Putnam World Trust. Prospekt. 2. september (tidligere kjent som Putnam World Trust II)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Putnam World Trust. Prospekt. 2. september 2008. (tidligere kjent som Putnam World Trust II)"

Transkript

1 Putnam World Trust (tidligere kjent som Putnam World Trust II) Prospekt 2. september 2008 Et Paraplyfond stiftet som et foretak for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer i samsvar med EUs regulativer (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities av 2003) med endringer.

2

3 Det er styret i Investeringsforvalteren til Putnam World Trust ( Investeringsselskapet ), hvis navn er angitt under avsnittet med overskrift Investeringsforvalteren, som er ansvarlige for opplysningene i dette dokumentet. Styret har gjort det som er mulig innen rimelighetens grenser for at opplysningene i dette dokumentet samsvarer med virkeligheten, og at det ikke er utelatt noe som med vesentlig sannsynlighet kunne ha påvirket betydningen av disse opplysningene, og bekrefter at dette er tilfelle etter hva Styret har kjennskap til. Styret påtar seg ansvar deretter. Dersom du er usikker på deler av innholdet i dette Prospektet, bør du rådføre deg med din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, revisor eller en annen finansrådgiver. Det er blitt eller vil bli sendt søknad til Irish Stock Exchange for notering av visse Andelsklasser på den offisielle listen og for omsetting på hovedmarkedet på Irish Stock Exchange. Styret til Investeringsforvalteren forventer ikke at det vil oppstå et aktivt annenhåndsmarked for Andelene. Visse Fond har søkt om opptak til notering på Irish Stock Exchange som beskrevet under: Fond Putnam Asia Pacific (Ex-Japan) Equity Fund Det er blitt søkt om opptak til Irish Stock Exchange, og forhandlingene er blitt innledet Det vil bli sendt søknad til Irish Stock Exchange for notering på den Offisielle Listen og for omsetting på hovedmarkedet Andeler i Klasse A, B, C, E, I, M, S, T og Y Putnam Emerging Information Sciences Fund Andeler i Klasse A, B, C, E, og I Andeler i Klasse M, S, T og Y Putnam Emerging Markets Debt Fund Andeler i Klasse A, B, C og I Andeler i Klasse E, M, S, T og Y Putnam Emerging Markets Equity Fund Andeler i Klasse A, B, C, E, I, M, S, T og Y Putnam Europe Equity Fund Andeler i Klasse A, B, C, E og I Andeler i Klasse M, S, T og Y Putnam Global Core Equity Fund Putnam Global Equity Multi-Alpha Fund Andeler i Klasse A, B, og C Andeler i Klasse A, B, C, E, I, M, S, T og Y Putnam Global Growth Fund Andeler i Klasse A, B og I Andeler i Klasse C, E, M, S, T og Y Putnam Global High Yield Bond Fund Andeler i Klasse A, B, C E, I, S og T Andeler i Klasse M og Y Putnam Growth and Income (U.S. Value Equity) Fund Putnam International (Non U.S. Core) Equity Fund Putnam Investors (U.S. Core Equity) Fund Putnam New Opportunities (U.S. Aggressive Growth Equity) Fund Andeler i Klasse A, B, C, E og I Andeler i Klasse A, B, C og I Andeler i Klasse A, B, C, E, I og M Andeler i Klasse A, B, C og I Andeler i Klasse S og Y Andeler i Klasse E, S og Y Andeler i Klasse S, T og Y Andeler i Klasse E, S og Y Putnam Total Return Fund Andeler i Klasse A, B, C, E, M og S Andeler i Klasse I, T og Y Putnam U.S. Liquid Assets Fund Andeler i Klasse A, B, C og I Putnam U.S. Small-Cap Value Equity Fund Andeler i Klasse A, B, C, E, I og M Andeler i Klasse S og Y Verken opptaket av Andelen i et Fond på den offisielle børslisten eller for omsetting på hovedmarkedet til Irish Stock Exchange, eller godkjennelsen av informasjonen vedrørende børsnoteringene jfr. noteringskravene for The Irish Stock Exchange (Noteringsinformasjonen), skal utgjøre en garanti fra Irish Stock Exchange angående (1) kompetansen til tjenesteyterne eller ev. annen part som er forbundet med Investeringsselskapet, (2) hvorvidt informasjonen som er gitt i noteringsdetaljene og de medfølgende tilleggene, er tilstrekkelig eller ikke, eller (3) hvorvidt fondene egner seg for investeringsformål. 2

4 PUTNAM WORLD TRUST Prospekt datert 2. september 2008 Dette Prospektet (heretter Prospektet ) skal leses i samsvar med avsnittet Begrepsdefinisjoner. Andelseierne vil på forespørsel få en gratis versjon av Investeringsselskapets siste publiserte års- og halvårsrapport. Disse gjøres tilgjengelig for offentligheten som beskrevet mer utførlig under avsnittet Rapporter i Prospektet. VIKTIG INFORMASJON Putnam World Trust er et paraplyfond stiftet ved en Forvaltningsfullmakt av 18. februar 2000 med endringer, og autorisert 22. februar 2000 av Irish Financial Services Regulatory Authority ( Tilsynsmyndigheten ) i henhold til EUs UCITS-direktiv (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) av 2003, med endringer (S.I. nr. 211 av 2003). Det at Investeringsselskapet er autorisert av Tilsynsmyndigheten utgjør ikke noen form for godkjenning eller garanti. Tilsynsmyndigheten er heller ikke ansvarlig for innholdet i dette Prospektet. Tilsynsmyndighetens autorisasjon av Fondet skal ikke fortolkes som en garanti for at Investeringsselskapet får en gunstig utvikling, og Tilsynsmyndigheten har intet ansvar for Fondets resultat eller eventuelle mislighold. Tegninger kan kun gjøres på grunnlag av dette Prospektet og betingelsene i Forvaltningsfullmakten. Ingen person er autorisert til å gi opplysninger eller garantier, uttrykkelige eller underforståtte, som ikke er inkludert i dette Prospektet. Alle opplysninger eller garantier gitt av en forhandler, representant eller annen person som ikke er inkludert i dette Prospektet, skal anses som uautoriserte og upålitelige. Verken overleveringen av dette Prospektet eller tilbudet, utstedelsen eller salget av andeler i Investeringsselskapet skal under noen omstendighet ansees som en garanti for at informasjonen i dette prospektet er feilfri på noe tidspunkt etter Prospektets utstedelsesdato. Prospektet vil oppdateres ved ev. vesentlige endringer. Andelene i Investeringsselskapet har ikke blitt registrert under United States Securities Act of 1933 (med endringer) ( Loven av 1933 ), og Investeringsselskapet har ikke blitt registrert under Investment Company Act of 1940 (med endringer). Derfor kan ikke Andelene tilbys eller selges direkte eller indirekte i USA eller direkte eller indirekte til en Amerikansk person bortsett fra i tilfeller der tilbudet eller salget, etter Investeringsforvalterens skjønn, er omfattet av et fritak fra Loven av Investeringsrådgiveren kan utføre transaksjoner via eller gjennom virksomheten til en annen person som, i henhold til avtalen mellom personen og Investeringsrådgiveren samt ev. enhet knyttet til Investeringsrådgiveren, med jevne mellomrom på dennes vegne vil anskaffe eller oppdrive varer, tjenester eller andre goder. Det vil sannsynligvis oppstå tilfeller der, etter Investeringsrådgiverens skjønn, mer enn ett selskap kan tilby sammenlignbar utførelse av en spesiell transaksjon, eller generelle tjenester for Investeringsselskapet. Når man velger blant slike selskap, vil det, i den grad lovgivningen tillater, tas hensyn til hvilke selskap som i tillegg til å utføre ordrer også kan levere analysetjenester til Investeringsrådgiveren eller Investeringsselskapet. Det er mulig at visse av tjenestene som leveres, i hovedsak vil komme til nytte for en eller flere andre kontoer som Investeringsrådgiveren eller tilknyttede selskaper har investeringsfullmakt for. Investeringsselskapet kan også få hovednytten av tjenestene som mottas som en følge av porteføljetransaksjoner for andre kontoer som forvaltes av Investeringsrådgiveren eller tilknyttede selskaper. Slike tjenester kan, i henhold til gjeldende lov, inkludere økonomisk analyse, investeringsanalyse, gjennomgang av bransjer og selskaper, statistisk informasjon, markedsdata, evalueringer av investeringer, anbefalinger angående kjøp og salg av investeringer samt tjenester knyttet til resultatmålinger. I fremtiden vil andre tjenester kunne legges til i den utstrekningen lovgivningen tillater det. Nytten fra tjenestene, inkludert forbedring av det samlede resultatet, vil med rimelig sannsynlighet tilfalle Investeringsselskapet eller andre av klientene til Investeringsrådgiveren og dens tilknyttede selskaper. Det presiseres at slike tjenester ikke inkluderer reiser, innkvartering, underholdning, generelle administrative varer eller tjenester, generelt kontorutstyr eller -lokaler, medlemsskapsgebyrer, lønn til ansatte eller direkte finansielle godtgjørelser. Samtlige slike avtaler skal inkludere bestemmelser om best execution (best mulig utførelse av ordre), og en rapport om dette vil inkluderes i Investeringsselskapets års- og halvårsrapporter. En hver tjeneste som omfattes av disse avtalene, hjelper Investeringsrådgiveren med å utføre sine investeringstjenester for Investeringsselskapet. Dette Prospektet må utstedes sammen med ett eller flere tillegg med informasjon relatert til enkelte Fond. Informasjon relatert til Klasser kan presenteres i det relevante Fondstillegget eller i separate tillegg for hver enkelt Klasse. Hvert tillegg utgjør en del av dette Prospektet og må leses i sammenheng med det. I tilfelle ev. uoverensstemmelser mellom dette Prospektet og tillegg skal det relevante tillegget ha forrang. Investorer må merke seg at verdipapirer kan være volatile samt både stige og synke i verdi. Det kan ikke gis noen garanti for at et Fond vil kunne nå sitt mål. Kursen på og utbyttet fra Andelene kan både stige og synke for å gjenspeile endringer i Netto forvaltningskapitalen til et Fond. En investering bør kun foretas av personer som har råd til å tape på investeringen. Det kan ilegges et betinget utsatt tegningsgebyr på maksimalt 4 % av Netto andelsverdi på visse Andeler, som beskrevet i dette Prospektet. 3

5 Investeringsforvalteren kan etter eget skjønn ilegge et innløsningsgebyr på opptil 3 % av Netto andelsverdi hvis Andelseieren selger sine Andeler innen 90 dager etter kjøpsdato. Forskjellen på et gitt tidspunkt mellom Andelenes utstedelse- og innløsningskurs innebærer at investeringer i et Fond bør gjøres med en tidshorisont på fra mellomlang til lang sikt. Andelstegnere må bekrefte at de ikke er U.S.-personer, hvis ikke Investeringsforvalteren etter eget skjønn har gitt fritak for dette. Investorer bør merke seg at enkelte Investeringer som er inkluderte i Prospektet er ikke registrerte for offentlig salg i alle de landene dette prospektet kan komme til å brukes eller distribueres under den lokale lovgivningen. Dette Prospektet utgjør ikke et tilbud eller en oppfordring til noen i en jurisdiksjon der et slikt tilbud eller en slik oppfordring ikke er tillatt, eller til noen person som det ikke er tillatt å gi slike tilbud eller oppfordringer til. Det kan være forbundet med restriksjoner å distribuere dette Prospektet og tilleggsinformasjonen samt tilby Andeler i enkelte land. Investorer som ønsker å tegne seg for Andeler, må selv sette seg inn i kravene til og skattemessige konsekvenser av transaksjoner med Andeler samt ev. forskrifter om valutakontroll i landet der vedkommende er bosatt. Potensielle investorer må merke seg at enkelte av beskyttelsene og kompensasjonsrettighetene som gis under de relevante bestemmelsene i investorenes hjemland, kanskje ikke gjelder. Potensielle investorer må legge merke til at de, ved å fylle ut Tegningsskjemaet, gir Investeringsselskapet opplysninger som kan utgjøre personlige opplysninger slik dette er definert i den irske personvernsloven. Disse opplysningene vil bli brukt til identifisering av klienter, administrasjon, statistiske analyser, markedsforskning, overholdelse av lov- og forskriftsmessige krav samt, med andelstegnerens tillatelse, til direkte markedsføring. Opplysninger kan for de beskrevede formålene rapporteres til tredjeparter, inkludert kontrollorganer, skattemyndigheter iht. EUs sparedirektiv, Investeringsselskapets representanter, rådgivere og tjenesteleverandører, disse eller Investeringsselskapet sine rettmessig autoriserte agenter samt ethvert beslektede eller tilknyttet selskap, uavhengig av beliggenhet (inkludert selskap utenfor EØS). Ved å skrive under på tegningsskjemaet godkjenner investorene innhenting, oppbevaring, bruk, rapportering og behandling av informasjon for en eller flere av formålene beskrevet i tegningsskjemaet. Enhver investor har rett til å motta, mot gebyr, en kopi av sine egne personlige opplysninger som er i Investeringsselskapet besittelse. Vedkommende har også rett til å korrigere ev. feil i disse opplysningene. Regnskapene i dette Prospektet er baserte på lovverket og rettspraksisen som gjelder i Irland på Prospektets dato, og er underlagt endringer i dette lovverket. I enkelte land kreves det at Prospektet, for at det skal kunnes distribueres, oversettes til språkene som er fastsatt av landets kontrollmyndigheter. I tilfelle uoverensstemmelser mellom den engelske versjonen og oversettelsen av Prospektet, har den engelske versjonen forrang. Investeringsforvalteren, tilknyttede selskap og Kontofører kan ta opp en hver telefonsamtale. Andelseierne informeres om at telefonsamtaler kan tas opp, og at Investeringsforvalteren etter eget skjønn kan benytte slike opptak under rettsprosesser eller i andre sammenhenger. Ved å tegne seg for Andeler i et Fond, gir Andelseierne sitt samtykke til dette. Investeringsforvalteren vil på forespørsel gi utfyllende informasjon til Andelseierne om risikostyringsmetodene som brukes, herunder de kvantitative begrensningene som anvendes, samt eventuelle endringer i de viktigste investeringskategorienes risiko- og avkastningskarakteristikker. Risikostyringsprosessen er et levende dokument og kan endres ved jevne mellomrom med forbehold om at Tilsynsmyndigheten godkjenner ev. vesentlige endringer. Investorene gjøres oppmerksom på avsnittet Risikofaktorer og spesielle forholdsregler. Investorer gjøres oppmerksomme på at investeringen i Investeringsselskapet ikke utgjør et fullstendig investeringsprogram, og ikke nødvendigvis egner seg for alle investorer. 4

