Ytrebygda, gnr. 110, bnr. 33 m.fl., Flesland næringsområde. Detaljregulering. Arealplan-ID , 2.gangs behandling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ytrebygda, gnr. 110, bnr. 33 m.fl., Flesland næringsområde. Detaljregulering. Arealplan-ID 61780000, 2.gangs behandling"

Transkript

1 Byrådssak 316/14 Ytrebygda, gnr. 110, bnr. 33 m.fl., Flesland næringsområde. Detaljregulering. Arealplan-ID , 2.gangs behandling FIWE ESARK Hva saken gjelder: Selskapet Flesland Property AS fremmer planforslag for et nytt næringsområde formet som en næringspark på Lønningen, like sør-øst for nytt terminalbygg på Flesland lufthavn i Ytrebygda bydel, se figur 1 og 2. Planforslaget er innenfor næringsområdet I/K/L 10 i KPA2010. Planområdet er på 133 daa.. Hovedformål er kontor og kombinert formål forretning/ kontor/ hotell, samt naturområde. Planforslaget overlapper den østligste delen av flyplassens område (Kongshaugen). Utnyttelsesgraden for byggeområdene varierer fra 250 til 352 %BRA som totalt kan gi m 2 nytt bruksareal til næringsvirksomhet. For hele planområdet tilsvarer utnyttelsesgraden 143 %BRA. Det er foreløpig prosjektert utbygging i en første fase med et bruksareal på m² til kontor og m² til forretning/kontor/hotell. Næringsområdet har kapasitet til nærmere arbeidsplasser ved full utbygging over lengre tid. Første byggetrinn i fase 1 er et hotell med tilhørende konferansesenter på delfeltet BKB1, som ligger nærmest det nye terminalbygget på flyplassen. Hotellet planlegges ferdigstilt samtidig med åpningen av Avinors terminalbygning våren Tilkomst til hotell og området er i fase 1 basert på eksisterende veisystem til fly-plassen og det som er regulert gjennom plan for flyplassen. Videre utbygging av vegsystemet med to rundkjøringer nord og sør for BKB1 og fire felts kjørevei, med tilhørende GS-anlegg, vil først være aktuelt i fase 2. Det er knyttet rekkefølgekrav til opparbeiding eller sikret opparbeiding av nødvendig trafikkinfrastruktur for delfeltene BKB2, BK1 og BK2. Det er ikke knyttet rekkefølgekrav til utbygging av BKB1 i første fase. Byggehøyder er tilpasset krav om et hinderfritt plan for evt. utbygging av en rullebane 2. Parkeringskapasitet skal bygges ut trinnvis og innenfor bestemmelser om parkeringsdekning for sone P4 i KPA2010. Utforming av løsninger for Lønningsvegen gjennom området er koordinert med forslag til 1

2 Figur 1: Planområdet og lokalisering ved flyplassen. Figur 2: Plankart Kommunedelplan for Birkeland, Liland, Ådland og Espeland, som foreliggende planforslag er en del av. Ut fra tiltakets store omfang er det utarbeidet konsekvensutredning etter kravene i plan- og bygningsloven for å sikre at hensyn til miljø og samfunn er tilstrekkelig vurdert. Forslag til planprogram lå ute til offentlig høring i perioden Det kom i alt 14 merknader fra private og offentlige høringsinstanser. Konsekvensutredning, og merknader er innarbeidet i planforslaget. Planprogrammet ble fastsatt i byrådssak i møte Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i tidsrommet Det kom inn 2 private merknader og 12 uttalelser fra offentlige høringsinstanser. Merknadene og uttalelsene er oppsummert og kommentert av plankonsulenten, se vedlegg. Dette materialet er gjennomgått av fagetaten og vurderes som dekkende. Fylkesmannen i Hordaland fremmet i brev datert to innsigelser til planforslaget, ut fra forsøk om statlig samordning av innsigelser til arealplansaker. Innsigelsen fra fylkesmannen som regional statlig miljøvernmyndighet begrunnes med at planforslaget er i strid med rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging ved at området ikke er tilstrekkelig sentralt beliggende for en høy utnyttelse med høy tetthet av arbeidsplasser. I tillegg har området store utfordringer knyttet til trafikkavvikling på lokal- og hovedvegnettet i rushtiden. Detaljplanlegging i dette konkrete området må sees i sammenheng med og avvente de avklaringene som skal skje i forbindelse med pågående kommunedelplanarbeid for Birkeland, Liland, Ådland og Espeland. Innsigelsen fra Avinor er begrunnet med at planforslaget kommer i konflikt med (deler av) vedtatt plan for Bergen Lufthavn og at planens byggehøyder vil hindre etablering av fremtidig parallell rullebane. Gjennom bearbeiding av planforslaget i 2.gangs behandling i fagetaten, er punktene i innsigelsen kommet i møte og innsigelsen fra Avinor er frafalt, se vedlegg. I uttalelsene og merknadene til høringsforslaget blir det i hovedtrekk pekt på følgende: Forhold til kommunedelplan / KDP i arbeid Fylkesmannen i Hordaland og Hordaland fylkeskommune vurderer at omfang og plassering av bebyggelse må avvente KDP Utnyttelse av tomt med tidligere vist som KBA3 Byggehøyder og hensyn til fremtidig rullebane 2 Veiløsninger for gående, syklende og kjørende Mangler i rekkefølgebestemmelsene mht. utbygging av veisystemet For høy parkeringsdekning, mht. nærhet til bybanestopp Planforslaget er endret etter høring og planmaterialet er oppdatert i henhold til endringene. Kort oppsummert innebærer endringene: Utvidelse og omforming av nordøstlig del av planområdet, slik at planforslaget nå forholder seg til Lilandsveien på en mer hensiktsmessig måte, jfr. begrenset høring om dette. Tidligere KBA3 er avsatt til annen veggrunn BKB2 er redusert på sørsiden av Lilandsveien (nå vist som del av Naturområde). Bestemmelse 2.1 er tatt inn som er ment å sikre at bygningsvolumene ikke kommer i konflikt med krav til hinderfritt plan for flyplassen. Byggehøyder i plankartet likevel ikke redusert tilsvarende krav om hinderfritt plan fra Avinor Lønningsvegen o_sv1 er vist med fire kjørefelt, som gjør at tidligere bestemmelsesområder 1-3 kan utgå. Omlegging av gang- og sykkelveisystemet, med ny GSveg SGS1 vist på vestsiden av lønningsvegen gjennom hele planområdet En rekke plantekniske justeringer i materiellet inkl. plankart og bestemmelser. For nærmere informasjon om planforslaget vises til vedlegg. 2

