Saksbehandler: Gry Trovåg Hansen Arkiv: GNR 38/314 Arkivsaksnr.: 15/1590. Hovedutvalg teknisk Hovedutvalg teknisk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksbehandler: Gry Trovåg Hansen Arkiv: GNR 38/314 Arkivsaksnr.: 15/1590. Hovedutvalg teknisk 29.04.2015 Hovedutvalg teknisk 11.06."

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gry Trovåg Hansen Arkiv: GNR 38/314 Arkivsaksnr.: 15/1590 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk Hovedutvalg teknisk /91 - SYRE - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR KRAV OM LEKEPLASS TIL GNR/BNR 38/312, 38/313 OG 38/314 - KLAGEBEHANDLING Forslag til vedtak: Hovedutvalget for tekniske saker opprettholder vedtak i delegert sak nr. 317/15. Saken oversendes Fylkesmannen i Rogaland for videre klagebehandling.

2 SAKSFRAMSTILLING Fakta/saksopplysninger: I delegert sak nr. 317/15 ble det gitt avslag på søknad om dispensasjon fra plan- og bygningsloven 12-4 og 18-2, vedrørende opparbeidelse av regulert lekeplass. Vedtaket ble påklaget av ansvarlig søker i brev datert Klagen: I klagen vises det til kommunalteknisk norm der det blant annet står at lekeplass kan fravikes dersom det finnes kvaliteter i omgivelsene som tilfredsstiller generelle krav til godt oppvekstmiljø. Det vises videre til at i området rundt disse 3 eneboligene er det store friområder med gode kvaliteter til bruk som lekeområde, det er også en langgrunn strandsone til bruk for bading, vassing osv. Det er i umiddelbar nærhet en etablert balløkke, og ca. 170 meter fra inntegnet nærlekeplass er det etablert en lekeplass, denne er definert som nær nok til å kunne gå inn som en fungerende lekeplass for disse boligene. Det fremkommer i klagen at de mener at alle kriterier for at lekeplassen som brukes i dag sammen med de kombinerte leke- og uteoppholdsarealene som finnes i området dekker alle aldersgruppers behov for aktivitet og trivsel på en meget god måte. Vurdering: I medhold av plan- og bygningsloven ( pbl. ) 18-2 kan kommunen sette som vilkår for byggetillatelse at fellesareal erverves, sikres og opparbeides i samsvar med planen. Pbl fastslår at en reguleringsplan fastsetter framtidig arealbruk for området og er ved kommunestyrets vedtak bindende for nye tiltak. I denne saken er det søkt om dispensasjon fra disse bestemmelsene, for opparbeidelse av regulert felles lek, i forbindelse med oppføring av tre boliger. Det følger av pbl at «kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av denne lov.». Det følger videre av pbl at dispensasjon ikke kan gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensyn i lovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. I klagen vises det til kommunalteknisk norm der det blant annet står at lekeplass kan fravikes dersom det finnes kvaliteter i omgivelsene som tilfredsstiller generelle krav til oppvektsmiljø, og klager har vist til nærliggende leke- og uteoppholdsareal. Teknisk sjef er enig med klager i at de uteområdene det vises til i nærheten har gode kvaliteter. Etter teknisk sjefs vurdering er dette imidlertid ikke tilfredsstillende for å sikre gode oppvektsvilkår, da de områdene det vises til ikke er regulert til lek- eller uteoppholdsareal. Etablert lekeplass som det er vist til er beliggende i et uregulert område, og avsatt til boligformål i kommuneplanen. Det er også vist til balløkke/strandsone, disse områdene er i kommuneplanen avsatt til industri, lager og kontor. Slike arealer der det ikke er samsvar mellom faktisk arealutnyttelse og planformål, medfører usikkerhet vedrørende hvordan arealet skal benyttes i

3 framtiden. En eventuell framtidig bebyggelse i samsvar med plan, kan medføre at leke- og uteoppholdsarealene forsvinner, og en risikerer å stå igjen uten leke- og uteoppholdsareal i området. Omsøkt lekeplass er den eneste lekeplassen som er regulert innenfor boligområdet, og anses som viktig for å ivareta barns interesser. Et fravik fra krav om opparbeidelse må eventuelt gjennomføres gjennom en planendring, og ikke gjennom enkeltstående dispensasjoner. På bakgrunn av ovennevnte vurdering, er ikke vilkårene i pbl oppfylt og dispensasjon kan ikke gis. En dispensasjon i denne saken vil føre til at barns interesser ikke blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte. Det vektlegges også at en dispensasjon vil undergrave reguleringsplanen, og kan medføre at planen blir svekket som styringsdokument. Teknisk sjefs konklusjon: Teknisk sjef kan ikke se at det i klagen er kommet fram nye momenter som skulle tilsi at vedtak i delegert sak nr. 317/15 skal endres, og anbefaler Hovedutvalget for tekniske saker om å opprettholde vedtaket. Oversikt over vedlegg: 1. Klage på vedtak 2. Avslag 3. Søknad om dispensasjon 4. Gjenpart av nabovarsel