6 PUTNAM WORLD TRUST Innhold Viktig informasjon 3 Forvaltning av Investeringsselskapet 9 Investeringsforvalter 9 Investeringsrådgiver 10 Depotmottaker 11 Administrator 12 Kontofører 12 Distributør 12 Betalingsagenter/representanter/underdistributører 12 Oppgavene til Investeringsforvalteren, Administratoren og Investeringsrådgiveren, Depotmottaker og forbindelser 13 Interessekonflikter 13 Kontant-/Provisjonsrabatt og Gebyrdeling 14 Betaling til Forhandlere 15 Investeringsselskapet 15 Innledning 15 Investeringsmål, -strategi og -retningslinjer 17 Risikofaktorer og særskilte hensyn 17 Administrasjon av Investeringsselskapet 26 Beskrivelse av Andelene 26 Hvordan kjøpe Andeler 26 Policy for kortsiktig handel 27 Tegning av Andeler 28 Andelenes Emisjonskurs 30 Innløsning av Andeler 30 Tvangsinnløsning av Andeler 32 Omdanning 32 Overdragelse av Andeler 33 Beregning av Netto forvaltningskapital 33 Publisering av Netto andelsverdi 35 Investeringsselskapets skatteansvar 36 Forvaltnings- og administrasjonsgebyrer 36 Investeringsforvalteren 36 Administratoren, Depotmottakeren og Kontoføreren 39 Distributøren 39 Generelt 39 Utbytte 40 Lån 41 Midlertidig suspensjon av Beregning av Netto forvaltningskapital og av utstedelser og innløsninger 41 Oppgjør 42 Skatt 42 Generelt 42 Den europeiske unions direktiv for beskatning av inntekt fra sparing 42 5

7 Innhold (fortsatt) Skatt i Irland 42 Investeringsselskapet 42 Andelseiere 44 Dokumentavgift 45 Gave- og arveavgift 45 Investerings- og lånebegrensninger 45 Generelt 50 Møter 50 Rapporter 50 Meddelelser 51 Vesentlige kontrakter 51 Avvikling 52 Investeringsforvalterens fortsettelse eller fratreden 53 Depotmottakerens fratreden 54 Generelt 54 Dokumenter for gjennomgang 54 Endring i Forvaltningsfullmakten 54 Begrepsdefinisjoner 55 Vedlegg I Anerkjente børser 60 Vedlegg II Teknikker og instrumenter 63 Tillegg I Putnam Asia Pacific (Ex-Japan) Equity Fund 67 Tillegg II Putnam Currency Alpha Fund 71 Tillegg III Putnam Emerging Information Sciences Fund 77 Tillegg IV Putnam Emerging Markets Debt Fund 80 Tillegg V Putnam Emerging Markets Equity Fund 83 Tillegg VI Putnam Enhanced Currency Fund 87 Tillegg VII Putnam Europe Equity Fund 92 Tillegg VIII Putnam Global Core Equity Fund 95 Tillegg IX Putnam Global Equity Multi-Alpha Fund 99 Tillegg X Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S1 102 Tillegg XI Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S2 109 Tillegg XII Putnam Global Growth Fund 114 Tillegg XIII Putnam Global High Yield Bond Fund 117 Tillegg XIV Putnam Global Liquidity Fund 120 Tillegg XV Putnam Growth and Income (U.S. Value Equity) Fund 123 Tillegg XVI Putnam International (Non U.S. Core) Equity Fund 126 Tillegg XVII Putnam Investors (U.S. Core Equity) Fund 129 Tillegg XVIII Putnam New Opportunities (U.S. Aggressive Growth Equity) Fund 132 Tillegg XIX Putnam Total Return Fund 135 Tillegg XX Putnam U.S. Liquid Assets Fund 139 Tillegg XXI Putnam U.S. Small-Cap Value Equity Fund 142 Vedlegg Viktig informasjon for østerrikske investorer 145 Viktig informasjon for nederlandske investorer 146 Viktig informasjon for franske investorer 147 6

8 Innhold (fortsatt) Viktig informasjon for tyske investorer 148 Viktig informasjon for spanske investorer 149 Viktig informasjon for svenske investorer 150 Viktig informasjon for sveitsiske investorer 151 Viktig informasjon for britiske investorer 153 7

9 PUTNAM WORLD TRUST INVESTERINGSRÅDGIVER JURIDISKE RÅDGIVERE REVISORER DEPOTMOTTAKER ADMINISTRATOR KONTOFØRER DISTRIBUTØR INNBYDER INVESTERINGSFORVALTER GARANTIST The Putnam Advisory Company, LLC One Post Office Square Boston, Massachusetts, USA I Irland Dillon Eustace 33 Sir John Rogerson s Quay Dublin 2 Irland PricewaterhouseCoopers Chartered Accountants George s Quay Dublin 2 Irland State Street Custodial Services (Ireland) Limited Guild House Guild Street International Financial Services Centre Dublin 1 Irland State Street Fund Services (Ireland) Limited Guild House Guild Street International Financial Services Centre Dublin 1 Irland Citi Fund Services (Ireland) Limited 1 North Wall Quay Dublin 1 Irland Putnam Investments Limited Cassini House St. James s Street London SW1A 1 LD The Putnam Advisory Company, LLC One Post Office Square Boston, Massachusetts, USA Putnam Investments (Ireland) Limited 1 North Wall Quay Dublin 1 Irland J&E Davy Davy House 49 Dawson Street Dublin 2 Irland 8

10 FORVALTNING AV INVESTERINGSSELSKAPET INVESTERINGSFORVALTER Investeringsforvalteren av Investeringsselskapet er Putnam Investments (Ireland) Limited, som har delegert den daglige administrasjon av Investeringsselskapet til Administrator og Kontofører. Investeringsforvalteren ble stiftet som et aksjeselskap 24. november 1999, og er i siste instans et heleid indirekte datterselskap av Putnam Investments. Putnam Advisory Company, LLC er et finanskonsern som innbyr til tegning av andeler i Investeringsselskapet. Nærmere informasjon om Putnam Advisory Company, LLC presenteres under Investeringsrådgiver nedenfor. Investeringsforvalteren har en registrert aksjekapital på aksjer à én euro med en utstedt og fullt innbetalt aksjekapital på EUR Investeringsforvalterens Styre er listet opp nedenfor. Styrets adresse er Investeringsforvalterens registrerte hovedkontor. DAVID DILLON David Dillon, Irsk statsborger, fikk advokatbevilling i Han har uteksaminert ved University College Dublin der han studerte jus og har MBA i fra Trinity College Dublin.s. Dillon er en av grunnleggerne og er senior partner hvor han hovedsakelig jobber innen bedriftsfinansiering (corporate finance), finansielle tjenester og med bankvirksomhet. Dillon jobbet i det internasjonale advokatfirmaet Hamada & Matsumoto i Tokyo fra 1983 til Han holder regelmessige møter iinternational Bar Association og andre internasjonale komiteer. Han er også styrer i flertalls irsk-baserte investerings og administrerings firmaer. Desuten er han styrer av flertalls komiteer og underkomiteer etablert av Irish Law Society som relateres til kommersiell lovgivning og finansielle tjenester. Han er tidligere formann i Investment Funds Committee (Committee I) av International Bar Association. Han er tidligere forman av statens IFSC Funds Working Group og en tidligere styremedlem i Clearing House Group av International Financial Services Centre. F. PETER FERRELLI Peter Ferrelli, USA, er Managing Director i Putnam Investments, Director of Global Client Operations & Services (direktør for drift og tjenester for globale klienter), samt Custody Oversight (tilsynsansvarlig for depotvirksomhet). Gjennom denne rollen er han ansvarlig for utvikling og leveranse av tjenester, rettet mot direktekunder og mellommenn, for Putnams forretningsområder International og Alternative Investments. Dessuten fører han tilsyn med depottjenestene som leveres til Putnam-fondene. Før han fikk denne rollen, var Ferrelli ansvarlig for ulike investorfunksjoner innenfor Putnam fondsvirksomhet ovenfor privatkunder. Han sluttet seg til Putnam i 1986 og har over 20 års erfaring i investeringsbransjen. Ferrelli har en bachelorgrad i Business Administration (økonomi og ledelse) fra Plymouth State University. GORDON M. FORRESTER Gordon M. Forrester er brite, og er Managing Director og Head of Asia Pacific Business (ansvarlig for Asia-/Stillehavsvirksomheten) for Putnam Investments. I denne rollen er han ansvarlig for virksomhet ovenfor institusjons- og privatkunder samt alliansepartnere i Japan og Asia-/Stillehavsregionen. Tidligere var Forrester Managing Director og Head of Marketing for Putnam Investments med ansvar for kommunikasjon, produktstyring og -utvikling samt planlegging av markedsføringsprogrammer rettet mot privatkunder. Han har fått en bred erfaring innen Putnams institusjonelle og internasjonale virksomhet med tanke på ulike merker, produkter og budskap. I sin tid hos Putnam Investments var han også Managing Director og Marketing Director for Putnam Retail Management. Forrester sluttet seg til Putnam i 1999 og har 20 års erfaring i investeringsbransjen. Han er medlem av Putnam s Executive Committee (eksekutivkomité). Han har en bachelorgrad fra University of Strathclyde. JOSEPH T. PHOENIX Joseph Phoenix, USA, er Managing Director, Head of European Distribution og ansvarlig for å styre den europeiske distribusjonen fra London. Ansvarsområdene hans er blant annet ledelse av salgsteamene, utvikling av markedsføring/annonsering og den generelle europeiske distribusjonsstrategien. Phoenix har vært hos Putnam siden Han har en MBA fra Northwestern University og en BA fra Washington & Lee University. CHRISTOPHER C. THOMPSON Christopher Thompson, USA, er Managing Director, Director of Global Investment Product Management. I denne rollen fører han tilsyn med Putnam produksjonsstyring for samtlige forretningsområder, produktrelatert klientrapportering og anbud. Thompson er også ansvarlig for den kortsiktige posisjoneringen av Putnams investeringsprodukter og den langsiktige strategiske utviklingen av produktutvalget. Siden han sluttet seg til Putnam, har Thompson også innehatt forskjellige lederposisjoner innen Defined Contribution Business (innskuddsbaserte pensjonsordninger), Product Management and Investment Services, DC Investment Services og Product Strategy. Han har også vært en porteføljeforvalter for institusjonelle investorer. Thompson begynte i Putnam Investments i Han har en M.B.A. fra Stern School of Business, New York University, New York og en B.A. fra Dartmouth College, New Hampshire. 9

