Hovedemne Mål Innhold Arbeidsmåte Vurdering Pluss 7A Grunnbok kapittel 13 a s 4-17

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hovedemne Mål Innhold Arbeidsmåte Vurdering Pluss 7A Grunnbok kapittel 13 a s 4-17"

Transkript

1 Ekrehagen Skole Årsplan i matematikk 7. klasse 2008/2009 GENERELLE MÅL: Undervisningen vil ta sikte på å skape en undring hos den enkelte elev for livet i sin helhet og for de grunnleggende spørsmål som opptar ethvert tenkende menneske å formidle et perspektiv som strekker seg lenger enn til den vestlige verdens materialistiske verdensbilde å utvikle kunnskaper og ferdigheter som kan bli redskaper for å løse problemer i skolematematikken, i dagliglivet og senere i yrkessammenheng å la elevene utvikle sin fantasi, og samtidig stimulere til eksperimentering og refleksjon å knytte en nær forbindelse mellom matematikken på skolen og matematikken utenfor skolen å gi matematikken en praktisk tilknytning med utgangspunkt i problemstillinger fra elevenes hverdag og interesser å inspirere elevene til å se matematiske sammenhenger Hovedemne Mål Innhold Arbeidsmåte Vurdering Pluss 7A Grunnbok kapittel 13 a s 4-17 MULTIPLIKASJON MED NATURLIGE TALL Elevene skal lære multiplikasjon med naturlige tall forstå hvordan tall blir faktorisert og vite forskjellen på primtall og sammensatte tall Multiplikasjon med naturlige tall Faktorisering Primtall Sammensatte tall multiplikasjon, faktor, primtall, sammensatte tall Kartleggingsprøve MULTIPLIKASJON MED DESIMALTALL DATA: GJENNOMSNITT, SØYLE- OG SEKTORDIAGRAM Pluss 7A Grunnbok kapittel 13b s Elevene skal Lære å multiplisere med desimaltall Lære å plassere komma riktig Lære reglene for avrunding Multiplikasjon med desimaltall og avrundingsregler multiplikasjon, faktor, produkt, desimaltegn, desimaltall Pluss 7A Grunnbok kapittel 13c s Elevene skal Lære hvordan de skal samarbeide om undersøkelser Lære at statistikk ofte blir brukt for å tolke og forklare resultater av undersøkelser Lære å forklare resultater med diagrammer: søyle-, kurve-, og sektordiagram Lære hvordan vi regner ut gjennomsnitt Lære om forholdet mellom vei, fart og tid Data: gjennomsnitt, søyle- og sektordiagram Vei, fart og tid data: gjennomsnitt, søyleog sektordiagram. Vei fart og tid Innføring

2 DIVISJON MED NATURLIGE TALL DIVISJON MED DESIMALTALL SEKSTITALLS- SYSTEMET OMKRETS OG AREAL VINKELMÅL Pluss 7A Grunnbok kapittel 14a s Å dividere og se sammenhenger mellom et divisjonsstykke og en brøk Å se sammenhengen mellom divisjon og multiplikasjon Divisjon med naturlige tall divisjon, divisor, kvotient, teller, nevner og brøkstrek Forsøk Pluss 7A Grunnbok kapittel 14b s Å dividere med desimaltall. Både dividend og divisor kan være desimaltall Få kjennskap til hva det vil si å kvadrere et tall og hva kvadratroten er og hvordan det er mulig å finne kvadratroten av tall Divisjon med desimaltall, kvadrering og kvadratrot divisjon, dividend, divisor, divisjonstegn, kvadrering, kvadratrot, desimaltall, nevner, teller og brøkstrek Elevpresentasjoner Forsøk Pluss 7A Grunnbok kapittel 14c s Å la elevene Lære om tid Bli fortrolige med sekstitallssystemet Lære å regne med sekstitallssystemet Sekstitallssystemet Minutter, sekunder, timer, døgn Lengdegrader, breddegrader, ekvator og 0- meridianen Elevpresentasjoner Pluss 7A Grunnbok kapittel 15a s hvordan de regner ut både omkrets og areal av rektangler, trekanter og sirkler forskjellen på en flate og en lengde Omkrets og areal av firkanter, trekanter og sirkler areal, omkrets, radius, diameter, kvadratmeter, kvadratcentimeter Elevpresentasjoner Tema og prosjektarbeid Pluss 7A Grunnbok kapittel 15b s konstruksjon av vinkler, nedfelle og reise opp normaler forskjellen på å måle en vinkel med gradskive og å konstruere en vinkel elevene prinsippene ved flytting av vinkler ved hjelp av passer, linjal og blyant elevene om målestokk, både forstørring og forminsking om symmetri Vinkelmål ved flytting, målestokk og symmetri vinkler, konstruksjon, målestokk, forstørring og forminsking, symmetri Innføring Innføring Elevsamtale om faglig utvikling Oversiktsprøve kap 13 og 14 Konferansetime med foreldre + elev Regelprøve

