DIALOGKONFERANSEN Vesterålen 2020

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DIALOGKONFERANSEN Vesterålen 2020"

Transkript

1 DIALOGKONFERANSEN Vesterålen 2020 UNIVERSITETET I TROMSØ U-VETT Universitetet i Tromsø 9037 Tromsø UNIVERSITETET I TROMSØ

2 1. Innledning I oktober 2007 ble det inngått en 3-årig samarbeidsavtale mellom Universitetet i Tromsø (UiTø) og Sortland kommune (SK). Formålet med avtalen er at partene skal bidra til vekst og utvikling på alle samfunnsområder i Sortland og Vesterålen, samt å styrke universitetets posisjon i regionen. I løpet av det første året er det gjennomført en rekke aktiviteter. En utfordring i dette arbeidet har imidlertid vært å stake ut og konkretisere hvilke problemområder som peker seg ut, hvilke satsingsområder som er ønskelige å ta tak i, og hvordan disse eventuelt kan gjennomføres for å styrke regionens vilkår. Samarbeidsgruppen besluttet i denne sammenheng å invitere en bredt sammensatt gruppe til en konferanse hvor disse spørsmålene skulle settes på dagsorden. Hensynet som ble lagt til grunn for utvelgelsen av konferansedeltakere var at representantene skulle gjenspeile ulike private og offentlige virksomheter, og at innspill fra ungdomsmiljøet var ønskelig. Resultatet av dette ble en dialogkonferanse som ble gjennomført på Kysten i Sortland kommune den 2. oktober Konferansen ble sponset av Sortland kommune, Nordland fylkeskommune, RKK, Landsdelsutvalget og Universitetet i Tromsø. Foruten arrangementsstaben, deltok det 41 personer som jobbet intensivt i 9 timer med strategiutvikling for vesterålsregionen. Konferansen ble ledet av Frank Holen og undertegnede, begge ansatt ved universitetets videre- og etterutdanningsenhet I dette notatet skisseres hovedfunnene fra det arbeidet som ble gjort. Tromsø, 30. Januar 2009 Morten Brattvoll Universitetets videre- og etterutdanningsenhet 3

3 1.1 Hva er en dialogkonferanse? En dialogkonferanse er en form for strukturert, konsentrert og forpliktende planlegging. Arbeidsformen baserer seg på bred medvirkning fra de aktørene som kan tenkes å bli berørt av endringer i framtiden. Dette gjelder utvikling av bedrifter, organisasjoner og lokalsamfunn. Slikt sett er dialogkonferansen en møteplass for å samle innspill om behov og tiltak som bør prioriteres. Dialogkonferansen er ikke et besluttende forum, men er ment å gi et bedre beslutningsgrunnlag for aktører som er involvert i utviklingsprosessene. Implementering av de foreslåtte tiltakene skal skje lokalt i ettertid. Med tanke på å kunne fatte slike beslutninger, kan det være et poeng i seg selv å involvere personer i prosessen som har beslutningskompetanse (i juridisk forstand), slik at mulighetene for å kunne ta avgjørelser styrkes. Dialogkonferansen ledes av en liten konferansestab. Stabens viktigste virkemidler for å skape en kreativ prosess er gruppeoppgaver som skal virke strukturerende, og valg av ulike gruppesammensetninger som er ment å stimulere til kreativitet og tverrfaglig tenkning. 1.2 Formålet med konferansen Formålet med konferansen var: Å skape et best mulig utgangspunkt for regionens utviklingsarbeid, og identifisere de utviklingsoppgavene som er viktige og riktige for regionen. Konferansen fikk navnet Vesterålen 2020, og skulle således signalisere et framtidsrettet utviklingsarbeid for regionen. Med dette utgangspunktet ble konferansen bygd opp rundt fire hovedspørsmål som tok sikte på å: a) Kartlegge de mest betydningsfulle problemene og utfordringene for Vesterålen b) Beskrive en ønskverdig framtidssituasjon basert på kartleggingen 4

4 som ble gjort i spørsmål a) c) Redegjøre for konkrete tiltak som kan realisere den framtidssituasjonen som ble beskrevet gjennom arbeidet med spørsmål b d) Prioritere de viktigste tiltaksområdene som det ble redegjort for i spørsmål c), konkretisere hva som kjennetegner disse tiltakene, hva de vil innebære, hva de skal bidra til, hvordan de skal gjennomføres, og hvem som vil være ansvarlig for at de blir gjennomført. Oppsummert kan det sies at aktivitetene tok sikte på å få fram en beskrivelse av dagens situasjon i regionen, hvilken framtidssituasjon som var ønskelig, hvilke tiltak som burde prioriteres, og hvordan slike tiltak eventuelt skulle følges opp. Resultatene fra konferansen kan ikke ses på som en uttømmende liste, men forslag på veivalg og tiltak som ble jobbet fram av de deltakerne som tok aktiv del i arbeidet under konferansedagen. Det er resultatet av dette arbeidet som det vil redegjøres for i neste avsnitt. 5