11 WYNDHAM WILLIAMS Wyndham Williams, Irland er en erfaren leder og bankdirektør med bred internasjonal og nasjonal ekspertise innen bedriftsrettede banktjenester samt generell ledelse. Han er medlem av Institute of Bankers i Irland og har vært knyttet til bank- og finanstjenestebransjen siden I 1973 åpnet Williams det første amerikanske kontoret til AIB Bank i New York. I1977 ble han utnevnt til Senior Vice President for AIB International Corporate Division med ansvar for å utvikle AIBs strategi for multinasjonale selskap som etablerer seg i Irland. I 1991 ble han utnevnt til Regional Director for AIB Dublin Metropolitan Region. I 1995 trådde han inn i stillingen som Managing Director for AIB Home Mortgages og Director of AIB Commercial Services Limited. Williams har en B.A. med Honours og M.Sc. i Management fra Trinity College Dublin. Ingen av styremedlemmene har: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) usonede dommer for kriminelle forseelser ( indictable offences ), blitt slått konkurs, inngått noen form for frivillig gjeldsordning eller fått eiendom satt under kontroll av en bobestyrer, vært styremedlem i et selskap som, mens vedkommende var styremedlem med lederfunksjon eller innen tolv måneder etter at vedkommende opphørte å være styremedlem med lederfunksjon, har fått utnevnt en bobestyrer, blitt gjenstand for tvangslikvidering eller frivillig likvidering eller satt under administrasjon eller har inngått en eller flere former for frivillig gjeldsordning eller underhåndsakkord med sine kreditorer, vært medeier i noe selskap som, mens vedkommende var medeier eller innen tolv måneder etter at vedkommende opphørte å utøve denne rollen, er blitt gjenstand for tvangslikvidering, blitt satt under administrasjon, har inngått en frivillig gjeldsordning eller har fått eiendom satt under kontroll av en bobestyrer, blitt gjenstand for kritikk fra juridisk eller regulerende myndighet (herunder også anerkjente bransjeorganer), eller blitt dømt til å miste retten til å inneha styreverv eller ledende stillinger i noe selskap. Investeringsforvalterens selskapssekretær er State Street Fund Services (Ireland) Limited. Investeringsforvalteren fungerer i øyeblikket som Investeringsforvalter for følgende andre kollektive investeringsforetak: 1. Putnam Private Equity Fund. Investeringsforvalteren er under Forvaltningsfullmakten ansvarlig for den generelle ledelsen og administrasjonen av Investeringsselskapets drift, som det har delegert til Administratoren i henhold til Administrasjonsavtalen. Det er også ansvarlig for regnskapsførsel, gjenkjøp av Andeler, utbetaling av utbytte og utregning av Netto andelsverdi. Investeringsforvalter har rett til, i samsvar med kravene fra Tilsynsmyndigheten, å delegere til enhver/ethvert person, firma eller juridisk enhet, på vilkår som Investeringsforvalteren måtte anse som passende, alle eller deler av sin myndighet til å velge ut, erverve, besitte og avhende investeringer samt forvalte deler av Investeringsselskapets midler. Investeringsforvalteren skal, med unntak av tilfeller av uaktsomhet, bedrageri eller forsømmelse, ikke være ansvarlig for, men holdes skadesløs mot, alle søksmål, krav, kostnader, fordringer, avgifter, tap, skader eller utgifter som på en eller annen måte oppstår som et resultat av handlinger eller unnlatelser i god tro utført av hhv. Investeringsforvalteren eller dennes delegerte etter råd eller anbefalinger fra sine delegerte, inkludert, men ikke begrenset til, Investeringsrådgiveren eller Investeringsrådgiverens delegerte. INNBYDER Investeringsselskapet innbyder er Putnam Advisory Company, LLC, som også fungerer som investeringsrådgiver for Investeringsselskapet. Se avsnittet Investeringsrådgiver nedenfor for mer informasjon. INVESTERINGSRÅDGIVER I henhold til Investeringsrådgiveravtalen av 18. februar, 2000, som fornyet ved Novasjonsavtalen av 29. desember, 2000 og endret i henhold til Side Letter av 10. april 2001 og Side Letter av 17. oktober, 2003 ( Investeringsrådgiveravtalen ) har Investeringsforvalteren delegert sine forvaltningsfunksjoner til Investeringsrådgiveren som forvalter investering, avhending og reinvestering av aktivaene i Investeringsselskapet helt etter eget skjønn. 10

12 Investeringsrådgiveren kan delegere noen eller alle investeringsforvaltningsfunksjonene til en eller flere underinvesteringsforvaltere. Hvis underinvesteringsforvalterens honorar dekkes av Fondets aktiva, skal Prospektet inneholde informasjon om denne underforvalteren. Hvis den oppnevnte underforvalterens honorar ikke dekkes av Fondets aktiva, trenger ikke Prospektet åinneholde informasjon om denne underforvalteren. Informasjonen må imidlertid presenteres i de periodiske rapportene. På Andelseiernes anmodning vil det fremlegges informasjon om enhver utnevnt underforvalter. THE PUTNAM ADVISORY COMPANY, LLC Investeringsrådgiveren, som har sitt hovedkontor på One Post Office Square, Boston, Massachusetts, USA, er del av et konsern som driver under navnet Putnam Investments. Putnam Investments har, sammen med sine tilknyttede selskap, vært aktiv innenfor forvaltningsbransjen siden 1937 og forvalter per 31. desember 2007 aktiva til en verdi av over USD 186 milliarder. Putnam Investments eies indirekte av Great-West Lifeco Inc., et holdingsselskap som er aksjonær i finanstjenesteselskap. Holdingsselskapet driver i Canada, USA og Europa, og er medlem av sammenslutningen Power Financial Corporation. Power Financial Corporation er et globalt selskap med eierinteresser i finanstjenestebransjen, og er et datterselskap Power Corporation of Canada, et holdingsselskap som er aksjonær i finans-, industri- og kommunikasjonsselskap. DEPOTMOTTAKER Depotmottakeren er State Street Custodial Services (Ireland) Limited, som er et privat aksjeselskap stiftet i Irland 22. mai Depotmottakeren eies i siste instans av State Street Corporation. Dets registrerte andelskapital er GBP , og utstedt og innbetalt kapital beløper seg til GBP Per 31. desember 2007 hadde Depotmottakeren aktiva til en verdi på over USD 261,17 milliarder i sin forvaring. State Street Corporation er en førende global spesialist innen investeringstjenester og -forvaltning for sofistikerte globale investorer. State Street Corporations hovedkontor ligger i Boston, Massachusetts, USA, og selskapets aksjer omsettes på New York Stock Exchange under symbolet STT. Depotmottakerens hovedoppgave er å fungere som en depotmottaker for aktivaene til kollektive investeringsforetak. Depotmottakeren reguleres av Tilsynsmyndigheten. Depotmottakeren skal vise rimelig forsiktighet under utførelsen av sine plikter, og skal være ansvarlig overfor Investeringsforvalteren og Andelseierne for eventuelle tap de påføres på grunn av at Depotmottakeren på utilbørlig vis har forsømt sine plikter eller har utført dem utilfredsstillende. Med forbehold om og uten prejudise for foregående setning skal utilbørlig pliktforsømmelse inkludere, men ikke begrenses til, tap forårsaket av Depotmottakerens uaktsomhet, bedrageri, forsømmelse eller skjødesløse utøvelse av sine plikter. Depotmottakeren erkjenner at vedkommende kan bli stilt til ansvar direkte eller indirekte av Andelseierne eller direkte av Investeringsforvalteren for disse forholdene. Depotmottakeren kan ikke fratre eller bli fjernet fra sin funksjon før en ny depotmottaker utnevnes som erstatning, eller Investeringsselskapet avvikles. Hvis det ikke er blitt utnevnt noen depotmottaker innen en periode på tre måneder fra dagen da Depotmottakeren informerer Investeringsforvalteren om at vedkommende har til hensikt å fratre, vil Investeringsselskapet avvikles i samsvar med betingelsene i Forvaltningsfullmakten. I slike tilfeller skal ikke Depotmottakeren fratre før Investeringsselskapet autorisasjon er blitt trukket tilbake av Tilsynsmyndigheten. Depotmottakerens ansvar skal ikke påvirkes av at Depotmottakeren har overlatt noen eller alle aktiva til forvaring hos en tredjepart. Partene erkjenner at Tilsynsmyndigheten forventer at Depotmottakeren skal, for å utføre sine plikter i henhold til Direktivet: (i) (ii) (iii) utvise forsiktighet og aktsomhet ved valg og utnevnelse av tredjepart som depotagent, for å sikre at tredjeparten har og opprettholder den ekspertise, kompetanse og anseelse som er nødvendig for å utføre sine gjeldende plikter, føre tilstrekkelig tilsyn med depotagenten, og fra tid til annen hente inn tilstrekkelige opplysninger for å bekrefte at agenten til enhver tid utfører sine plikter på en kompetent måte. Det ovennevnte er ikke ment som noen juridisk tolkning av Direktivet og de tilsvarende bestemmelser i UCITS-direktivet. Fordi Fond kan investere i markeder der depot- og/eller oppgjørssystemene ikke er fullstendig utviklet, vil Fondenes aktiva som er investert i slike markeder, og som er tiltrodd underkapitalforvaltere i situasjoner der det er nødvendig å benytte seg av slike underkapitalforvaltere, bli eksponert for risikoer under omstendigheter der Depotmottakeren ikke vil være ansvarlig. 11

13 ADMINISTRATOR Investeringsforvalteren har, i henhold til Administrasjonsavtalen, utnevnt State Street Fund Services (Ireland) Limited som Administrator til å utføre visse tjenester knyttet til verdisetting og administrasjon. Administratorens hovedoppgave er å fungere som en administrator for kollektive investeringsforetak. Administratoren reguleres av Tilsynsmyndigheten. Administratoren har ansvaret for den daglige administrasjonen av Investeringsselskapet og dets Fond, for fondsregnskap for Investeringsselskapet og dets Fond, inkludert utregning av Netto forvaltningskapital og Netto andelsverdi for Andelene i hver Klasse, samt for relaterte tjenester til Fondet. Administratoren er et privat aksjeselskap stiftet i Irland 23. mars 1992 og eies i siste instans av State Street Corporation. Administratorens registrerte aksjekapital er GBP med en utstedt og innbetalt aksjekapital på GBP Under Administrasjonsavtalen skal Administratoren ikke være ansvarlig for noe som helst tap som Investeringsforvalteren eller Andelseierne måtte rammes av i forbindelse med Administratorens utøvelse av sine plikter iht. Administrasjonsavtalen. Dette med unntak for tap som skyldes Administratorens uaktsomhet, bedrageri, grove forsømmelse eller lovbrudd under utførelsen av sine plikter og gjøremål under Administrasjonsavtalen samt ved vesentlig mislighold av Administrasjonsavtalen. (Med forbehold om at Administratoren skal ha muligheten til å rette opp, innen tretti (30) dager etter at vedkommende har mottatt skriftlig varsel fra Investeringsforvalteren, misligholdet som det er mulig å avhjelpe uten at det fører til vesentlig skade for Investeringsforvalteren. Dette forutsatt at Administratoren, i tilfeller der vedkommende er blitt oppmerksom på en hendelse relatert til et slikt varsel, tidligere har informert Investeringsforvalteren om denne hendelsen. Meddelelser fra Administratoren til Investeringsforvalteren skal ikke behandles som eller anses som en feilinnrømmelse, og er kun en assistanse for Investeringsforvalteren). Uavhengig av eventuelle andre bestemmelser i Administrasjonsavtalen skal ingen av partene være ansvarlig ovenfor den andre parten for eventuelt indirekte, utilsiktet, ekstraordinært eller betinget tap som skyldes eller er relatert til Administrasjonsavtalen. Den ovennevnte ansvarsfraskrivelsen gjelder uten begrensninger for alle typer krav uansett søksmål, enten det gjelder kontraktbrudd, erstatningskrav (herunder uaktsomhet), objektivt ansvar eller annet, og uansett om slike skadeerstatninger er forutberegnelige eller ikke. KONTOFØRER Citi Fund Services (Ireland), Limited ( Citi ) er blitt utnevnt til kontofører i henhold til kontoføreravtalen. Kontoføreren er et aksjeselskap stiftet i Irland 18. september Citi er et heleid datterselskap av Citibank N.A., en førende leverandør av fondstjenester per 31. desember 2007 for aktiva til en verdi av USD 1,9 billioner. Citi Fund Services (Ireland), Limited skal være ansvarlig for vedlikehold av registeret over Andelseiere, og skal behandle alle søknader om tegning, omdanning og innløsning av Andeler. DISTRIBUTØR Investeringsforvalteren har utnevnt Putnam Investments Limited i henhold til Distribusjonsavtalen av 28. november 2000 ( Distribusjonsavtalen ) som Distributør med ansvar for å distribuere Investeringsselskapets Andeler. Distributøren er et privat aksjeselskap stiftet i England. Distributøren samtykker, i henhold til Distribusjonsavtalen, i å gjøre rimelige anstrengelser for å finne kjøpere som ikke er US-personer. Distribusjonsavtalen kan sies opp av hver av partene uten begrunnelse med ti dagers skriftlig varsel. I tillegg kan Investeringsforvalteren avvikle Distribusjonsavtalen dersom Distributøren bryter en av bestemmelsene i den. En slik avvikling skal tre i kraft fem dager etter at Distributøren har mottatt varsel om avvikling. Distributøren har fullmakt til å delegere sine funksjoner til underdistributør, men er hele tiden underlagt bestemmelsene i Distribusjonsavtalen og kravene fra Tilsynsmyndigheten. BETALINGSAGENTER/REPRESENTANTER/UNDERDISTRIBUTØRER Lokale lover/forskrifter i EØS-medlemsstater kan kreve at Investeringsforvalteren utnevner betalingsagenter/representanter/ distributører/korrespondentbanker ( Betalingsagenter ) og besitter av konto hos slike Betalingsagenter for betaling av tegnings- og innløsningsbeløp eller utbytte. Andelseierne som velger, eller i henhold til de lokale forskriftene er forpliktet til, å betale eller motta tegnings- og innløsningsbeløp eller utbytte via en mellommann (for eksempel en Betalingsagent i en lokal jurisdiksjon) i stedet for direkte til/fra Depotmottakeren, pådrar seg en kredittrisiko ovenfor denne mellommannen med tanke på: (a) tegningsbeløpet før dette overføres til Depotmottakeren på vegne av Investeringsselskapet eller det 12

