ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag"

Transkript

1 ÅRSMØTE Ålen Idrettslag Tirsdag 10. mars 2015 klokken Messa i Hovet Velkommen! Lagets årsmeldinger, handlingsplaner og ev. aktivitetsplaner finner du på Våre hovedsamarbeidspartnere:

2 Ålen idrettslag- sakliste årsmøte Åpning 2. Godkjenning og konstituering a) Dirigent b) Referent c) 2 medlemmer til å underskrive protokoll 3. Behandle idrettslagets årsmelding Behandle Hovedlagets regnskap Behandle idrettslagets reviderte regnskap Fastsetting av medlemskontingent for Behandle hovedlagets budsjett for Forslag til endring av Organisasjonsplan for Ålen IL 9. Forslag til endring av gruppenavn for Alpint og Freestyle 10. Valg Valgkomiteens innstilling legges frem på møtet. a) Leder b) Nestleder c) Resten av medlemmene i hovedstyret. Hovedstyret skal bestå av: leder, nestleder, leder for hver gruppe, og minst 1 styremedlem d) 2 revisorer e) Leder og 4 medlemmer til valgkomite 2016 f) Representanter til ting og møter i de organisasjoner laget er tilsluttet I. Holtålen idrettsråd og årsmøte i Holtålen idrettsråd II. Bygdabladet for Ålen og Hessdalen g) Orientering om valg foretatt på gruppeårsmøtene Underveis vil det også bli innlagt pause med kaffe, brus og kake! (Det vises til idrettslagets nettsted og gruppenes undersider for komplette årsmeldinger og regnskaper).

3 Sak 3. Arsmelding for Alen idrettslag 2014 Generelt Formål og hovedmålsetting Ålen Idrettslag er et sjøleiende og uavhengig lag som skal arbeide for at bygdas innbyggere, ut fra egne ønsker og behov, gis mulighet til å utøve idrett i sunne former. Laget skal bidra til å bedre folks helse og trivsel og fremme samarbeid og kameratskap. Lagets formål er å drive idrett organisert av Norges Idrettsforbund. Laget kan bare ha personlige medlemmer. Delmål under hovedmålsettinger Å tilrettelegge for idrettsaktiviteter (aktiviteter som naturlig og tradisjonelt hører hjemme i bygda) på en slik måte at alle barn og unge skal kunne delta. Bidra til å skape positive opplevelser gjennom idrettsaktivitetene slik at man får lyst til å fortsette med fysisk aktivitet hele livet. Å sørge for at trening og ledelse av idrettsaktivitetene er slik at ferdigheter og positive holdninger utvikles. Bidra til å støtte utøvere som ønsker å satse på idretten sin ved deltakelse utover det lokale plan. At idrettslaget er en aktiv aktør i lokalsamfunnet. Medlemmer Laget hadde pr ca. 580 medlemmer. Dette er samme medlemstall for året før. Styrets sammensetning Styret har bestått av leder, nestleder og et styremedlem, samt gruppelederne i laget. Etter årsmøtet 2014 har styret i Ålen il bestått av: Leder Olav Grønli Nestleder Kjersti Forbord Jensås Styremedlem Stein Kåre Holden Styremedlemmer fra gruppene: Fotball Arild Hilmo Ski Jan Arild Sivertsgård Håndball Marit Hegseth Orientering Jon Inge Breen Sykkel Anders Hegseth Turn Charlotte Bratberg Alpint- og freestyle Steinar Trondsetås

4 Valgkomité Valgkomitéen har bestått av: Anita Engan, Jon Arne Engan, Tone Langmo, Hilde K. Grytbakk Revisor Marianne Bones fra Bårseth Regnskap AS Kontrollkomité Mette Nesvold og Ingrid Gjersvold Administrator Lagets administrator har forestått møteinnkallinger og vært styrets referent Nadya Engesvold fram t.o.m Monica Stølhaug f.o.m Møter Årsmøte 2014 ble gjennomført 6. mars i Messa Det ble holdt ekstraordinært årsmøte 9. April Det er avholdt 8 styremøter hvor 60 saker er behandlet. Representasjon Olav Grønli har vært lagets representant i Holtålen idrettsråd. Diverse administrativt Årsmøtepapirene inneholder en forkortet versjon av hver gruppes årsmeldinger. Dette for å gi en samlet oversikt over lagets totale aktiviteter i ett og samme dokument. Laget har egen hjemmeside som benyttes som kommunikasjonskanal overfor våre medlemmer, samarbeidspartnere, media og andre interesserte. I tillegg har Ålen il en egen Facebookside. Administrator Administratorstillingen er for Ålen IL helt avgjørende for at laget skal kunne fungere på en tilfredsstillende måte. Arbeidsoppgaver som ligger naturlig i stillingen er sekretæroppgaver, klargjøring til møter, ansvarlig for medlemskontingent og å være administrativ ressurs for styret. Like etter ekstraordinært årsmøte (på slutten av april 2014) kom laget i den uheldige situasjon at eksisterende administrator valgte å si opp sitt arbeidsforhold i Ålen IL. Laget mistet da en lojal, pliktoppfyllende, og veldig godt arbeidende person i Nadya Engesvold. Nadya s engasjement gikk ut juni, og 1. juli 2014 stod Ålen IL uten administrator.

