Serveringssteder Byggforskserien Planløsning. Sending Lover og regler

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Serveringssteder 371.801. Byggforskserien Planløsning. Sending 1 2006. 1 Lover og regler"

Transkript

1 Serveringssteder Byggforskserien Planløsning Sending Innhold Bladet behandler utforming av serveringssteder. Det legger hovedvekt på enklere spisesteder og kantiner, men kan også brukes for restauranter. Bladet gir retningslinjer for dimensjonering og utforming av publikumslokalene og redegjør for de viktigste bruksmessige kravene man bør legge til grunn for prosjekteringen. Bladet beskriver ikke plassbehov og utforming av kjøkkenet, da det vil avhenge av type serveringssted og meny. 02 Henvisninger Plan- og bygningsloven (pbl) Teknisk forskrift til pbl (TEK) med veiledning Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) Forskrift om arbeidsplasser og arbeidslokaler Forskrift om arbeidstilsynets samtykke ved oppføring av bygning, bygningsmessige endringer, omorganisering mv. Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) Forskrift om næringsmiddelhygiene Generell forskrift for produksjon og omsetning mv. av næringsmidler Standarder: NS 3420-U Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner Del U: Innredning, apparater, utstyr NS 3937 Funksjonsmål for bruk av rullestol ISO Food safety management systems Requirements for any organization in the food chain Planløsning: Menneskers rekkevidde og plassbehov Rømning fra bygninger ved brann Brannteknisk prosjektering av salgs- og forsamlingslokaler Brannteknisk prosjektering av bygninger for kontor, industri og lager Møte- og konferanselokaler Planlegging av lokaler for næringsmiddelproduksjon med høye krav til hygiene Vestibyler og fellesarealer Toaletter for ansatte og publikum Garderober for ansatte og publikum Tilrettelegging for rasjonelt renhold. Del I og II Forbruksavfall. Kildesortering, oppsamling og brannsikkerhet Varemottak Gruppe om universell utforming og tilgjengelighet Byggdetaljer: Støy i rom og foran fasade. Grenseverdier for lydnivå Krav til innemiljøet i yrkes- og servicebygninger Kjølerom Foto: Byggforsk Fryserom og fryselager Behovsstyrt ventilasjon Byggforvaltning: Renholdsplanlegging 1 Lover og regler 11 Tilgjengelighet TEK krever at lokalene, samt atkomstveier og sanitæranlegg, skal være tilgjengelige for orienterings- og bevegelseshemmede. Arbeidsmiljøloven krever at kjøkkenet, og også sitteavdelingen dersom det er snakk om en bedriftskantine er slik at yrkeshemmede kan arbeide i virksomheten. For bevegelseshemmede er vanligvis tilgjengelighet med manuell rullestol dimensjonerende. Serveringssteder for mange mennesker, som på kjøpesentre og transportterminaler, bør også være tilgjengelige for personer med elektrisk rullestol. Ved bordet trenger en rullestolbruker plass tilsvarende to kuverter. For øvrige mål, se Planløsning Dimensjonering for rullestol. For orienteringshemmede er det viktig at lokalene er lette å orientere seg i og at vesentlige gjenstander har god kontrast mot bakgrunnen. Hvis man tar hensyn til tilgjengelighetskrav uten at løsningene er påfallende, blir lokalene universelt utformet. For dimensjonering og detaljkrav, se Planløsning Bygningsmessig tilrettelegging for orienterings- og bevegelseshemmede. Ettertrykk forbudt Norges byggforskningsinstitutt Postboks 123 Blindern, 0314 Oslo Tlf

