Gjennomgang av regnskap 2016 og forslag til disponering av avsetninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gjennomgang av regnskap 2016 og forslag til disponering av avsetninger"

Transkript

1 Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref: 2017/7454 Dato: SAK FS Til: Fakultetsstyret Møtedato: 16. mars 2017 Gjennomgang av regnskap 2016 og forslag til disponering av avsetninger Innledning Dekanen vil i denne saken presentere regnskapet for HSL-fakultetet for 2016 og kort kommentere den økonomiske situasjonen ved de enkelte av fakultetets enheter. I tillegg vil vi gå gjennom avsetningene og legge fram forslag til disponering av frie avsetninger og tiltak som kan bidra til å redusere avsetningene ved fakultetet. Regnskap 2016 Bevilgningsøkonomien Tabellen under viser resultatregnskapet for bevilgningsøkonomien i (Tall i hele 1000 kroner) Fordelt på kategori Regnskap Budsjett Budsjettavvik Inntekter Dekningsbidrag Lønn ansatte Driftstiltak Annuum Praksiskostnader Rekrutteringsstillinger Øremerka tiltak Total Vi ser av regnskapsoversikten at fakultetets bevilgningsøkonomi hadde et samlet merforbruk på ca. 2 mill. kroner i Fakultetet har med seg store avsetninger fra tidligere år, og det har vært en bevisst strategi å sette av midler til tiltak som kan bidra til å redusere avsetningene. 1 inkl. nettobidrag fra eksternøkonomien og omdisponeringer fra tidligere års avsetninger Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no

2 Vi ser også av oversikten at det er avvik mellom budsjett og regnskap. Det store merforbruket på driftsbudsjettet er ikke reelt, og må ses opp mot mindreforbruk på øremerkede tiltak. Det er også merforbruk på lønnskostnadene. Vi vil gå nærmere gjennom regnskapet for å finne årsakene til avvikene, men har ikke fått gjort det så langt. Bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet (BOA) Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) omfatter forskningsprosjekt og etter-/ videreutdanningstiltak som er finansiert av eksterne kilder. Tabellen under viser regnskapet for denne delen av fakultetets virksomhet for (Tall i hele 1000 kroner) Type EU NFR Oppdrag Privat og utland Stat og kommuner Total Inntekt Lønnskostnad direkte Andre driftskostnader Reisekostnader Lønnskostnad egne ansatte Indirekte kostnader Egeninnsats Avslutning prosjekt Total Resultatregnskapet for BOA viser at HSL-fakultetet samlet sett har et merforbruk knyttet til BOA-økonomien. For denne typen prosjekter og tildelinger kommer gjerne inntektene forskuddsvis, etterskuddsvis eller i faste i faste rater avhengig av hva finansieringskilden bestemmer. Inntektene føres ikke nødvendigvis det samme året som kostnadene løper. BOA bidrar positivt til fakultetets samla økonomi. For 2015 og 2016 har den eksternt finansierte virksomheten bidratt med nærmere 40 mill. kroner til bevilgningsøkonomien - dette i form av dekningsbidrag og lønnsrefusjoner for ansatte ved HSL som er frikjøpt for å bidra i prosjekter. Avsetninger Figuren under viser utviklingen i avsetninger for bevilgningsøkonomien i perioden UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 2

3 Avsetninger i millioner 160,00 Utvikling avsetninger ,00 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0, Frie midler 28,49 31,85 50,78 12,34 Andre øremerka tiltak 46,17 54,67 47,77 70,10 Rekrutteringsstillinger 37,25 46,24 49,66 60,66 Total 111,92 132,76 148,21 143,10 Fakultetet har over flere år hatt en årlig økning i avsetninger på +/- 20 mill.kr. I perioden økte avsetningene med 85 mill. kroner, og de samlede avsetningene ved utgangen av 2015 var på 148 mill. kroner. Dette tilsvarte nesten 40 % av tildelt budsjettramme for Det har vært satt i verk en rekke tiltak i løpet av de siste årene for å få ned avsetningene, noe som nå ser ut til å gi resultater. Fakultetet går inn i 2017 med 143 mill. kroner i avsetninger en nedgang på 5 mill. kroner fra året før. I tidligere styresaker er det særlig veksten i frie avsetninger som har vært trukket frem som bekymringsfull. De frie avsetningene er i løpet av 2016 redusert med 38 mill. kroner - til 12 mill. kroner. Det er en reduksjon i frie avsetninger ved alle fakultetets enheter i Selv om en stor del av midlene er omdisponert til øremerkede tiltak/rekrutteringsstillinger og ikke kommet i omløp ennå, begynner vi å se en positiv effekt av de tiltakene som har vært satt i forhold til frie avsetninger. Modellen med felles lønnsbudsjett for de fleste enhetene ved fakultetet, som ble innført i 2016, har bidratt sterkt til dette. Fakultetets avsetninger til øremerkede tiltak har økt med over 20 mill. kroner i løpet av 2016, som i all hovedsak kan forklares med følgende: - Det ble satt av 12 mill. kroner som startbevilgning til 4 strategiske stillinger i 2016 for en fireårsperiode: stilling innen organisasjons- og ledelsesteori (ISV), stilling innen ledelse, aksjonsforskning og veiledning (ILP), stilling i engelsk litteratur (ISK) og stilling i tysk språk (ISK). De tre første stillingene har vært lyst ut, og det ventes tilsetting i disse i løpet av Stillinga i tysk er etter ønske fra instituttet trukket inn. Avsetningene til de strategiske stillingene vil nedskrives over en fireårsperiode fra og med Det er i løpet av 2016 opparbeidet 6 mill. kroner i avsetninger på felles lønnsbudsjett. Forslag til disponering av midlene vil bli lagt fram for fakultetsstyret UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 3

