ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag"

Transkript

1 ÅRSMØTE Ålen Idrettslag Tirsdag 10. mars 2015 klokken Messa i Hovet Velkommen! Lagets årsmeldinger, handlingsplaner og ev. aktivitetsplaner finner du på Våre hovedsamarbeidspartnere:

2 Ålen idrettslag- sakliste årsmøte Åpning 2. Godkjenning og konstituering a) Dirigent b) Referent c) 2 medlemmer til å underskrive protokoll 3. Behandle idrettslagets årsmelding Behandle Hovedlagets regnskap Behandle idrettslagets reviderte regnskap Fastsetting av medlemskontingent for Behandle hovedlagets budsjett for Forslag til endring av Organisasjonsplan for Ålen IL 9. Forslag til endring av gruppenavn for Alpint og Freestyle 10. Valg Valgkomiteens innstilling legges frem på møtet. a) Leder b) Nestleder c) Resten av medlemmene i hovedstyret. Hovedstyret skal bestå av: leder, nestleder, leder for hver gruppe, og minst 1 styremedlem d) 2 revisorer e) Leder og 4 medlemmer til valgkomite 2016 f) Representanter til ting og møter i de organisasjoner laget er tilsluttet I. Holtålen idrettsråd og årsmøte i Holtålen idrettsråd II. Bygdabladet for Ålen og Hessdalen g) Orientering om valg foretatt på gruppeårsmøtene Underveis vil det også bli innlagt pause med kaffe, brus og kake! (Det vises til idrettslagets nettsted og gruppenes undersider for komplette årsmeldinger og regnskaper).

3 Sak 3. Arsmelding for Alen idrettslag 2014 Generelt Formål og hovedmålsetting Ålen Idrettslag er et sjøleiende og uavhengig lag som skal arbeide for at bygdas innbyggere, ut fra egne ønsker og behov, gis mulighet til å utøve idrett i sunne former. Laget skal bidra til å bedre folks helse og trivsel og fremme samarbeid og kameratskap. Lagets formål er å drive idrett organisert av Norges Idrettsforbund. Laget kan bare ha personlige medlemmer. Delmål under hovedmålsettinger Å tilrettelegge for idrettsaktiviteter (aktiviteter som naturlig og tradisjonelt hører hjemme i bygda) på en slik måte at alle barn og unge skal kunne delta. Bidra til å skape positive opplevelser gjennom idrettsaktivitetene slik at man får lyst til å fortsette med fysisk aktivitet hele livet. Å sørge for at trening og ledelse av idrettsaktivitetene er slik at ferdigheter og positive holdninger utvikles. Bidra til å støtte utøvere som ønsker å satse på idretten sin ved deltakelse utover det lokale plan. At idrettslaget er en aktiv aktør i lokalsamfunnet. Medlemmer Laget hadde pr ca. 580 medlemmer. Dette er samme medlemstall for året før. Styrets sammensetning Styret har bestått av leder, nestleder og et styremedlem, samt gruppelederne i laget. Etter årsmøtet 2014 har styret i Ålen il bestått av: Leder Olav Grønli Nestleder Kjersti Forbord Jensås Styremedlem Stein Kåre Holden Styremedlemmer fra gruppene: Fotball Arild Hilmo Ski Jan Arild Sivertsgård Håndball Marit Hegseth Orientering Jon Inge Breen Sykkel Anders Hegseth Turn Charlotte Bratberg Alpint- og freestyle Steinar Trondsetås

4 Valgkomité Valgkomitéen har bestått av: Anita Engan, Jon Arne Engan, Tone Langmo, Hilde K. Grytbakk Revisor Marianne Bones fra Bårseth Regnskap AS Kontrollkomité Mette Nesvold og Ingrid Gjersvold Administrator Lagets administrator har forestått møteinnkallinger og vært styrets referent Nadya Engesvold fram t.o.m Monica Stølhaug f.o.m Møter Årsmøte 2014 ble gjennomført 6. mars i Messa Det ble holdt ekstraordinært årsmøte 9. April Det er avholdt 8 styremøter hvor 60 saker er behandlet. Representasjon Olav Grønli har vært lagets representant i Holtålen idrettsråd. Diverse administrativt Årsmøtepapirene inneholder en forkortet versjon av hver gruppes årsmeldinger. Dette for å gi en samlet oversikt over lagets totale aktiviteter i ett og samme dokument. Laget har egen hjemmeside som benyttes som kommunikasjonskanal overfor våre medlemmer, samarbeidspartnere, media og andre interesserte. I tillegg har Ålen il en egen Facebookside. Administrator Administratorstillingen er for Ålen IL helt avgjørende for at laget skal kunne fungere på en tilfredsstillende måte. Arbeidsoppgaver som ligger naturlig i stillingen er sekretæroppgaver, klargjøring til møter, ansvarlig for medlemskontingent og å være administrativ ressurs for styret. Like etter ekstraordinært årsmøte (på slutten av april 2014) kom laget i den uheldige situasjon at eksisterende administrator valgte å si opp sitt arbeidsforhold i Ålen IL. Laget mistet da en lojal, pliktoppfyllende, og veldig godt arbeidende person i Nadya Engesvold. Nadya s engasjement gikk ut juni, og 1. juli 2014 stod Ålen IL uten administrator.

5 Det ble vedtatt på styremøte at vi på nytt skulle utlyse stillingen som administrator i Ålen IL. Det ble også gjort et vedtak på at stillingsandelen skulle økes fra 20 til 50 %. Kjersti, Arild, og Olav fikk fullmakt til å gjennomføre ansettelsesprosessen. Ny administrator ble ansatt i løpet av august, med virkning fra 1. September Ålen IL fikk dermed en ny pliktoppfyllende, engasjert, og veldig trivelig ansatt i Monica Stølhaug. Sponsoransvarlig Det ble i 2014 utnevnt et eget sponsorutvalg bestående av 2 personer. En av personene ble valgt inn i styret i Ålen IL på ekstraordinært årsmøte, og en person ba i løpet av sommeren/høsten om å bli fritatt fra oppgaven som sponsoransvarlig. Dette betyr at Ålen IL pr. i dag ikke har sponsoransvarlig, noe som er veldig ugunstig. Administrator har i høst/vinter tatt ansvar for oppfølging av eksisterende sponsorer. Hun har jobbet veldig godt med å fornye avtaler, samt få oversikt over hvilke avtaler som ligger til grunn mellom Ålen IL og våre sponsorer og samarbeidspartnere. Samarbeidsavtaler Rørosbanken og Haltdalen Sparebank har også i 2014 fungert godt som våre viktigste hovedsamarbeidspartnere. Samarbeidet fungerer etter intensjonene, og bankene utviser en positiv og konstruktiv grad av fleksibilitet når dette etterspørres fra lagets side. I tillegg har vi hatt formelle samarbeidsavtaler fra følgende bedrifter i 2014: Aktiv Eiendom, Bergstaden Elektro, HÅG ASA, Coop Oppdal avd. Ålen, J. Tronsaunet El-installasjon AS, Kjellmark AS, Meta AS, Protex AS, Røros Bruk, Røros Aut. Trafikkskole, RGO BA, Skogås Transport AS, Intersport Røros, Arbeidets Rett, Bergstaden Bygg, Byggmakker Røros, Gauldal Energi, Holtålen Kommune, Rimi Ålen, Toyota Slettum Bil, Ole P. Bakken, AJ Sandnes Bygg, Trønderenergi, Trimtex, Bergstaden Trelast AS. Særgrupper har i tillegg skaffet seg noen sponsorer under enkeltarrangement, samt støtte ved annonsering og premieutdeling. Avtalene innebærer forpliktelser for laget, og betyr mye for lagets økonomi. Pengene blir benyttet til å tilrettelegge for aktiviteter for alle aldersgrupper, men med et ekstra fokus på barn og unge. Slik mener vi at Ålen IL bidrar til utviklingen av et positivt lokalsamfunn med trygge oppvekstvilkår og gode aktivitetstilbud. Økonomi Ålen il er avhengig av et forutsigbar og godt inntektsnivå for å holde det brede aktivitetstilbudet vi tilbyr i dag. For hovedlaget er samarbeidsavtaler og offentlige tilskudd med bakgrunn i medlemskap i Ålen il og aktiv deltagelse i de ulike særidrettene svært viktige inntektskilder. Sportslig aktivitet og arrangement skjer i all hovedsak i regi av gruppene, som med stor dugnadsinnsats skaper omsetning og driftsmidler. Økonomistyring i alle ledd er viktig for å sikre likviditet til løpende drift og økonomisk trygghet ved planlegging av nye aktiviteter. Hovedlaget hadde i 2014 driftsinntekter på kr ,- og -utgifter på kr ,- hvilket medførte et overskudd på kr ,- De totale driftsinntektene som utgjør sponsor inntekter, arrangements- og dugnadsinntekter, medlems- og treningsavgifter, renteinntekter med mer er på kr ,- for Ålen IL i sin

