Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 10:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 10:00"

Transkript

1 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post eller telefon som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Muntlig orientering / diskusjon kommuneplanens samfunnsdel: - vedr. sak 26/15 Bolignotatet. v/ plan- og utviklingssjef Odd Edvardsen. - befolkningsprognose. v/ rådmann Leif Vidar Olsen - Satsingsområder og hovedmål v/leder for prosjektet kommuneplanens samfunnsdel Grethe Nissen. Saksliste Saksnr PS 26/15 PS 27/15 PS 28/15 PS 29/15 PS 30/15 PS 31/15 Innhold Boligpolitisk notat til vurdering/diskusjon Søknad om ny salgsbevilling for alkohol - Rypefjord Dagligvare (Bunnpris) Høring - forslag til endringer i alkoholloven Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling - Polar Uteliv & Event AS Organisering av kommunalt engasjement - Utvikling av helsetjenester Rekruttering og kompetansebygging PS 32/15 Kvalitetsmelding Hammerfestskolen 2014 PS 33/15 PS 34/15 PS 35/15 PS 36/15 PS 37/15 PS 38/15 Oversendelsesforslag: Interpellasjon- Nei til utvidet adgang til midlertidige ansettelser Fremtidig eiendomserverv i Leirvika Tilbud om kjøp av tomt nord for Storelva Innspill høring NOU 2014:16-Sjømatindustrien Diverse referatsaker Godkjenning av protokoll Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest rådhus - servicekontoret, Hammerfest bibliotek og kommunens hjemmeside. Møtet er åpent for publikum! Alf E. Jakobsen ordfører

2 Saksliste Saksnr Innhold PS 26/15 Boligpolitisk notat til vurdering/diskusjon PS 27/15 Søknad om ny salgsbevilling for alkohol - Rypefjord Dagligvare (Bunnpris) PS 28/15 Høring - forslag til endringer i alkoholloven PS 29/15 Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling - Polar Uteliv & Event AS PS 30/15 Organisering av kommunalt engasjement - Utvikling av helsetjenester PS 31/15 Rekruttering og kompetansebygging PS 32/15 Kvalitetsmelding Hammerfestskolen 2014 PS 33/15 Oversendelsesforslag: Interpellasjon- Nei til utvidet adgang til midlertidige ansettelser PS 34/15 Fremtidig eiendomserverv i Leirvika PS 35/15 Tilbud om kjøp av tomt nord for Storelva PS 36/15 Innspill høring NOU 2014:16-Sjømatindustrien PS 37/15 Diverse referatsaker RS 15/2 Hammerfest vindkraftverk - klage på avslag PS 38/15 Godkjenning av protokoll

3

4 Saksbehandler: Odd Edvardsen Saksnr.: 2015/631-2 Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 20/15 Styret for kultur, omsorg og undervisning /15 Styret for miljø og utvikling /15 Formannskapet Vedlegg 1 Boligpolitisk notat Saksdokumenter ikke vedlagt: Kommuneplanens arealdel for hele kommunen Kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord Boligpolitisk notat til vurdering/diskusjon Saken gjelder Dette boligpolitiske notatet er i utgangspunktet utarbeidet for å danne grunnlaget for vurdering av og diskusjon om mål og strategier i kommuneplanens samfunnsdel, men vurderes også å være et godt grunnlag for utarbeidelse av neste versjon av kommunens planstrategi og en framtidig helhetlig Boligpolitisk handlingsplan. Sakens bakgrunn og fakta I forbindelse med utarbeidelse av kommuneplanens samfunnsdel gjennomføres det er rekke aktiviteter som skal lede fram til diskusjoner i kommunestyret/formannskapet, og etter hvert til utforming av mål og strategier i det endelige planforslaget for kommuneplanens samfunnsdel. Av aktiviteter kan nevnes: - Utredning om befolkningsutvikling/befolkningsframskriving - 6 grupper som har arbeidet med sentrale plantema (presentert i kommunestyret 12. mars) - Medvirkningsprosesser, folkemøter i distriktet I tillegg er dette boligpolitiske notatet utarbeidet. Notatet redegjør for boligutfordringer og muligheter i Hammerfest kommune i dag og i årene framover. Notatet er ment som et grunnlag for diskusjon rundt og prioriteringer av mål og strategier i kommuneplanens samfunnsdel. I tillegg til det er notatet et godt grunnlag for utarbeidelse av den kommende planstrategien , og ikke minst et

5 utgangspunkt for en framtidig helhetlig Boligpolitisk handlingsplan, der vi smelter sammen de boligsosiale utfordringene med de ordinære boligutfordringene. Dette notatet tar altså ikke for seg de boligsosiale utfordringene. Funnene i notatet viser at kommunen har arealreserver nok for å dekke boligbehovet de neste 12 årene, både når det gjelder mengde og variasjon. Dette også om befolkningsutviklingen skulle bli mer positiv enn befolkningsframskrivingen angir. Det er også en stor grad av fleksibilitet når det gjelder rekkefølge på utbygging av de ulike boligområdene angitt til kommuneplanens arealdel (for hele kommunen) og i kommunedelplanen for Hammerfest og Rypefjord. Forholdet til kommunestyrets verbale vedtak av I forbindelse med kommunestyrets behandling av økonomiplan /årsbudsjett 2015, den , ble det gjort følgende verbale vedtak: Bolig og boligpolitikk for særlige grupper. Kommunestyret ber administrasjonen sette sammen ei brei gruppe med representanter fra både politisk, administrativt og brukernivå. Denne gruppa har som oppgave å utrede og legge fram konkrete forslag for å tilrettelegge for boliger og boligbygging for grupper som har særlige vansker med å komme inn på det ordinære boligmarkedet i vår kommune. Det må være et mål å legge fram konkrete forslag til politiske behandling seinest i mai Etter rådmannens vurdering bør dette notatet kunne være tilstrekkelig til å dekke kommunestyrets utredningsønsker i verbalvedtaket. Dette selv om arbeidet med notatet ikke har vært gjennomført i tråd med forslaget. Dersom politisk nivå aksepterer en slik løsning, vil det være svært arbeidsbesparende. Så vil det være naturlig å kjøre en bredere prosess når vi i ettertid skal utarbeide en Boligpolitisk handlingsplan med konkrete tiltak. Rådmannens vurdering Notatet er først og fremst utarbeidet for å danne grunnlaget for vurdering/diskusjon om mål og strategier i kommuneplanens samfunnsdel, men vurderes også å være et godt grunnlag for utarbeidelse av neste versjon av planstrategi og en framtidig helhetlig Boligpolitisk handlingsplan. Administrasjonen har som mål å få ferdig kommuneplanens samfunnsdel høsten Umiddelbart etter dette er det forutsatt å få utarbeidet planstrategien for perioden Ny planstrategi skal være det nye kommunestyrets planleggingsmessige styringsverktøy i neste kommunestyreperiode, og er forutsatt å være utarbeidet i løpet av 2015 (skal være vedtatt av kommunestyret senest ett år etter at nytt kommunestyre er på plass). En helhetlig Boligpolitisk handlingsplan er, ut fra de ambisjoner i har i dag, ment å utarbeides tidlig i Rådmannens forslag til vedtak: Boligpolitisk notat tas til orientering/diskusjon. Notatet er tilstrekkelig for å imøtekomme kommunestyrets utredningsønsker i det verbale vedtak av , vedrørende Bolig og boligpolitikk for særlige grupper.

6

7 Boligpolitisk notat Versjon

8 Bildet på forsiden - Fotograf: Gleb Yourchenko

9 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Innledning Formål og avgrensning Datagrunnlag Befolkningsutvikling Generelle betraktninger Valg av fremskrivingsalternativ Boligsituasjon Boligtype, utvikling og status Status bruksareal Familietype, utvikling og status Fremtidige behov Kapasitet i skole og barnehage Dagens skolekapasitet Barnetall i boligområder Boligbehovsanalyse Boligdekning Boligavgang Beregning av boligbehov Føringer for boligbygging Overordnete prinsipper Kortsiktige tiltak Boligpotensial Byggeklare boligprosjekter Boligområder under planlegging Fremtidige boligområder Gjennomføring av boligprosjekter Betinget salg Bruk av utbyggingsavtaler Samarbeid med boligbyggelag og private aktører Reguleringsprogram Oppsummering... 20

10 1

11 1. Innledning Hammerfest kommune har befolkningsvekst og jevn boligproduksjon. For at boligproduksjon skal være mer målrettet ønsker administrasjonen å utarbeide konkrete føringer i forhold til boligbygging. Det er ønskelig å avklare hvor mange boliger det er behov for, hvilke typer boliger bør prioriteres/stimuleres, i hvilken rekkefølge boligområder bør utvikles, hva bør være kommunens oppgaver og hva bør overlates til private aktører osv. Plan og utvikling tar derfor initiativ til å avklare noen av disse forholdene gjennom utarbeidelse av boligpolitisk notat. 2. Formål og avgrensning Dette notatet er kommunens første boligpolitiske dokument. Det skal gi en kort oversikt og analyse av kommunens generelle boligsituasjon og komme med forslag til boligpolitiske mål og virkemidler. Notatet skal blant annet utrede følgende problemstillinger: Fremtidig boligbehov Hvilke typer boliger bør prioriteres Rekkefølge på planlegging/utbygging av boligområder avsatt i kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord Skal boligområdene utvikles i kommunal eller privat regi Hovedformålet med notatet er å utarbeide boligrelatere innspill til det pågående arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel Notatet vil også danne grunnlag for utarbeidelse av planstrategi og fremtidig Boligpolitisk handlingsplan. Notatet fokuserer på den generelle boligsituasjonen. Den boligsosiale delen av problemstillingen ble behandlet gjennom Boligsosial handlingsplan for perioden og må følges opp videre gjennom den planen. Notatet har samme tidsperspektiv som samfunnsdelen, På sikt bør generell boligutvikling og boligsosiale forhold behandles i ett og samme dokument for å sikre helhetlig boligpolitikk i Hammerfest kommune. Det foreslås at arbeidet med en slik Boligpolitisk handlingsplan starter så raskt som mulig. Dette må imidlertid koordineres mot arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel og planstrategien da disse kan inneholde viktige føringer for planarbeidet. Dette notatet og gjeldende Boligsosial handlingsplan vil danne grunnlag for Boligpolitisk handlingsplan. Innholdet i begge dokumentene må evalueres og evt.justeres når de skal innarbeides i planen. 2