2 Ventilasjon Kravene til luftkvalitet i TEK medfører at ventilasjonen av publikumsavdelingen må dimensjoneres etter forventet persontetthet og aktivitetsnivå. Krav til luftmengde, lufttemperatur og behovsstyring blir derfor svært forskjellige i for eksempel bedriftskantiner og barer eller diskoteker. Se pkt. 31 og 32. For kjøkkenavdelingen krever Forskrift om næringsmiddelhygiene i tillegg at luftstrømmene ikke går fra skittent til rent område, samt at ventilasjonsfiltre skal være lett tilgjengelige for rengjøring eller utskifting. 13 Brannsikkerhet Kravene til brannsikkerhet for serveringssteder for publikum er beskrevet i Planløsning , og kravene for kantiner er beskrevet i Planløsning Kravene til rømningsveier er beskrevet i Planløsning Ettersom rømningsveiene skal dimensjoneres etter det største antallet personer som kan være til stede i lokalene samtidig, er det viktig å avklare mulige toppbelastninger, se pkt. 21 og 23. Planløsning gruppe gir også nyttige anvisninger på ledesystemer, brannteknisk oppdeling av bygninger og tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap. 14 Håndtering av næringsmidler Generell forskrift for produksjon og omsetning mv. av næringsmidler gir retningslinjer for Mattilsynets godkjenning av virksomheter som har befatning med produksjon og omsetning av næringsmidler. For å bli godkjent, stilles det blant annet krav til lokaler, innredning og utstyr. Planleggeren bør derfor ta kontakt med Mattilsynet på et tidlig tidspunkt for å drøfte utforming og innredning av serveringsstedet. Forskrift om næringsmiddelhygiene stiller strenge krav til materialbruk i risikoområder, det vil si i lokaler hvor det bearbeides, håndteres, lagres, transporteres og frambys lett bedervelige og uemballerte næringsmidler. De viktigste kravene i forskriften som har innvirkning på bygningsutformingen, er: Golv, vegger, dører og andre overflater, herunder overflater på utstyr som kommer i kontakt med næringsmidler, skal holdes i god stand, være hygieniske og lette å rengjøre, og om nødvendig kunne desinfiseres. Dette krever at det brukes vanntette, vannbestandige, vaskbare og ikke-giftige materialer, med mindre man kan godtgjøre at andre materialer egner seg like bra. Himlinger og andre overhengende deler av det faste inventaret skal være utformet, utført og behandlet slik at man hindrer ansamling av skitt og begrenser dannelse av kondens, mugg og avgivelse av partikler. Vinduer og andre åpninger skal være utformet slik at ansamling av skitt hindres. Vinduer som kan åpnes, skal om nødvendig være utstyrt med insektsnett som lett skal kunne fjernes og rengjøres. Dersom åpning av vinduene kan medføre forurensning av næringsmidlene, skal vinduene kunne låses, slik at de kan holdes lukket og låst under produksjon, bearbeiding eller tilberedning. Kjøkkenet skal ha innretninger for vask av næringsmidler. Antall innretninger, og hvordan innretningene er utformet og plassert, skal være tilpasset den aktuelle aktiviteten. Innretningene skal være tilstrekkelig forsynt med varmt og/eller kaldt drikkevann. Innretninger for vask av næringsmidler skal være atskilt fra håndvasker, med mindre annet er hygienisk forsvarlig. Det skal være separate håndvasker, garderober og toaletter for personalet. 2 Bruksmessige forhold 21 Behovsanalyse 211 Generelt. Før man begynner selve prosjekteringen, er det viktig å få klarlagt de behovene serveringsstedet eller kantina skal dekke. Viktige momenter kan være hvor mange personer som skal bruke serveringsstedet, og om det også skal brukes til annen virksomhet, som for eksempel møter. I alle tilfeller bør en vurdere hva slags stemning lokalene skal ha. 212 Antall personer. Det bør tas hensyn til hvor mange personer som skal kunne spise i serveringsstedet samtidig. Forventer man at mange kommer samtidig, må serveringen eller selvbetjeningen kunne avvikles raskt. Det bør også tilrettelegges for fleksible og alternative bordoppstillinger avhengig av om det er enkeltpersoner eller grupper som skal serveres, og avhengig av størrelsen på gruppene. I kantiner, hvor man ikke er så avhengig av én kuvertplass per person, kan runde bord gi større fleksibilitet i gruppestørrelse enn rektangulære bord. 213 Annen virksomhet. Det kan være aktuelt å sørge for mulighet for å skille av en del av lokalet til servering for lukket selskap (chambre séparée) eller for deltakere på møter eller konferanser. Dette kan medføre behov for separate garderober eller andre fasiliteter. Møtevirksomhet i lokalet kan kreve ekstra møbellager, audiovisuelt utstyr og mulighet for å blende av vinduer. Mulighet for dans krever hardt golvbelegg. Tilrettelegging for enkle opptredener, for eksempel en boklansering eller direktørens nyttårstale, kan innebære behov for podium, større romhøyde og et enkelt høyttalerog lysanlegg. Mulighet for å leie ut lokalene kan bety behov for adgangskontroll til resten av bygningen, samt separate garderobeog toalettanlegg. 22 Romprogram og funksjonsskjema Et serveringssted vil som regel omfatte følgende hovedkategorier av rom: vestibyle med garderobe og toaletter spiserom med møbellager serveringsområde oppvaskrom kjøkken lagerrom, renholdsrom mv. varemottak personalrom Størrelsen på og utformingen av rommene vil variere avhengig av behovene i hvert enkelt tilfelle. Forbindelsen og sammenhengen mellom rommene bør være slik at driften av serveringsstedet fungerer effektivt og rasjonelt. På grunnlag

3 av romprogrammet kan det derfor være nyttig å sette opp et funksjonsskjema, for eksempel som vist i fig. 22. Tiltakshaver/arkitekt bør som regel drøfte disse spørsmålene med en kjøkkenteknisk konsulent som har erfaring med planlegging og drift av serveringssteder. Fig. 22 Eksempel på funksjonsskjema som viser forbindelsen mellom de viktigste rommene 23 Lokalisering En attraktiv lokalisering er viktig både for publikumsrettede serveringssteder og for personalkantiner. For publikumsrettede serveringssteder henger attraktiviteten ofte sammen med muligheten for eksponering overfor kjørende og gående, samt publikums behov for å se og bli sett. I tillegg til stedets kulinariske og sosiale rykte, henger stedets attraktivitet også sammen med lokalenes og eventuelle utearealers utforming og atmosfære. Kantiner bør helst ha direkte utgang til terrasse eller uteareal. I store virksomheter med flere bygninger bør kantina ligge sentralt på bedriftsområdet. Dersom kantina skal betjene ulike brukergrupper, bør kantina ligge nært hovedatkomsten, resepsjonen eller andre fellesområder. I sentrale strøk med mye trafikk kan det være fordelaktig å plassere kantina i en av de høyere etasjene, for eksempel i en toppetasje som kanskje gir mulighet for takterrasse. En slik plassering kan imidlertid øke behovet for personheiser i bygningen og føre til at rømningsveiene må oppdimensjoneres. I glassgårder er det ofte problematisk å styre temperaturen og dempe støyen tilstrekkelig til at de kan være et egnet sted for et spisested. Logistikkmessig vil plassering på terrengnivå oftest være en fordel. Varer og avfall bør kunne transporteres til og fra kjøkkenet på enkelt og rasjonelt vis. Dersom man legger kantina i en annen etasje enn varemottaket, må man sørge for tilstrekkelig heiskapasitet for vare- og avfallstransport til og fra kantina. Vareheis og heis for bevegelseshemmede kan ikke kombineres. 3 Inneklima 31 Luftkvalitet og ventilasjon 311 Dimensjonering. Ventilasjonsanlegget må dimensjoneres for fullt belegg og aktivitet. Dette er imidlertid en situasjon som sjelden opptrer, og det må derfor være mulig å styre ventilasjonsmengden, manuelt eller automatisk, se Byggdetaljer I bygninger med blandet aktivitet er det dermed en fordel om serveringsstedet har eget ventilasjonsaggregat. 312 Ventilasjonsprinsipp. Der hvor man har plass til ubefolkede nærsoner rundt tilluftsventilene og der hvor det er god romhøyde (minst 3,0 m), bør man bruke fortrengningsventilasjon. I barer, diskoteker og andre serveringssteder hvor det forventes høy persontetthet, må man bruke omrøringsventilasjon. 313 Sonedeling. For å unngå matluktsmitte ut i sitteavdelingen, bør man tilføre mest mulig av lufta der publikum er. Man må også sørge for tilfredsstillende forhold der betjeningen oppholder seg, for eksempel ved kassa, i baren og ved diskjockeyen. Ut fra typen lokale er det ulike prinsipper for soneinndeling: I lokaler hvor man spiser på samme sted som maten blir tilberedt, blir hele lokalet én sone. Tillufta må derfor komme der hvor publikum er og avtrekket hvor mattilberedningen er. Eksempler på slike steder er barer, snackbarer, bensinstasjoner og gatekjøkken, samt restauranter hvor kokken tilbereder mat blant gjestene. I lokaler med atskilt kjøkken og hvor maten blir servert ved bordene, bør sitteavdelingen og kjøkkenavdelingen være atskilte soner. Det er en fordel om det er et lite undertrykk i kjøkkenavdelingen slik at luftlekkasjer mellom sonene går fra sitteavdelingen til kjøkkenavdelingen. I lokaler med serveringsdisk og lokaler med mer eller mindre åpent kjøkken, må luftstrømmene være slik at lokalet deles i minst to soner. Kjøkkenavdelingen og sitteavdelingen bør i det minste være atskilte soner, og ofte, særlig der hvor man forsyner seg med varm mat, bør også serveringsavdelingen være egen sone. 314 Sonedeling av sitteavdelingen. I mange tilfeller vil ulike deler av sitteavdelingen ha ulik bruksbelastning. Det er da en fordel å kunne sonedele sitteavdelingen for bedre behovsstyring. 32 Temperatur Lokalene må ha akseptabel temperatur uansett hvor mange som er til stede. Ved lite belegg er det ofte behov for oppvarming. Ved stort belegg og/eller høy aktivitet kan det bli et varmeoverskudd. Man bør ikke basere seg på at ventilasjonsanlegget alene skal fjerne varmeoverskuddet, men med stort belegg / høy aktivitet vil det være behov for så store luftmengder at man samtidig fjerner mye av varmeoverskuddet. 33 Akustikk Ubehagelig høyt støynivå er ofte et problem. Lokalene bør ha god støydemping og en etterklangstid på ca. 0,6 sekunder, men ofte er det vanskelig å komme under 0,8 1,2 sekunder. For å oppnå ønsket etterklangstid og god lydfordeling er det som regel nødvendig å bruke lydabsorberende materialer. I store rom er fordelingen mellom absorberende og reflekterende flater viktig for å oppnå gode lydforhold, se Byggdetaljer Romakustikk. Del I og II. I lokaler med forventet lavt lydnivå (intim stemning) er det spesielt viktig å unngå lavfrekvent støy fra vifter, og lydnivået med A-veiekurve fra installasjonene bør ikke overstige 30 db. Det er ikke ønskelig at det er helt stille i lokalet. Et svakt, jevnt sus (maskeringsstøy) kan forhindre at man uten videre hører hva som blir sagt på nabobordet, se Byggdetaljer

