Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag Tidspunkt: Kl. 09:00. Utvalg: 08/06

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 30.11.2006 Tidspunkt: Kl. 09:00. Utvalg: 08/06"

Transkript

1 Møteprotokoll 08/06 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag Tidspunkt: Kl. 09:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen, Kristine Jørstad Bock, Snorre Sundquist, Tom Mortensen, John Wahl, Hans Mathias Ellingsen, Trygve Paulsen, Trude Klaussen, Haldis Olsen, Solbjørg Mikkelsen, Hanne M. Husvik, Berit Hågensen, Nina Jørgensen, Frank Hansen, Bjarne Hansen, Bjørn Dagfinn Johansen og Willy Olsen. Ingen møtte for Ronny Holm, Jarle Edvardsen og Wenche Stenvoll. Fra Høyre: Kate Johansen, Kjellaug H. M. Kvalnes og Bjørn E. H. Hansen. Fra FRP: Rolf Fjellstad. Ingen møtte for Raymond Sletten. Fra SV: Reidar Johansen og Svein Aspelund. Fra RV: Alvin Vasèli og Bryndis Rodge. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Fra AP: Wenche Stenvoll, Jarle Edvardsen, Arnulf Arntzen og Stig Trondsen. Fra Høyre: Roger Bloch Fra FRP: Raymond Sletten. Følgende varamedlemmer møtte i stede: Fra AP: Haldis Olsen og Berit Hågensen. Fra Høyre: Bjørn E. H. Hansen og Kjellaug H. M. Kvalnes. Bryndis Rodge Fra administrasjonen møtte: Rådmann Dagny Haga, informasjonsleder Kjartan Mikalsen, næringskonsulent Bjørn Harry Risto, kultursjef Gerd Hagen, prosjektleder Knut Bjørkum og kommuneadvokat Espen Rønning. Sektorledere: Grethe Gebhardt og Kai Gunnar Dahl. 25 representanter (av 29) til stede. Alf E. Jakobsen Ordfører Svanhild Moen Formannskapssekretær Innkallingen enstemmig godkjent. Sakslisten/dagsorden: Den ordinære sakslisten har sakene 070/06 til og med 079/06.

2 Det vil bli delt ut følgende Miljøfyrtårnpriser/sertifikat til virksomheter/bedrifter i Hammerfest kommune for 2006: H. Sjøgren & Sønner as Larsen Maskin & Transport as Hammerfest Maritime Service as Hammerfest Kirke v/menighetsrådet 2 Bjarne Hansen å orientere på vegne av Styrk sykehusene om folkemøte den kl Han oppfordret alle til å møte. Ordføreren fremmet forslag om utsettelse av neste formannskapsmøte fra til kl enstemmig godkjent. Han minnet også om ekstraordinært MU-møte den kl Vedtak: Sakslisten med sakene 070/06 til og med 079/06. enstemmig godkjent. PS 070/06 Uttreden. Nyvalg. Rådmannens forslag til vedtak: I forbindelse med Bjørn Ottem Hansens uttreden av folkevalgte organer i Hammerfest kommune gjøres følgende endringer: 1. Nytt fast medlem i kommunestyret blir Kjellaug H. M. Kvalnes. Det foretas nytt valgoppgjør (kandidatkåring) for Hammerfest Høyre slik at først Tor- Birger Grønnum og deretter Marit Ostad blir nye varamedlemmer. 2. Nytt fast medlem i formannskapet blir Roger Bloch. Som nytt varamedlem til formannskapet velges Kjellaug H. M. Kvalnes 3. Som nytt fast medlem i administrasjonsutvalget velges.. Hammerfest, den Dagny Haga Rådmann Kate Johansen fremmet på vegne av Høyre følgende forslag: Tor Birger Grønnum foreslås til administrasjonsutvalget. Espen Rønning Kommuneadvokat Votering: Som innstillingen inkl./forslaget fra Høyre enstemmig vedtatt. I forbindelse med Bjørn Ottem Hansens uttreden av folkevalgte organer i Hammerfest kommune gjøres følgende endringer: 1. Nytt fast medlem i kommunestyret blir Kjellaug H. M. Kvalnes. Det foretas nytt valgoppgjør (kandidatkåring) for Hammerfest Høyre slik at først Tor-

