Virksomhetsplan. -Med varme og vennskap tar vi vare på hverandre!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Virksomhetsplan. -Med varme og vennskap tar vi vare på hverandre!"

Transkript

1 Virksomhetsplan -Med varme og vennskap tar vi vare på hverandre!

2 Redigert JUNI

3 Innhold Velkommen til Sola Barnehage 4 Om Sola Barnehage 5 Pedagogisk plattform 6 Danning, lek, omsorg, læring 6 Visjon 7 Satsningsområde 8 Lek for livet 9 Den viktige hverdagen 10 Medvirkning 11 Barn i bevegelse 12 Tradisjoner 13 Mat og måltider 14 Bursdagsfeiring 14 Overgang barnehage skole 15 Barn med særskilte behov 15 Evaluering og dokumentasjon 16 Andre samarbeidspartnere 16 Sikkerhet og gode rutiner 16 Satsningsområder for perioden

4 Velkommen til Sola Barnehage Velkommen som leser av vår Virksomhetsplan! Her vil vi guide dere gjennom innholdet i barnehagen, gi dere innblikk i pedagogiske satsningsområder og den viktige hverdagen i barnehagen. Barnehagesektoren er i stadig endring, og våren 2015 forventer vi å få ny barnehagelov og ny rammeplan for arbeidet vårt. I Sola Barnehage er vi opptatt av kvalitet i alle ledd, og en viktig del av kvalitet er stabilt personale som trives og er glade i jobben sin. I Sola Barnehage har vi fått svært gode tilbakemeldinger på innhold og kvalitet, og personalets betydning for en god hverdag for barna. Her settes barnet i sentrum, og samarbeid og daglig kontakt med foreldrene ser vi som svært viktig for å gi barnet et godt barnehagetilbud. Vi ser fram til et godt samarbeid! Sola Barnehage Åsenvegen Sola tlf Mailadresse: Hjemmeside: 4

5 Om Sola Barnehage Sola Barnehage er en privat barnehage som er organisert som et samvirkeforetak og en ideell virksomhet. Barnehagen ligger på en lun og fin plass like ved Åsenhallen og Åsenløypa. Vi har trær, fjell og mye plass ute til å boltre oss på med hele 3,7 mål uteområde, spennende og variert til alle mulige former for lek. Barnehagens bygninger bærer preg av godt vedlikehold og godt inneklima. Vi har to 3-6 års avdelinger og en 0-3 års avdeling. Til sammen plass til 50 barn. 5

6 Pedagogisk plattform Helhetlig læringssyn, der danning, lek, omsorg og læring er grunnelementene. Vi betrakter barnet som en helhet (subjekt) i samspill med andre. Vi legger til rette for barnets beste og sørger for at barnet aktivt kan medvirke i det daglige i barnehagen. Barn er både kompetente og sårbare, og trenger voksne som støtter og veileder barna videre, men som også har et fang der barna kan få trøst og omsorg. Lek har en stor plass i barnehagen, og vi stimulerer til læring og utvikling gjennom å ivareta barnas nysgjerrighet, engasjement, kreativitet og mestring. Vi stimulerer til vennskap og gode sosiale relasjoner. Danning Vi er opptatt av hva som skaper en god framtid for alle, hva som er viktige verdier, kunnskaper og ferdigheter i vår tid: Danning er først og fremst en prosess som skjer i møtene mellom mennesker. Her møtes små og store mennesker, folk med ulik bakgrunn, kultur, religion og utdanning. Vår barnehage er en barnehage for alle barn: Vi motvirker diskriminering og mobbing gjennom å være rause mot hverandre og gjøre hverandre gode. Danning skjer i nært samarbeid med barnas hjem, og det er viktig at vi snakker sammen og blir enige om hvilke verdier vi er opptatt av. Det er viktig at foreldre støtter opp om verdier som motvirker egoisme og kjemping om alltid å være best. Vi vil ha fokus bort fra dette og istedenfor gjøre hverandre gode. I hverdagssituasjonene benytter vi oss av naturlige situasjoner til å få barna til å reflektere over hva som er gode handlinger for hverandre. Lek Leken prioriterer vi svært høyt i Sola Barnehage. Leken er gledesfylt, frivillig, spontan, og en skapende prosess styrt av barnet selv. Leken er barnets naturlige uttrykksform og viktigste aktivitet. Skal en skape en god barndom er gode venner og tid til lek viktig. Barn lærer gjennom alt de opplever og erfarer på alle områder. I Sola Barnehage vil barna utvikle og tilegne seg kunnskaper, ferdigheter, verdier og holdninger gjennom lek. leken gi barna positive opplevelser, utfordringer og venner. Gjennom leken opplever barna også motgang og lærer seg å takle konflikter. en av våre viktigste oppgaver som personal bli å legge forholdene til rette for et godt lekemiljø: Ved å iaktta, være tilgjengelig og delta i leken når det er hensiktsmessig. Da får de voksne et nærere forhold til barna, og mulighet til å se det enkelte barns behov. de voksnes nærhet skape trygghet i leken. Mer om leken i eget punkt s.8 6

