Årsmelding Frogn kommune. Årsmelding 2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2007. Frogn kommune. Årsmelding 2007"

Transkript

1 Frogn kommune 1

2 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER OM STRUKTUREN PÅ ÅRSMELDINGEN SENTRALE TALL OG HENDELSER ÅRSBERETNING - HOVEDTALL I REGNSKAPET DRIFTSREGNSKAPET ENHETENES RAMMER OG FORBRUK 2007 I KRONER INVESTERINGSREGNSKAPET BALANSEREGNSKAPET ÅRSBERETNING KOMMUNENS ØKONOMISKE UTVIKLING - NØKKELTALL NETTO DRIFTSRESULTAT LIKVIDITET ARBEIDSKAPITALENS DRIFTSDEL FONDSPLASSERINGER NETTO LÅNEGJELD OPPSUMMERING NØKKELTALL SAMFUNN, TJENESTER OG BRUKERE STATUS STRATEGIER FOR FOKUSOMRÅDE Oppvekst og opplæring Velferd, helse og omsorg Samferdsel og teknisk infrastruktur Kirke, kultur-, idretts-, og friluftsliv Næringspolitikk Natur- og kulturlandskap Bolig- og befolkningsutvikling Beredskapsarbeid ANDRE INNSATSOMRÅDER Klimaplan Markaplan Kommuneplan Seiersten idrettspark Boligbygging Kommunestyremelding om parkering og kollektivtrafikk MEDARBEIDERE VIKTIGE FOKUSOMRÅDER REKRUTTERING LÆRLINGER NÆRVÆRSPROSJEKT KOMPETANSEUTVIKLING SENIORPOLITIKK ETISKE RETNINGSLINJER LIKESTILLING Likestilling folkevalgte Likestilling - ansatte

3 6 INFORMASJON OG INTERNE SYSTEMER FOLLOSAMARBEIDET INFORMASJON OG KVALITET INFRASTRUKTUR OG NETTVERK SKOLENE DEKNINGSGRADER, PRODUKTIVITET, BRUKERTILFREDSHET, PRISER OG SERVICEERKLÆRINGER STATUS VERBALVEDTAK (FRA BUDSJETTBEHANDLINGEN) STATUS INVESTERINGSPROSJEKTER KR ÅRSVERK...41 VEDLEGG 1 STATUS KOMMUNESTYREVEDTAK

4 1 Rådmannens kommentarer 1.1 Om strukturen på årsmeldingen Kommunen benytter balansert målstyring i sin planlegging og rapportering, m.a.o. planlegging og rapportering også på andre forhold enn de rent økonomiske. Vi bruker fire områder i vårt styringssystem. Disse er: Samfunn, tjenester og brukere: Medarbeidere: Interne systemer: Økonomi: Kommunens evne til å skape en god utvikling for lokalsamfunnet. Kommunens evne til å produsere tjenester som er tilpasset brukerne og deres behov, både kvantitativt og kvalitativt. Kommunens evne til å ta vare på, utvikle og bruke medarbeidernes engasjement og kompetanse Kommunens evne til å tilrettelegge systemer og strukturer for effektiv bruk av de totale ressursene. Kommunens økonomiske rammer og finansielle handlefrihet Årsmeldingen for 2007 følger denne inndelingen i fire områder. I kapittel 2 og 3 gis en oversikt over kommunens økonomiske status. Deretter kommer kapittel 4, 5 og 6 med statusbeskrivelser innen henholdsvis samfunn, tjenester og brukere, medarbeidere og informasjon og interne systemer. I disse kapitlene er status og aktiviteter for 2007 beskrevet for alle kommuneplanstrategiene som kommunestyret vedtok i handlingsprogram Dette er i denne årsmeldingen gjort samlet for alle enheter og ikke beskrevet enhetsvis. Dette er gjort for å synliggjøre kommunens samlede oppfølging/status i forhold til de vedtatte strategier og for å nedtone fokus på kommunens interne organisering og inndeling i enheter/virksomheter. De fleste strategier som kommunestyret har vedtatt involverer flere enn en enhet og krever utstrakt samarbeid og enhetsvis presentasjon av status er derfor mindre hensiktsmessig. over vedtatte investeringsprosjekter. Som vedlegg er det presentert en kortfattet status/oppfølging i samtlige kommunestyrevedtak gjennom Årsmeldingen er, sammen med regnskapet og tertialrapporteringen, kommunens viktigste evalueringsdokument. Resultatvurdering er et vesentlig ledd i en målstyringsprosess med en høy grad av delegering. Årsmeldingsdokumentet har som kommunens handlingsprogram vært under endring de siste årene, etter at kommunestyret i kommuneplanen vedtok forenklinger i plan- og styringssystemet. Denne endringen preger også herværende dokument. Hovedhensikten med innhold og oppbygning av årets dokument har vært å rapportere tydelig og oversiktlig på samlet status gjennom 2007 i forhold til kommunestyrets vedtak av handlingsprogram I tillegg til status for de vedtatte strategier inneholder årsmeldingen i kapittel 7-10 en oversikt over dekningsgrader m.m. for ulike tjenesteområder, status i de 8 verbalvedtakene som kommunestyret vedtok i handlingsprogram , samt en oversikt 1.2 Sentrale tall og hendelser Året 2007 har vært et aktivt og godt år for Frogn kommune. Det har vært et høyt ambisjonsnivå både politisk og faglig/ administrativt for å gi innbyggerne tjenester av 4

