Produktstrategi. Kjernejournal v 0.98

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Produktstrategi. Kjernejournal v 0.98"

Transkript

1 Produktstrategi Kjernejournal v 0.98

2 Innholdsfortegnelse Bakgrunn Nåsituasjon Føringer og drivere Strategi side side side side Strategiske retning side Strategiske fokusområder side Veikart side Produktstrategi Kjernejournal 2

3 Bakgrunn

4 Bakgrunn Om Arbeidet Produktstrategien beskriver hvordan kjernejournal skal utvikles i perioden Produktstrategiarbeidet gjennomføres parallelt med utvikling av nasjonal e-helsestrategi Det ble avholdt en leverandørdag med lynmøter hvor ca 30 leverandører fikk anledning til å bidra med innspill Bakgrunnsinformasjon og dokumentering er utført av en kjernegruppe Representanter fra arbeidsgruppen har jevnlig koordinering med prosjekt for nasjonal e-helsestrategi Kjernegruppe: Aina Blix Bjelde, Hilde Lyngstad, Fredrik Glorvigen, Kari Jørgensen, Finn Jensen Utvidet gruppe: Bent Asgeir Larsen, Anne-Mai Olsen, Lene Kvavik, Nina Refsum, Kim Hoel Halvorsen, Anders Ravik, Erik Hedlund, Rolf Brandsar, Håvard S. Andersen, Rune Røren, Ingar Dahl, Per-Morten Gullberg Innhenting av innspill: Legeforeningen Nasjonal e-helsestrategi prosjekt Forankringspunkter: Nasjonal e-helsestrategi, NUFA, Diverse ledermøter i Direktoratet for e-helse Fasilitator: Jarle Strømmen / Bård Gamnes Produktstrategi Kjernejournal 4

5 Bakgrunn Om Kjernejournal Nytteeffekter 1...kan forebygge utilsiktede hendelser i diagnostikk og behandling 2...kan gi økt trygghet (opplevd og reell) for helsepersonell og pasienten 3...kan øke effektiviteten i kritiske situasjoner 4...kan gi pasienten større medinnflytelse og dermed kunne sikre korrekt informasjon i uventede situasjoner pr/uke Oppslag per 1/2017 Fastleger Legevakt Kjernejournal er tatt i bruk helspersonell per 1/2017 AMK (113) Akuttmottak Innbyggere har kjernejournal, men den brukes foreløpig ikke av helsepersonell Ikke innført ennå 4,1 millioner (5,2 millioner våren 2017) Sykehus (utover akuttmottak), kommunale akutte døgnplasser, hjemmesykepleien og sykehjem står for tur Innføring i akuttmedisinsk kjede avsluttes i 2017 Kjernejournal er et helseregister der vesentlig pasientinformasjon gjøres tilgjengelig for helsepersonell med tjenstlig behov 1 promille av innbyggerne har reservert seg per 1/2017

6 Bakgrunn Historikk St. meld 47 Samhandlingsreformen Fundamentet for Nasjonal kjernejournal er lagt i St meld 47 Utredning Elin-s Nasjonal IKT Innovasjon Norge Helsedirektoratet Oppdrag til forskere i Norsk Senter for Elektronisk Pasientjournal (NSEP) Forprosjekt Helsedirektoratet Konklusjon om målbilde og behov kjernejournal skal dekke Prop 1 S - Forslag til statsbudsjett med øremerkede midler til opprettelse av kjernejournal Anskaffelse Leverandør Lovhjemmel for etablering av kjernejournal vedtatt endring i helseregisterloven Utvikling av kjernejournal ble startet opp (parallelt med forskriftsarbeid) Forskrift Kjernejournalforskriften vedtatt Informasjon til innbyggere Lansering i Trondheim, Malvik, Melhus og Klæbu Pilot utvides Områder i Midt Stavangerområdet Evalueringsrapport Overlevert HOD : Anbefaler nasjonal innføring Innføring nasjonalt Fastlegekontor Legevakt Sykehus Akuttmottak AMK-sentraler Produktstrategi Kjernejournal 6

7 Nåsituasjon

8 Nåsituasjon Status på målbilde Gjennomført Ikke gjennomført Minimumsinnhold er etablert (se neste slide) Visning av data i portal med tilgang fra elektronisk pasientjournal (EPJ) Informasjonssikkerhet og personvernmekanismer Innføring i akuttmedisinsk kjede Forvaltning- og driftsorganisasjon etablert Finansieringsmodell Etablere flere innholdselementer i tråd med intensjonene for kjernejournal Tilby data direkte i elektronisk pasientjournal (EPJ) Innføring i pleie- og omsorgssektoren Reservedrift Produktstrategi Kjernejournal 8

9 Nåsituasjon Innhold Ved tjenstlig behov kan fastleger, legevakter, AMK-sentraler, akuttmottak og sykehus slå opp informasjonen om pasienten som vist under. Innbygger kan se egne data på helsenorge.no Om pasienten Navn, adresse, familie, sivilstand, fastlege (inklusive historikk) (Datakilder: Folkeregisteret, Fastlegeregisteret, Difis digitale kontaktregister) Legemidler Legemidler på resept som pasienten har fått utlevert fra apotek i Norge (fra papir, telefon - og e-resepter). Gyldige e-resepter. Legemidler i bruk (LiB) for pasienter med elektronisk multidose. Reseptbelagte næringsmidler- og forbruksmateriell. Historikk inntil 3 år. (Datakilde: Reseptformidleren) Oversikt over besøk til spesialisthelsetjenesten Tid og sted for kontakt med spesialisthelsetjenesten (behandling ved poliklinikk, spesialist, opphold ved sykehus m.m) fra 2008 (Datakilder: Norsk pasientregister) Innstillinger Reservasjon, sperring, blokkering og varslingsprofil (Datakilder: Pasienten selv eller fra helsepersonell/ 800HELSE i samråd med pasienten) Kritisk informasjon Informasjon som i en gitt situasjon vil kunne ha avgjørende betydning for valg av helsehjelp, og der den mangler kan medføre fare for pasientskade eller forsinket behandling. (Datakilder: Legen, i samråd med pasienten. I tillegg kan sykepleier registrere dialyse og cytostatikabehandling, og psykolog kan registrere psykiatrisk kriseplan.) Pasientens egne registreringer Nærmeste pårørende, andre helsekontakter enn fastlege, sykdommer, vansker med syn eller hørsel, behov for tolk (Datakilder: Pasienten selv) Produktstrategi Kjernejournal 9

10 Nåsituasjon Analyse STYRKER Bidrar til å løse helsepersonells behov for tilgang til vesentlige opplysninger om pasienten Bidrar til strukturering av vesentlige helseopplysninger som vil bli sentral informasjon i «én journal» Bidrar til delingskultur i helsetjenesten Innbyggere involveres i egen behandling og vant med å dele helseopplysninger SVAKHETER Kjernejournal mangler innholdselementer som vil gjøre produktet mer relevant og nyttig for helsepersonell (tilgang til diagnoser, røntgensvar og prøvesvar) Kjernejournal er ikke innført i hjemmesykepleien og i sykehjem. Disse aktørene kan ikke dele informasjon via kjernejournal med akuttmedisinsk kjede Videreutvikling, innføring og heving av datakvalitet er nedprioritert Reservedrift ikke etablert MULIGHETER Gi helsepersonell rask tilgang til flere vesentlige informasjonselementer gjennom oppslag i kjernejournal (diagnoser, prøvesvar, labsvar) og derved øke pasientsikkerheten Økt bruk av kjernejournal f.eks. som masterdata for kritisk informasjon vil redusere dobbeltregistreringer og gi stor nytte for helsepersonell Tilgjengeliggjøre og innføre kjernejournal hos nye aktører (f. eks sykehus, pleie- og omsorgssektoren) Utrede hvorvidt kjernejournal kan være en løsningskomponent i samhandlingsplattformen omtalt i utredningen «Én innbygger - én journal» TRUSLER Uklar finansieringsmodell Manglende tillit til datakvalitet i deler av sektoren Utydelige mål og utydelig kommunikasjon rundt kjernejournal Langvarig bortfall (nedetid) som følge av tekniske feil ettersom reservedrift ikke er etablert Produktstrategi Kjernejournal 10

