DIALOGKONFERANSEN Vesterålen 2020

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DIALOGKONFERANSEN Vesterålen 2020"

Transkript

1 DIALOGKONFERANSEN Vesterålen 2020 UNIVERSITETET I TROMSØ U-VETT Universitetet i Tromsø 9037 Tromsø UNIVERSITETET I TROMSØ

2 1. Innledning I oktober 2007 ble det inngått en 3-årig samarbeidsavtale mellom Universitetet i Tromsø (UiTø) og Sortland kommune (SK). Formålet med avtalen er at partene skal bidra til vekst og utvikling på alle samfunnsområder i Sortland og Vesterålen, samt å styrke universitetets posisjon i regionen. I løpet av det første året er det gjennomført en rekke aktiviteter. En utfordring i dette arbeidet har imidlertid vært å stake ut og konkretisere hvilke problemområder som peker seg ut, hvilke satsingsområder som er ønskelige å ta tak i, og hvordan disse eventuelt kan gjennomføres for å styrke regionens vilkår. Samarbeidsgruppen besluttet i denne sammenheng å invitere en bredt sammensatt gruppe til en konferanse hvor disse spørsmålene skulle settes på dagsorden. Hensynet som ble lagt til grunn for utvelgelsen av konferansedeltakere var at representantene skulle gjenspeile ulike private og offentlige virksomheter, og at innspill fra ungdomsmiljøet var ønskelig. Resultatet av dette ble en dialogkonferanse som ble gjennomført på Kysten i Sortland kommune den 2. oktober Konferansen ble sponset av Sortland kommune, Nordland fylkeskommune, RKK, Landsdelsutvalget og Universitetet i Tromsø. Foruten arrangementsstaben, deltok det 41 personer som jobbet intensivt i 9 timer med strategiutvikling for vesterålsregionen. Konferansen ble ledet av Frank Holen og undertegnede, begge ansatt ved universitetets videre- og etterutdanningsenhet I dette notatet skisseres hovedfunnene fra det arbeidet som ble gjort. Tromsø, 30. Januar 2009 Morten Brattvoll Universitetets videre- og etterutdanningsenhet 3

3 1.1 Hva er en dialogkonferanse? En dialogkonferanse er en form for strukturert, konsentrert og forpliktende planlegging. Arbeidsformen baserer seg på bred medvirkning fra de aktørene som kan tenkes å bli berørt av endringer i framtiden. Dette gjelder utvikling av bedrifter, organisasjoner og lokalsamfunn. Slikt sett er dialogkonferansen en møteplass for å samle innspill om behov og tiltak som bør prioriteres. Dialogkonferansen er ikke et besluttende forum, men er ment å gi et bedre beslutningsgrunnlag for aktører som er involvert i utviklingsprosessene. Implementering av de foreslåtte tiltakene skal skje lokalt i ettertid. Med tanke på å kunne fatte slike beslutninger, kan det være et poeng i seg selv å involvere personer i prosessen som har beslutningskompetanse (i juridisk forstand), slik at mulighetene for å kunne ta avgjørelser styrkes. Dialogkonferansen ledes av en liten konferansestab. Stabens viktigste virkemidler for å skape en kreativ prosess er gruppeoppgaver som skal virke strukturerende, og valg av ulike gruppesammensetninger som er ment å stimulere til kreativitet og tverrfaglig tenkning. 1.2 Formålet med konferansen Formålet med konferansen var: Å skape et best mulig utgangspunkt for regionens utviklingsarbeid, og identifisere de utviklingsoppgavene som er viktige og riktige for regionen. Konferansen fikk navnet Vesterålen 2020, og skulle således signalisere et framtidsrettet utviklingsarbeid for regionen. Med dette utgangspunktet ble konferansen bygd opp rundt fire hovedspørsmål som tok sikte på å: a) Kartlegge de mest betydningsfulle problemene og utfordringene for Vesterålen b) Beskrive en ønskverdig framtidssituasjon basert på kartleggingen 4

4 som ble gjort i spørsmål a) c) Redegjøre for konkrete tiltak som kan realisere den framtidssituasjonen som ble beskrevet gjennom arbeidet med spørsmål b d) Prioritere de viktigste tiltaksområdene som det ble redegjort for i spørsmål c), konkretisere hva som kjennetegner disse tiltakene, hva de vil innebære, hva de skal bidra til, hvordan de skal gjennomføres, og hvem som vil være ansvarlig for at de blir gjennomført. Oppsummert kan det sies at aktivitetene tok sikte på å få fram en beskrivelse av dagens situasjon i regionen, hvilken framtidssituasjon som var ønskelig, hvilke tiltak som burde prioriteres, og hvordan slike tiltak eventuelt skulle følges opp. Resultatene fra konferansen kan ikke ses på som en uttømmende liste, men forslag på veivalg og tiltak som ble jobbet fram av de deltakerne som tok aktiv del i arbeidet under konferansedagen. Det er resultatet av dette arbeidet som det vil redegjøres for i neste avsnitt. 5

5 2. Gjennomgang av oppgave 1 Til plenumssesjonen ble deltakerne bedet om å identifisere problemer og utfordringer som har betydning for utviklingen av regionen. Dette skulle gjøres på en mest mulig konkret måte. Oppgave 1 Nåsituasjon: Hva mener gruppen utgjør de største problemene og de viktigste utfordringene for Vesterålsregionen? Beskriv problemene/utfordringene så presist som mulig. Skriv ett moment per plakat. 2.1 Kompetanse/utdanningsnivå Fem av seks grupper pekte på utdanningsnivået i regionen som et problem. Utdanningsnivået er for lavt, og regionen mangler kompetanse som kan støtte opp under den utviklingen som er ønskelig. En av gruppene viste til dokumentasjon fra SSB både når det gjaldt utdanningsnivået i regionen sammenlignet med andre plasser i nord-norge, og utdanningsnivået i regionen sammenlignet med øvrige deler av landet. På den annen side ble det vist til at det manglet kunnskap om hva slags spisskompetanse som tross alt finnes i regionen. Mangel på høyere utdanningstilbud, innovasjon og FoU som er forankret i egen region ble også sett på som en utfordring. Det ble også trukket fram at det mangler lærlingplasser. 2.2 Arbeidsplasser Flere av gruppene mente at regionen hadde for lite mangfold og variasjon når det gjaldt arbeidsplasser, og at det jevnt over var få nye arbeidsplasser. Hvorfor dette rent faktisk representerer et problem er vanskelig å trekke ut av materialet fra konferansen, men innspillene kan kanskje fortolkes i retning 6

6 av at arbeidsmarkedet er for statisk. Dvs. en kombinasjon av at få nye typer arbeidsplasser skapes, og at det er lav turnover i de stillingene som allerede eksisterer. I praksis vil slike forhold blokkere for avansement og variasjon for yngre arbeidstakere. Ett konkret eksempel på ovennevnte problem ble gitt med utgangspunkt i at det er nedgang i kvotefisket. Ovennevnte kan muligens understøtte de problembeskrivelsene som gikk på at regionen også har vanskeligheter med å tiltrekke seg kvalifisert arbeidskraft. 2.3 Infrastruktur Problembeskrivelsene om regionens infrastruktur var omfattende i den forstand at svært mange ulike momenter ble trukket fram. Det gjaldt kvaliteten på veier, størrelsen på nærmeste flyplass, havner/havneleder, busstilbud og bredbåndsutbygging. Det er rimelig å anta at alle disse momentene har betydning for ulike virksomhetsområder i regionen, enten det være seg transport av produkter, barrierer for folks mobilitet i og mellom egen region og andre, og transport av digital informasjon eller tilgang på interaktive tjenester. 2.4 Samarbeid Samlet ble det skrevet ned 9 problembeskrivelser som berørte ulike sider ved samarbeid. Disse beskrivelsene handlet om samarbeid med sentrale myndigheter, fylker, mellom kommunene i Vesterålen, og mellom det lokale næringsliv og lokale offentlige institusjoner. En rød tråd var at manglende samarbeid bidro til å kvele noe av det utviklingspotensialet som finnes i regionen. Noen eksempler på slike formuleringer var Vi rives, vanskelig å bli enige, fragmentert region, liten samhandling, seks strategier på seks kommuner, for mye beinkrok, manglende samhandling i regionen osv. Det ble også vist til praksis, hvor det ble hevdet at det ikke fantes noen regionale samarbeidsprosjekter (bortsett fra Golfstrøm- og Milleniumsprosjektet). 7