12 3. Datagrunnlag Følgende dokumenter danner grunnlag for notatet: Befolkningsutvikling og befolkningsframskriving Hammerfest datert september 2014 og utarbeidet av NORUT Boligpolitikkanalyse Hammerfest kommune datert januar 2013 og utarbeidet av Husbanken Boligsosial handlingsplan for perioden Kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord Kommuneplanens arealdel for Hammerfest Retningslinjer for tildeling av kommunale tomter/områder i Hammerfest kommune Boligpolitisk handlingsplan for Bodø kommune er brukt som et eksempel i arbeidet. Relevant statistikkdata fra SSB er brukt, både direkte og i bearbeidet form. Det er også tatt hensyn til relevante innspill fra folkemøtene i forbindelse med kommuneplanens samfunnsdel Befolkningsutvikling 4.1. Generelle betraktninger Hammerfest har hatt stabil befolkningsvekst de siste årene. Innenlandsk flytting har variert en del, men har de siste to årene vært i balanse eller i underskudd, dvs.har hatt ingen eller negativ innvirkning på folketallsutviklingen. Fødselsoverskudd har bidratt noe til befolkningsveksten, men det er innvandring som har hatt den største positive effekten på folketallsutviklingen. Befolkning i Hammerfest er relativt ung. Den viktigste aldersgruppen år har hatt en veldig god vekst det siste tiåret. Gruppen år har vært relativt stabil med en liten reduksjon det siste tiåret. Alle aldersgrupper over 40 har vokst i løpet av tjueårsperioden. Kjønnssammensetningen blant gruppene år og år er noe ubalansert, med 9 kvinner per 10 menn. Befolkningsvekst i seg selv er gjerne det som får mest fokus. Det viktigste er imidlertid at befolkning har en sunn sammensetning med gunstig forhold mellom aldersgruppene, kjønnene og yrkesaktiv/ikke yrkesaktiv befolkning. Befolkningsvekst som følge av tilflytting/innvandring påvirkes av flere faktorer som slår inn i forskjellige tidsfaser. Det er som oftest tilgang på arbeidsplasser som utløser tilflytting. Tilgang på bolig og barnehage/skole vil være avgjørende for at tilflytting skal skje. Senere vil byens attraktivitet og kvalitet på kommunale tilbud og tjenester spille en viktig rolle for om man ønsker å bli. 3

13 Kommunen har en viktig rolle i alle ledd av denne prosessen og har derfor gode muligheter for å påvirke tilflytting/innvandring i positiv retning. Målrettet boligpolitikk er ett av verktøyene i dette arbeidet Valg av fremskrivingsalternativ Befolkningsfremskrivninger utgjør grunnlaget for beregning av fremtidig boligbehov. NORUT har i sin rapport Befolkningsutvikling og befolkningsframskriving Hammerfest datert september 2014 presentert 3 alternativer for befolkningsutvikling: MM-2MM med negativ innenlandsk flyttebalanse som gir lavest befolkningsvekst. MMMM (også kalt hovedalternativet) der alle parametrene er satt til middels som gir middels befolkningsvekst. MMMH med høy innvandring som gir høyest befolkningsvekst. Bokstavene står for om parametrene er satt lavt (L), middels (M) eller høyt (H), for hver av de fire parametrene i denne rekkefølgen: fruktbarhet, dødelighet, innenlandsk flytting og innvandring. NORUT sammenstiller så alternativene for befolkningsutvikling med 3 forskjellige scenarioer for næringsutvikling/sysselsetting. Det ene fremtidsbildet gir en sysselsettingsvekst omtrent som den som forutsettes i alternativet MM-2MM, mens de andre 2 fremtidsbildene ligger nærmere hovedalternativet MMMM. Befolkningsfremskrivingen MMMH samsvarer ikke med noen av framtidsbildene. Vi ønsker imidlertid, som en buffer, å ta høyde for at sysselsetting kan bli høyere enn NORUT beskriver i sine scenarioer og at vi bør være forberedt på befolkningsvekst som forutsettes i alternativet MMMH. Vi velger derfor å beregne fremtidig boligbehov både for fremskrivingsalternativet MMMM og for fremskrivingsalternativet MMMH. 5. Boligsituasjon 5.1. Boligtype, utvikling og status Tabellen under viser antall boenheter (bebodde og ubebodde) i Hammerfest kommune i perioden fordelt etter bygningstype. Bygningstype Enebolig Tomannsbolig Rekkehus, kjedehus og andre småhus Boligblokk Bygning for bofellesskap Andre bygningstyper

14 Bygningstype er fastlagt etter hvilken funksjon bygningen skal ha. Kombinerte bygninger, for eksempel kombinerte bolig- og forretningsbygninger o.a. er gruppert etter den funksjonen som har størst del av bruksarealet i bygningen. Eneboliger omfatter eneboliger og våningshus med og uten hybelleilighet samt fritidsboliger der det er registrert bosatte. Tomannsboliger kan være både vertikalt- og horisontaltdelt. Rekkehus, kjedehus og andre småhus omfatter også terrassehus. Boligblokker er store boligbygg på to etasjer eller mer med minst fem boliger. Bygning for bofellesskap omfatter bo- og servicesenter, studenthjem/studentbyer og andre bygg for bofellesskap, men ikke institusjoner som for eksempel sykehjem. Endringene i perioden er oppsummert i tabellen under. Bygningstype Endring , Endring , i antall boenheter i prosent Enebolig % Tomannsbolig 15 2 % Rekkehus, kjedehus og andre småhus 48 5 % Boligblokk % Bygning for bofellesskap % Andre bygningstyper 0 0 Andel boenheter i bygninger for bofelleskap og i blokk og har økt vesentlig i perioden. Eneboliger har økt en del i antall, men prosentandelen er liten i forhold til den totale eneboligmassen. Rekkehus/tomannsbolig har økt lite både i antall og i prosent. Tabellen under viser prosentvis fordeling av boligtyper i Hammerfest og sammenlignbare kommuner per Bygningstype Hammerfest Alta Sør- Bodø Tromsø Varanger Enebolig Tomannsbolig Rekkehus, kjedehus og andre småhus Boligblokk Bygning for bofellesskap Andre bygningstyper Basert på data fra SSB, prosenttallene avrundet til heltall. Tabellen viser at boligstrukturen i Hammerfest skiller seg vesentlig fra sammenliknbare Finnmarkskommuner Alta og Sør-Varanger. Når det gjelder andel eneboliger, rekkehus og boligblokk ligger Hammerfest faktisk nærmere storkommunene Bodø og Tromsø. Dette kan forklares med at Hammerfest har et tydelig, kompakt og urbant sentrum og med fortettingspolitikken kommunen har hatt de siste årene. 5

15 5.2. Status bruksareal Tabellen under viser antall boliger (bebodde og ubebodde) etter bygningstype og bruksareal i Hammerfest kommune per Det er videre beregnet prosentandel av hver boligstørrelse ift den totale boligmassen som er 5350 boenheter. Boligtype Under 30 m m m m m m2 Enebolig Tomannsbolig Rekkehus Boligblokk Bygning for bofellesskap Andre bygningstyper Sum boenheter Prosentandel Basert på data fra SSB, prosenttallene avrundet til heltall Familietype, utvikling og status Tabellen under viser utvikling i sammensetning av familietyper i Hammerfest kommune i perioden Familietype Enpersonfamilie Par med små barn (yngste barn 0-5 år) Par med store barn (yngste barn 6-17 år) Mor/Far med små barn (yngste barn 0-5 år) Mor/Far med store barn (yngste barn 6-17 år) Par uten barn Par med voksne barn (yngste barn 18 år og over) Mor/far med voksne barn (yngste barn 18 år og over) m m2 Antall familier med 1 og 2 personer har økt de siste årene. Tabellen under viser fordelig av forskjellige familietyper i Hammerfest og andre nordnorske kommuner i Familietype Hammerfest Alta Sør-Varanger Tromsø Bodø Enpersonfamilie 46 % 41 % 45 % 48 % 43 % Par med små barn 10 % 11 % 8 % 10 % 10 % (yngste barn 0-5 år) Par med store barn 9 % 12 % 11 % 10 % 11 % m m m m m2 Over 350 m2 Ukjent 6

16 (yngste barn 6-17 år) Mor/Far med små barn 2 % 3 % 2 % 1 % 2 % (yngste barn 0-5 år) Mor/Far med store barn 4 % 6 % 5 % 4 % 4 % (yngste barn 6-17 år) Par uten barn 20 % 19 % 21 % 19 % 22 % Par med voksne barn 4 % 5 % 5 % 4 % 5 % (yngste barn 18 år og over) Mor/far med voksne barn (yngste barn 18 år og over) 4 % 4 % 3 % 3 % 2 % Familier med 1 person og par uten barn utgjør en stor andel av familiene i Hammerfest kommune. Det er imidlertid ikke store forskjeller mellom Hammerfest og de andre kommunene Fremtidige behov Egnet bolig er en viktig forutseting for trivsel og vellykket integrering i lokalsamfunnet. Det er derfor viktig at det bygges riktige typer boliger for forskjellige befolkningsgrupper, både i forhold til størrelse, utforming og pris. Det er vanskelig å finne et klart svar på hvilke typer boliger det vil være behov for i fremtiden. Det er imidlertid mulig å spore noen utfordringer og behov ut fra foreliggende grunnlagsdokumenter og statistisk data: Andel av familier med 1 og 2 personer er ganske høy og økende. For få boliger tilfredsstiller krav om tilgjengelighet. Dette gir begrenset fleksibilitet. Ungdom sliter med å komme seg inn på boligmarkedet. Det finnes behov for relativt små og rimelige boenheter. 6. Kapasitet i skole og barnehage Forholdet mellom boligbygging og kapasitet i skole og barnehage må vurderes fortløpende for å utnytte eksisterende kapasitet best mulig og unngå akutte behov for kapasitetsøkning. Ved planlegging av et nytt boligområde må man estimere antall barn som kommer til å flytte til området for å kunne vurdere behov for bygging av nye barnehager/skoler eller utvidelse av eksisterende. Rekkefølgen på planlegging/utbygging av nye utbyggingsområder bør også ta hensyn til dagens og fremtidig kapasitet i skoler og barnehager. Nye barnehager kan planlegges og bygges innenfor områder avsatt til boligformål i kommunedeplanen for Hammerfest og Rypefjord. Bygging av en ny skole er imidlertid et mye større og dyrere prosjekt, så det er ønskelig å utnytte dagens skolestruktur fremover. Det kan imidlertid bli behov for utvidelser etter hvert som folketallet øker og nye boligfelt bygges. 7

