Ytrebygda, gnr. 110, bnr. 33 m.fl., Flesland næringsområde. Detaljregulering. Arealplan-ID , 2.gangs behandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ytrebygda, gnr. 110, bnr. 33 m.fl., Flesland næringsområde. Detaljregulering. Arealplan-ID 61780000, 2.gangs behandling"

Transkript

1 Byrådssak 316/14 Ytrebygda, gnr. 110, bnr. 33 m.fl., Flesland næringsområde. Detaljregulering. Arealplan-ID , 2.gangs behandling FIWE ESARK Hva saken gjelder: Selskapet Flesland Property AS fremmer planforslag for et nytt næringsområde formet som en næringspark på Lønningen, like sør-øst for nytt terminalbygg på Flesland lufthavn i Ytrebygda bydel, se figur 1 og 2. Planforslaget er innenfor næringsområdet I/K/L 10 i KPA2010. Planområdet er på 133 daa.. Hovedformål er kontor og kombinert formål forretning/ kontor/ hotell, samt naturområde. Planforslaget overlapper den østligste delen av flyplassens område (Kongshaugen). Utnyttelsesgraden for byggeområdene varierer fra 250 til 352 %BRA som totalt kan gi m 2 nytt bruksareal til næringsvirksomhet. For hele planområdet tilsvarer utnyttelsesgraden 143 %BRA. Det er foreløpig prosjektert utbygging i en første fase med et bruksareal på m² til kontor og m² til forretning/kontor/hotell. Næringsområdet har kapasitet til nærmere arbeidsplasser ved full utbygging over lengre tid. Første byggetrinn i fase 1 er et hotell med tilhørende konferansesenter på delfeltet BKB1, som ligger nærmest det nye terminalbygget på flyplassen. Hotellet planlegges ferdigstilt samtidig med åpningen av Avinors terminalbygning våren Tilkomst til hotell og området er i fase 1 basert på eksisterende veisystem til fly-plassen og det som er regulert gjennom plan for flyplassen. Videre utbygging av vegsystemet med to rundkjøringer nord og sør for BKB1 og fire felts kjørevei, med tilhørende GS-anlegg, vil først være aktuelt i fase 2. Det er knyttet rekkefølgekrav til opparbeiding eller sikret opparbeiding av nødvendig trafikkinfrastruktur for delfeltene BKB2, BK1 og BK2. Det er ikke knyttet rekkefølgekrav til utbygging av BKB1 i første fase. Byggehøyder er tilpasset krav om et hinderfritt plan for evt. utbygging av en rullebane 2. Parkeringskapasitet skal bygges ut trinnvis og innenfor bestemmelser om parkeringsdekning for sone P4 i KPA2010. Utforming av løsninger for Lønningsvegen gjennom området er koordinert med forslag til 1

2 Figur 1: Planområdet og lokalisering ved flyplassen. Figur 2: Plankart Kommunedelplan for Birkeland, Liland, Ådland og Espeland, som foreliggende planforslag er en del av. Ut fra tiltakets store omfang er det utarbeidet konsekvensutredning etter kravene i plan- og bygningsloven for å sikre at hensyn til miljø og samfunn er tilstrekkelig vurdert. Forslag til planprogram lå ute til offentlig høring i perioden Det kom i alt 14 merknader fra private og offentlige høringsinstanser. Konsekvensutredning, og merknader er innarbeidet i planforslaget. Planprogrammet ble fastsatt i byrådssak i møte Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i tidsrommet Det kom inn 2 private merknader og 12 uttalelser fra offentlige høringsinstanser. Merknadene og uttalelsene er oppsummert og kommentert av plankonsulenten, se vedlegg. Dette materialet er gjennomgått av fagetaten og vurderes som dekkende. Fylkesmannen i Hordaland fremmet i brev datert to innsigelser til planforslaget, ut fra forsøk om statlig samordning av innsigelser til arealplansaker. Innsigelsen fra fylkesmannen som regional statlig miljøvernmyndighet begrunnes med at planforslaget er i strid med rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging ved at området ikke er tilstrekkelig sentralt beliggende for en høy utnyttelse med høy tetthet av arbeidsplasser. I tillegg har området store utfordringer knyttet til trafikkavvikling på lokal- og hovedvegnettet i rushtiden. Detaljplanlegging i dette konkrete området må sees i sammenheng med og avvente de avklaringene som skal skje i forbindelse med pågående kommunedelplanarbeid for Birkeland, Liland, Ådland og Espeland. Innsigelsen fra Avinor er begrunnet med at planforslaget kommer i konflikt med (deler av) vedtatt plan for Bergen Lufthavn og at planens byggehøyder vil hindre etablering av fremtidig parallell rullebane. Gjennom bearbeiding av planforslaget i 2.gangs behandling i fagetaten, er punktene i innsigelsen kommet i møte og innsigelsen fra Avinor er frafalt, se vedlegg. I uttalelsene og merknadene til høringsforslaget blir det i hovedtrekk pekt på følgende: Forhold til kommunedelplan / KDP i arbeid Fylkesmannen i Hordaland og Hordaland fylkeskommune vurderer at omfang og plassering av bebyggelse må avvente KDP Utnyttelse av tomt med tidligere vist som KBA3 Byggehøyder og hensyn til fremtidig rullebane 2 Veiløsninger for gående, syklende og kjørende Mangler i rekkefølgebestemmelsene mht. utbygging av veisystemet For høy parkeringsdekning, mht. nærhet til bybanestopp Planforslaget er endret etter høring og planmaterialet er oppdatert i henhold til endringene. Kort oppsummert innebærer endringene: Utvidelse og omforming av nordøstlig del av planområdet, slik at planforslaget nå forholder seg til Lilandsveien på en mer hensiktsmessig måte, jfr. begrenset høring om dette. Tidligere KBA3 er avsatt til annen veggrunn BKB2 er redusert på sørsiden av Lilandsveien (nå vist som del av Naturområde). Bestemmelse 2.1 er tatt inn som er ment å sikre at bygningsvolumene ikke kommer i konflikt med krav til hinderfritt plan for flyplassen. Byggehøyder i plankartet likevel ikke redusert tilsvarende krav om hinderfritt plan fra Avinor Lønningsvegen o_sv1 er vist med fire kjørefelt, som gjør at tidligere bestemmelsesområder 1-3 kan utgå. Omlegging av gang- og sykkelveisystemet, med ny GSveg SGS1 vist på vestsiden av lønningsvegen gjennom hele planområdet En rekke plantekniske justeringer i materiellet inkl. plankart og bestemmelser. For nærmere informasjon om planforslaget vises til vedlegg. 2

3 Fagetatens vurdering Fagetaten har vurdert alle tema, men kommenterer kun aktuelle hovedpunkt i fagnotatet i saken. Fagetaten vurderer at planmateriell, konsekvensutredning og planforslag er tilfredsstillende utarbeidet etter kravene i plan- og bygningsloven. Omfang, estetikk og detaljeringsgrad Fagetaten peker på at planforslaget primært viser løsninger for hovedformål, trafikk, byggvolum og byggehøyder, men har få føringer på en mer detaljert utforming i samsvar med intensjoner og parallelt arbeid med prosjektering. Fagetaten ser positivt på viste illustrasjoner som gir gode føringer for planlagt bebyggelsesstruktur, spesielt de sentrale arealene som er vist med «torgfunksjon», at bygningslegemene er lagt i lameller, med grønne akser mellom volumene, og at det er kurvatur i bygningsvolumenes utovervendte vegger. Kurvaturen gir et inntrykk av oppdelte organiske former. Fagetaten har forståelse for at det er ønskelig med fleksibilitet i utforming av kommende bebyggelse, men ser likevel behov for å ta inn bestemmelser som kan gi nærmere føringer på utforming og bruk. Utfra dette anbefaler fagetaten at det tas inn krav om at foreliggende illustrasjonsplaner for fase 1 og fase 2 skal legges til grunn og være bindende for videre utforming. Byggehøyde Maksimal byggehøyde på kotenivå er foreslått til kt+ 81 m for alle felt i planområdet, dersom rullebane 2 ikke blir aktuell. Med rullebane 2 vil maksimal byggehøyde være ca kt+70 m., med tilhørende lavere utnyttelsesgrad. Uansett er det et krav om et hinderfritt plan i forhold til Avinor sine krav for at innsigelse kan trekkes. Forslagsstiller sitt forslag til bestemmelse inneholder krav om hinderfritt plan, men også en fleksibilitet på byggehøyde i forhold til rullebane 2. Fagetaten vektlegger at det legges til grunn at rullebane 2 kan realiseres og anbefaler at fleksibiliteten i bestemmelsen tas ut ved at maksimal byggehøyde justeres tilsvarende ned. Dersom det senere blir grunnlag for å bygge høyere må planforslaget endres på punkt om byggehøyde og utnyttelsesgrad. Rekkefølge i overordnet planlegging Fagetaten deler oppfatning med Fylkesmannen i Hordaland i at det er prinsipielt uheldig dersom et privat planforslag som har så store konsekvenser ut over eget planområde for fremtidig stedsutvikling vedtas, før arbeidet med kommunedelplanen har kommet langt nok til å avklare aktuelle overordnede planløsninger for området foreliggende planforslag er en del av. Foreliggende planforslag legger store føringer for de overordnende trafikkløsningene i (kommunedelplan)området, samtidig som det foreslås trafikkskapende virksomhet gjennom utbygging av et område med høy utnyttelsesgrad. Fagetaten vurderer likevel at forslagsstiller ved konsulent Opus Bergen AS har imøtekommet denne problemstillingen, ved fortløpende gjennom prosessen å konferere med Etat for plan og geodata, fagetaten, Avinor, Statens vegvesen og andre involverte aktører, slik at planforslaget i så stor grad som mulig har kunnet tilpasse seg til de behov som er kjent i kommunedelplanarbeidet. Dette har gitt seg utslag bl.a. i forslag om bestemmelse 2.1 der Avinors krav til hinderfritt plan for fremtidig rullebane nummer 2 imøtekommes og at veien Lønningsvegen blir regulert til fire kjørefelt i stedet for to, og med tilhørende gang- og sykkelveger. Rekkefølgebestemmelser om utbygging Planforslaget har forslag til rekkefølgebestemmelser, men disse kom inn først ved 2. gangs behandling, og har derfor ikke blitt drøftet med andre relevante myndigheter i særlig grad. Viktige punkt er at veg, annen veggrunn og gang- og sykkelvei skal være opparbeidet eller sikret opparbeidet før igangsettingstillatelse for BKB2, BK1 og BK2 kan gis. Fagetaten anbefaler at også fortau tas med i denne bestemmelsen. Første byggetrinn består av BKB1, men inngår ikke i forslag til rekkereguleringsbestemmelser. Det er da en prinsipiell åpning i planforslaget for å kunne bygge ut BKB1 med m² BRA, uten at tiltaket blir 3