5 2. Gjennomgang av oppgave 1 Til plenumssesjonen ble deltakerne bedet om å identifisere problemer og utfordringer som har betydning for utviklingen av regionen. Dette skulle gjøres på en mest mulig konkret måte. Oppgave 1 Nåsituasjon: Hva mener gruppen utgjør de største problemene og de viktigste utfordringene for Vesterålsregionen? Beskriv problemene/utfordringene så presist som mulig. Skriv ett moment per plakat. 2.1 Kompetanse/utdanningsnivå Fem av seks grupper pekte på utdanningsnivået i regionen som et problem. Utdanningsnivået er for lavt, og regionen mangler kompetanse som kan støtte opp under den utviklingen som er ønskelig. En av gruppene viste til dokumentasjon fra SSB både når det gjaldt utdanningsnivået i regionen sammenlignet med andre plasser i nord-norge, og utdanningsnivået i regionen sammenlignet med øvrige deler av landet. På den annen side ble det vist til at det manglet kunnskap om hva slags spisskompetanse som tross alt finnes i regionen. Mangel på høyere utdanningstilbud, innovasjon og FoU som er forankret i egen region ble også sett på som en utfordring. Det ble også trukket fram at det mangler lærlingplasser. 2.2 Arbeidsplasser Flere av gruppene mente at regionen hadde for lite mangfold og variasjon når det gjaldt arbeidsplasser, og at det jevnt over var få nye arbeidsplasser. Hvorfor dette rent faktisk representerer et problem er vanskelig å trekke ut av materialet fra konferansen, men innspillene kan kanskje fortolkes i retning 6

6 av at arbeidsmarkedet er for statisk. Dvs. en kombinasjon av at få nye typer arbeidsplasser skapes, og at det er lav turnover i de stillingene som allerede eksisterer. I praksis vil slike forhold blokkere for avansement og variasjon for yngre arbeidstakere. Ett konkret eksempel på ovennevnte problem ble gitt med utgangspunkt i at det er nedgang i kvotefisket. Ovennevnte kan muligens understøtte de problembeskrivelsene som gikk på at regionen også har vanskeligheter med å tiltrekke seg kvalifisert arbeidskraft. 2.3 Infrastruktur Problembeskrivelsene om regionens infrastruktur var omfattende i den forstand at svært mange ulike momenter ble trukket fram. Det gjaldt kvaliteten på veier, størrelsen på nærmeste flyplass, havner/havneleder, busstilbud og bredbåndsutbygging. Det er rimelig å anta at alle disse momentene har betydning for ulike virksomhetsområder i regionen, enten det være seg transport av produkter, barrierer for folks mobilitet i og mellom egen region og andre, og transport av digital informasjon eller tilgang på interaktive tjenester. 2.4 Samarbeid Samlet ble det skrevet ned 9 problembeskrivelser som berørte ulike sider ved samarbeid. Disse beskrivelsene handlet om samarbeid med sentrale myndigheter, fylker, mellom kommunene i Vesterålen, og mellom det lokale næringsliv og lokale offentlige institusjoner. En rød tråd var at manglende samarbeid bidro til å kvele noe av det utviklingspotensialet som finnes i regionen. Noen eksempler på slike formuleringer var Vi rives, vanskelig å bli enige, fragmentert region, liten samhandling, seks strategier på seks kommuner, for mye beinkrok, manglende samhandling i regionen osv. Det ble også vist til praksis, hvor det ble hevdet at det ikke fantes noen regionale samarbeidsprosjekter (bortsett fra Golfstrøm- og Milleniumsprosjektet). 7

7 2.5 Vesterålens syn på seg selv, og forestillinger om andres syn på Vesterålen Flere av de utfordringene som ble diskutert i gruppene og lagt fram i plenum kan på mange måter knyttes opp til en type debatt som i enkelte fagkretser omtales som identitetsforvaltning. Det handler kort sagt om å skape en selvforståelse, eller et bilde av hvem man er, hvem man ønsker å være, eller ikke være. I og med at gruppeoppgaven var definert på en slik måte at det var problembeskskrivelser som skulle trekkes fram, bærer innspillene selvsagt preg av dette. Uansett ble det gjort et poeng av at det mangler fortellinger om Vesterålen, og det mangler markedsføring. Regionen ble framstilt som lite synlig, perifér og bortglemt, og: regionen oppfattes av mange slik. Beliggenheten forsterket noe av problematikken fordi regionen ligger midt mellom to fylker, eller slik en av gruppene formulerte det: Midtre Hålogaland, hva er det? Det ble også hevdet at regionen har en for sytete kultur. 2.6 Andre problemområder Enkelte grupper mente det var bekymringsverdig at regionen har en negativ befolkningsvekst. Ungdomstilbudet er begrenset og de unge trekkes til byene. De som reiser ut, viser også lav tilbøyelighet for å komme tilbake. 8

