatus... 3 4 Beskrivelse av planområdet... 4 5 Eiendomsforhold... 4 6 Kommunalteknikk...

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/ Side 1 av 5 sider Meråker kommune Arkiv: 2016001 Arkivsaksnr: 2016/98-7 Saksbehandler: Bjørn Gunnarsson Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/16 02.06.2016 Planid 2016001 Reguleringsplan

Detaljer

VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R56 HANESTAD VEGKRYSS RV 3. Saksnr. Utvalg Møtedato 30/13 Formannskapet /13 Kommunestyret

VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R56 HANESTAD VEGKRYSS RV 3. Saksnr. Utvalg Møtedato 30/13 Formannskapet /13 Kommunestyret Side 1 av 5 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 12/1133-11 Saksbehandler: Erin Sandberg VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R56 HANESTAD VEGKRYSS RV 3 Saksnr. Utvalg Møtedato 30/13 Formannskapet 10.04.2013 15/13

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 50/6 Saksmappe: :2011/554-5 Saksbehandler: :JHO Dato: 29.12.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato PS 6/12 Plan- og Bygningsrådet 27.01.12 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Ullensaker kommune SAKSUTSKRIFT DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLEN - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING. Regulering

Ullensaker kommune SAKSUTSKRIFT DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLEN - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING. Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 209/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.09.2012 224/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.09.2012 232/12 Hovedutvalg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune

Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune Innledning/bakgrunn; Ing. Geir Gjertsen AS og Pål Dalhaug AS har for Audnedal kommune, utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan for Lunden boligfelt.

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 271/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 26.11.2012 115/12 Kommunestyret 03.12.2012 SLUTTBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN FOR QUALITY

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR Fjellstølknatten Beskrivelse og reguleringsbestemmelser

ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR Fjellstølknatten Beskrivelse og reguleringsbestemmelser ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR Fjellstølknatten Beskrivelse og reguleringsbestemmelser Deler av planområdet sett fra området nord for toppen av alpinbakken i Aurdalsåsen. Storstølvegen med avkjørselen

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 18/1 Saksmappe: :2009/278-20 Saksbehandler: :STL Dato: 04.04.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 26/11 Plan- og Bygningsrådet 12.05.2011

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien. Formannskapet 16.04.2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien. Formannskapet 16.04.2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien Organ: Møtedato: Formannskapet 16.04.2015 81/5 Narums vei 5 - Spikkestad - Reguleringsplan Saken avgjøres av: Formannskapet ::: Sett inn

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

Sør-Fron kommune. Politisk organ Møtedato Saksnr. Kommunestyre /17

Sør-Fron kommune. Politisk organ Møtedato Saksnr. Kommunestyre /17 Sør-Fron kommune Politisk organ Møtedato Saksnr. Kommunestyre 21.06.2017 042/17 Saksansvar: Arkivkode: JournalpostID: Aker, Espen L12 051920170001 41/5 41/306 17/6902 Sluttbehandling - detaljregulering

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 11/3209-15 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN FOR RUNDKJØRING OLRUD FV 84SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Trond Arve Nilsen Arkiv: PLN 000 000 Saksnr.: Utvalg Møtedato 53/12 FORMANNSKAPET

Detaljer

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Arkivsak: 2011/1668-18 Arkiv: 0304R1108 Dato: 06.03.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Morten Andreas Kirkemo Utv.saksnr Utvalg Møtedato Reguleringsplan

Detaljer

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG %%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 276 Arkivsaksnr.: 11/4675-33 Saken skal sluttbehandles av: Kommunestyret REGULERINGSPLAN

Detaljer

PLANBESKRIVELSE TORPO INDUSTRIOMRÅDE ÅL KOMMUNE

PLANBESKRIVELSE TORPO INDUSTRIOMRÅDE ÅL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE TORPO INDUSTRIOMRÅDE ÅL KOMMUNE Asplan Viak AS Mars 2008 1. Innledning Asplan Viak AS har utarbeidet forslag til reguleringsplan med tilhørende planmateriale for utvidelse av eksisterende

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 002/17 Formannskap /17 Kommunestyret

Saksnr. Utvalg Møtedato 002/17 Formannskap /17 Kommunestyret PLANNAVN - Kiserødveiene 69, Arkiv: gbnr 132/428-435 mf., GBNR - 132/428, FA - L13 Arkivsak: 17/72-4 Saksbehandler: Dag Yttri Dato: 17.01.2017 Saksframlegg Saksnr. Utvalg Møtedato 002/17 Formannskap 24.01.2017