4 senere i denne saken. Noe av årsaken til disse avsetningene er utsatt tilsetting i 3 ekstra stillinger som ble tildelt i forbindelse med opprettelsen av felles lønnsbudsjett. - 5 mill. kroner av avsetninger ved BAI er omdisponert til felles lønnsbudsjett, samtidig som det lyses ut ny faglig stilling, etter avtale mellom fakultetsledelsen og BAI. - Ellers mindre endringer ved de enkelte instituttene/sentrene. De siste årene har fakultetet hatt en økning i avsetninger til rekrutteringsstillinger. En del institutt har valgt å bruke sine frie avsetninger til selv å finansiere rekrutteringsstillinger, og da har instituttene satt av midler nok til å dekke hele lønnskostnaden (tre eller fire år). Cirka 40 mill. kroner av de totale avsetningene til rekrutteringsstillinger ved utgangen av 2016 gjelder egnefinansierte stillinger. Dette er 15 mill. kr mer enn i Ettersom det blir mindre frie midler å sette av til denne type tiltak, forventes potten gradvis å avta de nærmeste 2-4 årene. Om lag 20 mill. kroner er avsetninger knyttet til de universitetsfinansierte rekrutteringsstillingene. Dette er en reduksjon på ca. 5 mill. kroner fra året før. Avsetningene oppstår som et resultat av forsinkede tilsettinger eller syke- /fødselspermisjoner i løpet av tilsettingsperioden. Tabellen under viser oversikt over avsetninger per enhet sortert på type avsetninger ved utgangen av (Tall i hele mill. kroner) Frie midler +/- Øremerkede tiltak +/- Rekr. stillinger +/- Total Endring fra 2016 Adm/felles -1,75-13,8 30, ,1 0,00 + 0,0 28,65 + 6,3 IFF -0,34-4,0 0,17-0,8 5,18 + 1,2 5,02-3,6 IHR 0,80-3,9 1,54 + 0,5 2,60 + 0,5 4,94-2,9 ISS -2,30-3,4 1,99-1,7 4,94 + 1,4 4,62-3,8 IAS -0,35-3,3 1,54 + 2,0 3,05-0,9 4,24-2,2 ILP 10,53-2,9 13,21 + 1,3 15,70 + 9,2 39,43 + 7,6 ISK 2,94-1,0 18,63 + 4,3 20,83-2,5 42,40 + 0,8 CPS 0,44-1,3-0,04-2,2 4,24 + 3,5 4,65-0,0 SESAM 0,84-1,6 1,98-1,2 1,77-0,2 4,59-3,0 Kvinnforsk 1,09-0,6 0,63 + 0,3 1,00 + 0,3 2,71 + 0,0 BAI 0,46-2,7 0,06-0,2 1,35-1,5 1,87-4,3 TOTAL 12,34-38,4 70,10 22,3 60,66 11,0 143,10-5,1 De fleste enhetene har redusert sine avsetninger i løpet av 2016, og den største andelen av avsetningene er nå knyttet til rekrutteringsstillinger og øremerkede tiltak. Hovedårsaken til den endringen vi ser på instituttene siste år, mener dekanen ligger i innføringen av felles lønnsbudsjett. Fokuset fremover må etter dekanens mening være å sørge for at planlagte UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 4

5 øremerkede tiltak og rekrutteringsstillinger blir realisert slik at midlene snarlig kommer i bruk. ILP har fortsatt utfordringer knyttet til store frie avsetninger og må fortsatt ha fokus på å få disse i omløp. Enhetenes økonomiske situasjon Fra å være i en situasjon der de fleste av fakultetets enheter over tid har akkumulert til dels store positive avsetninger, er vi nå i en situasjon der de fleste enhetene har stabilisert nivået på avsetningene. Alle enhetene har også redusert de frie avsetningene. Enheter som tidligere har hatt frie avsetninger har i stor grad disponert disse til strategiske/øremerkede tiltak. Det er særlig ledige lønnsmidler som følge av permisjoner, forsinkelser i tilsettinger etc. som har bidratt til de frie avsetningene. Fakultetet innførte i 2016 en modell der ansvaret for lønnsbudsjettet for de små enhetene ble overført til fakultetsnivået. Det gjaldt for IFF, IHR, IAS, CPS, SESAM, Kvinnforsk og Barentsinstituttet. Ledige lønnsmidler ble dermed lagt i en felles lønnspott som kan disponeres til strategiske formål som bidrar til felles satsing og styrking av de små fagmiljøene. Dette hindrer også at det oppstår nye årlige avsetninger ved de enhetene som er omfattet av ordningen. Vi ser av årsregnskapet for 2016 at de fleste enhetene nå har et driftsbudsjett som i større grad enn tidligere balanserer, og at det ikke oppstår nye frie avsetninger. IFF har fått et større press på sin økonomi ved at studenter skal ha ex-phil. etter fusjonene med høgskolene i Alta, Narvik og Harstad. Det er også ressurskrevende når undervisninga foregår på flere campus. Det er satt i verk tiltak for å bedre ressurssituasjonen, jf. egen omtale under avsnittetom disponering av frie midler senere i dette saksframlegget. Tiltak for å bedre situasjonen er tatt opp under avsnittet som omhandler forslag til disponering av frie midler. ISS har ved utgangen av 2016 negative frie avsetninger. Dette er imidlertid planlagt ut fra at vil ha flere naturlige avganger i stillinger i løpet av de kommende årene. Det er avtalt gjennom dialogmøte at ISS fra 2017 skal inngå i ordninga med felles lønnsbudsjett. BAI har hatt en svært romslig økonomi og store avsetninger. På dialogmøtet mellom BAI og fakultetet i høst var det enighet om å trekke inn avsetningene til felles formål mot at instituttet får lønnsmidler til å dekke ei ekstra faglig stilling over felles lønnsbudsjett. ISK og ILP har fortsatt store avsetninger. Selv om den største andelen av avsetningene er bundne, er det viktig å ha en plan for bruken som gjør at midlene kommer i omløp. Dekanen vil følge opp bruken av disse avsetningene nøye. Disponering av frie midler og forslag til tiltak for å redusere avsetningene Nivået på avsetninger ved fakultetet har vært omtalt i flere sammenhenger og ved alle økonomisakene som har vært lagt fram for fakultetsstyret de senere årene. Helt siden HSL-fakultetet ble etablert i 2009 og fram til og med 2015 har det vært en jevn økning i avsetningene, og ved utgangen av 2015 utgjorde avsetningene nærmere 150 mill. kroner, noe som tilsvarer nesten 40 % av den årlige tildelinga til fakultetet. UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 5