14 relevante Fondet, og (b) innløsningsbeløpet som denne mellommannen er forpliktet til å betale til den relevante Andelseieren. Honorarer og kostnader for Betalingsagenter utnevnt av Investeringsforvalteren på vegne av Investeringsselskapet eller et Fond kan betales fra aktivaene til Investeringsselskapet eller Fondet som Betalingsagenten er blitt utnevnt for. Ved fastsettelsen av honorarene og kostnadene vil man benytte vanlig markedssats. Det kan utstedes landspesifikke Tillegg som omhandler spørsmål angående Andelseierne i jurisdiksjoner der det er utnevnt Betalingsagenter. TRANSAKSJONENE TIL INVESTERINGSFORVALTEREN, ADMINISTRATOREN, INVESTERINGSRÅDGIVEREN, DEPOTMOTTAKEREN OG TILKNYTTEDE SELSKAPER Det er ingen begrensninger på hvilke transaksjoner Investeringsforvalteren, Administratoren, Kontoføreren, Investeringsrådgiveren eller Depotmottakeren, eller enheter relatert til Investeringsforvalteren, Administratoren, Kontoføreren, Investeringsrådgiveren eller Depotmottakeren, kan utføres med Fondets aktiva, forutsatt at transaksjonene er utført til vanlige forretningsvilkår og på armlengdes avstand. Slike transaksjoner må være til beste for Andelseierne. Transaksjoner tillates under forutsetning av at ett av følgende vilkår oppfylles: (i) (ii) (iii) Transaksjonen er gjenstand for en bekreftet verdifastsettelse av en person som er godkjent av Depotmottakeren (eller Investeringsselskapets styremedlemmer hvis Depotmottakeren er involvert i transaksjonen) som uavhengig og kvalifisert. Transaksjonen utføres til gunstigst mulige vilkår på en organisert børs for omsetting av investeringsinstrumenter iht. reglene på denne børsen. Der (i) og (ii) ikke er praktisk mulig, må transaksjonen gjennomføres på vilkår som etter Depotmottakerens skjønn er i samsvar med prinsippet fastsatt i første avsnitt ovenfor. INHABILITET Investeringsforvalteren, Administratoren, Kontoføreren, Investeringsrådgiveren, Depotmottakeren og disses tilknyttede selskaper, styremedlemmer og andelseiere (som samlet kalles for Partene ) er, eller kan komme til å bli, involvert i andre aktiviteter relatert til finansiering, investering eller yrkesutøvelse som i enkelte tilfeller kan forårsake interessekonflikter iforhold til forvaltningen av et Fond. Slike aktiviteter inkluderer forvaltning av andre fond, kjøp og salg av verdipapirer, investerings- og forvaltningsrådgivning, megler-, og depotvirksomhet, verdivurdering av unoterte verdipapirer (i tilfeller der honoraret til enheten som utfører verdivurderingen, kan øke når verdien av aktivaene øker) samt verv som direktør, styremedlem, rådgiver eller representant for andre fond eller selskaper, inkludert selskaper som et Fond kan være investert i. Spesielt kan det forekomme at Investeringsrådgiveren blir involvert i forvaltning eller rådgivning av investeringene til andre investeringsfond eller klienter som har lignende eller overlappende investeringsmål som et Fond, og må fordele investeringsmulighetene mellom sine klienter. Hver av Partene vil sikre at engasjement som de eventuelt måtte ha, ikke vil ha negativ effekt på måten de utfører sine plikter på. Dersom det oppstår en interessekonflikt, vil styret til Investeringsforvalteren etter beste evne sikre at den løses på en rettferdig måte til beste for Andelseierne. a) Allokering av investeringer Investeringsrådgiveren og dennes tilknyttede selskap skal foreta investeringsbeslutningene på vegne av Fondene og andre investeringsrådgivningsklienter i den hensikt å oppnå klientens investeringsmål. Investeringsbeslutningene er resultatet av mange faktorer, bl.a. tas det i betraktning om de er egnet for den enkelte klient. Derfor vil et enkelt verdipapir kunne kjøpes eller selges på vegne av bestemt klient selv om det samtidig er blitt kjøpt eller solgt på vegne av andre klienter. For eksempel vil et enkelt verdipapir kunne kjøpes på vegne av en eller flere klienter samtidig som andre klienter selger verdipapiret. Inoen tilfeller vil en klient kunne selge et bestemt verdipapir til en annen klient. Det kan også forekomme at to eller flere klienter samtidig kjøper eller selger det samme verdipapiret. I slike tilfeller vil man, så langt som mulig, regne ut gjennomsnittskursen for transaksjonene i ett enkelt verdipapir på en enkelt dag. Denne kursen vil så fordeles mellom klientene på en måte som etter Investeringsforvalters skjønn er rettferdig og står i forhold til beløpet som de enkelte klientene har solgt eller kjøpt for. Det kan forekomme at kjøp eller salg av verdipapirer i porteføljen på vegne av en eller flere klienter vil ha en negativ effekt på andre klienter. b) Megler- og analysetjenester Transaksjoner på børser, råvare-, og futuresmarkeder i USA og utenfor USA, samt andre transaksjoner som utføres via formidlere, innebærer at Fondene må betale kurtasje i henhold til overenskomst med megler. Slik kurtasje varierer hos de ulike meglerne. En enkelt megler kan kreve varierende kurtasje avhengig av faktorer som for eksempel markedet og børsen der ordren skal utføres. Selv om Fondene normalt ikke betaler kurtasje for principal -transaksjonene (handel for egen regning) med ikke-børsomsatte instrumenter, slik som de fleste fastrentepapirene og enkelte derivater, inkluderer kursen 13

15 som Fondet betaler, en ikke-oppgitt avanse eller mark-up. I garanterte emisjoner inkluderer kursen som Fondet betaler, et oppgitt fast gebyr til eller en rabatt fra garantisten eller forhandleren. Investeringsrådgiveren kan benytte meglere som det er inngått avtaler om returkommisjon med. I samtlige slike avtaler skal megleren samtykke i best execution (best mulig utførelse av ordre). Avtalene må være av en slik art at de fører til høyere kvalitet på investeringstjenestene som leveres til Investeringsselskapet, og de må oppgis i Investeringsselskapets periodiske rapporter. Det har i lang tid vært vanlig praksis innen investeringsforvaltning at meglere/forhandlere som utfører verdipapirtransaksjoner for klienter av rådgivere til investeringsfond og andre institusjonelle investorer, også leverer brokerage and research services (som definert i U.S. Securities Exchange Act of 1934, med endringer ( Loven av 1934 )) til disse rådgiverne. I henhold til denne praksis mottar Investeringsrådgiveren megler- og analysetjenester fra meglere/forhandlere som får i oppgave av Investeringsrådgiveren eller dennes tilknyttede selskaper å utføre Fondets verdipapirtransaksjoner. I henhold til gjeldende lov kan tjenestene som megleren/forhandleren leverer til Investeringsrådgiverens forvaltere og analytikere, inkludere, blant annet, meglertjenester og handelssystemer, økonomisk analyse, investeringsanalyse, gjennomgang av bransjer og selskaper, statistisk informasjon, markedsdata, evalueringer av investeringer, anbefalinger angående kjøp og salg av investeringer samt tjenester knyttet til resultatmålinger. Noen av disse tjenestene hjelper Investeringsrådgiveren og dennes tilknyttede selskaper med å levere rådgivningstjenester til sine klienter (inkludert Fondene), selv om ikke nødvendigvis alle disse tjenestene er nyttige for forvaltningen av Fondene. Analysetjenester levert av meglere/forhandlere supplerer Investeringsrådgiverens egne analysetiltak, og gjør at Investeringsrådgiveren unngår utgifter som ellers ville ha påløpt under slike analyser. Forvaltningshonoraret som Fondene betaler til Investeringsforvalteren, og honorarene som Investeringsforvalteren i sin tur betaler til Investeringsrådgiveren, blir ikke redusert av at Investeringsrådgiveren og dennes tilknyttede selskaper mottar megler- og analysetjenester, selv om Investeringsrådgiveren ellers ville ha blitt nødt til å kjøpe inn noen av disse tjenestene mot betaling. Investeringsrådgiveren kan også benytte verdipapirtransaksjoner til å generere returkommisjon ( soft dollar credits ) for å betale for mixed-use -tjenester (dvs. produkter og tjenester som kan benyttes for både investeringsrelaterte og andre formål). I slike tilfeller skal imidlertid Investeringsrådgiveren bruke sine egne ressurser til å betale for andelen av mixed-use -produktet eller -tjenesten som Investeringsrådgiveren i god tro anser for urelatert til investerings- og meglerformål. Investeringsrådgiveren kan også tildele ordrer med det formål å generere returkommisjon for tredjeparts analyserapporter og relatert fundamentalanalyse. Investeringsrådgiveren plasserer ordrer for kjøp og salg av porteføljeinvesteringer på vegne av Fondene, og kjøper og selger investeringene for Fondene, gjennom et betydelig antall meglere og forhandlere. Når Investeringsrådgiveren har valgt ut hvilken megler/forhandler som skal utføre Fondenes verdipapirtransaksjoner, gjør denne sitt ytterste for å oppnå, på vegne av Fondet, så gunstig kurs og utførelse som det under omstendighetene er mulig å få. Dette bortsett fra i tilfeller når det er tillatt å betale høyere kurtasje, som beskrevet under. Når Investeringsrådgiveren, ved at denne tar hensyn til hva som er i Fondets beste interesse, forsøker å oppnå gunstigst mulig kurs og utførelse samt tar en helhetsvurdering av om kurtasjene er rimelige, vurderes alle faktorene som etter Investeringsrådgiveren skjønn er relevante, inkludert (i vilkårlig rekkefølge og kun som en illustrasjon): kursen, transaksjonens størrelse og art, markedet for verdipapiret eller investeringen, kurtasjebeløp, hvilke tjenester og produkter megleren/forhandleren leverer innen meglervirksomhet og analyse, timingen av transaksjonen i forhold til markedskurser og trender, megleren/forhandlerens omdømme, erfaring og finansielle stabilitet samt kvaliteten på tjenestene som megleren/forhandleren leverer i forbindelse med andre transaksjoner. Investeringsrådgiveren kan bestemme at Fondet må betale en megler/forhandler som i egenskap av en formidler leverer brokerage and research services (som definert Loven av 1934 og beskrevet ovenfor) til Investeringsrådgiveren et oppgitt kurtasjebeløp for å utføre verdipapirtransaksjoner på børser og andre transaksjoner på vegne av Fondet. Dette kurtasjebeløpet kan være høyere enn kurtasjen som en annen megler/forhandler ville ha tatt for den samme transaksjonen. Investeringsrådgiveren kan også be en megler om step out fra en andel av ordrene, dvs. at en andel av ordrene plassert hos denne megleren gis til andre meglere som leverer megler- og analysetjenester til Investeringsrådgiveren. Investeringsrådgiverens mulighet til å bestemme at Fondet skal betale slik høyere kurtasje eller be en megler om å step out er underlagt kravene i gjeldende lov. Etter oppfatningen til United States Securities and Exchange Commission gjelder paragraf 28(e) av Loven av 1934 ikke for betaling av slik høyere kurtasje for principal -transaksjoner (handel for egen regning). Derfor vil Investeringsrådgiveren gjøre sitt ytterste å oppnå så gunstig kurs og utførelse som mulig for slike transaksjoner, som beskrevet ovenfor. KONTANT-/KURTASJERABATT OG HONORARDELING Når Investeringsforvalteren eller en av dennes delegerte klarer å forhandle frem en avtale om at megleren skal betale tilbake en del av kurtasjen som ble krevd inn i forbindelse med kjøp og/eller salg av verdipapirer, finansielle derivater eller teknikker og instrumenter for Investeringsselskapet eller et Fond, skal denne tilbakebetalte kurtasjen godskrives hhv. Investeringsselskapet eller det relevante Fondet. Investeringsforvalteren eller dennes delegerte kan få dekket rimelige og behørig bekreftede 14