7 Omsorg Barna får mulighet til å gi omsorg og motta omsorg, og vi legger stor vekt på gode sosiale relasjoner både blant barna, barn og voksne og mellom de voksne. Her er vi alle del av et fellesskap, barn, foreldre og personale Trygge og gode relasjoner er viktige for barna. Vi er opptatt av en god tilvenning med trygg tilknytning, og voksne som evner å vise omsorg og medfølelse til barna. Barna møter voksne som gir dem oppmerksomhet, har blikkontakt og hjelper barna til egenledelse. Satsningsområde framover: Gode Relasjoner, med fokus på å foredle kvaliteten i våre hverdagssituasjoner. Læring Barns læring i barnehagen skjer i all hovedsak gjennom lek og ofte i de mer eller mindre uformelle og ikke planlagte situasjonene. Læringen skjer ut fra barnets eget modningsnivå. Barn lærer når de er engasjerte, aktive og deltakende, og barns læring er nært knyttet til omsorg og lek. Hos oss skal barnas egne interesser og spørsmål danne grunnlaget for læringsprosesser og temaer i barnehagen. Rammeplanens fagområder knyttes naturlig inn i barnehagens temaarbeid, både i formelle og uformelle læringssituasjoner Vi varierer i måten å jobbe med temaarbeid på: noen ganger er temaarbeidet voksenstyrt men med utgangspunkt i noen barna jobber med/er opptatt av. Andre ganger er det barna selv som har undringer/spørsmål som starter et temaarbeid i stor eller liten grad. Et temaarbeid kan væriere mye over tid: alt fra en dag, til uker og måneder. Årsplanen vil si mer om tankene omkring temaarbeidet for kommende år. Personalet må være bevisst på å gi varierte erfaringer, og at læringen skal skje som resultat av prosesser. Progresjon i læring ivaretas gjennom aldersfordelte gruppearbeid og gjennom å ha store barn og små barn på ulike avdelinger. Vi har samlingsstund hver dag, noen ganger før lunsj og noen ganger tidligere på dagen. Ut fra dette har vi visjonen: Med varme og vennskap tar vi vare på hverandre! 7

8 Satsningsområde: Gode relasjoner Hvordan er relasjonene i vårt læringsmiljø? Bevisstgjøring på hvordan våre valg påvirker relasjonene i hverdagen Organisering og relasjoner Måter å snakke sammen på og relasjoner osv. Vi er i startgropen med dette som satsningsområde, og vil utdype mer i årsplanen etter hvert som vi jobber mer med dette. I tillegg fortsetter vi å ha leken i fokus som et satsningsområde for barn og voksne. Videreutvikle barnas lekemiljø med bedre materiell til late-som lek Voksnes måte å bli med i leken på, hva som utvider leken og gir barna nye impulser Beskyttelse av leken og tid til lek. Tema og prosjektarbeid skal også ha som mål å stimulere barnas lekekompetanse 8

9 Lek for livet Kristin Halvorsen, tale på barnehagekonferansen 2012: Alle skal få mulighet til å få en venn, holde på en venn og være en venn. Det høres lite ut, men det er stort! Mål for satsningen på lek: Alle barn opplever at de voksne verdsetter leken, gir oppmerksomhet og bidrar til å utvikle leken. Alle barn opplever å delta i lek ut fra sitt modningsnivå. Alle barn opplever voksne som støtter dem når de har behov for hjelp til å være med i lek. De voksne lærer barna gode strategier for å bli med/delta i lek. Alle barn øker sin sosiale kompetanse ved å være deltakende i lek og aktiviteter. Viktige utviklingsområder som turtaking, ta imot/utføre beskjeder, huske rekkefølger, ta initiativ til aktiviteter, tåle endringer, samarbeide og vise empati oppøves i lek. Alle barn opplever voksne som utfordrer deres komfortsone og hjelper dem til å søke nye utfordringer i lek og aktiviteter. Øvelse gjør mester! Lystbetonte aktiviteter er motiverende i seg selv. Vi øver på egenledelse i lek og læring: det å kunne planlegge, gjennomføre og avslutte en lek gir nyttige erfaringer som barna trenger. På hvilken måte jobber vi med lek? o Lek som spontan aktivitet o Lek i styrte lekegrupper o Lek med utgangspunkt i tema/fokus som avdelingen er opptatt av. Vi setter av tid til lek på alle avdelingene: Vi fortsetter å ha en ukerytme som gir mer muligheter for lek på avdelingene. Vi gir barna felles opplevelse som kan inspirere leken for eksempel ved å gå på tur/få besøk i barnehagen/lage rekvisita sammen/ta med ting hjemmefra som kan brukes i leken. Barn og voksne er kreative sammen og skaper ting de kan bruke i leken. Temaarbeid må ta utgangspunkt i det barna er opptatt av: barna lærer ved å være aktive og interesserte i det vi holder på med, og det er barnas egne erfaringer som gir den viktige læringen. Barn som har vansker med å komme med i lek får støtte fra de voksne. De voksne er stillasbyggere og har en iakttakende og aktiv rolle i leken. Avdelingene bruker deling av barnegruppen som pedagogisk virkemiddel: Vi deler etter behov, alt etter hva vi skal holde på med. Noen ganger deler vi i aldershomogene grupper, andre ganger med ulik alder på barna. Vi kaller de enkelte aldersgruppene på stor avdeling fro Bamsene (3-åringene). Kaninene (4- åringene) og Krokodillene (5-åringene). 9

10 Fiolene deler avdelingen opp i smågrupper hver dag. Dette gir mer ro omkring leken, og gir de voksne større anledning til å støtte barna ut fra deres utviklingsnivå. De voksne byr på seg selv og bruker sin fantasi! Utnytter situasjoner som oppstår. Situasjoner her og nå er like viktige som planlagte situasjoner. De voksne er bevisst barnas utviklingsnivå og gir dem nye utfordringer. Barn som leker ensidig eller velger samme aktiviteter / lekekamerater gang på gang, blir utfordret i styrte lekegrupper/temaarbeid. Den viktige hverdagen Mye av barnehagedagen består av hverdagssituasjoner som for eksempel måltid, hvile, av- og påkledning, stell og lek. Det er dette som er barnas viktigste læringsmiljø. De voksnes nærhet og holdninger er med på å nå målene om et trygt og aksepterende miljø. Gjennom vår satsningsområde vil vi det første året ha fokus på enkelte av våre hverdagssituasjoner og foredle relasjonene i disse. Andre ting vi legger vekt på i hverdagen: Hver morgen møter vi barn og foreldre i garderoben, og gir barnet en god start på dagen. Måltidet er et samlingspunkt på dagen, der store hjelper små, barna lærer å sende, vente på tur osv. Vi bruker mye tid på av- og påkledning i garderoben. Her er det godt at de store kan hjelpe de små. Dagsrytmen gjør barnet i stand til å danne seg begrep om tid. 10

11 Overgangssituasjoner er en viktig læringssituasjon, og det er viktig at de voksne samarbeider godt for å skape oversikt og mestring for barna. I barnehagen skal vi ikke skynde oss, men ha tid til å lage gode rutiner for disse viktige øyeblikkene som gjentar seg hver dag. Medvirkning Vi legger vekt på at barna skal medvirke på egen hverdag i barnehagen Hos oss betyr medvirkning at vi ser hvert barn og møter dem på deres premisser: ulike interesser og personligheter er spennende, og alle barn er viktige for gruppa. lytter til barn med kroppen, benytter alle sanser for å fange opp og forstå hva barna prøver å uttrykke av ønsker og behov. Dette er spesielt viktig for de minste i barnehagen, og det å oppleve å bli forstått gir barnet den tryggheten det trenger for å utvikle seg. ikke må ha for travel hverdag, - det å alltid ha noe å gjøre / mye styrt opplegg hindrer barnas eget initiativ. tar barnas uttrykk på alvor og sammen kommer fram til gode løsninger. er opptatt av at barn ikke skal ha for mange valg. Det kan ofte være vanskelig for barna å forstå konsekvensene av valg de gjør, og vi voksne må sørge for at valgene står i forhold til barnets modningsnivå. Barn som må ta for mange valg kan lett bli utrygge. voksne må legge gode rammer rundt livet i barnehagen slik at barn får være barn og leke for livet! Personalet må stadig ta opp til vurdering hva som hindrer barns medvirkning i vår barnehage, for eks: Har vi for mange regler? Ser vi muligheter nåer barn kommer med gode forslag? Har vi for mye sikkerhetsbriller på oss? Er vi redde for kaos? i leken er opptatt av barnas eget initiativ: Dvs at voksne glemmer seg selv og lar barna slippe til med sin kreativitet og fantasi. De voksne skal være stillasbyggere, beskytte og hjelpe til å 11

12 videreutvikle leken. Dette gjelder også i styrte aktiviteter. Aldersdelte grupper skal ta utgangspunkt i noe barna er opptatt av og barna skal stimuleres til å bruke egen kreativitet og fantasi for å gjøre seg nye erfaringer om et tema. Barna dras med i planleggingen av et tema, små skritt om gangen og en voksen som sammen med barna legger nye planer for neste trinn i det de skal gjøre. Barn i bevegelse Uteområdet: 3,7 mål lekeareal tilrettelagt for varierte fysiske erfaringer for store og små. Vi har klatretrær, fjell, grusganger der barna må jobbe for å klare å komme opp bakkene, flere store hauger, klatrestammer i tre, lune områder som innbyr til mye utelek hele året, stor boltreplass som skjermer barnas lek over tid, gjemmeplasser, grillhytte, mange små lekehytter osv. Uteleken blir lagt stor vekt på i barnehagen. Dagsrytmen innbyr til mye utelek. Vi er ute hver dag, uansett vær. Turdager: Alle avdelingene har egne turdager som går til skog og mark i barnehagens nærmiljø. For de store avdelingene har turene lengre varighet enn for den minste. Vi spiser ute og gjør varierte erfaringer om vær og vind. Vi legger vekt på lek, opplevelse og oppdagelser i ulendt terreng, der barna får oppleve å bruke kroppen på alle mulige måter. Barna blir glade i naturen og lærer å ta vare på den. Samarbeid med Sola Videregående skole, idrettslinja: Vi har årlig samarbeid med idrettslinja. Her får vi delta i elevenes aktivitetsopplegg i Åsenhallen til sammen ca 16 ganger hver vinter. Dette samarbeidet er helt unikt, og veldig spennende for barna! 12

13 Aktivitetsopplegg: Vi har i periodevis tilrettelagte fysiske aktiviteter preget av lek med for eksempel hinderløyper ute/inne, bevegelsesleker, sangleker osv. Aktivitetene bærer preg av gjentakelser for å sikre mestring Tradisjoner Målet med barnehagens tradisjoner er å skape samhold i barnehagen og gi barnehagen identitet. Det er viktig å ha noe å glede seg til i løpet av året, og gjenkjenne tradisjoner fra år til år Vi legger vekt på å følge naturlige tradisjoner i årstidene og ta opp tema fra høytidene. Tradisjonene og planer for kommende år er å finne i Årsplanen. 13

14 Mat og måltider I Sola barnehage får barna servert sunn mat i henhold til Helsedirektoratets veiledningshefte til personale i barnehage Bra mat i barnehagen. Grovt brød, grove kornprodukter med minimum 3 kvarter på brødskalaen. Lettmelk/ekstralett melk eller vann til drikke Variert mat i løpet av uken: to dager brødmåltid med ulike sorter pålegg og brød, to dager med annen type måltid: varmmat, salat, havregrøt eller lignende. Meny blir hengt opp i garderobene. Frukt og grønnsaker tilbys hver dag. Sjelden søtsaker/kaker, kun ved helt spesielle anledninger. Foreldre tar selv med matpakke til frokost og turdagen (stor avdeling), og da ønsker vi også at foreldrene sender med sunn mat og eventuelt litt frukt/grønnsaker. Det anbefales å lese gjennom veilederen nevnt ovenfor. Måltidet betyr samhandling og vennskap, men er også en pedagogisk arena som gir gode muligheter for læring på mange områder. Barna lærer av hverandre og ved voksne rollemodeller. Ordenshjelpordning på stor avdeling Vi er opptatt av at alle bidrar til å sende mat og hjelpe hverandre. Vi snakker om hva vi liker av mat og toner ned fokuset på hva de ikke liker. Bursdagsfeiring Hvert barn blir gjort stas på i samling den dagen de fyller året. I tillegg har vi en egen felles bursdagsfeiring siste fredag i måneden for alle barn som har fylt året denne måneden. På felles bursdagssamling tar barna fram kronene sine fra skapet og viser seg fram. 14

15 Vi har alltid en liten forestilling på bursdagssamlingen og har tatt bort fokuset på spising. Siden bursdagsfeiringene er på en fredag er det alltid ekstra god mat. Vi har smoothie til dessert på fredagen med bursdagsfeiring. Feiring av bursdager hjemme: Mange ønsker å invitere venner til bursdagsfeiringene. Vi har tillatt at foreldrene selv henger opp lapper i barnehagen, men personalet har ikke mulighet til å ta ansvar/følge opp dette. Vi oppfordrer alle til å tenke seg nøye om hvem de inviterer og ikke utelater ett eller to barn av en gruppe. Det er foreldrenes ansvar å ivareta dette, det må ikke overlates til barnet selv å bestemme hvem som skal komme i bursdagen. Overgang barnehage - skole En god overgang må først og fremst være preget av positive opplevelser for barnet. Tilbudet til 5-åringene våre er preget av nysgjerrighet og utforsking, og vi har ikke fokus på direkte skoleforberedende aktiviteter. Barnehagens helhetlige målsetting gjelder også for 5-åringene. 5-åringen trenger å få tøyse, synge, rope, kose, klatre, hoppe, danse, løpe, brøle og prøve. De trenger å få tro på seg selv, tro på at de betyr noe. Barn med særskilte behov Vi er opptatt av at barnehagen skal være tilpasset alle barn og at den enkeltes unike egenskaper er viktige i gruppa. Det er barnet som alltid skal stå i sentrum, og alt vi gjør/samarbeider om vurderes ut fra hva vi mener er best for barnet. Vi samarbeider tett med følgende instanser: Spesialpedagog fra Sola kommune Sola PPT, med egen veileder som er inne i barnehagen ca 10 timer pr år timer og eventuelt mer ved behov. Vi gjennomfører ansvarsgruppemøter og samarbeidsmøter med foreldre og diverse instanser som er inne for å støtte barnet i sin utvikling. Alle barn med spesielle behov har krav på en individuell oppfølgingsplan i tråd med barnehagens satsningsområder, og noen barn har også krav på individuell støtte og oppfølging i hverdagen. Dette blir organisert som en naturlig del av barnehagelivet. Dersom barn strever i hverdagen er det viktig for oss å ha nært samarbeid med foreldrene og se hva vi som personale kan gjøre av endringer som hjelper barnet til en bedre hverdag. I noen tilfeller vil også PPT bidra med veiledning og støtte enten til foreldre eller til barnehagens personale. 15

16 Evaluering og dokumentasjon Personalet evaluerer og dokumenterer gjennom praksisfortellinger for å kunne reflektere over arbeidet vi gjør. Personalet er en del av en lærende organisasjon og har et ønske om stadig forbedre praksis. Foreldrene og barna får dokumentasjon i barnas egen bok, - vi samler bilder og fortellinger fra hele barnehageperioden. Foreldrene skal få innblikk i hverdagene og et utgangspunkt til samtale: vi har derfor månedsbrev, oppslag på avdelingene med dagsreferat. Personalet bruker møtene til å vurdere arbeidet og være i utvikling. På denne måten sikrer vi kontinuitet i arbeidet, langsiktig tenkning, og legger grunnlaget for videre kvalitetsutvikling. Andre samarbeidspartnere PBL: Barnehagen er medlem i Private Barnehagers Landsforbund, Arbeidsgiverseksjonen. Det betyr at de ansatte har gode stabile ansettelsesforhold med tariffavtale. PBL er alltid oppdatert politisk i forhold til det som har betydning for de private barnehagene, og jobber til beste for private barnehager. For å følge med på nyheter som angår private barnehager: Sola Kommune Personalet deltar i kommunens kompetanseheving og daglig leder har jevnlig samarbeid med andre private og kommunale barnehager, samt administrasjonen i avdeling barnehage. Vi planlegger vårt arbeid ut fra Sola Kommunes kvalitetsplan Den gode Solabarnehagen. Barnehagen samarbeider i tillegg med ulike instanser som PPT, Helsestasjon og Barnevernet. Dette kan være samarbeid i enkeltsaker eller på et overordnet nivå. Sikkerhet og gode rutiner I Sola Barnehage er vi opptatt av sikkerhet og gode rutiner. Vi arbeider stadig med å gjøre vår HMS til et godt redskap for å sikre oss kvalitet i alt vi gjør. Vi har egne rutiner for sikkerhet ute og inne, og avtale en gang pr. år med firma som går over alle lekeapparat og innemiljøet og ser om det er noe vi trenger å utbedre. Personalet har egen gjennomgang på sikkerheten ute en gang pr. mnd. 16

17 SATSNINGSOMRÅDER FOR PERIODEN BARNA Relasjoner, lek og læring Barns medvirkning Fokus mot mobbing, for inkludering En god overgang bhg.skole IKT i barnehagen Et godt språkmiljø Helhetlig læringssyn, pedagogisk praksis som bygger på barnas interesser, balanse mellom formelle og uformelle læringssituasjoner. Barnet som ressurs, erkjennelse av demokrati, jeg er viktig for de andre, medmenneske og god for andre. Alle barn er viktige for fellesskapet. Toleranse, tillit, respekt og anerkjennelse. Alle barn har ulike forutsetninger, rom for alle i gruppa. Rutiner for konflikthåndtering mellom barn, rutiner for å fange opp barn som trenger ekstra hjelp og støtte. Bidra i kommunens planarbeid. Krokodilleklubb, Gym i Åsenhallen, tema skolestart, vennskap på tvers, overnatting, skolebesøk Bevisstgjøring på bruk av IKT i arbeidet med barna. Mer aktiv hjemmeside, innføre nytt infosystem for foreldre. Bevisste voksne språkmodeller, rutiner for å fange opp språkvansker og tilrettelegge, støtte til flerspråklige barn. FORELDRENE Samarbeid basert på medvirkning Opprettholde gode rutiner Kvalitet på tilbudet Dokumentasjon omsorg, lek og læring Foreldres medvirkning i samarbeidsutvalget, innspill på planer, saker som opptar foreldre/samfunnet for øvrig. Viktigheten av personlig daglig kontakt, avklare gjensidige forventninger, innføre nytt system for skriftlig kontakt/påminnelser, tilgjengelige plandokumenter. Fokus på hva vi bør formidle for at foreldrene skal oppleve kvaliteten, be om tilbakemeldinger etter prosjekter, kompetente voksne, lavt fravær, stabile voksne, gode vikarordninger, god organisering. Synliggjøring med praksisfortellinger, bilder og i periodeskriv, mer aktiv hjemmeside/infoside for den enkelte avdeling. 17

18 PERSONALET Beholde og rekruttere gode ansatte Godt arbeidsmiljø basert på medvirkning En lærende barnehage Sammenheng i planene Lek og helhetlig læring Vurderingsarbeid og dokumentasjon HMS-satsning SAMARBEID PPT, Barnevern, Helsestasjon, fysio osv. Sola kommune Pbl Andre priv. bhg Diverse tilsyn/service Konkurransedyktig lønn, arbeidsplass med arbeidsglede, jevnlig kompetanseheving, medvirkning på møter og i hverdagen. Gode forsikringsordninger, studieturer. Møter med rom for innspill og gode diskusjoner. Medvirkningsmøter 1-2 g pr år, åpenhet i organisasjonen, Sette verdidebatter på sakslistene, opptatt av nyheter, samfunnsoppdraget, opplevd stolthet over den gode jobben en gjør. Faglig fokus på alle møter/planleggingsdager, vilje til endring hos den enkelte, tydelige mål å strekke seg mot, prosjektarbeid. Årsplan, pedagogisk plan med satsning og langsiktige mål. Årlig gjennomgang og evalueringfor å sikre sammenheng. Formelle og uformelle læringssituasjoner, pedagogisk praksis som bygger på helhetlig læringssyn og barnas interesser. Barnas medvirkning fra starten av prosjektene. Kurs i kommunen. Web-basert løsning på dokumentasjon med bilder. Dra barna med i dokumentasjonsarbeidet, tydeliggjøre innhold og kvalitet, læring og opplevelse/undring/barnas modningsprosesser. 2014: Hygiene, 2015: Psykososialt arbeidsmiljø, 2016: Ergonomi Videre nytt satsnings område hvert år ut fra PBL-HMS fokus. ANDRE INSTANSER Samarbeid i forbindelse med tidlig innsats, barns helse, barnets beste. Veiledning/tidskonto med kontaktperson i PPT. Annet etter behov barnegruppen/enkeltbarn. Den gode Solabarnehagen - Kvalitetsplan, Daglig leder på nettverk kommunale/private, kurs på tvers i kommunen, aktive i utvalg for utvikling av bhg.sektoren. Tariffavtale, forsikringer, HMS, Bedriftshelsetjeneste, div. medlemstilbud. Daglig leder delta på nettverk, pedledere veiledning med annen bhg, felles kurs Samarbeid om å avdekke avvik, utbedre fortløpende, ha gode systemer i henhold til daglig drift, sikkerhet, brannvern, HMS og bedriftshelsetjeneste. Styret skal holdes orientert om rapporter fra tilsyn. 18

19 EVALUERING - OG VURDERINGSARBEID På avdelingsnivå På ledernivå Hele personalet Foreldrene RAMMER Opprettholde aldersdelte avdelinger Tilsk./dekning Vedlikehold Stabilitet i styret Innspill fra barna satt i system, avdelingsmøter, periodeskriv, div. evaluering etter endt temaarbeid, utg.pkt i tilbakemeld fra foreldre Ledermøter, halvårsrapport, samarb/veil med ppt, årlig planleggingsdag Personalmøter/planleggingsdager, delta aktivt, sette agenda ut fra denne plan Daglig kontakt som innbyr til tilbakemeldinger/innspill. Foreldresamtaler, spørreundersøkelser, tilgjengelig styrer på mail/telefon. Foreldres medvirkning i samarbeidsutvalget, innspill på planer, saker som opptar foreldre/samfunnet for øvrig OG DRIFTSGRUNNLAG Ivareta 0-3 års avd og 3-6 års avd så langt det lar seg gjøre i opptaket. Opprettholde søkermassen ved å gi tilbud med god kvalitet, fornøyde foreldre er vårt beste rykte, Fullt belegg til enhver tid, info på hjemmeside. 100% likebehandling innen % barnehagedekning, utfordringer. Utføre vedlikehold jevnlig og ha en langsiktig plan over kommende vedlikehold. Tilstrebe å la styremedlemmene sitte lengre enn 2-års periode om de ønsker det. 19

20 20

ÅRSPLAN SOLA BARNEHAGE 2015-2016. Med varme og vennskap tar vi vare på hverandre!

ÅRSPLAN SOLA BARNEHAGE 2015-2016. Med varme og vennskap tar vi vare på hverandre! ÅRSPLAN SOLA BARNEHAGE 2015-2016 Med varme og vennskap tar vi vare på hverandre! 1 INNHOLD: Velkommen til nytt barnehageår 3 Personalet i Sola Barnehage 4 Kvalitet og service 5 Planer 6 Sola Barnehages

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

Utdanningssektoren. Årsplan for Volla barnehage 2015. Et godt sted å være få omsorg, leke og lære!

Utdanningssektoren. Årsplan for Volla barnehage 2015. Et godt sted å være få omsorg, leke og lære! Utdanningssektoren Årsplan for Volla barnehage 2015 Et godt sted å være få omsorg, leke og lære! Innhold: Innledning s. 1 Mål fra Virksomhetsplanen for barnehagene s. 1 1. Barnehagens verdigrunnlag og

Detaljer

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Velliveien. Revidert 10.11.14

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Velliveien. Revidert 10.11.14 ÅRSPLAN Avdeling Velliveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE Forside. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4

Detaljer

Espira Torshovdalen. Årsplan 2015-16 TORSHOVDALEN SOLKNATTEN

Espira Torshovdalen. Årsplan 2015-16 TORSHOVDALEN SOLKNATTEN Espira Torshovdalen TORSHOVDALEN SOLKNATTEN Årsplan 2015-16 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Kontaktinformasjon...4 Barnehagens verdigrunnlag...4 Mål for barnehageåret...4 Barnehagens organisering

Detaljer

INNLEDNING. I Storeng Familiebarnehage jobber:

INNLEDNING. I Storeng Familiebarnehage jobber: INNLEDNING Årsplanen for Storeng Familiebarnehage er utarbeidet i tråd med Lov om Barnehager og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Årsplanen vår viser hva vi er opptatt av i familiebarnehagen

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

ÅRSPLAN 2015-2016 LØNNÅS BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015-2016 LØNNÅS BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 LØNNÅS BARNEHAGE INNHOLDSFORTEGNELSE: Innledning Evaluering av året 2014-2015 Barnehagens pedagogiske plattform med mål og visjon Satsingsområder 2015-2016 Arbeidsmetoder Litt fra hver

Detaljer

PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017.

PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017. PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017. 1 Høyt lavt, under og over. Tekst : Lina Holt May Britt Frigstad Melodi: Lina Holt Barnehagen denne hagen på jord Hvor menneskebarna vokser og gror

Detaljer

KUNSTEN Å OMGÅS ANDRE

KUNSTEN Å OMGÅS ANDRE KUNSTEN Å OMGÅS ANDRE Samspillet mellom barna og personalet er det mest avgjørende for barnas mulighet til å utvikle seg i barnehagen. Barna må få oppleve seg selv som positive i et sosialt fellesskap.

Detaljer

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Hans Øverlandsvei. Revidert 10.06.14

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Hans Øverlandsvei. Revidert 10.06.14 ÅRSPLAN Avdeling Hans Øverlandsvei Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk KONTAKTINFORMASJON Melløsparken barnehage SA Dyreveien 16b 1532 Moss Tlf: 69206530 post@mellosparkenbarnehage.no

Detaljer

Gjennom 2015 skal vi utvikle tiltak for kvalitetskjennetegn, alle sammen, og holde trykket oppe, til beste for små og store, hver dag.

Gjennom 2015 skal vi utvikle tiltak for kvalitetskjennetegn, alle sammen, og holde trykket oppe, til beste for små og store, hver dag. Side 0 Innhold Forord... 2 Økonomi... 3 Balansert målstyring... 3 Brukerperspektivet og -medvirkning... 3 Hva bestemmer innholdet i barnehagen?... 4 Lov om barnehager... 4 Formålsparagrafen... 4 Rammeplan

Detaljer

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Årsplan for 2015 16 Kløvergården barnehage Et godt sted å være et godt sted å lære. - Lekne, rause barn med god selvfølelse. 1 INNHOLD Forord... 3 Barnehagens formål...

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Årsplan. for 2015. Haslum idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2

Årsplan. for 2015. Haslum idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2 Årsplan for 2015 Haslum idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 3 PERIODE 1 PERIODE 2 Vi vil at barna skal bli trygge på seg selv gjennom fokus på bevegelsesglede, sunt kosthold og gode holdninger! Vi ønsker

Detaljer

TRYGGHET LÆRING GLEDE Der voksne er tilstede!

TRYGGHET LÆRING GLEDE Der voksne er tilstede! Årsplan Tveit barnehage 2015-2016 Innhold... 3 BARNEHAGENS KONTAKTOPPLYSNINGER, BELIGGENHET OG TILBUD. 3 BARNEHAGENS VISJON OG VERDIGRUNNLAG... 4 BARNEHAGENS INNHOLD... 6 OMSORG:... 6 LEK:... 6 LÆRING:...

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL 1 INNHOLD INNLEDNING s. 3 AKTUELLE LOVER s. 3 OM BARNEHAGEN s. 4 LITT OM RAMMEPLANEN s. 4 BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅL s. 5 FORELDRESAMARBEID s. 6 BARNEHAGEHVERDAGEN s. 7 KOMMUNIKASJON

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK START PÅ BARNEHAGELIVET...

Detaljer

Årsplan 2015 Dr. Br Dr. Brandts Barnehage andts Barnehage 2015

Årsplan 2015 Dr. Br Dr. Brandts Barnehage andts Barnehage 2015 Årsplan 2015 Dr. Dr. Brandts Brandts Barnehage Barnehage Innholdsfortegnelse: Innledning... 3 Lov om barnehager... 3 Rammeplanen for barnehager... 3 Pioner Barnehager... 4 Dr. Brandts Barnehage... 5 Avdelingene...

Detaljer

ÅRSPLAN NOPRO BARNEHAGE 2014-2015. Samspill skaper resultater

ÅRSPLAN NOPRO BARNEHAGE 2014-2015. Samspill skaper resultater ÅRSPLAN NOPRO BARNEHAGE 2014-2015 Samspill skaper resultater VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR I NOPRO BARNEHAGE I år har vi valgt å ha to plan dokumenter. En årsplan og et informasjonshefte. Planene må ses

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

ÅRSPLAN FOR PORSHOLEN BARNEHAGE 2015-2016

ÅRSPLAN FOR PORSHOLEN BARNEHAGE 2015-2016 ÅRSPLAN FOR PORSHOLEN BARNEHAGE 2015-2016 VISJON: VI GIR TANKENE VINGER OG FØTTENE RØTTER KONTAKTINFO: ADRESSE: Porsholen barnehage Porsmyrvn.35 4314 Sandnes Mail:porsholen.barnehage@sandnes.kommune.no

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2013 2016 STINALØKKA KANVAS - BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN 2013 2016 STINALØKKA KANVAS - BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN 2013 2016 STINALØKKA KANVAS - BARNEHAGE INNHOLDSFORTEGNELSE Hva er en virksomhetsplan s. 1 Presentasjon av Stinaløkka Kanvas-barnehage s. 2 Visjon og verdier s. 2 Årsoversikt s. 3 Læring

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 EKEBERG BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015 EKEBERG BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 EKEBERG BARNEHAGE «EN GOD START VARER HELE LIVET» Tlf barnehage: 63862380 Lena Fåberg 99577701 mail: lena@ekebergbarnehage.no FORORD Årsplanen er et arbeidsdokument for personalet i Ekeberg

Detaljer

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage Årsplan 2014-2015 For Ellingsøy barnehage Adresse: Grønebelgvegen1 Hoffland, 6057 Ellingsøy Telefon: Kontor: 70 16 51 70 Fellesrom: 70 16 51 71 Personalet/Trådløs: 70 16 51 72 1 Ellingsøy barnehage Pedagogisk

Detaljer

Espira Gåserud Årsplan 2013/14

Espira Gåserud Årsplan 2013/14 Espira Gåserud Årsplan 2013/14 G Å S E R U D INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Personalet...4 Evaluering 2013...4 Espira Vigilo Pro...4 Renholdssoner...4 Espira Gåseruds pedagogiske plattform...5 Standarder...5

Detaljer