5 god kvalitet. Det har også vært stor aktivitet og fokus på viktige utviklingsoppgaver for kommunen, bl.a. vedr. idrettspark og sentrumsutvikling har også vært et valgår, med endringer i kommunestyrets sammensetning og ny ansvarsfordeling mellom de faste politiske utvalgene. Rådmannen vil takke både ansatte og nye og gamle folkevalgte for et konstruktivt samarbeid og deres innsats og engasjement gjennom hele året. Frogn er en god kommune å bo, arbeide og feriere i og den er en inspirasjonskilde for oss og for hele regionen, slik kommuneplanens visjon legger opp til. Folkevalgte og ansatte i kommunen skal ha stor ære for det. Befolkningsutviklingen 2007 Befolkningsøkningen i Frogn de siste fire årene har vært som følger: Folketallet v utg. av 4 kvartal Fra 2006 til 2007 økte folketallet i Frogn med 355 personer. Prognosene i handlingsprogrammet var i stor grad i overensstemmelse med reelle tall for kvartal 2.kvartal 3.kvartal 4.kvartal Totalt Folketallet ved inngangen av kvartalet Fødte Døde Fødselsoverskudd Innvandring Utvandring Innflytting, innenlandsk Fraflytting, innenlandsk Nettoinnflytting, inkl. inn- og utvandring Folketilvekst Folketallet ved utg. av kvartalet Frogn kommuene hadde en netto befolkningsøkning på 355 personer i 2007, noe som tilsvarer en folketilvekst på 2,55 %. I 2007 flyttet 893 nye innbyggere til Frogn, noe som er over nivået fra årene før (ca 800 per år). Dette har blant annet sammenheng med stor grad av ferdigstillelse av boliger i Prognoser i Handlingsprogrammet viser at boligutviklingen vil øke ytterligere frem mot Dette betyr at det hvert år blir stadig flere innbyggere som skal gjøre seg kjent med lokalsamfunnet og bygge nye nettverk. Både antall fødte og døde var omtrent som året før, mens netto innvandring var noe lavere enn Økonomiske forhold Frogn kommunes regnskap for 2007 er avsluttet med et netto driftsresultat 2,7 mill kroner som utgjør 0,5 prosent av driftsinntektene. Regnskapsmessig overskudd utgjør 4 mill kroner. Resultatet gir kommunen mulighet til å fylle på sparekontoen (disposisjonsfondene) som samlet utgjør 35,6 mill kroner ved utgangen av året. Hvis hele overskuddet tillegges fondet, vil fondet utgjøre 39,6 mill kroner. (Av dette er ca 7 mill kr avsatt til ulike formål). Dette gir handlingsrom til å dekke ekstraordinære behov og uforutsette utgifter. Det sikrer også at kommunestyret selv har fullt herredømme over ressursdisponeringen ved at fylkesmannen ikke må godkjenne budsjettvedtakene. 5

6 Enhetene gikk samlet i balanse i 2007 etter avsetninger og bruk av fond. Det er til dels store variasjoner mellom enhetene. Samfunn, tjenester og brukere Oppvekst og opplæring: Antall nye barnehageplasser i 2007 har økt med 45. Ytterlig økning i løpet av 2008 blir ca.80 nye plasser. Status på antall barn på venteliste pr. november 2007 var 65 barn, tallet økte til ca 95 ved årsskiftet. Det anslås at det reelle behovet for nye plasser ligger på ca.90. Planlegging for å dekke dette har pågått gjennom hele 2007 og fortsetter i hjelpetiltak. Det er fortsatt et høyt antall barn plassert i fosterhjem. Sosialtjenesten har økte utgifter til økonomisk sosialhjelp på grunn av økning av antall langtidsklienter og økte utgifter til livsopphold og husleie. I november 2007 ble det engasjert en tiltakskonsulent som skal arbeide for at klienter raskest mulig blir selvhjulpne. Det er i 2007 utarbeidet samarbeidsavtaler mellom barneverntjenesten og følgende tjenester: barnehagene, skolene, sosialtjenesten og helsestasjonen. Avtalene bygger på og videreutvikler det samarbeidet som allerede var etablert mellom disse tjenestene. Barnehagen som del av barnas utdanningsløp og livslange læring har høyt fokus og det arbeides med å etablere gode overganger og sammenhenger mellom barnehage og skole. Elevtallet på barnetrinnet er noe synkende, men svakt økende på Sogsti. Kullene på ungdomstrinnet var store, og Dyrløkkeåsen måtte ta en ekstra klasse inn på 8. trinn. Kunnskapsløftet fikk stort fokus i skolene. Skolene i Frogn kan vise til generelt gode resultater. Mobbing og forebyggende arbeid med mobbing var et viktig tema å arbeide med på alle skoler, men det er fortsatt behov for oppmerksomhet på dette. Aktiviteter knyttet til den kulturelle skolesekken har hatt fortsatt høy prioritet i Nye forebyggende tiltak for barn, unge og familier med problemer, ble iverksatt i herunder opprettelse av familieteamet. I 2007 har det vært stor aktivitet på dette området. Utekontakten og styrket barnevernvakt i Follo samt videreføring av andre former for tverrsektorielt samarbeid rundt barna var viktige forebyggende tiltak. Det har vært en liten økning i meldinger til barnevernstjenesten fra 2006 til 2007, men en betydelig økning i antall barn som mottar Velferd, helse, omsorg: Det er et godt og tilfredsstillende bo- og omsorgstilbud til personer med funksjons- og utviklingshemming i Frogn kommune. Det ble i 2007 etablert 10 nye boliger i Fugleveien. Videre er det også etablert døgnkontinuerlig miljøarbeiderbase. Samlet har Frogn kommune 28 leiligheter til disposisjon til denne brukergruppen. Det planlegges ytterligere boliger i Bo - fellesskapet i Lensmannssvingen for personer med psykiske lidelser, er etablert og bemannet med sykepleiere og miljøarbeidere på dag - og kveldstid. Boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet ved brannstasjonen ble ferdigstilt i juni Som følge av at andelen eldre innbyggere øker mye frem mot 2030, er det viktig at kommunen har et tjenestetilbud som kan møte behovene som dette medfører. Dette pågår det utredningsarbeid for å løse. Plankomiteen for Ullerud har gjort et viktig arbeid innen dette området i Regulering av området og planlegging av 24 boliger for mennesker med demens har kommet langt. Sammenlignet med andre kommuner har Frogn betydelig lavere utgifter til hjemmebaserte tjenester og høyere til institusjon for eldre. Dette skyldes både at en stor andel av de eldre 6