16 utgifter og kostnader som Investeringsforvalteren eller dennes delegerte har hatt i denne sammenheng. Utgiftene og kostnadene dekkes av aktivaene til det relevante Fondet. BETALING TIL FORHANDLERE Fondene tilbys og selges til investorene hovedsakelig gjennom tredjeparts forhandlere ( forhandlere inkluderer meglere, forhandlere, banker og deres fondsavdelinger, registrerte investeringsrådgivere, finansplanleggere, forvaltere av pensjonsordninger samt en hver annen institusjon som har en avtale om distribusjon, formidling, salg, service eller lignende med Distributør av Investeringsselskapet eller en av dettes tilknyttede selskaper). I forbindelse med salgs- og serviceaktivitetene for Fondene får forhandleren for en Andelseier, fra Investeringsforvalteren eller dennes tilknyttede selskaper, vanligvis et beløp som utgjør en betydelig andel av honorarene som står oppført under Forvaltnings- og administrasjonsgebyrer Investeringsforvalteren senere i Prospektet. Investeringsforvalteren eller dennes tilknyttede selskaper kan betale ulike beløp til ulike forhandlere basert på forskjellige faktorer, slik som samarbeidstype og omfanget og verdien av forhandlerens tjenester. Disse beløpene betales av Investeringsforvalteren eller dennes tilknyttede selskaper, og fører ikke til at Andelseierne eller Fondene må betale høyere honorarer. Forhandleren for en Andelseier kan ta gebyrer eller kurtasje (som for eksempel transaksjonsgebyr) som ikke er beskrevet i dette Prospektet. Investorer kan spørre sin forhandler om hvilke beløp vedkommende mottar fra Investeringsforvalteren eller dennes tilknyttede selskaper, hvilke tjenester forhandler leverer samt hvilke gebyrer og/eller kurtasje forhandleren tar. Sveitsiske investorer henvises til Viktig informasjon for sveitsiske investorer i dette Prospektet for nærmere informasjon. INVESTERINGSSELSKAPET INNLEDNING Putnam World Trust ble stiftet 18. februar, 2000, og er et irsk paraplyfond organisert som et UCITS-foretak i henhold til Direktivet. Investeringsselskapet består for øyeblikket av følgende Fond: Fond Handelsdager Basisvaluta Putnam Asia Pacific (Ex-Japan) Equity Fund Hver Virkedag USD Putnam Currency Alpha Fund Hver fredag og siste USD Virkedag i hver måned* Putnam Emerging Information Sciences Fund Hver Virkedag USD Putnam Emerging Markets Debt Fund Hver Virkedag USD Putnam Emerging Markets Equity Fund Hver Virkedag USD Putnam Enhanced Currency Fund Hver Virkedag USD Putnam Europe Equity Fund Hver Virkedag USD Putnam Global Core Equity Fund Hver Virkedag USD Putnam Global Equity Multi-Alpha Fund Hver Virkedag USD Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S1 Hver fredag og siste GBP Virkedag i hver måned* Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S2 Hver fredag og siste GBP Virkedag i hver måned* Putnam Global Growth Fund Hver Virkedag USD Putnam Global High Yield Bond Fund Hver Virkedag USD Putnam Global Liquidity Fund Hver Virkedag USD Putnam Growth and Income (U.S. Value Equity) Fund Hver Virkedag USD Putnam International (Non U.S. Core) Equity Fund Hver Virkedag USD Putnam Investors (U.S. Core Equity) Fund Hver Virkedag USD Putnam New Opportunities (U.S. Aggressive Growth Equity) Fund Hver Virkedag USD Putnam Total Return Fund Hver Virkedag USD Putnam U.S. Liquid Assets Fund Hver Virkedag USD Putnam U.S. Small-Cap Value Equity Fund Hver Virkedag USD * Hvis fredagen ikke er en Virkedag, vil Handelsdagen i stedet falle på den neste Virkedagen og/eller andre handelsdager som Styret måtte fastsette, forutsatt at det er minst én Handelsdag per 14. dag. Andelseierne vil bli varslet på forhånd om alle slike andre handelsdager. 15

17 Det er blitt sendt inn søknad om å oppheve registreringen av Putnam Diversified Income Fund, Putnam European High Yield Fund, Putnam Global Income Fund, Putnam High Yield Advantage Fund, Putnam Income Fund, Putnam U.S. Government Bond Fund, Putnam American Government Bond Fund, Putnam Opportunistic Value Fund, The George Putnam (U.S. Equity and Bond) Fund og Putnam Vista (U.S. Mid-Cap Equity) Fund. Investeringsselskapet er et paraplyfond som består av Fond. Fra tid til annen kan det utstedes ulike Andelsklasser i Fondene. Det opprettholdes ikke separate beholdninger av aktiva for hver Andelsklasse. Hvert Fond representer en eierinteresse i et Investeringsselskap som utgjør en adskilt og separat portefølje av verdipapirer. Før utstedelse av eventuelle Andeler skal Investeringsforvalteren spesifisere innen hvilket Fond, eller innen hvilke Klasser innen Fondet, disse Andelene og Andelsklasser skal utstedes. Det vil føres separate regnskap for hvert Fond. Aktivaene i slike Fond vil bli investert i samsvar med Investeringsmålene som gjelder for det relevante Fondet. Det skal utarbeides separate reviderte regnskap for hvert Fond, og disse skal inkluderes i Investeringsselskapet årsrapport. Når et nytt Fond opprettes med forhåndsgodkjennelse av Tilsynsmyndigheten, utsteder Investeringsforvalteren et Tillegg som inneholder informasjon om investeringsstrategien og målene til det nye Fondet, samt informasjon om perioden for førestegangstegning, første tegningskurs og andre relevante opplysninger for dette Fondet. Fra tid til annen kan det også forekomme at Fond avvikles, med forhåndsgodkjennelse fra Tilsynsmyndigheten, noe som fører til at Tillegg fjernes fra dette Prospektet. Utstedelse og innløsning av Andeler i et Fond finner sted på hver Handelsdag for det relevante Fondet. Reglene for Investeringsselskapet er beskrevet i Forvaltningsfullmakten, som er bindene for Investeringsselskapet, Investeringsforvalteren og alle Andelseierne. Investeringsselskapet skal avvikles hundre år etter det ble stiftet. Basisvalutaen og rapporteringsvalutaene til hvert Fond fastsettes av Investeringsforvalteren for hvert enkelt Fond. Å investere i Investeringsselskapet innebærer å kjøpe Andeler i et Fond. Fondet akkumulerer aktiva på vegne av Andelseierne. En Andel i Fondet presenterer et berettiget eierskap av én hel andel i aktivaene til det relevante Fondet. Andeler i hvert Fond kan, etter Investeringsforvalterens skjønn, deles inn i ulike Klasser som kan ha forskjellig Basisvaluta, honorarer, gebyrer, distribuering og andre faktorer som Tilsynsmyndigheten til enhver tid måtte tillate. Informasjon relatert til ulike Andelsklasser i et Fond vil presenteres i det relevante Tillegget til Fondet. Investorer informeres om at eventuelle utnevnte underdistributører kanskje ikke tilbyr alle Andelsklassene. Hvert Fond kan tilby en rekke ulike Andelsklasser inkludert Andeler i Klasse A, B, C, E, I, P, M, S, T og Y eller annet, slik det måtte være beskrevet i Fondets Tillegg. Før ytterligere klasser opprettes, må Tilsynsmyndigheten ha blitt informert og gitt sin godkjenning. De ulike honorarene og gebyrene som benyttes for hver av disse Klassene, vil presenteres i det relevante Tillegget til Fondet. Sikrede klasser For å oppnå effektiv porteføljeforvaltning kan Investeringsforvalteren (men er ikke forpliktet til å) inngå bestemte valutarelaterte transaksjoner for å sikre valutaeksponeringen for aktivaene til et Fond som kan tilskrives en bestemt Klasse, i valutaen som den relevante Klassen er denominert i. Dessuten kan en Andelsklasse som er denominert i en annen valuta enn Basisvalutaen, sikres mot risiko for svingninger mellom valutaen som Andelsklassen er denominert i, og Basisvalutaen som Fondets aktiva er denominert i. Selv om ikke Investeringsrådgiveren har som intensjon å innta for høy eller for lav eksponering, vil slik eksponering kunne forekomme på grunn av faktorer utenfor Investeringsrådgiverens kontroll. Sikringsstrategien for Andelsklassen vil ligge innenfor et område på 95 %-105 % av den sikrede Andelsklassens Netto forvaltningskapital. Hvis grensen på 105 % overskrides, vil Investeringsrådgiveren prioritere reduksjon av eksponeringen, slik at den kommer under den tillatte grensen. Dessuten vil posisjonene gjennomgås månedlig, og en eventuell over- eller undereksponering vil ikke bli videreført. Investorer bør merke seg at denne strategien kan vesentlig begrense Andelseierne av den relevante Andelsklassen fra å dra fordel av at valutaen som Andelsklassen er denominert i, faller mot Basisvalutaen og/eller valutaene som Fondets aktiva er denominert i. I slike tilfeller kan Andelseierne av Fondets Andelsklasse blir eksponert mot svingninger i Netto andelskapital som en konsekvens av gevinst/tap på, samt kostnader av, de relevante finansinstrumentene. I tilfelle Andelsklassen er usikret, vil valuta konverteres til gjeldende kurser ved tegning, innløsning, konvertering, bytte og betaling av utbytte. Verdien av Andelsklassen uttrykt i Klassens valuta vil utsettes for valutarisiko mot Basisvalutaen. Selv om det ikke benyttes sikringsstrategier for hver Andelsklasse innen et Fond, er finansinstrumentene som benyttes til å implementere slike strategier, aktiva/forpliktelser for Fondet som helhet. Kostnader og gevinst/tap som oppstår som følge av de relevante finansinstrumentene, vil imidlertid kun påløpe den relevante Andelsklassen. Andelsklassen eventuelle valutaeksponering ikke kombineres med, eller oppveies av, valutaeksponeringen for en av Fondets andre Andelsklasser. Valutaeksponeringen til Fondets aktiva vil ikke allokeres til separate Andelsklasser. Andeler vil vanligvis kunne tegnes eller tilbys til gjenkjøp på en hvilken som helst Handelsdag. 16

18 Investeringsselskapet er ikke ansvarlig som helhet overfor tredjeparter. Hvert fond vil behandles som om det har sine egne forpliktelser, som fastsatt av Investeringsforvalteren. Hvis en spesiell forpliktelse, etter Investeringsforvalter skjønn, imidlertid ikke er relatert til et eller flere bestemte Fond, skal denne forpliktelsen fordeles mellom alle Fondene proporsjonalt til hvert Fonds Netto forvaltningskapital på tidspunktet for fordelingen. Aktivaene fra hvert enkelt Fond tilhører kun dette Fondet, og skal adskilles fra aktivaene til andre Fond. Dessuten skal ikke aktivaene benyttes, eller være tilgjengelige for, å innfri, direkte eller indirekte, forpliktelsene til eller kravene mot andre Fond, foretak eller enheter. INVESTERINGSMÅL, -STRATEGIER OG RETNINGSLINJER Aktivaene i et Fond vil bli investert separat i samsvar med Fondets investeringsmål, -strategi og retningslinjer, slik det er beskrevet i det relevante Tillegget til dette Prospektet. Ethvert Fond kan investere i et annet Fond forutsatt at det skjer i samsvar med dets investeringsmål og -strategi, eller at investeringen etter Investeringsforvalterens skjønn er i beste interesse for Fondets Andelseiere og underlagt begrensningene i Direktivet. Avkastningen til Andelseierne i et bestemt Fond er relatert til Netto forvaltningskapital for Fondet, som i sin tur hovedsakelig er bestemt av utviklingen til Fondets aktivaportefølje. Inntil beløpet fra en plassering eller et tilbud om Andeler er blitt plassert, eller hvis markedet eller andre faktorer tilsier, kan et Fonds aktiva investeres i pengemarkedsinstrumenter. Fondet kan også holde supplerende likvide midler som er denominert i USD eller andre valutaer som Investeringsforvalter kan fastsette etter å ha rådført seg med Investeringsrådgiveren. Et Fond kan ikke endre sine investeringsmål eller i vesentlig grad endre sin investeringsstrategi uten forhåndsgodkjennelse fra majoriteten av stemmene på en generalforsamling for Andelseierne. Dessuten krever enhver endring i investeringsmålet eller vesentlig endring i investeringsstrategien at det sendes et rimelig varsel til alle Andelseierne før en slik endring. Dette for at Andelseierne skal kunne løse inn sine Andeler før endringen i investeringsmålet eller den vesentlige endringen i investeringsstrategien trer i kraft. Det grunnleggende investeringsmålet og -strategien for hvert Fond vil imidlertid bli fulgt iminst tre år fra Andelene til det relevante Fondet tas opp på den Offisielle listen og til omsetning på Hovedmarkedet for Irish Stock Exchange. RISIKOFAKTORER OG SPESIELLE HENSYN Potensielle investorer bør merke seg følgende risikofaktorer som er forbundet med investeringer i et hvilket som helst Fond. Det kan ikke garanteres at noe Fond oppnår sine investeringsmål. GENERELT Man bør huske på at kursen på Andelene og utbyttet fra dem kan falle så vel som stige, og investorene får ikke nødvendigvis tilbake det beløpet de har investert. I tillegg til markedsfaktorer kan også endringer i valutakurser føre til at verdien av Andelene går opp eller ned. Personer som interesserer seg for å kjøpe Andeler, bør gjøre seg kjent med (a) de juridiske kravene som gjelder for kjøp av Andeler i landet der personen bor, (b) eventuelle valutabegrensninger, og (c) konsekvensene som tegning, omdanning og innløsning av Andeler får for inntektsskatt og annen skatt. Investeringer i enkelte verdipapirmarkeder kan medføre høyere risiko enn det som vanligvis er forbundet med investeringer i verdipapirer i andre større verdipapirmarkeder. Før de investerer i et Fond, bør potensielle investorer ta hensyn til de følgende risikoene, som er relatert til investeringsmålene til de ulike Fondene. Andelseierne bør også merke seg at, fordi Investeringsrådgiveren kjøper og selger verdipapirer på forskjellige tidspunkt i løpet av dagen, kan Fondet komme til å kjøpe eller selge verdipapirer til en kurs som er ulik kursen som verdipapiret ble verdsatt til under utregningen av Fondets Netto forvaltningskapital på Kurssettingstiden. Større tegninger og innløsninger av Andelene i Fondet kan forsterke denne kursdifferansen. I slike tilfeller vil forskjellen mellom Netto forvaltningskapital og de omsatte kursene kunne være til gunst eller skade for de gjenværende Andelseierne AKSJEFOND Ordinære aksjer Ordinære aksjer representerer en eierinteresse i et selskap. Verdien av aksjene til et selskap kan falle som et resultat av faktorer som er direkte relatert til dette selskapet, slik som ledelsens beslutninger eller redusert etterspørsel for selskapets produkter eller tjenester. Aksjeverdien kan også falle på grunn av faktorer som påvirker ikke bare ett selskap, men selskaper i samme bransje eller i en rekke bransjer. Eksempel på en slik faktor er økning i produksjonskostnader. Fondet kan fra tid til annen investere en vesentlig andel av sine aktiva i selskap innen en eller flere relaterte bransjer eller sektorer, noe som gjør 17