7 2.5 Vesterålens syn på seg selv, og forestillinger om andres syn på Vesterålen Flere av de utfordringene som ble diskutert i gruppene og lagt fram i plenum kan på mange måter knyttes opp til en type debatt som i enkelte fagkretser omtales som identitetsforvaltning. Det handler kort sagt om å skape en selvforståelse, eller et bilde av hvem man er, hvem man ønsker å være, eller ikke være. I og med at gruppeoppgaven var definert på en slik måte at det var problembeskskrivelser som skulle trekkes fram, bærer innspillene selvsagt preg av dette. Uansett ble det gjort et poeng av at det mangler fortellinger om Vesterålen, og det mangler markedsføring. Regionen ble framstilt som lite synlig, perifér og bortglemt, og: regionen oppfattes av mange slik. Beliggenheten forsterket noe av problematikken fordi regionen ligger midt mellom to fylker, eller slik en av gruppene formulerte det: Midtre Hålogaland, hva er det? Det ble også hevdet at regionen har en for sytete kultur. 2.6 Andre problemområder Enkelte grupper mente det var bekymringsverdig at regionen har en negativ befolkningsvekst. Ungdomstilbudet er begrenset og de unge trekkes til byene. De som reiser ut, viser også lav tilbøyelighet for å komme tilbake. 8

8 3. Gjennomgang av oppgave 2 Under arbeidet med oppgave 2 ble deltakerne bedt om å gi en mest mulig konkret beskrivelse av Vesterålsregionen slik de selv ønsker at det skal se ut i Fra å definere hvor skoen trykker, slik det ble gjort i oppgave 1, er poenget med oppgave 2 å trekke diskusjonen mer i retning av hva som bør kjennetegne regionen i framtiden. Oppgave 2 Framtidssituasjonen: Ta utgangspunkt i de problemene som ble skissert i plenum. Beskriv en ønskverdig framtidssituasjon for Vesterålsregionen i 2020 Resultatene av dette arbeidet ble lagt fram i plenum, og kan oppsummeres på følgende måte: 3.1 Kompetanse/utdanningsnivå I forhold til kompetanse- og utdanningsnivå er det mange grupper som ønsker en situasjon hvor Vesterålsregionen har tilgang på utdanningstilbud, uten at befolkningen nødvendigvis må flytte bort for å kunne gjennomføre kompetansehevende tiltak. Utdanningene ønskes basert på et nært samarbeid mellom ulike nivåer, dvs. grunnskole, videregående skole og høyere utdanning. Næringslivsaktiviteter som fiskeri, havbruk, jordbruk, petroleum og kultur skal gis næring gjennom kompetent arbeidskraft, noe som betyr at kompetansen vil være relevant for det eksisterende næringsliv. Flere av deltakerne ønsker at Vesterålen av denne grunn skal bli en mulighetens region med gode vilkår for innovativ virksomhet hvor noen motorer løfter resten. 9

9 3.2 Befolkningsutvikling Dette er også et tema som ble behandlet i flere grupper. En ønskverdig situasjon er at regionen blir i stand til å stabilisere befolkningsutviklingen, og deretter skape vekst. Alderssammensetningen ønskes utjevnet, blant annet gjennom at unge mennesker som flytter ut, skal finne det attraktivt å flytte tilbake. 3.3 Infrastruktur Forbedringer av eksisterende infrastruktur ønskes gjort spesielt rundt veinett og flyplass (chartertrafikk). I tillegg til dette ønskes utbygging av bredbånd. 3.4 Samarbeid For framtiden er det ønskelig at flere utviklingsaktører i regionen klarer å styrke samarbeidsklimaet seg i mellom. Her ble det uttrykt at forholdet mellom flere aktører i regionen preges av for mye konkurranse som kan se ut til å blokkere for konstruktive regionale utviklingsforløp. Her er det mulig å gjøre en todeling av de framleggene som ble lagt fram i plenum. Flere innspill bar preg av et ønske om holdningsendringer, blant annet med tanke på at ulike aktører støtter opp om initiativ som ikke kommer fra eget lokalsamfunn, bedrift eller kommune. Den andre varianten bygger mer på en virkemiddel-logikk, hvor det ble ytret ønske om at eksisterende styringsstrukturer bør endres, eller at nye konstruksjoner som har en koordinerende eller samlende funksjon etableres. Her vises det til ønsker om kommunesammenslåinger, regionalt koordineringskontor og gode regionplaner. 3.5 Det nye Vesterålen Kanskje er det mulig å tale om Det nye Vesterålen når flere av deltakerne legger vekt på å skape historien om Vesterålen som bygger på en mer integr- 10

10 ert eller felles profil. Historien om Vesterålen, golfstrømmen og spermasetthvalen ble dratt fram som eksempler på dette. 3.6 Offentlig sektor Den offentlige sektor vil nødvendigvis ha en viktig rolle i mange av de framtidsbildene som deltakerne skisserer. Blant annet ble det presisert at forvaltningen forhåpentligvis vil være i stand til å takle utfordringer som knytter seg til helse, skole og omsorg, og at regionen nyter rettmessig godt av de aktiviteter som spilles ut i regi av statlige myndigheter. 11

11 4. Gjennomgang av oppgave 3 I denne fasen av dialogkonferansen startet arbeidet med å konkretisere tenkelige tiltak som kan føre regionen i retning av de idealsituasjonene som er beskrevet i arbeidet med oppgave 2. Oppgave 3 Hvilke konkrete tiltak bør Vesterålsregionen satse på for å realisere idealsituasjonene som er beskrevet i oppgave 2? Ett tiltak per plakat. Til plenumsframlegget ble deltakerne bedt om å få fram et mangfold av gode tiltak, som er så konkrete som mulig. 4.1 Kompetanse og utdanning I forhold til spørsmålet om kompetanseheving ble flere tiltak av mer generell karakter trukket fram, som for eksempel distanseundervisning, utdanning tilgjengelig for alle, adekvat utdanning og lignende. Av mer konkrete tiltak kan nevnes oppbygging av studiesentra i alle kommuner, etablering av et nasjonalt senter for innvandring, og Campus Vesterålen. Behovet for å samordne høyere utdanningstilbud ble også trukket fram av flere grupper, og VKU ble blant annet foreslått å påta seg en slik rolle. 4.2 Befolkningsutvikling Ett tiltak som ble trukket fram i forbindelse med befolkningsutviklingsproblematikken er å starte opp et såkalt tilbakestrømsprosjekt etter modell fra kultur i Vesterålen regionråd. 12

12 4.3 Infrastruktur I forhold til forbedring av veinettet, ble det pekt på at RV 82 rustes opp for å forenkle transport inn og ut av regionen. For å gjøre regionen mer tilgjengelig for omverdenen, skal det jobbes for å gjøre flyplassen kapabel til å håndtere passasjertrafikk og transport på en mer effektiv måte. 4.4 Samarbeid Ideen om kommunesammenslåing foreslås fulgt opp gjennom at regionrådet tar initiativ til å få dette spørsmålet utredet. Det foreslås også å lage en helhetlig plan for naturressurser, som hele regionen slutter seg til. Aktuelle næringsområder som skal integreres i en slik plan er havbruk, landbruk, fiskeri, miljø, olje & gass, reiseliv og næringsmiddel. 4.5 Historien om Vesterålen Flere grupper foreslo at det burde startes et prosjekt hvor historien om Vesterålen skal skrives. Her ble det også foreslått å utarbeide en mediestrategi for å promotere de gode historier om Vesterålen. 13

