Styresak. Stavanger HF - behov for styrking. Bakgrunn: Styret ba i møtet 24. mars 2010 om å få en orientering om status for LAR.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styresak. Stavanger HF - behov for styrking. Bakgrunn: Styret ba i møtet 24. mars 2010 om å få en orientering om status for LAR."

Transkript

1 Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Møtedato: Saksbehandler: Randi Mobæk Saken gjelder: Sak 036/10 O Status for legemiddelassistert behandling (LAR) i Helse Stavanger HF - behov for styrking Arkivsak /445/012 Bakgrunn: Styret ba i møtet 24. mars 2010 om å få en orientering om status for LAR. Stavanger universitetssjukehus overtok LAR fra Frelsesarmeen ved virksomhetsoverdragelse i juni Rekruttering av fagfolk har stått i fokus siden integrering i ny organisasjon. Fra til har antall pasienter økt fra 284 pasienter til 325 pasienter og 17 som venter på oppstart. I 2010 har det blitt henvist 3 nye saker pr. uke. Det er nå 20 saker som er under vurdering. Den faglige kvaliteten er under press pga uventet høy pågang av pasienter og problem med å holde oppe bemanningen. Det har ikke vært mulig å gi den kvalitet i tilbudet som foretaket satte som mål ved virksomhetsoverdragelsen. Avdeling for unge voksne har nå igangsatt midlertidige tiltak med ventetid før oppstart av nye pasienter. Dette medfører risiko for fristbrudd. Administrerende direktør har godkjent tiltak for å styrke LAR Helse Stavangers bemanning for å sikre de mål som styret har vedtatt og for å ivareta de ansatte. Dette skjer innenfor vedtatte økonomiske rammer. Bemanningssituasjonen pr : Det er nå færre ansatte enn i Dette skyldes at tidligere leder sluttet og ny leder ble konstituert internt. Flere er i svangerskapspermisjon/flytter og avdelingen har ikke lykkes med å få rekruttert inn til ledig overlege- og psykologstillinger. Enheten har 3 ganger lyst ut overlegestillingen og psykologstillingen ved teamet, men har hittil ikke fått noen aktuelle kandidater. I en overgangsperiode er tidligere overlege engasjert i 20 % stilling for å ivareta medisinskfaglig forsvarlighet. Annen overlege i AUV bistår blant annet med inntaksvurderinger. AUV har lyst ut de nevnte stillinger på nytt og foreslår ekstraordinære rekrutteringstiltak, for få på plass snarlige løsninger. Økningen av pasienter har skjedd uten at foretaket har blitt tilført midler som dekker opp for en slik volumøkning. Belastningen på de ansatte er for stor ut fra et HMS-hensyn. Det meldes om slitasje og fare for utbrenthet.

2 Faglig kvalitet Alle pasienter har sammensatte behov og trenger et integrert og samordnet behandlings- og rehabiliteringstilbud. I motsetning til andre poliklinikker har ikke LAR behandlingsserier med pasientene. Når en pasient har fått rettighet, blir han/hun værende i aktiv, kontinuerlig behandling til han/hun blir skrevet ut eller dør. Dette fører til at det blir stadig flere aktive pasienter i behandling og oppfølging. Rollen som behandler i LAR Helse Stavanger er en krevende rolle. Behandleren må holde faglig distanse til pasienten, være i stand til å holde grenser for annen forskriving og krav om stadige dosejusteringer. Dette kan føre til at en opplever at en kommer i konflikt med pasienten. Det er da viktig at en har en god faglig og personlig integritet. Ved virksomhetsoverdragelsen var det et mål at behandlerne kunne være med å drive grupper og ha individuell oppfølging av pasientene. Disse målsettingene er foreløpig justert ned. For å beskrive den totale arbeidsmengden pr. pasient og videreutvikle det faglige arbeidet er behandlingsforløpet delt inn i tre faser, slik det blir beskrevet under. Alle behandlere har pasienter innen de ulike fasene. LAR Helse Stavanger har hele foretaksområdet som opptaksområde. Dette betyr at det også går en del tid i reiser. Det er dessuten en faglig utfordring i forhold til oppfølging av pasienter som er innlagt i institusjon. Disse trenger mer oppfølging enn LAR Helse Stavanger er i stand til i gi dem på det nåværende tidspunkt. Fase 1.Oppstart Pasienten blir avruset og har behov for tett og individuell oppfølging. Utredning i forhold til somatisk og psykisk helse. Det skal lages en realistisk individuell plan. Fokuset på nettverk og kontakt med pårørende Minimum 1 samtale pr. uke ettersom pasienten har behov for tett og individuell oppfølging Ett ansvarsgruppemøte pr. måned. Det kreves mye oppfølging av hjelpeapparatet i denne fasen. Pasienten er ny, det skal lages avtaler om urinprøver og henteordninger og det skal sørges for at det er medikamenter tilgjengelig for pasienten. For de pasientene som ikke klarer å bli rusfri, er det viktig at det er et hjelpeapparat rundt dem. Når det forskrives A-preparater til mennesker som fremdeles ruser seg er det alltid en fare for overdose. Det vil også være fare for lekkasje til tredje part. Det er her viktig å arbeide målbevist om et høyest mulig funksjonsnivå. Behandlerne må representere håpet for pasientene. Fase 2: Stabilisering Nå har pasientene klart å etablere seg som rusfri og har fått litt stabilitet i livet. Arbeide målrettet i forhold til individuell plan. Pasientene får oppfølging og behandling av poliklinikker, fastleger, sosialkontor, arbeidstreningsenheter etc. Ett ansvarsgruppemøte i måneden. Ukentlige samtaler for å evaluere uken som har vært og planlegge uken som skal komme. Pårørende- og familiesamtaler. 2

3 Fase 3: Samfunnsintegrasjon Pasientene er nå godt etablert i det rusfrie livet. De har fått etablert seg i arbeidsliv, skole og i et rusfritt nettverk. Pasientene trenger: Oppfølgingssamtaler en til to ganger i året. Oppfølging fra fastlege og kommuners helse og sosialtjeneste/nav. Det har tidligere vært gjort forsøk med formell overføring til fastlege av disse pasientene. Resultatet av dette var at det ødela relasjonene mellom fastlege og pasient. Fastlegen fikk press på seg i forhold til å skrive ut B-preparater samt økt dose med substitusjonsmedikament. Det var også vanskelig for fastlegen å rapportere til LAR Helse Stavanger når opplegget ikke fungerte. LAR har derfor valgt en modell hvor de beholder det formelle ansvaret, mens pasienten i praksis er overført. LAR Helse Stavanger har fra nyåret blitt en egen vurderingsenhet. Det medfører noe merarbeid for merkantilt og annet fagpersonell. For å sikre at spesialister deltar i inntaksarbeid/ vurderingsoppgavene, skjer dette nå i samarbeid med PUT Stavanger og OBS-teamet. Henvisningene er gjennomsnittlig på sider med dokumentasjon på pasientens opiatavhengighet og institusjonserfaring. Det er viktig å få kartlagt hvem som skal ha behandling og hvem som ikke skal ha. Ifølge nye nasjonale retningslinjer skal det ikke skal skrives pasienter ut fra LAR. Dette betyr at det vil bli stadig flere pasienter som krever mye oppfølging (fase 1). Det arbeides nå rundt om i landet med flere modeller for dette. Forsvarlighetshensyn må ivaretas. Trondheims modell (LAS), hvor de har lagt ansvaret over på kommunen, er blitt evaluert og det stilles spørsmål om forsvarlighet. SUS anbefaler derfor ikke en slik modell. Avdelingen har et ønske om å stå for all medikamentforskrivning selv, dette for å holde oversikt over hvilke medikamenter som brukes og hvilken dose den enkelte har. Erfaringer fra andre deler av landet er at LAR-sentrene mister oversikten når forskrivningen legges ut til fastlegene. Dette vil både ha faglige og økonomiske konsekvenser. Det er LAR-tiltaket som betaler for medikamentbehandlingen. Økning i antall pasienter og behov for mer ressurser Pasienter i behandling Pasienter godkjent for LAR, men venter på oppstart Pasienter til vurdering for LAR Pr.dato Pasienter som i forbindelse med LAR-behandling også skal ha institusjonsbehandling, vil bli startet opp fortløpende. Dette vil være ca. 5 pasienter pr.mnd. 3

4 Avdelingen mottar nå gjennomsnittlig 3 søknader pr.uke og vil allerede før sommeren 2010 ha 340 pasienter. Dersom trenden for antall henvisninger holder seg, vil avdelingen innen utgangen av året ha over 360 pasienter. Før virksomhetsoverdragelsen var teamet 7 konsulenter/behandlere, merkantile og leder. Dette tilsvarer ca.40 pasienter som hver konsulent fulgte opp. Med mål om at behandlerne etter overføring til Helse Stavanger skulle ta behandlingsoppgaver, ble måltallet redusert til pasienter pr. behandler som en faglig forsvarlig pasientportefølje. Et slikt antall følger de anbefalinger som kommer fram i den nasjonale kunnskapsoppsummeringen til IRIS og Helsedirektoratets anbefalinger. Ettersom vi nå har en redusert behandlerkapasitet, er vi oppe i nesten 60 pasienter pr behandler. LAR Helse Stavangers måltall for 2010 er at den enkelte behandler ikke skal ha mer enn gjennomsnittlig 35 pasienter hver. For å gi et godt nok tilbud og ivareta de ansatte, blir regnestykket: 340 : 35 = 9,7 behandlerstillinger. Enheten har i dag 7 behandlerstillinger og en lederstilling, sekretær og kontorleder. Det er 2 vakante stillinger, lege og psykolog. Disse stillingene er lyst ut fra foretaket. Det er behov for en ytterligere styrking med 5 nye behandlerstillinger. Økningen kan skje over to perioder i form av en styrking med 3 stillinger fra mai 2010 og 2 fra august 2010, dersom trenden holder seg. Administrerende direktør har godkjent en slik styrking, og det har vært ekstraordinært oppe i stillingsutvalget. Økonomi Det er mål om at LAR Helse Stavanger skal bli en egen poliklinikk for pasienter inkludert i Legemiddelassistert rehabilitering. Søknad om dette er sendt til fylkesmannen, som har gitt signaler om at dette kan bli godkjent når det blir ansatt en psykolog. Rekrutteringstilskudd og mulighet for inntjening henger sammen. En godkjenning vil generere nye inntekter til foretaket, både stillingsrefusjon og refusjon for konsultasjoner, som vil dekke opp kostnader med å øke med de nye stillingene. Det er laget en oversikt over helårseffekt ved å få LAR Helse Stavanger godkjent som poliklinikk. Polikliniske inntekter vil kunne finansiere en utvidelse av antall stillinger, og det ser ut til at økte medisinkostnader også vil bli dekket i Viser det seg at en ikke klarer å dekke økte medisinkostnader, bør foretaket gå i dialog med Helse Vest RHF om dekning av merkostnaden, da særlig med tanke på Administrerende direktør har godkjent at LAR Helse Stavanger øker bemanningen med 3 behandlerstillinger fra 1. mai og ytterligere 2 om nødvendig fra 1. august. Dette finansieres ved oppretting av LAR som egen poliklinikk. Helårs effekt Beløp 0 nye stillinger 3 nye stillinger 5 nye stillinger Polikliniske inntekter eksisterende stillinger Polikliniske inntekter nye stillinger Sum inntekter Kostnader nye stillinger (lønn, andre driftsutgifter) Netto fortjeneste

5 Prognose for antall pasienter pr måned og akkumulert medisinkostnad Prognose antall pasienter/medisinkostnader LAR Helse Stavanger akkumulert 2010 (kronebeløp i hele tusen) Aksetittel Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Antall pasienter Prognose Budsjett Antall pasienter pr måned bygger på virkelig gj.snitt antall for de tre første månedene og forventet jevn økning de resterende månedene. Prognose medisinkostnader bygger på virkelig medisinforbruk for januar og februar og kroner 2270 i månedlige kostnader pr pasient for de resterende månedene. Dette medfører et merforbruk på kr Adm.direktør vil informere Helse Vest RHF om sakens økonomiske virkninger i 2010, samt konsekvenser før fastsetting av ramme for budsjett Forslag til vedtak: 1. Styret tar statusrapporten om LAR Helse Stavanger til orientering. 2. Administrerende direktør bes drøfte sørge-for ansvaret for LAR-pasientene med Helse Vest RHF, med tanke på veksten i denne delen av den tverrfaglig spesialiserte rusbehandlingen. 5

ÅRSMELDING 2008 Legemiddelassistert rehabilitering i Midt Norge

ÅRSMELDING 2008 Legemiddelassistert rehabilitering i Midt Norge ÅRSMELDING 2008 Legemiddelassistert rehabilitering i Midt Norge www.lar-midt.no 1 Det nytter, men det koster. Legemiddelassistert rehabilitering i Midt-Norge har markert 10-års jubileum i år. Vår første

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.04.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 41/15 Rapportering fra virksomheten mars 2015

Detaljer

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012.

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.8.212 Saksbehandler: Saken gjelder: Helge Jørgensen Sak 69/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni og juli 212, inkl. ventetider

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON OPPTRAPPINGSPLANEN FOR PSYKISK HELSE MELHUS KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON OPPTRAPPINGSPLANEN FOR PSYKISK HELSE MELHUS KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON OPPTRAPPINGSPLANEN FOR PSYKISK HELSE MELHUS KOMMUNE DESEMBER 2012 - Opptrappingsplanen psykiatri - 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes

Detaljer

Regnskapsrapport 1. tertial 2007

Regnskapsrapport 1. tertial 2007 Vår dato: Vår referanse: 22. mai 2007 Vår saksbehandler Deres dato: Deres referanse: Økonomikonsulent Torunn Engum Kopi til: Helse Nord RHF Sjøgata 10 8038 BODØ Regnskapsrapport 1. tertial 2007 1 Oppsummering

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 22. OKTOBER

INNKALLING TIL STYREMØTE 22. OKTOBER Styreleder Ketil Holmgren 17. september 2009 Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ole I. Hansen Hilde Søraa Ane Kokkvoll Øyvin Grongstad Ally Nyheim Ulf Syversen Irene Skiri Brukerutvalget v/leder

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 104/11 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.10.2011

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 104/11 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.10.2011 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 104/11 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.10.2011 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 01.11.11 104/11 Saksbeh: Arkivkode: Rigmor

Detaljer

Strakstiltak for budsjettbalanse Oppfølging styresak 16 og 34 2013

Strakstiltak for budsjettbalanse Oppfølging styresak 16 og 34 2013 Direktøren Styremøte i Helse Finnmark Styresak 59/2013 Saksbehandler: Administrasjonssjef, Ole Martin Olsen Dato: 29. august 2013 Strakstiltak for budsjettbalanse Oppfølging styresak 16 og 34 2013 Administrerende

Detaljer

Rapport arbeidsgruppe strategiplan 2015-2017. Gruppe 12. Styrking av behandlingstilbudet til pasienter med psykose

Rapport arbeidsgruppe strategiplan 2015-2017. Gruppe 12. Styrking av behandlingstilbudet til pasienter med psykose Rapport arbeidsgruppe strategiplan 2015-2017 Gruppe 12 Styrking av behandlingstilbudet til pasienter med psykose Kristiansand 20.03.2014 Sørlandet sykehus HF Rapport arbeidsgruppe 12 strategiplan 2015-2017

Detaljer

Innledning. Overordnede mål for sykehuspolitikken

Innledning. Overordnede mål for sykehuspolitikken 3 Forsvar fellesskapets sykehus! Felles plattform mellom LO og Arbeiderpartiet om sykehuspolitikk Vedtatt i Sarnarbeidskomiteen mellom LO og Arbeiderpartiet 15.4.2013. Innledning Høsten 2013 er det stortingsvalg.

Detaljer

Virksomhetsplan for Mandal sykehjem 2012

Virksomhetsplan for Mandal sykehjem 2012 Virksomhetsplan for Mandal sykehjem 2012 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 1 2. Mandal kommunes visjon... 2 3. Verdigrunnlag... 3 4. Enhetens ansvarsområder og organisering... 4 4.1. Basistjenester

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF. Status sykefraværsarbeid - orientering. Saksnummer 47/2013. Saksbehandler: HR-sjef Lena E. Nielsen Møtedato: 19.6.

Styremøte i Helse Finnmark HF. Status sykefraværsarbeid - orientering. Saksnummer 47/2013. Saksbehandler: HR-sjef Lena E. Nielsen Møtedato: 19.6. Styremøte i Helse Finnmark HF Saksnummer 47/2013 Saksbehandler: HR-sjef Lena E. Nielsen Møtedato: 19.6.2013 Status sykefraværsarbeid - orientering Administrerende direktørs forslag til vedtak: Styret i

Detaljer

Styresak. Marit Sandve Myrland/Marlen V. Allen Styresak 085/11 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni/juli 2011

Styresak. Marit Sandve Myrland/Marlen V. Allen Styresak 085/11 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni/juli 2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 24.8.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Marit Sandve Myrland/Marlen V. Allen Styresak 085/11 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni/juli

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV PSYKISK HELSEARBEID

FORVALTNINGSREVISJON AV PSYKISK HELSEARBEID FORVALTNINGSREVISJON AV PSYKISK HELSEARBEID SANDNES KOMMUNE MAI 2010 Forsidefoto: Stock Exchanging INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Rapport fra arbeidsgruppe Vesterålen DPS - 2013 Anbefalinger for Vesterålen DPS

Rapport fra arbeidsgruppe Vesterålen DPS - 2013 Anbefalinger for Vesterålen DPS Anbefalinger for Vesterålen DPS Moderniseringsprosjektet Side 1 Innhold 1. Oppdrag... 4 1.1 Bakgrunn og mandat... 4 1.2 Organisering av arbeidet... 4 1.3 Arbeidsgruppens oppdrag... 5 1.4 Gruppens arbeid...

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 4. OKTOBER 2010 Det innkalles herved til styremøte mandag 4. oktober 2010, klokken 10.00-16.00, ved Park hotell i Alta.

INNKALLING TIL STYREMØTE 4. OKTOBER 2010 Det innkalles herved til styremøte mandag 4. oktober 2010, klokken 10.00-16.00, ved Park hotell i Alta. Styreleder Ketil Holmgren 27. september 2010 Nestleder Irene Skiri Mona Søndenå Torfinn Reginiussen Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Evy Adamsen Svein Størdal Odd Oskarsen Ole I. Hansen (for

Detaljer

SERAF RAPPORT 1/2013. Statusrapport 2012 LAR som det vil bli fremover?

SERAF RAPPORT 1/2013. Statusrapport 2012 LAR som det vil bli fremover? SERAF RAPPORT 1/2013 Statusrapport 2012 LAR som det vil bli fremover? Helge Waal, Kari Bussesund, Thomas Clausen, Atle Håseth, Pål H Lillevold Senter for rus- og avhengighetsforskning, SERAF Nasjonalt

Detaljer

Styresak 72-2014 Høringsuttalelse - Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten

Styresak 72-2014 Høringsuttalelse - Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten Direktøren Styresak 72-2014 Høringsuttalelse - Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten Saksbehandler: Trude Grønlund Saksnr.: 2014/1509 Dato: 11.09.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Høringsnotat

Detaljer

A. Nedlegging av driften ved Røsvik bo- og behandlingssenter oppfølging personellsiden

A. Nedlegging av driften ved Røsvik bo- og behandlingssenter oppfølging personellsiden Direktøren Styresak /11/10 Orienteringssaker til styret 15 februar 2010 Saksbehandler: Eivind Solheim Saksnr.: 2009/350 Dato: 08.02.2010 Saksbehandlers kommentar : Denne saken omhandler følgende orienteringssaker:

Detaljer

Vi venter fortsatt på import av tall fra AMK-sentralene for 2012 og 2013 til Ambustat.

Vi venter fortsatt på import av tall fra AMK-sentralene for 2012 og 2013 til Ambustat. Ambulanse Midt-Norge HF Periode: august 2014 Statusrapport fra Ambulanse Midt-Norge HF 1. Helsefag Aktivitet og Kvalitet Aktivitet Vi venter fortsatt på import av tall fra AMK-sentralene for 2012 og 2013

Detaljer

SERAF RAPPORT 1/2013. Statusrapport 2012 LAR som det vil bli fremover?

SERAF RAPPORT 1/2013. Statusrapport 2012 LAR som det vil bli fremover? SERAF RAPPORT 1/2013 Statusrapport 2012 LAR som det vil bli fremover? Helge Waal, Kari Bussesund, Thomas Clausen, Atle Håseth, Pål H Lillevold Senter for rus- og avhengighetsforskning, SERAF Nasjonalt

Detaljer

Fritt behandlingsvalg

Fritt behandlingsvalg Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/1577 Harald G. Sunde, tlf. 78 97 30 08 Hammerfest, 19. august 2014 Saksnummer 61/2014 Saksansvarlig: Adm. direktør Torbjørn Aas

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV TANNHELSETILBUDET TIL RUSVERNPASIENTER ROGALAND FYLKESKOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON AV TANNHELSETILBUDET TIL RUSVERNPASIENTER ROGALAND FYLKESKOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON AV TANNHELSETILBUDET TIL RUSVERNPASIENTER ROGALAND FYLKESKOMMUNE MAI 2014 Forsidefoto: Tom Haga INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontroll- og kvalitetsutvalget, andre folkevalgte,

Detaljer

Første tertialrapport 2011 - Seksjon for omsorg og sosiale tjenester

Første tertialrapport 2011 - Seksjon for omsorg og sosiale tjenester Ettersendelse av sak 34 Saksnr.: 2010/8098 Dokumentnr.: 35 Løpenr.: 60597/2011 Klassering: 150 Saksbehandler: Kari Eriksen Møtebok Behandlet av Utvalgssaksnr. Møtedato Sosial- og omsorgsutvalget 26.05.2011

Detaljer

UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST

UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST VEDLEGG UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST 1. RIKSREVISJONENS KONTROLL MED FORVALTNINGEN AV STATLIGE SELSKAPER FOR 2008, DOKUMENT 3:2 (2009 2010) FRA DEL II RESULTATER AV UTVIDEDE

Detaljer

Evaluering av første driftsfase samt politikernes beslutningsgrunnlag ifm prosjektets oppstart

Evaluering av første driftsfase samt politikernes beslutningsgrunnlag ifm prosjektets oppstart KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand Søgne Songdalen Vennesla Rehabiliterings- og kompetansesenteret Jegersberg gård: Evaluering av første driftsfase samt politikernes beslutningsgrunnlag ifm

Detaljer

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå 33 2012 Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå livtvei Skedsmo Kommune 15.11.2012 INNHOLD Sammendrag...

Detaljer

Årsmelding 2012 Møre og Romsdal

Årsmelding 2012 Møre og Romsdal Pasient- og brukerombudet Årsmelding 2012 Møre og Romsdal Smøla Kristiansund Aure Herøy Sande Ulstein Giske Sula Hareid Ørsta Ålesund Aukra Midsund Haram Skodje Sykkylven Sandøy Molde Vestnes Ørskog Stordal

Detaljer

Reform i Lunner Rapport Prosjektgruppe Lunner Psykiatritjeneste. Høsten 2012

Reform i Lunner Rapport Prosjektgruppe Lunner Psykiatritjeneste. Høsten 2012 Lunner kommune Reform i Lunner Rapport Prosjektgruppe Lunner Psykiatritjeneste. Høsten 2012 1 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Avgrensning og definisjoner... 3 1.3 Arbeidsform... 4 1.4 Disposisjon...

Detaljer