19 Fondet mer sårbar ovenfor negativ utvikling i disse bransjene eller sektorene. Aksjekursen kan også påvirkes av endringer i finansmarkeder som har relativt liten sammenheng med selskapet eller bransjen, slik som endringer i rente eller valutakurs. Dessuten er det viktig å merke seg at aksjene til et selskap vanligvis først betaler utbytte etter at selskapet har betalt de nødvendige beløpene til obligasjonseierne og andre långivere. Derfor vil kursen på aksjene vanligvis reagere kraftigere enn kursen på obligasjoner og andre gjeldsinstrumenter på faktiske eller antatte endringer i selskapets finansielle situasjon eller utsikter. Aksjer i mindre selskap kan være mer sårbare ovenfor ugunstig utvikling enn aksjer i større selskap. Verdiaksjer Dette er aksjer i selskap som ikke kan forventes å få vesentlig resultatvekst, men som etter Investeringsrådgiverens skjønn er undervurdert av markedet. Disse selskapene kan ha gjennomgått en uheldig utvikling eller kan være utsatt for spesielle risikoer som har gjort slik at aksjene har mistet sin popularitet. Hvis Investeringsrådgiverens vurdering av selskapet fremtidige utvikling er ukorrekt, eller hvis andre investorer ikke innser selskapets verdier, kan aksjekursen falle eller ikke oppnå forventet verdi. Vekstaksjer Enkelte Fond kan investere i aksjer i selskaper som etter Investeringsrådgiverens skjønn sannsynligvis vil oppleve raskere resultatvekst enn andre selskaper. Slike vekstaksjer omsettes vanligvis til høyere forhold mellom pris/resultat enn andre aksjer. Derfor kan kursen på vekstaksjer være mer følsom ovenfor endringer i aktuell eller forventet inntjening enn kursen på andre aksjer. Hvis Investeringsrådgiverens vurdering av selskapets fremtidige resultatvekst er gal, eller hvis Investeringsrådgiverens vurdering av hvordan andre investorer vil verdsette selskapets resultatvekst, er ukorrekt, kan aksjekursen falle eller ikke oppnå forventet verdi. Jakten på resultatvekst kan føre til vesentlige investeringer i enkelte sektorer, slik som teknologisektoren, som kan være utsatt før høyere volatilitet enn andre økonomiske sektorer. Mindre selskaper Visse Fond kan investere i mindre og mellomstore selskap. Disse selskapene, som kan ha en markedsverdi på under USD 1 milliard, har, med større sannsynlighet enn større selskaper, begrensede produktlinjer, markeder eller finansressurser, eller de er avhengige av en liten gruppe av uerfarne ledere. Aksjer i mindre selskap kan bli omsatt sjeldnere og i begrenset volum, og aksjekursene kan svinge mer enn aksjekursene for andre selskap. Aksjer i mindre selskap kan derfor være mer sårbare ovenfor ugunstig utvikling enn aksjer i større selskap. OBLIGASJONSFOND Renterisiko Kursen på obligasjoner og andre gjeldspapirer vil vanligvis stige og falle som respons på renteendringer. Fallende renter fører vanligvis til en økning i kursen på gjeldende gjeldsinstrumenter, og økende renter fører vanligvis til en reduksjon i kursen på gjeldende gjeldsinstrumenter. Endringer i kursen på gjeldsinstrumenter vil ikke påvirke utbyttet som Fondet får fra instrumentet, men vil påvike kursen på Fondets Andeler. Renteriskoen er vanligvis større for investeringer med lengre løpetid. Noen investeringer gir utstederen muligheten til å call, dvs. løse inn, investeringene før forfallsdato. Hvis en utsteder løser inn sin investering på et tidspunkt når renten er synkende, vil Investeringsrådgiveren eller dennes delegerte kanskje måtte reinvestere avkastningen i en investering med lavere effektiv rente. I slike tilfeller vil Fondet risikere å ikke ta del i en eventuell verdiøkning som er forårsaket av synkende renter. Premium -investeringer tilbyr høyere renter enn gjeldende markedsrenter. Til gjengjeld innebærer de større tapsrisiko, fordi kursen på slike investeringer har en tendens til å falle over tid. Kreditt- og misligholdsrisiko Investorer vil normalt forvente å bli belønnet i forhold til risikoen de tar. Derfor vil gjeld fra utstedere med dårligere kredittutsikter vanligvis gi høyere rente enn gjeld fra utstedere med sikrere kreditt. Investeringer med høyere rating gir vanligvis lavere kredittrisiko, men ikke nødvendigvis lavere renterisiko, for kursen på investeringer med høyere rating vil uansett svinge som respons på renteendringer. Et Fond vil ikke nødvendigvis selge en investering hvis ratingen reduseres etter at den ble kjøpt av Investeringsrådgiveren eller dennes delegerte. I tilfeller der et verdipapir har fått forskjellig rating av ulike ratingbyrå, vil Fondet benytte den høyeste ratingen. Verdipapirer med rating under BBB eller tilsvarende og sammenlignbare verdipapirer uten rating anses som under investeringsgrad og kalles ofte junk bonds. De har dårlig anseelse og regnes for å være overveiende spekulative. Papirer i den laveste ratingkategorien kan misligholdes, og de vurderes av ratingbyrået til å ha ekstremt lave muligheter for noensinne å oppnå virkelig investeringsstatus. Dette gjenspeiler den økte faren for at utstederen ikke blir i stand til å utbetale rente og hovedstol til rett tid. Hvis dette skjer, eller markedet antar at dette med rimelig sannsynlighet vil skje, vil kursen på disse investeringene vanligvis ha høyere volatilitet. Mislighold eller forventet mislighold kan også gjøre det vanskelig for Investeringsrådgiveren eller dennes delegerte å selge investeringene til kurser som er tilnærmet kursene som Investeringsrådgiveren eller dennes delegerte har verdsatt investeringene til. Fordi obligasjoner med lavere rating hovedsakelig handles av institusjoner, har de 18

20 vanligvis et begrenset marked, noe som til tider gjør det vanskelig for Fondet å fastsette obligasjonens virkelige verdi. Investeringer utstedt til under pålydende og som kun betaler rente på forfallsdatoen i stedet for ved jevne intervaller over hele investeringsperioden, har større potensial for kredittrisiko og kurssvingninger. Selv om investeringer av investeringsgrad vanligvis har lavere kredittrisiko, kan de være eksponert for noen av de samme risikofaktorene som investeringer med lavere rating. Kredittratinger er for en stor del basert på utstederens historiske finansielle situasjon og ratingbyråenes investeringsanalyse på kjøpstidspunktet. Ratingen gitt til en bestemt investering reflekterer ikke nødvendigvis utstederens gjeldende finansielle situasjon. Dessuten reflekterer ikke ratingen noen vurdering av investeringens volatilitet eller likviditet. Selv om Investeringsrådgiveren, når denne fatter sine investeringsbeslutninger, tar hensyn til kredittratinger, utfører Investeringsrådgiveren også sine egne investeringsanalyser og baserer seg ikke kun på vurderinger fra ratingbyråene. Investeringsrådgiveren prøver å minimere risikoen for gjeldspapirer gjennom grundig analyse av faktorer som for eksempel selskapets erfaring, kvaliteten på ledelsen, finansielle situasjon, lånebehov og forfallsdatoer. Når et Fond kjøper gjeldspapirer i et selskap med dårlig kredittrating, vil Investeringsrådgiverens evne til å analysere kredittrisikoene få større betydning for om Fondet oppnår sine investeringsmål eller ikke, sammenlignet med selskaper med bedre kredittrating. Sannsynligheten for mislighold er høyere for gjeldspapirer med lavere rating. Derfor er Fondet, hvis det er overveidende investert i slike instrumenter, mer eksponert mot sannsynligheten for å bli involvert i rettsprosesser eller å måtte overta og forvalte aktiva som utgjør sikkerhet for utstederens forpliktelser. Dette kan øke Fondets driftsutgifter og redusere dets Netto forvaltningskapital. Til tider kan et Fond, enten på egenhånd eller sammen med andre Fond og kontoer som forvaltes av Investeringsrådgiveren eller dennes tilknyttede selskaper, komme til å eie alle eller mesteparten av gjeldspapirene til en enkelt utsteder. En slik eierkonsentrasjon kan gjøre det vanskeligere å selge, eller å fastsette virkelige verdi på, disse gjeldspapirene. Selv om et Fonds gjeldspapirer av investeringsgrad vanligvis anses for å ha lavere kredittrisiko, kan de ha noen av de samme risikofaktorene som gjeldspapirer med lavere rating. Nullkupongobligasjoner utstedes til under pålydende og betaler rente kun på forfallsdatoen, i stedet for ved jevne intervaller over hele obligasjonens levetid. Payment-in-kind-obligasjoner gir utstederen muligheten til å foreta renteutbetalinger i form av ytterligere obligasjoner av samme type, i stedet for i kontanter. Begge disse obligasjonstypene gjør at selskapet unngår å måtte generere kontanter for å betjene løpende renteforpliktelser. Slike obligasjoner innebærer derfor større kredittrisiko og er utsatt for større kurssvingninger enn obligasjoner som betjener løpende renteforpliktelser med kontanter. MBS- og ABS-papirer og risiko for forskuddsbetaling Utstederen av tradisjonelle gjeldspapirer betaler vanligvis en fast rente på forfallsdatoen, da hele hovedstolen innfris. Utbetalinger fra MBS-papirer (mortgage-backed securities verdipapirer med sikkerhet i pant) inkluderer derimot vanligvis både rente og delvis innfrielse av hovedstol. Hovedstol kan også innfris frivillig, eller som et resultat av refinansiering eller tvangssalg. Fondet vil kanskje måtte investere beløpet fra de forskuddsbetalte investeringene i instrumenter med mindre attraktive betingelser og effektiv rente. Sammenlignet med annen gjeld er det mindre sannsynlig at MBS-papirer vil øke i kurs under perioder med synkende renter. Samtidig er det større risiko for at MBS-papirene vil synke i verdi under perioder med økende renter. Slike papirer kan øke volatiliteten til et Fond. Noen MBS-papirer mottar kun deler av innbetalingene av rente- eller hovedstol på de underliggende pantelånene. Den effektive renten og verdien på disse investeringene er ekstremt følsom for endringer i renten og i innfrielsesprosenten for de underliggende pantelånene. Markedet for disse investeringene kan være volatilt og begrenset, noe som kan gjøre slik det vanskelig å kjøpe eller selge MBS-papirer. ABS-papirer (asset-backed securities verdipapirer med sikkerhet i aktiva) er strukturert som MBS-papirer. De underliggende aktivaene inkluderer imidlertid ikke pantelån eller interesser i pantelån, men f.eks. kontrakter om avdragsbetalinger av lån på motorkjøretøy eller avbetalingssalg av motorkjøretøy, leasing av ulike former for fast eiendom og personlig eiendom, samt fordringer på kredittkortavtaler. Siden de underliggende aktivaene for ABS-papirer vanligvis ikke har like høy sikkerhet som pantelån, er ABS-papirene utsatt for relativt større risiko enn MBS-papirer. For eksempel kan en utsteder av ABS-papirer ha begrensede muligheter til å tvangsrealisere sin sikkerhet i underliggende aktiva. MBS- og ABS-papirer utstedes vanligvis i flere ulike klasser, som alle har ulike forfallsdatoer, renter og betalingsplaner. Dessuten er hovedstolen og rentene på de underliggende pantelånene eller andre aktivaene allokert på de ulike klassene på forskjellige måter. I enkelte klasser kan utbetalingen av rente eller hovedstol være avhengig av at bestemte betingelser innfris. Det kan hende at enkelte av klassene eller seriene bærer en del av eller hele risikoen for mislighold av de underliggende pantelånene eller andre aktivaene. I noen tilfeller kan kompleksiteten på betalingene, kredittkvaliteten og de andre betingelsene for slike verdipapirer føre til en risiko for at MBS- og ABS-papirene ikke er helt transparente. Dessuten gjør kompleksiteten på slike verdipapirer, spesielt hvis de er individuelt tilpasset, dem vanskeligere å verdisette. Når Investeringsrådgiveren fastsetter gjennomsnittlig løpetid eller durasjon på et MBS- eller ABS-papir, må denne basere seg på enkelte antagelser og 19

MGI FUNDS PLC MGI DAM MULTI-MANAGER GLOBAL EQUITY FUND FORENKLET PROSPEKT, DATERT 15. NOVEMBER 2011

MGI FUNDS PLC MGI DAM MULTI-MANAGER GLOBAL EQUITY FUND FORENKLET PROSPEKT, DATERT 15. NOVEMBER 2011 MGI FUNDS PLC MGI DAM MULTI-MANAGER GLOBAL EQUITY FUND FORENKLET PROSPEKT, DATERT 15. NOVEMBER 2011 Dette forenklede prospektet inneholder nøkkelinformasjon om MGI DAM Multi-Manager Global Equity Fund

Detaljer

ChinaAMC China Opportunities Fund - Class A Accumulation USD (ISIN: LU )

ChinaAMC China Opportunities Fund - Class A Accumulation USD (ISIN: LU ) Nøkkelinformasjon for investorer Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette fondet for investorer. Det er ikke markedsføringsmateriell. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg til å forstå

Detaljer

ChinaAMC China Opportunities Fund - Class A Accumulation USD (ISIN: LU )

ChinaAMC China Opportunities Fund - Class A Accumulation USD (ISIN: LU ) Nøkkelinformasjon for investorer Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette fondet for investorer. Det er ikke markedsføringsmateriell. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg til å forstå

Detaljer

ChinaAMC China Opportunities Fund - Class A Accumulation USD (ISIN: LU )

ChinaAMC China Opportunities Fund - Class A Accumulation USD (ISIN: LU ) Nøkkelinformasjon for investorer Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette fondet for investorer. Det er ikke markedsføringsmateriell. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg til å forstå

Detaljer

Nordea 2, SICAV Société d Investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg B , rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg

Nordea 2, SICAV Société d Investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg B , rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg Société d Investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg B 205880, L-2220 Luxembourg MELDING TIL ANDELSEIERNE Andelseierne i ( Selskapet ) informeres med dette om at et nytt prospekt for selskapet

Detaljer

ENOVARA PLC FORENKLET PROSPEKT DATERT 8. APRIL

ENOVARA PLC FORENKLET PROSPEKT DATERT 8. APRIL ENOVARA PLC FORENKLET PROSPEKT DATERT 8. APRIL 2009 Dette forenklede prospektet inneholder viktige opplysninger om Enovara plc (selskapet). Selskapet er et åpent investeringsselskap av paraplytypen med

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Global

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Global Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Global Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger tas

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik

Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet Holberg Rurik forvaltes av forvaltningsselskapet Holberg Fondsforvaltning AS. Fondet er

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

CFD - ikke bosatt i USA. Selskaper/kompaniskap Søknadsskjema

CFD - ikke bosatt i USA. Selskaper/kompaniskap Søknadsskjema CFD - ikke bosatt i USA Selskaper/kompaniskap Søknadsskjema VIKTIG Vær vennlig å fullføre hele dette søknadsskjemaet. Vær vennlig å send alle dokumentene til: CMC Markets UK Plc, Filial Oslo Fridtjof Nansens

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

Vedtekter Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20

Vedtekter Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20 Vedtekter Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20 forvaltes av forvaltningsselskapet

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Verdi

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Verdi Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Verdi Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Indeks Norge

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Indeks Norge Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Indeks Norge Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger

Detaljer

Nordic Capital Management AS Telefon: +47 21 95 12 70 Kundeservice.ncm@thenordicgroup.no N-0250 Oslo thenordicgroup.no. Nordic Multi Strategy

Nordic Capital Management AS Telefon: +47 21 95 12 70 Kundeservice.ncm@thenordicgroup.no N-0250 Oslo thenordicgroup.no. Nordic Multi Strategy Nordic Capital Management AS Telefon: +47 21 95 12 70 Grundingen 2 Kundeservice.ncm@thenordicgroup.no N-0250 Oslo thenordicgroup.no Nordic Multi Strategy Nordic Multi Strategy (NMS) Skapt for å bevare

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak. Verdipapirfondets navn m.v.

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak. Verdipapirfondets navn m.v. Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Norge

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Norge Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Norge Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger tas

Detaljer

Retningslinjer for utførelse av kundeordre. September 2007

Retningslinjer for utførelse av kundeordre. September 2007 Retningslinjer for utførelse av kundeordre September 2007 For SEB er Beste resultat mye mer enn et lovbestemt krav, det er en uunnværlig del av forretningsmodellen vår og en av hjørnesteinene i tjenestetilbudet

Detaljer

ChinaAMC China Opportunities Fund Klasse A Akkumulerende USD (ISIN: LU )

ChinaAMC China Opportunities Fund Klasse A Akkumulerende USD (ISIN: LU ) Nøkkelinformasjon for investorer Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette fondet for investorer. Det er ikke markedsføringsmateriell. Informasjonen er lovpålagt for åhjelpe deg til å forståtypen

Detaljer

Nordeas Retningslinjer for ordreutførelse

Nordeas Retningslinjer for ordreutførelse Nordeas Retningslinjer for ordreutførelse November 2014 Konsernsjefen i Nordea Bank AB (publ) har i Group Executive Management vedtatt disse Retningslinjene som sist ble oppdatert 17. november 2014. 1

Detaljer

MeldingsID: Innsendt dato: :01. Instrument: -

MeldingsID: Innsendt dato: :01. Instrument: - MeldingsID: 403051 Innsendt dato: 30.05.2016 08:01 UtstederID: Utsteder: Instrument: - Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: BANKN Bank Norwegian AS XOAM ANDRE MELDINGER Ja Nei

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BEGRENSNING AV INTERESSEKONFLIKTER

RETNINGSLINJER FOR BEGRENSNING AV INTERESSEKONFLIKTER RETNINGSLINJER FOR BEGRENSNING AV INTERESSEKONFLIKTER Apollo Markets AS driver virksomhet etter en forretningsmodell som har innebygget potensiale for interessekonflikter. Dette vil kunne oppstå enten

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Norge Pluss

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Norge Pluss Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Norge Pluss Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

Andelseiere bør merke seg at verken gebyrer eller kostnader er endret for noen av underfondene og/eller andelsklasser.

Andelseiere bør merke seg at verken gebyrer eller kostnader er endret for noen av underfondene og/eller andelsklasser. Allianz Global Investors Fund Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) Registrert kontor: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg R.C.S. Luxembourg B 71.182 Varsel til andelseiere Styret

Detaljer

Avtale om investeringsrådgivning mellom Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilalen ("Banken" eller "SEB") og ("Kunden") Land:

Avtale om investeringsrådgivning mellom Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilalen (Banken eller SEB) og (Kunden) Land: Rådgivningsavtale Avtale om investeringsrådgivning mellom Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilalen ("Banken" eller "SEB") og ("Kunden") Kunden Kundenavn: Tlf privat: Org. nr. / Personnummer

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet SKAGEN Vekst forvaltes av forvaltningsselskapet SKAGEN AS (SKAGEN). Fondet er godkjent i

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

Anbefalte vedtekter for verdipapirfond

Anbefalte vedtekter for verdipapirfond Bransjeanbefaling for medlemmene i Verdipapirfondenes forening Anbefalte vedtekter for verdipapirfond (Vedtatt av styret i Verdipapirfondenes forening 16. februar 2012. Revidert 4. mai og 12. september

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Rente+

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Rente+ Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Rente+ Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger

Detaljer

Avtale om Fondshandel på nett mellom Nordea Funds Ltd og Kunden Versjon 1.0.8

Avtale om Fondshandel på nett mellom Nordea Funds Ltd og Kunden Versjon 1.0.8 Avtale om Fondshandel på nett mellom Nordea Funds Ltd og Kunden Versjon 1.0.8 1.0 Generelt 1.1 Generelt om Nordea Funds Ltd Verdipapirfondene forvaltes av Nordea Funds Ltd. er et finsk selskap som er underlagt

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1.

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning...

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom Informasjonsskriv Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning... 4 3.2.

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

ETF-reglene - Opptaksregler og løpende forpliktelser for børshandlede fond

ETF-reglene - Opptaksregler og løpende forpliktelser for børshandlede fond ETF-reglene - Opptaksregler og løpende forpliktelser for børshandlede fond 1. GENERELT... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 BØRSHANDLEDE FOND... 2 1.3 FONDET OG FORVALTNINGSSELSKAPET... 2 1.4 VIRKEOMRÅDE... 2

Detaljer

LØPENDE FORPLIKTELSER...

LØPENDE FORPLIKTELSER... ETF-reglene (Opptaksregler og løpende forpliktelser) 1. GENERELT... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 BØRSHANDLEDE FOND... 2 1.3 FONDET OG FORVALTNINGSSELSKAPET... 2 1.4 VIRKEOMRÅDE... 2 2. OPPTAKSVILKÅR... 3

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet TrendEn

Vedtekter for verdipapirfondet TrendEn Vedtekter for verdipapirfondet TrendEn 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet TrendEn er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

1 FORSLAG TIL LOV OM ENDRINGER I LOV 12. JUNI 1981 NR. 52 OM VERDIPAPIRFOND MV 1.

1 FORSLAG TIL LOV OM ENDRINGER I LOV 12. JUNI 1981 NR. 52 OM VERDIPAPIRFOND MV 1. 1 FORSLAG TIL LOV OM ENDRINGER I LOV 12. JUNI 1981 NR. 52 OM VERDIPAPIRFOND MV 1. I lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond gjøres følgende endringer: 1-2 ny nr. 7 skal lyde: I Spesialfond: Verdipapirfond

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

Fusjon mellom LHV Persian Gulf Fund og SEF - LHV Persian Gulf Fund

Fusjon mellom LHV Persian Gulf Fund og SEF - LHV Persian Gulf Fund Fusjon mellom LHV Persian Gulf Fund og SEF - LHV Persian Gulf Fund 18. februar 2015 gav Finanstilsynet i Estland (Finanstilsynet) tillatelse til fusjon av LHV Persian Gulf Fund (det overdragende fondet)

Detaljer

SAMMENDRAG AV HOVEDPRINSIPPENE

SAMMENDRAG AV HOVEDPRINSIPPENE SAMMENDRAG AV HOVEDPRINSIPPENE Dette sammendraget skal tolkes som en introduksjon til dette Prospektet, og en eventuell beslutning om å investere i RAAM EUROPE bør baseres på en vurdering av Prospektet

Detaljer

Ytterligere informasjon om investeringstjenester Investeringstjenester DEGIRO

Ytterligere informasjon om investeringstjenester Investeringstjenester DEGIRO Ytterligere informasjon om investeringstjenester Investeringstjenester DEGIRO Innledning I "Ytterligere informasjon om investeringstjenester" gjengir DEGIRO detaljene for de kontraktmessige avtalene som

Detaljer

Ytterligere Investeringsinformasjon. Investeringstjenester

Ytterligere Investeringsinformasjon. Investeringstjenester Ytterligere Investeringsinformasjon Investeringstjenester Introduksjon I Ytterligere Investeringsinformasjon gjengir DEGIRO detaljene for de kontraktmessige avtalene som DEGIRO har gjort med deg i Kundeavtalen

Detaljer

StorAksjekvelden Oslo

StorAksjekvelden Oslo StorAksjekvelden Oslo Erik Roland Head of Equity & Fixed Income Advice Savings & Wealth Offering, Nordea Slik gikk det med fjorårets anbefalinger Wilh.Wilhelmsen ASA (WWASA) Sterk kjøp/nok 63 Begrenset

Detaljer

TILBUD OM KJØP AV INNTIL 1 470 500 AKSJER I EIENDOMSSPAR AS

TILBUD OM KJØP AV INNTIL 1 470 500 AKSJER I EIENDOMSSPAR AS TILBUD OM KJØP AV INNTIL 1 470 500 AKSJER I EIENDOMSSPAR AS FREMSATT AV EIENDOMSSPAR AS TILBUDSPRIS NOK 170 PER AKSJE BETALT KONTANT AKSEPTFRIST TILBUDET MÅ AKSEPTERES INNEN MANDAG 10. MARS 2014 KLOKKEN

Detaljer

Global Private Equity II AS

Global Private Equity II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity II AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN OPPMERKSOMHET UMIDDELBART. HVIS DU ER I TVIL, BØR DU SØKE RÅD FRA EN PROFESJONELL RÅDGIVER.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN OPPMERKSOMHET UMIDDELBART. HVIS DU ER I TVIL, BØR DU SØKE RÅD FRA EN PROFESJONELL RÅDGIVER. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN OPPMERKSOMHET UMIDDELBART. HVIS DU ER I TVIL, BØR DU SØKE RÅD FRA EN PROFESJONELL RÅDGIVER. Styrets medlemmer påtar seg ansvar for nøyaktigheten av innholdet i

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Realkapital European Opportunity Invest AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Realkapital European Opportunity Invest AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Realkapital European Opportunity Invest AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen...

