Spansk og latinamerikansk språk og kultur 60 studiepoeng

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Spansk og latinamerikansk språk og kultur 60 studiepoeng"

Transkript

1 STUDIUM I Spansk og latinamerikansk språk og kultur 60 studiepoeng Høgskolen i Telemark Framlegg til studieplan Spansk og latinamerikansk språk og kultur

2 Innhald Spansk språk og latinamerikansk- og spanskstudiar 60 stp... 3 Målgruppe og opptakskrav... 3 Mål for studieprogrammet... 3 Kva kan du bruke dette studiet til?... 3 Studieprogrammets innhald, oppbygging og samansetting... 4 Arbeids- og læringsformer... 4 Vurderingsformer Spansk språk og kultur I 15 stp... 5 Pensum 2301 Spansk språk og kultur I... 6 XXX Praktisk spansk I 15 stp... 6 Pensum XXX Praktisk spansk I:... 7 XXX Praktisk spansk II 15 stp... 7 Pensum XXX Praktisk spansk II... 8 XXX Litteratur og kultur 15 stp... 9 Pensum XXX Litteratur og kultur Framlegg til studieplan Spansk og latinamerikansk språk og kultur

3 Spansk språk og latinamerikansk- og spanskstudiar 60 stp Målgruppe og opptakskrav Målgrupper er studentar som ønskjer opplæring i spansk språk og kultur, m.a lærarar eller lærarstudentar som ønskjer undervisningskompetanse i spansk i vidaregåande skole. Opptakskrav er generell studiekompetanse med tilleggskrav om innføringskurs i spansk eller spansk B2- eller C3-språk frå vidaregåande skole. Mål for studieprogrammet Studiet skal gi grunnleggjande kunnskapar om språk, kultur, historie og samfunnstilhøve i spansktalande land. Det vil bli lagt fagdidaktiske emne inn i undervisninga, slik at kunnskapane skal kunne nyttast i undervisningssamanheng. Studiet skal gi grunnleggande kunnskapar i spansk språk og samfunnsforhold, historie, litteratur og kultur i spansktalande land. Dessutan vil fagdidaktiske element bli lagt inn i undervisningan, slik at kunnskapane skal kunne nyttast til undervisning i spansk i grunnskolen. Det første semesteret innheld ei alfabetiseringsfase for å oppfylle nødvendige ferdigheiter (jfr. Det Europeiske rammeverket for språk A2-B1). I det andre semesteret skal studentane utvikle seg i kommunikasjonsfase (B2). Gjennomført 60 studiepoeng i tillegg til innføringsemnet vil gi undervisningskompetanse i vidaregåande skole. Hva kan du bruke dette studiet til? Gjennomført 30 stp i tillegg til innføringsemnet gir undervisningskompetanse i spansk i grunnskolen. 60 stp gir kompetanse i vidaregåande skole. Studiet kan vere grunnlag for vidare studiar i spansk språk og kultur. Emna kan også inngå i ein bachelorgrad i språk og litteratur ved HiT, eller i ein disiplinretta bachelorgrad. Framlegg til studieplan Spansk og latinamerikansk språk og kultur

4 Studieprogrammets innhald, oppbygging og samansetting Emnekode Emnets navn Studiepoeng O / V Semester Høst Semester Vår 2301 Spansk språk og kultur I 15 o 15 xxx Praktisk spansk I (med didaktikk) 15 o 15 xxx Praktisk spansk II (med didaktikk) 15 o 15 xxx Litteratur og kultur (Latin-Amerika og Spania) 15 o 15 * O -obligatorisk emne, V - Valgbare emne Sum: Studiet er sett saman av 4 emne som kvart blir avslutta med eksamen og tel 15 studiepoeng kvar. To emne blir avslutta i haustsemesteret og dei to andre i vårsemesteret. Arbeids- og læringsformer Studiet er sett saman av forelesingar og seminar og det vil vere obligatorisk deltaking i seminara. Studentane må rekne med stor eigeninnsats og aktiv deltaking i undervisninga. Undervisninga går føre seg på spansk. Forelesingar, seminar og øvingar i språklab. Vurderingsformer Kvart emne blir avslutta med ein munnleg og ein skriftleg eksamen som kvar tel 50 % av sluttkarakteren. Ein nyttar bokstavkarakterar frå A til F, der A er beste karakter og E er lågaste ståkarakter. Både munnleg og skriftleg prøve må vere bestått for å få bestått karakter i emnet. Ein tek atterhald om mindre justeringar i planen. Framlegg til studieplan Spansk og latinamerikansk språk og kultur

5 Emneomtaler 2301 Spansk språk og kultur I 15 stp Forkunnskaper Opptakskrav er generell studiekompetanse med tilleggskrav om innføringskurs i spansk eller spansk B2- eller C3-språknivå frå vidaregåande skole. Læringsmål Studentane skal øvast opp i bruk av moderne spansk, og få oversyn over spansk språk og grammatikk. Studentane skal øvast i norsk-spansk og spansk-norsk omsetjing. Innhold Emnet gjev ei nærare innføring i moderne spansk grammatikk og syntaks. I tillegg blir det gitt ei innføring i praktisk språkbruk. Organisering Undervisninga er hovudsakleg på spansk. Førelesingar i språk, med tilknytte øvingar i grammatikk og norsk-spansk og spansk-norsk omsetjing. Studentane må rekne med stor eigeninnsats og aktiv deltaking i undervisninga. Vurderingar av nivå og progresjon vil bli gjort med jamne mellomrom. Vurderingsformer Eksamenen er todelt: Ei skriftleg prøve på 4 timar som tel 50 % av samla karakter. Ei munnleg prøve på inntil 30 minuttar som tel 50 % av samla karakter. Prøva er for det første ei samtale på spansk om emne som er gjennomgått i kurset, og for det andre høgtlesing frå og samtale om tekstar på spansk. Det krevst ståkarakter i begge eksamenane for å oppnå ståkarakter i heile emnet. Det vil bli gjeve graderte karakterar frå A til F, der E er lågaste ståkarakter. Tillatne hjelpemiddel ved skriftleg eksamen: Eitt og tospråklege ordboker utan grammatikk eller bøyingsmønster; anten Diccionario Larousse del español moderno eller Larousse Diccionario práctico español moderno. Framlegg til studieplan Spansk og latinamerikansk språk og kultur

6 Pensum 2301 Spansk språk og kultur I Obligatorisk litteratur GÖRRISSEN, MARGARITA et al. (2006) Caminos 2: lære- og arbeidsbok: spansk, Oslo, Gyldendal undervisning. ISBN CDer SALKJELSVIK, M.K.S. & P. PITLOUN (2007) Gyldendals spanske lommegrammatikk., Oslo, Gyldendal undervisning. ISBN SPANSK BLÅ ORDBOK : SPANSK-NORSK/NORSK-SPANSK. (2004) 3. utg., Oslo, Kunnskapsforlaget. ISBN Tilleggslitteratur DRANGE, E.M. & S. FRIIS (2004) claro que sí! : spansk aktivitetsgrammatikk., Oslo, Cappelen. ISBN LOS VERBOS CASTELLANOS CONJUGADOS. (2006), Barcelona, Claret. ISBN EL ARTE DE CONJUGAR EN ESPAÑOL. (2004), Paris, Hatier. ISBN XXX Praktisk spansk I 15 stp Forkunnskaper Opptakskrav er generell studiekompetanse. I tillegg innføring i spansk eller B- eller C-språk eller tilsvarande + Spansk språk og kultur I eller tilsvarande. Læringsmål Dette kurset legg vekt på den praktiske delen av spansk. Hovudmålet er at studenten skal oppnå dei nødvendige ferdigheiter i munnleg og skriftleg spansk på nivå B1 etter Det europeiske rammeverket for språk. Det vil bli lagt fagdidaktiske emne inn i undervisninga, slik at kunnskapane skal kunne nyttast i undervisningssamanheng. Innhold Kurset krev aktiv deltaking frå alle studentane, både i debattar i timane, individuelt og i gruppearbeid. Gjennom aktuelle tema og med bruk av multimedia skal studentane oppnå dei nødvendige ferdigheiter i språket. Studenten skal vere i stand til å delta i enkle diskusjonar om enkle emne. Oversetting av tekster og oppgåver om morfologi og syntaks vil Framlegg til studieplan Spansk og latinamerikansk språk og kultur

7 bli brukt for å forsterke læringskvalitet. Organisering Førelesingar i språk, med tilknytte øvingar i grammatikk og norsk-spansk og spansk-norsk omsetjing. Studentane må rekne med stor eigeninnsats og aktiv deltaking i undervisninga. Vurderingar av nivå og progresjon vil bli gjort med jamne mellomrom. Undervisninga går føre seg på spansk. Vurderingsformer Eksamenen er todelt: Ei skriftleg prøve på 4 timar som tel 50 % av samla karakter. Ei munnleg prøve på inntil 30 minuttar som tel 50 % av samla karakter. Prøva er for det første ei samtale på spansk om emne som er gjennomgått i kurset, og for det andre høgtlesing frå og samtale om tekstar på spansk. Det krevst ståkarakter i begge eksamenane for å oppnå ståkarakter i heile emnet. Det vil bli gjeve graderte karakterar frå A til F, der E er lågaste ståkarakter. Tillatne hjelpemiddel ved skriftleg eksamen: Eitt og tospråklege ordboker utan grammatikk eller bøyingsmønster; anten Diccionario Larousse del español moderno eller Larousse Diccionario práctico español moderno. Pensum XXX Praktisk spansk I: Blir tatt opp saman med læraren XXX Praktisk spansk II 15 stp Forkunnskaper Opptakskrav er generell studiekompetanse. I tillegg Praktisk spansk I B1 + Fagdidaktikk i framandspråk (spansk). Læringsmål Dette kurset legg også vekt på den praktiske delen av spansk. Hovudmålet med dette kurset er at studenten skal oppnå dei nødvendige ferdigheiter i munnleg og skriftleg spansk på nivå B2 etter Det europeiske rammeverket for språk. Fagdidaktiske emne vil bli lagt inn i Framlegg til studieplan Spansk og latinamerikansk språk og kultur

8 undervisninga, slik at kunnskapane skal kunne nyttast i undervisningssamanheng. Innhold Kurset krev aktiv deltaking frå alle studentane, både i debattar i timane, individuelt og i gruppearbeid. Gjennom aktuelle tema og med bruk av multimedia skal studentane oppnå nødvendige ferdigheiter i språket. Studenten skal vere i stad til å delta i enkle diskusjonar om enkle emne. Oversetting av tekst og oppgåver om morfologi og syntaks vil bli brukt for å forsterke læringskvalitet. Studenten skal få forståing av spansk språk og kulturelle forskjellar mellom Norge og spansktalande land og forskjellar spansktalande land imellom. Studenten skal ha forståing av ein formell og uformell samtale i det spanske språket. Studenten skal ha dei nødvendige kunnskapane om spansktalande land sine kulturar og kommunikasjonsnormer, både skrivne og uskrivne, slik at han/ho kan få mest mogleg utbytte av dialogar på spansk. Organisering Førelesingar i språk, med tilknytte øvingar i grammatikk og norsk-spansk og spansk-norsk omsetjing. Studentane må rekne med stor eigeninnsats og aktiv deltaking i undervisninga. Vurderingar av nivå og progresjon vil bli gjort med jamne mellomrom. Undervisninga går føre seg på spansk. Vurderingsformer Eksamenen er todelt: 1. Ei skriftleg eksamen som tel 50 % av samla karakter.. 2. Ei munnleg prøve på opp til 30 minutt som tel 50 % av samla karakter. Prøva er for det fyrste ei samtale på spansk om eit emne som er gjennomgått, og for den andre høgtlesing frå og samtale om tekstar på spansk. Det krevst greidd resultat i begge eksamenane for å oppnå greidd resultat i heile emnet. Det vil bli gjeve graderte karakterar frå A til F, der E er lågaste greidd resultat. Pensum XXX Praktisk spansk II Blir tatt opp saman med læraren. Framlegg til studieplan Spansk og latinamerikansk språk og kultur

9 XXX Litteratur og kultur 15 stp Forkunnskaper Opptakskrav er generell studiekompetanse. I tillegg innføring i spansk eller B- eller C-språk eller tilsvarande + Spansk 2302 eller tilsvarande. Læringsmål Målet med kurset er å gje studenten eit kulturelt perspektiv på den spansktalande verda. Studentane skal tileigne seg analyse, kritikk og forståing av ulik litteratur og kulturelle, sosiale og politiske fenomen i dei landa som er omfatta av det latinamerikanske og spanske fellesskapet. Innhold Studiet tilbyr ei generell innleiing i latinamerikanske og spanske kulturelle tema, med spesiell vekt på samtidshistorie og den politiske debatten i det iberoamerikanske litteraturog kulturområdet. Studieemnet tar m.a. for seg emne som kultur, kulturell identitet, sosiale rørsler, nasjonale minoritetar, feminisme, regionale konfliktar, musikk og film. Organisering Studiet er sett saman av førelesingar og seminar, og det vil vere obligatorisk deltaking i seminara. 10 veker (60 undervisningstimar), ei sjølvstudieveke og ei veke med to eksamenar (munnleg og skriftleg). Studentane må rekne med stor eigeninnsats og aktiv deltaking i undervisninga. Undervisninga går føre seg på spansk. Førelesingar i kulturkunnskap, der sentrale pensumtekstar blir kommenterte. Førelesingar i språk, med tilknyting til øvingar i grammatikk og omsetting. Studentane må rekne med stor eigeninnsats og aktiv deltaking i undervisninga. Vurderingsformer Eksamenen er todelt: Ei skriftleg prøve på 4 timar som tel 50 % av samla karakter. Ei munnleg prøve på inntil 30 minuttar som tel 50 % av samla karakter. Prøva er for det første ei samtale på spansk om emne som er gjennomgått i kurset, og for det andre høgtlesing frå og samtale om tekstar på spansk. Framlegg til studieplan Spansk og latinamerikansk språk og kultur

10 Det krevst ståkarakter i begge eksamenane for å oppnå ståkarakter i heile emnet. Det vil bli gjeve graderte karakterar frå A til F, der E er lågaste ståkarakter. Pensum XXX Litteratur og kultur Blir tatt opp saman med læraren. Framlegg til studieplan Spansk og latinamerikansk språk og kultur

Studiepoeng: 30 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret 10. mai 2005 (asak 23/05)

Studiepoeng: 30 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret 10. mai 2005 (asak 23/05) Fagplan HiST Avdeling i Engelsk 1 (EN130) for lærerutdanning studieåret 2005-2006 og tegnspråk Fag: ENGELSK 1 Kode: EN130 Studiepoeng: 30 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret 10. mai 2005 (asak 23/05) Fagplanens

Detaljer

Studieplan for Spansk 1

Studieplan for Spansk 1 NTNU KOMPiS Studieplan for Spansk 1 Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Studiet er rettet mot lærere og kvalifiserer til å undervise i spansk på 8. 10. trinn. 1 Læringsmål Etter fullførte 30 studiepoeng

Detaljer

FAGPLAN I NORSK 1, TRINN 1-7

FAGPLAN I NORSK 1, TRINN 1-7 FAGPLAN I NORSK 1, TRINN 1-7 30 (15+15) studiepoeng Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn Emnekoder: G1NOR1100 G1NOR1200 Fagplanen vart godkjend i avdelingsstyret 18. juni 2010 Revisjon godkjend på

Detaljer

Studieplan Engelsk 1 (1-7)

Studieplan Engelsk 1 (1-7) Studieplan Engelsk 1 (1-7) A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Engelsk 1 2. FS kode: K2ENG17 3. Studiepoeng Arbeidsmengde i studiepoeng er: 30 (15 + 15) 4. Dato for etablering: 24.02.12 5. NOKUT akkreditert:

Detaljer

AVDELING FOR ØKONOMI OG SPRÅK (AØS)

AVDELING FOR ØKONOMI OG SPRÅK (AØS) 2003/2004 AVDELING FOR ØKONOMI OG SPRÅK AVDELING FOR ØKONOMI OG SPRÅK () Avdelinga er lokalisert i Fossbygget i Sogndal sentrum, og all undervisning føregår i same bygg. Avdelinga har om lag 445 studieplassar

Detaljer

Historie - bachelorstudium

Historie - bachelorstudium Historie - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i historie Heiltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon Generelle krav for å oppnå en bachelorgrad

Detaljer

d) Forklar hvordan du kan bruke tellemateriell og illustrasjoner for å utvikle forståelse for plassverdisystemet.

d) Forklar hvordan du kan bruke tellemateriell og illustrasjoner for å utvikle forståelse for plassverdisystemet. Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Denne eksamenen er todelt, både Del 1 og Del 2 må være bestått for at eksamen skal være bestått. Oppgavene skal besvares slik at framgangsmåten eller tankegang

Detaljer

AVDELING FOR HELSEFAG (AHF) AHF

AVDELING FOR HELSEFAG (AHF) AHF AVDELING FOR HELSEFAG () Avdelinga sin aktivitet er fordelt på to studiestader; Førde og Sandane. På Vie i Førde er det om lag 410 studieplassar og 45 tilsette, med vekt på grunn- og vidareutdanningar

Detaljer

3. Undervisningsspråk: Norsk (engelsk og spansk, avhengig av emne)

3. Undervisningsspråk: Norsk (engelsk og spansk, avhengig av emne) 1. Studiets navn: Bachelor i språk og litteratur 2. Studiets grad/nivå, varighet og omfang Grad: Bachelor. Varighet: 3 år. Omfang: 180 stp. 3. Undervisningsspråk: Norsk (engelsk og spansk, avhengig av

Detaljer

Studiepoeng: 60 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 18. juni 2002 (sak A50/02) med senere justeringer av dekan våren 2003 og august 2004.

Studiepoeng: 60 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 18. juni 2002 (sak A50/02) med senere justeringer av dekan våren 2003 og august 2004. HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Fag: TEGNSPRÅK Kode: TG160 Studiepoeng: 60 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 18. juni 2002 (sak A50/02) med senere justeringer av dekan våren 2003 og

Detaljer

AVDELING FOR SAMFUNNSFAG (ASF)

AVDELING FOR SAMFUNNSFAG (ASF) 2003/2004 AVDELING FOR SAMFUNNSFAG AVDELING FOR SAMFUNNSFAG () Avdelinga held til i Kulturhuset i Sogndal sentrum, og har om lag 475 studieplassar og om lag 30 tilsette. Opningstid i ekspedisjonen: kl

Detaljer

Vedtatt i UUV-sak 46/11 Gjelder for kull 2010-13. gjennomføres i tråd med EUSAs pedagogikk. SPU2100 Spansk språk og kultur.

Vedtatt i UUV-sak 46/11 Gjelder for kull 2010-13. gjennomføres i tråd med EUSAs pedagogikk. SPU2100 Spansk språk og kultur. EMNEBESKRIVELSE SPU2100 Spansk språk og kultur Spesialisering 1. Grad Bachelor i Kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling Bachelor i Markedsføring Bachelor i Reiseliv 2. Semester 4.semester 3. Antall

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Godkjenning Godkjent av dekan 19.01.2012. Det tas forbehold

Detaljer

Studieplan for Engelsk 2 for ungdomsskolen Studieåret 2014/2015

Studieplan for Engelsk 2 for ungdomsskolen Studieåret 2014/2015 NTNU KOMPiS Studieplan for Engelsk 2 for ungdomsskolen Studieåret 2014/2015 Profesjons- og yrkesmål Studiet er rettet mot lærere som underviser engelsk i ungdomsskolen, og som har mindre enn 60 sp i faget.

Detaljer

Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen. 1 Organisering av sentralt gitt skriftleg eksamen

Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen. 1 Organisering av sentralt gitt skriftleg eksamen Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen Denne eksamensrettleiinga gir informasjon om sentralt gitt eksamen, og korleis denne eksamen skal vurderast. Rettleiinga skal vere kjend for elever,

Detaljer

Personaladministrasjon og personalledelse Deltid over 1.5 semestre 15 studiepoeng

Personaladministrasjon og personalledelse Deltid over 1.5 semestre 15 studiepoeng Personaladministrasjon og personalledelse Deltid over 1.5 semestre 15 studiepoeng Godkjent av avdelingsleder Dato: 16.06.04 Endret av Dato: MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 3 STUDIETS VARIGHET OG OMFANG...3

Detaljer

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Mal for ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret 1 Innhold i rammeplan Rammeplan er en

Detaljer

Studieplan for. Videreutdanning i fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid med vekt på forebyggende, behandlende og helsefremmende tiltak

Studieplan for. Videreutdanning i fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid med vekt på forebyggende, behandlende og helsefremmende tiltak Studieplan for Videreutdanning i fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid med vekt på forebyggende, behandlende og helsefremmende tiltak 30 studiepoeng Studieplanen er godkjent 16.01.2013 1 Overordnet beskrivelse

Detaljer

Fagplan for norsk 1, trinn 5-10 (30 studiepoeng) oppdrag

Fagplan for norsk 1, trinn 5-10 (30 studiepoeng) oppdrag 1 Fagplan for norsk 1, trinn 5-10 (30 studiepoeng) oppdrag Programkode KFKNU1 Fagplanen byggjer på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningane for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn, fastsett av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

STUDIEPLANMAL 2011 med brukarrettleiing

STUDIEPLANMAL 2011 med brukarrettleiing STUDIPLANMAL 2011 med brukarrettleiing Felt med informasjon som vises i studieplanen på nettsidene vert markert med Felt med intern (administrativ) informasjon vert markert med I Felt: I/ Forklaring: Val:

Detaljer

Bachelor i økonomi og administrasjon

Bachelor i økonomi og administrasjon Studieplan Bachelor i økonomi og administrasjon 180 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 18.02.09 Studiet er etablert: 24.04.03 STUDIEPLAN Bachelor i økonomi og administrasjon A. Overordna omtale

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Påmelding til undervisning for nye studentar hausten 2010 IGANG

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Påmelding til undervisning for nye studentar hausten 2010 IGANG U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Påmelding til undervisning for nye studentar hausten 2010 IGANG Frist: 26. juli IGANG-påmeldinga gjeld studentar som

Detaljer

Internt notat Journalnr: 2008/1587 Dato: 15.10.2008. Vedlegg 2 - Studieplan Kunst og design i leire 1. Postadresse Besøksadresse Kontakt Saksbehandler

Internt notat Journalnr: 2008/1587 Dato: 15.10.2008. Vedlegg 2 - Studieplan Kunst og design i leire 1. Postadresse Besøksadresse Kontakt Saksbehandler Høgskolen i Telemark Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Åshild R. Kise Internt notat Journalnr: 2008/1587 Dato: 15.10.2008 Vedlegg 2 - Studieplan Kunst og design i leire 1 Postadresse

Detaljer

STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE

STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE 22. september 2003, rev 18. juni 2010 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål for studiet... 3 1.2 Struktur og organisering...

Detaljer

Vurderingsrettleiing 2011

Vurderingsrettleiing 2011 Vurderingsrettleiing 2011 ENG0012 Engelsk 10.trinn Til sentralt gitt skriftleg eksamen Nynorsk Vurderingsrettleiing til sentralt gitt skriftleg eksamen 2011 Denne vurderingsrettleiinga gir informasjon

Detaljer

Studieplan og emneomtale

Studieplan og emneomtale 1 Studieplan og emneomtale for veterinærstudiet ved Norges veterinærhøgskole Studieåret 10/11 (Versjon 30. 12. 2009 nynorsk) Veterinærstudiet er normert til 5 ½ til 6 år (11 semester) og fører fram til

Detaljer

Fagplan for norsk 2, trinn 5-10 (30 studiepoeng) oppdrag

Fagplan for norsk 2, trinn 5-10 (30 studiepoeng) oppdrag 1 Fagplan for norsk 2, trinn 5-10 (30 studiepoeng) oppdrag Programkode: KFKNU Emnekode og emnenavn Norsk 2 emne 1: KFKNU 26100 Norsk 2 emne 2: KFKNU 26200 Engelsk emnenavn Norwegian Level 2, Secondary

Detaljer

Studieplan. Videreutdanning i Ammeveiledning. 20 studiepoeng

Studieplan. Videreutdanning i Ammeveiledning. 20 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Ammeveiledning 20 studiepoeng Studieplanen er godkjent 1.gang: 01.08.2006 Studieplanen er revidert og godkjent av dekan 26.5.2010 1. Innledning Nasjonalt kompetansesenter for

Detaljer

Studieplan for årsstudium i samisk som fremmedspråk

Studieplan for årsstudium i samisk som fremmedspråk Studieplan for årsstudium i samisk som fremmedspråk Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Gjelder fra og med 01.01.11. Revidert

Detaljer

Master of Education year 1 7

Master of Education year 1 7 Godkjent av universitetsstyret november 2009 Oppdatert av konsulent Svitlana Synyuk Pedersen, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, 04.08.2015 HØST 2015 Studieplan for integrert mastergradsprogram

Detaljer