UNGDOMS- POLITISK PROG RAM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UNGDOMS- POLITISK PROG RAM"

Transkript

1 ~ji~1~

2 harvært preget av både kon solidering, forandring og ekspan sjon for LNU. De største forandrin gene harvært knyttet til vårt Interna sjonale samarbeid og omveltninge ne I øst-europa. Den største ekspansjonen har LNU hatt i det nasjonale arbeidet i Styret har siktet mot å styrke LNU som lagforening for de frivilli ge barne- og ungdomsorganisasjo nene. I første rekke har aktivitetene vært knyttet til den såkalte organi sasjonskampanjen, som ikke har vært noen kampanje, men et knippe tiltak for å minne nøkkelpersoner I det norskesamfunnetomverdien av det frivillige barne- og ungdomsar beidet. Ellers harfagforeningsarbei det vært knyttet til ungdomspostene på statsbudsjettet, samarbeid med Kulturdepartementet om lederutvik ling og ungdomsforskning, permi sjonfraskole og arbeidforlederopp gaver i organisasjonene m.m. Samlet sett vurderer vi det slik at det frivillige barne- og ungdomsar beideterpå offensiven. Medlemstal let i organisasjonene er på vei opp over igjen, mange av organisasjone ne er i gang med prosjekterfor utvik ling, fornyelse og profilering, og vi har inntrykk av at stadig flere har blitt oppmerksomme på og understreker hvilken verdi organisasjonene ut gjør. Sentralt hardettegittseg utslag i en pen økning i bevilgningene på statsbudsjettet for Når det derimot gjelderstøtten til lokalt orga nisasjonsarbeid, er utviklinga svært negativ i mange kommuner. Ned skjæring både i støtten til frivillige organisasjoner, fritidsklubber og oppsøkende ungdomstiltak i mange kommuner rammer ungdomsmiljøet på en svært negativ måte. Den enstemmige oppslutninga om forslaget til Ungdomspolitisk program på årets representant skapsmøte var et svært viktig steg framover for LNU-samarbeidet. For første gang kunne LNU-organisa sjonene enes om et ungdomspolitisk samarbeid pået bredt felt: Bolig, utdanning, arbeid, fritid, demokrati, sosiale problemer rn.m. Vi tolker dette også som et uttrykkfor økende vilje hos barne- og ungdomsorgani sasjonene til å være et talerør for større grupper av barn og ungdom enn bare. sine egne medlemmer. I oppfølging av det ungdomspolltiske programmet har styret lagt spesiell vekt på lagforeningsoppgavene. Oppfølging av saker innenfor felter som bolig, utdanning, arbeid osv. har i større grad blitt opp til den enkelte medlemsorganisasjon. Samtidig som en har oppnådd enighet om et bredt spekter av ung domspolitiske saker, har styret vært opptatt av å definere grensene for hvilke saker som hører hjemme i LNU-samarbeidet. Dette er en bal ansegang som stadig må diskuteres både i LNU og mellom medlemsor ganisasjonene forå sikre at LNU blir et tjenlig redskap for bredden av organisasjoner, ikke bare noen få spesielt interesserte. Erfaringene med årets variant av representantskapsmøtet, Barn e- og ungdomstinget, var så gode at LNU ønsker å bygge ut dette videre som et debattforum for barne- og ung domspolitikk har snudd opp-ned på alle premisser for internasjonalt ung domssamarbeid gjennom de store omveltningene iøst-europa. Første del av året bar på den ene side preg av tøvær på det storpolitiske planet og mulighetene for ny og åpnere kontakt med ungdom i øst-europa. På den annen side harvåre motpar ter i flere øst-europeiske land vært preget av usikkerhet om sin framtidi ge rolle. Dette har ført til nøling overfor forpliktende samarbeid i løpet av Enkelte samarbeids prosjekter harviderf or måttet avlyse eller utsette. Hva som blir det endelige resulta tet av de dramatiske omveltningene i øst-europa mot slutten av året, vet vi ikke. Men det er uten videre klart at de fleste landene nå må bygge opp helt nye ungdomsstrukturer og at LNU og andre vestlige organisa sjoner må bygge opp igjen samar beidet fra bunnen av. Ide fleste østeuropeiske land ser vi starten på en organisasjonsflora som vi kjenner det fra vårt eget land, inkludert et bredt ungdomspolitisk samarbeid i et nasjonalt ungdomsråd. De lande ne som harkommet lengst på denne veien har allerede ytret ønske om et utvidet samarbeid med LNU og andre ungdomsråd innenfor områ det ungdom og demokrati. Å møte denne utviklinga blir en hovedutfor dring for LNU På dette punk tet samarbeider vi nært med våre nordiske kolleger og CENYC, det europeiske ungdomsrådet. Ungdom og demokrati har i løpet av 1989 utviklet seg til å bli den mest dekkende overskrift på LNUs inter nasjonale samarbeid. Dette gjelder i forholdet til øst-europa, som allere de nevnt, men også i samarbeidet med SADCC-regionen, Mellom- Amerika og det sørlige Latin-Ameri ka. Etter en full gjennomgang og revurdering av LNUs arbeid på inter nasjonal sektor og u-landssekto ren, har styret vedtatt å prioritere områ det ungdom og demokrati i alle in ternasjonale kontakter. Europadebatt er en annen fellesnevner for LNUs ulike arbeidsområ der Vi ermidt inne len periode for omdefinering av rollene som f.eks. Norden, Europarådet og

3 Rammeverket for det All-Europeis ke Student- og Ungdomssamarbei det skal spille i europeisk sammen heng. Videre har 1989 åpnet mulig heten for at CENYC virkelig kan bli et europeisk ungdomsråd i nærmeste framtid, med medlemmer både fra øst og vest. LNU han 1989 hatt et ut redningsarbeid gående for å kartleg ge norsk ungdoms muligheter for å delta i europeiske utvekslingspro grammer. Styret og sekretariatet har også I 1989 lagt vekt på å utvikle positive samarbeidsforhold til medlemsor ganisasjonene, andre organerog in stitusjoner, samt til Storting og sty ringsverk. Målet er at LNU alltid skal oppfattes som et seriøst serviceor gan og en pålitelig og trivelig samar beidspartner. Videre arbeides det med åøke vår innsikt i og kunnskap om barne-og ungdomspolitiske spørsmål. I utvik ling av LNU på disse feltene ervi helt avhengig av konstwktive tilbakemeldinger fra medlemsorganisas jonene og andre samarbeidspartne re. økonomisk har LNU hatt et rolig år. Stram styring har fortsatt vært nødvendig for å få råd til alle de høyest prioriterte aktivitetene. Ad ministrasjonen har vært holdt på samme nivå som foregående år, og en har lagt vekt på å finne rimelige løsninger ved gjennomføring av ak tiviteter. Årsregnskapet viser stor grad av samsvar med budsjettet. Styret og sekretariatet vil f~ takke medlemsorganisasjonene og alle andre samarbeicispartnere for et konstruktivt og nyttig samarbeid i I arbeldsramrna for nasjonal sek tor 1989 varfølgende felt hovedprio ritert: - Frivillig barne- og ungdomsarbeid. Gjennomføring av en organisa sjonskampanje med søkelys på arbeidsforhold, ledersituasjon og ideologi. - Ungdom og fritidspolitikk. Markering og synliggjøring av Ung domspolitisk program. - Samliv, seksualitet og HIV/AIDS. Om organisasjonenes rolle i et omsorgsperspektiv. - Disse prioriteringene har lagt grunnlaget for et arbeidsår sterkt prega av politisk arbeid på sektoren, både internt og eksternt. Ungdomspolitisk program, som ble vedtatt i april, har vært utgangs punkt foren lang rekke utspill i løpet av året, både om organisasjonenes arbeidsvilkår og ungdomspolitikk mer generelt. Med en jevn, langsiktig og målret ta innsats har 1989 gitt resultater i form av økt kunnskap og bevisthet om verdien og kraften som ligger i det frivillige engasjementet av barn og unge. Utfordringeneframoverblir å knytte denne bevisstheten til en sterkere markering av den enkelte organisasjons ideologi, målsetting og verdiformidling. Arbeidsåret 1989 har i stor grad bygget opp under forståelsen av at LNU haren viktig rolle som fagforen ing for barn og unge. UNGDOMS- POLITISK PROG RAM Etter flere års arbeid, i nærdialog mellom medlemsorganisasjonene og LNU, ble ungdomspolitisk pro ) 3

