Sandnes Kommune / Sandnes Tomteselskap KF Plan Områdeplan for Skeiane, gnr. 40, bnr. 101 m. fl.- Planprogram. Høringsutgave Dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sandnes Kommune / Sandnes Tomteselskap KF Plan 2013 105 Områdeplan for Skeiane, gnr. 40, bnr. 101 m. fl.- Planprogram. Høringsutgave Dato: 2014-10-23"

Transkript

1 Sandnes Kommune / Plan Områdeplan for Skeiane, gnr. 40, bnr. 101 m. fl.- Planprogram Høringsutgave Dato:

2 Planprogram 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planprogram Utgave/dato: 1 / 23. okt Arkivreferanse: - Oppdrag: Områdeplan - Rådhusområdet Sandnes Oppdragsleder: Stian Rugtvedt Fag: Plan og urbanisme Tema Byplanlegging Skrevet av: Stian Rugtvedt Kvalitetskontroll: Kjerlaug Marie Kuløy

3 Planprogram 2 FORORD Asplan Viak har er engasjert av for å bistå med utarbeidelse av områdeplan for Skeiane i Sandnes kommune. Planarbeidet utløser krav om konsekvensutredning og det er utarbeidet planprogram. Planprogrammet legges ut til offentlig ettersyn samtidig med varsling av oppstart av planarbeid. Planarbeidet utføres i samarbeid med Superunion Architects. Mona Stangborli er Sandnes Tomteselskap sin kontaktperson for oppdraget. Johanne Borthne er kontaktperson for Superunion. Stian Rugtvedt er oppdragsleder for Asplan Viak. Stavanger, 14/10/2014 Stian Rugtvedt Oppdragsleder Kjerlaug Marie Kuløy Kvalitetssikrer

4 Planprogram 3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Bakgrunn for saken Generelt Formål med planarbeidet Behov for konsekvensutredning (KU) Beskrivelse av området Beliggenhet Planområdet Oppsummering av konkurranseforslaget Metodebeskrivelse Generelt Metodebeskrivelse KU Aktuelle planer og retningslinjer Nasjonale retningslinjer Regionalplan for Jæren Kommuneplan for Sandnes og Kommunedelplan for sentrum Gjeldende reguleringsplaner Andre reguleringsplaner under arbeid som berører planområdet Beskrivelse av utredningstema Trafikk/Mobilitet Kulturminner Overvann Landskap Energi og miljø Konsekvenser for folkehelse Konsekvenser for nærmiljø Barn- og unges oppvekstforhold Konsekvenser for sentrumsutvikling Temaer som ikke anses relevant for KU i denne planen Øvrig Grunnlagsdokumentasjon... 22

5 Planprogram Grunnforhold Støy ROS analyse Medvirkningsprosesser Forhold til gjennomføring av planen/tomtesalg Framdrift... 23

6 Planprogram 5 1 BAKGRUNN FOR SAKEN 1.1 Generelt Bystyret i Sandnes gjorde vedtak om anskaffelse av tomt for nytt rådhus og avhending av eksisterende rådhus med tilhørende eiendommer. I tillegg til selve rådhuset har kommunen i dag også omfattende kontorlokaler i Håkon 7.s gate. Kontorfunksjonene her tenkes helt eller delvis omlokalisert til det nye rådhuset i Havneparken. Nytt rådhus planlegges ferdigstilt innen Området er i dag i hovedsak regulert til offentlig tjenesteyting, og det ønskes å omregulere til hensiktsmessig formål før avhending. For å sikre en god og helhetlig utvikling av området, ønsker Sandnes kommune at planarbeidet gjennomføres som områderegulering. Det er gjennomført parallelloppdrag for området, med hensikt å gi forslag til funksjoner, volumer og bebyggelse. Superunion Architects er kåret til vinnere av parallelloppdraget, og planarbeidet bygger på deres konkurranseforslag. Superunion deltar også videre i planarbeidet. 1.2 Formål med planarbeidet Formålet med planarbeidet er å legge til rette for en utvikling av området til bolig, næring, kontor og offentlig tjenesteyting, i tråd med en helhetlig utvikling av Sandnes sentrum med tilgrensende områder. 1.3 Behov for konsekvensutredning (KU). Behov for konsekvensutredning reguleres av Plan- og bygningsloven 4-2 og Forskrift om konsekvensutredning. Områdeplanen søker å legge til rette for andre utbyggingsformål enn overordnet plan, samt legger til rette for nye arealer til utbyggingsformål. Planarbeidet utløser med dette kravet om konsekvensutredning. Konsekvensutredning skal utarbeides på bakgrunn av fastsatt plan- eller utredningsprogram og i nødvendig utstrekning omfatte: a) Redegjørelse for planen eller tiltaket: - Innhold og formål, med særlig vekt på vurdering av behov og tilrettelegging for endringer mht. utbyggingstiltak eller strategier. - Tiltaket skal begrunnes og det skal redegjøres for følgene av å ikke realisere tiltaket (0-alternativet). - Det skal gis en tidsplan for gjennomføring. - En redegjørelse for forholdet til kommunale, fylkeskommunale og andre regionale og nasjonale planer som er relevante i forhold til den aktuelle planen eller tiltaket, samt for relevante mål fastsatt gjennom Rikspolitiske retningslinjer eller bestemmelser, Statlige retningslinjer eller bestemmelser, Regionale

7 Planprogram 6 planbestemmelser, nasjonale miljømål, stortingsmeldinger eller lignende, og hvordan disse er tatt hensyn til. - For planer eller søknader om tiltak skal det i tillegg gis en oversikt over offentlige og private tiltak som er nødvendige for gjennomføring. b) Konsekvensutredningen. Med utgangspunkt i en beskrivelse av viktige miljø- og samfunnsforhold skal det i konsekvensutredningen gis en beskrivelse og vurdering av virkningene som planen eller tiltaket kan få for miljø og samfunn, herunder: - forurensning (klimagassutslipp, annet utslipp til luft, forurensing av jordbunn og vann), - transportbehov, energiforbruk og energiløsninger, - kulturminner og kulturmiljø, - naturens mangfold (dyre- og planteliv), - landskap, - sikring av jordressurser (jordvern), - samisk natur- og kulturgrunnlag, - befolkningens helse og helsens fordeling i befolkningen, - tilgjengelighet til uteområder og gang- og sykkelveinett, - kriminalitetsforebygging, - beredskap og ulykkesrisiko, jf. pbl. 4-3, - risiko ved havstigning, - barn og unges oppvekstvilkår, - der relevant skal det gis en beskrivelse av arkitektonisk og estetisk utforming, uttrykk og kvalitet, - for planer som kan føre til vesentlig påvirkning av konkurranseforholdene skal konsekvensutredningen omfatte vurderinger av dette.

8 Planprogram 7 2 BESKRIVELSE AV OMRÅDET 2.1 Beliggenhet Planområdet ligger sør for Sandnes sentrum, på flaten mellom jernbanen og den vestre dalsiden. Området ligger i grenselandet mellom byen/sentrum og de omkringliggende boligområdene. Avstanden til sentrum (Ruten) i Sandnes er ca 600 m. Figur 1: Planområdets beliggenhet, sør for Sandnes sentrum. Stiplet linje viser avgrensning av kommunedelplan for sentrum. 2.2 Planområdet Planområdet er på 89 daa og omfatter både bebygde og ubebygde arealer. Planområdet er tydelig todelt av Jærveien, med bebyggelsen rundt Håkon 7 s gate som en del og Rådhuset og rådhusmarka som andre del. De to delene har ulik karakter, og ulikt naboskap.

9 Planprogram 8 Håkon 7 s gate har en klar byplanmessig baktanke. Gaten omkranses med bebyggelse varierende mellom 4 og 8 etasjer. Mot nord grenser disse igjen til en lavere bebyggelse. Mot sør grenser bebyggelsen mot Sandvedparken og Skeianetunet. Skeianetunet og en del av Sandvedparken er tatt med i planområdet for å sikre grensesnittet mot disse arealene. Den andre delen av planområdet, som ligger på vestsiden av Jærveien, er i dag bebygd med eksisterende rådhus og Rådhusmarka barnehage. Resten av arealet er ubebygd og nyttes i dag som parkering og som dyrka mark. Området grenser til Jærveien, gravlundene og eksisterende villabebyggelse. Utover Håkons 7 s gate 4 og 7 omfatter planområdet utelukkende kommunal/offentlig grunn. Håkon 7 s gate 4 og 7 er tatt med i planområdet for å gi en bedre helhet i planen og for å sikre grensesnittet mot jernbanen, og da også undergangen under jernbanen som del av forbindelsen mellom Skeiane/Sandveparken og sentrum. Det er ikke intensjon å endre formålet (bolig) for Håkon 7 s gate 4. Området berøres av to viktige vassdrag. Storåna kommer fra sør og tangerer planområdet i det den går inn i kulverten under jernbanen. Stangelandsåna kommer fra vest, i kulvert under Sandnes gravlund, under bebyggelsen nord for rådhuset og videre under St.Olavs gate og Kanalgata. Figur 2: Foreslått plangrense.

10 Planprogram 9 3 OPPSUMMERING AV KONKURRANSEFORSLAGET Rådhusområdet på Skeiane ligger mellom sentrum og utkant, der utviklingen har vært styrt av fragmentert og prosjektbasert utvikling uten de sammenhenger som finnes i sentrum. Forslaget tar utgangspunkt i naturkvaliteter og ærverdige bygninger for å styrke områdets identitet og egenart. Prosjektet har som ambisjon o å knytte området sterkere til sentrum samtidig som det beholder et lokalmiljø og en identitet. Derfor foreslås en «oppdelt helhet» der hvert område (rådhusmarka, rådhuset og Haakon 7 s gate) er stort nok til å skape sin egen mikro-urbanitet og særegne miljø, men der de sammen skaper en overordnet helhet. Rommene mellom byggene prioriteres og legger premissene for utviklingen. Område 1: Rådhuset For rådhuset foreslås en utvidelse i form av en fleksibel typologi som kan ta opp i seg ulike programmer. Det nye Rådhuskvartalet kan anvendes som en institusjon (f.eks skole), som kontorer eller deles opp i ulike funksjoner. Den historiske rådhushagen beholder sin sterke identitet i kombinasjon med nye funksjoner som omkranser hagen og gir den ny mening som et indre gårdsrom. Rådhuskvartalet får nå også en større interaksjon med Jærveien samtidig som hagen skjermes for veien. Det eksisterende rådhusbygget integreres som en naturlig del av kvartalet, og en nøytral arkitektonisk innramming fremhever byggets karakter. Område 2: Rådhusmarka Rådhusmarka har alle forutsetninger for a bli et godt nabolag for småbarnsfamilier. Her foreslås en typologi som tilpasser seg terrenget og omgivelsene, gjennom en gradvis nedtrapping fra 4 etasjers lameller mot Jærveien til 2 etasjers rekkehus mot Telthusveien. Lamellene struktureres rundt store fellesrom for lek og rekreasjon. I tillegg kan barnehage integreres i strukturen mot Telthusveien. Boligene på bakkeplan vil kunne ha direkte kontakt mot uterommet og leiligheter i de øvrige etasjene har mulighet for store balkonger tilpasset solforholdene. Boligene foreslås i varierte størrelser for å stimulere til mangfold. I skogen mot skogsbakken kan eldreboliger integreres i landskapet og ha flott utsikt kombinert med intim kontakt med naturen. Område 3: Haakon 7 s gate Grepet for Haakon 7 s gate etablerer et samlende byrom for de nye og eksisterende boligene. Som en forlengelse av Jærveien kan Haakon 7 s gate bli et byrom for urban aktivitet, lek og infrastruktur. Det nye rommet som etableres i gaten er tenkt som et shared space, delvis overdekket med et tak som kan skjerme sykkel- og bilparkering og andre aktiviteter som krever skjerming. I tillegg kan lekeplasser, beplantning, benker og ballbinge inkluderes i gaterommet. De nye boligtypoligene som etableres henvender seg mot det sentrale rommet. Ved å rive Haakon 7 s gate 6 og etablere en smal lamell, kan parken knyttes til byrommet. Boligene som tilføres er av mindre størrelse og kan tenkes for unge førstegangskjøpere samt eldre. På sikt kan stasjonsbygget vurderes erstattet med et større bygg. Bygget tenkes som boliger kombinert med offentlige funksjoner, og etablerer et knutepunkt rundt holdeplassen og en avslutning på Haakon 7 s gate.

11 Planprogram 10 4 METODEBESKRIVELSE 4.1 Generelt Planarbeidet bygger på konkurranseforslaget til Superunion. Konkurranseforslaget gir konsept og forslag til utforming av bebyggelse og strukturer. Det er imidlertid ikke tatt konkret stilling til innhold og funksjoner, eller fordeling mellom disse. Sandnes Eiendomsselskap KF jobber med å avdekke kommunens behov for arealer til kontorer og offentlig tjenesteyting i sentrum. Dette sett i sammenheng med planlagt nytt rådhus, og det økende behovet for arealer til tjenesteyting gitt kommunens vekstprognoser. I samband med revisjon av Kommunedelplan for Sentrum har Sandnes kommune utlyst konkurranse for konsekvensutredning av bl.a. funksjonssammensetning i sentrum. Det er forventet at dette arbeidet vil gi føringer som er relevante for områdeplanen, men hensyn på funksjonsfordeling innenfor planområdet (bolig, kontor, næring, offentlig/privat tjenesteyting). En ser for seg det videre arbeidet med planforslaget i to faser, som beskrevet under. Fasene vil delvis overlappe og gradvis gå over i hverandre. Fase 1 konseptfase: Videreutvikle konkurranseforslaget, gitt kriteriene over. Utarbeidelse av ett eller flere konkrete utbyggingsalternativer som kan konsekvensutredes. Fase 2 plan og utredningsfase: Konsekvensutredning av utbyggingsalternativene i forhold til følgende tema: o o o o o o o o o Kulturminner Landskap Nærmiljø (inkluderer også gravlunder/prosesjonsvei og forholdet til Storåna/parkområdet). Barn- og unge Overvann Folkehelse Trafikk/parkering Forhold til Sandnes sentrum Energi og miljø Det vises til kap. 6 for videre beskrivelse av de forskjellige utredningstema. Konsekvensutredningen skal avdekke eventuelle svakheter med utbyggingsalternativene. Hvis fase I avdekker et klart utbyggingsalternativ, kan dette konsekvensutredes mot 0- alternativet. Eventuelle konsekvenser skal belyses og bearbeides inn i planforslaget, og eventuelle avbøtende tiltak innarbeides i planen.

12 Planprogram Metodebeskrivelse KU Konsekvensutredningen har som formål å avdekke, og vurdere omfang av eventuelle konsekvenser av de planlagte tiltakene. Det er viktig at det defineres en metode der vektingen av ulike konsekvenser tydeliggjøres, og der metodikken for å vise konsekvensen er entydig og etterprøvbar. Det er i dette tilfelle valgt å bruke metoden for ikke prissatte konsekvenser i Håndbok V712 utgitt av Statens vegvesen. Metodikken er ment som redskap for å prioritere ulike alternativer. I dette tilfellet utredes bare ett alternativ, og metoden er derfor noe forenklet. Det foreliggende planprogrammet beskriver de ulike tema det skal vurderes konsekvenser for. Hvert tema vurderes i henhold til definerte kriterier til å ha stor, middels eller liten verdi. Videre beskrives de planlagte tiltakenes omfang, eller effekt på det angitte tema. Omfang deles inn i kategoriene stort positivt, positivt, intet, negativt og stort negativt. Konsekvensen for hvert tema leses så ut (se figur) som et produkt av verdi og omfang. Stor verdi og stort omfang gir stor positiv eller stor negativ konsekvens. Liten verdi og lite omfang gir liten eller ingen konsekvens. Konsekvens uttrykkes da ved en 9-delt skala fra «meget stor negativ konsekvens» til «meget stor positiv konsekvens». Dersom det avdekkes store negative konsekvenser bør det vurderes avbøtende tiltak. Eventuelle gjennomførte avbøtende tiltak beskrives som del av konsekvensutredningen. Konsekvensutredningen vil etter dette bygges opp etter følgende struktur knyttet til hvert tema: Verbal beskrivelse av tema Verdivurdering Omfangsvurdering Utledning av konsekvens Beskrivelse av avbøtende tiltak som er forutsatt eller som anbefales. For å finne samlet konsekvens for de planlagte tiltakene sammenstilles konsekvensene for hvert tema, og det gis en verbal vurdering og begrunnelse for de enkelte temaenes utslag. I figur 3 er det vist en samletabell for en sammenlignbar utredningsoppgave.

13 Planprogram 12 Figur 3: Eksempel, tabell for samlet konsekvens alternativet 0-alternativet er utbygging innenfor rammene gitt i gjeldende reguleringsplaner. Det er flere pågående plansaker tilgrensende planområdet. 0-alternativet kan derfor endres innen planen blir vedtatt. Det vises til kap 5.5 for bekrivelse av tilgrensende planarbeider Utbyggingsalternativene Utbyggingsalternativene forankres med grunnlag i konkurranseforslaget med vekt på innholds- og funksjonsfordeling.

14 Planprogram 13 5 AKTUELLE PLANER OG RETNINGSLINJER 5.1 Nasjonale retningslinjer Planarbeidet berører ikke nasjonale plandokumenter. Likevel ligger rikspolitiske retningslinjer til grunn for planleggingen i området bl. a. samordnet areal- og transportplanlegging hensyn til barn og unge universell utforming, lov om diskriminering og tilgjengelighet 5.2 Regionalplan for Jæren Planområdet ligger tett ved Sandnes sentrum og kollektivknutepunkt. I forhold til boligbebyggelse bør planområde tilfredsstille de høyeste tetthetskravene gitt i regionalplanen (6 12 enheter pr daa). 5.3 Kommuneplan for Sandnes og Kommunedelplan for sentrum Planområdet ligger delvis innenfor Kommunedelplan for sentrum. Arealene er her avsatt til offentlig/privat tjenesteyting og grønstruktur (Sandvedparken). Øvrige arealer er i kommuneplanen avsatt til grav/urnelund, grøntstruktur og offentlig tjenesteyting, sammenfallende med gjeldende regulering. Både kommunedelplanen og kommuneplanen er under revisjon. I høringsforslaget er det imidlertid ikke vist endrede arealbruksformål for de aktuelle områdene. Sandnes kommune ønsker å bruke områdeplanen for å definere og utrede eventuelle endringer. Figur 4: Planområdet sett i forhold til kommuneplanens arealdel.

15 Planprogram Gjeldende reguleringsplaner Planområdet omfatter hele eller deler av følgende gjeldende reguleringsplaner. Øvrige deler av planområdet omfattes av kommunedelplan for sentrum, der de eldre reguleringsplanene er opphevet. Det vises til figur 3 for lokalisering av gjeldende planer. Plan Reguleringsplan for deler av Skeiene og Brueland. Vedtatt Planen gir hjemmel for boligbebyggelse og park. En mindre del av planen inngår i planområde for områdeplanen. Dette som følge av et en har valgt å bruke eiendomsgrenser som grunnlag for den nye plangrensen. Det er ikke intensjon å endre arealbruksformålene her. Plan Reguleringsplan for Stangeland I, samt del av Skeiene. Vedtatt Planen gir hjemmel for eksisterende villabebyggelse vest for områdeplanen. Eksisterende friområde sørvest i områdeplanen, er hjemlet i denne planen. Plan Reguleringsplan for gnr.40,bnr.101 sør for rådhuset. Vedtatt Planen omfatter de ubebygde arealene sør for dagens rådhus Rådhusmarka. Området er avsatt til grav- og urnelund og til offentlig tjenesteyting. Bakgrunn for planen var bl.a. vurderinger knyttet til å flytte NAV til samlokalisering med rådhuset. Dette ble ikke gjennomført. Kommunedelplan for sentrum Plan Plan Plan 7403 Figur 5: Gjeldende planer innenfor og tilgrensende planområdet.

16 Planprogram Andre reguleringsplaner under arbeid som berører planområdet. Det er startet planarbeid for tre områder tilgrensende planområdet: Plan , Jærveien Plan under utarbeidelse. Plan , Detaljregulering for kvartalet Jærveien - St. Olavsgt. Plan avvist ved 1.gangs behandling. Nytt planforslag innlevert. Plan for eiendommene gnr/bnr 111/29 og 11/773. Ikke meldt oppstart av planarbeid. Status for arbeidet usikkert. 6 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSTEMA 6.1 Trafikk/Mobilitet Problemstilling Planområdet ligger i Sandnes sentrum, med både muligheter og utfordringer ift tilgjengelighet og transport. Transportbehov og konsekvenser av utbyggingsalternativene vil variere. Det er viktig å sikre at lokalisering av funksjoner i planforslaget er gunstig fra at tilgjengelighetsperspektiv. I sentrum er det mål om redusert bilbruk, og høy andel reiser med kollektiv, gang og sykkel Utredningsbehov Vurdere transportmessige konsekvenser under utforming av planen: Vurdere og sikre sammenheng med omgivelsen, sentrum, Sandvedparken og følge opp føringer fra både Kdp sentrum og Gatebruksplanen. Trafikale konsekvenser av planforslaget og mulig stenging av Ganddalsgata. «Park & Ride» ved jernbanestasjon Metode Tilgjengelighetsanalysen av planforslagets sammenheng med omgivelsen gang-, sykkel og kollektivnett pluss tilkobling til sentrum, og Sandvedparken Utarbeidelsen av en mobilitetsplan for både næring og bolig inklusiv parkeringsbehov Transportkonsekvenser av funksjonene innenfor planområdet og beregning av turproduksjon. Trafikkanalyse en analyse av de trafikale konsekvensene av planforslaget, og mulig stenging av Ganddalsgata for gjennomgangstrafikk.

17 Planprogram Kulturminner Problemstilling Skeiane har hatt en sentral rolle i ulike epoker av Sandnes sin historie. Kulturminner og historiske spor som blir berørt: 1. Stangelandsåna - viktig kraftkilde for ulike næringsvirksomheter. 2. Skeianetunet - viktig kulturmiljø- hovedbygning er vedtaksfredet, Gamle veifar - forutsetning for etablering av Skeiane som handelssenter. 4. Telthusveien - et immaterielt kulturminne knyttet til forsvarshistorie. 5. Sandnes og Gand gravlund - viktig kulturmiljø og Sandnes sin historiebok. 6. Høyland sparebank - kulturminne knyttet til Sandnes sin økonomiske historie. 7. Pedersen aksen - historiske spor etter visjonært byplangrep og Sandnes sin utvikling som trafikknutepunkt. 8. Gamle Høyland rådhus - nyere tids kulturminne knyttet til den kommunale administrasjonen. Inngangspartiet og parken foran har særlig fokus. Figur 6: Kulturminner som blir berørt.

18 Planprogram Utredningsbehov Konsekvenser for kjente kulturminner innenfor og utenfor planområdet skal utredes. Influensområde for deltemaet skal defineres. Kulturminneverdier og særtrekk i bylandskapet skal beskrives og vurderes. Oversikt over kjente kulturminner og kulturmiljøer med verdifastsetting skal vises på temakart. Det tas utgangspunkt i notat fra Byantikvaren datert , som suppleres med data fra Askeladden og SEFRAK-registeret. Omfang og konsekvenser for kjente kulturminner innenfor plan- og influensområde skal utredes. Potensialet for funn av hittil ikke kjente automatisk freda kulturminner må vurderes. Avbøtende tiltak Metode. Riksantikvarens rettleder (rapport nr ) om Kulturminne og kulturmiljø i konsekvensutgreiingar legges til grunn for utredningen. Metodikk i Statens vegvesens håndbok 140 (alternativt V712 om den er vedtatt) benyttes veiledende i oppbyggingen av utredningen. 6.3 Overvann Problemstilling To vassdrag renner inn i og gjennom planområdet. Storåna kommer fra sør og krysser det sørvestre hjørnet av planområdet før den går inn i kulvert under jernbanen. Stangelandsåna kommer fra vest, i kulvert under Sandnes gravlund og videre under bebyggelse nord for rådhuset og videre nordover i St. Olavsgate og inn i Kanalgata. Sandnes kommune har økt fokus på håndtering av overvann. Dette må ivaretas i planarbeidet. Herunder også forholdet til omlegging av Stangelandsåna, ev. åpning av Storånå videre ned mot sentrum og utredning av tiltak knyttet til flomsituasjon Utredningsbehov Kartlegging av eksisterende vannveier og infrastruktur internt i planområdet Oversikt over nedbørfelt oppstrøms og nedstrøms planområdet Avklaring av kritiske punkt / områder internt i planområdet i forhold til flom Avklare behov for tiltak i vannveier eller omlegging av eksisterende infrastruktur internt i planområdet Utrede behov for lokal overvannshåndtering internt i planområdet Definere flomveger igjennom planområdet Metode. Kommunalteknisk VA-norm for Sandnes, Vedlegg 9 Overvannshåndtering, På lag med regnet veileder for lokal overvannshåndtering på Jæren (2013)

19 Planprogram Landskap Problemstilling Det legges opp til utbygging av i dag ubebygde arealer (Rådhusmarka). Deler av disse arealene kan bygges ut med hjemmel i gjeldende plan, men ny plan gir sannsynligvis annen utnyttelse Utredningsbehov Det må utredes hvorvidt utbygging av nye arealer medfører konsekvenser for overordnet landskapsopplevelse, og detaljert i forhold til grøntarealer og gravlunder Metode. Konsekvensene belyses illustrativt. 6.5 Energi og miljø Problemstilling Sandnes kommune er med i Fremtidens byer (ut 2014). Dette gir forpliktelser knyttet bl.a. til energi og miljøvalg. Ref. også parkering. Under temaet berøres også miljøkonsekvenser, herunder energibruk og CO 2 regnskap. Planen bør ta stilling til energileveranse til området Utredningsbehov Planen bør gi en oversikt over konsekvenser for energiforbruk og CO 2 -utslipp som følge av utbyggingen. Behovet for utredning knytter seg til: Kapasitet i eksisterende energiforsyning må kartlegges, herunder tilgang til gass. Endringer i energi- og effektbehov i forhold til dagens situasjon må utredes. Muligheter for lokal fornybar energiforsyning innenfor og grensende til planområdet (grunnvarme, sjøvann, solenergi osv) må utredes. Livsløpskostnader av ulike mulige energiforsyningsløsninger må belyses. Planforslagets konsekvenser for utslipp av klimagasser må utredes (LCA). Vurdering av elkraft-teknisk infrastruktur og behov for oppgradering av denne må utredes. Kritiske suksessfaktorer og eventuelle flaskehalser for utnyttelse av fornybare energikilder/-bærere må identifiseres. Det må gjøres en vurdering av hvorvidt planen vil bidra til oppfyllelse av mål satt i kommunens energi- og klimaplan (evt andre nasjonale og regionale styringsdokumenter). Det må kartlegges hvilke muligheter som er for gjenbruk av materialer innenfor planområdet eller i tilgrensende områder (egnethet og miljønytte av ombruk).

20 Planprogram Metode Utredningen skal oppsummere konsekvenser for energiforbruk og utslipp av klimagasser for følge av utbyggingen. Det tas utgangspunkt i forventninger til fremtidig byggestandard for det aktuelle utbyggingstidspunktet, samt eksisterende tekniske forskrifter og standarder. Ellers vil det bli benyttet standard LCC- og LCA-metodikk. 6.6 Konsekvenser for folkehelse Problemstilling I ny folkehelselov er planlegging vektlagt som et sentralt virkemiddel i folkehelsearbeidet, og folkehelseloven er tett koblet til plan- og bygningsloven. Plan- og bygningsloven har som formål å fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og fremtidige generasjoner Utredningsbehov Det må utredes hvorvidt planforslaget i tilstrekkelig grad sikrer funksjons- og kvalitetskrav til bygninger, anlegg og utearealer med hensyn til helse, miljø, sikkerhet og universell utforming. Det må vises i hvilken grad planforslaget legger opp til at transport til og fra området kan skje som gang og sykkel, og i hvilken grad planforslaget tilrettelegger for fysisk aktivitet. Støynivå for boliger og uteoppholdsarealer i planområdet og omkringliggende omgivelser må beregnes, og drøftes i relasjon til helseproblematikk ved støy Metode. Kartlegging av reisemønstre og tilknytting til lokalt og overordnet gang- og sykkelveinett. Det vises også til kap Kvalitativ beskrivelse av uteoppholdsarealer og tilknytting til rekreasjonsområder. Det vises også til kap Det utarbeides egen støyrapport, i tråd med T-1442.

21 Planprogram Konsekvenser for nærmiljø Problemstilling Gravlundene Planområdet grenser til eksisterende Sandnes og Gand gravlunder, og omfatter areal som i gjeldende regulering er avsatt til utvidelse av disse (Rådhusmarka). De fleste seremonier på Gang gravlund går fra Sandnes kapell, og kisten og gravfølget forflyttes da altså fra Sandnes gravlund til Gand gravlund. Evt utbygging av Rådhusmarka vil berøre denne strekningen. Gravferdsforskriften ( 2) krever at det skal anlegges en buffersone mellom kirkegård og tilgrensende bebyggelse, samt at nødvendig støyskjerming skal skje etter gjeldende retningslinjer. Naboskap til gravlunden må planlegges respektfullt for å ivareta den orden og verdighet en gravlund pålegger. Videre har gravlundene en funksjonsmessig og kulturhistorisk verdi som ikke bør forringes. Sandvedparken Planområdet grenser til Sandvedparken. Sandvedparken (og Storåna) brukes som rekreasjonsareal både for bydelen og for en geografisk større del av Sandnes kommune. Parken har lav opparbeidelsesgrad, og får sitt særpreg bl.a fra Storåna som slynger seg gjennom grøntområdene. Grøntareal nord for Rådhuset Kommunedelplan for sentrum viser et mindre grøntareal nord for rådhuset, i fortsettelsen av Håkon 7 s gate. Konkurranseforslaget viser nedbygging av dette arealet. Tilgrensende boligbebyggelse. Planområdet både omfatter og grenser til eksisterende boligbebyggelse. Deler av planområdet er ubebygd i dag, og endring av dette vil medføre endring i naboskap for tilgrensende boligområder Utredningsbehov Gravlundene Det må utredes konsekvenser for gravlundene og forbindelsen mellom disse, forutsatt de særlige kvalitative kravene gitt til disse funksjonene. Sandvedparken og Storåna Det må utredes konsekvenser for Sandvedparken, gitt funksjonen som rekreasjonsområde og gitt parkområdets særpreg. Grøntareal nord for Rådhuset Det må utredes behov/funksjon og verdi for dette arealet. Dette måles mot eventuelle fordeler ved nedbygging.

22 Planprogram 21 Tilgrensende boligbebyggelse. Det må utredes konsekvenser for eksisterende boligbebyggelse som berøres av eventuelle funksjonsendringer og ny bebyggelse Metode. Konsekvenser for gravlundene/prosesjonsveien og parkarealene belyses ved illustrasjon av planlagt bebyggelse/volumer, presisering av avstander/bufferaler og sol/skygge studier. Dersom det er mulig innhentes erfaringer fra andre gravlunder i bysituasjon. For eksisterende boligbebyggelse suppleres illustrasjoner, som nevnt over, med snitt og/eller fotomontasjer fra aktuelle referansepunkter. 6.8 Barn- og unges oppvekstforhold Problemstilling Planen legger til rette for utbygging av ny barnehage, nye bomiljøer, samt omfatter og grenser til eksisterende bomiljøer. Planen omfatter også eksisterende friområder og grenser til Sandvedparken Utredningsbehov Det avdekkes eventuelle konsekvenser for barn- og unge bosatt i området, og tilgrensende til dette Metode Det må kartlegges barn- og unges bruk av området i dag. Kommunens barnetråkk registreringer legges til grunn, og evt suppleres med ny kartlegging. Arealregnskap for leke og oppholdsarealer utarbeides og sammenholdes med Sandnes kommune sine krav. Det gjøres en kvalitativ vurdering av arealene med hensyn på sol/skygge, støy, tilgjengelighet og grensesnitt mot øvrige funksjoner. 6.9 Konsekvenser for sentrumsutvikling Problemstilling Planområdet ligger tett til Sandnes sentrum, som er under vesentlig transformasjon og volummessig ekspansjon. Tilgrensende til sentrum er det flere utbyggingsprosjekter med bolig som hovedformål. Sandnes sentrum skal også betjene den totale fremtidige befolknings- og boligveksten i Sandnes kommune.

23 Planprogram Utredningsbehov Det er behov for å avdekke om programmering av funksjoner innenfor planområdet vil få konsekvenser for balansen mellom bolig, næring, tjenesteyting og andre interesser i sentrum Metode. Områdeplanen samholdes med arbeidet med rulleringen av Kommunedelplan for sentrum. Det foretas en kvantitativ analyse, der volumpotensialet innenfor planområdet sammenlignes med potensialene i sentrum. Sandnes kommune har igangsatt arbeid med konsekvensutredning av endringer i kommunedelplan for sentrum, hvor fordeling av ulike funksjoner er særlig tema. Dette arbeidet forventes ferdig i løpet av 2014, og vil trolig gi grunnlag for vurderingene over Konsekvenser for gravlundsareal. Det legges til grunn omregulering av areal avsatt til gravlund i gjeldende plan, til utbyggingsformål. Planen medfører altså tap av gravlundsareal (ca 8 daa). Det utredes i denne sammenheng ikke hvorvidt Sandnes kommune har behov for dette arealet eller ikke, og i tilfelle hvilke konsekvenser tap av dette arealet vil ha for utvidelse av andre gravplasser. Den fysiske konsekvensen av endret arealbruk utredes som del av temaene landskap kap 6.4 og nærmiljø, kap Temaer som ikke anses relevant for KU i denne planen De følgende temaer anses ikke som relevante å utrede i denne planen Natur og miljø Risiko for havstigning Sikring av jordressurser (jordvern) Samisk natur- og kulturgrunnlag Konkurranseforhold 7 ØVRIG GRUNNLAGSDOKUMENTASJON De følgende utredningene oppfattes som grunnlagsdokumenter for planarbeidet. 7.1 Grunnforhold Det gjennomføres grunnundersøkelser i området, høsten Støy Det må gjennomføres støykartlegging for aktuelle strekninger av Jærveien og St. Olavs gate, samt for jernbanen.

24 Planprogram ROS analyse Som del av planarbeidet vil det bli gjennomført ROS-analyse. Omfang av analysen avklares på senere tidspunkt. 8 MEDVIRKNINGSPROSESSER Det legges opp til medvirkningsprosesser i tråd med kravene i Plan- og bygningsloven. Behov for folkemøter, samt møter med berørte parter/faginstanser vurderes fortløpende. 9 FORHOLD TIL GJENNOMFØRING AV PLANEN/TOMTESALG Sandnes kommune ønsker en økonomisk gevinst gjennom tomtesalg innenfor planområdet, etter vedtak av plan. En ser klare fordeler ved at det økonomiske aspektet vurderes parallelt med planarbeidet. En kan på denne måte få vurdert måloppnåelse i forhold til økonomi, samtidig med utarbeidelse av planen. Det økonomiske perspektivet og planløsningene har adskilte løp i kommunen, via henholdsvis kommunen som grunneier og kommunen som planmyndighet. 10 FRAMDRIFT Planarbeidet forventes gjennomført i løpet av 2014/2015. Foreløpig er det angitt følgende milepæler: Varsling av planoppstart/høring av planprogram: oktober Fastsetting av planprogram: desember gangs behandling: mai 2015 Vedtak av plan: november 2015.

Plan 2014 148 - Detaljregulering av barne- og ungdomsskole - gnr 29 bnr 3 Figgjo. Planprogram 23.02.15

Plan 2014 148 - Detaljregulering av barne- og ungdomsskole - gnr 29 bnr 3 Figgjo. Planprogram 23.02.15 Plan 2014 148 - Detaljregulering av barne- og ungdomsskole - gnr 29 bnr 3 Figgjo Planprogram 23.02.15 Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere,

Detaljer

Planprogram - Plan Brueland Vest, Sandnes kommune

Planprogram - Plan Brueland Vest, Sandnes kommune Planprogram - Plan 2016123 Brueland Vest, Sandnes kommune Utgave: 1 Dato: 07.11.2016 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planprogram - Plan 2016123 Brueland Vest, Sandnes kommune Utgave/dato:

Detaljer

Time Kommune. Beskrivelse av endringsforslag. Utgave: 1 Dato: [Revisjonsdato]

Time Kommune. Beskrivelse av endringsforslag. Utgave: 1 Dato: [Revisjonsdato] Beskrivelse av endringsforslag Utgave: 1 Dato: [Revisjonsdato] Beskrivelse av endringsforslag 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Beskrivelse av endringsforslag Utgave/dato: 1 / [Revisjonsdato]

Detaljer

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29 Byrådssak 1296 /14 Arna gnr. 299 bnr. 25, gnr. 300 bnr. 23 og gnr. 301 bnr. 200. Arnadalsflaten Næring. Arealplan- ID 63340000. Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram. ASRO

Detaljer

NSL EIENDOM & INVEST AS DETALJREGULERING FOR JOA NÆRINGSOMRÅDE, SOLA KOMMUNE - PLAN 0405 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

NSL EIENDOM & INVEST AS DETALJREGULERING FOR JOA NÆRINGSOMRÅDE, SOLA KOMMUNE - PLAN 0405 FORSLAG TIL PLANPROGRAM NSL EIENDOM & INVEST AS DETALJREGULERING FOR JOA NÆRINGSOMRÅDE, SOLA KOMMUNE - PLAN 0405 FORSLAG TIL PLANPROGRAM 26.5.2011 Reguleringsplan 0405: Joa næringsområde. Forslag til planprogram Side 2 PROSJEKTINFORMASJON

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/00693-45 Saksbehandler Hege Skotheim Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 02.12.2015 Bystyret 2015-2019 15.12.2015 2. gangsbehandling Plan

Detaljer

Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon)

<navn på området> Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon) Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026 (Eventuell illustrasjon) Utarbeidet av Tiltakshaver: Forslagsstiller/Konsulent: Dato: Forslagstillers logo

Detaljer

Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel. Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Plannettverk, Bergen 8. november 2012

Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel. Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Plannettverk, Bergen 8. november 2012 Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Plannettverk, Bergen 8. november 2012 Disposisjon 1) KU av arealdelen - en del av plansystemet 2) Hva kjennetegner KU

Detaljer

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE JOMFRUHOLMEN, HISØY August 2011 PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED PLANARBEIDET...

Detaljer

Hias IKS. Planprogram for Hias Nordsveodden

Hias IKS. Planprogram for Hias Nordsveodden Planprogram for Hias Nordsveodden Utgave: 1 Plannummer: 0417 312 Dato: 18.05.2016 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planprogram for Hias Nordsveodden Utgave/dato: 1/ 18.5.2016 Filnavn:

Detaljer

- Kommuneplanens arealdel

- Kommuneplanens arealdel - Kommuneplanens arealdel Jørgen Brun, Miljøverndepartementet DN Plansamling 24. september 2012 Disposisjon 1) KU av kommuneplanens arealdel - en del av plansystemet 2) Hva kjennetegner KU av arealdelen

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM - DETALJERT REGULERINGSPLANFORSLAG FOR DEL AV NESET, FROLAND KOMMUNE

FORSLAG TIL PLANPROGRAM - DETALJERT REGULERINGSPLANFORSLAG FOR DEL AV NESET, FROLAND KOMMUNE DEL AV NESET, FROLAND 12.04.16 FORSLAG TIL PLANPROGRAM - DETALJERT REGULERINGSPLANFORSLAG FOR DEL AV NESET, FROLAND KOMMUNE Ortofoto med forslag til planavgrensning markert med rød stiplet linje. TILTAKSHAVERE:

Detaljer

PLANPROGRAM MED KONSEKVENSUTREDNING DETALJREGULERING FOR RETIRO

PLANPROGRAM MED KONSEKVENSUTREDNING DETALJREGULERING FOR RETIRO PLANPROGRAM MED KONSEKVENSUTREDNING DETALJREGULERING FOR RETIRO Plannr. 200611, versjon 10.01.2013 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 1.1 Situasjon og utviklingstrekk 3 1.2 Formål med planarbeidet 3 2.

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, Lillehammer: 28.2.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12085 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer

Statens vegvesen. Unntak fra utredningsplikten når tiltaket er tilfredsstillende utredet på høyere plannivå

Statens vegvesen. Unntak fra utredningsplikten når tiltaket er tilfredsstillende utredet på høyere plannivå Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Lier kommune og Drammen kommune Statens vegvesen region sør Saksbehandler: Jorunn Kveim Låte Vår dato: 30.01.2015 Vår referanse: Detaljregulering for Rv.23 Linnes-E18

Detaljer

(FORSLAG TIL) PLANPROGRAM

<PLANNAVN> (FORSLAG TIL) PLANPROGRAM (FORSLAG TIL) PLANPROGRAM EIGERSUND KOMMUNE Plannavn Arkivsak ID Plan ID Formål/Hensikt Planavgrensning PROSJEKTBESKRIVELSE

Detaljer

Tema Konsekvens Forklaring, kunnskapsgrunnlag, usikkerheter

Tema Konsekvens Forklaring, kunnskapsgrunnlag, usikkerheter 1 Vikan - Konsekvensutredning (Eksempel) Dagens formål: Foreslått formål: Arealstørrelse: Forslagsstiller: LNF LNF b) Spredt bolig Ca. 150 daa Per Ottar Beskrivelse: Området er en utvidelse av eksisterende

Detaljer

Fastsetting av planprogram - Plan Detaljregulering av barne- og ungdomsskole - gnr 29 bnr 3 - Figgjo

Fastsetting av planprogram - Plan Detaljregulering av barne- og ungdomsskole - gnr 29 bnr 3 - Figgjo SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/09752-18 Saksbehandler Silje Dons Ranhoff Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 13.01.2016 Fastsetting av planprogram - Plan 2014148 - Detaljregulering

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal - Planforslag datert 05/03 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal Prosjektpartner Midt Norge AS Finnemarka 11 7600 Levanger Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015 0000 Telefon: 77 79 04 20 Saken skal behandles i følgende utvalg: X Byrådet Byutviklingskomité

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 Dok.nr: 3 Arkiv: FA-L12 Saksbehandler: Jan-Harry Johansen Dato: 14.03.2014 GRAFITT I JENNESTAD UTTAKSOMRÅDE - UTLEGGING AV PLANPROGRAM Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJREGULERING. Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

FORSLAG TIL DETALJREGULERING. Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL DETALJREGULERING Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE APRIL 2014 FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR KOMMUNALE BOLIGER, SYRINVEIEN 2A Gnr. 62,

Detaljer

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Informasjonsmøte Ski rådhus 29. juni 2015: 1. Bakgrunn for tiltaket 2. Hensikt med planprogrammet 3. Forholdet til Gjersrud-Stensrud 4. Beskrivelse av tiltaket 5.

Detaljer

Bossekop områdeplan Planprogram 28. januar 2014

Bossekop områdeplan Planprogram 28. januar 2014 Bossekop områdeplan Planprogram 28. januar 2014 Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn og formål... 3 1.1 Kommuneplanens Arealdel... 3 1.2 Bakgrunn... 3 1.3 Formål... 3 2. Overordnede rammer... 4

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19

Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19 Detaljert reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr/bnr 107/19. FORELØPIG PLANBESKRIVELSE - utkast 29.02.2016 1. Bakgrunn Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19

Detaljer

BILDE. "xxxxxxxxxxxx" PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse:

BILDE. xxxxxxxxxxxx PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse: Eigersund kommune PLANBESKRIVELSE for "xxxxxxxxxxxx" områderegulering/detaljregulering BILDE Beskrivelse er datert: Dato for siste revisjon av beskrivelse: Dato for kommunestyres vedtak: xx.xx.xxxx xx.xx.xxxx

Detaljer

http://o/ Innledning 3 Forslag til planprogram 3 Planprogrammets formål 3 Føringer 4 Organisering av planprosessen 4 Informasjon og medvirkning 5 Kommuneplanens samfunnsdel 5 Kommuneplanens arealdel 7

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM SPYDEBERG KOMMUNE HOVIN KIRKE OG UTVIDELSE AV KIRKEGÅRDEN Alternativ syd FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljreguleringsplan for og kirkegård 14. mai 2014 Side 2 av 15 FORORD Spydeberg kommune er forslagsstiller

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR 63 BNR 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014130 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

DETALJREGULERING FOR GNR 63 BNR 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014130 FORSLAG TIL PLANPROGRAM 1 (12) FORSLAG TIL PLANPROGRAM Oppdragsgiver Penny Næringseiendom AS Rapporttype Planprogram 2015-02-10 DETALJREGULERING FOR GNR 63 BNR 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014130 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Ramboll

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

ERFARINGER FRA SKEDSMO

ERFARINGER FRA SKEDSMO ERFARINGER FRA SKEDSMO Torild Fagerbekk, plansjef 18.11.2011 Skedsmo Kommune, Teknisk sektor 1 18.11.2011 Skedsmo Kommune, Teknisk sektor 2 18.11.2011 Skedsmo Kommune, Teknisk sektor 3 Erfaringer fra Skedsmo

Detaljer

Tromsø kommune Rådmannen

Tromsø kommune Rådmannen Tromsø kommune Rådmannen SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 10/6984 /22901/11- PLNID 1746 Erik Eidesen Telefon: 77 79 00 00 09.06.2011 PLAN 1746 DETALJREGULERING FOR MACK KVARTALET

Detaljer

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter 2013 Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter SØNDERGAARD RICKFELT AS 05.03.2013 Innhold 1.0 INNLEDNING... 3 2,0 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 3 2.1 Formålet... 3 2.2 Oppstartsmøte... 4 3.0 PLANSITUASJON...

Detaljer

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015.

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015. FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN (DETALJPLAN) FOR KVARTALET STORGATA, RÅDHUSGATA, MUSEUMSGATA, PETER GRØNS GATE GNR 173, BNR 115, 116, 117, 119, 120, 122, 123, 126, 127, 128, 129,

Detaljer

Oppdragsgiver. Bo-Best Eiendom AS. Rapporttype. Planprogram. Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM

Oppdragsgiver. Bo-Best Eiendom AS. Rapporttype. Planprogram. Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM Oppdragsgiver Bo-Best Eiendom AS Rapporttype Planprogram Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM 2 (13) BORGETUN Oppdragsnr.: 1350002059 Oppdragsnavn: Reguleringsplan Borgetun Dokument nr.: - Filnavn:

Detaljer

10.40 KU-metode overordnet plan, Lars Syrstad, Rambøll. 13.30 Eksempel Landskap, Kirsti Vindedal, Riksantikvaren

10.40 KU-metode overordnet plan, Lars Syrstad, Rambøll. 13.30 Eksempel Landskap, Kirsti Vindedal, Riksantikvaren 10.10 Regelverk KU, Jørgen Brun, MD 2 10.40 KU-metode overordnet plan, Lars Syrstad, Rambøll 11.30 Kaffepause 12.00 Kunnskapsinnhenting datagrunnlag, Marie Aaberge, Rambøll Norge AS 12.30 Lunsj 13.30 Eksempel

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

NØTBERGET STEINBRUDD

NØTBERGET STEINBRUDD DETALJREGULERING FOR NØTBERGET STEINBRUDD ELVERUM KOMMUNE Arealplan-ID 2012005 FORSLAG TIL PLANPROGRAM 7.5.2013 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning...3 1.1 Bakgrunn og formål med planarbeidet...3 1.2 Planområde

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn)

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) Illustrasjon av forslaget Planmalen gir forslagsstiller en oversikt over hvilke forhold som Haugesund kommune stiller krav om skal redegjøres

Detaljer

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Planprogram... - 3-2. DAGENS SITUASJON... - 4-2.1 Beliggenhet... -

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE FORORD For reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag

Detaljer

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene KOLA VIKEN 21 oktober 2009 Erik Plathe Asplan Viak AS Innhold Kjennetegn ved den praktiske arealplanleggingen hvordan kan sektormyndigheter påvirke? Ny plandel

Detaljer

Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013

Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013 Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013 1 PROGRAM 2 Plansystemet og formål Planinitiativ og prosesser Plankartet - formål og innhold Planbestemmelser Konsekvensutredning Planbehandling

Detaljer

BODALSJORDET DETALJREGULERING. Åpent møte 22. mai

BODALSJORDET DETALJREGULERING. Åpent møte 22. mai BODALSJORDET DETALJREGULERING Åpent møte 22. mai Dagsorden 1. Forslagsstiller og plankonsulent 2. Hva er en detaljreguleringsplan 3. Medvirkning 4. Overordnet plan for området 5. Innkomne merknader ved

Detaljer

SIRDAL KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR SIRDAL NORD PLANPROGRAM

SIRDAL KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR SIRDAL NORD PLANPROGRAM SIRDAL KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR SIRDAL NORD PLANPROGRAM Forsidefoto: Frank og Simen Haughom, Sirdal i bilder (hentet fra http://www.facebook.com/ilovesirdal/) Datert: 6.7.2016, revidert 2.9.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Plan- og bygningsloven som samordningslov

Plan- og bygningsloven som samordningslov Plan- og bygningsloven som samordningslov Kurs i samfunnsmedisin Dyreparken Rica hotell 10.9.2014 Maria Fremmerlid Fylkesmannens miljøvernavdeling Hva er plan og hvorfor planlegger vi? Plan angår deg!

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 Området reguleres for følgende formål:. AREALBRUK. 1. GENERELT 1.1 Reguleringsformål

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2014-2026. Konsekvensutredning. Ny høring

Kommuneplanens arealdel 2014-2026. Konsekvensutredning. Ny høring Kommuneplanens arealdel 2014-2026 Konsekvensutredning Ny høring 03.07.2015 KONSEKVENSUTREDNING - enkeltområder Hoppestad gbnr 12/5 Dagens formål: LNF (arealdel vedtatt 2007) Foreslått formål: Bolig Arealstørrelse:

Detaljer

AGDERBYGG PLANPROGRAM

AGDERBYGG PLANPROGRAM AGDERBYGG PLANPROGRAM OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KROSSNESVEIEN 20/62 M.FL. ÅROS, SØGNE KOMMUNE Utarbeidet august 2010 av 3018 EFL 1 FORORD Agderbygg har igangsatt planarbeid med utarbeidelse av områdereguleringsplan

Detaljer

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM Beregnet til Planforum Dokument type Presentasjon Dato 06-09-2013 STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM I KONGSVINGER KOMMUNE Revisjon 01 Dato 2013/09/04 Utført av Eva Vefald

Detaljer

Lifo Eiendom AS. Detaljregulering med KU

Lifo Eiendom AS. Detaljregulering med KU Lifo Eiendom AS Detaljregulering med KU Midt mellom Hamar og Brumunddal Regulert til forretning og LNF Bakgrunn Utvikle egen eiendom med framtidig utvidelse i retning Brumunddal Krav i kommuneplanen om

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-14 OPPSTART AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN NR. 366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE", SAMT FORSLAG TIL PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-14 OPPSTART AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN NR. 366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE, SAMT FORSLAG TIL PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-14 Arkiv: L05 OPPSTART AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN NR. 366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE", SAMT FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Detaljer

Konsekvensutredning av reguleringsplan - når og hvordan?

Konsekvensutredning av reguleringsplan - når og hvordan? Konsekvensutredning av reguleringsplan - når og hvordan? Hordaland, 9. desember 2010 Planprogram, konsekvensutredning og planomtale v/ Jan Martin Ståvi, Asplan Viak Dokumentasjonskrav i ny PBL Krav: Regional

Detaljer

LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ

LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ 2. INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1. BAKGRUNN...

Detaljer

REGULERINGSPLAN NR.356 - TANDBERGMOEN 1 BOLIGOMRÅDE MØTEREFERAT OPPSTARTSMØTE

REGULERINGSPLAN NR.356 - TANDBERGMOEN 1 BOLIGOMRÅDE MØTEREFERAT OPPSTARTSMØTE RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning Møtereferat SAK/TEMA: Oppstartsmøte for eiendommen 38/69 angående ny regulering. STED: Storgata 13, Ringerike kommune TID: 01.12.10 Kl: 09:00 TIL STEDE: Dag

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOKKEPLASSEN ØST

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOKKEPLASSEN ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOKKEPLASSEN ØST ARENDAL KOMMUNE FORSLAGSTILLER: ØYVIND LYBY BAKKE PLANLEGGER: POLLEN BYGG & EIENDOM Pollen Bygg & Eiendom Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3

Detaljer

Sandnes Tomteselskap KF Planprogram for Plan 2015107 - Skaarlia AU06. Utgave: 01 7. desember 2015. www.asplanviak.no

Sandnes Tomteselskap KF Planprogram for Plan 2015107 - Skaarlia AU06. Utgave: 01 7. desember 2015. www.asplanviak.no Sandnes Tomteselskap KF Planprogram for Plan 2015107 - Skaarlia AU06 Utgave: 01 7. desember 2015 www.asplanviak.no 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Sandnes Tomteselskap KF Rapporttittel: Planprogram

Detaljer

Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram

Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Tove Hardangen L.nr.: 14805/2011 Arkivnr.: 20070007/L12 Saksnr.: 2008/766 Utvalgssak Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan Kvennhusbekken Lerduebane Forslag til planprogram Side 0 Reguleringsplanforslag KVENNHUSBEKKEN LERDUEBANE FORSLAG TIL PLANPROGRAM Februar 2011 Reguleringsplan Kvennhusbekken Lerduebane

Detaljer

HØRING PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET. Siri Skagestein. FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning.

HØRING PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET. Siri Skagestein. FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning. PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET HØRING Siri Skagestein FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning Arendal kommune Region sør Arendal, R.vegktr 30.11.2017 Forord Aust-Agder fylkeskommune

Detaljer

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2 Nr. Tema Kontroll Sammendrag Bakgrunn. Hensikten med planen. Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold. Tidligere vedtak i saken. Utbyggingsavtaler.5 Krav om konsekvensutredning? Planprosessen. Medvirkningsprosess,

Detaljer

REGULERINGSPLAN (OMRÅDEREGULERING) FOR SØRSIA BYDEL. PLANPROGRAM.

REGULERINGSPLAN (OMRÅDEREGULERING) FOR SØRSIA BYDEL. PLANPROGRAM. Dato: 08.04.2010 Saksnr/Løpenr: 2010/1498-9436/2010 Klassering: L12 REGULERINGSPLAN (OMRÅDEREGULERING) FOR SØRSIA BYDEL. PLANPROGRAM. STEINKJER KOMMUNE. AVD. PLAN OG NATUR Forholdet til lovverket. Plan-

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM: Reguleringsplan for Oddeskogen - Oddelia

FORSLAG TIL PLANPROGRAM: Reguleringsplan for Oddeskogen - Oddelia FORSLAG TIL PLANPROGRAM: Reguleringsplan for Oddeskogen - Oddelia 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET...3 LOVVERK...3 PLANPROGRAM...3 FØRINGER FOR PLANARBEIDET...3 NASJONALE OG REGIONALE RAMMER

Detaljer

Tabell over forslagets konsekvenser (KU)

Tabell over forslagets konsekvenser (KU) Tabell over forslagets konsekvenser (KU) Konsekvenser av planforslaget framgår av tabell nedenfor, foruten i planbeskrivelsen generelt. Konsekvensene av KDP for Lade og Leangen er utredet med bakgrunn

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20.

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. Ihht. pbl. 12-8 varsles det på vegne av Kongsberg kommunale eiendom KF om oppstart av reguleringsarbeid for Landstads gate 14-20, plan 430R.

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Lade alle 71, sluttbehandling. Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10.2015 Sak: 127/15

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Lade alle 71, sluttbehandling. Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10.2015 Sak: 127/15 Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10.2015 Sak: 127/15 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Lade alle 71, sluttbehandling Resultat: Arkivsak: 14/6510 VEDTAK: Bystyret vedtar forslag til

Detaljer

Planprogram. Gressli industriområde 2. Planident TYDAL KOMMUNE. 5. februar 2016 Skrevet av: Kirkvold Hilde Ragnfrid

Planprogram. Gressli industriområde 2. Planident TYDAL KOMMUNE. 5. februar 2016 Skrevet av: Kirkvold Hilde Ragnfrid Planprogram Gressli industriområde 2 Planident 1665-2015-003 TYDAL KOMMUNE 5. februar 2016 Skrevet av: Kirkvold Hilde Ragnfrid Planprogram Gressli industriområde 2 Forord Tydal kommune legger med dette

Detaljer

Detaljregulering for Greåkerveien 121 123 i Sarpsborg kommune, planid 0105 22065. Varsel om oppstart av planarbeid.

Detaljregulering for Greåkerveien 121 123 i Sarpsborg kommune, planid 0105 22065. Varsel om oppstart av planarbeid. Navn Adresse Poststed Deres ref Vår ref. 19.08.2014 Detaljregulering for Greåkerveien 121 123 i Sarpsborg kommune, planid 0105 22065. Varsel om oppstart av planarbeid. I medhold av plan- og bygningsloven

Detaljer

Proaktiv bruk av planprogram og utredning - eksempler fra Oslo -

Proaktiv bruk av planprogram og utredning - eksempler fra Oslo - Effektiv konsekvensutredning 3.juni 2014 Proaktiv bruk av planprogram og utredning - eksempler fra Oslo - Målfrid Nyrnes fung. avd.dir. avdeling for områdeutvikling 1 Disposisjon 1. Situasjonen i Oslo

Detaljer

Littebittegrann om Bærum

Littebittegrann om Bærum Landskonferanse - Vellenes fellesorganisasjon 10. mars 2012 Muligheter og begrensninger i den nye plan og bygningsloven Kjell Seberg reguleringssjef i Bærum kommune Skal si litt om: Utviklingen i Bærum

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

Planen opphever deler av plan nr.: Kommunedelplan for sentrum 14.06.1995

Planen opphever deler av plan nr.: Kommunedelplan for sentrum 14.06.1995 HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL Detaljregulering for Kvartal 54 Vangsvegen, Grønnegata, Enggata og Østregate Arkivopplysninger: Saksbeh.: Geir Cock Arkivsaknr.: Opplysninger om bestemmelsene: Datert: 30.06.09

Detaljer

FORENKLET PLANBESKRIVELSE

FORENKLET PLANBESKRIVELSE Forslagstillers logo e.l. Tiltakshavers logo e.l. viser felt som må fylles ut med riktig informasjon. Tekst i kursiv er veiledningstekst for utfylling og skal slettes før innlevering. FORENKLET

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Lade Allé 9 IGANGSETTING AV ARBEID MED DETALJERT REGULERINGSPLAN

Detaljert reguleringsplan for Lade Allé 9 IGANGSETTING AV ARBEID MED DETALJERT REGULERINGSPLAN Til berørte parter, private og offentlige høringsinstanser Trondheim 24.02.2014 Detaljert reguleringsplan for Lade Allé 9 IGANGSETTING AV ARBEID MED DETALJERT REGULERINGSPLAN Iht. plan- og bygningslovens

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Vedtak i Planutvalget i møte 11.11.15, sak 66/15 om å varsle oppstart av planarbeid og om forslag til planprogram til høring og offentlig ettersyn.

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG.

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG. REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG Planbeskrivelse 9. mai 2014 2 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 FORHOLDET TIL KOMMUNEPLANENS

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HARESTAD HØRINGSFORSLAG PLANPROGRAM PLANID

KOMMUNEDELPLAN FOR HARESTAD HØRINGSFORSLAG PLANPROGRAM PLANID Saksframlegg Arkivsak: 15/44-1 Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR HARESTAD HØRINGSFORSLAG PLANPROGRAM PLANID 2015001 K-kode: PLAN 2015001 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur Kommuneplanutvalget

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK Arkivopplysninger: PlanID: 071200 Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkivsak: 11/1450 Plankart Datert: 25.9.2013 Sist revidert:

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn vedlegg 4 Saknr. Arkivkode 12/162-20 PLID 2012 003 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy kommune Datert:

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING OG UTBYGGINGSAVTALE PÅ MYRA BOLIGFELT. G/B.NR: 91/3.

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING OG UTBYGGINGSAVTALE PÅ MYRA BOLIGFELT. G/B.NR: 91/3. Vår ref: 011-2012-Myra Dato: 24.1.2012 VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING OG UTBYGGINGSAVTALE PÅ MYRA BOLIGFELT. G/B.NR: 91/3. Ihht. pbl. 12-8 varsles det om oppstart av privat reguleringsarbeid for

Detaljer

Arkivsak: 14/1316 OPPSTART REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN TYNSET TETTSTED Saksnr. Utvalg Møtedato 133/14 Formannskapet

Arkivsak: 14/1316 OPPSTART REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN TYNSET TETTSTED Saksnr. Utvalg Møtedato 133/14 Formannskapet Side 1 av 5 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 14/1316 OPPSTART REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN TYNSET TETTSTED 2007-2019 Saksnr. Utvalg Møtedato 133/14 Formannskapet 27.11.2014 Vedlegg: 1. Planprogram for

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 Arkivsak: 11/35-29 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN TREHØRNINGEN NÆRINGSOMRÅDE - ARNKVERN NEDRE Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkiv: PLN 070900 Saksnr.: Utvalg Møtedato 202/12 FORMANNSKAPET

Detaljer

KU OG ROS FOR UTVIDELSE AV BOLIGFELT HARAKOLLEN

KU OG ROS FOR UTVIDELSE AV BOLIGFELT HARAKOLLEN KU OG ROS FOR UTVIDELSE AV BOLIGFELT HARAKOLLEN Harakollen Boligutvikling As vil på veien av grunneier Nils Petter Hobbelstad og Per Hobbelstad komme med innspill i forbindelse med rullering av kommuneplan

Detaljer

Forslag til felles forskrift om konsekvensutredning. Hva betyr dette i praksis for kommuner og regionale myndigheter?

Forslag til felles forskrift om konsekvensutredning. Hva betyr dette i praksis for kommuner og regionale myndigheter? Forslag til felles forskrift om konsekvensutredning. Hva betyr dette i praksis for kommuner og regionale myndigheter? Mari Hulleberg 7. Desember 2016 Skulpturlandskap Nordland - Ballangen Foto: Vegar Moen

Detaljer

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/13268 Dokumentnr.: 31 Løpenr.: 12143/2010 Klassering: Mosseveien 63-65 Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 18.02.2010

Detaljer

Bedre reguleringsplaner

Bedre reguleringsplaner Bedre reguleringsplaner Utforming og virkemidler: Formål, bestemmelser og hensynssoner muligheter og eksempler Tønsberg, 15. januar 2015 Hvor er vi? Nivå: Retningslinjer - programmer Midlertidig båndlegging

Detaljer

Bedre reguleringsplaner

Bedre reguleringsplaner Bedre reguleringsplaner Utforming og virkemidler: Formål, bestemmelser og hensynssoner muligheter og eksempler Notodden, 2. september 2014 Hvor er vi? Nivå: Retningslinjer - programmer Midlertidig båndlegging

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR MOSS

KOMMUNEPLAN FOR MOSS KOMMUNEPLAN FOR MOSS 2011022 KONSEKVENSUTREDNING - KOLONIHAGER FUGLEVIK Kommuneplaner for arealbruk som fastsetter rammer for utbygging skal alltid konsekvensutredes ifølge Forskrift om konsekvensutredninger

Detaljer

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01.

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01. 2015 DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 22.01.2015 Navn på plan/tiltak: Detaljregulering for Torggata 7 Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana

Detaljer

Hvordan sikre helheten når delplaner skal utvikles?

Hvordan sikre helheten når delplaner skal utvikles? Hvordan sikre helheten når delplaner skal utvikles? Forenklede planprosesser for sikring av områdekvalitet Målfrid Nyrnes fung. avd.dir. avdeling for områdeutvikling 7. november 2013 1 Disposisjon 1. Situasjonen

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

Åsane, Gnr 188 og bnr 492 mfl., Myrdal idrettspark. Plan-ID Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram.

Åsane, Gnr 188 og bnr 492 mfl., Myrdal idrettspark. Plan-ID Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 17.12.2015 Saksnr.: 201511171/24 Emnekode: ESARK

Detaljer

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15 1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 48 12 50 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no

Detaljer