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan og utvikling /17 2 Kommunestyret /17

Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan og utvikling /17 2 Kommunestyret /17 Hol kommune SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 15/00074-40 Saksbehandler Odd Geir Abeland Detaljregulering for Sveinsrud boligfelt B1, Geilo Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan og utvikling 22.06.2017 58/17

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: L12 Saksmappe: :2006/510-67 Saksbehandler: :JHO Dato: 02.03.2012 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 26/12 Plan- og Bygningsrådet 16.03.2012 29/12

Detaljer

Reguleringsendring for Hulsjøen hytteområde - Sluttbehandling

Reguleringsendring for Hulsjøen hytteområde - Sluttbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift 27.09.2013 051/13 Kommunestyret 03.10.2013 057/13 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FE-108/001/00,

Detaljer

Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde

Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2013/6847-23 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde

Detaljer

Detaljreguleringsplan - Gamleveien 4 - Ny 1. gangs behandling

Detaljreguleringsplan - Gamleveien 4 - Ny 1. gangs behandling Sokndal kommune Saksbehandlar -Plan- og miljørådgiver- Greta Benediktsdottir ArkivsakID: 12/1081 Arkivkode: FA - L12 Saksnummer Utvalg Dato 036/15 Hovedutvalg for Landbruk miljø og teknikk 17.06.2015 Detaljreguleringsplan

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Tilgangskode: Paragraf:

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Tilgangskode: Paragraf: STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Tilgangskode: Paragraf: Arkivsak nr 16/1061 Saksbehandler: Cecilie Fjeldvik Detaljregulering Sjuestokkveien - sluttbehandling Saksnr Utvalg Møtedato 65/2016 Hovedutvalg

Detaljer

Planomtale for planid Detaljregulering for Næringsområde 14, Voll Klepp kommune. Datert: Revidert:

Planomtale for planid Detaljregulering for Næringsområde 14, Voll Klepp kommune. Datert: Revidert: Planomtale for planid 7060 Detaljregulering for Næringsområde 14, Voll Klepp kommune Datert: 08.05.2017 Revidert: 30.05.2017 Plankart Eiendoms- og eierforhold Planområdet omhandler følgende eiendommer:

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 13/3787 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR ATKOMST TIL SØRBY GNR.127, BNR 121, SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Ivar Holt Arkiv: 611 L13

Detaljer

E6 I SØR-FRON ENDRING AV REGULERINGSPLAN VED HARPEFOSS

E6 I SØR-FRON ENDRING AV REGULERINGSPLAN VED HARPEFOSS E6 I SØR-FRON ENDRING AV REGULERINGSPLAN VED HARPEFOSS Sør-Fron kommune Region øst, E6 Biri - Otta Lillehammer, R.vegkt august 2013 Statens vegvesen Region øst Ressursavdelingen Postboks 1010 2605 LILLEHAMMER

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 159/13 06.11.2013 Kommunestyret 107/13 28.11.2013

STJØRDAL KOMMUNE. Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 159/13 06.11.2013 Kommunestyret 107/13 28.11.2013 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 1-233 Arkivsaksnr: 2011/5386-28 Saksbehandler: Bård Hubert Gustafson Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 159/13 06.11.2013 Kommunestyret 107/13 28.11.2013 1-233

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 15/16 10.02.2016 Kommunestyret 13/16 18.02.2016

STJØRDAL KOMMUNE. Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 15/16 10.02.2016 Kommunestyret 13/16 18.02.2016 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 1-244 A Arkivsaksnr: 2014/7448-30 Saksbehandler: Gry Holm Kvernrød Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 15/16 10.02.2016 Kommunestyret 13/16 18.02.2016 1-244A Detaljplan

Detaljer

Saksframlegg REGULERINGSENDRING AUSTLID FERIESENTER - 1. GANGS BEHANDLING

Saksframlegg REGULERINGSENDRING AUSTLID FERIESENTER - 1. GANGS BEHANDLING Saksframlegg Ark.: L12 201302 Lnr.: 7708/14 Arkivsaksnr.: 13/1454-21 Saksbehandler: Lars Kristian Hatterud REGULERINGSENDRING AUSTLID FERIESENTER - 1. GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1. Plankart datert, 20.08.2014.