4 berørt av krav til opparbeiding av nødvendig infrastruktur. Fagetaten foreslår derfor at BKB1 tas med i bestemmelsen om rekkefølgekrav på lik linje med de andre feltene. Areal vist tidligere som KBA3, gnr 110, bnr 79/82 m.fl. En vestlig del av planområdet, eiendom gnr 110, bnr 79 eies av Dolviken Eiendom AS, som ved flere anledninger og senest ved begrenset høring har tatt opp ønske om å få regulert eiendommen på en slik måte at den kan utnyttes bedre gjennom foreliggende planforslag. I forslaget til høring ble det vist et utbyggingsformål som delfelt benevnt KBA3 på denne eiendommen, se figur. I 2.gangsbehandling er det vektlagt hensyn til utvidelse av Lønningsvegen til 4 felt og med gangog sykkelveger, slik at fagetaten ikke kan anbefale utbygging til næringsvirksomhet på gjenstående del av denne eiendommen. Fagetaten vurderer også at en skissert bebyggelse innenfor KBA3 kan fungere som en barrikade som sperrer av for de vestvendte aksene som er lagt inn i hovedområdene og at utnyttelsen ville være uforenlig med de estetiske grepene foreslått for BK-arealene, med oppdelte volumer og kurvede bygningslegemer, samt for funksjonelle kvaliteter slik som lysinnslipp og energibehov for bygningene i BK2. Figur 3: Ortofoto som viser det aktuelle arealet, utsnitt av plankart ved offentlig ettersyn og utsnitt av plankart ved 2. gangs behandling (kilde: bergenskart.no og Opus Bergen AS). Etter fagetatens vurdering bør ikke KBA3 på nåværende tidspunkt settes av til byggeformål, men til f.eks. annen veggrunn grøntareal, slik at en naturlig overgang mellom veien o_sv1 og bebyggelsen i BK2 gjøres mulig. Det vil også sikre nødvendig grad av fleksibilitet som det kan vise seg å bli behov for, avhengig av hvilket veialternativ prosessen med kommunedelplanen etter hvert lander på. Av hensyn til videre fremdrift for foreliggende plan er fagetatens anbefaling derfor at en fremtidig utnyttelse av denne tomten i så måte bør skje gjennom en egen planprosess. Fagetaten viser til at det har vært kontakt mellom Dolviken Eiendom og forslagsstiller om mulig utnyttelse av eiendommen, bl.a. ut fra skisser om mulige sammenhenger, se figur 4 Figur 4: Illustrasjon signert ABO som viser forslag til utnyttelse av det aktuelle arealet, levert inn i forbindelse med begrenset høring. Rød stiplet linje skiller mellom det aktuelle arealet og planforslaget for øvrig. Fagetaten har for ordens skyld aldri utelukket at det aktuelle arealet har utnyttingspotensiale, men har forholdt seg til det som har blitt levert inn i forbindelse med behandlingen av planforslaget. Den mest 4

5 nærliggende muligheten til å utnytte det aktuelle arealet ville vært gjennom en beskjeden utvidelse av planlagt bebyggelse BK2 og mot vest, innenfor det som viser seg å være mulig i forhold til byggegrense mot fremtidig vei, men ikke i samme grad som det som er levert inn til kommunen, vist i figur 4. Med begrunnelse i overnevnte og i mangel på samarbeid mellom aktørene, står fagetaten ved vurderingen av at en eventuell utnyttelse av denne tomten i så måte må skje gjennom en egen planprosess. Fagetaten vil vise til at forslagsstiller ikke har sett seg tjent med å ta inn forslaget fra Dolviken Eiendom AS så seint i prosessen, men ønsker å fremme sitt eget planforslag til 2. gangs behandling. Det eneste gjenværende alternativet er at planforslaget ikke vedtas i sin nåværende form, men at det sendes tilbake til forslagsstiller for å ta med en utvidelse inn det aktuelle arealet. Dette vil i så fall utløse behov for nytt offentlig ettersyn og ny 2. gangs behandling av saken. Dette alternativet inngår ikke i fagetatens forslag til vedtak. Støy Området er sterkt belastet av flystøy, og befinner seg i hovedsak innenfor rød flystøysone. Bestemmelse punkt er ment å sikre at innendørs støynivå blir tilfredsstillende. Miljø Prosjektet sikter på en såkalt BREEAM-NOR sertifisering for oppfylling av høyere krav til energi- og miljøtema enn byggteknisk forskrift TEK10 og har tatt inn krav om dette i forslag til bestemmelser. Fagetaten ser positivt på dette. Når det gjelder kravet i bestemmelsene om vegetasjonsdekke på minimum halvparten av takflatene som en del av overvannsløsning og estetiske hensyn, anbefaler fagetaten at alle takflater burde vært en del av kravet. Når det gjelder spørsmål om lokalisering av stort næringsprosjekt med mange arbeidsplasser i stor avstand fra bysentrum, peker fagetaten på god kollektivdekning med gangavstand til bybanen, eksisterende gang- og sykkelveger, samsvar med område I/K/L10 i kommuneplanen, knapphet på næringsareal og at alternativ bruk av et område med flystøy er vanskelig å finne. Parkering Planområdet ligger innenfor sone P4 om parkeringsdekning og planforslaget foreslår dekning innenfor kommuneplanen sine bestemmelser. Ut fra vektlegging av god kollektivtilgjengelighet med gangavstand til bybanen anbefaler fagetaten reduksjon av foreslått parkeringsdekning for kontor- og hotellformålene. Dette gjelder fra 5-15 p-plasser for kontor til maksimalt 6 plasser pr m 2, og fra 4-18 p-plasser for hotell til maksimalt 4 plasser pr 10 gjesterom. I tillegg anbefaler fagetaten at det tas inn krav om 5 % p-plasser med universell utforming, siden dette ikke er tatt med i forslaget og det heller ikke er henvist til parkeringsbestemmelsene i kommuneplanen. Vurdering i henhold til Naturmangfoldsloven Planforslaget har satt av ca 22 daa til naturområde i nordlig og østlig del av planområdet. Planforslaget er vurdert i forhold til Naturmangfoldsloven gjennom konsekvensutredningen. Aktuelle natur- og vegetasjonstyper er beskrevet og verdisatt om aktuelle tema som er: hjort, hjortetrekk, fugl, hul eik og kystmyr. Det er ikke påpekt truete vegetasjonstyper eller rødlistede arter. Totalt vurderes omfanget av tiltaket til å være/ha liten/intet negativt omfang. Det er primært et hjortetrekk som berøres av utbyggingen. Dette følger også av andre planer for utbygging i Fleslandsområdet. Det pekes på behov for sammenhengende grønne korridorer for hjorten sin del. Barn og unges interesser I konsekvensutredningen påpekes at planområdet representerer ikke områder som er viktig for barn og unge. Barn og unges interesser berøres dels av planforslaget ved nærhet til områdene i østlig retning fra planlagt bebyggelse som er mye brukt av to barnehager og skolen i nærområdet. Bedring av trafikkforhold vil ha positiv betydning for barn og unges ferdsel i området. 5