6 Det har vært satt i verk en rekke tiltak både på instituttnivå og på fakultetsnivå for å snu denne utviklinga. Flere av instituttene/enhetene har eksempelvis disponert frie avsetninger til rekrutteringsstillinger, og fakultetsstyret har satt av midler til en strategiske formål. Det vil nødvendigvis ta noe tid før alle midlene kommer i omløp, men i løpet av 4-6 år bør en stor andel av disse avsetningene være nedskrevet. Den nye modellen med sentral forvaltning av lønnsbudsjettet for de små enhetene som fakultetet innførte i 2016 er etter dekanens mening et viktig virkemiddel for bl.a. å få ned avsetningene. En stor del av de frie avsetningene oppstår ved ledige lønnsmidler. Å ha en felles lønnspool på fakultetsnivået har gjort det mulig å opprette nye faste stillinger som det ikke ville vært rom for innenfor budsjettrammene til de enkelte enhetene (jf. sak FS ) og bidrar til en faglig styrking av enhetene. Økonomistyringa ved enhetene blir også enklere, og vi ser at ordninga allerede har resultert i at de små enhetene i større grad kommer ut med et driftsbudsjett i balanse ved utgangen av De frie avsetningene på fakultetsnivået har gått betydelig ned, men som det ble redegjort for tidligere i saken så er det gjennom felles lønnsbudsjett og avsetninger fra BAI frie midler tilsvarende ca. 11 mill. kroner som kan disponeres til tiltak som foreløpig ikke har mottatt budsjettramme, eventuelt nye tiltak. Forpliktelser og forslag til disponering - Stillinger knyttet til den nye senteret Arctic Centre for Sustainable Energy (ARC). HSL-fakultetet er ett av fire fakultet som er involvert i senteret. Senteret skal finansieres dels gjennom tildelinga av oppstartmidler fra UiT sentralt og dels gjennom bruk av midler som ligger i rammen til de involverte enhetene. UiT dekker halvparten av kostnadene for ei professorstilling over en periode på 2 år, samt om lag halvparten av ei postdoktorstilling og ei stipendiatstilling. I tillegg til å dekke den andre halvparten av kostnadene for disse tre stillingene, har fakultetsstyret i sak FS 15/2016 vedtatt at fakultetet/instituttene skal finansiere ytterligere to professorstillinger.total kostnad som fakultetet har forpliktet seg til å dekke for professoratene frem til og med 2021 er 10 mill. kroner. Alle de tre professoratene er lyst ut, og det forventes tilsetting i løpet av Dekanen foreslår at det settes av 5 mill. kroner til å dekke kostnader for professorater tilknyttet ARC. Det resterende må settes av i senere års budsjettsaker. - Stillinger tilknyttet ex.phil-undervisning ved IFF Som et resultat av senere års fusjoner har det blitt flere studenter som skal ha ex.phil. ved UiT. Samtidig er det også lagt opp til at undervisningen tar hensyn til at studenter har tilholdssted på flere campus. Dette har gitt IFF merutgifter som fakultetet gjennom siste års budsjettinnspill til UiT har bedt om kompensasjon for. Dette har foreløpig ikke blitt besvart gjennom tildelingene i de årlige budsjettsakene. Frem til fakultetet får gjennomslag for kravet om kompensasjon, ønsker dekanen at fakultetet dekker den merutgiften IFF har fått som følge av organisasjonsendringer. UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 6

7 Dekanen foreslår at det settes av inntil 2,7 mill. kroner for å dekke merutgifter til ex.phil. IFF får som følge av fusjonen med Høgskolene i Harstad og Narvik. - Dekning av HSLs andel av underskudd på UiTs fellesutgifter. UiT har i brev av dratt inn midler fra fakultetene for å dekke inn et regnskapsmessig underskudd som har akkumulert seg opp ved UiTs fellesposter i perioden Det total underskuddet er på 27 mill. kroner, hvorav fakultetene belastes direkte ca 10 mill. kroner. HSL-fakultetets andel av dette er på kr 1,6 mill. kroner. Dekanen foreslår at dette dekkes inn over avsetningene. - Fleksibiliseringsprosjektet I forbindelse med at det ble utviklet nettbaserte varianter av ex-phil. og ex.fac, gikk fakultetet videre med også å fleksibilisere innføringsemner på utvalgte program med sikte på å kunne tilby et helt førstesemester fleksibelt innenfor programmet. Dette har vært vellykket og per i dag lyser HSL-fakultetet ut nettbaserte førstesemester for åtte studieprogram. Det er ønskelig å gå videre med dette prosjektet. For å få flere med og få opp volumet vil det være behov for å sette inn ekstra ressurser for å videreutvikle prosjektet. Det vil være aktuelt med frikjøp av personale ved Result og FUK tilsvarende ½ årsverk i 2017 og 2018 dvs kroner årlig Dekanen foreslår at det settes av 0,7 mill. kroner til tiltaket. - Utstyr arkeologi Det har over tid opparbeidet seg et betydelig behov for utskifting av utstyr knyttet til laben og feltarbeid for arkeologi. I forbindelse med at IAS ble oppløst, og de ansatte ved arkeologi ble overført til IHR, ble det fremmet et ønske fra fagmiljøet om en samlet oppgradering. Dekanen foreslår at det settes av inntil 1 mill. kroner til tiltaket. - Universitetslektorstilling arkeologi med ansvar for lab Arkeologi har over mange år ønsket seg en lektorstilling for å holde løpende oppsyn med og ansvar for den omfattende utstyrsparken som arkeologi råder over. Stillingen er mer relevant enn noen gang på grunn av det store teknologiskiftet arkeologi har vært gjennom og i lys av porteføljegjennomgangen og utfordringer med hensyn til rekruttering. Stillingen vil hjelpe de faglige å holde seg oppdatert på teknologisk utstyr i felt og forskning, utvikle feltkurset (rekruttering), modernisere undervisningen (rekruttering), øke tverrfaglig samarbeid og samfunnsrelevans av faget. Miljøet ønsker en 3-årig prøveperiode for å se hvordan dette slår ut på de ulike områdene. Dekanen ønsker å omdisponere midlene som opprinnelig ble satt av til en tyskstiling ved ISK (se tidligere i saken) og tildele IHR midler for tre år til en slik universitetslektorstilling. UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 7

8 Forslag til vedtak: 1. Fakultetsstyret tar regnskapsrapporten for 2016 til etterretning. 2. Fakultetsstyret slutter seg til dekanens forslag til disponering av avsetninger. 3. Fakultetsstyret ber dekanen følge opp enhetene på fakultetet med sikte på å intensivere nedbyggingen av de samlede avsetningene ved fakultetet. Sonni Olsen dekan Frode G. Larsen fakultetsdirektør Saksbehandlere: fakultetsdirektør Frode Larsen og seniorrådgiver Marit Nilsen UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 8

SAK FS 7/2015. Gjennomgang av regnskap for 2014 og disponering av avsetninger. Innledning. Regnskap Fakultetsstyret Møtedato: 4. mars 2015.

SAK FS 7/2015. Gjennomgang av regnskap for 2014 og disponering av avsetninger. Innledning. Regnskap Fakultetsstyret Møtedato: 4. mars 2015. Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref: 2014/5050 MNI001 Dato: 25.02.2015 SAK FS 7/2015 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 4. mars 2015 Gjennomgang av regnskap for 2014 og disponering

Detaljer

Gjennomgang av regnskap 2015, revidert budsjettfordeling 2016 og forslag til disponering av avsetninger Innledning

Gjennomgang av regnskap 2015, revidert budsjettfordeling 2016 og forslag til disponering av avsetninger Innledning Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref: 2016/591 Dato: 08.03.2016 SAK FS 8/2016 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 2. mars 2016 Gjennomgang av regnskap 2015, revidert budsjettfordeling

Detaljer

Sluttrapport - handlingsplan for reduksjon av midlertidig tilsatte ved HSLfakultetet

Sluttrapport - handlingsplan for reduksjon av midlertidig tilsatte ved HSLfakultetet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref: 2010/6534 ELI000 Dato: 25.11.2015 SAK FS 26/2015 Til: medlemmer av fakultetsstyret Møtedato: 2. desember 2015 Sluttrapport - handlingsplan

Detaljer

Budsjettinnspill for 2016 og forslag til satsinger utenfor rammen 2017

Budsjettinnspill for 2016 og forslag til satsinger utenfor rammen 2017 Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref: 2015/1313 MNI001 Dato: 25.02.2015 Sak (skriv inn saksnr.) SAK FS 8/2015 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 4. mars 2015 Budsjettinnspill

Detaljer

SAK FS 2/2014. Budsjettfordeling for HSL-fakultetet totalbudsjettet. Innledning

SAK FS 2/2014. Budsjettfordeling for HSL-fakultetet totalbudsjettet. Innledning Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref: 2013/668 MNI001-11 Dato: 21.11.2013 Sak 2/2014 SAK FS 2/2014 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 11. februar 2013 Budsjettfordeling for

Detaljer

FS Helsefak orienteringssak

FS Helsefak orienteringssak Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref: 2012/6137 SHO037 Dato: 30.09.2013 FS Helsefak orienteringssak Til: Fakultetsstyret Møtedato: 9. oktober 2013 Økonomisk utvikling ved Det helsevitenskapelige fakultet

Detaljer

Kriterier for tildeling av rekrutteringsstillinger ved HSL-fakultetet

Kriterier for tildeling av rekrutteringsstillinger ved HSL-fakultetet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref: 2016/2265 JFO001 Dato: 28.04.2016 Sak FS-13/2016 FS-13/2016 Til:Fakultetsstyret Møtedato:4.5.2016 Kriterier for tildeling av rekrutteringsstillinger

Detaljer

HSL-fakultetet har følgende tiltak på lista over strategiske tiltak som det nå skal ryddes opp i:

HSL-fakultetet har følgende tiltak på lista over strategiske tiltak som det nå skal ryddes opp i: Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref.: 2017/4691 MNI001 Dato: 04.09.2017 Saksnr: FS 39/2017 SAK FS 39/2017 Til: Fakultetsstyret ved HSL-fak Møtedato: 14. september 2017

Detaljer

SAK Regnskap 2015 for BFE

SAK Regnskap 2015 for BFE Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Arkivref: 2016/3979 SJO126 Dato: 30.03.2016 SAK 10-16 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 4. april 2016 Regnskap 2015 for BFE Regnskapet for UiT Norges arktiske

Detaljer

Tabell 1 Budsjett og regnskap for bevilgningsøkonomien per 31. august 2016 (alle beløp i hele tusen)

Tabell 1 Budsjett og regnskap for bevilgningsøkonomien per 31. august 2016 (alle beløp i hele tusen) Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Arkivref.: 2016/2283 SJO126 Dato: 14.09.2016 SAK FS BFE 29-16 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 21.09.2016 oppfølging per 31. august 2016 Regnskapet ved BFE viser

Detaljer

Organisering av UiT Norges arktiske universitet - Intern høring om rapporter fra arbeidsgrupper. Høringssvar fra HSL-fakultetet

Organisering av UiT Norges arktiske universitet - Intern høring om rapporter fra arbeidsgrupper. Høringssvar fra HSL-fakultetet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref.: 2016/712 Dato: 13.03.2017 Universitetsledelsen v/odd Arne Paulsen Organisering av UiT Norges arktiske universitet - Intern høring

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref.:2016/1536 JFO001 Dato: 09.11.2016 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Fakultetsstyret, HSL-fakultetet Ingvild

Detaljer

I. Innledning. Vurdering av økonomisk status. Universitetet i Oslo

I. Innledning. Vurdering av økonomisk status. Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fakultetsstyret Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Økonomi Saksnr: V-SAK 3 Møtedato: 17. mars 2017 Notatdato: 6. mars 2017 Saksbehandler:

Detaljer

I budsjettinnspillet for 2010 hadde HSL-fakultetet fire prioriterte tiltak hvor det ble bedt om særskilte bevilgninger fra universitetsstyret:

I budsjettinnspillet for 2010 hadde HSL-fakultetet fire prioriterte tiltak hvor det ble bedt om særskilte bevilgninger fra universitetsstyret: FAKULTET FOR HUMANIORA, SAMFUNNSVITENSKAP OG LÆRERUTDANNING Sak FS 107/2010 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 26.10.2010 Arkivref.: 2010/5170 JFO001/011.4 Budsjettinnspill for 2011 Bakgrunn Budsjettarbeidet

Detaljer

Forslag til fordeling for HF i 2017

Forslag til fordeling for HF i 2017 Forslag til fordeling for HF i 2017 HF har mottatt foreløpig disponeringsskriv for 2017 fra UiO. Dette viser en tildeling på 596,626 mill. kroner, noe som er en reduksjon på 15,7 mill. fra 2016. (vedlegg

Detaljer

Sak FS-119/2010. Forslag til justeringer av basistildelingen FAKULTET FOR HUMANIORA, SAMFUNNSVITENSKAP OG LÆRERUTDANNING

Sak FS-119/2010. Forslag til justeringer av basistildelingen FAKULTET FOR HUMANIORA, SAMFUNNSVITENSKAP OG LÆRERUTDANNING FAKULTET FOR HUMANIORA, SAMFUNNSVITENSKAP OG LÆRERUTDANNING Sak FS-119/2010 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 7. desember 2010 Arkivref.: 2010/230 FLA000/123 Forslag til justeringer av basistildelingen Innledning

Detaljer

Rammetildeling Lønnskostnader Drift

Rammetildeling Lønnskostnader Drift Det kunstfaglige fakultet Arkivref: 2014/4698 Dato: 27.11.2014 Saksnr: KF 20-14 SAK KF 20-14 Til: Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Møtedato: 05.12.2014 BUDSJETT 2015 ENHETER KUNSTFAK Innstilling

Detaljer

Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015

Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015 Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015 Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no 1. Innledning