Detaljer

Omregulering av veibredder på. JØRGENSMOEN, Tynset. Plan-ID R99b PLANBESKRIVELSE. Dato:

Omregulering av veibredder på. JØRGENSMOEN, Tynset. Plan-ID R99b PLANBESKRIVELSE. Dato: Omregulering av veibredder på JØRGENSMOEN, Tynset Plan-ID R99b PLANBESKRIVELSE Dato: 2016-09-29 Planbeskrivelse omregulering av veibredder på Jørgensmoen (R99b) 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 - Oversiktskart.....3

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN Forslag til vedtak: 1. Forslag til detaljregulering for

Detaljer

Arkivsak: 12/1022 DETALGREGULERING FOR ÅDALEN GRUSTAK PLANID ENDELIG BEHANDLING

Arkivsak: 12/1022 DETALGREGULERING FOR ÅDALEN GRUSTAK PLANID ENDELIG BEHANDLING Side 1 av 5 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 12/1022 DETALGREGULERING FOR ÅDALEN GRUSTAK PLANID 201204 ENDELIG BEHANDLING Saksnr. Utvalg Møtedato 64/13 Formannskapet 23.05.2013 34/13 Kommunestyret

Detaljer

Namdalseid kommune. Saksframlegg. Endret forslag til reguleringsplan for Korsen - Solhaug - ny høring

Namdalseid kommune. Saksframlegg. Endret forslag til reguleringsplan for Korsen - Solhaug - ny høring Namdalseid Saksmappe: 2007/8417-41 Saksbehandler: Roar Pedersen Saksframlegg Endret forslag til Solhaug - ny høring tvalg tvalgssak Møtedato Namdalseid planutvalg 34/08 01.07.2008 Rådmannens innstilling

Detaljer

Reguleringsplan. E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Prosjekt: TEKNISKE TEGNINGER. Rennebu kommune. Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400

Reguleringsplan. E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Prosjekt: TEKNISKE TEGNINGER. Rennebu kommune. Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400 Reguleringsplan Prosjekt: E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400 TEKNISKE TEGNINGER Rennebu kommune Region midt Ressursavdelingen Dato:20.10.2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Averøy formannskap 191/ Averøy kommunestyre 117/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Averøy formannskap 191/ Averøy kommunestyre 117/ Averøy kommune Arkiv: L12 Arkivsaksnr: 2008/1547-42 Saksbehandler: Rune Kvannli Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Averøy formannskap 191/2012 17.12.2012 Averøy kommunestyre 117/2012 17.12.2012 Egengodkjenning,

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING RINGSAKER KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING Sluttbehandles i: Kommunestyret ArkivsakID: JournalpostID: Arkiv: Saksbehandler:

Detaljer

Saksbehandler: Trygve Johnsen Arkiv: PLA 246 Arkivsaksnr.: 04/ Dato:

Saksbehandler: Trygve Johnsen Arkiv: PLA 246 Arkivsaksnr.: 04/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Trygve Johnsen Arkiv: PLA 246 Arkivsaksnr.: 04/00568-025 Dato: 22.02.05 LERPEVEIEN 19 OG 25, NY REGULERINGSPLAN. SLUTTBEHANDLING. INNSTILLING TIL: Formannskapet 15.03.05 Bystyret

Detaljer

Offentlig ettersyn av områdereguleringsplan for ny atkomst til Meekelva - Djupdalen, vestre del

Offentlig ettersyn av områdereguleringsplan for ny atkomst til Meekelva - Djupdalen, vestre del Molde kommune Rådmannen Arkiv: 201506 Saksmappe: 2015/2804-13 Saksbehandler: Halvard Vevang Straume Dato: 08.01.2016 Saksframlegg Offentlig ettersyn av områdereguleringsplan for ny atkomst til Meekelva

Detaljer

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak Nord-Aurdal kommune Utvalgssak JournalID: 17/3603 Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksbehandler Planutvalget 20.04.2017 024/17 STEEIR Detaljregulering Stølsdokken Hyttegrend Vedlegg: Dok. dato Tittel Dok.ID

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/1108 /26285/12-PLNID Gry Eva Michelsen Telefon:

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/1108 /26285/12-PLNID Gry Eva Michelsen Telefon: SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/1108 /26285/12-PLNID Gry Eva Michelsen 30.05.2012 1731 Telefon: 77 79 04 61 Saken skal behandles i følgende utvalg: x Byrådet PLAN 1731 - FRITIDSBEBYGGELSE

Detaljer

ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR DEL AV NESBYEN SENTRUM - 1. GANGS BEHANDLING

ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR DEL AV NESBYEN SENTRUM - 1. GANGS BEHANDLING Arkivsak-dok. 16/00221-1 Saksbehandler Jan Erik Tilghman Saksgang Teknisk utvalg 01200904 - ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR DEL AV NESBYEN SENTRUM - 1. GANGS BEHANDLING Saken avgjøres av: Teknisk utvalg

Detaljer

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 68/17 Formannskapet 28.03.2017 12/17 Kommunestyret 04.04.2017 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 Vedtak Med hjemmel

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/707 SAMLET SAKSFRAMSTILLING - DETALJREGULERING ØSTRE KULLERØD - GBNR 32/4, 32/13 OG 32/61 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Dag Yttri Arkiv: 611 L13 Saksnr.:

Detaljer

Reguleringsplan for Ørnvika på Frei, Kristiansund kommune PLANOMTALE

Reguleringsplan for Ørnvika på Frei, Kristiansund kommune PLANOMTALE Reguleringsplan for Ørnvika på Frei, Kristiansund kommune PLANOMTALE Juni 2009 FORORD Frei kommune ønsket å regulere et område i Ørnvika for å legge til rette for næringsareal til Kleven transport og atkomstløsning

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for vei mellom Hestehovveien - Lyngveien. (Prærien Vest).

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for vei mellom Hestehovveien - Lyngveien. (Prærien Vest). Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.05.2012 30091/2012 2011/6268 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/44 Komite for plan, næring og miljø 07.06.2012 Bystyret 21.06.2012 Sluttbehandling

Detaljer

Mindre endring av reguleringsplan for Åsebråten - Smedbakken arealplanid Sentrum Forslagsstiller: Kniplefjellet Eiendom AS

Mindre endring av reguleringsplan for Åsebråten - Smedbakken arealplanid Sentrum Forslagsstiller: Kniplefjellet Eiendom AS Saksnr.: 2014/24424 Dokumentnr.: 60 Løpenr.: 60586/2017 Klassering: ÅSEBRÅTEN Saksbehandler: Adrian Stjern Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 24.05.2017 49/17 Mindre endring av reguleringsplan

Detaljer

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget Kommunestyret

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget Kommunestyret Saksdokument Saksmappenr: 2014/552 Saksbehandler: Mette Kinderås Arkivkode: L12 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 26.05.2016 Kommunestyret 09.06.2016 REGULERINGSPLAN FOR BLOMJOTEN

Detaljer

Områderegulering - Svartbekken hyttefelt. 1.gangsbehandling

Områderegulering - Svartbekken hyttefelt. 1.gangsbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift 11.06.2014 038/14 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FA-L12 Arkivsaknr: 13/41 Områderegulering

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

Saksutskrift. R-315 Detaljreguleringsplan for Nordby barnehage. Saksgang Møtedato Saknr 1 Hovedutvalg for teknikk og miljø

Saksutskrift. R-315 Detaljreguleringsplan for Nordby barnehage. Saksgang Møtedato Saknr 1 Hovedutvalg for teknikk og miljø Saksutskrift R-315 Detaljreguleringsplan for Nordby barnehage Arkivsak-dok. 17/00842-10 Saksbehandler Greta Elin Løkhaug Saksgang Møtedato Saknr 1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 24.08.2017 55/17 Hovedutvalg

Detaljer

Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Kommuneplanut valget Bystyret

Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Kommuneplanut valget Bystyret ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Roy Vindvik, tlf 37013774 Referanse: 2010/7929 / 25 Ordningsverdi: 1106pua2 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Kommuneplanut valget Bystyret Reguleringsplanforslag

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 12/3006-53 SAMLET SAKSFRAMSTILLING DETALJREGULERING VANG GRUSTAK ØST 2. GANGSBEHANDLING Saksbehandler: Tone B Wabakken Arkiv: PLN 072600 Saksnr.: Utvalg Møtedato 138/13 FORMANNSKAPET

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 13/3803 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR SKOGRIDDERVEIEN 9 - GBNR 48/23 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Dag Yttri Arkiv: 611 L13

Detaljer

Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret 19.10.2006 KS-06/0056

Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret 19.10.2006 KS-06/0056 SIGDAL KOMMUNE Kommunestyret MØTEBOK Arkivsaknr.: 04/00007-055 Løpenr.: 005996/06 Arkivnr.: 142 Saksbeh.: Rita Kirsebom Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret

Detaljer

Tromsø kommune Rådmannen

Tromsø kommune Rådmannen Tromsø kommune Rådmannen SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 11/704 /21463/11- PLNID 1745 Marit Engseth Telefon: 77 79 03 01 12.05.2011 PLAN- 1745- ADKOMSTVEG TIL SANDSLETTA I SKARSFJORD