3 Birger Grønnum og deretter Marit Ostad blir nye varamedlemmer Nytt fast medlem i formannskapet blir Roger Bloch. Som nytt varamedlem til formannskapet velges Kjellaug H. M. Kvalnes 3. Som nytt fast medlem i administrasjonsutvalget velges Tor Birger Grønnum PS 071/06 Bosetting av flyktninger i Hammerfest kommunestyre vedtar å bosette 15 flyktninger i Eventuelle familiegjenforeninger kommer i tillegg. 2. Bosettinga skjer i takt med framskaffelse av boliger. Hammerfest kommune må arbeide aktivt for framskaffing av nye boliger. 3. Det må legges spesielt til rette for bosetting av familier. 4. Konkrete forslag til opptrapping av ressursbruken vurderes nærmere i forbindelse med utarbeidelse av budsjett 2007/økonomiplan Som innstillingen enstemmig vedtatt 1. Hammerfest kommunestyre vedtar å bosette 15 flyktninger i Eventuelle familiegjenforeninger kommer i tillegg. 2. Bosettinga skjer i takt med framskaffelse av boliger. Hammerfest kommune må arbeide aktivt for framskaffing av nye boliger. 3. Det må legges spesielt til rette for bosetting av familier. 4. Konkrete forslag til opptrapping av ressursbruken vurderes nærmere i forbindelse med utarbeidelse av budsjett 2007/økonomiplan PS 072/06 Bevilgning til fiskerifond Hammerfest kommunestyre vedtar at midler som innvilges som tilskudd til fiskeriformål fra 2007 bevilges som fondsavsetning til fiskerifondet, og at kommunestyret i årlige budsjettbehandlinger setter økonomiske rammer for bruk av fondet. Midlene som er avsatt på konto for bevilgede, ikke utbetalte tilskudd overføres fondskapitalen. Som innstillingen enstemmig vedtatt. Hammerfest kommunestyre vedtar at midler som innvilges som tilskudd til fiskeriformål fra 2007 bevilges som fondsavsetning til fiskerifondet, og at kommunestyret i årlige budsjettbehandlinger setter økonomiske rammer for bruk av fondet. Midlene som er avsatt på konto for bevilgede, ikke utbetalte tilskudd overføres fondskapitalen.

4 PS 073/06 Nye sykehjemsplasser Saken tas til orientering, og realitetsbehandling mht valg av utbyggingsalternativ for sykehjemsplasser utsettes til behandlingen av omsorgsplan. Som innstillingen enstemmig vedtatt. Saken tas til orientering, og realitetsbehandling mht valg av utbyggingsalternativ for sykehjemsplasser utsettes til behandlingen av omsorgsplan. 4 PS 074/06 Revidert driftsutredning AKS Driftsutredning for AKS med tilhørende driftsbudsjett, opprettelse av stillingshjemler og utleiesatser til gebyr- og avgiftsregulativet vedtas. Administrasjonen delegeres myndighet til å fastsette andre utleiesatser i særskilte tilfeller. Kommunestyret forutsetter at tiltredelse i stillingshjemlene ikke skjer før det er nødvendig av hensyn til kulturhusets fremdrift. Driftsmessige konsekvenser i henhold til utredningen innarbeides i budsjett med helårs virkning fra og med Driftsmessige konsekvenser for 2007 og 2008 innarbeides i det enkelte års budsjett, i henhold til beskrivelsene i driftsutredningen. Administrasjonen bes inngå avtale med ekstern part om utleie av kafé- og kioskdrift i AKS, samt leieavtale med øvrige faste leietakere. Som innstillingen enstemmig vedtatt. Driftsutredning for AKS med tilhørende driftsbudsjett, opprettelse av stillingshjemler og utleiesatser til gebyr- og avgiftsregulativet vedtas. Administrasjonen delegeres myndighet til å fastsette andre utleiesatser i særskilte tilfeller. Kommunestyret forutsetter at tiltredelse i stillingshjemlene ikke skjer før det er nødvendig av hensyn til kulturhusets fremdrift. Driftsmessige konsekvenser i henhold til utredningen innarbeides i budsjett med helårs virkning fra og med Driftsmessige konsekvenser for 2007 og 2008 innarbeides i det enkelte års budsjett, i henhold til beskrivelsene i driftsutredningen. Administrasjonen bes inngå avtale med ekstern part om utleie av kafé- og kioskdrift i AKS, samt leieavtale med øvrige faste leietakere. PS 075/06 Kostnadsoverslag K2 med tilleggsbevilgning 1. Hammerfest kommunestyre godkjenner kostnadsoverslaget K2M for Breilia skole med en samlet prosjektkostnad på kr