6 Oppsummering Fagetaten slutter seg i hovedsak til hovedformålet kontor og kombinert formål forretning/ kontor/ hotell og det planfaglige grepet i planforslaget. Fagetaten mener imidlertid at planforslaget må endres på følgende punkter for å være tilfredsstillende: BKB1 må tilknyttes rekkefølgekrav på samme måte som resterende byggeområder Byggehøyder på plankartet må basere seg på antakelsen om at det vil komme en rullebane 2 Opparbeidelse av fortau må inngå i rekkefølgebestemmelsene Estetiske og arkitektoniske grep vist i planforslaget må sikres Parkeringsdekningen må innskrenkes for kontor og hotell Forslaget til reguleringsplan anbefales vedtatt med overnevnte endringer. Det presiseres at planforslaget fremmes med innsigelse fra Fylkesmannen. Dette innebærer at planforslaget ikke kan egengodkjennes av kommunen med mindre innsigelsen blir trukket etter eventuell mekling. Byrådets vurdering Byrådet ser positivt på forslaget om utbygging av et større næringsområde til kontor-, hotell- og tjenesteformål med sentral lokalisering til flyplass, nærhet til andre næringsområder og med god kollektivtilgjengelighet fra bybane, gang- og sykkel. Byrådet anser spesielt at nærheten til flyplassen gir grunnlag for å utvikle flyplassrelatert næringsvirksomhet i byen og regionen. Når det gjelder hotellformål, ser byrådet utbyggingsplanen samlet sett som en styrke for dekning av behovet, selv om det også skal bygges et større hotell på tilliggende reguleringsplan i sør. Byrådet ser videre positivt på formålet om forretning ut fra et behov i et større næringsområde med mange arbeidsplasser, og at avgrensningen til en størrelse på m 2 understreker denne sammenhengen. Byrådet slutter seg til hovedpunktene i fagetatens vurderinger og anbefalinger av endringer, og vil understreke noen hovedpunkt nærmere: Forhold til Bergen Lufthavn Flesland Planforslaget overlapper østlig del av flyplassformålet i reguleringsplanen for Flesland, herunder om gjennomføring av tiltak innenfor en fase 1 basert på hovedtrekk i eksisterende veistruktur. Reguleringsplanen ble vedtatt av bystyret i Bergen med blant annet følgende føringer: 3. Før igangsettingstillatelse for «utbyggingstrinn 2» kan gis, skal to avklaringer foreligge: a.) Vist offentlig vegsystem i planen skal være avklart med forslag til offentlig veisystem i kommunedelplan Birkeland, Liland og Espehaugen og vedtak av plannr for Flesland næringsområde, gnr 110 m.fl, bnr.3 m.fl. Etter byrådets vurdering er forslaget til vegsystem for avkjøring fra flyplassterminal, hovedvegsystem og tilkomst til næringsområdet bearbeidet og avklart med Avinor, Statens vegvesen og koordinert med forhold til kommunedelplanarbeidet, og oppfyller således forutsetningen fra bystyret. Dette gjelder også skisserte planer for utbygging av både flyplassområdet og næringsområdet i fase 1 og 2. Denne avklaringen er også grunnlaget for at Avinor kan trekke sin innsigelse på dette punktet. Når det gjelder maksimal byggehøyde i forhold til hinderfritt plan for en evt. rullebane 2, slutter byrådet seg til fagetaten sin anbefaling om å redusere byggehøyden tilsvarende, av hensyn til den regionale betydningen flyplassen har. Forhold til arbeidet med kommunedelplan for Birkeland, Liland, Ådland og Espeland Byrådet vil understreke at planforslaget er koordinert med hovedpunktene i planarbeidet med kommunedelplanen som skal legges ut til offentlig ettersyn til høsten Næringsformålet er i samsvar med kommunedelplanen og forslag til vegsystem i reguleringsplanen gir rom for aktuelle vegløsninger for Lønningsvegen som skal avklares nærmere i kommunedelplanprosessen. 6

7 Byrådet vil peke på at det er prinsipielt uheldig at det føres frem et stort planarbeid innenfor kommunedelplanen før denne er ferdig avklart, av hensyn til behov for helhetlige vurderinger og utforming av aktuelle bestemmelser. I denne saken anser byrådet at det foreligger en tilstrekkelig avklaring i forhold til helheten og vektlegger behovet for å sikre fremdrift for planarbeidet for næringsparken ut fra betydning for utvikling av næringsvirksomhet og arbeidsplasser. Når det gjelder aktuelle rekkefølgekrav knyttet til utbygging av et stort næringsprosjekt innenfor et stort kommunedelplanområde, anser imidlertid byrådet at det foreløpig ikke foreligger tilstrekkelig koordinering. Deler av aktuelle rekkefølgekrav til hovedvegsystemet i Fleslandområdet fanges opp gjennom rekkefølgekrav til (hoved)vegsystemet som er innenfor foreliggende planforslag, men planforslaget bør også omfattes av andre aktuelle rekkefølgekrav i kommunedelplanforslaget på linje med planer og prosjekt ellers i dette området. Ut fra en rimelighetsvurdering vil byrådet anbefale at det tas inn et rekkefølgekrav om tiltak utenfor planområdet. Dette gjelder tiltak knyttet til utbygging av «tilkomstvegene» fra rundkjøring ved Statoilstasjon på Flyplassvegen og fra vegkryss ved Fleslandsvegen langs Lønningsvegen til planområdet. Krav om sikring av gjennomføring er aktuelle å knytte til fase 2 i foreliggende prosjekt. Kravene må også sees i sammenheng med fremdriften for utbygging av vegnettet til flyplassen innenfor bestemmelsene for reguleringsplanen for lufthavnen og i sammenheng med avklaring av alternativ for hovedvegnettet i kommunedelplanen. Det er ikke direkte hjemmel for å knytte foreliggende planforslag til forslag om rekkefølgekrav i en plan som ikke er ført frem til vedtak. Ut fra dette anser byrådet at det foreløpig kan aksepteres at rekkefølgekravet til hovedvegsystemet innenfor foreliggende plan, med tillegg om rekkefølgekrav for nærmeste tilkomstveger, er dekkende. Byrådet vil videre understreke at næringsområdet er en del av planområdet for kommunedelplanen og legger til grunn at foreliggende planforslag vil bli omfattet av tilhørende rekkefølgekrav i kommunedelplanen ved kommende vedtak av denne. Ut fra skissert langsiktig utbygging av næringsområdet anser byrådet at tyngden av videre utbygging av tiltak i næringsområdet slik sett vil bli omfattet av aktuelle rekkefølgekrav i kommunedelplanen. Forhold til utforming av bebyggelse og estetikk Planforslaget regulerer hovedformål, byggehøyder, veistruktur og utnyttelsesgrad. Forslag til bestemmelser gir føringer og krav til detaljering av delområdene basert på en utarbeidet masterplan og krav om utarbeiding av en kvalitetshåndbok. Masterplanen er basert på arbeidet med parallelle arkitektoppdrag. Masterplanen foreligger ikke som et dokument i saken, utover illustrasjonsplaner for fase 1 og 2. Byrådet slutter seg til fagetaten sin anbefaling om noe mer krav til detaljering av hovedform og struktur for å kunne gi en større grad av forutsigbarhet for en utbygging over lengre tid. Ut fra dette anbefales at illustrasjonsplanene tas inn i bestemmelsene som retningsgivende for gjennomføring av utbygging. Forhold til fjernvarme som energiløsning og BREEAM NOR Byrådet ser positivt på forslag om høye krav til energi- og miljøløsninger, med krav i bestemmelsene om redegjørelse for valg av energiløsning knyttet til byggetiltak. Herunder er det tatt inn krav i bestemmelsene om tilretteleggelse for fjernvarme. I denne sammenheng vil byrådet peke på at planforslaget ligger innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme som gir tilknytningsplikt for nybygg med samlet areal over 500 m 2, jf. bestemmelse i pkt i KPA2010. Det kan gis unntak for tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg dersom utbygger kan dokumentere at byggtiltaket har energiløsninger som er bedre ut fra et miljømessig, energimessig og samfunnsøkonomisk synspunkt. For å ta vare på utgangspunktet for valg av energiløsning vil byrådet anbefale at foreliggende tilknytningsplikt tydeliggjøres i bestemmelsene: «Ny bebyggelse skal tilknyttes fjernvarmeanlegg i området og tilrettelegges for fjernvarme.» Byrådet ser positivt på at det for planlagte byggetiltak siktes på et høyt nivå etter BREEAM NOR standarden, som er høyere enn kravene enn byggteknisk forskrift om energi- og miljørettede løsninger. 7

