VEDLEGG OG LENKER TIL PLAN FOR PSYKISK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDLEGG OG LENKER TIL PLAN FOR PSYKISK"

Transkript

1 VEDLEGG OG LENKER TIL PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID

2 Vedlegg nr.: 1. Folkehelseinstituttet. Fra Rapport 2011:1 10 prioriterte tiltak 2. Oversikt over status på tiltak innen psykisk helsearbeid etter opptrappingsplanen. 3. Beskrivelse av roller og arbeidsoppgaver som ligger/legges til de enkelte enheter som skal yte psykisk helsearbeid til barn og unge 4. Utdyping av utfordringer i delplan barn og unge 5. Faksimile av kartleggingsverktøyet Firfotingen 6. Utdyping av enkelte av vurderingene og tiltakene i delplan barn og unge 7. Oppsummert høringssvar på planforslag. Oversikt over alle elektroniske lenker i planen: Link I Revisjon av psykisk helsearbeid i Sandnes, mai Rogaland revisjon. Link II Plan for psykisk helsearbeid Sandnes kommune Link III Detaljert oversikt over status på tiltakene i forrige planperiode. Status pr sommeren Gjelder barn og unge. Link IV Rapport om omfang av psykisk helsearbeid i Sandnes pr (Statlig rapportering via fylkesmann 15. februar 2011) Link V Kartlegging av tjenester I forbindelse med revisjon fra Rogaland Revisjon, mai 2010 Link VI Sentrale statlige krav og føringer til kommunalt psykisk helsearbeid (TRYKKET) Link VII Drøftingsnotat om faglig plattform for psykisk helsearbeid i Sandnes (TRYKKET) Link VIII Nettsiden - for foreldre med barn som trenger litt ekstra Link IX Undersøkelsen barn i Bergen Link X Mandat for ambulant team 0-18 år (TRYKKET) Link XI Prioriteringsveileder for psykisk helevern sier blant annet noe om ansvarsområde for kommunen, versus spesialisthelsetjenesten. (TRYKKET)

3 Plan for psykisk helsearbeid Sandnes kommune. Vedlegg nr 1 Vedlegg til kapitel 3 Folkehelseinstituttet, Rapport 2011:1 Bedre føre var Helsefremmende og forebyggende tiltak og anbefalninger. Folkehelseinstituttet foreslår 50 tiltak med fokus på å styrke psykisk helse i befolkningen gjennom helsefremmende og forebyggende tiltak. Rapporten trekker fram 10 tiltak som bygger på det mest solide evidensgrunnlaget eller vurderes som de viktigste. Ansvar i kommuner og på statlig nivå: 1. Høy sysselsetting. Arbeidsledighet er en sterk risikofaktor for psykiske problemer. Mot dette er konjunkturpolitikken og arbeidsmarkedspolitikken de viktigste grepene, samt tiltak som kan redusere sykefravær og uføretrygding. 2. Helsefremmende skoler. En helsefremmende skole er kjennetegnet ved et miljø hvor elevene ikke blir mobbet, hvor de er del av et fellesskap med jevnaldrende og hvor de opplever å mestre skolearbeidet. Mobbing er en sterk risikofaktor for psykiske problemer hos barn og unge. Flere programmer mot mobbing og atferdsproblemer har god effekt og anbefales gjennomført fortløpende i alle grunnskoler i Norge. 3. Høykvalitetsbarnehager. Småbarns psykiske helse formes av den daglige omgang de har med andre mennesker. Barnehager av høy kvalitet har en rekke psykisk helsefremmende effekter for de fleste barn. Alle førskolebarn bør ha tilbud om en lett tilgjengelig, økonomisk overkommelig barnehage av høy kvalitet. 4. Forebyggende tiltak på eldresentre. Eldresentrene bør videreutvikles på en slik måte at de fremmer psykisk helse og forebygger ensomhet, fysisk inaktivitet og depresjon. Psykisk helsefremmende og forebyggende tiltak blant eldre er et forskningssvakt område av stor samfunnsmessig betydning. Det er behov for en egen utredning av hvilke universelle, selektive og indiserte tiltak som bør utvikles og effektevalueres for eldre. 5. Hjemmebesøk til førskolebarn. Mishandling av barn er en sterk risikofaktor for senere psykiske problemer. Hjemmebesøksprogrammer for å identifisere barn som blir mishandlet og redusering av dette problemet bør iverksettes i kommunene. Mangelfulle foreldreferdigheter og særlig utfordrende foreldreoppgaver er risikofaktorer for senere psykiske problemer hos barnet. Programmer som styrker foreldreferdigheter bør tilbys alle familier med førskolebarn. Særlig viktig er det å gjennomføre programmer for å identifisere og hjelpe familier som utsettes for mange belastninger og familier der det er barn med funksjonshemminger eller begynnende symptomutvikling.

4 Plan for psykisk helsearbeid Sandnes kommune. Vedlegg nr 1 6. Styrking av foreldreferdigheter. Mangelfulle foreldreferdigheter og særlig utfordrende foreldreoppgaver er risikofaktorer for senere psykiske problemer hos barnet. Programmer som styrker foreldreferdigheter bør tilbys alle familier med førskolebarn. Særlig viktig er det å gjennomføre programmer for å identifisere og hjelpe familier som utsettes for mange belastninger og familier der det er barn med funksjonshemminger eller begynnende symptomutvikling. 7. Arbeid med bistand. Arbeidsledighet er en sterk risikofaktor for psykiske problemer. Det er også en risikofaktor for unødige negative konsekvenser av å leve med en psykisk lidelse. På individnivå har programmer som Arbeid med bistand vist god effekt. Slike programmer bør være tilgjengelige i alle kommuner. 8. Grupper, kurs og programmer for mestring av angst og depresjon. Støttegrupper, selvhjelpsgrupper og pedagogiske (psykoedukative) programmer (f. eks. kurs i mestring av depresjon og internettbaserte programmer) kan både forebygge og redusere symptomer på depresjon. Slike grupper og programmer bør være tilgjengelige i alle kommuner. Skoleprogrammer og bedriftsprogrammer mot angst og depresjon bør videreutvikles og testes med utgangspunkt i de mest vellykkete nordiske programmene og gjøres tilgjengelige for skoler og arbeidsplasser. 9. Programmer for forebygging av søvnproblemer. Søvnproblemer er kanskje landets mest utbredte og undervurderte folkehelseproblem og er også debutproblem ved de fleste psykiske lidelser. Søvnrestriksjon, stimuluskontroll, avslappingsteknikker og søvnhygiene har vist seg å være svært effektive teknikker ved behandling av søvnproblemer. På grunnlag av dette bør programmer for forebygging av søvnproblemer utvikles og testes. 10. Sterk evalueringsforskning. Evaluering av forebyggende tiltak må være forskningsbasert og omfatte både iverksetting (implementering), virkning (effekt), lønnsomhet (kostnad-nytte) og om folk vil ha dem (brukertilfredshet). I tillegg til å styrke etablerte forskningsmiljøer er det behov for en nasjonal enhet for evalueringsforskning. Viktige oppgaver for en nasjonal enhet vil blant annet være å bistå kommuner og fylkeskommuner med uttesting av lovende tiltak, å kvalitetssikre og videreutvikle eksisterende tiltak, samt å evaluere større programmer. En slik enhet må samarbeide nært med andre forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt. For å styrke forskning om tiltak og virkemidler og for å stimulere til samarbeid mellom forskningsmiljøene, bør det i tillegg etableres et nytt forskningsprogram i Norges forskningsråd.

5 Plan for psykisk helsearbeid Sandnes kommune. Vedlegg nr 2 1. STATUS OG RESULTATER ETTER OPPTRAPPINGSPLANEN 1.1. HENSIKTEN MED DEN STATLIGE OPPTRAPPINGSPLANEN FOR PSYKISK HELSE ( ) Da opptrappingsplanen for psykisk helse kom i 1998 var hovedfokus på voksne med alvorlige psykiske lidelser. Tilbud til denne målgruppen var dårlig både i omfang, kvalitet og sammenheng mellom tjenester. Dette gjaldt enten en satte fokus på kommunene eller spesialisthelsetjenesten. Et begrep som gikk igjen var brist i alle ledd. Et av hovedmålene var at personer som var utskrivningsklare fra psykiatriske institusjoner skulle få bolig og tilstrekkelig oppfølging i kommunen. Tiltak måtte derfor handle om å mestre å bo og å få hjelp til håndtere psykiske vansker. Fokus skulle også være å få en god hverdag med meningsfull aktivitet og samvær med andre. Først seinere i opptrappingsperioden ble det satt fokus på barn og unge. Her var hovedfokuset å komme tidlig inn med tiltak overfor barn og unge som enten er i særlig risiko for å utvikle psykiske lidelser eller har begynnende psykiske vansker. Det ble særlig anbefalt å styrke helsestasjonstjenesten, skolehelsetjenesten og tverrfaglig innsats. På slutten av opptrappingsperioden ble det presisert at kommunen også har et ansvar for tiltak i forhold til barn med psykiske vansker av betydelig grad, hvor noen vil ha diagnostiserte psykiatriske diagnoser. Men fortsatt skulle hovedfokuset være å komme tidligst mulig inn i et forløp. Kommunen fikk øremerkede midler til opptrappingen. Det ble år for år gitt føringer for hvordan midlene burde nyttes og krav om rapportering av bruken tilbake. Fordi det fortsatt er uløste oppgaver innen psykisk helsearbeid har rådmannen tatt initiativ til en revisjon av planen nå BARN/UNGE Nedenfor gis en kortfattet oversikt over status og resultater etter opptrappingsplanperioden OPPTRAPPING AV PSYKISK HELSEARBEID TIL BARN/UNGE (STATUS ETTER FORRIGE PLANPERIODE) Fokus på barn som pårørende: Helsestasjonstjenester og Mestringsenheten samarbeider om gruppetilbudet Jeg kan som har barn av foreldre med psykisk lidelse eller rusproblem som målgruppe. I tillegg har helsestasjonstjenester i løpet av opptrappingsperioden etablert sorggrupper for barn (i samarbeid med Kirken) og gruppetilbudet barn med to adresser Helsestasjonstjenester: Ressurshelsestasjonen er den eldste og største satsingen innen lavterskel, psykisk helsearbeid til barn og unge i Sandnes. Ressurshelsestasjonen ble etablert i 2001 og foreldreveiledning/foreldrekurs for småbarnsforeldre (0-6 år)har helt siden oppstart vært en hovedaktivitet. Målgruppen har vært, og er fortsatt, familier som trenger hjelp en kort periode for å snu en negativ utvikling/ problemer knyttet til småbarn/familiesituasjonen. 1