5 5 2. Det reviderte finansieringsbehovet tas med i behandlingen av budsjett for Som innstilling enstemmig vedtatt. 1. Hammerfest kommunestyre godkjenner kostnadsoverslaget K2M for Breilia skole med en samlet prosjektkostnad på kr Det reviderte finansieringsbehovet tas med i behandlingen av budsjett for PS 076/06 Diverse referat. RS 002/06 "Hammerfest - en by av lys". Høringsutkast Hammerfest Lysplan og retningslinjer for belysning i Hammerfest sentrum IV. Rådmannens forslag til vedtak: Referatsaken tas til orientering. Hammerfest, den Dagny Haga Rådmann Sektorleders underskrift

6 Som innstillingen enstemmig vedtatt. Referatsaken tas til orientering. 6 PS 077/06 Godkjenning av protokoll IV. Rådmannens forslag til vedtak: Protokoll fra møte den godkjennes. Følgende ble valgt til å skrive under protokollen. Hammerfest, den Dagny Haga Rådmann Sektorleders underskrift Administrasjonen endret protokollen under: Representanter til stede: Ole I. Hansen skrevet to ganger der den ene skal være Bjarne Hansen. Følgende ble valgt til å skrive under protokollen Solbjørg Mikkelsen og Rolf Fjellstad. Votering: Som innstillingen enstemmig vedtatt. Protokoll fra møte den godkjennes med følgende endringer. Administrasjonen endret: Representanter til stede: Ole I. Hansen skrevet to ganger der den ene skal være Bjarne Hansen. Følgende ble valgt til å skrive under protokollen Solbjørg Mikkelsen og Rolf Fjellstad. PS 078/06 Interpellasjon - Situasjonen for hybelboere i Hammerfest Situasjonen for hybelboere i Hammerfest Ifølge avisene er studentboligene for elevene ved videregående skole i dårlig forfatning. I den forbindelse planlegger Finnmark fylkeskommune bygging av nye studentboliger istedenfor å renovere dagens hybelhus. Ifølge avisene er det usikkerhet om det aktuelle området hvor boligkomplekset skal oppføres blir regulert og klargjort, slik at en byggestart kan påbegynnes i løpet av neste år. Som vertskommune har Hammerfest kommune et ansvar for borteboende elever og studenter. Dersom Hammerfest kommune ønsker større søknad og utvikling av tilbudene ved videregående skole og høyskoleutdanninga i byen, er det viktig at kommunen bidrar til at studentene har skikkelige boligforhold i byen. På denne bakgrunn ber Rød Valgallianse om at følgende saker blir diskutert i kommunestyret: 1. Hvilke samarbeid har Hammerfest kommune hatt med Finnmark fylkeskommune i forbindelse med renovering/utbygging av flere og bedre studentboliger i kommunen?