17 6.1. Dagens skolekapasitet I løpet av 2015 vil skolekretser i Hammerfest og Rypefjord bli fordelt slikt: Rypefjord Sentrum/Storvanet/Baksalen Fuglenes (opp til Mellomvannet) Reindalen (opp for Mellomvannet) Skolene kan per i dag rangeres slikt fra høyest til lavest kapasitet: Reindalen (barneskole) Baksalen (barneskole) Fjordtun (barne- og ungdomsskole) Fuglenes (barneskole) Breilia ungdomsskole har god kapasitet per i dag. Kapasitet på Fuglenes skole er fullt utnyttet. Det bør tas hensyn til dette ved å prioritere boligbygging i andre områder for å utnytte eksisterende kapasitet på de andre skolene. Skolen bør etter hvert vurderes utvidet. Alternativt kan det vurderes å bygge en ny stor skole innenfor flyplassområdet når det blir åpnet for regulering/utbygging. På sikt vil det også kunne bli behov for utvidelse av Breilia skole og Fjordtun skole Barnetall i boligområder Det finnes per i dag ingen standard metode for å estimere antall barn i nye boligområder for å kunne vurdere behov for bygging/utvidelse av barnehager og skoler. Vi har derfor gjort et forsøk på å finne frem til lokale erfaringstall for å se hvor mange barn bor i forskjellige typer boliger i Hammerfest og Rypefjord. Siden målet er å estimere antall barn per boenhet i fremtidige boligområder, har vi valgt å se på de nyeste boligområdene/boligprosjektene. Vi ønsker også å undersøke om antall barn varierer fra boligtype til boligtype. Derfor har vi sett på blokkleiligheter, rekkehus og eneboliger. Vi har valgt områder/prosjekter både i Hammerfest og i Rypefjord for å sjekke eventuelle geografiske forskjeller. Vi har kartlagt antall barn i 3 forskjellige aldersgrupper for å synliggjøre behov for barnehage, barneskole og ungdomsskole. Følgende områder/prosjekter ble valgt ut: Boligblokker: Hamnegata 7 (Først og fremst) Strandgata 60 (Hammerfest brygge) Snefrida Nilsens vei.30 Rekkehus: Fuglenesåsen Tyvenlia 8

18 Eneboliger: Fuglenesåsen Tyvenlia Vi har videre kartlagt antall barnehagebarn, barneskolebarn og ungdomskolebarn i de forskjellige byggene/områdene og kom frem til følgende resultater: Blokk Rekkehus Enebolig Boenheter totalt Barnehagebarn totalt Barneskolebarn totalt Ungdomsskolebarn totalt Barnehagebarn/boenhet 0,04 0,10 0,23 Barneskolebarn/boenhet 0,03 0,04 0,42 Ungdomsskolebarn/boenhet 0 0,02 0,13 Selv om det var forventet at antall barn i blokk- og rekehusbebyggelse er lavere enn i eneboligbebyggelse, var forskjellene overraskende store. I blokkene er antall barn tilnærmet null. I rekkehusbebyggelsen er antallet lavere enn forventet. Eneboligområder har klar overvekt av barn i alle aldersgrupper. Siden det kun ble valgt noen få bygg/områder er ikke disse resultatene representative for hele kommunen og er sannsynligvis for usikre til å brukes direkte ved estimering av antall barn i fremtidige boligområder. De viser imidlertid at blokk- og rekkehusbebyggelse ser ut til å være mindre attraktiv for barnefamilier enn eneboliger. Dette momentet vil det være naturlig å ta hensyn til i valg av utbyggingsrekkefølge. 7. Boligbehovsanalyse 7.1. Boligdekning For å beregne fremtidig boligbehov må man fastslå gjennomsnittlig boligdekning. På bakgrunn av statistikkdata fra SSB får man følgende boligdekning for perioden Årstall Bebodde boliger Folkemengde Gjennomsnittlig boligdekning 2,8 2,4 2,3 2,2 9

19 Resultatene viser at stadig færre personer bor i hver bolig. Det er mulig at denne tendensen fortsetter en stund fremover, men vi velger å bruke boligdekning på 2,2 for beregning av fremtidig boligbehov for å sikre tilstrekkelig antall boliger Boligavgang Ved beregning av boligbehov bør det også tas hensyn til boligavgang, dvs. avgang av boliger pga riving eller fraflytting. I Hammerfest kommune er boligmassen relativt ny. Alle boliger er bygd etter 1945, og ca.42% av boligene er bygd etter Det antas derfor at generell boligavgang i Hammerfest kommune vil være lav og vil ikke ha betydning for boligbehovet. Det forventes imidlertid en relativt stor boligavgang som følge av utbyggingsporsjekter i Hammerfest og Rypefjord i nær fremtid. I forbindelse med bygging av omkjøringsveien er det aktuelt å innløse i alt 26 hus i følgende områder: Rypefjord Idrettsveien/Blåsenborg Moreneveien Storvannsveien Fjellgata Fuglenesveien ved tunnelpåslag I forbindelse med utbygging av industriområde på Leirvika arbeides det med innløsing av boliger, totalt 11 boenheter. Planlagte boligavgang som følge av utbyggingsprosjektene må tas med i beregning av boligbehovet Beregning av boligbehov Vi har valgt å beregne fremtidig boligbehov for 2 alternativer for folketallsutvikling (se kap.5.2). Boligbehovet beregnes ved å dele årlig befolkningsvekst på gjennomsnittlig boligdekning som er satt til 2,2 (se kap.6.1). Alternativ 1-MMMM (middels høy befolkningsvekst) År Bef.vekst Boligbehov Gjennomsnittlig årlig boligbehov for dette alternativet er 67 boenheter. 10

20 Alternativ 2-MMMH (høy befolkningsvekst) År Bef.vekst Boligbehov Gjennomsnittlig årlig boligbehov for dette alternativet er 84 boenheter. Alternativ 2-MMMH er det som er ønskelig å oppnå. Det foreslås derfor å bruke beregningene av fremtidig boligbehov for alternativ 2 for å sikre tilstrekkelig tilrettelegging for nye boliger fremover. Boligavgang som følge av utbyggingsprosjekter er relativt stor (se kap.6.2) og må legges til stipulert boligbehov for de årene det gjelder. Per i dag antas det at de 11 boligene i Leirvika kan innløses i løpet av 2015 og rives i Tidspunktet for innløsning og riving av 26 boliger som følge av omkjøringsveien er mer usikkert. Utgangspunktet er at det vil skje i perioden Boligavgangen fordeles derfor tilnærmet likt på denne perioden. År Boligbehov MMMH Boligavgang Boligbehov totalt Gjennomsnittlig årlig boligbehov for perioden er 86 boenheter. Hvis det bygges i gjennomsnitt 86 boliger i året vil boligbehovet som følge av folketallsvekst være dekket. Det er imidlertid vanskelig å vite om dagens boligbehov er dekket eller om det er underskudd på boliger. Det reelle boligbehovet kan derfor være større enn beregnet boligbehov. Hammerfest har også en høy andel pendlere som bor i byen både i korte og lange perioder i forbindelse med jobb/byggeprosjekter uten at de melder flytting. Disse er med på å øke boligbehovet men det er vanskelig å anslå i hvor stor grad. For å sikre tilstrekkelig antall boliger fremover bør det derfor bygges mellom 86 og 100 boliger årlig. 8. Føringer for boligbygging 8.1. Overordnete prinsipper I dette kapittelet bruker vi begrepet bydel. Med dette mener vi følgende områder: Indrefjorddalen 11

21 Rypefjord midt (fra Indrefjorddalen til Storsvingen) Storsvingen/Jansvannsdalen Sentrum Storvannet/Baksalen Fuglenes (opp til Mellomvannet) Fuglenesdalen (opp for Mellomvannet) Variasjon i boligstørrelse, boligtype og pris innen hver bydel For å oppnå balansert sammensetning av forskjellige befolkningsgrupper og aldersgrupper bør man tilrettelegge for forskjellige typer bolig innfor hver bydel. Dette vil blant annet motvirke stigmatisering av utsatte grupper og vil stimulere integrering av nytilflyttere/innvandrere i lokalsamfunnet. For sentrum gjelder kun variasjon i boligstørrelse og pris. Like god bokvalitet i alle bydeler Egnet bolig er den viktigste forutsetningen for trivsel, men også andre forhold spiller en viktig rolle. Grøntområder/lekeplasser, turmuligheter, tilgang til bilfrie gangforbindelser og aktiviteter i nærområdet har stor betydning for trivsel der man bor. Det er per i dag betydelig forskjell på disse kvalitetene fra bydel til bydel. Forskjellen er for eksempel stor mellom Fuglenesdalen og Rypefjord. Det må derfor settes fokus på å fordele resursene slik at man oppnår like god bokvalitet i alle bydeler. Fortetting med kvalitet Kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord tilrettelegger for fortetting i eksisterende boligområder uten krav om reguleringsplan. Fortetting er et viktig tiltak for å øke utnyttelse av arealene i Hammerfest og Rypefjord midt. Det er imidlertid viktig at fortetting tilpasses omgivelsene og ikke skjer på bekosting av naboer eller grøntområder, viktige snarveier, snødeponier osv. Rammene for boligbygging tilpasses stedet I Hammerfest og Rypefjord der arealtilgang er begrenset er det naturlig at det bygges i høyden og at eneboligtomter er relativt små. Det er også nødvendig med stramme føringer for boligenes utforming fordi det er mange interesser som skal ivaretas. Utenfor Hammerfest og Rypefjord er det imidlertid naturlig at bebyggelsen er mindre urban, tomtene er større og føringene er romsligere Kortsiktige tiltak Det ordinære boligmarkedet ser ut til å dekke de fleste behov. Dagens boligsituasjon peker allikevel på en del utfordringer. På bakgrunn av analysen ovenfor ønsker vi å foreslå noen konkrete tiltak som kan bidra til å optimalisere/balansere boligmarkedet. Situasjonen kan imidlertid endre seg raskt på grunn av for eksempel endringer i arbeidsmarkedet. Disse tiltakene bør derfor evalueres fortløpende og justeres i forhold til gjeldende situasjon. 12