6 Plan for psykisk helsearbeid Sandnes kommune. Vedlegg nr 2 Ressurshelsestasjonen har utvidet målgrupper gradvis både når det gjelder alder og omfang av problematikk. I dag er målgruppen 0-16 år og problematikken omfatter også familier/barn i særlige risikogrupper, med begynnende vansker og noen med betydelige psykiske vansker. For å styrke innsatsen rettet mot barn/unge med betydelige psykiske vansker ble 2 årsverk psykiske helsearbeidere tilført enheten i 2007/08. En styrking med 1 årsverk psykolog i 2007 ble gjort med særlig tanke på de største barna (forsterket skolehelsetjeneste). Totalt er det nå ca 8 årsverk knyttet til ressurshelsestasjonen og kompetansen er tverrfaglig. Tiltakene er samtaler, veiledning og mestringskurs og retter seg mot familien, foreldre eller barnet/ungdommen. Tilbud gis både på kontor og i barnets hjem eller andre arenaer (bhg/ skole). Tverrfaglig samarbeid i kommunen og med BUP er vesentlig. Helsestasjonene, helsesøster på skolene og ansatte i ungdomshelsestasjon er også viktige aktører innen lavterskel, psykiske helsetjenester. Tilbudene her ble styrket tidlig i opptrappingsperioden med 2,4 årsverk til helsestasjon/skolehelsetjeneste og 1,9 årsverk til helsestasjon for ungdom. I 2008 ble skolehelsetjeneste i ungdomsskolene styrket med 1 årsverk. Helsestasjon på Dale møter mange med psykiske vansker. Et halvt årsverk psykiatrisk sykepleier er finansiert av opptrappingsmidler. Barnehagene/styrket barnehage: I flere barnehager har det (fra 2006) vært en satsing på metodeutvikling for å oppdage og sette inn tiltak i forhold til barn som er i en tidlig fase for utvikling av atferdsproblem. Tiltaket er delfinansiert av opptrappingsmidler. Styrket barnehagetilbud er gitt et ansvar for kompetanseheving innen psykisk helse til ansatte i barnehagene i Sandnes. Skole: Samtidig som ressurshelsestasjonen ble styrket med tanke på barn og unge med tyngre problematikk, ble også 1 årsverk etablert ved Altona ressursskole (2007) for samme målgruppe. Stillingen skulle bidra til å styrke og utvikle tiltak, i skolesammenheng, overfor barn med betydelige psykiske vansker (9-15). Tverrfaglig samarbeid med ressurshelsestasjonen og andre skulle også være sentralt. Altona har også fått midler til kompetanseheving innen psykisk helse til skolene. Fritid: Det er i regi av tilrettelagt fritid utviklet gruppetilbud/fritidstilbud for barn med psykiske vansker (de fleste med psykiatriske diagnoser) (8-14 år). Tilbudet omfatter ½ årsverk tilrettelegger/teamleder og fritidskontakter tilvarende 1 årsverk (fordelt mellom barn og voksne) Avlastning/Samordningsenheten: Avlastningen ble i 2007 tilført midler til å utvikle avlastningstiltak for familier med størst behov for denne type tiltak. Tiltak skulle utvikles i samarbeid med fritid psykisk helse og andre. I tillegg individuelle tiltak (støttekontakt og annet) styrket. Til sammen utgjorde dette kr I 2009 ble Samordningsenheten styrket med 2 årsverk til saksbehandling og koordinering av tjenester til målgruppen. Sunn by adm. gruppe: Samarbeid om lokalt kriminalitetsforebyggende arbeid (SLT)ble sett på som forebyggende psykisk helsearbeid da SLT-koordintor ble opprettet i Sandnes. 50 % av koordinatorstillingen er finansiert av opptrappingsmidler OPPSUMMERT DE VIKTIGSTE RESULTATER BARN OG UNGE 2

7 Plan for psykisk helsearbeid Sandnes kommune. Vedlegg nr 2 Det har i løpet av de siste årene blitt stadig større fokus og kompetanse på psykisk helse i barnehager og skoler. Helsestasjoner har systematisk fokus på psykisk helse hos foreldre og barn ved alle helsekontroller. Det gis tilbud om ekstrakonsultasjoner når vansker/risiko avdekkes. I løpet av 10 år har mange familier fått hjelp tidlig i et forløp ved ressurshelsestasjonen, noe som vi må tro har hindret seinere vansker. Tilbud til barn/unge med store vansker er styrket særlig gjennom tilrettelagte fritidstilbud. Ressurshelsestasjonen tilbyr psykisk helsehjelp til flere familier med betydelige vansker, men tilbudet er ikke tilstrekkelig. Mange ungdommer tar opp psykiske vansker i samtaler med helsesøster i skolen og på helsestasjon for ungdom. På helsestasjon for ungdom er det i tilegg et begrenset tilbud om samtale med psykolog (0,2 årsverk) VOKSNE Nedenfor gis en kortfattet oversikt over status og resultater etter opptrappingsplanperioden OPPTRAPPING AV PSYKISK HELSEARBEID TIL VOKSNE(STATUS ETTER FORRIGE PLANPERIODE) Før opptrappingsplanen var det i Sandnes 5,5 årsverk som jobbet med psykisk helsearbeid til voksne i i seksjon psykiatri (seinere enhet psykisk helse) som er en bydekkende tjeneste. Tiltak var psykiatrisk hjemmesykepleie og dagtilbud (Kontaktsenteret) samt veiledning til andre enheter (særlig omsorg). I 2010 skiftet enheten navn til Mestringsenheten. Mestringsenheten består i dag av psykisk helse og seksjon rusvern. Mestringsenheten har i dag ca 85 årsverk knyttet til psykisk helse. Den største oppbyggingen har skjedd innen området bo trygt. Det er etablert til sammen 62 plasser i samlokaliserte boliger (bofellesskap)siden 2000 og det er i dag ca 55 årsverk knyttet til disse. Ca 8 av disse årsverkene gir hjelp til personer med alvorlig psykisk lidelse og alvorlig rusproblem. Det er etablert to mindre bokollektiv for personer med psykisk lidelse/rus. Individuelle tjenester (psykiatrisk hjemmesykepleie) utgjør i dag 16 årsverk. Brukergruppen som mottar individuelle tjenester er blitt bredere. I dag gis oppfølging til flere med moderate lidelser som angst, depresjon, posttraumatiske lidelser og sammensatte vansker. Det er tilført ressurser for å bygge opp tiltak til familier med innvandrer/flyktninge-bakgrunn og styrke innsatsen mot yngre personer (2007/2008). Målgruppen ble fra 2008 utvidet til å gjelde fra 16 år. Dagtjenesten (5 årsverk) drifter et kontaktsenter (dagtilbud) og gir tilbud om tilrettelagt arbeid. I tillegg kjøper kommunen 25 varig tilrettelagte arbeidsplasser ved Sandnes Pro-Service as. Kostnad til dette utgjør ca 1,1 mill. Mestringsenheten har utviklet og gir tilbud om flere typer gruppetilbud og mestringskurs, samt kompetansebygging på tvers av enheter. Enheten er tilført 1 årsverk til disse tiltakene. Mestringsenheten har også ansvar for tildeling av støttekontakt, samt etablering og utvikling av treningskontaktordningen og andre tiltak for økt fysisk aktivitet og sunt kosthold (FYSAKT). FYSAKT-satsingen er i samarbeid med fysio/ergo og tilsvarer ½ årsverk i mestringsenheten og ½ årsverk i fysio/ergo. Fritid: Fra 2006 har vi hatt et tilbud om ulike tilrettelagte fritidstilbud for personer med psykiske vansker. Dette er nå en del av tilrettelagt fritid. Tilbudet omfatter 1 årsverk tilrettelegger og fritidskontakter tilvarende 1 årsverk (fordelt mellom barn og voksne). 3

8 Plan for psykisk helsearbeid Sandnes kommune. Vedlegg nr 2 Omsorg: I løpet av opptrappingsplanen er det etablert et botilbud for eldre med alvorlige psykiske lidelser i Omsorg sør (7 plasser). Delfinansiert av opptrappingsmidler OPPSUMMERT DE VIKTIGSTE RESULTATER VOKSNE Fokus i Opptrappingsplan psykisk helse i forhold til voksne: Bidra til bedre psykisk helsetjenester i kommunen for personer med alvorlige psykiske lidelser. Dette omfattet 2 grupper: bidra til at personer som var i institusjon i 2. linjen fikk tilbud i kommunen bidra til at personer som allerede oppholdt seg i kommunen fikk gode tjenester. Tilbud som er utviklet som følge av opptrapingsplanen: Det er utviklet tilrettelagte botilbud, individuelle tjenester (psykiatrisk hjemmesykepleie/miljøterapi), gruppetilbud og mestringskurs, tilrettelagt arbeid, støttekontakt/treningskontakt og åpne dagtilbud. Disse tilbudene gis i regi av Mestringsenheten. I tillegg til samarbeider Mestringsenheten med andre enheter, særlig omsorg, om å gi tjenester og/eller veiledning i forhold til felles brukere. Det er etablert fritidstilbud i regi av enhet Fritid og gitt støtte til etablering av et brukerstyrt senter i regi av Mental Helse, Fredheim. Boligsatsingen gjennom opptrappingsplanen har ført til at det ikke er mange pasienter i psykiatrisk institusjon som venter på bolig. Personer med de tradisjonelle /tyngste lidelsene nås i tilstrekkelig omfang. Det er utviklet særlig kompetanse ift dobbeldiagnoser. Samtidig har annen type problematikk økt og det er etablert ulike tiltak for å imøtekomme disse. Dette gjelder personer med angst angst/depresjon, hvor tilbud i stor grad er i form av mestringskurs/ gruppetilbud og åpne dagtilbud. Tilbud er under utvikling til personer med fremmedkulturell bakgrunn, de nye diagnosene asperger syndrom/ ADHD ser en særlig i forhold til yngre. I forhold til ungdom år ble tilbud etablert fra 2007 (Samordningsenheten hadde venteliste da målgruppen for Mestringsenheten ble utvidet ned til 16 år). Dette er ikke fulgt opp med tanke på tilbud til nye 16-åringer. I 2010 hadde Mestringsenheten ingen nye mellom år. Det er etablert kontakt (deltagelse i planlegging) for noen fra barnevernsinstitusjoner som en antar trenger mye tjenester etter fylte 18 år. Mange ansatte i kommunen har deltatt på kursrekker i psykisk helsearbeid, i regi av Mestringsenheten. 4

9 Plan for psykisk helsearbeid Sandnes kommune. Vedlegg nr 3 Vedlegg til Resultatenhetens rolle og ansvar i forhold til psykisk helsearbeid, kapitel 4.3 DETALJERING AV RESULTATENHETERS OPPGAVER INNEN PSYKISK HELSEARBEID TIL BARN OG UNGE Hensikten med denne oversikten er å gi en utdyping av de ulike tjenestenes mandat og kompetanse i forhold til psykisk helsearbeid. I planen er oller og ansvar sortert etter innstasnivå. Denne oversikten er sortert etter navn på resultatenheter: BARNEHAGER Barnehager kan være en buffer mot risikofaktorer, bl a fordi de barn gjennom lek og læring styrker sin sosiale kompetanse og fordi voksenkontakten blir et supplement til eventuell svakheter i hjemmemiljøet. Barnehagen skal gi barna allsidige erfaringer som blant annet er beskrevet i satsningsområdene og fagområdene i Rammeplan for barnehage. Dette gir barna mulighet til å utvikle allsidig kompetanse som igjen gir mulighet for mestring på forskjellige samfunnsarenaer. I tillegg er barnehagen en særdeles viktig arena for å fange opp barn med særlige behov som kan avhjelpes med ekstra støtte i barnehagen eller hvor barnet/familien trenger bistand fra andre deler av hjelpeapparatet. Det ovenforstående er klart definert i Kunnskapsdepartementets Rammeplan for barnehagene. Videre har barnehagene, gjennom sin Rammeplan, et ansvar for å samarbeide tett med barnets foreldre og med andre instanser rundt barnet, Barnehagen har, sammen med skolen, et ansvar for å til å tilrettelegge for overgangen fra barnehage til skole. Særlig for risikobarn/ barn med særskilte er overganger en sårbare faser. Sandnes kommune er nå ( 2011) i ferd med å sluttføre en handlingsplan vedr denne overgangen. Videre har barnehagene et særlig fokus på tidlig innsats noe som innebærer kompetanseheving og kavlitetsheving knyttet til arbeidet med de aller yngste barna i barnehagen STYRKET BARNEHAGETILBUD Hovedoppgaven til Styrket barnehagetilbud er å gi et tilrettelagt tilbud i barnehagene til barn med nedsatt funksjonsevne. Tjenesten hjemler sin aktivitet i Lov om barnehager og Opplæringsloven. På grunnlag av sakkyndig vurdering fra PPT vedrørende barnets fungeringsevne og behov, fatter Styrket barnehagetilbud enkeltvedtak etter Opplæringsloven ( 5-7) og utøver spesialpedagogisk hjelp/ tiltak til barn i barnehage.( Slik spesialpedagogisk bistand kan også gis til barn som ikke går i barnehage.) Barn med spesielle behov kan i noen tilfeller medføre behov for økt bemanning i barnehagen. Timer utført av støttepedagog tildeles da barnehagen for at barnehaen skal kunne tilrettelegge for at enkeltbarn kan delta i barnehagens daglige aktiviteter ( jfr Lov om barnehager 13). 1

10 Plan for psykisk helsearbeid Sandnes kommune. Vedlegg nr 3 Vedlegg til Resultatenhetens rolle og ansvar i forhold til psykisk helsearbeid, kapitel 4.3 Ansatte ved Styrket barnhage gjennomfører nå opplæring i et foreldreveiledningsprogram (ICDP) for å i enda større grad kunne bistå foreldrene til barn med særskilte behov og for å dyktiggjøre seg i veiledning til barnehageansatte. SKOLER Skolen skal gi tilpasset opplæring til alle i henhold til opplæringsloven, tilhørende forskrifter og læreplaner. Læreplanene angir innhold i undervisningen. Læreplanens generelle del sier noe om skolens ansvar for elevenes psykiske helse, og opplæringslovens 9-a om krav til elevenes fysiske og psykososiale arbeidsmiljø, lovens kap. 5 sier noe om krav til oppfølging av elever som trenger ekstra hjelp og støtte. Skolen er for alle. Skolens systemer for at alle elever har en kontaktlærer, elevsamtaler, foreldresamtaler, rådgiver og sosiallærer er alle tiltak som er åpne for både fast oppfølging og drop-in. I dette systemet skal skolen kunne hjelpe eleven til å få rett hjelp til rett tid. Spespedgrupper er viktig møteplass for tverrfaglig samarbeid. Altona skole og ressurssenter er en del av oppvekst skole og bistår skolene med å gi et tilpasset opplæringstilbud. De er først og fremst i kraft av dette viktige samarbeidspartnere for skolene. Skolene er dermed de viktige aktørene i psykisk helsearbeid, men Altona er, i kraft av sin kompetanse, en viktig aktør i det tverrfaglige samarbeidet om utvikling av gode og samordnede tjenester for målgruppene. PPT PPT skal sikre at barn i barnehage eller grunnskole får tilpasset opplæring dersom de ikke har tilfredsstillende utbytte av det ordinære tilbudet. Årsakene til at noen barn trenger et ekstra tilbud kan være faglige, sosiale eller atferdsmessige. PPT gir råd til barnehage, skole og foresatte, og gjør sakkyndige vurderinger av barnets individuelle opplæringsbehov. Sandnes kommune har valgt å ikke legge utredning og oppfølging av barn med psykiske vansker, utover dette som er nevnt her, til PPT. (Se ressurshelsestajonen) HELSESTASJONSTJENESTER Jordmordtjenesten har startet satsing som går ut på å kartlegge den gravides psykiske helsetilstand. Har egen metode for å kartlegge depresjon og tilby og evt videreformidle til samtale/behadnling. Helsestasjonene (0-5 år) skal i følge forskrift styrke mestring av foreldrerollen, fremme barns lærings og utviklingsmiljø og bidra til helsefremmende livsstil. Grunntanken i tjenesten er det helsefremmende og forebyggende perspektivet med lavterskeltilbud og tidlig intervensjon. Samtaler, samlivskurs, foreldreveiledning og tverrfaglig samarbeid er viktige tiltak. Helsestasjon kartlegger alle barn og har en svært viktig rolle i å identifisere barn/familier i risiko eller med psykiske vansker. Helsestasjonstjenester tar rutinemessig opp ulike tema 2

