Foto: Aker Solutions. Virksomhetsrapport

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Foto: Aker Solutions. Virksomhetsrapport 2010. www.ngi.no/vp"

Transkript

1 Foto: Aker Solutions Virksomhetsrapport 2010

2

3 Velkommen til årets virksomhetsrapport 2010 ble igjen et godt år for NGI. Våre ansatte kan vise til et rekordår med gode faglige og økonomiske resultater! Årets resultat kan vi være stolte av: omsetning på nær 320 MNOK (40 M ), driftsresultat på 4 % av omsetningen og eksport inntekter på 35 %! Det er en takknemmelig jobb å lede de 220 NGI-ansatte og være vert for så mange dyktige besøkende forskere. Året 2010 viste at store globale utfordringer fortsatt ligger foran oss. Verden etterspør gode svar med korte tidsfrister. Befolkningsvekst og økt sårbarhet, urbanisering, CO 2 -utslipp, klimaendringer, ansvarlig utvinning av naturressurser, omstilling i samfunnet og økende økologiske bekymringer gir stadig nye utfordringer. NGI prioriterer å bidra til de globale utfordringene. NGI ønsker å være den som sørger for kostnads effektive, innovative og bærekraftige løsninger innen avtalte budsjetter og tidsfrister. Det skal være et varemerke at kunden kan stole på at NGI leverer slike resultater. Samtidig skal vi møte utviklingen ved å være i dialog med kundene våre. For NGI er det å bidra til kundenes og partnernes suksess nøkkelen til vår egen suksess. Derfor tilstreber vi stadig økende kvalitet og nyttige resultater. NGI ønsker å bidra til en forståelse hos norske myndig heter for en styrking av basisfinansieringen av forsknings institutter som NGI. NGIs egenskap som privat stiftelse, med sin unike kultur, bredt mangfold med ansatte fra 30 land og inter nasjonalt engasjement med oppgaver i 56 land i 2010, gjør NGI annerledes. Den annerledeshet gir oss et fortrinn, og resulterer i høyere merverdi, lavere risiko og vedvarende kvalitet for kundene våre. I 2010 ble NGI beskrevet i media som et eldorado som tiltrekker til seg eksperter fra verden rundt. Det er vi stolt av og det vil vi fortsette med. Velkommen til et utsnitt av vår virksomhet i 2010 og takk for Deres interesse! Vi takker også våre kunder, partnere, Norges forskningsråd og det offentlige for den tiliten de viser oss. Suzanne Lacasse administrerende direktør Virksomhetsrapport

4 Utvalgt geo-ekspertise 2010 Bunnsolid forankring på Skarv-feltet Utbyggingen av olje- og gassfeltet Skarv på kontinentalsokkelen utenfor Nordland er godt i gang. For BP Norge AS bisto NGI med installasjonen av sugeankre til produksjons- og lagringsfartøyet Skarv FPSO som skal ta imot, prosessere og mellomlagre olje og gass før pumpingen inn til land. Les mer på Foto: BP Norway Read more on Sørpeskred den ukjente skredtypen 16. mai 2010 gikk det et skred i Vefsn i Nordland hvor fire personer omkom. Dette var et såkalt sørpeskred, en blandning av snø, is, vann, jord og steiner, som kan oppstå når temperaturen stiger raskt. NGIs skredeksperter bistod lokale myndigheter med farevurdering, slik at redningsarbeidet kom raskt i gang. Norges første senketunnel åpnet Anleggsarbeidene for E18 Bjørvika-krysningen startet i 2005 og ble ferdigstilt i september NGI har på oppdrag fra Statens vegvesen arbeidet med dette prosjektet siden Norges første senketunnel er fundamentert uten peler, med unntak av overgangskonstruksjonen mot Havnelageret, der tunnelen er fundamentert på fjell. Brukes flom- og skredfarekart? På oppdrag fra Riksrevisjonen utførte NGI geografiske kartanalyser for å finne omfang og bruk av farekart for flom og skred. Revisjonen skulle påvise om forvaltningen tok informasjon om flom- og skredfare på alvor. Antall bygg og personer i utsatte områder ble kartlagt. I tillegg ble bebyggelse i faresoner visualisert før og etter at farekart ble tilgjengelig. Sjødeponering er en god løsning I 2006 begynte Oslo Havn KF å flytte forurensede sedimenter fra havneområdene til et sjødeponi ved Malmøykalven. Klima- og forurensningstilsynet konkluderer nå at sjødeponering er en god metode. NGI utarbeidet løsningen med dypvannsdeponi i Oslo, blant annet som et resultat av omfattende forskning og vurdering av alternative tiltak. 4 Virksomhetsrapport 2010

5 Utvalgt forskning 2010 Plaststrimler mot forurensning En nyutviklet prøvetaker av enkle plaststrimler, utviklet ved NGI, måler innholdet av organiske forurensninger i både luft, vann, jord og sedimenter. Ti gram plast erstatter filtrering av liter vann. Noen uker etter utsetting har plasten absorbert forurensninger som gjenspeiler omgivelsene. Les mer på Read more on Effekt av tid på bæreevne av peler NGI leder det brukerfinansierte FoU-prosjektet Effekt av tid på pelers kapasitet. Prosjektet er delvis finansiert av Norges forskningsråd (NFR), og motivert av erfaring som viser at den aksiale bæreevnen for peler bedres med tiden, slik at man kan bruke færre peler og dermed oppnå besparelser. Målet er å dokumentere økningen og utarbeide veiledere for beregning av økningen. Alunskifer - bergartenes sorte får I motsetning til andre bergarter kan alunskifer bli til en aktiv forurensningskilde når den graves opp, da den inneholder en rekke giftige tungmetaller. NGI har ledet FoU-prosjektet Black Shale, finansiert av NFR. Prosjektet ble avsluttet i Som et resultat anses nå alunskifer som forurenset grunn og ifm byggearbeider skal utbygger ha en plan for håndtering av slike masser. Vindturbinkompetanse til Korea Koreanske myndigheter satser målrettet på å utnytte vindenergi. Kjempekonsernet GS Engineering & Construction (GSE&C) og NGI har i den anledning startet et samarbeidsprosjekt i GSE&C er interessert i NGIs kompetanse innen geoteknikk og offshore fundamentering for vindturbiner. Prosjektet skal gå over to år. EUs forskningssamarbeid og kompetansedeling EUs 7. rammeprogram for forskning (FP7) deler ut en milliard kroner til forskning og teknologiutvikling hver uke! Dette skal bidra til å løse utfordringer i Europa og verden. NGI er aktiv innen EUs FoU-prosjekter og deltar i, blant andre, tre prosjekter som alle omhandler utfordringer knyttet til naturskade. I FP7 leder NGI prosjektet SafeLand og deltar i MOVE- og MATRIX-prosjektene. Virksomhetsrapport

6 Utvalgt internasjonalt 2010 Vanskelig leire avgjør bro eller tunnel Innen 2020 skal det etableres en fergefri vei- og jernbaneforbindelse mellom København og Hamburg. Den må bygges på tykke lag av vanskelig leire. NGI utfører en rekke laboratorieog felttester som avgjør om det 20 km brede havstredet skal krysses med bro eller tunnel. Les mer på Foto: Femern A/S Read more on Sårbarheten av naturkatastrofer i Europa MOVE NGI, med sitt Senter for fremragende forskning, ICG, deltar i EUs FoU-prosjektet MOVE hvor 12 europeiske partnere skal utarbeide bedre rammeverk og metoder for å vurdere hvor sårbar Europa er for naturkatastrofer. ICGs oppgaver er å se på resultatet av usikkerhet i sårbarhetsmodellering, og den effekt en katastrofe vil ha på samfunnet. Biokull av risskall reduserer CO2-utslipp NGI har jobbet med et klimarelatert prosjekt i Indonesia innen biokull. Trekull produsert av risavfall vil under kontrollerte forhold binde CO2. Det kan redusere Indonesias utslipp tilsvarende Norges samlede CO2-utslipp i opp til 54 millioner tonn CO2-ekvivalenter i året. Ved å blande biokullet tilbake i jorda oppnås i tillegg jordforbedring som fører til større avlinger. Nytt geo-senter i India NGI samarbeider med the Ministry of Science and Technology (MST) i India. Et av tiltakene for å håndtere naturskade og utvikle geo-løsninger for infrastruktur i India er opprettelsen av National Geotechnical Facility (NGF) i 2011 i Dehradun og Hyderabad. Det nye senteret, åpnet av Norges statsråd i kunnskapsdepartementet, Tora Aasland og MST secretary, T. Ramasamy, er et resultat av NGIs engasjement i India, som strekker seg mer enn 20 år tilbake. Grunnundersøkelser på Shtokman Shtokman-feltet i Barentshavet er verdens antatt største offshore gassfelt. Utbyggingen blir meget komplisert, siden feltet er svært langt fra land og værforholdene er særdeles utfordrende med is, kulde, bølger og vind. NGI deltar i grunnundersøkelsene og skriver alle rapportene med resultatene fra felt og laboratorium. Oppdragsgiver for NGIs arbeid er DOF Subsea. 6 Virksomhetsrapport 2010

7 Styrets beretning 2010 Norges Geotekniske Institutt (NGI) er en privat stiftelse som driver med forskning og utvikling og avansert rådgivning innen geofagene, både for landbasert og offshore virksomhet, rettet mot både nasjonale og internasjonale markeder. NGI er også en aktiv samarbeidspartner for universiteter, og deltar i undervisning, veiledning av studenter og forskning. Strategi og kvalitet NGIs verdigrunnlag er tillit, samspill, handlekraft og integritet. NGI satser på strategisk kompetanseutvikling, nyskapende løsninger gjennom samspill med kunder og samarbeidspartnere, og videreutvikling av NGI som en attraktiv, synlig og fremtidsrettet organisasjon. NGI ønsker å bidra som et geo-samlingspunkt for det offentlige, næringslivet og akademia. NGI satser på økt kvalitet. Kvalitetssikringsarbeidet sikter mot egnet tilpasning av tjenester opp i mot kundenes behov og økt bevissthet om betydningen av kvalitet og kvalitetsprodukter. NGIs kvalitetssikringssystem er sertifisert etter ISO 9001 av The British Standard Institution (BSI) for samtlige fagområder. Prosedyrene i NGIs laboratorier er akkreditert av Norsk Akkreditering (NA). Økonomisk resultat i 2010 Regnskapet resulterte i et positivt driftsresultat på 12 mill. kr i Omsetningen i 2010 utgjorde 317 mill. kr, en økning på 10 mill. kr i forhold til Nettoomsetningen utgjorde 258 mill. kr. Oppgaver fra Norges forskningsråd i form av grunnbevilgning og strategiske instituttprogrammer var på totalt 21 mill. kr, eller 6,5 % av omsetningen i I tillegg får NGI 3,5 mill. kr årlig for å utøve sitt nasjonale ansvar innenfor snøskredforskning. Den resterende omsetning kommer fra oppdragsforskning og avansert rådgivning for næringslivet og offentlige etater i Norge og i utlandet. Engasjement utenfor Norge representerer 36 % av omsetningen. NGI har en solid egenkapital, og likviditeten er meget god. Styret mener at regnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets resultat og balanse ved årsskiftet. Personale og arbeidsmiljø Det var ved årets utgang 212 fast ansatte på NGI, og det ble utført 209 årsverk. Åtti prosent av NGIs medarbeiderne har universitets- og høgskoleutdanning. Rundt 30 % er av ikke-norsk opprinnelse. Vi har ansatte fra over 30 land. NGI mottok 35 gjesteforskere og post-doc stipendiater på forskningsopphold fra utlandet. Samlede utgifter til lønn og annen godtgjørelse beløp seg til 191 mill. kr i 2010, eller 74 % av nettoomsetningen. I perioden fikk 25 ansatte stipend fra NGIs FoUstipen dfond for å utøve forskning og utdanning i utlandet. Fondet bevilger sabbatsperioder for sine fast ansatte. Siden 2004 har NGI tildelt 17 mill.kr i stipend fra Fondet. I 2010 var det totale sykefraværet på NGI på 3 %. NGI prioriterer økt bevisstgjøring rundt sikkerhet i arbeidet. NGI har et godt arbeidsmiljø og arbeider målrettet for å ta vare på dette. Arbeidsmiljøundersøkelsen gjennomført januar 2011 bekrefter at stor arbeidsglede, entusiasme, sterk fagorientering og trivsel med kolleger, jobb og arbeidsplass karakteriserer NGI. NGI setter fokus på personal- og kompetanseutvikling, mestring, åpenhet og god kommunikasjon. Faglige resultater og fremtidsutsikter I 2011 er NGI i sitt nest siste år av den 10-årige bevilgning til senteret for fremragende forskning International Centre for Geohazards (ICG). Utnevnelsen til senter for fremragende forskning åpnet flere spennende internasjonale forsknings- og markedsmuligheter for NGI, og bekreftet NGIs ledende posisjon innen bløt leire, skred, jordskjelv, tsunami og risikovurdering, og styrket NGI innenfor naturskade generelt. NGI søker nå om et nytt senter for fremragende forskning. I 2010 videreutviklet NGI sine løsninger knyttet til samferdsel, fundamentering av bygg, anlegg og offshore konstruksjoner, bergrom og undergrunnsanlegg, dammer, forurenset grunn, petroleumsgeomekanikk og -geofysikk, undervannsteknologi, samt instrumentering og tilstandskontroll av bygg og anlegg. Resultatene fra NGIs forskning ble anvendt for å fremme norsk nærings- og samfunnsliv. Fremtidsutsiktene i 2011 er gode, med en god ordrereserve både i Norge og internasjonalt. NGI står godt rustet til å takle markedstilpasninger og andre utfordringer, og NGI forventer et godt faglig og økonomisk år i Styret berømmer ansatte for et godt resultat og en stor innsats i På dette grunnlag og gitt NGIs personale, kompetanse og renommé, ser styret optimistisk på utviklingen fremover. NGIs styre: Fra venstre på bildet: Steinar Nordal, Arne T. Wiiger, Marie Nordby, Klaus J. Hansen, Suzanne Lacasse (adm. dir. NGI), Magnus Sparrevik, Jon Frøisland (styreleder), Bente Nyland og Torbjørg Opedal (varamedlem for Ingrid Sølvberg). Virksomhetsrapport

8 Nøkkeltall 2010 Inntekter 6 Basisbevilgning (NFR) Snøskredforskning 1 Andre NFR-prosjekter 6 3 Senter for fremragende forskning (ICG) 84 Næringsliv og offentlige kunder NGIs personale Doktorgrad 27 7 Ingeniør Mastergrad 14 Andre 52 Marked Bygg, anlegg og samferdsel 26 Miljø Naturskade 38 Olje, gass og energi Kunder Rådgivende bedrifter Statlig virksomhet 6 Fylker og kommuner Entreprenører Øvrig næringsliv på land NFR - basisbevilgning Olje- og energiselskaper SFF NFR - andre prosjekter 8 Virksomhetsrapport 2010

9 Nøkkeltall 2010 Omsetning og antall ansatte MNOK Antall ansatte/ Antall No. ansatte of employees 350 Omsetning Ansatte Eksport MNOK MNOK Eksport/ Eksport Export Eksport Trend Driftsresultat MNOK Prosent Driftsresultat/ Operating og stipend- result fond til NGI-ansatte Driftsresultat Stipend fordelt Vitenskapelige artikler * Antall/No. Antall Vitenskapelige Vitenskapelige artikler/ artikler Publications * Refereed og inviterte artikler Virksomhetsrapport

10 Regnskap 2010 RESULTATREGNSKAP (Tall i 1000 kroner) DRIFTSINNTEKTER Olje- gass og energi Miljø Bygg, anlegg og samferdsel Naturskade SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER Personalkostnader Direkte prosjektkostnader Andre driftskostnader Avskrivninger Netto tap på fordringer 0 0 SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT NETTO FINANSINNTEKTER AVSATT SKATT, IKKE LIGNET EKSTRAORDINÆRE INNTEKTER 0 0 BETALBAR SKATT RESULTAT OVERFØRT TIL ANNEN EGENKAPITAL BALANSE PR. 31. DESEMBER (1000 kroner) (%) (1000 kroner) (%) EIENDELER ANLEGGSMIDLER Bygninger/driftsmidler Abonnementslån Aksjer Utlån Obligasjoner SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Prosjekter i arbeid Kundefordringer Andre fordringer Bank- og postgiroinnskudd SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Grunnkapital Annen egenkapital SUM EGENKAPITAL LANGSIKTIG GJELD Pensjonsforpliktelser KORTSIKTIG GJELD Leverandører Avsatt skatt, ikke lignet Offentlige trekk og avgifter Påløpt lønn og ferielønn Forskudd fra kunder SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Virksomhetsrapport 2010

11

12 På sikker grunn På sikker grunn NGI utvikler optimale geofaglige løsninger for næringslivet og samfunnet Norges Geotekniske Institutt (NGI) er et internasjonalt ledende senter for forskning og rådgivning innen geofagene. Vi utvikler optimale løsninger for samfunnet, og tilbyr ekspertise om jord, berg og snø og deres påvirkning på miljøet, konstruksjoner og anlegg. Vi arbeider i følgende markeder: olje, gass og energi, bygg, anlegg og samferdsel, naturskade og miljø. NGI er en privat stiftelse med kontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim og datterselskap i Houston, Texas, USA. NGI ble utnevnt til Senter for fremragende forskning (SFF) i 2002 og leder International Centre for Geohazards (ICG). På NGIs nettsider for virksomhetsrapport finner du mer informasjon om NGI i Postadresse: Postboks 3930 Ullevål Stadion 0806 Oslo Gateadresse: Sognsveien 72, 0855 Oslo T: , F:

Virksomhetsrapport 2013

Virksomhetsrapport 2013 Virksomhetsrapport 01 kompetanse tillit handlekraft innovasjon www.ngi.no Lars Andresen på befaring ved Zelazny Most i Polen (se prosjektomtale side 6). Velkommen NGI kunne i 01 se tilbake på 60 års stolt

Detaljer

Virksomhetsrapport 2014

Virksomhetsrapport 2014 Virksomhetsrapport 014 kompetanse tillit handlekraft innovasjon PÅ SIKKER GRUNN NGI.NO Velkommen Vår strategi 014-017 tar utgangspunkt i vår samfunnsoppgave. Vi leverer bærekraftig ny kunnskap og FoU-resultater

Detaljer

Teknologi for et bedre samfunn

Teknologi for et bedre samfunn Teknologi for et bedre samfunn Innhold Dette er Unni M. Steinsmo: Forskning som skaper verdier Årsberetning Regnskap Noter til regnskapet Byggforsk IKT Materialer og kjemi Teknologi og samfunn Energi AS

Detaljer

Norsk institutt for naturforskning. Arsmelding. Samarbeid og kunnskap for framtidas miljøløsninger

Norsk institutt for naturforskning. Arsmelding. Samarbeid og kunnskap for framtidas miljøløsninger Norsk institutt for naturforskning Arsmelding 2011 Samarbeid og kunnskap for framtidas miljøløsninger Forventninger Vi venter på at NINA-bygget på Gløshaugen ved NTNU skal bli ferdig ved årsskiftet 2012/13.

Detaljer

Årsrapport 2014. Teknologi for et bedre samfunn

Årsrapport 2014. Teknologi for et bedre samfunn Årsrapport 2014 Teknologi for et bedre samfunn Omstilling krever forskning og kunnskap Vi lever i en tid med stor omstilling. Forskning, kunnskap og innovasjon er avgjørende for å lykkes. Globalisering,

Detaljer

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2014/ 3

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2014/ 3 2014 ÅRSRAPPORT OM NORCONSULT Norconsult er Norges største og en av Nordens ledende tverrfaglige rådgiverbedrifter rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering, og har gjennom lang erfaring bygget opp

Detaljer

Norsk institutt for naturforskning. Arsmelding. Samarbeid og kunnskap for framtidas miljøløsninger

Norsk institutt for naturforskning. Arsmelding. Samarbeid og kunnskap for framtidas miljøløsninger Norsk institutt for naturforskning Arsmelding Samarbeid og kunnskap for framtidas miljøløsninger NINA-huset Denne årsmeldingen er både i bilder og ord sterkt påvirket av det nye NINAhuset. Året 2012 var

Detaljer

Norconsult din lokale rådgiver med hele organisasjonens kompetanse og erfaring i ryggen

Norconsult din lokale rådgiver med hele organisasjonens kompetanse og erfaring i ryggen ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 innhold OM NORCONSULT er Norges største og en av Nordens ledende tverrfaglige rådgiverbedrifter rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering, og har gjennom lang erfaring

Detaljer

De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100%

De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100% De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100% ÅRSRAPPORT 2011 1 OM NORCONSULT Norconsult er Norges og en av Nordens største tverrfaglige rådgivere rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering,

Detaljer

International Research Institute of Stavanger. Årsrapport 2014. Side 1

International Research Institute of Stavanger. Årsrapport 2014. Side 1 Side 1 Årsberetning 214 IRIS er et polyteknisk forskningsinstitutt som utfører forskning og utvikling som bidrar til at ny kunnskap og nye løsninger blir tatt i bruk til beste for samfunnet. Dette gjør

Detaljer

Foto:: Marit Hommedal

Foto:: Marit Hommedal Foto:: Marit Hommedal Regnskap 2014 VÅRE NØKKELTALL 2014 2013 2012 i mill nok Inntekt 397,9 367,9 393,2 Lønnskostnad 283,7 264,5 264,5 Avskriving 1,8 1,8 1,3 Driftskostnad 112,8 111,0 128,2 DRIFTSRESULTAT

Detaljer

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1.

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1. STYRETS BERETNING OG REGNSKAP 2014 INNSTILLINGER TIL GENERALFORSAMLING 2015 Styret i Bergen Næringsråd, fra venstre Magne Stunner, administrerende direktør Marit Warncke, nestleder Ole-Eirik Lerøy, styreleder

Detaljer

Nøkkeltall. År 2013 2012 2011 2010 2009. Driftsinntekter og andre inntekter 10 127 9 830 7 355 5 828 5 401 Ordrereserve 10 976 9 074 9 826 6 193 6 033

Nøkkeltall. År 2013 2012 2011 2010 2009. Driftsinntekter og andre inntekter 10 127 9 830 7 355 5 828 5 401 Ordrereserve 10 976 9 074 9 826 6 193 6 033 Årsrapport 20 13 om af gruppen 02 Om Af Gruppen 03 Nøkkeltall 04 Dette er AF Gruppen 05 Visjon og verdier 06 Konsernsjefen 07 Mål for lønnsom vekst 08 Konsernledelsen 09 Virksomhetsstruktur 10 Historiske

Detaljer

LØSNING. Vi møter offentligheten gjennom et lekent og tillitskapende kommunikasjonsarbeid. Vi klarer slik å skape god oppmerksomhet om vår virksomhet.

LØSNING. Vi møter offentligheten gjennom et lekent og tillitskapende kommunikasjonsarbeid. Vi klarer slik å skape god oppmerksomhet om vår virksomhet. Årsrapport 2013 UTFORDRING Vi har et samfunnsnyttig formål og skal utføre forskningsog utviklingsoppdrag for privat og offentlig virksomhet. For å få til dette trenger vi å rekruttere de beste folkene.

Detaljer

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22

Detaljer

Mai 2013 Design: a.fønhus design. Årsrapport 2012. De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100% www.norconsult.no

Mai 2013 Design: a.fønhus design. Årsrapport 2012. De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100% www.norconsult.no De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller Mai 2013 Design: a.fønhus design Årsrapport 2012 www.norconsult.no OM NORCONSULT er Norges største og en av Nordens ledende tverrfaglige rådgiverbedrifter

Detaljer

Årsrapport 2014. www.pwc.no

Årsrapport 2014. www.pwc.no www.pwc.no Årsrapport 2014 Årsrapporten inneholder regnskapene for PricewaterhouseCoopers AS og Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS for regnskapsåret som ble avsluttet 30. juni 2014. PwC Norge * Om

Detaljer

LEVERE. Årsrapport 2005. Gjennomføre. Teknologi. Mennesker. Omtanke. part of the Aker group

LEVERE. Årsrapport 2005. Gjennomføre. Teknologi. Mennesker. Omtanke. part of the Aker group LEVERE Gjennomføre Teknologi Mennesker Omtanke Årsrapport 2005 part of the Aker group Aker Kværner 2005 Betydelig resultatfremgang. Vellykket gjennomføring og leveranse av viktige prosjekter. Aksjekursen

Detaljer

INNHOLD GK 50 ÅR FRA KONSERNSJEFEN MARKED / MARKED / GK DANMARK MARKED / GK NORGE SELSKAPETS STRUKTUR KONSERNREGNSKAP / 2013 ORGANISASJON

INNHOLD GK 50 ÅR FRA KONSERNSJEFEN MARKED / MARKED / GK DANMARK MARKED / GK NORGE SELSKAPETS STRUKTUR KONSERNREGNSKAP / 2013 ORGANISASJON GK KONSERNET / 2014-2015 INNHOLD Side 4-5 GK 50 ÅR Side 6-7 FRA KONSERNSJEFEN Side 8-9 MARKED / Gunnar Karlsen Sverige Side 10-11 MARKED / GK DANMARK Side 12-13 MARKED / GK NORGE Side 14-15 Marked / Theodor

Detaljer

styrets beretning, regnskap

styrets beretning, regnskap styrets beretning, regnskap OG INNSTILLINGER 2011 Styret i Bergen Næringsråd fra venstre: Stein Olaf Onarheim, Inge Husefest, Mette Krohn-Hansen, Jan Erik Kjerpeseth, Gunnar Gran, Anne Gine Hestetun, Johannes

Detaljer

Årsrapport for Christian Michelsen Research (CMR) AS for 2012

Årsrapport for Christian Michelsen Research (CMR) AS for 2012 Universitetsstyret Universitetet i Bergen Arkivkode: Styresak: 42b/13 Sak nr Møte: 20.6.2013 Årsrapport for Christian Michelsen Research (CMR) AS for 2012 Bakgrunn Christian Michelsen Research AS er et

Detaljer

Styrets beretning 2012

Styrets beretning 2012 styrets beretning og regnskap 2012 Innstillinger til generalforsamling 2013 Styret i Bergen Næringsråd fra venstre: Inge Husefest, Hilde Drønen, Stein Olaf Onarheim, Kenneth Nilsen, Anne Gine Hestetun,

Detaljer

Ilseng. Bekkelaget. Romedal. Stange. Gata. Tangen. Espa

Ilseng. Bekkelaget. Romedal. Stange. Gata. Tangen. Espa Årsrapport 2012 Bekkelaget Ilseng Romedal Stange Gata Tangen Espa Stange Energi AS ble etablert i 1916 og har i snart 100 år vært en viktig aktør i Stange kommune. Bedriften er organisert som konsern og

Detaljer

Årsberetning og -regnskap

Årsberetning og -regnskap 2010 Årsberetning og -regnskap 1 NILU Norsk institutt for luftforskning NILUs forskning har som formål å øke forståelsen for prosesser og effekter knyttet til klimaendringer, atmosfærens sammensetning,

Detaljer

ÅRSMELDING. Plante forsk Norsk institutt for planteforsking The Norwegian Crop Research Institute

ÅRSMELDING. Plante forsk Norsk institutt for planteforsking The Norwegian Crop Research Institute ÅRSMELDING 2001 Plante forsk Norsk institutt for planteforsking The Norwegian Crop Research Institute høsting Høst av vår kompetanse For Planteforsk er det viktig å bringe ny kunnskap ut til anvendelse

Detaljer

SIEMENS I NORGE 2004 Årsrapport HMS-rapport Samfunnsansvarsrapport

SIEMENS I NORGE 2004 Årsrapport HMS-rapport Samfunnsansvarsrapport SIEMENS I NORGE 2004 Årsrapport HMS-rapport Samfunnsansvarsrapport 2 ÅRSRAPPORT 2004 INNHOLD 3 VÅR VISJON OG VÅRE VERDIER 4 ADMINISTRERENDE DIREKTØR HAR ORDET 6 NØKKELTALL SIEMENS AS 7 NØKKELTALL SIEMENS-GRUPPEN

Detaljer

Årsberetning og -regnskap

Årsberetning og -regnskap 2011 Årsberetning og -regnskap 1 NILU Norsk institutt for luftforskning NILUs forskning har som formål å øke forståelsen for prosesser og effekter knyttet til klimaendringer, atmosfærens sammensetning,

Detaljer

Engasjert, lyttende og nyskapende Rapport for arbeidet med bærekraftig utvikling - 2004

Engasjert, lyttende og nyskapende Rapport for arbeidet med bærekraftig utvikling - 2004 Engasjert, lyttende og nyskapende Rapport for arbeidet med bærekraftig utvikling - 2004 GRIP for bærekraftig produksjon og forbruk er stiftet av Miljøverndepartementet og styres i samarbeid med NHO, LO,

Detaljer

KVALITET OG VEKST. Tom Colbjørnsen Rektor

KVALITET OG VEKST. Tom Colbjørnsen Rektor ÅRSRAPPORT 2009 Innhold 3 Rektors brev 4 Styrets årsberetning 15 Regnskap 32 Revisjonsberetningen 34 BIs ni institutter 35 Institutt for finansiell økonomi 36 Institutt for innovasjon og økonomisk organisering

Detaljer

Vokser og leverer 2 SHELL I NORGE

Vokser og leverer 2 SHELL I NORGE Vokser og leverer Shell i Norge 2006 Vokser og leverer Leveranse og vekst er grunnlaget for vår suksess. Vi leverer prosjekter, gode driftsresultater og konkurransedyktig kapitalavkastning mens vi investerer

Detaljer