8 3. Gjennomgang av oppgave 2 Under arbeidet med oppgave 2 ble deltakerne bedt om å gi en mest mulig konkret beskrivelse av Vesterålsregionen slik de selv ønsker at det skal se ut i Fra å definere hvor skoen trykker, slik det ble gjort i oppgave 1, er poenget med oppgave 2 å trekke diskusjonen mer i retning av hva som bør kjennetegne regionen i framtiden. Oppgave 2 Framtidssituasjonen: Ta utgangspunkt i de problemene som ble skissert i plenum. Beskriv en ønskverdig framtidssituasjon for Vesterålsregionen i 2020 Resultatene av dette arbeidet ble lagt fram i plenum, og kan oppsummeres på følgende måte: 3.1 Kompetanse/utdanningsnivå I forhold til kompetanse- og utdanningsnivå er det mange grupper som ønsker en situasjon hvor Vesterålsregionen har tilgang på utdanningstilbud, uten at befolkningen nødvendigvis må flytte bort for å kunne gjennomføre kompetansehevende tiltak. Utdanningene ønskes basert på et nært samarbeid mellom ulike nivåer, dvs. grunnskole, videregående skole og høyere utdanning. Næringslivsaktiviteter som fiskeri, havbruk, jordbruk, petroleum og kultur skal gis næring gjennom kompetent arbeidskraft, noe som betyr at kompetansen vil være relevant for det eksisterende næringsliv. Flere av deltakerne ønsker at Vesterålen av denne grunn skal bli en mulighetens region med gode vilkår for innovativ virksomhet hvor noen motorer løfter resten. 9

9 3.2 Befolkningsutvikling Dette er også et tema som ble behandlet i flere grupper. En ønskverdig situasjon er at regionen blir i stand til å stabilisere befolkningsutviklingen, og deretter skape vekst. Alderssammensetningen ønskes utjevnet, blant annet gjennom at unge mennesker som flytter ut, skal finne det attraktivt å flytte tilbake. 3.3 Infrastruktur Forbedringer av eksisterende infrastruktur ønskes gjort spesielt rundt veinett og flyplass (chartertrafikk). I tillegg til dette ønskes utbygging av bredbånd. 3.4 Samarbeid For framtiden er det ønskelig at flere utviklingsaktører i regionen klarer å styrke samarbeidsklimaet seg i mellom. Her ble det uttrykt at forholdet mellom flere aktører i regionen preges av for mye konkurranse som kan se ut til å blokkere for konstruktive regionale utviklingsforløp. Her er det mulig å gjøre en todeling av de framleggene som ble lagt fram i plenum. Flere innspill bar preg av et ønske om holdningsendringer, blant annet med tanke på at ulike aktører støtter opp om initiativ som ikke kommer fra eget lokalsamfunn, bedrift eller kommune. Den andre varianten bygger mer på en virkemiddel-logikk, hvor det ble ytret ønske om at eksisterende styringsstrukturer bør endres, eller at nye konstruksjoner som har en koordinerende eller samlende funksjon etableres. Her vises det til ønsker om kommunesammenslåinger, regionalt koordineringskontor og gode regionplaner. 3.5 Det nye Vesterålen Kanskje er det mulig å tale om Det nye Vesterålen når flere av deltakerne legger vekt på å skape historien om Vesterålen som bygger på en mer integr- 10

10 ert eller felles profil. Historien om Vesterålen, golfstrømmen og spermasetthvalen ble dratt fram som eksempler på dette. 3.6 Offentlig sektor Den offentlige sektor vil nødvendigvis ha en viktig rolle i mange av de framtidsbildene som deltakerne skisserer. Blant annet ble det presisert at forvaltningen forhåpentligvis vil være i stand til å takle utfordringer som knytter seg til helse, skole og omsorg, og at regionen nyter rettmessig godt av de aktiviteter som spilles ut i regi av statlige myndigheter. 11

11 4. Gjennomgang av oppgave 3 I denne fasen av dialogkonferansen startet arbeidet med å konkretisere tenkelige tiltak som kan føre regionen i retning av de idealsituasjonene som er beskrevet i arbeidet med oppgave 2. Oppgave 3 Hvilke konkrete tiltak bør Vesterålsregionen satse på for å realisere idealsituasjonene som er beskrevet i oppgave 2? Ett tiltak per plakat. Til plenumsframlegget ble deltakerne bedt om å få fram et mangfold av gode tiltak, som er så konkrete som mulig. 4.1 Kompetanse og utdanning I forhold til spørsmålet om kompetanseheving ble flere tiltak av mer generell karakter trukket fram, som for eksempel distanseundervisning, utdanning tilgjengelig for alle, adekvat utdanning og lignende. Av mer konkrete tiltak kan nevnes oppbygging av studiesentra i alle kommuner, etablering av et nasjonalt senter for innvandring, og Campus Vesterålen. Behovet for å samordne høyere utdanningstilbud ble også trukket fram av flere grupper, og VKU ble blant annet foreslått å påta seg en slik rolle. 4.2 Befolkningsutvikling Ett tiltak som ble trukket fram i forbindelse med befolkningsutviklingsproblematikken er å starte opp et såkalt tilbakestrømsprosjekt etter modell fra kultur i Vesterålen regionråd. 12