11 Nåsituasjon Kort om teknologi og arkitektur Tjenesteorientert arkitektur SOAP og REST baserte API Bygd på Oracle og Java teknologi Driftes hos NHN Tilgang via EPJ på Helsenettet og Helsenorge.no på internett Integrert med flere eksterne systemer Lagdelt arkitektur med sikkerhet i alle lag Etablert infrastruktur som kan gjenbrukes til flere tilsvarende tjenester Produktstrategi Kjernejournal 11

12 Nåsituasjon Erfaringer Evalueringsrapport Utprøving av kjernejournal Anbefaler nasjonal innføring Anbefaler videreutvikling og forbedring Masteroppgave fra UiO faktorer som påvirker bruken av kjernejournal Funnene tilsier at kjernejournal i Norge har mindre innhold enn tilsvarende løsninger i andre land Hovedkonklusjonen er å øke innhold Tilbakemeldinger fra innføringsarbeid Kjernejournal mangler innhold Må forenkle tilgang Telefonoperatører (som AMK/113 og Legevakt/116117) er engstelige for egen sikkerhet da operatørens navn oppgis i innbyggers logg over bruk. Produktstrategi Kjernejournal 12

13 Føringer og drivere

14 Føringer og drivere Viktige føringer Meld St 9 «Én journal» Beskriver langsiktig ambisjon Mellomlang sikt: Fullfør igangsatte tiltak Nasjonal e-helsestrategi Definerer mål på mellomlang sikt Kjernejournal kan bidra til å realisere mål Utredningen av «Én innbygger én journal» Omtaler føringer for videre arbeid Erfaringer og tilbakemeldinger Bør etablere mer innhold Må øke datakvalitet Bør bli enklere å bruke Må være trygt å bruke Produktstrategi Kjernejournal 14

15 Føringer og drivere Pågående og planlagte tiltak som berører kjernejournal 1. «Én innbygger én journal» Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse sin innstilling til Helseog omsorgsdepartementet anbefalt at en felles, nasjonal løsning for klinisk dokumentasjon, prosesstøtte og pasient- /brukeradministrasjon for helse- og omsorgstjenesten bør være målbilde og utviklingsretning for realisering av målene i «Én innbygger én journal. Uklart om kjernejournal vil være en løsningskomponent i framtidig plattform som utredningen én journal beskriver for Health Information Exchange (HIE). Strukturerte data som registreres i kjernejournal bør uansett videreføres. 2. Helseplattformen i Midt-Norge Ny felles løsning for sykehusregionen med omliggende kommuner. Kjernejournal fortsatt nødvendig for å dekke brukere i øvrige sykehusregioner og det nasjonale aspektet. 3. Elektronisk helsekort for gravide Mulig gjenbruk av kjernejournal-komponenter og integrasjon til kjernejournal for å hente bl.a. kritisk informasjon. 4. E-resept Kjernejournal inneholder legemiddelhistorikk hentet fra reseptformidleren. Kjernejournal gir tilgang til legemidler i bruk (LIB-lister) for multidose-pasienter og kan vise disse til sykepleiere ansvarlig for administrasjon av legemidler (sykepleiere har ikke tilgang til listene i e-resept). 5. Felles legemiddelliste Kjernejournal er en viktig komponent som muliggjør lesetilgang for annet helsepersonell enn leger samt gir tilgang til kritisk informasjon og legemiddelhistorikk. 6. Velferdsteknologi Samvirke med kjernejournal er ikke avklart. 7. EPJ-løftet Flere delprosjekter som vil kunne ha bruk for strukturert informasjon. Kjernejournal vurderes som mulig kilde til en del av denne informasjonen. Produktstrategi Kjernejournal 15

16 Føringer og drivere Forskning faktorer som påvirker bruken av kjernejournal Mål Identifisere mulige faktorer som resulterer i lav bruk av kjernejournal Resultat / Funn Hovedårsaken til lav bruk i Norge er manglende innhold. Andre faktorer er i tillegg manglende tett integrasjon med elektronisk pasientjournal (EPJ) og tekniske hindre knyttet til pålogging. Masteroppgave: Vitalii Ikoev «Factors affecting the use of Kjernejournal in the Norwegian healthcare system» Institutt for Helse og Samfunn, Universitetet i Oslo Figuren viser at kjernejournal har mindre innhold en tilsvarende løsninger i andre land Konklusjon Kjernejournal bør videreutvikles med mer innhold som gir nytte for brukerne. Produktstrategi Kjernejournal 16

17 Strategi

18 Strategi Kjernejournal skal være... Pålitelig Enkel Kjernejournal skal være oppdatert med de mest vesentlige opplysningene om pasienten. Ved oppslag basert på tjenstlig behov skal behandler kunne finne gjeldende opplysninger. Det skal være enkelt å slå opp opplysninger i kjernejournal. Fortrinnsvis skal opplysninger kunne gjøres sømløst tilgjengelig i EPJ slik at helsepersonell slipper å logge inn mer enn en gang. Helsepersonell skal ikke behøve å måtte registrere de samme opplysningene flere ganger. Nyttig Trygt God pasientbehandling forutsetter tilgang til de mest vesentlige opplysningene om pasienten. Kjernejournal skal inneholde slike vesentlige opplysninger og må derfor utvides noe utover dagens informasjonsinnhold. Pasienter blir ofte behandlet av ulike helseinstitusjoner og personell både planlagt og akutt. Kjernejournal skal bidra til økt pasientsikkerhet gjennom tilgang til informasjonen når og der helsepersonell trenger den. Kjernejournal skal oppleves som trygg i bruk og ivareta innbyggers personvern. Produktstrategi Kjernejournal 18

19 Strategi Alternative retninger som er vurdert A Ingen videreutvikling Basisforvaltning som i dag, hvor målsetting er å opprettholde kvalitet og stabil drift i nåværende løsning B Løsning for akuttmedisinsk kjede Forbedring og videreutvikling kun for å dekke behov i akuttmedisinsk kjede C Nasjonal tjeneste for vesentlig pasientinformasjon Forenklet tilgang og nytt innhold for bedre samhandling på tvers av nivåer Produktstrategi Kjernejournal 19

20 Strategi Vurdering av de ulike retninger A Ingen videreutvikling B Løsning for akuttmedisinsk kjede C Nasjonal tjeneste for vesentlig pasientinformasjon Beskrivelse Prioritere innføring av dagens løsning. Avhengighet og konsekvenser Denne strategiske retningen tar ikke hensyn til tilbakemeldinger og erfaringer som peker på at forbedring og videreutvikling er nødvendig for at helsepersonell skal akseptere løsningen og bruken skal øke. Kjernejornal vil ikke bli lønnsomt innenfor denne perioden.* Økonomi Kostnader til basis forvaltning av eksisterende løsning * forenklet samfunnsøkonomisk analyse av kjernejournal Beskrivelse Kjernejournal tilpasses kun behov i akuttmedisinsk kjede. Løsningen vil ikke innføres for andre enn fastlege, legevakt, AMK-sentraler og akuttmottak. Avhengighet og konsekvenser Denne strategien utnytter ikke det gevinstpotensial som ligger i å bredde til nye aktører særlig til sykehus (utover akuttmottakene) samt til pleie- og omsorgssektoren Økonomi Mindre kostnader for å tilpasse kjernejournal bedre til behov i akuttmedisinsk kjede, herunder forenklet pålogging og tett integrasjon med EPJ. Beskrivelse Kjernejournal skal være den nasjonale tjenesten for tilgjengeliggjøring av vesentlig pasientinformasjon for hele helsetjenesten Avhengighet og konsekvenser Er den retningen som gir største nytteeffekt både økonomisk og kvalitetsmessig*. Er den strategien som best støtter opp om realiseringen av «pasientens legemiddelliste». Vil være alternativ til meldingsbasert kommunikasjon mellom spesialist- og kommunal omsorgstjeneste - i tråd med intensjonen beskrevet i samhandlingsreformen. Økonomi Mindre kostnader for å tilgjengeliggjøre resterende informasjonselementer som kategoriseres som «vesentlige» pasientopplysninger **. Økte kostnader knyttet til innføring, drift og forvaltning av nye aktører. * forenklet samfunnsøkonomisk analyse av kjernejournal ** kjernejournalforskriften Produktstrategi Kjernejournal 20

