Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 10:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 10:00"

Transkript

1 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post eller telefon som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Muntlig orientering / diskusjon kommuneplanens samfunnsdel: - vedr. sak 26/15 Bolignotatet. v/ plan- og utviklingssjef Odd Edvardsen. - befolkningsprognose. v/ rådmann Leif Vidar Olsen - Satsingsområder og hovedmål v/leder for prosjektet kommuneplanens samfunnsdel Grethe Nissen. Saksliste Saksnr PS 26/15 PS 27/15 PS 28/15 PS 29/15 PS 30/15 PS 31/15 Innhold Boligpolitisk notat til vurdering/diskusjon Søknad om ny salgsbevilling for alkohol - Rypefjord Dagligvare (Bunnpris) Høring - forslag til endringer i alkoholloven Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling - Polar Uteliv & Event AS Organisering av kommunalt engasjement - Utvikling av helsetjenester Rekruttering og kompetansebygging PS 32/15 Kvalitetsmelding Hammerfestskolen 2014 PS 33/15 PS 34/15 PS 35/15 PS 36/15 PS 37/15 PS 38/15 Oversendelsesforslag: Interpellasjon- Nei til utvidet adgang til midlertidige ansettelser Fremtidig eiendomserverv i Leirvika Tilbud om kjøp av tomt nord for Storelva Innspill høring NOU 2014:16-Sjømatindustrien Diverse referatsaker Godkjenning av protokoll Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest rådhus - servicekontoret, Hammerfest bibliotek og kommunens hjemmeside. Møtet er åpent for publikum! Alf E. Jakobsen ordfører

2 Saksliste Saksnr Innhold PS 26/15 Boligpolitisk notat til vurdering/diskusjon PS 27/15 Søknad om ny salgsbevilling for alkohol - Rypefjord Dagligvare (Bunnpris) PS 28/15 Høring - forslag til endringer i alkoholloven PS 29/15 Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling - Polar Uteliv & Event AS PS 30/15 Organisering av kommunalt engasjement - Utvikling av helsetjenester PS 31/15 Rekruttering og kompetansebygging PS 32/15 Kvalitetsmelding Hammerfestskolen 2014 PS 33/15 Oversendelsesforslag: Interpellasjon- Nei til utvidet adgang til midlertidige ansettelser PS 34/15 Fremtidig eiendomserverv i Leirvika PS 35/15 Tilbud om kjøp av tomt nord for Storelva PS 36/15 Innspill høring NOU 2014:16-Sjømatindustrien PS 37/15 Diverse referatsaker RS 15/2 Hammerfest vindkraftverk - klage på avslag PS 38/15 Godkjenning av protokoll

3

4 Saksbehandler: Odd Edvardsen Saksnr.: 2015/631-2 Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 20/15 Styret for kultur, omsorg og undervisning /15 Styret for miljø og utvikling /15 Formannskapet Vedlegg 1 Boligpolitisk notat Saksdokumenter ikke vedlagt: Kommuneplanens arealdel for hele kommunen Kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord Boligpolitisk notat til vurdering/diskusjon Saken gjelder Dette boligpolitiske notatet er i utgangspunktet utarbeidet for å danne grunnlaget for vurdering av og diskusjon om mål og strategier i kommuneplanens samfunnsdel, men vurderes også å være et godt grunnlag for utarbeidelse av neste versjon av kommunens planstrategi og en framtidig helhetlig Boligpolitisk handlingsplan. Sakens bakgrunn og fakta I forbindelse med utarbeidelse av kommuneplanens samfunnsdel gjennomføres det er rekke aktiviteter som skal lede fram til diskusjoner i kommunestyret/formannskapet, og etter hvert til utforming av mål og strategier i det endelige planforslaget for kommuneplanens samfunnsdel. Av aktiviteter kan nevnes: - Utredning om befolkningsutvikling/befolkningsframskriving - 6 grupper som har arbeidet med sentrale plantema (presentert i kommunestyret 12. mars) - Medvirkningsprosesser, folkemøter i distriktet I tillegg er dette boligpolitiske notatet utarbeidet. Notatet redegjør for boligutfordringer og muligheter i Hammerfest kommune i dag og i årene framover. Notatet er ment som et grunnlag for diskusjon rundt og prioriteringer av mål og strategier i kommuneplanens samfunnsdel. I tillegg til det er notatet et godt grunnlag for utarbeidelse av den kommende planstrategien , og ikke minst et

5 utgangspunkt for en framtidig helhetlig Boligpolitisk handlingsplan, der vi smelter sammen de boligsosiale utfordringene med de ordinære boligutfordringene. Dette notatet tar altså ikke for seg de boligsosiale utfordringene. Funnene i notatet viser at kommunen har arealreserver nok for å dekke boligbehovet de neste 12 årene, både når det gjelder mengde og variasjon. Dette også om befolkningsutviklingen skulle bli mer positiv enn befolkningsframskrivingen angir. Det er også en stor grad av fleksibilitet når det gjelder rekkefølge på utbygging av de ulike boligområdene angitt til kommuneplanens arealdel (for hele kommunen) og i kommunedelplanen for Hammerfest og Rypefjord. Forholdet til kommunestyrets verbale vedtak av I forbindelse med kommunestyrets behandling av økonomiplan /årsbudsjett 2015, den , ble det gjort følgende verbale vedtak: Bolig og boligpolitikk for særlige grupper. Kommunestyret ber administrasjonen sette sammen ei brei gruppe med representanter fra både politisk, administrativt og brukernivå. Denne gruppa har som oppgave å utrede og legge fram konkrete forslag for å tilrettelegge for boliger og boligbygging for grupper som har særlige vansker med å komme inn på det ordinære boligmarkedet i vår kommune. Det må være et mål å legge fram konkrete forslag til politiske behandling seinest i mai Etter rådmannens vurdering bør dette notatet kunne være tilstrekkelig til å dekke kommunestyrets utredningsønsker i verbalvedtaket. Dette selv om arbeidet med notatet ikke har vært gjennomført i tråd med forslaget. Dersom politisk nivå aksepterer en slik løsning, vil det være svært arbeidsbesparende. Så vil det være naturlig å kjøre en bredere prosess når vi i ettertid skal utarbeide en Boligpolitisk handlingsplan med konkrete tiltak. Rådmannens vurdering Notatet er først og fremst utarbeidet for å danne grunnlaget for vurdering/diskusjon om mål og strategier i kommuneplanens samfunnsdel, men vurderes også å være et godt grunnlag for utarbeidelse av neste versjon av planstrategi og en framtidig helhetlig Boligpolitisk handlingsplan. Administrasjonen har som mål å få ferdig kommuneplanens samfunnsdel høsten Umiddelbart etter dette er det forutsatt å få utarbeidet planstrategien for perioden Ny planstrategi skal være det nye kommunestyrets planleggingsmessige styringsverktøy i neste kommunestyreperiode, og er forutsatt å være utarbeidet i løpet av 2015 (skal være vedtatt av kommunestyret senest ett år etter at nytt kommunestyre er på plass). En helhetlig Boligpolitisk handlingsplan er, ut fra de ambisjoner i har i dag, ment å utarbeides tidlig i Rådmannens forslag til vedtak: Boligpolitisk notat tas til orientering/diskusjon. Notatet er tilstrekkelig for å imøtekomme kommunestyrets utredningsønsker i det verbale vedtak av , vedrørende Bolig og boligpolitikk for særlige grupper.