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /17 Kommunestyret /17. Arkivsak ID 16/1955 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /17 Kommunestyret /17. Arkivsak ID 16/1955 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget 16.05.2017 026/17 Kommunestyret 23.05.2017 021/17 Arkivsak ID 16/1955 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola Offentlig reguleringsplan Buksnes Skole - 2.gangsbehandling

Detaljer

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR KOBBERVIKDALEN SØR NÆRINSOMRÅDE

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR KOBBERVIKDALEN SØR NÆRINSOMRÅDE Side 1 av 5 DRAMMEN KOMMUNE Saksnr Arealplan-ID Sist datert Vedtaksdato Sak 14/331 193 08.04.2014 FORSLAG TIL: BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR KOBBERVIKDALEN SØR NÆRINSOMRÅDE FORMÅL Formålet med reguleringsplanen

Detaljer

PLAN FV 562 FROMREIDE KJERRGARDEN- GANG- OG SYKKELVEG, VEGUTBEDRING- BEHANDLING FØR OFFENTLIG UTLEGGELSE OG HØRING.

PLAN FV 562 FROMREIDE KJERRGARDEN- GANG- OG SYKKELVEG, VEGUTBEDRING- BEHANDLING FØR OFFENTLIG UTLEGGELSE OG HØRING. PLAN 273 - FV 562 FROMREIDE KJERRGARDEN- GANG- OG SYKKELVEG, VEGUTBEDRING- BEHANDLING FØR OFFENTLIG UTLEGGELSE OG HØRING. Sakstittel: Plan 273 - Fv. 562 Fromreide - Kjerrgarden - Gang- og sykkelveg, vegutbedring

Detaljer

A-sak. Endring av reguleringsplan for Sætre sentrum, Sjødalsveien / 2. gangs behandling med sluttbehandling

A-sak. Endring av reguleringsplan for Sætre sentrum, Sjødalsveien / 2. gangs behandling med sluttbehandling Hurum kommune Arkiv: Saksmappe: Saksbehandler: Dato: L12 2014/1201 Thomas Andersen 20.12.2016 A-sak. Endring av reguleringsplan for Sætre sentrum, Sjødalsveien / 2. gangs behandling med sluttbehandling

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 10/83 GNR.54 BNR.1 KAI - SLOTTET - REGULERINGSPLAN 2.GANGS BEHANDLING Saksbeh.: Lars Å. Arnesen Arkivkode: GNR 54/1 Saksnr.: Utvalg Møtedato 75/11 Utvalg for

Detaljer

Detaljreguleringsplan for HC1515 Skansen hytteområde - 2.gangs behandling

Detaljreguleringsplan for HC1515 Skansen hytteområde - 2.gangs behandling Trysil kommune Saksframlegg Dato: 16.09.2016 Referanse: 20753/2016 Arkiv: L12 Vår saksbehandler: Ariane Bekk Norstad Detaljreguleringsplan for HC1515 Skansen hytteområde - 2.gangs behandling Saksnr Utvalg

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 15/716 VESTFOLDBANEN HOLM-HOLMESTRAND - REGULERINGSENDRING ØGARDEN OG HOLM - PLANID 20150004 Saksbehandler: Tor Reierth Arkiv: L13 Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

Plannr _01 Utleggelse av forslag til reguleringsplan til offentlig ettersyn i perioden 7.mai 20.juni 2014, Frist for merknader 20.juni.

Plannr _01 Utleggelse av forslag til reguleringsplan til offentlig ettersyn i perioden 7.mai 20.juni 2014, Frist for merknader 20.juni. Datert Innkomne merknader Forslagsstillers kommentar Kommune ns kommenta rer 26052014 Rogaland fylkeskommune, seksjon for kulturarv Da det tidligere er registrert flere automatisk freda kulturminner/kulturminnefelt

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR Storstøllie hytteområde Beskrivelse og reguleringsbestemmelser

ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR Storstøllie hytteområde Beskrivelse og reguleringsbestemmelser ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR Storstøllie hytteområde Beskrivelse og reguleringsbestemmelser Storstøllie sett fra området nord for toppen av alpinbakken i Aurdalsåsen. Planområde omfatter Storstøllie

Detaljer

Bamble kommune. Detaljregulering for Nordre og Søndre Dampskipskai i Langesund - endring av gjeldende plan id 218