21 Strategi Anbefalt strategisk retning C Strategi Kjernejournal skal være den nasjonale tjenesten for tilgjengeliggjøring av vesentlig pasientinformasjon for hele helsetjenesten Nasjonal tjeneste for vesentlig pasientinformasjon Begrunnelse oppfyller opprinnelig målsetning for kjernejournal om å være et alternativ til meldingsbasert informasjonsutveksling. Kjernejournal er et nasjonalt helseregister som muliggjør informasjonsdeling og oppslag for (alt) helsepersonell med tjenstlig behov. Evaluering og forskningsstudier peker på at det er behov for deling av ytterligere informasjon. Forskrift om nasjonal kjernejournal tillater at mer innhold blir gjort tilgjengelig enn det som er levert i dagens løsning. svarer ut sektorens behov om rask tilgang til vesentlige helseopplysninger om pasienten er den retningen som gir største nytteeffekt både økonomisk og kvalitetsmessig * er den strategien som best støtter opp om realiseringen av «pasientens legemiddelliste» den strategiske retningen med størst gjenbrukspotensiale gitt at kjernejournal inkluderes som en løsningskomponent i realisering av plattform for utveksling av helseinformasjon (Health Information Exchange) omtalt i utredningen én innbygger én journal * forenklet samfunnsøkonomisk analyse av kjernejournal Produktstrategi Kjernejournal 21

22 Strategi Anbefalt strategisk retning VISJON C Nasjonal tjeneste for vesentlig pasientinformasjon Kjernejournal skal være den nasjonale tjenesten for tilgjengeliggjøring av vesentlig pasientinformasjon for hele helsetjenesten Rask tilgang til vesentlige helseopplysninger MISJON STRATEGISKE FOKUSOMRÅDER 1 Enkel og sikker tilgang til data 2 Heve bruk 3 Innsyn journaldokumenter Helsepersonell skal få sikker og enkel tilgang på vesentlige pasientopplysninger for å kunne ta gode beslutninger om behandling STRATEGISK INITIATIV 1. Forenklet pålogging 2. Forenklet tilgang til data direkte i EPJ 3. Utvide med relevant innhold 1. Sikre bedre kunnskap om kjernejournal 2. Sikre nye brukergrupper tilgang til kjernejournal 1. Utrede utlevering av journaldokumenter basert på dokumentreferanse i kjernejournal 2. Tilby oversikt over journaldokumenter VERDIER Pålitelig 3. Etablere og innføre prosedyrer for bruk av kjernejournal i sektoren 4. Utrede muligheter for automatisk innlesing av «kritisk informasjon» fra medisinske kvalitetsregistre 3. Utrede løsning for logg over dokumentutveksling mellom ulike virksomheter Enkelt Nyttig Trygt 5. Utrede muligheter for automatisk innlesing av kritisk informasjon fra EPJ Produktstrategi Kjernejournal 22

23 Strategi Gjennomgang strategisk fokusområde Enkel og sikker 1 1. Helsepersonell som benytter EPJ-systemer skal slippe å logge på tilgang til data flere ganger. Kjernejournal vil tilrettelegges for å støtte Single Sign- On (SSO) gjennom bruk av framtidig nasjonal sikkerhetsinfrastruktur. En forutsetning for dette er at EPJ-løsningene også støtter SSO. 2. Kjernejournal skal tilby tjenester som gir tilgang til informasjon direkte i EPJ. 3. Anvende standarder for å fremme enkel tilgang til data 4. Utvide med relevant innhold som for eksempel: a) førstevalg behandling b) avtalte behandlings- og omsorgstiltak Produktstrategi Kjernejournal 23

24 Strategi Gjennomgang strategisk fokusområde 2 Heve bruk 1. Sikre nye brukergrupper tilgang til kjernejournal: a) helsepersonell i sykehus (utover akutt-tjenester) b) helsepersonell ved kommunale akutte døgnenheter (KAD-enheter ) c) helsepersonell ved sykehjem d) helsepersonell i hjemmesykepleien 2. Tilpasse kjernejournal til utvalgte aktørgrupper eksempelvis: a) apotek b) private røntgeninstitutter c) tannleger 3. Som myndighet etablere veileder for, og stille krav til, regionale helseforetak om å etablere og etterleve prosedyrer for kjernejournal 4. Utrede muligheter for automatisk innlesing av «kritisk informasjon» fra medisinske kvalitetsregistre og fra EPJ Produktstrategi Kjernejournal 24

25 Strategi Gjennomgang strategisk fokusområde Innsyn i 3 journaldokumenter 1. Tilby oversikt over journaldokumenter til helsepersonell - eksempelvis a) epikriser fra sykehus (inklusive polikliniske notater) b) henvisninger c) lab- og røntgensvar 2. Utrede utlevering av journaldokumenter basert på dokumentreferanse i kjernejournal (juridisk, teknisk og funksjonelt) 3. Utrede løsning for logg over dokumentutveksling mellom ulike virksomheter slik at innbygger kan se hvilket helsepersonell som åpner hvilke dokumenter Produktstrategi Kjernejournal 25

26 Strategi Anbefalt veikart * * 1 Enkel og sikker tilgang til data Tilby legemidler strukturert til elektronisk pasientjournal (EPJ). Støtter tiltaket «pasientens legemiddelliste» Tilrettelegge kjernejournal for Single Signon (SSO) Delta i standardiseringsarbeid. Sørge for at utvidet innhold anvender standarder. Utprøving av Single Sign-on (SSO) til kjernejournal for enkelte aktører Tilby kritisk info via tjenestegrensesnitt Utarbeide plan for deling av informasjon via nye tjenestegrensesnitt Utrede «førstevalg behandling» Utprøving av nye tjenestegrensesnitt Etablere utvidet innhold ( f. eks kommunale vedtak) 2 Heve bruk Utarbeide veileder for bruk av kjernejournal i regionale helseforetak (RHF) Fullføre nasjonal innføring i akuttmed.kj Utrede løsning KJ til PLO. Etablere første EPJ integrasjon Fullføre nasjonal bredding av kjernejournal for innbygger Innføring på sykehus (utover akuttmed.) Utprøving av kjernejournal i pleie- og omsorgssektoren Forbedringer i innbyggers kjernejournal på helsenorge.no Utrede automatisk innlesing av kritisk informasjon fra med. kvalitetsreg. og EPJ Fullføre nasjonal innføring av kjernejournal i pleie- og omsorgssektoren Utvikle tilpasset løsning for apotek (legemiddeloversikt, kritisk informasjon) og røntgen Innføre til private avtalespesialister 3 Innsyn journaldokumenter for helsepersonell Utrede utlevering av journaldokumenter basert på dokumentreferanse i kjernejournal Vise oversikt over journaldokumenter fra utvalgte regioner Etablere utleveringsmekanisme for journaldokumenter 2. Utrede løsning for logg over dokumentutveksling mellom ulike virksomheter Annet Forvaltningsleveranser Forvaltningsleveranser Etablere reservedrift for kjernejournal Forvaltningsleveranser *Initiativer fra og med 2018 forutsetter samfinansiering fra sektor eller spesielle tildelinger 26

Nordiska erfarenheter med Nationell patientöversikt

Nordiska erfarenheter med Nationell patientöversikt Nordiska erfarenheter med Nationell patientöversikt Kristian Skauli, seniorrådgiver,, Administrasjonsavdelingen/e-helse, Norge Nasjonal kjernejournal - Trygt og enkelt Kristian Skauli, Stockholm Behovet