8 Byrådet ser videre positivt på at dette kravet er tatt inn i bestemmelsene, som en del av fremtidsrettede energiløsninger. Lovverket har foreløpig ikke hjemmel for denne type krav, men byrådet anser at det er viktig å kunne vinne erfaring med å stille krav i bestemmelser utover minimumskrav. Forhold til eiendom gnr 110, bnr. 79, Dolviken Eiendom AS Byrådet tar til orientering at det er ønske om utbygging på eiendommen og at det har vært kontakt med forslagsstiller om dette. Byrådet ser at eiendommen kan ha et avgrenset potensiale for utbygging og antar at dette best kan avklares nærmere i et konstruktivt samarbeid med forslagsstiller. Ut fra foreliggende plan og prosjekt sin betydning og behov for hensyn til utbedring av vegsystem, vil byrådet vektlegge fremdrift av foreliggende forslag slik det foreligger. Ut fra den langsiktige karakteren på utbygging av næringsparken, vil byrådet videre anse at det kan være rom for en nærmere bearbeiding av prosjektene i en senere fase. Innsigelser Innsigelse fra Avinor om hensyn til flyplassen er kommet i møte og trukket. Når det gjelder innsigelse fra fylkesmannen er det gjennomført et dialogmøte om hovedpunktene i saken den Ut fra fylkesmannen sin konklusjon på møtet anser byrådet at innsigelsen kan trekkes med bakgrunn i planforslaget sin positive sammenheng med kommunedelplanarbeidet, prinsippene om fortetting langs bybanen og god kollektivtilgjengelighet. Referat fra møtet ettersendes når det foreligger. Oppsummering Byrådet ser positivt på forslaget om utbygging av næringsområdet Flesland Næringspark og anser at plankart og bestemmelser gir et godt grunnlag for utbygging av en næringspark. Byrådet anser at mottatte innsigelser kan trekkes og anbefaler at planforslaget kan vedtas med egengodkjenning. Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: I henhold til plan og bygningslovens (2008) 3-3, 2.ledd, ligger det til bystyret selv å vedta reguleringsplan, jfr Komite for miljø og byutvikling skal avgi innstilling i saken. Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: I medhold av plan- og bygningslovens av , vedtas følgende: 1. Ytrebygda, gnr. 110 m.fl., bnr. 3 m.fl., Flesland næringsområde, Detaljregulering, Arealplan-ID , vist på plankart sist datert , med følgende endringer: Byggehøyder justeres ned i.h.t. endring i bestemmelser, slik at disse gjenspeiler utbygging basert på at en rullebane 2 kan realiseres. 2. Tilhørende reguleringsbestemmelser datert/revidert med følgende endringer: a. Bestemmelsene i endres som følger: 1.8.4: For BKB1, BKB2 og BK1 må areal regulert til følgende formål være sikret opparbeidet eller opparbeidet før det gis igangsettingstillatelse for tiltak etter plan og bygningslovens 20 1 a, b og d: o_sv1, o_sv2, o_sv3, o_sgs1, o_sgs2, o_sgs3, o_skf, o_svg og o_sf Mindre avvik i overnevnte tiltaks plassering tillates, forutsatt vegmyndighetenes godkjenning. b. Ny bestemmelse 1.8.6: For BKB2, BK1 og BK2 må følgende parseller av tilkomstveger utenfor planområdet være sikret opparbeidet eller opparbeidet før det kan gis igangsettingstillatelse for tiltak etter pbl 20-1 a, b, og d: Flyplassvegen, regulert vegareal i plan ,, fra rundkjøring ved bensinstasjon til planområdet og Lønningsvegen fra vegkryss med 8

9 Fleslandsvegen til plangrense. Parsell langs Lønningsvegen sees i sammenheng med krav i kommunedelplan for Birkeland, Liland, Ådland og Espeland. c. Ny bestemmelse 1.8.7: Illustrasjonsplan for fase 1 og fase 2 datert er retningsgivende for utbygging. Dette gjelder i særskilt grad for kurvatur i bygningsvolumenes utovervendte vegger og for akser mellom bygningsvolumene. Mindre avvik kan likevel tillates, forutsatt bygningsmyndighetenes godkjenning. d. Endring i 1.4.2, endring av 2.setning til: Ny bebyggelse skal tilknyttes fjernvarmeanlegg i området og tilrettelegges for fjernvarme. e i reguleringsbestemmelsene strykes og erstattes med følgende: Det skal avsettes maksimalt 6 parkeringsplasser for bil og minimum 7 parkeringsplasser for sykkel med overdekking pr 1000 m 2 kontor. f i reguleringsbestemmelsene strykes og erstattes med følgende: Det skal avsettes maksimalt 4 parkeringsplasser for bil og minimum 2 plasser for sykkel med overdekking pr. 10 gjesterom. g. Ny bestemmelse (nåværende gis nytt nummer 1.9.6): Minst 5 % av parkeringsplassene for bil skal tilpasses bevegelseshemmede. h. 2.1 i reguleringsbestemmelsene strykes og erstattes med følgende: Byggehøydene innenfor byggeområdene skal ikke komme i konflikt med utbygging av rullebane 2 på Flesland flyplass, og de til enhver tid gjeldende krav til hinderfritt plan. Krav til hinderfritt plan går foran hensyn til utnyttelse. 3. De vedtatte endringer tas inn i plankart og bestemmelser før bystyrets vedtak kunngjøres. Dato: 14. oktober 2014 Dette dokumentet er godkjent elektronisk. Ragnhild Stolt-Nielsen byrådsleder Henning Warloe byråd for byutvikling, klima og miljø Vedlegg: Fagnotat datert , med følgende vedlegg: A. Plankart, datert B. Reguleringsbestemmelser, datert C. Planbeskrivelse, datert D. Illustrasjonsplan fase 1, datert E. Illustrasjonsplan fase 2, datert F. Merknadsskjema, begrenset høring, datert G. Merknadsskjema, offentlig ettersyn, datert H. Innsigelse, FMH, datert I. Innsigelse, Avinor, trukket i brev datert J. Grafikk, Flesland næringsområde K. Snitt AA og BB 9

10 L. Snitt CC M. Lengdeprofiler gang sykkelveger Flesland næringsområde N. Kulturminnedokumentasjon, datert O. VA-rammeplan med vedlegg, datert

Ytrebygda, Gnr. 35, Bnr. 3 m.fl. Ormhaugen, Reguleringsplan Areal-ID Tilleggsinnstilling etter meklingsmøte basert på KMBY-sak

Ytrebygda, Gnr. 35, Bnr. 3 m.fl. Ormhaugen, Reguleringsplan Areal-ID Tilleggsinnstilling etter meklingsmøte basert på KMBY-sak Byrådssak 199/17 Ytrebygda, Gnr. 35, Bnr. 3 m.fl. Ormhaugen, Reguleringsplan Areal-ID 62320000. Tilleggsinnstilling etter meklingsmøte basert på KMBY-sak 354-15 MASR ESARK-5120-201101881-190 Hva saken

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr.: 201015582/35 Emnekode: ESARK 5121 Saksbeh.: TRES Dato: 10.10.2013 YTREBYGDA, GNR. 110 M.FL., BNR. 3 M.FL., FLESLAND NÆRINGSOMRÅDE, Arealplan-ID 61780000.

Detaljer

Fana, Gnr 40, Bnr 180, Nedre Smøråsvegen, Reguleringsplan. Arealplan-ID FAGNOTAT 2. GANGS BEHANDLING

Fana, Gnr 40, Bnr 180, Nedre Smøråsvegen, Reguleringsplan. Arealplan-ID FAGNOTAT 2. GANGS BEHANDLING BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 16.03.2016 Saksnr.: 201417985/49 Emnekode: ESARK

Detaljer

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29 Byrådssak 1296 /14 Arna gnr. 299 bnr. 25, gnr. 300 bnr. 23 og gnr. 301 bnr. 200. Arnadalsflaten Næring. Arealplan- ID 63340000. Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram. ASRO

Detaljer

Byrådssak 185/14. Årstad, gnr. 13, bnr. 858 m.fl., Storetveitvegen, Reguleringsplan, arealplan-id gangs behandling ESARK

Byrådssak 185/14. Årstad, gnr. 13, bnr. 858 m.fl., Storetveitvegen, Reguleringsplan, arealplan-id gangs behandling ESARK Byrådssak 185/14 Årstad, gnr. 13, bnr. 858 m.fl., Storetveitvegen, Reguleringsplan, arealplan-id 61770000. 2.gangs behandling FIWE ESARK-5120-201015746-80 Hva saken gjelder: Sameiet Storetveitvegen 96-98

Detaljer

Ytrebygda, gnr. 108, bnr. 2 m.fl. Flesland avløpsrenseanlegg, reguleringsplan. PlanID Forslag til detaljregulering, 2.