5 Det ble vedtatt på styremøte at vi på nytt skulle utlyse stillingen som administrator i Ålen IL. Det ble også gjort et vedtak på at stillingsandelen skulle økes fra 20 til 50 %. Kjersti, Arild, og Olav fikk fullmakt til å gjennomføre ansettelsesprosessen. Ny administrator ble ansatt i løpet av august, med virkning fra 1. September Ålen IL fikk dermed en ny pliktoppfyllende, engasjert, og veldig trivelig ansatt i Monica Stølhaug. Sponsoransvarlig Det ble i 2014 utnevnt et eget sponsorutvalg bestående av 2 personer. En av personene ble valgt inn i styret i Ålen IL på ekstraordinært årsmøte, og en person ba i løpet av sommeren/høsten om å bli fritatt fra oppgaven som sponsoransvarlig. Dette betyr at Ålen IL pr. i dag ikke har sponsoransvarlig, noe som er veldig ugunstig. Administrator har i høst/vinter tatt ansvar for oppfølging av eksisterende sponsorer. Hun har jobbet veldig godt med å fornye avtaler, samt få oversikt over hvilke avtaler som ligger til grunn mellom Ålen IL og våre sponsorer og samarbeidspartnere. Samarbeidsavtaler Rørosbanken og Haltdalen Sparebank har også i 2014 fungert godt som våre viktigste hovedsamarbeidspartnere. Samarbeidet fungerer etter intensjonene, og bankene utviser en positiv og konstruktiv grad av fleksibilitet når dette etterspørres fra lagets side. I tillegg har vi hatt formelle samarbeidsavtaler fra følgende bedrifter i 2014: Aktiv Eiendom, Bergstaden Elektro, HÅG ASA, Coop Oppdal avd. Ålen, J. Tronsaunet El-installasjon AS, Kjellmark AS, Meta AS, Protex AS, Røros Bruk, Røros Aut. Trafikkskole, RGO BA, Skogås Transport AS, Intersport Røros, Arbeidets Rett, Bergstaden Bygg, Byggmakker Røros, Gauldal Energi, Holtålen Kommune, Rimi Ålen, Toyota Slettum Bil, Ole P. Bakken, AJ Sandnes Bygg, Trønderenergi, Trimtex, Bergstaden Trelast AS. Særgrupper har i tillegg skaffet seg noen sponsorer under enkeltarrangement, samt støtte ved annonsering og premieutdeling. Avtalene innebærer forpliktelser for laget, og betyr mye for lagets økonomi. Pengene blir benyttet til å tilrettelegge for aktiviteter for alle aldersgrupper, men med et ekstra fokus på barn og unge. Slik mener vi at Ålen IL bidrar til utviklingen av et positivt lokalsamfunn med trygge oppvekstvilkår og gode aktivitetstilbud. Økonomi Ålen il er avhengig av et forutsigbar og godt inntektsnivå for å holde det brede aktivitetstilbudet vi tilbyr i dag. For hovedlaget er samarbeidsavtaler og offentlige tilskudd med bakgrunn i medlemskap i Ålen il og aktiv deltagelse i de ulike særidrettene svært viktige inntektskilder. Sportslig aktivitet og arrangement skjer i all hovedsak i regi av gruppene, som med stor dugnadsinnsats skaper omsetning og driftsmidler. Økonomistyring i alle ledd er viktig for å sikre likviditet til løpende drift og økonomisk trygghet ved planlegging av nye aktiviteter. Hovedlaget hadde i 2014 driftsinntekter på kr ,- og -utgifter på kr ,- hvilket medførte et overskudd på kr ,- De totale driftsinntektene som utgjør sponsor inntekter, arrangements- og dugnadsinntekter, medlems- og treningsavgifter, renteinntekter med mer er på kr ,- for Ålen IL i sin

6 helhet og samlet resultat (overskudd) for Ålen IL i 2014 er på kr ,- Idrettsskole/Basistrening Det ble vedtatt i styret ikke å gjennomføre idrettsskole i Dette på grunn av et allerede høyt aktivitetsnivå/tilbud for den aktuelle aldersgruppen. Vi mener likevel at dette bør vurderes videre i Basistrening er et tiltak som grunner i vanlig fysisk aktivitet, og vil bli forsøkt tilpasset forskjellige nivåer etter deltakerens fysikk. Dette er ett tiltak som har vært etterspurt i flere år som Ålen IL fant naturlig at kom i gang i Kiempen. Denne aktiviteten ble første gang gjennomført en gang pr. uke i løpet av høsten 2013, og vinteren Alle gruppene deltar med instruktører/trenere. Denne aktiviteten er et tilbud til alle lagets medlemmer som i dag deltar innen en idrettsgren, de som vil holde seg litt i form og/eller de som ikke har vært i fysisk aktivitet de siste årene. Gruppenes årsmeldinger forkortet versjon Håndballgruppa Styret har bestått av: Leder: Marit Hegseth Nestleder: Line Evenås Sekretær: Mette Kirkhus Kasserer: Margrethe Engan Gjære Styremedlem: Marit Stene Styremedlem: Jorunn Anita Kirkhus Møter: Styret har i 2014 avholdt 8 styremøter og behandlet saker angående håndballgruppas aktivitet og økonomi. SMS og e-post brukes flittig mellom møtene for å holde alle a jour med informasjon. Handlingsplanen viser arbeidsoppgavene med måloppnåelse. Håndballgruppa har vært representert på styremøtene i Ålen IL, på klubbledermøter i regionen, regionstinget i håndball og på Håndballforum, samt møter angående Dansegalla i samarbeid med Brekken og Glåmos. I tillegg deltar vi på møter med Røros IL ang. samarbeidslagene våre. Vi har avholdt foreldremøter og trenermøte. Økonomi: Inntektskilder: Overføring fra Hovedlaget, dansegalla, 17. mai kaffe/kake-salg, arrangement/ turneringer i Hovet Ålen, treningsavgifter og varetelling Rimi er våre største inntektskilder. Ved bortfall av inntekter her vil vi kanskje måtte øke treningsavgiftene eller ha flere dugnader. Det ble i 2014 et overskudd på kr ,-. Lagene og dommere: Vi stiller lag i aldersklassene mini til J14. Vi har inneværende sesong ett guttelag i serie, noe vi håper vi vil fortsette med også fremover. Færre spillere i J13- og 14-årsklassen, gjør at vi på disse to lagene stiller med samarbeidslag med Røros. Her deles treningene mellom Ålen og Røros. Til

7 sammen deltar 73 jenter og gutter fra Ålen, Haltdalen og Røros på organiserte håndballtreninger, samt at vi har et veterandamelag som fremdeles trener en dag i uka. Vi har denne sesongen to aktive dommere, som står på for klubben og håndballidretten. Behov for rekrutering på dommersiden er påkrevet Sluttord: Styret i Ålen IL Håndballgruppa takker trenere, oppmenn og dommere for deres beundringsverdige arbeidsinnsats i året som har gått. Det rettes en stor takk til foreldrene/foresatte som har stilt opp på dugnader og arrangementer for håndballgruppa. Vi takker også for økonomiske bidrag fra sponsorer og hovedlaget, noe som er med og bidrar til gruppas aktivitet. Marit Hegseth, leder Fotballgruppa Leder : Arild Hilmo Nestleder : Jon Lars Skjefte Kasserer/ regnskap : Kristine T Langeng Styremedlem: Eivind D. Andersen Styremedlem/ Material: Ann Bente G. Drøyvollsmo Styremedlem/ sekretær: Monica Aunmo Engan I tillegg har vi hatt god hjelp av: Lars Morten Sivertsvoll, Terje Moan, Lyder Moan, John Kåre Engesvoll, Jon Arne Engan, Per Olav Lian, Håvard Mølmann, Stig Østby, Hanne Asen, Rigmor Hilmo, Marion Gjersvold, Astri Megård og Marita Engesvoll For å nevne noen. Sportslig Vi har i år stilt med tot. 15 lag, og ca 170 aktive spillere, med trenere, oppmenn og styret er det ca som er engasjert innen fotballen i Ålen il. Økonomi Økonomisk ble det I år ca I underskudd etter ett overskudd på ca året før. Litt feil budsjettering og svikt I inntektene, samt at vi har vært litt for ettergivende på noen områder får ta skylden for dette. Vi har arr. 2 juledagsfest, Arr Tine fotballskole, hatt godt kiosksalg på Kirkhusmoen og overføring fra hovedlaget. Oppsummering Sesongen 2014 ble som året før en spennende og hektisk sesong med en liten nedgang av antall spillere fra året før, vi skulle absolutt klart og fått i gang ett årlig arr. Som har kunnet gitt oss en sikker inntekt slik at vi kunne utviklet Kirkhusmoen arena enda mere. Sportslig så var microlagene på microturneringer og os cup, minilagene var med i lokal seriespill, og på os-cup års lag var med i seriespill og Storsjøcup, foruten g 14 som var på Bergstad-cup. J16 spilte i 1.div og var med og kjempet om kretsens pokal helt til siste kamp. Herrer senior stilte med 2. lag i 6 div. Der de kom på 2. og 7. plass. De var også på div turneringer+ treningsleir til Kristiansund

8 Damelaget spilte i 3. div vår og 4 div høst, og endte på 2. plass der. de deltok også på Væktarstuacup. Til slutt vil jeg takke alle styremedlemmene for engasjerende og velvillig jobb i året som gikk og satser på att vi får det spenstig, trygt og artugt med alle fotballinteresserte også neste år. Arild Hilmo, leder Skigruppa Styret i skigruppa har bestått av Jan Arild Sivertsgård (leder), Ranveig Aas (sekretær), Arne Moholdt (kasserer), Jens Erik Trøen,Stein Botnan og Bjørn Magne Jensås (styremedlemmer). Skigruppa har viktige underutvalg bestående av sportslig utvalg, trenere, oppmann, foreldregruppe og nettansvarlig. Skigruppa tilbyr treningsopplegg tilpasset ulike aldersgrupper gjennom sesongen/året. Trening kombinert med sosiale aktiviteter er viktig for godt miljø, som igjen bidrar til både bredde og gode resultater. Vi tror skilek er viktig for både skiglede og videre rekruttering, og gleder oss over en ny sesong med god deltagelse på vår skilek. Arrangement 5 lysløyperenn inkludert skicross i Ålen Skisenter Lagsmesterskap på Holla skistadion Turrennet Bør Børson 2014 Vintertrim Sesongavslutning med premieutdeling Svenhukrennet 2014 Hyggekveld i Hovet med Tor Gotaas, Oddvar Brå med flere Andre dugnader Bassengdrift Utkjøring av årsmelding for Fjellstyret Vedlikehold av Bør Børson-løypa Vedlikehold av lysløypa Vedlikehold/ omlegging løypetrase Holla Beising av tidtakerbu og Wc i Holla Utvidet P-plass i Holla Dopapirsalg i 3 omganger Salg av adventskalendere Salg av Skikretsens Lodd Samlinger Treningssamling i Ålen Skisamling i Ramundberget 4 juniorer deltatt på kretsens åpne samlinger, Arrangement Ålbyggsprinten måtte igjen avlyses pga snømangel. Turrennet Bør Børson ble arrangert med liten deltagelse. Svenhukrennet ble arrangert av Ålen i 2014 med god deltagelse Konkurransesesong / resultater 2014 Skigruppa kan også i 2014 vise til gode resultater av vårt lille skimiljø i Ålen. Konkurransesesongen har bestått av deltagelse i både sone- og kretsrenn, turrenn, ST-cup, KM, Midt Norsk mesterskap, Norges Cup, Hovedlandsrenn, Ungdommens Holmenkollstafett, NM junior. Følgende oversikt viser resultater som Ålen il kan være stolt over:

9 ST cup sammenlagt: G 16 Vegard Sivertsgård nr 2. KM fri: Sølv til Vegard Sivertsgård. Midt Norsk Mesterskap Steinkjer: Gull og sølv til Vegard Sivertsgård i Normal Distanse/Fri distanse Hovedlansrenn Gåsbu: Vegard Sivertsgård nr 12 i sprint og 3 plass stafett for Sør Trøndelag Økonomi Skigruppa har i 2014 hatt inntekter på kr og kr i utgifter. Regnskapet viser et overskudd på kr Det skal bemerkes at skigruppa har «utestående» fakturaer for regnskapsår 2014 på ca som kommer til å bli belastet på «netto overskudd 2014 blir på ca ,» om alt ble mottatt og belastet riktig. Jan Arild Sivertsgård, leder Turngruppa Styret har bestått av: Leder: Charlotte Bratberg, Sekretær: Karina Thørn Aasheim, Kasserer: Jorun Engan, Styremedlemmer: Stina Hofstad og Siv Kjerstin Sjøvold Hov. Møter 12 styremøter i tillegg til uformelle møter rundt turnstevnet og inntektsbringende arbeid. Charlotte har i tillegg deltatt på hovedlagets styremøter. Aktiviteter Turngruppas hovedaktivitet i 2014 var barnekretsturnstevnet på Ørlandet. Laget deltok med totalt ca 40 personer inkl. turnere, ledere og trenere. Medaljer og plaketter ble utdelt på stevnet. Ungdomsturnstevnet ble arrangert i Orkanger. 31.oktober- 2.november. Ellers hadde vi hyggekveld i Hovet, Mai Alle turnerne deltok og det ble et vellykket, inntektsbringende arrangement for turngruppa. Treninger 2014 Turngruppa har i 2014 gjennomført treningspartier for jenter 7-18 år. Det har også vært et samarbeid med Ålen Freestyle høsten Trenere har vært: Astrid Aasen, Britt Irene Jensås, Bodil Riise, Rebecca Hansen, Marit Johanne Bergan, Monica Hov, Bente T.Berg, Anette Hov, Vibecke Engesvold, Kari Lie. Dame/mosjon: Berit Flagestad/Ingerd Aasen. Økonomi Gruppas hovedinntekter er treningsavgiftene, utkjøring av søppelsekker, sokkesalg flere ganger i løpet av året og kakelotteri. Hovedlaget overfører også penger. Utgifter er 2 stevner, gaver til trenerne, leie av Hovet, betaling til regnskapskontor, sikringskurs med reise og opphold.

10 Sluttord Turnåret 2014 har stort sett forløpt som planlagt. Rekruttering av trenere er en generell utfordring. I tillegg til å få tilbud for voksne i gang igjen, er det et ønske å få inn mannlige trenere og få i gang et gutteparti igjen. På kurs og kompetansesida trenger vi alltid mer. Det er viktig å ha kurs lagt til nærområdet. Skaffe inntekter må det stadig jobbes med. Viktig å være kreativ og tenke i nye baner. Styret vil rette en stor takk til trenerne som stilte opp i Likeledes til ledere, foreldre og sponsorer som gjør det mulig å gi et godt turn- og trimtilbud til medlemmene i laget. Vi takker alle samarbeidspartnere for god hjelp, støtte og godt samarbeid i Charlotte Bratberg, leder Sykkelgruppa Styret i Sykkel-gruppa bestod av Anders Hegseth Leder Ove Drøyvollsmo Sportslig leder Paul Uijting Sekretær Geir Kirkhus Styremedlem Jørn Atle Vårhus Styremedlem Møter og tilstelning Det er i den aktuelle perioden avholdt 2 styremøter. Vi har vært representert på styremøta i Ålen I. L. Hadde premieutdeling fra sykkelkarusell/sykkeltrim i Klubbhuset med bra oppmøte. Gullegget ble avsluttet, av arrangør NEA Radio. Sosialt samvær og bevertning i forbindelse med sykkelkarusell/sykkeltrim. Kurs og utdanning Ingen har deltatt på kurs. Sportslig Også i år har vi arrangert ELFAG sykkelkarusell. Totalt 29 forskjellige deltagere og 10 av disse deltok på 4 eller flere ritt, som kvalifiserte til premie. Sykkeltrimmen hadde samme fasong som i fjor. 30 deltok, 26 som klarte kravet til 8 av 10 poster, som kvalifiserte til premie. Har arrangert 'tirsdagsball Volleyball' i Kiempen med meget bra deltagelse. Arrangert Volleyballs-turnering 6. dag Jul. 8 lag deltok. Oppstart av spinning med kjempe stor suksess.

11 Premiering/Pokaler Premiering sykkelkarusell. Premiering sykkeltrim, første premie verdi kr fra Inter-Sport Røros. Orienteringsgruppa Styret i orienteringsgruppa har bestått av: Jon Inge Breen (leder), Trude Hånes (sekretær), Hanne Kristin Stenmo, Kristin Dragmyrhaug, Jogeir Mylius og Hans Skogås (styremedlemmer). Henning Dragmyrhaug har vært med som ungdomsrepresentant. Det er avholdt 4 møter med 18 protokollførte saker. Aktiviteter Sesongen 2014 har som vanlig vært preget av bra aktivitet lokalt med vanlig oppslutning rundt treningsløpene, turorientering og sommertrim. Vi arrangerte 7 treningsløp med til sammen 186 starter (gjennomsnitt 27 deltagere pr løp). Tallene viser her en økning pr løp på 3 stk pr løp fra i fjor. Skolesprinten ble arrangert på Hessdalskjølen 4.juni for 47 elever i klasse fra Hov Skole. Årets sommertrim viser totalt 4149 noteringer som er 564 flere noteringer enn i I årets turorientering klarte 33 deltagere av 47 merkekravene til bronse (6 poster), sølv (12 poster) og gull 20 poster. Andre arrangement Sesongen 2014 var det første på lenge uten karusell-løp, kretsløp eller nasjonale løp i regi av Ålen I.L. o-gruppa. 2-Dagers Fjellorientering etterspørres fortsatt uformelt av mange tidligere deltagere fra hele landet. 2.dagers fjellorientering ble sist arrangert i Kommer det mer formelle skriftlige henvendelser bør det kanskje vurderes om vi skal sette arrangementet på handlingsplanen. Etter drøfting i hovedlagets årsmøte i februar 2011 ble o-gruppa etter vedtak bedt om å ta ansvar for igangsettelse av en prosess, for å utrede mulighetene for å videreføre arrangementet. Vedtaket var enstemmig. Våren 2011 ble det arrangert møte for å prøve å konstituere en ny arrangementsstab. Dette lyktes ikke. Siden våren 2011 har vi ikke hatt møteaktivitet knyttet til 2-Dagers Fjellorientering. Høsten 2014 ble vi forespurt om å ta på oss lørdagsløpet og søndagsløpet under Sommerløpene første helg i juli Vi arrangerer løpene 2. og 3. juli Konkurranser og resultater I aktivitetene vi tilbyr lokalt, er det plass til flere. Vi har noen gode kart og mye bra terreng som er ideelt for o-sport. Det er også plass til flere ålbygger i NØ-karusellen og nasjonale løp. Jon Inge Breen og Reidar Mylius var de eneste deltagere fra Ålen under Sommerløpene i Nord-Østerdal den første helga i juli. Jon Inge Breen ble nr 2 (6) i klasse H45 i langdistanseløpet i Dalsbygda. Reidar Mylius vant klasse H75 (5). Reidar Mylius deltok også i mellomdistanseløpet dagen før og ble nr 3 (6) i klasse H75. Reidar Mylius deltok i alle løpene i NØ-Karusellen og fikk sitt beste resultat med 1.plass på Røros i det avsluttende løpet som også var NØ-Mesterskap. Jon Inge Breen deltok i 5 løp og fikk beste enkeltresultat med 1.plass (3) i Dalsbygda. Jon Inge Breen var eneste deltager i KM i Malvik og ble nr 7 (14) i klasse H45. Ingrid Gjersvold deltok i Høstløpet i Børsa og tok 1.plass (3) i klasse D45. Økonomi Regnskapet viser et overskudd på kr som er en bedring på ca i forhold til fjoråret. Overskuddet skyldes hovedsakelig lavere kostnader, ca lavere enn fjoråret og 6,000 lavere

12 enn budsjettert. Sum inntekter er ved slutten av året på kr som er ca mer enn året før. Innestående i bank ved utgangen av året er kr O-gruppas økonomi vurderes derfor som fortsatt god. Visjoner Det som blir viktig framover blir å bygge ut kompetanse innen laget på områder som løypelegging, tidtaking og digitalt kartarbeid (OCAD). Dette er kjerneområder der kompetansen må bygges ut til å gjelde flere personer dersom o-sporten skal videreutvikles i Ålen Idrettslag. Løypelegging i lokale treningsløp er god trening og inspirerende for egen deltagelse i andre løp. Vi må se på hvordan vi skal klare å involvere nye til slike oppgaver. Sluttord O-gruppa vil takke alle de som på en eller annen måte har bidratt til at vi kunne gjennomføre våre aktiviteter. Spesielt takk til samarbeidspartnere som har støttet opp om våre arrangement, og til grunneiere og rettighetshavere som velvillig har stilt opp når de blir berørt av våre orienteringsløp. Jon Inge Breen, leder Alpint- og freestylegruppa Se vedlegg. Handlingsplan for hovedlaget 2014 status Oppgave Økonomistyring Drift av klubbhus Beskrivelse av oppgave Aktiv bruk av budsjettet i økonomistyringen. Regnskap presenteres for styret med jevne mellomrom. Skigruppa og fotballgruppa deler ansvaret for vask og renhold i klubbhuset. Ansvaret fordeles i forhold til sommer- og vinterhalvår. Kontaktperson Klubbhuset, avdekke og følge opp vedlikeholdsbehov, anskaffe felles rekvisita til drift av Klubbhuset mv. Tidspunkt for gjennomføring Hele året Hele året Ansvarlig Hovedstyret Skigruppa og fotballgruppa Styremedlem Status ved årsskifte Utført Delvis overtatt av administrator som bl.a. har foretatt en prisverdig rydding på kontoret! Arkiv/ utstyr Holde orden i arkiv og utstyr i klubbhuset. Sikring av arkivmateriale. Kontinuerlig Gruppene og administrator Arkiv avlåst Opprydning i rommet nede.

13 Inntektsbringende tiltak - samarb. avtaler Bestilling gjøres i regi av gruppene. Vedlikehold av eksisterende samarbeidsavtaler og inngåelse av nye. 17. mai arrangement. Fest 2. juledag. Samordne salg for å unngå kollisjoner. Arrangement i regi av styret. 2 ganger årlig Gruppene Hele året Hele året Lagsdrakter Sponsoransvarlig/ad ministrator Handballgr. Fotballgruppa Gruppene Hovedstyret Utført av alpint/freestyle+syk kelgr.-vår og håndball+fortballgr. høst. 2 ganger. Ny ordning: Ålen IL har inngått samarbeidsavtale med Intersport Røros om direktekjøp av lagsdrakter Vedlikehold av eksisterende utført, ble vakanse i rollen som sponsoransvarlig Inntektsbringende tiltakdugnader Medlemskontingent Offentlig tilskudd og støtte Idrettsskole Utdanning av ledere og trenere Fordelings -nøkkel Drift og vedlikehold av anlegg. Profilering Lokale aktivitetsmidler Æresbevisnings Innkreving av medlemskontingent. Ajourhold av medlemslister. Verving av nye medlemmer. Idrettsregistreringen Grasrotandelen, kommunale kulturmidler, MVA kompensasjon. Planlegge og gjennomføre idrettsskole 4-7 år. Allaktivitet over 8 vurderes. Arrangere aktivitetslederkurs ved behov og rette videre kurs mot særidrettene. Følge opp ny vedtatt fordelingsnøkkel av midler fra hovedlaget til gruppene. Drift og vedlikehold av eksisterende anlegg, utstyr og bygninger som Ålen IL har. Sette av vedlikeholdsmidler i budsjettet. Stoff til Bygdabladet. Synliggjøring i lokalpressen. Lagets hjemmesider. Facebook. Hele året Januar Vinter/vår Høst/vinter 2013 Hele året 2 utbetaling pr gruppe 2013 Budsjettere 2014 Hele året Hele året Administrator og hovedstyret Administrator og gruppeledere Koordinator og hovedstyret Hovedstyret og gruppene Gruppene Hovedstyret Gruppene Hovedstyret Gruppene, hovedstyret og koordinator Ikke utført ettet styrevedtak). Basistrening er utført. Utført i regi av gruppene. Følge opp vedtatte regler/retningslinjer for utmerkelser og stipend i Ålen il. I forkant av Hovedstyret

14 -komite Årsmøte Ålen il Oppdatert e registre Komme med forslag på kandidater til hovedstyret. Forberede årsmøte, igangsette valgkomite, frasigelse av verv og oppdatert medlemsliste. Annonsering. Produsere årsmøtedokumenter. Sikre oppdatert informasjon om Ålen il i aktuelle offentlige og idrettslige registre. - Brønnøysundregistrene - Idrettskretsen/idrettsforbundet. - Mattilsynet (pga. servering i Klubbh.) Samordne bruk av gruppenes utstyr i hallen. årsmøtet Januar Etter årsmøtet/ hele året Hovedstyret og administrator Hovedstyret og koordinator Flerbrukshall Kontinuerlig Hovedstyret Politiattester Spillemiddelsøknader Profilering Være rep. i aktuelle råd og utvalg Skaffe til veie politiattester på trenere og ledere. I samarbeid med Holtålen kommune. Flerbrukshall, kunstgressbane og Holla skianlegg. Samle profileringsbevis fra media, eget punkt i avtalen med våre hovedsamarbeidspartnere. En pott går direkte til gruppene alt etter hvor godt dette er gjennomført. Idrettsrådet Bygdabladet Hele året Primo 2014 Hele året Hele året Nestleder, administrator og gruppeledere Hovedstyret og gruppene Hovedstyret, gruppene Styreleder (valgt av styret) Styremedlem (valgt av st.) System for dette etablert. Søknad for 2014 er ikke sendt. HMS/ kvalitetssikring Trenerforum Ta vare på historisk materiale Utarbeide planer for internkontroll/kvalitetssikring på områdene: HMS: Klubbhus, anlegg, drift, hjertestarter/-kurs, sikkerhetskurs bassengvakter, sikringskurs. Følge opp gjeldende rutiner. Avholde møte for å samordne treningstider slik at Ålen il i størst mulig grad unngår kollisjon mellom ulike idretter. Etablere/systematisere historisk arkiv. Digitalisering av tidligere materiale Vår/høst Langtidsplan Hovedstyret, gruppene og administrator Styremedlem, gruppene Hovedstyret og administrator Service hjertestarter, utført Sikkerhetskurs basseng utført. Sikringskurs utført. Kurs på hjertestarter er planlagt. Førstehjelpskurs er planlagt. Utført Ikke utført