Detaljer

Produktstrategi for nasjonale digitale helseløsninger fokusområder for videre utvikling av e-resept, kjernejournal og helsenorge

Produktstrategi for nasjonale digitale helseløsninger fokusområder for videre utvikling av e-resept, kjernejournal og helsenorge Produktstrategi for nasjonale digitale helseløsninger fokusområder for videre utvikling av e-resept, kjernejournal og helsenorge Avdelingsdirektør Hilde Lyngstad 04.mai 2017 Nasjonal strategi for e-helse

Detaljer

Kjernejournal. IKT Norge 24.01.13, Rune Røren 11.02.2013 1

Kjernejournal. IKT Norge 24.01.13, Rune Røren 11.02.2013 1 Kjernejournal IKT Norge 24.01.13, Rune Røren 11.02.2013 1 Agenda Behovet for en kjernejournal Målbilde Løsningsskisse Status 11.02.2013 2 Behovet for kjernejournal (fase 1) Planlagt forløp Uplanlagt forløp

Detaljer

E-helse og legemidler

E-helse og legemidler E-helse og legemidler - status og det langsiktige målbildet v/pia Braathen Schønfeldt Agenda Hva sier "En innbygger en journal" om ambisjonene på legemiddelfeltet? Kort om bakgrunn, oppdrag og prosess

Detaljer

Nasjonal Kjernejournal - Trygt og enkelt

Nasjonal Kjernejournal - Trygt og enkelt Nasjonal Kjernejournal - Trygt og enkelt Behovet for kjernejournal (fase 1) Planlagt forløp Uplanlagt forløp Fastlege Sykehus Apotek Uplanlagt hendelse AMK / Legevakt / Akuttmottak??? Ingen elektronisk

Detaljer

Kjernejournal. HelsIT , Rune Røren og Torunn Brandt

Kjernejournal. HelsIT , Rune Røren og Torunn Brandt Kjernejournal HelsIT 17.09.13, Rune Røren og Torunn Brandt 1 Agenda Behovet for kjernejournal Status for prosjektet Demonstrasjon av løsningen EPJ-systemene Helsepersonellportalen Helsenorge.no 2 Behovet

Detaljer

Innføring av Kjernejournal personvernutfordring?

Innføring av Kjernejournal personvernutfordring? Innføring av Kjernejournal personvernutfordring? Januarseminaret 2017 Soria Moria Bent A Larsen Hva var begrunnelsen for opprettelse av kjernejournal? Forprosjekt ELIN-s del 1: Oppsummert pasientinformasjon

Detaljer

Praktisk bruk av kjernejournal

Praktisk bruk av kjernejournal Innholdet i kjernejournal Praktisk bruk av kjernejournal Kjernejournal viser utvalgte helseopplysninger om pasienten og gir rask tilgang til viktig informasjon. Når du trenger informasjon for å yte helsehjelp,

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: PILOTOERING AV NASJONAL KJERNEJOURNAL I STAVANGER, SOLA OG RANDABERG

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: PILOTOERING AV NASJONAL KJERNEJOURNAL I STAVANGER, SOLA OG RANDABERG Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO ERA1-12/6250-11 84173/13 29.11.2013 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Eldrerådet 10.12.2013 Innvandrerrådet 11.12.2013

Detaljer

Nasjonal kjernejournal - helsepersonell og pasient på samme arena

Nasjonal kjernejournal - helsepersonell og pasient på samme arena Nasjonal kjernejournal - helsepersonell og pasient på samme arena Ingeborg Berge Sykepleier i avd. Kjernejournal Eresept Kjernejournal i pilot: Fastlegen ny pasient trenger resept på medisin hun ikke husker.

Detaljer

Kjernejournal. Bent A. Larsen

Kjernejournal. Bent A. Larsen Kjernejournal Bent A. Larsen Legemiddelkomite-seminar 2014 Dagens flyt av medisinsk informasjon kompleks og aldri komplett Fastlege Apotek Sykehjemslege Legevaktslege Kommunal PLO Privatpraktiserende spesialist

Detaljer

Kjernejournal. Ambulanseforum 01.10.12, Rune Røren 01.10.2012 1

Kjernejournal. Ambulanseforum 01.10.12, Rune Røren 01.10.2012 1 Kjernejournal Ambulanseforum 01.10.12, Rune Røren 01.10.2012 1 Agenda Behovet for en kjernejournal Målbilde Viktige føringer Kritisk informasjon Status 01.10.2012 2 Behovet for kjernejournal (fase 1) Planlagt

Detaljer

Hva skjer i helse Sør-Øst?

Hva skjer i helse Sør-Øst? Legg inn et bilde som passer programmet Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi.

Detaljer

Én innbygger én journal» og status for e-helse

Én innbygger én journal» og status for e-helse Én innbygger én journal» og status for e-helse Helse-Norge skal samles på felles løsninger mange prosjekter er i gang, klarer vi å samle disse? Hvilke endringer står medisinsk kontorfaglig helsepersonell

Detaljer

Kjernejournal for sykepleiere

Kjernejournal for sykepleiere Kjernejournal for sykepleiere - liten innsats, stor nytte? Bedre helse med e-helse Kristian Berg EPJ-rådgiver Universitetssykehuset Nord-Norge HF 16.02.2017 Ingeborg Berge Seniorrådgiver og klinisk fagansvarlig,

Detaljer

Nasjonal kjernejournal. - For tryggere helsehjelp

Nasjonal kjernejournal. - For tryggere helsehjelp Nasjonal kjernejournal - For tryggere helsehjelp h/p://www.nrk.no/mr/1.11251499 Behovet for kjernejournal (fase 1) Planlagt forløp Uplanlagt forløp Fastlege Sykehus Apotek Uplanlagt hendelse AMK / Legevakt

Detaljer

Etablering av nasjonal kjernejournal

Etablering av nasjonal kjernejournal Etablering av nasjonal kjernejournal På vei mot en digital helse- og omsorgstjeneste Bjørn Astad 17. september 2012 - Oslo Kjente samhandlingsverktøy 2 Digital helse- og omsorgstjeneste 05.06.2012 Mange

Detaljer

Praktisk bruk av kjernejournal

Praktisk bruk av kjernejournal Praktisk bruk av kjernejournal Lommemanual for helsepersonell Kjernejournal er en ny elektronisk løsning som samler viktige helseopplysninger om pasienten på ett sted Når du trenger informasjon for å yte

Detaljer

Status utredningen. Én innbygger én journal

Status utredningen. Én innbygger én journal Status utredningen Én innbygger én journal Meld. St. 9 (2012-2013) definerer tre mål for IKT-utviklingen i helse- og omsorgstjenesten Helsepersonell skal ha enkel og sikker tilgang til pasient- og brukeropplysninger

Detaljer

«Én innbygger en journal»

«Én innbygger en journal» «Én innbygger en journal» Hvorfor framtidens journalløsninger? Vil bidra til å redusere unødig lidelse og død! Feilmedisinering Økt behov for helsetjenester som følge av eldrebølgen! Fra 70 000 til 120

Detaljer

Én innbygger én journal

Én innbygger én journal Én innbygger én journal Seniorrådgiver Kirsten Petersen, avdeling e-helse. Desember 2013 Det overordnede utfordringsbildet er kjent Hovedutfordringer beskrevet i Meld. St. 9 Papir med strøm dagens løsning

Detaljer

E-resept og kjernejournal Nyttige verktøy for legemiddelssamstemming og legemiddelsamtaler

E-resept og kjernejournal Nyttige verktøy for legemiddelssamstemming og legemiddelsamtaler E-resept og kjernejournal Nyttige verktøy for legemiddelssamstemming og legemiddelsamtaler Nina Refsum Norske Sykehusfarmasøyters Forening 12. mars 2015 Dette vil du få høre om Hva kjernejournal er Hva

Detaljer

E-helse muligheter og forutsetninger i det nasjonale perspektivet

E-helse muligheter og forutsetninger i det nasjonale perspektivet E-helse muligheter og forutsetninger i det nasjonale perspektivet NSFs e-helsekonferanse 17. februar 2017 Roar Olsen, divisjonsdirektør Strategi Direktoratet for e-helse sine to roller Myndighet Sørge

Detaljer

Behov for e-helse, nasjonalt nivå?