22 Vi foreslår følgende tiltak for de neste 3-5 år: Prioritere/stimulere bygging av rimelige boenheter til 1-2 personer på m2 Dette tiltaket retter seg mot flere grupper. Slike boliger vil være egnet både for enslige, unge etablerere, studenter, eldre, pendlere osv. Prioritere/stimulere bygging av boliger med utleie Utleiemarkedet i Hammerfest har variert de siste årene, men har stort sett vært preget av stor etterspørsel og høye utleiepriser. Unge på boligjakt er ofte avhengig av forutsigbart leiemarked med overkommelige priser. Også pendlere og mange nytilflyttere ønsker å leie fremfor å kjøpe bolig, for korte og lange perioder. Det kan derfor være hensiktsmessig å øke andel boliger med utleie. Bygge kommunale utleieboliger på Seiland Situasjonen på Seiland og Sørøya er slik at mange boliger står tomme hele eller deler av året fordi de er fraflyttet eller benyttes som fritidsboliger. Samtidig erfarer potensielle tilflyttere at det er vanskelig å skaffe seg en bolig. Leiemarkedet er svært begrenset og få boliger legges ut for salg. Å kjøpe eller investere i selvbygd bolig kan oppleves som risikofylt før man er trygg på at det er her man ønsker å bo. Å leie er derfor å foretrekke. Det finnes også et behov for eldreboliger med god tilgjengelighet. Det foreslås derfor å etablere kommunale utleieboliger (2-3 boenheter) på Seiland, gjerne innenfor reguleringsplan for Hansahaugen i Hønseby. Dette kan fungere som et prøveprosjekt før man vurderer ytterligere etableringer på Seiland eller Sørøya. Øke andel av tilgjengelige boliger Tilgjengelige boliger sikrer fleksibel bruk av boliger uavhengig av alder og funksjonsevne. Dette er spesielt viktig for mindre boenheter da disse egner seg godt for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne. Teknisk forskrift 2010 stiller klare krav til tilgjengelighet i nye boliger. Ved å følge forskriften vil man kunne øke andel av tilgjengelige boliger betraktelig i løpet av noen få år. Utfordringen i Hammerfest er bratt terreng som ofte gir unntak fra tilgjengelighetskravene i teknisk forskrift. Det er derfor viktig å ha fokus på terrengutforming i reguleringsplanene slik at flest mulig boliger blir bygd etter tilgjengelighetskravene i TEK 10. Det er også mulig å ha konkrete føringer/presiseringer for dette temaet i utbyggingsavtaler når det gjelder private boligprosjekter. Kommunen bør i tillegg øke andel av tilgjengelige boliger i eksisterende bygningsmasse der det er hensiktsmessig. 13

23 9. Boligpotensial 9.1. Byggeklare boligprosjekter Hammerfest har per i dag et betydelig boligpotensial i byggeklare boligprosjekter. Flere av dem er igangsatt, mens de andre kan igangsettes på kort sikt. Disse prosjektene er med på å dekke dagens boligbehov og boligbehov for de nærmeste årene. Tabellen nedenfor inneholder oversikt over byggeklare/ferdig regulerte prosjekter per Område Type Boenheter Status Merknader 1 Forsøl Eneboliger 30+ Byggeklar 1 er tildelt. 2 Bekkeli Eneboliger 36+ Byggeklar 4 er tildelt. 17 har ikke strøm, får det i Tyvenlia Eneboliger 8+ Byggeklar 2 er tildelt. 4 Fuglenesåsen Eneboliger/blokk 17 Byggeklar Privat eneboligtomter + en blokk med 6 boenheter. 5 V/Hesteskoblokka Blokkleiligheter 38 Byggeklar Privat - tillatelse gitt. Til sammen 57, hvorav 19 ble ferdig i Strandparken 40 Blokkleiligheter 44 Byggeklar (igangsatt) Privat ferdig i Strandparken Blokkleiligheter Byggeklar Privat antall avhengig av eiers valg av type bygg på resterende del av Strandparken. 8 Kirkeparken Blokkleiligheter 58 Byggeklar (igangsatt) 9 Mellomvannet Eneboliger/ rekkehus 53+ (+16) Byggeklar (6 igangsatt) 43 ordinære boliger og 15 omsorgsboliger. Ferdig i eneboligtomter (alle tildelt), 8 rekkehustomter (24 boliger) alle tildelt, samt 21 omsorgsboliger. 10 V/Håja barnehage Rekkehus 3-5 Byggeklar Avhengig av fjerning av midl. barnehage. 11 Storsvingen Blokkleiligheter 200 Ferdig regulert Privat gitt tillatelse til opparbeidelse av terreng, vei, vann og 14

24 12 Rypefjord Marina Blokkleiligheter 150 Ferdig regulert avløp. Privat rammetillatelse gitt for 60 boenheter. Uviss framdrift. Privat regulering. 13 Rørvikhøyda Rekkehus 30 Ferdig regulert 14 Ørretveien (B22) Rekkehus 2 Byggeklart Avsatt til høsten boligområde i 2016 delplan. 15 Sentrum for øvrig Blokkleiligheter Byggeklart Muligheter ihht. Sentrumsplanen (ikke spesifisert). 16 Fortetting i eksisterende boligområder i Hammerfest/ Rypefjord Eneboliger/ rekkehus Byggeklart Muligheter ihht. delplanen. 17 Seiland Uspesifisert 12 Byggeklart Muligheter ihht. kommuneplanens arealdel. Prosjektene vil generere minst 774 boenheter. Det øvre potensialet er vanskelig å fastsette siden flere av prosjektene har veldig usikre anslag på antall boenheter, men det ligger omtrent på 1250 boenheter Boligområder under planlegging Flere reguleringsplaner som er under utarbeidelse har bolig som hoved- eller delformål. Disse planene vil tilrettelegge for boligbygging på lenger sikt, 3-10 år frem i tid. Område Type Boenheter Merknader 1 Dalveien midt (B21) Eneboliger/rekkehus 10 2 Strømsnes/Akkarfjord Eneboliger/rekkehus 40+ Usikkert anslag 3 Forsøl østre Eneboliger 5 Usikkert anslag 9.3. Fremtidige boligområder Følgende områder er avsatt til boligformål i kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord og er per i dag ikke regulert/er ikke under regulering: Nr Navn Boenheter Enelboliger Rekkehus Blokkleil. Eksterne rekkefølgekrav B2 Prærien nordøst a) De delene av området som kommer i konflikt med 15

25 restriksjonsplan for Hammerfest lufthavn (jf hensynssoner), kan ikke bygges ut før lufthavna er relokalisert. b) I forbindelse med realisering skal det vurderes om tiltaket utløser behov for nytt høydebasseng for Prærien. B3 Fuglenesdalen a) De delene av området som kommer i konflikt med restriksjonsplan for Hammerfest lufthavn (jf hensynssoner), kan ikke bygges ut før lufthavna er relokalisert. b) I forbindelse med realisering skal det vurderes om tiltaket utløser behov for nytt høydebasseng for Prærien. B4 Fuglenesåsen B7 Fuglenesveien a) Området kan ikke tas i bruk til boliger før Rv 94 er lagt om mellom Elvetun og Fuglenes. B9 Høyden, utvidelse B10 Salen B11 Skytterveien 3 3 B12 Skytterdalen B13 Turistveien B14 Sukkertoppen a) I forbindelse med regulering skal det vurderes om tiltaket utløser behov for nytt høydebasseng. B15 Jansvanndalen a) Området kan ikke bygges ut før den varige omdisponeringen av det statlig sikra friluftsområdet Jansvannet er godkjent av Miljødirektoratet. b) I forbindelse med realisering skal det vurderes om tiltaket utløser behov for nytt høydebasseng. 16

26 B16 Rypfjellet a) I forbindelse med realisering skal det vurderes om tiltaket utløser behov for nytt høydebasseng. B18 Stornes B19 Dalveien nord, fortetting B20 Breidablikk a) Området kan ikke bygges ut før eksisterende masseuttak i Indrefjorddalen er lagt ned. B23 Dalveien, sør a) Området kan ikke bygges ut før eksisterende masseuttak i Indrefjorddalen er lagt ned. B24 Indrefjorddalen a) Området kan ikke bygges ut før eksisterende masseuttak i Indrefjorddalen er lagt ned. Totalt I tillegg til områdene i tabellen ovenfor har dagens flyplassområde et stort potensial som fremtidig boligområde. Det kan gi boenheter avhengig av hvilken formålssammensetning og utbyggingsmønster man velger. Flyplassområdet kan imidlertid ikke reguleres til boligformål før lokalisering av ny flyplass er avklart. Eksterne rekkefølgekrav til de øvrige boligområdene påvirker tidspunktet for når boligområdene kan bygges ut. Regulering kan i utgangspunktet skje når som helst men det bør ikke gå veldig lang tid mellom regulering og utbygging slik at reguleringsplanen ikke blir utdatert. Utbygging av vannkapasitet vil skje fortløpende og skal i utgangspunktet ikke være til hinder for utbygging. Masseuttaket i Indrefjorddalen skal etter avtale med entreprenøren avvikles høsten Relokalisering av Hammerfest lufthavn og utbygging av tunnel mellom Elvetun og Fuglenes har et mer usikkert tidsperspektiv. Områdene som er avhengige av disse prosjektene bør derfor ikke reguleres de nærmeste årene. 10. Gjennomføring av boligprosjekter Som redegjort i kapittel 9 er det mange byggeklare boligprosjekter i Hammerfest. De store private boligprosjektene har vært ferdig regulerte/byggeklare i flere år, men blir ikke igangsatt av økonomiske grunner. Kommunen har ingen innvirkning på når disse prosjektene settes i gang og når dette boligpotensialet blir utnyttet. For å utøve boligpolitikk bør man helst ha mulighet til å påvirke både kvalitet/innhold, byggestart/byggeperiode og pris på boligprosjekter. Når kommunen er utbygger selv kan derfor boligpolitikken utøves fullt ut. 17

27 Når det gjelder private prosjekter har kommunen som planmyndighet alltid store muligheter til å påvirke kvalitet og innhold i det som skal bygges. Mulighet til å påvirke tidspunkt for gjennomføring og pris er imidlertid svært begrenset. Nedenfor redegjøres det for aktuelle boligpolitiske virkemidler Betinget salg Hammerfest kommune eier i motsetning til mange andre kommuner i Norge mye areal. De fleste arealer avsatt til boligformål i kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord eies av kommunen. Som grunneier har kommunen større muligheter til å styre planlegging og utbygging av boligprosjekter på egen grunn. Salg av kommunale tomter/områder til blant annet boligbygging reguleres i dag gjennom Retningslinjer for tildeling av kommunale tomter/områder i Hammerfest kommune. Retningslinjene skiller mellom 4 typer områder: regulert og opparbeidet av Hammerfest kommune regulert men ikke opparbeidet avsatt til utbygging i overordnet plan men ikke regulert ikke avsatt til byggeområde i overordnet plan Avklaring av hvilke områder som skal tildeles private aktører for opparbeidelse eller regulering/opparbeidelse skal gjøres av kommunestyret. Her står kommunen fritt til å bestemme på hvilket tidspunkt området skal tildeles/selges og hvor stor andel av utviklingsprosessen kommunen skal utføre selv. Retningslinjene brukes aktivt og fungerer godt. De kan imidlertid være mer målrettet i forhold til styring av både innhold og gjennomføringsperiode for private byggeprosjekter. Det bør avklares nærmere hvilke muligheter kommunen som grunneier har til å påvirke pris og gjennomføringsperiode for private byggeprosjekter gjennom privatrettslige avtaler med utbyggere Bruk av utbyggingsavtaler Med utbyggingsavtale menes en avtale mellom kommunen og grunneier eller utbygger om utbygging av et område, som har sitt grunnlag i kommunens planmyndighet etter plan- og bygningsloven og som gjelder gjennomføring av kommunal arealplan. Gjennom utbyggingsavtale kan kommunen gjennomføre boligpolitiske tiltak gjennom å regulere følgende forhold: Fordeling av boligtyper og leilighetsstørrelser og sikring av minstestørrelse Krav til utforming som går lenger enn det som kan vedtas i plan (livsløpsstandard, krav til universell utforming, tilpasning til ulike brukergrupper (ungdom,eldre), krav til kvalitet, herunder krav til energieffektivitet mv.) 18

28 Forkjøpsrett for en andel av boligene til markedspris (kommunen eller andre) Når boliger ikke legges ut på det åpne marked kan det brukes takst ved en eller flere uavhengige takstmenn som grunnlag for å fastlegge riktig markedspris. Utbyggingstakt/rekkefølge Utbyggingsavtale gir ikke mulighet til å påvirke pris og gjennomføringstidspunkt for byggeprosjektet Samarbeid med boligbyggelag og private aktører Kommunen kan inngå samarbeid med et boligbyggelag om utleieprosjekt hvor kommunen har rett til å tildele utleieboliger, men hvor boligstiftelsen står for bygging, drift og utleie. Kommunen kan også bruke prosjektkonkurranser med tildelingsrett til kommunen for én andel boenheter og utleie av øvrige boenheter i markedet. Disse mulighetene bør utredes og vurderes nærmere. 11. Reguleringsprogram Boligpotensial som ligger i byggeklare og fremtidige boligområder er god og Hammerfest kommune har alle muligheter til å dekke boligbehov i perioden Det er viktig at det reguleres nye boligområder hvert år slik at det til enhver tid skal finnes byggeklare boligområder som kan bygges ut på kort sikt. Det bør reguleres mellom 86 og 100 boenheter årlig for å dekke boligbehovet (se kap.7.3), men noe variasjon fra år til år kan forekomme. Det er vedtatt at Hammerfest kommune skal regulere 1 boligområde per år i egen regi i perioden Noen områder må tildeles private for regulering for å dekke årlig boligbehov. Det kan være hensiktsmessig at kommunen regulerer flere mindre områder eller ett stort område per år for å ha en jevnere fordelig på kommunale og private reguleringsplaner. Det er generelt ønskelig at tilrettelegging av nye boligområder fordeles mellom kommunen og private aktører. Store områdereguleringer (Rypfjellet, Jansvannsdalen, Indrefjorddalen, Fuglenesdalen) kan resultere i mindre boligområder med krav om detaljregulering som senere kan tildeles til private aktører. Rekkefølgen for regulering (og på sikt utbygging) bør ta hensyn til følgende forhold: Skolekapasitet (se kap.6.1) Eksterne rekkefølgekrav knyttet til regulering/utbygging (se kap.9.3) Variasjon i boligtyper og beliggenhet Siden det finnes mange fremtidige boligområder i kommunedelplanen for Hammerfest og Rypefjord er det allikevel stor frihet i å velge rekkefølge på regulering. Nedenfor følger et eksempel på hvordan et reguleringsprogram for fremtidige boligområder ihht kommunedelplanen kan se ut. 19

29 År Eksempel på reguleringsprogram Regulering kommune Regulering privat Områdenavn Boenheter Områdenavn Boenheter Kommentar 2015 Dalveien midt (B21) Strømsnes/Akkarfjord Forsøl østre 2016 Dalveien sør (B23) Høyden (B9) Stornes (privat eiendom) Sukkertoppen (B14) 2017 Indrefjorddalen (B24) 60 Salen (B10) Breidablikk (B20) Prærien nordøst (B2) Fuglenesveien (B7) Fuglenesåsen (B4) Jansvannsdalen (B15) Skytterdalen (B12) Skytterveien (B11) Turistveien (B13) 2021 Rypfjellet (B16) 150 Detaljreguleringer i B Fuglenesdalen (B3) 250 Detaljreguleringer i B Flyplassområdet Detaljreguleringer i B Pågående reg.planer Usikker fremdrift på Stornes B7/B4 sjekk kapasitet på Fuglenes skole 12. Oppsummering Boligpolitisk notat presenterer status for dagens generelle boligmarked i Hammerfest kommune og peker på utfordringer og mulige tiltak/prioriteringer innen boligpolitikk. Notatet konkluderer med at Hammerfest kommune har en solid boligarealreserve og har gode muligheter for å dekke fremtidige boligbehov for sine innbyggere. Det er viktig at regulering av nye boligområder fortsetter i jevn takt og gjennomføres både i kommunal og i privat regi. Selv om det finnes noen styrende faktorer (skolekapasitet, flytting av flyplassen, utbygging av kommunal infrastruktur, ny riksveg) har kommunen en stor frihet i å velge rekkefølge på regulering og utbygging av nye boligområder. Det er vanskelig å finne et klart svar på hvilke typer boliger det vil være behov for i fremtiden. Det er imidlertid mulig å spore noen utfordringer og behov ut fra foreliggende grunnlagsdokumenter og statistisk data: 20

30 Andel av familier med 1 og 2 personer er ganske høy og økende. For få boliger tilfredsstiller krav om tilgjengelighet. Dette gir begrenset fleksibilitet. Ungdom sliter med å komme seg inn på boligmarkedet. Det finnes behov for relativt små og rimelige boenheter. Det har vært ønskelig at notatet skulle anbefale hvordan roller og oppgaver innen boligproduksjon bør fordeles mellom kommunen og private aktører. Dette viste seg å være en kompleks oppgave som må utredes videre. Både økonomi/lønnsomhet for kommunen og/eller boligkjøpere, samfunnsmessige forhold og politiske ønsker vil spille inn her. Notatet peker imidlertid på aktuelle utfordringer, virkemidler og samarbeidsformer som kan legges til grunn for videre arbeid (se kap.10). Boligpolitikk utarbeides for å kunne påvirke boligproduksjon i forhold til utbyggingstakt, volum og kvalitet. Regulering er en viktig del av dette, men det er utbygging som er hovedmålet. Notatet presenterer et eksempel på reguleringsprogram som på sikt kan utvikles videre til et utbyggingsprogram for en ønsket periode. Dette kan gjøres når fordeling av roller og oppgaver mellom kommunen og private utbyggere innen boligbygging er avklart. Notatet danner et utgangspunkt for arbeidet med boligpolitikk i Hammerfest kommune. De endelige konklusjonene må gjøres i forbindelse med kommuneplanens samfunnsdel for , planstrategi for og fremtidig Boligpolitisk handlingsplan. 21

31 Saksbehandler: Bente Foshaug Saksnr.: 2014/ Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 24/15 Styret for kultur, omsorg og undervisning /15 Formannskapet Saksdokumenter ikke vedlagt: Søknad om skjenkebevilling av Politiets høringsuttalelse av Skatteoppkreverens høringsuttalelse av Skatteetatens høringsuttalelse av Søknad om ny salgsbevilling for alkohol - Rypefjord Dagligvare (Bunnpris) Saken gjelder Selskapet Rypefjord Dagligvare AS søker om salgsbevilling for Bunnpris Rypefjord. Rådmannens innstiller i saksfremlegget til at søknaden innvilges som omsøkt. Sakens bakgrunn og fakta Selskapet Rypefjord Dagligvare AS har nå overtatt drift av Bunnpris Rypefjord, og søker dermed om ny salgsbevilling for alkoholgruppe 1. Styrer er Tom Idar Nilsen, stedfortreder for styrer er Fredrik Sandstrand. Begge har bestått kunnskapsprøven. Rådmannens vurdering Det kan gis salgsbevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 (drikk som inneholder høyst 4,7 volumprosent alkohol) til ordinære salgssteder, jf. alkoholloven 1-7,1. ledd. Kommunen sitt tillatte skjønn ved bevillingssøknader fremgår av alkoholloven 1-7a første ledd: Ved vurderingen av om bevilling bør gis, kan kommunen blant annet legge vekt på antallet salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig. Det kan også legges vekt på om bevillingssøker og personer som nevnt i 1-7b første ledd er egnet til å ha bevilling. I tillegg oppstiller alkoholloven 1-7b og 1-7c visse krav som må være oppfylt for at bevilling skal kunne gis.

32 Bevillingshaver og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten må videre ha utvist uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen og bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål, samt skatte-, avgifts- og regnskapslovgivingen, jf. alkoholloven 1-7b. Det foretas en konkret skjønnsmessig helhetsvurdering av hvorvidt vandelskravet er oppfylt. For hver bevilling skal det utpekes en styrer og en stedfortreder som må godkjennes av bevillingsmyndigheten. Styrer og stedfortreder skal være over 20 år og være ansatt på salgsstedet eller arbeide i virksomheten i kraft av eierstilling, jf. alkoholloven 1-7c. Søknaden har rutinemessig vært sendt på høring til politiet og rus og psykiatritjenesten for en vurdering av de ordensmessige og ruspolitiske forholdene, samt skatteetaten og skatteoppkreveren. Politiet har kommet med følgende uttalelse: «Intet å bemerke» Skatteoppkreveren i Hammerfest kommune har kommet med følgende uttalelse: «Vedr. søknad om salgsbevilling for Rypefjord Dagligvare AS, styrer, stedfortreder og eier av eiendommen, har Skatteoppkreveren ingen bemerkninger. Ingen har skatterestanser.» Skatteetaten har kommet med følgende uttalelse: «Skatt nord har ingen anmerkning til omspurte personer eller selskap.» Bevillingshaver og andre personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten oppfyller kravene til vandel. Kommunen har ikke satt tak for antallet salgsbevillinger som gis, jf. kommunens alkoholpolitiske retningslinjer punkt 4.1. Ved den konkrete skjønnsmessige vurderingen etter alkoholloven 1-7a første ledd skal alle relevante forhold vurderes. Ved vurderingen skal det tilstrebes likebehandling og forutberegnelighet. Det foreligger ingen innvendinger mot fornyelsene fra høringsinstansene som har uttalt seg. Det har nylig vært salgsbevilling for Bunnpris for de forrige eierne, og selve butikkonseptet er uforandret. Rådmannen kan ikke se at det foreligger saklig grunn til ikke å innvilge Rypefjord Dagligvare AS sin søknad om salgsbevilling i dette tilfellet. Bevillingsperioden etter alkoholloven 1-6 er inntil fire år. Nåværende salgsbevillinger ble fornyet for perioden i juni Det er praktisk at Rypefjord Dagligvare AS sin salgsbevilling har samme utløpsdato slik at fornyelse av gjeldende salgsbevillinger kan være gjenstand for en samtidig behandling i Tillatt salgstid for alkoholholdig drikk i kommunen følger av de alkoholpolitiske retningslinjene punkt 4.2 og er fra klokken til på hverdager og fra klokken til på lørdager og dager før helligdager. Rådmannen innstiller etter dette til at salgsbevilling innvilges som omsøkt for perioden

Dato 18.09.2014 Vår ref. 14/03076-5. Formannskap, Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker

Dato 18.09.2014 Vår ref. 14/03076-5. Formannskap, Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker Frogn kommune Enhet for samfunnsutvikling - Plan Notat Dato 18.09.2014 Vår ref. 14/03076-5 Til Formannskap, Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker Fra Saksbehandler Torunn Hjorthol Temadiskusjon

Detaljer

Søknad om alminnelig skjenkebevilling - Verk AS Kjøp av bedriftshelsetjenester til Hammerfest kommune Godkjenning av protokoll

Søknad om alminnelig skjenkebevilling - Verk AS Kjøp av bedriftshelsetjenester til Hammerfest kommune Godkjenning av protokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, kommunestyresalen Dato: 10.05.2012 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 11.10.2016 Referanse: 22589/2016 Arkiv: U62 Vår saksbehandler: Line Menes Trysilmatleveranse.no v/ Storsnes - salgsbevilling Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for forvaltning

Detaljer

Avhending av kommunal eiendom i Greisdalsveien/Mørkvedveien for kommunalt styrt boligutvikling

Avhending av kommunal eiendom i Greisdalsveien/Mørkvedveien for kommunalt styrt boligutvikling Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.09.2014 54953/2014 2014/3606 035 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/173 Formannskapet 24.09.2014 Avhending av kommunal eiendom i Greisdalsveien/Mørkvedveien

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Saksbehandler: Renate Mienna Olsen Sakstittel: BOLIGNOTAT NR Planlagt behandling: Planutvalget

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Saksbehandler: Renate Mienna Olsen Sakstittel: BOLIGNOTAT NR Planlagt behandling: Planutvalget SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/2971-1 Arkiv: L71 Saksbehandler: Renate Mienna Olsen Sakstittel: BOLIGNOTAT NR. 1 2016 Planlagt behandling: Planutvalget 23.06.16 Administrasjonens innstilling: Planutvalget

Detaljer

Møteinnkalling. Styret for kultur, omsorg og undervisning. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.03.2015 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Styret for kultur, omsorg og undervisning. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.03.2015 Tidspunkt: 09:00 Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.03.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Saksbehandler: Renate Mienna Olsen Sakstittel: BOLIGNOTAT NR Planlagt behandling: Planutvalget

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Saksbehandler: Renate Mienna Olsen Sakstittel: BOLIGNOTAT NR Planlagt behandling: Planutvalget SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/2971-5 Arkiv: L71 Saksbehandler: Renate Mienna Olsen Sakstittel: BOLIGNOTAT NR. 1 2017 Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens innstilling: Planutvalget tar Bolignotat

Detaljer

Samle virkemidler strukturering av boligarbeidet Organisering og effektivisering. Sandnes kommune Sidsel Haugen, rådmannens nærstab

Samle virkemidler strukturering av boligarbeidet Organisering og effektivisering. Sandnes kommune Sidsel Haugen, rådmannens nærstab Samle virkemidler strukturering av boligarbeidet Organisering og effektivisering Sandnes kommune Sidsel Haugen, rådmannens nærstab Boligsituasjon i Sandnes Mål om 700 nye boliger pr år - ca 550 siste ti

Detaljer

Høringsuttalelse til planprogram - Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA)

Høringsuttalelse til planprogram - Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) Nøtterøy kommune JournalpostID: 17/8730 Arkiv: FE - 000 Saksbehandler: Magnus Campbell Telefon: Høringsuttalelse til planprogram - Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: Tid: 10:00 12:40 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: Tid: 10:00 12:40 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 29.09.2011 Tid: 10:00 12:40 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Kristine Jørstad Bock Varaordfører AP Snorre Sundquist Medlem

Detaljer

Høringsutkast til boligmelding for Drammen kommune. Byutviklingsdirektør Bertil Horvli

Høringsutkast til boligmelding for Drammen kommune. Byutviklingsdirektør Bertil Horvli Høringsutkast til boligmelding for Drammen kommune Byutviklingsdirektør Bertil Horvli Hensikt med boligmeldingen Analysere boligpolitiske utfordringer og muligheter knyttet til forventet befolkningsvekst.

Detaljer

Muntlig orientering: Status Folkehelsearbeidet v/ folkehelsekoordinator Torild Ebeltoft

Muntlig orientering: Status Folkehelsearbeidet v/ folkehelsekoordinator Torild Ebeltoft Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 13.11.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Råd for funksjonshemmede. Tema/orienteringer SAKSLISTE. Dato: kl. 9:00 Sted: Gran Rådhus Arkivsak: 13/00009 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Råd for funksjonshemmede. Tema/orienteringer SAKSLISTE. Dato: kl. 9:00 Sted: Gran Rådhus Arkivsak: 13/00009 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Råd for funksjonshemmede Dato: 07.10.2013 kl. 9:00 Sted: Gran Rådhus Arkivsak: 13/00009 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost svein.olav.karlsen@gran.kommune.no

Detaljer

Husbankens programkommunesamling : Molde. En kommune med helhetlig boligpolitikk? Eirik Heggemsnes kommunalsjef plan og utvikling

Husbankens programkommunesamling : Molde. En kommune med helhetlig boligpolitikk? Eirik Heggemsnes kommunalsjef plan og utvikling Husbankens programkommunesamling 12.02.15: Molde En kommune med helhetlig boligpolitikk? Eirik Heggemsnes kommunalsjef plan og utvikling 30000 Befolkningsutvikling, Molde Reell vekst, mål og prognose (SSB)

Detaljer

Saksbehandler: Arne Enger Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Arne Enger Arkivsaksnr.: 14/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arne Enger Arkiv: Arkivsaksnr.: 14/11495-1 Dato: 25.11.2014 BOLIGMELDING â INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET 09.12.2014 Rådmannens forslag til vedtak: Forslag til boligmelding for

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 24.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset møterom Dønnamannen. Møtedato: 17.03.2009 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsvinger kommune perioden

Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsvinger kommune perioden Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsvinger kommune perioden 01.03.08 30.06.12. Kap. 1 Alminnelige bestemmelser. 1. 1. Alkoholpolitiske retningslinjer inngår som en del av Kongsvinger kommunens rusmiddelpolitiske

Detaljer

Kommuneplanen Bygningsrådet 30.01.2013

Kommuneplanen Bygningsrådet 30.01.2013 Kommuneplanen Bygningsrådet 30.01.2013 Planprogrammet for kommuneplanen Kommuneplanen baseres på ATP (helhetlig arealog transportplanlegging) Grønne Asker - friluftsliv, landbruk, natur og landskap Vedtatt

Detaljer

BOLIGPOLITISK PLAN A N A LY S E O G V I R K E M I D D E L O V E R S I K T

BOLIGPOLITISK PLAN A N A LY S E O G V I R K E M I D D E L O V E R S I K T BOLIGPOLITISK PLAN A N A LY S E O G V I R K E M I D D E L O V E R S I K T E R FA R I N G S - / B U D S J E T T S E M I N A R 6. A P R I L 2 0 1 7 Hva inneholder analysen? Kunnskapsgrunnlag - boligpolitisk

Detaljer

Boligens plass i arealplanleggingen. boligsosiale og kvalitetsmessige hensyn

Boligens plass i arealplanleggingen. boligsosiale og kvalitetsmessige hensyn Boligens plass i arealplanleggingen boligsosiale og kvalitetsmessige hensyn Husbanken skal blant annet jobbe for At kommunene har eierskap til sine boligpolitiske utfordringer Helhetlig boligpolitisk planlegging

Detaljer

Vedtak med endringer etter kommunestyrets vedtak i pkt. 1 18:

Vedtak med endringer etter kommunestyrets vedtak i pkt. 1 18: Forslag til vedtak: 1. De strategiske prioriteringene knyttet til samfunnsområdene vedtas i samsvar med vedtakene 1-8 i saksframlegget. 2. Arealstrategiene vedtas i samsvar med vedtak 9 i saksframlegget.

Detaljer

Presentasjon av film om Læringsopplevelser i Finnmark. Presentasjonen blir gitt av voksenopplæringsforbundet i Finnmark v/kirsten Ramberg.

Presentasjon av film om Læringsopplevelser i Finnmark. Presentasjonen blir gitt av voksenopplæringsforbundet i Finnmark v/kirsten Ramberg. Utvalg: Styret for kultur, omsorg og undervisning Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 07.05.2012 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Vedtak 1. Forslag til planprogram for kommuneplanen legges ut til offentlig ettersyn i seks uker, jf. plan og bygningsloven

Vedtak 1. Forslag til planprogram for kommuneplanen legges ut til offentlig ettersyn i seks uker, jf. plan og bygningsloven ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 23/17 Eldrerådet 25.04.2017 24/17 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 25.04.2017 28/17 Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 5. mars 2010

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 5. mars 2010 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fagnotat Saksnr.: 200000255-70 Emnekode: - Saksbeh: EAFE Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 5. mars

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING Aurskog-Høland kommune MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR HELSE OG TID: 02.02.2015 kl. 18:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 25 17. Varamedlemmer

Detaljer

Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet, Musikkrommet 2. etg. OBS. endring av møtested. Dato: Tidspunkt: 10:00

Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet, Musikkrommet 2. etg. OBS. endring av møtested. Dato: Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet, Musikkrommet 2. etg. OBS. endring av møtested. Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Statistikk HERØYA. Utvalgte utviklingstrekk og prognoser utarbeidet i forbindelse med områdereguleringsplan over Herøya

Statistikk HERØYA. Utvalgte utviklingstrekk og prognoser utarbeidet i forbindelse med områdereguleringsplan over Herøya Statistikk HERØYA Utvalgte utviklingstrekk og prognoser utarbeidet i forbindelse med områdereguleringsplan over Herøya FORORD Dette temanotatet inngår som en del av arbeidene med områderegulering på Herøya.

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer. for. Nord-Odal kommune

Alkoholpolitiske retningslinjer. for. Nord-Odal kommune Alkoholpolitiske retningslinjer for Nord-Odal kommune i perioden 01.07.2012 til 30.06.2016 1 Alminnelige bestemmelser 1.1 Formål 1.2 Definisjoner 1.3 Bevillingsperiode 1.4 Krav til styrer og stedfortreder

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 6/2012 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 13.12.2012 kl 10.30 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Robert Wilhelmsen AP Nestleder

Detaljer

Det er ingen endringer i forhold til bevillingen som gjelder driftskonsept, eier etc.

Det er ingen endringer i forhold til bevillingen som gjelder driftskonsept, eier etc. BERGEN KOMMUNE Helse og omsorg/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200004489-189 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 23. juni

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Oppføring av boliger med kommunal tildelingsrett på Lundskogen - valg av utbyggingsmodell og salg av tomt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Oppføring av boliger med kommunal tildelingsrett på Lundskogen - valg av utbyggingsmodell og salg av tomt TYDAL KOMMUNE Arkiv: L71 Arkivsaksnr: 2016/103-4 Saksbehandler: Grete Sandvik Græsli Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Oppføring av boliger med kommunal tildelingsrett

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNALE SALGS OG SKJENKEBEVILLINGER I MELHUS KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNALE SALGS OG SKJENKEBEVILLINGER I MELHUS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNALE SALGS OG SKJENKEBEVILLINGER I MELHUS KOMMUNE (Etter lov om omsetning av alkoholholdig drikk (alkoholloven) av 2. Juni 1989 nr. 27.) Vedtatt i Kommunestyrets møte

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 22.03.2010 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 784

Detaljer

Planstrategien Utfordringsbilde på framtidig befolkningsutvikling og boligbygging

Planstrategien Utfordringsbilde på framtidig befolkningsutvikling og boligbygging Planstrategien Utfordringsbilde på framtidig befolkningsutvikling og boligbygging Svein Åge Relling 14.04.2015 Viktigste utfordring: Stor og varig befolkningsvekst Det er sannsynlig at befolkningsveksten

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 29.10.2013 Tid: 09:00 12:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Håvard Hargaut-Jensen Leder AP Kurt

Detaljer

Saksbehandler: Bente Foshaug 2013/42-25 Ettersendt sak. 80/15 Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 04.06.2015

Saksbehandler: Bente Foshaug 2013/42-25 Ettersendt sak. 80/15 Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 04.06.2015 Saksbehandler: Bente Foshaug 2013/42-25 Ettersendt sak Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 80/15 Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 04.06.2015 Saksdokumenter ikke vedlagt: ingen Oppkjøp av eiendommer

Detaljer

Byrådet i Bergen fornyet i sitt møte 26. juni 2013 bevillingen ved Hitland Gjestegård. Bevillingen ble fornyet frem til 30. juni 2014.

Byrådet i Bergen fornyet i sitt møte 26. juni 2013 bevillingen ved Hitland Gjestegård. Bevillingen ble fornyet frem til 30. juni 2014. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200000247-49 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 3/2016 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 14.04.2016 klokka 09:00 på kommunestyresalen på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer

Alkoholpolitiske retningslinjer Alkoholpolitiske retningslinjer Kongsvinger kommune perioden 18.06.15 30.06.16. Redigerte retningslinjer vedtatt i kommunestyret 18.06.15 sak 051/15 1 Innholdsfortegnelse Kap. 1 Alminnelige bestemmelser...

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer. Kongsvinger kommune. perioden 01.07.12 30.06.16.

Alkoholpolitiske retningslinjer. Kongsvinger kommune. perioden 01.07.12 30.06.16. Alkoholpolitiske retningslinjer Kongsvinger kommune perioden 01.07.12 30.06.16. 1 Innholdsfortegnelse Kap. 1 Alminnelige bestemmelser... Feil! Bokmerke er ikke definert. Kap. 2 Salgs- og skjenkebevillinger...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Rissa Formannskap

SAKSFRAMLEGG. Rissa Formannskap RISSA KOMMUNE Arkiv: F17 Dato: 17.11.2016 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Rissa Formannskap 24.11.2016 Saksbehandler: Sissel Grimsrud BOLIGPOLITISK PLAN, RISSA 2016-2019, HØRING Vedlegg 1 0-PLAN-A-FAKTADOKUMENT

Detaljer

A 1. Søknaden om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 ved Golden Chopsticks, Kringsjåveien 45, innvilges.

A 1. Søknaden om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 ved Golden Chopsticks, Kringsjåveien 45, innvilges. BERGEN KOMMUNE Helse og omsorg/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201626723-5 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 30. september

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Formannskapet Møtedato: 01.07.2015 Møtested: Kommunestyresalen,

Detaljer

Arealreserver, arealeffektivitet, arealregnskap og behov for nye byggeområder i Kommuneplanens arealdel fram til 2050

Arealreserver, arealeffektivitet, arealregnskap og behov for nye byggeområder i Kommuneplanens arealdel fram til 2050 Arealreserver, arealeffektivitet, arealregnskap og behov for nye byggeområder i Kommuneplanens arealdel fram til 2050 Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Askim bystyre vedtok samfunnsdelen i juni

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 16. april 2010

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 16. april 2010 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200003917-47 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Fortetting i eksisterende boligområder utvikling av strategier og retningslinjer

Fortetting i eksisterende boligområder utvikling av strategier og retningslinjer Fortetting i eksisterende boligområder utvikling av strategier og retningslinjer Kommuneplanens arealdel 2008-2019 Retningslinjene til kommuneplanens arealdel angir følgende forutsetninger for arealutnyttelse

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 22. mars 2010

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 22. mars 2010 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fagnotat Saksnr.: 200016026-161 Emnekode: - Saksbeh: EAFE Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 22. mars

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 3. oktober 2011

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 3. oktober 2011 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200004489-132 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: BENL Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Hvorfor er boligmarkedsspørsmål viktige i rurale områder?

Hvorfor er boligmarkedsspørsmål viktige i rurale områder? Hvorfor er boligmarkedsspørsmål viktige i rurale områder? Seniorforsker Vigdis Nygaard, Norut Alta «Boende i landsbygder», seminar Stockholm, 7. juni 2012 Fordi de skiller seg fra sentrale områder! Hvorfor

Detaljer

FORUTSIGBARHETSVEDTAK FOR BRUK AV UTBYGGINGSAVTALER, SYNNFJELL ØST, OFFENTLIG ETTERSYN

FORUTSIGBARHETSVEDTAK FOR BRUK AV UTBYGGINGSAVTALER, SYNNFJELL ØST, OFFENTLIG ETTERSYN Lnr.: 5968/16 Arkivsaksnr.: 16/860 Arkivnøkkel.: L10 Saksbehandler: HAA Utskrift til: FORUTSIGBARHETSVEDTAK FOR BRUK AV UTBYGGINGSAVTALER, SYNNFJELL ØST, OFFENTLIG ETTERSYN Sammendrag: Rådmannen anbefaler

Detaljer

Økt boligetablering i distriktene Erfaringer og kunnskap fra arbeid i og utenfor satsingen

Økt boligetablering i distriktene Erfaringer og kunnskap fra arbeid i og utenfor satsingen Økt boligetablering i distriktene Erfaringer og kunnskap fra arbeid i og utenfor satsingen Boligetablering i distriktene!! ; !B!;

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom 1. etg. Møtedato: Tid: 0900

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom 1. etg. Møtedato: Tid: 0900 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom 1. etg. Møtedato: 09.10.2013 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf 78985320. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/14 14/548 SKJENKEBEVILLING SCANDINAVIE SANDNESSJØEN AS

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/14 14/548 SKJENKEBEVILLING SCANDINAVIE SANDNESSJØEN AS MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Botnkrona. Arbeidsmøte skolestruktur Møtedato: 11.03.2014 Tid: 12:00-15:30. 15.30 Ordinært formannskapsmøte Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 5/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder tirsdag møte den 14.06.2005 kl. 08.30 på Kokelv grendehus. Medlemmene innkalles til

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: kommunestyreslaen, Hammerfest rådhus Dato: 26.09.2011 Tid: 09:00 13:50 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Bente Orvik Medlem SV Håkon Rønbeck

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/ Arkiv: PLNID Saksbehandler: Reidar Andre Olsen KLAGE PÅ VEDTATT REGULERINGSPLAN FOR BOSSEKOP BRYGGE

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/ Arkiv: PLNID Saksbehandler: Reidar Andre Olsen KLAGE PÅ VEDTATT REGULERINGSPLAN FOR BOSSEKOP BRYGGE SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/5587-4 Arkiv: PLNID 20110012 Saksbehandler: Reidar Andre Olsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTATT REGULERINGSPLAN FOR BOSSEKOP BRYGGE Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens

Detaljer

For Sør-Varanger kommune

For Sør-Varanger kommune Bolignotat For Sør-Varanger kommune April 2013 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...3 2. Boligprosjekter og ubebygde boligtomter...4 2.1 Boligprosjekt Kirkenes...4 2.2 Boligprosjekt Hesseng...7 2.3 Boligprosjekt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3 SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Rådmannens innstilling: Alternativ 1: 1. Formannskapet

Detaljer

Små boliger behov og utfordringer

Små boliger behov og utfordringer Små boliger behov og utfordringer Bakgrunn Sak 113/17 (Formannskapsmøte 19.9.2017): 114/697, Nedre Torggate 4, Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, bruksendring fra kontor ettroms-leilighet

Detaljer

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 14/04 Ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: 8:15 Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

Innkalling til møte i Kommunestyret 12.12.2013 kl. 13:00 på Kommunestyresalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Kommunestyret 12.12.2013 kl. 13:00 på Kommunestyresalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Kommunestyret 12.12.2013 kl. 13:00 på Kommunestyresalen, Skaun rådhus. TILLEGGSSAK TIL BEHANDLING: 87/13: INFRASTRUKTURFOND Varamedlemmer møter etter nærmere varsel. Forfall meldes

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Bernt Kvamme

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 24.11.2014 Tid: 09:00 11:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Berit Hågensen Leder AP Willy Olsen Nestleder

Detaljer

Steds- og boligutvikling i Risør kommune

Steds- og boligutvikling i Risør kommune Steds- og boligutvikling i Risør kommune Presentasjon for komiteene 16. mars 2016 Senterstruktur Søndeled Moen/Akland Risør sentrum Hope/Sandnes Kommuneplanens målsettinger (2014) Bakgrunn Etterspurt fra

Detaljer

Boligbyggeprogram for Sørum kommune

Boligbyggeprogram for Sørum kommune Boligbyggeprogram for Sørum kommune 2017-2028 F orslag til oppdatering 2016 Utkast Innhold Innhold... 2 Forord... 3 Om boligbyggeprogrammet... 4 Boligtyper... 4 Boliger som holdes utenfor programmet...

Detaljer

Porsanger kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Porsanger kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 19.01.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00 eller e-post

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201511301-5 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: BKNI Administrasjon og økonomi Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 01.09.2014 Tid: 09:00 12:15 Faste medlemmer som møtte: Berit Hågensen Nestleder AP Tom Kristian Hermo

Detaljer

DEL B. BEVILLINGSREGLEMENT FOR ALKOHOLSAKER Vedtatt av kommunestyret

DEL B. BEVILLINGSREGLEMENT FOR ALKOHOLSAKER Vedtatt av kommunestyret DEL B. BEVILLINGSREGLEMENT FOR ALKOHOLSAKER Vedtatt av kommunestyret 08.12.16 Kap 1. Generelle bestemmelser 1 Bevillingsreglementet til Bø kommune skal bidra til å oppfylle alkohollovens formål om å begrense

Detaljer

Reguleringsplan for "Brøttet": - politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8)

Reguleringsplan for Brøttet: - politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8) Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 27943/2015 Arkivnr.: 20150004/L13 Saksnr.: 2015/4060 Reguleringsplan for "Brøttet": - politisk behandling av råd gitt

Detaljer

Fagnotat - MS Westcruise - Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 frem til

Fagnotat - MS Westcruise - Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 frem til BERGEN KOMMUNE Helse og omsorg/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201618648-8 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 31. august

Detaljer

I starten av møtet vil Proneo rapportere for formannskapet. Varighet: ca. time. Saker merket PE (personalsak) vil bli behandlet i lukket møte.

I starten av møtet vil Proneo rapportere for formannskapet. Varighet: ca. time. Saker merket PE (personalsak) vil bli behandlet i lukket møte. Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 02.02.2012 Tid: 09:00 Evt. forfall, eller

Detaljer

Fagnotat - Klosteret Kaffebar, Klosteret 16 - Søknad om tillatelse til uteservering av alkoholholdig drikk gruppe 1-3 frem til

Fagnotat - Klosteret Kaffebar, Klosteret 16 - Søknad om tillatelse til uteservering av alkoholholdig drikk gruppe 1-3 frem til BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201123995-39 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Fagnotat - Nye Fyllingsdalen Teater, Folke Bernadottes vei 21 - Søknad om utvidelse av eksisterende skjenkeareal frem til

Fagnotat - Nye Fyllingsdalen Teater, Folke Bernadottes vei 21 - Søknad om utvidelse av eksisterende skjenkeareal frem til BERGEN KOMMUNE Helse og omsorg/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201411111-23 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 29. mars

Detaljer

Fagnotat - Trikken 106, Nøstegaten 45B - Søknad om tillatelse til uteservering av alkoholholdig drikk gruppe 1-3 frem til

Fagnotat - Trikken 106, Nøstegaten 45B - Søknad om tillatelse til uteservering av alkoholholdig drikk gruppe 1-3 frem til BERGEN KOMMUNE Helse og omsorg/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201526357-21 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 17. februar

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 29. oktober 2010

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 29. oktober 2010 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fagnotat Saksnr.: 200112185-154 Emnekode: -7513 Saksbeh: SERB Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 29.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.10.2007 Tidspunkt: 12:00

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.10.2007 Tidspunkt: 12:00 Møteprotokoll Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.10.2007 Tidspunkt: 12:00 Følgende medlemmer møtte: AP: Leder Hanne Husvik, nestleder Tor Ivar Heggelund,

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested:, Kommunestyresalen Dato: 19.02.2013 Tid: 09:00 12:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kurt Methi Nestleder AP Liv Mari Bakkeby Medlem AP Håvard

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-14/14007-1 67486/14 29.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

Programleder Roald Engman 1

Programleder Roald Engman 1 29.09.2011 Programleder Roald Engman 1 Sammenhenger Statlig politikk Velferdssamfunnet-, utjamning av sosial ulikhet, bedring av levekår og helse og boligsosialt utviklingsprogram Kommunal politikk og

Detaljer

Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 21. september 2009

Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 21. september 2009 BERGEN KOMMUNE Helse og omsorg/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200412863-45 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 21. september

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Alkoholpolitiske retningslinjer for 2012-2016 INNHOLD 1. Mål for Balsfjord kommunes alkoholpolitikk 2. Alminnelige bestemmelser 2.1 Definisjon av alkoholholdige drikker 2.2

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201516956-6 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: BKNI Administrasjon og økonomi Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker

Detaljer

Skal det bo folk i utbygda?

Skal det bo folk i utbygda? Skal det bo folk i utbygda? - og hva skal de bo i? Marit Iversen Seniorrådgiver Husbanken region Bodø 29. jun. 2011 1 Husbanken en støttespiller i bosettingsarbeidet? Boligpolitikkens plass i lokal samfunnsutvikling

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 23.02.2010 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Wenche Stenvoll Nestleder AP Frank Hansen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

I starten av møtet vil det bli gitt følgende orientering: - Utviklingsprosess innen helse og velferdsområdet v/kommunalsjef Anne Kari Haugdal 1 time.

I starten av møtet vil det bli gitt følgende orientering: - Utviklingsprosess innen helse og velferdsområdet v/kommunalsjef Anne Kari Haugdal 1 time. Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 29.09.2016 Tid: 09:00 Evt. forfall, eller

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 2/2014 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.04.2014 Tid: Fra kl.: 14:00 - til kl. 17.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

07.12.2015 per.olaf.skogshagen@larvik.kommune.no

07.12.2015 per.olaf.skogshagen@larvik.kommune.no www.larvik.kommune.no 07.12.2015 per.olaf.skogshagen@larvik.kommune.no 1 www.larvik.kommune.no 07.12.2015 2 BOLIGPLANLEGGING Politikkutforming for innbyggergrupper Larvik kommune legger følgende verdigrunnlag

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 16.09.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 16.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 16.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 13/8133-7. Saksbehandler: Renate Mienna Olsen Sakstittel: BOLIGNOTAT NR. 1 2015. Planlagt behandling: Planutvalget 06.05.

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 13/8133-7. Saksbehandler: Renate Mienna Olsen Sakstittel: BOLIGNOTAT NR. 1 2015. Planlagt behandling: Planutvalget 06.05. SAKSFREMLEGG Saksnummer: 13/8133-7 Arkiv: L71 Saksbehandler: Renate Mienna Olsen Sakstittel: BOLIGNOTAT NR. 1 2015 Planlagt behandling: Planutvalget 06.05.15 Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Til: Byrådsleders avdeling felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 8. november 2011

Til: Byrådsleders avdeling felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 8. november 2011 BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201005301-54 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: BENL Til: Byrådsleders avdeling felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Velkommen til Boligkonferanse 2.september «fra boligdrøm til drømmebolig»

Velkommen til Boligkonferanse 2.september «fra boligdrøm til drømmebolig» Velkommen til Boligkonferanse 2.september «fra boligdrøm til drømmebolig» Ælvespeilet, Porsgrunn Ordfører Øystein Beyer Virksomhetsleder Jorid Heie Sætre Samfunnsoppdraget Kommuneplanens samfunnsdel ble

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

FORTETTING I EKSISTERENDE BOLIGOMRÅDER - UTVIKLING AV STRATEGIER OG RETNINGSLINJER. Utvalg Møtedato Saksnr.

FORTETTING I EKSISTERENDE BOLIGOMRÅDER - UTVIKLING AV STRATEGIER OG RETNINGSLINJER. Utvalg Møtedato Saksnr. SAKSFRAMLEGG FORTETTING I EKSISTERENDE BOLIGOMRÅDER - UTVIKLING AV STRATEGIER OG RETNINGSLINJER Saksbehandler: Leif Sølve Bjørkevoll Arkiv: 144 Arkivsaksnr.: 13/19 Løpenr.: 3772/14 Utvalg Møtedato Saksnr.

Detaljer

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 201 6-204 5 1 0.05.201 6 Befolkningsprognose 2016-2045 2 [Vedtatt] Innhold Innhold... 2 Innledning... 3 1 Hva påvirker befolkningsveksten?... 3 1.1 Endringer i forhold til prognose

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Arkivsaksnr: 2016/2160 Klassering: U63/&18 Saksbehandler: Hilde Rones Jensen ETABLERING AV NYTT SERVERINGSTED - TRØNDELAG BARDRIFT AS Trykte

Detaljer