12 4.3 Infrastruktur I forhold til forbedring av veinettet, ble det pekt på at RV 82 rustes opp for å forenkle transport inn og ut av regionen. For å gjøre regionen mer tilgjengelig for omverdenen, skal det jobbes for å gjøre flyplassen kapabel til å håndtere passasjertrafikk og transport på en mer effektiv måte. 4.4 Samarbeid Ideen om kommunesammenslåing foreslås fulgt opp gjennom at regionrådet tar initiativ til å få dette spørsmålet utredet. Det foreslås også å lage en helhetlig plan for naturressurser, som hele regionen slutter seg til. Aktuelle næringsområder som skal integreres i en slik plan er havbruk, landbruk, fiskeri, miljø, olje & gass, reiseliv og næringsmiddel. 4.5 Historien om Vesterålen Flere grupper foreslo at det burde startes et prosjekt hvor historien om Vesterålen skal skrives. Her ble det også foreslått å utarbeide en mediestrategi for å promotere de gode historier om Vesterålen. 13

13 5. Gjennomgang av oppgave 4 Hensikten med den fjerde oppgaven var å få deltakerne til å ende opp i noen konkrete tiltak som springer ut av alt foregående gruppearbeid. Oppgave 4 Ta utgangspunkt i de tiltakene som er beskrevet. 1. Velg ett eller flere tiltak dere mener er viktige 2. Konkretisér hva tiltakene består i ved hjelp av sentrale stikkord. Hva innebærer tiltaket? Hva skal tiltaket bidra til? Hvordan skal det gjennomføres, og hvem vil være ansvarlig for at det blir gjennomført? Til plenumssesjonen ble deltakerne bedt om legge fram utvalgte tiltak som det skal jobbes med i tiden som kommer. 5.1 Samarbeid gjennom regionaliserte styringsstrukturer Flere av de tiltakene som lanseres, er en oppfølgning på de samarbeidsproblemene som ble beskrevet i oppgave 1. Det som kjennetegner mange av disse tiltakene er at det skal etableres institusjoner som kan ivareta mer helhetlige hensyn på regionens vegne. Eksempler på dette er En kommune i Vesterålen. Etablering av regionalt utviklingsforum. Et regionalt formalisert samarbeid med en felles strategiplan som også inkluderer kompetanseutvikling og FOU. Tre av gruppene mener at regionrådet bør starte denne debatten. Dette kan gjøres gjennom at regionrådet bestiller en utredning om saken, og at rådet deretter bidrar til å få satt spørsmålet på de respektive kommunenes dagsorden. Flere andre av de problemene som ble beskrevet i første halvdel av konferansedagen blir sett i sammenheng med de tiltakene som var tuftet på 14

14 en sterkere regionalisering. Dette gjelder høyere utdanning og FOU, hvor en samordnet plan i regi av regionrådet og VKK/RKK vil være et slikt tiltak. En viktig forutsetning for de tiltakene som er basert på regionale strategier er at de binder sammen regionen, og ikke resulterer i splitt og hersk eller ødeleggende konkurranse. Etablering av et regionalt næringsfond vil kunne inngå som en del av tiltakspakken. 5.2 Identitetsbygging De tiltakene som blir foreslått i forhold til regionens syn på seg selv, munner ut i et arena-arbeid som skal skape historien om Vesterålen. Dette skal gjøres gjennom å dokumentere fortiden og analysere denne, bevisstgjøre hvem vi er i dag. Hvor skiller vi oss ut, og hvem og hva er en Vesteråling? Det skal skapes en arena for å skape og påvirke fremtiden i regionen. 5.3 Næringslivsrettede tiltak Tiltakene som omhandler næringslivet mer spesifikt, sprer seg over flere ulike næringer eller innsatsområder. Vesterålen som nisjeprodusent av fiskeri- og havbruksprodukter ble likevel trukket fram som et sentralt satsingsområde. Å få på plass et lokalt FoU-miljø vil være en viktig del av en slik satsing. Her vil noe av poenget også være å binde sammen næringsliv, offentlig sektor og forskningsmiljø. Ett rimelig konkret tiltak var ideen om å etablere en web-side; Vesterålen Idéhotell som skal bringe sammen ulike aktører som kan møtes om blant annet idémyldring, samt at hjemmesiden skal være et barometer for personer som bidrar med risikokapital til bestemte prosjekter. 5.4 Befolkningsutvikling og utflytting Her ble det foreslått å starte et oppfølgningsprogram for ungdom. Programmet skal bygge videre på erfaringer fra tilbakestrømsprosjektet. I praksis 15

15 innebærer dette at ungdom i alderen år som har bodd i Vesterålen følges opp individuelt. Hensikten er å øke tilbakestrømmen, og øke bevisstheten om egen region. 5.5 Kort om sammenhengen mellom de ulike gruppeoppgavene Gruppearbeidene som ble gjennomført i løpet av konferansedagen viser at de ulike gruppene har forfulgt ett sett av temaer fra oppgave 1 til oppgave 4. Det som er verdt å merke seg, er likevel at en rekke innspill som var knyttet til infrastruktur forsvant ut under arbeidet med den siste oppgaven. I oppsummeringen som gjøres i neste avsnitt, nevnes likevel noen av de innspillene som kom inn i forbindelse med dette temaet. 16

16 6. Noen kjennetrekk ved problembeskrivelsene og tiltakene Oppsummert kan det sies at tiltakene spenner over rimelig mange og ulikartede stasingsområder. Samtidig er det på det rene at kompleksiteten ikke er større enn at de tiltakene som foreslås kan sorteres langs noen ganske få dimensjoner. Et iøyenfallende trekk er likevel at tiltakene varierer med tanke på i hvor sterk grad oppfølgningen krever politiske beslutninger. Mens idéen om en spesiell webside er mulig å overlate til et rent privat initiativ, vil for eksempel spørsmålet om kommune-sammenslåing kreve et langt sterkere politisk engasjement og oppfølgning. Tankerekken kan illustreres i figuren under: Svakt politisert Sterkt politisert Idéhotell Vesterålshistorien? Kommunesammenslåing Tilbakestrømsprosjekt Næringsfond Utdanningstilbud Flyplass Produktutvikling fiskeri/havbruk Bredbånd Opprusting vei Figuren er ment som en illustrasjon, noe som innebærer at graden av politisering vil være vanskelig å forutsi. Dette gjelder kanskje spesielt de tiltakene som befinner seg inn mot midten av figuren, da dette er tiltak som langt på vei kan velges inn eller ut av den politiske dagsorden. De tiltakene som befinner seg lengst mot høyresiden vil nødvendigvis aktivisere en rekke politisk-administrative formelle spilleregler som forvaltningen bl.a. av juridiske grunner må forholde seg til. Jo lenger en beveger seg ut mot venstresiden av figuren, jo mer rimelig er det å forvente at graden av politisk engasjement vil bero på at det etableres frivillige samarbeidsrelasjoner for eksempel mellom kommune og bedriftsledere. Jo lenger en befinner seg på venstresiden av figuren, jo sterkere vil også vernet mot uønsket politisk innblanding være. 17

17 6.2 Organisering og videre utvikling I løpet av konferansedagen var det mange tiltak som i en eller annen form handlet om økt samarbeid, samordning, koordinering, regionalisering eller sammenslåing. I praksis innbærer dette at tiltakene bygger på en styringsfilosofi som i sterkere grad involverer større deler av regionen i det framtidige planleggingsarbeidet, enten dette gjelder offentlig forvaltning, forskning og utdanning, fiskeri- og havbruk el.l. Hvordan disse styringsstrukturene tar form i tiden som kommer, vil opplagt få konsekvenser for måten regionen planlegger arbeidet med å få realisert de tiltakene som ble foreslått på konferansen. For å følge opp figuren som er drøftet over, kan en også tenke seg forskjellige utviklingsforløp i regionen med utgangspunkt i hva slags planleggingslogikk som legges til grunn: Svakt politisert Sterkt politisert La de tusen blomster blomstre Generalplanlegging Polarisering/differensiering? Ensretting/konformitet? Tankerekken bak Illustrasjonen har hentet inspirasjon fra noen grunnprinsipper for politisk organisering som en finner igjen i politiske systemer med sterke trekk av pluralisme (på venstre side) eller korporativisme (høyre side). Det bør nevnes at f.eks. næringslivet i regionen selvsagt vil kunne komme til å etablere samarbeidsformer seg i mellom uten at disse aktivitetene nødvendigvis forankres i det politisk-administrative system. Poenget i denne sammenhengen er imidlertid å kaste lys over noen mulige planleggingsstrategier som kjennetegnes av en løs eller stram regionalt styrt utvikling i Vesterålen. 18

18 Å la de tusen blomster blomstre innebærer blant annet at ulike initiativ tas mer eller mindre uavhengig av hverandre, og at en viss konkurranse vil stimulere til at de mest konkurransedyktige virksomhetene vil ha livets rett. Med økt konkurranse i regionen, er det rimelig å forvente at graden polarisering mellom ulike aktører vil være en sentral del av bildet. Likeledes vil det kunne argumenteres for at en slik måte å planlegge på (en planleggingsvariant med lite planlegging), vil kunne øke mangfoldet av virksomheter. Dersom regionen satser på en mer overordnet planleggingsstrategi, vil spørsmålet om politisering (i vid forstand) nødvendigvis bli reist. Dette kan handle om samarbeidsrelasjoner mellom bedrifter, mellom offentlige institusjoner eller mellom det private og det offentlige. Om Vesterålsregionen følger opp det regionaliseringssporet som mange av deltakerne på konferansen var talsmenn for, betyr det at institusjoner med en form for regional representasjon vil kunne spille en viktig rolle. Dagens regionråd eller RKK kan være eksempler på dette, men en kan også tenke seg at enkelte av de tiltakene som dialogkonferansen endte opp med, vil kunne sorteres inn under noen interessefelt som ivaretas av slike regionale aktører enten de eksisterer allerede i dag, eller at det bygges nye slike institusjonelle konstruksjoner. 19