Behov for e-helse, nasjonalt nivå? Behov for e-helse, nasjonalt nivå? Bjørn Astad Darlén Gjølstad 12. Juni 2014 Hamar Utfordringer og forventninger Medisin og samfunn Aldrende befolkning Flere pasienter med kroniske, sammensatte lidelser

Detaljer

«Én innbygger én journal» 29. januar 2017

«Én innbygger én journal» 29. januar 2017 «Én innbygger én journal» 29. januar 2017 «Én innbygger én journal» Meld. St. nr. 9 (2012-2013), «Én innbygger én journal» En felles, nasjonal løsning for klinisk dokumentasjon, prosesstøtte og pasient-/

Detaljer

Visjoner for utvikling av IKTsystemer. mot år Forum for ledelse og servicedesign i bildediagnostikk

Visjoner for utvikling av IKTsystemer. mot år Forum for ledelse og servicedesign i bildediagnostikk Forum for ledelse og servicedesign i bildediagnostikk Visjoner for utvikling av IKTsystemer i Helse-Norge fram mot år 2030 Lars Moen, Virksomhetsarkitekt, divisjon Strategi 2030?? Difficult to see. Always

Detaljer

Samhandlingsreformen IKT i helse- og omsorgssektoren

Samhandlingsreformen IKT i helse- og omsorgssektoren Samhandlingsreformen IKT i helse- og omsorgssektoren Bergen 14. oktober 2009 Demografi eldrebølgen Antall personer over 67 og over. Registrert 1950-2002 og framskrevet 2003-2050 2007 2015 2025 2 3 4 Samhandling

Detaljer

Kjernejournal. HelsIT 2011 Rune Røren

Kjernejournal. HelsIT 2011 Rune Røren Kjernejournal HelsIT 2011 Rune Røren 1 Agenda Status Behovet for en kjernejournal Målbilde Viktige føringer Løsningsskisse Etablering av hovedprosjekt 2 Status Lovendring for kjernejournal er ute på høring

Detaljer

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 406 Offentligt. Velkommen! Roar Olsen, divisjonsdirektør Strategi

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 406 Offentligt. Velkommen! Roar Olsen, divisjonsdirektør Strategi Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 406 Offentligt Velkommen! Roar Olsen, divisjonsdirektør Strategi 07.01 2016 Et enklere helse-norge Bakgrunn Helsesektoren består av 17.000 aktører fordelt

Detaljer

Velkommen til kurs om kjernejournal. Side 1

Velkommen til kurs om kjernejournal. Side 1 Velkommen til kurs om kjernejournal Side 1 Hva må jeg som LIS-lege kunne om kjernejournal? Etter at du har gjennomført dette kurset skal du: 1. Vite at kjernejournal er et helseregister hvor viktig pasientinformasjon

Detaljer

IT i helse- og omsorgssektoren Stortingsmelding om ehelse

IT i helse- og omsorgssektoren Stortingsmelding om ehelse IT i helse- og omsorgssektoren Stortingsmelding om ehelse Bjørn Astad Gardermoen, 9. februar 2012 Bakgrunn Innst. 212 S (2009-2010) Det tas sikte på å legge frem stortingsmelding om helsetjenester i en

Detaljer

Digitalisering av helsetjenesten

Digitalisering av helsetjenesten Digitalisering av helsetjenesten Regulatorisk høstmøte, LMI 30. november 2016 Roar Olsen, divisjonsdirektør Strategi Ambisjon Mobilitet Cloud Computing Én helhetlig og kunnskapsbasert helseog omsorgstjeneste

Detaljer

Nasjonal e-helsestrategi

Nasjonal e-helsestrategi Nasjonal e-helsestrategi 2017-2022 Nasjonal e-helsestrategi og handlingsplan 2017-2022 består av tre dokumenter: Side 2 Digitalisering av arbeidsprosesser Bedre sammenheng i pasientforløp Felles grunnmur

Detaljer

Multidose i e-resept - ny sentral funksjonalitet for «Legemidler i bruk»-melding i Reseptformidleren. Innherred medisinske forum Caroline Cappelen

Multidose i e-resept - ny sentral funksjonalitet for «Legemidler i bruk»-melding i Reseptformidleren. Innherred medisinske forum Caroline Cappelen Multidose i e-resept - ny sentral funksjonalitet for «Legemidler i bruk»-melding i Reseptformidleren Innherred medisinske forum Caroline Cappelen Innhold Multidoseordningen Status og videre planer for

Detaljer

Klara Borgen, Prosjektleder. Samtykkebasert kjernejournal En løsning for utlevering av informasjon?

Klara Borgen, Prosjektleder. Samtykkebasert kjernejournal En løsning for utlevering av informasjon? Klara Borgen, Prosjektleder Samtykkebasert kjernejournal En løsning for utlevering av informasjon? Fyrtårn Trondheim Sikker formidling av opplysninger om legemiddelbruk mellom personell i forskjellige

Detaljer

Legeforeningens fokus på e-helse. Spesialrådgiver og lege Eirik Nikolai Arnesen Oslo Oktober Revolusjonerende teknologi

Legeforeningens fokus på e-helse. Spesialrådgiver og lege Eirik Nikolai Arnesen Oslo Oktober Revolusjonerende teknologi Legeforeningens fokus på e-helse Spesialrådgiver og lege Eirik Nikolai Arnesen Oslo Oktober 2016 Enhet for primærhelsetjeneste, IKT, rehabilitering og samfunnsmedisin: Fagsjef Jan Emil Kristoffersen Spesialrådgiver

Detaljer

Nasjonal kjernejournal. - Presentasjon for Legemiddelverkets seminar for pasientorganisasjoner 5. juni 2013

Nasjonal kjernejournal. - Presentasjon for Legemiddelverkets seminar for pasientorganisasjoner 5. juni 2013 Nasjonal kjernejournal - Presentasjon for Legemiddelverkets seminar for pasientorganisasjoner 5. juni 2013 Pasientseminaret 2013 - Legemiddelverket Innhold Behov og formål Fremdrift og pilot Kjernejournal

Detaljer

Produktstyre e-helsestandarder. 14. juni 2017

Produktstyre e-helsestandarder. 14. juni 2017 Produktstyre e-helsestandarder 14. juni 2017 Agenda Sak Tema Sakstype 4/17 Orientering fra Direktoratet for e-helse Orientering 5/17 Oppsummering eksisterende meldingsstandarder - Drøfting prioritering

Detaljer

Hva gjør myndighetene for å møte utfordringene på e-helseområdet

Hva gjør myndighetene for å møte utfordringene på e-helseområdet : Startside Alternativ 1 Helse- og omsorgsdepartementet Hva gjør myndighetene for å møte utfordringene på e-helseområdet Bjørn Astad Oslo, 5. november 2015 else- og omsorgsdepartementet Utviklingstrekk

Detaljer

Felles legemiddelliste. EPJ leverandørmøte

Felles legemiddelliste. EPJ leverandørmøte Felles legemiddelliste EPJ leverandørmøte 2016-03-10 Bakgrunn og forankring Hovedmålsetninger for legemiddelområdet i Meld. St. 28 (2014 2015) «Riktig bruk bedre helse» - Legemiddelmeldingen: sikre god

Detaljer

E-resept og Kjernejournal. Bent A larsen Fastlege Konsulent Direktoratet for e-helse

E-resept og Kjernejournal. Bent A larsen Fastlege Konsulent Direktoratet for e-helse E-resept og Kjernejournal Bent A larsen Fastlege Konsulent Direktoratet for e-helse Agenda 1. e-resept : Hva er det? 2. Sikkerhetsaspekter ved e-resept 3. e-resept og personvern 4. Kjernejournal: Hva er

Detaljer

Nasjonal e-helsestrategi i Norge. Ole Bryøen 12. oktober 2017

Nasjonal e-helsestrategi i Norge. Ole Bryøen 12. oktober 2017 Nasjonal e-helsestrategi i Norge Ole Bryøen 12. oktober 2017 Helsepolitiske mål angir et samlet digitalt ambisjonsnivå Tverrsektorielle mål Utvikling av helse- og omsorgstjenesten Kvalitet og pasientsikkerhet

Detaljer

Nasjonal kjernejournal. - Presentasjon for Legemiddelverkets seminar for legemiddelkomitéer 6. juni 2013

Nasjonal kjernejournal. - Presentasjon for Legemiddelverkets seminar for legemiddelkomitéer 6. juni 2013 Nasjonal kjernejournal - Presentasjon for s seminar for legemiddelkomitéer 6. juni 2013 Innhold Behov og formål Fremdrift Kjernejournal eller Én innbygger, én journal? Detaljer fra den ferdige løsningen

Detaljer

Nasjonal direktørsamling e-helse på nasjonalt nivå

Nasjonal direktørsamling e-helse på nasjonalt nivå Nasjonal direktørsamling e-helse på nasjonalt nivå Christine Bergland Bodø, 24. juni 2015 historikk 2005 Oppstart e-resept 2008 Oppstart meldingsløftet 2009 Automatisk frikort 2010 Etablering av divisjon

Detaljer

Ordfører- og rådmannskonferansen i Agder

Ordfører- og rådmannskonferansen i Agder Ordfører- og rådmannskonferansen i Agder Lyngdal 1. november 2017 Christine Bergland Kort status fra det nasjonale programmet Det går absolutt riktig vei og Agderkommunene er med på en meget god måte!

Detaljer

Felles grunnmur for digitale tjenester. Sikkerhetsinfrastruktur Normkonferansen 2017

Felles grunnmur for digitale tjenester. Sikkerhetsinfrastruktur Normkonferansen 2017 Felles grunnmur for digitale tjenester Sikkerhetsinfrastruktur Normkonferansen 2017 Bygge grunnmur for bedre samhandling i sektoren Program Felles Infrastruktur og Arkitektur Samhandling Sikkerhetsinfrastruktur

Detaljer

CHRISTINE BERGLAND DIREKTØR FOR DIREKTORATET E-HELSE ET ENKLERE HELSE-NORGE

CHRISTINE BERGLAND DIREKTØR FOR DIREKTORATET E-HELSE ET ENKLERE HELSE-NORGE CHRISTINE BERGLAND DIREKTØR FOR DIREKTORATET E-HELSE ET ENKLERE HELSE-NORGE Et enklere helse-norge 1. Juni 2016 Christine Bergland Direktør Etablering av direktoratet for e-helse Bakgrunn Helsesektoren

Detaljer

Semicolon Christine Bergland, Helsedirektoratet. 11.Desember 2014

Semicolon Christine Bergland, Helsedirektoratet. 11.Desember 2014 Semicolon Christine Bergland, Helsedirektoratet 11.Desember 2014 IKT-infrastruktur Overordnede og felleskomponenter helsepolitiske mål Pasientsikkerhet Kvalitet Tilgjengelighet Brukerorientert Samhandling

Detaljer

Nasjonal styringsmodell og e-helsestrategi Hilde Lyngstad Avdelingsdirektør

Nasjonal styringsmodell og e-helsestrategi Hilde Lyngstad Avdelingsdirektør Nasjonal styringsmodell og e-helsestrategi 2017-2022 Hilde Lyngstad Avdelingsdirektør Nasjonal styringsmodell Nasjonal styringsmodell for e-helse og overordnede myndighet og roller Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

NOKIOS 2014 E-resept. Rune Røren, Avd.dir. for e-resept og kjernejournal

NOKIOS 2014 E-resept. Rune Røren, Avd.dir. for e-resept og kjernejournal NOKIOS 2014 E-resept Rune Røren, Avd.dir. for e-resept og kjernejournal Hva er e-resept? Reseptformidleren Forskrivningsog ekspedisjonsstøtte (FEST) 5. februar 2013: E-resept innført i hele Norge Det forskrives

Detaljer

Oversender høring - Digital sårbarhet - sikkert samfunn - NOU 2015:13 Vi viser til Justis- og beredskapsdepartementets brev av 9. desember 2015.

Oversender høring - Digital sårbarhet - sikkert samfunn - NOU 2015:13 Vi viser til Justis- og beredskapsdepartementets brev av 9. desember 2015. Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 15/8216 16/1070-15.03.2016 Oversender høring - Digital sårbarhet - sikkert samfunn - NOU 2015:13 Vi viser til Justis-

Detaljer

Innbyggerplattformen Helsenorge.no. Helge T. Blindheim 24.01.2014 Helsedirektoratet

Innbyggerplattformen Helsenorge.no. Helge T. Blindheim 24.01.2014 Helsedirektoratet Innbyggerplattformen Helsenorge.no Helge T. Blindheim 24.01.2014 Helsedirektoratet Redaksjonelt innhold Ny forenklet forside Sykdom og behandling Helse og sunnhet Rettigheter Helsetjenester Min Helse

Detaljer

Produktstrategi. e-resept V0.95

Produktstrategi. e-resept V0.95 Produktstrategi e-resept V0.95 Innholdsfortegnelse Bakgrunn Nåsituasjon Føringer og drivere Strategi 2017-2020 side side side side 3 7 12 16 Produktstrategi e-resept 2 Bakgrunn Bakgrunn Om Arbeidet Produktstrategien

Detaljer

E-helse i et norsk perspektiv

E-helse i et norsk perspektiv E-helse i et norsk perspektiv Christine Bergland Direktoratet for e-helse FORUM 8. januar 2016 Bakgrunn Helsesektoren består av 17.000 aktører fordelt på fire regionale helseforetak og 428 kommuner Behov

Detaljer

Regional koordinering for e-meldinger i Midt- Norge. Aslaug Skarsaune Svenning- Hemit

Regional koordinering for e-meldinger i Midt- Norge. Aslaug Skarsaune Svenning- Hemit Regional koordinering for e-meldinger i Midt- Norge Aslaug Skarsaune Svenning- Hemit Det startet med prosjekt - Helse Midt-Norge - Prosjekt Meldingsløftet 2008-2016 for å få fortgang i elektronisk samhandling.

Detaljer

Samhandlingsreformen IKT i helse- og omsorgssektoren

Samhandlingsreformen IKT i helse- og omsorgssektoren Samhandlingsreformen IKT i helse- og omsorgssektoren Gardermoen 26. oktober 2009 Vi blir stadig eldre 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 90 år og eldre 80-89 år 600 000 400 000 67-79 år 200 000 00 2000

Detaljer

Elektronisk medisinkort i en samtykkebasert kjernejournal.

Elektronisk medisinkort i en samtykkebasert kjernejournal. Elektronisk medisinkort i en samtykkebasert kjernejournal. Fyrtårn Trondheim Klara Borgen prosjektleder Tromsø sept.2006 S@mspill 2007 Kommune programmet Helhetlige forløp Elektronisk samhandling Fyrtårn

Detaljer

Åtkomst till läkemedelsinformation hur hanteras frågan av våra grannländer?

Åtkomst till läkemedelsinformation hur hanteras frågan av våra grannländer? Åtkomst till läkemedelsinformation hur hanteras frågan av våra grannländer? Eivind Bergem, avdelingsdirektør, Avdeling e-resept, Helsedirektoratet, ehälsodagen, Stockholm Hva skal jeg si noe om? 1. Hvordan

Detaljer

Datatilsynet slutter seg til en tilnærming hvor kjernejournalen gradvis innføres.