4 4 gram vedtatt på Barne- og Ung domstinget Programmet bely ser viktige sider ved barn og unges virkelighet, og gir uttrykk for en vilje i bame- og ungdomsorganisasjone ne til å ta stilling til ting som angår større grupper enn bàre sine egne medlemmer. Med 60 organisasjoner i ryggen, blir programmet et betydelig uttrykk for hva norske barn og ungdom mener og vil, I løpet av året har det fungert som ei rettesnori.lnus dag lige arbeid, og vært utgangspunktet for politisk markering i viktige barne og ungdomsspørsmål. BARNE-OG UNGDbMS TINGET Som en del av LNUs represen tantskapsmøte april 1989, ble Bame- og Ungdomstinget arran gért på Håndverkeren i Oslo. Arran gementet var åpent for alle, og for målet var å diskutere generelle bar ne-og ungdomspolitiske spørsmål. I tillegg til en ungdomspolitisk debatt, ble fire temaer spesielt tatt opp i egne seminarer: På seminaret om Organisasjons livet - et fargeløst felleskap? var bekjemping av rasisme og spesielt hvorfor vi har såfå innvandrere med I norske barne- og ungdomsorgani sasjoner, sentrale problemstillinger. Seminaret om Omsorg smitter ikke tok opp ungdommens forhold til HIV/AIDS0g hva organisasjonene kan gjøre for å motarbeidespred nirig av viruset sa vel som fordom mer, utstøting og myter... Kirke og undervisningsminister Mary Kvidal in,ileçiet på seminare om Heldagsslolen - trussel eller. mulighet?, og etterpå var det disku sjon om heldagsskolen ogbarne- og ungdomsorganisasjonenes eventù elle deltakelse. Når media prioriterer forsøkte å kartlegge dekningen av bame- og ungdomssaker i massemedia. Se minardeltakerne fikk også mulighe ter til å diskutere med representan ter fra presse/nrk om bakgrunnen for deres prioriteringer. For ca. 150 tilhørere innledet kul turminister Hallvard Bakke til debàtt om mål og virkemidler i barne- og ungdomspolitikken. Detvaren nyttig anledning for organisasjonene til å spille inn saker til sin ungdomsmi nister, og seminarene var et godt utgangspunkt for diskusjonen etter på. STATS BUDSJETTET I forberedelsesprosessen for statsbudsjettet 1990 spilte LNU inn forslag på følgende tema: Støtten til barne- og ungdomsor ganisasjonene, fordeling av Lotto overskuddet, prosjekterom ungdom og massemedia, lederutvikling i barne- og ungdomsorganisasjone ne, forskning om ungdom og fritid, Det europeiske ungdomsfondet. Det er hyggelig å kunne meide om at vi fikk gjennomslag på spesielt to punkter: En betydelig realekning I grunnstøtten til organisasjonene og satsing på lederutviklirigstiltak. Etter at forslaget til revidert statsbudsjett fra den nye regjeringen var klart, engasjerte LNU seg for en økning av voksenopplæringsmidle ne sammen med en rekke andre organisasjoner, men uten resultat. Heller ikke en økning i støtten til u landsinformasjonen var det mulig å få til denne gangen. Av andre saker vi tok opp var støtten til LFK, til ungdomsforskning og til lokale kul turbygg. ORGANI SASJONS KAMPANJEN LNUstartai 1989en kampanjefor å øke barne- og ungdomsorganisa sjonenes status i samfunnet. Arbei det med organ isasjonskampanjen varen naturlig oppfølging av organi sasjonsundersøkelsen og Ung domspolitisk program. Dette er egentlig ingen kampanje i vanlig forstand, men derimot en prosess og arbeidsmetode. Målet er å rette oppmerksomhe ten mot organisasjonenes rolle og arbeidsvilkår i samfunnet. Organi sasjonskampanjen prøveråsynligg jøre verdien av arbeidet til de frivilli ge barne- og ungdomsorganisasjo nene lokalt, regionalt og sentralt, og samtidig fokusere på organisasjo nenes rammebetingelser og utvik lingsmuligheter. Viktig for organisa sjonenes liv er blant annet økono miske rammer, lederrekruttering, muligheter til å ta fri fra skole og arbeid, egnede lokaler til aktivltete ne, og ikke minst statusen til arbei det som utføres. Det ble laget en generell informasjonsbrosjyre som fokuserte på verdien av det frivillige barne- og ungdomsarbeidet: Nor ges billigste arbeidskraft?. I tillegg ble det distribuert en brosjyre med argumenterogtipsforde som deltar i kampanjen. På tross av et grundig forarbeid, er det allikevel varierende hvordan tanken og inititativet i orga nisasjonskampanjen er fulgt opp. Materialet er spredd til samtlige kommuner og fylkesting, ungdomsog videregående skoler, politiske partier sentralt, stortingsrepresent anténe ettervalget høsten 1989, alle organisasjonene i àrbeidslivet, tidli gere tillitsvalgte i LNU og andre enkeltpersoner. I tillegg har vi tatt kontakt med aktuelle departementer i spesielle saker. Av konkrete resul tat kan vi ta med arbeid med permi sjonsreglementet i videregående skole for å drive frivillig arbeid, hel dagsskoleutvalget, sitt arbeid og or ganisasjonsutviklingsprosjektet I 4H, NBU og NU. KURS OG SKOLERINGS TILBUD LNU har dette året satt i gang en omfattende diskusjon omkring hva slags kurs- og skoleringstilbud det er ønskelig/forventet at vi tilbyr med lemsorganisasjonene framover (enten som arrangorellerformidler). Konklusjonen er blitt at LNU ikke ønsker å arrangere kurs som natur lig hører hjemme i organisasjonene, men vil være et supplement i skole ring av organisasjonenes topplede re påfelterderorganisasjonene ikke lager egne tilbud. Topplederkurs ble gjennomført desember med 15 deltakere. Ansvarlig for faglig innhold var J. Heitmann. I tillegg er det blitt nedsatt en arbeidsgruppe for å planlegge topplederutdanning i internasjonale spørsmål. LEDER- UTVIKLING I regjeringens langtidsprogram er lederutvikling og ledertre ning trukket fram som særlig priori terte satsingsområder i arbeidet for å støtte de frivillige barne- og ung domsorganisasjonene. LNU har i Kulturdepartementet fått gjennom slag for at ledersituasjonen i organi sasjonene skal vies spesiell opp merksomhet. Departementet har forpliktet seg til å gå inn i et lederpro sjekt med både politisk tyngde og økonomiske ressurser - og LNU har forpliktet seg til å prioritere lederut vikling og tilrettelegging av prosjek tetfor utvikling og resultater i organi sasjonene. For LNU har det vært et viktig poeng å presisere at for å kunne gjøre noe effektivt med lederutvik ling må det være snakk om en an svars- og arbeidsdeling: En deling

5 mellom LNU og departementet, mellom LNU og medlemsorganisa sjonene og mellom de ulike nivåene i organisasjonene. Konkret har arbeidet høsten 1989 først og fremst bestått i en kartleg ging av situasjonen og hvilke behov og ønsker organisasjonene har. Dette er gjort ved idådugnader, hø ringsundersøkelser i organisasjoner og bearbeiding av allerede eksiste rende materiale om lederrekrutte ring/ledertrening/ lederutvikling (bl.a. organisasjonsundersøkelsen Ein god nr. 2 ). Et omfattende notat ble utarbeidet og var grunnlaget for en større diskusjon på årets Hade landskonferanse. Oppsummering fra Kulturdepartementet og LNU om tanker, ideer og planer så langt samles i en Handlingsplan for lederutvikling som presenteres i SAMLIV, KJÆRLIGHET OG HIV/AIDS Organisasjonene må få drive ar beidet mot HIV/AIDS ut fra sitt eget ideologiske grunnlag og med tiltak som passer for sine egne målgrup per. Det erviktig åbevare den orga nisasjonsmessige bredden i HIV/ AIDS-engasjementet framfor å for søke å utvikle enkelte store tiltak som skal nå alle grupper. Dette har vært ledetråden for LNUs engasjement i HIV/AIDS spørsmålet, både i diskusjonene omkring Ungdomskulturkampanjen mot AIDS (Beat it) og samarbeidet i Landsforeningen mot AIDS (LMA). Materiellet både fra kampanjen og LMA har blitt disktnbuert til med lemsorganisasjonene, og LNU har fungert som rådgiver i planlegging av tiltak overfor ungdom. LNU var i en viss grad med i gjennomføring av Ungdomskulturkampanjen, men i det alt vesentlige var det direkte kontakt mellom Kulturdepartemen tet, organisasjoner og kommuner. LNU deltok i planlegging og gjenn omføring av et eget seminar om ungdom og AIDS under Helsedirek toratets HIV/AIDS-konferanse i Os lo høsten Videre deltok vi i gjennomføringen av en tilsvarende konferanse i Trondheim. Høsten 1989 oppstod en intens debatt, spesielt i de kristne organisasjone ne, omkring avisa Ting skjer som LMA ga ut. Debatten ble imidlertid ikke ført gjennom LNU. Avisa ble forøvrig også distribuert fra LNU som et tilbud til medlemsorganisa sjonene. OL 1994 Høsten 1989 ble det nedsatt et ut valg for å utrede LNU og medlems organisasjonenes forhold til Ol på Lillehammer i 1994, samt hvilke virk ninger arrangementet kan få for barnm og unges oppvekstvilkår. På grunnlag av utvalgets innstil ling trakk LNU s styre følgende kon klusjoner: - LNU s hovedrolle i OL-arbeidet blir å ta aktivt del I den barne- og ung domspolitiske debatten rundt OL, - Nasjonalt utvalg/lnu-styret får ansvar for å fortsette den politiske diskusjonen, - LNU ønsker ikke å gå inn i noen form for jobbformidling eller aktiv formidling av kulturgrupper. HELDAGS SKOLEN Som en oppfølging av represen tantskapets vedtak har LNU i 1989 engasjert seg i arbeidet med en eventuell utvidelse av skoledagen og spesielt på hvilken måte frivillige organisasjoner kan kobles opp mot slik virksomhet. Det ble nedsatt et utvalg med re presentanter fra medlemsorganisa sjonene som harutredetforutsetnin gene for et samarbeid om heldags skolen mellom det offentlige og frivil lige organisasjoner. Utvalget arbei det med ulike problemstillinger høs ten 1989, og vil leggefram sin innstil ling i februar SAMARBEID MED UTLEN DINGSDIREK TO RATET Ungdomspolitisk program slår fast at innvandrer- og flyktningeung dom i liten g rad deltar i frivillig barne og ungdomsarbeid. Programmet slår også fast at det er et mål for or ganisasjonene å styrke kontakten med denne gruppa. Fra LNUs side har vi ment at det er behov både for økt kunnskap, bearbeiding av hold ninger på begge sider, hjelp til å utvikle metode og ferdigheter i tverr kulturell kommunikasjon. Dette er bakgrunnen foret samar beid med informasjonsavdelingen i Utlendingsdirektoratet (UDI), som ble innledet I Vi har hatt flere møter og en løpende dialog for å finne fram til tjenlige stimuleringstil tak og finne en form påsamarbeidet. Tilrettelegging av rammevilkår iform av støtteordninger har også vært diskutert. De første tiltakene vil bli realisert våren UNGDOMS- FORSKNING NAVF startet i 1989 et 5-årig pro gramforungdomsforskning. LNUer representert i programstyret. Be vilgningene til programmet over statsbudsjettet, er en klar bekreftel se på at kunnskap om ungdom er viktig forsamfunnet. LNU trenger på sin side fakta og kunnskap om ung dom for å kunne være et oppdatert talerørfornorskungdom, ogforbest mulig å være i stand til å ivareta med lemsorganisasjonenes interesser. Forskningsprog rammet erforelø pig oppdelt i fire store delområder: Ungdom og levevilkår - Psykisk ut vikling og personlighetsdanning - Ungdomskulturer - Kvalifikasjon og læring. LNU arbeidet i 1989 for å få til et forskningsprosjekt innenfor rammene av programmet om barn, ungdom og fritidsvaner. Her håpet vi bl.a. å få kartlagt hvordan ungdom disponerer sin fritid og hvorfor de prioriterer som de gjør. KONTAKTEN MED ORGANI SASJONENE I løpet av året ble det arrangert to orienteringsmøter og ett kontaktmøte mellom LNU og medlemsorga nisasjonene. Orienteringsmøtene kalles 180 minutter med LNU, og sikter mot å gi nye ansatte og tillits valgte i medlemsorganisasjonene en grunnleggende opplæring om LNU, ungdomsarbeid på nasjonalt) nordisk/internasjonalt plan, om ar beidsdeling på barne-og ungdomssektoren, og om hvordan LNUgene relt kan være et serviceorgan for or ganisasjonene. Oppsiutningen om disse møtene har vært stor, og dekkertydeligvis et informasjonsbe hav. På slutten av året ble det arrangert et kontaktmøte som en slags forbe redelse til Kontaktmøtet tok spesielt opp LNUs mediasatsing i 1990, og hva vi kan og børgjøre Ifor hold til dette temaet. Utover disse møtene er den må nedlige medlemsutsendinga LNU nytt det fremste kommunikasjons middelet mellom LNU og medlems organisasjonene, i tillegg til den personlige, uformelle kontakten til enkeltpersoner i organisasjonene. 5

6 6 KONTAKTEN MED BARNE OG UNGDOMS RÅDA På BUR-seminaret i 1988 ble det oppnevnt ei arbeidsgruppe som skulle utvikle kontakten mellom LNU og BURa, og som skulle være et bindeledd mellom de ulike barne- og ungdomsråda. Denne arbeidsgrup pa harfungert i hele 1989 og planla bl.a. BUR-seminaret. Dårlig økono mi gjorde at det ble liten geografisk spredning på medlemmene i grup pa. Dermed tungerte den dessverre ikke som ettalerørog koordinenngs organ mellom BURa i så stor grad som en hadde tenkt. Tilskudd fra Kulturdepartementet vil sannsynlig vis bedre dette i Det ble valgt nytt AU på BUR-konteransen i Hor ten, november Fra og med 1989 kom det i gang regelmessige informasjonssendin ger til BURa. Disse har vært viktige for å orientere BURa om hva som skjer i LNU, men har i liten grad fungert som et informasjonsorgan mellom de ulike barne- og ungdoms råda. Som ledd i organisasjonskam panjen og etter forespørsel fra de enkelte bame-og ungdomsråda, var LNU i 1989 representert på ulike BUR-arrangementer. Dette har vært viktig for kommunikasjonen mellom LNU og BURa. Som tidligere år, ble det arrangert seminar for barne- og ungdomsrå da. 16 fylker var representert, og saker som ble tatt opp var BURas fagforeningsrolle, støtteordninger, heldagsskolen og BURas framtid. Nytt av året varen egen del på BUR seminaret spesielt forsekretærene i BURa. Kontakten her opplevdes som positiv, og bør følges opp vide re. Deltakerne på BUR-seminaret ble enige om felles retningslinjer for det videre arbeidet til Barne- og ungdomsråda. Detteeret meget bra utgangspunkt for framtidig handling og prioritering og legger et godt grunnlag for samarbeidet mellom LNU og BURa. DEBATTBOK OM UNGDOMS- POLITIKK Etter invitasjon fra Kulturdeparte mentet har LNU deltatt i forarbeidet til ei debattbok om ungdomspolitikk og ungdomsarbeid. Grunnlaget for boka, som skal bliferdig våren 1990, er det som finnes av tilgjengelig forskningsmateriale om ungdoms levekår og fritidsvaner. LNUs artik kelbidrag blir om emnet den for dømte forebygginga. NASJONAL KALENDER ldéforum Ja til et fargerikt felleskap, 18. januar Fra LNU: Knut Røed og Målfrid Fuglås Årsmøte Sogn og Fjordane BUR, 27. januar Fra LNU: Rune Gustavsen Oppfølgingsdag for Toppleder kurs, 17. februar Årsmøte i Oppland BUR, 20. februar på Hov i Land 180-minutter, 7. mars på LNU kontoret Høring om asylpolitikk, (Unge Norske Katollkkers Forbund) 8. mars Landsmøte i Norges Blindefor bunds Ungdom, mars i Hurdal Sekretariatsmøte med Utien dlngsdirektoratet, 16. mars Konferanse for Ungdomskonsu lentene I fylker, april Ungdommens Riksforsamling, april på Eidsvoll Fra LNU: Margrethe Sunde og KnutRøed Årsmøte I Landsforeningen mot AIDS, 29. mai Fra LNU: Margrethe Sunde Landsmøtet I Forbrukerrådet, 13.-i 5.mai Margrethe Sunde og Rune Gus tavsen Nordisk Ungdomsforsknings symposium, 8. - li. juni i Savonlinna, Finland Fra LNU: Kristen Ulstein Konferanse om ungdoms Informasjon, juni i Stavanger Fra LNU: Kristen Ulstein Appell mot rasisme, 15. juni i Oslo Fra LNU: Thor Gjermund Eriksen

