Helga Dorthea Dahle. Hovedforelesere Jeg vil fortsette med å referere fra tre av hovedforeleserne.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helga Dorthea Dahle. Hovedforelesere Jeg vil fortsette med å referere fra tre av hovedforeleserne."

Transkript

1 Helga Dorthea Dahle Refleksjoner fra konferansen Changing health på University College i Dublin Dette var den 6. Internasjonale konferansen for sosialarbeidere innen somatisk og mental helse. Jeg deltok som FO-representant for arbeidsutvalget til faggruppen for ansatte i somatiske sykehus. Konferansen trakk ca 500 deltakere fra hele verden, med store delegasjoner fra Australia, New Zealand, Nord Amerika, Israel, Polen, China, Taiwan og Japan. Fra Norden kom 6 fra Finland, ca 30 fra Sverige, 0 fra Danmark og 2 fra Norge. Mange hadde deltatt flere ganger og noen hadde møtt på alle 6 konferansene. Flere planla å delta på neste konferanse som er i San Francisco i Konferansen fokuserte på de utfordringene vi som sosialarbeidere i dag har felles, hvor vi enn befinner oss i verden: demografiske endringer, innovasjon innen helseutviklingen både i praksis og kunnskapsmessig. Fokus dreies mot å bevare god helse og å ha fokus på den raske teknologiske utviklingen som foregår innen behandlingsaspektet. Temaene reflekterte den aktive rollen sosialt arbeid spiller med henhold til å flytte og utvide de kunnskapsgrensene som formidles i det tradisjonelle helseaspektet. Konferansen ble formelt åpnet på andre dag av Irlands president Mary McAleese. Hun ankom rett og slett til stående ovasjoner fra deltakerne. Det er år og dag siden jeg har reist meg for en politiker, så jeg må medgi at jeg var en antydning til skeptisk med henhold til hva denne rødkledde kvinnen ville formidle til oss. Hun la blant annet vekt på sosialarbeidernes viktige rolle som hjelper overfor mennesker som har stått overfor ulykker og omstendigheter som har kastet så omfattende skygge over deres somatiske og mentale livsforhold at de ikke har vært i stand til å takle dette på egen hånd. You are very important companions and sometimes navigators on the journey towards individual recovery and personal fullfillment, and our communal journey towards being sensitive, caring societies which outreach effectively to our vulnerable citizens. Hovedforelesere Jeg vil fortsette med å referere fra tre av hovedforeleserne. Jill Manthorpe, Kings College London: Sosialarbeideren og eldre mennesker I følge henne kan den sterke fokuseringen på demens fører til at øvrige tema som gjør seg gjeldende i eldre år kommer i skyggen, og det er da fare for at de blir dårlig møtt og avhjulpet. Dette gjelder spesielt depresjon. Dette er en mindre populær diagnose, blant annet fordi ett av symptomene gir seg utslag i negativ

