INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE 1 av 79

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE 1 av 79"

Transkript

1 INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE 1 av 79 Dato: Sted: Styrerommet, Campus Ås Tid: Kl Lunsj kl INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Saksnr. Sakstittel Tid Side 109/2014 Godkjenning av innkalling og sakliste /2014 Godkjenning av protokoll fra (vedlegg til protokollen legges kun ut på internett) 111/2014 Referat fra IDF-møtet (deles ut i møtet) 112/2014 Orienteringssaker fra Styreleder Rektor /2014 Gjennomgang av referat fra etatsstyringsmøtet /2014 Orientering om fakultetsstrategiene /2014 NMBUs innspill til SAKS /2014 Invitasjon til campussamarbeid /2014 Strategisk campusutvikling Ås; etablering av prosjektstyre og fullmakt til inngåelse av avtale om eksternt oppdrag /2014 Styrets risikovurderinger /2014 Delstrategi innovasjon godkjenning /2014 Opptakstall høsten /2014 Skikkethetsnemnd 122/2014 Oppnemning av nominasjonskomité 123/2014 Rekruttering - tilsetting av professor II ved Handelshøgskolen Noregs miljø- og biovitskaplege universitet (HH-NMBU) 124/2014 Referatsaker På papir a) Delårsrapportering 2. tertial 2014 til Kunnskapsdepartementet Kun på internett: NMBU Universitetsstyret Møtedato

2 2 av 79 2 Saksnr. Sakstittel Tid Side 123/2014 Eventuelt b) Brev fra KD datert : Invitasjon til møte med politisk ledelse om institusjonelle rammevilkår for utvikling av verdensledende miljøer 11. november 2014 c) Referat fra Studieutvalget Eventuelt forfall meldes Lise Gorseth på epost eller tlf Siri B. Hatlen styreleder NMBU Universitetsstyret Møtedato

3 US-sak 110/2014 UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET 3 av 79 Dato: Sted: Spiserommet, bygg 14, Campus Adamstuen Tid: Kl Tilstede: Siri B. Hatlen, Anne Storset, Camilla Kielland, Marianne Harg, Mikkel Brandt Berknæs, Morten Sørlie, Jørgen Skeide, Ruth Haug, Trond Langseth, Jens Oddershede Forfall: Alt Bjørseth, Marit Engelsjord Negård Administrasjonen: Mari Sundli Tveit, Siri Margrethe Løksa, Birger Kruse, Jan Olav Aasbø, Halvor Hektoen Protokoll: Lise Gorseth 96/2014 Godkjenning av innkalling og sakliste Vedtak: Universitetsstyret godkjente innkalling og saksliste. 97/2014 Godkjenning av protokoll fra Vedtak: Universitetsstyret godkjente protokollen. 98/2014 Referat fra IDF-møtet Referat fra sentralt IDF-møte 3. september 2014 ble delt ut i møtet. Punktene fra referatet ble orientert om under hver enkelt sak. Referatet legges ved protokollen. 99/2014 Orienteringssaker fra Styreleder Ingen orienteringer fra styreleder. Rektor Rektor informerte om og beklaget på det sterkeste epost med personsensitiv informasjon som kom på avveie siste uke. Rektor satte i gang tiltak umiddelbart da dette ble oppdaget. NMBU Universitetsstyret Møtedato

4 4 av 79 2 Universitetsstyret ber om å bli orientert om tiltakene som har blitt gjennomført for å unngå at noe tilsvarende kan skje igjen, på et egnet tidspunkt. Studieopptaket høsten 2014 Universitetsstyret blir ytterligere informert Immatrikulering Bioforsk, Skog og Landskap og NILF skal fusjonere og det er opprettet et interimsstyre hvor rektor deltar 4 artikler publisert i Science på hvetegenomet tidligere i år to av artiklene hadde NMBU-forskere som førsteforfattere Rektor presenterte hvordan NMBU kan integrere arbeidet med strategisk campusplan og Statsbyggprosjektene. Rektor anbefaler å etablere én felles prosjektorganisasjon for disse prosjektene, da det er viktig å se prosjektene under ett. Rektor ønsker å knytte til seg ekstern kompetanse i ledelse og styring av prosjektarbeidet. Rektor vil legge fram sak om dette på styremøtet og ba i møtet om foreløpige tilbakemeldinger fra Universitetsstyret. 100/2014 Faglig presentasjon av Hege Kippenes Skogmo, førsteamanuensis ved Institutt for sports- og familiedyr, VetBio: Bildediagnostikk i klinikk og forskning ved NMBU-NVH. Universitetsstyret takker førsteamanuensis Hege Kippenes Skogmo for en interessant og god presentasjon. Strategi og ledelse 101/2014 NMBUs deltakelse på dialogmøtet med kunnskapsministeren Rektor redegjorde for den videre prosess med utvikling av NMBUs SAKS-innspill hvor milepælene er: 12. september, dialogmøte med Kunnskapsdepartementet 15. september, internt seminar for ledere og tillitsvalgte 25. september, Universitetsstyret gir rammer og retning for NMBUs SAKS-innspill 6. november, Universitetsstyret vedtar det endelige innspillet til Kunnskapsdepartementet Vedtak: På dialogmøtet møter: Styreleder Siri Hatlen Rektor Mari Sundli Tveit Eksternt oppnevnt styremedlem Marianne Harg Internt valgt styremedlem Anne Storset NMBU Universitetsstyret Møtedato

5 5 av 79 3 Student Jørgen Skeide Prorektor Halvor Hektoen Det utarbeides en 10 minutters innledning for styreleder til dialogmøtet med Kunnskapsdepartementet med utgangspunkt i styrets innspill. Rektor innarbeider innspill gitt fra Universitetsstyret når ny SAKS-sak legges fram på styremøtet /2014 Delstrategi innovasjon Universitetsstyret understreket at prioritering av tiltakene i strategien må hensyntas i de årlige budsjettbehandlingene. NMBU har utviklet en god strategi for innovasjon, men styret vurderer at det er behov for noen språklige presiseringer og å foreta noen avklaringer på forhold tatt opp i møtet. Vedtak: 1. Universitetsstyret ber om å få seg forelagt en endelig versjon av «Strategiske valg for NMBUs bidrag til innovasjon og verdiskaping » basert på styrets innspill til godkjenning på neste styremøte. 2. Gjennomføring av tiltak for å implementere de strategiske valgene som har budsjettmessige konsekvenser vurderes i forbindelse med budsjettbehandlingene. 103/2014 Lokale lønnsforhandlinger 2014 Universitetsstyret sluttet seg til rektors forslag om ikke å legge inn ekstra midler i potten til de lokale lønnsforhandlingene etter Hovedtariffavtalens i Når det gjelder spørsmålet om utjevning av eventuelle ubegrunnede lønnsforskjeller som følge av fusjonen, ønsker styret at dette skal skje over tid innenfor rammen av lønnsoppgjørene og de gitte budsjettrammer. Dette i tråd med hva som er etablert praksis i de fleste fusjoner. Vedtak: Styret legger til grunn at rektor har fullmakt til å føre lokale lønnsforhandlinger på vegne av NMBU innenfor avsatt ramme og i tråd med premissene og føringene nevnt i saksfremlegget. Det legges ikke ekstra midler i potten til de lokale lønnsforhandlingene etter Hovedtariffavtalens (HTA) i Styret ber rektor ha særlig oppmerksomhet mot eventuelle ubegrunnede lønnsforskjeller som følge av fusjonen ved kommende forhandlinger i 2014 og påfølgende år. NMBU Universitetsstyret Møtedato

6 6 av 79 4 Økonomi og eiendom 104/2014 Revidert budsjett 2014 Universitetsstyret ønsket en noe mer åpen formulering for bruken av salgsinntektene fra Sem Øvre enn det som var foreslått fra rektor. Vedtak: 1. Universitetsstyret slutter seg til Styreleder og rektors beslutning (etter fullmakt) om bruk av SAK-midler kroner Delprosjektleder BUP/SLP /SHF, i tillegg til brukerutstyrskoordinator 600 Frikjøp av brukermedvirkning fra VetBio i BUP/SLP inkl. sekretærfunksjon Byggeplassprosjektleder 600 Avlevering av gammelt arkiv NVH/UMB til Riksarkivet 525 Styrkning av arbeidet med utrulling av P Fellestiltak for studenter/ansatte på studiesiden, stimulering til ulike prosjekter innenfor synergier undervisning 500 Økt støtteapparat innenfor EU-forskningen 400 NMBU-skilting, hovedskilt Adamstuen og Ås 675 Sum bruk av midler Midler tildelt i revidert nasjonalbudsjett fordeles på følgende måte: 1000 Budsjettenhet kroner Institutt for landskapsplanlegging 0 Institutt for naturforvaltning 116 Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap 229 Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 341 Institutt for plantevitenskap 15 Institutt for miljøvitenskap 0 Institutt for matematiske realfag og teknologi -2 Handelshøyskolen UMB 6 Noragric 0 Institutt for produksjonsdyrmedisin 0 Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi 36 Institutt for sports- og familiedyrmedisin 0 Institutt for basalfag og akvamedisin 77 Styrets reserve Sum Universitetsstyret legger til grunn at de disponible midlene fra salget av Sem øvre i hovedsak disponeres til verdibevarende vedlikeholdstiltak. 4. Styrets reserve som utgjør 7,1 mill. kroner overføres til 2015 Organisasjon 106/2014 Rekruttering Tilsetjing av førsteamanuensis II ved Institutt for husdyrog akvakulturvitskap NMBU Universitetsstyret Møtedato

7 7 av 79 5 Vedtak: I medhald av univ. 6 3 (4) tilset universitetsstyret Jørgen Ødegård, AquaGen, til stilling som førsteamanuensis II ved Institutt for husdyrog akvakulturvitskap, for ein periode på fire år. 107/2014 Referatsaker a) Plan for styresaker 2014/2015 b) Brev fra Kunnskapsdepartementet (KD) datert : Etatsstyring 2013 Tilbakemelding til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) c) Brev fra KD datert : Brev til underliggende virksomheter om rapportering av tidstyver d) Brev fra KD datert : Målbruken ved nokre universitet og høgskolar oppfølging av tidlegare brev e) Brev fra KD datert : Fri stasjon og utleie av lokaler til andre aktører enn studentsamskipnadene f) Brev fra KD datert : Informasjon om endringer i universitets- og høyskoleloven g) Brev fra KD datert : Invitasjon til møte om eksportkontroll h) Brev fra KD datert : Høring om bruk av internrevisjon i staten i) Brev fra KD datert : Hovedinstruks fra Kunnskapsdepartementet om økonomiforvaltningen ved statlige universiteter og høyskoler j) Brev fra KD datert : Supplerende tildelingsbrev revidert nasjonalbudsjett 2014 kap. 260 post 50 k) Brev fra KD datert : Høring NOU 2014:4 Enklere regler for anskaffelser l) Referat fra møte i Studieutvalget m) Endelig rapport fra Agenda Kaupang: Evaluering av NMBUs organisering av Statsbyggprosjektene Vedtak: Universitetsstyret tar sakene til orientering. Universitetsstyret vil gjennomgå referatet fra etatsstyringsmøtet på neste styremøte (referatsak 107b/2014). 108/2014 Eventuelt Universitetsstyret ber om at rektor i etterkant av styremøtene publiserer en redaksjonell omtale fra møtet. NMBU Universitetsstyret Møtedato

8 8 av 79 US 113/2014 Gjennomgang av referat fra etatsstyringsmøtet 2014 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aasbø Arkiv nr: 14/03322 Vedlegg: 1. Kunnskapsdepartementets tilbakemelding fra etatsstyringsmøtet Forslag til vedtak: Universitetsstyret gir følgende signaler: Mari Sundli Tveit Rektor NMBU Universitetsstyret Møtedato

9 9 av 79 2 På forrige US ba styret om at KDs tilbakemelding fra etatsstyringsmøtet ble satt opp som egen sak på styremøtet KDs tilbakemelding fra etatsstyringsmøtet følger vedlagt. Rektor har utarbeidet en egen oppfølgingsmatrise for punktene som er tatt opp i referatet. Rektor vil, i forbindelse med tertialrapporteringen, melde tilbake på oppfølgingspunktene. NMBU Universitetsstyret Møtedato

10 10 av 79 US-sak 113/2014 Vedlegg 1 Etatsstyring 2014 Tilbakemeldinger til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Etatsstyringsmøtet Dato og tid: 3. juni 2014 kl Sted: Kunnskapsdepartementet Møtedeltakelse fra institusjonen: Styreleder Siri Hatlen Styremedlemmene Marit Engelsjord Negård, Marianne Harg, Trond Langseth, Camilla Kielland, Anne Storset, Ruth Haug Rektor Mari Sundli Tveit Møtedeltakelse fra departementet: Ekspedisjonssjef Toril Johansson Ekspedisjonssjef Kari Balke Øiseth Avdelingsdirektør Lars Vasbotten Spesialrådgiver Erling W. Wist Seniorrådgiverne Kristian Hegertun, Finn-Hugo Markussen, Erling H. Dietrichson Tilbakemelding på profil/egenart, ambisjoner, strategiske prioriteringer og utfordringer Departementet viser til dialogen i etatsstyringsmøtet om NMBUs profil, strategiske prioriteringer og utfordringer. Styret arbeider arbeider målrettet med at aktivitetene på Adamstuen og Ås skal videreutvikles og utgjøre et integrert universitet. Departementet deler NMBUs vurdering av at det er sentralt å fortsatt jobbe aktivt for å få frem synergieffekter på tvers av fagområder. NMBU har utarbeidet en målstruktur som viser en tydelig profil. Bærekraftig verdiskapning, fremtidens livsgrunnlag, tverrfaglighet og internasjonal orientering er gjennomgangstemaer. NMBU har ambisjoner og prioriteringer, samt planer og tiltak for å nå målene. Det er positivt at universitetet setter seg tydelige mål og har høye ambisjoner. Resultatene på enkelte områder, blant annet på gjennomføring og publisering, bør bli bedre for at universitetet skal nå sine mål. Departementet ser det som sentralt at styret aktivt følger opp måloppnåelsen og legger stor vekt på universitetets gjennomføringsevne. Dialogen i etatsstyringsmøtet viste at departementet og universitetet i stor grad deler vurderingen av NMBUs muligheter og utfordringer, og i møtet viste styret til at NMBU vil videreutvikle målstrukturen for å tydeliggjøre mål og tiltak ytterligere. Styret for NMBU understreket ansvaret for å nå samfunns- og effektmålene for byggeprosjektet på campus Ås, og vil innarbeide disse i målstrukturen. Departementet deler vurderingen av dette. Det er viktig at NMBU utarbeider grunnlag for å nå disse målene, og vurderer hvordan universitetet skal sikre måloppnåelse. Det er positivt at styret allerede nå vil se på hvordan disse målene kan innarbeides i den øvrige målstrukturen. Kunnskapsministeren har varslet at regjeringen tar sikte på å legge fram en stortingsmelding om strukturen i universitets- og høyskolesektoren våren I brev 26. mai 2014 er 1

11 11 av 79 institusjonene invitert til å komme med innspill til og vurderinger av egen institusjons plass i en universitets- og høyskolesektor med færre institusjoner. Statsråden vil avholde egne innspillsmøter i september. Styret skal oversende sin vurdering innen utgangen av oktober. Departementet forutsetter at NMBU spesielt gjør en vurdering av samarbeidet med instituttsektoren, jf. også nedenfor. Tilbakemelding på mål og resultater Sektormål 1 Universiteter og høyskoler skal gi utdanning av høy internasjonal kvalitet i samsvar med samfunnets behov. NMBU prioriterer studiekvalitet og samfunnsrelevans, samt nye tverrfaglige studietilbud. En viktig forutsetning er at fagmiljøer og administrasjon samles i en integrert organisasjon. NMBU bygger videre på gode fagmiljøer, tradisjon og historie. Departementet merker seg at tverrfaglig forskning har kommet lengre enn utdanning, og imøteser resultater av utvikling av studieprogrammene. Departementet ser positivt på arbeidet som er i gang for å bedre den samlede gjennomføringen ved NMBU, og imøteser resultater av dette arbeidet. Departementet er også opptatt av at institusjonen skal nyttiggjøre seg mulighetene som ligger i Erasmus + og øke den samlede internasjonaliseringen på utdanningsområdet ved universitetet. Departementet er fornøyd med at NMBU prioriterer arbeidet med utdanningskvalitet og at kvalitetsarbeidet vil ha oppmerksomhet spesielt på studentenes læringsutbytte og det pedagogiske utviklingsarbeidet for å oppnå dette. Sektormål 2 Universiteter og høyskoler skal i tråd med sin egenart utføre forskning, kunstnerisk og faglig utviklingsarbeid av høy internasjonal kvalitet. NMBU har høye mål for forskning og faglig utviklingsarbeid. Disse følges opp med realistiske risikovurderinger og hensiktsmessige tiltak. Universitetet ser viktigheten av å øke publiseringen opp til samme nivå som de beste universitetene i Norge, og viktigheten av å øke inntektene fra EUs rammeprogram for forskning, Horisont Opptak og gjennomstrømning til doktorgradsutdanningen er en utfordring som universitetet tar tak i. Universitetet har også oppmerksomhet på mulighetene for å utvikle flere verdensledende fagmiljøer. Departementet imøteser den videre utviklingen av universitetet på disse områdene. Sektormål 3 Universiteter og høyskoler skal være tydelige samfunnsaktører og bidra til formidling, internasjonal, nasjonal og regional utvikling, innovasjon og verdiskaping. NMBU legger tung vekt på innovasjon og verdiskapning og det er positivt at styret vil utarbeide en egen strategi for dette. Universitetet ser nødvendigheten av å øke inntektene fra næringslivet til bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet og er også i ferd med å opprette et profesjonelt støtteapprat for samarbeid med næringsliv og offentlig forvaltning, for innhenting av ekstern finansiering og for å styrke arbeidet med forretningsideer og kommersialisering. 2