4 Dersom lokalene i stor utstrekning også skal brukes til andre formål, for eksempel foredrag eller konserter, bør man tilpasse de akustiske forholdene etter dette, se Byggdetaljer Lydregulering i rom med tilhørere. 34 Lydisolering God isolering mot utvendig støy og mot andre rom i bygningen er en forutsetning for et godt lydmiljø. Man bør spesielt unngå at støy fra for eksempel oppvaskrom eller transportbånd kan spre seg direkte til spiserommene. Foldevegger eller andre bevegelige vegger som er beregnet på oppdeling av lokalene i mindre enheter, eller som danner skille mot tilstøtende rom, kan leveres med relativt høye lydreduksjonstall. De beste gir laboratoriemålt luftlydisolasjon på db. Slike vegger er imidlertid avhengige av nøyaktig montering og jevnlig ettersyn og vedlikehold om de skal fungere etter hensikten. 35 Lys 351 Dagslys. TEK krever at serveringssteder (rom for varig opphold) har dagslys og utsyn, med mindre særlige forhold tilsier noe annet. Serveringssteder bør om mulig ha rikelig med dagslys og utsyn. Vinduene må imidlertid kunne skjermes eller plasseres slik at man unngår direkte sol. 352 Belysning. Allmennbelysningen må gi et tilfredsstillende lys i bordhøyde. Hva som er tilfredsstillende og ønskelig, avhenger av typen serveringssted, men for kafeer, restauranter og kantiner er det vanlig å benytte lux. All belysning bør kunne reguleres og tilpasses etter bruken av lokalet. For å unngå blending bør det ikke være blanke overflater og for sterke lys- og fargekontraster på bordflater og liknende. 353 Overgangssoner. Mellom lokaler med dempet eller dunkel belysning og kjøkkenet, hvor det skal være fullt lys, må det være overgangssoner for å unngå at personalet og gjestene blir blendet. Dette kan for eksempel være et anretningsrom. 36 Renhold og vedlikehold Når man velger materialer og innredning, må man legge stor vekt på mulighetene for renhold og vedlikehold, som boning og maling. Planløsning gir retningslinjer for valg av materialer og utforming av detaljer som kan lette renholdsarbeidet. Man bør unngå dørterskler, spesielt der det er behov for transport med traller eller trillebord. Der hvor man ofte går med traller eller trillebord, bør det ikke være fliskledning på golvet. Traller og trillebord gir lett stor slitasje på vegger, karmer og dørblader, og disse overflatene bør derfor være robuste og lette å vedlikeholde. Kafeer med bestilling ved bordene. Plassbehovet er ca. 0,85 m 2 per person i sitteavdelingen. Serveringstraller må kunne passere mellom bordene. Kjøkkenarealet kommer i tillegg. Selvbetjeningsrestauranter. Plassbehovet er 1,4 1,7 m 2 per person, inkludert servering. Det kreves en lang serveringsdisk, se pkt. 5, med møbleringsmål som i fig. 41 b. Serveringstraller må kunne passere mellom bordene. Kjøkkenarealet kommer i tillegg. Kantiner på arbeidsplasser. Se pkt. 42 for kapasitetsvurderinger. Plassbehovet er ca. 1,2 m 2 per arbeidstaker. Se fig. 41 c for møbleringsmål. Kjøkkenarealet kommer i tillegg. Alminnelige restauranter kan planlegges ut fra 1,3 1,9 m 2 per person. Se fig. 41 d for møbleringsmål. Kjøkkenarealet kommer i tillegg. Dansegolv i restauranter kan beregnes ut fra 1,0 3,5 m 2 per par. Plass for musikere eller diskjockey kommer i tillegg. Fig. 41 a Møbleringsmål i bar/snackbar. Alle mål i mm 4 Sitteavdeling 41 Plassbehov Barer. Plassbehovet, inkludert serveringsdisk og tilberedningsarealet bak, er 1,5 2,2 m 2 per person. Se fig. 41 a for møbleringsmål. Snackbarer serverer små, raske måltider over disk, og maten blir spist ved barliknende bord. Plassbehov og møbleringsmål er som for barer. Fig. 41 b Møbleringsmål for selvbetjeningsdisk. Alle mål i mm

5 spesielle anledninger er et tilstrekkelig stort lagerrom for ekstra stoler og bord, se pkt. 43. Kapasiteten i kantina kan som regel også økes med opptil % ved å endre møbleringen, ved for eksempel å møblere med langbord i stedet for småbord og eventuelt redusere noe på passasjebredden mellom bordene. Man må passe på at bredden på passasjene tilfredsstiller kravene til rømning i tilfelle brann. Se fig. 42. Fig. 41 c Eksempel på møbleringsmål i en kantine. Rullestolbrukere trenger plass tilsvarende to kuverter. For mål på runde bord, se fig. 43 a. Alle mål i mm Fig. 42 Eksempel på hvordan kapasiteten i et lokale kan økes ved ommøblering. Alle mål i mm 43 Møbler og møblering Stoler og bord bør som regel kunne stables og være lette å transportere. Dette er særlig viktig dersom kantina skal kunne brukes til mange forskjellige formål. Lagerrom for stoler, bord og eventuelt annet utstyr bør legges direkte inntil kantina og ha brede, terskelløse dører, slik at man kan bruke møbeltraller. PIassbehovet ved lagring kan variere mye og har betydning for dimensjonering av lagerrommet. Eksempelvis kan plassbehovet for stablestoler variere fra ca. 12 til 40 stoler per m 2. Fig. 41 d Møbleringsmål i restauranter. Alle mål i mm 42 Kapasitet i kantiner I bedrifter med fleksibel spisetid kan man dekke kapasiteten for den daglige lunsjen ved å dimensjonere kantina for halvparten, til nød en tredjedel, av de ansatte. Kantina er imidlertid et møtested som kan gi mulighet for kontakt mellom alle de ansatte i bedriften, både til daglig og ved bedriftsmøter, firmafester og liknende. Den bør derfor dimensjoneres slik at det kan romme alle de ansatte samtidig. Kantina bør også kunne brukes ved servering av besøkende samt eventuelle kurs- og møtedeltakere. Hvis man velger å dimensjonere kantina kun for en andel av de ansatte, kan man løse plassbehovet ved bedriftsmøter og liknende ved at kantina har god forbindelse med tilstøtende lokaler, som vestibyle eller konferansesal, som kan innlemmes i kantina ved behov. Med god forbindelse menes mobile skillevegger eller store skyve- eller foldedører. En annen forutsetning for å kunne øke persontallet ved Fig. 43 a Ulike spisebordstørrelser Forutsetningen er at det skal være 0,55 m bordforkant til hver kuvert og 0,60 m albuerom for hver person. Der hvor serveringen er enkel eller man spiser medbrakt mat, kan man plassere opptil 20 % flere personer rundt de runde bordene. Alle mål i mm

6 Størrelsen på bordene varierer med form og antall sitteplasser, se fig. 43 a. Det er vanskelig å opprettholde en felles samtale rundt bordet ved rektangulære bord for mer enn seks personer og ved runde bord for mer enn åtte personer. Restauranter må planlegges slik at flere typer sittearrangementer er mulige. Bord for to og fire gjester må kunne settes sammen til bord for seks til ti personer. Ulike bordarrangementer er vist i fig. 43 b. Som regel vil det være hensiktsmessig å lage flere alternative møbleringsplaner før man tar endelig stilling til dimensjonene på spiserommet. «fri flyt»-system, se pkt. 53. En kombinasjon av en kafeteriadisk og frittstående seksjoner er også mulig. Dette kan være hensiktsmessig der enkelte varer, for eksempel kaffe, te eller andre drikkevarer, er gratis. Diskene kan med fordel kombineres med automater, se pkt. 54. En disk med moderat utvalg bør kunne betjene 8 9 personer per minutt. Det vil si at personer kan betjenes omtrent samtidig dersom man aksepterer en ventetid på opptil 5 6 minutter. Skal matvareutvalget være større, eller man regner med at det kan bli behov for det, vil et «fri flyt»-system ofte være et bedre alternativ. 52 Kafeteriadisk (linjedisk) En kafeteriadisk for enkel servering krever som regel en lengde på minst 4 5 m, men kan lett bli m om utvalget er variert. En kafeteriadisk med nødvendig passasje på begge sider krever et golvareal på 3,0 3,5 m 2 per meter disk, se fig. 52 a. Det bør være lett tilgang til håndvask på betjeningssiden. Kapasiteten på en serveringsdisk kan økes fra 7 8 til personer per minutt hvis det er passeringsmuligheter langs disken og to kasser, gjerne kombinert med en ekstra seksjon for drikkevarer, se fig. 52 b. Selv om sammenstillingen av seksjoner i praksis kan variere, er det som regel hensiktsmessig med følgende rekkefølge: brett- og serviseseksjoner, kjølebenk med monter for smørbrød, salater og andre kalde retter, eventuell seksjon for varmretter (varmeri), kjøleseksjon for drikkevarer, kaffemaskin/varmtvann, kasseseksjonen og til slutt bestikk og servietter. En kafeteriadisk er vanligvis rektangulær, men også andre utforminger, for eksempel vinkelformer eller bueformer, kan være hensiktsmessig, se fig. 52 c. Fig. 43 b Ulike bordarrangementer. Hovedpassasje er skravert. I. Ordinær restaurantoppstilling med firemannsbord II. Kompakt oppstilling av kvadratiske firemannsbord («bridgebordoppstilling») III. Kompakt oppstilling av runde firemannsbord IV. Båser med bord og faste benker Alle mål i mm Fig. 52 a Nødvendige passasjebredder ved kafeteriadisk. Alle mål i mm 5 Selvbetjeningsavdeling 51 Kapasitet Serveringsområdet må være tilstrekkelig stort til at serveringen kan foregå uten vesentlig kødannelse og forsinkelser. Arealbehovet vil variere både med hva slags mat som skal serveres, og hvor mange personer som skal kunne betjenes samtidig. Serveringssystemet har innvirkning på plassbehovet. Hovedprinsippene er kafeteriadisk (linjedisk), se pkt. 52, eller Fig. 52 b Kafeteriadisk med god kapasitet

7 Fig. 52 c To like, U-formede kafeteriadisker, hver med en lengde på ca. 12 m og med mulighet for å kunne bruke én eller to kasser etter behov. Serveringen er tilpasset ca. 600 sitteplasser. Fig. 53 b Eksempler på serveringsområder med «fri flyt»-system. Eksemplene viser at «fri flyt»-systemet lett kan tilpasses ulike planløsninger. 53 «Fri flyt»-disker Hovedprinsippet er separate, frittstående disker for de forskjellige mat- og drikkevaretilbudene, slik at man unngår kødannelser som ved en sammenhengende kafeteriadisk, se fig. 53 a. Man må likevel ordne «fri flyt»-disker slik at brukerne slipper å gå for mye fram og tilbake. «Fri flyt»-systemet kan utformes på mange forskjellige måter, se fig. 53 b. Ved plassering av diskene må man ta hensyn til at de må etterfylles. De diskene som erfaringsmessig krever størst oppfølging, bør derfor plasseres slik at de kan betjenes direkte fra kjøkkenet. Et «fri flyt»-system som er basert på flere frittstående disker, kan være noe mer plasskrevende enn det lineære kafeteriasystemet, men er vanligvis mer effektivt særlig i store spisesteder, se fig. 53 c. Fig. 53 c «Fri flyt»-disker for lokale med ca. 500 sitteplasser 54 Automater Det kan være aktuelt å bruke automater for mat- og drikkevarer som et supplement til serveringen, særlig i bedrifter med utvidet arbeidstid eller på veikroer hvor mange bare skal ha noen få varer og reise videre. Slike automater kan med fordel være innrettet for betaling med betalingskort. 6 Kjøkkenavdeling Fig. 53 a Serveringsområde med «fri flyt»-system 61 Generelt Kjøkkenavdelingen består vanligvis av kjøkken, oppvaskrom, lager, varemottak, renholdsrom og personalrom. Forskrift om næringsmiddelhygiene krever at kjøkkenavdelingen er ryddig, oversiktlig og lett å rengjøre. Størrelsen på kjøkkenavdelingen er avhengig både av type matservering og av størrelsen på serveringsstedet. Det nødvendige utstyret vil langt på vei bestemme utforming og arealbehov. Man må kontakte en kjøkkenspesialist for vurdering av utstyr og plassbehov til mattilbereding. Dette må enten gjøres når romprogrammet utformes eller tidlig i prosjekteringen, slik at man setter av tilstrekkelig stort areal med en hensiktsmessig form.