Ytrebygda, gnr. 108, bnr. 2 m.fl. Flesland avløpsrenseanlegg, reguleringsplan. PlanID Forslag til detaljregulering, 2. Byrådssak 259/13 Ytrebygda, gnr. 108, bnr. 2 m.fl. Flesland avløpsrenseanlegg, reguleringsplan. PlanID 62130000. Forslag til detaljregulering, 2.gangs behandling ASRO ESARK-5120-201115733-68 Hva saken

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 30.12.2013 Saksnr.:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 18.07.2014 Saksnr.:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /44

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /44 BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling Byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 29.06.2011 Saksnr.:

Detaljer

Den 16. oktober 2014 kl holdt forretningsbyrådet - saker med innstilling til bystyrets organer møte i byrådsleders møterom.

Den 16. oktober 2014 kl holdt forretningsbyrådet - saker med innstilling til bystyrets organer møte i byrådsleders møterom. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling Protokoll Byrådet - saker med innstilling til bystyrets organer Den 16. oktober 2014 kl. 09.00 holdt forretningsbyrådet - saker med innstilling til bystyrets organer

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr.: 201214729/13 Emnekode: ESARK 5121 Saksbeh.: HILK Dato: 05.11.2013 FANA, GNR. 12, BNR. 316 M.FL., FANTOFTVEGEN/ÅSBAKKEN. ArealplanID 62780000 FORSLAG TIL

Detaljer

Byrådssak 56/15. Laksevåg, gnr. 123, bnr. 344, Olsvik barnehage, Detaljreguleringsplan. Arealplan-ID gangs behandling

Byrådssak 56/15. Laksevåg, gnr. 123, bnr. 344, Olsvik barnehage, Detaljreguleringsplan. Arealplan-ID gangs behandling Byrådssak 56/15 Laksevåg, gnr. 123, bnr. 344, Olsvik barnehage, Detaljreguleringsplan. Arealplan-ID 3320101. 2. gangs behandling ASRO ESARK-5121-200908950-67 Hva saken gjelder: Opus AS fremmer på vegne

Detaljer

MERKNADSSKJEMA - FORSLAGSSTILLERS KOMMENTARER TIL MERKNADER OG UTTALELSER - OFFENTLIG ETTERSYN AV PLANPROGRAM

MERKNADSSKJEMA - FORSLAGSSTILLERS KOMMENTARER TIL MERKNADER OG UTTALELSER - OFFENTLIG ETTERSYN AV PLANPROGRAM MERKNADSSKJEMA - FORSLAGSSTILLERS KOMMENTARER TIL MERKNADER OG UTTALELSER - OFFENTLIG ETTERSYN AV PLANPROGRAM Plannavn Kokstadveien 23 PlanID. Saksnummer 200816091 Utarbeidet av Opus Bergen AS Datert/Revidert

Detaljer

FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:24.06.2013

FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:24.06.2013 FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:24.06.2013 Gjeldende regleringsplan: PlanID 4240007 Ytrebygda, Kokstadflaten del av gnr 111, bnr 96 Kontorbygg Forslag til endring BERGEN KOMMUNE Ytrebygda, gnr.

Detaljer

Åsane, Gnr 188 og bnr 492 mfl., Myrdal idrettspark. Plan-ID Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram.

Åsane, Gnr 188 og bnr 492 mfl., Myrdal idrettspark. Plan-ID Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 17.12.2015 Saksnr.: 201511171/24 Emnekode: ESARK

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling Byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 04.06.2014 Saksnr.:

Detaljer

Avsender Hovedpunkt i merknad / uttalelse Forslagsstillers kommentar Endringer Kart Best. Privat merknad Dolvik Eiendom

Avsender Hovedpunkt i merknad / uttalelse Forslagsstillers kommentar Endringer Kart Best. Privat merknad Dolvik Eiendom Side1 MERKNADSSKJEMA - FORSLAGSSTILLERS KOMMENTARER TIL MERKNADER, UTTALELSER OG FAGNOTAT - OFFENTLIG ETTERSYN Plannavn YTREBYGDA. GNR 110 M.FL.. BNR 3 M.FL.. FLESLAND NÆRINGSOMRÅDE Arealplan-ID 61780000

Detaljer

Byrådssak 63/14 ESARK

Byrådssak 63/14 ESARK Byrådssak 63/14 Bergenhus, gnr. 168, bnr. 1121, 1125, 1126, 1127 og 1128, Breiviksveien/Ellerhusens vei, Ytre Sandviken. Forslag til reguleringsendring. Ny 2.gangs behandling FIWE ESARK-5121-200501862-206

Detaljer

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde.

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. Planbeskrivelse for mindre endring 8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. 29.04.2015 Saksnr.

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200701896/43

BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200701896/43 BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byggesak og bydeler Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 28.11.2008 Saksnr.: 200701896/43

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Saknr 78-15 Emnekode 5120 Arkivsak 201102115 Til Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Fana, gnr. 12, bnr. 72, 204, Eikåsen 1. Reguleringsplan, plan-id 62230000.

Detaljer

Byrådssak /12 ESARK-5121-200813094-97

Byrådssak /12 ESARK-5121-200813094-97 Byrådssak /12 Ytrebygda, gnr. 109, bnr. 14 m.fl., Bergen Lufthavn, Flesland, reguleringsplan. PlanID 61710000. Forslag til detaljregulering med konsekvensutredning, 2.gangs behandling. FIWE ESARK-5121-200813094-97

Detaljer

Byrådssak 280 /17. Godkjenning av BR1 protokoll fra møte i byrådet 24. august 2017 ESARK

Byrådssak 280 /17. Godkjenning av BR1 protokoll fra møte i byrådet 24. august 2017 ESARK Byrådssak 280 /17 Godkjenning av BR1 protokoll fra møte i byrådet 24. august 2017 TUGU ESARK-00-201537101-265 Hva saken gjelder: Godkjenning av BR1 protokoll fra møte i byrådet 24. august 2017. Protokoll

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling Byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 19.04.2013 Saksnr.:

Detaljer

Fana, gnr 43, bnr 303, 198m.fl. Sandbrekketoppen, reguleringsplan, plannummer Forslag til detaljregulering, 2. gangs behandling.

Fana, gnr 43, bnr 303, 198m.fl. Sandbrekketoppen, reguleringsplan, plannummer Forslag til detaljregulering, 2. gangs behandling. Byrådssak 91/13 Fana, gnr 43, bnr 303, 198m.fl. Sandbrekketoppen, reguleringsplan, plannummer 61350000. Forslag til detaljregulering, 2. gangs behandling. NIHO ESARK-5120-200813107-108 Hva saken gjelder:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Fagnotat

BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Fagnotat BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byggesak og bydeler Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 17.03.2009 Saksnr.: 200608220/25

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /30

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /30 BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 30.12.2015 Saksnr.: 201316458/30 Emnekode: ESARK

Detaljer

Åsane, gnr. 199, bnr. 150 m.fl.. Steinestøvegen bolig/leilighetsbygg. Arealplan-ID Forslag til detaljregulering, 2.

Åsane, gnr. 199, bnr. 150 m.fl.. Steinestøvegen bolig/leilighetsbygg. Arealplan-ID Forslag til detaljregulering, 2. Byrådssak 58/15 Åsane, gnr. 199, bnr. 150 m.fl.. Steinestøvegen bolig/leilighetsbygg. Arealplan-ID 62890000. Forslag til detaljregulering, 2.gangs behandling FIWE ESARK-5120-201101325-60 Hva saken gjelder:

Detaljer

Ytrebygda gnr. 110 bnr. 5, Kvernhusbakken næringsområde, plan-id 18800000 reguleringsplan

Ytrebygda gnr. 110 bnr. 5, Kvernhusbakken næringsområde, plan-id 18800000 reguleringsplan Byrådssak 250/13 Ytrebygda gnr. 110 bnr. 5, Kvernhusbakken næringsområde, plan-id 18800000 reguleringsplan SWSY ESARK-5120-200401685-129 Hva saken gjelder: Opus Bergen AS fremmer på vegne av Bjørg Sletten,

Detaljer

Ytrebygda, Gnr. 107, Bnr. 141, 537 m.fl., Espehaugen. Detaljregulering. ArealplanID , 2.gangs behandling

Ytrebygda, Gnr. 107, Bnr. 141, 537 m.fl., Espehaugen. Detaljregulering. ArealplanID , 2.gangs behandling Ytrebygda, Gnr. 107, Bnr. 141, 537 m.fl., Espehaugen. Detaljregulering. ArealplanID 63190000, 2.gangs behandling Bergen bystyre behandlet saken i møtet 260417 sak 114-17 og fattet følgende vedtak: 1. I

Detaljer

Ytrebygda, Gnr 120 Bnr 452 m.fl, Råstølen sykehjem, Reguleringsplan, arealplanid , ny 2.gangs behandling

Ytrebygda, Gnr 120 Bnr 452 m.fl, Råstølen sykehjem, Reguleringsplan, arealplanid , ny 2.gangs behandling Byrådssak 327/16 Ytrebygda, Gnr 120 Bnr 452 m.fl, Råstølen sykehjem, Reguleringsplan, arealplanid 64100000, ny 2.gangs behandling FIWE ESARK-5120-201416760-77 Hva saken gjelder: Bergen kommune ved Etat

Detaljer

Ytrebygda, gnr. 105, bnr. 25,40 m.fl., Hjellestad Marina, Reguleringsplan, Arealplan-ID , 2. gangs behandling. Planen anbefales ikke vedtatt

Ytrebygda, gnr. 105, bnr. 25,40 m.fl., Hjellestad Marina, Reguleringsplan, Arealplan-ID , 2. gangs behandling. Planen anbefales ikke vedtatt Byrådssak 163/17 Ytrebygda, gnr. 105, bnr. 25,40 m.fl., Hjellestad Marina, Reguleringsplan, Arealplan-ID 61890000, 2. gangs behandling. Planen anbefales ikke vedtatt MASR ESARK-5120-200817698-84 Hva saken

Detaljer

Kommunedelplan for Birkeland, Liland, Ådland og Espeland. Utvidelse av planområdet. Innarbeiding av framtidig løsning for Flyplassvegen.

Kommunedelplan for Birkeland, Liland, Ådland og Espeland. Utvidelse av planområdet. Innarbeiding av framtidig løsning for Flyplassvegen. BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for plan og geodata Dato: 26.2.2013 Saksnr.: 200908907/170 Emnekode:

Detaljer

Fana, gnr. 12, bnr. 72, 204, Eikåsen 1. Reguleringsplan, plan-id Forslag til detaljregulering, 2. gangs behandling

Fana, gnr. 12, bnr. 72, 204, Eikåsen 1. Reguleringsplan, plan-id Forslag til detaljregulering, 2. gangs behandling Byrådssak 43/15 Fana, gnr. 12, bnr. 72, 204, Eikåsen 1. Reguleringsplan, plan-id 62230000. Forslag til detaljregulering, 2. gangs behandling FIWE ESARK-5120-201102115-53 Hva saken gjelder: Bygg- og Eiendomsservice

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat REGULERINGSFORSLAG TIL Saksnr.: 201400874/15 OFFENTLIG ETTERSYN Emnekode: ESARK 5120 Saksbeh.: HILK Dato: 04.09.15

Detaljer

Årstad, gnr. 158, bnr. 93 m.fl., Damsgårdsveien 99 - Brohodet. ArealplanID Forslag til mindre reguleringsendring.

Årstad, gnr. 158, bnr. 93 m.fl., Damsgårdsveien 99 - Brohodet. ArealplanID Forslag til mindre reguleringsendring. Byrådssak 1206 /13 Årstad, gnr. 158, bnr. 93 m.fl., Damsgårdsveien 99 - Brohodet. ArealplanID 410201. Forslag til mindre reguleringsendring. FIWE ESARK-5122-201210250-36 Hva saken gjelder: BOB Eiendomsutvikling

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /22 Emnekode: ESARK 5120

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /22 Emnekode: ESARK 5120 BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling Byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 08.02.2016 Saksnr.: 201512019/22 Emnekode:

Detaljer

BESTEMMELSER (pbl 12-7)

BESTEMMELSER (pbl 12-7) Reguleringsplan, detaljregulering for: jf. plan- og bygningslovens (pbl) kap.12 Bergen kommune, Ytrebygda, gnr. 107 bnr. 141 m.fl. Espehaugen næringspark Nasjonal arealplan-id 1201_63190000 Saksnummer

Detaljer

Byrådssak 275 /16 302/16

Byrådssak 275 /16 302/16 Byrådssak 275 /16 302/16 Åsane, gnr. 191, bnr. 19, 20 mfl., Heiane 25. Arealplan-ID 62920000. Planforslaget fremmes ikke. ASRO ESARK-5120-201211326-91 Hva saken gjelder: Forum Arkitekter AS og Ard arealplan

Detaljer

Laksevåg, gnr. 129, bnr. 16, Hilleren næringspark, reguleringsplan, plan-id 61080000

Laksevåg, gnr. 129, bnr. 16, Hilleren næringspark, reguleringsplan, plan-id 61080000 Byrådssak 248/13 Laksevåg, gnr. 129, bnr. 16, Hilleren næringspark, reguleringsplan, plan-id 61080000 SWSY ESARK-5120-200810817-102 Hva saken gjelder: Opus Bergen AS fremmer på vegne av Hilleren tomteselskap

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata. Saksnr.: /55. Fra: Etat for plan og geodata Dato:

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata. Saksnr.: /55. Fra: Etat for plan og geodata Dato: BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata Notat Til: Fra: Etat for plan og geodata Dato: 29.12.2011 Saksnr.: 200904068/55 Emnekode: BBY 5120 Saksbeh.: SKAG Kopi til: Åsane, del

Detaljer

Fagnotat Saksnr.: /61

Fagnotat Saksnr.: /61 BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Til: Byrådsavd. Byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 22.02.2011 Fagnotat Saksnr.: 200513627/61

Detaljer

Arna, gnr 287 bnr 942 mfl. Vollavegen boliger, Reguleringsplan, Arealplan-ID , 2. gangs behandling

Arna, gnr 287 bnr 942 mfl. Vollavegen boliger, Reguleringsplan, Arealplan-ID , 2. gangs behandling Arna, gnr 287 bnr 942 mfl. Vollavegen boliger, Reguleringsplan, Arealplan-ID 64190000, 2. gangs behandling Komite for miljø og byutvikling behandlet saken i møtet 090317 sak 65-17 og avga følgende innstilling:

Detaljer

Ytrebygda, del av gnr 33, 34 og 111. Områdereguleringsplan Kokstad vest og Storrinden. PlanID 60820000. Forslag til 2.

Ytrebygda, del av gnr 33, 34 og 111. Områdereguleringsplan Kokstad vest og Storrinden. PlanID 60820000. Forslag til 2. Byrådssak 417/15 Ytrebygda, del av gnr 33, 34 og 111. Områdereguleringsplan Kokstad vest og Storrinden. PlanID 60820000. Forslag til 2. gangs behandling ASRO ESARK-5120-200901256-128 Hva saken gjelder:

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat REGULERINGSFORSLAG TIL Saksnr.: 201605257/14 OFFENTLIG ETTERSYN Emnekode: ESARK 5121 Saksbeh.: STBE Dato: 15.2.2016 Fyllingsdalen,

Detaljer

Laksevåg, gnr 129 bnr 522 Håkonshella boliger felt B11A, Mindre endring av reguleringsplan, Plan-ID

Laksevåg, gnr 129 bnr 522 Håkonshella boliger felt B11A, Mindre endring av reguleringsplan, Plan-ID Byrådssak 1379 /16 Laksevåg, gnr 129 bnr 522 Håkonshella boliger felt B11A, Mindre endring av reguleringsplan, Plan-ID 16050003 TONB ESARK-5122-201405547-95 Hva saken gjelder: Dig Plan AS fremmer på vegne

Detaljer

Byrådssak 31/15 ESARK

Byrådssak 31/15 ESARK Byrådssak 31/15 Klage på bystyrets vedtak i sak 95-14. Laksevåg, gnr. 153, bnr. 30 m.fl., Kirkebukten bolig- og næringsområde. Detaljregulering. PlanID 62090000 ASRO ESARK-5120-201011706-126 Hva saken

Detaljer

Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato /94 ESARK HHBJ

Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato /94 ESARK HHBJ ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR PRIVATE PLANER Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 53 03 15 89 postmottak.planavdelingen@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Saknr 11-15 Emnekode 5121 Arkivsak 200913927 Til Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Ytrebygda gnr 34, bnr 2, 53, 140 m.fl. Søreide / Dolviken. Reguleringsplan

Detaljer

Fana, Gnr. 40, Bnr. 8, m. fl, Skjoldvegen boligtun, reguleringsplan 2. gangs behandling

Fana, Gnr. 40, Bnr. 8, m. fl, Skjoldvegen boligtun, reguleringsplan 2. gangs behandling Byrådssak 166/15 Fana, Gnr. 40, Bnr. 8, m. fl, Skjoldvegen boligtun, reguleringsplan 2. gangs behandling TONB ESARK-5120-201216136-65 Hva saken gjelder: Weglo Design Plan & Landskap AS i samarbeid med

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 21.03.2014 Saksnr.:

Detaljer

Det bekreftes at bestemmelsene er i samsvar med bystyrets vedtak seksjonsleder PLANBESTEMMELSER. (pbl 12-7) PLANENS INTENSJON

Det bekreftes at bestemmelsene er i samsvar med bystyrets vedtak seksjonsleder PLANBESTEMMELSER. (pbl 12-7) PLANENS INTENSJON Reguleringsplan, detaljregulering for: jf. plan- og bygningslovens (pbl) kap.12 Bergen kommune. Ytrebygda bydel, gnr. 120 bnr. 10 mfl. Folldalen Nasjonal arealplan-id 1201_63600000 Saksnummer 201323752/11

Detaljer

Hva saken gjelder: "Arealanalyse sør for Flyplassvegen" foreligger nå, og det er gjennomført følgende vurderinger og kartleggingsarbeid:

Hva saken gjelder: Arealanalyse sør for Flyplassvegen foreligger nå, og det er gjennomført følgende vurderinger og kartleggingsarbeid: Dato: 3. juli 2009 Byrådssak 292/09 Byrådet Arealanalyse sør for Flyplassvegen - orientering NIHO SARK-5162-200715557-20 Hva saken gjelder: "Arealanalyse sør for Flyplassvegen" foreligger nå, og det er

Detaljer

Byrådssak 138/14. Årstad, gnr 159, bnr. 457 m.fl., Inndalsveien. Arealplan-ID 19200000. Forslag til detaljplan, 2.gangs behandling

Byrådssak 138/14. Årstad, gnr 159, bnr. 457 m.fl., Inndalsveien. Arealplan-ID 19200000. Forslag til detaljplan, 2.gangs behandling Byrådssak 138/14 Årstad, gnr 159, bnr. 457 m.fl., Inndalsveien. Arealplan-ID 19200000. Forslag til detaljplan, 2.gangs behandling FIWE ESARK-5120-200407818-133 Hva saken gjelder: JM Norge AS v/abo plan

Detaljer

Byrådssak 1261 /13 ESARK

Byrådssak 1261 /13 ESARK Byrådssak 1261 /13 Arna, Kvamsvegen 11, gnr 306 bnr 190 m.fl. Haugane næringsområde, Reguleringsplan Plan ID 62220000. Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram ASRO ESARK-5120-201121437-15

Detaljer

Bergen kommune, Fana, gnr. 15 bnr. 13 m.fl., Gamlehaugvegen 20, Reguleringsplan Nasjonal arealplan-id 1201_ BESTEMMELSER (pbl 12-7)

Bergen kommune, Fana, gnr. 15 bnr. 13 m.fl., Gamlehaugvegen 20, Reguleringsplan Nasjonal arealplan-id 1201_ BESTEMMELSER (pbl 12-7) Reguleringsplan, detaljregulering for: jf. plan- og bygningslovens (pbl) kap.12 Bergen kommune, Fana, gnr. 15 bnr. 13 m.fl., Gamlehaugvegen 20, Reguleringsplan Nasjonal arealplan-id 1201_64140000 Saksnummer

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 14.11.2012 Saksnr.:

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE Dato for siste revisjon av plankart: 14.05.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning 1 AVGRENSNING Det regulerte

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr.: 201019062/15 Emnekode: BBY 5121 Saksbeh.: THHE Dato: 02.11.2012 LAKSEVÅG, GNR. 151, BNR. 196 M.FL., LAKSEVÅG INDUSTRIHUS. REGULERINGSENDRING. PLANNUMMER

Detaljer

ÅRSTAD, GNR. 159 BNR. 396 MFL. FALSENS VEI. AREALPLAN-ID FORSLAG TIL DETALJREGULERING.

ÅRSTAD, GNR. 159 BNR. 396 MFL. FALSENS VEI. AREALPLAN-ID FORSLAG TIL DETALJREGULERING. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Plan- og bygningsetaten Fagnotat REGULERINGSFORSLAG TIL Saksnr.: 201533931/30 OFFENTLIG ETTERSYN Emnekode: ESARK 5120 Saksbeh.: HAFO Dato: 23.11.2016 ÅRSTAD, GNR. 159 BNR. 396

Detaljer

PLANBESTEMMELSER(pbl 12-7)

PLANBESTEMMELSER(pbl 12-7) Reguleringsplan, detaljregulering for: jf. plan- og bygningslovens (pbl) kap.12 Bergen kommune. Årstad, gnr. 160, bnr. 180 mfl., SLETTEN. BARNEHAGE. Nasjonal arealplan-id 1201_63690000 Saksnummer 201221950

Detaljer

Høring. Forslag til endringer i plandelen i lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)

Høring. Forslag til endringer i plandelen i lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) Byrådssak 1594/13 Høring. Forslag til endringer i plandelen i lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) MOBR ESARK-03-201301526-345 Hva saken gjelder: Miljøverndepartementet har

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

Fagnotat Saksnr.: /29

Fagnotat Saksnr.: /29 BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for plan og geodata Dato: 25.10.2010 Fagnotat Saksnr.:

Detaljer

Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Etat for plan og geodata. Dato: 29.november 2011

Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Etat for plan og geodata. Dato: 29.november 2011 BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/plan og geodata Til: Fra: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Etat for plan og geodata Fagnotat Saksnr.: 200913527-44 Emnekode: BBY-5121 Saksbeh: MAGO

Detaljer

PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1

PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1 Dato 27-11-14 PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1 Planprogram detaljregulering for Langåsen Side 1 av 11 FORORD Arbeidet med regulering av Langåsen næringsområde har pågått

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen 2014/3119 - L80 14 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

061/15 Utval for tekniske saker og næring /15 Kommunestyret

061/15 Utval for tekniske saker og næring /15 Kommunestyret Hå kommune Saksnummer Utval Vedtaksdato 061/15 Utval for tekniske saker og næring 14.04.2015 036/15 Kommunestyret 07.05.2015 Saksbehandlar: Harald Grande Sak - journalpost: 14/1298-15/7783 Plan 1151 -

Detaljer

PLANBESTEMMELSER (pbl 12-7)

PLANBESTEMMELSER (pbl 12-7) Reguleringsplan, detaljregulering for: jf. plan- og bygningslovens (pbl) kap.12 Laksevåg, gnr. 143 bnr. 71, 254 mfl. Marina Kjøkkelvik Nasjonal arealplan-id 1201_60640000 Saksnummer 200810778 Siste revisjonsdato

Detaljer

Ytrebygda, Gnr. 119 m.fl, planid Reguleringsplan for E39/Rv 580 Rådal - Sørås, 2. gangs behandling.

Ytrebygda, Gnr. 119 m.fl, planid Reguleringsplan for E39/Rv 580 Rådal - Sørås, 2. gangs behandling. Byrådssak 218/12 Ytrebygda, Gnr. 119 m.fl, planid 62000000. Reguleringsplan for E39/Rv 580 Rådal - Sørås, 2. gangs behandling. NIHO ESARK-5120-201013289-124 Hva saken gjelder: Byrådet legger med dette

Detaljer

Byrådssak 305/11. Dato: 1.november Byrådet

Byrådssak 305/11. Dato: 1.november Byrådet Dato: 1.november 2011 Byrådssak 305/11 Byrådet Fana, gnr. 42, bnr. 710, Kloppedalshagen boligområde, Sundtsveg 62. Forslag til reguleringsplan 2.gangsbehandling. EMRA BBY-5120-200209013-77 Hva saken gjelder:

Detaljer

Ytrebygda, Gnr. 107, Bnr. 141, 537 m.fl., Espehaugen. Detaljregulering. ArealplanID , 2.gangs behandling

Ytrebygda, Gnr. 107, Bnr. 141, 537 m.fl., Espehaugen. Detaljregulering. ArealplanID , 2.gangs behandling Byrådssak /16 Ytrebygda, Gnr. 107, Bnr. 141, 537 m.fl., Espehaugen. Detaljregulering. ArealplanID 63190000, 2.gangs behandling FIWE ESARK-5121-201214843-69 Hva saken gjelder: Bergen Tomteselskap AS og

Detaljer

Fana, gnr. 95, bnr. 2 mfl. Sagavika, boliger. Arealplan-ID Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram

Fana, gnr. 95, bnr. 2 mfl. Sagavika, boliger. Arealplan-ID Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram Byrådssak 247/17 Fana, gnr. 95, bnr. 2 mfl. Sagavika, boliger. Arealplan-ID 64640000. Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram OHST ESARK-5120-201516017-62 Hva saken gjelder:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat REGULERINGSFORSLAG TIL Saksnr.: 201318412/13 OFFENTLIG ETTERSYN Emnekode: ESARK 5120 Saksbeh.: HILK Dato: 16.02.2015

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015 Detaljregulering for Hallset B 1.1, Trøbakken Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Detaljer

Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn:

Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn: Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn: Etter offentlig ettersyn har det på bakgrunn av innkomne merknader, og på bakgrunn av at det er blitt oppdaget feil og mangler, gjort en del endringer

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata Intern korrespondanse Saksnr.: 200817958-759 Saksbehandler: MEIV Emnekode: ESARK-1122 Til: Fra: Seksjon byutvikling v/ Nils Høysæter

Detaljer

NOTAT - ENDRINGER I PLANFORSLAG ETTER OFFENTLIG ETTERSYN

NOTAT - ENDRINGER I PLANFORSLAG ETTER OFFENTLIG ETTERSYN Oppdragsgiver: TT Eiendomsutvikling AS Oppdrag: 513761 Endring og utvidelse av reg.plan Hatlestad-Valle 3.188.00.00 Del: Dato: 2012-02-21 Skrevet av: Karianne Eriksen/Torhild Wiklund Kvalitetskontroll:

Detaljer

Årstad, gnr. 161, bnr. 996 mfl., Nattlandsveien Reguleringsplan til 2.gangs behandling.

Årstad, gnr. 161, bnr. 996 mfl., Nattlandsveien Reguleringsplan til 2.gangs behandling. Byrådssak 397/14 Årstad, gnr. 161, bnr. 996 mfl., Nattlandsveien 16-18. Reguleringsplan til 2.gangs behandling. TONB ESARK-5120-200607196-93 Hva saken gjelder: Ard arealplan fremmer på vegne av Årstadgeilen

Detaljer

Årstad, gnr. 13, bnr m.fl., Storetveitåsen. Arealplan-ID Forslag til detaljregulering. 2 gangs behandling

Årstad, gnr. 13, bnr m.fl., Storetveitåsen. Arealplan-ID Forslag til detaljregulering. 2 gangs behandling Byrådssak 106/14 Årstad, gnr. 13, bnr. 1045 m.fl., Storetveitåsen. Arealplan-ID 30220500. Forslag til detaljregulering. 2 gangs behandling ASRO ESARK-5121-200305674-225 Hva saken gjelder: B + B arkitekter

Detaljer

Fana gnr 43 bnr 207 m.fl. Midtunlien/Ulsmågvegen Reguleringsplan, 2. gangs behandling

Fana gnr 43 bnr 207 m.fl. Midtunlien/Ulsmågvegen Reguleringsplan, 2. gangs behandling Byrådssak 317/15 Fana gnr 43 bnr 207 m.fl. Midtunlien/Ulsmågvegen Reguleringsplan, 2. gangs behandling TONB ESARK-5120-201212892-45 Hva saken gjelder: Asplan Viak AS fremmer på vegne av Baccadent AS planforslag

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 002/17 Formannskap /17 Kommunestyret

Saksnr. Utvalg Møtedato 002/17 Formannskap /17 Kommunestyret PLANNAVN - Kiserødveiene 69, Arkiv: gbnr 132/428-435 mf., GBNR - 132/428, FA - L13 Arkivsak: 17/72-4 Saksbehandler: Dag Yttri Dato: 17.01.2017 Saksframlegg Saksnr. Utvalg Møtedato 002/17 Formannskap 24.01.2017

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat REGULERINGSFORSLAG TIL Saksnr.: 201632158/44 OFFENTLIG ETTERSYN Emnekode: ESARK 5121 Saksbeh.: ARBO Dato: 14.08.2017

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200914439/30

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200914439/30 BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling Byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 30.06.2010 Saksnr.:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat REGULERINGSFORSLAG TIL Saksnr.: 200610367/50 OFFENTLIG ETTERSYN Emnekode: ESARK 5120 Saksbeh.: ULSA Dato: 08.05.2014

Detaljer

BKB1 - Status. COMFORT HOTEL BERGEN AIRPORT Byggearbeider pågår Åpner 28. februar 2017

BKB1 - Status. COMFORT HOTEL BERGEN AIRPORT Byggearbeider pågår Åpner 28. februar 2017 BKB1 - Status COMFORT HOTEL BERGEN AIRPORT Byggearbeider pågår Åpner 28. februar 2017 EXPOBYGGET KONTOR 5.125 kvm / 300 arbeidsplasser Rammesøknad sendt februar 2016 I markedet for leie Midtbygget kontor

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, ETAT FOR UTBYGGING ÅSANE SYKEHJEM VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID - DETALJREGULERING

BERGEN KOMMUNE, ETAT FOR UTBYGGING ÅSANE SYKEHJEM VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID - DETALJREGULERING Til berørte parter Adresse Po Sted Att: Navn Bergen, 2017-05-30 Vår ref: 606936-01, 10042-904855482-7-1 BERGEN KOMMUNE, ETAT FOR UTBYGGING ÅSANE SYKEHJEM VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID - DETALJREGULERING

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Plan- og bygningsetaten. REGULERINGSFORSLAG TIL Saksnr.: /18 OFFENTLIG ETTERSYN Emnekode: ESARK 5122

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Plan- og bygningsetaten. REGULERINGSFORSLAG TIL Saksnr.: /18 OFFENTLIG ETTERSYN Emnekode: ESARK 5122 BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Plan- og bygningsetaten Fagnotat REGULERINGSFORSLAG TIL Saksnr.: 201535322/18 OFFENTLIG ETTERSYN Emnekode: ESARK 5122 Saksbeh.: HAFO Dato: 06.04.2017 BERGENHUS, GNR. 164 BNR.

Detaljer

Fana, Gnr. 44, Bnr. 81 m.fl., Eventyrdalen barnehage, Reguleringsplan, 2. gangs behandling

Fana, Gnr. 44, Bnr. 81 m.fl., Eventyrdalen barnehage, Reguleringsplan, 2. gangs behandling Byrådssak 250/15 Fana, Gnr. 44, Bnr. 81 m.fl., Eventyrdalen barnehage, Reguleringsplan, 2. gangs behandling TONB ESARK-5120-201220424-59 Hva saken gjelder: Opus Bergen AS fremmer på vegne av Eventus barnehage

Detaljer

Byrådssak 47 /17. Godkjenning av BR1 protokoller fra møter i byrådet 2. februar 2017 ESARK

Byrådssak 47 /17. Godkjenning av BR1 protokoller fra møter i byrådet 2. februar 2017 ESARK Byrådssak 47 /17 Godkjenning av BR1 protokoller fra møter i byrådet 2. februar 2017 TUGU ESARK-00-201537101-230 Hva saken gjelder: Godkjenning av BR1 protokoller fra møter i byrådet 2. februar 2017. Protokollene

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdelingen Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 10.09.2013 Saksnr.: 201216813/37 Emnekode: ESARK

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK Arkivopplysninger: PlanID: 071200 Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkivsak: 11/1450 Plankart Datert: 25.9.2013 Sist revidert:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015 0000 Telefon: 77 79 04 20 Saken skal behandles i følgende utvalg: X Byrådet Byutviklingskomité

Detaljer

Ytrebygda, gnr. 112, bnr. 246, Ådlandsstraumen 40. Klage over tillatelse til oppføring av bolig

Ytrebygda, gnr. 112, bnr. 246, Ådlandsstraumen 40. Klage over tillatelse til oppføring av bolig Byrådssak 212/16 Ytrebygda, gnr. 112, bnr. 246, Ådlandsstraumen 40. Klage over tillatelse til oppføring av bolig ANLS EBYGG-5210-201436010-36 Hva saken gjelder: Saken gjelder klage over tillatelse til

Detaljer

Bergen kommune Reguleringsbestemmelser for plannr. 600900000 (pbl 12-7) Planens intensjon. 1 FELLESBESTEMMELSER (pbl 12-7 )

Bergen kommune Reguleringsbestemmelser for plannr. 600900000 (pbl 12-7) Planens intensjon. 1 FELLESBESTEMMELSER (pbl 12-7 ) Bergen kommune Reguleringsbestemmelser for plannr. 600900000 (pbl 12-7) Åsane, Gnr. 202, bnr 6 m.fl. Åsane nærings- og motorsportområde Hovedformål: Næring og idrett (pbl 12.5 nr. 1) Saksnr 200609491 Datert/revidert:

Detaljer

Saksnr.: /18. Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø. Fra: Etat for byggesak og private planer Dato:

Saksnr.: /18. Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø. Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø. Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 19.08.2011 Saksnr.:

Detaljer

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Arkivnr: K2 - L13 Saksbehandler: Mariann Skei Fossheim Dok.dato: 21.01.2015 Arkivsaksnr.: 14/1528-15 Tittel:

Detaljer

Stedsanalyse Granveien

Stedsanalyse Granveien Stedsanalyse Granveien Innhold 1. Bakgrunn... 3 1.1. Innledning... 3 1.2. Lokalisering og planstatus... 3 1.3. Områdets historikk... 4 2. Fortetting... 6 2.1. Fortetting og forhold til overordnet plan...

Detaljer