Saksframlegg. Førstegangsbehandling - Detaljregulering for Langenesveien Plan ID

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksframlegg. Førstegangsbehandling - Detaljregulering for Langenesveien 358 - Plan ID 201007"

Transkript

1 Søgne kommune Arkiv: L13 Saksmappe: 2010/ /2014 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: Saksframlegg Førstegangsbehandling - Detaljregulering for Langenesveien Plan ID Utv.saksnr Utvalg Møtedato 149/14 Plan- og miljøutvalget Rådmannens forslag til vedtak: 1. Plan- og miljøutvalget legger forslag til detaljregulering for Langenesveien 358 ut på offentlig ettersyn og høring, jf. plan- og bygningsloven og Før planen legges ut til offentlig ettersyn, endres bestemmelse 1.1, slik at maksimalt tillatt bruksareal per leilighet reduseres fra 50 m 2 til 35 m 2. Bakgrunn for saken: Møvik Byggetjenester AS har på vegne av Audun Pettersen utarbeidet et forslag til detaljregulering for Langenesveien 358. Området benyttes til fiskerivirksomhet. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for utvikling av næringsdriften og bedre forholdene for arbeidstakerne ved landligge. Det ble meldt oppstart av planarbeidet i august Det kom inn 5 innspill i forbindelse til oppstartsmeldingen. Innspillene er oppsummert og kommentert i planbeskrivelsen (vedlegg 3). De fullstendige uttalelsene ligger samlet i vedlegg 5. Planforslaget Planforslaget består av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse (vedlegg 1 3). Planen legger til rette for riving av eksisterende driftsbygning og oppføring av et nytt næringsbygg i to etasjer, med en grunnflate på opptil 400 m 2. Næringsbygget skal inneholde arealer til lager/garasje/verksted i første etasje. Andre etasje ønskes tilrettelagt for overnatting for ansatte ved landligge. Parkering er regulert inn i på bakkenivå. Kaianlegget er tenkt utvidet mot sør, for å bedre fortøyningsforholdene for store fiskebåter. Eksiterende småbåthavn er

2 regulert inn i planen. I bestemmelsene er det åpnet opp for at det kan etableres flytebrygger og festeanordninger for småbåter innenfor området regulert til småbåtanlegg. Saksutredning Søgne kommune ønsker å legge til rette for gode driftsforhold for fiskerne i kommunen. I gjeldende reguleringsplan for Langenes er hele området regulert til boligbebyggelse og det er ikke lagt til rette for videre utvikling av området det nå fremmes en plan for. Det er et stort press på arealene i strandsonen og de nasjonale føringene knyttet til bevaring av strandsonen er sterke. Administrasjonen ser det som fornuftig å legge til rette for utvidelse av eksisterende næringsområde framfor å legge til rette for etablering av anlegg i nye områder i strandsonen. Skråfoto som viser dagens kai, driftsbygning og småbåtanlegg. Det nye næringsbygget som planlegges, skal dekke behovet for økt lagerkapasitet og bedre fasiliteter for de ansatte ved landligge. Planen legger opp til at det kan etableres tre leiligheter, hver med et bruksareal på 50 m 2. Leilighetene skal brukes av de ansatte ved landligge. Det er i planen ikke sikret de kvalitetene på uteoppholdsarealer som en stiller krav om ved regulering til boligformål. Det er derfor ikke ønskelig at leilighetene brukes til annet enn korttidsopphold i forbindelse med næringsdriften. Vi har bedt om bekreftelse fra fiskerifaglig hold om at det er behov for egne leiligheter for de ansatte. Det framgår ikke av planbeskrivelsen at det foreligger en slik bekreftelse. I planbeskrivelsen vises det generelt til arbeidsmiljølovens bestemmelser og krav til HMS på arbeidsplassen. Administrasjonen mener at tilfredsstillende overnattingsmuligheter for de ansatte kan løses med mindre areal enn det som er foreslått avsatt i planen. For å begrense mulighetene til å benytte leilighetene til noe annet enn korttidsopphold anbefaler administrasjonen at leilighetene reduseres i størrelse, til maks bruksareal på 35 m 2 per enhet. Kaianlegget er foreslått forlenget mot sør for å gi bedre fortøyningsforhold for større fiskebåter. Dersom kaia utvides som vist i planforslaget vil den bli ca. 10 meter lenger og ca. 160 m 2 større enn dagens kai. Det er ikke registrert naturverdier som kan komme i konflikt med utvidelsen av kaia. Havneområdet i sjø er avgrenset slik at en skal unngå konflikt mellom småbåthavna og fiskerihavna. Småbåthavna er regulert slik den er i dag, med mulighet for å legge ut

3 flytebrygge og andre festeanordninger for småbåter. Svabergene øst og vest for småbåthavna er regulert til naturområde, hvor det ikke er tillatt med nye tiltak. Konklusjon Administrasjonen anbefaler at planen legges ut til offentlig ettersyn og høring. Før planen legges ut til offentlig ettersyn bør bestemmelse 1.1. endres, slik at maksimalt tillatt bruksareal per leilighet reduseres fra 50 m 2 til 35 m 2. Rådmannens merknader: Rådmannen har ingen merknader til planforslaget. Vedlegg 1 Plankart - Langenesveien Bestemmelser - Langenesveien Planbeskrivelse - Langenesveien ROS-analyse 5 Innspill til planoppstarten

4 Y Y /25 13/9 13/23 13/20 13/ SIKT 4x40 Y Detaljregulering for Langenesveien 358 Gnr 13, Bnr 20, 22 og del av 60 X X Planid: TEGNFORKLARING Y Søgne kommune /3 13/42 13/24 13/ PBL 12-5 REGULERINGSFORMÅL BEBYGGELSE OG ANLEGG ( 12-5, NR. 1) N Næringsbebyggelse Småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone STREKSYMBOLER MV. Planens begrensning Formålsgrense Byggegrense 13/60 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR ( 12-5, NR. 2) Frisiktlinje Kjørevei Regulert parkeringsfelt Annen veigrunn Bebyggelse som forutsettes fjernet P1-2 Parkering Avkjørsel Kai 350 P1 13/ / LANDBRUKS-, NATUR OG FRILUFTSOMRÅDE SAMT REINDRIFT ( 12-5, NR. 5) Naturområde X X /18 BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG ( 12-5, NR. 6) HO Havneområde i sjø 13/ m 358 N P /40 TO Trafikkområde/ferdsel i sjø OMRÅDER MED HENSYNSSONE I REGULERINGSPLAN 12-6 JF FRISIKTSONE Kartgrunnlag FKB-B / FKB-C Ekvidistanse 1 m / 5 m Målestokk 1: m SMÅBÅTHAVN Kristiansand Revisjon: m REVISJONER DATO SIGN. Revidert etter tilbakemelding fra Søgne kommune AKB HO TO Endret utforming av kai og småbåthavn. Endret formål til næring AKB 13/18 X Kunngjøring av oppstart av planarbeidet X gangs behandling i det faste utvalget for plansaker Offentlig ettersyn fra... til gangs behandling i det faste utvalget for plansaker Y Y SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Kommunestyrets vedtak: Planen er utarbeidet av: PROSJ.NR SAKSBEH. Møvik Byggetjenester AS Y Y

5 Detaljregulering Planid: Langenesveien 358, gnr. 13 bnr. 20, 22 og del av FELLESBESTEMMELSER 0 Skjæringer og fyllinger som oppstår ved planering skal ligge innenfor arealet som er regulert til byggeformål. Ved søknad om tiltak for det enkelte prosjekt skal det vedlegges målsatt situasjonsplan som viser bebyggelsen og disponering av den ubebygde del av tomta. 0.4 Masseuttak og sprengning skal begrenses til vegareal og fundamentering av bygg, samt nedgravd infrastruktur. 1.0 BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL ledd) 1.1 NÆRING Innenfor området tillates næringsbygg. Byggegrensen følger formålsgrensen. Det tillates 3 leiligheter med maksimalt bruksareal på inntil 50 m² pr. enhet. Leilighetene skal kun benyttes i tilknytning til næringsdrift og ikke ligge i 1. etasje av bygget. Innenfor området kan det føres opp bygg for sjørelatert næring. Utnyttelsesgrad: Unyttelsen er 100 % BYA og formålsgrensen er byggegrense. Høyder: Maksimal mønehøyde er kote +12,0. Maksimal gesimshøyde er kote +10,5. Underkant gulv skal ikke plasseres lavere enn kote +2,5. Estetikk: Bygningen skal i hovedsak ha saltak med takvinkler over 18 grader. Terrasser og atkomster kan legges på underliggende etasje. Lyse og sterkt reflekterende farger tillates ikke, med unntak av vinduer og vindusomramming. 1.2 SMÅBÅTANLEGG I SJØ OG VASSDRAG MED TILHØRENDE STRANDSONE I området kan oppføres anlegg for småbåter, som flytebrygge og festeanordninger for småbåter. Området er felles for gnr. 13 bnr. 40, 49 og SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL 12-5, 2. ledd) 2.1 KJØREVEI Kjørevei er felles for adkomst til bnr. 13 bnr. 20, 40, 49 og 60. Veiskuldre, fyllinger og lave skjæringer i forbindelse med opparbeidelse av veg skal jordkles og tilsås etter ferdigstillelse. 1

6 2.2 PARKERINGSPLASSER F_P1 og F_P2 er felles for Næringsformålet. 2.3 KAI Nødvendige innretninger for bruk og drift av kaianlegg og fiskerivirksomhet kan oppføres / utføres innenfor formålet. 3.0 LANDBRUK-, NATUR OG FRILUFTSOMRÅDE SAMT REINDRIFT (PBL 12-6) 3.1 NATUROMRÅDE Eksisterende vegetasjon og markflater på regulerte naturområder skal bevares, kun vanlig skjøtsel er tillatt. 4.0 BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG (PBL 12-5, NR 6) 4.1 HAVNEOMRÅDE I SJØ I området kan oppføres fortøyningsanordninger som er nødvendig for landligge. Arealet er avsatt til båter som er knyttet til næringsvirksomheten. 4.2 TRAFIKKOMRÅDE I SJØ Området er åpent for vanlig ferdsel. Det skal ikke gjøres tiltak eller inngrep i området. 5.0 REKKEFØLGEBESTEMMELSER Før det gis rammetillatelse til bebyggelse og anleggsarbeid, skal det foreligge godkjent teknisk plan for vann og avløp. Før det gis brukstillatelse for nye bygg skal det være opparbeidet parkeringsplasser som vist i plankart. Området skal tilkoples off. vann og avløpsnett før utbygging av nye tiltak finner sted. Før det gis brukstillatelse til ny næringsbebyggelse skal gang- og sykkelveien fra avkjøringa ned til næringsområdet og vestover til eksisterende gang- og sykkelveg på Langenes være ferdig opparbeidet. Varsel om oppstart: Utlegging til offentlig ettersyn i perioden: Planen er vedtatt: Søgne, den:.... Ordfører 2

7 Detaljregulering for Langenesveien 358 Planbeskrivelse Møvik byggetjenester AS, Andøyfaret 19, 4623 Kr. sand org. nr mva / Side 1

8 1 Sammendrag Fiskerivirksomheten på Langenes har lange tradisjoner. Familien Pettersen har vært etablert her i planområdet i langt tilbake i tid. Næringen deres skal fortsette fram i tid. De ønsker å fortsette virksomheten herfra. Eiendommen ligger i boligområde i dagens reguleringsplan. For å legge til rette med nødvendige næringsfasiliteter har kommunen pålagt eiere å regulere til riktige formål. 2 Bakgrunn Bakgrunnen for planen er å kunne utvikle og opprettholde næringsdelen av området til fiskeriformål, samt å legge til rette for arbeidstakerne ved landligge. Det skal legges til rette for næringen i 1. etasje med tilhørende fasiliteter for de ansatte. Ved landligge er det også behov for overnatting på land, dette er tenkt i byggets øvrige etasjer. Fiskerivirksomheten består i dag av 3 brødre med hver sin næring. Tidligere var det deres far som drev virksomheten. Med bakgrunn i arbeidsmiljølovens bestemmelser samt krav til HMS på arbeidsplassen er intensjonen med planen at det gjennom ny plan kan legges til rette for arbeidstakerne på tilfredsstillende måte. Dagens forhold er ikke akseptable. Det skal også reguleres inn parkeringsplasser og kaianlegg m.m. 2.1 Hensikten med planen, Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold Planforslaget er utarbeidet av : På vegne av utbygger: Møvik Byggetjenester AS Audun Pettersen. Pettersen og 3 sønner driver næringsvirksomhet på stedet og har drevet herfra med lange tradisjoner. Eiendommene har matrikkelnummer gnr. 13, bnr. 20,22 og del av 60 i Søgne kommune. 2.2 Utbyggingsavtaler Det er ikke krav til utbyggingsavtale. 2.3 Krav om konsekvensutredning Det er ikke krav til konsekvensutredning. Møvik byggetjenester AS, Andøyfaret 19, 4623 Kr. sand org. nr mva / Side 2

9 3 Planprosessen 3.1 Medvirkningsprosess, varsel om oppstart Møvik Byggetjenester varslet oppstart av planarbeidet i august 2010 med frist for innspill 25. september Hjemmel i Planlovens 12-3, Næringsområde, fiskeri med tilhørende formål. Det ble samtidig varslet om mulig utbyggingsavtale mellom utbygger og kommunen. 4 Planstatus og rammebetingelser 4.1 Overordnede planer Fylkeskommunale planer Kommuneplanens arealdel Reguleringsplan for Langenes er gjeldende plan. 5 Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 5.1 Beliggenhet Planområdet ligger på sydsiden av riksveg 456, vest for Rona. Området er i dag i privat bruk og i bruk for fiskerinæringen til utbyggere. Eiere er også bosatt på stedet og grenser opp til planområdet. 5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk Reguleringsplanen som er gjeldende her i dag angir området til byggeområde for boliger. I kommuneplanens arealdel er området definert som byggeområde. Bruken på eiendommen er næringsformål. 5.3 Stedets karakter og landskap, kulturmiljø Området er utbygd med boliger i et kystmiljø. Eiendommene bærer preg av flere år med fiskeri og havrettet virksomhet. Eksisterende bebyggelse består stort sett av trebygninger med saltak. 5.4 Grunnforhold Grunnforholdene på stedet er stabile, området er bebygd. 5.5 Støyforhold Det er ikke støyforhold som må utredes. Noe støy ved lasting og lossing fra båt blir som før. 5.6 Risiko- og sårbarhet Det foreligger egen ROS analyse. Se vedlegg. Møvik byggetjenester AS, Andøyfaret 19, 4623 Kr. sand org. nr mva / Side 3

10 5.7 Næring Bakgrunnen for planen er å kunne utvikle og opprettholde næringsdelen av området til fiskeriformål, samt å legge til rette for arbeidstakerne ved landligge. Det skal legges til rette for næringen i 1. etasje med tilhørende fasiliteter for de ansatte. Ved landligge er det også behov for overnatting på land, dette er tenkt i byggets øvrige etasjer. Med bakgrunn i arbeidsmiljølovens bestemmelser samt krav til HMS på arbeidsplassen er intensjonen med planen at det gjennom ny plan kan legges til rette for arbeidstakerne på en mer tilfredsstillende måte enn i dag. Dagens forhold er ikke akseptable. Det skal også reguleres inn parkeringsplasser og kaianlegg m.m. 6 Beskrivelse av planforslaget 6.1 Planlagt arealbruk Reguleringsformål 0.0 FELLESBESTEMMELSER 1.0 BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL ledd) 1.1 NÆRINGSBEBYGGELSE 1.2 SMÅBÅTANLEGG I SJØ OG VASSDRAG MED TILHØRENDE STRANDSONE 2.0 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL 12-5, 2. ledd) 2.1 KJØREVEI 2.2 ANNE VEGGRUNN 2.3 PARKERING 2.3 KAI 3.0 LANDBRUK-, NATUR OG FRILUFTSOMRÅDE SAMT REINDRIFT (PBL 12-6) 3.1 NATUROMRÅDE 4.0 BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG (PBL 12-5, NR 6) 4.1 HAVNEOMRÅDE I SJØ (H0) 4.2 TRAFIKKOMRÅDE I SJØ (TO) 5.0 OMRÅDER MED HENSYNSSONE I REGULERINGSPLAN ( PBL 12-6 JF 11-8) 6.0 REKKEFØLGEBESTEMMELSER Arealer: Planområdets utstrekning er 8062,3 m². 6.2 Bebyggelsens plassering og utforming Planområdet ligger på sydsiden av riksveg 456, vest for Rona. Området er i dag i privat bruk og i bruk for fiskerinæringen til utbyggere. Eiere er også bosatt på stedet og grenser opp til planområdet. Overnattingsdel som skal etableres i bygget vil være til bruk/utleie for næringen blant annet ved landligge. Virksomheten er væravhengig og landligge kan være uforutsett og må legges til rette for. Det må være tilsyn med båter og fortøyninger ved landligge. Det er også mye reparasjonsarbeid på nøter og utstyr som foregår når båtene ligger til kai. Det er en Møvik byggetjenester AS, Andøyfaret 19, 4623 Kr. sand org. nr mva / Side 4

11 kjensgjerning at mer ekstremvær og reguleringer i bransjen gir utfordringer på dette området. Også ubekvem arbeidstid medfører behov for overnatting. Det er ikke kjente biologiske forhold som påvirker innholdet i planen eller gjør det vanskelig å bygge ut. Det vises til Artsdatabanken og Naturbase, det er ikke gjort funn i disse. Det er gode siktforhold ved avkjørsel til fylkesvegen. Planen er sømmet opp mot reguleringsplan som gjelder i området. Der er det innregulert gs veg, denne skal bygges ut i nær framtid. 6.5 Parkering Kommunen stiller krav til 2 parkeringsplasser for leiligheter og 1 plass pr 150 m² næringsareal. Totalt er det regulert inn 11 plasser. Dette er mer enn tilstrekkelig. 6.6 Tilknytning til infrastruktur Eiendommen er tilknyttet kommunalt vann. Eiendommen skal ved utbygging også tilkoples kommunalt avløpsanlegg. 6.7 Trafikkløsning / Trafikkforhold Ingen endring fra i dag, bortsett fra oppgradering i henhold til plan og bestemmelser. Avkjøring fra riksveg 456 blir uforandret. Siktforhold er også ivaretatt i reguleringsplan for Langenes. Eiendommene Langenesveien 358, 360, 362 og 364 er brukere av regulert veg. Eksisterende regulerte frisikt er videreført i denne planen. I forbindelse med utbygging av privat boligområde øst for Rona skal det framføres gs-veg i løpet av 2014 / Vegen inn i planområdet er privat. Den er i bruk av næringen og 3 boligeiendommer. Planen grenser opp til regulert frisiktsone på 4x20 meter og til planlagt gang- og sykkelveg (reguleringsplanen for Langenes). ÅDT = ca Planforslaget inneholder oppstramming av parkeringsforhold for ansatte, samt muligheter for næringen til å etablere fasiliteter som er i tråd med gjeldende krav til arbeidsplasser og virksomheten. Det er også lagt vekt på å skille private brygger fra næringen av sikkerhetshensyn etter råd fra kommunen. 6.8 Kollektivtilbud Tilbudet er tilfredsstillende, det er bussforbindelse på riksvegen. Møvik byggetjenester AS, Andøyfaret 19, 4623 Kr. sand org. nr mva / Side 5

12 6.9 Rekkefølgebestemmelser Det er tatt inn følgende rekkefølgebestemmelser i planbestemmelsene: 6.0 REKKEFØLGEBESTEMMELSER Før det gis rammetillatelse til bebyggelse og anleggsarbeid, skal det foreligge godkjent teknisk plan for vann og avløp. Før det gis brukstillatelse for nye bygg skal det være opparbeidet parkeringsplasser som vist i plankart. Området skal tilkoples off. vann og avløpsnett før utbygging av nye tiltak finner sted. Før det gis brukstillatelse til ny næringsbebyggelse skal gang- og sykkelveien fra avkjøringa ned til næringsområdet og vestover til eksisterende gang- og sykkeveg på Langenes være ferdig opparbeidet. 7 Konsekvensutredning Detaljreguleringsplanen er ikke konsekvensutredningspliktig. Området er definert som byggeområde. 8 Virkninger/konsekvenser av planforslaget Konsekvenser av planforslaget vil i denne planen handle om at næringsformålet som har vært i flere årtier og som i dag avviker fra overordnet plan (reguleringsplan for Langenes ; boligformål) nå får riktig planstatus. Det er lange tradisjoner for fiskerinæring på eiendommen, og det er ikke næringstomter i kommunen som passer bedre enn å fortsette virksomheten her. Eiendommen har i dag et stort kaianlegg for store fiskebåter. Eiere er etablert på stedet for å drive virksomheten på en trygg og forsvarlig måte. Det er kort vei til farleden i sjø. Riksveg 456 passerer eiendommen i nord. Planlagt gjennomføring: Området planlegges gjennomført ved at stedet blir tilrettelagt etter de krav som settes av Arbeidstilsyn og Fiskerimyndighetene. Det er viktig at næringen kan fortsette her på stedet i riktige former. Eksisterende næringsbygg skal rives og erstattes med nytt bygg. Det må prosjekteres ut fra nye kotehøyder /havnivåverdier. Planen er en detaljregulering som har 5 års frist for gjennomføring, og er en privat plan. Det er også gjort en analyse av risiko som følger i eget vedlegg. Risiko i anleggsperiode Ingen særlige farer / sårbarheter er identifisert, eller endres som følge av planen i anleggsperioden. Det er i dag noe tungtrafikk til virksomheten som er på stedet, dvs. avhenting av fisk, levering av utstyr mv. Denne fortsetter som før. Møvik byggetjenester AS, Andøyfaret 19, 4623 Kr. sand org. nr mva / Side 6

13 Samlet vurdering av risiko Vi kan ikke se at planen endrer risikonivået for identifiserte hendelser verken i anleggsperiode eller etter gjennomført plantiltak. Forholdene vil bli bedre enn i dag (mhp stormflo og havnivåstigning, parkeringsforhold m.v.). Avbøtende tiltak Heving av innvendig golv for oppholdsrom, legges inn i planbestemmelsene for området. Det kan bli nødvendig å la noen lagerrom bli plassert i kaihøyde på grunn av bruk av truck ved lasting og lossing. Slike rom vil i så fall bli bygd slik at de tåler en stormflo. Konsekvenser for natur og miljø / biologisk mangfold: Planen er vurdert i forhold til A: Naturmangfoldslovens kap II, : Kunnskapsgrunnlaget: 9 Føre-var prinsippet 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning 11 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder Når det gjelder kravet til kunnskap om naturmangfold i naturmangfoldloven 8, vises det til at planområdet fra før innehar de formål og den aktivitet det her legges opp til. Selv om planforslaget arealmessig i liten grad berører naturmangfold, er det likevel foretatt en utsjekk i Naturbasen til Direktoratet for naturforvaltning og i Artsdatabankens artskart, jf. at tiltaket berører natur. Det framkommer at det ikke er registrert prioriterte arter, truede eller nær truede arter på Norsk rødliste for arter, utvalgte naturtyper eller truede eller nær truede naturtyper på Norsk rødliste for naturtyper i planområdet. Det er heller ikke framkommet opplysninger i saken som skulle tyde på at det kan befinne seg arter eller naturtyper i planområdet som ikke er fanget opp av ovennevnte registreringer. Dermed er det heller ikke påvist mulige effekter av tiltaket på naturmangfoldet. Kravet i 8 om at saken skal baseres på eksisterende og tilgjengelig kunnskap, anses dermed for oppfylt. I og med at naturmangfold i liten grad berøres av planforslaget og det ikke kan påvises effekter av tiltak på verdifull natur, kan vi ikke se at det er nødvendig å foreta vurderinger etter de andre miljøprinsippene i naturmangfoldloven Vi vil allikevel kommentere at utbyggingen gir bedre miljøforhold vedr. avløp/ forurensing. Kloakk skal pumpes opp til offentlig nett ( 12). Når GS veg er ferdig opparbeidet vil det være en styrke for trafikalt miljø på stedet. Møvik byggetjenester AS, Andøyfaret 19, 4623 Kr. sand org. nr mva / Side 7

14 8.1 Overordnede planer Kommuneplanens arealdel, Søgne kommune Reguleringsplan for Langenes 8.2 Forholdet til kravene i kap II i Naturmangfoldloven Det er ikke kjente forhold på stedet som kan hindre reguleringen, se avsnitt ovenfor. 8.3 Barns interesser RPR for barn og planlegging kommer ikke til anvendelse for tiltak i planen. Området som reguleres har atkomst til 3 eneboliger. Boligene tilhører utbyggere som også er næringsdrivende i planområdet. Tomtene inntil planområdet er store, og eiere har opparbeidede tomter. Det er lagt til rette for barns lek og opphold på den enkelte tomt. Tomtene ligger innerst i blindvei og sjøarealene for privat bruk er separert fra næringsdelen. Det skal framføres gs veg i nær framtid ved riksvegen. Skolevegen blir da tryggere enn i dag. Det er gode muligheter for utfoldelse og lek. Både på land og i sjø. 8.4 Økonomiske konsekvenser for kommunen Ingen 8.5 Konsekvenser for næringsinteresser Det er positivt for etablert næring å kunne tilrettelegge i tråd med gjeldende bestemmelser og krav. 9 Innkomne innspill 9.1 Merknader ved oppstart: Etter varslingen ble det mottatt slike innspill: A: Fylkesmannen i Vest-Agder, ref: 2010/6012: Fylkesmannen varsler innsigelse dersom planen inneholder utbygging som er i konflikt med gjeldende reguleringsplan. Kommentar: Tiltakene i planområdet er tilpasset næringen på stedet. Det er nettopp fordi næringen skal beholdes her på stedet at det må tilrettelegges for driften. En av de viktige tilretteleggingene er at ekstremvær og reguleringer kan medføre mer landligge. Det er ikke alle fiskebåtene som har fasiliteter for overnatting ved landligge. Kommentar: Innsigelsen bes trekt før planen tas videre. B: Vest-Agder Fylkeskommune, ref. 10/05190, dato : Fylkeskommunen har ingen merknader til at det blir regulert til næringsformål, men mener at det kun bør åpnes for ren fiskerivirksomhet. Konservatoren har ingen merknader i forhold til kulturminner og miljø. Møvik byggetjenester AS, Andøyfaret 19, 4623 Kr. sand org. nr mva / Side 8

15 Kommentar: Tiltakene i planområdet er tilpasset næringen på stedet. Det er nettopp fordi næringen skal beholdes her på stedet at det må tilrettelegges for driften. En av de viktige tilretteleggingene er at ekstremvær og reguleringer kan medføre mer landligge. Det er ikke alle fiskebåtene som har fasiliteter for overnatting ved landligge. Kommentar: Innsigelsen bes trekt før planen tas videre. C: Statens vegvesen: ref 2010/192145, daot Ingen merknader men vektlegger sikten i avkjørsel til rv Kommentar: Sikten til avkjørsel blir opprettholdt som i overordnet plan. D: Uttalelse fra Søgne Eldreråd, ref. 2010/2779, dato 26. oktober Avgrensing av planområdet må ikke gå så langt ut at den hindrer for annen båttrafikk, blant annet andre fiskebåter. Kommentar: Avgrensing er foreslått som vist i samarbeid med planavdelingen i kommunen. E: Agder Energi Nett AS, mail av 20. oktober 2010: Innenfor planområdet er det kun lavspent luftnett. Kommentar: Evt. oppgradering for utbygging vil bli tatt opp med Agder Energi i forbindelse med planlegging av byggearbeidet. Ingen private innspill er mottatt. 10 Avsluttende kommentar Det foreligger en overvekt av hensyn som taler for å tillate planendringer på stedet. Næringen kan da drive etter pålegg og krav som settes fra overordnede myndigheter, krav til arbeidsplasser og nødvendige fasiliteter. Kilder: Kommuneplanen i Søgne kommune Lover og forskrifter: Plan- og bygningsloven 2008 (Lovdata) Naturmangfoldsloven Nasjonale forventninger til kommunal og regional planlegging Samvirkeforskriften (Lovdata) Forskrift om konsekvensutredninger (Lovdata) Forskrift om tidsfrister, og sanksjoner ved overskridelse av fristene, for private forslag til detaljregulering etter i plan- og bygningsloven (Lovdata) Kart- og planforskriften (Lovdata) Ot. prp. nr. 32 om plandelen Statlig planretningslinje for strandsonen Møvik byggetjenester AS, Andøyfaret 19, 4623 Kr. sand org. nr mva / Side 9

16 Tiltakshavers Risiko og sårbarhetsanalyse Vedlegg 1 til Planbeskrivelsen RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) til Detaljreguleringsplan for: Langenesveien 358 Utarbeidet av : Tiltakshaver: Audun Pettersen, Langenesveien 364, 4640 Søgne Forslagsstiller/Konsulent: Møvik Byggetjenester AS Dato: 27. juni INNLEDNING. Samfunnet preges i økende grad av risiko og sårbarhet for trusler, særlig miljøtrusler. Noen av disse må vi leve med, men vi kan i større grad forebygge mot uheldige konsekvenser. Utviklingen viser at det er behov for at det offentlige innpasser beredskapsmessige hensyn i planleggingen etter plan- og bygningsloven som et sårbarhetsreduserende tiltak, og at sårbarhetsvurderinger bør inngå som et sentralt element i all planlegging. Også vi som lager planer er pålagt å utarbeide dette. En ROS analyse skal følge reguleringssaken og lages normalt parlallelt med planbeskrivelsen. Dette understrekes i plan og bygningslovens 4-3, hvor det bl.a. står: Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik analyse. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. Planmyndigheten har derfor en plikt til å påse at risiko- og sårbarhetsanalyse gjennomføres for et planområde. Risiko og sårbarhet kan på den ene siden knytte seg til arealet slik det er fra naturens side, som f.eks. at det er utsatt for flom, ras eller radonstråling. Det kan også oppstå som en følge av arealbruken, f.eks. ved måten viktige anlegg plasseres i forhold til hverandre, eller hvordan arealene brukes. Innspill til arealplanleggingen om slike forhold må komme fra de relevante plan- og tilsynsmyndigheter. Analysen vil inngå som et viktig grunnlag for planarbeidet. 1

17 Tiltakshavers Risiko og sårbarhetsanalyse 2. KORT BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET Området Langenesveien 358 er i dag omfattet av reguleringsplan for Langenes. I denne planen er hele området vist med formål boliger. På nr. 358 er det etablert et eldre fiskerimottak/ kaianlegg for fiskeri. Eiere bor på stedet. Når det er landligge skal ansatte kunne oppholde seg nær båten. Det søkes derfor om leiligheter over lager og arbeidsrom. Arbeidslokalene tilfredsstiller ikke krav fra myndigheter og lovverk som settes til slike. Hele bygget skal derfor rives og bygges opp til dagens standard. I tillegg reguleres inn kai, småbåtanlegg og parkeringsplasser for området. Plankravet til søknadspliktige tiltak blir derfor gjeldende. 3. METODE Analysen er basert på metodebeskrivelse fra DSB-rundskriv Samfunnssikkerhet i arealplanlegging (rev. jan 2010). Mulige uønskede hendelser er ut fra en generell/teoretisk vurdering sortert i hendelser som kan påvirke planområdets funksjon, utforming mm, og hendelser som direkte kan påvirke omgivelsene (hhv konsekvenser for og konsekvenser av planen). Forhold som er med i sjekklista, men ikke er tilstede i planområdet eller i planen, er kvittert ut i kolonnen Aktuelt? og kun unntaksvis kommentert. Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i: Katgori Forklaring 1. Lite sannsynlig/ ingen tilfeller Mindre enn en hendelse per 1000 år 2. Mindre sannsynlig/ kjenner tilfeller En hendelse per år. 3. Sannsynlig/ flere enkelttilfeller En hendelse per år / kjenner til tilfeller med kortere varighet 4. Meget sannsynlig/ periodevis, lengre varighet En hendelse per 2-20 år / forhold som opptrer i lengre perioder, flere måneder 5. Svært sannsynlig/ vedvarende En hendelse per 2 år eller oftere / forhold som er kontinuerlig tilstede i området. Vurdering av konsekvenser av uønskede hendelser er delt i: Kategori Forklaring 1. Ubetydelig/ ufarlig: Ingen person- eller miljøskader/ enkelte tilfeller av misnøye. Skader for inntil kr Mindre alvorlig/ en viss fare Få/små person- eller miljøskader/ belastende forhold for enkeltpersoner. Skader mellom kr og Betydelig/ kritisk Kan føre til alvorlige personskader/ belastende forhold for en gruppe personer. 2

18 Tiltakshavers Risiko og sårbarhetsanalyse Skader mellom kr og Alvorlig/ farlig Behandlingskrevende person- eller miljøskader og kritiske situasjoner. Skader mellom kr og Svært alvorlig/ katastrofalt Personskade som medfører død eller varig men; mange skadd eller langvarige miljøskader. Skader for mer enn kr Beregning av risiko I risikobergningen er uønskede hendelser plassert inn i ei matrise som viser sum av sannsynlighet x konsekvens. Denne summen viser samlet risikoverdi. Eksempel: Sannsynlighetsgrad 3 (sannsynlig/flere tilfeller) x Konsekvens 4 (alvorlig farlig) gir risikoverdi 12. Konsekvens: Sannsynlighet: 5. Svært sannsynelig / kontinuerlig 4. Meget sannsynlig / periodevis, lengre varighet 3. Sannsynlig / flere tilfeller 2. Mindre sannsynlig / kjenner tilfeller 1. Lite sannsynelig / ingen tilfeller 1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig / en viss fare 3. Betydelig / kritisk 4. alvorlig / farlig 5. Svært alvorlig / katastrofalt De ulike risikoverdiene må i tillegg gis risikofarge som vist i tabellen ovenfor. Merk at risikoverdier kan ha forskjellig farge avhengig av graden av konsekvens og/eller sannsynlighet. For hendelser som ligger i rød sone, er risikoen uakseptabel. Dette innebærer at det må utføres risikoreduserende tiltak, for å få risikoen innenfor akseptable rammer (helst grønn sone). Dette kan innebære at et planlagt tiltak må tas ut av planen eller reduseres i omfang. Det kan og lages bestemmelser med rekkefølgekrav om sikringstiltak. Hvis en ikke har god nok kunnskap om risikoen, kan det stilles krav om nærmere 3

19 Tiltakshavers Risiko og sårbarhetsanalyse undersøkelser i sammenheng med byggetiltak eller reguleringsplan, slik at risikoen kan kartlegges mer presist slik at eventuelle forebyggende eller avbøtende tiltak kan planlegges. Når det gjelder hendelser i gul sone, skal tiltak bli vurdert for å bedre sikkerheten. Det skal være et mål å få risikoen så lav som praktisk mulig. Hendelser i grønn sone er i utgangspunktet uttrykk for akseptabel risiko, men ytterligere risikoreduserende tiltak bør gjennomføres når det er mulig ut ifra økonomiske og praktiske vurderinger. 4. IDENTIFIKASJON AV FARER OG UØNSKEDE HENDELSER Hendelse / Situasjon Aktuelt? Anleggsp. Sanns. Kons. Risiko Kommentarer Tiltak Naturrelatert risiko Er planområdet utsatt for risiko som: Ja / Nei Ja / Nei Farge - Flom: elv, sidevassdrag Nei - Stormflo Ja Nei 2 2 grønn sone - Havnivåstigning Ja Nei 2 2 grønn sone Kommuneplanens høyder til innvendig golv følges. Noe av lagerfasiliteter må legges på kainivået. Konstruksjonen tåler flo. Viser til høyder i kommuneplanens arealdel. Disse blir å følge for hoveddeler av bygget. - Overvann / vanninntrenging Nei - Grunnforhold Nei Fast fjell og det er bygg på stedet i dag. - Radon Nei - Kvikkleireskred Nei - Jord- og flomskred Nei - Snøskred Nei - Steinsprang Nei - Fjellskred Nei - Skogbrann Nei - Gressbrann Nei - Endret lokalklima (f.eks. fjerning av Nei 4

20 Tiltakshavers Risiko og sårbarhetsanalyse vegetasjonssoner, bygninger som gir ugunstige vindforhold) - Påvirkes planområdet av naturlige Nei terrengformasjoner som utgjør spesiell fare. - Spesielt vindutsatt Nei - Spesielt nedbørutsatt Nei - annet (fyll ut) nei Virksomhetsrelatert risiko Aktuelt? Anleggsp. Sanns. Kons. Risiko Kommentarer Tiltak Er planområdet i fare pga. risiko som: Ja / Nei Ja / Nei Farge - Industrianlegg (brann/eksplosjon, Nei kjemikalieutslipp / forurensninger) - Lagringsplasser for farlige stoffer Nei (industri, bensinstasjoner) - Veitrafikk/ transportnett Nei - Påkjørsel av myke trafikanter Nei - Møteulykker Nei - Utforkjøring Nei - Anleggstrafikk Nei - Trafostasjoner Nei - Elektromagnetisk felt fra Nei kraftledninger - Elektrisitet / ledningsbrudd Nei elektrisitetsforsyningsområde - Nærhet til jernbane Nei - Risiko for vannledningsbrudd Nei - Dambrudd Nei - Avrenning fra fyllplass / tidligere Nei avfallsdeponi. 5

21 Tiltakshavers Risiko og sårbarhetsanalyse - Utslipp til sjø og vassdrag Nei - Utslipp til grunn Nei - Transport av farlig gods (spesielle Nei traséer) - annet Nei Beredskapsrelatert risiko Aktuelt? Anleggsp. Sanns. Kons. Risiko Kommentarer tiltak Er området utsatt for risiko knyttet til Ja / Nei Ja / Nei Farge beredskap og infrastruktur: - Utrykningstid for brannvesen Nei - Slukkevannskapasitet /vanntrykk Nei - Manglende avløpskapasitet /sårbart Nei vassdrag - Manglende alternativ vegforbindelse Nei - annet Nei Infrastruktur Aktuelt? Anleggsp. Sanns. Kons. Risiko Kommentarer tiltak Vil planen utgjøre en risiko for Ja / Nei Ja / Nei Farge eksisterende infrastruktur som: - Vannledninger Nei - Spillvannsledninger Nei - Overvannsledninger Nei - veier Nei - gangveier / fortau Nei - Telekommunikasjon Nei - annet Nei Støy og forurensing Aktuelt? Anleggsp. Sanns. Kons. Risiko Kommentar tiltak Kan tiltaket medføre: Ja / Nei Ja / Nei Farge - Luftbåren støy Nei - Vibrasjoner Nei 6

22 Tiltakshavers Risiko og sårbarhetsanalyse - Forurensing av luft Nei - Forurensing av grunn Nei - Forurensing av sjø og vassdrag Nei - Forurensing av drikkevannskilde Nei - annet Nei Sårbare objekter Aktuelt? Anleggsp. Sanns. Kons. Risiko Kommentar tiltak Vil planforslaget påvirke sårbare Ja / Nei Ja / Nei Farge objekter i nærområdet som: - barnehage Nei - Skole - Helse- og omsorgsinstitusjoner Nei - andre viktige offentlige bygg (brannog Nei politistasjon, rådhus, etc.) - barns leke- og oppholdsarealer Nei - kulturminner /kulturmiljøer Nei - kulturlandskap Nei - jordbruksarealer Nei - viktige naturområder: (biomangfold) Nei - Sårbar flora / rødlistearter Nei - sårbar fauna / fisk / rødlistearter Nei - viktige friluftsområder Nei - viktige oppholdsområder og Nei trekkveien for vilt - drikkevannskilder Nei - vernede vassdrag (innenfor 100 m sonen) Ja Området er utbygd fra før. Det er snakk om bygging på allerede bebygd tomt. - andre viktige vassdrag Nei - øvrig sårbar infrastruktur Nei - annet Nei Området ligger i 100m beltet, men er bebygd fra før. 7

23 Tiltakshavers Risiko og sårbarhetsanalyse ( Planer som påvirker naturområder skal alltid vurderes etter 8-12 i Naturmangfoldloven. Vurderingen skal vises i planbeskrivelsen. 5. ANALYSE AV RISIKO Anleggsperiode Ingen særlige farer / sårbarheter som er identifisert, eller som endres som følge av planen i anleggsperioden. Etter gjennomføring Det er i dag noe tungtrafikk til virksomheten som er på stedet, dvs. avhenting av fisk, levering av utstyr mv. 6. SAMLET VURDERING AV RISIKO Vi kan ikke se at planen endrer risikonivået for identifiserte hendelser verken i anleggsperiode eller etter gjennomført plantiltak. Forholdene vil bli bedre enn i dag (mhp stormflo og havnivåstigning). 7. AVBØTENDE TILTAK Heving av innvendig golv for oppholdsrom, legges inn i planbestemmelsene for området. Men det kan bli nødvendig å la noen lagerrom bli plassert i kaihøyde på grunn av bruk av truck ved lasting og lossing. Slike rom vil i så fall tåle en stormflo. 8

24

25

26

27

28

29

30

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Forslagstillers logo e.l. Tiltakshavers logo e.l. Vedlegg 1 til Planbeskrivelsen RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) til reguleringsplan for: Evt. illustrasjon Utarbeidet av : Tiltakshaver:

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Tiltakshavers Risiko- og sårbarhetsanalyse Forslag til detaljert reguleringsplan for Kniveåsen Nord Øst Bb2 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Utarbeidet av : Tiltakshaver: Kniveåsen AS Forslagsstiller/Konsulent:

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Vedlegg 7 20.02.2013 Forslag til detaljert reguleringsplan for Dunihagen 116/136 og del av 116/1,2 og del av 116/149 Sande kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) HINDHAMAR AS LANDSKAPSARKITEKTER MNLA

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Forslag til detaljert reguleringsplan for Gravdalberget Bb1 Sør gnr/bnr 151/114 Lier kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Utarbeidet av: Tiltakshaver: Kobbervikdalen 117C AS Forslagsstiller/Konsulent:

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Vedlegg 1 til Planbeskrivelsen RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) til reguleringsplan for: Adkomst Svinesundparken Utarbeidet av: Sundt & Thomassen AS Tiltakshaver: Fredriksten utvikling AS Forslagsstiller/Konsulent:

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljregulering for Langenesveien 358

Planbeskrivelse for detaljregulering for Langenesveien 358 Planbeskrivelse for detaljregulering for Langenesveien 358 Plan ID 201007 Revidert: 23.11.15 Flyfoto over Langenesveien 358 sett fra nord (Søgne kommune). Møvik byggetjenester AS, Andøyfaret 19, 4623 Kr.

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Vedlegg til Planbeskrivelsen RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) til Detaljreguleringsplan for Borgen B4, Ullensaker kommune Utarbeidet av: Forslagsstiller: Neskollen Eiendom AS Konsulent: Siv. Ing. Stener

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Vedlegg til Planbeskrivelsen RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Detaljregulering: Bø kyrkje Plan Id 02_39_2015 Revidert 09.august-2016 Utarbeidet av: Tiltakshaver: Forslagsstiller/Konsulent: Søndergaard

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Vedlegg 1 til Planbeskrivelsen RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) til reguleringsplan for: Åsen gård Utarbeidet av : Tiltakshaver: Block Watne AS Forslagsstiller/Konsulent: Solli Arkitekter AS Dato: 26.05.14

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) FORSLAG TIL: DETALJREGULERINGSPLAN 454R Skrimsletta boliger, gnr/bnr 113/51 m.fl. i Kongsberg kommune Utarbeidet av: Forslagsstiller: Konsulent: Dato: Risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Vedlegg til Planbeskrivelsen RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) til reguleringsplan for: Massetipp Vear Sageng Utarbeidet av : Tiltakshaver: Gunnar Knutsen AS Forslagsstiller/Konsulent: Siv. Ing. Stener

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Vedlegg 1 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) til reguleringsplan for: Eikeland del av gnr. 78 bnr. 1 i Vennesla kommune Utarbeidet av : Forslagsstiller/Konsulent: Møvik byggetjenester AS Dato: 15. august

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for fjernvarmeanlegg i Kråkstad, Ski kommune Dato 05.03.15

Risiko- og sårbarhetsanalyse for fjernvarmeanlegg i Kråkstad, Ski kommune Dato 05.03.15 SAMFUNN Risiko- og sårbarhetsanalyse for fjernvarmeanlegg i Kråkstad, Ski kommune Dato 05.03.15 Innledning. Samfunnet preges i økende grad av risiko og sårbarhet for trusler, særlig miljøtrusler. Noen

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Vedlegg til planbeskrivelsen RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) til reguleringsplan for: Gjerdal småbåthavn Utarbeidet av : Tiltakshaver: Gjerdal båt- og hytteforening Forslagsstiller/Konsulent: Solli

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) til reguleringsplan for: Steinberg stasjonskvartal

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) til reguleringsplan for: Steinberg stasjonskvartal Vedlegg 1 til Planbeskrivelsen RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) til reguleringsplan for: Steinberg stasjonskvartal Utarbeidet av: Tiltakshaver: VIBRA AS Forslagsstiller/Konsulent: Steinland Multiplan

Detaljer

Betel-kvartalet NEDRE EIKER KOMMUNE. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) til detaljregulering for: Utarbeidet av Nedre Eiker kommune Dato: 15.09.

Betel-kvartalet NEDRE EIKER KOMMUNE. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) til detaljregulering for: Utarbeidet av Nedre Eiker kommune Dato: 15.09. NEDRE EIKER KOMMUNE Plan ID: 20090003 Saksnummer: 2009/966 Løpenummer: 25643/2015 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) til detaljregulering for: Betel-kvartalet Utarbeidet av Nedre Eiker kommune Dato: 15.09.2015

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse til reguleringsplan for Eikeliveien barnehage,

Risiko- og sårbarhetsanalyse til reguleringsplan for Eikeliveien barnehage, - og sårbarhetsanalyse til reguleringsplan for Eikeliveien barnehage, Ski kommune Dato 1382012 Revidert 912013 Innledning Samfunnet preges i økende grad av risiko og sårbarhet for trusler, særlig miljøtrusler

Detaljer

Vedlegg 6 FOLLO TOMTER AS. Risiko- og sårbarhetsanalyse til reguleringsplan for Eikjolveien 9, Ski kommune Dato 30.01.2013. Revidert 01.03.

Vedlegg 6 FOLLO TOMTER AS. Risiko- og sårbarhetsanalyse til reguleringsplan for Eikjolveien 9, Ski kommune Dato 30.01.2013. Revidert 01.03. Vedlegg 6 FOLLO TOMTER AS Vestveien 44 1400 Ski Org. nr.: 998 012 325 Risiko- og sårbarhetsanalyse til reguleringsplan for Eikjolveien 9, Ski kommune Dato 30.01.2013. Revidert 01.03.2013 Innledning. Samfunnet

Detaljer

RISIKO - OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO - OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) RISIKO - OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) til detaljreguleringsplan for S4- Skovly Utarbeidet av : Tiltakshaver: HaraldKværnerEiendomAS Forslagsstiller/Konsulent: Plan1 AS Dato: 28.02.2014,revidert03.06.14 Risiko-

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Tiltakshavers Risiko- og sårbarhetsanalyse Vedlegg 1 til Planbeskrivelsen RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) til reguleringsplan for: Mikkelsbråten på Bommen-feltet, gnr 37, bnr 502,505 m. fl. Utarbeidet

Detaljer

til detaljreguleringsplan for Amfi Florø

til detaljreguleringsplan for Amfi Florø Risiko- og sårbarhetsanalyse Amfi Florø 09.03.2015 Vedlegg til Planbeskrivelsen RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) til detaljreguleringsplan for Amfi Florø Side 1 av 13 Risiko- og sårbarhetsanalyse Amfi

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Stjørdal kommune, etat teknisk drift Vedlegg 1 til Planbeskrivelsen RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) til reguleringsplan for: Sutterøya industriområde Utarbeidet av : Tiltakshaver: Stjørdal kommune Forslagsstiller/Konsulent:

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) GG PROSJEKT AS Vedlegg-03 til Planbeskrivelsen RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) til reguleringsplan for: Grinda II, detaljregulering Utarbeidet av: Tiltakshaver: GG Prosjekt AS v/daglig leder Martin

Detaljer

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2 Nr. Tema Kontroll Sammendrag Bakgrunn. Hensikten med planen. Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold. Tidligere vedtak i saken. Utbyggingsavtaler.5 Krav om konsekvensutredning? Planprosessen. Medvirkningsprosess,

Detaljer

Saksframlegg. Mindre endring av reguleringsplanen for Kiltangen hyttetun, plan ID 19940616.

Saksframlegg. Mindre endring av reguleringsplanen for Kiltangen hyttetun, plan ID 19940616. Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/2263-4414/2015 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 05.02.2015 Saksframlegg Mindre endring av reguleringsplanen for Kiltangen hyttetun, plan ID 19940616. Utv.saksnr

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

Bekkfaret. Områderegulering ROS-analyse. Plan ID: Dato:

Bekkfaret. Områderegulering ROS-analyse. Plan ID: Dato: Bekkfaret Områderegulering ROS-analyse Plan ID:16270131 Dato: 17.04.2015 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Hensikt... 3 1.2 Metode... 3 2. Identifikasjon av farer og uønskede hendelser... 3 3. Analyse av

Detaljer

Det regulerte området er vist med reguleringsgrenser på plankartet i målestokk 1:3000, og inneholder følgende formål (pbl 12-5):

Det regulerte området er vist med reguleringsgrenser på plankartet i målestokk 1:3000, og inneholder følgende formål (pbl 12-5): Reguleringsbestemmelser for Gismerøya 16.05.14 1 Generelle bestemmelser Det regulerte området er vist med reguleringsgrenser på plankartet i målestokk 1:3000, og inneholder følgende formål (pbl 12-5):

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REVIDERT FORSLAG Reguleringsplanen for boligområdet på Homlegardsheia,

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR LEIDLAND, GNR. 7 7, BNR. 65 M. FL.

EIGERSUND KOMMUNE BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR LEIDLAND, GNR. 7 7, BNR. 65 M. FL. EIGERSUND KOMMUNE BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR LEIDLAND, GNR. 7 7, BNR. 65 M. FL. Plankart datert 29.12.10, rev. 01.03.11 Bestemmelser datert: 29.12.10, sist etter kommunestyrets vedtak 03.10.11

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Vedlegg til planbeskrivelsen RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) for områdereguleringsplan for: Verksmoen industriområde, PlanID 201202 Utarbeidet av : Tiltakshaver: Evje og Hornnes kommune Forslagsstiller/Konsulent:

Detaljer

BILDE. "xxxxxxxxxxxx" PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse:

BILDE. xxxxxxxxxxxx PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse: Eigersund kommune PLANBESKRIVELSE for "xxxxxxxxxxxx" områderegulering/detaljregulering BILDE Beskrivelse er datert: Dato for siste revisjon av beskrivelse: Dato for kommunestyres vedtak: xx.xx.xxxx xx.xx.xxxx

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE Plannavn Reguleringsendring for deler av Stensmoen Boligfelt Plantype Områderegulering Nasjonal PlanID 163620140002 Planstatus Planforslag

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Løyningsknodden hyttefelt I Åseral kommune 26.06.2014 Rev.18.11.14, 21.01.15 og 14.04.

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Løyningsknodden hyttefelt I Åseral kommune 26.06.2014 Rev.18.11.14, 21.01.15 og 14.04. Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Løyningsknodden hyttefelt I Åseral kommune 26.06.2014 Rev.18.11.14, 21.01.15 og 14.04.15 Innledning/bakgrunn; Ing. Geir Gjertsen AS og Pål Dalhaug AS har for

Detaljer

Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser Gran kommune, 10.10.2011. Sist revidert 13.01.2012 Vedtatt i Gran kommunestyre den 16.02.2012 Generelle opplysninger Formål Formålet med planen

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2013/183-10 Saksbehandler: STL Dato: 06.12.2013 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 103/13 Plan- og Bygningsrådet 12.12.2013 1.gangsbehandling-

Detaljer

Detaljregulering for Greåkerveien 121 123 i Sarpsborg kommune, planid 0105 22065. Varsel om oppstart av planarbeid.

Detaljregulering for Greåkerveien 121 123 i Sarpsborg kommune, planid 0105 22065. Varsel om oppstart av planarbeid. Navn Adresse Poststed Deres ref Vår ref. 19.08.2014 Detaljregulering for Greåkerveien 121 123 i Sarpsborg kommune, planid 0105 22065. Varsel om oppstart av planarbeid. I medhold av plan- og bygningsloven

Detaljer

Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering

Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering Eigersund kommune REGULERINGSBESTEMMELSER for Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering Bestemmelsene er datert: 31.7.2014 Dato for

Detaljer

August Ros- Analyse. For Langland Nedre Grustak Melhus kommune

August Ros- Analyse. For Langland Nedre Grustak Melhus kommune August 2015 Ros- Analyse For Langland Nedre Grustak Melhus kommune 1 Ros Analyse Langland Nedre Grustak Prosjektinformasjon Prosjektnavn: Detaljplan Langland Nedre Grustak Planid: 2014004 Oppdragsgiver:

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning:

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Alstahaug kommune FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Revisjon: sign sign REGULERINGSBESTEMMELSER: Planområdet er

Detaljer

Det regulerte området er vist med plangrense på plankart sist revidert

Det regulerte området er vist med plangrense på plankart sist revidert i samarbeid med Sør-Varanger kommune KIRKENES INDUSTRIAL LOGISTICS AREA (KILA) OMRÅDEREGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING REGULERINGSBESTEMMELSER Forslagsstiller: Tschudi Kirkenes AS og Sør-Varanger

Detaljer

Saksframlegg. Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen

Saksframlegg. Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2715-4026/2015 Saksbehandler: Daniel Holm Dato: 23.02.2015 Saksframlegg Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR RUGTVEDT INDUSTRIOMRÅDE (BM1), BAMBLE KOMMUNE. Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.02.2009, 16.03.

REGULERINGSPLAN FOR RUGTVEDT INDUSTRIOMRÅDE (BM1), BAMBLE KOMMUNE. Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.02.2009, 16.03. Side: 1 av 5 REGULERINGSPLAN FOR RUGTVEDT INDUSTRIOMRÅDE (BM1), BAMBLE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.02.2009, 16.03.2011 Saksbehandling: 1. gang i Det faste

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2013/287-5 Saksbehandler: STL Dato: 27.02.2014 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 30/14 Plan- og Bygningsrådet 21.03.2014 1. gangsbehandling-

Detaljer

Reguleringsplankart datert revidert Reguleringsbestemmelser datert revidert

Reguleringsplankart datert revidert Reguleringsbestemmelser datert revidert Side 1 av 5 REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering: HASVÅG HAVBLIKK Reguleringsplankart datert 09.06.15 revidert 24.11.15 Reguleringsbestemmelser datert 09.06.15 revidert 24.11.15 1 Planområdet reguleres

Detaljer

Planbestemmelser. Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A

Planbestemmelser. Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A Planbestemmelser Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A Planens ID: 20302015001 ArkivsakID: 14/2770 Websaknr: 14/2770 Varsel om oppstart: 27.11.2014 1.gangs behandling: 05.06.15 saknr. 036/15

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble

Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble Planbeskrivelse Øyvind Amundsgård 02.03.2016 1 1 Bakgrunn Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført av tiltakshaver. Hensikten

Detaljer

Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15

Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15 Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15 1 INNHOLD 1 Formålet med ROS-analysen... 3 2 Identifisering av hendelser... 3 3 Analysemetode og begrepsavklaring... 4 Risiko og sannsynlighet... 4

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

DETALJREGULERING FOR Vangslia. i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE -

DETALJREGULERING FOR Vangslia. i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE - DETALJREGULERING FOR Vangslia i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE - Dato:5.3.2014 Revisjonsdato(er): 1 0 Innholdsfortegnelse 0 Innholdsfortegnelse...2 1 Planens bakgrunn og formål...3 1.1 Hvorfor fremmes

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu - Planforslag datert 02/11 2012 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu Prosjektpartner Midt Norge AS Per Anders Røstad Finnemarka 11 Arealplanlegger 7600 Levanger Lian vestre,

Detaljer

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom Plan ID 201401 Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom PLANBESTEMMELSER Plan dato 16.10.2014 Dato sist rev.: 20.03.2015 Dato vedtak: 21.05.2015 I henhold til 12-5 og 12-6 i Plan- og

Detaljer

Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12

Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12 SANDE KOMMUNE Bestemmelser til detaljreguleringsplan for: HANEKLEIVA NÆRINGSOMRÅDE Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12 I medhold av 12-12 i Plan- og bygningsloven

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01.

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01. HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Arkivopplysinger: Saksbeh.: Per Johansen Arkivsaknr.: 08/997 Opplysninger om bestemmelsene:

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 25468/2016 Arkivnr.: 20110003/L12 Saksnr.: 2011/1092 Utvalgssak Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling Utvalg

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING MOLO HAMNNESET I MEHAMN. PLAN-ID 201402

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING MOLO HAMNNESET I MEHAMN. PLAN-ID 201402 1 PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING MOLO HAMNNESET I MEHAMN. PLAN-ID 201402 Dato: 23.04.2014. Dato for siste revisjon: 26.01.2015 Dato for vedtak i kommunestyret: 19.03.2015, PS 15/15 1. Bakgrunn Hensikten

Detaljer

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12.

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12. Arkivkode:,, Saksprotokoll Behandlet i: Planutvalget Møtedato: 13.04.2016 Sak: 12/16 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 15/2399 Journalpost: 5695/16 Tittel: SAKSPROTOKOLL - DETALJREGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Vedlegg 5 Sted helhet arkitektur shark.as Risiko- og sårbarhetsanalyse Mulige uønskede hendelser, konsekvenser og tiltak Gnr. 120 bnr. 1, Ramstadfaret, Langhus, Ski kommune Gnr. 120 bnr. 163, Ramstadfaret,

Detaljer

SANDØY KOMMUNE Gnr/bnr 10/83 DETALJREGULERING FOR SMIHAUGEN 01 FORMÅL.

SANDØY KOMMUNE Gnr/bnr 10/83 DETALJREGULERING FOR SMIHAUGEN 01 FORMÅL. SANDØY KOMMUNE Gnr/bnr 10/83 DETALJREGULERING FOR SMIHAUGEN REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL 2008) 01 FORMÅL. Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende bestemmelser er: 1.1 Å sikre en kontrollert og

Detaljer

Hans Munksgaard 531762 Reguleringsplan Tangen 11-13. Personskade Miljøskade Skade på eiendom, forsyning mm

Hans Munksgaard 531762 Reguleringsplan Tangen 11-13. Personskade Miljøskade Skade på eiendom, forsyning mm Oppdragsgiver: Lunde Holding Invest Oppdrag: ROS-analyse for detaljregulering Tangen 11-13 (plan ID 1331) Dato: 2013-06-13 Rev. 2 Skrevet av: Frederik Sømme Kvalitetskontroll: Oppdragsnr: Hans Munksgaard

Detaljer

PLANBESTEMMELSER til detaljreguleringsplan for Storelv-Stetind

PLANBESTEMMELSER til detaljreguleringsplan for Storelv-Stetind Tysfjord kommune PLANBESTEMMELSER til detaljreguleringsplan for Storelv-Stetind SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Sign. Kunngjøring om igangsatt planlegging 10.07.2009 RHB 1.gangs behandling

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

TEGNFORKLARING Plandata Reguleringsplan-Bebyggelse og anlegg (PBL2008 12-5 NR.1) Boligbebyggelse Lekeplass

TEGNFORKLARING Plandata Reguleringsplan-Bebyggelse og anlegg (PBL2008 12-5 NR.1) Boligbebyggelse Lekeplass E 431400 E 431300 E 431200 E 431100 TEGNFORKLARING Plandata Reguleringsplan-Bebyggelse og anlegg (PBL2008 12-5 NR.1) Boligbebyggelse Lekeplass Reguleringsplan-Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

Detaljer

Generelt. Planformål. 2 Reguleringsplanen omfatter følgende reguleringsformål:

Generelt. Planformål. 2 Reguleringsplanen omfatter følgende reguleringsformål: Generelt Detaljreguleringsplan for Elvebredden, Faret Kvinesdal kommune Planbestemmelser Plankart 1 og 2 datert: 06.04.10 PLAN ID 1037 2009014 Rev. etter kommunestyrets vedtak 24.06.10 1 Det planlagte

Detaljer

SAKSFRAMLEGG FORSLAG TIL PRIVAT DETALJREGULERINGSPLAN FOR DELER AV ØRNES SENTRUM- UTFYLLINGSOMRÅDET

SAKSFRAMLEGG FORSLAG TIL PRIVAT DETALJREGULERINGSPLAN FOR DELER AV ØRNES SENTRUM- UTFYLLINGSOMRÅDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Dagfinn Stavdal Arkivsaksnr.: 15/1324 Arkiv: PLANI 2012002-Reguleringsplan del av Ørnes sentrum FORSLAG TIL PRIVAT DETALJREGULERINGSPLAN FOR DELER AV ØRNES SENTRUM- UTFYLLINGSOMRÅDET

Detaljer

! /!!(! " $ ') + 6 8 $')!'2 1) ) () '

! /!!(!  $ ') + 6 8 $')!'2 1) ) () ' !"#" "#!" # " " *+, -. *+! /!!"0!!!!!3!4!5!67!3!/!#8 /!!"9 /!: +/, " + 6 8! - - " /! / 8 / 6- ; < #. # / # # # + = + > + / / + + "? 5 ; 4 "#"## " - #"## ; "##

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE Dato for siste revisjon av plankart: 14.05.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning 1 AVGRENSNING Det regulerte

Detaljer

ROS-ANALYSE Detaljregulering for Nedre Gravelsæter Planid: 201403. Etne kommune

ROS-ANALYSE Detaljregulering for Nedre Gravelsæter Planid: 201403. Etne kommune ROS-ANALYSE Detaljregulering for Nedre Gravelsæter Planid: 201403 Etne kommune Vedlegg til reguleringsplan for Nedre Gravelsæter, Etne kommune Risiko- og sårbarhetsanalyse ROS Planopplysninger Kommune

Detaljer

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås.

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås. II Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås.) Planbeskrivelse til reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9/5 Planens

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

ROS- ANALYSE. For plan 2576P Detaljregulering for Atlantic hotel, Eiganes og Våland bydel Datert 02.07.2015

ROS- ANALYSE. For plan 2576P Detaljregulering for Atlantic hotel, Eiganes og Våland bydel Datert 02.07.2015 ROS- ANALYSE For plan 2576P Detaljregulering for Atlantic hotel, Eiganes og Våland bydel Datert 02.07.2015 Orientering Etter plan- og bygningsloven 4-3 skal det ved utarbeiding av planer for utbygging

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012

Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012 Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012 A-sak. Offentlig ettersyn-forslag til reguleringsplan for boliger 53-550 m.fl, Sætre- Lindås park AS Saksnr Utvalg

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Reguleringsbestemmelser Detaljregulering for Vatnestrøm, Iveland kommune Arealplan-ID 20130319 Dato: 12.08.13 Revidert: 05.08.14 FORMÅL Planområdet er inndelt i følgende formål jfr Pbl 12: Bebyggelse og

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) TAG arkitekter RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Detaljregulering med delvis KU for Løkenåsen del II Maria Asp Wendelboe 08.01.2016 1. INNLEDNING. Samfunnet preges i økende grad av risiko og sårbarhet

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Side 1 av 5 Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan Skarvannet Øst, del av gnr. 23/2 og 24 bnr. 1 og 5. Vedtatt i Risør Bystyre 18.06.2009 5.1 Generelt Bestemmelsene er gitt i medhold av 26 i Plan- og

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen 2014/3119 - L80 14 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Detaljregulering Nordre Kalsnes Plan ID

Detaljregulering Nordre Kalsnes Plan ID Detaljregulering Nordre Kalsnes Plan ID 201108 Dato: 10.10.16. Revidert av Søgne kommune 09.11.16 Vedtatt: 1. Generelle bestemmelser 1.1. Reguleringsformål (pbl 12-5) Planområdet reguleres i samsvar med

Detaljer

Saksframlegg. Sluttbehandling - Detaljregulering for Norddalsheia - Plan ID 201414

Saksframlegg. Sluttbehandling - Detaljregulering for Norddalsheia - Plan ID 201414 Søgne kommune Arkiv: L13 Saksmappe: 2014/3237-36868/2015 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 27.11.2015 Saksframlegg Sluttbehandling - Detaljregulering for Norddalsheia - Plan ID 201414 Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune

Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR Gnr 30 /Bnr 23, 30,104 og 112. Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune Dato for siste revisjon av plankartet: 11.04.2014 Dato for siste revisjon av bestemmelsene:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL Reguleringsplan for fortau og kurveutbedring langs riksveg 356 i Flakvarp Reguleringsplanen sist datert : 15. april 2005 Reguleringsbestemmelser datert: 15. april 2005 1. Generelt

Detaljer

Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl. Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl. Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl Gunnilåra Eiendom AS Selbu kommune Planident 2014-000-5 Reguleringsbestemmelser Planforslag revidert dato 08.06.15 GeoTydal AS Telefon 474 16 945

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG VÅGAN KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG PLAN NR. 210 Dato: 29.05.13 Dato for siste revisjon (Vågan kommune): 03.02.14/27.08.14 Dato for kommunestyrets vedtak:

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse ÅS KOMMUNE Risiko- og sårbarhetsanalyse Områdereguleringsplan for Dyster-Eldor II Utarbeidet av: Magnus Ohren, Rådgiver, Ås kommune 07.09.2015 1 Innledning 1.1 Om ROS-analyser Risiko og sårbarhetsanalyser

Detaljer

Planutvalget SVERRE KRISTENSEN, BYGGING AV KAI OG UTLEGGING AV FLYTEBRYGGE PÅ KJØPSTAD

Planutvalget SVERRE KRISTENSEN, BYGGING AV KAI OG UTLEGGING AV FLYTEBRYGGE PÅ KJØPSTAD Arkivsaknr: 2015/556 Arkivkode: P28 Saksbehandler: Iren Førde Saksgang Planutvalget Møtedato SVERRE KRISTENSEN, BYGGING AV KAI OG UTLEGGING AV FLYTEBRYGGE PÅ KJØPSTAD Rådmannens forslag til vedtak: 1.

Detaljer

Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter.

Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter. Saksprotokoll - Bystyret 27.01.2011 Behandling: Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter. Bystyret vedtok enstemmig at representanten

Detaljer

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Nordre Kalsnes - Plan ID

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Nordre Kalsnes - Plan ID Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2011/172-32781/2016 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 10.11.2016 Saksframlegg Førstegangsbehandling - detaljregulering for Nordre Kalsnes - Plan ID 201108 Utv.saksnr

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORSKOG GRENSEOVERGANGSSTED SØR-VARANGER KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORSKOG GRENSEOVERGANGSSTED SØR-VARANGER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORSKOG GRENSEOVERGANGSSTED SØR-VARANGER KOMMUNE PlanID: 2012007 Arkivsaksnr: 11/2211 Dato: 13.08.12 Revidert: Varsel om oppstart: 31.01.12, 28.03.12

Detaljer

GRØNLIA HYTTEFELT OMRÅDEREGULERING. Planbeskrivelse og bestemmelser. Vedtatt av Meldal kommunestyre 05.09.2013, saksnr. KS-051/13

GRØNLIA HYTTEFELT OMRÅDEREGULERING. Planbeskrivelse og bestemmelser. Vedtatt av Meldal kommunestyre 05.09.2013, saksnr. KS-051/13 OMRÅDEREGULERING GRØNLIA HYTTEFELT Planbeskrivelse og bestemmelser Vedtatt av Meldal kommunestyre 05.09.2013, saksnr. KS-051/13 Plannavn: Grønlia hyttefelt Nasjonal PlanID: 1636 20130003 Meldal kommune

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal - Planforslag datert 05/03 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal Prosjektpartner Midt Norge AS Finnemarka 11 7600 Levanger Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FV 62, GANG- OG SYKKELVEG JEVIKA - HARGOTA Nesset kommune REGULERINGSBESTEMMELSER 1 AVGRENSNING 2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN

REGULERINGSPLAN FOR FV 62, GANG- OG SYKKELVEG JEVIKA - HARGOTA Nesset kommune REGULERINGSBESTEMMELSER 1 AVGRENSNING 2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN REGULERINGSPLAN FOR FV 62, GANG- OG SYKKELVEG JEVIKA - HARGOTA Nesset kommune REGULERINGSBESTEMMELSER PlanID: 201501 Planen er datert: 11.06.2015 Dato for siste revisjon av plankartet: 02.03.2016 Dato

Detaljer

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål:

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål: Reguleringsbestemmelser Områderegulering for del av Sandnes Nasjonal planid: 182020130046 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 15.08.14 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: 18.09.14 1 AVGRENSING

Detaljer

Reguleringsplan for Hyttefelt H601 Furøy, 8178 Halsa

Reguleringsplan for Hyttefelt H601 Furøy, 8178 Halsa Reguleringsplan for Hyttefelt H601 Furøy, 8178 Halsa MELØY KOMMUNE ALT.2 Reguleringsbestemmelser Utarbeidet av: Dato: 4. november 2011 Reguleringsbestemmelser Hyttefelt H601, 8178 Halsa Side 1 av 5 4.

Detaljer

Bestemmelser til kommuneplanens arealdel

Bestemmelser til kommuneplanens arealdel Kvitsøy kommune Kommuneplan 2010-2022 Bestemmelser til kommuneplanens arealdel Vedtatt: 07.05.2012 1 Generelle bestemmelser ( 11-9) 1.1 Bestemmelsenes avgrensning Bestemmelsene og plankartet gjelder alle

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR VALNESVIKA. PLAN ID 2013007

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR VALNESVIKA. PLAN ID 2013007 PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR VALNESVIKA. PLAN ID 2013007 Dato for siste behandling i PNM komiteen den. Vedtatt av bystyret i møte den.. Under K. Sak nr... formannskapssekretær 1 GENERELT

Detaljer