8 Oppvaskavdeling Med unntak av ganske små steder bør det innredes et eget rom for oppvasken. Oppvaskavdelingens størrelse og utforming må først og fremst tilpasses størrelsen på serveringsstedet og aktiviteten på kjøkkenet, men også hygienekrav fra helsemyndighetene har betydning for arealbehovet. For å oppnå sikker desinfeksjon, skal vanntemperaturen holde min. 85 C, noe som ofte krever installering av egen varmtvannsbereder eller forvarmer i tilknytning til oppvaskmaskinen. I serveringssteder som er basert på selvrydding, bør oppvaskrommet helst ligge i nærheten av utgangen. Det fins flere systemer for selvrydding, avhengig av blant annet størrelsen på lokalene. På små og mellomstore steder kan det fungere tilfredsstillende med et enkelt system basert på trillevogner med kurver for brukt servise, som plasseres i selve spiserommet. Det må i så fall settes av tilstrekkelig og egnet plass til vognene både i spiserommet og i oppvaskrommet. På store steder vil det som regel være mer hensiktsmessig å bringe brukt servise og bestikk direkte inn i oppvaskrommet, via luke, karusell eller brettbane. Ved selvrydding bør det være mulig å skrape av matrester, slå ut slanter osv., før man rydder bort det brukte serviset. 63 Lager og varemottak I de fleste tilfeller er det nødvendig med både tørrlager, kjølelager og fryselager. Varemottak er nærmere behandlet i Planløsning Helsemyndighetene kan kreve at det installeres nedkjølt avfallsrom som har golv med fall til sluk. Insekter eller andre skadedyr skal ikke ha tilgang til næringsmidler eller næringsmiddelavfall. I lokaler hvor det fins næringsmidler, skal det ikke oppbevares eller brukes gjenstander eller utstyr som ikke har med virksomheten å gjøre. 64 Renholdsrom I tillegg til et vanlig renholdsrom for serveringsstedet med tilhørende lokaler, må det være et separat bøttekott med utstyr som bare skal brukes i kjøkkenavdelingen, se Planløsning Personalrom Personalet skal ha separate garderober, toaletter og muligheter for håndvask. Arbeidsmiljølovgivningen og næringsmiddellovgivningen har krav til størrelse og utforming av personalrom. Dette er redegjort for i Planløsning Referanser 71 Utarbeidelse Dette bladet er revidert av Anders Kirkhus. Bladet erstatter Planløsning Kantiner utgitt våren 1989, samt deler av Planløsning Personalrom utgitt høsten 1993 og Funksjons- og møbleringsmål utgitt våren Fagredaktør har vært Ole Mangor-Jensen. Faglig redigering ble avsluttet i april 2006.

9

10

Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk

Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 08.07.2015 Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk Innledning Dette kapitlet omfatter bestemmelser

Detaljer

Kapittel 13. Miljø og helse

Kapittel 13. Miljø og helse Kapittel 13. Miljø og helse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 15.10.2014 Kapittel 13. Miljø og helse Innledning Dette kapitlet omfatter bestemmelser om luftkvalitet, termisk inneklima, strålingsmiljø,

Detaljer

Kapittel 13. Miljø og helse

Kapittel 13. Miljø og helse Kapittel 13. Miljø og helse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 28.02.2012 Kapittel 13. Miljø og helse Innledning Dette kapitlet omfatter bestemmelser om luftkvalitet, termisk inneklima, strålingsmiljø,

Detaljer

1.10.2013: Endringer i veiledningstekst til TEK10

1.10.2013: Endringer i veiledningstekst til TEK10 1.10.2013: Endringer i veiledningstekst til TEK10 Endringene i veiledningsteksten vises i kursiv. Bestemmelse Ny veiledningstekst Gammel veiledningstekst 3-7. Løfteinnretning Til bestemmelsen: Henvisning

Detaljer

FO RE LØ PI G UT KA ST

FO RE LØ PI G UT KA ST FO RE LØ PI G UT KA ST Forord Oslo kommune stiller, som bestiller, byggeier og leietaker, krav til livsløpet til sin bygningsmasse i bøkene Felles kravspesifikasjon for Oslo kommune. Bøkene er resultat

Detaljer

Kap 12 Planløsning og bygningsdeler i byggverk. Kap 12 Planløsning og bygningsdeler i byggverk. Kap 12 Planløsning og bygningsdeler i byggverk

Kap 12 Planløsning og bygningsdeler i byggverk. Kap 12 Planløsning og bygningsdeler i byggverk. Kap 12 Planløsning og bygningsdeler i byggverk Kap 12 Planløsning og bygningsdeler i byggverk Det er beskrevet tre ulike kravnivåer for planløsning, kommunikasjonsveier mv. i byggverk: 1. Generelle krav Dette er generelle krav som gjelder alle typer

Detaljer

Universell utforming - publikumsbygg. Univer

Universell utforming - publikumsbygg. Univer Universell utforming - publikumsbygg Et prosjekteringsverktøy Univer Et p tøy PUBLIKUMSBYGG Innhold 00:01 00: INNLEDNING 20.12.2012 Innhold 00:01 20.12.2012 Forord 00:02 20.12.2012 De sju prinsipper for

Detaljer

BYGGEPROGRAM 10.09.2014, revidert A. Linders NEDRE EIKER KOMMUNE, EIENDOMSAVDELINGEN ENDELIG FORPROSJEKT

BYGGEPROGRAM 10.09.2014, revidert A. Linders NEDRE EIKER KOMMUNE, EIENDOMSAVDELINGEN ENDELIG FORPROSJEKT 10.09.2014, revidert A. Linders NEDRE EIKER KOMMUNE, EIENDOMSAVDELINGEN ENDELIG FORPROSJEKT Innhold... 1 A GENERELL PROSJEKTINFORMASJON... 5 A0 Generelt... 5 A1 Byggeprogrammet... 5 A1.0 Bakgrunn for prosjektet...

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO PAP-12/9380-6 52726/12 06.09.2012 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling 207/12 30.08.2012

Detaljer

Innemiljø. 8-3 Innemiljø. 8-32 Luftkvalitet. 1. Uteluftens kvalitet

Innemiljø. 8-3 Innemiljø. 8-32 Luftkvalitet. 1. Uteluftens kvalitet Innemiljø 8-3 Innemiljø 8-32 Luftkvalitet 1. Uteluftens kvalitet Inneluften vil være avhengig av kvaliteten på uteluften. Forskriften stiller derfor krav om at man skal ta hensyn til kvaliteten på uteluften

Detaljer

FULL DELTAKELSE OG LIKESTILLING TILGJENGELIGE BYGG OG UTEOMRÅDER

FULL DELTAKELSE OG LIKESTILLING TILGJENGELIGE BYGG OG UTEOMRÅDER FULL DELTAKELSE OG LIKESTILLING TILGJENGELIGE BYGG OG UTEOMRÅDER 1 F O R O R D Deltakelse og likestilling Regjeringens mål er full deltaking og likestilling for funksjonshemmede i samfunnet. Universell

Detaljer

Bransjestandard for varelevering BVL utarbeidet av

Bransjestandard for varelevering BVL utarbeidet av Bransjestandard for varelevering BVL utarbeidet av LUKS (Leverandørenes Utviklings- og Kompetansesenter) NLF (Norges Lastebileier-Forbund) LTL (Logistikk- og Transportindustriens Landsforening) Oslo våren

Detaljer

Fellesarealer i omsorgsboliger

Fellesarealer i omsorgsboliger Karin Høyland, Karine Denizou og Jon Christophersen Fellesarealer i omsorgsboliger og sykehjem 345 Prosjektrapport 2003 Prosjektrapport 345 Karin Høyland, Karine Denizou og Jon Christophersen Fellesarealer

Detaljer

Tilgjengelig for alle. Bygg og atkomst. VEILEDER. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEILEDER FOR UNIVERSELL UTFORMING OKTOBER 2009

Tilgjengelig for alle. Bygg og atkomst. VEILEDER. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEILEDER FOR UNIVERSELL UTFORMING OKTOBER 2009 RANDABERG KOMMUNE VEILEDER FOR UNIVERSELL UTFORMING OKTOBER 2009 Tilgjengelig for alle. Bygg og atkomst. VEILEDER Randaberg kommune Det er mange turmuligheter i Randaberg, som her fra Harestadmyra. Foto:

Detaljer

Ventilasjon av frisørsalonger. og lokaler for hudpleie og negledesign

Ventilasjon av frisørsalonger. og lokaler for hudpleie og negledesign Ventilasjon av frisørsalonger og lokaler for hudpleie og negledesign 00. Forord 3 01. Sammendrag 3 02. Innledning 4 03. Ansvar for å følge lover og forskrifter 6 04. Ventilasjon i frisørsalonger 8 05.

Detaljer

Studentsamskipnadenes kommentarer til Teknisk forskrift 2010 (TEK10) 1. Studentsamskipnadenes rapport knyttet til Teknisk forskrift 2010 (TEK10)

Studentsamskipnadenes kommentarer til Teknisk forskrift 2010 (TEK10) 1. Studentsamskipnadenes rapport knyttet til Teknisk forskrift 2010 (TEK10) Studentsamskipnadenes kommentarer til Teknisk forskrift 2010 (TEK10) 1 Studentsamskipnadenes rapport knyttet til Teknisk forskrift 2010 (TEK10) Studentsamskipnadenes kommentarer til Teknisk forskrift 2010

Detaljer

Sarpsborg kommune. Vedlegg 5 Utforming av læringsarenaer/skoleanlegg Rom- og funksjonsbeskrivelser

Sarpsborg kommune. Vedlegg 5 Utforming av læringsarenaer/skoleanlegg Rom- og funksjonsbeskrivelser Sarpsborg kommune Vedlegg 5 Utforming av læringsarenaer/skoleanlegg Rom- og funksjonsbeskrivelser Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS

Detaljer

Utbyggingsenheten. Prosjekteringsanvisning barnehager

Utbyggingsenheten. Prosjekteringsanvisning barnehager Utbyggingsenheten Prosjekteringsanvisning barnehager PA 10201 rev. 6.0-01.08.2011 Side: 2 av 32 Rev.: 6, 01.08.2011 INNHOLD side 0 ORIENTERING...3 0.1 Generelt...3 0.2 Ansvar for innkjøp av inventar og