Detaljer

FS 21/2009. Fakultetsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: 28 oktober 2009

FS 21/2009. Fakultetsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: 28 oktober 2009 FS 21/2009 Til: Fakultetsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: 28 oktober 2009 Arkivref: 2009/6454 JFO001/123 BUDSJETTINNSPILL 2010 Bakgrunn Budsjettarbeidet

Detaljer

Fakultetsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: Torsdag 25. september 2014

Fakultetsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: Torsdag 25. september 2014 Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref: 2014/4084 AKJ000 Dato: 08.09.2014 Sak FS-26/2014 SAK FS-26/2014 Til: Fakultetsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap

Detaljer

Fakultetsstyret, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: 10. desember 2009

Fakultetsstyret, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: 10. desember 2009 SAK FS- 48/2009 Til: Fakultetsstyret, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: 10. desember 2009 Arkivref: 2009/4611 JFO001/110 INTERN BUDSJETTFORDELINGSMODELL FOR HSL-FAKULTETET

Detaljer

SAK FS 16/2014. Gjennomgang av basisfordelingen

SAK FS 16/2014. Gjennomgang av basisfordelingen Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref: 2013/668 Dato: 22.04.2014 SAK FS 16/2014 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 28.04.2014 Gjennomgang av basisfordelingen Innledning Fakultetsstyret

Detaljer

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET [Type text] DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: Fakultetsstyret 29/11) Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Økonomi Saksnr: V-SAK 4 Møtedato: 24.september Notatdato: 15.september Saksbehandler: Terje

Detaljer

SAK FS-26/2017 OPPRETTING AV BACHELORGRADSPROGRAM I ENGELSK (Arkivref. 2017/330)

SAK FS-26/2017 OPPRETTING AV BACHELORGRADSPROGRAM I ENGELSK (Arkivref. 2017/330) Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref.:2017/605 FLA000 Dato: 15.09.2017 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Fakultetsstyret, HSL-fakultetet Ingvild

Detaljer

HSL-FAKULTETETS ØKONOMISKE SITUASJON. Bakgrunn

HSL-FAKULTETETS ØKONOMISKE SITUASJON. Bakgrunn FAKULTET FOR HUMANIORA, SAMFUNNSVITENSKAP OG LÆRERUTDANNING Notat til Fakultetsstyret 22.09.2010 Deres ref.: Vår ref.: 2010/509 FLA000/333 Dato: 15.09.2010 HSL-FAKULTETETS ØKONOMISKE SITUASJON Bakgrunn

Detaljer

SAK KF DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET BUDSJETT INTERN RAMMEFORDELING

SAK KF DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET BUDSJETT INTERN RAMMEFORDELING DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET SAK KF 28-12 Til: Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Møtedato: 26.10.2012 Arkivref.: 2012/1902 BUDSJETT 2013 - INTERN RAMMEFORDELING Innledning Forslaget til budsjett

Detaljer

FS - 25/2011. Tiltak for å bedre økonomien ved IHR og IAS FAKULTET FOR HUMANIORA, SAMFUNNSVITENSKAP OG LÆRERUTDANNING

FS - 25/2011. Tiltak for å bedre økonomien ved IHR og IAS FAKULTET FOR HUMANIORA, SAMFUNNSVITENSKAP OG LÆRERUTDANNING FAKULTET FOR HUMANIORA, SAMFUNNSVITENSKAP OG LÆRERUTDANNING FS - 25/2011 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 7. april 2011 Arkivref.: 2011/134 JFO001/123 Tiltak for å bedre økonomien ved IHR og IAS Bakgrunn

Detaljer

Budsjettfordelingsmodellen legger vekt på at fordelingen av ressurser i størst mulig grad skal tildeles målrettet.

Budsjettfordelingsmodellen legger vekt på at fordelingen av ressurser i størst mulig grad skal tildeles målrettet. Fakultetet har siden fakultetsstyremøte, 22.9.11, FS Helsefak 37-11, Foreløpig budsjettfordeling, kvalitetssikret innmeldte budsjettbehov. Budsjettfordelingen er justert og det legges fram et budsjett

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Fra HF, 03.11.2016 Økonomisk ramme for IAKH 2017 Bakgrunn Universitetsstyret vedtok 21-22. juni fordeling av antatt statsbevilgning for 2017 og årsplan for

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 26/15 16.06.2015 Dato: 03.06.2015 Arkivsaksnr: 2015/4729- ANDDA Regnskap per april 2015 Bakgrunn Fakultetsstyret

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 16/17 21.03. Dato: 13.03. Arkivsaksnr: /3446- ANDDA Regnskap per februar Vedlegg: Februar

Detaljer

ØKONOMISK RAMME FOR IMK 2018

ØKONOMISK RAMME FOR IMK 2018 Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret Sak nr: 39/2017 Fra: Administrasjonsleder Aina Nessøe Møtedato: 31.10.2017 Sakstype: Orienteringssak Notatdato: 25.10.2017

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Fakultetsstyret Dekanen Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: Møtenr. Møtedato: 28.10.16 Notatdato: 21.10.16 Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Dag Roar Nielsen/Niels

Detaljer

HiÅ Budsjett prosjektavslutning Nettobidrag fra eksternfinansierte

HiÅ Budsjett prosjektavslutning Nettobidrag fra eksternfinansierte 1 Fakultetsnotat Til: Det medisinske fakultets styre Sakstittel: pr oktober 2016 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Reidar Rognlien Møtedato: 13. desember 2016 SAK 50 REGNSKAP pr oktober 2016 Vedlagt

Detaljer

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D 1/6/16 Møtenr.: 6/216 Møtedato: 1. oktober

Detaljer

HiT. Til: Fakultetsstyret Møtedato: 9. desember Hovedtallene i bevilgningsøkonomien per 30. november 20131:

HiT. Til: Fakultetsstyret Møtedato: 9. desember Hovedtallene i bevilgningsøkonomien per 30. november 20131: HiT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET Det juridiske fakultet Arkivref: 2013/2817 TW0000 Dato: 29.11.2013 Sak JF 62-13 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 9. desember 2013 Regnskapsrapport med budsjettoppfolging per

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: Diskusjonssak Møtesaksnr.: 73/2017 Møtenr. 10/2017 Møtedato: 13. november 2017 Notatdato: 1. november 2017

Detaljer

Budsjett 2012 for Universitetsbiblioteket

Budsjett 2012 for Universitetsbiblioteket Universitetet i Bergen UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Arkivkode: 113.2 Styresak: 04/2012 Sak nr.: /4910 Møtedato: 17.01. 2012 Budsjett 2012 for Universitetsbiblioteket 1. Resultat UB startet med en samlet negativ