7 Landsmøte i Noregs Ungdomslag, juni på Tynset Orientering om LNU for Ung doms- og idrettsavdelingen, 3. juli i Oslo Fra LNU: Kristen Ulstein, Gunnar Holm og Amund Johnsrud Landsmøte I Norges Godtempiar Ungdomsforbund, juli Speiderleiren 1989, 7. august på Skaugum ICAA - ungdom mot rusgift, 16. august i Oslo NBBL-konferanse om ungdom mens boiigprobiemer, 28. august Fra LNU: Rune Gustavsen 180 minutter, 14. september på LNU kontoret Møre og Romsdal BUR lederkurs, september Fra LNU: Rune Gustavsen Oslo BUR, åpning av organisa sjonssenter, 21. september Fra LNU: Vegard Høiaas og Rune Gustavsen Møte om de poltlske partia sitt syn på miljøspørsmål, 21. september Fra LNU: Hilde Helene Rustad og Dag Endal Årsmøte I Norges Barne- og ungdomskor Forbund, 30. september - 1. oktober Fra LNU: Margrethe Sunde Landsmøte I Norges Unge Venstre, 29. september - 1. oktober i Oslo Fra LNU: Kjell Morten Aune Årsmøte og konferanse Nord land BUR, 29. september - 1. oktober Fra LNU: ~ianne Gry Brandt Sivllforsvarsrådet årsmøte, oktober i Asker Fra LNU: Margrethe Sunde Hadelandskonferansen, oktober Fra LNU: Målfrici Fuglås, Margret he Sunde, Vegard Hølaas, Kristen Ulstein og Dag Endal Barnas Landsmøte, Framfylkin gen, 20. oktober Fra LNU: Margrethe Sunde og Ve gard Helaas Årskonferanse Ja til et fargerikt fellesskap, 25. oktober Fra LNU: Margrethe Sunde Landsting I Norsk Studetunlon Fra LNU: Kristen Ulstein Årsmøte Nord-Trøndelag BUR, oktober Fra LNU: Vegard Hølaas Seminar om FNs konvensjon om barns rettigheter, 31. oktober Fra LNU: Rune Gustavsen Helsedirektoratets konferanse om tiltak mot spredning av HIV i Norge, og hjeipetiltak for HIV positive, november Fra LNU: Margrethe Sunde, Vegard Hølaas og Rune Gustav sen BUR-konferansen, oktober Fra LNU: Marit Ribe, Margrethe Sunde, Vegard Holaas, Kristen Ulstein og Sigrid Hjomegård Årsmøte Akershus Musikkråd, 10. november Fra LNU: Rune Gustavsen Seminar om voksenoppiærings midler, 13. november i Oslo Kulturkonferanse for OL 1994, november Fra LNU: Thor Gjermund Eriksen og Kjærsti Evjen Ungdommens trafikkstorting, MA Ungdom, 17. november Fra LNU: Vegard Hølaas Årsmøte Østfold BUR, 19. november Fra LNU: Vegard Hølaas Møte med ungdomsseksjonen I Bergen kommune, 20. november i Bergen Møte med Ungdommens Fellesråd, 21. november i Bergen Årsmøte Vest-Agder BUR, 27. november Fra LNU: Vegard Hølaas Mlnnegudstjeneste for Marit Ribe og de tre andre omkomne etter flyulykken ved Bardufoss, 22. november i Tromsø Fra LNU: Margrethe Sunde og Ranveig Tveitnes Begravelsen til Marit Ribe, 28. november i Melbu Fra LNU: Målfrid Fuglås og Dag Endal idodugnad om Kulurtiåret, UNESCO, Høvikodden 29.november Fra LNU: Kristen Ulstein LMA-konferanse om forebyg gende H1V/AIDS arbeid blant ungdom, 1. desember i Trondheim Fra LNU: Margrethe Sunde og Vegard Hølaas Årsmøte Sør-Trøndelag BUR, 2. desember Fra LNU: Vegard Hølaas Kontaktmøte om media, 5. desember i Oslo Årsmøte Alkokutt, 6.desember Fra LNU: Rune Gustavsen Topplederkurs, desember Fra LNU: Vegard Holaas, Rune Gustavsen, (Janne Gry Brandt) 7

8 8 Nordisk Ungdomskomite har hatt som oppgave å fordele Minsterrå dets støtte til nordiske ungdomsakti viteter. I forbindelse med Nordisk Kulturell Handlingsplan ble komitecri UNGDOMMENS NORDISK RÅD (UNR) var det 25-års jubileum for UNR-seminaret, som denne gang ble arrangert av Landsrådet tör Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU) i samarbeid med det koordi nerende sekretanatet i Foreningene Nordens Ungdomsrepresentant skap (FNU). LNU arrangerte på for hånd et forberedelsesmøte for de norske delegatene med sekretaria tet på Stortinget og den norske dele gasjonslederen. Her ble det orien tert om sentrale saker som skulle behandles i Nordisk Råd og hvordan Rådet er bygd opp og fungerer. Over 80 representanter fra de nordiske samarbeidsorganisasjo nene, nasjonale politiske ungdomsorganisasjoner og de nasjonale FNU-avdelingene samlet seg på Hässelby slott, de nordiske hoved stedenes konferansesenter utenfor Stockholm. Tema som ble diskutert var utdanningsspørsmål, sikker hetspolitikk, flyktningepolitikk, miljø, utvikling og solidaritet, og forholdet Europa - Norden. Diskusjonene munnet uti et sluttdokurrient med en rekke forslag til konkrete handlinger innen de ulike tema, og dette ble overrakt Presidiet i Nordisk Råd, de nasjonale delegasjonene, p~rtigrup pene og pressen. Dokurnentet ble mye sitert og referert under Nordisk Råds 36. sesjon, og fra Nordisk Ministerråd (NMR) har FNU-avde ungene for første gang fått Ministerrådets kommentarer til de ulike punktene i doku mentet. Dette viser at ungdomsorganisasjonenes ar beid i økende grad blir anerkjent, og at de spiller en stadig viktigere rolle i det nordiske samarbeidet. EKSTRAORDI NÆRT UNR På bakgrunn av debatten om fo holdet mellom Norden og Europa, ble det under den ordinære Nordisk Råd-sesjonen vedtatt å arrangere en ekstraordinær sesjon som i ho vedsak skulle se nærmere på dette spørsmålet. Stedet for denne tredje ekstrasesjonenvaråland, og det ble dermed det ålandske ungdomsrå det som fikk ansvaret for UNR. Til denne sesjonen var det bare de po litiske samarbeidsorganisasjonene og FNU-avdelingene som ble invi tert. Det ble ikke utarbeidet et eget sluttdokument, men en baserte dis kusjonen på dokumentet fra Stock holm og Nordisk Ministerråds kommentarer til dette. Det kom fram en del kritiske kommentarer til NMRs behandling av flere sentrale punkter i dokumentet, og det ble understre ket at UNR håpet kommentarene vil bli tatt opp og behandlet i Ministerrå det før neste Nordisk Råd på Reyk javik. Debatten om Europa ble som føl ge av de dramtiske endringene i øst konsentrert om disse, og her ble be tydningen av et sterkere ungdomssamarbeid med øst-europa gene relt og Baltikum spesielt understre ket. Hertok UNRdetskrittet Nordisk Råd ikke våget å gjøre, og vedtok å invitere ungdommer fra de tre bali tiske landene til første UNR etter Reykjavik i NORDISK KONTAKTMØTE På Nordisk Kontaktmøte møtes de fem nordiske ungdomsrådene for å diskutere og samordne aktiviteter innenfor alle sektorene. Disse møte ne blir i særlig grad brukt til å drøfte felles nordiske innspill i CENYC, EF5 Ungdomsforum, og Europarådet; Kontaktmøtene går på rundgang mellom de fem landene, og i 1989 var Danmark vertskap for begge møtene. FORENINGENE NORDENS UNGDOMS- REPRESEN TANTSKAP (FNU) LNUstårsomden nasjonale FNU avdelingen hen Norge, og hardeltatt på tre ordfører/sekretærmøter. Her møtes representanter fra FNU-av delingene i de nordiske landene og fra selvstyreområdene for å koordi nere det nordiske samarbeidet. Dis se møtene fungerer bla. som fore beredelsesmøtertil UNR-seminare ne, og i tillegg har en startet en dis kusjon om hele det nordiske samar beidet og hvordan dette kan forbed res. NORDISK UNG DOMSKOMITE

9 en gitt nye oppgaver med spesiell vekt på samordning av de nordiske lands politikk i europeiske ungdoms strukturer. Videre ble det lagt opp til at de to representantene fra hvert land i komiteen skulle deles på statlig og frivillig ungdomsarbeid har vært brukt til å finne den nye fason gen på arbeidet i ungdomskomite en, og LNU har deltatt på ett av møtene. Her diskuterte en bl.a. ko miteens forhold til andre nordiske samarbeidsorganer, både statlige og frivillige. Komiteens politiske og rådgivende oppgaver stod sentralt i diskusjonen, og bl.a. ble det pekt på mulighetene en har til å nedsette arbeidsgrupper på ulike tema. NORDISK KONTAKT KONFERANSE Dette er et samarbeidsforum for departementene med ansvar for ungdomsspørsmål i de ulike nor diske landene, og møtene blir lagt i tilknytning til møter i Nordisk Ung domskomite. LNU var her represen tert med en observatør, som infor merte om LNUs aktiviteter med vekt på organisasjonsundersøkelsen, Barne- og Ungdomstinget og miljøkonferansen. NORDISK UNGDOMS KONFERANSE For første gang på fem år ble det i 1989 arrangert en nordisk ung domskonferanse. Arrangør var For eningene Nordens Ungdomsfor bund (FNU), og en tok sikte på å samle toppledere i organisasjonene forådrøftetemasom miljø, rasisme, SADDC-samarbeidet, ungdomsut veksling og informasjon. Represen tasjonen ble merpreget avgrasrot deltakelse, men konferànsen fun gerte godt ved at den ga mange en innføring i nordisk arbeid. Det ble ut arbeidet et sluttdokument med en rekke anbefalinger til organisasjo nene om konkrete aktiviteter og handlinger innenfor ulike tema som ble diskutert. FORENINGEN NORDEN LNU han 1989 hatt jevn kontakt med Foreningen Norden. LNU har anledning til å møte med en obser vatør i Foreningen Nordens hoved styre, og Foreningen Norden har hatt en fast observatør i LNUs nor diske utvalg. Som en følge av opp rettelsen av Foreningen Nordens Ungdomsforbund (FNUF), ble det innledet diskusjoner om hvordan samarbeidet bør legges opp mellom LNU og Foreningen Norden/FNUF. Ellers har LNU og Foreningen Nor den samarbeidet om flere saker, bl.a. i forberedelsene til Ungdom mens Miljøfestival på Hellerud som meren NORDISK KALENDER Ungdommens NordIsk Råd februar i Stockholm. Fra LNU: Marianne Solbakken og Gunnar Andreas Holm Ekstra-ordlnært Ungdommens Nordisk Råd november i Mariehamn, Åland. Fra LNU: Ragnar Kvåle og Gunnar Andreas Holm Nordisk Kontaktmøte februar i Skørping, Danmark. Fra LNU: Målfrid Fuglås, Marit Arnstad, Dag Endal, Tor Arne Gangsø. FNU ordfører/sekretærmzter 27. februar i Stockholm Fra LNU: Marianne Solbakken og Gunnar Andreas Holm juni i Thisted, Danmark. Fra LNU: Ragnar Kvåle 5. november i Uddevalla. Fra LNU: Gunnar Andreas I-Iolm Nordisk Ungdomskomite/Nor disk kontaktkonferanse april i København Fra LNU: Marit Arnstad Nordisk Kontaktmøte sept. i København Fra LNU: Målfrid Fuglås, Marit Arnstad, Hilde Helene Rustad og Dag Endal Nordisk Ungdomskonferanse november i Uddevalla. Fra LNU: Gunnar Andreas Holm, Kristen Ulstein Mlljøkonferanse/Ungdommens Mlljøprogram september i llulissat, Grønland. Fra LNU: Ragnar Kvåle Nordisk Redaktør- rundebord 24. november i København. Fra LNU: Kristen Ulstein 9

10 10 Q z I har i særlig grad Mellom- Amerika stått på dagsorden, og sammen med det sørlige Afrika ut gjør disse to regionene de sentrale geografiske og politiske enhetene i LNUs u-landsinformasjon. Interes sen for disse regionene er stor i medlemsorganisasjonene, og ved å knytte informasjonsvirksomheten til disse to regionene har vi sett en positiv utvikling både i kunnskap og engasjement. Gjennom møter mel lom ungdom fra sør og nord hardet blitt gitt en mulighet til å utvikle et nettverk av kontakter som basis for et videre samarbeid. DELEGASJONS BESØK FRA MELLOM- AMERIKA gjennomføre LNU en tre ukers studie- og informasjonsturnè til Mellom-Amerika for ungdomsle dere fra ni av våre medlemsorgani sasjoner. De kontakter og nettverk som ble etablert gjennom denne studieturen la grunnlaget for gjenvi sitten fra Mellom-Amerika til Norge høsten Delegasjonen bestod av to representanter fra hvert av de fire landene Costa Rica (4 S og det statlige ungdomsrådet), Guatemala (KFUM og Kristelig Demokratenes ungdomsforbund), Nicaragua (Ung Sandinistene og utviklingsorganisa sjonen CEPAD), og El Salvador (Jentespeideme og studentorgani sasjonen CJE), til sammen 8 perso ner fra et vidt spekter av organisa sjoner både politisk og ideologisk. Delegasjonen besøkte under sitt opphold en lang rekke av LNUs medlemsorganisasjoner, sentrale politiske myndigheter og institusjo ner, solidaritetsorganisasjoner, forskningsmiljø osv, som er enga sjert i Mellom-AMerika. Inkludert i delegasjonens program var også en tur til Sverige og Danmark. Her fikk delegasjonen anledning til å møte andre av sine skandinaviske søsterorganisasjoner og fikk et lite innblikk i de to andre landene, både politisk og økonomisk. I forhold til ungdomspolitikk generelt var det også verdi fullt at de fikk se hvordan de andre nasjonalrådene fungerer, og ikke minst hvordan samarbeidet mellom de nordiske landene drives. Oppholdet ble avsluttet med en konferanse med deltakere fra LNUs medlemsorganisasjoner, de nordis ke nasjonalrådene, fra Mellom- Amerika og Chile, i alt ni nasjoner. Her diskuterte man sentrale spørs mål som fredsplanen for Mellom- Amerika, hele spørsmålet om demo krati i regionen, og problemerknyttet til miljø og utvikling. NORDEN - SADCC SAMARBEIDET Siden 1986 har Norden - SADCC samarbeidet vært en sentral del i LNUs u-landsengasjement, både politisk og informasjonsmessig. I 1989 har LNU i særlig grad diskutert den konkrete oppfølgingen av kul turavtalen fra 1986, spesielt etable ringen av et ungdomssekretariat i SADCC-landene for å bedre koordi neringen av det reg ionale samarbei det. Som et ledd i dette støttet LNU et regionalt ungdomsmøte i Gaboro ne, Botswana i november1989 hvor disse spørsmålene ble diskutert. Delegasjonsbesøk fra våre sam arbeidspartnere i Norden - SA000 initiativet er en viktig del av LNUs in formasjonsarbeid. Det girvåre med lemsorganisasjoner en anledning til å møte ungdommer fra det sørlige Afrika, til å utveksle informasjon og synspunkter, og. til å etablere kon takt som grunnlag for videre samar beid hadde LNU besøk av tre delegasjoner fra SADCC-regionen. 1januar1989 kom det besøk fra SWAPO Youth League (SYL). Be søket i Norge varen del av en større nordisk rundreise, og hensikten var å informere nordiske ungdomsorga nisasjonerom siutasjonen i Namibia ved begynnelsen av lrigjøringspro sessen og å samle politisk og økono misk støtte til valgkampen og selve valget. Delegasjonen møtte en rek ke av våre medlemsorganisasjoner både bilateralt og gjennom en run debordskonferanse om Namibia. Også i andre organisasjoner, i DUH og i media var det stor interesse for å møte delegasjonen. I forbindelse med besøket sendte LNU på vegne av de~nordiske nasjonalrådene en uttalelse til ENs generalsekretær hvor vi påpekte d~ mange uklare punktene når det gjaldt gjennomfø reingen av resolusjon 435, og ba om at disse måtte avklares før 1. april..1 mars 1989 hadde LNU besøk av en representantfra BotswanaYouth Council. Under oppholdet i Norge besøkte han en rekke av søsteror ganisasjonene til de LNU hadde besøkt under sitt opphold i Botswa na i fjor, i tillegg til lengre møter med LNU hvor særlig spørsmålet om et ungdomssekretariat for SADCC regionen stod sentralt. Organizacao de Juventude Mo zambicana (OJM) er en av de mest aktive av ungdomsorganisasjonene i SADCC-samarbeidet, og en dele gasjon på tre personer besøkte LNU

11 i mai Dette besøket var også ledd i en nordisk rundtur, og gjenn om møter med LNUs medlemsorga nisasjoner, med solidaritetsorgani sasjoner og DUH, fikk representan tene fra OJM informert om situasjo nen i Mosambik og etablert verdifulle kontakter. I Norden - SACC arbeidet opere rer de nordiske ungdomsrådene svært tett. De regelmessige koordi neringsmøtene som avholdes er derfor av vital betydning når det gjelder informasjonsutveksling og planlegging av det videre arbeidet. KONTAKT- UTVALG ET FOR FREDS KORPSET LNU fulgte i 1989 opp arbeidet i Kontaktutvalget for Fredskorpset mellom annet ved i samarbeid med Kontaktutvalget å arrangere et seminar om norsk bistand til Nami bia og Angola. En rekke av LNUs medlemsorganisasjoner deltok på seminaret, i tillegg til Fredskorps sambandet, Fredskorpskontoret og Norsk Folkehjelp. Gjennom Kon taktutvalget engasjerte ellers LNIJ seg i arbeidet med evalueringen av Fredskorpset og spørsmålet om Fredskorpsots framtidige struktur. FELLES KAMPANJEN FOR JORDAS MILJØ OG UTVIKLING LNU har deltatt i Felleskampanjen forjordas miljø og utvikling siden den startet, og sitter representert i kam panjerådet har LNU i stor grad konsentrert sitt miljøengasje ment i arbeidet fram mot Bergenskonferansen i mai 1990, med infor masjon og samordning av de for skjellige organisasjonenes aktivite ter i forbindelse med dette. Kontak ten til Felleskampanjen har vært svært nyttig i dette arbeidet. ANNEN INFORMASJON I annen informasjonssammen heng harlnu informert medlemsor ganisasjonene om aktiviteter og ma teriell organisasjonene kan bruke I sitt eget informasjonsarbeid. Videre arrangerte LNUetseminarom norsk bistand og menneskerettigheter. I forbindelse med delegasjonsbesø ket fra Mellom-Amerika ble det gjennomført to forberedelsesmøter hvor vekten var lagt på utviklingen i regionen det siste året. UNG DOMSKAM PANJEN 85 Sekretariatet for oppfølgingen av TV-innsamlingen i 1985 er lagt til LNU, der u-landskonsulenten er sekretær for kampanjerådet og an svarlig for saksbehandling og opp følging. Gjennom arbeidet med over 40 prosjekter har LNU opparbeidet en kompetanse som har vært verdi full i informasjonsarbeidet både i prosjektsammenheng og i utvik lings- og bistandspolitiske spørsmål generelt. Under gjenvisitten fra Mel lom-amerika fikk de organisasjone ne som driver prosjekter i regionen god anledning til å utveksle informa sjon og til å knytte tettere kontakt til samarbeidsorganisasjonene. Høsten 1989 ble det også satt i gang arbeid fram mot avslutningen av Ungdomskampanjen, der utadrettet informasjon og en gjennomgang og oppsummering av hele kampanjen vil stå sentralt. D U-LANDS KALENDER DUH-semlnar om kulturdimen sjonen I bistanden januar i Brummundal Fra LNU: GunnarAndreas Holm SemInar om norsk bistand og menneskerettigheter 8. februar i Oslo Kontaktutvalget for Fredskorp set 25. april i Oslo. Seminar om Angola, Namibia og norsk bistand. Fra LNU: Gunnar Andreas Holm Delegasjonsbesøk fra Mellom- Amerika 25. september oktober SADCC-samarbeidet februar. Besøk fra SWAPO Youth League (SYL). Fra SYL: Hadino Hishongwa, Paulus Natangwe og Hangala Shilimwati mars. Besøk fra Botswa na Youth Council (BYC). Fra BYC: Nonofo Molefhi mai. Besøk fra det mo sambikanske regjeringspartiets ungdomsorganisasjon Organizaci on de Juventude Mozambicana (OJM). Fra OJM: Zacharias Kupila, Biliza Fernandez, David Mahnique. Nordiske u-landsmøter 17. februar i Stockholm Fra LNU: Gunnar Andreas Holm 23. mai i Helsinki Fra LNU: Gunnar Andreas Holm 18. september i København Fra LNU: Tor Hugne Olsen og Gunnar Andreas Holm 18. desember i Oslo Fra LNU: Gunnar Andreas Holm li

12 12 E-i z II Aktiviteten på internasjonal sektor har vært stor, selv om fortsatt be grenset økonomi harført til en sterk prioritering av arbeidsoppgaver. Høsten 1989 var preget av demo kratiseringsprosessen i øst-europa og Chile, samtforberedelsenetil mil jøkonferansen i Bergen, mai Internasjonalt utvalg har arbeidet med å bedre arbeidsmetodene, ruti nene og ansvarsfordelingen innad i utvalget, og i LNU som helhet. Det ertenkt bevisst på å utvikle en felles LNU politikk utad. Dette er spesielt viktig når utvalgsmedlem mer representerer LNU i utlandet. Høsten 1989 hadde styret og in ternasjonalt utvalg en gjennomgang av LNUs totale internasjonale enga sjement. Det ble laget en oversikt over hvilke strukturer LNU deltar i, hvilke saker som drøftes de ulike steder og hvilke utfordringer endrin gene idet storpolitiske klima LNU og ungdomsorganisasjonene blir stilt overfor. Mot slutten av året har LNU sam arbeidet med de partipolitiske ung domsorganisasjonene for å få til en støtteordning fra Utenriksdeparte mentet til samarbeidsprosjekter om ungdom og demokrati med nye organisasjoner i øst-europa. TOSIDIG SAMARBEID LNU haritråd med den internasjo nale politiske situasjon valgt å priori tere øst-europa, Sør-Europa og Mellom- og Sør-Amerika. I øst-eu ropa har MISZOT vært den mest aktivite og representative kontak ten. Dette nye ungarske ungdomsrådet besøkte LNU i mai. Besøket ble arrangert i samband med et besøk til Kulturdepartementet fra det ungarske ungdoms-og kulturde partementet. Som nyvalgt byråmed lem i CENYC besøkte Marit Arnstad sammen med generalsekretær Rachel Kyte, MISZOT i oktober. Den planlagte delegasjonsut veksling med KMO ble utsatt til førs te halvdel av Kontakten med Sør-Europa har delvis vært et resultat av gjénbesøk av delegasjoner, dels et resultat av et ønsket koordinerende samarbeid overfor Mellom- og Sør-Amerika. CJE, Det spanske ungdomsrådet, besøkte LNU høsten Foruten Mellom- og Sør-Amerika sto utvik ling av erfaringer innen det interna sjonale samarbeidet på dagsorden. En rundebordsdiskusjon med ledere fra politiske ungdomsorganisajoner med tema lntegrasjonsprosessen i de europeiske land og fremtidens Europa ble høydepunktet i besøket. En delegasjon bestående av re presentanter fra medlemsorganisa sjonene, samt ett utvalgsmedlem deltok på et bilateralt seminar i feb ruar med SSM i Tsjekkoslovakia der miljøvern og ungdomspolitikk var hovedsaker. Delegasjonsbesøk fra CNJ, Det portugisiske ungdomsråd, ble av praktiske grunner utsatt til primo LNU har Chile som et prioritert samarbeidsland, og hadde besøk av 2 representanter for ungdomsbeve gelsen Movimento Juventile por la Democracia. NYCI, Det irske ungdomsråd, be søkte LNU høsten med en delegasjon bestående av 3 kvinner. Disse var interessert I. norsk likestil lingspolitikk. I den sammenheng be søkte de mannsrolleutvalget, LO, NHO og likestillingsombudet. CHILE I løpet av 1989 har LNU etablert kontakter med ungdomsrepresen tantér fra valgalliansen Concertaci on i Chile. Derdrivesdetetarbeidfor å etablere et uavhengig ungdomsråd etter presidentvalget, og den skandinayiske demokratimodellen og måten de nordiske nasjonalråde ne fungerer blir oppfattet som spen nende. Denne kontakten resulterte i et besøk av to representanter fra organisasjonen Movimento Juventi le por la Democracia (MJD). De hadde møter med LNUs styre og internasjonale utvalg, med de poli tiske ungdomsorganisasjonene og ungdomsavdelingen i Kulturdepar tementet. De deltok også på Mel lom-amerika-konferansen LNU ar rangerte i forbindelse med delega sjonsbesøket derfra. Oppfølgingsarbeidet skulle egentlig kommet i gang på slutten av året, men har blitt skjøvet ut til I forbindelse med dette deltok LNU på et møte i Madrid i regi av det spanske ungdomsrådet. Her utvekslet man informasjon om det arbeidet de forskjellige europeiske ungdomsrådene driver i Mellom- Amerika og Sør-Amerika og hvor dan dette best kan samkjøres. EFs UNGDOMS- FORUM LNU har obsevatørstatus i EF5 Ungdomsforum, som er et samar beidsorgan for ungdomsorganisa sjoner og nasjonalråd i EF-landene. Det har i 1989 vært en diskusjon om status for observatørmedlemmene, og det har vært fremmet forslag om færre rettigheterfor disse. Debatten

13 konkluderte imidlertid med samme vilkår for observatø rene som tidlige re. Som foregående år har LNU lagt vekt på å følge arbeidet i Ungdoms forumet på nært hold. Vi har hattfast representant på eksekutivmøter og generalforsamling for på den måten å samle ekspertise på utvikling av ungdomspolitikken i EF. I løpet av året la forumet om sine arbeidsme toder og etablerte såkalte General meetings for å diskutere tema som en spesielt prioriterer. LNU har del tatt i alle de tre General meetings. Observatørplassen i Ungdomsfo rumet har spesielt blitt benyttet til å holde LNU orientert om utbygginga av ungciomsutvekslingsprogram mer i EF. Forumet har ved flere anledninger understreket sterkt at programmene også bør åpnes for ungdom fra ikke-ef-land. Ungdomsforumet har diskutert å opprette et egetforum forstudentor ganisasjoner i EF. LNU har fulgt denne prosessen og forsøkt å holde våre studentorganisasjoner infor mert. Ansvaret for å følge dette arbeidet i praksis har vært delegert til en av de norske studentorganisa sjonene. DEt EUROPEISKE UNGDOMSRÅD (CENYC) LNU har som tidliger~ år lagt stor vekt på samarbeidet i Det europeis ke ungdomsrådet. CENYC er en paraply-organisasjon for nasjonalkomiteene i Vest-Europa og som sådan et viktig forum for ungdomspolitisk debatt og utveksling. CE NYC fikk i 1989 sitt 19. medlems land, San Marino. Fra tidligere har organisasjonen medlemmer i Bel gia, Danmark, Forbundsrepublikken Tyskland, Irland, Island, italia, Lux embourg, Malta, Nederland, Norge, Portugal, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige og Østerrike. Hellas erobseivatør. Gjennom CENYCiår LNU informasjon om. og kan delta i alle viktige aktiviteterinnen det inter nasjonale ungdomspolitiske samar beidet. Bl.a. har CENYC vært vår hovedkanal for samarbeid med Øst- Europa og Verdensungdomsfesti valen. LNU har lagt stor vekt på å være godt representert på alle ved tektsfestede møter i CENYC og har på den måten gode muligheter til å påvirke utviklinga av organisasjo nen, i nært samarbeid med de andre nordiske ungdomsrådene. Blant annet disse sakene harstått sentralt i CENYCs arbeid i 1989: Øst/vestsamarbeidet, Rammeverket for det All-europeiske ungdoms- og stu dentsamarbeidet og framtida for dette rammeverket, oppfølging av ungdomsministerkonferansene, Verdensungdomsfestivalen og de nye ungdomsstrukturene i Europa rådet. Generalforsamlinga, som fant sted i Barcelona i Spania, bar preg av utviklinga i Øst-Europa og de nye mulighetene som åpnes for ung domssamarbeid på all-europeisk nivå. Dette eren utvikling som i løpet av korttid kan endre CENYC~samar beidetogsomderforvilbli en hoved sak det neste året. Den andre ho vedsaken på generalforsàmlinga var CENYCs prioriteringer og opp gaver Det var bred enighet om å legge vekt på CENYG som serviceorgan for nasjonalkomitee ne, bedre planlegging av seminarer, samarbeid med SADCC-regionen, Mellom og Sør-Amerika, samt de tradisjonelle oppgavene i europeisk ungdomspolitikk. Følgende byrå ble valgt: Michael Whitney, Irland (pre sident); Zusi Bom, Sveits; Ramon Maggi, Italia; Birgir Arnasson, Is land; Albert Kooiman, Nederland. Tidlig på høsten trakk den nordiske representanten seg fravervet, og på eksekutivmøte i London ble Marit Arnstad fra LNU valgt inn som nytt byråmedlem. Rachel Kyte har. vært CENYCs generalsekretær hele EUROPARÅDET Styret har lagt vekt på å bidra aktivt til ungdomsarbeidet i Europa: rådet. Både fordi en. ønsker mest mulig samarbeid lagt til de brede europeiske samarbeidsorganene og for å styrke det såkalte co-mana gement -prinsippet. Prinsippet byg ger på samstyre.i ungdomsspørs mål mellom regjeringer og ung domsorganisasjoner, både i politis ke sakerog vedfordeling av midlertil aktiviteter. Første del av året hadde LNU le-. dervervet i styret for Det Europeiske Ungdomsfondet (EYF) og plass i Den rådgivende komiteen for Fon det. Fra juni 1989 ble den nye ung domsstrukturen i Europarådet satt ut i livet. Dette innebærer ett felles styre for Fondet og Det europeiske ungdomssenteret (EYC) og en felles rådgivende komite for begge institu sjonene. Det nye styret skal ha tre typeroppgaver: Fordeling av penger fra Fondet, fordeling av aktiviteter ved Senteret og arbeid med ung domspolitiske saker. I den nye struk turen er regjeringenes ungdomspo litiske samarbeid organisert i Sty ringskomiteen for europeisk ungdomssamarbeid (CDJE). LNU har ikke sete i de nye sty ringsorganene nå, men blir holdt løpende orientert om utviklinga både gjennom norske regjeringsre presentater og DUF. LNU har i 1989 arbeidet for å søke å skaffe flere ressurser til Ungdomsfondet, som gjennom mange år har opplevd at verdien av sine midler har sunket. Samtidig har antall organisasjoner og prosjekterøkt kraftig. Disse sake ne harstått mest sentralt i ungdomssamarbeidet i Europarådet i 1989: Iverksetting av de nye strukturene, oppfølging av den 2. ungdomsmini sterkonferansen i Oslo og förbere delsertil den 3. konferansen i Portu gal neste år, ungdomsmobilitet, Ungdomskortet, Europarådets 40- årsjubileum og et symposium om in toleranse. CENYC var ansvarlig for en rundebordskonferanse ved Ung domssenteret for parlamentarikere og ungdomsledere fra Øst- og Vest- Europa. UNGDOMS- MINISTER KONFERANSER Mye av debatten om euopeisk ungdomspolitikk har blitt knyttet til ungdomsministerkonferansene som Europarådet arrangerer. Kon feranse nummer to b~e holdt i Oslo i april 1 988k mens den tredje planleg ges holdt i Lisboa, Portugal i septem ber Oppsummeringen og evaluerin gen til ungdomsorganisasjonene av konferansen i Oslo viser at en er rimelig fornøyd med sluttdokurnen tet fra konferansen og godt fornøyd med hvordan ungdomsorganisas jonene fikk delta i konferanseopp legget. Derimot ser det ikke ut til at konferansen og sluttdokumentethar hatt noen umiddelbar virkning på ungdomspolitikken i landene som deltok. Det mest konkrete og syn lige resultatet er at flere land nå arbeider med innføring av et Ungdomskort. Det harvært allmen enighet om at en må se sammenhengen mellom evaluering av Oslo-konferansen og planlegging for den neste konferan sen i Portugal. CENYC arrangerte i januar 1989 et seminar i Lisboa, der nas jonalkomiteene summerte opp re sultatene ~fra Oslo-konferansen. Videre diskuterte en med portugisis ke myndigheter og ungdomsor ganisasjoner om planene for den neste konferansen. Fra LNUs side ble det presentert en statusrapport om ungdomspolitikken i Norge. Eva luering har også foregått i Europarå dets organer, både i Styringskomite

blitt vidareført med nye aktivitetar

blitt vidareført med nye aktivitetar r 2 I 1987 vart det avdekka at LNU dei siste to-tre åra hadde gått med til dels store driftsunderskot. Ved inngangen til 1988 var det klart at det akkumuler to underskotet var på nesten 1,5 mil lionar

Detaljer

~ ~t 34~L~J IE~6iM*z~ ~$:

~ ~t 34~L~J IE~6iM*z~ ~$: 11~ ~ 4; ~: 4 I~z,, fl.1 i 4; v 1_ - I ~ 7,çj~ ~ ~t 34~L~J IE~6iM*z~ ~$: 4 s ~ ~ kl i Ii~r~Iic~IcI Større ungdomspolitisk arbeid Kontakt med medlemsorganisasjonene Tosidig samarbeid Medlemsorganisasj oner

Detaljer

-~4,9~ i 14444L( t2l~i. fl.

-~4,9~ i 14444L( t2l~i. fl. -~4,9~ i 14444L( fl. t2l~i ç. 1986 vart eit spennande arbeidsår for LNU. Oppfølging og avslutning av Ungdomsåret var ei av dei mange arbeidsoppgåvene LNU prioriterte. Ungdomsåret vart positivt vurdert

Detaljer

$1111016 Landsrådet for Norske Ungdomsorganisasjon r. The Norwegian Youth Council (LNU) ROLF HOFMOSGT. 18 0655 OSLO 6 TLF. 670043 LNU ÅRSBERETNI 18

$1111016 Landsrådet for Norske Ungdomsorganisasjon r. The Norwegian Youth Council (LNU) ROLF HOFMOSGT. 18 0655 OSLO 6 TLF. 670043 LNU ÅRSBERETNI 18 $1111016 Landsrådet for Norske Ungdomsorganisasjon r The Norwegian Youth Council (LNU) ROLF HOFMOSGT. 18 0655 OSLO 6 TLF. 670043 D LNU ÅRSBERETNI 18 Landsrådet for Norske Ungdomsorganisasjoner The Norwegian

Detaljer

4. Landsrådet for Norske Ungdomsorganisasjoner. The Norwegian Youth Council (LNU) ØSTERDALSGATA 17 OSLO 6 TLF. 67 0043

4. Landsrådet for Norske Ungdomsorganisasjoner. The Norwegian Youth Council (LNU) ØSTERDALSGATA 17 OSLO 6 TLF. 67 0043 4. Landsrådet for Norske Ungdomsorganisasjoner The Norwegian Youth Council (LNU) ØSTERDALSGATA 17 OSLO 6 TLF. 67 0043 LNU ÅRSBERET ING 1982 Landsrådet for Norske Ungdomsorganisasjoner The Norwegian Youth

Detaljer

Landsrådet for Norske Ungdomsorganisasjoner

Landsrådet for Norske Ungdomsorganisasjoner V V. Ut4 Landsrådet for Norske Ungdomsorganisasjoner The Nor~ egian Youth Council (LNU) V V ~. V. østercialsgt. 17, Oslo 6 Telefon: (02) 670043 Telex: 17509 ncom n V V Tetegramadresse: Cajeuropa Oslo Bankgfro:

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

På jobb for homokjærligheten. LLHs virksomhet i 2008

På jobb for homokjærligheten. LLHs virksomhet i 2008 På jobb for homokjærligheten LLHs virksomhet i 2008 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 1. Rettighetsarbeid... 4 Ekteskapsloven...4 Politisk arbeid for å sikre en felles ekteskapslov...4 Operafest...5

Detaljer

Internasjonalt Samarbeid

Internasjonalt Samarbeid Internasjonalt Samarbeid Et informasjonshefte fra Unge funksjonshemmede Om Unge funksjonshemmede Unge funksjonshemmede er et samarbeidsorgan for landsdekkende ungdomsorganisasjoner, samt grupper, lag og

Detaljer

ALL DIFFERENT ALL EQUAL 2006-2007

ALL DIFFERENT ALL EQUAL 2006-2007 ALL DIFFERENT ALL EQUAL 2006-2007 Rapportering til Barne- og likestillingsdepartementet og Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet Utarbeidet av kampanjekoordinator Claire Annette Whelan 1.0 Introduksjon

Detaljer

Innholdsfortegnelse Vedlegg

Innholdsfortegnelse Vedlegg Nye tider - ny organisering Rapport fra NJs organisasjonsutvalg 02.02.2011 Innholdsfortegnelse 1. Innledning s. 3 2. Bakgrunn og mandat 3 3. Utvalgets arbeid 4 4. Sammendrag 5 Organisasjonsutvalgets forslag

Detaljer

MED RETT TIL Å DELTA - En rapport om ungdomsmedvirkning i utviklingspolitikken

MED RETT TIL Å DELTA - En rapport om ungdomsmedvirkning i utviklingspolitikken RAPPORT 8 MED RETT TIL Å DELTA - En rapport om ungdomsmedvirkning i utviklingspolitikken Om LNUs rapportserie LNU gir flere ganger i året ut rapporter om aktuelle tema som opptar barne- og ungdomsfrivilligheten.

Detaljer

Innholdsfortegnelse Årsmelding for Voksenopplæringsforbundet 2009

Innholdsfortegnelse Årsmelding for Voksenopplæringsforbundet 2009 Innholdsfortegnelse Årsmelding for Voksenopplæringsforbundet 2009 INNLEDNING... 3 1. LÆRINGSMULIGHETER... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 3. SYNLIGHET... 9 4. SAMFUNNSENGASJEMENT... 14 5. UTVIKLING OG KVALITETSARBEID...

Detaljer

Årsmelding for IOGTs Juniorforbund 2006

Årsmelding for IOGTs Juniorforbund 2006 Årsmelding for IOGTs Juniorforbund 2006 IOGTs Juniorforbund arbeider for at barn skal ha trygge oppvekstmiljøer. Vårt budskap til barn og ungdom er: Vær deg selv! Vær nysgjerrig! Vær en venn! Vær åpen!

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Det hendte i 2005 Årsmelding og regnskap Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Årsmelding 2005 LNUs leder har ordet: Tre milliarder grunner 1 1. LNU som kompetansebank 1 2. LNU

Detaljer

Side 1 av 18 Årsmelding 2005_HivNorge. Årsmelding 2005 Vedtatt av styret i møte 09.03.06 og godkjent av Årsmøtet 25.3.06

Side 1 av 18 Årsmelding 2005_HivNorge. Årsmelding 2005 Vedtatt av styret i møte 09.03.06 og godkjent av Årsmøtet 25.3.06 Side 1 av 18 Årsmelding 2005_HivNorge Årsmelding 2005 Vedtatt av styret i møte 09.03.06 og godkjent av Årsmøtet 25.3.06 FORORD 2005 var et år preget av videre utvikling og bygging av organisasjonen. Arbeidet

Detaljer

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten RAPPORT TIL HELSEDEPARTEMENTET Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 5/2002 JANUAR 2002 Rapport fra Helsetilsynet 5/2002 Nasjonal

Detaljer

Rappor t. RAPPORT NR. 1/00 Miljøvernlederstillinger og Lokal Agenda 21. Hva er status? Basert på en spørreundersøkelse i norske kommuner våren 2000

Rappor t. RAPPORT NR. 1/00 Miljøvernlederstillinger og Lokal Agenda 21. Hva er status? Basert på en spørreundersøkelse i norske kommuner våren 2000 UNIVERSITETET I OSLO RAPPORT NR. 1/00 Miljøvernlederstillinger og Lokal Agenda 21. Hva er status? Basert på en spørreundersøkelse i norske kommuner våren 2000 Av Trygve Bjørnæs og William M. Lafferty Rappor

Detaljer

Norsk Kulturskoleråd veien videre

Norsk Kulturskoleråd veien videre Norsk Kulturskoleråd veien videre Organisasjonsutvalget 6. mars 2006 VERSJON 07.03.2006 SIDE 2 I N N H O L D Side Kap. 1 Innledning 7 Bakgrunnen for utredningen Kap. 2 Sammendrag 9 Utvalgets hovedkonklusjoner

Detaljer

RAPPORT 7. LNUs RESULTATRAPPORT

RAPPORT 7. LNUs RESULTATRAPPORT RAPPORT 7 LNUs RESULTATRAPPORT 2013 Om LNUs rapportserie LNU gir flere ganger i året ut rapporter om aktuelle tema som opptar barne- og ungdomsfrivilligheten. Du kan lese mer om LNUs rapportserie på lnu.no

Detaljer

STRATEGI VALGKAMP 2015

STRATEGI VALGKAMP 2015 STRATEGI VALGKAMP 2015 Side 1 av 20 INNLEDNING Du leser Grønn Ungdoms strategi for valgkampen 2015. Strategien inneholder overordnede planer for valgkampen. Dokumentet er til for deg som tar beslutninger

Detaljer

LNUs Barne- og ungdomspolitiske program

LNUs Barne- og ungdomspolitiske program LNUs Barne- og ungdomspolitiske program 2013 2016 Innhold Innledning... 3 LNUs interessepolitiske verdigrunnlag... 3 Om LNUs styringsdokumenter og praktiske politiske arbeid... 3 1. Retten til beskyttelse...

Detaljer

Spør deltakeren! Metoder for brukermedvirkning i introduksjonsprogram

Spør deltakeren! Metoder for brukermedvirkning i introduksjonsprogram Spør deltakeren! Metoder for brukermedvirkning i introduksjonsprogram Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn 1 Illustrasjonsfoto forside: IMDI Design: 07 Gruppen AS - 08.09 ISBN

Detaljer

LO og forbundenes ungdomsarbeid

LO og forbundenes ungdomsarbeid LO og forbundenes ungdomsarbeid Øyvind M. Berge, Jørgen Svalund og Tom Erik Vennesland Med drøye 142 500 medlemmer under 30 år (inkludert studentmedlemmer), er LO landets største hovedorganisasjon for

Detaljer

Organisasjonshåndbok for Rødt

Organisasjonshåndbok for Rødt Organisasjonshåndbok for Rødt Dette er Rødts organisasjonshåndbok for 2015. Det er en håndbok som er ment for alle lokallagsstyrer, fylkesstyrer og andre som vil sette seg mer inn i hvordan Rødt er bygd

Detaljer

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1007/07 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 28 Prosjekt nr: 1079 Prosjekt tittel:

Detaljer

Sammendrag 3. 3 KRÅDs ulike roller... 11 3.1 Rollen som rådgiver... 11 3.2 Rollen som samordner... 12

Sammendrag 3. 3 KRÅDs ulike roller... 11 3.1 Rollen som rådgiver... 11 3.2 Rollen som samordner... 12 Innhold Sammendrag 3 1 Innledning... 5 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Mandat og presisering av problemstillinger... 5 1.3 Metode, datagrunnlag og metodiske begrensninger... 6 2 Beskrivelse av KRÅD... 7 2.1 Om bakgrunn,

Detaljer

Anna Hagen og Sveinung Skule. Kompetansereformen og livslang læring Status 2008

Anna Hagen og Sveinung Skule. Kompetansereformen og livslang læring Status 2008 Anna Hagen og Sveinung Skule Kompetansereformen og livslang læring Status 2008 Anna Hagen og Sveinung Skule Kompetansereformen og livslang læring Status 2008 Fafo-rapport 2008:07 Fafo 2008 ISBN 978-82-7422-616-6

Detaljer

Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet

Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet ØF-rapport nr. 11/2001 Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet av Lene Nyhus og Trude Hella Eide 1 Østlandsforskning er et for skningsinstitutt

Detaljer