11 Plan for psykisk helsearbeid Sandnes kommune. Vedlegg nr 3 Vedlegg til Resultatenhetens rolle og ansvar i forhold til psykisk helsearbeid, kapitel 4.3 som påvirker den psykiske helsen, ved hjemmebesøk, 6 uker, 1 år og 5 år og tilbyr ekstrakontroller (samtaler) for de med særlige behov. Skolehelsetjenesten er et lavterskeltilbud til alle elever. Tilbyr lett tilgjengelig systematisk kontakt og samtaler med barn som strever på ulikt vis ( drop-in -tilbud (åpen dør) er lokalisert ved noen skoler). Skolehelsetjenesten bistår foreldre og lærere. Helsesøster i skolen: *være en god samtalepartner når livet byr på utfordringer, *legge vekt på helsefremming og ferdigheter til å ta gode valg i forhold til hverdagsrutiner. *Forhindre at psykiske vanskeligheter utvikler seg til sykdom og *Sørge for at elever med omfattende problemer får den hjelpen de trenger. Delta i tverrfaglig samarbeid, spesielt deltagelse i skolens spes.ped-møter sammen med sosiallærer, skolelege, PPT og andre. Ressurshelsestasjonen er helsestasjon med utvidet mandat og kompetanse (forsterket helsestasjon/skolehelsetjeneste). Ressurshelsestasjonen har familier i risiko for psykiske vansker eller med psykiske vansker som sin målgruppe. Samtaler/veiledning foreldre/barn, foreldreveiledning-/kurs, familiesamtaler/nettversarbeid, gruppetilbud og mestringskurs for store barn/unge, kartlegging av utredningsbehov. Oppfølging enten poliklinisk eller hjemme eller på andre av barnets arenaer. Deltar i tverrfaglig samarbeid. Kartlegger vansker, bistå i legens utredning/henvisning til BUP 0-5 år er prioritert aldersgruppe. Hovedtiltak er foreldre- og samspillsveiledning. Komme tidlig inn. Snu en negativ utvikling. Gi hjelp til å mestre, bygge opp foreldreferdigheter. Treffsted for utsatte (alene)mødre (Kafè) Barn 3-12 år: Tidlig innsats i form av foreldreveiledning og familiesamtaler (barnet er med i samtalen). Drive foreldrekurset De utrolige årene. Gi veiledning til barnhage, skole og helsesøster i forhold til vansker hos barn eller i familien. Barn i særlig risiko: koordinerer gruppetilbud som har risikoutsatte som målgruppe. Pr i dag gjelder dette barn med to adresser og sorggrupper. Barn 6-15 år begynnende vansker: Være en forsterking av den ordinære skolehelsetjenesten og tilby veiledning og hjelp der skole med sitt primære støtteapparat kommer til kort og trenger mer spisset kompetanse fra psykiske helsetjenester. Barn 6-15 år større psykiske vansker: Samtaler, veiledning foreldre, barn/unge selv, mestringskurs for unge. Tverrfaglig samarbeid. Styrket foreldreveiledning og innsats i hjemmet gjennom ambulant team 0-18 år (2011) Helsestasjon for ungdom (HFU)er et lavterskeltilbud for ungdom i alderen år som bor eller går på videregående skole i Sandnes. Et lett tilgjengelig tilbud om samtale og veiledning. Mål: Fremme psykisk/fysisk helse og sosiale/miljømessige forhold, forebygge skader og 3

12 Plan for psykisk helsearbeid Sandnes kommune. Vedlegg nr 3 Vedlegg til Resultatenhetens rolle og ansvar i forhold til psykisk helsearbeid, kapitel 4.3 sykdom. Bidra til at ungdom blir mer bevisst og tar ansvar for egen helse gjennom informasjon og rådgivning, støtte ungdom i å mestre livets utfordringer. Helsesøster deltar i veiledning og informasjon om psykisk helse(vip) i videregående skole sammen med OT og psykisk helsevern. HFU for ungdom (HFU)og oppfølgingsteamet (OT) ved de videregående skolene gir tilbud om samtale til personer med begynnende psykiske vansker og de finner også unge med større problematikk. Henviser. Samarbeid med Mestringsenheten FASTLEGER En stor andel av konsultasjonene hos fastlege dreier seg om psykiske vansker. Fastlegen tilbyr samtale, utreder psykiske vansker, diagnostiserer psykiske lidelser, medisinsk behandling og henviser til spesialisthelsetjenesten. Deltar i samarbeidsmøter/ tverrfaglig samarbeid. SKOLELEGE Skolelege skal etter forskrift om Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid I helsestasjons- og skolehelsetjenesten (2003) foreta helseundersøkelser og bidra til en helhetlig, tverrfaglig og lett tilgjengelig skolehelsetjeneste, der lege er en nødvendig deltager. Skolelegetjenester utføres av fastleger etter avtale med kommunen. Rådgiving av skolens personale ang. barn med spesielle behov, og samarbeid ang. fraværsproblematikk. Skolelegen skal delta i drøfting/rådgiving ang. kompliserte individuelle problemstillinger, være bindeledd til fastlege i saker der skolelegen er involvert, delta ved behov og anledning i tverrfaglig arbeid- generelt og individuelt. SAMORDNINGSENHETEN Samordningsenhetens målgrupper er personer med funksjonsvansker; psykisk utviklingshemming og fysiske funksjonsvansker, samt barn og unge med psykiske funksjonsvansker / psykiatrisk diagnose. Samordningsenheten fatter vedtak om tjenestene avlastning (privat og kommunal), støttekontakt, fritidskontakt og omsorgslønn. Ansvar for implementerig av idividuell plan i kommunen (opplæring) og har ansvar for koordinering i individuell plan for noen barn/unge (omfattende, sammensatt problematikk). Samordningsenheten bruker tid på avklaringer av saker hvor behov er udekket. I den forbindelse samtale, møter og avklaringer med foreldre. FRITID Fritidsavdelingen har ansvar for å legge til rette for at barn og unge skal ha mulighet for å delta i kultur- og fritidsaktiviteter. Tilrettelagte kultur- og fritidstilbud gis i hovedsak som en gruppeaktivitet, og tilbudene skal være tilpasset barnas behov og funksjonsnivå. 4

13 Plan for psykisk helsearbeid Sandnes kommune. Vedlegg nr 3 Vedlegg til Resultatenhetens rolle og ansvar i forhold til psykisk helsearbeid, kapitel 4.3 Fritidsavdelingen skal tilrettelegge for at barn og unge kan ta del i frivillige lag og foreninger ut fra barnas egne behov og funksjonsnivå. Til gruppetilbudene er det tilknyttet fritidskontakter som sammen med brukerne tilrettelegger tilbudet ut fra brukernes behov..fritidskontakten arbeider fra 3 til 5 timer pr uke, og deltar aktivt i den fritidsaktiviteten brukeren deltar i. Det er i hovedsak barn og unge i alderen 10 til 30 år som har fritidskontakt. Når det gjelder barn med psykiske vansker er det samordningsenheten fatter vedtak om hvilke type tilbud barnet/ ungdommen skal ha, og bestiller tjenesten hos Fritid utførerenhet på bakgrunn av registrert behov. BARNEVERN Barnevernets primære oppgaver er å intervenere når barn og pga sine hjemmeforhold står i fare for skjevutvikling. I tillegg har barneverntjenesten et ansvar for å gripe inn og skjerme barn og unge som lever under omsorgsbetingelser som er skadelige og hvor den nødvendige trygghet barn har behov for og rett på ikke er tilstede. I et slikt perspektiv vil all aktivitet fra barneverntjenestens side være en sentral faktor i kommunens psykiske helsearbeid. De tiltak og den aktivitet som er tydeligst knyttet til psykisk helsearbeid i barneverntjenesten er tidlig intervensjon og metodeutvikling, med særlig fokus på å komme tidlig inn i familier og bistå foreldre til selv å kunne ivareta sine barn. Barneverntjenesten gir familieveiledning hvor fokus her er endringsarbeid i familier med tunge utfordringer knyttet til omsorg for sine barn. Barnevernstjenesten har tiltak for å avdekke og bistå barn og unge som blir utsatt for vold og overgrep. (Konsultasjonsteam for vold og overgrepssaker) To årsverk i Seksjon Ungdom har særlig fokus på forebygging av psykiske vansker, rus og kriminalitet gjennom kriminalitetsforebyggende ungdomsarbeider og oppsøkende ungdomsarbeider. Disse jobber forebyggende og opp mot risikoungdom/miljø. AVLASTNINGEN Tilbyr aktivitetsbasert avlasting for barn og unge i alderen med psykiske vansker, der familien kvalifiserer for avlastningstjenester, men ikke kan nyttiggjøre seg av eksisterende avlastning det vil si de kommunale avlastningsboligene/leiligheter og/eller private avlastnings hjem. Primært gjelder dette ungdom med ADHD eller Asberger, som viser høyt aktivitetsnivå og krevende atferd.aktivitetsbasert avlastning er organisert i to grupper som hver drar på tur en helg i måneden. Gruppene består av to ledere og tre til fem brukere. MESTRINGSENHETEN INDIVIDUELLE TJENESTER Mestringsenheten gir fra psykiske helsetjenester fra 16 år og oppover. Hovedansvarsområde er voksne. Tjenester år skjer i samarbeid med andre, for å 5

14 Plan for psykisk helsearbeid Sandnes kommune. Vedlegg nr 3 Vedlegg til Resultatenhetens rolle og ansvar i forhold til psykisk helsearbeid, kapitel 4.3 ivareta overgangen til voksen bruke tid på å overta stafettpinnen. Det er til nå få på 16/17 år. Noen 17/18 år får relativt mye tjenester. (Asberger syndrom med tilleggsproblematikk) opp til 8 timer i måneden. Typre problematikk (mest av det som er uthevet): Asperger (noen med episoder med psykose), ADHD, Angst, noen depresjon, noen rus, noen ( 1) unge mødre, ingen med psykose Mye indirekte arbeid. Innhold: Støttesamtaler (unntatt de fleste av guttene som har Asperger syndrom), Følge til avtaler, Ansvarsgruppemøter og koordinering, Støttesamtaler med foreldre (noen ganger mer aktuelt med foreldresamtale enn samtale med ungdommen), samarbeidsmøter særlig ift skole, også med OTUS og OT. Ca 10 unge er i 2010 med i et forskningsprosjekt hvor de tilbys KID-kurs-variant for ungdom (DU-kurs (derpesjonsmestring). Når det gjelder unge med Asperger syndrom nevnes spesielt: Overgange er ekstra vanskelig både fro ungdommen og foreldre, søsken. Svært sårbare og strever mye i denne aldersperioden. Får det ofte bedre etter 25 år. Noen er under utredning i spes.helsetj. mens de får individuelle tjenester. En problematikk er unge som ikke ønsker hjelp, men andre (familien) ønsker FLERE ENHETER MODELLKOMMUNEFORSØKET Modellkommuneforsøket er en statlig satsing som skal føre til at barn av foreldre med psykiske vansker/rusproblemer eller voldsutsatte barn blir sett, får oppfølging og hjelp tilpasset alder og den situasjonen de befinner seg i. Modellkommuneforsøket har de minste barna, 0-6 år som hovedmålgruppe. Sandnes er en av 26 modellkommuner i Norge. Modellkommuneforsøket går over 7 år, fra 2007 til I Sandnes ses dette på som en del av en større Tidlig innsats-satsing innen hele oppvekstområdet og overfor alle utsatte barn. SENTRALE SAMARBEIDSPARTNERE Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, BUP Sandnes (poliklinikk) (Helse Stavanger)har ansvar for utredning og behandling av barn i alderen 0-17 år som har psykiske vansker som krever spesialiserte tjenester. Dette kan for eksempel være ADHD, depresjon, angst, traumer, utviklingsforstyrrelser eller psykose. Arbeider tverrfaglig og har et tett samarbeid med skoler, barnehager og helse-, omsorgs- og barnevernstjenester i kommunene. Psykiatrisk ungdomsteam (PUT Sandnes) (Helse Stavanger)har ansvar for poliklinisk utrednings - og behandlingstilbud til ungdom mellom år med rusproblemer/ psykiske lidelser og til ungdommens familie/ pårørende Familievernkontoret (statlig) i Stavanger tilbyr parterapi, familieterapi og mekling ved samlivsbrudd. 6