Detaljer

Kostn Kostn Kostn Millioner

Kostn Kostn Kostn Millioner Tabell 2 viser samlede inntekter og kostnader i andre tertial de fire siste årene. Det siste året er inntektene økt med 13,7% Veksten innenfor GB må ses i sammenheng med utstyrmidlene til odontologibygget

Detaljer

Totalvirksomhet(periodiserte inntekter) Regnskap desember Budsjett desember 2015 Budsjett- avvik Årsbudsjett

Totalvirksomhet(periodiserte inntekter) Regnskap desember Budsjett desember 2015 Budsjett- avvik Årsbudsjett Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fra: Sakstype: Fakultetsstyret Fakultetsdirektøren Orienteringssak Saksnr: O-SAK 2 Møtedato: 17. mars 2016 Notatdato: 01. mars 2016 Saksbehandler:

Detaljer

SAK M 20/17. Til: Museumsstyret Møtedato: 3. oktober Revidert budsjett Tromsø Museum - Universitetsmuseet

SAK M 20/17. Til: Museumsstyret Møtedato: 3. oktober Revidert budsjett Tromsø Museum - Universitetsmuseet Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref.: 2016/9297 MEH022 Dato: 04.09.2017 Saksnr: M 20/17 SAK M 20/17 Til: Museumsstyret Møtedato: 3. oktober 2017 Revidert budsjett 2017 - Tromsø Museum - Universitetsmuseet

Detaljer

Regnskapsrapport per september 2016

Regnskapsrapport per september 2016 UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 46/16 20.10.2016 Dato: 12.10.2016 Arkivsaksnr: 2016/4486- ANDDA Regnskapsrapport per september 2016 Vedlegg:

Detaljer

ENDRING PRESISERING AV BUDSJETTMODELLEN FOR FAKULTET FOR

ENDRING PRESISERING AV BUDSJETTMODELLEN FOR FAKULTET FOR Til fakultetsstyret ENDRING PRESISERING AV BUDSJETTMODELLEN FOR FAKULTET FOR Dato: 24. august 2014 VEDTAKSSAK Saksnr.: 24/14 Journalnr.: 2014/92 Saksbehandlere: Knut Sverre Bjørndalen Røang SAMFUNNSFAG

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2015 MED DISPONERING AV MER- OG MINDRFORBRUK

ÅRSREGNSKAP 2015 MED DISPONERING AV MER- OG MINDRFORBRUK UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Ullandhaug, 12. februar 2016 FSHUM sak 3/16 ÅRSREGNSKAP 2015 MED DISPONERING AV MER OG MINDRFORBRUK Årsregnskapet per 31. desember 2015 for Det humanistiske

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus side 2

Høgskolen i Oslo og Akershus side 2 Til fakultetsstyret Dato: 4. juni 2013 VEDTAKSSAK Saksnr.: FSHF-sak 15/2013 Journalnr.: 2013/2590 Saksbehandler: Stefan André Johnsen ØKONOMISK RAPPORT PR 30.4.13 FAKULTET FOR HELSEFAG FORSLAG TIL VEDTAK:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: Møtenr. Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: DRN Økonomisk ramme for ILOS

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Møtesaksnr.: 80/2017 Møtenr. 11/2017 Møtedato: 4. desember 2017 Notatdato: 24. november 2017

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref.:2016/1536 JFO001 Dato: 27.09.2016 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Møtedato: Til stede: Fakultetsstyret, HSL-fakultetet

Detaljer

Bundne midler Pr Pr Endring

Bundne midler Pr Pr Endring 1 Fakultetsnotat Til: Det medisinske fakultets styre Sakstittel: pr august 2016 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Reidar Rognlien Møtedato: 27. august 2016 REGNSKAP pr august 2016 Vedlagt følger

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Fra HF Økonomisk ramme for IAKH 2017 Bakgrunn Universitetsstyret vedtok 21.-22. juni fordeling av antatt statsbevilgning for 2017 og årsplan for treårsperioden

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref: 2013/375 JFO001 Dato: 14.09.2013 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Fakultetsstyret, HSL-fak. Steinar Stjernø/Sonni

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Griegakademiet Institutt for musikk INSTITUTTRÅDET Sak nr.: 2/17 Sakstype VEDTAKSSAK ephorte saksnummer: Møte: 1/17 Foreløpig budsjett for 2017 Budsjettramme 2017 Fakultetsstyret

Detaljer

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering.

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering. Til styret Dato: 5. juni VEDTAKSSAK Saksnr.: 19/ Journalnr.: /1346 Saksbehandler: Hanne Halvorsen m fler ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for til orientering. II.

Detaljer

Vedlagte tabell 1 viser en økonomisk oversikt for 1. tertial 2012 for Fakultet for samfunnsfag.

Vedlagte tabell 1 viser en økonomisk oversikt for 1. tertial 2012 for Fakultet for samfunnsfag. Dato: 17. august 2012 MELDINGSSAK Saksnr.: 23/12 Journalnr.: Saksbehandlere: Baki Vurucu, Svein Amund Skara og Knut Sverre Bjørndalen Røang Til fakultetsstyret REGNSKAPSRAPPORT FOR FØRSTE TERTIAL 2012

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 34/ 2014 17.06.2014 Dato: 02.06.2014 Arkivsaksnr: 2013/4655-HEH Regnskap 1. tertial

Detaljer

US 47/2016 Ubrukte midler 2015

US 47/2016 Ubrukte midler 2015 US 47/2016 Ubrukte midler 2015 Universitetsledelsen Saksansvarlig: økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Hans Chr Sundby Arkiv nr: 16/00285 Forslag til vedtak: Universitetsstyret tar redegjørelsen

Detaljer

Innføring av ny totalkostnadsmodell i BOA-prosjekter (TDImodellen)

Innføring av ny totalkostnadsmodell i BOA-prosjekter (TDImodellen) Avdeling for økonomi Arkivref.: 2012/6168 Dato: 14.01.2015 Det helsevitenskapelige fakultet Avdeling for forskning og utviklingsarbeid Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Det kunstfaglige fakultet

Detaljer

For en nærmere beskrivelse av den faglige aktiviteten på CASTL henviser vi til vedlagte årsrapport fra 2009 (se vedlegg 2).

For en nærmere beskrivelse av den faglige aktiviteten på CASTL henviser vi til vedlagte årsrapport fra 2009 (se vedlegg 2). FAKULTET FOR HUMANIORA, SAMFUNNSVITENSKAP OG LÆRERUTDANNING Sak FS 110/2010 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 26.10.2010 Arkivref.: 2010/2094 JFO001/011.4 Videreføring av aktivitet ved CASTL etter 2012 Bakgrunn

Detaljer

Om dere har spørsmål, eller momenter dere ønsker å få avklart, kan seksjonsleder Marit Nilsen kontaktes.

Om dere har spørsmål, eller momenter dere ønsker å få avklart, kan seksjonsleder Marit Nilsen kontaktes. Institutt for arkeologi og sosialantropologi Centre for Peace Studies Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Institutt for kultur og litteratur Institutt for språkvitenskap Center

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref.:2017/605 FLA000 Dato: 08.06.2017 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Fakultetsstyret, HSL-fakultetet Ingvild

Detaljer

FAKULTET FOR HUMANIORA, SAMFUNNSVITENSKAP OG LÆRERUTDANNING

FAKULTET FOR HUMANIORA, SAMFUNNSVITENSKAP OG LÆRERUTDANNING FAKULTET FOR HUMANIORA, SAMFUNNSVITENSKAP OG LÆRERUTDANNING FS- 67/2011 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 1.november 2011 Arkivref.: 2010/2094 JFO001/011.4 CASTL etter 2012 - organisering, ledelse og ressurser

Detaljer

Fordeling av HFs tildeling 2016

Fordeling av HFs tildeling 2016 Fordeling av HFs tildeling 2016 HF har mottatt foreløpig disponeringsskriv for 2016 fra UiO. Dette viser en tildeling på 612,964 mill. kroner, noe som er en økning på 6,9 mill. fra 2015. Hvis man ser bort

Detaljer

For 2018 ligger HSL-fakultetet an til å få følgende rekrutteringsstillinger i de ulike tildelingskategoriene 1 :

For 2018 ligger HSL-fakultetet an til å få følgende rekrutteringsstillinger i de ulike tildelingskategoriene 1 : Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref: 2017/475 Dato: 08.03.2016 SAK FS-7/2017 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 16.03.2017 Forslag til fordeling av rekrutteringsstillinger

Detaljer

SAK M 25/13. Forslag til retningslinjer og kriterier for professor emeritusordning ved Tromsø Museum Universitetsmuseet

SAK M 25/13. Forslag til retningslinjer og kriterier for professor emeritusordning ved Tromsø Museum Universitetsmuseet Tromsø Museum - Universitetsmuseet SAK M 25/13 Til: Museumsstyret Møtedato: 23. september 2013 Arkivref.: 2013/3744 IBA004/ Forslag til retningslinjer og kriterier for professor emeritusordning ved Tromsø

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi Følgende faste medlemmer møtte Navn Funksjon Representerer

MØTEPROTOKOLL Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi Følgende faste medlemmer møtte Navn Funksjon Representerer MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtested: M1, NT-fak fakultetsadministrasjonen Møtedato: 10.12.2014 Tidspunkt: 09:00 13:00 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak nr.: 49/2016 Fra: Instituttleder Terje Rasmussen Møtedato: 29.11.2016 Notatdato: 22.11.2016 Sakstype: Vedtakssak

Detaljer

Fakultetsstyret ved BFE - fak. Møtedato : Sirkulasjonssaker 21. april 2015 og møte 28. mai 2015

Fakultetsstyret ved BFE - fak. Møtedato : Sirkulasjonssaker 21. april 2015 og møte 28. mai 2015 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Arkivref: 2015/2 MJE000 Dato: 27.05.2015 MØTE REFERAT Utvalg/ m øte i : Møteleder/referen t : Fakultetsstyret ved BFE - fak. Hans Olav Karde/Christian Hansen

Detaljer

Årsregnskap 2015, Universitetet i Tromsø - Ledelseskommentarer

Årsregnskap 2015, Universitetet i Tromsø - Ledelseskommentarer Universitetsledelsen Avdeling for økonomi Arkivref: Dato: 10.2.2016 Årsregnskap 2015, Universitetet i Tromsø - Ledelseskommentarer Virksomhetens formål: Virksomheten ved UIT Norges arktiske universitet

Detaljer

Det humanistiske fakultet

Det humanistiske fakultet Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 39/2013 Møtenr. 06/2013 Møtedato: 31.10.2013 Notatdato: 21.10.13 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sak: D-sak 1 Møtenr.: 7/217 Møtedato: 19. oktober 217 Notatdato: 12. oktober 217 Saksbehandler: JC/KMH Økonomisk

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no

MØTEPROTOKOLL. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Faktultet for naturvitenskap og teknologi Møtested: M1, Fakultetsadministrasjonen hos NT-fak Møtedato: 09.02.2016 Tidspunkt: 12:15 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 63/15 24.11.2015 Dato: 13.11.2015 Arkivsaksnr: 2015/4729-TRM Økonomirapport etter oktober 2015 og budsjett

Detaljer

Disposisjonsskriv for TIK 2016

Disposisjonsskriv for TIK 2016 N O T A T Til: Senter for teknologi, innovasjon og kultur (TIK) Fakultetsadministrasjonen Postboks 1084 Blindern Telefon: 22 85 48 45 Saksbehandler: Terje Hegge Telefaks: 22 85 48 25 Dato:20.10.2015 Saksnr.:

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 51 / 2015 08.09.2015 Dato: 24.08.2015 Arkivsaksnr: 2014/4826-HEH Regnskap per juli 2015 I bevilgningsbrevet

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D-3 Møtenr. 5/215 Møtedato: 26.1.215 Notatdato: 19.1.215 Arkivsaksnr.: 215/145 Saksbehandler:

Detaljer

10/2009. Interimsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: 17/ /309 JFO001/011.4

10/2009. Interimsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: 17/ /309 JFO001/011.4 10/2009 Til: Interimsstyret Interimsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: 17/04 Arkivref: 2009/309 JFO001/011.4 BEMANNINGSPLANER FOR HSL-FAKULTETET Bakgrunn I

Detaljer

Langtidsbudsjett VetBio

Langtidsbudsjett VetBio S16 / Langtidsbudsjett VetBio Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Økonomi og eiendomsdirektør og dekan Torgeir Pedersen Forslag til vedtak: Langtidsbudsjettet

Detaljer

Fakultetsstyret fattet følgende vedtak om fordeling på møtet 30. oktober 2012:

Fakultetsstyret fattet følgende vedtak om fordeling på møtet 30. oktober 2012: Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: MED HELSAM Institutt for helse og samfunn Dato: 06.11.2012 Saksnr..: 2012/3359 METTEGR DISPOSISJONSSKRIV 2013 - INSTITUTT FOR HELSE OG SAMFUNN Det

Detaljer

Dato: 29.01.2008 A-møte: 01.02.2008 TIL: Avdelingsstyret A-sak: 05/08 FRA: Dekan Dok: 1. Saksbehandler: Anne-Grethe Nilsen

Dato: 29.01.2008 A-møte: 01.02.2008 TIL: Avdelingsstyret A-sak: 05/08 FRA: Dekan Dok: 1. Saksbehandler: Anne-Grethe Nilsen Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag Dato: 29.01.2008 A-møte: 01.02.2008 TIL: Avdelingsstyret A-sak: 05/08 FRA: Dekan Dok: 1 SAK: Budsjettrevisjon nr. 2-2007 Foreløpig regnskap 2007

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 21 Møtedato: 19. juni 2006 Notatdato: 2. juni 2006 Saksbehandler: Jan E Aldal REGNSKAP

Detaljer

Regnskapsrapporter 2014 fra HH, Noragric og ILP

Regnskapsrapporter 2014 fra HH, Noragric og ILP S 5/2014 Regnskapsrapporter 2014 fra HH, Noragric og ILP Fakultet for samfunnsvitenskap Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør og dekan Saksbehandler: Torgeir Pedersen Arkiv nr: 14/00480 Vedlegg 1.

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: 95/2016 Møtenr. 11/2016 Møtedato: 5. desember 2016 Notatdato: 27. november 2016 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: 2012/6256 JFO001/011.0 Dato:

Deres ref.: Vår ref.: 2012/6256 JFO001/011.0 Dato: fakultetsdirektør Jørgen Fossland Tlf.: 77 64 45 95 Faks: 77 64 49 05 jorgen.fossland@uit.no Deres ref.: Vår ref.: 2012/6256 JFO001/011.0 Dato: 12.04.2013 - - - FAKULTET FOR HUMANIORA, SAMFUNNSVITENSKAP

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 1 av 6 12.12 12.12.2013 Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Kopi til: Fra: Dekanus Stig A. Slørdahl Signatur: KAK S-SAK 11-13 Budsjett 2014 Forslag til

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET

Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 16.02.2009 O 01/09 Regnskap pr 31.12.08 kommentarer Vedlegg: 1. Regnskap pr 31.12.08, ALT totalt 2. Regnskap pr 31.12.08, bevilgningsfinansiert

Detaljer

Det humanistiske fakultet

Det humanistiske fakultet Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 61/2015 Møtenr. 07/2015 Møtedato: 15.10.15 Notatdato: 08.10.15 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 69/216 Møtenr. 8/216 Møtedato: 1. oktober 216 Notatdato: 26. september 216 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Instituttleder ved Institutt for helse- og omsorgsfag Rådgiver, Personal og økonomiseksjonen. Seksjonsleder, Forskningsseksjonen

Instituttleder ved Institutt for helse- og omsorgsfag Rådgiver, Personal og økonomiseksjonen. Seksjonsleder, Forskningsseksjonen MØTEPROTOKOLL Utvalg: Faktultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Møtested: Rådsrommet, MH-Bygget Møtedato: 03.03.2016 Tidspunkt: 09:15-14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 30/16 Møtedato: 17. oktober 2016 Notatdato: 30. september 2016 Saksbehandler: Ann

Detaljer

Innledning. Prinsipper for fordeling - budsjettfordelingsmodellen

Innledning. Prinsipper for fordeling - budsjettfordelingsmodellen Innledning God økonomistyring gir større muligheter til en mer planmessig strategisk ledelse med fokus på faglig verdier/verdiskapning. Budsjettenhetene har gjennom året hatt dialogmøter rundt sin økonomi

Detaljer

SAK FS FORSLAG TIL FORDELING AV BUDSJETT FOR 2017

SAK FS FORSLAG TIL FORDELING AV BUDSJETT FOR 2017 Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref: 2016/7454 Dato: 29.11.2016 Saksnr: 2016/7454 SAK FS 40-2016 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 06.12.2016 FORSLAG TIL FORDELING AV BUDSJETT

Detaljer

ÅRSPLAN. Det medisinske fakultet

ÅRSPLAN. Det medisinske fakultet ÅRSPLAN Det medisinske fakultet 2009 2009...1 1 GENERELT...3 1.1 INNLEDNING...3 1.2 MÅL- OG RESULTATKRAV...4 1.2.1 BEMANNING...4 1.2.3 BUDSJETT...5 2.0. BEMANNINGSPLAN (KAP3. I DL 200803296-1, VEDLEGG3)...6

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 43/214 Møtenr. 7 Møtedato: 27. oktober 214 Notatdato: 22. oktober 214 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtenr. 6/2014 Møtedato: 13.11.2014 Notatdato: 05.11.2014 Saksbehandler: TN/JC Budsjett 2015: LTB

Detaljer

Budsjett fordeling av faste stillinger

Budsjett fordeling av faste stillinger UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 87/16 13.12.2016 Dato: 28.11.2016 Arkivsaksnr: 2016/4854-WEF Budsjett 2017 - fordeling av faste

Detaljer

SAK FS-9/2016. Forslag til fordeling av rekrutteringsstillinger for Fakultetsstyret Møtedato:

SAK FS-9/2016. Forslag til fordeling av rekrutteringsstillinger for Fakultetsstyret Møtedato: Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref: 2016/2265 JFO001 Dato: 08.03.2016 SAK FS-9/2016 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 14.03.2016 Forslag til fordeling av rekrutteringsstillinger

Detaljer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 7. februar 2011 A 03/11 Budsjettfordeling 2011 ALT Vedlegg: Forslag til budsjettfordeling 2011 1 Oppsummering Budsjettet for 2011

Detaljer

SAK JF 39-13. UiT. Til: Fakultetsstyret Møtedato: 06.09.13 Arkivref.: 2013/28 17 TW0000/125. Regnskapsrapport med budsjettoppfolging pr. 31.07.

SAK JF 39-13. UiT. Til: Fakultetsstyret Møtedato: 06.09.13 Arkivref.: 2013/28 17 TW0000/125. Regnskapsrapport med budsjettoppfolging pr. 31.07. UiT Det juridiske fakultet NORGES ARKTISKE UNIVERSITET SAK JF 39-13 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 06.09.13 Arkivref.: 2013/28 17 TW0000/125 Regnskapsrapport med budsjettoppfolging pr. 31.07.13 G EN ERELT

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: Møtenr. Møtedato: 1.1.213 Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: DRN Økonomisk ramme

Detaljer

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Fra: Instituttleder Saksnr. 15/2017 Møtedato: 14. mars 2017 Notatdato: 28. februar 2017 Sakstype: Vedtak Sakstittel: Regnskapsoversikt 2016

Detaljer