Bamble kommune. Detaljregulering for Nordre og Søndre Dampskipskai i Langesund - endring av gjeldende plan id 218 Bamble kommune Saksutskrift Arkivsak-dok. 16/00636-62 Saksbehandler Eva Sætre Andersen Detaljregulering for Nordre og Søndre Dampskipskai i Langesund - endring av gjeldende plan id 218 Saksgang Møtedato

Detaljer

Områdereguleringsplan for Rikstadmoen boligfelt - Sluttbehandling

Områdereguleringsplan for Rikstadmoen boligfelt - Sluttbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Landbruk og tekniske tjenester 20.01.2016 006/16 Kommunestyret 28.01.2016 007/16 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FA-L12

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet /11 Formannskapet /11 Kommunestyret

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet /11 Formannskapet /11 Kommunestyret Grong kommune Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 11/814 Saksbehandler: Lars Arnesen Dato: 20.12.2011 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 08.09.2011 140/11 Formannskapet 06.12.2011 188/11

Detaljer

MINDRE endringer / oppdateringer av to gjeldene planer for SKJERKØYA / Del av skjerkebukta

MINDRE endringer / oppdateringer av to gjeldene planer for SKJERKØYA / Del av skjerkebukta Bamble kommune SAKSUTSKRIFT MINDRE endringer / oppdateringer av to gjeldene planer for SKJERKØYA / Del av skjerkebukta Saksgang Møtedato Saknr 1 Teknisk utvalg 01.06.2016 48/16 Teknisk utvalg har behandlet

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING 3. GANGS BEHANDLING AV OMRÅDEREGULERING AV SOLSIDEN BOLIGFELT (id201302) Saksbehandler: Martyna Anna Trot Arkivsak: 13/1158-68 Arkivkode: RNR 201302 Klageadgang:

Detaljer

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Arkiv: 201315 Arkivsaksnr: 2013/924-33 Sakshandsamar: Ann Sissel Heilevang Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune 71/2015 02.11.2015

Detaljer

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/333-12 Dato: 04.05.2015 DEL AV 39/1 - GULLIKSRUD BOLIGGREND REGULERINGSPLAN - FØRSTEGANGSBEHANDLING ::: Sett

Detaljer

Saksbehandler: Elise Alfheim Arkiv: PLANID 353 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Elise Alfheim Arkiv: PLANID 353 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elise Alfheim Arkiv: PLANID 353 Arkivsaksnr.: 14/5552-47 Dato: 06.04.2016 GNR/BNR 111/307 M.FL. BRANDENGEN SKOLE OG FLERBRUKSHALL - DETALJREGULERING, SLUTTBEHANDLING

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Gidske Houge, tlf 37013760 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2013/5461 / 29 Ordningsverdi: 09062013-17 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR E39 ROGFAST

REGULERINGSPLAN FOR E39 ROGFAST Kvitsøy kommune REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR E39 ROGFAST DETALJREGULERING FOR VEG I DAGEN, PLAN 11442012002 (R601, R602 OG R603) KVITSØY KOMMUNE Vedtatt i Kvitsøy kommunestyre

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 15/30 Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift /58 Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato 15/30 Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift /58 Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 29.04.2015 Referanse: 10067/2015 Arkiv: L13 Vår saksbehandler: Alvar Verdugo Detaljregulering av Høgåsen massetak - 2. gangs behandling Saksnr Utvalg Møtedato 15/30 Hovedutvalg

Detaljer

VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R58 HAGENOSDALEN HYTTEFELT. Saksnr. Utvalg Møtedato 57/13 Formannskapet /13 Kommunestyret

VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R58 HAGENOSDALEN HYTTEFELT. Saksnr. Utvalg Møtedato 57/13 Formannskapet /13 Kommunestyret Side 1 av 5 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 13/280-14 Saksbehandler: Erin Sandberg VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R58 HAGENOSDALEN HYTTEFELT Saksnr. Utvalg Møtedato 57/13 Formannskapet 06.06.2013 42/13

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 2. GANGS BEHANDLING - REGULERINGSPLAN FOR HYTTETOMTER GNR 95 BNR 12 Rådmannens innstilling: 1. Forslag til reguleringsplan

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR BAKKANE SYD, SILJAN KOMMUNE

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR BAKKANE SYD, SILJAN KOMMUNE Reguleringsbestemmelser tilhørende FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR BAKKANE SYD, SILJAN KOMMUNE Dato: 09.01.04 Rev dato: 16.06.04 Rev nr: 1 1 Generelt 1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist med

Detaljer