13 5. Gjennomgang av oppgave 4 Hensikten med den fjerde oppgaven var å få deltakerne til å ende opp i noen konkrete tiltak som springer ut av alt foregående gruppearbeid. Oppgave 4 Ta utgangspunkt i de tiltakene som er beskrevet. 1. Velg ett eller flere tiltak dere mener er viktige 2. Konkretisér hva tiltakene består i ved hjelp av sentrale stikkord. Hva innebærer tiltaket? Hva skal tiltaket bidra til? Hvordan skal det gjennomføres, og hvem vil være ansvarlig for at det blir gjennomført? Til plenumssesjonen ble deltakerne bedt om legge fram utvalgte tiltak som det skal jobbes med i tiden som kommer. 5.1 Samarbeid gjennom regionaliserte styringsstrukturer Flere av de tiltakene som lanseres, er en oppfølgning på de samarbeidsproblemene som ble beskrevet i oppgave 1. Det som kjennetegner mange av disse tiltakene er at det skal etableres institusjoner som kan ivareta mer helhetlige hensyn på regionens vegne. Eksempler på dette er En kommune i Vesterålen. Etablering av regionalt utviklingsforum. Et regionalt formalisert samarbeid med en felles strategiplan som også inkluderer kompetanseutvikling og FOU. Tre av gruppene mener at regionrådet bør starte denne debatten. Dette kan gjøres gjennom at regionrådet bestiller en utredning om saken, og at rådet deretter bidrar til å få satt spørsmålet på de respektive kommunenes dagsorden. Flere andre av de problemene som ble beskrevet i første halvdel av konferansedagen blir sett i sammenheng med de tiltakene som var tuftet på 14

14 en sterkere regionalisering. Dette gjelder høyere utdanning og FOU, hvor en samordnet plan i regi av regionrådet og VKK/RKK vil være et slikt tiltak. En viktig forutsetning for de tiltakene som er basert på regionale strategier er at de binder sammen regionen, og ikke resulterer i splitt og hersk eller ødeleggende konkurranse. Etablering av et regionalt næringsfond vil kunne inngå som en del av tiltakspakken. 5.2 Identitetsbygging De tiltakene som blir foreslått i forhold til regionens syn på seg selv, munner ut i et arena-arbeid som skal skape historien om Vesterålen. Dette skal gjøres gjennom å dokumentere fortiden og analysere denne, bevisstgjøre hvem vi er i dag. Hvor skiller vi oss ut, og hvem og hva er en Vesteråling? Det skal skapes en arena for å skape og påvirke fremtiden i regionen. 5.3 Næringslivsrettede tiltak Tiltakene som omhandler næringslivet mer spesifikt, sprer seg over flere ulike næringer eller innsatsområder. Vesterålen som nisjeprodusent av fiskeri- og havbruksprodukter ble likevel trukket fram som et sentralt satsingsområde. Å få på plass et lokalt FoU-miljø vil være en viktig del av en slik satsing. Her vil noe av poenget også være å binde sammen næringsliv, offentlig sektor og forskningsmiljø. Ett rimelig konkret tiltak var ideen om å etablere en web-side; Vesterålen Idéhotell som skal bringe sammen ulike aktører som kan møtes om blant annet idémyldring, samt at hjemmesiden skal være et barometer for personer som bidrar med risikokapital til bestemte prosjekter. 5.4 Befolkningsutvikling og utflytting Her ble det foreslått å starte et oppfølgningsprogram for ungdom. Programmet skal bygge videre på erfaringer fra tilbakestrømsprosjektet. I praksis 15

15 innebærer dette at ungdom i alderen år som har bodd i Vesterålen følges opp individuelt. Hensikten er å øke tilbakestrømmen, og øke bevisstheten om egen region. 5.5 Kort om sammenhengen mellom de ulike gruppeoppgavene Gruppearbeidene som ble gjennomført i løpet av konferansedagen viser at de ulike gruppene har forfulgt ett sett av temaer fra oppgave 1 til oppgave 4. Det som er verdt å merke seg, er likevel at en rekke innspill som var knyttet til infrastruktur forsvant ut under arbeidet med den siste oppgaven. I oppsummeringen som gjøres i neste avsnitt, nevnes likevel noen av de innspillene som kom inn i forbindelse med dette temaet. 16

16 6. Noen kjennetrekk ved problembeskrivelsene og tiltakene Oppsummert kan det sies at tiltakene spenner over rimelig mange og ulikartede stasingsområder. Samtidig er det på det rene at kompleksiteten ikke er større enn at de tiltakene som foreslås kan sorteres langs noen ganske få dimensjoner. Et iøyenfallende trekk er likevel at tiltakene varierer med tanke på i hvor sterk grad oppfølgningen krever politiske beslutninger. Mens idéen om en spesiell webside er mulig å overlate til et rent privat initiativ, vil for eksempel spørsmålet om kommune-sammenslåing kreve et langt sterkere politisk engasjement og oppfølgning. Tankerekken kan illustreres i figuren under: Svakt politisert Sterkt politisert Idéhotell Vesterålshistorien? Kommunesammenslåing Tilbakestrømsprosjekt Næringsfond Utdanningstilbud Flyplass Produktutvikling fiskeri/havbruk Bredbånd Opprusting vei Figuren er ment som en illustrasjon, noe som innebærer at graden av politisering vil være vanskelig å forutsi. Dette gjelder kanskje spesielt de tiltakene som befinner seg inn mot midten av figuren, da dette er tiltak som langt på vei kan velges inn eller ut av den politiske dagsorden. De tiltakene som befinner seg lengst mot høyresiden vil nødvendigvis aktivisere en rekke politisk-administrative formelle spilleregler som forvaltningen bl.a. av juridiske grunner må forholde seg til. Jo lenger en beveger seg ut mot venstresiden av figuren, jo mer rimelig er det å forvente at graden av politisk engasjement vil bero på at det etableres frivillige samarbeidsrelasjoner for eksempel mellom kommune og bedriftsledere. Jo lenger en befinner seg på venstresiden av figuren, jo sterkere vil også vernet mot uønsket politisk innblanding være. 17

17 6.2 Organisering og videre utvikling I løpet av konferansedagen var det mange tiltak som i en eller annen form handlet om økt samarbeid, samordning, koordinering, regionalisering eller sammenslåing. I praksis innbærer dette at tiltakene bygger på en styringsfilosofi som i sterkere grad involverer større deler av regionen i det framtidige planleggingsarbeidet, enten dette gjelder offentlig forvaltning, forskning og utdanning, fiskeri- og havbruk el.l. Hvordan disse styringsstrukturene tar form i tiden som kommer, vil opplagt få konsekvenser for måten regionen planlegger arbeidet med å få realisert de tiltakene som ble foreslått på konferansen. For å følge opp figuren som er drøftet over, kan en også tenke seg forskjellige utviklingsforløp i regionen med utgangspunkt i hva slags planleggingslogikk som legges til grunn: Svakt politisert Sterkt politisert La de tusen blomster blomstre Generalplanlegging Polarisering/differensiering? Ensretting/konformitet? Tankerekken bak Illustrasjonen har hentet inspirasjon fra noen grunnprinsipper for politisk organisering som en finner igjen i politiske systemer med sterke trekk av pluralisme (på venstre side) eller korporativisme (høyre side). Det bør nevnes at f.eks. næringslivet i regionen selvsagt vil kunne komme til å etablere samarbeidsformer seg i mellom uten at disse aktivitetene nødvendigvis forankres i det politisk-administrative system. Poenget i denne sammenhengen er imidlertid å kaste lys over noen mulige planleggingsstrategier som kjennetegnes av en løs eller stram regionalt styrt utvikling i Vesterålen. 18

18 Å la de tusen blomster blomstre innebærer blant annet at ulike initiativ tas mer eller mindre uavhengig av hverandre, og at en viss konkurranse vil stimulere til at de mest konkurransedyktige virksomhetene vil ha livets rett. Med økt konkurranse i regionen, er det rimelig å forvente at graden polarisering mellom ulike aktører vil være en sentral del av bildet. Likeledes vil det kunne argumenteres for at en slik måte å planlegge på (en planleggingsvariant med lite planlegging), vil kunne øke mangfoldet av virksomheter. Dersom regionen satser på en mer overordnet planleggingsstrategi, vil spørsmålet om politisering (i vid forstand) nødvendigvis bli reist. Dette kan handle om samarbeidsrelasjoner mellom bedrifter, mellom offentlige institusjoner eller mellom det private og det offentlige. Om Vesterålsregionen følger opp det regionaliseringssporet som mange av deltakerne på konferansen var talsmenn for, betyr det at institusjoner med en form for regional representasjon vil kunne spille en viktig rolle. Dagens regionråd eller RKK kan være eksempler på dette, men en kan også tenke seg at enkelte av de tiltakene som dialogkonferansen endte opp med, vil kunne sorteres inn under noen interessefelt som ivaretas av slike regionale aktører enten de eksisterer allerede i dag, eller at det bygges nye slike institusjonelle konstruksjoner. 19