12 12 av 79 Departementet støtter NMBUs vurdering av at samarbeid med instituttene, særlig på Ås og Veterinærinstituttet, er viktig og at det bør være et potensial for et langt tettere samarbeid enn i dag. I etatsstyringsmøtet viste NMBU til at dette er interessant å se i sammenheng med strukturen i universitets- og høyskolesektoren, og departementet imøteser NMBUs vurderinger av dette. Sektormål 4 Universiteter og høyskoler skal ha effektiv forvaltning av virksomheten, kompetansen og ressursene i samsvar med sin samfunnsrolle. Departementet deler styrets vurdering av at det er viktig at NMBU selv finner måter å øke sitt økonomiske handlingsrom, herunder jakter på tidstyver. Departementet understreker viktigheten av den gjennomgangen styret har initiert med sikte på mer effektiv utnyttelse av dagens lokaler. NMBU skal ha en gjennomgang av tilstandsvurderingen av bygningsmasse og infrastruktur som inkluderer fysisk HMS og konsekvensvurdering. Dette for å sikre at det fysiske arbeidsmiljøet for studenter og undervisningsarealet er godt. Dette er et hensiktsmessig og viktig tiltak. Med dette som utgangspunkt og sett i sammenheng med nybyggprosjektene, er det viktig at NMBU gjør en gjennomgang for å sikre at de nye bygningene kan utnyttes effektiv, ved vurdering av bruksfrekvens, utprøving av nye undervisningsmetoder, studentadferd og lignende. Investeringsnivået for utstyr og infrastruktur på Adamstuen må ta høyde for behovene til aktiviteten som skal være der frem til flytting til Ås, men må også se hen til hva som vil være hensiktsmessig ved samlokaliseringen. NMBU arbeider etter en femårig langtidsplan for vedlikehold og utvikling av universitetets bygninger med internt øremerkede bevilgninger. NMBU legger opp til en årlig opptrapping av midler til formålet i perioden. Departementet ser det som sentralt at dette viktige arbeidet opprettholdes og videreutvikles. Øvrige tilbakemeldinger Departementet viser til institusjoners samarbeid med eksterne aktører om studier i utlandet, og krav fastsatt i tildelingsbrevet for 2013 samt i departementets brev 26. februar Departementet har foretatt en gjennomgang av institusjonenes samarbeid, og mener at enkelte studietilbud er av en slik karakter at det ikke har tilstrekkelig faglig forankring eller begrunnelse, og derfor bør avvikles. Departementet vil komme tilbake til oppfølging av dette i særskilt korrespondanse med de institusjonene som har slikt samarbeid. 3

13 13 av 79 US 114/2014 Orientering om fakultetsstrategiene Universitetsledelsen Saksansvarlig: Saksbehandler(e): Arkiv nr: 14/01012 Dekanene Vedlegg: Ingen Forslag til vedtak: Fakultetsstrategiene tas foreløpig til orientering Mari Sundli Tveit Rektor NMBU Universitetsstyret Møtedato

14 14 av 79 2 Alle 3 fakulteter har i september behandlet dekanenes forslag til fakultetsstrategier. Universitetsstyret har samtidig utfordret fakultetsstyrene med å komme opp med forslag til hva som skal være NMBUs satsinger til erstatning for de 8 satsingsområdene Universitetsstyret vedtok å ta ut av NMBU-strategien. Dekanene vil på styremøtet presentere fakultetsstrategiene og redegjøre for arbeidet med forslag til NMBUs satsinger. Til styremøtet 6.11 vil rektor legge fram forslag til NMBU-strategi hvori fakultetsstrategiene inngår. Formålet med behandlingen 25.9 er å orientere styret om fakultetsstrategiene slik at styret er godt kjent med strategiene når de kommer til behandling Videre er fakultetsstrategiene viktig bakteppe for SAKS-diskusjonen. Formålet med å orientere styret om arbeidet med satsingsområdene er å gi en orientering om arbeidets status, samt å få en dialog med styret om mulige løsninger. Dekanene arbeider med tekstlig justering av strategidokumentene. Det følger ingen dokumenter med ut. Strategiene blir presentert direkte på møtet. NMBU Universitetsstyret Møtedato

15 15 av 79 US 115/2014 NMBUs innspill til SAKS Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aasbø Arkiv nr: 14/03145 Vedlegg: 1. Styreleders presentasjon fra dialogmøtet med KD en kort oppsummering fra møtet Forslag til vedtak: Vedtaket utformes i møtet. 16. september 2014 Mari Sundli Tveit Rektor NMBU Universitetsstyret Møtedato

16 16 av 79 2 NMBU deltok på dialogmøte med KD Styreleder holdt en 10-minutters innledning på møtet. Styreleders innledning følger vedlagt, tillagt en oppsummering fra møtet. Rektor foreslår at styret på møtet konsentrere seg om å drøfte følgende problemstillinger: NMBUs strategiske posisjon i 2020 og 2024, spesielt problemstillingen «NMBU har styrket samarbeidet med relevante aktører regionalt, nasjonalt og internasjonalt for å løse sitt samfunnsoppdrag» (hvordan skal NMBU fordele sitt engasjement internasjonalt, nasjonalt og regionalt?) Hvilke signaler vil styret gi til det videre arbeid med NMBUs innspill som skal styrebehandles 6.11? Rektor arbeider med å frambringe data som kan illustrere samhandlingen med UiO og forskningsinstituttene. Denne er ikke klar ved utsendelse, og vil bli ettersendt, evt lagt fram på styremøtet. NMBU Universitetsstyret Møtedato

17 US-sak 115/2014 Vedlegg 1 17 av 79

18 18 av 79 Dialogmøte med kunnskapsministeren Siri Hatlen, styreleder NMBU Dialogmøtet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

19 Regjeringens oppdrag til NMBU St.prp.nr. 30 ( ) 19 av 79 Lokalisering til Ås og samorganisering med UMB vil innebere ei styrking av eit relativt lite universitet og ein sjanse til å byggje ein heilt ny forsknings- og utdanningsinstitusjon med vekt på bioproduksjon og matvitskap, inkludert akvakultur. Ei samorganisering med UMB vil óg leggje grunnlaget for ei vidareutvikling av samarbeidet mellom UMB og NVH og gi meir robuste fagmiljø ved begge institusjonar.» Dialogmøtet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

20 20 av 79 Samfunnsmål for byggeprosjektene Det nye universitetet på Ås skal være blant de ledende europeiske forskning- og undervisningsinstitusjoner innen miljø- og biovitenskap. Det nye Campus Ås skal gjennom etablering av nødvendige ny bygningsmasse, styrke kapasitet og kvalitet i utdanning, kunnskapsutvikling og nyskaping innen bærekraftig, miljøvennlig bioproduksjon og biomedisin i Norge. Nasjonalt og internasjonalt skal Campus Ås være en foregangsvirksomhet innen biosafety og biosecurity senest 5 år etter at nybyggene er tatt i bruk. Smitteberedskap og smittehåndtering for fisk og dyr skal gjennomføres på en forbilledlig og ansvarlig måte Dialogmøtet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 4

21 21 av 79 Effektmål for byggeprosjektene Effektmål 1 utdanning Sikre internasjonal akkreditering av veterinær- og dyrepleiestudiene Muliggjøre øking av veterinærstudiet fra 70 til 90 studenter per år og utvide dyrepleierstudiet til et bachelorstudium Antall uteksaminerte ph.d. kandidater fra tverrfaglige miljøer innen Fakultet for bioproduksjon og veterinærmedisin skal økes med minst 5 kandidater per år innen 2025 Effektmål 2 forskning Øke konkurransekraften innen bioproduksjon og veterinærmedisin og gi 20 % økning i tildeling av nasjonale og internasjonale forskningsmidler innen 5 år etter at nye bygninger er tatt i bruk Forskningsomfanget innen akvakultur og akvamedisin økes med 20 % innen 5 år etter at nye bygninger er tatt i bruk 10 % økning i nasjonale og internasjonale forskningssamarbeidsprosjekter med andre forskningsinstitusjoner, industri og næring innen 5 år etter ferdigstillelse Dialogmøtet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 5

22 22 av 79 Effektmål for byggeprosjektene Effektmål 3 innovasjon Innovasjon og næringsutvikling på områdene bioproduksjon og veterinærmedisin skal økes med 20 % innen 10 år etter at nye bygninger er tatt i bruk Effektmål 4- administrasjon Effektiviseringsgevinst på 20 % på administrative oppgaver, og denne besparelsen skal være overført til faglig virksomhet og strategiske satsinger innen 5 år etter at bygningen er tatt i bruk Felles utnyttelse og investering i forskningsinfrastruktur mellom NMBU, Veterinærinstituttet og instituttsektoren for øvrig på Campus Ås gir 10 % effektiviseringsgevinst Dialogmøtet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

23 23 av 79 NMBUs strategiske posisjon i 2020 NMBU har styrket sin strategiske posisjon innen miljø- og biovitenskapene, med utgangspunkt i tettere samarbeid med UiO og instituttsektoren. Campus Ås er en effektivt samhandlende kunnskapsklynge. NMBU har styrket samarbeidet med relevante aktører regionalt, nasjonalt og internasjonalt for å løse sitt samfunnsoppdrag. Dialogmøtet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

24 24 av 79 NMBUs strategiske posisjon i 2024 NMBU har gjennomført en vellykket fusjon og er et internasjonalt konkurransedyktig universitet med tydelig faglig profil. NMBU har nådd sine samfunnsmål, effektmål og resultatmål knyttet til byggeprosjektene Dialogmøtet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

25 Oppsummering av dialogmøtet (1) 25 av 79 Norge skal hevde seg bedre internasjonalt og i kampen om internasjonale forskningsmidler, særlig fra EU. Noen av institusjonene tilfredsstiller ikke kravene per i dag Stortingsmelding våren 2015 Utgangspunktet for prosessen er å styrke kvaliteten i høyere utdanning og forskning, og komme fram til strukturelle endringer som vil bidra til dette. Dvs. strukturendringer vil være et virkemiddel for økt kvalitet og ikke strukturendring for strukturendringens skyld. De regionvise møtene angir ikke begrensninger og er ikke førende for framtidige strukturendringer i sektoren US-møte Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

26 Oppsummering av dialogmøtet (2) 26 av 79 Inntil videre fryses spørsmålet om opprettelse av flere universitet til det er foretatt en evaluering av opprettelsen av de nye universitetene (UiS, UiN, UiA). Forventet tidsakse er å komme tilbake med noen signaler før jul (etter at institusjonene har avgitt sine forslag i oktober/november). Statsråden bekreftet at det for NMBU vil være naturlig å trekke inn instituttsektoren i den videre prosessen. Flere høyskoler viste interesse for økt samarbeid (inkl sammenslåing) US-møte Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

27 27 av 79

28 28 av 79 US 116/2014 Invitasjon til campussamarbeid Universitetsledelsen Saksansvarlig: Prorektor Halvor Hektoen Saksbehandler(e): Jan Olav Aasbø og Paul Stray Arkiv nr: 14/04522 Forslag til vedtak: 1. Universitetsstyret inviterer forskningsinstituttene på Adamstuen og Ås til å nedsette et utvalg som skal utarbeide forslag til å gjøre Campus Ås til en internasjonal konkurransedyktig forskningsklynge. 2. Universitetsstyret slutter seg til forslaget til mandat og sammensetning med de kommentarer som fremkom på møtet. Rektor får fullmakt til å fastsette endelig mandat og sammensetning i samarbeid med forskningsinstituttene Mari Sundli Tveit Rektor NMBU Universitetsstyret Møtedato

29 29 av 79 2 Invitasjon til campussamarbeid Innledning På dialogmøtet med kunnskapsministeren signaliserte styreleder at NMBU ville ta initiativ til et felles Campus-utvalg for å drøfte mulighetene av et tettere samarbeid. Stortinget og regjeringen forutsetter at Campus-institusjonene har et tett samarbeid og felles utnyttelse av den nye infrastrukturen som er på plass fra Sammendrag Det legges frem forslag om å opprette et Campusutvalg som skal vurdere strategiske tiltak som gir Campus Ås økt handlefrihet til å styrke forskning, utdanning, formidling og innovasjon. Utvalget skal spesielt se på mulighetene for økt felles EU-satsing, utnyttelse av infrastruktur, vitenskapelig utstyr, bibliotek og teknisk-administrative tjenester og nye felles driftsmodeller. Utvalget skal levere sine anbefalinger og forslag Det foreslås at rektor får fullmakt til å fastsette mandat og sammensetning i samarbeid med institusjonene på Campus Adamstuen og Ås. Kort oversikt over forskningsinstituttene Bioforsk har 460 ansatte og har 15 forskningsstasjoner. Omsetningen i 2013 var på 430 millioner kroner, hvorav 39 % fra LMD, og 61 % er konkurranseutsatte inntekter fra private og offentlige. Bioforsk har som hovedmål: «Bioforsk skal være ledende for forskning og utvikling innen landbruk, matproduksjon, plantebiologi og plantehelse, miljø og ressursforvaltning. Bioforsk skal framskaffe ny kunnskap, tjenester og løsninger for næringsliv, myndigheter og forbrukere.» Skog og landskap har 220 ansatte og har 3 regionkontorer. Budsjettet i 2014 er på 220 millioner kroner, hvorav 50% fra LMD, 25 % fra Norges forskningsråd (NFR) og 25 % fra andre finansieringskilder. Skog og landskaps faglige profil er: «kunnskap om skog og arealressurser, forekomst, tilstand og endringer, kunnskap for innovasjon og verdiskaping i skog-, areal- og teknologibaserte næringer, kunnskap for miljø-, og ressurs- og arealforvaltning, kunnskap og verktøy for fornyelse, kvalitet og effektivitet i forvaltningen.» Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning er plassert i Oslo og har 70 ansatte. Omsetningen i 2013 var på 57 millioner kroner, hvorav 40 % fra LMD, 35 % fra NFR og 25 % fra andre finansieringskilder. NILF har som hovedoppgave å «drive forskning, utredning og rådgivning om økonomiske forhold i landbruket, utnyttelse av landbruksressursene og foredling og omsetning av landbruksprodukter.» Landbruks- og matdepartementet (LMD) har vedtatt å slå sammen Bioforsk, Skog og landskap og NILF fra Det er opprettet et interimsstyre for de tre instituttene. Nofima er et av Europas største næringsrettede forskningsinstitutt som driver forskning og utvikling for akvakulturnæringen, fiskerinæringen og matindustrien. Instituttet ble etablert 1. januar 2008 og har om lag 380 ansatte. Årlig omsetning er rundt 530 millioner kroner. Nofima har 3 divisjoner, og 2 av disse er på Campus Ås, Divisjon Akvakultur og Divisjon Mat. Nofima er eid av Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) NMBU Universitetsstyret Møtedato

30 30 av 79 3 (56,8 %), Stiftelsen for landbrukets næringsmiddelforskning (33,2 %) og Akvainvest Møre og Romsdal (10 %). Veterinærinstituttet er et nasjonalt forskningsinstitutt som gjennom forskning og utviklingsarbeid skal produsere kunnskap, tjenester og løsninger innen dyrehelse, fiskehelse, dyrevelferd og fôr- og mattrygghet. Veterinærinstituttet har 280 ansatte og har hovedlaboratorium i Oslo og regionale laboratorier i Sandnes, Bergen, Trondheim, Harstad og Tromsø. Instituttet mottar grunnbevilgning fra LMD, NFD og NFR. De to campus har til sammen ansatte. Regjeringens forventninger Utfordringene for både instituttsektoren og UH-sektoren er spesielt knyttet til regjeringens satsing på Horisont Det er en rekke delprogrammer som forskningsinstituttene og NMBUkan delta i: - Matsikkerhet, bærekraftig landbruk og skogbruk, marin og maritim forskning, innenlands vannforskning og bioøkonomi. - Sikker, grønn, ren og effektiv energi. - Klima, miljø, ressurseffektivitet og råmaterialer. Det ligger an til at budsjettet for Horisont 2020 vil ligge på om lag 77 milliarder euro for perioden Det vil innebære en norsk kontingent på anslagsvis milliarder over 7 år. Det er en felles utfordring for Campus Adamstuen og Ås å satse enda sterkere på EU-finansierte forskningsprosjekter. KD har i samråd med LMD og NFD formulert effektmål for investeringen på 7 milliarder kroner i nye bygg og infrastruktur på Campus Ås: Effektmål 2 forskning Øke konkurransekraften innen bioproduksjon og veterinærmedisin og gi 20 % økning i tildeling av nasjonale og internasjonale forskningsmidler innen 5 år etter at nye bygninger er tatt i bruk. Forskningsomfanget innen akvakultur og akvamedisin økes med 20 % innen 5 år etter at nye bygninger er tatt i bruk. 10 % økning i nasjonale og internasjonale forskningssamarbeidsprosjekter med andre forskningsinstitusjoner, industri og næring innen 5 år etter ferdigstillelse. Effektmål 3 innovasjon Innovasjon og næringsutvikling på områdene bioproduksjon og veterinærmedisin skal økes med 20 % innen 10 år etter at nye bygninger er tatt i bruk. Effektmål 4- administrasjon NMBU Universitetsstyret Møtedato