Datatilsynet slutter seg til en tilnærming hvor kjernejournalen gradvis innføres. Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 200902492-/STL 11/00288-2 /MOF 5. april 2011 Kommentarer til forprosjektrapport om nasjonal

Detaljer

Praktisk bruk av kjernejournal

Praktisk bruk av kjernejournal Praktisk bruk av kjernejournal Lommehandbok for helsepersonell Kjernejournal er ei ny elektronisk løysing som samlar viktige helseopplysningar om pasienten på éin plass Når du treng informasjon for å yte

Detaljer

Pasientreiser i et IKT-perspektiv. Bodø, 10. mars 2010

Pasientreiser i et IKT-perspektiv. Bodø, 10. mars 2010 Pasientreiser i et IKT-perspektiv Bodø, 10. mars 2010 Bjørn Astad Hvorfor benytte IKT i helsevesenet? Understøtte pasientbehandling (helhet og samhandling) Informasjonshåndtering Effektiv utnyttelse av

Detaljer

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi. v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi. v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger Kort om Nasjonal IKT HF etablert 2014 STRATEGISK ENHET Nasjonal

Detaljer

Digitalisering av helsesektoren hvilke utfordringer og muligheter står vi ovenfor?

Digitalisering av helsesektoren hvilke utfordringer og muligheter står vi ovenfor? Digitalisering av helsesektoren hvilke utfordringer og muligheter står vi ovenfor? FØRST 2014 Scandic Hotel Fornebu, Oslo 31. mars 2014 Adm. dir. Erik M. Hansen, Helse Vest IKT AS Noen nøkkeltall: Aksjeselskap

Detaljer

Samspillet fortsetter

Samspillet fortsetter Samspillet fortsetter HelsIT 25.09.08 Asbjørn Seim, fung avdelingsdirektør Avdeling IT-strategi Visjon: Helhetlige pasient- og brukerforløp gjennom elektronisk samhandling 25.09.2008 HelsIT 2008, Asbjørn

Detaljer

En Vestlending en sykehusjournal. Normkonferansen 2015 Rica Ørnen Hotell, Bergen, 14. oktober 2015 Adm. dir. Erik M. Hansen, Helse Vest IKT

En Vestlending en sykehusjournal. Normkonferansen 2015 Rica Ørnen Hotell, Bergen, 14. oktober 2015 Adm. dir. Erik M. Hansen, Helse Vest IKT En Vestlending en sykehusjournal Normkonferansen 2015 Rica Ørnen Hotell, Bergen, 14. oktober 2015 Adm. dir. Erik M. Hansen, Helse Vest IKT Pasienten må settes i «sentrum» for dokumentasjonen om egen helse!

Detaljer

Samhandlingskonferanse Førde

Samhandlingskonferanse Førde Samhandlingskonferanse Førde Én innbygger én journal 20. april 2017 Én innbygger én journal Mobilitet Målsetting: Cloud Computing Én helhetlig og kunnskapsbasert helse- og omsorgstjeneste.. 2 Mobilitet

Detaljer

Orienteringsmøte til leverandører

Orienteringsmøte til leverandører Orienteringsmøte til leverandører Nasjonalt utvalg for IT-prioritering i helse- og omsorgssektoren (NUIT) 11.November 2013, Radisson Blu Plaza Hotell Program Kl. 11.30 Servering av enkel lunsj Kl. 11.50

Detaljer

Nasjonalt e-helsestyre

Nasjonalt e-helsestyre Nasjonalt e-helsestyre Til Dato Saksnummer Type Møte 1/16 12.02.2016 8/16 Orientering Fra Saksbehandler Christine Bergland Roar Olsen Nasjonal e-helsestrategi og handlingsplan 2017-2020 Forslag til vedtak

Detaljer

Status for noen av «våre» prosjekter

Status for noen av «våre» prosjekter NFAs referansegruppe for elektronisk pasientjournal og elektronisk samhandling. «EPJ-løftet» Status for noen av «våre» prosjekter Bent Larsen 01.10.2012 EPJ-løftet har engasjert seg i en rekke prosjekter,

Detaljer

Leverandørmøte - EPJ. 10. mars 2016

Leverandørmøte - EPJ. 10. mars 2016 Leverandørmøte - EPJ 10. mars 2016 Agenda 10. mars 2016 11.30 12:00 Lunsj (frivillig, møtet begynner 12:00) 12:00 12:05 Velkommen 12:05 12:15 Presentasjon av deltagere 12:15 12:30 Ny styringsmodell 12:30

Detaljer

Referat fra møte 22.oktober 2015.

Referat fra møte 22.oktober 2015. Referat fra møte 22.oktober 2015. Formål Møte i Nasjonalt utvalg for IT-prioritering i helse- og omsorgssektoren (NUIT) Dato, sted Torsdag 22.oktober 2015 kl. 10.00 14.00 s lokaler, møterom 206 Deltakere

Detaljer

Behandling av helseinformasjon - på kryss og tvers Norsk Arkivråd, Trondheim,

Behandling av helseinformasjon - på kryss og tvers Norsk Arkivråd, Trondheim, Behandling av helseinformasjon - på kryss og tvers Norsk Arkivråd, Trondheim, 10.02.11 Leif Erik Nohr Seniorrådgiver, jurist leif.erik.nohr@telemed.no Noen utgangspunkter Helsetjenesten er informasjonsintensiv

Detaljer

På vei mot en digital helse- og omsorgstjeneste

På vei mot en digital helse- og omsorgstjeneste På vei mot en digital helse- og omsorgstjeneste Bjørn Astad 14. november 2012 IKT-Norge Det framtidige utfordringsbildet 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 67+ Eldre med omsorgsbehov øker kraftig

Detaljer

Farmasidagene. Helsenorge.no. Bodil Rabben. Helsedirektoratet 05.11.2015

Farmasidagene. Helsenorge.no. Bodil Rabben. Helsedirektoratet 05.11.2015 Farmasidagene Helsenorge.no Bodil Rabben Helsedirektoratet 05.11.2015 Innbyggerne skal møte én helsetjeneste på nett Helsenorgeplattformen Helsenorge.no Andre portaler Felleskomponenter Åpne data Kontinuerlig

Detaljer

Pasienters elektroniske innsyn i egen journal

Pasienters elektroniske innsyn i egen journal Pasienters elektroniske innsyn i egen journal Tove Sørensen Styremøte TTL Tromsø, 13. mars 2014 Lokalt pilotprosjekt - nasjonal portal Prosjektet skal gi pasienter elektronisk tilgang til sin journal ved

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet HØRINGSNOTAT

Helse- og omsorgsdepartementet HØRINGSNOTAT Helse- og omsorgsdepartementet HØRINGSNOTAT Forslag til endringer i forskrift om nasjonal kjernejournal og forskrift om nasjonal database for elektroniske resepter (reseptformidleren) Utsendt: 23. mai

Detaljer

Digitale innbyggertjenester som virkemiddel for en mer oversiktlig, effektiv og tilpasset helsetjeneste

Digitale innbyggertjenester som virkemiddel for en mer oversiktlig, effektiv og tilpasset helsetjeneste Digitale innbyggertjenester som virkemiddel for en mer oversiktlig, effektiv og tilpasset helsetjeneste Nina Ulstein 18.03.2015 «Pasienter og brukeres behov skal stå i sentrum» «De skal få informasjon

Detaljer

Behov for en nasjonal sikkerhetsinfrastruktur for helse- og omsorgssektoren - hvorfor?

Behov for en nasjonal sikkerhetsinfrastruktur for helse- og omsorgssektoren - hvorfor? Behov for en nasjonal sikkerhetsinfrastruktur - hvorfor? HelsIT/esikkerhetsdagen 19. September 2013 Mona Holsve Ofigsbø Agenda for helseog omsorgssektoren Fokus og avgrensinger Informasjonsdeling på tvers

Detaljer

RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID MELLOM..KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK SAMHANDLING

RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID MELLOM..KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK SAMHANDLING RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID MELLOM..KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK SAMHANDLING Hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester av 14.6.2011 3-5 tredje ledd, 6-2 siste

Detaljer

E-helse - status og veien videre. HelsIT 2012 Divisjonsdirektør Christine Bergland

E-helse - status og veien videre. HelsIT 2012 Divisjonsdirektør Christine Bergland E-helse - status og veien videre HelsIT 2012 Divisjonsdirektør Christine Bergland Regjeringens mål Norge skal ligge i front internasjonalt Et bedre møte med offentlig sektor Frigjøre ressurser til de store

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Dato 17/ / /CDG

Deres referanse Vår referanse Dato 17/ / /CDG Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 17/2267 17/00747-2/CDG 18.09.2017 Høringssvar - Pasientens legemiddelliste Vi viser til Helse- og omsorgsdepartementets

Detaljer

Program Felles infrastruktur FIA. Hans Löwe Larsen KS e-helsedag 1. mars 2017

Program Felles infrastruktur FIA. Hans Löwe Larsen KS e-helsedag 1. mars 2017 Program Felles infrastruktur FIA Hans Löwe Larsen KS e-helsedag 1. mars 2017 Bakgrunn og historikk for FIA 2014 2015 2-5 år Lang sikt FIA-programmet Én innbygger én journal Meldingsutveksling er fortsatt

Detaljer

Én journal for hele helsetjenesten

Én journal for hele helsetjenesten Én journal for hele helsetjenesten Sist oppdatert 21.mars 2017 2 Om Helseplattformen o o o o «Helseplattformen» er programmet som skal anskaffe og innføre ny pasientjournal for hele Midt-Norge For første

Detaljer

Rapport. Utprøving kjernejournal Evalueringsrapport versjon1.0

Rapport. Utprøving kjernejournal Evalueringsrapport versjon1.0 Rapport Utprøving kjernejournal Evalueringsrapport versjon1.0 Rapportens tittel: Utprøving kjernejournal - Evalueringsrapport Utgitt: Januar 2015 Utgitt av: Helsedirektoratet Kontakt: Divisjon for e-helse

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016 Forslag til vedtak: Styret gir sin tilslutning til Nasjonal IKTs strategi

Detaljer

Fremtidens fysioterapitjeneste i kommunene

Fremtidens fysioterapitjeneste i kommunene Fremtidens fysioterapitjeneste i kommunene Utfordringer Organisering Prioriteringer IKT Kompetanse Kapasitet Organisering Primærhelseteam Oppfølgingsteam Knutepunktmodellen Primærhelseteam - formål Ny

Detaljer

2 eller 3 juni eller 31 august i Mosjøen? Sak Tema Innhold Ansvar: 1

2 eller 3 juni eller 31 august i Mosjøen? Sak Tema Innhold Ansvar: 1 Møtereferat Møtetype: PKO/PK Møtedato: 23 mars 2015 Møtested: Neste møte / Tilstede Sykehuset, Mo i Rana 2 eller 3 juni eller 31 august i Mosjøen? Iren Ramsøy, Anita Husveg, Guttorm Dahl Johnsen Meldt

Detaljer

Sak 12/2017 Etablering av Regionalt fagråd digital samhandling i Midt- Norge. Møtedato

Sak 12/2017 Etablering av Regionalt fagråd digital samhandling i Midt- Norge. Møtedato Sak 12/2017 Etablering av Regionalt fagråd digital samhandling i Midt- Norge Saken behandles i: Administrativt samarbeidsutvalg Møtedato 15.06.2017 Møtesaksnummer 12/2017 Saksbehandler: Aslaug Skarsaune

Detaljer

Pasientjournal og sykehustimer på internett - status

Pasientjournal og sykehustimer på internett - status Pasientjournal og sykehustimer på internett - status Tove Sørensen, prosjektleder Regional brukerkonferanse, Bodø, 19 mai 2015 Takk og takk for sist! 14. Mai 2014: Skisser, innspill, diskusjoner og forslag

Detaljer

Produktstyre e-helsestandarder. 23. oktober 2017

Produktstyre e-helsestandarder. 23. oktober 2017 Produktstyre e-helsestandarder 23. oktober 2017 Agenda Sak Tema Sakstype 6/17 Orientering fra Direktoratet for e-helse Orientering 7/17 Nasjonal e-helsestrategi 2017-2022 Orientering 8/17 Status Henvisning

Detaljer

Norsk Helsenett SF Firmapresentasjon

Norsk Helsenett SF Firmapresentasjon Norsk Helsenett SF Firmapresentasjon Konferanse for medisinsk kontorfaglig helsepersonell København, 11. Mars 2011 Håkon Grimstad Kort om Norsk Helsenett Selskapet opprettet som statsforetak den 1. juli,

Detaljer

Helsetjenestene på nett med helsenorge.no. Innbyggers tilgang til enkle og sikre digitale helsetjenester

Helsetjenestene på nett med helsenorge.no. Innbyggers tilgang til enkle og sikre digitale helsetjenester Helsetjenestene på nett med helsenorge.no Innbyggers tilgang til enkle og sikre digitale helsetjenester Helsenorge.no skal være den foretrukne portalen innen helse for befolkningen De sentrale målene er

Detaljer

Presentasjon Nord-Trøndelag. Onsdag

Presentasjon Nord-Trøndelag. Onsdag Presentasjon Nord-Trøndelag Onsdag 27.04.16 Oppdrag og mandat 2015 - KomUT KomUT videreføres i 2015 og skal blant annet: følge opp elektronisk samhandling nye tjenester, meldinger og forvaltningsrutiner

Detaljer

Produktstyre e-helsestandarder. 13. desember 2017

Produktstyre e-helsestandarder. 13. desember 2017 Produktstyre e-helsestandarder 13. desember 2017 Agenda Sak Tema Sakstype 10/17 Orientering fra Direktoratet for e-helse Orientering 11/17 Henvisning 2.0 Tilslutning 12/17 Meldingsvalidator Orientering

Detaljer

Digital fornying i en nasjonal kontekst

Digital fornying i en nasjonal kontekst Digital fornying i en nasjonal kontekst Digital fornying - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Cathrine M. Lofthus administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF Innhold Helse Sør-Østs strategiske mål Digital

Detaljer

Kurs eldremedisin, Hedmark 04. juni 2015 Kjellaug Enoksen, sykehjemsoverlege Askøy kommune. Spesialist i indremedisin og samfunnsmedisin, Godkjenning

Kurs eldremedisin, Hedmark 04. juni 2015 Kjellaug Enoksen, sykehjemsoverlege Askøy kommune. Spesialist i indremedisin og samfunnsmedisin, Godkjenning Kurs eldremedisin, Hedmark 04. juni 2015 Kjellaug Enoksen, sykehjemsoverlege Askøy kommune. Spesialist i indremedisin og samfunnsmedisin, Godkjenning i kompetanseområde alders- og sykehjemsmedisin Lovgrunnlag

Detaljer

Ny lov nye muligheter for deling av pasientopplysninger

Ny lov nye muligheter for deling av pasientopplysninger Ny lov nye muligheter for deling av pasientopplysninger - regelverksendringene - felles journal i Helse Nord 17.09.15 - STYRK Årskonferanse 2015 Juridisk rådgiver Heidi Talsethagen, FIKS Fra én journal

Detaljer

Velkommen. Trondheim, 27. september 2011

Velkommen. Trondheim, 27. september 2011 Velkommen Trondheim, 27. september 2011 Melding til Stortinget om Helsetjenester i en digital hverdag Tor Eid og Sverre Engelschiøn Trondheim, 27. september 2011 IKT er nøkkelen Kvalitet Tilgjengelighet

Detaljer

Hva planlegges i Helsenorge.no? Stortingsmelding 9 2012

Hva planlegges i Helsenorge.no? Stortingsmelding 9 2012 Hva planlegges i Helsenorge.no? Stortingsmelding 9 2012 Helge T. Blindheim Helsedirektoratet 6. november 2013 Innbyggernes Helse IKT «Jeg gruer meg til kneoperasjonen min. Lurer på hvor mange kneoperasjoner

Detaljer

Bruk av IKT i helse- og omsorgssektoren i kommunene. Direktør May-Britt Nordli, KS

Bruk av IKT i helse- og omsorgssektoren i kommunene. Direktør May-Britt Nordli, KS Bruk av IKT i helse- og omsorgssektoren i kommunene Direktør May-Britt Nordli, KS Framtidsbilde Elektronisk informasjonsutveksling over høyhastighetsnett (Timebestilling, epikriser, henvisninger, laboratoriesvar,

Detaljer