15 Plan for psykisk helsearbeid Sandnes kommune. Vedlegg nr 3 Vedlegg til Resultatenhetens rolle og ansvar i forhold til psykisk helsearbeid, kapitel 4.3 Oppfølgingstjenesten (fylkeskommunen) (OT) gir hjelp i forhold til råd og veiledning til unge opptil 21 år knyttet til utdanning, yrkesvalg og praksisplass i bedrift i kombinasjon med opplæring. I OT arbeider pedagoger, psykologer og sosionomer. Samarbeider med helsestasjon for ungdom. SENTRALE SAMARBEIDSPARTNERE Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, BUP Sandnes (poliklinikk) (Helse Stavanger)har ansvar for utredning og behandling av barn i alderen 0-17 år som har psykiske vansker som krever spesialiserte tjenester. Dette kan for eksempel være ADHD, depresjon, angst, traumer, utviklingsforstyrrelser eller psykose. Arbeider tverrfaglig og har et tett samarbeid med skoler, barnehager og helse-, omsorgs- og barnevernstjenester i kommunene. BUPA -familieposten (Helse Stavanger) Målgruppen er familier som strever med samspillsvansker, der en eller flere barn/unge i familien har en psykiatrisk diagnose og de foresatte ønsker hjelp til å møte barna/ungdommen på en mer hensiktsmessig måte BUPA - Autismeteamet tilbyr konsultasjoner med fokus på å være en støttefunksjon for foreldre og det kommunale tjenesteapparatet som har hovedansvar for å hjelpe personer med en autismespekterforstyrrelse. Psykiatrisk ungdomsteam (PUT Sandnes) (Helse Stavanger)har ansvar for poliklinisk utrednings - og behandlingstilbud til ungdom mellom år med rusproblemer/ psykiske lidelser og til ungdommens familie/ pårørende Familievernkontoret (statlig) i Stavanger tilbyr parterapi, familieterapi og mekling ved samlivsbrudd. Oppfølgingstjenesten (fylkeskommunen) (OT) gir hjelp i forhold til råd og veiledning til unge opptil 21 år knyttet til utdanning, yrkesvalg og praksisplass i bedrift i kombinasjon med opplæring. I OT arbeider pedagoger, psykologer og sosionomer. Samarbeider med helsestasjon for ungdom. 7

16 Plan for psykisk helsearbeid Sandnes kommune. Kapitel 4.4. Vedlegg 4 Utfordringer risikoutsatte barn og unge SORTERT PÅ ALDER Obs- aldersgrensene er ikke absolutte men angir hvor en type behov er rapportert størst. 0-6 år: Det er vegring mot å gripe fatt i problem. Opplæring og veiledning til foresatte som har utfordringer i familien er fortsatt et behov år: Inkludering av alle barn i de allmenne tjenester (skole, fritid) er fortsatt viktig. Skolens satsing på alle elever er våre elever er viktig også for barn med psykiske vansker. Mestring av skole har stor betydning for barns helse og mestring av framtid. Enda kan det skje at barn med atferdsproblematikk blir identifisert alt for seint. Å oppdage tidlig og sette inn riktig hjelp tidligst mulig må fortsatt prioriteres år: Fortsatt behov for fokus på psykisk kompetanseheving hos lærere i ungdoms- /videregående skole. PROBLEMSTILLINGER Psykiske vansker i svangerskapet: (EPDS)De kvinnene som har behov for utvidet oppfølging er det ikke et definert tilbud til. Dersom de henvises videre fra lege er ventetiden for lang i forhold til viktigheten av oppfølging i graviditeten. Det er behov for et lavterskeltilbud til disse kvinnene, både for kvinnen sin del, men også med tanke på det ufødte barnet og familien. Gravide rusmisbrukere (TWEEK) er fokus i modellkommuneprosjekt med mål om systematiske og tverrfaglig samarbeid og tiltak. En viktig utfordring her er inkludering av fastlegene og andre som skal tilhøre tiltakskjeden i etterkant. Her vil ei arbeidsgruppe framlegge forslag til tiltak høsten Utfordringen i ungdomsskolehelsetjenesten nå er at helsesøster bruker tid på elever som grenser opp til behandling av psykiske vansker. Dette gjør det vanskelig å beholde det helsefremmende og forebyggende perspektivet overfor mange elever, rett og slett fordi en ikke har ressurser til å makte begge disse fokusene og dekke alle behov.det er mulig det ligger et potensiale i å øke helseperspektivet inn i skolene ved å samkjøre helsesøster/ skolelege/ fastlege/ psykolog og fysioterapeut. Ungdom som ruser rapporteres som ei forsømt gruppe fra helsestasjon for ungdom. Et nært samarbeid mellom foreldre, videregående skole, fastlege, barnevern, Seksjon rus, politi og Helsestasjon for ungdom er en nødvendighet for å kunne følge disse ungdommene over tid. Prosedyrer og oppfølgingsansvaret for disse ungdommene er under arbeid, ledet av helsestasjonstjenester. Barn av psykisk syke foreldre og rusavhengige foreldre har i noen grad tilbud om hjelp i gruppe, men det pekes på at de mangler et helhetlig tilbud. Vi erfarer at barneperspektivet kan mangle hos behandlere av psykisk syke foreldre. Vi har en vei å gå enda når det gjelder pårørende som barn. Særlig dette med å snakke direkte med barna. 1

17 Plan for psykisk helsearbeid Sandnes kommune. Kapitel 4.4. Vedlegg 4 Utfordringer risikoutsatte barn og unge med begynnende, etablerte og betydelige vansker Hovedutfordringer: Hvordan sikre forebygging av psykiske vansker og tiltak overfor barn/unge i risiko og SAMTIDIG sikre hjelp til barn og unge med psykiske vansker hvorav noen som trenger mye oppfølging over tid, i ei tid med trang kommuneøkonomi? Ingen må glippe eller falle mellom stoler. Prioriteringsdilemma mellom tidlig innsats og omfattende hjelp Fragmenterte tjenester må ha helhetlig tilbud. Organisering/plassering av tiltak hensiktsmessige, sikrer effektive helhetlige tilbud til beste for brukerne? Mestringskurs/ gruppetilbud - flerfamiliegrupper (store barn/ungdom): Ressurshelsestasjonen har sammen med kompetanseutvikler i Mestringsenheten utviklet og gjennomført Mestringsgruppe for stille jenter med psykososiale vansker i ungdomsskolealder. Pga medarbeidere som har sluttet og dermed tapt kompetanse og kapasitet har en ikke klart å videre utvikle og starte nye kurs, slik det er planer om. Aktuelle målgrupper som er planlagt prioritert er familier til ungdom med Asberger. Det er gjennomført et flerfamiliekurs for familier med ungdom med Asperger syndrom i regi av mestringsenheten og de planlegger ny gruppe for samme målgruppe + ADHD. ME fått gode tilbakemelidgner på dette tilbudet, og vurderer at det er en god måte å gi tjenester til denne gruppen på. Kurs for voksne (som mestre med fokus kommunikasjon og karate) kan utvikles mot yngre brukere. Flerfamiliegrupper i forhold til Asberger og ADHD og i forhold til sosial angst. Det er også påvist at hvis en kombinerer sosial ferdighetstrening med fysisk aktivitet så øker effekten på selvfølelsen. Dinosaurusskolen for barn i samarbeid mellom ressurshelsestasjonen og Altona ble avsluttet da Altona ikke kunne prioritere dette. Barnehage og skoleprogrammet i samarbeid mellom ressurshelsestasjonen og PPT blir avsluttet i Fra høsten 2010 gis et tilbud fra mestringsenheten til ungdom med tristhet/depresjon. DU-kurs er undervisning i kognetive mestringsstrategier i gruppe. Tilbudet er kommet i stand som følge av et forskningsprosjekt. Hvis dette gir gode resultater kan det være et svært viktig tiltak å videreføre. Slik vi ser det er det uheldig at noen av disse programmene har stoppet opp i Sandnes kommune og andre er i fare for ikke å videreføres, da dette er et gode evidensbaserte tiltak og en helhetlig måte å samarbeide/samordne tiltak rundt barn og familier på. Utvikling av denne type tilbud bør utvikles i samarbeid mellom barn/unge- og voksenfeltet framover. 2

18 Plan for psykisk helsearbeid Sandnes kommune. Kapitel 4.4. Vedlegg 4 Skille mellom foreldres behov og barns behov. Foreldre må i større grad bestraktes som en viktig samarbeidspartner/alliert. Noen ganger blir foreldre og barn sett på samlet (symbiotisk) og en er ikke god nok til å se på foreldre som en samarbeidspartner. Andre ganger har foreldre egne behov og trenger hjelp. Det er noe annet. Da er det viktig med foreldreveiledning. Helhetlig tilbud Om barns diagnosebilde i BUP øker, så er det fortsatt heldigvis få som trenger barnepsykiatri, spesialpedagogisk hjelp, systematisk foreldreveiledning. Men disse få har behov for en helhetlig tjeneste. Foreldre som må forholde seg til mange instanser opplever ikke alltid samordning og koordinerte tjenester, men det rapporteres også at dette er bedret. Men samla er vi antagelig ikke gode nok. Vi erfarer også at barn med diagnoser og sammensatte behov og deres pårørende mangler et helhetlig tilbud, dels fordi tjenester mangler og dels fordi de blir kasteballer fordi ansvar er utydelig. Dette kan også gjelde barn av psykisk syke foreldre og rusavhengige, hvor det noen ganger erfares at barneperspektivet kan mangle hos behandlere av psykisk syke foreldre. Det er fortsatt en utfordring å utvikle gode tverrfaglige tiltaks- og samhandlingsmodeller som gir barna reelle gode og trygge omsorgs, utviklings- og oppvekstvilkår. Brukere/familier med behov for samordete tjenester og flere samtidige tjenester Antall søkere på ulike tjenester fra samordningsenheten/avlastningen har økt, og tildelte tjenester har økt på alle tjenesteområdene. Samordningsenheten registrerer en særlig økning i tildeling av tjenester og behov for koordinering innenfor feltet barn/unge 0 16 år med psykiske vansker/psykiatriske diagnoser (sosiale vansker, atferdsvansker, autisme, Asperger syndrom, ADHD/ADD, Tourette syndrom, tvangslidelser, m.m.). Ettersom flere svært omsorgskrevende barn med alvorlig psykisk lidelse eller progredierende somatisk sykdom har behov for tilrettelagte tjenester som kommunen ikke klarer å tilby innenfor eget tjenesteapparat, har det vært nødvendig å organisere tjenestetilbudet gjennom ordning med brukerstyrt personlig assistanse (BPA), eller å kjøpe avlastningstjenester hos private aktører. Det registreres også en økning i bruk av avlastning hos private familier. Tildeling av omsorgslønn har også økt, en tjeneste som kun tildeles i saker der det vurderes som ikke tilstrekkelig, hensiktsmessig eller gjennomførbart med andre tjenester. Disse forholdene har ført til et betydelig merforbruk i samordningsenheten i Vi må vurdere om noe av dette kan bedres ved å bygge opp tjenester i kommunen, framfor å kjøpe eksternt. (jf Avlastingen har behov for å jobbe videre med å utvikle tilbudet til brukere med psykiske diagnoser. På grunn av manglende tilbud i kommunen kjøper Samordningsenheten miljøterapi av private aktører for noen barn og skole kjøper tjenester fra Møllehagen. Møllehagen er et integret skole- og psykisk helsetjeneste-tilbud. Skolehelsetjenesten ungdomsskolen Utfordringen i ungdomsskolehelsetjenesten nå er at helsesøster bruker tid på elever som grenser opp til behandling av psykiske vansker. Dette gjør det vanskelig å beholde det helsefremmende og forebyggende perspektivet overfor mange elever, rett og slett fordi en ikke har ressurser til å makte 3

19 Plan for psykisk helsearbeid Sandnes kommune. Kapitel 4.4. Vedlegg 4 Tilrettelagt fritid barn/unge Det er pr. i dag en stor utfordring å rekruttere ansatte til denne type små stillinger med utelukkende kvelds og helgearbeid. En er ved tilrettelagt fritid opptatt av om de som blir 14 år - og avslutter et tilbud i fritidsgruppe følges opp godt nok videre (Tone Strømø skriver noe) Psykologer i kommunene Psykologer i kommunene er en pågående nasjonal satsing. Det er lyst ut midler til kommunene for å rekruttere psykologer både i 2009 og Det er liten tvil om at økt psykologkapasitet ville kunne betydd mye for kommunens psykiske helsearbeid, både i forhold til barn og unge og voksne, men særlig barn og unge. Kommunal psykologkompetanse ville kunnet bidra til å dekke flere av de hull og behov som er avdekket og beskrevet ovenfor. Krav om kommunal egenfinansiering gjør at både oppvekst barn/unge og levekår ikke har funnet midler så lang til den kommunale egenfinansieringen som kreves. Ungdom i overgang fra barn/unge tjenester til voksen tjenester (16-18 år) Barn kommer tidligere til kommunen fra barnevern (18 år)og særlig gjelder dette ungdom som har fått diagnose innen psykiatri eller psykisk utviklingshemming. Dette må vi ha fokus på framover. Blant annet gjelder dette overgang fra barnevern til kommunalt bofellesskap for personer med psykiske vansker. Det er behov for bedre samarbeid mellom alle involverte enheter. Behov for oppfølging, bolig og veiledning av foreldre. Andre overganger Overganger er fortsatt en stor utfordring som det må jobbes kontinuerlig med for å sikre at rutiner som er laget følges og fungerer i praksis (jf helhetlig modell). Det er fortsatt viktig med fokus på disse overgangene: Fra barnehage til barneskole, fra barneskole til ungdomsskole, fra ungdomsskole til videregående skole Fra barn til voksen, fra utdanningssituasjon til arbeid, fra opphold i institusjon for barn til voksentjenester her er spesielt det nevnt behov for å styrke innsatsen mot unge i overgang fra barnevernstiltak til voksentjenester) Dette er også en type overganger det er behov for fokus på: mellom tjenester som arbeider under ulikt lovverk (for eksempel barnevernslov / helselov) mellom tjenester i kommune mellom kommune og spesialisthelsetjenesten her er spesielt nevnt ivaretakelse av barn etter utredning. Barn/unge i et mellomsjikt (mellom tidlig innsats og de tyngste tiltak i barnets hjem) Tiltak ved krisesituasjoner i skolen (kap 3) Av og til har skolene behov for helsefaglig hjelp når det oppstår akutte kriser som følge av at barn har store psykiske vansker og krevende, utagerende atferd. Særlig er nevnt situasjoner knyttet til barn med innvandrerbakgrunn hvor det har vært behov for rask hjelp. 4

20 Plan for psykisk helsearbeid Sandnes kommune. Kapitel 4.4. Vedlegg 4 Når det foreslås etablering av en tydeligere psykisk helsetjeneste overfor barn og unge, må også dette behovet tas med. Individuell plan Individuell plan er etablert og i bruk. Her er det i følge RR både gode og mindre gode erfaringer. Det trekkes fram at skolene er lite flinke til påta seg koordineringsansvaret. Samtidig er det en utfordring at plikten til å delta ikke er like sterk som for helse- sosial- og barneversfaglig ansatte fordi den ikke er hjemlet i lovverket. Oftest finner man gode samarbeidsløsninger rundt individuell plan, men en sterkere forankring av dette også i skolelovverket kan kanskje gjøre dette arbeidet bedre. Rogaland revisjon anbefaler kommunen å vurdere hva man kan gjøre for å få en jevnere fordeling av koordineringsansvaret blant nøkkelpersoner (RR) WEB-basert individuell plan er realisert i og med at Sandnes kommune nå har lisens på verktøyet SamPro. Hensikten er at dette skal bidra til at bruker og involverte aktører får et mer aktivt forhold til dokumentet, og at det blir et mer effektivt og dynamisk styringsverktøy. Samarbeid samhandling avklaring med barne- og ungdomspsykiatrien I revisjonsarbeidet er det særlig nevnt at det er behov for avklaring i samarbeidet mellom kommunen og BUP når det gjelder saker som ingen mestrer og bruker blir skadelidende om ansvar ikke er tydelig plassert. (jf x om tydelig psyk helsetj) Erfaringer er at det er avgjørende at vi får i gang tverrfaglig samarbeid rundt barnet/ungdommen for lykkes med hjelpen. Her er også skolen og familien en sentral samarbeidspart. I revisjonsarbeidet er særlig store psykososiale vansker i aldersgruppen år nevnt eksempel på området hvor samarbeid må være godt. Rogaland revisjons påpeker i sin rapport: Det er enda for mye hvem eier saken? og Flere aktører i kommunen etterlyser tettere samhandling. Dette vil kunne gi positive effekter for brukerne, hevdes det: Altona ønsker tettere kontakt og et mer formalisert samarbeid med barnevernet. Tilbakemeldingen tyder på at samarbeidet ikke fungerer så godt, og at det er ikke formalisert. Barnevernet har ikke et tett og formalisert samarbeid med Enhet for psykisk helse. De ønsker et tettere samarbeid på ledernivå. Helsestasjon ønsker tilbakemeldinger fra barnevernet om hva de har gjort i saker helsestasjonen har meldt inn. Fra helsestasjonen pekes det også på at en kunne hatt god effekt av et tettere samarbeid med sosialtjenesten, og da særlig i forbindelse med gravide som har rusproblemer. Flere prosjekter var i gang i forhold til samhandling på tvers av tjenester som Tidlig og riktig hjelp, Kvelloprosjektet i Etter at disse prosjektene er avsluttet er også tverrfaglige nettverk i regi av ressurshelsestasjonen avviklet fordi ressurshelsestasjonen opplevde mangel på tydelig mandat for dette. Rogaland revisjon anbefaler kommunen å se nærmere på hva man kan gjøre for å styrke samarbeidet mellom noen av nøkkelaktørene innenfor psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge. Dette vil kunne styrke oppfølgingen av brukerne. Men: Mulige gevinster med et tettere og mer formalisert samarbeid bør vurderes opp mot ressursene som brukes ved å drive det, skriver RR. 5

21 Plan for psykisk helsearbeid Sandnes kommune. Kapitel 4.4. Vedlegg 4 Tverrfaglig samarbeid må ha et videre fokus framover: Det er tydelig et potensial til å bedre tverrfaglig samarbeid. Har vi de riktige holdninger til samarbeid, men mangler gode nok modeller for tverrfaglig samarbeid? Er det slik? Er det noen ganger motsatt vi har kanskje modellene, men mangler de riktige holdningene? Fungerer helhetlig modell som det den var tenkt, ei verktøykasse i praksis? Antagelig ikke. Er vi gode nok til å flomlyse og videreutvikle de samarbeidsmåter som fungerer godt i praksis? Fastlegens rolle - skolelegeordningen Helsestasjonstjenester påpeker at det er en utfordring å utnytte skolelegeressursen på en effektiv og faglig god måte. Ressursen er liten og den fordeles ujevnt på skolene ift antall elever og behov og antall timer legen har til skolehelsetjeneste og antall skoler legen skal betjene på disse timene. RR ber kommunen vurdere tiltak for å bedre integrere fastleger i utredning, behandling og oppfølging av personer med psykiske vansker og de bemerker at fastleger deltar i ansvarsgruppemøter i varierende grad. Det hevdes at yngre leger deltar i større grad enn eldre leger. Tilbakemeldingene fra kommuneoverlegen tyder også på at fastlegene føler seg litt marginalisert med hensyn til kommunalt planarbeid. De vil gjerne ha oss med, men legger planer som har premisser som gjør at vi blir utestengt. Det er i løpet av planperioden beskrevet tydelig hva som forventes av fastlegen i forhold til henvisning og samarbeid med BUP. Det er en utfordring å få til gode, effektive og nyttige møter for bruker og alle som deltar. Kanskje er det en like stor utfordring å dele og videreforedle de gode praksisene. For det finnes gode eksempler på at dette fungerer godt, også at fastlege finner tid til å delta. At det er vanskelig å få fastleger til å delta i planarbeid på systemnivå, kan blant annet skyldes manglende økonomisk kompensasjon. Kanskje vi bedre kan utnytte den prosentdelen som fastlegger avsetter til offentlig helsearbeid bedre ved å engasjere en lege spesielt for feltet psykisk helse barn/unge som et alternativ eller supplement til skolelegeordningen. Kan en endret organisering rundt skolelegeordningen gi større effekt ut av legetjenesten? Tiltak x Kartlegging - oversikt over antall barn og unge som mottar psykiske helsetjenester Rogaland revisjon skriver: Det finnes ingen samlet oversikt over barn og unge med psykiske vansker som mottar tjenester fra kommunen. Man vet ikke hvor mange barn og unge med psykiske vansker som totalt sett mottar tjenester fra kommunen, eller hvor mange tjenester de mottar. Dette er imidlertid noe som går igjen i alle kommunene RR har undersøkt og de peker på tre årsaker til at det er vanskelig å fremskaffe tall på hvor mange barn og unge som mottar psykiske helsetjenester: 1) Det er veldig mange involverte parter, og 2) de ulike partene bruker ulike fagsystemer, og 3) det har ikke vært noen praksis for å fremskaffe en samlet tallmessig oversikt over denne brukergruppen. RR anbefaler kommunen å skaffe til veie jevnlige oversikter over antall barn og unge som mottar psykiske helsetjenester. Dette tror RR vil gi bedre styringsinformasjon ved planlegging og prioritering, og dermed kunne bidra til en bedre målretting av innsatsen. Det vil også gi muligheter til å sammenligne utviklingen over tid. RR understreker at få områder i kommunesektoren har opplevd liknende ressursvekst gjennom 2000-tallet (fire-femdobling). Selv om den statlige 6

22 Plan for psykisk helsearbeid Sandnes kommune. Kapitel 4.4. Vedlegg 4 opptrappingsplanen er brakt til ende, er det viktig å sikre at den videre utbygging skjer ut fra best mulig kunnskap om behov, leveranser og oppnådde resultater. Kartleggingen av antall barn og unge som mottar psykiske helsetjenester som ble gjort i forbindelse med revisjonen av psykisk helsearbeid våren 2010, ser vi på som nyttig og noe vi kan bygge videre på. Tiltak: xskal vi framskaffe jevnlige oversikter over antall barn og unge som mottar psykiske helsetjenester? Hvordan? Jf det vi gjorde i forbindelse med revisjonsrapporten. Utredning av barn og unge før henvisning til barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Sandnes poliklinikk (BUPA Sandnes) Rogaland revisjon anbefaler kommunen å se nærmere på hva man kan gjøre for å styrke utredningen av barn før de blir henvist til BUP Vi får opplyst at barn ofte ikke er tilstrekkelig utredet fra kommunen før de henvises til BUP BUP peker på at manglende forarbeid fra kommune resulterer at de bruker mer tid på utredningen.. Det er utarbeidet samarbeidsrutiner mellom BUPA Sandnes og Sandnes kommune. Rutine 4.1 om henvisning til BUPA beskriver blant annet hvordan kommunen vil ivareta utredning/kartlegging og hvordan disse skal komme fram i henvisninger. Fastlegens ansvar for å ta inn i henvisningen hvilke tiltak som er gjennomført av andre instanser presiseres også. Blant annet skal det vedlegges en fyldig skolerapport. I tillegg beskrives spesifikke krav til hvilke legeopplysninger som skal være med i henvisningen og spesifikt beskrives tilleggsopplysninger som skal være med i henvisningen når det er mistanke om ADHD eller ADD. Kompetansebygging felles faglig plattform Generelt er det behov for å jobbe for en felles tenkning, forståelse og metodikk innen psykisk helsearbeid. Det er behov for å videreføre et systematisk arbeid etter Gällivare-turen med vekt på reflekterende prosesser, nettverksarbeid og med fokus på åpen dialog og tverrfaglig samhandling sammen med familien. Tverrfaglig konsultasjonsteam i regi av ressurshelsestasjonen ble avviklet senhøstes Etter studietur til Gällivarre vil ressurshelsestasjonen arrangere nettverksmøter og bruke reflekterende prosess som arbeidsmåte som erstatning. Dette kan bygges videre på. Reflekterende prosesser kan også nyttes i kollegaveiledning. Nettverksmøtet som metode er aktuelt å bygge opp kompetanse og praksis i på tvers i kommunen framover. Ressurshelsestasjonen er kommet noe i gang med dette, men skal dette bli den ledende arbeidsmåten må det en bredere satsing til. Det ligger også et potensiale framover i ta brukererfaringer og brukerkunnskap systematisk i bruk for å utvikle kvalitet på tjenester. Dette vil også handle om å anerkjenne og gyldiggjøre denne form for kunnskap som viktig. Den må gis en plass sammen med fagkunnskapen framover. I denne sammenheng bør det sees nærmere på refleksjon over praksis som en metode. Når brukere og fagfolk sitter sammen rundt samme bord og drøfter praksis, kommer brukererfaringene til syne og kan tas inn i fagkunnskapen. Jf oppfølging av sammen om brukerkunnskap lenger ned i teksten. 7

23 Plan for psykisk helsearbeid Sandnes kommune. Vedlegg 5

24 Plan for psykisk helsearbeid Sandnes kommune. Vedlegg 5

FORVALTNINGSREVISJON AV PSYKISK HELSEARBEID

FORVALTNINGSREVISJON AV PSYKISK HELSEARBEID FORVALTNINGSREVISJON AV PSYKISK HELSEARBEID SANDNES KOMMUNE MAI 2010 Forsidefoto: Stock Exchanging INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

MELDINGER 14. APRIL 2008 UTVALG FOR KULTUR OG OPPVEKST

MELDINGER 14. APRIL 2008 UTVALG FOR KULTUR OG OPPVEKST MELDINGER 14. APRIL 2008 UTVALG FOR KULTUR OG OPPVEKST Nr. 23/08 Plan for psykisk helsearbeid 2007-2010, statusrapport for tiltak i delplan I barn/unge pr desember 2007 Skriv datert 31.03.08 fra kommunaldirektør

Detaljer

Plan for psykisk helsearbeid for Stavanger 2011-2015

Plan for psykisk helsearbeid for Stavanger 2011-2015 Plan for psykisk helsearbeid for Stavanger 2011-2015 STAVANGER KOMMUNE Innhold Del I 5 1. Visjon og mål 5 2. Hovedinnretningen på planen 5 3. Rullering av Plan for psykisk helsearbeid 5 3.1 Hva er oppnådd

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Haugesund kommune Psykisk helsearbeid for barn og unge

Forvaltningsrevisjon Haugesund kommune Psykisk helsearbeid for barn og unge Forvaltningsrevisjon Haugesund kommune Psykisk helsearbeid for barn og unge Mai 2015 2 Sammendrag Deloitte har i samsvar med bestilling fra kontrollutvalget i Haugesund kommune, sak 35/14, gjennomført

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV PSYKISK HELSEARBEID

FORVALTNINGSREVISJON AV PSYKISK HELSEARBEID FORVALTNINGSREVISJON AV PSYKISK HELSEARBEID SOKNDAL KOMMUNE SEPTEMBER 2010 Forsidefoto: FreeDigitalPhotosNet INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV RUS OG PSYKISK HELSE SAMHANDLING MELLOM ETATER

FORVALTNINGSREVISJON AV RUS OG PSYKISK HELSE SAMHANDLING MELLOM ETATER FORVALTNINGSREVISJON AV RUS OG PSYKISK HELSE SAMHANDLING MELLOM ETATER SOLA KOMMUNE MAI 2010 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Sammendrag... 4 Rådmannens kommentar... 7 Rapporten... 8 1.1 Innledning...

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING... 3 2.0 OVERSIKT OVER SELBU KOMMUNES SAMLEDE PSYKISKE HELSEARBEID... 4 3.0 OVERGRIPENDE TILTAK...

INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING... 3 2.0 OVERSIKT OVER SELBU KOMMUNES SAMLEDE PSYKISKE HELSEARBEID... 4 3.0 OVERGRIPENDE TILTAK... Oppdatert psykiatriplan for Selbu Kommune 2007-2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING... 3 1.1 FORHOLDET TIL VEDTATTE PLANER... 3 1.2 LOVGRUNNLAG:... 3 2.0 OVERSIKT OVER SELBU KOMMUNES SAMLEDE PSYKISKE

Detaljer

Psykiatriplan 2007 2010

Psykiatriplan 2007 2010 Psykiatriplan 2007 2010 Rygge kommune Vedtatt i kommunestyret 14.12.2006 1.0 Plan psykisk helse fellesdel...4 1.1 Innledning...4 1.2 Sammendrag...5 1.3 Intensjonen i opptrapningsplan for psykisk helse...5

Detaljer

FORORD. Nodeland, 7. juni 2011 Arbeidsgruppa for revidering av plan psykisk helse

FORORD. Nodeland, 7. juni 2011 Arbeidsgruppa for revidering av plan psykisk helse PLAN FOR PSYKISK HELSE 2011-2015 1 FORORD Verdens Helseorganisasjon (WHO) definerer psykisk helse som en tilstand av velvære der individet kan realisere sine muligheter, kan håndtere normale stress-situasjoner

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Nord-Fron kommune

Forvaltningsrevisjon Nord-Fron kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Nord-Fron kommune Psykisk helsearbeid for barn og unge Rapport 2010-15 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Psykisk helsearbeid

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING 2

INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING 2 FORMÅL MED PLANEN 3 MÅLGRUPPER 3 Primærmålgruppe 4 Sekundærmålgruppe 4 PSYKIATRITJENESTENS ORGANISATORISKE PLASSERING I STOKKE KOMMUNE 4 BRUKERMEDVIRKNING 5 KOMMUNALE TJENESTER

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Arendal kommune 2009-2012

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Arendal kommune 2009-2012 Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Arendal kommune 2009-2012 Ad-Hoc utvalget for Rusplan Arendal 27. Oktober 2009 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning side 1.1 Hvorfor en handlingsplan 4 1.2 Kommunens arbeid

Detaljer

1 Forord. 1.1 Bakgrunnen og hensikten med planen. 1.2 Planarbeidets mandat. 1.3 Plangruppens sammensetning

1 Forord. 1.1 Bakgrunnen og hensikten med planen. 1.2 Planarbeidets mandat. 1.3 Plangruppens sammensetning 1 Forord 1.1 Bakgrunnen og hensikten med planen For utbetaling av tilskudd 1. termin 2007 stilles det vilkår overfor kommunene fra Helse- og Omsorgsdepartementet i St.prp. nr.1 (2005 2006) om en oppdatert

Detaljer

PLAN FOR PSYKISK HELSE 2007 2010 Askim Kommune

PLAN FOR PSYKISK HELSE 2007 2010 Askim Kommune PLAN FOR PSYKISK HELSE 2007 2010 Askim Kommune 1. INNLEDNING... 2 1.1. Bakgrunn og hensikt... 2 1.2. Sammendrag... 4 1.3. Kommunens ansvar og lovhjemling... 5 1.4. Spesialisthelsetjenestens ansvar og lovhjemling...

Detaljer

1.0 INNLEDNING 2.0 BAKGRUNN

1.0 INNLEDNING 2.0 BAKGRUNN - 1-1.0 INNLEDNING Flatanger kommune fikk første gang vedtatt sin plan for psykisk helsearbeid i desember 1999. Planen inneholder målsettinger for arbeidet framover, og en avklaring av hvilke forpliktelser

Detaljer

Tiltaksplan Sammen for barn og unge 2015-2019

Tiltaksplan Sammen for barn og unge 2015-2019 Sammen for barn og unge 2015-2019 Bærum kommune Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Hovedmål... 1 Hovedgrep... 1 Målgruppe for tiltaksplanen... 2 Arbeidet med tiltaksplanen... 3 Forskning... 3 Hovedutfordringsbilde

Detaljer

PSYKIATRIPLAN FOR MÅSØY KOMMUNE 2007-2010

PSYKIATRIPLAN FOR MÅSØY KOMMUNE 2007-2010 PSYKIATRIPLAN FOR MÅSØY KOMMUNE 2007-2010 1 INNHOLD 1.0 Innledning s.3 2.0 Psykiske helsearbeid blant barn og unge s.4 3.0 Tiltak for barn og unge s.5 4.0 Psykisk helsearbeid for voksne s.9 5.0 Tiltak

Detaljer

VEDTATT I UTVALG FOR HELSE OG OMSORG 30.3.2005

VEDTATT I UTVALG FOR HELSE OG OMSORG 30.3.2005 i Kongsvinger kommune 2004 2008 VEDTATT I UTVALG FOR HELSE OG OMSORG 30.3.2005 1. INNLEDNING...2 Bakgrunn...2 2. KOMMUNEPLANEN 2001 2013...3 3. MÅL FOR PSYKIATRIARBEIDET I KOMMUNEN...4 4. TJENESTETILBUDET...5

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw Plan for psykisk helse og rus ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Detaljer

Inkluderende oppvekst. UTKAST Strategisk plan for oppvekst 2015-2020. Harstad kommune

Inkluderende oppvekst. UTKAST Strategisk plan for oppvekst 2015-2020. Harstad kommune Inkluderende oppvekst UTKAST Strategisk plan for oppvekst 2015-2020 Harstad kommune Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1. Mandatet... 3 1.2. Arbeidsprosessen... 3 1.3. Målgruppe... 4 1.4. Strategiplan

Detaljer

Plan for psykisk helse og rus 2013-2023

Plan for psykisk helse og rus 2013-2023 Plan for psykisk helse og rus 2013-2023 0 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Avgrensning... 5 2 Prosessbeskrivelse... 6 2.1 2.2 2.3 Bakgrunn... 6 Appreciative Inquiry... 6 Arbeidsgruppa:... 7 3 Definisjoner...

Detaljer

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Lunner kommune UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Desember 2010 mars 2012 Arkivsaksnr. 12/965-7 1 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 4 1.2

Detaljer

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Solveig Osborg Ose og Rune T. Slettebak SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: Postboks 4760 Sluppen

Detaljer

I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010

I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010 PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010 INNHOLD FORORD 1.0 JURIDISKE RAMMEBETINGELSER 1.1 Lov om helsetjenesten i kommunene 1.2 Lov om sosiale tjenester 1.3 Andre generelle lover av betydning

Detaljer

Skedsmo kommunes HANDLINGSPLAN MOT VOL D I NÆRE RELASJONER

Skedsmo kommunes HANDLINGSPLAN MOT VOL D I NÆRE RELASJONER Skedsmo kommunes HANDLINGSPLAN MOT VOL D I NÆRE RELASJONER 2014-2017 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn 3 2. Mandat og arbeidsgruppe.3 3. Definisjoner.4 4. Omfang av vold i nære relasjoner 4 5. Konsekvenser

Detaljer

VEDLEGG 2. Særskilte utredninger:

VEDLEGG 2. Særskilte utredninger: VEDLEGG 2 Særskilte utredninger: - Ressursbehov innen psykisk helse for barn og unge - Tverrfaglig styrking av frisklivstilbudet for barn og unge i Oppdal kommune - Flerbrukshall i Oppdal 0 Ressursbehov

Detaljer

Kommunedelplan for habilitering og rehabilitering 2010-2013 Steinkjer kommune

Kommunedelplan for habilitering og rehabilitering 2010-2013 Steinkjer kommune Vedtatt i kommunestyret 16.12.2009 2010 2013 Side 2 Dette er den tredje reviderte utgave av Kommunedelplan for habilitering og rehabilitering. Planen ble første gang vedtatt i kommunestyret 16.06.99 under

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Rus, fattigdom og bolig Sarpsborg kommune 24.1.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6 4 REVISJONSKRITERIER...7

Detaljer

Veileder. Vold i Nære relasjoner. www.skien.kommune.no

Veileder. Vold i Nære relasjoner. www.skien.kommune.no Veileder Vold i Nære relasjoner www.skien.kommune.no Innhold 1 BAKGRUNN OG MANDAT... 4 1.1 Bakgrunn...4 1.2 Veileder- Handlingsplan hvorfor og for hvem...5 1.3 Avgrensninger...6 2 HVA ER VOLD I NÆRE RELASJONER...7

Detaljer

Psykisk helsearbeid og tidlig intervensjon for barn og unge Råde kommune

Psykisk helsearbeid og tidlig intervensjon for barn og unge Råde kommune Psykisk helsearbeid og tidlig intervensjon for barn og unge Råde kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 29. april 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING...

Detaljer