31 31 av 79 4 Effektiviseringsgevinst på 20 % på administrative oppgaver, og denne besparelsen skal være overført til faglig virksomhet og strategiske satsinger innen 5 år etter at bygningen er tatt i bruk. Felles utnyttelse og investering i forskningsinfrastruktur mellom NMBU, Veterinærinstituttet og instituttsektoren for øvrig på Campus Ås gir 10 % effektiviseringsgevinst. Veterinærinstituttet og NMBU har felles utfordring når de nye bygningene og infrastrukturen tas i bruk i Samlokaliseringsprosjektet er et felles ansvar for disse institusjonene. Det er behov for et godt samarbeid for å sikre drift og vedlikehold av kostbart vitenskapelig utstyr og utnyttelse av felles areal og infrastruktur. Regjeringen forutsetter imidlertid at også de andre forskningsinstituttene deltar. Fellesstyrets arbeidsgruppe Fellesstyret for NVH og UMB oppnevnte i 2011 en arbeidsgruppe med medlemmer fra alle forskningsinstituttene nevnt ovenfor. Gruppen hadde som oppgave å vurdere mulighetene for å styrke samarbeidet og de faglige synergiene mellom universitetet og instituttsektoren med mål om å gjøre Campus Ås til et internasjonalt ledende forskningsmiljø på felles prioriterte områder. Arbeidsgruppa tok blant annet initiativ til forskersamlingen Bioøkonomi Nye samarbeidsmuligheter i mars Seminaret førte bl.a. til et felles innspill til arbeidet med utvikling av BIONÆR - programmet i Forskningsrådet. Det har videre bidratt til å legge til rette for samarbeid mellom forskere og institusjoner på konkrete fagområder. Arbeidsgruppen kom ikke frem til konkrete forslag, og anbefalte at NMBU arbeidet videre med tiltak som styrker samarbeidet. Oppnevning av et felles Campusutvalg Rektor har denne høsten drøftet mulighetene for å oppnevne et felles utvalg med forskningsinstituttene på Adamstuen og Ås. Interimsstyret for de tre forskningsinstituttene under LMD ble på sitt første møte orientert av rektor om behovet for et slik utvalg. Rektor Mari Sundli Tveit er medlem av dette styret. Institusjonene stiller seg positive til et slikt felles Campus-utvalg. Universitetsstyret bør derfor invitere samarbeidspartnerne på Campus Adamstuen og Ås til å oppnevne et felles Campusutvalg som får i oppdrag å foreslå en felles strategi for å møte den internasjonale forskningskonkurransen i årene frem til I dette inngår også regjeringens effektmål. Mandat for utvalget En sentral utfordringen for Campus-institusjonene er økt handlingsfrihet. De viktigste virkemidlene for å gi en økonomisk handlefrihet er å effektivisere og rasjonalisere drifts- og vedlikehold av infrastruktur og bygninger, styrke støtteapparatet for forskningsgruppene i konkurransen om forskningsmidler, spesielt Horisont 2020, og bedre felles utnyttelse av vitenskapelig utstyr, laboratorier, bibliotek og andre tjenester. NMBU Universitetsstyret Møtedato

32 32 av 79 5 Mandatet må også omfatte regjeringens effektmål som er nevnt ovenfor. Utvalget må legge frem forslag til hvordan en felles innsats kan ledes og organiseres for å nå disse målene innen Forslag til mandat: Campusutvalget skal utarbeide forslag som gir økt kvalitet i forskning, utdanning, innovasjon og formidling. Utvalget skal legge frem forslag til tiltak som gir Campus Ås større økonomisk handlefrihet. Utvalget skal spesielt vurdere: - Felles EU-satsing mål og strategiske tiltak - Felles utnyttelse av infrastruktur, vitenskapelig utstyr, bibliotek og tekniskadministrative tjenester fra Felles driftsmodeller. - Effektmål for regjeringens investering i nye bygninger og infrastruktur. Utvalget skal gi en oversikt over budsjettmessige, administrative og organisatoriske konsekvenser som er knyttet til forslagene. Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å utarbeide endelig mandat i samarbeid med forskningsinstituttene. Sammensetning Rektor ønsker at prorektor Halvor Hektoen er NMBUs representant i dette utvalget. Interimsstyret, Veterinærinstituttet og Nofima Marin og Nofima Mat utpeker sine deltakere. NMBU har sekretariatsansvaret for utvalget. Spesielt om innspill til stortingsmeldingen NMBU skal utforme innspill til stortingsmeldingen på sitt møte Det er ønskelig at utvalget som oppnevnes, kan gi innspill til overordnete mål for et nytt samarbeid mellom instituttsektoren og NMBU i lys av de utfordringer som er skissert i dette saksfremlegget. Universitetsstyret kan invitere interimsstyret for LMD-instituttene, Veterinærinstituttet, Nofima Marin og Nofima Mat til styremøtet for å gjennomgå NMBUs innspill til kunnskapsministeren. Tidsplan for utvalget Utvalget må levere sitt forslag til felles strategi og tiltak innen 1. mai Dette gir institusjonene anledning til å ta stilling til forslagene før etatsstyringsmøtene med eierdepartementene. NMBU Universitetsstyret Møtedato

33 33 av 79 US 117/2014 Strategisk campusutvikling Ås; etablering av prosjektstyre og fullmakt til inngåelse av avtale om eksternt oppdrag Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor v/ personal- og organisasjonsdirektør Saksbehandler(e): Seniorrådgiver Elizabeth de Jong Arkiv nr: 14/04542 Vedlegg: Ingen Forslag til vedtak: 1. Arbeidet med pågående byggeprosjekter og strategisk campusutvikling organiseres i én prosjektorganisasjon 2. Det opprettes et prosjektstyre for prosjektet «Strategisk Campusutvikling Ås» for en fireårs periode 3. Rektor i samråd med styreleder gis fullmakt å oppnevne leder av prosjektstyret i tråd med foreslåtte kvalifikasjonskrav 4. Rektor legger fram forslag til mandat og sammensetning av prosjektstyret for endelig godkjenning av universitetsstyret 5. Rektor i samråd med styreleder gis fullmakt til å forhandle med Statsbygg og tildele Statsbygg oppdraget «Strategisk Campusutvikling Ås» 16. september 2014 Mari Sundli Tveit Rektor NMBU Universitetsstyret Møtedato

34 34 av 79 2 Om saken Saken handler om hvordan NMBU skal organisere sitt arbeid med Campusutvikling i de kommende år. Det fremmes forslag om å organisere arbeidet med pågående byggeprosjekter og strategisk campusutvikling i én prosjektorganisasjon, opprettelse av et prosjektstyre, oppnevning av leder for prosjektstyret og fullmakt til å tildele oppdraget «Strategisk Campusutvikling Ås» til Statsbygg. I november vil sak om den øvrige prosjektorganiseringen og brukermedvirkningsmodeller bli fremlagt. Bakgrunn Kunnskapsdepartementet har gitt Statsbygg i oppdrag å forestå utbyggingen av samlokaliseringsprosjektet og SHF-prosjektet. Statsbygg er også byggherre for rehabilitering av Urbygningen og har ansvar for brukerutstyrsprosjektet. NMBU er bruker av bygningene og skal forvalte og drifte de etter ferdigstillelse. Effektmålene for Statsbyggprosjektene, som er forutsatt av Stortinget og Kunnskapsdepartementet, er ambisiøse og fordrer at man ser hele NMBU og hele campus under ett. Effektmålene kan følgelig ikke nås gjennom Statsbyggprosjektene alene. NMBUs prosjekteierskap omfatter i dag både ansvar for brukermedvirkning i Statsbyggprosjektene og ansvar for oppgaver knyttet til fremtidig drift og utvikling av campus Ås. I dag har økonomi- og eiendomsdirektør ansvar for både drift og utvikling av NMBUs eiendomsmasse. Erfaring fra store byggeprosjekter viser at det er krevende å kombinere prosjektledelse og linjeledelse. Det fremkommer også at den øverste ledelsen må knyttes tettere til slike strategiske utviklingsprosjekter. Agenda Kaupang har evaluert organisering av NMBUs prosjektorganisering i forhold til Statsbyggprosjektene. Rapporten peker på behovet for styrket kapasitet og kompetanse i prosjektstyring og gjennomføring av store byggeprosjekter samt drift av disse. For å ivareta en helhetlig planmessig arbeidsmåte med den samlede Campusutformingen, er det en stor fordel at NMBUs arbeid med Statsbyggprosjektene og campusutviklingsprosjektet organiseres i én felles prosjektorganisasjon, slik at campus Ås blir ett integrert campus, der forsknings- og undervisningslokalene har en kvalitet på høyt nivå og med løsninger som gir gode betingelser for læring, forskning og innovasjon. En viktig forutsetning for å lykkes er at prosjektorganisasjonen styrkes med kompetanse og kapasitet utover den kompetansen NMBU har i dag. Det gjøres ved å hente inn ekstern kompetanse med erfaring fra ledelse av tilsvarende bygg- og utviklingsprosjekter med høy grad av brukermedvirkning. Rektors vurdering Samlokaliseringsprosjektet er den største samlede utbygging i universitets- og høyskolesektoren noen gang. Erfaring fra andre store bygg- og utviklingsprosjekter har vist at et godt og tett samarbeid mellom brukerorganisasjoner og utbygger er en av forutsetningene for å lykkes. Rektor vurderer at NMBUs byggeprosjekter nå går over i en fase der det vil bli stilt krav til raske beslutninger og tilbakemeldinger. For NMBU som et lite universitet, er det ikke naturlig å ha slik kompetanse i egen driftsorganisasjon. Rektor anser det derfor nødvendig å styrke kompetanse og kapasitet i ledelse og koordinering av NMBUs bygge- og utviklingsprosjekter i perioden fram til Statsbyggprosjektene er ferdigstilte. Rektor mener det haster å få på plass en organisering som koordinerer arbeidet med konseptutvikling, brukermedvirkning, fremdrift mm. NMBU Universitetsstyret Møtedato

35 35 av 79 3 Én prosjektorganisasjon Rektor foreslår å organisere NMBUs arbeid med byggeprosjekter og den strategiske campusutviklingen i én prosjektorganisasjon. Prosjektorganiseringen har til hensikt å styrke samarbeidet mellom NMBU som bruker og Statsbygg som utbygger. Organiseringen skal sørge for en helhetlig tilnærming til alle aktiviteter som er knyttet til den strategiske utviklingen av campus Ås. Den foreslåtte prosjektorganiseringen rigges til som en beslutnings- og koordinerende organisasjon som vil tilrettelegge for leveranser av gode og integrerte løsninger for Campus Ås. Prosjektstyre Rektor anser at det er nødvendig å opprette et prosjektstyre som skal rapportere til rektor. Det vil sikre en tett oppfølging av et strategisk viktig prosjekt. Prosjektstyret skal ta løpende beslutninger på vegne av rektor. Rektor og prosjektstyrets leder vil rapportere jevnlig til styret om prosjektets status og utvikling. Prosjektstyret skal bl.a. sikre et godt samarbeid mellom bruker og utbygger være koordinerende instans for kanalisering av NMBUs innspill til Statsbygg ha en kompetanse som kan se den strategiske campusutviklingen og Statsbyggprosjektene under ett påse at NMBU får nødvendig bistand fra prosjektorganisasjonen til å utvikle campus følge opp at prosjektorganisasjonen har riktig kompetanse slik at planlegging og gjennomføring av tiltakene blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte sikre nødvendig grad av brukermedvirkning påse at NMBU får nødvendig bistand i forbindelse med planleggingen av fremtidig drift av de nye byggene Følgende figur illustrerer styringslinjene i prosjektet «Strategisk Campusutvikling Ås»: Prosjektstyrets leder NMBU Universitetsstyret Møtedato

36 36 av 79 4 Leder for prosjektstyret må ha kompetanse med erfaring fra ledelse av tilsvarende prosjekter med høy grad av brukermedvirkning. Leder for Prosjektstyret må utpekes med bakgrunn i en vurdering av behov for kunnskap om de ulike prosjektfasene og krav til kompetanse og kapasitet. Styret kan gi rektor, i samråd med styreleder, fullmakt til å oppnevne leder av prosjektstyret i tråd med de kvalifikasjonskrav som er beskrevet i saksfremlegget. Prosjektstyrets sammensetning Rektor anser at det er nødvendig å hente inn ekstern kompetanse i ledelsen av prosjektstyret. Prosjektstyret bør være sammensatt av interne og eksterne medlemmer. Sammensetningen av prosjektstyret skal ivareta behovet for medvirkning og medbestemmelse. Representant fra Veterinærinstituttet (VI) er også tenkt inn i dette styret. Styret vil få framlagt sak om mandat og sammensetning for prosjektstyret for endelig godkjenning. Prosjektledelse Det vises til rektors presentasjon i styremøte 5. september om «Organisering av arbeidet med Strategisk campusplan og Statsbyggprosjektene». Rektor er opptatt av å tilføre campusutviklingsprosjektet ekstern kompetanse. Prosjektledelsen av en slik prosjektorganisasjon må bl.a. ha kompetanse i utviklingen av campusområder i et langsiktig perspektiv. Universitetets behov må også settes inn i en regional sammenheng og knyttes nærmere til de kommunale planprosessene. Kunnskap om bygg som innsatsfaktor i undervisning og forskning er en annen forutsetning. Rektor vektlegger at campusutviklingsprosjektet ikke må bli en bremsekloss for de pågående Statsbyggprosjektene. Utviklingen av campus og integrering av Statsbyggprosjektene i campusplanen fordrer en høy grad av koordinering. En slik samkjøring ville i en normalsituasjon ikke vært rigget til på denne måten. For å unngå flere koordineringsutfordringer, mener rektor at det vil være mest hensiktsmessig å velge en aktør som allerede er inne på campus, som har egnet kompetanse og som raskt vil kunne påta seg prosjektet. Rektor foreslår at Statsbygg velges som leverandør for prosjektet «Strategisk Campusutvikling Ås». Statsbygg er kvalifisert og har denne typen kompetanse i egen organisasjon. Statsbygg har erfaring med prosjektledelse i tilsvarende prosjekter (f.eks. Campus Vestfold, Campus Kristiansand). Rektor har avklart denne organiseringen med Kunnskapsdepartementet. Kommunal og moderniseringsdepartementet er blitt kontaktet. De foreslår at Statsbyggs leveranse av prosjektet kan gjøres som en utvidelse av Statsbyggs oppdrag som byggherre på Campus Ås. Styret kan gi rektor, i samråd med styreleder, fullmakt til å forhandle med Statsbygg og tildele Statsbygg oppdraget «Strategisk Campusutvikling Ås» til Statsbygg. Tentativ kostnadsramme Arbeidet med den strategiske campusplanen vil kreve ressurser til bl.a.: Rom- og funksjonsprogrammering Måling av arealeffektivitet og analyser av potensialer til effektivisering Analyser av alternativer for (sam)lokalisering av enheter Planutarbeidelse Tentativ kostnadsramme er foreløpig beregnet til å utgjøre om lag kr årlig i en fireårsperiode. NMBU Universitetsstyret Møtedato

37 37 av 79 US 118/2014 STYRETS RISIKOVURDERINGER Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aasbø Arkiv nr: 14/04545 Vedlegg: 1. Kunnskapsdepartementets brev om Rapporteringskrav for årsrapport 2014 Forslag til vedtak: Styret vedtar at følgende prioriterte risikoer legges til grunn for årsplanen for 2015: 16. september 2014 Mari Sundli Tveit Rektor NMBU Universitetsstyret Møtedato

38 38 av 79 2 Innledning Denne sak legges fram for Universitetsyret nå for å: Orientere om Kunnskapsdepartementets (KD) nye bestemmelser om styrets risikovurderinger som skal legges til grunn for årsplanen for Styret får seg forelagt et førsteutkast til budsjett og årsplan for 2015 på sitt neste møte (6. 11). Gi US anledning til å vurdere de eksisterende risikoene US har vedtatt i mars i Rapport og planer ( ) i forkant av budsjett og årsplanbehandlingen for 2015 I følge KDs nye mal for årsrapportering (vedlagt) skal styret vurdere NMBUs framtidsutsikter. I den forbindelse skal styret presentere årsplanen med tilhørende risikovurderinger. Departementet skriver: «Institusjonen bes også gi en overordnet omtale og vurdering av forhold i og utenfor virksomheten som kan innvirke på virksomhetens evne til å nå fastsatte mål og resultater (overordnet risikovurdering), og hvordan institusjonen forholder seg til disse». KD skriver videre: «departementet ønsker en overordnet risikovurdering og en omtale av hvordan vesentlige risikovurderinger håndteres. Det er ikke behov for at virksomheten presenterer et detaljert risikostyringssystem i årsrapporten». Det nye i KDs rapporteringsmal er ikke at det skal foretas risikovurderinger. Det har vært en del av bestemmelsene i lengre tid. KD har imidlertid erkjent at styrene ikke har vært tilstrekkelig involvert i arbeidet med å utvikle risikoer, og at dette har vært en mer administrativ øvelse. En følge av dette har blitt at risikoene institusjonene har presentert, i stor grad har vært mer av teknisk art og kanskje ikke treffer som overordnete risikovurderinger. En erfaring man har vunnet, er at institusjonene ikke i tilstrekkelig grad har prioritert sine risikoer de blir for mange. Formålet med denne styresaken blir dermed å trekke styret inn i arbeidet med risikoene på et tidlig stadium i årsplanarbeidet, og styret blir utfordret på om de vedtatte risikoene treffer og gir uttrykk for styrets overordnete risikovurdering. Om risiko KD har definert risiko som: «Forhold i og utenfor virksomheten som kan innvirke på virksomhetens evne til å nå fastsatte mål og resultater». Verd å merke seg er at risiko knyttes opp mot målstrukturen Universitetsstyret har vedtatt «innvirke på virksomhetens evne til å nå fastsatte mål». Kvantifisering av risiko er gjerne en sammenstilling av sannsynlighet for at risikoen skal inntreffe, og vurdering av hvilke konsekvenser dette i så fall vil innebære. Universitetsstyrets vedtatte risikoer I Rapport og planer ( ) har US i mars 2014 prioritert følgende risikoer knyttet opp mot hvert sektormål i målstrukturen, i alt 13 risikoer: Sektormål 1 Undervisning: De tre prioriterte risikoene er: 1. Nedgang i søkningen til NMBUs studieprogram 2. Det fysiske arbeidsmiljøet og undervisningsarealene er ikke tilfredsstillende NMBU Universitetsstyret Møtedato

39 39 av Mangel på gode søkere til undervisningsstillinger og støttefunksjoner Sektormål 2 Forskning: De fire prioriterte risikoene er: 4. For lite ressurser til investeringer og vedlikehold av forskningsinfrastruktur 5. For svak utnyttelse av EU som finansieringskilde 6. Nedgang i bevilgninger fra Norges forskningsråd, statlig sektor og næringslivet 7. Lykkes ikke med å rekruttere de beste forskerne Sektormål 3 Formidling, samfunnskontakt, kommersialisering: De tre prioriterte risikoene er: 8. Tar ikke posisjon som samfunnsaktør 9. For liten innsats i å omsette forskning til verdiskaping 10. Forskning og undervisningsoppgaver skjer til fortrengsel for forskningsformidling Sektormål 4 Ledelse og effektiv ressursutnytting: De tre prioriterte risikoene er: 11. Dårlig bygningsmasse og manglende ressurser til vedlikehold og omstilling 12. Mangel på effektivt administrativt apparat 13. Fravær av felles institusjonsidentitet og stolthet Spørsmålene til styret blir: Ligger de 13 risikoene på et nivå som gir uttrykk for styrets overordnete risikovurderinger? Er de 13 risikoene dekkende nok for NMBUs virksomhet? Er det noen av de 13 risikoene som er viktigere enn de øvrige - ønsker styret å ytterligere prioritere blant de 13? Rektors vurdering Denne saken utfordrer styret på om de vedtatte risikoene gir uttrykk for styrets overordnete risikovurdering. Rektor vil legge til at erfaring viser at skal risikostyring fungere, bør man prioritere et begrenset antall risikoer (3-5). Det kan derfor vurderes om vi skal gjennomføre en ytterligere prioritering blant de 13 risikoene. Rektor vil anbefale at styret på møtet 6.11 kvantifiserer risikoer etter sannsynlighet og konsekvens for å komme fram til de alvorligste risikoene som skal ligge til grunn for årsplanen for Rektor vil legge de 13 risikoene, tillagt/fratrukket de eventuelle justeringer styret måtte foreta, til grunn for årsplanen for US vil få et revidert risikobilde til behandling på møtet 6.11 i forbindelse med 1. gangsbehandlingen av budsjettet for NMBU Universitetsstyret Møtedato

40 US-sak 118/2014 Vedlegg 1 40 av 79

41 41 av 79

42 42 av 79

43 43 av 79

44 44 av 79

45 45 av 79

46 46 av 79

47 47 av 79

48 48 av 79 US 119/2014 Delstrategi innovasjon godkjenning Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v forskningsdirektør Ragnhild Solheim Saksbehandler: Silje Katinka Jansen Arkiv nr: 14/04541 Vedlegg: 1. Forslag til «Strategiske valg for NMBUs bidrag til innovasjon og verdiskaping » 2. Forslag til «Strategiske valg for NMBUs bidrag til innovasjon og verdiskaping » - med spor endringer Forslag til vedtak: Universitetsstyret godkjenner «Strategiske valg innovasjon og verdiskaping NMBU ». 17. september 2014 Mari Sundli Tveit Rektor NMBU Universitetsstyret Møtedato

49 49 av Saksframstilling Universitetsstyret drøftet utkast til innovasjonsstrategi i sak 79/2014 og sak 102/2014 og ba om forslag til endelig innovasjonsstrategi. Vedlagt følger forslag til endelig strategi som oppfølging av styrets andre drøfting (vedlegg 1). Universitetsstyret gjorde følgende oppsummering og vedtak, sak 102/2014: Universitetsstyret understreket at prioritering av tiltakene i strategien må hensyntas i de årlige budsjettbehandlingene. NMBU har utviklet en god strategi for innovasjon, men styret vurderer at det er behov for noen språklige presiseringer og å foreta noen avklaringer på forhold tatt opp i møtet. Vedtak: 1. Universitetsstyret ber om å få seg forelagt en endelig versjon av «Strategiske valg for NMBUs bidrag til innovasjon og verdiskaping » basert på styrets innspill til godkjenning på neste styremøte. 2. Gjennomføring av tiltak for å implementere de strategiske valgene som har budsjettmessige konsekvenser vurderes i forbindelse med budsjettbehandlingene. I vedlagte forslag er det presisert at NMBU sitt bidrag til innovasjon og verdiskaping er for en bærekraftig utvikling, og under «Hensikt» er punktet om «NMBU skal sørge for at ny kunnskap og forskningsbaserte ideer med kommersielt potensial og ideer som kan bidra til bedre tjenester og praksis blir utviklet til det beste for samfunnet.» løftet fram. Under pkt 1A er hensikten med «Nettverk og møteplasser» beskrevet og i 1B er forskningsplattformer erstattet med forskningsgrupper. I 1D er det presisert at utleie av laboratorier kun vil gjelde der dette av faglige, praktiske og økonomiske forhold kan være aktuelt. Under pkt. 3A er rollen til NMBU TTO og eksterne samarbeidspartnere innen kommersialisering forsøkt tydeliggjort. I 3C er det lagt opp til at nye forskningsprosjekter fortrinnsvis skal beskrive potensiell samfunnsmessig relevans, og i 3D er det presisert at NMBU skal vurdere å være medeier i inkubatorselskapet som er under planlegging. NMBU Universitetsstyret Møtedato

50 50 av 79 3 Vedlegg 1 Forslag til Strategiske valg for NMBUs bidrag til innovasjon og verdiskaping Visjon NMBU skal være synlig på den internasjonale arenaen med sitt bidrag til innovasjon og verdiskaping for en bærekraftig utvikling. Universitetet skal bli anerkjent for sin fremragende forskning og viktige bidrag til utvikling av bioøkonomien i Norge. Ved å gjøre dette ønsker NMBU å skape nye muligheter for sine studenter, ansatte, eksterne samarbeidspartnere og samfunnet som helhet. Hensikt NMBU skal sørge for at ny kunnskap og forskningsbaserte ideer med et kommersielt potensial og ideer som kan bidra til bedre tjenester og praksis blir utviklet til det beste for samfunnet. NMBU skal bidra til innovasjon og verdiskaping ved å øke samarbeidet med næringsliv, offentlig virksomhet og organisasjoner. NMBU skal legge til rette for at ansatte og studenter i hele fagbredden kan være involvert i innovasjonsaktiviteter i en eller annen form, og får muligheten til å utvikle sine entreprenørielle ferdigheter. NMBU skal øke synligheten av universitetets innovasjonsbidrag eksternt. Målgrupper Målgruppene for strategien er både interne og eksterne aktører. Blant de interne målgruppene er studenter, forskere, forskningsgruppeledere og administrativt ansatte. I den eksterne målgruppen er små- og mellomstore bedrifter, større FoU-intensive aktører innen privat næringsliv, gründere, offentlige og private finansieringsmiljøer, organisasjoner og offentlige virksomheter. Fordeler for NMBU Studentene vil få mer innovasjonskompetanse gjennom utdanningen. Forskningsmiljøene styrkes faglig og finansielt. Verdifull kunnskap og ideer vil bli utvekslet. Tverrfaglig kunnskapsnettverk bestående av forskere, studenter og eksterne aktører blir etablert. Studenter og forskere vil få mulighet til å etablere og utvikle nye selskaper. NMBU Universitetsstyret Møtedato

51 51 av 79 4 Nye ideer og løsninger blir utviklet, fra produkter til tjenester, til det beste for samfunnet. NMBUs innovasjons- og verdiskapingsbidrag blir mer synlig nasjonalt og internasjonalt. NMBU får en sterk kultur for innovasjon og entreprenørskap. Barrierer mellom institusjoner brytes, konkurransen reduseres og samarbeidet styrkes mellom FoU-aktørene på Campus Ås. Mål og tiltak Overnevnte visjon og hensikt skal nås gjennom følgende innsatsområder: 1. Samarbeid med næringsliv, offentlige virksomheter og organisasjoner. 2. Innovasjons- og entreprenørskapskultur og utdanning. 3. Nyskaping og kommersialisering på Campus Ås. NMBU Universitetsstyret Møtedato

52 52 av Samarbeid med næringsliv, offentlige virksomheter og organisasjoner Mål: Øke samarbeidet med næringsliv, offentlig virksomhet og organisasjoner regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Tiltak: 1A. Nettverk og møteplasser NMBUs institutter og fakulteter skal sørge for at studenter, forskere, næringsliv og offentlig virksomhet møtes med mål om å øke universitetets bidrag til innovasjon og verdiskaping. Prioriteringer: - Utvikle nye og styrke eksisterende møteplasser hvor studenter og forskere med bakgrunn i ulike fagområder kan møte hverandre og kobles med aktører fra offentlige virksomheter og næringsliv. - Kommunisere forskningskompetansen og universitetets styrker til offentlige virksomheter og næringsliv. 1B. Etablere tverrfaglige forskningsgrupper Universitetet vil etablere dynamiske og konkurransedyktige tverrfaglige forskningsgrupper bestående av forskere, representanter fra næringsliv og/eller offentlige virksomheter, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Intensjonen med gruppene er å løse behov eller problemer i samfunnet. Prioriteringer: - Identifisere og prioritere behov eller problemområder i samfunnet hvor NMBUs kunnskap kan bidra med løsninger. - Igangsette forskningsgrupper på temaer som krever tverrfaglig samarbeid 1C. Profesjonell støtte for samarbeid med eksterne aktører Universitetet skal videreutvikle det interne støtteteam for eksternt samarbeid ved instituttene. Støtteteamet skal ha kompetanse i økonomi, rapportering og ekstern samarbeid, som for eksempel modeller for behovskartlegging, kunnskapsformidling, kompetanseoverføring og dialog. Teamet skal være pådrivere for og bidra til gjennomføring av møteplasser og nettverk, kommunisere instituttenes kompetanse eksternt og koordinere instituttenes utleie og salg av laboratorietjenester. NMBU Universitetsstyret Møtedato

53 53 av 79 6 Prioriteringer: - Etablere av støtteteamet ved NMBU. - Utvikle en intern database med oversikt over alle eksterne samarbeid. 1D. Tilgjengeliggjøring av laboratorier Universitetet skal vurdere å gjøre laboratorier tilgjengelig for eksterne samarbeidspartnere. Prioriteringer: - Kartlegge hvilke av laboratoriene og annen infrastruktur som er aktuelle å gjøre tilgjengelig for eksterne samarbeidspartnere. - Utarbeide en enhetlig kommunikasjonsplattform for utleie av de aktuelle laboratoriene under NMBUs nettsider og standardisere avtaler og priser for utleie. 1E. Deltakelse i klynger Universitetet skal delta i ett eller flere klyngeprogram og/eller senterordninger i regi av Norges forskningsråd og/eller Innovasjon Norge i samarbeid med relevant næringsliv med regionale, nasjonale og internasjonale koblinger. Prioriteringer: - Kartlegge aktuelle klynger. - Søke deltakelse eller initiere aktuelle klynger og/eller sentrer NMBU Universitetsstyret Møtedato

54 54 av Innovasjon- og entreprenørskapsutdanning og kultur Et av universitetets viktigste bidrag til bærekraftig innovasjon og verdiskaping er utdanning av dyktige kandidater. Medarbeidere som ser behovene i samfunnet og som med sin forskning bidrar til løsninger er essensielt for universitetets bidrag til bærekraftig utvikling. Mål: Legge til rette for at ansatte og studenter i hele fagbredden kan være involvert i innovasjonsaktiviteter i en eller annen form, og får muligheten til å utvikle sine entreprenørielle ferdigheter. Øke synligheten av universitetets innovasjonsbidrag eksternt. Tiltak: 2A. Videreutvikle utdanningen, kurs og andre kunnskapshevende tiltak i entreprenørskap og innovasjon Universitetet skal kontinuerlig utvikle og forbedre universitets utdanning og kurs i entreprenørskap og innovasjon tilpasset studentene, forskerne og behovet i samfunnet. Prioriteringer: - Etablere et team som er ansvarlig for å koordinere og videreutvikle utdanning, kurs og aktiviteter som bidrag til utvikling av innovasjon- og entreprenørskapskultur. - Utvikle kompetansehevende kurs i innovasjon for eksterne, studenter og vitenskapelig ansatte - Sørge for at innovasjonskompetanse implementeres i bachelor-, master- og doktorgradsutdanningene, jfr. kvalifikasjonsrammeverket. - Styrke offentlige virksomheters og næringslivets bidrag i undervisningen. 2B: Øke synligheten av NMBUs bidrag til innovasjon NMBU skal styrke sitt omdømme mht innovasjonsbidraget. Prioriteringer: - Samle alle historiene om hva NMBU bidrar og har bidratt til mht. innovasjon. - Synliggjøre NMBUs bidrag til verdiskaping i samfunnet, og få oppslag i nasjonale og internasjonale medier. NMBU Universitetsstyret Møtedato

55 55 av Nyskaping og kommersialisering ved Campus Ås: NMBU i samarbeid med forskningsinstituttene Mål: Øke omfanget av kunnskap og forskningsresultater ved Campus Ås med et kommersielt potensial som blir utviklet til det beste for samfunnet. Campus Ås er i denne sammenheng NMBU, Bioforsk, NILF, Veterinærinstituttet, Nofima og Norsk institutt for skog og landskap. Tiltak: 3A. Etablere og videreutvikle NMBU Technology Transfer Office (TTO) NMBU TTO skal arbeide med idésøk i forskningsmiljøene og identifisere behov eller problemer som bør løses i samfunnet. NMBU TTO har som mål å utvikle ideene med et kommersielt potensial frem til selskapsetablering, og bidra til at eksterne aktører som videreutvikler selskapene til det beste for samfunnet. TTO et skal spesielt samarbeide med kommersialiseringsaktører som Kjeller Innovasjon AS i søknader til Norges forskningsråds Forny-program. NMBU TTO skal forvalte universitetets rettighetsportefølje. Prioriteringer: - Øke ressursene til prosjektarbeid. - Opprette et nettverk bestående av relevante personer fra potensiell kundeside, næringsliv eller investeringsmiljø. - Etablere en pre-inkubator for studenter og forskere som arbeider med innovasjon. - Utrede den mest optimale organiseringen av TTOet. 3B. Patentering- og lisensieringsstrategi NMBU NMBU skal ha være en profesjonell eier av intellektuelle rettigheter (IPR) og etablere en patent- og lisensieringsstrategi som støtter opp om universitetets strategi og samfunnsoppdrag. Prioriteringer: - Patentering skal bygge oppunder universitetets samfunnsoppdrag og bidra til at resultater tas i bruk til det beste for samfunnet, der patentering er ett av virkemidlene NMBU har for å omskape forskning til kommersielle verdier. - Ved lisensiering prioriteres lisenstaker som har til hensikt å videreutvikle teknologien og som har en klar plan for hvordan det skal gjøres når avtale om lisens og salg inngås. - Retningslinjer for fordeling av NMBUs nettoinntekter ved salg eller lisensiering av patentrettigheter utarbeides. NMBU Universitetsstyret Møtedato

56 56 av C. Utarbeide interne insentiver for eksternt samarbeid, nyskaping og kommersialisering Universitetet skal ha interne insentiver som bidrar til å styrke forskere og studenters bidrag til innovasjon. Nye forskningsprosjekter igangsatt ved NMBU skal fortrinnsvis ha en beskrivelse av potensiell samfunnsmessig relevans. Prioriteringer: - Utrede permisjonsordning for forskere som arbeider med prosjekter med et innovasjons- eller kommersielt potensial. - Etablere tilskuddsordning for forskere og studenter som har ideer eller resultater med et innovasjonspotensial. - Utvikle mål på og kreditering for fakultetenes, instituttenes, forskergruppenes og forskernes innovasjonsbidrag. 3D. Etablere av Campus Ås Kompetansesenter for innovasjon NMBU skal i samarbeid med de øvrige FoU-institusjonene på Campus Ås sørge for at det etableres et profesjonelt «økosystem» for innovasjon, nyskaping og kommersialisering på Campus Ås. Et kompetansesenter for innovasjon er allerede under utvikling. Senterets mål er å utvikle en kultur for innovasjon på Campus Ås og en felles fysisk møteplass for forskere, studenter og næringsliv/offentlig sektor. Det skal bidra til å styrke Campus Ås samlede omdømme mht. innovasjon og verdiskaping. Senteret skal huse blant annet NMBU TTO og Kjeller Innovasjon, og utvikle seg til å bli en smeltedigel i arbeidet med innovasjon. Det skal bli det naturlige arbeidssted for studenter og forskere som engasjerer seg i kommersialisering. Planen er at senteret skal inneholde lokaler til oppstartsselskaper og annet næringsliv, en SIVA-finansiert inkubator for oppstartsselskaper med vekstpotensial, og initiere aktiviteter som skal bidra til å fremme en innovasjonskultur og økt næringslivssamarbeid med Campus Ås. Senteret kan utvikles etter inspirasjon fra nasjonale og internasjonale liknende miljøer, f.eks. CIC (Collaborative Innovation Centre) (Partnerskapet BioVerdi, 2014, Oslo). Prioriteringer: - Oppstart og etablering av Kompetansesenter for innovasjon. - Utvikle en merkevarestrategi for innovasjon på Campus Ås. - Oppstart av SIVA-finansiert inkubator for oppstartsselskaper med vekstpotensial. NMBU skal vurdere å være medeier i inkubatorselskapet. - Utvidelse av lokalene til å inkludere annet næringsliv og offentlige virksomheter. - Utvikle et sterkt nettverk og allianser med andre regionale og nasjonale innovasjonsaktører. - Vurdere å avsette areal til innovasjonssenter NMBU Universitetsstyret Møtedato

57 57 av 79 Vedlegg 21 Forslag til Strategiske valg for NMBUs bidrag til innovasjon og verdiskaping andre versjon med spor endringer Formatert: Skrift: 16 pkt Visjon NMBU skal være synlig ønsker å synes på den internasjonale arenaen med sitt bidrag til bærekraftig innovasjon og verdiskaping for en bærekraftig utvikling. Universitetet skal bli anerkjent for sin fremragende forskning og viktige bidrag til utvikling av bioøkonomien i Norge. Ved å gjøre dette ønsker NMBU å skape nye muligheter for sine studenter, ansatte, eksterne samarbeidspartnere og samfunnet som helhet. Formatert: Skrift: 14 pkt Hensikt Misjon NMBU skal sørge for at ny kunnskap og forskningsbaserte ideer med et kommersielt potensial og ideer som kan bidra til bedre tjenester og praksis, blir utviklet til det beste for samfunnet. NMBU skal ønsker å bidra til bærekraftig innovasjon og verdiskaping ved å øke samarbeidet med næringsliv, offentlig virksomhet og organisasjoner. NMBU skal legge til rette for at ansatte og studenter i hele fagbredden kan være involvert i innovasjonsaktiviteter i en eller annen form, og får muligheten til å utvikle sine entreprenørielle ferdigheter. NMBU skal øke styrke synligheten av universitetets innovasjonsbidrag eksternt. NMBU skal sørge for at ny kunnskap og forskningsbaserte ideer med et kommersielt potensial og ideer som kan bidra til bedre tjenester og praksis, blir utviklet til det beste for samfunnet. Formatert: Skrift: 14 pkt Formatert: Innrykk: Venstre: 1,27 cm, Ingen punktmerking eller nummerering Målgrupper Målgruppene for strategien er både interne og eksterne aktører. Blant de interne målgruppene er studenterne, forskere, forskningsgruppeledere og administrativt ansatte. I den eksterne målgruppen er små- og mellomstore bedrifter, større FoU-intensive aktører innen privat næringsliv, gründere, offentlige og private finansieringsmiljøer, organisasjoner og offentlige virksomheter. Formatert: Skrift: 14 pkt Fordeler for NMBU Studentene vil få mer innovasjonskompetanse gjennom utdanningen. Forskningsmiljøenet styrkes faglig og finansielt. Verdifull kunnskap og ideer vil bli utvekslet. Tverrfaglig kunnskapsnettverk bestående av forskere, studenter og eksterne aktører blir etablert. Formatert: Skrift: 14 pkt

58 58 av 79 Studenter og forskere vil få muligheter til for å etablere og utvikle nye selskaper. vil bli bedre. Nye ideer og løsninger blir utviklet, fra produkter til tjenester, til det beste for samfunnet. NMBUs sitt innovasjons- og verdiskapingsbidrag blir mer synlig nasjonalt og internasjonalt. NMBU får en sterk kultur for innovasjon og entreprenørskap. Barrierer mellom institusjoner brytes, konkurransen reduseres og samarbeidet styrkes mellom FoU-aktørene på Campus Ås. Mål og tiltak Overnevnte visjon og hensikt misjon skal nås gjennom følgende innsatsområder: 1. Samarbeidet med næringsliv, offentlige virksomheter og organisasjoner. 2. Innovasjons- og entreprenørskapskultur- og utdanning. 3. Nyskaping og kommersialisering på Campus Ås. Formatert: Skrift: 14 pkt

59 59 av Samarbeid med næringslivet, offentlige virksomheter og organisasjoner Mål: Øke samarbeidet med næringsliv, offentlig virksomhet og organisasjoner regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Formatert: Skrift: 14 pkt Formatert: Skrift: 14 pkt Formatert: Skrift: 14 pkt Tiltak: 1A. Nettverk og møteplasser: NMBUs Universitetets institutter og fakulteter skal sørge vil være ansvarlig for at studenter, forskere, næringslivet og offentlig virksomhet møtes med mål om å øke universitetets bidrag til innovasjon og verdiskaping. Prioriteringer: - Utvikle nye og styrke eksisterende møteplasser hvor studenter og forskere med bakgrunn i ulike fagområder kan møte hverandre og kobles med aktører fra offentlige virksomheter og næringslivet. - Kommunisere forskningskompetansen og universitetets styrker til offentlige virksomheter og næringsliv. 1B. Etablere tverrflerfaglige forskningsgruppplattformer: Universitetet vil etablere dynamiske og konkurransedyktige tverrfaglige forskningsgruppplattformer bestående av forskere, representanter fra næringsliv og/eller offentlige virksomheter, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Intensjonen med gruppene er å løse behov eller problemer i samfunnet. Prioriteringer: - Identifisere og prioritere behov eller problemområder i samfunnet hvor NMBUs kunnskap kan bidra med løsninger. - Igangsette forskningsgrupper på temaer som krever tverrfaglig samarbeid - nye flerfaglige forskningsplattformer Formatert: Ingen punktmerking eller nummerering 1C. Profesjonell støtte for samarbeid med eksterne aktører: Universitetet skal videreutvikle det interne støtteteamsystemet for eksternt samarbeid ved instituttene. Støtteteametfunksjonene skal ha kompetanse i økonomi, rapportering og ekstern samarbeid, som for eksempel modeller for behovskartlegging, kunnskapsformidling, kompetanseoverføring og dialog. Teamet Funksjonene skal være være pådrivere for og bidra til gjennomføring av møteplasser og nettverk, kommunisere instituttenes kompetanse eksternt og koordinere instituttenes utleie og salg av laboratorietjenester.

60 60 av 79 Prioriteringer: - Etablereing av prosjektstøtteteamet ved NMBU. - Utvikle en intern database med oversikt over alle eksterne samarbeid. 1D. Tilgjengeliggjøring av laboratorier: Universitetet skal vurdere å gjøre laboratorier tilgjengelig for eksterne samarbeidspartnere. Prioriteringer: - Kartleggeing hvilke av relevante av laboratoriener og annen infrastruktur som er aktuelle å gjøre tilgjengelig for eksterne samarbeidspartnere. - Det skal Uutarbeides en enhetlig kommunikasjonsplattform for utleie av de aktuelle laboratoriene under NMBUs nettsider, og standardiserte avtaler og priser for utleiearbeidet. 1E. Deltakelse i klynger: Universitetet skal delta i ett eller flere klyngeprogram og/eller senterordninger i regi av Norges forskningsråd og/eller Innovasjon Norge i samarbeid med relevant næringsliv med regionale, nasjonale og internasjonale koblinger. Prioriteringer: - Kartlegge aktuelle klynger. - Søke deltakelse eller initiere aktuelle klynger og/eller sentreerordninger

61 61 av Innovasjon- og entreprenørskapsutdanning- og kultur Formatert: Skrift: 14 pkt Et av universitetets viktigste bidrag til bærekraftig innovasjon og verdiskaping er utdanning av dyktige kandidater. Medarbeidere som ser behovene og utfordringene i samfunnet og som med sin forskning utarbeider vitenskapelige resultater som bidrar til med løsninger, er også essensielt for universitetets bidrag til bærekraftig utvikling verdiskaping. Mål: Legge til rette for at ansatte og studenter i hele fagbredden kan være involvert i innovasjonsaktiviteter i en eller annen form, og får muligheten til å utvikle sine entreprenørielle ferdigheter. Øke Styrke synligheten av universitetets innovasjonsbidrag eksternt. Tiltak: 2A. Videreutvikle utdanningen, kurs og andre kunnskapshevende tiltak i entreprenørskap og innovasjon: Universitetet skal kontinuerlig utvikle og forbedre universitets utdanning og kurs i entreprenørskap og innovasjon tilpasset studentene, forskerne og behovet i samfunnet. Prioriteringer: - Etablere et team som er ansvarlig for å koordinere og videreutvikle utdanning, kurs og aktiviteter som bidrag til utvikling av innovasjon- og entreprenørskapskultur. - Utvikle kompetansehevende kurs i innovasjon for eksterne, studenter og vitenskapelig ansatte, ansatte og forskere i innovasjon, spesielt mot ph.d-studenter og postdoktorer. - Sørge for at innovasjonskompetanse implementeres i bachelor-, master- og doktorgradsutdanningene, jfr. kvalifikasjonsrammeverket. - Styrke offentlige virksomheters og næringslivets bidrag i undervisningen. 2B: Øke synligheten av Fortelle samfunnet historier om NMBUs bidrag til innovasjon Målet med tiltaket er å styrke NMBU skal styrke sitt s omdømme mht innovasjonsbidraget mht. innovasjonsbidraget. Prioriteringer: - Samle alle historiene om hva NMBU bidrar og har bidratt til mht. innovasjon. - Synliggjøre Fortelle verden gode historier om NMBUs bidrag til verdiskaping i samfunnet, og få oppslag i nasjonale og internasjonale medier.

62 62 av Nyskaping og kommersialisering ved Campus Ås: NMBU i samarbeid med forskningsinstituttene Formatert: Skrift: 14 pkt Formatert: Skrift: 14 pkt Mål: Øke omfanget av kunnskap og forskningsresultater ved Campus Ås med et kommersielt potensial som blir utviklet til det beste for samfunnet. Campus Ås er i denne sammenheng NMBU, Bioforsk, NILF, Veterinærinstituttet, Nofima og Norsk institutt for skog og landskap. Tiltak: 3A. Etablereing og videreutvikleing av NMBU Technology Transfer Office (TTO) NMBU TTO skal arbeide med idésøk i inn forskningsmiljøene og, jobbe ut i samfunnet for å identifisere behov eller problemer som bør løses i samfunnet. NMBU TTO har som mål Målet til kontoret er å utvikle ideene prosjektene med et kommersielt potensial frem til tidlig selskapsetablering, og bidra til sørge for at eksterne aktører som videreandre kommersialiseringsaktører utvikler selskapene eller prosjektene videre til det beste for samfunnet. NMBU TTO et skal spesielt samarbeide med kommersialiseringsaktører som Kjeller Innovasjon AS i søknader til Norges forskningsråds Forny-programmet. NMBU TTO skal forvalte universitetets rettighetsportefølje. Prioriteringer: - Økte ressursene til prosjektarbeid. - Opprettelse av et nettverk bestående av relevante personer fra potensiell kundeside, næringsliv eller investeringsmiljøene. - Etablereing av en pre-inkubator for studenter og forskere som arbeider med innovasjon. - Igangsette en Uutredening som er på den mest optimale organiseringen av TTOet. 3B. Patentering- og lisensieringsstrategi NMBU NMBU skal ha være en profesjonell eier av intellektuelle rettigheter (IPR) og etablere en patent- og lisensieringsstrategi som støtter opp om universitetets strategi og samfunnsoppdrag. Prioriteringer: - Patentering skal bygge oppunder universitetets samfunnsoppdrag og bidra til at resultater tas i bruk til det beste for samfunnet, der patentering er ett av virkemidlene NMBU har for å omskape forskning til kommersielle verdier. - Ved lisensiering prioriteres lisenstaker som har til hensikt å videreutvikle teknologien og som har en klar plan for på hvordan det skal gjøres når avtale om lisens og salg inngås. - Retningslinjer for fordeling av NMBUs nettoinntekter ved salg eller lisensiering av patentrettigheter utarbeides.

63 63 av 79 3C. Utarbeide iinterne insentiver for eksternt samarbeid, nyskaping og kommersialisering Universitetet skal ha interne insentiver som bidrar til å styrke forskere og studenters bidrag til innovasjon. Alle Nnye forskningsprosjekter igangsatt ved NMBU skal fortrinnsvis ha en beskrivelse av potensiell ha en plan og mål for samfunnsmessig relevans utnyttelse av resultatene i prosjektet. Prioriteringer: - Utrede ppermisjonsordning for forskere som arbeider med prosjekter med et innovasjons- eller kommersielt potensial. - Etablere ttilskuddsordning for forskere og studenter som har ideer eller resultater med et innovasjons- eller kommersielt potensial. - Utvikle mål på og kreditering for ffakultetenes, instituttenes, forskergruppenesr og forskernes skal måles på innovasjonsbidragraget, og krediteres for dette. 3D. Etablereing av Campus Ås Kompetansesenter for innovasjon NMBU skal i samarbeid med de øvrige FoU-institusjonene på Campus Ås sørge for at det etableres et profesjonelt «økosystem» for innovasjon, nyskaping og kommersialisering på Campus Ås. Et kompetansesenter for innovasjon er allerede under utvikling. Målet til Ssenterets mål er å utvikle en kultur for innovasjon på Campus Ås, og en felles fysisk møteplass for forskere, studenter og næringsliv/offentlig sektor. Det Senteret skal bidra til å styrke Campus Ås samlede omdømme mht. innovasjon og verdiskaping. Senteret skal huse lokalisere blant annet NMBU TTO og Kjeller Innovasjon, og utvikle seg til å bli en smeltedigel i arbeidet med innovasjon. og bli Ddet skal bli det naturlige arbeidssted for studenter og forskere som engasjerer seg i jobber med kommersialisering. Planen er at ssenteret skal inneholde lokaler til oppstartsselskapbedrifter og annet næringsliv, en SIVAfinansiert inkubator for oppstartsselskaper med vekstpotensial, og initiere aktiviteter som skal bidra til å fremme en innovasjonskultur og økt næringslivssamarbeid med på Campus Ås. Senteret kan utvikles etter inspirasjon fra nasjonale og internasjonale liknende miljøer, f.eks. CIC (Collabrorative Iinnovation Ccentre) (Partnerskapet BioVerdi, 2014, Oslo). Prioriteringer: - Oppstart og etablering av Kompetansesenter for innovasjon. - Utvikle en merkevarestrategi for innovasjon på Campus Ås. - Oppstart av SIVA-finansiert inkubator for oppstartsselskaper med vekstpotensial. NMBU skal vurdere å være medeier i inkubatorselskapet. - Utvidelse av lokalene til å inkludere annet næringslingsliv og offentlige virksomheter. - Utvikle et sterkt nettverk og allianser med andre regionale og nasjonale innovasjonsaktører. - Vurdere å aavsette areal til innovasjonssenter.

64 64 av 79 US 120/2014 Opptakstall høsten 2014 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v/ studiedirektør Ole-Jørgen Torp Saksbehandler(e): Opptaksleder Cathrine Strømø Arkiv nr: 14/04544 Forslag til vedtak: Rapport om opptak til høsten 2014 tas til orientering. 16 september 2014 Mari Sundli Tveit Rektor NMBU Universitetsstyret Møtedato

65 65 av 79 2 Innledning I denne saken orienteres styret om opptaket til NMBU for studieåret 2014/2015. Saken tar for seg årets resultater for opptakene til NMBUs bachelor, masterprogram og praktisk pedagogisk utdanning. Sammendrag Tallene fra årets opptak viser at NMBU har flere søker, økte poenggrenser og flere på venteliste. Det er tydelig at NMBU markerer seg solid på utdanningskartet Det er flere av NMBUs studieprogram som har venteliste i år enn i fjor, 25 i 2014 mot 22 i Dyrepleier og veterinærutdanningen er de program som har flest søkere på venteliste. I tillegg er det økte poenggrenser på over halvparten av NMBUs studieprogrammer. Dette er et utslag av at flere søker seg til NMBU. Totalt sett er det flere fremmøtte studenter enn den rammen styret fastsatte i juni. Fra tidligere års erfaring vet vi at det frafall i løpet av det første semesteret. Sett i lys KD føringer om flere enn 20 studenter i et årskull, er det flere av NMBUs program som høsten 2014 tar opp færre enn 20 studenter. Dette er en utfordring som universitetet har tatt på alvor og høsten 2014 gjennomføres det en revisjon av studieprogramporteføljen. Styret vil få den saken til behandling i sitt møte i desember. Mer detaljert oversikt Tabell 1 viser den totale rammeoversikten for de ulike programkategoriene. Trender viser at det alltid er flere møtt-studenter om høsten, og noen studenter vil falle fra i løpet av det første studieåret. Det at det møter noen flere studenter enn rammene på både 3-årig bachelorprogram, 5-årig masterprogram og kortere studieprogram er derfor tilfredsstillende. Det er gledelig at vi i år har fått flere møtt-studenter på 2-årig masterprogram og er nær ved å fylle rammen. I 2013 var det på tilsvarende tidspunkt møtt 561 studenter i denne programkategorien. Tabell 1. Total oversikt for opptaksrammer fordelt på programkategori Programkategori Ramme Møtt 3-årige bachelorprogram og 5-5 årige masterprogram årige masterprogram Kortere studieprogram (PPU, dyrepleier, ettårig grunnstudium og frie realfag) Total ramme NMBU Universitetsstyret Møtedato

66 66 av 79 3 Nasjonal opptaksmodell (NOM-opptaket) Tabell 2 viser hvilke studieprogram som har fylt sine rammer i forhold til de opptaksrammer som var satt av universitetsstyret. Dette gjelder de studiene som var en del av den nasjonale opptaksmodellen (NOM-opptaket). NOM-opptaket er en nasjonal samordning av opptak til grunnstudier ved høyskoler og universiteter i Norge og opptaket koordineres av Samordna opptak. De 5 mest etterspurte studieprogrammene med fleste antall 1. prioritetssøkere er veterinærstudiet, dyrepleierutdanningen, bachelor i økonomi og administrasjon, 5-årig master i landskapsarkitektur og 1-årig grunnstudium. Hvis en ser på antall 1.prioritetssøkere og antall kvalifiserte 1.prioritetssøkere, så gjelder følgende for de fleste studieprogrammene: 70 % eller flere av 1.prioritetssøkerne er kvalifisert for det studiet de søker. Noen av studiene derimot har mye lavere prosent kvalifiserte 1.prioritetssøkere. Dette gjelder blant annet bachelor i matvitenskap hvor 60 % av 1.prioritetssøkerne er kvalifisert, bachelor i hestefag med kun 21 % og bachelor i skogfag med 42 % kvalifiserte førsteprioritetssøkere. Det må derfor jobbes med å øke antall kvalifiserte 1.prioritessøkere for disse programmene. Det er 2 flere studier som fyller rammene sine i 2014 enn i 2013 og dette gjelder studieprogrammene bachelor i matvitenskap og bachelor i økolog og naturforvaltning. Den totale oppmøteprosenten i 2014 er tilsvarende som i Det er derimot gledelig å se at enkelte av studieprogrammene har økt sin oppmøteprosent. Dette gjelder f.eks. dyrepleierutdanningen som har økt fra 38 % i 2013 til 48 % i 2014, frie realfag fra %, bachelor i samfunnsøkonomi fra %, bachelor i geomatikk fra %, veterinærutdanningen fra % samt flere av teknologistudiene som vann- og miljøteknikk og geomatikk. For studieprogrammene som har vært annonsert på ledige studieplasser (plantevitenskap, skogfag, husdyrvitenskap, hestefag samt økologi og naturforvaltning), vil man kunne få en lavere oppmøteprosent enn for andre studieprogram da det skal flere tilbud til for å få en møtt-student enn i hovedopptaket. NMBU Universitetsstyret Møtedato

67 67 av 79 4 Tabell 2. Ramme, antall tilbud og møtt på de ulike studieprogrammene i NOM-opptaket 1. pri søkere Antall kvalifiserte 1.pri søkere Antall tilbud Totalt antall møtt (% møtt av tilbud) Studieprogram Ramme 1-årige program 1-årig grunnstudium (62 %) Frie realfag (75 %) Dyrepleier (48 %) 3-årige bachelor program Bioteknologi (68 %) Biologi (75 %) Energi og miljøfysikk (68 %) Kjemi (60 %) Miljø og naturressurser (66 %) Fornybar energi (47 %) Landskapsingeniør (52 %) Internasjonale miljø og (42 %) utviklingsstudier* Matvitenskap (50 %) Plantevitenskap (33 %) Økonomi og administrasjon (50 %) Samfunnsøkonomi (60 %) Husdyrvitenskap (54 %) Geomatikk (90 %) Økologi og naturforvaltning (76 %) Hestefag (24 %) Skogfag (56 %) 5-årige masterprogram Landskapsarkitektur (52 %) By- og regionplanlegging (44 %) Eiendomsfag (52 %) Teknologi - Byggeteknikk og (53 %) 20 arkitektur Teknologi - Maskin, prosess og (61 %) produktutvikling Teknologi - Industriell økonomi (68 %) Teknologi - Miljøfysikk og fornybar energi (76 %) (72 %) Teknologi - Vann og miljøteknikk Teknologi - Geomatikk (74 %) (65 %) Teknologi - Kjemi og bioteknologi Lærerutdanning i realfag (76 %) Veterinærstudiet (65 %) Totalt (58 %) * Det er i tillegg møtt 23 internasjonale studenter på dette studiet, og studiet fyller da rammen sin. NMBU Universitetsstyret Møtedato

68 68 av 79 5 Tabell 3 viser maksimum, minimum og snitt konkurransepoengsummer for studenter som har møtt opp ved de ulike studieprogrammene. Studentene tatt opp til NMBU har tilfredsstillende konkurransepoeng. Hvis en ser på snittet av konkurransepoeng for 2014, så vil en se at 22 av studieprogrammene har hatt en økning. Bacheloren i energi og miljøfysikk, bacheloren i husdyrvitenskap og masteren i vann- og miljøteknikk er blant studiene som har hatt størst poengsøkning i snitt. Tabell 3. Maks, min og snitt av konkurransepoeng for møtt-studenter på de ulike studieprogrammene i NOM-opptaket sortert på snitt for Studieprogram Maks Min Snitt Maks Min Snitt Veterinærstudiet 69,2 53,0 59,3 71,5 54,0 60,6 Miljøfysikk og fornybar energi 65,1 49,8 54,6 62,0 51,1 56,2 Energi og miljøfysikk 56,8 40,3 50,3 67,3 50,1 55,9 Industriell økonomi 61,5 50,5 54,7 66,8 52,2 55,8 Landskapsarkitektur 65,8 47,1 54,4 66,2 47,4 55,4 Frie realfag 64,4 45,1 56,1 66,8 47,2 54,9 Byggeteknikk og arkitektur 61,6 49,0 54,0 64,3 48,7 54,6 Dyrepleierutdanning 64,8 45,7 52,2 62,4 47,6 54,2 1-årig grunnstudium 61,7 52,1 56,0 59,8 49,4 53,6 Vann- og miljøteknikk 68,0 41,4 47,9 63,2 40,8 53,1 Husdyrvitenskap 60,1 38,1 46,2 62,6 37,6 52,8 Maskin-, prosess-, og produktutvikling 61,1 48,2 52,5 56,8 48,6 52,3 Kjemi og bioteknologi 61,1 47,8 52,0 61,5 47,3 52,2 Skogfag 63,5 37,4 49,0 64,2 37,7 51,8 Plantevitenskap 58,4 41,0 51,2 67,8 38,3 51,7 Bioteknologi 60,0 46,4 50,8 65,0 46,1 51,5 By- og regionplanlegging 65,3 44,5 50,4 59,7 42,9 50,7 Lektorutdanning i realfag 62,9 38,8 51,0 61,3 40,4 50,6 Fornybar energi 58,5 45,7 51,3 55,4 47,0 50,4 Økologi og naturforvaltning 63,9 36,1 49,9 66,9 41,3 50,5 Økonomi og administrasjon 63,5 42,9 49,0 61,7 44,0 49,4 Int. miljø- & utviklingsstudier 55,9 40,5 48,5 64,7 43,5 49,3 Landskapsingeniør 60,3 43,2 48,9 56,7 42,9 49,1 Eiendomsfag 59,3 42,9 48,4 61,4 41,6 48,9 Geomatikk, bachelor 57,4 36,6 45,5 62,8 37,4 48,9 Hestefag 57,3 39,0 45,6 55,4 43,8 48,8 Biologi 58,8 38,9 51,7 58,6 43,1 48,8 Matvitenskap 61,6 39,2 47,8 61,0 33,3 48,5 Miljø- og naturressurser 62,4 37,0 48,0 55,7 43,4 48,0 Samfunnsøkonomi 55,0 40,0 47,8 54,8 41,7 46,4 Kjemi 60,8 39,7 48,0 55,2 37,8 46,4 Geomatikk, master 61,9 35,5 47,4 54,3 39,3 45,0 NMBU Universitetsstyret Møtedato

69 69 av 79 6 Det var 25 studieprogram som hadde venteliste etter hovedopptaket i 2014 mot 22 i 2013 (tabell 4). De nye studieprogrammene med venteliste er bachelor i miljø- og naturressurser, bachelor i matvitenskap og ernæring og lektorutdanningen i realfag. Tabell 4. Studieprogram med venteliste i 2012, 2013 og 2014 etter hovedopptaket i NOMopptaket. Studieprogram årig grunnstudium Ja Ja Ja Biologi Ja Ja Ja Bioteknologi Ja Ja Ja By- og regionplanlegging Ja Ja Ja Byggeteknikk og arkitektur Ja Ja Ja Dyrepleieutdanning Ja Ja Ja Eiendom Ja Ja Ja Energi- og miljøfysikk Ja Ja Ja Fornybar energi Ja Ja Ja Frie realfag Ja Ja Ja Geomatikk, bachelor Nei Ja Ja Industriell økonomi Ja Ja Ja Kjemi og bioteknologi Ja Ja Ja Landskapsarkitektur Ja Ja Ja Landskapsingeniør Ja Ja Ja Lektorutdanning i realfag Nei Nei Ja Maskin-, prosess- og produktutvikling Ja Ja Ja Matvitenskap og ernæring Nei Nei Ja Miljø- og naturressurser Nei Nei Ja Miljøfysikk og fornybar energi Ja Ja Ja Samfunnsøkonomi Ja Ja Ja Utviklingsstudier Ja Ja Ja Vann- og miljøteknikk Nei Ja Ja Veterinærstudiet Ja Ja Ja Økonomi og administrasjon Ja Ja Ja NMBU Universitetsstyret Møtedato

70 70 av årige masterprogram og opptak til høyere årstrinn Tabell 5 og 6 gir en oversikt over antall søkere til norske 2-årige masterprogram og høyere årstrinn, antall kvalifiserte søkere, tilbud og møtt. Det var totalt 1218 søkere til de 2-årige masterprogrammene og 119 til høyere årstrinn, dette er en økning fra henholdsvis 1174 og 110 i Totalt var det 938 kvalifiserte søkere i dette opptaket, dette er en økning fra 840 i Hver søker kan søke på inntil 3 studieprogram. Det kan derfor være forskjell på antall 1. prioritetssøkere og antall kvalifiserte søkere. Det er ikke oppgitt rammer for høyere årstrinn, da disse studentene fyller ledig kapasitet. Oppmøteprosenten totalt var i % for både 2-årige master og høyere årstrinn. Den har gått ned til 64 % i Det nye masterprogrammet lektorutdanning i naturbruk hadde ingen kvalifiserte søkere og er derfor ikke nevnt i tabell 5. Tabell 5. Antall søkere til norske masterprogram, kvalifiserte søkere, tilbud og møtt. Studieprogram 2-årige norskspråklige masterprogram Bioinformatikk og anvendt statistikk Total ramme v/ inst. Antall 1.pri søkere Kvalifiserte søkere Tilbud Møtt % møtt av tilbud % Bioteknologi % IKBM Mikrobiologi % 95 Kjemi % Matvitenskap % Entreprenørskap og innovasjon % HH Samfunnsøkonomi* % 120 Økonomi og administrasjon % Biologi % IPM Miljø og naturressurser * % 65 Plantevitenskap* % Fornybar energi % Naturbasert reiseliv INA % Naturforvaltning % Skogfag % Eiendomsutvikling % ILP Folkehelsevitenskap heltid % 60 Folkehelsevitenskap deltid % IHA Husdyrvitenskap % Miljøfysikk og beregningsorientert biologi* IMT % Sum % * Disse studieprogrammene har også engelske studieretninger. Det er totalt møtt til sammen 16 internasjonale studenter på disse engelske studieretningene. NMBU Universitetsstyret Møtedato

71 71 av 79 8 Tabell 6. Antall søkere til høyere årstrinn ved 5-årige masterprogram, kvalifiserte søkere, tilbud og møtt Høyere årstrinn ved 5-årige masterprogram Antall 1.pri søkere Kvalifiserte søkere Tilbud Møtt % møtt av tilbud Byggeteknikk og arkitektur % Miljøfysikk og fornybar energi % Vann- og miljøteknikk % Maskin-, prosess- og produktutvikling % Geomatikk % Lærerutdanning i realfag % Kjemi og bioteknologi Landskapsarkitektur % By- og regionalplanlegging % Eiendomsfag % Sum % Engelske masterprogram. Tabell 7 viser antall tilbud og antall møtt-studenter per studieprogram. Tabell 7 viser ikke antall søkere til de engelske studieretningene. Rammene som er oppgitt er basert på tidligere års rammer, da det fra 2010 ble gitt totalrammer per institutt og ikke spesifikke rammer per masterprogram. Det var opp til de ansvarlige instituttene å fordele rammene selv på de 2-årige programmene. I 2013 var det til sammen pri søkere til de engelske programmene og studieretningene, mens det i 2014 var det Denne søkergruppen har økt mye. Det ble gitt 33 flere tilbud i 2014 enn i Antall møtt-studenter har økt fra 183 møttstudenter på de engelske programmene til 198 i NMBU Universitetsstyret Møtedato

72 72 av 79 9 Tabell 7. Totalt antall søkere, tilbud og møtt på engelske masterprogram (INT: internasjonale studenter, NOR: Norske studenter) Studieprogram Ramme Antall 1.pri søkere Tilbud Ja-svar Møtt INT NOR INT NOR INT NOR INT NOR Agroecology Aquaculture Ecology Feed Manufacturing Technology International Development Studies International Environmental Studies International Relations Radioecology Sum Praktisk pedagogisk utdanning Opptaket til praktisk pedagogisk utdanning vurderes som tilfredsstillende. Det er møtt 78 studenter og rammen er 79. Tabell 8 viser antall søkere, tilbud og møtt i dette opptaket. Tabell 8. Antall søkere, tilbud og møtt til praktisk pedagogisk utdanning. Studieprogram Ramme Antall 1.pri søkere Tilbud Møtt Heltid Deltid Totalt NMBU Universitetsstyret Møtedato

73 73 av 79 US 121/2014 SKIKKETHETSNEMND Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: 14/04508 Ingen vedlegg Administrasjonsdirektør v/ personaldirektør Karen Eg Taraldrud Universitetsledelsen Forslag til vedtak: Følgende medlemmer og personlige varamedlemmer oppnevnes til skikkethetsnemnd ved NMBU for perioden , studentmedlemmene likevel for perioden : Medlemmer: Personlige varamedlemmer: Seksjonsleder Hans Erik Lefdal, IMT (leder) Professor Erik Knain, IMT Amanuensis Solveig Strangstadstuen, IMT Univ.lektor. Birgitte Bjønness, IMT Lærer Johanna Szilvay, Ås ungdomsskole Undervisningsinspektør Helge Brundtland, Tomb videregående skole og landbruksstudier Student Anne Lene Lund Høie (PPU) Student Martin Seland Ansnes (LUR) Førsteaman. Sigrid Gjøtterud, IMT Førsteaman. Gudrun Jonsdottir, IMT Rektor Steinar Roti, Ås ungdomsskole Rektor Astrid Langmoen Olsen, Tomb videregående skole og landbruksstudier Student Bjørn Ingar Holmen (PPU) Elisabeth Gautefall Hiis (LUR) Advokat Kirsten Bache Dahl Institusjonsansvarlig Solveig Strangstadstuen, IMT oppnevnes som institusjonsansvarlig for skikkethetsvurdering ved NMBU. Rektor bemyndiges til å oppnevne institusjonsansvarlig ved eventuelt senere behov. Avgjørelsesmyndighet Avgjørelser i saker om skikkethetsvurdering ved NMBU treffes av universitetets klagenemnd. 17. september 2014 Mari Sundli Tveit Rektor NMBU Universitetsstyret Møtedato

74 74 av 79 2 Saksutredning: Universitetsloven 4-10 og forskrift 30. juni 2006 nr. 859 om skikkethetsvurdering i høyere utdanning fastsetter regler om skikkethetsvurdering av studenter til visse utdanninger. Ved NMBU er skikkethetsnemnd knyttet til lærer- og lektorutdanningen ved Institutt for matematiske realfag og teknologi. Nemnda har ikke hittil hatt saker til behandling. Skikkethetsnemnda oppnevnes av universitetsstyret selv. Nemnda skal bestå av 9 medlemmer, sammensatt etter forskrift om skikkethetsvurdering 6. Medlemmer oppnevnes for 3 år ad gangen studenter likevel for 1 år. Siden forskriften legger oppnevningen til styret selv vil rektor fremme sak om oppnevning av studentmedlemmer hvert år etter studiestart etter innhenting av forslag blant studentene. Styret skal oppnevne en institusjonsansvarlig for skikkethetsnemnda, og denne kan være medlem av nemnda. Institusjonsansvarlig skal kontakte aktuelle studenter og forestå forberedelse, utredning og oppfølging av saker for nemnda tilsvarende vanlig sekretariatsfunksjon. Fremtidig oppnevning til funksjonen må kunne delegeres til rektor. For de oppnevnte som er ansatt ved NMBU regnes innsatsen for skikkethetsnemnda som del av seksjonsleder- henholdsvis undervisningsandelen av stillingen. Instituttet har ytret ønske om en sekretær i tillegg til institusjonsansvarlig. Slik tjeneste må instituttet kunne yte på eget initiativ og egen kostnad. Forslag til villige medlemmer og varamedlemmer fremmes. For det eksterne juristmedlem foreslås ingen vararepresentant, da en villig person til posten ikke er funnet, tross forsøk. Skikkethetsnemnda gir tilråding i saker om skikkethet. Avgjørelsesmyndighet skal etter universitetsloven ligge til styret selv eller universitetets klagenemnd. Fellesstyret for UMB og NVH har den 20. september 2013 i sak 113/2013 lagt disse saker til klagenemnda ved NMBU. Rektor foreslår at fullmakten til NMBUs klagenemnd videreføres. NMBU Universitetsstyret Møtedato