19 Vedlegg 1: DELTAKERLISTE RKK-Nr. Navn Arbeidsplass Postnr Poststed Kommune 1659 Svein Arne Abelsen V.ålen næringslivssamarbeid 8400 Sortland 1241 Jonni Solsvik Ordfører 8480 Andenes Andøy 1691 Jan O Sørnes Handelshøgskolen i Bodø 8000 Bodø Bodø 1659 Siv Hanne Olsen 8475 Straumsjøen Bø 1649 Ben Tommy Eriksen Nornet 8475 Straumsjøen Bø 3456 Rolf Chr. Dahl Hadsel vgs Melbu Hadsel 1135 Barbro Fjellheim Holm HIBO - Studiested 8450 Stokmarkne Hadsel 1121 Hans Gunnar Hansen Opus Hadsel 8450 Stokmarkne Hadsel 1626 Inger- Lise Sivertsen varardfører Hadsel 8445 Melbu Hadsel 3036 Geir Svenningsen Vesterålen Høgskolesenter 8450 Stokmarkne Hadsel 1643 Dagfinn Ribe Lødingen Næringsforum 8410 Lødingen Lødingen 3321 Vibeke Tveit Ordfører 8550 Lødingen Lødingen 1131 Ann Kristin Vinje Ass. Rådmann 8400 Sortland Sortland 1251 Jon Petter Arntzen Dir. Sortland Næringsselskap 8400 Sortland Sortland 1660 Cecilie Starheim Elev 8400 Sortland Sortland 1660 Erik Birkeland Elev 8400 Sortland Sortland 1660 Karoline Nikolaisen Elev 8400 Sortland Sortland 1660 Maiken Ellingsen Elev 8400 Sortland Sortland 1660 Marte Dalheim Elev 8400 Sortland Sortland 1251 Ingolf Markussen Formannskapet 8400 Sortland Sortland 1639 Geir Abel Ellingsen Hermetikken Sortland 8400 Sortland Sortland 1135 Gunnar H Hansen Leder SNF 8400 Sortland Sortland 3135 Geir Breivik Næringskonsulent 8400 Sortland Sortland 3481 Svein Roar Jacobsen Ordfører 8400 Sortland Sortland 1643 Eva Ch. Nilsen Rampelys 8400 Sortland Sortland 2650 Ørnulf Nielsen Rådgiver 8400 Sortland Sortland 1136 Leif Hovden Rådmann 8400 Sortland Sortland 1632 Oddbjørn Toften Se-gruppen 8400 Sortland Sortland 1136 Ottar Skog Sortland kommune 8400 Sortland Sortland 1327 Rune Lødemel Sortland v.g.s Sortland Sortland 9865 Roy Risrem Sortland vgs Sortland Sortland 1680 Elisabeth Sørdahl Student 8400 Sortland Sortland 1656 Roy Odd Schøyen Vesterålen regionråd 8400 Sortland Sortland 3738 Erik Bugge Vesterålen regionråd Sortland Sortland 1497 Stian Reinholdtsen Cerpus 8430 Myre Øksnes 3402 Hilde Johanne Hansen Leder RKK vesterålsregionen 8430 Myre Øksnes 1646 Sigrid Szetu Nyksund 8430 Myre Øksnes 1651 She Fah Szetu Nyksund (Global Branding) 8430 Myre Øksnes 1126 Marit Liberg Oppl.kontoret / V.ålen 8430 Myre Øksnes 3383 John Danielsen Ordfører 8430 Myre Øksnes Heidi Meland Studiesenterleder Gildeskål 20

20 21

21 22

22 23

23 DIALOGKONFERANSEN Vesterålen 2020 UNIVERSITETET I TROMSØ U-VETT Universitetet i Tromsø 9037 Tromsø UNIVERSITETET I TROMSØ

En skuffelse at ikke flere av ordførere og administrasjonssjefer/rådmenn er tilstede!

En skuffelse at ikke flere av ordførere og administrasjonssjefer/rådmenn er tilstede! Den Store Workshoppen Sortland 06.03.09. Deltakere : se vedlagte deltaker listen. Innledning ved: Regionrådsleder Johnny Solsvik. En skuffelse at ikke flere av ordførere og administrasjonssjefer/rådmenn

Detaljer

Å møte fremtidens kompetanseutfordringer i Nordland. NordlandsLøftet. Grunnlagsdokument. Forum NordlandsLøftet 2012-2015 (11.09.

Å møte fremtidens kompetanseutfordringer i Nordland. NordlandsLøftet. Grunnlagsdokument. Forum NordlandsLøftet 2012-2015 (11.09. Å møte fremtidens kompetanseutfordringer i Nordland NordlandsLøftet Grunnlagsdokument Forum NordlandsLøftet 2012-2015 (11.09.13) Innledning (1) Hvorfor Nordlandsløftet? Nordlandssamfunnet står overfor

Detaljer

Politisk samarbeid i Innlandet

Politisk samarbeid i Innlandet Saknr. 12/717-23 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Politisk samarbeid i Innlandet Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesordfører (Oppland) og fylkesrådsleder

Detaljer

VESTERÅLEN REGIONRÅD. Møteprotokoll

VESTERÅLEN REGIONRÅD. Møteprotokoll VESTERÅLEN REGIONRÅD Møteprotokoll Utvalg: Vesterålen regionråd Møtested: Fjordcamp AS, Kråkberget i Bø Dato: 22.05.2015 Tidspunkt: 10:00 13:00 Saker til behandling: 010/15-018/15 Tilstede: Fra Andøy:

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

Regional plan for Nordland s. 1 Foto: Crestock.com

Regional plan for Nordland s. 1 Foto: Crestock.com Regional plan for Nordland s. 1 Foto: Crestock.com Prosess Oppstartsmelding vedtatt FR desember 2011 Sendt på høring med høringsfrist 7. Mars. Så langt kommet 15 innspill. Endelig planprogram i FR i april.

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 66/14 14/506 HØRINGSUTTALELSE FREMTIDENS FINNMARK RUP 2014-2023

Detaljer

INNSPILL TIL NY STORTINGSMELDING OM BÆREKRAFTIGE BYER OG STERKE DISTRIKTER

INNSPILL TIL NY STORTINGSMELDING OM BÆREKRAFTIGE BYER OG STERKE DISTRIKTER 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 22.08.2016 2015/4383-28500/2016 / L02 Saksbehandler: Kari Huvestad Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 13.09.2016 INNSPILL TIL NY STORTINGSMELDING OM BÆREKRAFTIGE BYER

Detaljer

VESTERÅLEN REGIONRÅDS ARBEIDSUTVALG

VESTERÅLEN REGIONRÅDS ARBEIDSUTVALG VESTERÅLEN REGIONRÅDS ARBEIDSUTVALG Møteprotokoll Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Møterom 2, Rådhus II, Sortland Dato: 27.03.2015 Tidspunkt: 09:00-12:30 Saker til behandling: 011/15-024/15

Detaljer

Innovasjonsplattform for UiO

Innovasjonsplattform for UiO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Orienteringssak Saksnr.: 29/15 Møtedato: 19.10.15 Notatdato: 08.10.15 Saksbehandler: Morten Dæhlen Sakstittel:

Detaljer

VESTERÅLEN REGIONRÅD. Møteprotokoll

VESTERÅLEN REGIONRÅD. Møteprotokoll VESTERÅLEN REGIONRÅD Møteprotokoll Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Romskipet Aurora, Andøya Space Center Dato: 20.05.2016 Tidspunkt: Kl 10:00 kl 11:00 Saker til behandling: 050/16

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Telefonmøte Møtedato: 25.09.2014 Tid: kl. 09:00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Telefonmøte Møtedato: 25.09.2014 Tid: kl. 09:00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Telefonmøte Møtedato: 25.09.2014 Tid: kl. 09:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Stine Akselsen, Bjørn

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Visjon Strategisk Næringsplan Rana kommune skal være en motor for regional vekst og utvikling med 30 000 innbyggere innen 2030. Visjonen inkluderer dessuten at Mo i Rana

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knuten Innlegg på oppstartseminar Regional plan for Nordland Bodø, 5.mars 2012

Fylkesråd for næring Arve Knuten Innlegg på oppstartseminar Regional plan for Nordland Bodø, 5.mars 2012 Fylkesråd for næring Arve Knuten Innlegg på oppstartseminar Regional plan for Nordland Bodø, 5.mars 2012 Velkommen til oppstartseminar for Regional plan for Nordland. Formålet med all planlegging er å

Detaljer

VESTERÅLEN REGIONRÅDS ARBEIDSUTVALG

VESTERÅLEN REGIONRÅDS ARBEIDSUTVALG VESTERÅLEN REGIONRÅDS ARBEIDSUTVALG Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Møterom 01, Sortland Hotell Dato: 05.06.2015 Tidspunkt: 10:00-14:00 Saker til behandling: 029/15-035/15 Møteprotokoll

Detaljer

Hva kan vi gjøre med det? Ungdom og medvirkning

Hva kan vi gjøre med det? Ungdom og medvirkning Hva kan vi gjøre med det? Ungdom og medvirkning Hyggelig å se dere, velkommen hit. Forskningsdagene 2012 Distriktssenteret Hva skal skje her i dag? Træna? KVN Mange Ingen formell makt Framtiden Mobilitet

Detaljer

Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1

Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1 Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren REGIONAL, STRATEGISK NÆRINGSPLAN Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): - PwC-rapport om næringsutviklingsarbeidet

Detaljer

Nordland fylkeskommunes satsing på entreprenørskap.

Nordland fylkeskommunes satsing på entreprenørskap. Fylkesrådsleder Odd Eriksen Tale på Hattfjelldalskonferansen 2010 Sijti Jarnge, Hattfjelldal, 28. januar 2010 Nordland fylkeskommunes satsing på entreprenørskap. Kjære alle sammen, Det er godt å se at

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Kunnskapsministeren /1/ Ifølge liste Deresref Vår ref Dato 14/2719-08.10.14 Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning - avklaringer og presiseringer i oppfølgingen

Detaljer

Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget om NOU 2014:14 16.februar 2015, Svolvær

Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget om NOU 2014:14 16.februar 2015, Svolvær Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget om NOU 2014:14 16.februar 2015, Svolvær Fylkesordfører - Det nasjonale fagskoleutvalget leverte sin utredning «Fagskolen et attraktivt

Detaljer

RESULTATER FRA MEDLEMSUNDERSØKELSE

RESULTATER FRA MEDLEMSUNDERSØKELSE RESULTATER FRA MEDLEMSUNDERSØKELSE Hva mener næringslivet i Lofoten, Vesterålen, Harstad-regionen og Narvikregionen om fremtidig kommunestruktur og fylkeskommunens fremtidige rolle/posisjon? 22. september

Detaljer

Protokoll. Vest-Finnmark Regionråds møte 2. desember 2009

Protokoll. Vest-Finnmark Regionråds møte 2. desember 2009 Protokoll Vest-Finnmark Regionråds møte 2. desember 2009 Møtet fant sted på Rica Hotel, Hammerfest kl. 13.00 og ut dagen. Til stede: Fra Vest-Finnmark regionråd: Alta: ordfører Geir Ove Bakken Alta: rådmann

Detaljer

VESTERÅLEN REGIONRÅDS ARBEIDSUTVALG

VESTERÅLEN REGIONRÅDS ARBEIDSUTVALG VESTERÅLEN REGIONRÅDS ARBEIDSUTVALG Møteprotokoll Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Hurtigrutens Hus, Stokmarknes Dato: 27. - 28.11.2014 Tidspunkt: 08:30-12:00 Saker til behandling:

Detaljer

HAMMERFEST KOMMUNE. Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

HAMMERFEST KOMMUNE. Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 1 HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Alf Birger Olsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Klageadgang: x Ja Nei Hjemmel: Off. lov : Etter FVL: Ja x Nei Møte offentlig: x Ja Nei

Detaljer

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009. Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009. Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009 Journalpost.: 09/8109 Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009 Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009 Sammendrag Fylkesrådet

Detaljer

Innovasjonsstrategi for Nordland

Innovasjonsstrategi for Nordland Innovasjonsstrategi for Nordland Una Sjørbotten 27.05.2014 Foto: Peter Hamlin Bakgrunn Problemstillinger? Hva er økonomien i Nordland sterke sider og hvor er innovasjonspotensialet? Hvordan utvikler vi

Detaljer

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden.

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden. Strategi 2016-2020 Vedtatt av styret for UiA, 20. juni 2016 Visjonen: Samskaping av kunnskap Strategien og samfunnsoppdraget Læring og utdanning for framtiden UiA skal styrke koblingen mellom utdanning,

Detaljer

Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009

Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009 Økonomi,- tjeneste- og kvalitetsstyring Kommunen som samfunn, tjenesteyter og organisasjon Månedsbrev: Oktober 2009 Delrapport 2 Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009 Andebu 2010 Månedsbrev

Detaljer

Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015

Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015 Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015 1. Partene i avtalen North Norway European Office (Europakontoret) eies av Nordland, Troms og

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 1 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 BILDE 1 Først vi jeg takke for at jeg er invitert til å snakke for dere i dag. Jeg vil starte med å si at Vefsn

Detaljer

Vedlegg: Strategisk plan for NAV i Hedmark Strategi Høringsdokument til kommunene jan2011.pdf

Vedlegg: Strategisk plan for NAV i Hedmark Strategi Høringsdokument til kommunene jan2011.pdf KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 05.04.2011 038/11 TØS Kommunestyret 14.04.2011 032/11 TØS Saksansv.: Tom Østhagen Arkiv:K1-113 : Arkivsaknr.: 11/4017

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Ole Bernt Skarstein Dato 19.10.12 Ofoten Foto: Bjørn Erik Olsen Kort om prosessen Oppstart des. 2011 Oppstartsseminar februar 2012 Reg. planseminar marsmai 2012 Høring 24.10-12.12.12

Detaljer

Fylkeskommunens strategiplan 2009 2012 og strategisk bruk av regionale utviklingsmidler. Gleny Foslie, Ida Munkeby Sør-Trøndelag fylkeskommune

Fylkeskommunens strategiplan 2009 2012 og strategisk bruk av regionale utviklingsmidler. Gleny Foslie, Ida Munkeby Sør-Trøndelag fylkeskommune Fylkeskommunens strategiplan 2009 2012 og strategisk bruk av regionale utviklingsmidler Gleny Foslie, Ida Munkeby Sør-Trøndelag fylkeskommune Strategiplan for STFK 4 hovedsatsingsområder: 1. Klima- og

Detaljer

Regionale næringsfond i Salten. Handlingsplan 2012-2013

Regionale næringsfond i Salten. Handlingsplan 2012-2013 Regionale næringsfond i Salten Handlingsplan 2012-2013 1 Innhold 1. Innledning 2. Organisering/forvaltning 3. Mål og strategier 4. Aktuelle tiltak 5. Økonomi 6. Rapportering/Evaluering 2 1. Innledning

Detaljer

Strategisk utviklingsanalyse for Rauma

Strategisk utviklingsanalyse for Rauma Strategisk utviklingsanalyse for Rauma Program for strategiseminar 2 1400-1410 Åpning av seminaret. 1410-1440 Statusrapport fra parallelle studier 1440-1520 Oppsummering av arbeidet: 1.seminar, SWOT, intervjuer

Detaljer

Regionplan Agder 2020 Hva handler det egentlig om? Regionplankoordinator Inger N. Holen

Regionplan Agder 2020 Hva handler det egentlig om? Regionplankoordinator Inger N. Holen Regionplan Agder 2020 Hva handler det egentlig om? Regionplankoordinator Inger N. Holen Regionplanens hovedmål Utvikle en sterk og samlet landsdel som er attraktiv for bosetting og næringsutvikling både

Detaljer

Regional tiltaksplan Handlingsplandel kompetansetiltak for ansatte i offentlig sektor 2010

Regional tiltaksplan Handlingsplandel kompetansetiltak for ansatte i offentlig sektor 2010 Regional tiltaksplan Handlingsplandel kompetansetiltak for ansatte i offentlig sektor 2010 VISJON RKK skal være inspirerende, nyskapende og målrettet i forhold til kommunenes arbeid for å skape kompetente

Detaljer

HVORDAN SKAL NES-SAMFUNNET UTVIKLE SEG?

HVORDAN SKAL NES-SAMFUNNET UTVIKLE SEG? NES KOMMUNE Samfunnsutvikling og kultur HVORDAN SKAL NES-SAMFUNNET UTVIKLE SEG? INFORMASJON OM ÅPENT DIALOGMØTE Mandag 4. februar kl. 19.00-22.00 på rådhuset I forbindelse med revisjon av kommuneplanens

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Plansjef Greta Johansen 11.12.2012 Foto: Crestock Det regionale plansystemet Demografi Miljø og bærekraftig utvikling Areal og infrastruktur, natur og friluftsområder Næring og

Detaljer

Plan for by- og regionsenterpolitikk

Plan for by- og regionsenterpolitikk Plan for by- og regionsenterpolitikk Terje Gustavsen 14. april 2016 Vekstkraft (i byene) skape vekst i eksisterende næringsliv og skape nye arbeidsplasser Nasjonal politikk å satse på byene Konsentrasjonen

Detaljer

Regional plan for verdiskaping og innovasjon - forslag til planprogram - høring. Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 23.09.

Regional plan for verdiskaping og innovasjon - forslag til planprogram - høring. Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 23.09. Horten kommune Vår ref. 13/37970 13/4230-2 / FA-U00 Saksbehandler: Karl Jørgen Tofte Regional plan for verdiskaping og innovasjon - forslag til planprogram - høring Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret

Detaljer

U-vett Universitetets videre- og etterutdanning. Sammendrag av strategi- og handlingsplan for perioden

U-vett Universitetets videre- og etterutdanning. Sammendrag av strategi- og handlingsplan for perioden U-vett Universitetets videre- og etterutdanning Sammendrag av strategi- og handlingsplan for perioden 2008 2010 Utfordringene og fremtidige handlingsvalg De mest sentrale utfordringene for U-vett er -

Detaljer

Maria Hoff Aanes, Statssekretær, BLD. Ord: ca 1900

Maria Hoff Aanes, Statssekretær, BLD. Ord: ca 1900 1 Innlegg på konferansen Du skal få en dag i mårå Universell utforming erfaringer utfordringer og løsninger. 24.10.13, kl 09.40, Scandic Hotell, Vangsveien 121, Hamar Maria Hoff Aanes, Statssekretær, BLD.

Detaljer

Invitasjon til første samling: Å selge strikk metervis - Etikkopplegg for vesterålsregionen

Invitasjon til første samling: Å selge strikk metervis - Etikkopplegg for vesterålsregionen Invitasjon til første samling: Å selge strikk metervis - Etikkopplegg for vesterålsregionen Det skal god moral til for å selge strikk metervis sier et gammelt ordtak. Etiske spørsmål og dilemma blir stadig

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel Hemne kommune Gruppearbeid Enhetene + Kommunestyret fredag

Kommuneplanens samfunnsdel Hemne kommune Gruppearbeid Enhetene + Kommunestyret fredag Kommuneplanens samfunnsdel Hemne kommune 2013-2025 Gruppearbeid Enhetene + Kommunestyret fredag 6.9.2013 Prosessen så langt Planstrategi vedtatt 18.09.2012 Oppstartmøte i Trondheim 25.-26.10.2012 Folkemøter

Detaljer

Smart Spesialisering for Nordland. Åge Mariussen Nordlandsforskning

Smart Spesialisering for Nordland. Åge Mariussen Nordlandsforskning Smart Spesialisering for Nordland Åge Mariussen Nordlandsforskning Hvorfor meldte vi oss inn i Smart spesialisering i Nordland? Utgangspunkt i VRI-prosjektet og diskusjoner om hvordan utvikle det internasjonale

Detaljer

Havner i nord. Jan Morten Hansen seniorkonsulent og prosjektleder - Kystverket Troms og Finnmark

Havner i nord. Jan Morten Hansen seniorkonsulent og prosjektleder - Kystverket Troms og Finnmark Havner i nord Jan Morten Hansen seniorkonsulent og prosjektleder - Kystverket Troms og Finnmark Oppdragsbeskrivelse Fiskeri og kystdepartementet har gitt Kystverket i oppgave å koordinere et samarbeid

Detaljer

Til: Samarbeidsalliansen Osloregionen. Fra: Glåmdalsregionen. Søknad om medlemskap

Til: Samarbeidsalliansen Osloregionen. Fra: Glåmdalsregionen. Søknad om medlemskap Til: Samarbeidsalliansen Osloregionen Fra: Glåmdalsregionen Søknad om medlemskap November 2009 1. Bakgrunn Regional tilhørighet, regional samhandling og utvidet regionalt perspektiv Denne søknaden har

Detaljer

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Rektor Sigmund Grønmo Fylkesordførerens nyttårsmøte Bergen 6. januar 2009 Forskningsuniversitetets rolle og betydning Utvikler

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til saksliste: Forslag fra ordfører: Sak 0078/08 behandles etter referater og meldinger.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til saksliste: Forslag fra ordfører: Sak 0078/08 behandles etter referater og meldinger. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 11.09.2008 Møtestart: 14.00. Møteslutt: 15.00. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Viggo Johnsen Tor Andersen møtte for Ingelin

Detaljer

Smart spesialisering i Nordland

Smart spesialisering i Nordland Smart spesialisering i Nordland Una Sjørbotten 12.05.2014 Foto: Peter Hamlin Agenda Hva er smart spesialisering? Hvorfor er Nordland med? Hva har vi gjort? Planer framover Erfaringer så langt Smart spesialisering

Detaljer

FoU-strategi for Rogaland. Ny kunnskap for økt verdiskapning

FoU-strategi for Rogaland. Ny kunnskap for økt verdiskapning FoU-strategi for Rogaland Ny kunnskap for økt verdiskapning 1 Innhold FoU-strategi for Rogaland... 1 Kapittel 1: Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Organisering og oppfølging... 3 Kapittel 2: Visjon

Detaljer

Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP)

Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP) Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP) Søknadsnr. 2014-0041 Søknadsår 2014 Arkivsak Prosjektnavn Utvikling Næringscampus Nord-Trøndelag Kort beskrivelse Prosjektet har som formål og utvikle og

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 411 C6 Arkivsaksnr.: 12/2146

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 411 C6 Arkivsaksnr.: 12/2146 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 411 C6 Arkivsaksnr.: 12/2146 FRAMTIDIG BIBLIOTEKSJEFSTILLING I HERØY Rådmannens innstilling: 1. Herøy kommune må konstantere at vi ikke lykkes

Detaljer

Livskraftige distrikter og regioner

Livskraftige distrikter og regioner Distriktskommisjonens innstilling Livskraftige distrikter og regioner Rammer for en helhetlig og geografisk tilpasset politikk v/per Sandberg Medlem av Distriktskommisjonen (Frostating 22.10.04) Mandat

Detaljer

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016 STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016 Rullerende plan utarbeidet i samarbeid mellom Regionrådet for Fjellregionen, kommunene og Næringsforum i Fjellregionen vedtatt november 2012 Visjon 25000

Detaljer

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen Mål: Utvikle og kvalifisere leverandørbedriftene gjennom samarbeid, kompetansebygging, innovasjon,

Detaljer

På samme lag for lokal næringsutvikling

På samme lag for lokal næringsutvikling På samme lag for lokal næringsutvikling Torill Monstad (HFK), Åse Vaag (FMLA) og Olav Mellgren (IN) Disposisjon Bakgrunn for hvorfor felles satsing på entreprenørskap Utkast til samarbeidsavtale mellom

Detaljer

Bredbåndsfylket Troms AS

Bredbåndsfylket Troms AS Bredbåndsfylket Troms AS Når nettene blir lange er mulighetene mange bakgrunn Kravene til høykapasitets elektronisk kommunikasjon har økt og øker dramatisk i årene fremover Gjelder skoleverk, helse, telemedisin,

Detaljer

REISELIVSSEMINAR. Produktpakking og. Velkommen til SEMINAR. - muligheter og fallgruver. i Kunnskapsparken. www.kunnskapsparken.com

REISELIVSSEMINAR. Produktpakking og. Velkommen til SEMINAR. - muligheter og fallgruver. i Kunnskapsparken. www.kunnskapsparken.com Velkommen til REISELIVSSEMINAR Produktpakking og VelkommenpåtilHelgeland produktsamarbeid - muligheter og fallgruver SEMINAR i Kunnskapsparken www.kunnskapsparken.com HVORDAN KAN KUNNSKAPSPARKEN BIDRA

Detaljer

MØTEINNKALLING VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0014/07 05/00847 ØKONOMIREGLEMENT VADSØ KOMMUNE

MØTEINNKALLING VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0014/07 05/00847 ØKONOMIREGLEMENT VADSØ KOMMUNE VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedato: 08.02.2007 Klokkeslett: 1700 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende gjelder

Detaljer

VESTERÅLEN KULTURUTVALG. Møteprotokoll

VESTERÅLEN KULTURUTVALG. Møteprotokoll VESTERÅLEN KULTURUTVALG Møteprotokoll Utvalg: Vesterålen kulturutvalg Møtested: Kulturfabrikken Sortland, Møterom Hermetikken Dato: 19.02.2016 Tidspunkt: Kl 10:00 13:00 Saker til behandling: 001/16 009/16

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN. Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN. Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling. Vedlegg i saken: Invitasjon til å delta i reformprosessen

Detaljer

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG)

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) Referat møte i Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) UTKAST pr. 25.6.2014 Torsdag 8. mai 2014 Kl. 10 15, Clarion Hotel Bergen Airport Tilstede: Øystein Krüger, Jan Abel Olsen, Nina Langeland,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 14.03.07 Møtestart: 15.00 Møteslutt: 19.00. Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Guttorm Veabø møtte for Berit Hansen Sture Pedersen Svein Helge

Detaljer

Kommuneplan for Vadsø

Kommuneplan for Vadsø Kommuneplan for Vadsø 2006-2017 STRATEGIDEL Visjon, mål og strategier PÅ HØYDE MED TIDEN STRATEGI 1 Vadsø er et naturlig senter i Varangerregionen 1.1. Kompetanseutvikling Vadsø kommune skal være det sterkeste

Detaljer

Verran kommune, omstilling næringsliv og næringsutvikling. KS Høstkonferansen 26.11.2015 Rådmann Jacob Br. Almlid

Verran kommune, omstilling næringsliv og næringsutvikling. KS Høstkonferansen 26.11.2015 Rådmann Jacob Br. Almlid Verran kommune, omstilling næringsliv og næringsutvikling KS Høstkonferansen 26.11.2015 Rådmann Jacob Br. Almlid Historisk tilbakeblikk Kontinuerlig omstillingsarbeid i snart 30 år Verran samfunnet var

Detaljer

INNVANDRING STYRKER KOMMUNEN VÅR SOMMER-MELBU 8. JULI 2009. varaordf.inger Johanne Sivertsen

INNVANDRING STYRKER KOMMUNEN VÅR SOMMER-MELBU 8. JULI 2009. varaordf.inger Johanne Sivertsen INNVANDRING STYRKER KOMMUNEN VÅR SOMMER-MELBU 8. JULI 2009 varaordf.inger Johanne Sivertsen 1 INNVANDRER HVEM ER DET? Det er mennesker som oss selv Noen kommer for å få fred Andre for å realisere seg selv

Detaljer

Innherred samkommune Administrasjonssjefen

Innherred samkommune Administrasjonssjefen Innherred samkommune Administrasjonssjefen Nord-Trøndelag fylkeskommune Avdeling for kultur og regional utvikling Postboks 2560 7735 STEINKJER Deres ref: Vår ref: BEHA 2012/4489 Dato: 14.12.2015 Regional

Detaljer

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Journalpost:15/5202 Saksnummer Utvalg/komite Dato 135/2015 Fylkesrådet 12.05.2015 079/2015 Fylkestinget 08.06.2015 Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Sammendrag Fylkestinget vedtar Handlingsplan

Detaljer

Brukermedvirkning på systemnivå i Arbeids- og velferdsetaten.

Brukermedvirkning på systemnivå i Arbeids- og velferdsetaten. Brukermedvirkning på systemnivå i Arbeids- og velferdsetaten. 1. INNLEDNING: Arbeids- og velferdsetaten skal legge til rette for kontakt med representanter for etatens brukergrupper. Brukermedvirkning

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom. Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Tromsø og Troms fylkeskommune

Samarbeidsavtale mellom. Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Tromsø og Troms fylkeskommune Samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Tromsø og Troms fylkeskommune Tromsø, 28. juni 2004 Samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Tromsø og Troms fylkeskommune 1. Bakgrunn

Detaljer

Velkommen til Oppland

Velkommen til Oppland Velkommen til Oppland Fylkesordfører Gro Lundby Fakta Areal: Ca 25 000 km 2 25% verna, 80% over 600 moh Innbyggere: ca 187 000 Kommuner: 26 Regioner: 6 Hadeland, Gjøvik, Lillehammer, Valdres, Midt-Gudbrandsdal,

Detaljer

Rådmannens innstilling Forslag til høringsuttalelse vedtas jfr saksbehandlers vurdering i saksframlegget.

Rådmannens innstilling Forslag til høringsuttalelse vedtas jfr saksbehandlers vurdering i saksframlegget. Side 2 av 2 Namdalseid kommune Saksmappe: 2007/1943-1 Saksbehandler: Brit Randi Sæther Saksframlegg Bibliotekreform 2014 - høring Utval Utval ssak Møtedato Namdalseid formannsku 24/07 15.03.2007 Namdalseid

Detaljer

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 STRATEGI 2012-2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 4.2. HOVEDMÅL 3 5. ROLLE NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING

Detaljer

Vi vil i dette notatet gi en oppsummering av de rettslige spørsmålene som har betydning for valget av organiseringsform i NDLA.

Vi vil i dette notatet gi en oppsummering av de rettslige spørsmålene som har betydning for valget av organiseringsform i NDLA. NOTAT Advokatfirma DLA Piper Norway DA Torgallmenningen 3 B P.O.Box 1150 Sentrum N-5811 Bergen Tel: +47 5530 1000 Fax: +47 5530 1001 Web: www.dlapiper.com NO 982 216 060 MVA Til: NDLA v/ Øivind Høines

Detaljer

Hvordan kan norske bedrifter bli verdensledende innen miljøteknologi

Hvordan kan norske bedrifter bli verdensledende innen miljøteknologi Hvordan kan norske bedrifter bli verdensledende innen miljøteknologi Næringskonferansen 2016 Kongsberg 13. april 2016 Per Morten Vigtel Miljøteknologi som norsk satsingsområde Kongsberg er et av Norges

Detaljer

S A M A R B E I D S P L A T T F O R M

S A M A R B E I D S P L A T T F O R M S A M A R B E I D S P L A T T F O R M mellom Akershus fylkeskommune, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Ås kommune og Follorådet som skal etablere et forpliktende samarbeid om næringsutvikling

Detaljer

Hvilken betydning har den regionale innovasjonsevnen?

Hvilken betydning har den regionale innovasjonsevnen? Hvilken betydning har den regionale innovasjonsevnen? Ragnar Tveterås Senter for innovasjonsforskning Et felles senter for UiS og IRIS 6. Oktober 2010 Spørsmål jeg skal svare på Hvilken betydning har den

Detaljer

Sortland Rotary Klubb. Ukeavisen 24.04.12. Prosjektinfo v/karl Glad Nordahl. 3-minutt v/per Bjørnar Moe. Hovedforedrag v/rune Lødemel.

Sortland Rotary Klubb. Ukeavisen 24.04.12. Prosjektinfo v/karl Glad Nordahl. 3-minutt v/per Bjørnar Moe. Hovedforedrag v/rune Lødemel. Sortland Rotary Klubb Ukeavisen 24.04.12 Prosjektinfo v/karl Glad Nordahl 3-minutt v/per Bjørnar Moe Hovedforedrag v/rune Lødemel Vårtegn Sortland Rotary Klubb I presidentens fravær ønsket Kjell Jensen

Detaljer

Regional kompetanseplan Handlingsplandel for ansatte i offentlig sektor 2008 HELSE/SOSIAL PERSONAL/LØNN/ØKONOMI KULTUR ANNET

Regional kompetanseplan Handlingsplandel for ansatte i offentlig sektor 2008 HELSE/SOSIAL PERSONAL/LØNN/ØKONOMI KULTUR ANNET Regional kompetanseplan Handlingsplandel for ansatte i offentlig sektor 2008 SKOLE BARNEHAGE HELSE/SOSIAL PERSONAL/LØNN/ØKONOMI KULTUR ANNET Utfordringen er at kommunene i vesterålsregionen: Skal tilbys

Detaljer

Regional planstrategi for Trøndelag og Nord-Trøndelag - Høring

Regional planstrategi for Trøndelag og Nord-Trøndelag - Høring Flatanger kommune Rådmann i Flatanger Saksmappe: 2011/6105-2 Saksbehandler: Rune Strøm Saksframlegg Regional planstrategi for Trøndelag og Nord-Trøndelag - Høring Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap

Detaljer

INTENSJONSAVTALE. FELLES POLITISK PLATTFORM FOR ETABLERING AV ÉN NY KOMMUNE MED UTGANGSPUNKT I ROAN og ÅFJORD KOMMUNER

INTENSJONSAVTALE. FELLES POLITISK PLATTFORM FOR ETABLERING AV ÉN NY KOMMUNE MED UTGANGSPUNKT I ROAN og ÅFJORD KOMMUNER INTENSJONSAVTALE FELLES POLITISK PLATTFORM FOR ETABLERING AV ÉN NY KOMMUNE MED UTGANGSPUNKT I ROAN og ÅFJORD KOMMUNER STYRINGSGRUPPAS FORSLAG TIL INTENSJONSAVTALE FOR ETABLERINGEN AV EN NY KOMMUNE ---

Detaljer

Nordlands andel av befolkningen i Norge, samt de årlige endringene i denne andelen.

Nordlands andel av befolkningen i Norge, samt de årlige endringene i denne andelen. 1,5 Årlig vekstrate Befolkning 260 000 255 000 0,04 0,02 7,5 7,0 1,0 250 000 245 000 0,00 6,5 0,5 240 000-0,02 6,0 235 000-0,04 0,0 230 000-0,06 5,5 225 000-0,08 5,0-0,5 220 000 215 000-0,10 Endring andel

Detaljer

Rådgivernettverk 2-3 april 2014

Rådgivernettverk 2-3 april 2014 Rådgivernettverk 2-3 april 2014 Knut Nikolaisen Rådgiver, Utdanningsavdelingen Foto: Hans Erik Elmholdt Oppfølgingsprosjektet forsterket samarbeid mellom fylkeskommunen og NAV om ungdom som står utenfor

Detaljer

KREATIV OG RAUS KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KREATIV OG RAUS KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL KREATIV OG RAUS KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2014-2030 Barn og unge har også en formening om hvordan Midtre Gauldal skal utvikle seg og se ut i framtida. Tegningene i dette heftet er bidrag til en konkurranse

Detaljer

Visjon, mål og strategier

Visjon, mål og strategier Fagrådet for Ytre Oslofjord side 1 Visjon, mål og strategier Fagrådet for Ytre Oslofjord Visjon, mål og strategier Styrets forslag til generalforsamlingen 2005 Fagrådet for Ytre Oslofjord side 2 Visjon,

Detaljer

Strategisk plan 2014-2017

Strategisk plan 2014-2017 Strategisk plan 2014-2017 Visjon Høgskolen i Nesna skal være attraktiv, dynamisk og relevant for regionen. Virksomhetsidé Høgskolen i Nesna er en selvstendig høgskole som, alene og i samarbeid med andre

Detaljer

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser.

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Handlingsprogram for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Mål for nyskaping og næringsutvikling Regional plan for nyskaping og næringsutvikling

Detaljer

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND Vedtatt på styremøte 24. mai 2013 1. INNLEDNING... 3 2. MÅLSETTINGER... 3 3. SATSINGSOMRÅDER... 4 4. PRIORITERING AV MIDLER... 5 5. TILDELINGSKRITERIER...

Detaljer

Partnerskapsavtale. mellom. Buskerud fylkeskommune. Region Vestviken

Partnerskapsavtale. mellom. Buskerud fylkeskommune. Region Vestviken Partnerskapsavtale 2015 2016 mellom og Region Vestviken Region Vestviken Dato: Morten Eriksrød Fylkesordfører Dato: Helene Justad Ordfører Lier kommune Monica Vee Bratlie Ordfører Hurum kommune Rune Kjølstad

Detaljer

Det ligger innebygde konflikter i forhold til utbygging av næringen. Ivaretagelse av miljøet og fiskeriene er kun 2 dimensjoner

Det ligger innebygde konflikter i forhold til utbygging av næringen. Ivaretagelse av miljøet og fiskeriene er kun 2 dimensjoner 1 Bakgrunn og utfordringer Petroleum Petroleum er en av verdens viktigste råvarer. Iflg enkelte estimater øker den globale etterspørselen fra USD 350 milliarder i år 2009 til USD 800 milliarder i 2020

Detaljer

Høringssvar-Strategisk plan 2007-2010 Høgskolen i Narvik. Narvik bystyre vedtar Høringssvar Strategisk plan 2007 2010 for Høgskolen i Narvik.

Høringssvar-Strategisk plan 2007-2010 Høgskolen i Narvik. Narvik bystyre vedtar Høringssvar Strategisk plan 2007 2010 for Høgskolen i Narvik. NARVIK KOMMUNE Plan og strategi Saksframlegg Arkivsak: 06/4387 Dokumentnr: 2 Arkivkode: K2-U01, K3-Q13 Saksbeh: Pål Domben SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksbeh. Bystyret 09.11.2006

Detaljer

Til Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Gruppeledere Media. Vedlagt oversendes: Ettersendt sak: 112/08 Fremtidens byer

Til Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Gruppeledere Media. Vedlagt oversendes: Ettersendt sak: 112/08 Fremtidens byer Til Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Gruppeledere Media Vedlagt oversendes: Ettersendt sak: 112/08 Fremtidens byer Korrigering vedr. sak 110/08: Best på service i Norge Fredrikstad, 20.06.2008

Detaljer

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til.

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til. Fra: Fakultet for samfunnsvitenskap Til: Styringsgruppen for strategiplan UiA Dato: 08.06.2016 Sak nr.: Arkiv nr.: 16/00274 Kopi til: HØRINGSNOTAT Strategi for UiA 2016-2020 Fakultetsstyret ved fakultet

Detaljer

Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge. Sekretariatet RFFNord: Steffen Ahlquist, Kåre Ottem og Mikal Lanes

Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge. Sekretariatet RFFNord: Steffen Ahlquist, Kåre Ottem og Mikal Lanes Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge Sekretariatet RFFNord: Steffen Ahlquist, Kåre Ottem og Mikal Lanes Regionale forskningsfond Utlysninger og viktige dokumenter Se nettside http://www.regionaleforskningsfond.no/

Detaljer

10 SPØRSMÅL OM KOMMUNEREFORM I DIN KOMMUNE UTGITT AV KOMMUNENE GJERSTAD, VEGÅRSHEI, RISØR, TVEDESTRAND OG ARENDAL.

10 SPØRSMÅL OM KOMMUNEREFORM I DIN KOMMUNE UTGITT AV KOMMUNENE GJERSTAD, VEGÅRSHEI, RISØR, TVEDESTRAND OG ARENDAL. 10 SPØRSMÅL OM KOMMUNEREFORM I DIN KOMMUNE UTGITT AV KOMMUNENE GJERSTAD, VEGÅRSHEI, RISØR, TVEDESTRAND OG ARENDAL. 1. KOMMUNEREFORMEN HVA ER DET? Alle landets kommuner er invitert til å avklare om det

Detaljer

Byer i Midt-Norge Kultursamarbeid

Byer i Midt-Norge Kultursamarbeid Byer i Midt-Norge Kultursamarbeid Rapport og forslag til samarbeidsavtale for kultur pr. juni 2005 1. Utgangspunkt Utgangspunktet for dette arbeidet er samarbeidsavtalen av 18.08.2004. mellom 9 byer i

Detaljer

Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 25. mai 2007 etter delegasjon i brev 26. september

Detaljer