6 helhet og samlet resultat (overskudd) for Ålen IL i 2014 er på kr ,- Idrettsskole/Basistrening Det ble vedtatt i styret ikke å gjennomføre idrettsskole i Dette på grunn av et allerede høyt aktivitetsnivå/tilbud for den aktuelle aldersgruppen. Vi mener likevel at dette bør vurderes videre i Basistrening er et tiltak som grunner i vanlig fysisk aktivitet, og vil bli forsøkt tilpasset forskjellige nivåer etter deltakerens fysikk. Dette er ett tiltak som har vært etterspurt i flere år som Ålen IL fant naturlig at kom i gang i Kiempen. Denne aktiviteten ble første gang gjennomført en gang pr. uke i løpet av høsten 2013, og vinteren Alle gruppene deltar med instruktører/trenere. Denne aktiviteten er et tilbud til alle lagets medlemmer som i dag deltar innen en idrettsgren, de som vil holde seg litt i form og/eller de som ikke har vært i fysisk aktivitet de siste årene. Gruppenes årsmeldinger forkortet versjon Håndballgruppa Styret har bestått av: Leder: Marit Hegseth Nestleder: Line Evenås Sekretær: Mette Kirkhus Kasserer: Margrethe Engan Gjære Styremedlem: Marit Stene Styremedlem: Jorunn Anita Kirkhus Møter: Styret har i 2014 avholdt 8 styremøter og behandlet saker angående håndballgruppas aktivitet og økonomi. SMS og e-post brukes flittig mellom møtene for å holde alle a jour med informasjon. Handlingsplanen viser arbeidsoppgavene med måloppnåelse. Håndballgruppa har vært representert på styremøtene i Ålen IL, på klubbledermøter i regionen, regionstinget i håndball og på Håndballforum, samt møter angående Dansegalla i samarbeid med Brekken og Glåmos. I tillegg deltar vi på møter med Røros IL ang. samarbeidslagene våre. Vi har avholdt foreldremøter og trenermøte. Økonomi: Inntektskilder: Overføring fra Hovedlaget, dansegalla, 17. mai kaffe/kake-salg, arrangement/ turneringer i Hovet Ålen, treningsavgifter og varetelling Rimi er våre største inntektskilder. Ved bortfall av inntekter her vil vi kanskje måtte øke treningsavgiftene eller ha flere dugnader. Det ble i 2014 et overskudd på kr ,-. Lagene og dommere: Vi stiller lag i aldersklassene mini til J14. Vi har inneværende sesong ett guttelag i serie, noe vi håper vi vil fortsette med også fremover. Færre spillere i J13- og 14-årsklassen, gjør at vi på disse to lagene stiller med samarbeidslag med Røros. Her deles treningene mellom Ålen og Røros. Til

7 sammen deltar 73 jenter og gutter fra Ålen, Haltdalen og Røros på organiserte håndballtreninger, samt at vi har et veterandamelag som fremdeles trener en dag i uka. Vi har denne sesongen to aktive dommere, som står på for klubben og håndballidretten. Behov for rekrutering på dommersiden er påkrevet Sluttord: Styret i Ålen IL Håndballgruppa takker trenere, oppmenn og dommere for deres beundringsverdige arbeidsinnsats i året som har gått. Det rettes en stor takk til foreldrene/foresatte som har stilt opp på dugnader og arrangementer for håndballgruppa. Vi takker også for økonomiske bidrag fra sponsorer og hovedlaget, noe som er med og bidrar til gruppas aktivitet. Marit Hegseth, leder Fotballgruppa Leder : Arild Hilmo Nestleder : Jon Lars Skjefte Kasserer/ regnskap : Kristine T Langeng Styremedlem: Eivind D. Andersen Styremedlem/ Material: Ann Bente G. Drøyvollsmo Styremedlem/ sekretær: Monica Aunmo Engan I tillegg har vi hatt god hjelp av: Lars Morten Sivertsvoll, Terje Moan, Lyder Moan, John Kåre Engesvoll, Jon Arne Engan, Per Olav Lian, Håvard Mølmann, Stig Østby, Hanne Asen, Rigmor Hilmo, Marion Gjersvold, Astri Megård og Marita Engesvoll For å nevne noen. Sportslig Vi har i år stilt med tot. 15 lag, og ca 170 aktive spillere, med trenere, oppmenn og styret er det ca som er engasjert innen fotballen i Ålen il. Økonomi Økonomisk ble det I år ca I underskudd etter ett overskudd på ca året før. Litt feil budsjettering og svikt I inntektene, samt at vi har vært litt for ettergivende på noen områder får ta skylden for dette. Vi har arr. 2 juledagsfest, Arr Tine fotballskole, hatt godt kiosksalg på Kirkhusmoen og overføring fra hovedlaget. Oppsummering Sesongen 2014 ble som året før en spennende og hektisk sesong med en liten nedgang av antall spillere fra året før, vi skulle absolutt klart og fått i gang ett årlig arr. Som har kunnet gitt oss en sikker inntekt slik at vi kunne utviklet Kirkhusmoen arena enda mere. Sportslig så var microlagene på microturneringer og os cup, minilagene var med i lokal seriespill, og på os-cup års lag var med i seriespill og Storsjøcup, foruten g 14 som var på Bergstad-cup. J16 spilte i 1.div og var med og kjempet om kretsens pokal helt til siste kamp. Herrer senior stilte med 2. lag i 6 div. Der de kom på 2. og 7. plass. De var også på div turneringer+ treningsleir til Kristiansund

8 Damelaget spilte i 3. div vår og 4 div høst, og endte på 2. plass der. de deltok også på Væktarstuacup. Til slutt vil jeg takke alle styremedlemmene for engasjerende og velvillig jobb i året som gikk og satser på att vi får det spenstig, trygt og artugt med alle fotballinteresserte også neste år. Arild Hilmo, leder Skigruppa Styret i skigruppa har bestått av Jan Arild Sivertsgård (leder), Ranveig Aas (sekretær), Arne Moholdt (kasserer), Jens Erik Trøen,Stein Botnan og Bjørn Magne Jensås (styremedlemmer). Skigruppa har viktige underutvalg bestående av sportslig utvalg, trenere, oppmann, foreldregruppe og nettansvarlig. Skigruppa tilbyr treningsopplegg tilpasset ulike aldersgrupper gjennom sesongen/året. Trening kombinert med sosiale aktiviteter er viktig for godt miljø, som igjen bidrar til både bredde og gode resultater. Vi tror skilek er viktig for både skiglede og videre rekruttering, og gleder oss over en ny sesong med god deltagelse på vår skilek. Arrangement 5 lysløyperenn inkludert skicross i Ålen Skisenter Lagsmesterskap på Holla skistadion Turrennet Bør Børson 2014 Vintertrim Sesongavslutning med premieutdeling Svenhukrennet 2014 Hyggekveld i Hovet med Tor Gotaas, Oddvar Brå med flere Andre dugnader Bassengdrift Utkjøring av årsmelding for Fjellstyret Vedlikehold av Bør Børson-løypa Vedlikehold av lysløypa Vedlikehold/ omlegging løypetrase Holla Beising av tidtakerbu og Wc i Holla Utvidet P-plass i Holla Dopapirsalg i 3 omganger Salg av adventskalendere Salg av Skikretsens Lodd Samlinger Treningssamling i Ålen Skisamling i Ramundberget 4 juniorer deltatt på kretsens åpne samlinger, Arrangement Ålbyggsprinten måtte igjen avlyses pga snømangel. Turrennet Bør Børson ble arrangert med liten deltagelse. Svenhukrennet ble arrangert av Ålen i 2014 med god deltagelse Konkurransesesong / resultater 2014 Skigruppa kan også i 2014 vise til gode resultater av vårt lille skimiljø i Ålen. Konkurransesesongen har bestått av deltagelse i både sone- og kretsrenn, turrenn, ST-cup, KM, Midt Norsk mesterskap, Norges Cup, Hovedlandsrenn, Ungdommens Holmenkollstafett, NM junior. Følgende oversikt viser resultater som Ålen il kan være stolt over:

9 ST cup sammenlagt: G 16 Vegard Sivertsgård nr 2. KM fri: Sølv til Vegard Sivertsgård. Midt Norsk Mesterskap Steinkjer: Gull og sølv til Vegard Sivertsgård i Normal Distanse/Fri distanse Hovedlansrenn Gåsbu: Vegard Sivertsgård nr 12 i sprint og 3 plass stafett for Sør Trøndelag Økonomi Skigruppa har i 2014 hatt inntekter på kr og kr i utgifter. Regnskapet viser et overskudd på kr Det skal bemerkes at skigruppa har «utestående» fakturaer for regnskapsår 2014 på ca som kommer til å bli belastet på «netto overskudd 2014 blir på ca ,» om alt ble mottatt og belastet riktig. Jan Arild Sivertsgård, leder Turngruppa Styret har bestått av: Leder: Charlotte Bratberg, Sekretær: Karina Thørn Aasheim, Kasserer: Jorun Engan, Styremedlemmer: Stina Hofstad og Siv Kjerstin Sjøvold Hov. Møter 12 styremøter i tillegg til uformelle møter rundt turnstevnet og inntektsbringende arbeid. Charlotte har i tillegg deltatt på hovedlagets styremøter. Aktiviteter Turngruppas hovedaktivitet i 2014 var barnekretsturnstevnet på Ørlandet. Laget deltok med totalt ca 40 personer inkl. turnere, ledere og trenere. Medaljer og plaketter ble utdelt på stevnet. Ungdomsturnstevnet ble arrangert i Orkanger. 31.oktober- 2.november. Ellers hadde vi hyggekveld i Hovet, Mai Alle turnerne deltok og det ble et vellykket, inntektsbringende arrangement for turngruppa. Treninger 2014 Turngruppa har i 2014 gjennomført treningspartier for jenter 7-18 år. Det har også vært et samarbeid med Ålen Freestyle høsten Trenere har vært: Astrid Aasen, Britt Irene Jensås, Bodil Riise, Rebecca Hansen, Marit Johanne Bergan, Monica Hov, Bente T.Berg, Anette Hov, Vibecke Engesvold, Kari Lie. Dame/mosjon: Berit Flagestad/Ingerd Aasen. Økonomi Gruppas hovedinntekter er treningsavgiftene, utkjøring av søppelsekker, sokkesalg flere ganger i løpet av året og kakelotteri. Hovedlaget overfører også penger. Utgifter er 2 stevner, gaver til trenerne, leie av Hovet, betaling til regnskapskontor, sikringskurs med reise og opphold.

10 Sluttord Turnåret 2014 har stort sett forløpt som planlagt. Rekruttering av trenere er en generell utfordring. I tillegg til å få tilbud for voksne i gang igjen, er det et ønske å få inn mannlige trenere og få i gang et gutteparti igjen. På kurs og kompetansesida trenger vi alltid mer. Det er viktig å ha kurs lagt til nærområdet. Skaffe inntekter må det stadig jobbes med. Viktig å være kreativ og tenke i nye baner. Styret vil rette en stor takk til trenerne som stilte opp i Likeledes til ledere, foreldre og sponsorer som gjør det mulig å gi et godt turn- og trimtilbud til medlemmene i laget. Vi takker alle samarbeidspartnere for god hjelp, støtte og godt samarbeid i Charlotte Bratberg, leder Sykkelgruppa Styret i Sykkel-gruppa bestod av Anders Hegseth Leder Ove Drøyvollsmo Sportslig leder Paul Uijting Sekretær Geir Kirkhus Styremedlem Jørn Atle Vårhus Styremedlem Møter og tilstelning Det er i den aktuelle perioden avholdt 2 styremøter. Vi har vært representert på styremøta i Ålen I. L. Hadde premieutdeling fra sykkelkarusell/sykkeltrim i Klubbhuset med bra oppmøte. Gullegget ble avsluttet, av arrangør NEA Radio. Sosialt samvær og bevertning i forbindelse med sykkelkarusell/sykkeltrim. Kurs og utdanning Ingen har deltatt på kurs. Sportslig Også i år har vi arrangert ELFAG sykkelkarusell. Totalt 29 forskjellige deltagere og 10 av disse deltok på 4 eller flere ritt, som kvalifiserte til premie. Sykkeltrimmen hadde samme fasong som i fjor. 30 deltok, 26 som klarte kravet til 8 av 10 poster, som kvalifiserte til premie. Har arrangert 'tirsdagsball Volleyball' i Kiempen med meget bra deltagelse. Arrangert Volleyballs-turnering 6. dag Jul. 8 lag deltok. Oppstart av spinning med kjempe stor suksess.

11 Premiering/Pokaler Premiering sykkelkarusell. Premiering sykkeltrim, første premie verdi kr fra Inter-Sport Røros. Orienteringsgruppa Styret i orienteringsgruppa har bestått av: Jon Inge Breen (leder), Trude Hånes (sekretær), Hanne Kristin Stenmo, Kristin Dragmyrhaug, Jogeir Mylius og Hans Skogås (styremedlemmer). Henning Dragmyrhaug har vært med som ungdomsrepresentant. Det er avholdt 4 møter med 18 protokollførte saker. Aktiviteter Sesongen 2014 har som vanlig vært preget av bra aktivitet lokalt med vanlig oppslutning rundt treningsløpene, turorientering og sommertrim. Vi arrangerte 7 treningsløp med til sammen 186 starter (gjennomsnitt 27 deltagere pr løp). Tallene viser her en økning pr løp på 3 stk pr løp fra i fjor. Skolesprinten ble arrangert på Hessdalskjølen 4.juni for 47 elever i klasse fra Hov Skole. Årets sommertrim viser totalt 4149 noteringer som er 564 flere noteringer enn i I årets turorientering klarte 33 deltagere av 47 merkekravene til bronse (6 poster), sølv (12 poster) og gull 20 poster. Andre arrangement Sesongen 2014 var det første på lenge uten karusell-løp, kretsløp eller nasjonale løp i regi av Ålen I.L. o-gruppa. 2-Dagers Fjellorientering etterspørres fortsatt uformelt av mange tidligere deltagere fra hele landet. 2.dagers fjellorientering ble sist arrangert i Kommer det mer formelle skriftlige henvendelser bør det kanskje vurderes om vi skal sette arrangementet på handlingsplanen. Etter drøfting i hovedlagets årsmøte i februar 2011 ble o-gruppa etter vedtak bedt om å ta ansvar for igangsettelse av en prosess, for å utrede mulighetene for å videreføre arrangementet. Vedtaket var enstemmig. Våren 2011 ble det arrangert møte for å prøve å konstituere en ny arrangementsstab. Dette lyktes ikke. Siden våren 2011 har vi ikke hatt møteaktivitet knyttet til 2-Dagers Fjellorientering. Høsten 2014 ble vi forespurt om å ta på oss lørdagsløpet og søndagsløpet under Sommerløpene første helg i juli Vi arrangerer løpene 2. og 3. juli Konkurranser og resultater I aktivitetene vi tilbyr lokalt, er det plass til flere. Vi har noen gode kart og mye bra terreng som er ideelt for o-sport. Det er også plass til flere ålbygger i NØ-karusellen og nasjonale løp. Jon Inge Breen og Reidar Mylius var de eneste deltagere fra Ålen under Sommerløpene i Nord-Østerdal den første helga i juli. Jon Inge Breen ble nr 2 (6) i klasse H45 i langdistanseløpet i Dalsbygda. Reidar Mylius vant klasse H75 (5). Reidar Mylius deltok også i mellomdistanseløpet dagen før og ble nr 3 (6) i klasse H75. Reidar Mylius deltok i alle løpene i NØ-Karusellen og fikk sitt beste resultat med 1.plass på Røros i det avsluttende løpet som også var NØ-Mesterskap. Jon Inge Breen deltok i 5 løp og fikk beste enkeltresultat med 1.plass (3) i Dalsbygda. Jon Inge Breen var eneste deltager i KM i Malvik og ble nr 7 (14) i klasse H45. Ingrid Gjersvold deltok i Høstløpet i Børsa og tok 1.plass (3) i klasse D45. Økonomi Regnskapet viser et overskudd på kr som er en bedring på ca i forhold til fjoråret. Overskuddet skyldes hovedsakelig lavere kostnader, ca lavere enn fjoråret og 6,000 lavere

12 enn budsjettert. Sum inntekter er ved slutten av året på kr som er ca mer enn året før. Innestående i bank ved utgangen av året er kr O-gruppas økonomi vurderes derfor som fortsatt god. Visjoner Det som blir viktig framover blir å bygge ut kompetanse innen laget på områder som løypelegging, tidtaking og digitalt kartarbeid (OCAD). Dette er kjerneområder der kompetansen må bygges ut til å gjelde flere personer dersom o-sporten skal videreutvikles i Ålen Idrettslag. Løypelegging i lokale treningsløp er god trening og inspirerende for egen deltagelse i andre løp. Vi må se på hvordan vi skal klare å involvere nye til slike oppgaver. Sluttord O-gruppa vil takke alle de som på en eller annen måte har bidratt til at vi kunne gjennomføre våre aktiviteter. Spesielt takk til samarbeidspartnere som har støttet opp om våre arrangement, og til grunneiere og rettighetshavere som velvillig har stilt opp når de blir berørt av våre orienteringsløp. Jon Inge Breen, leder Alpint- og freestylegruppa Se vedlegg. Handlingsplan for hovedlaget 2014 status Oppgave Økonomistyring Drift av klubbhus Beskrivelse av oppgave Aktiv bruk av budsjettet i økonomistyringen. Regnskap presenteres for styret med jevne mellomrom. Skigruppa og fotballgruppa deler ansvaret for vask og renhold i klubbhuset. Ansvaret fordeles i forhold til sommer- og vinterhalvår. Kontaktperson Klubbhuset, avdekke og følge opp vedlikeholdsbehov, anskaffe felles rekvisita til drift av Klubbhuset mv. Tidspunkt for gjennomføring Hele året Hele året Ansvarlig Hovedstyret Skigruppa og fotballgruppa Styremedlem Status ved årsskifte Utført Delvis overtatt av administrator som bl.a. har foretatt en prisverdig rydding på kontoret! Arkiv/ utstyr Holde orden i arkiv og utstyr i klubbhuset. Sikring av arkivmateriale. Kontinuerlig Gruppene og administrator Arkiv avlåst Opprydning i rommet nede.

13 Inntektsbringende tiltak - samarb. avtaler Bestilling gjøres i regi av gruppene. Vedlikehold av eksisterende samarbeidsavtaler og inngåelse av nye. 17. mai arrangement. Fest 2. juledag. Samordne salg for å unngå kollisjoner. Arrangement i regi av styret. 2 ganger årlig Gruppene Hele året Hele året Lagsdrakter Sponsoransvarlig/ad ministrator Handballgr. Fotballgruppa Gruppene Hovedstyret Utført av alpint/freestyle+syk kelgr.-vår og håndball+fortballgr. høst. 2 ganger. Ny ordning: Ålen IL har inngått samarbeidsavtale med Intersport Røros om direktekjøp av lagsdrakter Vedlikehold av eksisterende utført, ble vakanse i rollen som sponsoransvarlig Inntektsbringende tiltakdugnader Medlemskontingent Offentlig tilskudd og støtte Idrettsskole Utdanning av ledere og trenere Fordelings -nøkkel Drift og vedlikehold av anlegg. Profilering Lokale aktivitetsmidler Æresbevisnings Innkreving av medlemskontingent. Ajourhold av medlemslister. Verving av nye medlemmer. Idrettsregistreringen Grasrotandelen, kommunale kulturmidler, MVA kompensasjon. Planlegge og gjennomføre idrettsskole 4-7 år. Allaktivitet over 8 vurderes. Arrangere aktivitetslederkurs ved behov og rette videre kurs mot særidrettene. Følge opp ny vedtatt fordelingsnøkkel av midler fra hovedlaget til gruppene. Drift og vedlikehold av eksisterende anlegg, utstyr og bygninger som Ålen IL har. Sette av vedlikeholdsmidler i budsjettet. Stoff til Bygdabladet. Synliggjøring i lokalpressen. Lagets hjemmesider. Facebook. Hele året Januar Vinter/vår Høst/vinter 2013 Hele året 2 utbetaling pr gruppe 2013 Budsjettere 2014 Hele året Hele året Administrator og hovedstyret Administrator og gruppeledere Koordinator og hovedstyret Hovedstyret og gruppene Gruppene Hovedstyret Gruppene Hovedstyret Gruppene, hovedstyret og koordinator Ikke utført ettet styrevedtak). Basistrening er utført. Utført i regi av gruppene. Følge opp vedtatte regler/retningslinjer for utmerkelser og stipend i Ålen il. I forkant av Hovedstyret

14 -komite Årsmøte Ålen il Oppdatert e registre Komme med forslag på kandidater til hovedstyret. Forberede årsmøte, igangsette valgkomite, frasigelse av verv og oppdatert medlemsliste. Annonsering. Produsere årsmøtedokumenter. Sikre oppdatert informasjon om Ålen il i aktuelle offentlige og idrettslige registre. - Brønnøysundregistrene - Idrettskretsen/idrettsforbundet. - Mattilsynet (pga. servering i Klubbh.) Samordne bruk av gruppenes utstyr i hallen. årsmøtet Januar Etter årsmøtet/ hele året Hovedstyret og administrator Hovedstyret og koordinator Flerbrukshall Kontinuerlig Hovedstyret Politiattester Spillemiddelsøknader Profilering Være rep. i aktuelle råd og utvalg Skaffe til veie politiattester på trenere og ledere. I samarbeid med Holtålen kommune. Flerbrukshall, kunstgressbane og Holla skianlegg. Samle profileringsbevis fra media, eget punkt i avtalen med våre hovedsamarbeidspartnere. En pott går direkte til gruppene alt etter hvor godt dette er gjennomført. Idrettsrådet Bygdabladet Hele året Primo 2014 Hele året Hele året Nestleder, administrator og gruppeledere Hovedstyret og gruppene Hovedstyret, gruppene Styreleder (valgt av styret) Styremedlem (valgt av st.) System for dette etablert. Søknad for 2014 er ikke sendt. HMS/ kvalitetssikring Trenerforum Ta vare på historisk materiale Utarbeide planer for internkontroll/kvalitetssikring på områdene: HMS: Klubbhus, anlegg, drift, hjertestarter/-kurs, sikkerhetskurs bassengvakter, sikringskurs. Følge opp gjeldende rutiner. Avholde møte for å samordne treningstider slik at Ålen il i størst mulig grad unngår kollisjon mellom ulike idretter. Etablere/systematisere historisk arkiv. Digitalisering av tidligere materiale Vår/høst Langtidsplan Hovedstyret, gruppene og administrator Styremedlem, gruppene Hovedstyret og administrator Service hjertestarter, utført Sikkerhetskurs basseng utført. Sikringskurs utført. Kurs på hjertestarter er planlagt. Førstehjelpskurs er planlagt. Utført Ikke utført

15 Organisasjonsgjennomgang Turløypemerking Organisasjonsgjennomgang Ålen IL som omfatter både organisatoriske og administrative funksjoner, bl.a. med på bakgrunn av valgkomiteens formann i brev av og drøftingene på årsmøtet. Administrator - utrede muligheten for å utvide administrasjonsstillingen fra 2015 Gjennomføre plan etter tilsagn fra Gjensidigestiftelsen 2014 Hovedstyret Utført i /2015 Hovedstyret/ Oppnevne utvalg i 2014 Utvidet til 50 % f.o.m Fått utsettelse til september Verdier i handlingsplanen Verdiord Leveregel Handling Status Spenstig Et lag med guts, tæl og mot Planlegge og gjennomføre større arrangement. Big Air påskeaften NM i skyting i 2015/2016 Trygt Artugt Bevisste ledere, trenere og foreldre som gir hjelp støtte og ros Lagets aktivitetstilbud skal favne og motivere til idrettsglede. Lagets verdier settes på dagsorden, og diskuteres med trenere/ledere MOT Fairplay Skape humør og idrettsglede Legge vekt på godt miljø og kameratskap. Treningssamlinger, cup`er, arrangement Utført Ennå ikke avklart om dette skal gjennomføre, men Ålen IL stiller seg positiv til deltakelse Utført Ålen IL er et MOT-idrettslag Laget har vært i kontakt med Siri Hegseth MOT ang. kursing av trenere/lagledere Utført, vesentlig element i gruppenes aktiviteter Utført i regi av flere grupper Innspill handlingsplan 2015: - Så raskt som mulig etter årsmøte bør det gjennomføres årlig opplæring i bruk av hjemmesiden. Ansv: webmaster - Videreutvikling av hjemmesida/strukturering. Ansv: Administrator i samarbeid med gruppelederne - Vurdere idrettsskole har vi nok tilbud pr nå? Vanskelig også å rekruttere ledere til dette, jf i år. Bør diskuteres! - Kurs i hjertestarter bør gjennomføres. Dette kurset er allerede betalt, og gir kursing av 20 personer. I tillegg bør det vurderes gjennomføring av førstehjelpskurs for trenere og lagledere (kanskje utvides til foreldre og utøvere). Tilbud er innhentet, og Røde Kors har veldig gunstige og gode kurs.

16 Sluttord fra styret Ålen IL er kommunens største lag og forening. Aktiviteten i Ålen idrettslag er stor hele året. I forhold til innbyggertallet gir vi ett bredt tilbud innen mange idrettsgrener. Ålen IL er ett Spenstig, Trygt Og Artugt breddeidrettslag som man skal være stolt av å ha tilhørighet til. Det er derfor svært gledelig å se at våre tilbud, aktiviteter og ressurser gir muligheter til å hevde seg godt på både krets og nasjonalt nivå innen flere idretter. Med en så stor aktivitet og organisasjon er man helt avhengig av god gammeldags dugnadsånd. Det er tross alt en organisasjon som er basert på frivillighetsprinsippet med en total omsetning på nesten 3 millioner kroner. Så langt har dette fungert godt i Ålen IL, men man kan kanskje se antydninger til at det er en holdningsendring blant befolkningen. Man må derfor takke alle som har stilt opp for laget på alle mulige måter. Lokalsamfunnet er helt avhengig av ett velfungerende Idrettslag og Ålen IL bidrar sterkt for trivsel og utvikling av Kommunen. Det er derfor viktig at kommune og idrettslag spiller på samme lag. Holtålen Kommune er en stor bidragsyter til idretten gjennom sin storstilte utbygging av velfungerende anlegg. Takk til Holtålen Kommune. Vi vil takke våre samarbeidspartnere og annonsører som har støttet opp om arrangementene i tillegg til rene økonomiske bidrag, pengegaver og til grunneiere/rettighetshavere som har stilt velvillig opp når de er blitt berørt. Vi takker også hverandre for arbeidet som er nedlagt for tilrettelegging og ledelse av idrettslige aktiviteter i året som har gått, samt for alle de dugnadstimer som blir nedlagt i de ulike gruppene. Det er bred enighet om at Ålen idrettslag utgjør en meget viktig faktor i utvikling av lokalsamfunnet. Ålen, Olav Grønli Kjersti Forbord Jensås Stein Kåre Holden Charlotte Bratberg Marit Hegseth Anders Hegseth Jan Arild Sivertsgård Steinar Trondsetås Arild Hilmo Jon Inge Breen

17 Sak 4. Resultatregnskap 2014 Hovedlaget Noter 2014 Budsjett 2013 Budsjett SALG DRAKTER/UTSTYR SPONSORINNTEKTER TILSKUDD/KULTURMIDLER/GRASROTANDEL TURLØYPETILSAGN INNTEKTER MINIBUSS INNTEKTER FEST HUSLEIEINNTEKT LEIEINNTEKT MINIBUSS ANDRE INNTEKTER NATURSKADEFOND MEDLEMSKONTINGENT LODD-/LOTTERI INNTEKTER DUGNADER MVA-KOMPENSASJON SUM DRIFTSINNTEKTER RENTEINNTEKTER SUM TOTALE INNTEKTER VAREKJØP DRAKTER, UTSTYR, PREMIER KOSTNADER MINIBUSS KOSTNADER FEST LØNNINGER FERIEPENGER PÅLØPT LØNN, IKKE UTBETALT (93 741) ARBEIDSGIVERAVGIFT SOSIALE KOSTNADER OTP AVSKRIVNING MINIBUSS AVSKRIVNING FAST EIENDOM AVSKRIVNING ANLEGG AVSKRIVNING KART HUSLEIE LYS/VARME RENHOLD KOMMUNALE UTGIFTER LEIEKOSTNADER (1 081) REKVISITA/UTSTYR REP/VEDLIKEHOLD EDB-KOSTNADER LØYPEKJØRING VEDLIKEHOLD TURLØYPER REGNSKAPSHONORARER

18 6810 KONTORREKVISITA MØTER OG KURS TELEFONKOSTNADER PORTO DRIVSTOFF DRIFTSUTGIFTER BILER FORSIKRING/AVGIFTER KJØRETØY KM.GODTGJØRELSE ANNONSER REKLAME STØTTE TIL UNDERAVDELINGER EKSTRATILSKUDD FRA HL GAVER/KONTIGENTER VIDEREFØRT SPONSORINNTEKT FORSIKRINGER YRKESSKADEFORSIKRING - - (134) 7770 BANK OG KORTGEBYR OVERFØRING TIL H.TURFORENING ANDRE KOSTNADER TAP PÅ FORDRINGER SUM DRIFTSKOSTNADER RENTER KASSEKREDITT RENTER LEVERANDØRER SUM FINANSKOSTNADER OVERSKUDD (5 725) (49 990) BALANSE 2014 Hovedlaget EIENDELER NOTER KJØP AV EIENDOM TIDTAKERBU HOLDEN MALMPLASSEN KIRKHUSMOEN HOPPBAKKEN SYKKELCROSSBANE HÅNDBALLBANEN LYSLØYPE SKIANLEGG HOLDEN BILER ATV O-KART PC-UTSTYR 1 1

19 1282 SNØSCOOTER NM-KART ANDEL LOKALRADIOEN 1 1 SUM VARIGE DRIFTSMIDLER , KUNDEFORDRINGER SUM VARELAGER FORSKUDDSBET FORSIKRING ANDRE FORSK:BET KOSTNADER PÅLØPT LEIEINNTEKT PÅLØPT INNTEKT SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER KASSE SKATTETREKKSKONTO ANLEGGSKONTO SYKKELCROSSBANE NM-kart (HL) FOLIO KK SPESIALAVTALE SUM LIKVIDER SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL NOTER EGENKAPITAL HOVEDLAGET KORREKSJON EK SUM EGENKAPITAL RENTEFRITT LÅN HOLTÅLEN KOMM SUM LANGSIKTIG GJELD SKADEOPPGJØR FLOM LEVERANDØRER FORSKUDDSTREKK ARBEIDSGIVERAVGIFT AVSATT ARB.GIV.AVG./FERIEPENGER PÅLØPNE FERIEPENGER PÅLØPNE ANDRE KOSTNADER FORSKUDDSBETALT INNTEKT ANNEN KORTS.GJELD PÅLØPT LØNN SUM KORTSIKTIG GJELD

20 SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD NOTER 2014 NOTE 1 TILSKUDD/KULTURMIDLER/GRASROTANDEL Norsk tipping kr Kulturmidler kr LAM kr Tilskudd fysisk akt, basistrening kr kr NOTE 2 DRIFTSMIDLER Kjøp av eiendom Bokført verdi kr Årlig avskrivning kr Bokført verdi kr 1 Tidtakerbu Holden Bokført verdi kr Årlig avskrivning kr Bokført verdi kr Kirkhusmoen Adkomst og p-plass klubbhus, grunnarbeid tribune Levetid 8 år Bokført verdi kr Årlig avskrivning kr Bokført verdi kr Sykkelcrossbane Bokført verdi kr Årlig avskrivning kr Bokført verdi kr Skianlegg Holden Bokført verdi kr Årlig avskrivning kr Bokført verdi kr Biler (minibuss) Anskaffelseskost 2013 kr Tilskudd 2013 kr (9 000) Tilskudd/støtte 2014 kr (41 000) Omreg i 2014 kr 2 619

Ålen idrettslag. Resultatregnskap 2009

Ålen idrettslag. Resultatregnskap 2009 Ålen idrettslag Resultatregnskap 2009 Note Inntekter Diverse inntekter 1.060.218 Sponsoravtaler 246.500 NM orientering 100.000 Offentlige tilskudd 1 188.467 Medlemskontingent 75.300 Sum inntekter 1.670.485

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2014 ÅLEN IDRETTSLAG

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2014 ÅLEN IDRETTSLAG Tid: 06.03.2014 kl. 18.00 22.30 Sted: Tilstede: PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2014 ÅLEN IDRETTSLAG Messa i Hovet Ca. 25 medlemmer + Berit Aune, Ingrid B. Svendsen og Marianne F. Bones. Sak nr. 1. Åpning Sak: Leder,

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTET, ÅLEN IDRETTSLAG.

REFERAT FRA ÅRSMØTET, ÅLEN IDRETTSLAG. REFERAT FRA ÅRSMØTET, ÅLEN IDRETTSLAG. Tid: 10.02.2010 Sted: Restauranten, Ålen samfunnshus. Tilstede: 37 personer Sak nr. 1 Sak: ÅPNING Leder ønsket velkommen til årsmøtet. Leder orienterte om hvordan

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR SKIGRUPPA 2015

HANDLINGSPLAN FOR SKIGRUPPA 2015 HANDLINGSPLAN FOR SKIGRUPPA 2015 Formål og hovedmålsetting Skigruppas formål er å fremme skiidretten i Ålen. Hovedmålsettingen er å gi et tilbud til alle som vil drive med skiidrett. Verdier Verdiene til

Detaljer

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012 Ålen IL - Fotballgruppa Årsmelding fotballgruppa 2012 Innhold Styret har bestått av... 1 Møter... 1 Styrets Arbeid... 2 Investeringer... 2 Handlingsplanen... 2 Sportslig... 2 Ledere/trener og oppmenn...

Detaljer

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag ÅRSMØTE Ålen Idrettslag Torsdag 6. mars 2014 klokken 18:00 I Messa i Hovet Velkommen! Lagets årsmeldinger, handlingsplaner og ev. aktivitetsplaner finner du på www.alenil.no Våre hovedsamarbeidspartnere:

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR SKIGRUPPA 2012

HANDLINGSPLAN FOR SKIGRUPPA 2012 HANDLINGSPLAN FOR SKIGRUPPA 2012 Formål og hovedmålsetting Skigruppas formål er å fremme skiidretten i Ålen. Hovedmålsettingen er å gi et tilbud til alle som vil drive med skiidrett. Verdier Verdiene til

Detaljer

Årsmelding Ålen il skigruppa sesongen 2014

Årsmelding Ålen il skigruppa sesongen 2014 Årsmelding Ålen il skigruppa sesongen 2014 Organisasjon: Styret har bestått av: Leder: Jan Arild Sivertsgård Sekretær: Ranveig Aas Styremedlem: Bjørn Magne Jensås Arne Moholdt (kasserer) Jens Erik Trøen

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 TURNGRUPPA.

ÅRSMELDING 2011 TURNGRUPPA. ÅRSMELDING 2011 TURNGRUPPA. STYRET HAR BESTÅTT AV: Leder: Sølvi Merete Gjære Sekretær: Line Evenås Kasserer: Kjersti Skogaas Styremedlem: Solveig Margrethe Blanco Styremedlem: Wenche Tamlagsrønning MØTER:

Detaljer

Årsmelding Ålen il skigruppa sesongen 2013

Årsmelding Ålen il skigruppa sesongen 2013 Årsmelding Ålen il skigruppa sesongen 2013 Organisasjon: Styret har bestått av: Leder: Jan Arild Sivertsgård Sekretær: Anita Engan Styremedlem: Ranveig Aas Tone Langmo (kasserer) Jens Erik Trøen Arne Moholdt

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR AURE IDRETTSLAG

ORGANISASJONSPLAN FOR AURE IDRETTSLAG ORGANISASJONSPLAN FOR AURE IDRETTSLAG Gjelder for 2012 Planen er vedtatt på Ekstraordinært Årsmøte i Aure Idrettslag 07.12.2011 og vil være gjeldene for valgkomiteens arbeid fram mot Ordinært Årsmøte i

Detaljer

ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011

ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011 ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011 STYRET Styret har bestått av: * Johnny Hansen Leder og økonomi * Lars Magnus Vongraven Nestleder * Ann Bente Drøyvollsmo Styremedlem/materialforvalter * Bente Botnan Styremedlem/økonomi

Detaljer

ÅRSMØTE I TURNGRUPPA ÅLEN I.L. Mandag 17.februar 2014 VELKOMMEN!

ÅRSMØTE I TURNGRUPPA ÅLEN I.L. Mandag 17.februar 2014 VELKOMMEN! ÅRSMØTE I TURNGRUPPA ÅLEN I.L. Mandag 17.februar 2014 VELKOMMEN! Saksliste/innholdsliste: 1) Gjennomgang av årsmelding turngruppa 2014: Representanter i styret Møter Aktiviteter Treninger Økonomi Sluttord

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

Årsmelding for Ålen idrettslag 2010

Årsmelding for Ålen idrettslag 2010 Årsmelding for Ålen idrettslag 2010 1 Generelt 1.1 Formål og hovedmålsetting Ålen Idrettslag er et sjøleiende og uavhengig lag som skal arbeide for at bygdas innbyggere, ut fra egne ønsker og behov, gis

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Årsmelding Ålen il skigruppa sesongen 2012

Årsmelding Ålen il skigruppa sesongen 2012 Årsmelding Ålen il skigruppa sesongen 2012 Organisasjon: Styret har bestått av: Leder: Jan Arild Sivertsgård Sekretær: Anita Engan Styremedlem: Per Inge Breen Tone Langmo (kasserer) Jens Erik Trøen Bjørn

Detaljer

Årsberetning for Røros IL, skiskyting 2012

Årsberetning for Røros IL, skiskyting 2012 Årsberetning for Røros IL, skiskyting 2012 Gruppestyret har i perioden bestått av: John Birger Tronsaune Leder På valg 2013 Britt Laila Nilsgård Kasserer På valg 2014 Rune Moan Sekretær På valg 2014 Haldis

Detaljer

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad Bønes idrettslag Avdeling Hovedlag Dato: 20.03.2007 Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3030 BIL-bladet annonser -14 60-14 60 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie -10 00-10 00 3210 Automatinntekter

Detaljer

RESULTAT 2012. IL Hållingen 31.12.2012

RESULTAT 2012. IL Hållingen 31.12.2012 SALGS- OG DRIFTSINNTEKT 3010 Støtte - medlemskontingenter 25.400,00-25.000,00-24.550,00-3012 Treningsavgift 24.550,00-28.000,00-22.550,00-3014 Deltageravgift Tine fotballsko 18.000,00-19.200,00-3015 Deltageravgift

Detaljer

Lærdal Idrettslag. Resultatregnskap

Lærdal Idrettslag. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3110 Lærdalskalendaren 22 700,00 17 790,00 3115 Kiosksal 141 279,00 352 737,99 3116 Lærdalsmarknaden 116 251,50 113 590,50 3117 Juletresalg,

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Forord... 2. Formål, hovedmål, visjon, verdigrunnlag og virksomhets idé... 3. Innhold... 1. Formål og målsettinger for Ålen Idrettslag...

Forord... 2. Formål, hovedmål, visjon, verdigrunnlag og virksomhets idé... 3. Innhold... 1. Formål og målsettinger for Ålen Idrettslag... Organisasjonsplan Innhold Forord... 2 Formål, hovedmål, visjon, verdigrunnlag og virksomhets idé... 3 Innhold... 1 Forord... 2 Formål og målsettinger for Ålen Idrettslag... 3 ÅRSMØTET... 4 IDRETTSLAGETS

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning)

Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Dagsorden: Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Sak 1 Åpning/konstituering Sak 2 Godkjenne a) Representantenes fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent

Detaljer

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag ÅRSMØTE Ålen Idrettslag Torsdag 7. mars 2013 klokken 18:00 I Messa i Hovet Velkommen! Lagets årsmeldinger, handlingsplaner og ev. aktivitetsplaner finner du på www.alenil.no Vårehovedsamarbeidspartnere:

Detaljer

ÅRSMØTE. Ålen idrettslag. Torsdag 10. februar 2011 klokken 18:00. Restauranten i Ålen Samfunnshus. Velkommen!

ÅRSMØTE. Ålen idrettslag. Torsdag 10. februar 2011 klokken 18:00. Restauranten i Ålen Samfunnshus. Velkommen! ÅRSMØTE Ålen idrettslag Torsdag 10. februar 2011 klokken 18:00 Restauranten i Ålen Samfunnshus Velkommen! Gruppenes årsmeldinger, handlingsplaner og ev sportsplaner finner du på www.alenil.no Våre samarbeidspartnere:

Detaljer

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand Årsregnskap for 2008 4689 Kristiansand Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av: Agder Regnskapsservice AS Pb 1621 Lundsiden 4688 Kristiansand Org.nr. 884460522 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2012 ÅLEN IDRETTSLAG

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2012 ÅLEN IDRETTSLAG PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2012 ÅLEN IDRETTSLAG Tid: 07.03.2012 kl. 19.00 ca. 22.00 Sted: Folkebiblioteket i kommunehuset, Hovsletta Tilstede: ca. 30 medlemmer + Berit Aune og Ingrid Brynhildsvoll Svendsen

Detaljer

Årsmøte Stokke Idrettslag 29. februar 2012 Kl. 19:00 (enkel bevertning)

Årsmøte Stokke Idrettslag 29. februar 2012 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Dagsorden: Årsmøte Stokke Idrettslag 29. februar 2012 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Sak 1 Åpning/konstituering Sak 2 Godkjenne a) Representantenes fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av

Detaljer

4635 KRSAND ORG NO: 975644464

4635 KRSAND ORG NO: 975644464 Dagsorden / saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av ordstyrer og møtesekretær Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen Styrets årsmelding Årsmeldinger fra gruppene Fotball

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL - Idrettsglede for alle - HANDLINGSPLAN 2015 Post adresse Postboks 6 3529 Røyse Besøksadresse Svendsrudmoen Stadion Trongmoen 45 3530 Røyse Foretaksregisteret NO 985 195 501 MVA

Detaljer

Årsregnskap. Org.nr.: 994 891 987

Årsregnskap. Org.nr.: 994 891 987 Årsregnskap 2014 SVERRESBORG HOOPS BASKET Org.nr.: 994 891 987 Resultatregnskap Sverresborg Hoops Basket Driftsinntekter og kostnader Note Budsjett 14 Budsjett 15 Driftsinntekter Salgsinntekt 1-13 277-50

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2014

Innkalling til årsmøte 2014 Innkalling til årsmøte 2014 Idrett gir styrke til daglig yrke Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Fredag 7. februar 2014, kl. 19.00 Sted: Making Waves, Kristian IVs gate 13 SAKSLISTE 1. Godkjenning

Detaljer

ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING

ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING 1 Narvik 01. september 2014 ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING Det øverste organet i Narvik Turnforening er årsmøtet. Årsmøtet velger foreningens styre samt Turnhallfondets styre. Videre

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN RENDALEN IDRETTSLAG, RIL

ORGANISASJONSPLAN RENDALEN IDRETTSLAG, RIL Innholdsfortegnelse Forord... 1 Formål... 1 Organisering... 2 Ansvarsforhold... 4 Arbeidsbeskrivelse hovedstyret... 5 Arbeidsbeskrivelse gruppene... 7 Utøver- og Klubbansvar... 8 Fellesbestemmelser...

Detaljer

Årsmøte 2016 IL Fri Fotball

Årsmøte 2016 IL Fri Fotball Årsmøte 2016 IL Fri Fotball Tid: Torsdag 3.3. 2015 kl. 18.00 Sted: Fotballgruppens klubblokale i Espelandshallen Saksliste: 1. Konstituering av årsmøte 2. Årsmelding 2015 3. Fastsette kontingent for 2016

Detaljer

Resultatregnskap. Vansjø/Svinndal I.L. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Vansjø/Svinndal I.L. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Trenings og medlemsavgifter 407 066 333 351 Offentlig støtte 276 161 237 925 Inntekter ifm egne arrangement 173 398 265 350 Reklameinntekter 166

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball ÅRSMØTE for 2015 Innkalling Årsmøte CSK fotball 16.03.2016 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av stemmerett 4. Godkjenning av saksliste 5. Valg av møtedirigent 6. Valg av sekretær 7.

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Stokke IL Skigruppa

Årsregnskap 2015 for Stokke IL Skigruppa Årsregnskap 2015 for Stokke IL Skigruppa Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 1 923 497 548 337 Annen driftsinntekt 2 695 173 761 746 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER Saksliste: 1. Åpning av møtet ved styreleder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Valg av dirigent, sekretær

Detaljer

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG Utkast utarbeidet februar 2011 av Olaf Knai og Rune Nordgård. 1 Innholdsfortegnelse: VISJON.. ANSVARS- OG MYNDIGHETSFORHOLD FOR:.. Hovedstyret (HS) Herunder leder,

Detaljer

Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2

Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2 Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2 SAKSLISTE 1. KONSTITUERING Godkjenning av innkalling til Årsmøtet Valg av dirigent og referent Valg av to til å undertegne

Detaljer

Velkommen til ÅRSMØTE I NYBORG IL. Trondheim, 1. mars 2010 kl. 2000, Nyborg skole

Velkommen til ÅRSMØTE I NYBORG IL. Trondheim, 1. mars 2010 kl. 2000, Nyborg skole Velkommen til ÅRSMØTE I NYBORG IL Trondheim, 1. mars 2010 kl. 2000, Nyborg skole SAKLISTE 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkallingen, sakliste og forretningsorden. Innkalling,

Detaljer

SAKSPAPIRER EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 2013

SAKSPAPIRER EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 2013 SAKSPAPIRER EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 2013 Småguttelaget Norway Cup 2013 TANA BALLKLUBB DEANU SPÁBBASEARVI Sted/ tid: Tana Flerbrukshall, kafeteria 19. mars 2014 kl 18.00 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE. onsdag 19.

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. 1 I henhold til vedtektenes 3-4 behandler årsmøtet følgende agenda: 1. ÅPNING Valg av møteleder.

Detaljer

Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL

Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Fredag 6. mars 2015, kl. 19.00 Sted: The Dubliners, Rådhusgata SAKSLISTE 1. Godkjenning av stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden

Detaljer

Resultatregnskap Bodø Tennisklubb

Resultatregnskap Bodø Tennisklubb Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Leieinntekter baner 364 405 426 058 Kursinntekter 366 703 506 930 Turneringsinntekter 53 517 136 774 Medlemskontingenter 158 900 193 350 Sponsorinntekter

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008 REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008 Tirsdag 17. mars kl 19.00 på Kirkestua Dagsorden 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær samt 2

Detaljer

Regnskap 2012. Vår hovedsponsor gjennom mange år:

Regnskap 2012. Vår hovedsponsor gjennom mange år: Regnskap 2012 Vår hovedsponsor gjennom mange år: IL SKRIM FOTBALLGRUPPE Postboks 388 3604 Kongsberg IL SKRIM HÅNDBALLGRUPPE Postboks 511 3605 Kongsberg IL SKRIM SKIGRUPPE Postboks 505 3605 Kongsberg IL

Detaljer

ÅRSREGNSKAP FOR HOVEDLAGET - 2014

ÅRSREGNSKAP FOR HOVEDLAGET - 2014 ÅRSREGNSKAP FOR HOVEDLAGET - 2014 Inntektsbringende virksomhet Resultat 2014 Budsjett 2014 Differanse Note Inntekter Kostnader Resultat Inntekter Kostnader Resultat Inntekter Kostnader Resultat Medlemskontingenter

Detaljer

Slåstad idrettslag. Organisasjonsplan

Slåstad idrettslag. Organisasjonsplan Slåstad idrettslag Organisasjonsplan Sist revidert 03.02.2013 EN, revidert 06.05.2013 Marion og Karsten, revidert 26.10.2013 Marion, revidert 30.12.2013 Marion Organisasjonsplan for Slåstad IL INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Tirsdag 10. april 2012 Tid: Kl. 1900 Sted: Skjettenhallen, møterom oppe på tribuneplan DAGSORDEN 1.

Detaljer

Årsmelding Ålen IL skigruppa sesongen 2009

Årsmelding Ålen IL skigruppa sesongen 2009 Årsmelding Ålen IL skigruppa sesongen 2009 Styret har bestått av: Leder (konstituert): Ingrid Reitan Sekretær: Jan Arild Sivertsgård Styremedlem: Per Inge Breen Terje Hegseth Ann Edel Moholdt (kasserer)

Detaljer

4. a. Årsberetning fra styret i Lørenskog Hundeklubb for 2015

4. a. Årsberetning fra styret i Lørenskog Hundeklubb for 2015 Til medlemmer i Lørenskog Hundeklubb: Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2016 Medlemmene i Lørenskog Hundeklubb inviteres med dette til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb. Tidspunkt: 29. mars kl.

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Organisasjonsnr. 997321006 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

SESONG INFORMASJON 2013/2014 GRAN IL SKIGRUPPA

SESONG INFORMASJON 2013/2014 GRAN IL SKIGRUPPA SESONG INFORMASJON 2013/2014 GRAN IL SKIGRUPPA A: Organisatorisk tilknytning Bestemmelser og målsettinger for Gran IL s skigruppe Sesongen 2013 / 2014 Gran Idrettslag (GIL) er medlem av bl.a. Norges Idrettsforbund

Detaljer

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Opprettet 01.01.2014 Revidert 13.10.2014 Klubbdokumentet inneholder viktige instrukser, dokumentasjon og vedlegg for å drifte klubben. Målgruppen er spillere,

Detaljer

Rælingen Fotballklubb

Rælingen Fotballklubb Regnskapsår 2014 (01.01.2014-31.12.2014), F.o.m. 1 t.o.m. 13., Driftsinntekter Medlemsinntekter 3010 Medlemskontigenter -331 038,24-722 988,21-750 000,00 3012 Treningsavgift -1 189 60 0,00 3020 Kontingenter

Detaljer

Årsberetning Vikåsen IL

Årsberetning Vikåsen IL Agenda Agenda: Åpning av årsmøte Valg av møteleder / referent Godkjenning av innkalling Behandling av årsberetning Godkjenning av regnskap for 2015 Fastsettelse av kontingent og særavgifter for 2016 Kaffepause

Detaljer

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Rune Pettersen, leder (valgt i 2008 for to år) Tore Olsen, nestleder (valgt i 2007 for to år) Tor Ivar Kolpus, kasserer

Detaljer

HANDLINGSPLAN TIF SKI

HANDLINGSPLAN TIF SKI 1 HANDLINGSPLAN TIF SKI 2015 2016 September 2015 2 1. ORGANISERING TIF-Ski skal ha en organisasjon som er tilpasset gruppas aktivitetsnivå og som er i samsvar med TIF s mål. Mål Målbeskrivelse Ansvarlig

Detaljer

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015 Årsberetning 2014 / 2015 Årsberetning 2014/2015 Saksliste Trondheim Bryteklubb sitt 66.ordinære årsmøte 28.april 2015 kl 1900. Sted: Arne L. Fallrø AS sine lokaler i Heimdalsveien 18. 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Ås idrettslag. Protokoll fra årsmøte i Ås Idrettslag. Ås 2. mars 2009. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede

Ås idrettslag. Protokoll fra årsmøte i Ås Idrettslag. Ås 2. mars 2009. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Ås idrettslag Protokoll fra årsmøte i Ås Idrettslag Ås 2. mars 2009 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede 15 stemmeberettigede ved starten av møtet. Følgende hadde ordet i saken: Ingen Sak 2.

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2015

Årsberetning. GIL Fotball 2015 Årsberetning GIL Fotball 2015 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Marit Skolseg Styremedlem: Solveig Nyland (kioskansvarlig) Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

ORGANISASJONS- OG HANDLINGSPLAN NESODDEN IDRETTSFORENING

ORGANISASJONS- OG HANDLINGSPLAN NESODDEN IDRETTSFORENING ORGANISASJONS- OG HANDLINGSPLAN 2016 NESODDEN IDRETTSFORENING 1 Idrettens formål og verdier Nesodden IF skal være en åpen og demokratisk organisasjon der formålet er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1 Innhold Organisasjonshåndbok for Ullensaker Issportklubb (UISK)... 2 Ullensaker Issportklubb er... 2 Organisering av klubben... 2 Hovedstyret (HS)... 2 Valgkomiteen... 4 Sportslig utvalg... 4 Klubbens

Detaljer

Bagn idrettslag. Budsjett 2013

Bagn idrettslag. Budsjett 2013 Bagn idrettslag Budsjett 2013 Regnskapsår 2013 (01.01.2013-31.12.2013), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 13., Avdeling (Ingen), Budsjett 2013, Valuta NOK, Kilde Hovedbok 3010 Medlemskontingent 45 60 55

Detaljer

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: 47/04 19.00 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Årsrapport fra Hovedstyret 2014

Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Hovedstyret har i perioden bestått av: Per Walseth, leder Knut Radmann, nestleder Tor Lunde, styremedlem Trond Johnsen, styremedlem Lise Moe Gulbrandsen, styremedlem Siri

Detaljer

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Innkalling(til(årsmøte...2 Årsmelding(2014...3( Regnskap(2014...11( Innkomne(forslag((sak(6)...13( Forslag(til(medlemskontigent(2015((sak(7)...14( Forslag(til(budsjett(for(2015((sak(8)...15(

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2014 - Haugsbygd IF

Innkalling til årsmøte 2014 - Haugsbygd IF Innkalling til årsmøte 2014 - Haugsbygd IF Det innkalles med dette til årsmøte i Haugsbygd IF. Årsmøtet holdes på Vang skole den 27. mars kl 1830 Dagsorden: 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne

Detaljer

BUDSJETT KLUBBHUS 2007

BUDSJETT KLUBBHUS 2007 BUDSJETT KLUBBHUS 2007 Inntekter: Budsjett 07 Leieinntekter Bergen kommune 150 000 Leieinntekter aerobic 35 000 Utleie klubbhus til private 40 000 Total 225 000 Utgifter: Kommunale avgifter 11 000 Strøm

Detaljer

Høybråten og Stovner idrettslag

Høybråten og Stovner idrettslag Resultatregnskap for 2013 for perioden 01.01. - 31.12. Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemsinntekter 2 2 901 133 2 703 273 Aktivitetsinntekter 3 1 076 934 690 241 Sponsor og reklameinntekter

Detaljer

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Dagsorden: Sak 1. Åpning/konstituering Sak 2. Godkjenne a) Representantens fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent e) Valg

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

Ekstraordinært Årsmøte Aure IL 07.12.2011

Ekstraordinært Årsmøte Aure IL 07.12.2011 Ekstraordinært Årsmøte Aure IL 07.12.2011 Saksliste: Sak 1 Åpning Sak 2 Valg av møteleder og sekretær Sak 3 Valg av 2 representanter til å skrive under protokoll Sak 4 Godkjenning av innkalling og saksliste

Detaljer

Rælingen Fotballklubb

Rælingen Fotballklubb Regnskapsår 2015 (01.01.2015-31.12.2015), F.o.m. 1 t.o.m. 13., Driftsinntekter Medlemsinntekter 3010 Medlemskontigenter -284 000,00-331 038,24-1 600 000,00 3012 Treningsavgift -1 207 350,75-1 189 60 3020

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Stokke IL Skigruppa

Årsregnskap 2011 for Stokke IL Skigruppa Årsregnskap 2011 for Stokke IL Skigruppa Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 510 273 397 348 Annen driftsinntekt 2 831 100 1 630 701 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET Torsdag 12. april - kl. 19.00 Knyken skisenter 1 Årsmelding 2011 Orkdal idrettslag - Hovedlaget STYRET: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Styremedlem: Oddbjørn

Detaljer

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010 TROMSØ SVØMMESKOLES EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTE 2010 Dato: 19.08 2010 kl 18:00 Sted: Breivika vg skole INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på

Detaljer

Handlingsplan 2004-2008. Måloppnåelse pr. september 2007

Handlingsplan 2004-2008. Måloppnåelse pr. september 2007 Handlingsplan 2004-2008 Måloppnåelse pr. september 2007 Handlingsplan 2004-2008 Våre verdier i handlingsplanperioden: Vår hovedmålsetting i handlingsplanperioden: Artut Utviklende Før`alle Økt aktivitet

Detaljer

Årsmøtepapirer for særidrettsgruppene i V/S

Årsmøtepapirer for særidrettsgruppene i V/S Årsmøtepapirer for særidrettsgruppene i V/S Hovedstyret har pr. 19. mai mottatt årsmøtepapirer fra Brett Friidrett Fotball Håndball Alpin har sitt årsmøte 26. mai, og deres årsmøtepapirer publiseres på

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015 STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL Visjon: - 2015 Livslang aktivitet i Ås IL Virksomhetsidé: Tilrettelegger for topp- og breddeidrett Ås IL skal som fleridrettslag være fremste tilrettelegger for livslang idrettsaktivitet

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR

ORGANISASJONSPLAN FOR ORGANISASJONSPLAN FOR 2015 1 Klubbinformasjon Klubbnavn: Brøttum Idrettslag Stiftet: 1894 Idrett(er): Fotball, ski, sykkel, aikido, barneidrettsskole, trim Postadresse: Postboks 62, 2372 Brøttum E-postadresse:

Detaljer

LEVANGER HÅNDBALLKLUBB. Perioderapport juli - august 2012. Rapporten er utarbeidet av:

LEVANGER HÅNDBALLKLUBB. Perioderapport juli - august 2012. Rapporten er utarbeidet av: eton LEVANGER HÅNDBALLKLUBB Perioderapport juli - august 2012 Rapporten er utarbeidet av: Leiv Tore Berg Telefon: 90914523 Epost: leiv.berg@smnregnskap.no Dato: 24.09.2012 2012 2011 Autorisert regnskapsførerselskap:

Detaljer

Retningslinjer for Bøler IF Friidrett

Retningslinjer for Bøler IF Friidrett Retningslinjer for Bøler IF Friidrett (underlagt Lov for Bøler Idrettsforening) 1. Formål for Bøler IF Friidrett 2. Godkjenning og oppdatering av retningslinjene 3. Organisatorisk tilknytning 4. Medlemskap

Detaljer

Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking

Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking Vedtatt av årsmøtet 2. februar 2016 1. Innledning Formålet med disse retningslinjer er å bidra til at orienteringsavdelingen drives på en ryddig og

Detaljer

Vedlegg til saksdokumenter for kommunestyremøte Orkdal kommune 22. juni 2011.

Vedlegg til saksdokumenter for kommunestyremøte Orkdal kommune 22. juni 2011. MOTTATT Orkdal idrettslag 19.06.2011 2 0 JUN2011 Orkdal kommune Vedlegg til saksdokumenter for kommunestyremøte Orkdal kommune 22. juni 2011. Or anisas'onsform: Hovedlaget har hovedansvaret i Orkdal idrettslag,

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2004-2008

HANDLINGSPLAN 2004-2008 Basert på et studiemateriell utviklet av Idrettens Studieforbund HANDLINGSPLAN 2004-2008 Revidert årsmøtet 14.03.05 Disse har deltatt under arbeidet med handlingsplanen: Anne Grethe Ø. Bukkvoll Lars Stenvold

Detaljer

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 4. februar 2014

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 4. februar 2014 Årsmøte Håndball gruppe Hasle Løren klubbhus 4. februar 2014 Innledning Vi kjører årsmøte med standard agenda, ingen saker er meldt inn i forkant Reglene er at det kun er medlemmer som kan være med å stemme

Detaljer

Besluttes årsmøtet 2015. Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016

Besluttes årsmøtet 2015. Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Besluttes årsmøtet 2015 Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Innhold Innledning... 2 Visjon... 2 Løfter... 2 Overordnende mål... 3 Grunnleggende verdier... 3 Organisasjon... 3 Sportslig...

Detaljer

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL Fotballstyret har i 2014 bestått av følgende medlemmer: - Odd Roar Husbyn, leder - Vegard Lufall, nestleder - Helge Aune, kasserer - Eirin Kvaal, sekretær - Odd

Detaljer

REGNSKAP OG BUDSJETT RESULTATREGNSKAP 2013

REGNSKAP OG BUDSJETT RESULTATREGNSKAP 2013 ØKONOMI I denne beretningen er både regnskap for året 2013 og for sesongen 2013/2014 medtatt. For året 2013 viser breddes regnskap en omsetning på kr 2 458 196 og et overskudd på kr 163.414,- Vi er pliktige

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Årsmøte 2015 Bowlingen Orkla, 16.Mars 2015 Klokken 20:00

Årsmøte 2015 Bowlingen Orkla, 16.Mars 2015 Klokken 20:00 Årsmøte 2015 Bowlingen Orkla, 16.Mars 2015 Klokken 20:00 Saksliste: 1. Valg av møteleder og sekretær 2. Valg av personer til å signere protokoll 3. Behandle årsmelding for 2014 4. Behandle regnskap for

Detaljer

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE Velkommen til Gresvik IF Hensikten med denne lille infoen er å gi litt informasjon om foreningen vår til nye medlemmer og kanskje til foreldre som tenker å melde barna sine inn i Gresvik IF. Gresvik Idrettsforening

Detaljer