6

7 Boligpolitisk notat Versjon

8 Bildet på forsiden - Fotograf: Gleb Yourchenko

9 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Innledning Formål og avgrensning Datagrunnlag Befolkningsutvikling Generelle betraktninger Valg av fremskrivingsalternativ Boligsituasjon Boligtype, utvikling og status Status bruksareal Familietype, utvikling og status Fremtidige behov Kapasitet i skole og barnehage Dagens skolekapasitet Barnetall i boligområder Boligbehovsanalyse Boligdekning Boligavgang Beregning av boligbehov Føringer for boligbygging Overordnete prinsipper Kortsiktige tiltak Boligpotensial Byggeklare boligprosjekter Boligområder under planlegging Fremtidige boligområder Gjennomføring av boligprosjekter Betinget salg Bruk av utbyggingsavtaler Samarbeid med boligbyggelag og private aktører Reguleringsprogram Oppsummering... 20

10 1

11 1. Innledning Hammerfest kommune har befolkningsvekst og jevn boligproduksjon. For at boligproduksjon skal være mer målrettet ønsker administrasjonen å utarbeide konkrete føringer i forhold til boligbygging. Det er ønskelig å avklare hvor mange boliger det er behov for, hvilke typer boliger bør prioriteres/stimuleres, i hvilken rekkefølge boligområder bør utvikles, hva bør være kommunens oppgaver og hva bør overlates til private aktører osv. Plan og utvikling tar derfor initiativ til å avklare noen av disse forholdene gjennom utarbeidelse av boligpolitisk notat. 2. Formål og avgrensning Dette notatet er kommunens første boligpolitiske dokument. Det skal gi en kort oversikt og analyse av kommunens generelle boligsituasjon og komme med forslag til boligpolitiske mål og virkemidler. Notatet skal blant annet utrede følgende problemstillinger: Fremtidig boligbehov Hvilke typer boliger bør prioriteres Rekkefølge på planlegging/utbygging av boligområder avsatt i kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord Skal boligområdene utvikles i kommunal eller privat regi Hovedformålet med notatet er å utarbeide boligrelatere innspill til det pågående arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel Notatet vil også danne grunnlag for utarbeidelse av planstrategi og fremtidig Boligpolitisk handlingsplan. Notatet fokuserer på den generelle boligsituasjonen. Den boligsosiale delen av problemstillingen ble behandlet gjennom Boligsosial handlingsplan for perioden og må følges opp videre gjennom den planen. Notatet har samme tidsperspektiv som samfunnsdelen, På sikt bør generell boligutvikling og boligsosiale forhold behandles i ett og samme dokument for å sikre helhetlig boligpolitikk i Hammerfest kommune. Det foreslås at arbeidet med en slik Boligpolitisk handlingsplan starter så raskt som mulig. Dette må imidlertid koordineres mot arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel og planstrategien da disse kan inneholde viktige føringer for planarbeidet. Dette notatet og gjeldende Boligsosial handlingsplan vil danne grunnlag for Boligpolitisk handlingsplan. Innholdet i begge dokumentene må evalueres og evt.justeres når de skal innarbeides i planen. 2

12 3. Datagrunnlag Følgende dokumenter danner grunnlag for notatet: Befolkningsutvikling og befolkningsframskriving Hammerfest datert september 2014 og utarbeidet av NORUT Boligpolitikkanalyse Hammerfest kommune datert januar 2013 og utarbeidet av Husbanken Boligsosial handlingsplan for perioden Kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord Kommuneplanens arealdel for Hammerfest Retningslinjer for tildeling av kommunale tomter/områder i Hammerfest kommune Boligpolitisk handlingsplan for Bodø kommune er brukt som et eksempel i arbeidet. Relevant statistikkdata fra SSB er brukt, både direkte og i bearbeidet form. Det er også tatt hensyn til relevante innspill fra folkemøtene i forbindelse med kommuneplanens samfunnsdel Befolkningsutvikling 4.1. Generelle betraktninger Hammerfest har hatt stabil befolkningsvekst de siste årene. Innenlandsk flytting har variert en del, men har de siste to årene vært i balanse eller i underskudd, dvs.har hatt ingen eller negativ innvirkning på folketallsutviklingen. Fødselsoverskudd har bidratt noe til befolkningsveksten, men det er innvandring som har hatt den største positive effekten på folketallsutviklingen. Befolkning i Hammerfest er relativt ung. Den viktigste aldersgruppen år har hatt en veldig god vekst det siste tiåret. Gruppen år har vært relativt stabil med en liten reduksjon det siste tiåret. Alle aldersgrupper over 40 har vokst i løpet av tjueårsperioden. Kjønnssammensetningen blant gruppene år og år er noe ubalansert, med 9 kvinner per 10 menn. Befolkningsvekst i seg selv er gjerne det som får mest fokus. Det viktigste er imidlertid at befolkning har en sunn sammensetning med gunstig forhold mellom aldersgruppene, kjønnene og yrkesaktiv/ikke yrkesaktiv befolkning. Befolkningsvekst som følge av tilflytting/innvandring påvirkes av flere faktorer som slår inn i forskjellige tidsfaser. Det er som oftest tilgang på arbeidsplasser som utløser tilflytting. Tilgang på bolig og barnehage/skole vil være avgjørende for at tilflytting skal skje. Senere vil byens attraktivitet og kvalitet på kommunale tilbud og tjenester spille en viktig rolle for om man ønsker å bli. 3

13 Kommunen har en viktig rolle i alle ledd av denne prosessen og har derfor gode muligheter for å påvirke tilflytting/innvandring i positiv retning. Målrettet boligpolitikk er ett av verktøyene i dette arbeidet Valg av fremskrivingsalternativ Befolkningsfremskrivninger utgjør grunnlaget for beregning av fremtidig boligbehov. NORUT har i sin rapport Befolkningsutvikling og befolkningsframskriving Hammerfest datert september 2014 presentert 3 alternativer for befolkningsutvikling: MM-2MM med negativ innenlandsk flyttebalanse som gir lavest befolkningsvekst. MMMM (også kalt hovedalternativet) der alle parametrene er satt til middels som gir middels befolkningsvekst. MMMH med høy innvandring som gir høyest befolkningsvekst. Bokstavene står for om parametrene er satt lavt (L), middels (M) eller høyt (H), for hver av de fire parametrene i denne rekkefølgen: fruktbarhet, dødelighet, innenlandsk flytting og innvandring. NORUT sammenstiller så alternativene for befolkningsutvikling med 3 forskjellige scenarioer for næringsutvikling/sysselsetting. Det ene fremtidsbildet gir en sysselsettingsvekst omtrent som den som forutsettes i alternativet MM-2MM, mens de andre 2 fremtidsbildene ligger nærmere hovedalternativet MMMM. Befolkningsfremskrivingen MMMH samsvarer ikke med noen av framtidsbildene. Vi ønsker imidlertid, som en buffer, å ta høyde for at sysselsetting kan bli høyere enn NORUT beskriver i sine scenarioer og at vi bør være forberedt på befolkningsvekst som forutsettes i alternativet MMMH. Vi velger derfor å beregne fremtidig boligbehov både for fremskrivingsalternativet MMMM og for fremskrivingsalternativet MMMH. 5. Boligsituasjon 5.1. Boligtype, utvikling og status Tabellen under viser antall boenheter (bebodde og ubebodde) i Hammerfest kommune i perioden fordelt etter bygningstype. Bygningstype Enebolig Tomannsbolig Rekkehus, kjedehus og andre småhus Boligblokk Bygning for bofellesskap Andre bygningstyper

14 Bygningstype er fastlagt etter hvilken funksjon bygningen skal ha. Kombinerte bygninger, for eksempel kombinerte bolig- og forretningsbygninger o.a. er gruppert etter den funksjonen som har størst del av bruksarealet i bygningen. Eneboliger omfatter eneboliger og våningshus med og uten hybelleilighet samt fritidsboliger der det er registrert bosatte. Tomannsboliger kan være både vertikalt- og horisontaltdelt. Rekkehus, kjedehus og andre småhus omfatter også terrassehus. Boligblokker er store boligbygg på to etasjer eller mer med minst fem boliger. Bygning for bofellesskap omfatter bo- og servicesenter, studenthjem/studentbyer og andre bygg for bofellesskap, men ikke institusjoner som for eksempel sykehjem. Endringene i perioden er oppsummert i tabellen under. Bygningstype Endring , Endring , i antall boenheter i prosent Enebolig % Tomannsbolig 15 2 % Rekkehus, kjedehus og andre småhus 48 5 % Boligblokk % Bygning for bofellesskap % Andre bygningstyper 0 0 Andel boenheter i bygninger for bofelleskap og i blokk og har økt vesentlig i perioden. Eneboliger har økt en del i antall, men prosentandelen er liten i forhold til den totale eneboligmassen. Rekkehus/tomannsbolig har økt lite både i antall og i prosent. Tabellen under viser prosentvis fordeling av boligtyper i Hammerfest og sammenlignbare kommuner per Bygningstype Hammerfest Alta Sør- Bodø Tromsø Varanger Enebolig Tomannsbolig Rekkehus, kjedehus og andre småhus Boligblokk Bygning for bofellesskap Andre bygningstyper Basert på data fra SSB, prosenttallene avrundet til heltall. Tabellen viser at boligstrukturen i Hammerfest skiller seg vesentlig fra sammenliknbare Finnmarkskommuner Alta og Sør-Varanger. Når det gjelder andel eneboliger, rekkehus og boligblokk ligger Hammerfest faktisk nærmere storkommunene Bodø og Tromsø. Dette kan forklares med at Hammerfest har et tydelig, kompakt og urbant sentrum og med fortettingspolitikken kommunen har hatt de siste årene. 5

15 5.2. Status bruksareal Tabellen under viser antall boliger (bebodde og ubebodde) etter bygningstype og bruksareal i Hammerfest kommune per Det er videre beregnet prosentandel av hver boligstørrelse ift den totale boligmassen som er 5350 boenheter. Boligtype Under 30 m m m m m m2 Enebolig Tomannsbolig Rekkehus Boligblokk Bygning for bofellesskap Andre bygningstyper Sum boenheter Prosentandel Basert på data fra SSB, prosenttallene avrundet til heltall Familietype, utvikling og status Tabellen under viser utvikling i sammensetning av familietyper i Hammerfest kommune i perioden Familietype Enpersonfamilie Par med små barn (yngste barn 0-5 år) Par med store barn (yngste barn 6-17 år) Mor/Far med små barn (yngste barn 0-5 år) Mor/Far med store barn (yngste barn 6-17 år) Par uten barn Par med voksne barn (yngste barn 18 år og over) Mor/far med voksne barn (yngste barn 18 år og over) m m2 Antall familier med 1 og 2 personer har økt de siste årene. Tabellen under viser fordelig av forskjellige familietyper i Hammerfest og andre nordnorske kommuner i Familietype Hammerfest Alta Sør-Varanger Tromsø Bodø Enpersonfamilie 46 % 41 % 45 % 48 % 43 % Par med små barn 10 % 11 % 8 % 10 % 10 % (yngste barn 0-5 år) Par med store barn 9 % 12 % 11 % 10 % 11 % m m m m m2 Over 350 m2 Ukjent 6

16 (yngste barn 6-17 år) Mor/Far med små barn 2 % 3 % 2 % 1 % 2 % (yngste barn 0-5 år) Mor/Far med store barn 4 % 6 % 5 % 4 % 4 % (yngste barn 6-17 år) Par uten barn 20 % 19 % 21 % 19 % 22 % Par med voksne barn 4 % 5 % 5 % 4 % 5 % (yngste barn 18 år og over) Mor/far med voksne barn (yngste barn 18 år og over) 4 % 4 % 3 % 3 % 2 % Familier med 1 person og par uten barn utgjør en stor andel av familiene i Hammerfest kommune. Det er imidlertid ikke store forskjeller mellom Hammerfest og de andre kommunene Fremtidige behov Egnet bolig er en viktig forutseting for trivsel og vellykket integrering i lokalsamfunnet. Det er derfor viktig at det bygges riktige typer boliger for forskjellige befolkningsgrupper, både i forhold til størrelse, utforming og pris. Det er vanskelig å finne et klart svar på hvilke typer boliger det vil være behov for i fremtiden. Det er imidlertid mulig å spore noen utfordringer og behov ut fra foreliggende grunnlagsdokumenter og statistisk data: Andel av familier med 1 og 2 personer er ganske høy og økende. For få boliger tilfredsstiller krav om tilgjengelighet. Dette gir begrenset fleksibilitet. Ungdom sliter med å komme seg inn på boligmarkedet. Det finnes behov for relativt små og rimelige boenheter. 6. Kapasitet i skole og barnehage Forholdet mellom boligbygging og kapasitet i skole og barnehage må vurderes fortløpende for å utnytte eksisterende kapasitet best mulig og unngå akutte behov for kapasitetsøkning. Ved planlegging av et nytt boligområde må man estimere antall barn som kommer til å flytte til området for å kunne vurdere behov for bygging av nye barnehager/skoler eller utvidelse av eksisterende. Rekkefølgen på planlegging/utbygging av nye utbyggingsområder bør også ta hensyn til dagens og fremtidig kapasitet i skoler og barnehager. Nye barnehager kan planlegges og bygges innenfor områder avsatt til boligformål i kommunedeplanen for Hammerfest og Rypefjord. Bygging av en ny skole er imidlertid et mye større og dyrere prosjekt, så det er ønskelig å utnytte dagens skolestruktur fremover. Det kan imidlertid bli behov for utvidelser etter hvert som folketallet øker og nye boligfelt bygges. 7

17 6.1. Dagens skolekapasitet I løpet av 2015 vil skolekretser i Hammerfest og Rypefjord bli fordelt slikt: Rypefjord Sentrum/Storvanet/Baksalen Fuglenes (opp til Mellomvannet) Reindalen (opp for Mellomvannet) Skolene kan per i dag rangeres slikt fra høyest til lavest kapasitet: Reindalen (barneskole) Baksalen (barneskole) Fjordtun (barne- og ungdomsskole) Fuglenes (barneskole) Breilia ungdomsskole har god kapasitet per i dag. Kapasitet på Fuglenes skole er fullt utnyttet. Det bør tas hensyn til dette ved å prioritere boligbygging i andre områder for å utnytte eksisterende kapasitet på de andre skolene. Skolen bør etter hvert vurderes utvidet. Alternativt kan det vurderes å bygge en ny stor skole innenfor flyplassområdet når det blir åpnet for regulering/utbygging. På sikt vil det også kunne bli behov for utvidelse av Breilia skole og Fjordtun skole Barnetall i boligområder Det finnes per i dag ingen standard metode for å estimere antall barn i nye boligområder for å kunne vurdere behov for bygging/utvidelse av barnehager og skoler. Vi har derfor gjort et forsøk på å finne frem til lokale erfaringstall for å se hvor mange barn bor i forskjellige typer boliger i Hammerfest og Rypefjord. Siden målet er å estimere antall barn per boenhet i fremtidige boligområder, har vi valgt å se på de nyeste boligområdene/boligprosjektene. Vi ønsker også å undersøke om antall barn varierer fra boligtype til boligtype. Derfor har vi sett på blokkleiligheter, rekkehus og eneboliger. Vi har valgt områder/prosjekter både i Hammerfest og i Rypefjord for å sjekke eventuelle geografiske forskjeller. Vi har kartlagt antall barn i 3 forskjellige aldersgrupper for å synliggjøre behov for barnehage, barneskole og ungdomsskole. Følgende områder/prosjekter ble valgt ut: Boligblokker: Hamnegata 7 (Først og fremst) Strandgata 60 (Hammerfest brygge) Snefrida Nilsens vei.30 Rekkehus: Fuglenesåsen Tyvenlia 8