15 Organisasjonsgjennomgang Turløypemerking Organisasjonsgjennomgang Ålen IL som omfatter både organisatoriske og administrative funksjoner, bl.a. med på bakgrunn av valgkomiteens formann i brev av og drøftingene på årsmøtet. Administrator - utrede muligheten for å utvide administrasjonsstillingen fra 2015 Gjennomføre plan etter tilsagn fra Gjensidigestiftelsen 2014 Hovedstyret Utført i /2015 Hovedstyret/ Oppnevne utvalg i 2014 Utvidet til 50 % f.o.m Fått utsettelse til september Verdier i handlingsplanen Verdiord Leveregel Handling Status Spenstig Et lag med guts, tæl og mot Planlegge og gjennomføre større arrangement. Big Air påskeaften NM i skyting i 2015/2016 Trygt Artugt Bevisste ledere, trenere og foreldre som gir hjelp støtte og ros Lagets aktivitetstilbud skal favne og motivere til idrettsglede. Lagets verdier settes på dagsorden, og diskuteres med trenere/ledere MOT Fairplay Skape humør og idrettsglede Legge vekt på godt miljø og kameratskap. Treningssamlinger, cup`er, arrangement Utført Ennå ikke avklart om dette skal gjennomføre, men Ålen IL stiller seg positiv til deltakelse Utført Ålen IL er et MOT-idrettslag Laget har vært i kontakt med Siri Hegseth MOT ang. kursing av trenere/lagledere Utført, vesentlig element i gruppenes aktiviteter Utført i regi av flere grupper Innspill handlingsplan 2015: - Så raskt som mulig etter årsmøte bør det gjennomføres årlig opplæring i bruk av hjemmesiden. Ansv: webmaster - Videreutvikling av hjemmesida/strukturering. Ansv: Administrator i samarbeid med gruppelederne - Vurdere idrettsskole har vi nok tilbud pr nå? Vanskelig også å rekruttere ledere til dette, jf i år. Bør diskuteres! - Kurs i hjertestarter bør gjennomføres. Dette kurset er allerede betalt, og gir kursing av 20 personer. I tillegg bør det vurderes gjennomføring av førstehjelpskurs for trenere og lagledere (kanskje utvides til foreldre og utøvere). Tilbud er innhentet, og Røde Kors har veldig gunstige og gode kurs.

16 Sluttord fra styret Ålen IL er kommunens største lag og forening. Aktiviteten i Ålen idrettslag er stor hele året. I forhold til innbyggertallet gir vi ett bredt tilbud innen mange idrettsgrener. Ålen IL er ett Spenstig, Trygt Og Artugt breddeidrettslag som man skal være stolt av å ha tilhørighet til. Det er derfor svært gledelig å se at våre tilbud, aktiviteter og ressurser gir muligheter til å hevde seg godt på både krets og nasjonalt nivå innen flere idretter. Med en så stor aktivitet og organisasjon er man helt avhengig av god gammeldags dugnadsånd. Det er tross alt en organisasjon som er basert på frivillighetsprinsippet med en total omsetning på nesten 3 millioner kroner. Så langt har dette fungert godt i Ålen IL, men man kan kanskje se antydninger til at det er en holdningsendring blant befolkningen. Man må derfor takke alle som har stilt opp for laget på alle mulige måter. Lokalsamfunnet er helt avhengig av ett velfungerende Idrettslag og Ålen IL bidrar sterkt for trivsel og utvikling av Kommunen. Det er derfor viktig at kommune og idrettslag spiller på samme lag. Holtålen Kommune er en stor bidragsyter til idretten gjennom sin storstilte utbygging av velfungerende anlegg. Takk til Holtålen Kommune. Vi vil takke våre samarbeidspartnere og annonsører som har støttet opp om arrangementene i tillegg til rene økonomiske bidrag, pengegaver og til grunneiere/rettighetshavere som har stilt velvillig opp når de er blitt berørt. Vi takker også hverandre for arbeidet som er nedlagt for tilrettelegging og ledelse av idrettslige aktiviteter i året som har gått, samt for alle de dugnadstimer som blir nedlagt i de ulike gruppene. Det er bred enighet om at Ålen idrettslag utgjør en meget viktig faktor i utvikling av lokalsamfunnet. Ålen, Olav Grønli Kjersti Forbord Jensås Stein Kåre Holden Charlotte Bratberg Marit Hegseth Anders Hegseth Jan Arild Sivertsgård Steinar Trondsetås Arild Hilmo Jon Inge Breen