7 i Frogn bor på institusjon og at enkelte av institusjonsplassene har høye driftsutgifter. Det har vært fokus på å effektivisere driften innen pleie og omsorg i institusjon i 2007, og det er iverksatt tiltak for å redusere utgiftene på dette området. Samtidig er søknadskontoret for helse og omsorg etablert. Dette skal blant annet bidra til en bedre balanse mellom hjemmehjelp og omsorg i institusjon. Kirke- kultur-, idretts-, og friluftsliv: Kommunestyret har behandlet og vedtatt at det skal bygges et flerbrukshus i regi av Kirkelig fellesråd på Trekanttomta. Flerbrukshuset skal huse en ny kirke og være åpen for allmenn kulturaktivitet. Bygget er forutsatt ferdigstilt i En avtale som regulerer samarbeidet og ytelsene mellom Frogn kirkelig fellesråd og Frogn kommune er under utarbeidelse. Næringsutvikling: Vedtak av kommuneplanen innebærer en viktig tilrettelegging for økt næringsetablering i kommunen. Private aktører er i gang med planprosesser for å realisere de muligheter som kommuneplanen har lagt. Næringsrådet er etablert og daglig leder er i gang med arbeidet. Dette bør være et viktig ledd i å nå kommunens mål på næringsområdet. Næringsrådets arbeid skal senere evalueres. Utbygging av en idrettspark vil være en betydelig investering for Frogn kommune. Planarbeidet går videre og plankomiteen vil nå se på ulike alternativer for henholdsvis plassering og for etappevis utbygging. Miljø Oppstart av en energi- og klimaplan ble vedtatt i Dette vil gi kommunen et strukturert verktøy til hjelp for å identifisere og nå energiog klimamål. Viktige målsetninger vil blant annet være å gjennomføre tiltak som reduserer utslipp av klimagasser, og bruk av energi i kommunen. Frogn kommune, 16. april 2007 Espen Pålsud Konstituert rådmann 7

8 8

9 2 Årsberetning - Hovedtall i regnskapet 2.1 Driftsregnskapet Hovedtall Mill kroner. Regnskap Regulert budsjett Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Skatteinntekter Rammetilskudd Andre inntekter Sum driftsinntekter (1+2+3) Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat (4-5) Netto renteutgifter Netto avdragsutgifter Motpost avskrivinger Netto driftsresultat ( ) * Brukt i investeringsregnskap Netto avsetninger** Regnskapsresultat ( ) *** * Negativt fortegn betyr underskudd ** Negativt fortegn betyr bruk av avsetninger *** Negativt fortegn betyr regnskapsmessig underskudd På grunn av at tallene er rundet av til mill kroner er det mindre avvik fra det offisielle regnskapet. Skatteinntekter (1): Skatteinntektene ble redusert med 2 mill kr fra 2006 til 2007 selv om folketallet økte betydelig. For Akershus kommunene samlet økte skatteinntektene med 2,2 prosent. Skatteinntektene ble lave på grunn av lave restskatter og ugunstig marginoppgjør. budsjettert (6 mill kr), økt momskompensasjon (7 mill kr) og økte statstilskudd til barnehage (7 mill kr). Sum driftsinntekter (4): Økte med 6 prosent fra 2006 og var 18 mill kroner høyere enn budsjettert. Rammetilskudd (2): Rammetilskuddet ble hele 9 mill kroner høyere enn budsjettert. Dette skyldes i hovedsak lavere skattevekst enn snittet av norske kommuner og høy befolkningsvekst (symmetrisk inntektsutjevning). Andre inntekter (3): Omfatter salgs- og leieinntekter, momsrefusjon, sykepengerefusjoner og øremerkede tilskudd etc. Inntektene ble hele 18 mill kroner høyere enn budsjettert. Dette skyldes i hovedsak mer sykepenger enn Sum driftsutgifter (5): Dette er i hovedsak enhetenes utgifter eksklusive bruk av fond. Utgiftene økte med 7,6 prosent fra 2006 til Budsjettavviket på 16 mill kroner skyldes at enhetene hadde høyere utgifter enn budsjettert. Enhetene hadde også høyere inntekter enn budsjettert slik at netto rammene stort sett er overholdt. Enhetene blir styrt på nettorammen. 9

10 Netto renteutgifter (7): Renteutgiftene ble 3 mill kroner lavere enn budsjettert og dette skyldes først og fremst at låneopptak knyttet til investeringer er realisert, mens prosjektene ikke er fullført. Netto driftsresultat (10): Ble 5 mill kroner bedre enn budsjettert. Årsakene til det gode resultatet er blant annet lavere pensjonsutgifter enn lagt til grunn (5 mill kroner) og lavere netto renteutgifter enn lagt til grunn (3 mill kr). Brukt i investeringsregnskapet (11): Netto avsetninger (12): I beløpet inngår blant annet bruk av avsetninger innenfor VAR-området, overskudd/underskudd enhetene. Regnskapsresultat (13): Regnskapet for 2007 er avsluttet med et overskudd på 4 mill kroner. 10

11 2.2 Enhetenes rammer og forbruk 2007 i kroner. Revidert bud Regnskap før avsetning overskudd/ underskudd Årets resultat* OVerført overskudd/ underskudd til neste års budsjett Regnskapsført resultat** Enhet Rådmannsgruppa/felles pott Servicetorget IKT Økonomi POP Samfunnsutvikling Barnehager og skolefaglige tj Dal Skole Drøbak skole Dyrløkkeåsen skole Heer skole Seiersten skole Sogsti skole Helse Sosial- og barnevernstjenester Pleie og omsorg i institusjon Hjemmebaserte tjenester Rehabilitering Kultur og fritid TDF SUM enheter *Resultat før avsetning overskudd underskudd **Resultat etter avsetning overskudd/ underskudd (Disse tallene er identisk med tallene i regnskapet) 2005 var første året rådmannen brukte fullmakten til å overføre overskudd og underskudd til påfølgende år. Fullmakten er også benyttet for 2006 og Kolonnen Avsatt underskudd/overskudd til neste års budsjett viser hvilke overføringer som er gjennomført av rådmannen. Overføringene er gjennomført etter ledersamtale med forutgående rapportering om årsakene til merforbruk og mindre forbruk. Kommentarer til den enkelte enhet: Enhet Rådmannsgruppen Servicetorg Kommentar Overskuddet skyldes lavere kostnader til pensjon enn forutsatt Enheten fikk en overskridelse på kr. På grunn av at en intern overføring mellom enheter ikke er regnskapsført i 2008 er det egentlige underskuddet ca kr Dette underskuddet skyldes merforbruk til stillingsannonser og formidling av informasjon, blant annet på grunn av høyere turnover enn forventet. Det er også noe merforbruk knyttet til leie av utstyr og serviceavtaler, blant annet knyttet til eldre kopimaskiner. 11

12 IKT Overskuddet skyldes ubrukte midler til Fiberprosjektet i 2007 på grunn av forsinkelser i deler avprosjektet. Ubrukte midler til prosjektet i 2007 overføres til Fiberprosjektet er et omfattende prosjekt som er gjennomført innen driftsrammen for IKT. Hoveddelen av prosjektet knyttet til Dyrløkkeåsen/Ullerud området har foregått høsten Fiberen skal fremføres til Sogsti skole innenfor prosjektets rammer, men pga kapasitetsproblemer hos entreprenør og forsinkelser mht grunneiere var ikke dette mulig å få til før det ble frost. Sogsti delen fullføres derfor våren Det er også holdt tilbake et beløp knyttet til asfaltering, såing og finpuss av fibertraseene. Økonomi POP Samfunnsutvikling Barnehage- og skolefaglige tj. Dal skole Drøbak skole Dyrløkkeåsen skole Heer skole Seiersten skole Sogsti skole Helse Overskudd grunnet vakanser og merinntekter som følge av utleie av regnskapssjef til prosjektleder for Agresso-prosjektet. Store deler av overskuddet er knyttet til at det var budsjettert en utgift på POP på kr kroner som er blitt belastet alle enhetene knyttet til personforsikringer. Videre var det noe mindreforbruk til Ungdommens kommunestyre, reduserte utgifter til lærlinger da planlagt antall lærlinger ikke har blitt oppfylt kroner og noe lavere utgifter til valg utstyr enn budsjettert. Overskuddet skyldes økte gebyrinntekter som følge av at styrket bemanning har bidratt til økt behandling av byggesaker generelt og ulovlighetssaker. Overskuddet skyldes økte skjønnsmidler som er øremerket barnehager. Midlene overføres til Underskuddet skyldes merutgifter på driftsbudsjettet på grunn av behov for oppgradering av utstyr på Dal skole og kjøp av inventar til Dal barnehage. Videre har det vært noe overforbruk av lønnsmidler. Overskuddet i 2006 skyldes i hovedsak utsatt innkjøp av nye lærebøker. Det er gjennomført sparetiltak med mål å komme i balanse og i tillegg skaffe en margin i regnskapet for Overskuddet skyldes i stor grad merinntekter. Underskuddet skyldes noe merforbruk på Seiersten skole som følge av flere eksterne elever enn budsjettert. Overskuddet skyldes at midler satt av til lærebøker ikke er brukt opp grunnet forsinkelser hos forlagene. Videre har man vært restriktive i forhold til vikarutgifter. Det er noe internt merforbruk og mindreforbruk på enkelte områder, men enheten går totalt sett i balanse. 12

13 Sosial- og barnevern Enheten har et samlet underskudd på kr Sosialtjenesten har et underskudd på cea kr Dette skyldes uforutsette økte utgifter til økonomisk sosialhjelp m.m. Mindreforbruk på andre områder bidrar til at enheten samlet kun har et mindre underskudd. Pleie- og omsorg Enheten har hatt en bemanning og en bruk av vikartjenester som det ikke har vært lønnsmidler til. Dette har bidratt til et betydelig underskudd for enheten. Det er satt i gang tiltak for å tilpasse rammene til budsjett i 2008, herunder gjennomgang av turnuser og bemanningsplaner og tiltak for å redusere vikarutgifter. Hjemmebaserte tjenester Det er et mindreforbruk som følge av vakante stillinger og planlagte innkjøp som utsettes til Rehabilitering Enheten har et underskudd på ca kr Noe av underskuddet skyldes for lavt lønnsbudsjett. Videre har det vært merutgifter til overtid på Fugleveien som følge av vakanser og i tillegg at en bruker hadde mer behov for tjenester enn antatt. Turnusen er nå på plass med rett antall ansatte. Kultur- og fritid Enheten har et overskudd som følge av at planlagte aktiviteter i 2007 utsettes til Teknisk forvaltning og drift Enheten hadde et mindre underskudd som i stor grad skyldes ekstra innkjøp av tjenester på grunn av vakanser. 2.3 Investeringsregnskapet Kommentarer til investeringsregnskapet Det vises til del 8 i årsmeldingen. Her vises status for hvert investeringsprosjekt. 2.4 Balanseregnskapet Mill kroner Eiendeler: Omløpsmidler Herav: Kortsiktige fordringer Anleggsmidler Herav: Utlån, aksjer, andeler og pensjonsmidler SUM EIENDELER Gjeld og egenkapital Kortsiktig gjeld Herav: Kassekreditt Langsiktig gjeld SUM GJELD Bokført egenkapital Herav: Fond Likviditetsreserve

14 Ikke disponert netto drift (akk. overskudd) Uinndekket neg. netto drift (akk. underskudd) SUM GJELD OG BOKFØRT EGENKAPITAL Memoriakonto: Ubrukte lån Kommunens har hatt gjennomgående god likviditet gjennom året. Fra 2002 ble kommunens pensjonsforpliktelser(i henhold til ny forskrift) lagt til den langsiktige gjelden og pensjonsmidlene lagt til anleggsmidlene. Kommunen har et akkumulert premieavvik (påløpte pensjonskostnader som ikke er utgiftsført) på 32 mill kroner. Låneporteføljen er fordelt mellom fast og flytende rente for å få spredt risikoen ved endringer i rentemarkedet. Disposisjonsfondene utgjør totalt 35,6 mill kroner. Av dette er ca 7 mill. kr avsatt til ulike formål, blant annet utgjør netto overskudd og underskudd på enhetene 1,9 mill. kr. Hvis overskuddet tillegges fondet vil summen være 39,6 mill kroner. I vedtatt kommuneplan er det et uttalt mål at fondet ikke skal være lavere enn 20 mill kroner og at overskytende kan nyttes som finansiering til investeringer. I vedtatt handlingsprogram er det disponert 8 mill kroner hvert av årene. Denne disponeringen betinger at man hvert år kan avsette midler til fondet. 3 Årsberetning Kommunens økonomiske utvikling - nøkkeltall Alle nøkkeltallene er regnet i prosent av driftsinntektene (eks. interne overføringer). Dette gjør det mer meningsfylt å se på utvikling over tid og letter sammenlikning med andre kommuner og gjennomsnittstall (f.eks. landsgjennomsnittet). I alle diagrammer er Frogn kommunes tall angitt med stolpene og landsgjennomsnittet med heltrukken linje. 3.1 Netto driftsresultat Netto driftsresultat er forskjellen mellom løpende utgifter og inntekter. Netto driftsresultat kalles også overskudd til investeringer og avsetninger og er det mest sentrale begrepet for kommunens handlefrihet. 14

15 Pst av dr.innt. Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter 14 12, ,4 9,4 9,0 Frogn Landet 8 6,2 6 5,0 4 3,8 3,9 2 2,4 1,8 0, ,2-0,8-1, Frogn kommune hadde meget sterke driftsresultater i perioden som lå betydelig over landsgjennomsnittet. For perioden har resultatene stort sette vært svakere enn landssnittet. Den reduserte handlefriheten i 2002 og 2003 skyldes i hovedsak svikt i skatteinntektene i forhold til budsjettet. Som rådmannen har påpekt i flere årsmeldinger tidligere er det et faktum at skatteinntektene vil variere over tid ut i fra stadig endrede makroøkonomiske, sosiale og demografiske forhold. Fylkesmannen anbefaler kommunene å tilstrebe et nivå på netto driftsresultatet mellom 3-5 prosent. I gjeldende kommuneplan er målet satt til 3 prosent og i vedtatt handlingsprogram nås målsettingen i 2008, men ikke i de påfølgende årene. 15

16 Pst av dr.innt. 3.2 Likviditet Arbeidskapitalens driftsdel Kommuneloven krever tilstrekkelig likviditet til å foreta løpende utbetalinger. Arbeidskapitalens driftsdel er definert som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld, ubrukte lånemidler, ubundne investeringsfond og bundne driftsfond. Arbeidskapitalens driftsdel i prosent av driftsinnetkter Frogn Landet For perioden 1994 til 2001 varierte likviditeten fra 9 til 18%, med et snitt på 13% for hele perioden. For perioden 2002 til 2007 varierte likviditeten fra 2 til 7%, med et snitt på 4,7. Ved utgangen av 2007 utgjør likviditeten 7%. Nærmere om kortsiktig likviditet. Kommunen har tradisjonelt hatt all ledig overskuddslikviditet plassert på bankkonti hos hovedbankforbindelsen, men i vedtatt finansreglement fra 2003 ble det åpnet for alternative plasseringer i rentemarkedet. Den overordnede målsettingen er å redusere kommunens risiko gjennom diversifisering i sine plasseringer. Etter en anbudsrunde besluttet kommunen å plassere deler av overskuddslikviditeten i pengemarkeds- og obligasjonsfond hos Storebrand og DnB NOR. I 2007 er alle plasseringer utenom bankinnskudd avviklet. Plasseringer kroner Bankinnskudd Pengemarkedsfond Obligasjonsfond Sum plasseringer

17 Pst av dr.innt. 3.3 Fondsplasseringer De første plasseringer i pengemarkeds- og rentefond ble foretatt i november Totale plasseringer i fond var ved årsskiftet kr 0 millioner. 3.4 Netto lånegjeld Netto lånegjeld er sum langsiktig gjeld fratrukket utlån og pensjonsforpliktelser. Netto lånegjeld i prosent av driftsinntekter Frogn Landet Lånegjelden er eksklusive pensjonsforpliktelser. På landsbasis er tallene inklusive pensjonsforpliktelser fra Det er derfor ikke oppgitt tall for landet etter Variasjonene fra år til år vil være påvirket av at alle vedtatte låneopptak ikke er effektuert pr Det har vært vanlig å gjøre dette pga av forsinkelser i investeringsprosjektene. Nedgangen fra 1999 til 2000 skyldes nevnte forhold. Låneopptakene er stort sett gjennomført innenfor regnskapsåret i perioden Lånegjelden har vært relativt stabil (i prosent av driftsinntektene), men øker markant i 2002, 2003 og Dette skyldes kombinasjon av nye låneopptak og nedgang i inntektene. Fra 2004 har lånegjelden ligget på et stabilt, men noe høyt nivå. Lånegjelden i Frogn er nå høyere enn landet og Gruppe 7 i KOSTRA. Nærmere om lånegjelden sammensetning etc. Om rentenivået I 2007 har Sentralbanken gjennomført det den sa den ville gjøre for ett år siden, nemlig å heve renten gradvis mot et mer normalt rentenivå. Styringsrenten er nå oppe på 5,25% - som må kunne sies å være et mer normalt nivå enn vi har sett de siste årene. Markedsanalytikere er delt i synet på om vi er på rentetoppen nå, eller om det vil komme flere rentehevinger. Uansett synes man å være samstemt i at vi er nokså nær rentetoppen. Kommunens lånerente Renteoppgangen i 2007 har også påvirket kommunens låneportefølje. Gjennomsnittlig lånerente ligger ved utgangen av 2007 på 5,50% og dette er en økning fra 4,25% ved forrige årsskifte. Billigste 17

18 andel (%) enkeltinnlån har en rente på 4,04%, mens det dyreste lånet har en fastrente på 5,90% (10 mill kr utløper 2010). Lånevolum Kommunens samlede lånevolum var ved årsskiftet på 589 mill kr og dette er en økning fra 537 mill kr for ett år siden. Kommunens lån konkurranseutsettes og er fordelt på flere långivere: Lånegjeld (1.000) * Kommunalbanken DnBNor Kommunekreditt Verdipapirmarkedet Sum lån * Ekskl Startlån Lånemarkedet Uroen i kredittmarkedene i 2007 har medført høyere lånemarginer for alle typer låntagere. For Frogn kommune er denne marginendringen ikke særlig merkbar, da kommuner er ansett for å være blant de sikreste låntagerne. Fastrenteandel Kommunen har høy andel flytende lån. Forholdet mellom lån med fast-/flytende rente er nå 20/80, mens det var 42/58 ett år tidligere. Kommunen kan handle sikringsinstrumenter for å låse inn rentenivået på lån med flytende rente. Dette har i noen grad blitt gjort for Andel lån med fast-/flytende rente Fast rente Flytende rente mar.08 jun.08 sep.08 des.08 mar.09 jun.09 sep.09 des.09 mar.10 jun.10 tidspunkt sep.10 des.10 mar.11 jun.11 sep.11 des.11 Utsikter fremover Kommunens lån med flytende rente reguleres hver 3. måned. Reguleringstidspunktet er lagt til de dagene (IMM) som markedet stiller pris på fremtidig 3M-rente (FRA). Markedet priser her inn følgende renteutvikling (3M nibor): Mars 08 5,70 Juni 08 5,48 September 08 5,33 Desember 08 5,16 Mars 09 4,98 Juni 09 4,83 18

Vennesla kommune Årsrapport 2011

Vennesla kommune  Årsrapport 2011 Vennesla kommune Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 DEL 2 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 6 2.1. DRIFTSREGNSKAPET 2011... 6 2.1.1. Hovedoversikt

Detaljer

Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune

Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune M e l ø y k o m m u n e p l a n Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for INNHOLD Rådmannens kommentar 3 Årsr e g n s k a p o g å r s beretning 4 P o l i t i s k v i r k s o m h e t 1 7 H e l s e, m

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18 1 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan 215 18 og budsjett 215 HANDLINGSPROGRAM 215 18, ØKONOMIPLAN 215 18 OG BUDSJETT 215 Vedtatt Kommunestyret 11.12.214 sak 14/62 2 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan

Detaljer

årsregnskap og årsberetning 2014

årsregnskap og årsberetning 2014 årsregnskap og årsberetning 2014 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Del I Årsberetning Innholdsfortegnelse... 1 Kommentarer til årsregnskapet... 3 Avdelingsregnskap... 16 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN Rygge kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens helhetlige vurdering 1 2. Planforutsetninger 3 2.1 Planer og styringssystem 3 2.2 Kommuneplan 3 2.3 Prioriteringer

Detaljer

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Lardal kommune Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Innholdsfortegnelse Kap side 1 Sammendrag 3 1.1 Kommunestyrets vedtak

Detaljer

Årsberetning for 2011

Årsberetning for 2011 M e r å k e r K o m m u n e Vinteren 2011/2012 ble utvidelse av alpinsenteret tatt i bruk. Flere nye traséer, kunstsnø og lyssetting har hevet standarden på anlegget. Årsberetning for 2011 www.meraker.kommune.no

Detaljer

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Lillesand kommune hadde i 2010 et meget høyt aktivitetsnivå - en konsekvens av antall nye lillesandere og styrking av tjenestetilbudet. I hele denne vekstperioden

Detaljer

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning 44 Årsrapport 2013 Foto: Frank Andreassen m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning Organisasjonskart, Harstad kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Harstad-samfunnet

Detaljer

Budsjettdokument 2011

Budsjettdokument 2011 dokument 2011 Årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Ny badeplass for alle på Lillebanken Kulturhuset reiser seg på Malmø Rød løper for sykkelbyen Mandal Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 RÅDMANNENS

Detaljer

ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE

ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 6 1.3 VIRKSOMHETENES HOVEDRESULTATER 2010 - FORKLARINGER... 10 2 STYRINGSVERKTØYET...

Detaljer

55 representanter. ordfører Rolf Erling Andersen. 13 representanter. ordfører Rolf Erling Andersen

55 representanter. ordfører Rolf Erling Andersen. 13 representanter. ordfører Rolf Erling Andersen Politisk ledelse 2008 2011 BYSTYRE 55 representanter ordfører Rolf Erling Andersen FORMANNSKAP 13 representanter ordfører Rolf Erling Andersen KONTROLLUTVALG Magnhild Holmberg HOVEDUTVALG HELSE- OG SOSIAL

Detaljer

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Rådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Innhold Innhold... 1 1. Rådmannens betraktning av økonomiplan 2015-2018... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 7 2.1 Tjenesteområdene... 7

Detaljer

VEDTATT AV KOMMUNESTYRET DEN 15.12.2011 UNDER SAK 11/

VEDTATT AV KOMMUNESTYRET DEN 15.12.2011 UNDER SAK 11/ VEDTATT AV KOMMUNESTYRET DEN 15.12.2011 UNDER SAK 11/ 1. INNLEDNING 3 RÅDMANNENS MERKNADER TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 3 GENERELT TIL BUDSJETTET 5 BUDSJETT/ØKONOMIPLAN SAMMENDRAG 5 INVESTERINGSTILTAK 9