18 Eneboliger: Fuglenesåsen Tyvenlia Vi har videre kartlagt antall barnehagebarn, barneskolebarn og ungdomskolebarn i de forskjellige byggene/områdene og kom frem til følgende resultater: Blokk Rekkehus Enebolig Boenheter totalt Barnehagebarn totalt Barneskolebarn totalt Ungdomsskolebarn totalt Barnehagebarn/boenhet 0,04 0,10 0,23 Barneskolebarn/boenhet 0,03 0,04 0,42 Ungdomsskolebarn/boenhet 0 0,02 0,13 Selv om det var forventet at antall barn i blokk- og rekehusbebyggelse er lavere enn i eneboligbebyggelse, var forskjellene overraskende store. I blokkene er antall barn tilnærmet null. I rekkehusbebyggelsen er antallet lavere enn forventet. Eneboligområder har klar overvekt av barn i alle aldersgrupper. Siden det kun ble valgt noen få bygg/områder er ikke disse resultatene representative for hele kommunen og er sannsynligvis for usikre til å brukes direkte ved estimering av antall barn i fremtidige boligområder. De viser imidlertid at blokk- og rekkehusbebyggelse ser ut til å være mindre attraktiv for barnefamilier enn eneboliger. Dette momentet vil det være naturlig å ta hensyn til i valg av utbyggingsrekkefølge. 7. Boligbehovsanalyse 7.1. Boligdekning For å beregne fremtidig boligbehov må man fastslå gjennomsnittlig boligdekning. På bakgrunn av statistikkdata fra SSB får man følgende boligdekning for perioden Årstall Bebodde boliger Folkemengde Gjennomsnittlig boligdekning 2,8 2,4 2,3 2,2 9

19 Resultatene viser at stadig færre personer bor i hver bolig. Det er mulig at denne tendensen fortsetter en stund fremover, men vi velger å bruke boligdekning på 2,2 for beregning av fremtidig boligbehov for å sikre tilstrekkelig antall boliger Boligavgang Ved beregning av boligbehov bør det også tas hensyn til boligavgang, dvs. avgang av boliger pga riving eller fraflytting. I Hammerfest kommune er boligmassen relativt ny. Alle boliger er bygd etter 1945, og ca.42% av boligene er bygd etter Det antas derfor at generell boligavgang i Hammerfest kommune vil være lav og vil ikke ha betydning for boligbehovet. Det forventes imidlertid en relativt stor boligavgang som følge av utbyggingsporsjekter i Hammerfest og Rypefjord i nær fremtid. I forbindelse med bygging av omkjøringsveien er det aktuelt å innløse i alt 26 hus i følgende områder: Rypefjord Idrettsveien/Blåsenborg Moreneveien Storvannsveien Fjellgata Fuglenesveien ved tunnelpåslag I forbindelse med utbygging av industriområde på Leirvika arbeides det med innløsing av boliger, totalt 11 boenheter. Planlagte boligavgang som følge av utbyggingsprosjektene må tas med i beregning av boligbehovet Beregning av boligbehov Vi har valgt å beregne fremtidig boligbehov for 2 alternativer for folketallsutvikling (se kap.5.2). Boligbehovet beregnes ved å dele årlig befolkningsvekst på gjennomsnittlig boligdekning som er satt til 2,2 (se kap.6.1). Alternativ 1-MMMM (middels høy befolkningsvekst) År Bef.vekst Boligbehov Gjennomsnittlig årlig boligbehov for dette alternativet er 67 boenheter. 10

20 Alternativ 2-MMMH (høy befolkningsvekst) År Bef.vekst Boligbehov Gjennomsnittlig årlig boligbehov for dette alternativet er 84 boenheter. Alternativ 2-MMMH er det som er ønskelig å oppnå. Det foreslås derfor å bruke beregningene av fremtidig boligbehov for alternativ 2 for å sikre tilstrekkelig tilrettelegging for nye boliger fremover. Boligavgang som følge av utbyggingsprosjekter er relativt stor (se kap.6.2) og må legges til stipulert boligbehov for de årene det gjelder. Per i dag antas det at de 11 boligene i Leirvika kan innløses i løpet av 2015 og rives i Tidspunktet for innløsning og riving av 26 boliger som følge av omkjøringsveien er mer usikkert. Utgangspunktet er at det vil skje i perioden Boligavgangen fordeles derfor tilnærmet likt på denne perioden. År Boligbehov MMMH Boligavgang Boligbehov totalt Gjennomsnittlig årlig boligbehov for perioden er 86 boenheter. Hvis det bygges i gjennomsnitt 86 boliger i året vil boligbehovet som følge av folketallsvekst være dekket. Det er imidlertid vanskelig å vite om dagens boligbehov er dekket eller om det er underskudd på boliger. Det reelle boligbehovet kan derfor være større enn beregnet boligbehov. Hammerfest har også en høy andel pendlere som bor i byen både i korte og lange perioder i forbindelse med jobb/byggeprosjekter uten at de melder flytting. Disse er med på å øke boligbehovet men det er vanskelig å anslå i hvor stor grad. For å sikre tilstrekkelig antall boliger fremover bør det derfor bygges mellom 86 og 100 boliger årlig. 8. Føringer for boligbygging 8.1. Overordnete prinsipper I dette kapittelet bruker vi begrepet bydel. Med dette mener vi følgende områder: Indrefjorddalen 11

21 Rypefjord midt (fra Indrefjorddalen til Storsvingen) Storsvingen/Jansvannsdalen Sentrum Storvannet/Baksalen Fuglenes (opp til Mellomvannet) Fuglenesdalen (opp for Mellomvannet) Variasjon i boligstørrelse, boligtype og pris innen hver bydel For å oppnå balansert sammensetning av forskjellige befolkningsgrupper og aldersgrupper bør man tilrettelegge for forskjellige typer bolig innfor hver bydel. Dette vil blant annet motvirke stigmatisering av utsatte grupper og vil stimulere integrering av nytilflyttere/innvandrere i lokalsamfunnet. For sentrum gjelder kun variasjon i boligstørrelse og pris. Like god bokvalitet i alle bydeler Egnet bolig er den viktigste forutsetningen for trivsel, men også andre forhold spiller en viktig rolle. Grøntområder/lekeplasser, turmuligheter, tilgang til bilfrie gangforbindelser og aktiviteter i nærområdet har stor betydning for trivsel der man bor. Det er per i dag betydelig forskjell på disse kvalitetene fra bydel til bydel. Forskjellen er for eksempel stor mellom Fuglenesdalen og Rypefjord. Det må derfor settes fokus på å fordele resursene slik at man oppnår like god bokvalitet i alle bydeler. Fortetting med kvalitet Kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord tilrettelegger for fortetting i eksisterende boligområder uten krav om reguleringsplan. Fortetting er et viktig tiltak for å øke utnyttelse av arealene i Hammerfest og Rypefjord midt. Det er imidlertid viktig at fortetting tilpasses omgivelsene og ikke skjer på bekosting av naboer eller grøntområder, viktige snarveier, snødeponier osv. Rammene for boligbygging tilpasses stedet I Hammerfest og Rypefjord der arealtilgang er begrenset er det naturlig at det bygges i høyden og at eneboligtomter er relativt små. Det er også nødvendig med stramme føringer for boligenes utforming fordi det er mange interesser som skal ivaretas. Utenfor Hammerfest og Rypefjord er det imidlertid naturlig at bebyggelsen er mindre urban, tomtene er større og føringene er romsligere Kortsiktige tiltak Det ordinære boligmarkedet ser ut til å dekke de fleste behov. Dagens boligsituasjon peker allikevel på en del utfordringer. På bakgrunn av analysen ovenfor ønsker vi å foreslå noen konkrete tiltak som kan bidra til å optimalisere/balansere boligmarkedet. Situasjonen kan imidlertid endre seg raskt på grunn av for eksempel endringer i arbeidsmarkedet. Disse tiltakene bør derfor evalueres fortløpende og justeres i forhold til gjeldende situasjon. 12

22 Vi foreslår følgende tiltak for de neste 3-5 år: Prioritere/stimulere bygging av rimelige boenheter til 1-2 personer på m2 Dette tiltaket retter seg mot flere grupper. Slike boliger vil være egnet både for enslige, unge etablerere, studenter, eldre, pendlere osv. Prioritere/stimulere bygging av boliger med utleie Utleiemarkedet i Hammerfest har variert de siste årene, men har stort sett vært preget av stor etterspørsel og høye utleiepriser. Unge på boligjakt er ofte avhengig av forutsigbart leiemarked med overkommelige priser. Også pendlere og mange nytilflyttere ønsker å leie fremfor å kjøpe bolig, for korte og lange perioder. Det kan derfor være hensiktsmessig å øke andel boliger med utleie. Bygge kommunale utleieboliger på Seiland Situasjonen på Seiland og Sørøya er slik at mange boliger står tomme hele eller deler av året fordi de er fraflyttet eller benyttes som fritidsboliger. Samtidig erfarer potensielle tilflyttere at det er vanskelig å skaffe seg en bolig. Leiemarkedet er svært begrenset og få boliger legges ut for salg. Å kjøpe eller investere i selvbygd bolig kan oppleves som risikofylt før man er trygg på at det er her man ønsker å bo. Å leie er derfor å foretrekke. Det finnes også et behov for eldreboliger med god tilgjengelighet. Det foreslås derfor å etablere kommunale utleieboliger (2-3 boenheter) på Seiland, gjerne innenfor reguleringsplan for Hansahaugen i Hønseby. Dette kan fungere som et prøveprosjekt før man vurderer ytterligere etableringer på Seiland eller Sørøya. Øke andel av tilgjengelige boliger Tilgjengelige boliger sikrer fleksibel bruk av boliger uavhengig av alder og funksjonsevne. Dette er spesielt viktig for mindre boenheter da disse egner seg godt for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne. Teknisk forskrift 2010 stiller klare krav til tilgjengelighet i nye boliger. Ved å følge forskriften vil man kunne øke andel av tilgjengelige boliger betraktelig i løpet av noen få år. Utfordringen i Hammerfest er bratt terreng som ofte gir unntak fra tilgjengelighetskravene i teknisk forskrift. Det er derfor viktig å ha fokus på terrengutforming i reguleringsplanene slik at flest mulig boliger blir bygd etter tilgjengelighetskravene i TEK 10. Det er også mulig å ha konkrete føringer/presiseringer for dette temaet i utbyggingsavtaler når det gjelder private boligprosjekter. Kommunen bør i tillegg øke andel av tilgjengelige boliger i eksisterende bygningsmasse der det er hensiktsmessig. 13

23 9. Boligpotensial 9.1. Byggeklare boligprosjekter Hammerfest har per i dag et betydelig boligpotensial i byggeklare boligprosjekter. Flere av dem er igangsatt, mens de andre kan igangsettes på kort sikt. Disse prosjektene er med på å dekke dagens boligbehov og boligbehov for de nærmeste årene. Tabellen nedenfor inneholder oversikt over byggeklare/ferdig regulerte prosjekter per Område Type Boenheter Status Merknader 1 Forsøl Eneboliger 30+ Byggeklar 1 er tildelt. 2 Bekkeli Eneboliger 36+ Byggeklar 4 er tildelt. 17 har ikke strøm, får det i Tyvenlia Eneboliger 8+ Byggeklar 2 er tildelt. 4 Fuglenesåsen Eneboliger/blokk 17 Byggeklar Privat eneboligtomter + en blokk med 6 boenheter. 5 V/Hesteskoblokka Blokkleiligheter 38 Byggeklar Privat - tillatelse gitt. Til sammen 57, hvorav 19 ble ferdig i Strandparken 40 Blokkleiligheter 44 Byggeklar (igangsatt) Privat ferdig i Strandparken Blokkleiligheter Byggeklar Privat antall avhengig av eiers valg av type bygg på resterende del av Strandparken. 8 Kirkeparken Blokkleiligheter 58 Byggeklar (igangsatt) 9 Mellomvannet Eneboliger/ rekkehus 53+ (+16) Byggeklar (6 igangsatt) 43 ordinære boliger og 15 omsorgsboliger. Ferdig i eneboligtomter (alle tildelt), 8 rekkehustomter (24 boliger) alle tildelt, samt 21 omsorgsboliger. 10 V/Håja barnehage Rekkehus 3-5 Byggeklar Avhengig av fjerning av midl. barnehage. 11 Storsvingen Blokkleiligheter 200 Ferdig regulert Privat gitt tillatelse til opparbeidelse av terreng, vei, vann og 14

24 12 Rypefjord Marina Blokkleiligheter 150 Ferdig regulert avløp. Privat rammetillatelse gitt for 60 boenheter. Uviss framdrift. Privat regulering. 13 Rørvikhøyda Rekkehus 30 Ferdig regulert 14 Ørretveien (B22) Rekkehus 2 Byggeklart Avsatt til høsten boligområde i 2016 delplan. 15 Sentrum for øvrig Blokkleiligheter Byggeklart Muligheter ihht. Sentrumsplanen (ikke spesifisert). 16 Fortetting i eksisterende boligområder i Hammerfest/ Rypefjord Eneboliger/ rekkehus Byggeklart Muligheter ihht. delplanen. 17 Seiland Uspesifisert 12 Byggeklart Muligheter ihht. kommuneplanens arealdel. Prosjektene vil generere minst 774 boenheter. Det øvre potensialet er vanskelig å fastsette siden flere av prosjektene har veldig usikre anslag på antall boenheter, men det ligger omtrent på 1250 boenheter Boligområder under planlegging Flere reguleringsplaner som er under utarbeidelse har bolig som hoved- eller delformål. Disse planene vil tilrettelegge for boligbygging på lenger sikt, 3-10 år frem i tid. Område Type Boenheter Merknader 1 Dalveien midt (B21) Eneboliger/rekkehus 10 2 Strømsnes/Akkarfjord Eneboliger/rekkehus 40+ Usikkert anslag 3 Forsøl østre Eneboliger 5 Usikkert anslag 9.3. Fremtidige boligområder Følgende områder er avsatt til boligformål i kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord og er per i dag ikke regulert/er ikke under regulering: Nr Navn Boenheter Enelboliger Rekkehus Blokkleil. Eksterne rekkefølgekrav B2 Prærien nordøst a) De delene av området som kommer i konflikt med 15

25 restriksjonsplan for Hammerfest lufthavn (jf hensynssoner), kan ikke bygges ut før lufthavna er relokalisert. b) I forbindelse med realisering skal det vurderes om tiltaket utløser behov for nytt høydebasseng for Prærien. B3 Fuglenesdalen a) De delene av området som kommer i konflikt med restriksjonsplan for Hammerfest lufthavn (jf hensynssoner), kan ikke bygges ut før lufthavna er relokalisert. b) I forbindelse med realisering skal det vurderes om tiltaket utløser behov for nytt høydebasseng for Prærien. B4 Fuglenesåsen B7 Fuglenesveien a) Området kan ikke tas i bruk til boliger før Rv 94 er lagt om mellom Elvetun og Fuglenes. B9 Høyden, utvidelse B10 Salen B11 Skytterveien 3 3 B12 Skytterdalen B13 Turistveien B14 Sukkertoppen a) I forbindelse med regulering skal det vurderes om tiltaket utløser behov for nytt høydebasseng. B15 Jansvanndalen a) Området kan ikke bygges ut før den varige omdisponeringen av det statlig sikra friluftsområdet Jansvannet er godkjent av Miljødirektoratet. b) I forbindelse med realisering skal det vurderes om tiltaket utløser behov for nytt høydebasseng. 16

26 B16 Rypfjellet a) I forbindelse med realisering skal det vurderes om tiltaket utløser behov for nytt høydebasseng. B18 Stornes B19 Dalveien nord, fortetting B20 Breidablikk a) Området kan ikke bygges ut før eksisterende masseuttak i Indrefjorddalen er lagt ned. B23 Dalveien, sør a) Området kan ikke bygges ut før eksisterende masseuttak i Indrefjorddalen er lagt ned. B24 Indrefjorddalen a) Området kan ikke bygges ut før eksisterende masseuttak i Indrefjorddalen er lagt ned. Totalt I tillegg til områdene i tabellen ovenfor har dagens flyplassområde et stort potensial som fremtidig boligområde. Det kan gi boenheter avhengig av hvilken formålssammensetning og utbyggingsmønster man velger. Flyplassområdet kan imidlertid ikke reguleres til boligformål før lokalisering av ny flyplass er avklart. Eksterne rekkefølgekrav til de øvrige boligområdene påvirker tidspunktet for når boligområdene kan bygges ut. Regulering kan i utgangspunktet skje når som helst men det bør ikke gå veldig lang tid mellom regulering og utbygging slik at reguleringsplanen ikke blir utdatert. Utbygging av vannkapasitet vil skje fortløpende og skal i utgangspunktet ikke være til hinder for utbygging. Masseuttaket i Indrefjorddalen skal etter avtale med entreprenøren avvikles høsten Relokalisering av Hammerfest lufthavn og utbygging av tunnel mellom Elvetun og Fuglenes har et mer usikkert tidsperspektiv. Områdene som er avhengige av disse prosjektene bør derfor ikke reguleres de nærmeste årene. 10. Gjennomføring av boligprosjekter Som redegjort i kapittel 9 er det mange byggeklare boligprosjekter i Hammerfest. De store private boligprosjektene har vært ferdig regulerte/byggeklare i flere år, men blir ikke igangsatt av økonomiske grunner. Kommunen har ingen innvirkning på når disse prosjektene settes i gang og når dette boligpotensialet blir utnyttet. For å utøve boligpolitikk bør man helst ha mulighet til å påvirke både kvalitet/innhold, byggestart/byggeperiode og pris på boligprosjekter. Når kommunen er utbygger selv kan derfor boligpolitikken utøves fullt ut. 17

27 Når det gjelder private prosjekter har kommunen som planmyndighet alltid store muligheter til å påvirke kvalitet og innhold i det som skal bygges. Mulighet til å påvirke tidspunkt for gjennomføring og pris er imidlertid svært begrenset. Nedenfor redegjøres det for aktuelle boligpolitiske virkemidler Betinget salg Hammerfest kommune eier i motsetning til mange andre kommuner i Norge mye areal. De fleste arealer avsatt til boligformål i kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord eies av kommunen. Som grunneier har kommunen større muligheter til å styre planlegging og utbygging av boligprosjekter på egen grunn. Salg av kommunale tomter/områder til blant annet boligbygging reguleres i dag gjennom Retningslinjer for tildeling av kommunale tomter/områder i Hammerfest kommune. Retningslinjene skiller mellom 4 typer områder: regulert og opparbeidet av Hammerfest kommune regulert men ikke opparbeidet avsatt til utbygging i overordnet plan men ikke regulert ikke avsatt til byggeområde i overordnet plan Avklaring av hvilke områder som skal tildeles private aktører for opparbeidelse eller regulering/opparbeidelse skal gjøres av kommunestyret. Her står kommunen fritt til å bestemme på hvilket tidspunkt området skal tildeles/selges og hvor stor andel av utviklingsprosessen kommunen skal utføre selv. Retningslinjene brukes aktivt og fungerer godt. De kan imidlertid være mer målrettet i forhold til styring av både innhold og gjennomføringsperiode for private byggeprosjekter. Det bør avklares nærmere hvilke muligheter kommunen som grunneier har til å påvirke pris og gjennomføringsperiode for private byggeprosjekter gjennom privatrettslige avtaler med utbyggere Bruk av utbyggingsavtaler Med utbyggingsavtale menes en avtale mellom kommunen og grunneier eller utbygger om utbygging av et område, som har sitt grunnlag i kommunens planmyndighet etter plan- og bygningsloven og som gjelder gjennomføring av kommunal arealplan. Gjennom utbyggingsavtale kan kommunen gjennomføre boligpolitiske tiltak gjennom å regulere følgende forhold: Fordeling av boligtyper og leilighetsstørrelser og sikring av minstestørrelse Krav til utforming som går lenger enn det som kan vedtas i plan (livsløpsstandard, krav til universell utforming, tilpasning til ulike brukergrupper (ungdom,eldre), krav til kvalitet, herunder krav til energieffektivitet mv.) 18

28 Forkjøpsrett for en andel av boligene til markedspris (kommunen eller andre) Når boliger ikke legges ut på det åpne marked kan det brukes takst ved en eller flere uavhengige takstmenn som grunnlag for å fastlegge riktig markedspris. Utbyggingstakt/rekkefølge Utbyggingsavtale gir ikke mulighet til å påvirke pris og gjennomføringstidspunkt for byggeprosjektet Samarbeid med boligbyggelag og private aktører Kommunen kan inngå samarbeid med et boligbyggelag om utleieprosjekt hvor kommunen har rett til å tildele utleieboliger, men hvor boligstiftelsen står for bygging, drift og utleie. Kommunen kan også bruke prosjektkonkurranser med tildelingsrett til kommunen for én andel boenheter og utleie av øvrige boenheter i markedet. Disse mulighetene bør utredes og vurderes nærmere. 11. Reguleringsprogram Boligpotensial som ligger i byggeklare og fremtidige boligområder er god og Hammerfest kommune har alle muligheter til å dekke boligbehov i perioden Det er viktig at det reguleres nye boligområder hvert år slik at det til enhver tid skal finnes byggeklare boligområder som kan bygges ut på kort sikt. Det bør reguleres mellom 86 og 100 boenheter årlig for å dekke boligbehovet (se kap.7.3), men noe variasjon fra år til år kan forekomme. Det er vedtatt at Hammerfest kommune skal regulere 1 boligområde per år i egen regi i perioden Noen områder må tildeles private for regulering for å dekke årlig boligbehov. Det kan være hensiktsmessig at kommunen regulerer flere mindre områder eller ett stort område per år for å ha en jevnere fordelig på kommunale og private reguleringsplaner. Det er generelt ønskelig at tilrettelegging av nye boligområder fordeles mellom kommunen og private aktører. Store områdereguleringer (Rypfjellet, Jansvannsdalen, Indrefjorddalen, Fuglenesdalen) kan resultere i mindre boligområder med krav om detaljregulering som senere kan tildeles til private aktører. Rekkefølgen for regulering (og på sikt utbygging) bør ta hensyn til følgende forhold: Skolekapasitet (se kap.6.1) Eksterne rekkefølgekrav knyttet til regulering/utbygging (se kap.9.3) Variasjon i boligtyper og beliggenhet Siden det finnes mange fremtidige boligområder i kommunedelplanen for Hammerfest og Rypefjord er det allikevel stor frihet i å velge rekkefølge på regulering. Nedenfor følger et eksempel på hvordan et reguleringsprogram for fremtidige boligområder ihht kommunedelplanen kan se ut. 19

29 År Eksempel på reguleringsprogram Regulering kommune Regulering privat Områdenavn Boenheter Områdenavn Boenheter Kommentar 2015 Dalveien midt (B21) Strømsnes/Akkarfjord Forsøl østre 2016 Dalveien sør (B23) Høyden (B9) Stornes (privat eiendom) Sukkertoppen (B14) 2017 Indrefjorddalen (B24) 60 Salen (B10) Breidablikk (B20) Prærien nordøst (B2) Fuglenesveien (B7) Fuglenesåsen (B4) Jansvannsdalen (B15) Skytterdalen (B12) Skytterveien (B11) Turistveien (B13) 2021 Rypfjellet (B16) 150 Detaljreguleringer i B Fuglenesdalen (B3) 250 Detaljreguleringer i B Flyplassområdet Detaljreguleringer i B Pågående reg.planer Usikker fremdrift på Stornes B7/B4 sjekk kapasitet på Fuglenes skole 12. Oppsummering Boligpolitisk notat presenterer status for dagens generelle boligmarked i Hammerfest kommune og peker på utfordringer og mulige tiltak/prioriteringer innen boligpolitikk. Notatet konkluderer med at Hammerfest kommune har en solid boligarealreserve og har gode muligheter for å dekke fremtidige boligbehov for sine innbyggere. Det er viktig at regulering av nye boligområder fortsetter i jevn takt og gjennomføres både i kommunal og i privat regi. Selv om det finnes noen styrende faktorer (skolekapasitet, flytting av flyplassen, utbygging av kommunal infrastruktur, ny riksveg) har kommunen en stor frihet i å velge rekkefølge på regulering og utbygging av nye boligområder. Det er vanskelig å finne et klart svar på hvilke typer boliger det vil være behov for i fremtiden. Det er imidlertid mulig å spore noen utfordringer og behov ut fra foreliggende grunnlagsdokumenter og statistisk data: 20

30 Andel av familier med 1 og 2 personer er ganske høy og økende. For få boliger tilfredsstiller krav om tilgjengelighet. Dette gir begrenset fleksibilitet. Ungdom sliter med å komme seg inn på boligmarkedet. Det finnes behov for relativt små og rimelige boenheter. Det har vært ønskelig at notatet skulle anbefale hvordan roller og oppgaver innen boligproduksjon bør fordeles mellom kommunen og private aktører. Dette viste seg å være en kompleks oppgave som må utredes videre. Både økonomi/lønnsomhet for kommunen og/eller boligkjøpere, samfunnsmessige forhold og politiske ønsker vil spille inn her. Notatet peker imidlertid på aktuelle utfordringer, virkemidler og samarbeidsformer som kan legges til grunn for videre arbeid (se kap.10). Boligpolitikk utarbeides for å kunne påvirke boligproduksjon i forhold til utbyggingstakt, volum og kvalitet. Regulering er en viktig del av dette, men det er utbygging som er hovedmålet. Notatet presenterer et eksempel på reguleringsprogram som på sikt kan utvikles videre til et utbyggingsprogram for en ønsket periode. Dette kan gjøres når fordeling av roller og oppgaver mellom kommunen og private utbyggere innen boligbygging er avklart. Notatet danner et utgangspunkt for arbeidet med boligpolitikk i Hammerfest kommune. De endelige konklusjonene må gjøres i forbindelse med kommuneplanens samfunnsdel for , planstrategi for og fremtidig Boligpolitisk handlingsplan. 21

31 Saksbehandler: Bente Foshaug Saksnr.: 2014/ Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 24/15 Styret for kultur, omsorg og undervisning /15 Formannskapet Saksdokumenter ikke vedlagt: Søknad om skjenkebevilling av Politiets høringsuttalelse av Skatteoppkreverens høringsuttalelse av Skatteetatens høringsuttalelse av Søknad om ny salgsbevilling for alkohol - Rypefjord Dagligvare (Bunnpris) Saken gjelder Selskapet Rypefjord Dagligvare AS søker om salgsbevilling for Bunnpris Rypefjord. Rådmannens innstiller i saksfremlegget til at søknaden innvilges som omsøkt. Sakens bakgrunn og fakta Selskapet Rypefjord Dagligvare AS har nå overtatt drift av Bunnpris Rypefjord, og søker dermed om ny salgsbevilling for alkoholgruppe 1. Styrer er Tom Idar Nilsen, stedfortreder for styrer er Fredrik Sandstrand. Begge har bestått kunnskapsprøven. Rådmannens vurdering Det kan gis salgsbevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 (drikk som inneholder høyst 4,7 volumprosent alkohol) til ordinære salgssteder, jf. alkoholloven 1-7,1. ledd. Kommunen sitt tillatte skjønn ved bevillingssøknader fremgår av alkoholloven 1-7a første ledd: Ved vurderingen av om bevilling bør gis, kan kommunen blant annet legge vekt på antallet salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig. Det kan også legges vekt på om bevillingssøker og personer som nevnt i 1-7b første ledd er egnet til å ha bevilling. I tillegg oppstiller alkoholloven 1-7b og 1-7c visse krav som må være oppfylt for at bevilling skal kunne gis.

32 Bevillingshaver og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten må videre ha utvist uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen og bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål, samt skatte-, avgifts- og regnskapslovgivingen, jf. alkoholloven 1-7b. Det foretas en konkret skjønnsmessig helhetsvurdering av hvorvidt vandelskravet er oppfylt. For hver bevilling skal det utpekes en styrer og en stedfortreder som må godkjennes av bevillingsmyndigheten. Styrer og stedfortreder skal være over 20 år og være ansatt på salgsstedet eller arbeide i virksomheten i kraft av eierstilling, jf. alkoholloven 1-7c. Søknaden har rutinemessig vært sendt på høring til politiet og rus og psykiatritjenesten for en vurdering av de ordensmessige og ruspolitiske forholdene, samt skatteetaten og skatteoppkreveren. Politiet har kommet med følgende uttalelse: «Intet å bemerke» Skatteoppkreveren i Hammerfest kommune har kommet med følgende uttalelse: «Vedr. søknad om salgsbevilling for Rypefjord Dagligvare AS, styrer, stedfortreder og eier av eiendommen, har Skatteoppkreveren ingen bemerkninger. Ingen har skatterestanser.» Skatteetaten har kommet med følgende uttalelse: «Skatt nord har ingen anmerkning til omspurte personer eller selskap.» Bevillingshaver og andre personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten oppfyller kravene til vandel. Kommunen har ikke satt tak for antallet salgsbevillinger som gis, jf. kommunens alkoholpolitiske retningslinjer punkt 4.1. Ved den konkrete skjønnsmessige vurderingen etter alkoholloven 1-7a første ledd skal alle relevante forhold vurderes. Ved vurderingen skal det tilstrebes likebehandling og forutberegnelighet. Det foreligger ingen innvendinger mot fornyelsene fra høringsinstansene som har uttalt seg. Det har nylig vært salgsbevilling for Bunnpris for de forrige eierne, og selve butikkonseptet er uforandret. Rådmannen kan ikke se at det foreligger saklig grunn til ikke å innvilge Rypefjord Dagligvare AS sin søknad om salgsbevilling i dette tilfellet. Bevillingsperioden etter alkoholloven 1-6 er inntil fire år. Nåværende salgsbevillinger ble fornyet for perioden i juni Det er praktisk at Rypefjord Dagligvare AS sin salgsbevilling har samme utløpsdato slik at fornyelse av gjeldende salgsbevillinger kan være gjenstand for en samtidig behandling i Tillatt salgstid for alkoholholdig drikk i kommunen følger av de alkoholpolitiske retningslinjene punkt 4.2 og er fra klokken til på hverdager og fra klokken til på lørdager og dager før helligdager. Rådmannen innstiller etter dette til at salgsbevilling innvilges som omsøkt for perioden

Møteinnkalling. Styret for kultur, omsorg og undervisning. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.03.2015 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Styret for kultur, omsorg og undervisning. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.03.2015 Tidspunkt: 09:00 Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.03.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Generell boliganalyse for Bodø pr. oktober 2013

Generell boliganalyse for Bodø pr. oktober 2013 Generell boliganalyse for Bodø pr. oktober 2013 Innhold 1. Innledning... 2 2. Befolkning... 2 2.1 Befolkningsutvikling og befolkningssammensetning... 2 2.2 Flyttemønster... 6 2.3 Befolkningsprognoser...

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2020

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2020 Forslag til Boligpolitisk handlingsplan 2015 2020 Arbeidsdokument 19.06.15 Innholdsfortegnelse i 1.0 Innledning boligpolitiske plan 4 1.1 Bakgrunn 4 2.1 Aktuelt lovverk 5 2.2 Øvrige planer i Lenvik kommune

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet Dato: 26.05.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 784 02592 eller e-post lena.robekk@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 4 3. Boligplanens mål og tiltak... 8 4. Fakta om Hamar... 12 4.1.

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 4 3. Boligplanens mål og tiltak... 8 4. Fakta om Hamar... 12 4.1. Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 4 3. Boligplanens mål og tiltak... 8 4. Fakta om Hamar... 12 4.1. Befolkningstall, befolkningsutvikling og boligbehov... 12 4.2. Boligmassen i Hamar

Detaljer

BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014-2024

BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014-2024 BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014-2024 INNHOLD 1 INNLEDNING... 1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Framdrift arbeidsform og organisering av arbeidet...1 1.3 Hva er en boligpolitisk plan?...1 1.4 Planens form og innhold...1

Detaljer

Sør-Varanger kommune Boligpolitisk handlingsplan 2009-2012 1

Sør-Varanger kommune Boligpolitisk handlingsplan 2009-2012 1 Sør-Varanger kommune Boligpolitisk handlingsplan 2009-2012 1 1.0 INNLEDNING 1.1 INNLEDNING OVERORDNET MÅL I NORSK BOLIGPOLITIKK ER AT ALLE SKAL KUNNE BO TRYGT OG GODT. BOLIGSITUASJONEN FOR DE ALLER FLESTE

Detaljer

KOMMUNESTYREMELDING Om boligutvikling i Frogn kommune

KOMMUNESTYREMELDING Om boligutvikling i Frogn kommune KOMMUNESTYREMELDING Om boligutvikling i Frogn kommune August 2012 Innhold SAMMENDRAG... 4 1. INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn... 6 1.2 Mandat... 6 1.3 Forutsetninger og avgrensninger... 6 1.4 Mål... 7 1.4.1

Detaljer

Muntlig orientering og drøfting av narkotikasituasjonen

Muntlig orientering og drøfting av narkotikasituasjonen Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg., Gjenreisningsmuseet. Dato: 28.10.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR BRØNNØY KOMMUNE 2012 2015 TRYGGHET TRIVSEL UTVIKLING

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR BRØNNØY KOMMUNE 2012 2015 TRYGGHET TRIVSEL UTVIKLING 3 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR BRØNNØY KOMMUNE 2012 2015 TRYGGHET TRIVSEL UTVIKLING Innholdsfortegnelse: 1 INNLEDNING 3 1.1 Leseveiledning 4 1.2 Sammendrag 4 1.3 Mål 5 2 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 6 2.1

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus), Kommunestyresalen Dato: 28.03.2014 (OBS- endret dag til fredag) Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus), Kommunestyresalen Dato: 28.03.2014 (OBS- endret dag til fredag) Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus), Kommunestyresalen Dato: 28.03.2014 (OBS- endret dag til fredag) Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NES KOMMUNE

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NES KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NES KOMMUNE 2011-2014 Vedtatt i Nes kommunestyr 15.02.11, sak 11/6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Hva er boligsosial handlingsplan... 3 1.2 Formål og målgrupper...

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan 2013 SLUTTRAPPORT 2025 Boligsosial handlingsplan Foto: Fred Christensen «Det er bare ett sted som er et virkelig hjem. Og det er der hvor et menneske føler seg helt trygg» Peter Egge Bamble kommune 2013

Detaljer

Boligsosial. handlingsplan. Øyer kommune, kst. sak 41/03

Boligsosial. handlingsplan. Øyer kommune, kst. sak 41/03 1 2 Boligsosial handlingsplan Øyer kommune, kst. sak 41/03 3 INNHOLD Side Forord 1.0. INNLEDNING... 5 1.1. BAKGRUNN... 5 1.2. BOLIGPOLITIKKEN I NORGE I DE SENERE ÅRA... 6 1.3. SAMMENDRAG - DAGENS SITUASJON....

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

7.2 KARAKTERISTIKK/STATUS/PROBLEMBESKRIVELSE...35 7.3 MÅLBESKRIVELSE...35 7.4 TILTAK...35 8. BOLIGER FOR ELDRE...37 8.1 INTRODUKSJON...37 8.

7.2 KARAKTERISTIKK/STATUS/PROBLEMBESKRIVELSE...35 7.3 MÅLBESKRIVELSE...35 7.4 TILTAK...35 8. BOLIGER FOR ELDRE...37 8.1 INTRODUKSJON...37 8. 2 Innhold 1. INNLEDNING...5 Formål med planarbeidet...5 Planprosessen...5 Mål for planen...5 Nasjonale føringer...6 Regionale føringer...7 Kommunale føringer...7 Utfordringsbilde...8 2. UTVIKLING AV BOLIGPOLITIKK

Detaljer

BOLIGMELDING FOR DRAMMEN KOMMUNE

BOLIGMELDING FOR DRAMMEN KOMMUNE Forslag til BOLIGMELDING FOR DRAMMEN KOMMUNE Forslag dat. 24.11.14. Innhold 1.0 INNLEDNING... 1 1.1 FORMÅL MED BOLIGMELDINGEN... 1 1.2 VIDEREFØRING AV BYVEKST MED KVALITET... 1 2.0 BAKGRUNN, FAKTA OG ANALYSE...

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssalen, Arktisk kultursenter Dato: 30.08.2010 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015. Boligdelen

KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015. Boligdelen KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015 Boligdelen 24 INNLEDNING Boligdelen av kommuneplanen består av to hoveddeler : 1. Mål og utfordringer i boligpolitikken Mål og utfordringer innen boligpolitikken, har

Detaljer

Forprosjektrapport. KARLSØY KOMMUNE Boligsatsing i Karlsøy. Forprosjektrapport

Forprosjektrapport. KARLSØY KOMMUNE Boligsatsing i Karlsøy. Forprosjektrapport KARLSØY KOMMUNE Boligsatsing i Karlsøy Sammendrag Omstillingsprogrammet har gjennomført forprosjektet Boligsatsing i Karlsøy. Bakgrunnen til igangsetting av forprosjektet var at kommunen ikke kom med i

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2004-2008

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2004-2008 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2004-2008 Vedtatt av bystyret 22.06.2004 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 2. Sammendrag... 4 3. Forslag til tiltak... 5 4. Bakgrunn og mandat... 9 5. Mål og strategier for

Detaljer

Boligpolitisk plattform

Boligpolitisk plattform Boligpolitisk plattform Første utkast Skarpnord Hafslundsøy Nesveien Hafslundsøy Midtbyen Sarpsborg sentrum 1. Innhold 1. Innledning... 4 1 Bakgrunn... 5 1.1 Boligpolitikk... 5 1.2 Norsk boligpolitikk

Detaljer

Helhetlig tiltaksplan for boligbygging. Vedtatt av kommunestyret 05.05.15

Helhetlig tiltaksplan for boligbygging. Vedtatt av kommunestyret 05.05.15 Helhetlig tiltaksplan for boligbygging Vedtatt av kommunestyret 05.05.15 Forsidefoto: Takk til beboerne i Melhusvegen 436 for velvillig posering en fin høstdag i 2012 foto Melhus kommune/tove Hellem 2

Detaljer

Boligsosial handlingsplan for perioden 2013 2018. Opprinnelig plan, «Boligsosial handlingsplan 2012 2017», vedtatt i kommunestyret 8.

Boligsosial handlingsplan for perioden 2013 2018. Opprinnelig plan, «Boligsosial handlingsplan 2012 2017», vedtatt i kommunestyret 8. Boligsosial handlingsplan for perioden 2013 2018 Opprinnelig plan, «Boligsosial handlingsplan 2012 2017», vedtatt i kommunestyret 8. desember 2011 Vedtatt i kommunestyret 17. oktober 2013 Saksnummer ephorte:

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO OMLU-13/260-14 25169/14 27.03.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 03.04.2014

Detaljer

Herfra til leiligheten

Herfra til leiligheten Herfra til leiligheten Boligmelding 2014-2020 HØRINGSUTKAST Innhold 1. Innledning... 5 2. Kommunens organisering... 8 3. Nasjonale mål og føringer... 9 Lovverk... 10 Rom for alle... 10 Universell utforming...

Detaljer

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Boligsosial plan Overhalla kommune. 1.1. Rådmannens innstilling

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Boligsosial plan Overhalla kommune. 1.1. Rådmannens innstilling Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/753-16 Saksbehandler: Bente Eidesmo Saksframlegg Boligsosial plan Overhalla kommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 09.12.2008

Detaljer

Boligsosiale utfordringer i Kongsvinger kommune en forstudie

Boligsosiale utfordringer i Kongsvinger kommune en forstudie Boligsosiale utfordringer i Kongsvinger kommune en forstudie Åsmund langsether & Lars Gulbrandsen notat nr 4/11 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Boligsosiale utfordringer

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

Boligplan for Rollag kommune 2013-2020

Boligplan for Rollag kommune 2013-2020 Boligplan for Rollag kommune 2013-2020 Godkjent av kommunestyret 14.12.2012 sak 80/12 Kjetil Heitmann Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 2 Mandat... 4 3 Boligpolitiske føringer... 5 Nasjonale føringer...

Detaljer