17 Sak 4. Resultatregnskap 2014 Hovedlaget Noter 2014 Budsjett 2013 Budsjett SALG DRAKTER/UTSTYR SPONSORINNTEKTER TILSKUDD/KULTURMIDLER/GRASROTANDEL TURLØYPETILSAGN INNTEKTER MINIBUSS INNTEKTER FEST HUSLEIEINNTEKT LEIEINNTEKT MINIBUSS ANDRE INNTEKTER NATURSKADEFOND MEDLEMSKONTINGENT LODD-/LOTTERI INNTEKTER DUGNADER MVA-KOMPENSASJON SUM DRIFTSINNTEKTER RENTEINNTEKTER SUM TOTALE INNTEKTER VAREKJØP DRAKTER, UTSTYR, PREMIER KOSTNADER MINIBUSS KOSTNADER FEST LØNNINGER FERIEPENGER PÅLØPT LØNN, IKKE UTBETALT (93 741) ARBEIDSGIVERAVGIFT SOSIALE KOSTNADER OTP AVSKRIVNING MINIBUSS AVSKRIVNING FAST EIENDOM AVSKRIVNING ANLEGG AVSKRIVNING KART HUSLEIE LYS/VARME RENHOLD KOMMUNALE UTGIFTER LEIEKOSTNADER (1 081) REKVISITA/UTSTYR REP/VEDLIKEHOLD EDB-KOSTNADER LØYPEKJØRING VEDLIKEHOLD TURLØYPER REGNSKAPSHONORARER

18 6810 KONTORREKVISITA MØTER OG KURS TELEFONKOSTNADER PORTO DRIVSTOFF DRIFTSUTGIFTER BILER FORSIKRING/AVGIFTER KJØRETØY KM.GODTGJØRELSE ANNONSER REKLAME STØTTE TIL UNDERAVDELINGER EKSTRATILSKUDD FRA HL GAVER/KONTIGENTER VIDEREFØRT SPONSORINNTEKT FORSIKRINGER YRKESSKADEFORSIKRING - - (134) 7770 BANK OG KORTGEBYR OVERFØRING TIL H.TURFORENING ANDRE KOSTNADER TAP PÅ FORDRINGER SUM DRIFTSKOSTNADER RENTER KASSEKREDITT RENTER LEVERANDØRER SUM FINANSKOSTNADER OVERSKUDD (5 725) (49 990) BALANSE 2014 Hovedlaget EIENDELER NOTER KJØP AV EIENDOM TIDTAKERBU HOLDEN MALMPLASSEN KIRKHUSMOEN HOPPBAKKEN SYKKELCROSSBANE HÅNDBALLBANEN LYSLØYPE SKIANLEGG HOLDEN BILER ATV O-KART PC-UTSTYR 1 1

19 1282 SNØSCOOTER NM-KART ANDEL LOKALRADIOEN 1 1 SUM VARIGE DRIFTSMIDLER , KUNDEFORDRINGER SUM VARELAGER FORSKUDDSBET FORSIKRING ANDRE FORSK:BET KOSTNADER PÅLØPT LEIEINNTEKT PÅLØPT INNTEKT SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER KASSE SKATTETREKKSKONTO ANLEGGSKONTO SYKKELCROSSBANE NM-kart (HL) FOLIO KK SPESIALAVTALE SUM LIKVIDER SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL NOTER EGENKAPITAL HOVEDLAGET KORREKSJON EK SUM EGENKAPITAL RENTEFRITT LÅN HOLTÅLEN KOMM SUM LANGSIKTIG GJELD SKADEOPPGJØR FLOM LEVERANDØRER FORSKUDDSTREKK ARBEIDSGIVERAVGIFT AVSATT ARB.GIV.AVG./FERIEPENGER PÅLØPNE FERIEPENGER PÅLØPNE ANDRE KOSTNADER FORSKUDDSBETALT INNTEKT ANNEN KORTS.GJELD PÅLØPT LØNN SUM KORTSIKTIG GJELD

20 SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD NOTER 2014 NOTE 1 TILSKUDD/KULTURMIDLER/GRASROTANDEL Norsk tipping kr Kulturmidler kr LAM kr Tilskudd fysisk akt, basistrening kr kr NOTE 2 DRIFTSMIDLER Kjøp av eiendom Bokført verdi kr Årlig avskrivning kr Bokført verdi kr 1 Tidtakerbu Holden Bokført verdi kr Årlig avskrivning kr Bokført verdi kr Kirkhusmoen Adkomst og p-plass klubbhus, grunnarbeid tribune Levetid 8 år Bokført verdi kr Årlig avskrivning kr Bokført verdi kr Sykkelcrossbane Bokført verdi kr Årlig avskrivning kr Bokført verdi kr Skianlegg Holden Bokført verdi kr Årlig avskrivning kr Bokført verdi kr Biler (minibuss) Anskaffelseskost 2013 kr Tilskudd 2013 kr (9 000) Tilskudd/støtte 2014 kr (41 000) Omreg i 2014 kr 2 619

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb Årsmøte Stjørdal Golfklubb 2014 (Årsmøtepapirer 2013 fra styret) Klubbhuset, Hull 19, Stokkanv. 42, Stjørdal Torsdag 13. februar 2014, kl 1900 Styret ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen Side 1 av

Detaljer

Byåsenavisa 14. utgave April 2015

Byåsenavisa 14. utgave April 2015 Byåsenavisa 14. utgave April 2015 Premiedryss i langrenn O-sesongen i gang Olavstafetten Håndballhelg Marken Informasjon fra Byåsen IL Hovedlaget Byåsen idrettslag er et allianseidrettslag stiftet 30.

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Årsberetning 2014. Luka Radelic Stor NM 2014. Expressklassens nye Onsdagsseilas tettere og bedre! Ny profil i Stavanger Seilforening:

Årsberetning 2014. Luka Radelic Stor NM 2014. Expressklassens nye Onsdagsseilas tettere og bedre! Ny profil i Stavanger Seilforening: 2014 ÅRSBERET NING Å R B O K F O R S T A V A N G E R S E I L F O R E N I N G F E B R U A R 2 0 1 5 Årsberetning 2014 side 4-21 Rekruttering nytt opplegg for nybegynnere Ny profil i Stavanger Seilforening:

Detaljer

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb Årsmøte Stjørdal Golfklubb 2015 (Årsmøtepapirer 2014 fra styret) Klubbhuset, Hull 19, Stokkanv. 42, Stjørdal Torsdag 12. februar 2015, kl 1900 Styret ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen Side 1 av

Detaljer

Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014

Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014 Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014 Badet kulturtun 4 februar 2015 Årsmøte Agenda for årsmøtet 4. februar 2015: 1. Valg av møteleder og referent 2. Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll 3.

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009 2010.

Årsmelding og regnskap 2009 2010. Årsmelding og regnskap 2009 2010. FORORD Gymnastikk og Turn ditt førstevalg en idrett der alle lykkes. Kretsstyrets mandat er drift av kretsen og oppfølging av målene som kretstinget har vedtatt. I perioden

Detaljer

Bygg- og anleggsplan Høringsutkast, datert 24.02.14

Bygg- og anleggsplan Høringsutkast, datert 24.02.14 Bygg- og anleggsplan Høringsutkast, datert 24.02.14 1.0 INNLEDNING/BAKGRUNN... 4 2.0 OM IDRETTSLAGET... 5 2.1 Kort historisk tilbakeblikk... 5 2.2 Organisering... 5 2.3 Medlemstall og aktive utøvere...

Detaljer

LISLEBY FOTBALLKLUBB

LISLEBY FOTBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK LISLEBY FOTBALLKLUBB Begeistring i nærmiljøet! 1 5 Vår hovedmålsetting er at Lisleby Fotballklubb skal være et viktig samlingspunkt i nærområdet, preget av stabilitet og kontinuitet. Vi skal

Detaljer

ÅRSBERETNINGER STJØRDAL FIK 2012

ÅRSBERETNINGER STJØRDAL FIK 2012 ÅRSBERETNINGER STJØRDAL FIK 2012 Styrets beretning for perioden 01.01.2012 31.12.2012 Styret Ivar Morten Hansen Pål Aavik Olaf Lydvo, styremedlem Magnar Forbord, styremedlem Turid Aas, styremedlem Anne-Marit

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn Leder: Kjetil Fosse, Bjørkedalsvegen 234, 3948 Porsgrunn E-post: Kjetil.fosse1975@gmail.com,

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer

BREDDEFOTBALLENS UTFORDRINGER SETT FRA ET KLUBBPERSPEKTIV

BREDDEFOTBALLENS UTFORDRINGER SETT FRA ET KLUBBPERSPEKTIV BREDDEFOTBALLENS UTFORDRINGER SETT FRA ET KLUBBPERSPEKTIV INNHOLD INNLEDNING KAPITTEL 1 1 Om Norsk Breddefotballforening KAPITTEL 2 2 Breddeidrettens rammebetingelser 2.1 Spillemidler 2.1.1 Fordeling av

Detaljer

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni Side1 Side2 Innholdsliste Side 2 Side 2-5 Side 6-8 Side 9-17 Side 18 Innholdsliste Dagsorden Vedlegg 1 politisk regnskap Vedlegg 2 handlingsplan Uttalelser EL & IT Ungdommens landsdekkende ungdomskonferanse

Detaljer

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE Troms Fotballkrets, oktober 2011 1 INNHOLD: 1. Organisasjonen a. Norges Fotballforbund b.

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Årsrapport. Snowboardforbundet 2011-2012 INNHOLDSFORTEGNELSE

Årsrapport. Snowboardforbundet 2011-2012 INNHOLDSFORTEGNELSE Årsrapport Snowboardforbundet 2011-2012 INNHOLDSFORTEGNELSE ADMINISTRASJON, STYRE OG ØKONOMI s. 3 SNOWBOARDFORBUNDETS SAMARBEIDSAVTALER s. 3 STYRETS ARBEID s. 4 MARKED OG KOMMUNIKASJON s. 6 MEDIA PR s.

Detaljer

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Utgitt av Fordelingsutvalget Desember 2006 FORDELINGSUTVALGET ØKONOMIHÅNDBOK FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER Innhold Innledning... 3 1. Gode interne rutiner...

Detaljer

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK Spilleren den sentrale ressurs Det er AK`s overordnede mål å sette "spilleren" i sentrum for sin virksomhet. Dette betyr bl.a. at de sentrale mål og virkemidler må være

Detaljer

Fotball for alle og Fotball er moro.

Fotball for alle og Fotball er moro. Sportsplan Lysekloster Idrettslag Fotball 2015 1. Innledning 2. Ansvar og roller 3. Retningslinjer for opplæring 4. Oversikt over trenere og treningstider 5. Organisasjonsoppbygging 6. Målsetning 1. Innledning

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

ORGANISA ASJONSPLAN FOR STAVANGER HOCKEY

ORGANISA ASJONSPLAN FOR STAVANGER HOCKEY ORGANISASJONSPLAN FOR STAVANGER HOCKEY 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 4 Historikk... 4 Idrettslagets formål... 4 Visjon... 5 Verdigrunnlaget... 5 Virksomhetsideen... 5 Handlingsplan...

Detaljer

HVORDAN SKAPE ET BEDRE IDRETTS-OG AKTIVITETSTILBUD TIL BARN OG UNGE PÅ FJELL? - en kartlegging/spørreundersøkelse

HVORDAN SKAPE ET BEDRE IDRETTS-OG AKTIVITETSTILBUD TIL BARN OG UNGE PÅ FJELL? - en kartlegging/spørreundersøkelse HVORDAN SKAPE ET BEDRE IDRETTS-OG AKTIVITETSTILBUD TIL BARN OG UNGE PÅ FJELL? - en kartlegging/spørreundersøkelse Av Tom-Arne Winnæss og Trine Lise Brastad Hansen. Mai 2010 Innhold: 1 Kort om undersøkelsen

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Sportsplan. (Barne- og ungdomsfotballen samlet på det nye kunstgresset i Sørreisa) 3`stjernes idrettsglede vokser trygt i en solid klubb

Sportsplan. (Barne- og ungdomsfotballen samlet på det nye kunstgresset i Sørreisa) 3`stjernes idrettsglede vokser trygt i en solid klubb Sportsplan (Barne og ungdomsfotballen samlet på det nye kunstgresset i Sørreisa) 3`stjernes idrettsglede vokser trygt i en solid klubb Verdigrunnlag All aktivitet i SIL Fotball skal være basert på følgende;

Detaljer

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V*

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17.02.15/162.64 SENTRALSTYREMØTE 13.-15.02.2015 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 15/15 Referat Sentralstyremøtet 13.-15.februar 2015 Tilstede: Anders Garbom Backe (ikke sak 01/15 03/15),

Detaljer

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Prosjektrapport nr. 5/2007 Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Arbeid for økt likestilling i utvalgte kommuner på Agder May-Linda Magnussen Tittel Forfatter Likestilling: Prosesser og tiltak. Arbeid

Detaljer