4 Kvalitetsdokumentasjon EDB Tjenester Norge Ltd P.b KOPERVIK Telefon: Mobil: Faks: Prosjektnavn: Org.nr.: Børge Ivan Hansen - boliger på Syre Sign. kontrollansvarlig: Leveringsadr.: Syre Sign. dato: Karmøy kommune Teknisk etat Statsråd Vinjesgt Kopervik Klage på avslag Programversjon: System utarbeidet: HMS revidert: KS revidert: Utgave nr.: Utskriftsdato: vedr dispensasjon Kopervik på gnr 38, bnr 91. Viser til avslag på vår søknad om dispensasjon fra krav om opparbeidelse av lekeplass. Vi ønsker at saken behandles i Hovedutvalg Teknisk, vi viser til tidligere søknad om dispensasjon hvor den ble begrunnet med følgende: I Kommunalteknisk norm 5 står det: Lekeplass kan fravikes dersom det finnes kvaliteter i omgivelsene som tilfredsstiller generelle krav til godt oppvekstmiljø. Eksempel friområder, opparbeidede lekeplasser, parker, marka, strandsone, m.m Kommunalteknisk norm påpeker også at Lek og uteoppholdsarealene med fordel inngår i stedets grøntstruktur/friområder og at naturarealer og lekeplasser i kombinasjon stimulerer barns motoriske utvikling og legger forholdene til rette for spennende og variert lek. Det påpekes også at uberørt natur gir fine kvaliteter for et lekeområde. I området rundt disse 3 eneboligene er det store friområder med gode kvaliteter til bruk som lekeområde, det er også en langgrunn strandsone til bruk for bading vassing "krabbefiske" osv. I umiddelbar nærhet er det også en etablert ball løkke. Dette er et område som eies av den lokale velforening og som daglig brukes til fotball og lek. Ca 170 meter fra inntegnet nærlekeplass er det også en etablert lekeplass, denne er definert som nær nok til å kunne gå inn som fungerende lekeplass også for disse boligene. En bør også merke seg at denne lekeplassen nylig er rustet opp og fremstår i dag som i veldig god forfatning. Når det i Kommunalteknisk norm så står det i tillegg at nærlekeplass og kvartal lekeplass med fordel slås sammen. Vi mener at alle kriterier for at lekeplassen som brukes i dag sammen med de kombinerte leke og uteoppholdsarealer som finnes i området dekker alle aldersgruppers behov for aktivitet og trivsel på en meget god måte. På grunnlag av ovenstående totale kvaliteter i nærområdet søker vi herved dispensasjon fra kravet om å bygge ny lekeplass. En evt. annen plassering av regulert lekeplass vil måtte ligge i et område som har store høydeforskjeller, og som ligger i skjul fra all bebyggelse, noe som gir null innsikt i forhold til kontroll med barna som skal benytte lekeplassen etc. Det er i tillegg en krevende adkomst til lekeplassen pga. kraftledninger som må flyttes, og fjell/knauser som må skytes ned for å lage en tilfredsstillende tilkomst. Vi er enige med driftsavdelingen når de sier at opparbeidelse av lekeplassen utgjør et uforholdsmessig sterkt inngrep i terreng, og at den utbygd lekeplass på gnbr 38/234 blir brukt som et alternativ. Side 1 av 1

5 EDB Tjenester P.b KOPERVIK Norge Ltd Telefon: Mobil: Faks: Org.nr.: Prosjektnavn: Børge Ivan Hansen - boliger på Syre Sign. kontrollansvarlig: Leveringsadr.: Sign. dato: Kvalitetsdokumentasjon Programversjon: System utarbeidet: HMS revidert: KS revidert: Utgave nr.: 10 Utskriftsdato: Syre Med hilsen Knut Nordstokke Knut Nordstokke EDB Tjenester Norge Ltd P.b. 3, 4291 Kopervik Kopi: Børge Ivan Hansen Side 2 av 1