3 Fagetatens vurdering Fagetaten har vurdert alle tema, men kommenterer kun aktuelle hovedpunkt i fagnotatet i saken. Fagetaten vurderer at planmateriell, konsekvensutredning og planforslag er tilfredsstillende utarbeidet etter kravene i plan- og bygningsloven. Omfang, estetikk og detaljeringsgrad Fagetaten peker på at planforslaget primært viser løsninger for hovedformål, trafikk, byggvolum og byggehøyder, men har få føringer på en mer detaljert utforming i samsvar med intensjoner og parallelt arbeid med prosjektering. Fagetaten ser positivt på viste illustrasjoner som gir gode føringer for planlagt bebyggelsesstruktur, spesielt de sentrale arealene som er vist med «torgfunksjon», at bygningslegemene er lagt i lameller, med grønne akser mellom volumene, og at det er kurvatur i bygningsvolumenes utovervendte vegger. Kurvaturen gir et inntrykk av oppdelte organiske former. Fagetaten har forståelse for at det er ønskelig med fleksibilitet i utforming av kommende bebyggelse, men ser likevel behov for å ta inn bestemmelser som kan gi nærmere føringer på utforming og bruk. Utfra dette anbefaler fagetaten at det tas inn krav om at foreliggende illustrasjonsplaner for fase 1 og fase 2 skal legges til grunn og være bindende for videre utforming. Byggehøyde Maksimal byggehøyde på kotenivå er foreslått til kt+ 81 m for alle felt i planområdet, dersom rullebane 2 ikke blir aktuell. Med rullebane 2 vil maksimal byggehøyde være ca kt+70 m., med tilhørende lavere utnyttelsesgrad. Uansett er det et krav om et hinderfritt plan i forhold til Avinor sine krav for at innsigelse kan trekkes. Forslagsstiller sitt forslag til bestemmelse inneholder krav om hinderfritt plan, men også en fleksibilitet på byggehøyde i forhold til rullebane 2. Fagetaten vektlegger at det legges til grunn at rullebane 2 kan realiseres og anbefaler at fleksibiliteten i bestemmelsen tas ut ved at maksimal byggehøyde justeres tilsvarende ned. Dersom det senere blir grunnlag for å bygge høyere må planforslaget endres på punkt om byggehøyde og utnyttelsesgrad. Rekkefølge i overordnet planlegging Fagetaten deler oppfatning med Fylkesmannen i Hordaland i at det er prinsipielt uheldig dersom et privat planforslag som har så store konsekvenser ut over eget planområde for fremtidig stedsutvikling vedtas, før arbeidet med kommunedelplanen har kommet langt nok til å avklare aktuelle overordnede planløsninger for området foreliggende planforslag er en del av. Foreliggende planforslag legger store føringer for de overordnende trafikkløsningene i (kommunedelplan)området, samtidig som det foreslås trafikkskapende virksomhet gjennom utbygging av et område med høy utnyttelsesgrad. Fagetaten vurderer likevel at forslagsstiller ved konsulent Opus Bergen AS har imøtekommet denne problemstillingen, ved fortløpende gjennom prosessen å konferere med Etat for plan og geodata, fagetaten, Avinor, Statens vegvesen og andre involverte aktører, slik at planforslaget i så stor grad som mulig har kunnet tilpasse seg til de behov som er kjent i kommunedelplanarbeidet. Dette har gitt seg utslag bl.a. i forslag om bestemmelse 2.1 der Avinors krav til hinderfritt plan for fremtidig rullebane nummer 2 imøtekommes og at veien Lønningsvegen blir regulert til fire kjørefelt i stedet for to, og med tilhørende gang- og sykkelveger. Rekkefølgebestemmelser om utbygging Planforslaget har forslag til rekkefølgebestemmelser, men disse kom inn først ved 2. gangs behandling, og har derfor ikke blitt drøftet med andre relevante myndigheter i særlig grad. Viktige punkt er at veg, annen veggrunn og gang- og sykkelvei skal være opparbeidet eller sikret opparbeidet før igangsettingstillatelse for BKB2, BK1 og BK2 kan gis. Fagetaten anbefaler at også fortau tas med i denne bestemmelsen. Første byggetrinn består av BKB1, men inngår ikke i forslag til rekkereguleringsbestemmelser. Det er da en prinsipiell åpning i planforslaget for å kunne bygge ut BKB1 med m² BRA, uten at tiltaket blir 3

4 berørt av krav til opparbeiding av nødvendig infrastruktur. Fagetaten foreslår derfor at BKB1 tas med i bestemmelsen om rekkefølgekrav på lik linje med de andre feltene. Areal vist tidligere som KBA3, gnr 110, bnr 79/82 m.fl. En vestlig del av planområdet, eiendom gnr 110, bnr 79 eies av Dolviken Eiendom AS, som ved flere anledninger og senest ved begrenset høring har tatt opp ønske om å få regulert eiendommen på en slik måte at den kan utnyttes bedre gjennom foreliggende planforslag. I forslaget til høring ble det vist et utbyggingsformål som delfelt benevnt KBA3 på denne eiendommen, se figur. I 2.gangsbehandling er det vektlagt hensyn til utvidelse av Lønningsvegen til 4 felt og med gangog sykkelveger, slik at fagetaten ikke kan anbefale utbygging til næringsvirksomhet på gjenstående del av denne eiendommen. Fagetaten vurderer også at en skissert bebyggelse innenfor KBA3 kan fungere som en barrikade som sperrer av for de vestvendte aksene som er lagt inn i hovedområdene og at utnyttelsen ville være uforenlig med de estetiske grepene foreslått for BK-arealene, med oppdelte volumer og kurvede bygningslegemer, samt for funksjonelle kvaliteter slik som lysinnslipp og energibehov for bygningene i BK2. Figur 3: Ortofoto som viser det aktuelle arealet, utsnitt av plankart ved offentlig ettersyn og utsnitt av plankart ved 2. gangs behandling (kilde: bergenskart.no og Opus Bergen AS). Etter fagetatens vurdering bør ikke KBA3 på nåværende tidspunkt settes av til byggeformål, men til f.eks. annen veggrunn grøntareal, slik at en naturlig overgang mellom veien o_sv1 og bebyggelsen i BK2 gjøres mulig. Det vil også sikre nødvendig grad av fleksibilitet som det kan vise seg å bli behov for, avhengig av hvilket veialternativ prosessen med kommunedelplanen etter hvert lander på. Av hensyn til videre fremdrift for foreliggende plan er fagetatens anbefaling derfor at en fremtidig utnyttelse av denne tomten i så måte bør skje gjennom en egen planprosess. Fagetaten viser til at det har vært kontakt mellom Dolviken Eiendom og forslagsstiller om mulig utnyttelse av eiendommen, bl.a. ut fra skisser om mulige sammenhenger, se figur 4 Figur 4: Illustrasjon signert ABO som viser forslag til utnyttelse av det aktuelle arealet, levert inn i forbindelse med begrenset høring. Rød stiplet linje skiller mellom det aktuelle arealet og planforslaget for øvrig. Fagetaten har for ordens skyld aldri utelukket at det aktuelle arealet har utnyttingspotensiale, men har forholdt seg til det som har blitt levert inn i forbindelse med behandlingen av planforslaget. Den mest 4

5 nærliggende muligheten til å utnytte det aktuelle arealet ville vært gjennom en beskjeden utvidelse av planlagt bebyggelse BK2 og mot vest, innenfor det som viser seg å være mulig i forhold til byggegrense mot fremtidig vei, men ikke i samme grad som det som er levert inn til kommunen, vist i figur 4. Med begrunnelse i overnevnte og i mangel på samarbeid mellom aktørene, står fagetaten ved vurderingen av at en eventuell utnyttelse av denne tomten i så måte må skje gjennom en egen planprosess. Fagetaten vil vise til at forslagsstiller ikke har sett seg tjent med å ta inn forslaget fra Dolviken Eiendom AS så seint i prosessen, men ønsker å fremme sitt eget planforslag til 2. gangs behandling. Det eneste gjenværende alternativet er at planforslaget ikke vedtas i sin nåværende form, men at det sendes tilbake til forslagsstiller for å ta med en utvidelse inn det aktuelle arealet. Dette vil i så fall utløse behov for nytt offentlig ettersyn og ny 2. gangs behandling av saken. Dette alternativet inngår ikke i fagetatens forslag til vedtak. Støy Området er sterkt belastet av flystøy, og befinner seg i hovedsak innenfor rød flystøysone. Bestemmelse punkt er ment å sikre at innendørs støynivå blir tilfredsstillende. Miljø Prosjektet sikter på en såkalt BREEAM-NOR sertifisering for oppfylling av høyere krav til energi- og miljøtema enn byggteknisk forskrift TEK10 og har tatt inn krav om dette i forslag til bestemmelser. Fagetaten ser positivt på dette. Når det gjelder kravet i bestemmelsene om vegetasjonsdekke på minimum halvparten av takflatene som en del av overvannsløsning og estetiske hensyn, anbefaler fagetaten at alle takflater burde vært en del av kravet. Når det gjelder spørsmål om lokalisering av stort næringsprosjekt med mange arbeidsplasser i stor avstand fra bysentrum, peker fagetaten på god kollektivdekning med gangavstand til bybanen, eksisterende gang- og sykkelveger, samsvar med område I/K/L10 i kommuneplanen, knapphet på næringsareal og at alternativ bruk av et område med flystøy er vanskelig å finne. Parkering Planområdet ligger innenfor sone P4 om parkeringsdekning og planforslaget foreslår dekning innenfor kommuneplanen sine bestemmelser. Ut fra vektlegging av god kollektivtilgjengelighet med gangavstand til bybanen anbefaler fagetaten reduksjon av foreslått parkeringsdekning for kontor- og hotellformålene. Dette gjelder fra 5-15 p-plasser for kontor til maksimalt 6 plasser pr m 2, og fra 4-18 p-plasser for hotell til maksimalt 4 plasser pr 10 gjesterom. I tillegg anbefaler fagetaten at det tas inn krav om 5 % p-plasser med universell utforming, siden dette ikke er tatt med i forslaget og det heller ikke er henvist til parkeringsbestemmelsene i kommuneplanen. Vurdering i henhold til Naturmangfoldsloven Planforslaget har satt av ca 22 daa til naturområde i nordlig og østlig del av planområdet. Planforslaget er vurdert i forhold til Naturmangfoldsloven gjennom konsekvensutredningen. Aktuelle natur- og vegetasjonstyper er beskrevet og verdisatt om aktuelle tema som er: hjort, hjortetrekk, fugl, hul eik og kystmyr. Det er ikke påpekt truete vegetasjonstyper eller rødlistede arter. Totalt vurderes omfanget av tiltaket til å være/ha liten/intet negativt omfang. Det er primært et hjortetrekk som berøres av utbyggingen. Dette følger også av andre planer for utbygging i Fleslandsområdet. Det pekes på behov for sammenhengende grønne korridorer for hjorten sin del. Barn og unges interesser I konsekvensutredningen påpekes at planområdet representerer ikke områder som er viktig for barn og unge. Barn og unges interesser berøres dels av planforslaget ved nærhet til områdene i østlig retning fra planlagt bebyggelse som er mye brukt av to barnehager og skolen i nærområdet. Bedring av trafikkforhold vil ha positiv betydning for barn og unges ferdsel i området. 5

6 Oppsummering Fagetaten slutter seg i hovedsak til hovedformålet kontor og kombinert formål forretning/ kontor/ hotell og det planfaglige grepet i planforslaget. Fagetaten mener imidlertid at planforslaget må endres på følgende punkter for å være tilfredsstillende: BKB1 må tilknyttes rekkefølgekrav på samme måte som resterende byggeområder Byggehøyder på plankartet må basere seg på antakelsen om at det vil komme en rullebane 2 Opparbeidelse av fortau må inngå i rekkefølgebestemmelsene Estetiske og arkitektoniske grep vist i planforslaget må sikres Parkeringsdekningen må innskrenkes for kontor og hotell Forslaget til reguleringsplan anbefales vedtatt med overnevnte endringer. Det presiseres at planforslaget fremmes med innsigelse fra Fylkesmannen. Dette innebærer at planforslaget ikke kan egengodkjennes av kommunen med mindre innsigelsen blir trukket etter eventuell mekling. Byrådets vurdering Byrådet ser positivt på forslaget om utbygging av et større næringsområde til kontor-, hotell- og tjenesteformål med sentral lokalisering til flyplass, nærhet til andre næringsområder og med god kollektivtilgjengelighet fra bybane, gang- og sykkel. Byrådet anser spesielt at nærheten til flyplassen gir grunnlag for å utvikle flyplassrelatert næringsvirksomhet i byen og regionen. Når det gjelder hotellformål, ser byrådet utbyggingsplanen samlet sett som en styrke for dekning av behovet, selv om det også skal bygges et større hotell på tilliggende reguleringsplan i sør. Byrådet ser videre positivt på formålet om forretning ut fra et behov i et større næringsområde med mange arbeidsplasser, og at avgrensningen til en størrelse på m 2 understreker denne sammenhengen. Byrådet slutter seg til hovedpunktene i fagetatens vurderinger og anbefalinger av endringer, og vil understreke noen hovedpunkt nærmere: Forhold til Bergen Lufthavn Flesland Planforslaget overlapper østlig del av flyplassformålet i reguleringsplanen for Flesland, herunder om gjennomføring av tiltak innenfor en fase 1 basert på hovedtrekk i eksisterende veistruktur. Reguleringsplanen ble vedtatt av bystyret i Bergen med blant annet følgende føringer: 3. Før igangsettingstillatelse for «utbyggingstrinn 2» kan gis, skal to avklaringer foreligge: a.) Vist offentlig vegsystem i planen skal være avklart med forslag til offentlig veisystem i kommunedelplan Birkeland, Liland og Espehaugen og vedtak av plannr for Flesland næringsområde, gnr 110 m.fl, bnr.3 m.fl. Etter byrådets vurdering er forslaget til vegsystem for avkjøring fra flyplassterminal, hovedvegsystem og tilkomst til næringsområdet bearbeidet og avklart med Avinor, Statens vegvesen og koordinert med forhold til kommunedelplanarbeidet, og oppfyller således forutsetningen fra bystyret. Dette gjelder også skisserte planer for utbygging av både flyplassområdet og næringsområdet i fase 1 og 2. Denne avklaringen er også grunnlaget for at Avinor kan trekke sin innsigelse på dette punktet. Når det gjelder maksimal byggehøyde i forhold til hinderfritt plan for en evt. rullebane 2, slutter byrådet seg til fagetaten sin anbefaling om å redusere byggehøyden tilsvarende, av hensyn til den regionale betydningen flyplassen har. Forhold til arbeidet med kommunedelplan for Birkeland, Liland, Ådland og Espeland Byrådet vil understreke at planforslaget er koordinert med hovedpunktene i planarbeidet med kommunedelplanen som skal legges ut til offentlig ettersyn til høsten Næringsformålet er i samsvar med kommunedelplanen og forslag til vegsystem i reguleringsplanen gir rom for aktuelle vegløsninger for Lønningsvegen som skal avklares nærmere i kommunedelplanprosessen. 6

7 Byrådet vil peke på at det er prinsipielt uheldig at det føres frem et stort planarbeid innenfor kommunedelplanen før denne er ferdig avklart, av hensyn til behov for helhetlige vurderinger og utforming av aktuelle bestemmelser. I denne saken anser byrådet at det foreligger en tilstrekkelig avklaring i forhold til helheten og vektlegger behovet for å sikre fremdrift for planarbeidet for næringsparken ut fra betydning for utvikling av næringsvirksomhet og arbeidsplasser. Når det gjelder aktuelle rekkefølgekrav knyttet til utbygging av et stort næringsprosjekt innenfor et stort kommunedelplanområde, anser imidlertid byrådet at det foreløpig ikke foreligger tilstrekkelig koordinering. Deler av aktuelle rekkefølgekrav til hovedvegsystemet i Fleslandområdet fanges opp gjennom rekkefølgekrav til (hoved)vegsystemet som er innenfor foreliggende planforslag, men planforslaget bør også omfattes av andre aktuelle rekkefølgekrav i kommunedelplanforslaget på linje med planer og prosjekt ellers i dette området. Ut fra en rimelighetsvurdering vil byrådet anbefale at det tas inn et rekkefølgekrav om tiltak utenfor planområdet. Dette gjelder tiltak knyttet til utbygging av «tilkomstvegene» fra rundkjøring ved Statoilstasjon på Flyplassvegen og fra vegkryss ved Fleslandsvegen langs Lønningsvegen til planområdet. Krav om sikring av gjennomføring er aktuelle å knytte til fase 2 i foreliggende prosjekt. Kravene må også sees i sammenheng med fremdriften for utbygging av vegnettet til flyplassen innenfor bestemmelsene for reguleringsplanen for lufthavnen og i sammenheng med avklaring av alternativ for hovedvegnettet i kommunedelplanen. Det er ikke direkte hjemmel for å knytte foreliggende planforslag til forslag om rekkefølgekrav i en plan som ikke er ført frem til vedtak. Ut fra dette anser byrådet at det foreløpig kan aksepteres at rekkefølgekravet til hovedvegsystemet innenfor foreliggende plan, med tillegg om rekkefølgekrav for nærmeste tilkomstveger, er dekkende. Byrådet vil videre understreke at næringsområdet er en del av planområdet for kommunedelplanen og legger til grunn at foreliggende planforslag vil bli omfattet av tilhørende rekkefølgekrav i kommunedelplanen ved kommende vedtak av denne. Ut fra skissert langsiktig utbygging av næringsområdet anser byrådet at tyngden av videre utbygging av tiltak i næringsområdet slik sett vil bli omfattet av aktuelle rekkefølgekrav i kommunedelplanen. Forhold til utforming av bebyggelse og estetikk Planforslaget regulerer hovedformål, byggehøyder, veistruktur og utnyttelsesgrad. Forslag til bestemmelser gir føringer og krav til detaljering av delområdene basert på en utarbeidet masterplan og krav om utarbeiding av en kvalitetshåndbok. Masterplanen er basert på arbeidet med parallelle arkitektoppdrag. Masterplanen foreligger ikke som et dokument i saken, utover illustrasjonsplaner for fase 1 og 2. Byrådet slutter seg til fagetaten sin anbefaling om noe mer krav til detaljering av hovedform og struktur for å kunne gi en større grad av forutsigbarhet for en utbygging over lengre tid. Ut fra dette anbefales at illustrasjonsplanene tas inn i bestemmelsene som retningsgivende for gjennomføring av utbygging. Forhold til fjernvarme som energiløsning og BREEAM NOR Byrådet ser positivt på forslag om høye krav til energi- og miljøløsninger, med krav i bestemmelsene om redegjørelse for valg av energiløsning knyttet til byggetiltak. Herunder er det tatt inn krav i bestemmelsene om tilretteleggelse for fjernvarme. I denne sammenheng vil byrådet peke på at planforslaget ligger innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme som gir tilknytningsplikt for nybygg med samlet areal over 500 m 2, jf. bestemmelse i pkt i KPA2010. Det kan gis unntak for tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg dersom utbygger kan dokumentere at byggtiltaket har energiløsninger som er bedre ut fra et miljømessig, energimessig og samfunnsøkonomisk synspunkt. For å ta vare på utgangspunktet for valg av energiløsning vil byrådet anbefale at foreliggende tilknytningsplikt tydeliggjøres i bestemmelsene: «Ny bebyggelse skal tilknyttes fjernvarmeanlegg i området og tilrettelegges for fjernvarme.» Byrådet ser positivt på at det for planlagte byggetiltak siktes på et høyt nivå etter BREEAM NOR standarden, som er høyere enn kravene enn byggteknisk forskrift om energi- og miljørettede løsninger. 7

8 Byrådet ser videre positivt på at dette kravet er tatt inn i bestemmelsene, som en del av fremtidsrettede energiløsninger. Lovverket har foreløpig ikke hjemmel for denne type krav, men byrådet anser at det er viktig å kunne vinne erfaring med å stille krav i bestemmelser utover minimumskrav. Forhold til eiendom gnr 110, bnr. 79, Dolviken Eiendom AS Byrådet tar til orientering at det er ønske om utbygging på eiendommen og at det har vært kontakt med forslagsstiller om dette. Byrådet ser at eiendommen kan ha et avgrenset potensiale for utbygging og antar at dette best kan avklares nærmere i et konstruktivt samarbeid med forslagsstiller. Ut fra foreliggende plan og prosjekt sin betydning og behov for hensyn til utbedring av vegsystem, vil byrådet vektlegge fremdrift av foreliggende forslag slik det foreligger. Ut fra den langsiktige karakteren på utbygging av næringsparken, vil byrådet videre anse at det kan være rom for en nærmere bearbeiding av prosjektene i en senere fase. Innsigelser Innsigelse fra Avinor om hensyn til flyplassen er kommet i møte og trukket. Når det gjelder innsigelse fra fylkesmannen er det gjennomført et dialogmøte om hovedpunktene i saken den Ut fra fylkesmannen sin konklusjon på møtet anser byrådet at innsigelsen kan trekkes med bakgrunn i planforslaget sin positive sammenheng med kommunedelplanarbeidet, prinsippene om fortetting langs bybanen og god kollektivtilgjengelighet. Referat fra møtet ettersendes når det foreligger. Oppsummering Byrådet ser positivt på forslaget om utbygging av næringsområdet Flesland Næringspark og anser at plankart og bestemmelser gir et godt grunnlag for utbygging av en næringspark. Byrådet anser at mottatte innsigelser kan trekkes og anbefaler at planforslaget kan vedtas med egengodkjenning. Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: I henhold til plan og bygningslovens (2008) 3-3, 2.ledd, ligger det til bystyret selv å vedta reguleringsplan, jfr Komite for miljø og byutvikling skal avgi innstilling i saken. Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: I medhold av plan- og bygningslovens av , vedtas følgende: 1. Ytrebygda, gnr. 110 m.fl., bnr. 3 m.fl., Flesland næringsområde, Detaljregulering, Arealplan-ID , vist på plankart sist datert , med følgende endringer: Byggehøyder justeres ned i.h.t. endring i bestemmelser, slik at disse gjenspeiler utbygging basert på at en rullebane 2 kan realiseres. 2. Tilhørende reguleringsbestemmelser datert/revidert med følgende endringer: a. Bestemmelsene i endres som følger: 1.8.4: For BKB1, BKB2 og BK1 må areal regulert til følgende formål være sikret opparbeidet eller opparbeidet før det gis igangsettingstillatelse for tiltak etter plan og bygningslovens 20 1 a, b og d: o_sv1, o_sv2, o_sv3, o_sgs1, o_sgs2, o_sgs3, o_skf, o_svg og o_sf Mindre avvik i overnevnte tiltaks plassering tillates, forutsatt vegmyndighetenes godkjenning. b. Ny bestemmelse 1.8.6: For BKB2, BK1 og BK2 må følgende parseller av tilkomstveger utenfor planområdet være sikret opparbeidet eller opparbeidet før det kan gis igangsettingstillatelse for tiltak etter pbl 20-1 a, b, og d: Flyplassvegen, regulert vegareal i plan ,, fra rundkjøring ved bensinstasjon til planområdet og Lønningsvegen fra vegkryss med 8

9 Fleslandsvegen til plangrense. Parsell langs Lønningsvegen sees i sammenheng med krav i kommunedelplan for Birkeland, Liland, Ådland og Espeland. c. Ny bestemmelse 1.8.7: Illustrasjonsplan for fase 1 og fase 2 datert er retningsgivende for utbygging. Dette gjelder i særskilt grad for kurvatur i bygningsvolumenes utovervendte vegger og for akser mellom bygningsvolumene. Mindre avvik kan likevel tillates, forutsatt bygningsmyndighetenes godkjenning. d. Endring i 1.4.2, endring av 2.setning til: Ny bebyggelse skal tilknyttes fjernvarmeanlegg i området og tilrettelegges for fjernvarme. e i reguleringsbestemmelsene strykes og erstattes med følgende: Det skal avsettes maksimalt 6 parkeringsplasser for bil og minimum 7 parkeringsplasser for sykkel med overdekking pr 1000 m 2 kontor. f i reguleringsbestemmelsene strykes og erstattes med følgende: Det skal avsettes maksimalt 4 parkeringsplasser for bil og minimum 2 plasser for sykkel med overdekking pr. 10 gjesterom. g. Ny bestemmelse (nåværende gis nytt nummer 1.9.6): Minst 5 % av parkeringsplassene for bil skal tilpasses bevegelseshemmede. h. 2.1 i reguleringsbestemmelsene strykes og erstattes med følgende: Byggehøydene innenfor byggeområdene skal ikke komme i konflikt med utbygging av rullebane 2 på Flesland flyplass, og de til enhver tid gjeldende krav til hinderfritt plan. Krav til hinderfritt plan går foran hensyn til utnyttelse. 3. De vedtatte endringer tas inn i plankart og bestemmelser før bystyrets vedtak kunngjøres. Dato: 14. oktober 2014 Dette dokumentet er godkjent elektronisk. Ragnhild Stolt-Nielsen byrådsleder Henning Warloe byråd for byutvikling, klima og miljø Vedlegg: Fagnotat datert , med følgende vedlegg: A. Plankart, datert B. Reguleringsbestemmelser, datert C. Planbeskrivelse, datert D. Illustrasjonsplan fase 1, datert E. Illustrasjonsplan fase 2, datert F. Merknadsskjema, begrenset høring, datert G. Merknadsskjema, offentlig ettersyn, datert H. Innsigelse, FMH, datert I. Innsigelse, Avinor, trukket i brev datert J. Grafikk, Flesland næringsområde K. Snitt AA og BB 9

10 L. Snitt CC M. Lengdeprofiler gang sykkelveger Flesland næringsområde N. Kulturminnedokumentasjon, datert O. VA-rammeplan med vedlegg, datert

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29 Byrådssak 1296 /14 Arna gnr. 299 bnr. 25, gnr. 300 bnr. 23 og gnr. 301 bnr. 200. Arnadalsflaten Næring. Arealplan- ID 63340000. Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram. ASRO

Detaljer

Avsender Hovedpunkt i merknad / uttalelse Forslagsstillers kommentar Endringer Kart Best. Privat merknad Dolvik Eiendom

Avsender Hovedpunkt i merknad / uttalelse Forslagsstillers kommentar Endringer Kart Best. Privat merknad Dolvik Eiendom Side1 MERKNADSSKJEMA - FORSLAGSSTILLERS KOMMENTARER TIL MERKNADER, UTTALELSER OG FAGNOTAT - OFFENTLIG ETTERSYN Plannavn YTREBYGDA. GNR 110 M.FL.. BNR 3 M.FL.. FLESLAND NÆRINGSOMRÅDE Arealplan-ID 61780000

Detaljer

Åsane, Gnr 188 og bnr 492 mfl., Myrdal idrettspark. Plan-ID Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram.

Åsane, Gnr 188 og bnr 492 mfl., Myrdal idrettspark. Plan-ID Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 17.12.2015 Saksnr.: 201511171/24 Emnekode: ESARK

Detaljer

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde.

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. Planbeskrivelse for mindre endring 8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. 29.04.2015 Saksnr.

Detaljer

FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:24.06.2013

FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:24.06.2013 FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:24.06.2013 Gjeldende regleringsplan: PlanID 4240007 Ytrebygda, Kokstadflaten del av gnr 111, bnr 96 Kontorbygg Forslag til endring BERGEN KOMMUNE Ytrebygda, gnr.

Detaljer

Byrådssak /12 ESARK-5121-200813094-97

Byrådssak /12 ESARK-5121-200813094-97 Byrådssak /12 Ytrebygda, gnr. 109, bnr. 14 m.fl., Bergen Lufthavn, Flesland, reguleringsplan. PlanID 61710000. Forslag til detaljregulering med konsekvensutredning, 2.gangs behandling. FIWE ESARK-5121-200813094-97

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200701896/43

BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200701896/43 BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byggesak og bydeler Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 28.11.2008 Saksnr.: 200701896/43

Detaljer

Ytrebygda gnr. 110 bnr. 5, Kvernhusbakken næringsområde, plan-id 18800000 reguleringsplan

Ytrebygda gnr. 110 bnr. 5, Kvernhusbakken næringsområde, plan-id 18800000 reguleringsplan Byrådssak 250/13 Ytrebygda gnr. 110 bnr. 5, Kvernhusbakken næringsområde, plan-id 18800000 reguleringsplan SWSY ESARK-5120-200401685-129 Hva saken gjelder: Opus Bergen AS fremmer på vegne av Bjørg Sletten,

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Saknr 78-15 Emnekode 5120 Arkivsak 201102115 Til Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Fana, gnr. 12, bnr. 72, 204, Eikåsen 1. Reguleringsplan, plan-id 62230000.

Detaljer

Fana, gnr. 12, bnr. 72, 204, Eikåsen 1. Reguleringsplan, plan-id Forslag til detaljregulering, 2. gangs behandling

Fana, gnr. 12, bnr. 72, 204, Eikåsen 1. Reguleringsplan, plan-id Forslag til detaljregulering, 2. gangs behandling Byrådssak 43/15 Fana, gnr. 12, bnr. 72, 204, Eikåsen 1. Reguleringsplan, plan-id 62230000. Forslag til detaljregulering, 2. gangs behandling FIWE ESARK-5120-201102115-53 Hva saken gjelder: Bygg- og Eiendomsservice

Detaljer

Åsane, gnr. 199, bnr. 150 m.fl.. Steinestøvegen bolig/leilighetsbygg. Arealplan-ID Forslag til detaljregulering, 2.

Åsane, gnr. 199, bnr. 150 m.fl.. Steinestøvegen bolig/leilighetsbygg. Arealplan-ID Forslag til detaljregulering, 2. Byrådssak 58/15 Åsane, gnr. 199, bnr. 150 m.fl.. Steinestøvegen bolig/leilighetsbygg. Arealplan-ID 62890000. Forslag til detaljregulering, 2.gangs behandling FIWE ESARK-5120-201101325-60 Hva saken gjelder:

Detaljer

Byrådssak 138/14. Årstad, gnr 159, bnr. 457 m.fl., Inndalsveien. Arealplan-ID 19200000. Forslag til detaljplan, 2.gangs behandling

Byrådssak 138/14. Årstad, gnr 159, bnr. 457 m.fl., Inndalsveien. Arealplan-ID 19200000. Forslag til detaljplan, 2.gangs behandling Byrådssak 138/14 Årstad, gnr 159, bnr. 457 m.fl., Inndalsveien. Arealplan-ID 19200000. Forslag til detaljplan, 2.gangs behandling FIWE ESARK-5120-200407818-133 Hva saken gjelder: JM Norge AS v/abo plan

Detaljer

Ytrebygda, del av gnr 33, 34 og 111. Områdereguleringsplan Kokstad vest og Storrinden. PlanID 60820000. Forslag til 2.

Ytrebygda, del av gnr 33, 34 og 111. Områdereguleringsplan Kokstad vest og Storrinden. PlanID 60820000. Forslag til 2. Byrådssak 417/15 Ytrebygda, del av gnr 33, 34 og 111. Områdereguleringsplan Kokstad vest og Storrinden. PlanID 60820000. Forslag til 2. gangs behandling ASRO ESARK-5120-200901256-128 Hva saken gjelder:

Detaljer

Laksevåg, gnr. 129, bnr. 16, Hilleren næringspark, reguleringsplan, plan-id 61080000

Laksevåg, gnr. 129, bnr. 16, Hilleren næringspark, reguleringsplan, plan-id 61080000 Byrådssak 248/13 Laksevåg, gnr. 129, bnr. 16, Hilleren næringspark, reguleringsplan, plan-id 61080000 SWSY ESARK-5120-200810817-102 Hva saken gjelder: Opus Bergen AS fremmer på vegne av Hilleren tomteselskap

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata. Saksnr.: /55. Fra: Etat for plan og geodata Dato:

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata. Saksnr.: /55. Fra: Etat for plan og geodata Dato: BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata Notat Til: Fra: Etat for plan og geodata Dato: 29.12.2011 Saksnr.: 200904068/55 Emnekode: BBY 5120 Saksbeh.: SKAG Kopi til: Åsane, del

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Saknr 11-15 Emnekode 5121 Arkivsak 200913927 Til Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Ytrebygda gnr 34, bnr 2, 53, 140 m.fl. Søreide / Dolviken. Reguleringsplan

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

Byrådssak 305/11. Dato: 1.november Byrådet

Byrådssak 305/11. Dato: 1.november Byrådet Dato: 1.november 2011 Byrådssak 305/11 Byrådet Fana, gnr. 42, bnr. 710, Kloppedalshagen boligområde, Sundtsveg 62. Forslag til reguleringsplan 2.gangsbehandling. EMRA BBY-5120-200209013-77 Hva saken gjelder:

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE Dato for siste revisjon av plankart: 14.05.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning 1 AVGRENSNING Det regulerte

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen 2014/3119 - L80 14 Detaljreguleringsplan

Detaljer

PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1

PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1 Dato 27-11-14 PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1 Planprogram detaljregulering for Langåsen Side 1 av 11 FORORD Arbeidet med regulering av Langåsen næringsområde har pågått

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

061/15 Utval for tekniske saker og næring /15 Kommunestyret

061/15 Utval for tekniske saker og næring /15 Kommunestyret Hå kommune Saksnummer Utval Vedtaksdato 061/15 Utval for tekniske saker og næring 14.04.2015 036/15 Kommunestyret 07.05.2015 Saksbehandlar: Harald Grande Sak - journalpost: 14/1298-15/7783 Plan 1151 -

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015 Detaljregulering for Hallset B 1.1, Trøbakken Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Arkivnr: K2 - L13 Saksbehandler: Mariann Skei Fossheim Dok.dato: 21.01.2015 Arkivsaksnr.: 14/1528-15 Tittel:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200914439/30

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200914439/30 BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling Byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 30.06.2010 Saksnr.:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling Byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 18.07.2014 Saksnr.:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat REGULERINGSFORSLAG TIL Saksnr.: 201318412/13 OFFENTLIG ETTERSYN Emnekode: ESARK 5120 Saksbeh.: HILK Dato: 16.02.2015

Detaljer

Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter.

Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter. Saksprotokoll - Bystyret 27.01.2011 Behandling: Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter. Bystyret vedtok enstemmig at representanten

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK Arkivopplysninger: PlanID: 071200 Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkivsak: 11/1450 Plankart Datert: 25.9.2013 Sist revidert:

Detaljer

Laksevåg, gnr 124, bnr 98 m.fl. Vestre Vadmyra-Lyngfaret barnehager. Arealplan-ID 63080000, 2. gangs behandling av reguleringsplan

Laksevåg, gnr 124, bnr 98 m.fl. Vestre Vadmyra-Lyngfaret barnehager. Arealplan-ID 63080000, 2. gangs behandling av reguleringsplan Byrådssak 176/15 Laksevåg, gnr 124, bnr 98 m.fl. Vestre Vadmyra-Lyngfaret barnehager. Arealplan-ID 63080000, 2. gangs behandling av reguleringsplan MASR ESARK-5120-201301595-97 Hva saken gjelder: Rambøll

Detaljer

Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn:

Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn: Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn: Etter offentlig ettersyn har det på bakgrunn av innkomne merknader, og på bakgrunn av at det er blitt oppdaget feil og mangler, gjort en del endringer

Detaljer

Grunneier/utbygger: Anders Risberget Ospelia 22, 1412 Sofiemyr. Plankonsulent: MjøsPlan AS, v/tor Ivar Gullord, pb. 6, 2391 Moelv.

Grunneier/utbygger: Anders Risberget Ospelia 22, 1412 Sofiemyr. Plankonsulent: MjøsPlan AS, v/tor Ivar Gullord, pb. 6, 2391 Moelv. REGULERINGSPLAN FOR LØSSET-OSDALEN HYTTEGREND DETALJREGULERING, PBL. 12-3 PLANBESKRIVELSE 1 Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Utbygging av hytteområde. 1.2 Forslagstiller, plankonsulent Grunneier/utbygger:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015 0000 Telefon: 77 79 04 20 Saken skal behandles i følgende utvalg: X Byrådet Byutviklingskomité

Detaljer

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Fridtjof Nansens vei 11, Bodø Airport Hotel, Sentrum

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Fridtjof Nansens vei 11, Bodø Airport Hotel, Sentrum Delegasjonsvedtak i plansak Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv 30.09.2015 68455/2015 2013/3061 L13 Byplankontoret Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Fridtjof Nansens

Detaljer

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM Beregnet til Planforum Dokument type Presentasjon Dato 06-09-2013 STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM I KONGSVINGER KOMMUNE Revisjon 01 Dato 2013/09/04 Utført av Eva Vefald

Detaljer

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01.

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01. 2015 DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 22.01.2015 Navn på plan/tiltak: Detaljregulering for Torggata 7 Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana

Detaljer

Bergen kommune Reguleringsbestemmelser for plannr. 600900000 (pbl 12-7) Planens intensjon. 1 FELLESBESTEMMELSER (pbl 12-7 )

Bergen kommune Reguleringsbestemmelser for plannr. 600900000 (pbl 12-7) Planens intensjon. 1 FELLESBESTEMMELSER (pbl 12-7 ) Bergen kommune Reguleringsbestemmelser for plannr. 600900000 (pbl 12-7) Åsane, Gnr. 202, bnr 6 m.fl. Åsane nærings- og motorsportområde Hovedformål: Næring og idrett (pbl 12.5 nr. 1) Saksnr 200609491 Datert/revidert:

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 18.08.2015 190/15 Kommunestyret 18.08.2015 97/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 18.08.2015 190/15 Kommunestyret 18.08.2015 97/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 18.08.2015 190/15 Kommunestyret 18.08.2015 97/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13 Avgjøres av: Sektor: Plan, miljø- og landbruksenheten Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan for del av Solberg Vestre, II, 2. gangsbehandling

Forslag til detaljreguleringsplan for del av Solberg Vestre, II, 2. gangsbehandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Gidske Houge, tlf 37013760 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2013/8240 / 17 Ordningsverdi: xxxx Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Forslag

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 08.02.2011 24/11 Kommunestyret 21.02.2011 18/11. Saksbeh.: Ingunn Hellerdal 2010/293-48

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 08.02.2011 24/11 Kommunestyret 21.02.2011 18/11. Saksbeh.: Ingunn Hellerdal 2010/293-48 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 08.02.2011 24/11 Kommunestyret 21.02.2011 18/11 Avgjøres av: Sektor: Forvaltningstjenesten Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Ingunn Hellerdal

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget REGULERINGSPLAN FOR GATA - BUTIKK OG BOLIGER Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksframlegg Side 1 av 7 Saksbehandler Ingvill Kanestrøm Dato 07.01.2014 Arkivreferanse 2012/7368-25 Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 1/14 Hovedutvalg forvaltning 15.01.2014

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200708084/47

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200708084/47 BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavd. for byutvikling, næring og klima Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 05.03.2010 Saksnr.:

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Gidske Houge, tlf 37013760 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2013/5461 / 29 Ordningsverdi: 09062013-17 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER PLAN NR DETALJREGULERING FOR INGA SPARBOES VEI

REGULERINGSBESTEMMELSER PLAN NR DETALJREGULERING FOR INGA SPARBOES VEI Tromsø kommune REGULERINGSBESTEMMELSER PLAN NR. 1795 DETALJREGULERING FOR INGA SPARBOES VEI Dato:... 10.10.2014 Dato for siste revisjon:... 24.06.2014 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:...

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /47 Emnekode: ESARK 5121

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /47 Emnekode: ESARK 5121 BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling Byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 23.11.2015 Saksnr.: 201502897/47 Emnekode:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Kommunestyret Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48 371 Telegrafalleen 2-2. gangsbehandling Forslag til vedtak: 1. 0605_371 detaljregulering

Detaljer

Årstad bydel, Gnr. 162, Bnr. 39 og 1362, Krohnsminde idrettsplass. Forslag til mindre endring av reguleringsplan, plan nr. 71401.

Årstad bydel, Gnr. 162, Bnr. 39 og 1362, Krohnsminde idrettsplass. Forslag til mindre endring av reguleringsplan, plan nr. 71401. Dato: 29. april 2010 Byrådssak 1249/10 Byrådet Årstad bydel, Gnr. 162, Bnr. 39 og 1362, Krohnsminde idrettsplass. Forslag til mindre endring av reguleringsplan, plan nr. 71401. KJNO BBY-5122-200914803-33

Detaljer

Hovedutvalg for miljø, plan og drifts behandling 03.06.2015:

Hovedutvalg for miljø, plan og drifts behandling 03.06.2015: Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/1400-7938/2015 Saksbehandler: Stein Erik Watne Dato: 12.05.2015 Andre gangs behandling og vedtakelse av detaljregulering Rom næringsområde, byggetrinn 2 - planid 2012 10 Utvalg

Detaljer

MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FJELLBO FORRETNINGSOMRÅDE

MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FJELLBO FORRETNINGSOMRÅDE Arkivsak-dok. 15/00232-6 Saksbehandler Mette Kleppe Saksgang Miljø- og utviklingsutvalget Møtedato MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FJELLBO FORRETNINGSOMRÅDE Rådmannens innstilling: Med hjemmel i plan-

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

1 FELLESBESTEMMELSER

1 FELLESBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR KALDNES FELT K OG N. PLAN NR. 65 221 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Hensikten med planen Hensikten med planen er å legge til rette og gi rammer for en utbygging

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Reguleringsplan Vuku - Coop Marked Saksbehandler: E-post: Tlf.: Thomas Møller thomas.moller@innherred-samkommune.no Arkivref: 2010/427 - /L12 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

FORENKLET PLANBESKRIVELSE

FORENKLET PLANBESKRIVELSE Forslagstillers logo e.l. Tiltakshavers logo e.l. viser felt som må fylles ut med riktig informasjon. Tekst i kursiv er veiledningstekst for utfylling og skal slettes før innlevering. FORENKLET

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 14/1300-8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Reguleringsplan for Lønnerhagen 1.gangsbehandling Saksbehandler: Siw Gjøsund Arkiv: MNR M 226 Saksnr.: Utvalg Møtedato 145/14 Plan- og miljøutvalget

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET Lnr.: 8126/13 Arkivsaksnr.: 13/626 Arkivnøkkel.: GNR. 15/5... Sett inn saksopplysninger under denne linja Saksbehandler: HAA Utskrift til: Per Rognerud,2870 Dokka Land Elektriske, Pb 79, 2882 Dokka Fylkesmannen

Detaljer

Dato: 17. februar 2011. Ytrebygda, gnr. 37, bnr. 250, Gosen, Mindre vesentlig reguleringsendring

Dato: 17. februar 2011. Ytrebygda, gnr. 37, bnr. 250, Gosen, Mindre vesentlig reguleringsendring Dato: 17. februar 2011 Byrådssak 1077/11 Byrådet Ytrebygda, gnr. 37, bnr. 250, Gosen, Mindre vesentlig reguleringsendring EMRA BBY-5122-200914278-14 Hva saken gjelder: Arkitektkontoret ABO fremmer på vegne

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

Bergenhus, gnr. 161 bnr. 15 mfl., Haukelandsbakken, Reguleringsplan

Bergenhus, gnr. 161 bnr. 15 mfl., Haukelandsbakken, Reguleringsplan Byrådssak 61/16 Bergenhus, gnr. 161 bnr. 15 mfl., Haukelandsbakken, Reguleringsplan TONB ESARK-5122-201322560-51 Hva saken gjelder: Origo Arkitektgruppe AS fremmer på vegne av Helse Bergen HF planforslag

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Hålogaland Kraft AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse Reguleringsplan for Art Gym Siden 0 hålogaland plankontor

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014 Kvitsøy kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014 2. GANGSBEHANDLING - PLAN 11442013001 REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING)

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn)

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) Illustrasjon av forslaget Planmalen gir forslagsstiller en oversikt over hvilke forhold som Haugesund kommune stiller krav om skal redegjøres

Detaljer

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Revidert 04.07.2014 Planbeskrivelse reguleringsplan for Drevsjø barnehage Side 1 1. Bakgrunn Hensikten med planarbeidet er å

Detaljer

Forslagsstillers planbeskrivelse Flerbrukshall Bjørnemyr skole Reguleringsplan. Innhold

Forslagsstillers planbeskrivelse Flerbrukshall Bjørnemyr skole Reguleringsplan. Innhold Forslagsstillers planbeskrivelse Flerbrukshall Bjørnemyr skole Reguleringsplan Utarbeidet av: Sweco Norge AS for Nesodden kommune, November 2010 Revidert etter vedtak i Planutvalget 07.12.2010 - ("Nesodden

Detaljer

Kapitel om havnivåstigning er utdypet i ROS-analysen. Forventet havnivåstigning for Sandnes sentrum er

Kapitel om havnivåstigning er utdypet i ROS-analysen. Forventet havnivåstigning for Sandnes sentrum er PLAN 2013118 INNKOMNE MERKNADER MED PLANSJEFENS KOMMENTAR Innkomne merknader Forslagsstillers kommentar Plansjefens kommentar Fylkesrådmannen, regionalplanavdelingen, brev datert 29.10.2014 Planforslaget

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: L12 Saksmappe: :2006/510-67 Saksbehandler: :JHO Dato: 02.03.2012 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 26/12 Plan- og Bygningsrådet 16.03.2012 29/12

Detaljer

OPPSTARTMØTE FØR UTARBEIDELSE AV REGULERINGSPLANER - KRAV TIL FORBEREDELSE

OPPSTARTMØTE FØR UTARBEIDELSE AV REGULERINGSPLANER - KRAV TIL FORBEREDELSE OPPSTARTMØTE FØR UTARBEIDELSE AV REGULERINGSPLANER - KRAV TIL FORBEREDELSE Innledning Før detaljreguleringer varsles skal det avholdes oppstartsmøter jfr. pbl 12-8 En bestilling av oppstartsmøte bør inneholde

Detaljer

Detaljregulering for Kleivebakken boligområde (PlanId 10372009006) - 2. gangs behandling. Saksnr: Utvalg: Dato: 127/13 Forvaltningsutvalget 12.12.

Detaljregulering for Kleivebakken boligområde (PlanId 10372009006) - 2. gangs behandling. Saksnr: Utvalg: Dato: 127/13 Forvaltningsutvalget 12.12. Kvinesdal kommune Detaljregulering for Kleivebakken boligområde (PlanId 10372009006) - 2. gangs behandling Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 2007/018 2007/1509 17479/2013 Nina Nissestad

Detaljer

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015.

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015. FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN (DETALJPLAN) FOR KVARTALET STORGATA, RÅDHUSGATA, MUSEUMSGATA, PETER GRØNS GATE GNR 173, BNR 115, 116, 117, 119, 120, 122, 123, 126, 127, 128, 129,

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20.

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. Ihht. pbl. 12-8 varsles det på vegne av Kongsberg kommunale eiendom KF om oppstart av reguleringsarbeid for Landstads gate 14-20, plan 430R.

Detaljer

Saksbehandler: Elise Alfheim Arkiv: PLANID 353 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Elise Alfheim Arkiv: PLANID 353 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elise Alfheim Arkiv: PLANID 353 Arkivsaksnr.: 14/5552-47 Dato: 06.04.2016 GNR/BNR 111/307 M.FL. BRANDENGEN SKOLE OG FLERBRUKSHALL - DETALJREGULERING, SLUTTBEHANDLING

Detaljer

Ullensaker kommune SAKSUTSKRIFT DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLEN - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING. Regulering

Ullensaker kommune SAKSUTSKRIFT DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLEN - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING. Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 209/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.09.2012 224/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.09.2012 232/12 Hovedutvalg

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 15/16 10.02.2016 Kommunestyret 13/16 18.02.2016

STJØRDAL KOMMUNE. Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 15/16 10.02.2016 Kommunestyret 13/16 18.02.2016 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 1-244 A Arkivsaksnr: 2014/7448-30 Saksbehandler: Gry Holm Kvernrød Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 15/16 10.02.2016 Kommunestyret 13/16 18.02.2016 1-244A Detaljplan

Detaljer

Saksfremlegg. Planlagt behandling: Planutvalget

Saksfremlegg. Planlagt behandling: Planutvalget Saksfremlegg Saksnr.: 98/1686-145 Arkiv: PLNID 19980154 Sakbeh.: Reidar Andre Olsen Sakstittel: ALTA LUFTHAVN - REGULERINGSPLAN 3. GANGS OFFENTLIG ETTERSYN Planlagt behandling: Planutvalget Innstilling:

Detaljer

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER Plankartet er datert: 26.08.2011 Bestemmelsene er datert: 26.08.2011, rev. 24.11.2011 1 REGULERINGSFORMÅL Området reguleres

Detaljer

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Planutvalget 11.11.2015 052/15 KCJ. Arkiv: PlanID-, GBR-75/137 Objekt:

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Planutvalget 11.11.2015 052/15 KCJ. Arkiv: PlanID-, GBR-75/137 Objekt: SONGDALEN KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utvalg, komitè Møtedato Saksnr Saksbeh. m.m. Planutvalget 11.11.2015 052/15 KCJ Saksansv.: Kay Christian Jørgensen Arkiv: PlanID-, GBR-75/137 Objekt: Arkivsaknr.:

Detaljer

Planen fremmes av Løvbergsmoen Eiendom AS. Konsulent for planarbeidet har vært Arealtek AS.

Planen fremmes av Løvbergsmoen Eiendom AS. Konsulent for planarbeidet har vært Arealtek AS. Elverum Kommune Planbeskrivelse Detaljplan Løvbergsmoen Næringspark, planid 201006 Vedlegg: 1. Plankart 1:1000 2. Bestemmelser 3. Innkommende merknader Bakgrunn Planen fremmes av Løvbergsmoen Eiendom AS.

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling Byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 24.01.2014 Saksnr.:

Detaljer

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE (plannavn og plannr.)

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE (plannavn og plannr.) STARTPAKKE FOR IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID DEL C.3, SIDE 1 AV 5 REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE (plannavn og plannr.) Vår ref.: Arkivkode: Møtedato: Deltakere fra forslagsstiller: Deltakere fra plankonsulent:

Detaljer

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/00693-45 Saksbehandler Hege Skotheim Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 02.12.2015 Bystyret 2015-2019 15.12.2015 2. gangsbehandling Plan

Detaljer

BERGEN KOMMUNE NOTAT FRA - PRIVAT PLANFORSLAG. Etat for Byggesak og private planer, seksjon for private planer UNDERVEGSMØTE

BERGEN KOMMUNE NOTAT FRA - PRIVAT PLANFORSLAG. Etat for Byggesak og private planer, seksjon for private planer UNDERVEGSMØTE BERGEN KOMMUNE Etat for Byggesak og private planer, seksjon for private planer NOTAT FRA UNDERVEGSMØTE - PRIVAT PLANFORSLAG Undervegsmøtet har som formål å sikre god kommunikasjon mellom forslagsstiller

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 10.06.2008 031/08 RLU Kommunestyret 26.06.

KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 10.06.2008 031/08 RLU Kommunestyret 26.06. KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 10.06.2008 031/08 RLU Kommunestyret 26.06.2008 111/08 RLU Saksansv. : Rune Lund Arkiv: R-0502, K2-L12, GBR-73/280

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 25468/2016 Arkivnr.: 20110003/L12 Saksnr.: 2011/1092 Utvalgssak Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling Utvalg

Detaljer

DETALJREGULERING FOR TRØNGSLA N9, GNR. 102. BNR.161,TRØNGSLA NORD REGULERINGSBESTEMMELSER FLEKKEFJORD KOMMUNE

DETALJREGULERING FOR TRØNGSLA N9, GNR. 102. BNR.161,TRØNGSLA NORD REGULERINGSBESTEMMELSER FLEKKEFJORD KOMMUNE DETALJREGULERING FOR TRØNGSLA N9, GNR. 102. BNR.161,TRØNGSLA NORD REGULERINGSBESTEMMELSER FLEKKEFJORD KOMMUNE Plankart datert 22.12.11, sist revidert 26.6.2012 Plan ID 1004201303 GENERELT 1 Det planlagte

Detaljer

Notat om endringer i planmateriell for plannr. 61080000

Notat om endringer i planmateriell for plannr. 61080000 Notat om endringer i planmateriell for plannr. 61080000 Laksevåg, Hilleren, gnr 128 bnr 2 og gnr 129 bnr 16 m.fl. Hilleren maritime næringspark Jf plan- og bygningslovens (pbl) 12-7 Saksnr 200810817 Datert

Detaljer

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for Rom næringsområde, byggetrinn 2 - planid 2012 10

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for Rom næringsområde, byggetrinn 2 - planid 2012 10 Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/1400-2224/2015 Saksbehandler: Stein Erik Watne Dato: 10.02.2015 Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for Rom næringsområde, byggetrinn 2 - planid 2012 10 Utvalg Møtedato

Detaljer

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn PLAN- OG BYGNINGSETATEN KRISTIANSAND KOMMUNE Dato: 09.08.2011 Saksnr.: 200608140-10 Arkivkode O: PLAN: 1005 Saksbehandler: Margrete Havstad Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 25.08.2011 Hausebergveien

Detaljer

REGULERINGSPLAN NR.356 - TANDBERGMOEN 1 BOLIGOMRÅDE MØTEREFERAT OPPSTARTSMØTE

REGULERINGSPLAN NR.356 - TANDBERGMOEN 1 BOLIGOMRÅDE MØTEREFERAT OPPSTARTSMØTE RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning Møtereferat SAK/TEMA: Oppstartsmøte for eiendommen 38/69 angående ny regulering. STED: Storgata 13, Ringerike kommune TID: 01.12.10 Kl: 09:00 TIL STEDE: Dag

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN, GNR. 201 BNR. 62 OG

DETALJREGULERINGSPLAN, GNR. 201 BNR. 62 OG Dato: 28.01.2016 DETALJREGULERINGSPLAN, GNR. 201 BNR. 62 OG 63 PLANBESKRIVELSE Plan-ID: Arkivsak-ID: Oversiktskart som viser planområdet 1 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 2 2 Planprosess og medvirkning...

Detaljer

Plan-nr. 20120034: Detaljregulering av Skansen Kjøpesenter, fase 2, gnr/bnr 38/51 m.fl.

Plan-nr. 20120034: Detaljregulering av Skansen Kjøpesenter, fase 2, gnr/bnr 38/51 m.fl. Plan-nr. 20120034: Detaljregulering av Skansen Kjøpesenter, fase 2, gnr/bnr 38/51 m.fl. REGULERINGSBESTEMMELSER Kommunens arkivsaksnummer: 12/1218 Planforslag er datert: 12.11.2012 Dato for siste revisjon

Detaljer

Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien 100, Rygge kommune.

Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien 100, Rygge kommune. Til høringsinstanser, grunneiere og naboer vår dato vår referanse 21.09.12 2012.428/RAS deres dato deres referanse Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien

Detaljer

Plan 0538 Forus felt D4 innenfor plan 0381 Forus næringspark, nordvestre del, Røyneberg - Felt D. Mobilitetsplan. 0538_Mobilitetsplan_rev1402014.

Plan 0538 Forus felt D4 innenfor plan 0381 Forus næringspark, nordvestre del, Røyneberg - Felt D. Mobilitetsplan. 0538_Mobilitetsplan_rev1402014. Plan 0538 Forus felt D4 innenfor plan 0381 Forus næringspark, nordvestre del, Røyneberg - Felt D Mobilitetsplan Plan 0538 Forus felt D4 Side 1 av 6 Brandsberg-Dahls 1. Bakgrunn Hovedformålet med reguleringsplanen

Detaljer