Detaljer

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del KOMMUNEPLAN for Namdalseid kommune 2001 2012 Langsiktig del Vedtatt av Kommunestyret den 21.06.2001 1 Innholdsfortegnelse KAP 1. INNLEDNING 3 1.1. PLANPROSESSEN 3 1.2 PLANENS OPPBYGNING 4 KAP 2. SAMFUNNSUTVIKLINGEN

Detaljer

Årsrapport 2014. Med regnskap og årsberetning. gode ideér

Årsrapport 2014. Med regnskap og årsberetning. gode ideér Årsrapport 2014 Med regnskap og årsberetning gode ideér Innhold 1 ÅRSBERETNING... 1 1.1 ELEVER/BRUKERE... 2 1.2 REGIONAL UTVIKLING... 5 1.3 INTERNE PROSESSER... 8 1.4 ØKONOMI... 10 1.5 MEDARBEIDERE

Detaljer

Fredrikstad kommune. Rådmannens forslag til Handlingsplan 2015-2018

Fredrikstad kommune. Rådmannens forslag til Handlingsplan 2015-2018 Fredrikstad kommune Handlingsplan 2015-2018 16. mai 2014 INNHOLD INNLEDENDE KOMMENTAR... 1 PLANFORUTSETNINGER... 2 SAMMENLIGNING MED ANDRE (ASSS)... 9 KOMMUNENS MÅLEKORT... 12 ØKONOMISTYRING ØKONOMISKE

Detaljer

3. KVARTALSRAPPORT 2013

3. KVARTALSRAPPORT 2013 3. KVARTALSRAPPORT 2013 Grimstad kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 2 2. Økonomisk hovedoversikt... 3 3. Sektorene... 6 4. Driftsrisiko... 7 5. Medarbeidere... 9 6. Organisering... 12 7. Prosjekter...

Detaljer

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE BUDSJETT 2011 Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...4 2. BUDSJETTPROFIL...5 3. KOSTRA TALL OG SAMMENLIGNINGER 2009 (!)...9 4. REGJERINGENS BUDSJETTOPPLEGG...10 5. ØKONOMISKE

Detaljer

Årsrapport 2013 ASKER MULIGHETENES KOMMUNE

Årsrapport 2013 ASKER MULIGHETENES KOMMUNE Årsrapport ASKER MULIGHETENES KOMMUNE Innhold 1 ORGANISERING...6 1.1 Politisk struktur...6 1.2 Administrativ struktur...7 1.3 Eierstyring...7 2 VIRKSOMHETSSTYRING...8 2.1 Prinsipper for virksomhetsstyring...8

Detaljer

Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE

Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE Innhold 1.0 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 3 1.1 ARBEIDSGRUPPENS SAMMENSETNING OG MANDAT... 3 1.2 FORMÅLET MED

Detaljer

Fylkesrådets forslag. Årsbudsjett 2012

Fylkesrådets forslag. Årsbudsjett 2012 Fylkesrådets forslag Årsbudsjett 2012 Innholdsfortegnelse Fylkesrådets forslag Årsbudsjett 2012 Hedmark fylkeskommune FYLKESRÅDETS FORORD..1 1. INNLEDNING... 3 1.1 Lover og forskrifter som regulerer innholdet

Detaljer

Evaluering av pleie- og omsorgstjenesten

Evaluering av pleie- og omsorgstjenesten Evaluering av pleie- og omsorgstjenesten Volda kommune AUDUN THORSTENSEN/INGVILD VARDHEIM (TELEMARKSFORSKING) TOR ERIK BAKSÅS/GEIR IDAR HOLTE (ERNST & YOUNG), TF-notat nr. 38 2012 Tittel: Evaluering av

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Prop. 146 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Kommuneproposisjonen 2014

Prop. 146 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Kommuneproposisjonen 2014 Prop. 146 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Innhold 1 Regjeringens politikk for kommunesektoren... 7 1.1 Utfordringer i kommunesektoren... 7 1.2 Veien videre... 8

Detaljer

Rusforebyggende arbeid i Frogn kommune

Rusforebyggende arbeid i Frogn kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Rusforebyggende arbeid i Frogn kommune Frogn kommune 21. DESEMBER 2007 RAPPORT 10/07 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 FROGN KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Den lille byen Svelvik, og dens evige kamp med å bli satt på kartet... Svelvik kommune Juni 2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

BARN FORTJENER Å HA DET BRA. Forebygging og bekjempelse av barnefattigdom Kongsvinger kommune 2012-2015 TEGNING

BARN FORTJENER Å HA DET BRA. Forebygging og bekjempelse av barnefattigdom Kongsvinger kommune 2012-2015 TEGNING BARN FORTJENER Å HA DET BRA Forebygging og bekjempelse av barnefattigdom Kongsvinger kommune 2012-2015 TEGNING 1 1. Innledning... 5 1.1. Bakgrunn og mandat...5 1.2. Utarbeidelse av planen... 5 1.3. Planens

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del

Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del Dato... 26.02.2013 Vår Ref... KÅB-2167/13 Arkiv... 141 Saksnr... 13/69 Deres Ref... Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del Høringsutkast Vedtatt av formannskapet 6. mars 2013 Innhold 1. Innledning...

Detaljer