75 75 av 79 US 124a/2014 Delårsrapportering 2. tertial 2014 til Kunnskapsdepartementet Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Hans Chr Sundby Arkiv nr: 14/04220 Vedlegg: Brev fra Kunnskapsdepartementet av angående delårsrapportering 2. tertial 2014 Orientering om prosess for godkjenning av delårsrapport 2. tertial 2014 Denne saken legges fram for Universitetsstyret nå for orientere om prosessen frem mot avleggelse av delårsrapport per 2. tertial 2014 i henhold til Kunnskapsdepartementets krav. Kunnskapsdepartementet har i sitt årlige brev om delårsrapporteringen for 2. tertial understreket at delårsregnskapet skal avlegges med hele styrets signatur på ledelseskommentarene. Frist for innsending til KD er 1. oktober. For å få til denne prosessen på en smidig måte legger rektor opp til følgende plan: Rektor gjennomgår og godkjenner regnskapet og ledelseskommentarene tirsdag 23. september. Regnskap og ledelseskommentarer sendes til styreleder for gjennomgang 23. september. Når styreleder har gjennomgått regnskap og ledelseskommentarer sender vi ut regnskap og ledelseskommentarer til de øvrige medlemmer av styret fortrinnsvis i forkant av styremøtet. Det legges opp til at styremedlemmene skal signere ledelseskommentarene i styremøtet torsdag 25. september. NMBU Universitetsstyret Møtedato

76 US-sak 124a/2014 Vedlegg 1 76 av 79 Statlige universiteter og høyskoler Senter for internasjoanlisering av utdanning Deres ref Vår ref Dato 13/ Delårsrapportering 2. tertial 2014 Vi viser til departementets brev av 3. oktober 2013 om endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten og departementets brev av 12. mars 2014 om rapporteringskrav for årsrapport Vi viser ellers til Finansdepartementets rundskriv R-115 om utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap. Presentasjon av delårsregnskapet for 2. tertial skal følge de nye bestemmelsene og rapporteringskravene. Delårsregnskapet pr. 2. tertial 2014 skal avlegges som et fullt årsregnskap og presenteres i samsvar med oppstillingsplanene i oppgjørspakken for økonomirapportering som er lagt ut på DBHs nettsider. Delårsregnskapet pr. 2.tertial 2014 skal inneholde følgende obligatoriske elementer: ledelseskommentarer egenerklæring om styring og kontroll bevilgningsoppstilling virksomhetsregnskap etter periodiseringsprinsippet Delårsregnskapet for 2. tertial 2014 avlegges med styrets signatur på ledelseskommentarene til regnskapet og leveres elektronisk til DBH innen 1. oktober Regnskapsmaterialet pr. 2. tertial 2014 skal være tilgjengelig for Riksrevisjonen. Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og Saksbehandler Postboks 8119 Dep Kirkeg * høyskoleavdelingen Joar Nybo NO-0032 Oslo Org no

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Dato: 05.09.2014 Sted: Spiserommet, bygg 14, Campus Adamstuen Tid: Kl. 09.00-14.15 Tilstede: Siri B. Hatlen, Anne Storset, Camilla Kielland, Marianne

Detaljer

US 103/2016 Budsjettforslag 2018 utenom ordinær ramme

US 103/2016 Budsjettforslag 2018 utenom ordinær ramme US 103/2016 Budsjettforslag 2018 utenom ordinær ramme Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aasbø, Paul Stray Arkiv nr: 16/04737 Forslag til vedtak: Det framlagte forslag

Detaljer

NMBUs oppfølging og VetBiofakultetets. byggeprosjektene på Campus Ås

NMBUs oppfølging og VetBiofakultetets. byggeprosjektene på Campus Ås US-sak 55/2014 NMBUs oppfølging og VetBiofakultetets medvirkning i byggeprosjektene på Campus Ås Øystein Lie Terje Holsen Knut Moksnes Siri Margrethe Løksa Disposisjon Bakgrunn og målsetting for hele prosjektet

Detaljer

NMBUs organisasjons- og styringsstruktur Fakultetenes plass i organisasjonsmodellen

NMBUs organisasjons- og styringsstruktur Fakultetenes plass i organisasjonsmodellen NMBUs organisasjons- og styringsstruktur Fakultetenes plass i organisasjonsmodellen AOS234 Studenter i ledelse Studiedirektør Ole-Jørgen Torp 12 februar, 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Detaljer

FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET

FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET US 46/2016 FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aasbø Arkiv nr: 16/00948 Vedlegg: 1. Kunnskapsdepartementets brev av 19.04.2016 om Dagsorden

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 13/

Deres ref Vår ref Dato 13/ Universitetet for miljø- og biovitenskap Postboks 5003 1432 ÅS Deres ref Vår ref Dato 13/285-19.06.13 Etatsstyring 2013 Tilbakemelding til Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) Vi viser til tildelingsbrevet

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi 2014 2018

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi 2014 2018 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Strategi 2014 2018 Mulighetenes tid en ambisiøs strategi for NMBU Dette er en tid for store muligheter og store forventninger. Fusjonen og den forestående

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Dato: 10.03.2016 Sted: Spiserommet, Campus Adamstuen Tid: Kl. 09.00 16.00 Tilstede: Siri B. Hatlen, Camilla Kielland, Jørgen Skeide (unntatt sakene 31-33/2016),

Detaljer

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Saksfremlegget bygger på Fellesstyrets styringsdokument for samorganisering og samlokalisering Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø-

Detaljer

Strategidokument 2014 2018 for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Strategidokument 2014 2018 for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Strategidokument 2014 2018 for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fastsatt av fellestyret 5.3.2013 i sak FS-19/2013. Et nytt universitet med lang historie Regjeringen fremmet 11. januar 2008

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Dato: 23.02.2016 Sted: Styrerommet og per telefon Tid: Kl. 09.00 10.00 Tilstede: Siri B. Hatlen, Camilla Kielland (tlf), Jørgen Skeide, Erik Ropstad, Trond Langseth

Detaljer

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av fellestyret i sak FS-48/12, 3. september 2012. 1. Universitetets sentrale organisering 2014 2018 Styrets oppgaver

Detaljer

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET US-sak 18/2015 UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Dato: 29.01.2015 Sted: Styrerommet, Cirkus, Campus Ås Tid: Kl. 09.00-15.10 Tilstede: Siri B. Hatlen, Anne Storset, Camilla Kielland, Morten

Detaljer

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Dato: 24.11.2016 Sted: Styrerommet i Cirkus, Campus Ås Tid: Kl. 10.00-15.15 Tilstede: Siri B. Hatlen, Thea Klem, Ole Johan R. Holtet, Ruth Haug, Marianne

Detaljer

Evaluering av dagens styringsmodell

Evaluering av dagens styringsmodell US 98/2015 Evaluering av dagens styringsmodell Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot, Elizabeth de Jong Arkiv nr: 15/03694-1 Forslag til vedtak: 1. Universitetsstyret

Detaljer

Innspill fra NMBU til regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Innspill fra NMBU til regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning Marius Seljedal, prosjektleder Forskningsavdelingen Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO 15. oktober 2013 langtidsplan@kd.dep.no Vår ref.: 13/24 Innspill fra NMBU til regjeringens langtidsplan

Detaljer

Saken legges fram uten forslag til vedtak fra administrasjonen.

Saken legges fram uten forslag til vedtak fra administrasjonen. US-SAK NR: 3/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: REKTOR SAKSBEHANDLER(E): JAN OLAV AASBØ ARKIVSAK NR: 10/1095 Styrets evaluering av eget arbeid

Detaljer

NMBUs målstruktur

NMBUs målstruktur NMBUs målstruktur Oppbygging av en målstruktur Stortinget har fastsatt sektormål for U H-sektoren Hver institusjon har virksomhetsmål innenfor hver sektor. Virksomhetsmålene skal profilere institusjonene

Detaljer

Vi ber om evt. forfall meldes Hans.Gran@nmbu.no så raskt som mulig. Med vennlig hilsen. Øystein Lie Dekan. Kopi til: Ledelsesstab v/jan Olav Aasbø

Vi ber om evt. forfall meldes Hans.Gran@nmbu.no så raskt som mulig. Med vennlig hilsen. Øystein Lie Dekan. Kopi til: Ledelsesstab v/jan Olav Aasbø Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultetsstyret for Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Postboks 5003 1432 ÅS Norge Ledelsesstab Vår ref. 14/00745-3 Deres ref. Vår dato 07.03.2014

Detaljer

Kunnskap for livet. Visjonen for NMBU

Kunnskap for livet. Visjonen for NMBU Kunnskap for livet Visjonen for NMBU 1 Milepæler 2013 - Forberdelser til opprettelsen av NMBU Revidert nasjonalbudsjett 1. januar 2014 - NMBU opprettes med to campuser Våren 2019 - Samlokalisering på Campus

Detaljer

I samråd med rektor utformer universitetsdirektøren de endelige spørsmålene på bakgrunn av universitetsstyrets drøfting.

I samråd med rektor utformer universitetsdirektøren de endelige spørsmålene på bakgrunn av universitetsstyrets drøfting. US-SAK NR: 32/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: ASS UNIVERSITETSDIREKTØR SAKSBEHANDLER(E): JAN OLAV AASBØ ARKIVSAK NR: 12/576 Etatsstyringsmøtet

Detaljer

Status fra Prosjektstyret

Status fra Prosjektstyret US 22/2016 Status fra Prosjektstyret Universitetsledelsen Saksansvarlig: Olaf Melbø Saksbehandler(e): Trond Furuberg Arkiv nr: 16/01206 Forslag til vedtak: Saken tas til orientering 01.03.2016 Mari Sundli

Detaljer

Rammer og retningslinjer for årsplan 2015

Rammer og retningslinjer for årsplan 2015 Rammer og retningslinjer for årsplan 2015 Styremøte 12. juni Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Prosess hovedsteg Budsjettvedtak: 12. juni tekniske rammer og prosess 6. nov førstegangsvedtak

Detaljer

NMBU Rektors ledergrupper. Ledersamling 8.okt.2013

NMBU Rektors ledergrupper. Ledersamling 8.okt.2013 NMBU Rektors ledergrupper Ledersamling 8.okt.2013 Rektors ledergrupper Presentasjon av ledergruppene Rolle og arbeidsform Samspillet mellom ledergruppene Forankring i strategiprosessene Hvordan sikre god

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Strategi 2014 2018 Mulighetenes tid en ambisiøs strategi for NMBU Dette er en tid for store muligheter og store forventninger. Fusjonen og den forestående

Detaljer

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Dato: 07.05.2015 Sted: Gjesteserveringen, Campus Adamstuen Tid: Kl. 09.00-14.40 Tilstede: Siri B. Hatlen, Wenche Farstad (vara for Øystein Evensen), Camilla

Detaljer

Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU

Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU US 42/2015 Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan E. Aldal, Hans Chr Sundby, Siri

Detaljer

Strategi SAMVIT. Fakultet for samfunnsvitenskap 25. September 2014

Strategi SAMVIT. Fakultet for samfunnsvitenskap 25. September 2014 Strategi SAMVIT Fakultet for samfunnsvitenskap 25. September 2014 US møte 25. september 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 SAMVITs faglige profil utvikling forvaltning mennesker organis

Detaljer

US 47/2016 Ubrukte midler 2015

US 47/2016 Ubrukte midler 2015 US 47/2016 Ubrukte midler 2015 Universitetsledelsen Saksansvarlig: økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Hans Chr Sundby Arkiv nr: 16/00285 Forslag til vedtak: Universitetsstyret tar redegjørelsen

Detaljer

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 14:00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Brynjolv Anke Inge Myrvoll Bodil Børset Berit

Detaljer

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Dato: 18.06.2015 Sted: Styrerommet, Campus Ås Tid: Kl. 09.00-16.00 Tilstede: Siri B. Hatlen, Wenche Farstad (vara for Øystein Evensen), Camilla Kielland,

Detaljer

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Dato: 19.01.2017 Sted: Styrerommet i Cirkus, Campus Ås Tid: Kl. 09.00-15.30 Tilstede: Siri B. Hatlen (ikke sak 12/2017), Thea Klem, Ole Johan R. Holtet,

Detaljer

Mandat for internrevisjonsgjennomgang av NMBUs arbeid med avbyråkratiserings- og effektiviseringskuttet

Mandat for internrevisjonsgjennomgang av NMBUs arbeid med avbyråkratiserings- og effektiviseringskuttet US 38/2017 Mandat for internrevisjonsgjennomgang av NMBUs arbeid med avbyråkratiserings- og effektiviseringskuttet NMBUs oppfølging av internrevisjonsrapportene Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor

Detaljer

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB NOTAT 14.11.2012 PS/JOA NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB Innledning Kunnskapsdepartementet (KD) har utarbeidet ny målstruktur for UH institusjonene. Den nye målstrukturen er forenklet ved at KD fastsetter 4 sektormål

Detaljer

Finansieringssystem Handlingsrom

Finansieringssystem Handlingsrom Finansieringssystem Handlingsrom Ragnar Øygard Instituttleder Handelshøyskolen Presentasjon for US 2.april 2014 Rammen Bevilget over statsbudsjettet til NMBU i 2014: Kr 1 038 000 000 + bevilgning til byggeprosjektene

Detaljer

UTKAST STRATEGI NMBU

UTKAST STRATEGI NMBU UTKAST 14.08.2012 STRATEGI NMBU 2014 2020 1 Kunnskap for livet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU, har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen speiler universitetets overordnede

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE UNIVERSITETSSTYRET

PROTOKOLL FRA MØTE UNIVERSITETSSTYRET PROTOKOLL FRA MØTE UNIVERSITETSSTYRET Dato: Tirsdag 28.01.2014 Sted: Campus Adamstuen, Spiserom bygg 14 Tid: 09.00 15.00 (16.00) Tilstede: Alf Bjørseth, Anne Storset, Camilla Kielland, Marianne Harg, Marit

Detaljer

Ny målstruktur for UMB. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Brev datert fra KD. Forslag til vedtak: Tas til etterretning. Ås,

Ny målstruktur for UMB. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Brev datert fra KD. Forslag til vedtak: Tas til etterretning. Ås, US-SAK NR: 128/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: PAUL STRAY ARKIVSAK NR: 2011/1958 Ny målstruktur for UMB Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg:

Detaljer

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Dato: 25.09.2014 Sted: Styrerommet, Campus Ås Tid: Kl. 09.00-17.20 Tilstede: Siri B. Hatlen, Anne Storset, Camilla Kielland, Morten Sørlie, Jørgen Skeide,

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 98/17 28.09.2017 Dato: 15.09.2017 Arkivsaksnr: 2015/11293 Utviklingsavtale 2018 - Utkast Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

Mandat for programråd/studieutvalg

Mandat for programråd/studieutvalg FS-58/203 Mandat for programråd/studieutvalg Møtedato: 29. november 203 Saksansvarlig: Jan Olav Aarflot Saksbehandler(e): Notat fra prorektor ved NVH, Halvor Hektoen Forslag til vedtak: Fellesstyret vedtar

Detaljer

Overordnet plan for finansiering av NMBUs vedlikeholdsetterslep

Overordnet plan for finansiering av NMBUs vedlikeholdsetterslep US-SAK NR: 70/2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: TERJE HOLSEN SAKSBEHANDLER(E): TERJE HOLSEN ARKIVSAK NR: 2013/ Overordnet plan for finansiering

Detaljer

Strategi NMBU

Strategi NMBU Utkast 21.09.2012 Sluttversjon fra arbeidsgruppen nedsatt av fellestyret 31.1.2012. Strategi 2014 2020 NMBU Visjon: Kunnskap for livet NMBU har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen speiler universitetets

Detaljer

Saken legges fram uten forslag til vedtak fra administrasjonen.

Saken legges fram uten forslag til vedtak fra administrasjonen. US-SAK NR: 3/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: REKTOR SAKSBEHANDLER(E): JAN OLAV AASBØ ARKIVSAK NR: Styrets evaluering av eget arbeid Dokumenter:

Detaljer

Vennlig hilsen. Øystein Johnsen dekan Klikk her for å skrive inn tekst. Kopi til: Ledelsesstab v/jan Olav Aasbø

Vennlig hilsen. Øystein Johnsen dekan Klikk her for å skrive inn tekst. Kopi til: Ledelsesstab v/jan Olav Aasbø Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultetsstyret for fakultet for miljøvitenskap og teknologi Postboks 5003 1432 ÅS Norge Ledelsesstab Vår ref. 14/00750-4 Deres ref. Vår dato 13.03.2014 Innkalling

Detaljer

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Dato: 20.10.2016 Sted: Spiserommet, bygg 14, Campus Adamstuen Tid: Kl. 10.00-15.50 Tilstede: Siri B. Hatlen (fra kl. 12.15), Thea Klem, Ole Johan R. Holtet,

Detaljer

Prinsipper for endringer i instituttenes Basis

Prinsipper for endringer i instituttenes Basis Ragnar Øygard 27.02.13 Prinsipper for endringer i instituttenes Basis Utvalget som foreslo ny budsjettmodell for NMBU, foreslo at instituttenes basisbevilgning bør være langsiktig, men kriteriebasert.

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 NMBU

Statsbudsjettet 2014 NMBU Statsbudsjettet 2014 NMBU Tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet Siri Margrethe Løksa Tildelingsbrev NMBU 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2 Formålet med tildelingsbrevet NMBUs budsjettramme

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Personal- og organisasjonsavdeling

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Personal- og organisasjonsavdeling Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Personal- og organisasjonsavdeling Fakultetstyrene og dekaner, prodekan Instituttstyrene og instituttledere Vår ref. 16/00948 Deres ref. Dato 07.07.16 Informasjon

Detaljer

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 1. november 2012

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 1. november 2012 MØTEBOK GODKJENT 06.12.2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEBOK Møte i Universitetsstyret 1. november 2012 Til stede: Rektor Hans Fredrik Hoen Professor Morten Sørlie Professor

Detaljer

Nominasjon av eksterne medlemmer til fellesstyret for NVH og UMB

Nominasjon av eksterne medlemmer til fellesstyret for NVH og UMB US-SAK NR: 8/2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: SIRI MARGRETHE LØKSA SAKSBEHANDLER(E): PAUL STRAY ARKIVSAK NR: 2204/1169 Nominasjon av eksterne

Detaljer

Dokumenter: a) Saksframlegg. Forslag til vedtak

Dokumenter: a) Saksframlegg. Forslag til vedtak US-SAK NR:7 /2010 SAKSANSVARLIG: ELIZABETH DE JONG SAKSBEHANDLER: LISBETH ANDREASSEN ARKIVSAK NR 2004/2051 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØR Fremgangsmåte for arbeidet med nominasjon

Detaljer

Tidspunkt for samorganiseringen mellom NVH og UMB. Dokumenter: a) Saksframlegg. Forslag til vedtak:

Tidspunkt for samorganiseringen mellom NVH og UMB. Dokumenter: a) Saksframlegg. Forslag til vedtak: US-SAK NR: 24 /2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: UNIVERSITETSDIREKTØREN ARKIVSAK NR: 2010/30-12 Tidspunkt for samorganiseringen mellom NVH og

Detaljer

S T Y R E S A K # 20/01 STYREMØTET DEN 08.04.14 STATUS FOR BYGGESAKEN

S T Y R E S A K # 20/01 STYREMØTET DEN 08.04.14 STATUS FOR BYGGESAKEN S T Y R E S A K # 20/01 Vedrørende: STYREMØTET DEN 08.04.14 STATUS FOR BYGGESAKEN Forslag til vedtak: Styret tar statusrapport for byggesaken til orientering. Vedlegg: Saksfremlegg Utkast til mandat for

Detaljer

DET NYE UNIVERSITETET

DET NYE UNIVERSITETET NYHETSBREV DET NYE UNIVERSITETET NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NR. 20, 21. MARS 2013 2 INFORMASJON 3 ET STRATEGIDOKUMENT FOR SÆRPREG OG TVERRFAGLIG SATSING 4 LEDIGE INSTITUTTLEDERSTILLINGER

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

Styring og ledelse. Stillingsbeskrivelse dekanstillinger

Styring og ledelse. Stillingsbeskrivelse dekanstillinger US 63/2016 Styring og ledelse. Stillingsbeskrivelse dekanstillinger Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot, Heidi Blom Arkiv nr: 16/00948 Forslag til vedtak: Universitetsstyret

Detaljer

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET US-sak 27/2017 UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Dato: 19.01.2017 Sted: Styrerommet i Cirkus, Campus Ås Tid: Kl. 09.00-15.30 Tilstede: Siri B. Hatlen (ikke sak 12/2017), Thea Klem, Ole

Detaljer

Fakultet for samfunnsvitenskap. Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for samfunnsvitenskap. Tid: torsdag 22. mai kl

Fakultet for samfunnsvitenskap. Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for samfunnsvitenskap. Tid: torsdag 22. mai kl Fakultet for samfunnsvitenskap Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for samfunnsvitenskap Tid: torsdag 22. mai kl. 10.00 12.00 Til stede: Jon P. Knudsen (styreleder), representanter for faste vitenskapelig

Detaljer

Saker som skal behandles på fellesstyrets møte 30. januar 2013 Sak Kommentar Forslag til fremdrift og vedtak

Saker som skal behandles på fellesstyrets møte 30. januar 2013 Sak Kommentar Forslag til fremdrift og vedtak 1 FS-12/13 Fellesstyrets arbeidsplan 2013 Fellesstyrets arbeidsplan viser hvilke vedtak fellesstyret må fatte på vegne av de to institusjonene i 2013 for at NMBU skal fungere som universitet fra 1. januar

Detaljer

Rapport om styrets arbeid i 2009

Rapport om styrets arbeid i 2009 US-SAK NR: 13 /2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP ADM.DIREKTØR 1302 1901 SAKSANSVARLIG: STABSDIREKTØR SAKSBEHANDLER(E): JAN OLAV AASBØ ARKIVSAK NR: 09/187 Rapport om styrets arbeid i 2009 Dokumenter:

Detaljer

Stillingsbeskrivelse og utlysningstekst dekanstillinger

Stillingsbeskrivelse og utlysningstekst dekanstillinger US 89/2016 Stillingsbeskrivelse og utlysningstekst dekanstillinger Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v. personal- og organisasjonsdirektør Saksbehandler(e): Catherine Caillé,

Detaljer

Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Tid: fredag 13. februar kl

Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Tid: fredag 13. februar kl Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Tid: fredag 13. februar kl. 09.00 15.30 Til stede: Odd Magne Rødseth (leder),

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 92/16 25.08.2016 Dato: 12.08.2016 Arkivsaksnr: 2014/11584 Universitetet i Bergens infrastrukturutvalg, aktiviteter og planer Henvisning

Detaljer

US 23/2016 Rektors resultatmål for 2016

US 23/2016 Rektors resultatmål for 2016 US 23/2016 Rektors resultatmål for 2016 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aasbø Arkiv nr: 14/01294 Vedlegg: Status for rektors resultatmål for 2015 Forslag til vedtak:

Detaljer

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.09.13

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.09.13 S T Y R E S A K # 33/13 Vedrørende: STYREMØTET DEN 26.09.13 Forslag til vedtak: ETATSTYRING 2013 TILBAKEMELDINGER TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN Styret tar redegjørelsen fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Rektors orientering. Universitetstyret Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2

Rektors orientering. Universitetstyret Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2 Rektors orientering Universitetstyret 15.05.2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2 1. Studentsøkertallene 2. Oppfølging av institutter i ubalanse 3. HMS-handlingsplan tilbakemelding på spørsmål

Detaljer

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret MØTEBOK GODKJENT 3.12.2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEBOK Møte i Universitetsstyret 4.11.2010 Til stede: Rektor Hans Fredrik Hoen Professor Morten Sørlie Professor

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

Kulturutfordringer ved fusjoner NVH + UMB = NMBU. Halvor Hektoen Prorektor NMBU

Kulturutfordringer ved fusjoner NVH + UMB = NMBU. Halvor Hektoen Prorektor NMBU Kulturutfordringer ved fusjoner NVH + UMB = NMBU Halvor Hektoen Prorektor NMBU To tradisjonsrike og stolte institusjoner Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NARMA-konferanse 2016 2 NARMA-konferanse

Detaljer

Statlige universiteter og høyskoler

Statlige universiteter og høyskoler Styrets ansvar Ekspedisjonssjef Toril Johansson Styreseminar 2016 for universitets- og høyskolesektoren 13. januar 2016 - UiO Statlige universiteter og høyskoler Forvaltningsorganer med særskilte fullmakter,

Detaljer

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 12. mars 2013

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 12. mars 2013 UTKAST MØTEBOK GODKJENNES 30.04.2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEBOK Møte i Universitetsstyret 12. mars 2013 Til stede: Rektor Hans Fredrik Hoen Professor Morten Sørlie

Detaljer

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Dato: 26.11.2015 Sted: Styrerommet, Campus Ås Tid: Kl. 09.00-16.00 Tilstede: Siri B. Hatlen, Wenche Farstad, Camilla Kielland, Jørgen Skeide, Ruth Haug,

Detaljer

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr:

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr: SU-sak 15/2014 Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU Studieutvalget Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Ole-Jørgen Torp Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen Forslag til vedtak: Studieutvalget gir

Detaljer

FS-25/10 Første utkast til styringsdokument for fellesstyret

FS-25/10 Første utkast til styringsdokument for fellesstyret FS-25/10 Første utkast til styringsdokument for fellesstyret Vedlagt følger et første utkast til styringsdokument for fellesstyret. Utkastet skal gi en pekepinn på hvordan dette dokumentet kan utformes.

Detaljer

Etatsstyring 2014 Tilbakemelding til Høgskolen i Oslo og Akershus

Etatsstyring 2014 Tilbakemelding til Høgskolen i Oslo og Akershus Etatsstyring 2014 Tilbakemelding til Høgskolen i Oslo og Akershus Etatsstyringsmøtet Dato og tid: 22. mai 2014 kl. 11 13 Sted: Kunnskapsdepartementet, Oslo Møtedeltakelse fra institusjonen: Rektor Kari

Detaljer

US 31/2016 Årsrapport likestilling ved NMBU 2015

US 31/2016 Årsrapport likestilling ved NMBU 2015 US 31/2016 Årsrapport likestilling ved NMBU 2015 Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v/ personal- og organisasjonsdirektør Saksbehandler: Heidi Blom Arkiv nr: 16/01207 Vedlegg: 1. Årsrapport for likestilling

Detaljer

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av fellestyret 3.9.2012 i sak FS-48/12. Revidert 30.1.2013 i sak FS-09/13. 1. Universitetets sentrale organisering 2014

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Paul Birger Torgnes Bodil Børset Inge Myrvoll

Detaljer

Utredning av fakultetsorganisering: Mandat og oppnevning av UMBs representanter i prosjektgruppe

Utredning av fakultetsorganisering: Mandat og oppnevning av UMBs representanter i prosjektgruppe 1302 1901 US-SAK NR: 170/2009 SAKSANSVARLIG:UNIVERSITETSDIREKTØR SIRI M LØKSA SAKSBEHANDLER(E): PERSONAL-OG ORGANISASJONSDIREKTØR ELIZABETH DE JONG ARKIVSAK NR: 2009/1462 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITSKAP

Detaljer

Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa.

Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa. 1 Fusjon HiG, HiÅ, HiST, NTNU Referat fra Styringsgruppas møte 18.03.2015 Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa. Dessuten møtte: Trond Singsaas og Martha

Detaljer

Høringsuttalelse om det nye universitetets samfunnsoppdrag

Høringsuttalelse om det nye universitetets samfunnsoppdrag US-SAK NR:59 /2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: JAN OLAV AASBØ SAKSBEHANDLER(E): PAUL STRAY ARKIVSAK NR:2011/571 Høringsuttalelse om det nye

Detaljer

Struktur og ambisjoner - Regjeringens kunnskapspolitikk

Struktur og ambisjoner - Regjeringens kunnskapspolitikk Struktur og ambisjoner - Regjeringens kunnskapspolitikk Bjørn Haugstad Akademikernes topplederkonferanse 22. Januar 2015 Syv punkter for høyere kvalitet i forskning og høyere utdanning 1. Gjennomgang av

Detaljer

S 40/09 Visjon for Det nye universitetet

S 40/09 Visjon for Det nye universitetet Interimsstyret for samorganisering og samlokalisering av NVH og UMB S 40/09 Visjon for Det nye universitetet Å utarbeide en visjon for Det nye universitetet er en oppgave som vil kreve både tid og involvering.

Detaljer

NMBUs styrings- og ledelsesstruktur. AOS234 - Studenter i ledelse Lasse Hjelle,

NMBUs styrings- og ledelsesstruktur. AOS234 - Studenter i ledelse Lasse Hjelle, NMBUs styrings- og ledelsesstruktur AOS234 - Studenter i ledelse Lasse Hjelle, 11.02.15 2 Innhald Styrene sitt formelle ansvar Rollene til råd og utvalg Erfaringar frå studentsynspunkt 3 4 Universitetsstyrets

Detaljer

Fellesstyret for Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø- og biovitenskap

Fellesstyret for Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø- og biovitenskap Fellesstyret for Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø- og biovitenskap c/o Norges veterinærhøgskole Postboks 8146 Dep. 0033 Oslo Høringsinstanser ifølge liste Vår ref: 2012/25 Oslo, 5. november

Detaljer

Referatsak 36/2010 a) Dokument: Oppfølging universitetsstyret Til: Universitetsstyret

Referatsak 36/2010 a) Dokument: Oppfølging universitetsstyret Til: Universitetsstyret Referatsak 36/2010 a) Dokument: Oppfølging universitetsstyret 28.01.2010 Til: Universitetsstyret Møtedato 28.1. 2010 4/2010 Rutine for behandling av intern varsling av kritikkverdige forhold ved UMB Rutiner

Detaljer

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Innledning I tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet til Høgskolen i Telemark (HiT) for 2011 ble det stilt krav om at alle høyere utdanningsinstitusjoner

Detaljer

Stillingsbeskrivelse prorektorene

Stillingsbeskrivelse prorektorene US 88/2016 Stillingsbeskrivelse prorektorene Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot, Elizabeth de Jong Arkiv nr: 14/04135 Vedlegg: 1. Stillingsbeskrivelse for prorektor

Detaljer

Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering

Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering En nasjonal forskningssatsing i regi av NSG er basert på nasjonal konsensus blant partene og organiseres som

Detaljer

Mal for årsplan ved HiST

Mal for årsplan ved HiST Mal for årsplan ved HiST 1. Årsplan/årsbudsjett: (årstall) For: (avdeling) 2. Sammendrag: Sammendraget skal gi en profilert kortversjon av målsettinger og de viktigste tiltakene innenfor strategiområdene:

Detaljer

Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Tid: fredag 22. mai kl. 09.00 14.40

Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Tid: fredag 22. mai kl. 09.00 14.40 Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Tid: fredag 22. mai kl. 09.00 14.40 Til stede: Odd Magne Rødseth (leder), representanter

Detaljer

Orientering om omorganiseringen

Orientering om omorganiseringen US 9/2017 Orientering om omorganiseringen Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør Siri M. Løksa Saksbehandler(e): Seniorrådgiver Heidi Blom og avdelingsdirektør Jan Olav Aarflot Arkiv

Detaljer

Saksansvarlig: Studiedirektør Ole-Jørgen Torp Saksbehandler(e): Opptaksleder Benedikte Merete Markussen Arkiv nr: 16/03073

Saksansvarlig: Studiedirektør Ole-Jørgen Torp Saksbehandler(e): Opptaksleder Benedikte Merete Markussen Arkiv nr: 16/03073 US 64/2016 Opptaksrammer Universitetsledelsen Saksansvarlig: Studiedirektør Ole-Jørgen Torp Saksbehandler(e): Opptaksleder Benedikte Merete Markussen Arkiv nr: 16/03073 Vedlegg: 1. Opptaksrammer 2016 tabeller

Detaljer

Eksternfinansiert husleiebasert utbygging. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg - ingen

Eksternfinansiert husleiebasert utbygging. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg - ingen US-SAK NR: 190/2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: TERJE HOLSEN ARKIVSAK NR: 10/1840 Eksternfinansiert husleiebasert utbygging Dokumenter: a) Saksframlegg

Detaljer

Målstruktur. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: UMB risikoanalyseskjema 2013

Målstruktur. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: UMB risikoanalyseskjema 2013 US-SAK NR: 126/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG(E): JAN OLAV AASBØ OG PAUL STRAY ARKIVSAK NR:2011/1958 Målstruktur Dokumenter: a) Saksframlegg

Detaljer

Plan for endring av styrings- og ledelsesmodell

Plan for endring av styrings- og ledelsesmodell 1 av 12 US 15/2016 Plan for endring av styrings- og ledelsesmodell Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot, Elizabeth de Jong Arkiv nr: 16/00948 Vedlegg: 1. Overordnet

Detaljer

Prosjekt Campus US 26.november 2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2

Prosjekt Campus US 26.november 2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2 Prosjekt Campus Universitetsstyremøte 26.november 2015 Prosjekt Campus US 26.november 2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2 Saksliste fra prosjektstyremøtet 11.11.2015 Saksnr. PC 57/2015

Detaljer

Faglig organisering av det nye universitetet: Hvilken anbefaling skal UMB gi fellesstyret?

Faglig organisering av det nye universitetet: Hvilken anbefaling skal UMB gi fellesstyret? Faglig organisering av det nye universitetet: Hvilken anbefaling skal UMB gi fellesstyret? Ruth Haug (med innspill fra Knut Fægri og Elizabeth de Jong) Rapporten om faglig organisering - framdrift Nov

Detaljer

Finansieringssystem for det nye universitetet mandat for ekspertgruppe

Finansieringssystem for det nye universitetet mandat for ekspertgruppe 25.05.12 MBa Finansieringssystem for det nye universitetet mandat for ekspertgruppe I Bakgrunn for arbeidet med budsjettmodell for det nye universitetet Det vises til FS sak 30/12 Fellesstyrets reviderte

Detaljer