19 Vedlegg 1: DELTAKERLISTE RKK-Nr. Navn Arbeidsplass Postnr Poststed Kommune 1659 Svein Arne Abelsen V.ålen næringslivssamarbeid 8400 Sortland 1241 Jonni Solsvik Ordfører 8480 Andenes Andøy 1691 Jan O Sørnes Handelshøgskolen i Bodø 8000 Bodø Bodø 1659 Siv Hanne Olsen 8475 Straumsjøen Bø 1649 Ben Tommy Eriksen Nornet 8475 Straumsjøen Bø 3456 Rolf Chr. Dahl Hadsel vgs Melbu Hadsel 1135 Barbro Fjellheim Holm HIBO - Studiested 8450 Stokmarkne Hadsel 1121 Hans Gunnar Hansen Opus Hadsel 8450 Stokmarkne Hadsel 1626 Inger- Lise Sivertsen varardfører Hadsel 8445 Melbu Hadsel 3036 Geir Svenningsen Vesterålen Høgskolesenter 8450 Stokmarkne Hadsel 1643 Dagfinn Ribe Lødingen Næringsforum 8410 Lødingen Lødingen 3321 Vibeke Tveit Ordfører 8550 Lødingen Lødingen 1131 Ann Kristin Vinje Ass. Rådmann 8400 Sortland Sortland 1251 Jon Petter Arntzen Dir. Sortland Næringsselskap 8400 Sortland Sortland 1660 Cecilie Starheim Elev 8400 Sortland Sortland 1660 Erik Birkeland Elev 8400 Sortland Sortland 1660 Karoline Nikolaisen Elev 8400 Sortland Sortland 1660 Maiken Ellingsen Elev 8400 Sortland Sortland 1660 Marte Dalheim Elev 8400 Sortland Sortland 1251 Ingolf Markussen Formannskapet 8400 Sortland Sortland 1639 Geir Abel Ellingsen Hermetikken Sortland 8400 Sortland Sortland 1135 Gunnar H Hansen Leder SNF 8400 Sortland Sortland 3135 Geir Breivik Næringskonsulent 8400 Sortland Sortland 3481 Svein Roar Jacobsen Ordfører 8400 Sortland Sortland 1643 Eva Ch. Nilsen Rampelys 8400 Sortland Sortland 2650 Ørnulf Nielsen Rådgiver 8400 Sortland Sortland 1136 Leif Hovden Rådmann 8400 Sortland Sortland 1632 Oddbjørn Toften Se-gruppen 8400 Sortland Sortland 1136 Ottar Skog Sortland kommune 8400 Sortland Sortland 1327 Rune Lødemel Sortland v.g.s Sortland Sortland 9865 Roy Risrem Sortland vgs Sortland Sortland 1680 Elisabeth Sørdahl Student 8400 Sortland Sortland 1656 Roy Odd Schøyen Vesterålen regionråd 8400 Sortland Sortland 3738 Erik Bugge Vesterålen regionråd Sortland Sortland 1497 Stian Reinholdtsen Cerpus 8430 Myre Øksnes 3402 Hilde Johanne Hansen Leder RKK vesterålsregionen 8430 Myre Øksnes 1646 Sigrid Szetu Nyksund 8430 Myre Øksnes 1651 She Fah Szetu Nyksund (Global Branding) 8430 Myre Øksnes 1126 Marit Liberg Oppl.kontoret / V.ålen 8430 Myre Øksnes 3383 John Danielsen Ordfører 8430 Myre Øksnes Heidi Meland Studiesenterleder Gildeskål 20

20 21

21 22

22 23

23 DIALOGKONFERANSEN Vesterålen 2020 UNIVERSITETET I TROMSØ U-VETT Universitetet i Tromsø 9037 Tromsø UNIVERSITETET I TROMSØ

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1007/07 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 28 Prosjekt nr: 1079 Prosjekt tittel:

Detaljer

Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Sluttrapport

Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Sluttrapport Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Forord Denne utredning/sluttrapport redegjør for innholdet i prosjektet, et samarbeidsprosjekt

Detaljer

Næringsutvikling, FoU og høyere utdanning i Finnmark

Næringsutvikling, FoU og høyere utdanning i Finnmark Senter for karriere og arbeidsliv Næringsutvikling, FoU og høyere utdanning i Finnmark Rapport fra dialogkonferansen i Alta 20. august 2013 Ådne Danielsen m fl. Innhold 1. Innledning... 3 2. Dialogkonferansegjennomføringen...

Detaljer

Regionalt framsyn i Hedmark

Regionalt framsyn i Hedmark Regionalt framsyn i Hedmark - en kort presentasjon av de 7 store tema HEDMARK FYLKESKOMMUNE Hvorfor gjennomførte vi prosjektet Regionalt framsyn? Prosjektet var viktig for å få en oppdatert og god gjennomgang

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

Attraktive lokalsamfunn og arbeidsmarkedsregioner i Nord-Norge

Attraktive lokalsamfunn og arbeidsmarkedsregioner i Nord-Norge Norut Alta-Áltá Rapport 2013:7 Attraktive lokalsamfunn og arbeidsmarkedsregioner i Nord-Norge Elisabeth Angell, Marit Aure, Ivar Lie, Vigdis Nygaard og Toril Ringholm Sónia Arrepia Photography Visitnorway.com

Detaljer

Evaluering av samfunnsbyggingsprosjektet i Arendal

Evaluering av samfunnsbyggingsprosjektet i Arendal Prosjektrapport nr. 16/2006 Evaluering av samfunnsbyggingsprosjektet i Arendal Liv Mari Nesje, Morten Jeppesen og Helge Røed Tittel Forfattere Evaluering av samfunnsbyggingsprosjektet i Arendal Liv Mari

Detaljer

EVALUERING AV FYLKESPLANLEGGINGEN I ØSTFOLD

EVALUERING AV FYLKESPLANLEGGINGEN I ØSTFOLD ØF-Rapport nr.: 22/2005 EVALUERING AV FYLKESPLANLEGGINGEN I ØSTFOLD Av Kjell Overvåg, Ulla Higdem og Ingrid Guldvik Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland, Hedmark

Detaljer

Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune

Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og

Detaljer

Hva har vi lært? Erfaringer fra samhandling i VRI Agder

Hva har vi lært? Erfaringer fra samhandling i VRI Agder FoU rapport nr. 5/2010 Rapporten fra forskerprosjektet i VRI-Agder til styringsgruppen i VRI-Agder Hva har vi lært? Erfaringer fra samhandling i VRI Agder Kristiansand/Grimstad 31. mai 2010 Hans Chr. Garmann

Detaljer

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Møtedato: 04.09.2015 Møtested: Inderøy Rådhus Tidspunkt: Kl. 14.00-16.00 Fravær: Ida Stuberg, Bjørn Skjelstad, Bjørn Arild Gram, Vigdis Hjulstad

Detaljer

Resultater av utviklingsog samordningsarbeidet i Vardø, 2010-2014

Resultater av utviklingsog samordningsarbeidet i Vardø, 2010-2014 EVALUERINGSRAPPORT Resultater av utviklingsog samordningsarbeidet i Vardø, 2010-2014 De skal tross alt fange interessen til leseren og samtidig informere om innholdet i rapporten lorem ipsum dolorem sit

Detaljer

Evaluering av prosjekt Kompetansemotor

Evaluering av prosjekt Kompetansemotor ØF-notat nr. 05/2009 Evaluering av prosjekt Kompetansemotor av Trude Hella Eide ØF-notat nr. 05/2009 Evaluering av prosjekt Kompetansemotor av Trude Hella Eide Tittel: Forfatter: ØF-notat nr.: 05/2009

Detaljer

Planprogram for Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling

Planprogram for Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling Planprogram for Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling Innhold 1. BAKGRUNN OG RAMMER...5 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Rammer for planarbeidet... 5 2. PLANPROGRAMMET...5 2.1 Regional planstrategi...

Detaljer

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 2015-2020 Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 1 Innledning... 3 Formålet med «Næringsplan for Larvik

Detaljer

Evaluering av Høgskolesenteret i Kristiansund. Robert Bye Margrete Haugum

Evaluering av Høgskolesenteret i Kristiansund. Robert Bye Margrete Haugum Evaluering av Høgskolesenteret i Kristiansund Robert Bye Margrete Haugum Notat 2009:16 Tittel Forfattere Notat : 2009:16 Prosjektnummer : 2078 ISSN : 0809 9634 Prosjektnavn Oppdragsgiver Prosjektleder

Detaljer

Kommunereform i drammensregionen. Fellesutredning for retningsvalg mot en ny kommune. www.pwc.no

Kommunereform i drammensregionen. Fellesutredning for retningsvalg mot en ny kommune. www.pwc.no www.pwc.no Kommunereform i drammensregionen Drammen kommune Nedre Eiker kommune Sande kommune Lier kommune Svelvik kommune Øvre Eiker kommune Hurum kommune Røyken kommune 10. juni 2015 Fellesutredning

Detaljer

En analyse av Innbyggerakademiet i Øvre Eiker kommune

En analyse av Innbyggerakademiet i Øvre Eiker kommune Hilde Lorentzen og Arild Schou En analyse av Innbyggerakademiet i Øvre Eiker kommune NOTAT 2009:105 Tittel: Forfatter: En analyse av Innbyggerakademiet i Øvre Eiker kommune Hilde Lorentzen og Arild Schou

Detaljer

FORESIGHT REISELIV VRI TROMS

FORESIGHT REISELIV VRI TROMS RAPPORT 20/2012 ISBN 978-82-7492-272-3 ISSN 1890-5226 FORESIGHT REISELIV VRI TROMS Resultater fra prosessmøte 24. oktober 2012 Yngve Antonsen og Geir Bye Norut Tromsø 2012 Prosjektnavn Foresight Reiseliv

Detaljer

HVORDAN KAN DE STATLIGE HØGSKOLENE STYRKE SIN POSISJON SOM REGIONALE UTVIKLINGSAKTØRER? Peter Arbo Norges fiskerihøgskole Universitetet i Tromsø

HVORDAN KAN DE STATLIGE HØGSKOLENE STYRKE SIN POSISJON SOM REGIONALE UTVIKLINGSAKTØRER? Peter Arbo Norges fiskerihøgskole Universitetet i Tromsø HVORDAN KAN DE STATLIGE HØGSKOLENE STYRKE SIN POSISJON SOM REGIONALE UTVIKLINGSAKTØRER? Peter Arbo Norges fiskerihøgskole Universitetet i Tromsø Foredrag på seminar i SMB-Høgskole, Norges forskningsråd,

Detaljer

Folkehelse i Telemark 2012-2016

Folkehelse i Telemark 2012-2016 Regional strategi for Folkehelse i Telemark 2012-2016 www.telemark.no/folkehelse Utgitt av: Telemark fylkeskommune januar 2014 Adr.: Postboks 2844, 3702 Skien Tlf.: 35 91 70 00 Epost: post@t-fk.no Foto:

Detaljer

Rappor t. RAPPORT NR. 1/00 Miljøvernlederstillinger og Lokal Agenda 21. Hva er status? Basert på en spørreundersøkelse i norske kommuner våren 2000

Rappor t. RAPPORT NR. 1/00 Miljøvernlederstillinger og Lokal Agenda 21. Hva er status? Basert på en spørreundersøkelse i norske kommuner våren 2000 UNIVERSITETET I OSLO RAPPORT NR. 1/00 Miljøvernlederstillinger og Lokal Agenda 21. Hva er status? Basert på en spørreundersøkelse i norske kommuner våren 2000 Av Trygve Bjørnæs og William M. Lafferty Rappor

Detaljer

Kommuneplan 2014 2026 Holmestrand Hof - Re

Kommuneplan 2014 2026 Holmestrand Hof - Re Kommuneplan 2014 2026 Holmestrand Hof - Re 14.01.2014 Side 1 Innhold: 1. Viktige veivalg side 5 1.1: 3K-samarbeidet sentralt i kommunereform 1.2: Felles kommuneplanprosess 1.3: Folkehelse tverrfaglighet

Detaljer

1 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Buskerud fylkeskommune.

1 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Buskerud fylkeskommune. Evaluering av FoU- og innovasjonsstrategi for Buskerud 2010-2015 1 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Buskerud fylkeskommune. Rapporten er utarbeidet i perioden fra

Detaljer

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN!

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! RAPPORT Organisasjonsgjennomgang Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! Eigersund kommune 24.09.12 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 MANDAT 4

Detaljer

Sarpsborg kommune. En boligsosial forstudie VIGGO NORDVIK. nr 4/12. NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

Sarpsborg kommune. En boligsosial forstudie VIGGO NORDVIK. nr 4/12. NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Sarpsborg kommune En boligsosial forstudie VIGGO NORDVIK notat nr 4/12 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Sarpsborg kommune: En boligsosial forstudie Viggo Nordvik Norsk

Detaljer

FORESIGHT REISELIV VRI TROMS

FORESIGHT REISELIV VRI TROMS RAPPORT 17/2012 ISBN 978-82-7492-269-3 ISSN 1890-5226 FORESIGHT REISELIV VRI TROMS Resultater fra innspillskonferanse 27. september 2012 Yngve Antonsen og Geir Bye Norut Tromsø 2012 Prosjektnavn Foresight

Detaljer

Har du en god idé? Idéskaping i ungdomsbedrifter

Har du en god idé? Idéskaping i ungdomsbedrifter NORDLANDSFORSKNING NF-arbeidsnotat nr. 1008/2005 Har du en god idé? Idéskaping i ungdomsbedrifter N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no

Detaljer

Bolig for alle. Arbeidet med boligsosial handlingsplan i Lillesand kommune

Bolig for alle. Arbeidet med boligsosial handlingsplan i Lillesand kommune Prosjektrapport nr. 4/2010 Bolig for alle Arbeidet med boligsosial handlingsplan i Lillesand kommune Forsknings- og fasiliteringsbidraget Hanne Cecilie Jensen Trond Stalsberg Mydland Tittel Forfattere

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2008-2020

Kommuneplanens samfunnsdel 2008-2020 ØØSTRE TOTEN KOMMUNE Kommuneplanens samfunnsdel 2008-2020 Vedtatt i Kommunestyret 20.11.08 1 Innhold Forord 3 Innledning 4 1. Planens profil 6 1.1 Ny utviklingsretning 7 2. Utviklingstrekk og utfordringer

Detaljer