6 Teknisk etat EDB tjenester Norge LTD Postboks KOPERVIK Dato: Saksbeh: Saksnr: Løpenr: Arkivkode: Deres ref: Jonny Hetleflåt 15/ /15 GNR 38/314 AVSLAG Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens Kap 20. Gjelder: Dispensasjonssøknad ang. opparbeidelse av lekeplass. Byggested: Syre Gnr./Bnr. 38/91 Tiltakshaver: Børge Ivan Hansen Ansvsøker: EDB tjenester Norge LTD Saken er behandlet som delegert saknr. 317/15 Søknaden avslås i medhold av plan- og bygningsloven 19-2 jfr og 18-2, vedrørende opparbeidelse av regulert lekeplass. Søknaden gjelder dispensasjon fra opparbeidelse av regulert lekeplass. Søknaden er avhengig av dispensasjon fra plan- og bygningslovens Det foreligger ikke protester til søknaden. Teknisk etat behandler denne sak etter delegert myndighet tildelt etaten. Dette avslag er et enkeltvedtak etter forvaltningslovens bestemmelser og kan derfor påklages av tiltakshaver og andre med rettslig klageinteresse. Kjell B. Gilje forvaltningssjef Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever derfor ingen signatur. Kopi til: Børge Ivan Hansen, Grødheimvegen 22, 4280 SKUDENESHAVN Jonny Hetleflåt avdelingsingeniør Rådhuset, Statsråd Vinjes gate 25, 4250 KOPERVIK Telefon: e-post:

7 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PBL VEDRØRENDE OPPARBEIDELSE AV REGULERT LEKEPLASS GNR/BNR 38/91. AREALPLAN Regulering Formål : R150 Sjøhaugen : Friområde/lek Lekeplass: Lekeplassen er vist med sti/gangveg inn til et kupert område beliggende sørvendt. Uttalelser fra annen myndighet: Driftsavdelingen konstaterer at opparbeidelse av lekeplass utgjør et uforholdsmessig sterkt inngrep i terreng samtidig som kostnadene vil bli store. Som alternativ til nevnte lekeplass foreslår driftsavdelingen at den utbygde lekeplass på gnr. 38/234 som i følge kommuneplanen er plassert på en boligtomt kan bli omregulert til kommunal kvartalslekeplass. Dispensasjoner: Det søkes om dispensasjon fra pbl vedrørende opparbeidelse av lekeplass. Det følger av pbl at «kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av denne lov.» Det følger videre av pbl at dispensasjon ikke kan gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensyn i lovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Teknisk etats samlede vurdering: Søknaden gjelder dispensasjon fra pbl vedrørende opparbeidelse av lekeplass. Ansvarlig søker vises til tidligere godkjent rammesøknader for 3 boliger (gnr. 38 bnr. 312,313, 314) i området hvor det ene kravet i rammetillatelsen er at lekeplassen må opparbeides i henhold til kommunalteknisk norm. Ansvarlig søker viser også til kommunalteknisk norm for opparbeidelse av lek, og legger følgende kommentar til grunn: Lekeplass kan fravikes dersom det finnes kvaliteter i omgivelsene som tilfredsstiller generelle krav til godt oppvekstmiljø. Eksempel friområder, opparbeidede lekeplasser, parker, marka, strandsone, m.m Kommunalteknisk norm påpeker også at Lek og uteoppholdsarealene med fordel inngår i stedets grøntstruktur/friområder og at naturarealer og lekeplasser i kombinasjon stimulerer barns motoriske utvikling og legger forholdene til rette for spennende og variert lek. Det påpekes også at uberørt natur gir fine kvaliteter for et lekeområde. I området rundt disse 3 eneboligene er det store friområder med gode kvaliteter til bruk som lekeområde, det er også en langgrunn strandsone til bruk for bading vassing "krabbefiske" osv. I umiddelbar nærhet er det også en etablert ball løkke. Dette er et område som eies av den lokale velforening og som daglig brukes til fotball og lek. Ca 170 meter fra inntegnet nærlekeplass er det også en etablert lekeplass, denne er definert som nær nok til å kunne gå inn som fungerende lekeplass også for disse boligene. En bør også merke 2

8 seg at denne lekeplassen nylig er rustet opp og fremstår i dag som i veldig god forfatning. I Kommunalteknisk norm står det i tillegg at nærlekeplass og kvartal lekeplass med fordel slås sammen. Vi mener at alle kriterier for at lekeplassen som brukes i dag sammen med de kombinerte leke og uteoppholdsarealer som finnes i området dekker alle aldersgruppers behov for aktivitet og trivsel på en meget god måte. På grunnlag av ovenstående totale kvaliteter i nærområdet søker vi herved dispensasjon fra kravet om å bygge ny lekeplass. En evt. annen plassering av regulert lekeplass vil måtte ligge i et område som har store høydeforskjeller, og som ligger i skjul fra all bebyggelse, noe som gir null innsikt i forhold til kontroll med barna som skal benytte lekeplassen etc. Det er i tillegg en krevende adkomst til lekeplassen pga. kraftledninger som må flyttes, og fjell/knauser som må skytes ned for å lage en tilfredsstillende tilkomst. Konklusjon: Etter en helhetsvurdering er teknisk sjef kommet frem til at det i denne saken ikke kan dispensere fra plan- og bygningslovens 18-2 om krav til opparbeidelse av regulert lekeplass. Dette undergraver planen og kan medføre at planen ikke blir gjennomført som planlagt, noe som svekker reguleringsplanen som styringsdokument. Ansvarlig søker viser til nærliggende friområder beliggende sørvendt til sjøen med god kvalitet til bruk som lekeområde. Teknisk sjef viser til at disse områdene består av berg med store høydeforskjeller og er beliggende i skjul fra bebyggelsen. Friområdet gir liten eller ingen innsikt i forhold til kontroll med barn. Etablert lekeplass som ansvarlig søker viser til er beliggende i et uregulert område, og avsatt til boligformål i kommuneplanen. Søker viser også til ball-løkke/strandsone, disse områdene er i kommuneplanen avsatt til industri, lager og kontor. Området består av tett boligbebyggelse, omsøkt lekeplass er den eneste lekeplassen som er regulert innenfor dette boligområde og anses som viktig for å ivareta barns interesser. Et fravik fra krav om opparbeidelse må eventuelt gjennomføres gjennom en planendring, og ikke gjennom en enkeltstående dispensasjonssøknad. Søknaden avslås i medhold av plan- og bygningsloven 12-4 og Teknisk sjef viser til at hovedutvalget for tekniske saker har i sak 80/13 dispenserte fra pbl vedrørende opparbeidelse av regulert fortau til og langs eiendommen for de 3 omtalte boliger. Klageadgang: Naboer, gjenboere og andre berørte parter har 3 ukers frist til å klage vedtaket inn for høyere myndighet. En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Bygningsmyndighetene er ikke ansvarlig for tap som tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring. 3

9 GEBYRSKJEMA Saksnr.: 15/ Gnr/bnr: 38/91 Med hjemmel i Karmøy kommunes gebyrregulativ for behandling av søknader etter plan- og bygningsloven er det regnet ut følgende gebyr/refusjon: Søknad, 20-2 TILTAK AREAL KODE FAKTOR SATS GEBYR BEHANDLING/TJENESTE AREAL KODE FAKTOR SATS GEBYR Endring av tillatelse Gjentatt utstikking Dispensasjon ,- Godkjenning av foretak DELSUM TILLEGGSGEBYR/AVSLAG KODE DELSUM PROSENTSATS GEBYR Avslag Ulovlig arbeid TOTALT GEBYR 6.000,- REFUSJON Trukket søknad KODE TOT.GEBYR -MIN.SATS PROSENTSATS BELØP dato Jonny Hetleflåt saksbehandler 4

10 Dokid: (12/ ) 38/314 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KRAV OM NÆRLEKEPLASS Børge Ivan Hansen KARMØY Sjøhaugane 38/ I TEKNISK Saksbehandler Karmøy Kommune 26 FEB I -_ ' v/jonny Hetleflåt SØKNADOM DISPENSASJONFRANÆRLEKEPLASS SJØHAUGANEPÅSYRE Viser til svar på søknad mottatt på mail ; Uttalelse fra kommunens arealplanlegger vedrørende problemstillingen; Krav satt i rammetillatelse må etterkommes. Da jeg fortsatt, av årsaker nevnt i mail sendt er uenig i grunnlag for opparbeiding av nærlekeplass ønsker jeg herved at denne saken tas opp politisk i Hovedutvalg Teknisk. Grunnlag for søknad om dispensasjon er vedlagt dette dokument. Side 2/2. Med vennlig hilsen Børge Ivan\Hansen '- 1/2

11 Til den det måtte gjelde. MOTTATT 411! Sak angående dispensasjon fra inntegnet lekeplass for 3 nye husbygg for området Sjøhaugane på Syre. Slik jeg forstår er det regulert inn lekeplass i området, men jeg har pga punkter beskrevet nedenfor et håp om dispensasjon fra nærlekeplass. I forbindelse med saken har leg prøvd å sette meg inn i Kommunalteknisk norm og hvilke hensvn som liager til grunn for behov til nærlekeplass. Kommunalteknisk norm beskrevet i blatt; Kommentar og spørsmål i forbindelse med søknad notert i sort. - Ved bygging av 4 eller flere boenheter i et område er det krav til nærlekeplass. Det er planlagtog gjortklarfor byggingav 3 boenheteri dette området,vi menerderforat det ikkeer grunnlagfor kravtil nærlekeplass. Om en går bortfra punktet"opptil 4 boenheter",er det da reguleringsplanensom generererkravet om nærlekeplass? Er det da rimeligat den privatpersonensom tilfeldigviseier det områdeder nærlekeplasser inntegnet skalstå for denne utbyggingen? - Nærlekeplass og kvartalslekeplass kan med fordel slås sammen i områder med konsentrert utbygging. Et par hundremeterfra inntegnetnærlekeplasser det også kvartalslekeplass(er),noe som i følge tekstenovenforbør tilsiat dissemed fordelkan slåssammen. - Normen kan fravikes noe dersom det finnes kvaliteter i omgivelsene som tilfredsstiller generelle krav til godt oppvekstmiljø. Eksempel friområder,opparbeidede lekeplasser, parker, marka, strandsone, m.m I detteområdeter det storefriområdermed fine kvalitetertil bruksom lekeområde;samten langgrunnstrandsonetil brukfor bading,vassing,"krabbefiske"osv. I umiddelbarnærheter det også en etablertballøkke,dette er et områdesom eies av den lokale velforeningog som dagligbrukestilfotballog lek. Vi menerderforat dette er et oppvekstområde/naturområdesom alleredegir megetfine kvaliteterfor et suntog godtoppvekstmiljø. Dette pga at det er god størrelsepå området,det er godtilgangtil nærliggende friområder/lekeområdernoe som girgode muligheterfor kreativutfoldelseog utviklingfor barnsom vokseropp i dette området. På grunnlag av ovenstående totale kvaliteter i nærområdet søker vi herved dispensasion fra kravet om nærlekeplass. Det som en i tilleggkan ta med i denne sakener at inntegnetlekeplassliggeri et områdesom har storehøydeforskjelleri terrengetog derav ingeninnsikti forholdtil kontrolletc. Samt en krevendetilkomstpga kraftledningersom mest sannsynligmå flyttes,og fjell/knausersom må skytesned. Mvh Børge Ivan Hansen Tlf; Mail; 2/2

12 Dokid (12/4289-1( Glenpart av nabyvarsel Byggblankett 5155 Gjenpart av nabovarsel plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr Tiltak på eiendommen: GnrI BnrI Festenr.I Seksjonsnr 3891 Eiendommensadresse Syre Postnr. I Poststed 4280SKUDENESHAVN Kommune Karmøy kommune Eier/fester Børge Ivan Hansen mottatt Det varsles herved om Søknad om tiltak som krever tillatelse etter plan- og bygningsloven 20-1 Nybygg Skilt Anlegg Eiendomsdeling eller bortfeste Endring av fasade Innhegning mot veg RivingX Annet Bruksendring Søknad om tiltak etter plan- og bygningsloven 20-2 r idriftsbygning i landbruket med samlet bruksareal (BRA) mindre enn 1000 kvm SAK10 3-2Midlertidig bygning, konstruksjon eller anlegg Mindretiltaktil bebygdeiendom Tilbygg < 50 m2antennesystem Frittliggende bygning (ikke boligformål) < 70 m2 ri Skilt/reklameAnnet pbl 20-2 bokstav d Bruksendring (fra tilleggsdel til hoveddel og motsatt) Dispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel <iDispensasjon BeskrIv nærmere hva nabovarslet gjelder Det søkes om dispensasjon/fritak fra krav i rammetillatelse om opparbeidelse av lekeplass Spørsmål og merknader vedrørende nabovarsel Eventuelle merknader må være kommet til ansvarlig søker/tiltakshaver innen 2 uker etter at dette varsel er sendt. Ansvarlig søker/tiltakshaver Kontaktperson Navn Navn Børge Ivan Hansen Børge Ivan Hansen Besøksadresse E-post Grødheimvegen 22 Postadresse Grødheimvegen 22 Telefon Postnr. I Poststed 4280Skudeneshavn Søknaden kan ses på hjemmeside:i www. Merknader sendes: Vedlegg Navn Børqe Ivan Hansen Postnr.I Poststed 4280Skudeneshavn Postadresse Grødheimvegen 22 E-post I Mobil Beskrivelseav vedlegg Gruppe Nr. fra - til Ikke r&fwant Kopi av søknad om tillatelse til tiltak Dispensasjonssøknad (begrunnelse/vedtak) (pbl kap. 19) B _,. n Situasjonsplan, avkjøringsplan D _ 1-1 Tegninger (snitt og fasade) E..._ n Andre vedlegg Q Underskrift Sted Skudeneshavn i Dato Inderskriftansvarligsøker eller tiltahaver.! Gjentasmed h(okkbokstaver BØRGE IVAN HANSEN SI Standard Norge. Byggblankett 5155 juli 2010, utgave 1 Side 1 av 2 n 2

13 Kvittering for Nabovarsel kan enten sendes som rekommandert sending eller overleveres personlig mot kvittering. nabovarsel Ved personlig overlevering vil avkryssing gjelde som bekreftelse på at varslet er mottatt. Eiendom/byggested GnrI Bnr.I FesienrI Seksjonsnr 3891 Syre Nabo4gJenboerelendom Nabo4gJenboereiendom eierffester GnrI Bnr. I FeslenrI Seksjonsnr Eiers/festers navn Grødheimsvegen Postnr. I Posisted 4280SKUDENESHAVN Personhg kvittering for motta n varsel _ Varsel er moatt E Samtykker i tiltaket Jorunn Kirstin Jakobsen" 0 TTAT'r Grødheimsvegen 3171:7..r!j. -,, PostnrI Posisted Posfs-recfeT%.nr. 4280SKUDENESHAVN...-- D to/i Sign., -7L /i..,,...,-,._._(.7:.. v3- ' (-)., (,,..6-_-_,_, Nabo-lgjenboerelendom Nabo4gjenboereiendom eierlfester Gnr.I Bnr.I Fesienr I Sek sjonsn r Eiers/festers navn PostnrI Postsled 4280SKUDENESHAVN Morten Johannesen og Lisa Hansen Grødheimsvegen.-7-)..-- D.,_ PostnrI Postsled 4280SKUDENESHAVN Personlig kvittering for mottatl varsel DatoJ SIgn...--Å- L Varsel er motlatt [L.Samtykker I tiltaket "' ' ' / ---L :.--'-'-'1.!'\'" - (`,..W",.. Poststedets reg.nr. Nabo4gjenboerelendom Nabo4gjenboereiendom eier/fester GnrI Bnr.I FestenrI Seksjonsnr Eiers/festers navn Postnr.I Poststect PostnrI Poststed Poststedets reg.nr. Personlig kvittering for mottatt varsel _ Varsel er mottattsamtykker i tiltaket Dato i Sign Nabo4gjenboereiendom Nabo4gjenboerelendom eler/fester Gnr.I Bnr.i Festenri Seksjonsnr. Eiers/festers navn Postnr.I Poststed Postnr.I Poststed Poststedets reg.nr. Personlig kvittering for mottatt varsel DatoI Sign. Varsel er mottattl Samtykker i tiltaket Nabo-/gJenboereiendom Nabo4gjenboereiendom eier/fester Gnr I Bnr.I FestenrI Seksjonsnr Eiers/festers navn Postnr. I Poststed Postnr.i Poststed Poststedets reg.nr. Personlig kvittering for mottatt varsel U Varsel er mottattl Samtykker i tiltaket Dato i Sign. Det er per dags dato innlevert rekommandert sending til ovennevnte adressater. Samlet antall sendinger: Sign. Standard Norge. Byggblankett 5155 juli 2010, utgave 1 Side 2 av 2

14 SAKSPROTOKOLL - 38/91 - SYRE - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR KRAV OM LEKEPLASS TIL GNR/BNR 38/312, 38/313 OG 38/314 - KLAGEBEHANDL Hovedutvalg teknisk behandlet saken den , saksnr. 77/15 Behandling: Hagland (FrP) fremmet følgende forslag: Klagen tas delvis til følge med følgende krav for dispensasjon: Vedtak i delegert sak 317/15 oppheves. Hovedutvalg teknisk konstaterer at opparbeidelse av lekeplass utgjør et uforholdsmessig stort inngrep i terreng samtidig som kostnadene blir store. Som alternativ til nevnte lekeplass foreslår hovedutvalg teknisk at den utbygde lekeplassen på gnr/bnr 38/234 som er plassert på en boligtomt blir omregulert til kommunal kvartalslekeplass. Hovedutvalg teknisk ber forslagsstiller medta den aktuelle boligtomten og sørger for å omregulere arealet til riktig formål lek. Forslagsstiller må påta seg å utføre jobben og besørge hjemmelsoverdragelse til Karmøy kommune. Haglands forslag enstemmig vedtatt. Vedtak: Klagen tas delvis til følge med følgende krav for dispensasjon: Vedtak i delegert sak 317/15 oppheves. Hovedutvalg teknisk konstaterer at opparbeidelse av lekeplass utgjør et uforholdsmessig stort inngrep i terreng samtidig som kostnadene blir store. Som alternativ til nevnte lekeplass foreslår hovedutvalg teknisk at den utbygde lekeplassen på gnr/bnr 38/234 som er plassert på en boligtomt blir omregulert til kommunal kvartalslekeplass. Hovedutvalg teknisk ber forslagsstiller medta den aktuelle boligtomten og sørger for å omregulere arealet til riktig formål lek. Forslagsstiller må påta seg å utføre jobben og besørge hjemmelsoverdragelse til Karmøy kommune.

Saksframlegg. Klagebehandling - søknad om dispensasjon for oppføring av bolig - GB 18/484 - Blåsmoen 20 B

Saksframlegg. Klagebehandling - søknad om dispensasjon for oppføring av bolig - GB 18/484 - Blåsmoen 20 B Søgne kommune Arkiv: 18/484 Saksmappe: 2011/318-22815/2012 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 06.07.2012 Saksframlegg Klagebehandling - søknad om dispensasjon for oppføring av bolig - GB 18/484 - Blåsmoen

Detaljer

Søknad om tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Oppfylles vilkårene for 3 ukers

Søknad om tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Oppfylles vilkårene for 3 ukers Søknad om tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Oppfylles vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 andre ledd? - tiltaket er i samsvar med arealplaner, plan- og bygningsloven

Detaljer

VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN

VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN RANDABERG KOMMUNE VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK VEILEDNING + Tilbygg Garasje Bod / Hagestue Gjerde / Levegg VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN En veileder for deg som har byggeplaner

Detaljer

ENDRING AV TILLATELSE ARONSKOGEN 7 MED DISPENSASJON Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat. 26.04.2011

ENDRING AV TILLATELSE ARONSKOGEN 7 MED DISPENSASJON Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat. 26.04.2011 Drift- og utbyggingssektoren Oppmåling og byggesak Byggtec Entreprenør Myggveien 6 9514 ALTA Deres ref: Jørn H. Hanssen Vår ref Arkivkode Sak/Saksb Dato 23786/13 GNR/B 32/524 13/107-44/ATBA ALTA, 06.01.2014

Detaljer

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Klage på dispensasjon for plassering av garasje og overbygd uteplass utenfor byggegrense - bolig - GB 23/861 - Aksteveien 21

Saksframlegg. Klage på dispensasjon for plassering av garasje og overbygd uteplass utenfor byggegrense - bolig - GB 23/861 - Aksteveien 21 Søgne kommune Arkiv: 23/861 Saksmappe: 2011/62-18815/2013 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 03.06.2013 Saksframlegg Klage på dispensasjon for plassering av garasje og overbygd uteplass utenfor byggegrense

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for sjøbod og terrasse - GB 37/130 - GB 37/160 - Kalsneset 73

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for sjøbod og terrasse - GB 37/130 - GB 37/160 - Kalsneset 73 Søgne kommune Arkiv: 37/130 Saksmappe: 2013/2565-12081/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 24.03.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for sjøbod og terrasse - GB 37/130 - GB 37/160 - Kalsneset 73

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 22-25 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 05.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakskart: Utvalgs Saksnr:

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.08.2014 Møtetid:

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde - GB 25/186 - Borøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde - GB 25/186 - Borøya Søgne kommune Arkiv: 25/186 Saksmappe: 2014/247-38647/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 26.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Saksframlegg. Behandling av klage på vedtak - vei - brygger - boder - utriggere - parkeringsplasser - GB 16/11 - Pålsnesveien 72

Saksframlegg. Behandling av klage på vedtak - vei - brygger - boder - utriggere - parkeringsplasser - GB 16/11 - Pålsnesveien 72 Søgne kommune Arkiv: 16/11 Saksmappe: 2013/3251-36718/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 11.11.2014 Saksframlegg Behandling av klage på vedtak - vei - brygger - boder - utriggere - parkeringsplasser

Detaljer

1719/314/148 - Wenke og Jøran Nilssen - Oppføring av grillhus - Blåklokkevegen 12

1719/314/148 - Wenke og Jøran Nilssen - Oppføring av grillhus - Blåklokkevegen 12 Levanger kommune Sakspapir Hefte 3 av 3 1719/314/148 - Wenke og Jøran Nilssen - Oppføring av grillhus - Blåklokkevegen 12 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Brit Alvhild Haugan brit.alvhild.haugan@innherred-samkommune.no

Detaljer

Levan er Kommune byggested Adresse. Postnr. Poststed Løvtan en Åsenford. Bygn.typekode (jf. s. 2) bruk/formål. Tilbygg, påbygg, underbygg *)

Levan er Kommune byggested Adresse. Postnr. Poststed Løvtan en Åsenford. Bygn.typekode (jf. s. 2) bruk/formål. Tilbygg, påbygg, underbygg *) standard norge Byggblankett 5174 Søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven 20-1 Rammetillatelse El Ett-trinns søknadsbehandling Oppfylles vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7

Detaljer

Ç*4 Nore og Uvdal kommune

Ç*4 Nore og Uvdal kommune Ç*4 Nore og Uvdal kommune NUmEDAL mdoelalderoaen Møteinnkalling Saksnr: 45-50 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00

Detaljer

SØKNADSPAKKEN. for søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett INNHOLD:

SØKNADSPAKKEN. for søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett INNHOLD: SØKNADSPAKKEN for søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett INNHOLD: Blanketter: -Søknadskjema for tiltak uten ansvarsrett (blankett 5153) -Søknadsskjema for ferdigattest (blankett 5167) -Nabovarsel

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk. Etter møtet blir det introduksjon i Plan- og bygningsloven,

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk. Etter møtet blir det introduksjon i Plan- og bygningsloven, Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 11.04.2012 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Store møterom, Fayegården Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45

Detaljer

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/1338-10 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

Dere finner en oversikt over dokumentene i saken i kommunens oversendelsesbrev.

Dere finner en oversikt over dokumentene i saken i kommunens oversendelsesbrev. «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «UTLANDSADRESSE» Juridisk avdeling Deres ref.: Vår ref.: 2013/3638 423.1 YRR Vår dato: 24.10.2013 Vedtak i klagesak - Fylkesmannen omgjør Halden kommunes

Detaljer

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Klagenemnda Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-post: pol.sek@bodo.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 03.06.2014 Tid: kl.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 03.06.2014 Tid: kl. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 03.06.2014 Tid: kl.18:30 MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING Forfall bes meldt i god tid slik at vararepresentant kan bli innkalt. Forfall skal meldes

Detaljer

Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 201426420/5 EBYGG 5351 041214 VISK

Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 201426420/5 EBYGG 5351 041214 VISK ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR OPPMÅLING Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 Oppmaling@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Lars Rasmussen

Detaljer

Planlagte behandlinger i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagte behandlinger i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO KPE-13/3916-21 11539/15 10.02.2015 Planlagte behandlinger i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling 38/14 06.02.2014

Detaljer

SAKEN GJELDER: NY BEHANDLING - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REG.PLAN - PLASSERING AV GARASJE EIENDOMMEN NORDLYKKJA 9, GNR/BNR 34/22

SAKEN GJELDER: NY BEHANDLING - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REG.PLAN - PLASSERING AV GARASJE EIENDOMMEN NORDLYKKJA 9, GNR/BNR 34/22 Arkivsaksnr.:14/1467 SAKEN GJELDER: NY BEHANDLING - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REG.PLAN - PLASSERING AV GARASJE EIENDOMMEN NORDLYKKJA 9, GNR/BNR 34/22 RÅDMANNENS INNSTILLING: Søknad om dispensasjon fra

Detaljer

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 15.01.2014 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Store møterom, Fayegården Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for allerede oppførte murer - GB 23/861 - Aksteveien 21

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for allerede oppførte murer - GB 23/861 - Aksteveien 21 Søgne kommune Arkiv: 23/861 Saksmappe: 2011/62-29097/2013 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 10.09.2013 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for allerede oppførte murer - GB 23/861 - Aksteveien 21

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 19 MØTEINNKALLING FOR Plan- og bygningsrådet MØTE NR.: 15 TID: 30.11.2005 13:00 MERK AT MØTEDATO ER ENDRET FRA 01.12.2005 STED: BRANNSTASJONEN ØVRE ENGGATE 8 Eventuelle forfall

Detaljer

Klager på nytt dispensasjonsvedtak vedrørende Fosslibekken barnehage på eiendommen 102/2 i Stjørdal kommune delvis oppheving av kommunens vedtak

Klager på nytt dispensasjonsvedtak vedrørende Fosslibekken barnehage på eiendommen 102/2 i Stjørdal kommune delvis oppheving av kommunens vedtak -t(q Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Saksbehandler: Elin Lånkan Tlf. direkte: 74 16 80 32 E-post: ell@fmnt.no Deres ref.:vår dato: 14.03.2011 Vår ref.: 2010/5642Arkivnr: 423.1 Vogt & Wiig Advokatfirma Trondheim

Detaljer

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 7670 Inderøy. Utvalg: Hovedutvalg Natur Møtested: Inderøyheimen, møterom: 3. etasje Dato: 18.05.2009 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 7670 Inderøy. Utvalg: Hovedutvalg Natur Møtested: Inderøyheimen, møterom: 3. etasje Dato: 18.05.2009 Tidspunkt: 08:30 Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg Natur Møtested: Inderøyheimen, møterom: 3. etasje Dato: 18.05.2009 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210.

Detaljer