2 tenkemåte og utsagn om at ingen ting nytter, noe den eldre kan skjule seg bak når hun kvier seg for å ta imot tilbudt hjelp. Det siste hun da vil gjøre, er å oppsøke lege. Manthorpe hevder at kvinner mangler ord som kan beskrive hva de oppfatter som galt, og da har de ingenting å oppsøke lege for. Depresjon innehar også en form for mystikk og myter om at den smitter dersom vi forteller andre om hvordan vi har det. Manthorpe utfordrer også de etiske holdningene til sosialarbeiderne som ofte deltar aktivt i å oppfordre den eldre til å velge institusjonsplass som innebærer å forlate hjemmet sitt og tingene sine, og endog må kvitte seg med kjæledyrene sine. Hun problematiserte rundt farmakologiindustriens enorme økonomiske fortjeneste på den omfattende medisineringen som eldre mennesker utsettes for. Hun berømmer imidlertid sosialarbeiderkonferansene som i liten grad benytter seg av farmakologiens økonomiske bidrag. Hun beskriver følgende ABCDE-modell i arbeidet med eldre mennesker. Hun oppfordrer sosialarbeiderne til å innta en aktiv rolle. A: Abuse-mishandling. Det er viktig å avklare risikofaktorene og relasjonene, og det vil si kartlegge hvem som er utøveren, og hvem som er offeret. Det er både systemiske og liniære prosesser. B: Better-beste standard på tjenestene. Utfordre beslutningsmyndighetene til sammen med de eldre å når tiltak iverksettes. C: Care Homes-sykehjem. Mange sosialarbeidere tenker fortsatt at her har jeg ikke noe å gjøre, men det er viktig å revurdere dette. På sykehjem er det et stadig økende antall personale med utenlandsk bakgrunn, det er viktig å bidra med vår kompetanse som dyktige brobyggere for å bedre samarbeidet personalet imellom, og i forhold til den eldre og hennes familie. D: Decisions-beslutninger. Avklare sammen med, - ikke for- den eldre hva er best for henne. E: End of life- avslutningen på livet. Sosialarbeideren kan være en samtale partner, som hjelper den eldre med å legge kritiske ubearbeidede livsepisoder bak seg. Samtaler om hvordan eldre ønsker å dø, og ved behov bidra til å legge forholdene til rette for den eldre søm ønsker å dø heime. Dette vurderer hun som sentrale temaer for sosialarbeiderne. June Simmons, President for Partners in Care Foundation (www.picf.org). En modell for omfattende endring. Hun fokuserte på helsedilemmaene som kommer i kjølvannet av vår tids store og omfattende endringer på flere samfunnsområder. Vi står overfor et skifte, fra sykdom pga skade til de kroniske livsstilslidelsene. Denne utfordringen gir også mulighet for en ny åpenhet overfor alternative tilnærminger og metoder. Hun understreker at sosialt arbeid er endringsarbeid til det bedre, så på dette feltet har vi absolutt en utfordring som vi ikke bør la passere. Helse- og sosialinstitusjonene er under et økonomisk press, og de reduserer sine tilbud. Vi kan nå forvente et større fokus på samarbeidsrettede tiltak hvor ansvarliggjøring av pasienten vil være essensielt. Vi kan også forvente at myndighetene vil være villig til å identifisere og

3 bistå til å iverksette kreative tiltak, som kan redusere dyr og omfattende sykehusbehandling. Hun oppfordrer oss til å være årvåken og delta i planendringene på våre arbeidssteder. Å forebygge livsstilsendringen vi nå er vitne til, understreker hun er helt nødvendig. Som eksempel nevner hun at for USAs vedkommende går ca 80% av helseutgiftene til å behandle ca 20% kroniske lidelser. Ifølge forskning tar forandringer med helseaspektfokus omtrent 17 år, og som et utropstegn sier hun at mobiltelefonbruken skjedde med et knips. Dr D. /Sophia F. Dziegielewski, University of Cincinnati Endringer i profesjonen sosialt arbeid på sykehus, og framtidsutfordringene vår profesjon står overfor. Hun oppfordrer til å ha mot til å stå for det vi tror på, være fleksible, jobbe i team, og ha mål om 110 % tilfredsstillelse av jobben vår. Hun finner ikke dette vanskelig å oppnå, for erfaringene tilsier at sosialarbeiderne er sultne. Hun oppfordrer oss til å ta stilling til utviklinga innen faget sosialt arbeid: Pearlman brukte 60 minutter i samtale for å kunne identifisere problemet, og 5 minutter til å løse det. Reid brukte 30 minutter til å identifisere, og 30 minutter til å løse problemet åra brukte 5 minutter til å identifisere og 55 minutter til å løse problemet. Hun sier husk at hvis du tilegner deg den siste metoden, så kommer pasienten tilbake! Hun oppfordrer oss til å være observante på det nye medisinbaserte språket. Hun gir eksemplene fra asessment til diagnostic assesment, fra withdrawal til abstinence syndrome. Hun påminner om at sosialarbeideren må holde fokus på personen i situasjonen, være brobyggeren mellom personen og hennes omgivelser, og mellom generalisten og spesialisten. Hun anbefaler refleksjon rundt begrepet empati, og minner om at du bærer dine egne sko, du må du ikke bli for nær. Husk at det vi opplever som sprøtt og annerledes ikke er det samme som det klienten opplever. Start og begynn der klienten er. Vær meget varsom med å si at du kjenner den andres smerte. Husk at sevbestemmelsesretten dreier seg om egenverdi og ære. Del også intelligens og klokskap med dine kollegaer. (Min kommentar:dette var en frodig foreleser). Workshops Over 500 former for forskningsprosjekt var forhåndsinnsendt og ble presentert av den enkelte deltaker gjennom workshops. I løpet av en time ble 3-4 prosjekter med noenlunde samme tema presentert, og vi som deltakere kunne velge mellom parallellsesjoner. Temaene dreide seg om vold mot eldre, pårørende som organdonor, mental sykdom hos eldre, hvordan fortelle barna at foreldre har kreft, traumatisering ved store ulykker, tradisjonelle irske healere, Hiv og seksuell adferd, veiledning av studenter, støttegrupper foreldre seg imellom, diabetes og depresjon, palliative utfordringer, samarbeid med øvrig hjelpeapparat, samarbeid med

4 pasienter med ulike kroniske sykdommer, utbrenthet og alternative treningsmetoder for oss sosialarbeidere som til en hver tid har behov for påfyll. Det foregår virkelig mye spennende sosialt arbeid innen institusjoner og lokalt hjelpeapparat over hele verden. Dette er gledelig i en arbeidshverdag der fokus på ny kunnskap og læring ofte må vike plass for alt som må gjøres først. (Dersom du som leser dette, ønsker nærmere opplysning om hvem som arbeider med hva og hvor, kan du kontakte meg). Torunn A Ask (den andre deltakeren fra Norge): Hverdagsliv- historier til flyktninger og innvandrere som er 55+. Historiene ble fortalt gjennom kvalitative intervju med 10 personer, 5 kvinner, 5 menn. Intervjuene ble foretatt av 2 sosialarbeidere som også ble intervjuet om sine reaksjoner på mottatt informasjon. Tolk ble benyttet i alle intervjuene. Hensikt med undersøkelsen var å få nærmere kunnskap om hvordan eldre innvandrere forholder seg til sin hverdag i Norge. Får de tilstrekkelig informasjon om sitt nye hjemland, eller ønsker vi ikke å bli forstyrret i vår kulturelle forståelse? 8 personer var uten arbeid. Svært få mottok psykiatrisk behandling, til tross for at behovet for sådan var meget framtredende. Intervjuerne beskrev vansker med å forholde seg profesjonelt når de satt med komparentopplysninger som tilsa at historien hadde en annen versjon, andre beskrev skyldfølelsen ved å ikke ha ytt mer hjelp til vedkommende. I jobben vår er det ofte for lite tid til en god og normal konversasjon. Vi må forholde oss til tema, som ofte er økonomi, det er så lett å glemme temaene som betyr noe. Den relasjonen til den profesjonelle hjelpearbeideren ble beskrevet som signifikant for invandreren, om enn med andre ord enn gjennom faglig terminologi: my socialworker is like a daughter to me. To laugh together with somebody is important. Mange beskriver isolasjon, og andre problemer med å kunne konsentrere seg for å lære norsk: Jeg glemmer hva jeg ser på TV. Hodet er fullt av så mye. Jeg glemmer aldri hva som har skjedd i fortida. Konklusjon: Utfordringen for sosialt arbeid er å tillate menneskene å bli synlige. Daniella Pfeiffer, Rehabiliteringssenter for hjerneskader Intervensjon overfor par i etterkant av traumatisk hjerneskade Det er veldokumentert at ektepar med denne typen utfordringer har store tilpasningsvansker både i forhold til kommunikasjon seg imellom og i forhold til problemløsninger generelt. Man ønsket derfor å gi et sammensatt tilbud til 15 par blant annet gjennom individuelle samtaler, videoopptak av seansene, og vekt på emosjonelle og nevrologiske funn. Man vektla samhandlingen mellom ektefellen i første og siste samling. Intervensjonen var psykoterapeutisk basert. Resilience ble vurdert som en viktig faktor. Programmet bestod av 5 møter med

5 oppfølgingssamtaler etter 3 mnd. Dette prosjektet som er det første i sitt slag, er ikke ferdigevaluert. Tema pr møte: 1)Fortell historien din: Skape mening i hendelsen, og åpne for emosjonelle reaksjoner. 2) Aktiv deltakelse: Skape og gjenerobre kommunikasjonsnyansene, og legge grunnlag for godt samarbeid ektefellene imellom. 3) Mestring og suksess: Vektlegging av det paret har erfart gjennom hendelsen. Understøtte styrke, se utfordringene og se framover. Hjelp til å komme ut av følelsen av at alt er svart. 4) Stå sammen: Mobilisere sosiale ressurser i nettverket og støtte til å stå sammen. Paret får tilbud om å møte familier i samme situasjon. De alvorlige utfordringene i denne nye samlivssituasjonen ble beskrevet av en av deltakerne som følger: Jeg skulle være glad for at hun lever, men livet mitt er totalt endret. Shearley ChamblessElizabeth Hierstand, Mission HospitalCalifornia Sosialarbeidere som ledere I følge henne er sykehussosialarbeiderne agenter for forandring, de framstår ofte som tydelige ledere i møter mv. Vi er fleksible, motiverende, relasjonsskapere, planutviklere, forhandlere, problemløsere, evaluerende, fullfører oppgaver, har evne til å lytte, følger tankerekker, og er systemtenkere. Vi oppfordres til å benytte disse egenskapene fordi vi i vår arbeidsdag står overfor krav som både er konfliktfylte og utfordrende. Hun beskriver LEAN (Toyota health care) som et viktig redskap, vi møter svært mange krav som skal utføres på meget kort tid. Hensikten med LEAN er å redusere unødig arbeid og ha fokus på det som er viktig i saken, hva har størst verdi å gjøre noe med, og hvilke arbeidsoppgaver kan reduseres eller legge bort. I følge LEAN er 9 deler bortkastet arbeid og 1 del er verdifullt arbeid. LEAN: Hva, når, hvor, og hvordan. Hun oppfordrer til å bruke tavle og gule lapper med sammenfattet info, som kan flyttes og fjernes ut fra aktuell utfordring. SAVESS: S-forenkle arbeidsprosessen. A- definere idealmulighetene. V-klientens verdigrunnlag. E-eliminer bortkastet jobb. S-sett standard for den jobben du kan utføre i saken. S-hold oppgittheten unna.

6 Mine refleksjoner og vurderinger Jeg valgte å avbilde kvinneskulpturen som sitter alene på benken rett foran konferansesalen ved University College Dublin. Hun er beskyttet av trekronene og hun retter all sin oppmerksomhet mot det som foregår på vannspeilet. Slik jeg tenker det symboliserer hun på et vis oss sosialarbeidere, beskyttet av vår arbeidsgiver og vår profesjon med fullt oppmerksom på våre klienters hjelpebehov. Dette refleksjonsnotatet er bare et streif inn i det jeg vil kalle konferansens overfylte mangfold av tema. Jeg må innrømme at jeg fortsatt ikke har oversikt over alle temaene og kan da heller ikke si at jeg valgte riktig tema. Jeg må si at jeg stiller meg spørsmål om hvilken hensikt det kan være i et så omfattende og sprikende fokus. Jeg har mer sans for færre tema som kan gi mulighet til mer fordyping. Selvfølgelig er det å foretrekke at flere drar sammen på konferanser for å kunne fordele temaene seg imellom. Jfr det høye antallet fra Norge som deltok på den Internasjonale Sosialarbeiderkonferansen i Hong Kong (Fontene 8/10: ) Jeg tenker at det er viktig å kunne erfare at våre utfordringer som sosialarbeider er noenlunne de samme hvor vi enn befinner oss i verden. Adresser:

7 The British Journal of SOCIAL WORK *The Journal of the Australian Association of Social Workers *Journal of Evidence-Based Social Work *Journal of gerontological Social Work *Journal of Social Work in End-of-Life &Palliative Care *Social Work in Health Care *Social Work With Groups :

LØSNINGSSKAPENDE RUSARBEID

LØSNINGSSKAPENDE RUSARBEID LØSNINGSSKAPENDE RUSARBEID Løsningsfokusert tilnærming (i Norge kjent som LØFT) i rusarbeid tilbyr en måte å bistå rusavhengige med å skape et bedre liv, selv om personen ikke er villig til å erkjenne

Detaljer

Evaluering og justering av modell for forebyggende hjemmebesøk i Ålesund kommune RAPPORTSERIEN 2015. www.hials.no

Evaluering og justering av modell for forebyggende hjemmebesøk i Ålesund kommune RAPPORTSERIEN 2015. www.hials.no RAPPORTSERIEN 2015 RAPPORTSERIEN 2015/02 Evaluering og justering av modell for forebyggende hjemmebesøk i Ålesund kommune www.hials.no Kari Blindheim, høgskolelektor Høgskolen i Ålesund Rigmor Einang Alnes,

Detaljer

Helsefagarbeideren og sykepleie

Helsefagarbeideren og sykepleie 34 Helsefagarbeideren og sykepleie Helsefagarbeideren og sykepleie Pasient og bruker Sykepleieprosessen 35 Hva er sykepleie? Helsefagarbeideren og sykepleie Omsorg og egenomsorg Pårørende SENTRALE BEGREPER

Detaljer

Du blir frisk av tuberkulose

Du blir frisk av tuberkulose Veileder for bruk av brosjyren Du blir frisk av tuberkulose For helsepersonell 1 Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Brosjyren Du blir frisk av tuberkulose fins på flere språk. Papirutgaver kan bestilles

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer

Du er så tykk sa de og så ikke at selvfølelsen var så lett at vinden tok den. Du er så tynn sa de og så ikke hvilken tung bagasje jeg bar på

Du er så tykk sa de og så ikke at selvfølelsen var så lett at vinden tok den. Du er så tynn sa de og så ikke hvilken tung bagasje jeg bar på IKS - Du er så tykk sa de og så ikke at selvfølelsen var så lett at vinden tok den Du er så tynn sa de og så ikke hvilken tung bagasje jeg bar på Du er så flink sa de og så at ikke at det eneste jeg presterte

Detaljer

Forord. NIBR-rapport 2007:2

Forord. NIBR-rapport 2007:2 1 Forord Dette prosjektet er utført på oppdrag fra Norges forskningsråd. Prosjektet inngår i evalueringen av Opptrappingsplanen for psykisk helse. Det ble startet i overgangen mellom 2003/2004 og er sluttført

Detaljer

På den andre siden av bordet

På den andre siden av bordet På den andre siden av bordet Av Torill Fjæran og Eli Marte Rusten Denne artikkelen tar ikke sikte på å referere teori eller forskning, men handler om to spesialpedagogers personlige opplevelser og tanker

Detaljer

Arbeidsbok helse- og omsorgsmodul

Arbeidsbok helse- og omsorgsmodul Arbeidsbok helse- og omsorgsmodul 1 INTRODUKSJON DEL 1 1 Individuell pleie i en flerkulturell sammenheng DEL 2 Kulturelle normer og tradisjoner DEL 3 Mat, måltider og kulturelle tradisjoner DEL 4 Helsetilstander

Detaljer

Bacheloroppgave i sykepleie

Bacheloroppgave i sykepleie Bacheloroppgave i sykepleie Emnekode: SYK-322 Hvordan kan sykepleier skape god relasjon med pasienten basert på tillit? Kandidatnummer: 127 Kull: 10fus Antall ord: 10766 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

UNGDOM OG ÅPNE SAMTALER I NETTVERK

UNGDOM OG ÅPNE SAMTALER I NETTVERK UNGDOM OG ÅPNE SAMTALER I NETTVERK UNGDOM SOM HAR DET VANSKELIG OG NETTVERK SOM PRØVER Å VÆRE TIL HJELP ASTRID HAUAN Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet i Agder og er

Detaljer

Fra tanke til handling...?

Fra tanke til handling...? Lisa Dalby, Kristin Viggen og Mari Nordstrand Lise Dalby, Kristin Viggen og Mari Nordstrand Fra tanke til handling...? ISBN 978 82 7570-213-3 Fra tanke til handling...? Tel: 73 59 63 00 Fax: 73 59 66 24

Detaljer

Dialog om Helse Mellom Kulturer

Dialog om Helse Mellom Kulturer Dialog om Helse Mellom Kulturer Brukermedvirkning i innvandrergrupper Rapport 2007-Trondheim Regionalt Brukerutvalg Helse Midt Norge RHF Menneskene hater hverandre fordi de frykter hverandre. De frykter

Detaljer

Diabetes type 2 Sykepleierens veiledende rolle. Diabetes type 2-The nurses guiding role

Diabetes type 2 Sykepleierens veiledende rolle. Diabetes type 2-The nurses guiding role Campus Elverum Avdeling for helse og idrett 4BACH Kjersti Grimen og Ida Emilie Karlsen Veileder: Kari Kvigne Diabetes type 2 Sykepleierens veiledende rolle Diabetes type 2-The nurses guiding role Antall

Detaljer

Er det barnet eller den voksne som skal behandles

Er det barnet eller den voksne som skal behandles Er det barnet eller den voksne som skal behandles Refleksjoner knyttet til kriterier for inkludering av barn av alkoholikere i behandling Av Fagsjef FRID A. HANSEN Borgestadklinikken Skien ISBN 82-90354-20-7

Detaljer

SYK180H BACHELOROPPGAVE I SYKEPLEIE

SYK180H BACHELOROPPGAVE I SYKEPLEIE SYK180H BACHELOROPPGAVE I SYKEPLEIE Hvordan kan sykepleieren i hjemmesykepleien møte brukeren, for å unngå at verdigheten krenkes, når hjemmet blir sykepleierens arbeidsplass? Kandidatnr: 166 Dato for

Detaljer

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Det samfunnsvitenskapelige fakultet Master i sosialt arbeid SØSKEN SOM PÅRØRENDE BELASTNINGER OG STYRKER En studie av helsepersonells møte med søsken som pårørende til alvorlig

Detaljer

Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter

Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter Sidsel Sverdrup, Trine M. Myrvold og Lars B. Kristofersen Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter Andre publikasjoner

Detaljer

Omsorg ved livets slutt

Omsorg ved livets slutt Omsorg ved livets slutt Hva fremmer håp hos eldre pasienter i livets sluttfase og hvordan kan sykepleier være med på å fremme det? Bacheloroppgave i sykepleie Diakonhjemmet høgskole Kull 08SYK Kandidatnummer:403

Detaljer

Vi er ambulante og sitter ikke på kontoret. Oppfølgingstjenesten, bydel Alna, Oslo Kommune. Ragnhild Fugletveit

Vi er ambulante og sitter ikke på kontoret. Oppfølgingstjenesten, bydel Alna, Oslo Kommune. Ragnhild Fugletveit Vi er ambulante og sitter ikke på kontoret Oppfølgingstjenesten, bydel Alna, Oslo Kommune Ragnhild Fugletveit Online-versjon (pdf) Det må ikke kopieres fra rapporten i strid med åndsverkloven og fotografiloven

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

Veileder i likemannsarbeid for tuberkulosepasienter

Veileder i likemannsarbeid for tuberkulosepasienter Veileder i likemannsarbeid for tuberkulosepasienter Inkluderer veiledning for bruk av brosjyren Du blir frisk av tuberkulose i likemannsarbeidet Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Innhold Hva er

Detaljer

Bachelorgradsoppgave. Rusmiddelproblemer og omsorgssvikt Substance abuse and neglect. Forfatter: Kirsten Bakken

Bachelorgradsoppgave. Rusmiddelproblemer og omsorgssvikt Substance abuse and neglect. Forfatter: Kirsten Bakken Bachelorgradsoppgave Rusmiddelproblemer og omsorgssvikt Substance abuse and neglect Forfatter: Kirsten Bakken VPL 310 Bachelorgradsoppgave i Vernepleie Høgskolen i Nord-Trøndelag-2014 Sammendrag Tittel:

Detaljer

ELDRE LEDERE HAR FUNNET BALANSEN OG ØNSKER Å FREMME NÆRVÆR

ELDRE LEDERE HAR FUNNET BALANSEN OG ØNSKER Å FREMME NÆRVÆR ELDRE LEDERE HAR FUNNET BALANSEN OG ØNSKER Å FREMME NÆRVÆR Liv Hanson Ausland, førstelektor, Institutt for helsefremmende arbeid, Høgskolen i Vestfold Hege Forbech Vinje, førsteamanuensis, Institutt for

Detaljer

Sjeldne møter. Unge med sjeldne diagnoser og deres møter med helsevesenet

Sjeldne møter. Unge med sjeldne diagnoser og deres møter med helsevesenet Sjeldne møter Unge med sjeldne diagnoser og deres møter med helsevesenet Innledning ange med en sjelden diagnose er vant til mye kontakt med ulike deler av helsevesenet, Mprimærhelsetjenesten så vel som

Detaljer

[ ] ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET nordisk prosjekt. Å få støtte. Birgitte Ravn Olesen og Kirsten Jansbøl

[ ] ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET nordisk prosjekt. Å få støtte. Birgitte Ravn Olesen og Kirsten Jansbøl 3/6 [ ] ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET nordisk prosjekt Å få støtte Birgitte Ravn Olesen og Kirsten Jansbøl Målet er å bli herre i eget hus Om betydningen av støtte og rådgivning for egen mestring

Detaljer

«Kan noe hjelpe, så for Guds skyld gjør det»!

«Kan noe hjelpe, så for Guds skyld gjør det»! MASTEROPPGAVE I Avdeling for helsefag, Høgskolen i Buskerud 2009 Cecilie Brewer, akupunktør/leder NAFO «Kan noe hjelpe, så for Guds skyld gjør det»! I studien Akupunktørens yrkesrolle i Norge både i og

Detaljer

2.Teoretisk referanseramme

2.Teoretisk referanseramme 1. Innledning. Hver eneste dag sitter det elever på skolen som nettopp har mistet mor eller far, de har mistet nære venner, foreldrene er nylig skilt, en bror har fått kreft eller en klassekamerat er blitt

Detaljer

BARN SOM VITNE TIL VOLD I FAMILIEN

BARN SOM VITNE TIL VOLD I FAMILIEN Kristin Dahl Kirsten Snersrud FAMILIEVERNKONTORET I SØR-TRØNDELAG 1 BARN SOM VITNE TIL VOLD I FAMILIEN 1 En behandlingsmanual Innhold Innledning... 4 Forarbeid før oppstart av behandling... 5 Behandlingen...

Detaljer

Sørasiatiske innvandrerkvinner og type-2 diabetes et folkehelseproblem

Sørasiatiske innvandrerkvinner og type-2 diabetes et folkehelseproblem Diakonhjemmet Høgskole Bachelor i sykepleie Sørasiatiske innvandrerkvinner og type-2 diabetes et folkehelseproblem Kandidatnummer: 154 Kull: 12sykhel Antall ord: 10 565 Innleveringsfrist: 12. mars 2015

Detaljer