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV EIERSTYRING INKLUSIV BRUK AV STEMMERETT

RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV EIERSTYRING INKLUSIV BRUK AV STEMMERETT BAKGRUNN RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV EIERSTYRING INKLUSIV BRUK AV STEMMERETT SKAGEN AS (SKAGEN) er et forvaltningsselskap for verdipapirfond og forvalter SKAGEN fondene. Gjennom sine investeringer blir

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du rådføre deg med aksjemegler, advokat, regnskapsfører eller en annen profesjonell

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2 Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet SKAGEN m 2 forvaltes av forvaltningsselskapet SKAGEN AS. Fondet er godkjent i Norge og reguleres

Detaljer

Innkalling til andelseiermøte vedtektsendringer

Innkalling til andelseiermøte vedtektsendringer Innkalling til andelseiermøte vedtektsendringer Som andelseier i verdipapirfondet ODIN Emerging Markets mottar du denne informasjonen om planlagte vedtektsendringer. Hensikten med vedtektsendringene er

Detaljer

INNHOLD. Investeringsprofil Aksjer 4. Investeringsprofil Renter 5. Vekterfond Trygg 6. Vekterfond Balansert 7. Vekterfond Offensiv 8

INNHOLD. Investeringsprofil Aksjer 4. Investeringsprofil Renter 5. Vekterfond Trygg 6. Vekterfond Balansert 7. Vekterfond Offensiv 8 halvårsrapport 2010 INNHOLD Investeringsprofil Aksjer 4 Investeringsprofil Renter 5 Vekterfond Trygg 6 Vekterfond Balansert 7 Vekterfond Offensiv 8 Vekterfond Aksjer I 10 Vekterfond Aksjer II 11 DANSKE

Detaljer

20. mai 2014. Flytende rente Landkreditt Bank AS ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsningsrett for Utsteder

20. mai 2014. Flytende rente Landkreditt Bank AS ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsningsrett for Utsteder 1 20. mai 2014 Flytende rente Landkreditt Bank AS ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsningsrett for Utsteder ISIN: NO 0010712417 Utsteder: Type lån: Landkreditt Bank

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 29. august 2011 kl på Sjølyst Plass 2 i Oslo

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 29. august 2011 kl på Sjølyst Plass 2 i Oslo INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA 29. august 2011 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Spectrum ASA (Selskapet),

Detaljer

Påmeldingsår aksjeplan for ansatte

Påmeldingsår aksjeplan for ansatte Påmeldingsår 2018 aksjeplan for ansatte eie en andel i vår fremtid 2 Aksjeplanen for Ansatte gir deg muligheten til å kjøpe Wood-aksjer hvor selskapet belønner deg med en match. For hver tre aksjer du

Detaljer

Akkumulerende (ikke-utdelende) andelsklasse (NOK) Minste førsteinnskudd 25 000 NOK, kun fast forvaltningsavgift

Akkumulerende (ikke-utdelende) andelsklasse (NOK) Minste førsteinnskudd 25 000 NOK, kun fast forvaltningsavgift Fronteer Harvest Fondsbestemmelser 1 Fondets navn og rettslige stilling Fondets navn er Fronteer Harvest, heretter kalt fondet. Fondet er et verdipapirfond i henhold til den svenske verdipapirfondloven

Detaljer

Informasjonsplikt før investering i et alternativt investeringsfond

Informasjonsplikt før investering i et alternativt investeringsfond Informasjonsplikt før investering i et alternativt investeringsfond Lov av 10 juni 2014 om forvaltning av alternative investeringsfond angir spesifikke krav til opplysninger som skal presenteres til kunden

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på. Hotel Continental, Oslo

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på. Hotel Continental, Oslo Til aksjonærene i Storm Real Estate ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på Hotel Continental, Oslo Torsdag den 10. mai 2012,

Detaljer

VEDTEKTER FOR FORTE PENGEMARKED. Verdipapirfondets navn m.v.

VEDTEKTER FOR FORTE PENGEMARKED. Verdipapirfondets navn m.v. VEDTEKTER FOR FORTE PENGEMARKED 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Forte Pengemarked er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

ETISKE NORMER FOR BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS. (Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund)

ETISKE NORMER FOR BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS. (Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund) ETISKE NORMER FOR BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS (Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund) 1 Formål De etiske normene har som formål å bidra til at rådgivning og omsetning av finansielle

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Templeton Emerging Markets

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Templeton Emerging Markets Vedtekter for et ODIN Templeton Emerging Markets 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Templeton Emerging Markets er en selvstendig formuesmasse oppstått ved innskudd fra en ubestemt krets

Detaljer

AXA Rosenberg Equity Alpha Trust

AXA Rosenberg Equity Alpha Trust AXA Rosenberg Equity Alpha Trust Forenklet Prospekt 7. juni 2011 Axa Rosenberg Equity Alpha Trust ("Fondet") er strukturert som et åpent verdipapirfond ("unit trust") og ble godkjent 17. september 1999

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Global II

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Global II Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Global II 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Global II er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

TERM SHEET. 28. mai 2014

TERM SHEET. 28. mai 2014 1 TERM SHEET 28. mai 2014 Flytende rente Haugesund Sparebank ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsingsrett for Utsteder ISIN: Utsteder: Type lån: NO0010712847 Haugesund

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i BW Offshore Limited

Fortrinnsrettsemisjon i BW Offshore Limited Fortrinnsrettsemisjon i BW Offshore Limited Viktig informasjon om tegningsretter og fremgangsmåte ved tegning Tegningsretter som ikke benyttes til tegning av nye aksjer innen utløpet av tegningsperioden

Detaljer

Nordeas policy for ordreutførelse

Nordeas policy for ordreutførelse Nordeas policy for ordreutførelse Januar 2017 Konsernsjefen i Nordea Bank AB (publ) og Chief Executive Officer (CEO) i Group Executive Management har vedtatt denne policyen for ordreutførelse som sist

Detaljer

TERM SHEET. 27. november ,40% OBOS BBL åpent obligasjonslån ( Obligasjonene ) 100 % av Pålydende. 100 % av Pålydende. 4,40% p.a.

TERM SHEET. 27. november ,40% OBOS BBL åpent obligasjonslån ( Obligasjonene ) 100 % av Pålydende. 100 % av Pålydende. 4,40% p.a. 1 TERM SHEET 27. november 2013 4,40% OBOS BBL åpent obligasjonslån ( Obligasjonene ) ISIN: NO 001 0697519 Utsteder: Type lån: OBOS BBL (tidligere Oslo Bolig- og Sparelag) Åpent obligasjonslån med fast

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Kombi

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Kombi Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Kombi 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Kombi er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du rådføre deg med aksjemegler, advokat, regnskapsfører eller annen profesjonell rådgiver.

Detaljer

Vilkår for Debiterte Penger DEGIRO

Vilkår for Debiterte Penger DEGIRO Vilkår for Debiterte Penger DEGIRO Innhold Vilkår for Debiterte Penger... 3 Artikkel 1. Definisjoner... 3 Artikkel 2. Kontraktsforhold... 3 Artikkel 3. Debiterte Penger... 3 Artikkel 4. Execution Only...

Detaljer

OSLO BØRS FORRETNINGSVILKÅR FOR EXCHANGE TRADED FUNDS (ETF)

OSLO BØRS FORRETNINGSVILKÅR FOR EXCHANGE TRADED FUNDS (ETF) OSLO BØRS FORRETNINGSVILKÅR FOR EXCHANGE TRADED FUNDS (ETF) Fastsatt av styret i Oslo Børs ASA den xxxxx 2003 med hjemmel i børsloven 5-1 tredje ledd. 1. Virkeområde Disse regler og forretningsvilkår gjelder

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

PARVEST AGRICULTURE (USD)

PARVEST AGRICULTURE (USD) Underfond i SICAV-selskapet PARVEST, et investeringsselskap med variabel kapital PARVEST Agriculture (USD) ble lansert den 2. april 2008. Forenklet prospekt NOVEMBER 2009 Dette forenklede prospektet inneholder

Detaljer

PARVEST EURO CORPORATE BOND

PARVEST EURO CORPORATE BOND Underfond i SICAV-selskapet PARVEST, et investeringsselskap med variabel kapital Forenklet prospekt NOVEMBER 2009 Dette forenklede prospektet inneholder generelle opplysninger om PARVEST (SICAV-selskapet)

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding II AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding II AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Etatbygg Holding II AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning...

Detaljer

Retningslinjer for utføring av kundeordrer for CFD

Retningslinjer for utføring av kundeordrer for CFD CMC MARKETS UK PLC Retningslinjer for utføring av kundeordrer for CFD Januar 2015 Registrert i England. Organisasjonsnr. 02448409 Godkjent og regulert av Financial Conduct Authority i England Registreringsnr.

Detaljer

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. April 2012

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. April 2012 Månedsrapport Selecta Ltd. og Multi Strategy Ltd. April 2012 Selecta Ltd. faktaark 2 Multi Strategy Ltd. faktaark 3 Verdijustert egenkapital per andelsklasse 4 Definisjoner 5 Selecta Ltd. April 2012 VEK

Detaljer

JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA

JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA Nedenfor følger et sammendrag av enkelte norske juridiske problemstillinger i tilknytning til eie av aksjer i Hafslund ASA (nedenfor betegnet som

Detaljer

ARGO PROAKTIV PLC et paraplyfond med separat ansvar mellom underfondene. Forenklet Prospekt. 15 Januar 2010

ARGO PROAKTIV PLC et paraplyfond med separat ansvar mellom underfondene. Forenklet Prospekt. 15 Januar 2010 ARGO PROAKTIV PLC et paraplyfond med separat ansvar mellom underfondene Forenklet Prospekt 15 Januar 2010 Dette forenklede Prospektet inneholder nøkkelinformasjon om Argo Proaktiv Plc ("Selskapet"), som

Detaljer

Ofte stilte spørsmål Aksjonærer i Norge

Ofte stilte spørsmål Aksjonærer i Norge Ofte stilte spørsmål Aksjonærer i Norge Ansvarsfraskrivelse: Informasjonen i dette dokumentet beskriver hovedtrekkene i Statoils utbytteaksjeprogram på en kortfattet måte med bruk av vanlige ord. For en

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Finland II

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Finland II Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Finland II 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Finland II er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER OG VILKÅR FOR VARER/TJENESTER HOS LEVERANDØRER SOM IKKE HAR EN EKSISTERENDE AVTALE MED McDONALD S

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER OG VILKÅR FOR VARER/TJENESTER HOS LEVERANDØRER SOM IKKE HAR EN EKSISTERENDE AVTALE MED McDONALD S STANDARD INNKJØPSBETINGELSER OG VILKÅR FOR VARER/TJENESTER HOS LEVERANDØRER SOM IKKE HAR EN EKSISTERENDE AVTALE MED McDONALD S 1. Styrende effekt av innkjøpsbetingelser/definisjoner. (a) Følgende innkjøpsbetingelser,

Detaljer

NOR/306R T OJ L 247/06, p. 3-8

NOR/306R T OJ L 247/06, p. 3-8 NOR/306R1329.00T OJ L 247/06, p. 3-8 Commission Regulation (EC) No 1329/2006 of 8 September 2006 amending Regulation (EC) No 1725/2003 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Norden

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Norden Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Norden 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Norden er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS

ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS Anbefalingen er fastsatt av styret i Norges Fondsmeglerforbund 22. desember 2008. ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS 1 Innledning

Detaljer

Ytterligere informasjon om investeringstjenester Selskapshendelser DEGIRO

Ytterligere informasjon om investeringstjenester Selskapshendelser DEGIRO Ytterligere informasjon om investeringstjenester Selskapshendelser DEGIRO Introduksjon I Ytterligere informasjon om investeringstjenester gir DEGIRO detaljer om de kontraktsmessige avtaler de har inngått

Detaljer

Prisliste verdipapirfond i Danske Bank

Prisliste verdipapirfond i Danske Bank Prisliste verdipapirfond i Danske Bank Forklaringer: Løpende kostnad: Kostnad i hovedsak knyttet til forvaltning av fondet. Belastes daglig og er inkludert i fondets kurs (NAV) Returprovisjon: Løpende

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet

Vedtekter for verdipapirfondet Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Sverige II 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Sverige II er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer