Virksomhetsplan. -Med varme og vennskap tar vi vare på hverandre!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Virksomhetsplan. -Med varme og vennskap tar vi vare på hverandre!"

Transkript

1 Virksomhetsplan -Med varme og vennskap tar vi vare på hverandre!

2 Redigert JUNI

3 Innhold Velkommen til Sola Barnehage 4 Om Sola Barnehage 5 Pedagogisk plattform 6 Danning, lek, omsorg, læring 6 Visjon 7 Satsningsområde 8 Lek for livet 9 Den viktige hverdagen 10 Medvirkning 11 Barn i bevegelse 12 Tradisjoner 13 Mat og måltider 14 Bursdagsfeiring 14 Overgang barnehage skole 15 Barn med særskilte behov 15 Evaluering og dokumentasjon 16 Andre samarbeidspartnere 16 Sikkerhet og gode rutiner 16 Satsningsområder for perioden

4 Velkommen til Sola Barnehage Velkommen som leser av vår Virksomhetsplan! Her vil vi guide dere gjennom innholdet i barnehagen, gi dere innblikk i pedagogiske satsningsområder og den viktige hverdagen i barnehagen. Barnehagesektoren er i stadig endring, og våren 2015 forventer vi å få ny barnehagelov og ny rammeplan for arbeidet vårt. I Sola Barnehage er vi opptatt av kvalitet i alle ledd, og en viktig del av kvalitet er stabilt personale som trives og er glade i jobben sin. I Sola Barnehage har vi fått svært gode tilbakemeldinger på innhold og kvalitet, og personalets betydning for en god hverdag for barna. Her settes barnet i sentrum, og samarbeid og daglig kontakt med foreldrene ser vi som svært viktig for å gi barnet et godt barnehagetilbud. Vi ser fram til et godt samarbeid! Sola Barnehage Åsenvegen Sola tlf Mailadresse: Hjemmeside: 4

5 Om Sola Barnehage Sola Barnehage er en privat barnehage som er organisert som et samvirkeforetak og en ideell virksomhet. Barnehagen ligger på en lun og fin plass like ved Åsenhallen og Åsenløypa. Vi har trær, fjell og mye plass ute til å boltre oss på med hele 3,7 mål uteområde, spennende og variert til alle mulige former for lek. Barnehagens bygninger bærer preg av godt vedlikehold og godt inneklima. Vi har to 3-6 års avdelinger og en 0-3 års avdeling. Til sammen plass til 50 barn. 5

6 Pedagogisk plattform Helhetlig læringssyn, der danning, lek, omsorg og læring er grunnelementene. Vi betrakter barnet som en helhet (subjekt) i samspill med andre. Vi legger til rette for barnets beste og sørger for at barnet aktivt kan medvirke i det daglige i barnehagen. Barn er både kompetente og sårbare, og trenger voksne som støtter og veileder barna videre, men som også har et fang der barna kan få trøst og omsorg. Lek har en stor plass i barnehagen, og vi stimulerer til læring og utvikling gjennom å ivareta barnas nysgjerrighet, engasjement, kreativitet og mestring. Vi stimulerer til vennskap og gode sosiale relasjoner. Danning Vi er opptatt av hva som skaper en god framtid for alle, hva som er viktige verdier, kunnskaper og ferdigheter i vår tid: Danning er først og fremst en prosess som skjer i møtene mellom mennesker. Her møtes små og store mennesker, folk med ulik bakgrunn, kultur, religion og utdanning. Vår barnehage er en barnehage for alle barn: Vi motvirker diskriminering og mobbing gjennom å være rause mot hverandre og gjøre hverandre gode. Danning skjer i nært samarbeid med barnas hjem, og det er viktig at vi snakker sammen og blir enige om hvilke verdier vi er opptatt av. Det er viktig at foreldre støtter opp om verdier som motvirker egoisme og kjemping om alltid å være best. Vi vil ha fokus bort fra dette og istedenfor gjøre hverandre gode. I hverdagssituasjonene benytter vi oss av naturlige situasjoner til å få barna til å reflektere over hva som er gode handlinger for hverandre. Lek Leken prioriterer vi svært høyt i Sola Barnehage. Leken er gledesfylt, frivillig, spontan, og en skapende prosess styrt av barnet selv. Leken er barnets naturlige uttrykksform og viktigste aktivitet. Skal en skape en god barndom er gode venner og tid til lek viktig. Barn lærer gjennom alt de opplever og erfarer på alle områder. I Sola Barnehage vil barna utvikle og tilegne seg kunnskaper, ferdigheter, verdier og holdninger gjennom lek. leken gi barna positive opplevelser, utfordringer og venner. Gjennom leken opplever barna også motgang og lærer seg å takle konflikter. en av våre viktigste oppgaver som personal bli å legge forholdene til rette for et godt lekemiljø: Ved å iaktta, være tilgjengelig og delta i leken når det er hensiktsmessig. Da får de voksne et nærere forhold til barna, og mulighet til å se det enkelte barns behov. de voksnes nærhet skape trygghet i leken. Mer om leken i eget punkt s.8 6

7 Omsorg Barna får mulighet til å gi omsorg og motta omsorg, og vi legger stor vekt på gode sosiale relasjoner både blant barna, barn og voksne og mellom de voksne. Her er vi alle del av et fellesskap, barn, foreldre og personale Trygge og gode relasjoner er viktige for barna. Vi er opptatt av en god tilvenning med trygg tilknytning, og voksne som evner å vise omsorg og medfølelse til barna. Barna møter voksne som gir dem oppmerksomhet, har blikkontakt og hjelper barna til egenledelse. Satsningsområde framover: Gode Relasjoner, med fokus på å foredle kvaliteten i våre hverdagssituasjoner. Læring Barns læring i barnehagen skjer i all hovedsak gjennom lek og ofte i de mer eller mindre uformelle og ikke planlagte situasjonene. Læringen skjer ut fra barnets eget modningsnivå. Barn lærer når de er engasjerte, aktive og deltakende, og barns læring er nært knyttet til omsorg og lek. Hos oss skal barnas egne interesser og spørsmål danne grunnlaget for læringsprosesser og temaer i barnehagen. Rammeplanens fagområder knyttes naturlig inn i barnehagens temaarbeid, både i formelle og uformelle læringssituasjoner Vi varierer i måten å jobbe med temaarbeid på: noen ganger er temaarbeidet voksenstyrt men med utgangspunkt i noen barna jobber med/er opptatt av. Andre ganger er det barna selv som har undringer/spørsmål som starter et temaarbeid i stor eller liten grad. Et temaarbeid kan væriere mye over tid: alt fra en dag, til uker og måneder. Årsplanen vil si mer om tankene omkring temaarbeidet for kommende år. Personalet må være bevisst på å gi varierte erfaringer, og at læringen skal skje som resultat av prosesser. Progresjon i læring ivaretas gjennom aldersfordelte gruppearbeid og gjennom å ha store barn og små barn på ulike avdelinger. Vi har samlingsstund hver dag, noen ganger før lunsj og noen ganger tidligere på dagen. Ut fra dette har vi visjonen: Med varme og vennskap tar vi vare på hverandre! 7

8 Satsningsområde: Gode relasjoner Hvordan er relasjonene i vårt læringsmiljø? Bevisstgjøring på hvordan våre valg påvirker relasjonene i hverdagen Organisering og relasjoner Måter å snakke sammen på og relasjoner osv. Vi er i startgropen med dette som satsningsområde, og vil utdype mer i årsplanen etter hvert som vi jobber mer med dette. I tillegg fortsetter vi å ha leken i fokus som et satsningsområde for barn og voksne. Videreutvikle barnas lekemiljø med bedre materiell til late-som lek Voksnes måte å bli med i leken på, hva som utvider leken og gir barna nye impulser Beskyttelse av leken og tid til lek. Tema og prosjektarbeid skal også ha som mål å stimulere barnas lekekompetanse 8

9 Lek for livet Kristin Halvorsen, tale på barnehagekonferansen 2012: Alle skal få mulighet til å få en venn, holde på en venn og være en venn. Det høres lite ut, men det er stort! Mål for satsningen på lek: Alle barn opplever at de voksne verdsetter leken, gir oppmerksomhet og bidrar til å utvikle leken. Alle barn opplever å delta i lek ut fra sitt modningsnivå. Alle barn opplever voksne som støtter dem når de har behov for hjelp til å være med i lek. De voksne lærer barna gode strategier for å bli med/delta i lek. Alle barn øker sin sosiale kompetanse ved å være deltakende i lek og aktiviteter. Viktige utviklingsområder som turtaking, ta imot/utføre beskjeder, huske rekkefølger, ta initiativ til aktiviteter, tåle endringer, samarbeide og vise empati oppøves i lek. Alle barn opplever voksne som utfordrer deres komfortsone og hjelper dem til å søke nye utfordringer i lek og aktiviteter. Øvelse gjør mester! Lystbetonte aktiviteter er motiverende i seg selv. Vi øver på egenledelse i lek og læring: det å kunne planlegge, gjennomføre og avslutte en lek gir nyttige erfaringer som barna trenger. På hvilken måte jobber vi med lek? o Lek som spontan aktivitet o Lek i styrte lekegrupper o Lek med utgangspunkt i tema/fokus som avdelingen er opptatt av. Vi setter av tid til lek på alle avdelingene: Vi fortsetter å ha en ukerytme som gir mer muligheter for lek på avdelingene. Vi gir barna felles opplevelse som kan inspirere leken for eksempel ved å gå på tur/få besøk i barnehagen/lage rekvisita sammen/ta med ting hjemmefra som kan brukes i leken. Barn og voksne er kreative sammen og skaper ting de kan bruke i leken. Temaarbeid må ta utgangspunkt i det barna er opptatt av: barna lærer ved å være aktive og interesserte i det vi holder på med, og det er barnas egne erfaringer som gir den viktige læringen. Barn som har vansker med å komme med i lek får støtte fra de voksne. De voksne er stillasbyggere og har en iakttakende og aktiv rolle i leken. Avdelingene bruker deling av barnegruppen som pedagogisk virkemiddel: Vi deler etter behov, alt etter hva vi skal holde på med. Noen ganger deler vi i aldershomogene grupper, andre ganger med ulik alder på barna. Vi kaller de enkelte aldersgruppene på stor avdeling fro Bamsene (3-åringene). Kaninene (4- åringene) og Krokodillene (5-åringene). 9

10 Fiolene deler avdelingen opp i smågrupper hver dag. Dette gir mer ro omkring leken, og gir de voksne større anledning til å støtte barna ut fra deres utviklingsnivå. De voksne byr på seg selv og bruker sin fantasi! Utnytter situasjoner som oppstår. Situasjoner her og nå er like viktige som planlagte situasjoner. De voksne er bevisst barnas utviklingsnivå og gir dem nye utfordringer. Barn som leker ensidig eller velger samme aktiviteter / lekekamerater gang på gang, blir utfordret i styrte lekegrupper/temaarbeid. Den viktige hverdagen Mye av barnehagedagen består av hverdagssituasjoner som for eksempel måltid, hvile, av- og påkledning, stell og lek. Det er dette som er barnas viktigste læringsmiljø. De voksnes nærhet og holdninger er med på å nå målene om et trygt og aksepterende miljø. Gjennom vår satsningsområde vil vi det første året ha fokus på enkelte av våre hverdagssituasjoner og foredle relasjonene i disse. Andre ting vi legger vekt på i hverdagen: Hver morgen møter vi barn og foreldre i garderoben, og gir barnet en god start på dagen. Måltidet er et samlingspunkt på dagen, der store hjelper små, barna lærer å sende, vente på tur osv. Vi bruker mye tid på av- og påkledning i garderoben. Her er det godt at de store kan hjelpe de små. Dagsrytmen gjør barnet i stand til å danne seg begrep om tid. 10

11 Overgangssituasjoner er en viktig læringssituasjon, og det er viktig at de voksne samarbeider godt for å skape oversikt og mestring for barna. I barnehagen skal vi ikke skynde oss, men ha tid til å lage gode rutiner for disse viktige øyeblikkene som gjentar seg hver dag. Medvirkning Vi legger vekt på at barna skal medvirke på egen hverdag i barnehagen Hos oss betyr medvirkning at vi ser hvert barn og møter dem på deres premisser: ulike interesser og personligheter er spennende, og alle barn er viktige for gruppa. lytter til barn med kroppen, benytter alle sanser for å fange opp og forstå hva barna prøver å uttrykke av ønsker og behov. Dette er spesielt viktig for de minste i barnehagen, og det å oppleve å bli forstått gir barnet den tryggheten det trenger for å utvikle seg. ikke må ha for travel hverdag, - det å alltid ha noe å gjøre / mye styrt opplegg hindrer barnas eget initiativ. tar barnas uttrykk på alvor og sammen kommer fram til gode løsninger. er opptatt av at barn ikke skal ha for mange valg. Det kan ofte være vanskelig for barna å forstå konsekvensene av valg de gjør, og vi voksne må sørge for at valgene står i forhold til barnets modningsnivå. Barn som må ta for mange valg kan lett bli utrygge. voksne må legge gode rammer rundt livet i barnehagen slik at barn får være barn og leke for livet! Personalet må stadig ta opp til vurdering hva som hindrer barns medvirkning i vår barnehage, for eks: Har vi for mange regler? Ser vi muligheter nåer barn kommer med gode forslag? Har vi for mye sikkerhetsbriller på oss? Er vi redde for kaos? i leken er opptatt av barnas eget initiativ: Dvs at voksne glemmer seg selv og lar barna slippe til med sin kreativitet og fantasi. De voksne skal være stillasbyggere, beskytte og hjelpe til å 11

12 videreutvikle leken. Dette gjelder også i styrte aktiviteter. Aldersdelte grupper skal ta utgangspunkt i noe barna er opptatt av og barna skal stimuleres til å bruke egen kreativitet og fantasi for å gjøre seg nye erfaringer om et tema. Barna dras med i planleggingen av et tema, små skritt om gangen og en voksen som sammen med barna legger nye planer for neste trinn i det de skal gjøre. Barn i bevegelse Uteområdet: 3,7 mål lekeareal tilrettelagt for varierte fysiske erfaringer for store og små. Vi har klatretrær, fjell, grusganger der barna må jobbe for å klare å komme opp bakkene, flere store hauger, klatrestammer i tre, lune områder som innbyr til mye utelek hele året, stor boltreplass som skjermer barnas lek over tid, gjemmeplasser, grillhytte, mange små lekehytter osv. Uteleken blir lagt stor vekt på i barnehagen. Dagsrytmen innbyr til mye utelek. Vi er ute hver dag, uansett vær. Turdager: Alle avdelingene har egne turdager som går til skog og mark i barnehagens nærmiljø. For de store avdelingene har turene lengre varighet enn for den minste. Vi spiser ute og gjør varierte erfaringer om vær og vind. Vi legger vekt på lek, opplevelse og oppdagelser i ulendt terreng, der barna får oppleve å bruke kroppen på alle mulige måter. Barna blir glade i naturen og lærer å ta vare på den. Samarbeid med Sola Videregående skole, idrettslinja: Vi har årlig samarbeid med idrettslinja. Her får vi delta i elevenes aktivitetsopplegg i Åsenhallen til sammen ca 16 ganger hver vinter. Dette samarbeidet er helt unikt, og veldig spennende for barna! 12

13 Aktivitetsopplegg: Vi har i periodevis tilrettelagte fysiske aktiviteter preget av lek med for eksempel hinderløyper ute/inne, bevegelsesleker, sangleker osv. Aktivitetene bærer preg av gjentakelser for å sikre mestring Tradisjoner Målet med barnehagens tradisjoner er å skape samhold i barnehagen og gi barnehagen identitet. Det er viktig å ha noe å glede seg til i løpet av året, og gjenkjenne tradisjoner fra år til år Vi legger vekt på å følge naturlige tradisjoner i årstidene og ta opp tema fra høytidene. Tradisjonene og planer for kommende år er å finne i Årsplanen. 13

14 Mat og måltider I Sola barnehage får barna servert sunn mat i henhold til Helsedirektoratets veiledningshefte til personale i barnehage Bra mat i barnehagen. Grovt brød, grove kornprodukter med minimum 3 kvarter på brødskalaen. Lettmelk/ekstralett melk eller vann til drikke Variert mat i løpet av uken: to dager brødmåltid med ulike sorter pålegg og brød, to dager med annen type måltid: varmmat, salat, havregrøt eller lignende. Meny blir hengt opp i garderobene. Frukt og grønnsaker tilbys hver dag. Sjelden søtsaker/kaker, kun ved helt spesielle anledninger. Foreldre tar selv med matpakke til frokost og turdagen (stor avdeling), og da ønsker vi også at foreldrene sender med sunn mat og eventuelt litt frukt/grønnsaker. Det anbefales å lese gjennom veilederen nevnt ovenfor. Måltidet betyr samhandling og vennskap, men er også en pedagogisk arena som gir gode muligheter for læring på mange områder. Barna lærer av hverandre og ved voksne rollemodeller. Ordenshjelpordning på stor avdeling Vi er opptatt av at alle bidrar til å sende mat og hjelpe hverandre. Vi snakker om hva vi liker av mat og toner ned fokuset på hva de ikke liker. Bursdagsfeiring Hvert barn blir gjort stas på i samling den dagen de fyller året. I tillegg har vi en egen felles bursdagsfeiring siste fredag i måneden for alle barn som har fylt året denne måneden. På felles bursdagssamling tar barna fram kronene sine fra skapet og viser seg fram. 14

15 Vi har alltid en liten forestilling på bursdagssamlingen og har tatt bort fokuset på spising. Siden bursdagsfeiringene er på en fredag er det alltid ekstra god mat. Vi har smoothie til dessert på fredagen med bursdagsfeiring. Feiring av bursdager hjemme: Mange ønsker å invitere venner til bursdagsfeiringene. Vi har tillatt at foreldrene selv henger opp lapper i barnehagen, men personalet har ikke mulighet til å ta ansvar/følge opp dette. Vi oppfordrer alle til å tenke seg nøye om hvem de inviterer og ikke utelater ett eller to barn av en gruppe. Det er foreldrenes ansvar å ivareta dette, det må ikke overlates til barnet selv å bestemme hvem som skal komme i bursdagen. Overgang barnehage - skole En god overgang må først og fremst være preget av positive opplevelser for barnet. Tilbudet til 5-åringene våre er preget av nysgjerrighet og utforsking, og vi har ikke fokus på direkte skoleforberedende aktiviteter. Barnehagens helhetlige målsetting gjelder også for 5-åringene. 5-åringen trenger å få tøyse, synge, rope, kose, klatre, hoppe, danse, løpe, brøle og prøve. De trenger å få tro på seg selv, tro på at de betyr noe. Barn med særskilte behov Vi er opptatt av at barnehagen skal være tilpasset alle barn og at den enkeltes unike egenskaper er viktige i gruppa. Det er barnet som alltid skal stå i sentrum, og alt vi gjør/samarbeider om vurderes ut fra hva vi mener er best for barnet. Vi samarbeider tett med følgende instanser: Spesialpedagog fra Sola kommune Sola PPT, med egen veileder som er inne i barnehagen ca 10 timer pr år timer og eventuelt mer ved behov. Vi gjennomfører ansvarsgruppemøter og samarbeidsmøter med foreldre og diverse instanser som er inne for å støtte barnet i sin utvikling. Alle barn med spesielle behov har krav på en individuell oppfølgingsplan i tråd med barnehagens satsningsområder, og noen barn har også krav på individuell støtte og oppfølging i hverdagen. Dette blir organisert som en naturlig del av barnehagelivet. Dersom barn strever i hverdagen er det viktig for oss å ha nært samarbeid med foreldrene og se hva vi som personale kan gjøre av endringer som hjelper barnet til en bedre hverdag. I noen tilfeller vil også PPT bidra med veiledning og støtte enten til foreldre eller til barnehagens personale. 15

16 Evaluering og dokumentasjon Personalet evaluerer og dokumenterer gjennom praksisfortellinger for å kunne reflektere over arbeidet vi gjør. Personalet er en del av en lærende organisasjon og har et ønske om stadig forbedre praksis. Foreldrene og barna får dokumentasjon i barnas egen bok, - vi samler bilder og fortellinger fra hele barnehageperioden. Foreldrene skal få innblikk i hverdagene og et utgangspunkt til samtale: vi har derfor månedsbrev, oppslag på avdelingene med dagsreferat. Personalet bruker møtene til å vurdere arbeidet og være i utvikling. På denne måten sikrer vi kontinuitet i arbeidet, langsiktig tenkning, og legger grunnlaget for videre kvalitetsutvikling. Andre samarbeidspartnere PBL: Barnehagen er medlem i Private Barnehagers Landsforbund, Arbeidsgiverseksjonen. Det betyr at de ansatte har gode stabile ansettelsesforhold med tariffavtale. PBL er alltid oppdatert politisk i forhold til det som har betydning for de private barnehagene, og jobber til beste for private barnehager. For å følge med på nyheter som angår private barnehager: Sola Kommune Personalet deltar i kommunens kompetanseheving og daglig leder har jevnlig samarbeid med andre private og kommunale barnehager, samt administrasjonen i avdeling barnehage. Vi planlegger vårt arbeid ut fra Sola Kommunes kvalitetsplan Den gode Solabarnehagen. Barnehagen samarbeider i tillegg med ulike instanser som PPT, Helsestasjon og Barnevernet. Dette kan være samarbeid i enkeltsaker eller på et overordnet nivå. Sikkerhet og gode rutiner I Sola Barnehage er vi opptatt av sikkerhet og gode rutiner. Vi arbeider stadig med å gjøre vår HMS til et godt redskap for å sikre oss kvalitet i alt vi gjør. Vi har egne rutiner for sikkerhet ute og inne, og avtale en gang pr. år med firma som går over alle lekeapparat og innemiljøet og ser om det er noe vi trenger å utbedre. Personalet har egen gjennomgang på sikkerheten ute en gang pr. mnd. 16

17 SATSNINGSOMRÅDER FOR PERIODEN BARNA Relasjoner, lek og læring Barns medvirkning Fokus mot mobbing, for inkludering En god overgang bhg.skole IKT i barnehagen Et godt språkmiljø Helhetlig læringssyn, pedagogisk praksis som bygger på barnas interesser, balanse mellom formelle og uformelle læringssituasjoner. Barnet som ressurs, erkjennelse av demokrati, jeg er viktig for de andre, medmenneske og god for andre. Alle barn er viktige for fellesskapet. Toleranse, tillit, respekt og anerkjennelse. Alle barn har ulike forutsetninger, rom for alle i gruppa. Rutiner for konflikthåndtering mellom barn, rutiner for å fange opp barn som trenger ekstra hjelp og støtte. Bidra i kommunens planarbeid. Krokodilleklubb, Gym i Åsenhallen, tema skolestart, vennskap på tvers, overnatting, skolebesøk Bevisstgjøring på bruk av IKT i arbeidet med barna. Mer aktiv hjemmeside, innføre nytt infosystem for foreldre. Bevisste voksne språkmodeller, rutiner for å fange opp språkvansker og tilrettelegge, støtte til flerspråklige barn. FORELDRENE Samarbeid basert på medvirkning Opprettholde gode rutiner Kvalitet på tilbudet Dokumentasjon omsorg, lek og læring Foreldres medvirkning i samarbeidsutvalget, innspill på planer, saker som opptar foreldre/samfunnet for øvrig. Viktigheten av personlig daglig kontakt, avklare gjensidige forventninger, innføre nytt system for skriftlig kontakt/påminnelser, tilgjengelige plandokumenter. Fokus på hva vi bør formidle for at foreldrene skal oppleve kvaliteten, be om tilbakemeldinger etter prosjekter, kompetente voksne, lavt fravær, stabile voksne, gode vikarordninger, god organisering. Synliggjøring med praksisfortellinger, bilder og i periodeskriv, mer aktiv hjemmeside/infoside for den enkelte avdeling. 17

18 PERSONALET Beholde og rekruttere gode ansatte Godt arbeidsmiljø basert på medvirkning En lærende barnehage Sammenheng i planene Lek og helhetlig læring Vurderingsarbeid og dokumentasjon HMS-satsning SAMARBEID PPT, Barnevern, Helsestasjon, fysio osv. Sola kommune Pbl Andre priv. bhg Diverse tilsyn/service Konkurransedyktig lønn, arbeidsplass med arbeidsglede, jevnlig kompetanseheving, medvirkning på møter og i hverdagen. Gode forsikringsordninger, studieturer. Møter med rom for innspill og gode diskusjoner. Medvirkningsmøter 1-2 g pr år, åpenhet i organisasjonen, Sette verdidebatter på sakslistene, opptatt av nyheter, samfunnsoppdraget, opplevd stolthet over den gode jobben en gjør. Faglig fokus på alle møter/planleggingsdager, vilje til endring hos den enkelte, tydelige mål å strekke seg mot, prosjektarbeid. Årsplan, pedagogisk plan med satsning og langsiktige mål. Årlig gjennomgang og evalueringfor å sikre sammenheng. Formelle og uformelle læringssituasjoner, pedagogisk praksis som bygger på helhetlig læringssyn og barnas interesser. Barnas medvirkning fra starten av prosjektene. Kurs i kommunen. Web-basert løsning på dokumentasjon med bilder. Dra barna med i dokumentasjonsarbeidet, tydeliggjøre innhold og kvalitet, læring og opplevelse/undring/barnas modningsprosesser. 2014: Hygiene, 2015: Psykososialt arbeidsmiljø, 2016: Ergonomi Videre nytt satsnings område hvert år ut fra PBL-HMS fokus. ANDRE INSTANSER Samarbeid i forbindelse med tidlig innsats, barns helse, barnets beste. Veiledning/tidskonto med kontaktperson i PPT. Annet etter behov barnegruppen/enkeltbarn. Den gode Solabarnehagen - Kvalitetsplan, Daglig leder på nettverk kommunale/private, kurs på tvers i kommunen, aktive i utvalg for utvikling av bhg.sektoren. Tariffavtale, forsikringer, HMS, Bedriftshelsetjeneste, div. medlemstilbud. Daglig leder delta på nettverk, pedledere veiledning med annen bhg, felles kurs Samarbeid om å avdekke avvik, utbedre fortløpende, ha gode systemer i henhold til daglig drift, sikkerhet, brannvern, HMS og bedriftshelsetjeneste. Styret skal holdes orientert om rapporter fra tilsyn. 18

19 EVALUERING - OG VURDERINGSARBEID På avdelingsnivå På ledernivå Hele personalet Foreldrene RAMMER Opprettholde aldersdelte avdelinger Tilsk./dekning Vedlikehold Stabilitet i styret Innspill fra barna satt i system, avdelingsmøter, periodeskriv, div. evaluering etter endt temaarbeid, utg.pkt i tilbakemeld fra foreldre Ledermøter, halvårsrapport, samarb/veil med ppt, årlig planleggingsdag Personalmøter/planleggingsdager, delta aktivt, sette agenda ut fra denne plan Daglig kontakt som innbyr til tilbakemeldinger/innspill. Foreldresamtaler, spørreundersøkelser, tilgjengelig styrer på mail/telefon. Foreldres medvirkning i samarbeidsutvalget, innspill på planer, saker som opptar foreldre/samfunnet for øvrig OG DRIFTSGRUNNLAG Ivareta 0-3 års avd og 3-6 års avd så langt det lar seg gjøre i opptaket. Opprettholde søkermassen ved å gi tilbud med god kvalitet, fornøyde foreldre er vårt beste rykte, Fullt belegg til enhver tid, info på hjemmeside. 100% likebehandling innen % barnehagedekning, utfordringer. Utføre vedlikehold jevnlig og ha en langsiktig plan over kommende vedlikehold. Tilstrebe å la styremedlemmene sitte lengre enn 2-års periode om de ønsker det. 19

20 20

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

2017/2018 ÅRSPLAN MALANGEN BARNEHAGE AVDELING MALANGSEIDET

2017/2018 ÅRSPLAN MALANGEN BARNEHAGE AVDELING MALANGSEIDET ÅRSPLAN MALANGEN BARNEHAGE AVDELING MALANGSEIDET 2017/2018 Tlf nummer til barnehagen: 90232583 Mail adresse fagleder: Marita marita.helene.johansen@balsfjord.kommune.no Enhetsleder: An-Magritt an-magritt.asplund@balsfjord.kommune.no

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Arbeidsmetode: Dagstavle: Vi bruker dagstavle i samling. Der henger det bilder av barna og hva de skal gjøre. Bilder av voksne henger også der.

Arbeidsmetode: Dagstavle: Vi bruker dagstavle i samling. Der henger det bilder av barna og hva de skal gjøre. Bilder av voksne henger også der. PERIODEPLAN PÅ KNALL HØSTEN 2017 Tema: Å skape/bygge gode relasjoner Dagsrytme; NÅR HVA 07.15-07.30 Lunta åpner Knall og Lunta 07.30-08.30 Frokost og frilek 09.30-08.45 Rydding 08.45-09.00 Samling 09.00-09.30

Detaljer

- Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015

- Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015 - Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015 Innhold 1. Innledning.. s.3 2. Ekornbarna våren 2015 s.4 2.1 Jeg og Oss....s.4 2.2 Våre temaer og mål for perioden...s.5-7 3. Praktiske

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2016

Årsplan for Trollebo 2016 Årsplan for Trollebo 2016 Sasningsområdene for Sørholtet barnehage er relasjoner og mobbing vi ønsker derfor å videreføre det arbeidet vi har gjort i høst. Gode relasjoner og mobbing handler først og fremst

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE Ura barnehage Øvermarka 67 8802 Sandnessjøen Telefon: Kontoret (Anita) 750 75 940/950 57 496 Kvitveisen 750 75 942/482 45 991 Blåklokka 750 75 943/482 45 991 Hestehoven/Rødkløveren

Detaljer

HOVEDMÅLET DETTE ÅRET ER:

HOVEDMÅLET DETTE ÅRET ER: HOVEDMÅLET DETTE ÅRET ER: «Vi ønsker aktive, lekende og glødende barn og voksne.» Dette ønsker vi at Jonatan skal være for barnas deres: En god og omsorgsfull avd. hvor alle barn blir sett, hørt og forstått

Detaljer

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR PLAN FOR FØRSTE HALVÅR - 2017 VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE DU FINNER OSS I SKOLEGATA 7 2821 GJØVIK VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE Vi er en 6-avdelings barnehage med plass til 147 enheter Barnehagens

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

ÅRSPLAN FOR ØVERBYGDA FAMILIEBARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR ØVERBYGDA FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN FOR ØVERBYGDA FAMILIEBARNEHAGE 2015-2017 - OMSORG-LEK-LÆRING-DANNING VI SETTER SPOR ÅRSPLANEN Det er utarbeidet pedagogisk årsplan i familiebarnehagen for å sikre kontinuitet i arbeidet. Årsplanen

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2016/2017

Årsplan for Trollebo 2016/2017 Årsplan for Trollebo 2016/2017 Hei alle sammen Denne høsten så blir vi 9 barn og 3 voksne på Trollebo og det gleder vi oss til. Når man er færre barn på avdelingen så får vi mer tid til det enkelte barn

Detaljer

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN.

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET I SYKEHUSBARNEHAGEN. FORMÅL: Barnehagelovens formålsparagraf er slik: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse

Detaljer

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt til i nærheten av skogsområde, stadion, Hallingmo,

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: irene.paulsen.salte@gjesdal.kommune.no

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Frøystad Andelsbarnehage 2008-2009

Frøystad Andelsbarnehage 2008-2009 DAGSRYTME Frøystad Andelsbarnehage 2008-2009 KL. 07.00 BARNEHAGEN ÅPNER Fra 07.00 07.30 er alle felles på kjøkkenet. Rolig aktivitet. Av sikkerhetsmessige er det viktig at foreldrene følger barna inn på

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling»

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» 1 Strand barnehage Barnehagen er en av 7 kommunale barnehager i Sortland. Vi har 3 avdelinger en forbeholdt barn fra 0-3 år,

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen Kvalitet i barnehagen Forord Kvalitet i barnehagen er navnet på et utviklingsprogram som er utviklet og gjennomført i barnehagene i Bydel Østensjø i perioden høsten 2008 til høsten 2010. Kvalitet i barnehagen

Detaljer

De som jobber på Eika er: Janne, teamleder, Bergljot pedagogisk leder og Lotte, assistent og en nyansatt assistent.

De som jobber på Eika er: Janne, teamleder, Bergljot pedagogisk leder og Lotte, assistent og en nyansatt assistent. ÅS KOMMUNE Nå nærmer det seg oppstart for de yngste barna i barnehagen. Vi kommer til å starte på avd. Grana, som vi får låne av de eldste barna. Men 12. oktober da skal den gamle delen være ferdig renovert,

Detaljer

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune 1 av 7 Holtålen Kommune Elvland barnehage Halvårsplan høsten 2011 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan 2 av 7 Barnehagens

Detaljer

Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe i barnehagene i Ski

Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe i barnehagene i Ski Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe i barnehagene i Ski Et refleksjonsverktøy for barnehagene Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe barnehagene er utarbeidet av en prosjektgruppe

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2015 / 2016. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar».

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar». Halvårsplan Barna er inne i deres siste halve barnehage år. Vi går nå en spennende vår i møte. Halvårsplanen vil gjelde fra 1. Februar til barna begynner på skolen. Vi er 18 barn, 3 voksne og 2 ekstraressurser

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2015/2016

Årsplan for Trollebo 2015/2016 Årsplan for Trollebo 2015/2016 August: Det første møte Fokus: tilvenning og relasjoner Mål: Barna skal bli trygge og vant med sin nye hverdag For mange av dere er denne høsten en spennende tid da dere

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE 2 Hva er en pedagogisk plattform: En pedagogisk plattform

Detaljer

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene ÅRSPLAN 2017-2019 - barnehagen for de gode opplevelsene INNHOLD Barnehagens formål og innhold 2 Barnehagene i Lunner 3 Presentasjon av barnehagen 4 Barnehagens visjon og verdier 5 Satsingsområder/fokusområder

Detaljer

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 ozlemalg@hotmail.com Telefon: 98876817 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/okernveien-familiebarnehage-veksthusflotten/

Detaljer

«FRISKUS» Friske barn i sunne barnehager!

«FRISKUS» Friske barn i sunne barnehager! Årsplan del 1, Kroka barnehage. Utdypende innhold leser dere i avdelingenes årsplan del 2. Årsplan del 1, Kroka barnehage. Utdypende innhold leser dere i avdelingenes årsplan del 2. «FRISKUS» Friske barn

Detaljer

Kl AKTIVITET - TUR Dersom barnet kommer senere enn kl Vær vennlig å ring oss!!

Kl AKTIVITET - TUR Dersom barnet kommer senere enn kl Vær vennlig å ring oss!! DAGSRYTME KL. 07.00 BARNEHAGEN ÅPNER Fra 07.00 08.30 ROLIG AKTIVITET Kl. 08.30 09.00 FROKOST Dersom barnet skal spise frokost i barnehagen er det fint om barnet kommer til dette tidspunktet. Vær oppmerksom

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

AVDELING FOR OPPVEKST

AVDELING FOR OPPVEKST AVDELING FOR OPPVEKST Utviklingsplan (virksomhetsplan) for perioden: 2016-2020 For ansvar: 2168 Tjenesteenhet: Egge barnehage/egge ressursbarnehage Ansvarlig tjenesteenhetsleder: Anne Stuevold Fokusområde

Detaljer

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2014 KLØFTAHALLEN BARNEHAGE VISJON: GLAD OG SPREK -AKTIV I LEK Innledning til årsplan 2014 Fokusområdet dette året er «Etikk, religion og filosofi». Årsplanen bygger på «Rammeplan

Detaljer

LOKAL ÅRSPLAN FOR SKOGLUND BARNEHAGE

LOKAL ÅRSPLAN FOR SKOGLUND BARNEHAGE LOKAL ÅRSPLAN FOR SKOGLUND BARNEHAGE 2016 raus - engasjert - kompetent - reflektert 1 Denne lokale årsplan for Skoglund barnehage bygger på felles Årsplan for Virksomheten Søndre Slagen barnehager 2016,

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

Hva skjer på Borgen september-november 2015

Hva skjer på Borgen september-november 2015 Hva skjer på Borgen september-november 2015 Personalet i spira Høytorp Fort har valgt Forskning og Uteliv som fordypning i en tre års periode fra 2015-2017. Det vil si at dette skal være hovedfokuset vårt

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan Venåsløkka barnehage 2012-2013 Forord Vi fortsetter arbeidet med den nye årsplanmalen som har sitt utspring i «Kvalitetutviklingsplanen». Vår årsplan har samme inndeling som den. Hvert kapittel

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR SEPTEMBER BLÅKLOKKENE

MÅNEDSBREV FOR SEPTEMBER BLÅKLOKKENE HEI! Et nytt barnehage år er godt i gang, og vi håper dere alle har hatt en fin start her hos oss på Blåklokkene. Studenter: Barnehagen vår er en praksis barnehage, for førskolestudenter v/ UiS. Marianne

Detaljer

Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage

Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage 1 En god arena for mestring og utvikling Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage Markveien 34 3060 Svelvik Telefon: 33 77 50 30 e-post: ebbestad@barnehage.svelvik.kommune.no www.svelvik.kommune.no 2 Kort

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013 Periodeplan for avdeling Lek August til desember 2013 Velkommen til et nytt barnehageår! Dette barnehageåret vil vi være 11 barn på avdelingen. 6 gutter og 5 jenter. Personalet på Lek er: Pedagogisk leder

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE I TROMSØYSUNDET BARNEHAGER

HANDLINGSPLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE I TROMSØYSUNDET BARNEHAGER HANDLINGSPLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE I TROMSØYSUNDET BARNEHAGER Mål: styrke barns sosiale kompetanse slik at mobbing unngås (forebyggende). Fokusområde Mål for barnet For å arbeide i retning

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

Halvårsplan for avdeling. Tyrihans. Høst 2012

Halvårsplan for avdeling. Tyrihans. Høst 2012 Halvårsplan for avdeling Tyrihans Høst 2012 BARNAS HUS SKAL VÆRE EN GOD BARNEHAGE, PREGET AV TRYGGHET, TRIVSEL, DANNING OG LÆRING FOR BARN OG VOKSNE. Barnas Hus Tyrihans. Halvårsplan, Del 2. Side 1 Vi

Detaljer

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage Årsplan 2014-2015 for Jakobsli Familiebarnehage FORORD Velkommen til Jakobsli Familiebarnehage. Jakobsli Familiebarnehage er en privateid barnehage med fire plasser for barn mellom 0-3 år. Barnehagen drives

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE

ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE Kontaktinformasjon Solveien familiebarnehage Adresse: Solveien 3 1415 Oppegård Tlf.nr til barnehagen: 91 24 60 50 E-post til barnehagen: Solveien3@hotmail.com

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet!

MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet! TEMA: Jeg og barnehagen min Periode: august november 2015 Satsningsområde: «Språk, sosial kompetanse og nærmiljø» MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet! Delmål: Vi i Martodden jobber mot:

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innholdsfortegnelse side 2 Innledning - praktiske opplysninger side 3 Barnehagens personale - Barnegruppa side 4 Leken Barnehagens satsningsområde side 5 Haltdalen barnehage side

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017

VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017 VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017 Gjelder fra november 2014 til november 2017 Innhold Innledning... 3 Vårt slagord... 3 Visjon... 3 Vår verdiplattform... 3 Lek og læring... 4 Vennskap... 5 Likeverd... 6 Satsningsområder...

Detaljer

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha det bra. Her skal barna

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! FORELDREUTGAVE K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE 2017-2020 Gjelder fra november 2017 til november 2020 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 3 Barnehagens samfunnsmandat... 3 Bråten barnehages verdiplattform og visjon...

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

-med livslang lyst til lek og læring. Årsplan for Sørumsand barnehage

-med livslang lyst til lek og læring. Årsplan for Sørumsand barnehage -med livslang lyst til lek og læring Årsplan for Sørumsand barnehage År 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE PRESENTASJON AV SØRUMSAND BARNEHAGE... 4 VERDIGRUNNLAG... 5 OMSORG, LEK OG LÆRING... 6 FAGOMRÅDENE... 7

Detaljer

OMSORG Mål Vi ønsker at barna skal oppleve det gjennom: VOKSENHANDLING Personalet i barnehagen skal: Vi som foresatte kan bidra med : Alle barn ved Byneset barnehager skal oppleve omsorg og bli sett i

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR ASKELADDEN

HALVÅRSPLAN FOR ASKELADDEN HALVÅRSPLAN FOR ASKELADDEN VINTEREN OG VÅREN 2013 EVALUERING AV HØSTHALVÅRET: Personalgruppa og barnegruppa er uendret fra i høst. Dagsrytmen. Vi har gjort litt endringer på dagsrytmen vår. Dette for å

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014.

Detaljer

Planleggingsdager 2015 Fredag 15. mai, torsdag 13. og fredag 14. august, mandag 9. og tirsdag 10. november. Løa. Hallingmo. Stallen. Stabburet.

Planleggingsdager 2015 Fredag 15. mai, torsdag 13. og fredag 14. august, mandag 9. og tirsdag 10. november. Løa. Hallingmo. Stallen. Stabburet. Hallingmo og Breidokk er to barnehagehus som samarbeider med felles ledelse. Dette er et prøveprosjekt for dette barnehageåret, og siden vi samarbeider lager vi felles årsplan. Barnehagene ligger sentralt

Detaljer

ÅRSPLAN. BRUNES NATURBARNEHAGE 2015-2016 Del 1

ÅRSPLAN. BRUNES NATURBARNEHAGE 2015-2016 Del 1 ÅRSPLAN BRUNES NATURBARNEHAGE 2015-2016 Del 1 Vår visjon: Trivelig og annerledes en herlig barndom Trivelig fordi barnehagen består av glede, humor, trivsel, felleskap og positivitet Annerledes fordi barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE TROLLSKOGEN BARNEHAGE, KANTARELLEN 23, 1405 LANGHUS TLF.: 64 91 18 20-26 1 Innledning Velkommen til et nytt barnehageår! Som vanlig gir årsplanen oversikt over

Detaljer

Respekt, omsorg, mangfold, trygghet

Respekt, omsorg, mangfold, trygghet Hverdagsaktivitet: Ankomst i barnehagen om ankomst i bhg? Tar imot i gangen, sier Hei + barnets navn!. Oppfordrer barn og foreldre til å komme inn dersom frokosten er i gang, ellers møtes barnet i gangen

Detaljer

Kvalitetsplan for SFO i Porsgrunn kommune

Kvalitetsplan for SFO i Porsgrunn kommune Kvalitetsplan for SFO i Porsgrunn kommune Innledning Jf. opplæringsloven 13-7 skal alle kommuner ha et tilbud om skolefritidsordning før og etter skoletid for elever på 1.-4.årstrinn, samt for elever med

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Barnehageåret 2012-2013 Velkommen til Gamlegrendåsen barnehage 2012-2013. Dette barnehageåret fokuserer vi på omsorg, leik, læring og danning i perioder gjennom året. Vi

Detaljer

PERIODEPLAN FOR KREKLING

PERIODEPLAN FOR KREKLING PERIODEPLAN FOR KREKLING Oktober-november 2014 Satsningsområde: Vennskap Mål: Alle barn skal ha en venn. Å få venner er grunnlaget for for barns trivsel og meningskaping i barnehagen. I samhandling med

Detaljer

BLLINGSTAD BARNEHAGE VIRKSOMHETS PLAN

BLLINGSTAD BARNEHAGE VIRKSOMHETS PLAN BLLINGSTAD BARNEHAGE VIRKSOMHETS PLAN INNHOLD Innledning side 3 Rammeplan side 4 Asker Kommune side 4 Barnehagens visjon side 5 Våre verdier side 6 Mål side 7 Sosial kompetanse side 8 Barn med individuelle

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

Årsplan for Hol barnehage 2013

Årsplan for Hol barnehage 2013 Årsplan for Hol barnehage 2013 Hol barnehage der barn, foreldre og personale gleder seg til å komme hver dag. Hol barnehage med barnas natur og kulturopplevelser i sentrum Årsplanen bygger på FN s barnekonvensjon,

Detaljer

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Barnehagens 4 grunnpilarer: Læring gjennom hverdagsaktivitet og lek Voksenrollen Barnsmedvirkning Foreldresamarbeid Disse grunnpilarene gjennomsyrer alt vi gjør i barnehagen,

Detaljer

Årsplan 2013. Grønberg barnehage. Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring.

Årsplan 2013. Grønberg barnehage. Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring. www.malvik.kommune.no Årsplan 2013 Grønberg barnehage Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Innholdsfortegnelse: 1. Informasjon om barnehagen

Detaljer

Gjennomgående tema for 2011-2012 i Lund barnehage

Gjennomgående tema for 2011-2012 i Lund barnehage Gjennomgående tema for 2011-2012 i Lund barnehage Det som blir det gjennomgående temaet dette barnehageåret er mer et resultat av endrede rammebetingelser enn et tema ut fra det pedagogiske innholdet.

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: styrer.nesjane@gjesdal.kommune.no Barnehagens

Detaljer

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Vår visjon: Vi har det grønneste gresset Våre verdier: MOT KJÆRLIGHET BEGEISTRING Dere står foran en spennende tid,

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE 1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Halvårsplan 2012 Dette er en halvårsplan for Grønberg barnehage, som

Detaljer

August 2011. Grandehagen Barnehage 4 FERIE 1 FERIE 3 FERIE 7 FERIE 5 FERIE 2 FERIE 6 FERIE. 8 Planleggin gsdag. Foreldre møte kl.18.

August 2011. Grandehagen Barnehage 4 FERIE 1 FERIE 3 FERIE 7 FERIE 5 FERIE 2 FERIE 6 FERIE. 8 Planleggin gsdag. Foreldre møte kl.18. August 0 Planleggin gsdag 0 0 0 Foreldre møte kl..0 I Grandehagen barnehage vil vi: gi barna nye positive og gode opplevelser og erfaringer - la barna få oppleve et stimulerende og lærerikt miljø - la

Detaljer

[Skriv inn tekst] PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011

[Skriv inn tekst] PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011 PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011 INNHOLD Innledning Presentasjon ansatte Kort om Hompetitten Barns medvirkning Sosial kompetanse Lek og læring Fokusområder Innledning I år har vi valgt å lage

Detaljer

Plan for Vestavind høsten/vår

Plan for Vestavind høsten/vår Plan for Vestavind høsten/vår 2017-18 På vestavind er det 10 barn 5 født i 2015 og 5 født i 2016, 2 jenter og 8 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: David 100% assistent, Hilde 100% assistent og Henriette

Detaljer

Plan for Sønnavind

Plan for Sønnavind Plan for Sønnavind 2017-2018 På Sønnavind er det 9 barn født i 2016, 2 jenter og 7 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: Tuba 100% assistent, Maria 40% assistent, Anne 40% konstituert pedagogisk leder og 60%

Detaljer

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan for høsten 2014 Velkommen til et nytt barnehageår på Indianerbyen. Denne periodeplanen gjelder fra september og frem til jul. Vi

Detaljer