Detaljer

Standard for undervisningsrom ved UMB

Standard for undervisningsrom ved UMB Standard for undervisningsrom ved UMB Rapport fra prosjektgruppe Leif Thomas Geir Tutturen Anne Svinndal Bodil Norderval Anne Syversen Høvde Lena Kjøbli Grønflaten UMB, 21.05.08 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

Bransjestandard for varelevering

Bransjestandard for varelevering Bransjestandard for varelevering BVL utarbeidet av LUKS (Leverandørenes Utviklings- og Kompetansesenter) NLF (Norges Lastebileier-Forbund) NHO-LT (NHO Logistikk og Transport) Utgave nr. 2 Oslo, januar

Detaljer

Virkning av solavskjerming på energisparepotensial og dagslys i bygninger

Virkning av solavskjerming på energisparepotensial og dagslys i bygninger Virkning av solavskjerming på energisparepotensial og dagslys i bygninger Helge Venås Flægstad Master i energi og miljø Innlevert: Juni 2012 Hovedveileder: Eilif Hugo Hansen, ELKRAFT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Rengjøring av ventilasjonsanlegg Tilsmussing og rengjøringsbehov

Rengjøring av ventilasjonsanlegg Tilsmussing og rengjøringsbehov Rengjøring av ventilasjonsanlegg Tilsmussing og rengjøringsbehov Byggforskserien Byggforvaltning 752.250 Sending 2 2004 0 Generelt 01 Innhold Dette bladet handler om tilsmussing av ventilasjonsanlegg og

Detaljer

Din bruksanvisning UNINETT UFS 120 http://no.yourpdfguides.com/dref/2283191

Din bruksanvisning UNINETT UFS 120 http://no.yourpdfguides.com/dref/2283191 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for UNINETT UFS 120. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på UNINETT UFS 120 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Hovedfunksjonsprogram Sentralsjukehuset i Rogaland

Hovedfunksjonsprogram Sentralsjukehuset i Rogaland 5RJDODQGI\ONHVNRPPXQH 6HQWUDOVMXNHKXVHWL5RJDODQG +29(')81 6-216352*5$0 QRYHPEHU 2YHURUGQHGHIRUXWVHWQLQJHURJUDPPHEHWLQJHOVHU 'HSDUWHPHQWHWVYHLOHGHU 2YHURUGQHWSODQSURVHVV 5DPPHUJLWWLYLUNVRPKHWVSODQHQ 7RPWRJORNDOLVHULQJ

Detaljer

Universell utforming av skolebygg

Universell utforming av skolebygg STF50 A05070 - Åpen RAPPORT Universell utforming av skolebygg Med Strindheim skole som studieobjekt Solvår Wågø, Karin Høyland og Solveig Dale SINTEF Teknologi og samfunn Arkitektur og byggteknikk Juni

Detaljer

FUNKSJONSBESKRIVELSE AV-UTSTYR FOR UNDERVISNINGS- OG MØTEROM

FUNKSJONSBESKRIVELSE AV-UTSTYR FOR UNDERVISNINGS- OG MØTEROM UNINETT Fagspesifikasjon FUNKSJONSBESKRIVELSE AV-UTSTYR FOR UNDERVISNINGS- OG MØTEROM UFS nr.: 116 Versjon: 1.91 Status: Godkjent for AV-anbud Dato: 20.05. 2009 Tittel: Funksjonsbeskrivelse AV-utstyr for

Detaljer

Universell utforming flerleilighetsbygg

Universell utforming flerleilighetsbygg Byutvikling Universell utforming flerleilighetsbygg Et prosjekteringsverktøy Universell utforming Tilgjengelighet for alle INNLEDNING Innhold 00:01 00: INNLEDNING 01.02.2009 Innhold 00:01 01.02.2009 Forord

Detaljer

FOKUS PÅ SKOLEBYGG TILGJENGELIGHET - PLANLEGGING - BRUKERMEDVIRKNING

FOKUS PÅ SKOLEBYGG TILGJENGELIGHET - PLANLEGGING - BRUKERMEDVIRKNING FOKUS PÅ SKOLEBYGG TILGJENGELIGHET - PLANLEGGING - BRUKERMEDVIRKNING 1 FORORD Full deltakelse og likestilling har vært det overordnede målet i politikken for funksjonshemmede i mer enn 20 år. I Manneråkutvalgets

Detaljer

N Y T T. Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming. Nye energikrav. Våtrom og søknadsplikt. Uavhengig kontroll NR 1 DESEMBER 2010

N Y T T. Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming. Nye energikrav. Våtrom og søknadsplikt. Uavhengig kontroll NR 1 DESEMBER 2010 NR 1 DESEMBER 2010 N Y T T STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming Nye energikrav Våtrom og søknadsplikt Uavhengig kontroll I n n h o l d Leder 2 NTEK 10 og krav til

Detaljer

HMS OG VAREDISTRIBUSJON

HMS OG VAREDISTRIBUSJON HMS OG VAREDISTRIBUSJON DEN ENKELTE AKTØRS ROLLE VED VAREMOTTAKET HVEM HAR ANSVARET FOR HVA? Ved et varemottak er det mange aktører som har ulike roller og ulikt ansvar. Det finnes en rekke HMS-bestemmelser

Detaljer