7 7 2. Hvordan kan kommunen bidra i arbeidet med å bedre bosituasjonen for skoleelever og studenter i kommunen, og sikre at de planlagte utbyggingene av nye boliger blir realisert i løpet av 2007? Interpellasjon RV Situasjonen for hybelboere i Hammerfest Ordførerens svar: Innledningsvis vil jeg nevne at Finnmark Fylkeskommune var i gang med innvendig renovering av elevhyblene i Slettnesveien da det ble oppdaget sopp i 2 av hybelbyggene med til sammen 20 hybler. Årsaken var vanninnsig i krypkjellere og det dannet seg muggsopp i disse to byggene. Øvrige bebodde bygg ble friskmeldt etter luftmålinger. Arbeidet som var kommet langt ble da stoppet og byggene stengt. Det anses ikke som aktuelt å fortsette renoveringen. Med bakgrunn i dette søkte fylkeskommunen om å få tildelt et tomteområde i Meridiangata 30 (området der den tidligere garasjen/verkstedet til FFR ligger). Fylkeskommunen har redegjort for at de ønsker å bygge inntil 80 elevhybler. Dette innvilget styret for Miljø og utvikling og det er startet en reguleringsprosess fra offentlige formål til boligformål. Reguleringsarbeidet er på vanlig måte annonsert. Det er i media skapt et inntrykk av at det står på Hammerfest kommune for å komme videre i denne saken. Dette er ikke riktig og både i møter og i brev har kommunen redegjort for at en reguleringsprosess vil være ferdig når fylkeskommunen har behov for tomta. I tillegg til vedtaket i MU-styret er det også fattet et eget formannskapsvedtak så seint som der vi bl.a. ber Plan- og utvikling sørge for nødvendig framdrift. Vi har fra administrasjonen fått bekreftet at de skal ha framdrift som er nødvendig for at tomta skal være tilgjengelig når fylkeskommunen er kommet så langt at de skal sette i gang en byggeprosess. Det har i den fylkeskommunale behandlingen av investeringsbudsjettet blitt skapt usikkerhet med hensyn til om investeringen skulle med i kommende økonomiplanperiode eller ikke. I tillegg har det i fylkeskommunen vært en diskusjon om hvor mange hybler som skulle bygges. Hammerfest kommune har i den siste tiden tatt kontakt med ulike deler av den politiske ledelsen for å klargjøre nødvendigheten av at byggeprosjektet kommer i gang tidligst mulig i Vi er ut fra dette optimistisk på at det skal fattes positive vedtak, men fortsatt noe bekymret for at antallet skal bli mindre enn de 80 som var antydet i utgangspunktet. Det er forventet at det neste år starter i alle fall 25 flere elever enn inneværende skoleår. Når det gjelder samarbeidet kommunen har hatt til fylkeskommunen før skolestart har situasjonen vært tatt opp i kontaktmøte med fylkesordfører og fylkesrådmann. Vi har i eget skriv til fylkesvaraordføreren redegjort for at vi har vært aktive både overfor private utleiere og andre for å finne løsninger. Vi har også gått ut i media og oppfordret huseiere til å leie ut hybler til videregående elever. Når det gjelder studenthybler som også tas opp i brevet gjelder dette høgskolens studenter i Hammerfest ved Avdeling helsefag. Avdelingen har både ordinær sykepleierutdanning, videreutdanninger og andre studietilbud som også ivaretar andre studieretninger og desentrale tilbud ved Høgskolen i Finnmark. Studentsamskipnaden i Finnmark har en rekke boenheter i Hammerfest både i den gamle sykepleierskolen ved sykehuset og i klimafeltet ved William Johansens vei.

8 Kommunen har hatt et eget kontaktmøte med Studentsamskipnaden og høgskolen der vi har formidlet kontakt mellom aktuelle utleiere og høgskolen. Bl.a. har vi formidlet dialog med Statoil om et samarbeid når det gjelder studenter som bare er inne til samlinger. Situasjonen synes løst også for disse. Studentsamskipnaden i Finnmark mener selv de har god dekning av hybler, hybelleiligheter og leiligheter i Hammerfest. Det er heller ikke mange år siden de ville selge ut deler av bygningsmassen i Hammerfest, dette fikk vi sammen med lokal studentorganisasjon stoppet. Løsningen har vært at de i tider med dårlig belegg har drevet utleie til andre boligsøkere. Berit Hågensen fikk innvilget permisjon fra kl representanter (av 29) til stede. Trygve Paulsen fikk innvilget permisjon fra kl representanter (av 29) til stede. PS 079/06 Interpellasjon - Hammerfest havfiske og leveringsforpliktelser Hammerfest havfiske og leveringsforpliktelser Fra enkelte hold har det vært stilt spørsmål om utviklinga ved Aker Seafoods og om leveringsforpliktelsene for trålerne overholdes. Hammerfest kommune er medeier i Hammerfest havfiske, selskapet som eier trålerne som har leveringsforpliktelser til Aker Seafoods anlegg i Rypefjord. På denne bakgrunn ber Rød Valgallianse om svar på følgende saker: 1. Hvilke rolle har Hammerfest kommune hatt som medaksjonær i Hammerfest havfiske etter at Røkke-konsernet overtok aksjemajoriteten i selskapet? 2. Har kommunen innsikt i Aker Seafoods organisering og drift av rederiet, og om leveringsforpliktelsene overholdes? 3. Hvilke tanker og planer har kommunen når det gjelder fremtidig medeierskap i Hammerfest havfiske? Interpellasjon RV - Hammerfest havfiske og leveringsforpliktelser. Ordførerens svar: Hammerfest kommune eier 40% av aksjene i Hammerfest Industrifiske AS. Inntil DNB solgte seg ut av selskapet hadde kommunen en styrerepresentant (nestleder) i selskapet. Da dette eierskiftet skjedde forlangte kommunen å overta DNB sin styrerepresentant. Dette medførte at kommunen har nestleder og et styremedlem i trålerrederiet. Salget av aksjer fra DNB til nå Aker Seafoods AS har ikke rokket med kommunens vetorett i generalforsamling gjennom negativt flertall med sin 40%-andel av aksjene på visse beslutninger. Kommunens vetorett i generalforsamling går bl.a. på driften av trålerne og forretningsadresse. Videre eventuelt endringer som vil svekke råstofftilgangen til anlegget i Hammerfest. Departementets opprinnelige vilkår fra januar 2001 omfatter leveringsplikt til anlegget i Hammerfest eller i Vest-Finnmark dersom Aker Seafoods AS ikke har tilstrekkelig mottakskapasitet. Videre bearbeidingsplikt på land og det understrekes også at driften skal skje fra Hammerfest der også forretningsadressen skal være. Tidligere regjering/fiskeriminister i Bondevik II regjeringen lempet som kjent på leveringsforpliktelsene der det het at vilkårene ble ansett som oppfylt dersom 80 % av torsken ble levert lokalt, 60% av hysa og det var i de nye forskriftene ingen leveringsforpliktelser for sei. Det ble samtidig hevdet fra departementet at nye forskrifter 8

9 9 gikk foran tidligere gitte vilkår for levering fra departementet for selskapet. Dette forholdet har Aker Seafoods i liten grad forsøkt å utnytte, men levert fangstene i Hammerfest. Nåværende fiskeriminister er som kjent i ferd med endring av forskriftene der det skjerpes inn i forhold til leveringsforpliktelsene i forhold til torsk og hyse. Hammerfest kommune har vært og er en aktiv eier i forhold til å ivareta kommunens interesser. Dette både i forhold til overholdelse av leveringsforpliktelser, at driften av trålerne har skjedd fra Hammerfest og arbeidet mot utflytting av funksjoner i trålerselskapet til Nordland. Kommunen har også hindret at Hammerfest Industrifiske AS ble innlemmet inn i det nye trålerselskapet i fylket gjennom etablering av Finnmark Havfiske AS. For eksempel forlangte kommunen ekstraordinær generalforsamling før det kom til enighet når forslaget kom på banen om et nytt trålerselskap lokalisert i Nordland (Stamsund/Melbu). På den annen side har vi også bestrebet oss på å være en konstruktiv og løsningsorientert aksjeeier og forholdt oss til de endringer som etter hvert er kommet både i forhold til enhetskvoteordninger og andre strukturelle endringer. Når det gjelder innsikt i driften av rederiet ber vi om og får redegjørelser når det er forhold vi ønsker å få redegjort for utover det som selskapet setter på sakslisten. Vår bekymring er at flåten begynner å bli av eldre dato og selskapet er ofte sårbar i forhold til stabile leveranser av råstoff ved skader/avbrekk i fisket ved verkstedopphold. Dette har periodevis vært situasjonen i år ved lange og uventede verkstedsopphold for enkelte av båtene, for eksempel M/S Rairo og Gargia. Aker Seafoods AS har vært konstruktiv for å skaffe seg annet råstoff fra andre som de inngår avtaler med og de er veldig fleksibel med å ta råstoff fra annen flåte eller andre anlegg som de enten eier eller samarbeider med. Råstoffet har de gjennom årene levert fullt ut i forhold til leveringsforpliktelsene. Dette er tilfellet også i år bortsett fra et lite parti hyse som de har byttelånt med en bedrift i konsernet i Øst-Finnmark og noe seifiske på Haltenbanken. Kvoter i forhold til sei de ikke makter å fiske opp med Hammerfest Industrifiske sine båter før kvoteåret går ut, har de på linje med andre selskaper søkt om å få fiske på med andre båter i konsernet når det er helt klart at Hammerfesttrålerne ikke makter å fiske dette opp. Når det gjelder framtidig medeierskap har dagens ordning fungert etter intensjonen mot ulike eiere av landanlegget både før og etter at leveringsforpliktelser ble innført. Hammerfest kommune har ingen planer om å selge seg ut av selskapet og mener helt klart at vår tilstedeværelse har ivaretatt hjernesteinsbedriften gjennom alle år på en veldig god måte. Selv etter at endringer er kommet i den sentrale lovgivningen. Vi ser at andre kommuner sliter betydelig for å få trålere med leveringsforpliktelser til å overholde disse. Det er nok å vise til rettssaken som pågår mellom Gamvik kommune, staten og trålerrederier med leveringsforpliktelser. Møte slutt: Rett utskrift:

Fra Ytre Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS møtte Tor-Otto Gamst. Fra Hammerfest Eiendom KF møtte Jon E. Hansen.

Fra Ytre Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS møtte Tor-Otto Gamst. Fra Hammerfest Eiendom KF møtte Jon E. Hansen. Møteprotokoll 05/06 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 28.09.2006 Tidspunkt: Kl. 09:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen, Kristine Jørstad Bock, Snorre

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.04.2007 Tidspunkt: 9:00. Utvalg: 03/07

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.04.2007 Tidspunkt: 9:00. Utvalg: 03/07 Møteprotokoll 03/07 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.04.2007 Tidspunkt: 9:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Kristine Jørstad Bock, setteordfører Jarle Edvardsen, Haldis

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30.

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30. 4/06 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30 Møteprotokoll Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen,

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 14.12.2006 Tidspunkt: 9:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 14.12.2006 Tidspunkt: 9:00 Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 14.12.2006 Tidspunkt: 9:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Kristine Jørstad Bock, Snorre Sundquist, Tom Mortensen, John

Detaljer

Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Snorre Sundquist Medlem

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 21.06.2007 Tidspunkt: 9:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 21.06.2007 Tidspunkt: 9:00 Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 21.06.2007 Tidspunkt: 9:00 Følgende medlemmer møtte: AP: Ordfører Kristina Jørstad Bock, setteordfører Jarle Edvardsen, Svein A. Pederseen,

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: Kl.

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: Kl. Hammerfest kommune 6/04 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: Kl. 12:30 Møteprotokoll Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen, Snorre

Detaljer

Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 25.03.2009 Tid: 11:00. Faste medlemmer som møtte: Navn. Kristine Jørstad Bock

Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 25.03.2009 Tid: 11:00. Faste medlemmer som møtte: Navn. Kristine Jørstad Bock Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 25.03.2009 Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist Nestleder AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Settevaraordfører

Detaljer

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 16.12.04 Tidspunkt: Kl. 09:00.

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 16.12.04 Tidspunkt: Kl. 09:00. Hammerfest kommune Møteprotokoll 08/04 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 16.12.04 Tidspunkt: Kl. 09:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen, Kristine

Detaljer

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møteprotokoll 8/06 Utvalg: Møtested: Bystyresalen Dato: 20.11.2006 Tidspunkt: 12:00 Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Kristine Jørstad Bock, Hanne Husvik,

Detaljer

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 27.01.05 Tidspunkt: Kl. 12:00.

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 27.01.05 Tidspunkt: Kl. 12:00. Hammerfest kommune Møteprotokoll 2/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 27.01.05 Tidspunkt: Kl. 12:00 Følgende medlemmer til stede: Fra AP: Varaordfører Kristine Jørstad Bock,

Detaljer

I tillegg vil det bli gitt en orientering om forprosjektet på Fjordtun skole.

I tillegg vil det bli gitt en orientering om forprosjektet på Fjordtun skole. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 7/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, obs. endret møtested Dato: Torsdag 12.05.05 Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes snarest mulig og senest innen

Detaljer

Alf E. Jakobsen ordfører Svanhild Moen formannskapssekretær

Alf E. Jakobsen ordfører Svanhild Moen formannskapssekretær Hammerfest kommune Møteprotokoll 6/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 06.05.2004 Tidspunkt: Kl. 12:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen, varaordfører

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502 som sørger for innkalling

Detaljer

Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet Dato: 20.12.2010 Tid: 09:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet Dato: 20.12.2010 Tid: 09:00 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet Dato: 20.12.2010 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Varaordfører AP Snorre Sundquist Medlem AP John Wahl

Detaljer

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tid: 10:00 13:55 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tid: 10:00 13:55 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tid: 10:00 13:55 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Nestleder AP Snorre Sundquist

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 10.11.2011 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 10.11.2011 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 10.11.2011 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

I tillegg vil kultursjef Gerd Hagen orientere om Arktisk kultursenter.

I tillegg vil kultursjef Gerd Hagen orientere om Arktisk kultursenter. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 07/04 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 02.12.04 Tidspunkt: Kl. 18:00 Forfall meldes snarest mulig og senest innen 29. desember 2004 på

Detaljer

Rektor Arve Paulsen orienterte om utbyggingsprosjektet ved Fuglenes skole.

Rektor Arve Paulsen orienterte om utbyggingsprosjektet ved Fuglenes skole. Møteprotokoll 4/06 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 09.03.06 Tidspunkt: Kl. 12:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen, varaordfører Kristine Jørstad

Detaljer

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Møtested: Kopmmunesstyresalen Dato: Torsdag 09.06.05 Tidspunkt: Kl. 12:00.

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Møtested: Kopmmunesstyresalen Dato: Torsdag 09.06.05 Tidspunkt: Kl. 12:00. Hammerfest kommune Møteprotokoll 8/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kopmmunesstyresalen Dato: Torsdag 09.06.05 Tidspunkt: Kl. 12:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen, Tom Mortensen

Detaljer

Jarle Edvardsen Leder Svanhild Moen formannskapssekretær. Sakslisten/dagsorden: Den oppsatte sakslisten har sakene 009/04 til og med 014/04

Jarle Edvardsen Leder Svanhild Moen formannskapssekretær. Sakslisten/dagsorden: Den oppsatte sakslisten har sakene 009/04 til og med 014/04 Hammerfest kommune Møteprotokoll 2/04 Utvalg: Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tirsdag 24.02.04 Tidspunkt: Kl. 10:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Jarle Edvardsen,

Detaljer

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 15.01.2009 Tid: 11:00 14.45

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 15.01.2009 Tid: 11:00 14.45 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 15.01.2009 Tid: 11:00 14.45 Faste medlemmer som møtte: Navn Alvin Vaséli Medlem RØDT Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist

Detaljer

Utvalg: Møtested: Musikkrommet, Gjenreisningsmuseet Dato: 15.10.2010 Tid: 10:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Musikkrommet, Gjenreisningsmuseet Dato: 15.10.2010 Tid: 10:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrommet, Gjenreisningsmuseet Dato: 15.10.2010 Tid: 10:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Nestleder AP Snorre Sundquist Medlem AP

Detaljer

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tid: 10:00 14:45 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tid: 10:00 14:45 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tid: 10:00 14:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Varaordfører AP John Wahl Medlem

Detaljer

Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest rådhus, Storgata kommunehus, Hammerfest bibliotek samt kommunens hjemmeside.

Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest rådhus, Storgata kommunehus, Hammerfest bibliotek samt kommunens hjemmeside. Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: Onsdag 13.12.2006 OBS Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 784 02502 som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Sakslista/dagsorden: Sakslisten har sakene 030/07 til og med 039/07. Saken 039/07 er unntatt offentlighet og behandles for lukkede dører.

Sakslista/dagsorden: Sakslisten har sakene 030/07 til og med 039/07. Saken 039/07 er unntatt offentlighet og behandles for lukkede dører. Møteprotokoll 4/07 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 22.03.2007 Tidspunkt: Kl. 12:00 Følgende medlemmer møtte: Fra Ap: Ordfører Kristine Jørstad Bock, Snorre Sundquist, Solbjørg

Detaljer

I tillegg forberedes det sak om budsjettregulering og forprosjekt parkering Ricaparken. Tilleggssakene sendes ut på fredag.

I tillegg forberedes det sak om budsjettregulering og forprosjekt parkering Ricaparken. Tilleggssakene sendes ut på fredag. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 8/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunesstyresalen Dato: Torsdag 09.06.05 Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer