Trafikksikkerhetsplan for Hattfjelldal kommune - endelig vedtak

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 for Hattfjelldal kommune - endelig vedtak"

Transkript

1 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 8 FE /295 15/571 Steinar Lund Trafikksikkerhetsplan for Hattfjelldal kommune - endelig vedtak Utvalg Møtedato Saksnummer Utvalg for plansaker /15 Kommunestyret /15 Rådmannens innstilling I henhold til PBL vedtas Trafikksikkerhetsplan for Hattfjelldal kommune Utvalg for plansaker Møtebehandling: Rådmannen innstilling enstemmig vedtatt. PLU-004/15 Innstilling: I henhold til PBL vedtas Trafikksikkerhetsplan for Hattfjelldal kommune Kommunestyret Møtebehandling: Planutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. KS-007/15 Vedtak: I henhold til PBL vedtas Trafikksikkerhetsplan for Hattfjelldal kommune. Rett utskrift bekreftes Hattfjelldal kommune, Marit Hatten formannskapssekretær

2 Habilitet i forvaltningen: Side 2 av 8 Vedlegg: Dok.dato Dok.ID Tittel Trafikksikkerhetsplan.doc Trafikksikkerhetsplanen.doc Innspill Trafikksikkerhetsplan Høring TS plan.docx Oppsummering av saken: Det har i 2014 foregått arbeid med trafikksikkerhetsplan for kommunen. Først ble det utarbeidet et planprogram som ble lagt ut på høring og innspill fra planprogrammet ble innarbeidet i forslaget til trafikksikkerhetsplan. Planforslaget har nå vært på høring og det skal gjøres endelig vedtak av planen. Saksopplysninger: I utvalg for plansaker sak 0109/14 ble følgende vedtatt: «Planutvalget vedtar i hht. Plan og bygningslovens å legge Trafikksikkerhetsplan for Hattfjelldal kommune, ut til offentlig ettersyn i tidsrommet Frist for å komme med uttalelse settes til » Det har kommet inn 3 høringsuttalelser til planforslaget. Vurdering: Alle høringsuttalelser er oppsummert nedenfor og vurdert/kommentert. Ungdomsrådet, Benny Gullholm: Det er positivt at ulykkesstatistikken er så liten. Om det skyldes gode veier, eller gode sjåfører, eller begge deler er vel vanskelig å si. Positivt at det blir mer gatelys, kan aldri bli nok lys i mørketida. På satsingsområde 5.2 Trafikksikkerhet rundt skole og skoleskyss er ikke ungdomsrådet enig at det er et godt alternativ. Det hadde vært en fordel å se en tegning av det nye krysset som er tenkt. Gangveier må utbedres og gjøres sikker til alle årstider. Gangveier må strøs når det er glatt etc, man har lagt merke til at gangveien utenfor legekontoret ofte blir brukt som parkeringsplass. Ungdomsrådet tenker også på de yngste som enkelte skoledager har med ekstra mye klær og utstyr. Det blir mye å bære på en lang vei. Dersom den nye løsningen blir valgt må bussene gå tidligere, så elevene rekker denne gåturen til skolen. Alternativet er å utbedre stoppet som er i dag. Grave ut slik at man fikk utvidet hele stopplassen. Her kan det være lurt å redusere/omdirigere trafikken ved skolestart og slutt. En ide er kanskje å lære opp og engasjere elever til å stoppe trafikken når bussene er der. Utstyrt med refleksvester å stopper trafikken når elever skal krysse veien. Ungdomsrådet var også ute for å observere trafikkbildet i sentrum. I løpet av et kvarter var det mange som ikke brukte bilbelte, ikke brukte blinklys, og en sjåfør som brukte mobil under kjøring. En bil med dårlig skrapte vinduer og en bil som hadde stor fart inn i rundkjøringen. Flere fotgjengere som gikk ut i veien og grunnen kunne man lett se: veien var strødd, men ikke gangfeltet/fortauet. I punkt 5.3 Trafikksikkerhet som en del av kommunens HMS-arbeid, kan man se tilbake på observasjonen vi var ute og tok. De fleste som kjørte uten bilbelte, var de som var i arbeid. Administrasjonens kommentar: Det er så få ulykker i Hattfjelldal at det vanskelig å få noe sikkert bilde av hvorfor ulykker skjer. Det er svært positivt at det er få ulykker. Som en del av trafikksikkerhetsarbeidet er tiltak for de myke trafikantene, høyt prioritert. Dette gjelder gatelys, sikrere skolevei, etc. Nytt stoppested for skolebusser er høyt prioritert i planen. Gjennom handlingsplanen for folkehelse er elevers fysiske aktivitet et viktig tema. Som et ledd i dette arbeidet kan det

3 Side 3 av 8 være et bidrag til mer aktivitet at elever må gå noen hundre meter morgen og ettermiddag, mellom busstopp og skole/barnehage. Dersom det velges å anlegge nytt stoppested for skolebusser i sentrum, må også tiltak på strekningen fra stoppested til skole vurderes. Gangveier skal i henhold til instruks strøs før veier og også brøytes tidligere enn veiene. Det er også mange elever som bor i Hattfjelldal sentrum som ikke har skoleskyss og må gå hjemmefra til skole og tilbake. Det kan vel ikke være vanskeligere for barn som kommer med buss å bære sitt utstyr enn de som går hjemmefra til skole. Et annet viktig moment for å anlegg nytt stoppested er sikkerhet for bussjåførene. De opplever ofte usikkerhet ved dagens stoppested pga. mye trafikk av både gående/syklende/ andre bilister i Bjarne Aaslids vei. Dette gjør at det blir uoversiktlig. Alternativet med på grave ut mer masse ved dagens stoppested vurderes som et alternativ. Hattfjelldal kommune er i ferd med å iverksette tiltak i Bjarne Aaslids vei, med forbudt for kjøretøy i et tidsrom om morgenen og ettermiddag. Her vil det bli oppsatt skilt i løpet av kort tid. Dette tiltaket kan medføre at det ikke er nødvendig å bruke elever til å stanse trafikken når bussene er der. Positivt at ungdomsrådet var ute å observerte trafikken i sentrum. En merker seg funnene som ble gjort og det vil bli fokus på trafikksikkerhet som en del av kommunens HMS-arbeid i framtiden. FAU, rektor Hattfjelldal oppvekstsenter, Lillian Sætern: Vi skal se gjennom planen grundigere før fristen, men kan gi et foreløpig innspill på parkering for skolebusser. Saken var oppe i FAU og FAU sa da: «Parkeringsplass for skolebussene. Det ble tidligere i år luftet en skisse hvor det var tenkt å flytte stedet for av- og påstigning for skoleelevene ned til sentrum. Dette fordi det er kommet innspill på at det ikke er sikkert for elevene når de skal på bussene etter skolen. Der bussene står i dag, må elevene over vei mellom bussene når de skal hjem. Denne veien er det trafikk på, og det kan utgjøre en risiko. FAU har tidligere sagt at de ikke ønsker parkeringen flyttet til sentrum fordi dette utgjør en enda større risiko. For eksempel at det blir flere veier å krysse. FAU ønsker å komme med noen forslag til løsning: - Grave ut slik at parkeringsplassen blir større - Skilting og evt. stenging av Bj. Aaslidsvei mellom kl. 14: Trafikkvakter i det samme tidsrommet» Rektor tenker da at det vil være nødvendig/hensiktsmessig å lage en gangvei fra bussparkeringen og opp til skolen dersom bussene skal parkere i sentrum ved kirka. Det er spesielt om morgenen at det er trafikk til helsehuset, og til og fra barnehagen, i det området som elevene går. Administrasjonens kommentar: Dessverre har det blitt en oppfatning at den nye bussparkeringen skal bli anlagt der busstoppen er i dag ved parkeringsplass til MIX-kiosken. Dette stemmer ikke. Den nye busstoppen for skolebusser er tenkt anlagt i krysset mellom Kalkviks vei og O.T.Olsens vei. Dette er et kryss som ikke tilfredsstiller dagens normaler for veikryss og burde uansett vært endret. Busstoppen er tenkt utført på dagens grøntareal mot helsesenteret. Da vil elevene slippe å krysse veier unntatt Bjarne Aaslids vei ved dagens busstopp. Alternativet med på grave ut mer masse ved dagens stoppested vurderes som et alternativ. Hattfjelldal kommune er i ferd med å iverksette tiltak i Bjarne Aaslids vei, med forbudt for kjøretøy i et tidsrom om morgenen og ettermiddag. Her vil det bli oppsatt skilt i løpet av kort tid. Dette tiltaket kan medføre at det ikke er nødvendig å bruke elever til å stanse trafikken når bussene er der. Nytt stoppested for skolebusser er høyt prioritert i planen. Gjennom handlingsplanen for folkehelse er elevers fysiske aktivitet et viktig tema. Som et ledd i dette arbeidet kan det

4 Side 4 av 8 være et bidrag til mer aktivitet at elever må gå noen hundre meter morgen og ettermiddag, mellom busstopp og skole/barnehage. Dersom det velges å anlegge nytt stoppested for skolebusser i sentrum, må også tiltak på strekningen fra stoppested til skole vurderes. Trygg Trafikk, Harald Heieraas: Trygg trafikk, Nordlands fylkes trafikksikkerhetsutvalg og Statens vegvesen har nære samarbeidsrelasjoner og denne uttalelsen er på vegne av disse. NFTU er tilfreds med at kommunen utarbeider en ny trafikksikkerhetsplan for perioden Kommentar til vedlagte plan: 2.4 Kommunal organisering av trafikksikkerhetsarbeidet. For å oppnå kontinuitet i trafikksikkerhetsarbeidet i planperioden foreslås det å opprette ei tverrfaglig gruppe med ansvar å være pådriver for progresjon i de ulike tiltak, med følgende representanter sentraladm., oppvekst, teknisk/næring, helse og eller folkehelse. Folkehelseloven pålegger kommunen å arbeide tverrsektorielt med ulykkesforebyggende arbeid og i så måte er trafikkulykker den største helsetrussel for barn og unge. 5. Satsningsområder Etter vår oppfatning er dette punktet en sammenblanding av satsningsområder og tiltak. Vi foreslår at en del av dette kapitlet flyttes over til punkt 6. Tiltak. Det ville vært en stor fordel om det for alle tiltak fremgikk når tiltaket skulle gjennomføres og hvilken etatsleder som hadde ansvaret. Dette for å løfte ansvaret opp til ledelsesnivå og tydeliggjøre når. Trafikksikker kommune Vi viser til Nordland fylkeskommunes nye satsningsområde som er et kvalitetssikringssystem for kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. Å innarbeide kriteriene for trafikksikker kommune i kommunens trafikksikkerhetsplan vil styrke kommunens helhetlige trafikksikkerhetsarbeid samt bidra til at kommunen får prioritet ved tildeling av enkelte fylkeskommunale tilskudd. Forslag til tekst under eget kapitel: Etter vegtrafikklovens 40a har fylkeskommunen et ansvar for å tilrå og samordne tiltak for å fremme trafikksikkerheten i fylket. En viktig oppgave i denne sammenheng er å påvirke og stimulere kommunene til å arbeide målrettet og helhetlig med trafikksikkerhetsarbeidet. Det er mange lover og forskrifter som direkte eller indirekte omtaler kommunens ansvar for ulykkesforebygging, folkehelsearbeid og trafikksikkerhet. Kommunen er pålagt et ansvar bl.a. som veieier, som eier av skole og barnehager, stor arbeidsgiver og kjøper av transporttjenester. For å ivareta denne helhetstenkningen er det utarbeidet kriterier og sjekklister skal være et verktøy for å kvalitetssikre kommunens trafikksikkerhetsarbeid. Hattfjelldal kommune har satt seg som mål å oppfylle alle kriteriene og gjennom en fylkeskommunal godkjenningsordning bli erklært som Trafikksikker kommune innen utgangen av Foreslår at det også fremgår og konkretiseres i tiltak for alle sektorene i kommunen, slik: Hattfjelldal kommunes rolle som barnehageeier. Innen utgangen av 2015 skal alle kommunale barnehager tilfredsstille kriteriene for «Trafikksikker barnehage». Innen utgangen av 2016 skal kommunen påvirke til at alle private barnehager tilfredsstiller kriteriene for «Trafikksikker barnehage». Alle kommunale barnehager skal minimum hvert andre år ha ansatte på kompetansehevingskurs i regi av Trygg Trafikk

5 Side 5 av 8 Hattfjelldal kommunes rolle som skoleeier. Alle skolene skal innen utgangen av skoleåret 2015/2016 tilfredsstille kriteriene for «Trafikksikker skole». Det utvikles rutiner for sikker skoleskyss / bussvett, og etableres en dialog med om innføring av disse rutinene i alle skolebusser. Tiltakene gjennomføres i løpet av skoleåret 2015/2016 For å sikre størst mulig trygghet rundt skolen ved skolestart om høsten innføres «Aksjon skolestart» som et fast tiltak ved alle skoler med elever på barnetrinnet. Det utvikles en egen beskrivelse for dette tiltaket. Tiltaket gjennomføres i hele planperioden. Alle skolene med elever på mellomtrinnet skal ha lærere med kompetanse innen sykkelopplæring. Lærerne skal ha deltatt på kommunens sykkelopplæringskurs som utlyses 1 ganger pr år i samarbeid med Trygg Trafikk. En egen rulleringsplan for dette skal være ferdig til skoleåret 2016/2017 Kommunen skal sørge for at en ungdomsskolen har nødvendig kompetanse for å tilby valgfaget trafikk på ungdomstrinnet i løpet av skoleåret 2015/2016 Hattfjelldal kommune som ansvarlig for innbyggernes helse og trivsel. Helsestasjonen oppdaterer sine planer for virksomheten med hensyn til trafikksikkerhetsbudskap (overfor foreldre og elever) i Kommunen skal fortløpende sende ut informasjon om fylkeskommunale tilskuddsordninger til relevante kommunale instanser samt frivillige organisasjoner i hele planperioden Kommunen utarbeider årlig en oversikt over trafikkulykker og trafikkskadde i kommunen. Oversikten gjennomgås i kommunens ledergruppe i hele planperioden Kommunens frivillige organisasjoner skal årlig stimuleres til å implementere reisepolicy i egen virksomhet i hele planperioden Hattfjelldal kommune som veieier (omfatter også fortau og gang-/sykkelveier). Kommunen skal: årlig utarbeide prioriteringsliste for fysiske trafikksikkerhetstiltak på kommunal vei, og gjennomføre disse innenfor eksisterende økonomiske rammer i hele planperioden ha en prioriteringsliste for trafikksikkerhetstiltak på fylkes og riksvei, og med årlig rullering i hele planperioden ha utarbeidet skriftlige rutiner for snøbrøyting / snørydding / rydding av vegetasjon på skoleveier i løpet av 2016???? ha rutiner for å kvalitetssikre reguleringsplaner i forhold til trafikksikkerhet.

6 ha rutiner for kvalitetssikring av trafikksikkerheten i forbindelse med anleggsvirksomhet, både i kommunal og privat regi i løpet av 2015 Side 6 av 8 ha utarbeidet rutiner for håndtering av innspill fra etater, organisasjoner eller publikum i 2015 Ha oversikt over, og ev. søke om fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler i hele planperioden Hattfjelldal kommune som arbeidsgiver. Kommunen skal: innen utgangen av 2015 ha utviklet og vedtatt retningslinjer for arbeidsreiser for alle kommunalt ansatte og politikere. innen utgangen av 2015 ha implementert / forankret retningslinjene for arbeidsreiser i alle kommunens avdelinger. hvert år, på den nasjonale refleksdagen (oktober) påvirke kommunens ansatte til å benytte refleks som fotgjengere i mørket, gjennom ulike aktiviteter i hele planperioden hver vår gjennomføre aktiviteter som skal stimulere flere til å sykle samt å bruke sykkelhjelm i hele planperioden Fra skal alle kjøretøy som kommunen kjøper/leaser (nye leasingavtaler) ha montert alkohollås Punktet 5.4 trafikksikkerhet i voksenopplæringen for asylsøkere og flyktninger kan innarbeides i avsnittet over Kommunens rolle som ansvarlig for innbyggernes helse og trivsel Kompetanseheving. I forbindelse med utarbeidelse av ny trafikksikkerhetsplan har kommunen en intensjon om å styrke det ulykkesforebyggende arbeidet. Dette utløser et behov for kompetanseheving i kommunens ulike sektorer og bør inngå i kommunens strategiske plan for kompetanseheving. Forankring av trafikksikkerhetsarbeidet hos kommunens ledere er av avgjørende betydning for å lykkes med arbeidet Alle kommunens ledere og mellomledere skal innen utgangen av 2016 ha gjennomført ½ dags kurs i trafikksikkerhet Det skal gjennomføres trafikksikkerhetskurs for ansatte som bruker motorisert kjøretøy i sitt daglige virke. Alle ansatte som med motorisert kjøretøy kjører over 3000 km i året i tjeneste, skal få tilbud om å gjennomføre et HMS trafikkurs og et førstehjelpskurs hvert tredje år. Rutinene skal etableres i Alle barnehagene skal i planperioden innen 2017 ha hatt minimum to fra det pedagogiske personalet på kurs i trafikksikkerhet. Kursene vil ha fokus på Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, Trafikkopplæring mm.

7 Side 7 av 8 Alle skolene skal i planperioden innen 2018 ha hatt minimum 2 av skolens lærere på kurs i trafikksikkerhet. Kurset vil ha fokus på kunnskapsløftets kompetansemål med hensyn på trafikk, forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, sykkelopplæring mm. Alle ansatte ved kommunens helsestasjoner skal innen 2015 ha gjennomført trafikksikkerhetskurs innenfor området «sikring i bil» Kursene arrangeres av kommunen i samarbeid med Nordland Fylkeskommune og Trygg Trafikk. Trygg Trafikk arrangerer kursene, som i hovedsak vil finne sted i kommunen. De respektive ledere legger til rette for deltakelse ved de aktuelle kursene. Kursene finansieres av Nordland Fylkeskommune, og deltakernes tidsbruk dekkes av kommunen. Økonomi (forslag tekst som tilpasses) Trafikksikkerhetstiltakene i denne planen skal innarbeides i økonomiplanen. Samtidig skal tiltak som går over flere år, samt tiltak med oppstart i handlingsplanperioden prioriteres i budsjettet hvert år fra 2015 til og med Kommunalsjefene har ansvaret for å innarbeide utgiftene innenfor eget budsjettområde. Foreslår dette som vedlegg: Oversikt over fysiske tiltak på vei i planperioden (en for det kommunale vegnettet og en for det fylkeskommunale) Skjematisk oversikt over alle tiltak med ansvarlig leder og økonomi (eksempel vedlegg fra Bodø kommune) Administrasjonens kommentar: De fleste avdelinger har en rolle i trafikksikkerhetsarbeidet og er slik at den kommunale organiseringen i utgangspunktet er tverretatlig. Det er ikke opprettet en egen trafikksikkerhetsgruppe, men det er oversiktlige forhold i Hattfjelldal og nødvendige avdelinger blir involvert når trafikksikkerhetsarbeid foregår. Når det gjelder punkt 5. Satsingsområder er ikke administrasjonen enig i uttalelsen fra Trygg Trafikk at dette er en sammenblanding av satsingsområder og tiltak. Når det gjelder punkt 6 er det fysiske tiltak det er snakk om, og ikke kursing, opplæring, materiell, rutiner etc. slik som i punkt 5. Planen skiller helt bevist på fysiske tiltak og satsningsområder, selv om det under punkt 5.2 også henvises til fysiske tiltak. Trafikksikker kommune er et kvalitetssikringssystem for kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. Dette er et nytt satsningsområde for Nordland fylkeskommune. Dette virker noe ambisiøst tatt i betraktning at Hattfjelldal kommune ikke har hatt en gyldig trafikksikkerhetsplan på mange år. Det samme gjelder forslagene til tiltak for alle sektorene i kommunen. Dette vil bli alt for ambisiøst ut fra kommunens økonomiske og personellmessige situasjon. Slike tiltak må vurderes ved neste rullering/revidering. Nå er det viktig å få i gang arbeidet med trafikksikkerhet og i et realistisk omfang for kommunen. Forslag til kompetanseheving i kommunen virker fornuftig på lengre sikt. På grunn av situasjonen kommunen er i, bør trafikksikkerhetsplanen være realistisk i forhold til gjennomføring. Det utføres mye godt trafikksikkerhetsarbeid på mange plan i kommunen, selv om personell ikke har dokumentert kompetanse på dette. Tiltakene i planen innarbeides i økonomiplanen. Det er avgjørende av kommunens økonomi om alle tiltakene blir prioritert. Her spiller også tilgang på fylkeskommunale tilskudd inn. Kommunen har mange planer å forholde seg til og alle ønsker prioritet i økonomiplan/budsjett. Trygg Trafikk har gitt mange gode innspill til trafikksikkerhetsplanen, men slik situasjonen er i Hattfjelldal kommune både økonomisk og personellmessig, må man være realistisk og få vedtatt en plan som kan gjennomføres.

8 Side 8 av 8 Generelle kommentarer til planforslaget: Planen har en faktadel med forankring, retningslinjer, hvordan kommunen organiserer trafikksikkerhetsarbeidet, ulykkesstatistikk og visjoner og målsetting. Det er fokusert på fire satsingsområder: gående/syklende, trafikksikkerhet rundt skolene og skoleskyss, trafikksikkerhet som en del av kommunens HMS-arbeid og trafikksikkerhet i voksenopplæringen for asylsøkere og flyktninger. Under hvert av satsingsområdene er det foreslått hva kommunen skal gjøre for å gjennomføre/dokumentere satsingen. Planen har også et punkt om fysiske tiltak på kommunale veier, fylkesveier og samarbeidsprosjekt. Satsingsområder Det satses på opplysningstiltak/bevisstgjøring av ansatte og asylsøkere/flyktninger. Det er observert mange asylsøkere/flyktninger som ikke bruker refleks og går midt i veien i stedet for på kanten/fortauet. Bevisstgjøring og informasjon om trafikken i Norge vil helt klart gjøre denne situasjonen bedre. Mange av de ansatte som bruker bil i tjenesten er ikke flink nok til å bruke bilbelte og blinklys. Bevisstgjøring og fokus vil påvirke adferden i positiv retning. Kommunens ansatte kan godt bli/være et forbilde i trafikken i framtiden. Fysiske tiltak Planen har stort fokus på barn og unge med tiltak for tryggere skolevei inkludert bussreiser, leskur der de minste barna blir prioritert, bedre forhold ved bussholdeplass sentrum/skolen. Det forslås bygging av mer gatelys, ny gang/sykkelvei fra Arborkrysset til Storsvingen. Dette er tiltak som medfører tryggere skolevei for barn og unge. Det forslås å anlegge ny busstopp for skolebusser i krysset mellom O.T. Olsens vei og Kalkviks vei. Her er det mulig å få anlagt en oversiktlig plass der det blir trygt for både elever og sjåfører. Folkehelseplanen legger opp til at barn/unge trenger mer fysisk aktivitet og en gåtur på noen hundre meter morgen og ettermiddag vil medvirke til dette. Som nevnt i kommentarene under Ungdomsrådets innspill, er det mange elever som bor i sentrum og går mye lengre hver dag enn det det legges opp til for elevene som kommer med buss. Dersom det velges å anlegge nytt stoppested for skolebusser i sentrum, må også tiltak på strekningen fra stoppested til skole vurderes. Planen inneholder det som nødvendige i en trafikksikkerhetsplan. Satsingsområdene er realistiske og det samme gjelder de fysiske tiltakene. Etter flere år uten en godkjent trafikksikkerhetsplan i kommunen, er det viktig å ikke være for ambisiøs i satsingen på trafikksikkerhetsarbeid. Det viktigste er nå å få gjennomført tiltakene som planen skisserer. Ved neste revidering/rullering kan man prøve å innarbeide mer av det som foreslås av Trygg Trafikk. Administrative og økonomiske konsekvenser: Gjennomføre tiltak på satsningsområder som kursing, opplæring, utarbeide materiell, utarbeide rutiner etc. Fysiske tiltak innarbeides i økonomiplan og budsjett for de enkelte år. Kontering: Ingen Konklusjon/anbefaling: Det anbefales at Trafikksikkerhetsplan for Hattfjelldal kommune vedtas. Steinar Lund. plan- og prosjektkonsulent

Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal

Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal Høring trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Vi takker for tilsendt forslag til trafikksikkerhetsplan for Hattfjelldal kommune.

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan 2015-2018. Foto: Erlend Haarberg. Dønna kommune

Trafikksikkerhetsplan 2015-2018. Foto: Erlend Haarberg. Dønna kommune Trafikksikkerhetsplan 2015-2018 Foto: Erlend Haarberg Dønna kommune Utkast 27.05.2015 1 Innhold 1. Forord... 3 2. Sammendrag... 3 3. Innledning... 3 3.1 Historikk... 3 3.2 Organisering av trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

HEMNES KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2014-2017

HEMNES KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2014-2017 HEMNES KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2014-2017 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord... 3 2. Sammendrag... 3 3. Innledning... 4 3.1 Historikk... 4 3.2 Organisering av trafikksikkerhetsarbeidet i Hemnes kommune...

Detaljer

VEFSN KOMMUNES TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016 2019

VEFSN KOMMUNES TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016 2019 VEFSN KOMMUNES TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016 2019 HØRINGSUTKAST 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord side 3 2. Sammendrag side 4 3. Innledning side 5 4. Forankring og organisering av trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016 2025 del 1

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016 2025 del 1 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016 2025 del 1 Del 1 = Generell del, handlingsplan for holdningsskapende tiltak og driftstiltak Del 2 = Handlingsplan for fysiske investeringstiltak Målselv har mange Gevinsten av

Detaljer

2015-2017 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN. for kommunene Audnedal, Åseral og Marnardal

2015-2017 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN. for kommunene Audnedal, Åseral og Marnardal 2015-2017 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN for kommunene Audnedal, Åseral og Marnardal En arbeidsgruppe bestående av medlemmer av styringsgruppa for nullvisjonsprosjektet, supplert med en administrativ person fra

Detaljer

VEILEDER FOR EN TRAFIKKSIKKER KOMMUNE

VEILEDER FOR EN TRAFIKKSIKKER KOMMUNE VEILEDER FOR EN TRAFIKKSIKKER KOMMUNE KOMMUNE S. 4 BARNEHAGE S. 6 Folk bor og ferdes i kommuner, der skjer også trafikkulykkene. Trafikksikker kommune skal bevisstgjøre og begeistre, men først og fremst

Detaljer

Plan for trafikksikkerhet Leirfjord kommune

Plan for trafikksikkerhet Leirfjord kommune o 2015-2018 Plan for trafikksikkerhet Leirfjord kommune Leirfjord skal være en kommune der alle aldersgrupper kan oppleve at de bor i et trygt og godt miljø Innhold Kapittel 1... 2 Innledning... 2 Kapittel

Detaljer

Trafikksikker kommune

Trafikksikker kommune - et verktøy for kommunen i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet Gjennom prosjektet «Lokal trafikksikkerhet mot 2011» har Trygg Trafikk, i samarbeid med fem kommuner, samlet kunnskap og erfaring om

Detaljer

Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2012 2015

Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2012 2015 Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2012 2015 Vedtatt i sak 118/12 av kommunestyret den 1. november 2012 INNHOLD FORORD... 3 1. INNLEDNING... 4 2. FØRINGER FOR NY PLAN... 5 3. PLANPROSESS... 6 4. ORGANISERING

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Innstranda Bydelsutvalg. Saksliste. Utvalg: Møtested: Hunstad kultursenter Dato: 16.02.2009 Tidspunkt: 18:30

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Innstranda Bydelsutvalg. Saksliste. Utvalg: Møtested: Hunstad kultursenter Dato: 16.02.2009 Tidspunkt: 18:30 BODØ KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Innstranda Bydelsutvalg Møtested: Hunstad kultursenter Dato: 16.02.2009 Tidspunkt: 18:30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Innstranda Bydelsutvalg,

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan. for Søgne kommune 2014-2017

Trafikksikkerhetsplan. for Søgne kommune 2014-2017 Trafikksikkerhetsplan 2 for Søgne kommune 2014-2017 Handling og utvikling gjennom nærhet og trivsel. 2 Trafikksikkerhetsplan for Søgne kommune 3 2 INNHOLDSFORTEGNELSE side Forord 4 1. INNLEDNING 5 1.1

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FLÅ KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2010-2014 Vedtatt av Flå kommunestyre den 24.06.2010, sak 60/10 FLÅ KOMMUNE... 1 1. Innledning... 3 2. Visjoner og målsettinger i trafikksikkerhetsarbeidet.... 4 Nasjonale

Detaljer

Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017

Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017 SAMFERDSEL Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017 Vedtatt 21.11.2013 Buskerud fylkeskommune Samferdsel desember 2013 Forord Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) har ansvar for

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan 2014-2026

Trafikksikkerhetsplan 2014-2026 Vennesla kommune Seksjon for samfunnsutvikling Trafikksikkerhetsplan 2014-2026 Vedtatt av kommunestyret, sak nr 44/14 04.09.2014 Trafikksikkerhet handler om å kunne bevege seg trygt i sitt lokalmiljø,

Detaljer

6/14 14/01720-1 Den nasjonale frivillighetsprisen 2014

6/14 14/01720-1 Den nasjonale frivillighetsprisen 2014 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Levekårsutvalget Dato: 21.08.2014 kl. 9:00 Sted: sal 2 Arkivsak: 14/00003 Arkivkode: 033. SAKSKART 36/14 13/00916-47 Trafikksikkerhetsplan for Vennesla 37/14 14/01404-1

Detaljer

Innledning... 2 Bakgrunnen og innhold... 2 Forankring, mandat og prosess... 3 Rammer og føringer for arbeidet... 4

Innledning... 2 Bakgrunnen og innhold... 2 Forankring, mandat og prosess... 3 Rammer og føringer for arbeidet... 4 Innhold Innledning... 2 Bakgrunnen og innhold... 2 Forankring, mandat og prosess... 3 Rammer og føringer for arbeidet... 4 Trafikksituasjonen i Alta kommune statusbeskrivelse med forbedringstiltak... 7

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan Songdalen kommune 2014-2017

Trafikksikkerhetsplan Songdalen kommune 2014-2017 Trafikksikkerhetsplan Songdalen kommune 2014-2017 Høringsutkast Songdalen for livskvalitet - et mål om trygghet og trivsel for alle 1 Trafikksikkerhetsplan for Songdalen kommune 2 Forord Trafikksikkerhet

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Stokke kommune

Trafikksikkerhetsplan for Stokke kommune Trafikksikkerhetsplan for Stokke kommune 2015 2019 Bilde: Kjetil Haugland Revidert november 2014 Godkjent i Stokke kommunestyre 13 april 2015 1. FORORD Arbeidet med den første trafikksikkerhetsplanen ble

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET OPPDAL 2014-2018

KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET OPPDAL 2014-2018 KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET OPPDAL 2014-2018 Vedtatt i kommunestyret 18.06.14 Kommunedelplan for Trafikksikkerhet 2014-2018 Oppdragsnavn: Rullering av Trafikksikkerhetsplan for Oppdal Oppdragsgiver:

Detaljer

KOU 04-2013 Trafikksikkerhet 2014 2017

KOU 04-2013 Trafikksikkerhet 2014 2017 KOU 04-2013 Trafikksikkerhet 2014 2017 Oktober 2013 Kommunale utredninger (KOU) skal gi et godt faglig grunnlag for politiske og administrative vedtak. En utredning kan for eksempel belyse utvikling og

Detaljer

Trafikksikkerhetsutvalgets tiltaksplan kontroll og oppfølging

Trafikksikkerhetsutvalgets tiltaksplan kontroll og oppfølging FORVALTNINGSREVISJON Trafikksikkerhetsutvalgets tiltaksplan kontroll og oppfølging Sør-Trøndelag fylkeskommune Desember 2013 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan Steinkjer kommune 2013-2016

Trafikksikkerhetsplan Steinkjer kommune 2013-2016 Trafikksikkerhetsplan Steinkjer kommune 2013-2016 Enhet veg, trafikk og park 20.november 2012 1 Innhold SAMMENDRAG... 4 INNLEDNING... 4 Kap. 1. Kommunal trafikksikkerhetsplan... 6 Visjon og målsetning...

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/1184-4 Arkiv: Q10 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: SKOLEVEIEN - TILTAK FOR Å BEDRE TRYGGHETEN

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/1184-4 Arkiv: Q10 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: SKOLEVEIEN - TILTAK FOR Å BEDRE TRYGGHETEN SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/1184-4 Arkiv: Q10 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: SKOLEVEIEN - TILTAK FOR Å BEDRE TRYGGHETEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling:

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN TRAFIKKSIKKERHETSPLAN Hasvik Kommune 2009-2012 Vedtatt i kommunestyret den 15.12.2009 i sak 59/09 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...3 1.1 BAKGRUNN...3 1.2 GENERELT...3 1.3 PLANDOKUMENTET OMHANDLER...3

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR RØMSKOG

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR RØMSKOG 1 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR RØMSKOG 2 Innholdsfortegnelse Side 1. Innledning 3 2. Lovgrunnlag 3 2.1. Vegtrafikkloven 3 2.2. Vegloven 4 2.3. Folkehelseloven 4 2.4. Plan- og bygningsloven 5 3. Prosess 5

Detaljer

Innspill fra kommunene til handlingsplan for trafikksikkerhetsarbeidet i Nord-Trøndelag

Innspill fra kommunene til handlingsplan for trafikksikkerhetsarbeidet i Nord-Trøndelag Innspill fra kommunene til handlingsplan for trafikksikkerhetsarbeidet i Nord-Trøndelag Innspillene er gjennomgått og kommentert i møte i FTU 14. november 2013 Kommune Innspill Merknader Lierne Grong Høylandet

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Sandnes kommune 2015-2018

Trafikksikkerhetsplan for Sandnes kommune 2015-2018 for Sandnes kommune 2015-2018 1 2 Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 4 1. PLANENS ORGANISERING OG STRUKTUR... 5 2. NASJONALE OG REGIONALE FØRINGER, SENTRALE RAMMEBETINGELSER... 6 2.1. Nullvisjonen... 6

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 05.11.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 05.11.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 05.11.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom Fylkestingssal Vest Møtedato 05.11.2014 Tid 14:00 Program Kl. 11.00 12.00 Kl. 12.00 14.00

Detaljer