3 BRØKBEGREPET PROSENT DATA: Å TJENE OG Å SPARE PENGER BRØK, DESIMALTALL OG PROSENT Pluss 7B Grunnbok kapittel 16a s 4 20 Begrepet brøk Å finne ulike deler av en hel Terminologien for brøkregning Begrepet en hel skrevet som ulike brøkdeler å finne en del av hele tall ved bruk av multiplikasjon Å skrive tall på brøkform og som blandet tall Brøk som forholdet mellom to tall Å se brøk som verktøy i praktiske sammenhenger brøkbegrepet Å finne en del av en gitt mengde ved multiplikasjon brøkform og blandet tall og forhold mellom to tall hvor stor del, teller, brøkstrek, nevner, en hel, brøkform, blandet tall, omgjøring fra brøkform til blandet tall og fra blandet tall til brøkform Pluss 7B Grunnbok kapittel 16b s Prosentbegrepet Å finne andeler Å finne hvor mye en viss er av et bestemt tall Å se som verktøy i praktiske sammenhenger begrepet å finne som hundredeler arbeid med i tekstoppgaver å finne en viss av ulike størrelser Pluss 7B Grunnbok kapittel 16c s Å få et forhold til å tjene og å spare penger, ved eksempler og egenaktivitet Å bli bevisst på forbruk, måtehold og miljø Å bruke statistikk som en måte å presentere resultater på Å se i praktiske sammenhenger (f.eks rabatt) eksempler på det å tjene og spare penger Å bruke innsamling av data, statistikk og som verktøy tjene, spare, organisere, samle inn, søylediagram, gjennomsnitt, elevbedrift, etablere, produsere, produkt, ressurs, renter, sparekonto, månedslønn, lønnsforhøyelse, normalpris, rabatt/avslag Pluss 7B Grunnbok kapittel 17a s Å skrive en brøk som desimaltall å skrive noen desimaltall som brøk sammenhengen mellom og brøk å skrive en del av noe som både brøk, desimaltall og forholdet mellom to tall uttrykt ved brøk, desimaltall og arbeid med brøk skrevet som desimaltall desimaltall skrevet som brøk brøk skrevet som skrevet som brøk brøk, desimaltall, desimaler,, divisjon, forhold og hvor stor del Oversiktsprøve kap 15 og 16 Elevsamtale om faglig utvikling

4 FREMMED VALUTA TERNINGER, PRISMER OG SYLINDERE VOLUM OG OVERFLATE TEMPERATUR POSITIVE OG NEGATIVE TALL ADDISJON OG SUBTRAKSJON MED NEGATIVE TALL Pluss 7B Grunnbok kapittel 17b s Å la elevene Lære å få forståelse av at land har forskjellig myntenhet og at verdien på pengene er forskjellig Gjøre om og regne med ulike valutaer Å regne med penger fra andre land Verdien av fremmed mynt sammenlignet med norsk valuta Regne om fra norske kroner til utenlandsk valuta Regne om fra utenlandsk valuta til norske kroner Valuta, andre myntenheter, valutakurs, EU-land, EURO Pluss 7B Grunnbok kapittel 17c s De geometriske formene prismer og sylinder, dvs hvilke matematiske figurer de består av (overflater), og hva de kan romme (volum) volumenheter for volum og overflate å finne volum og overflate av rette prismer og sylinder arbeid med volum og volumenheter, overflate og overflateenheter å finne volum og overflate av terninger, rette prismer og sylinder lengde, brede, høydekubikkcentimeter, sirkel, radius, omkrets, diameter, pi, areal, rett vinkel.. Pluss 7B Grunnbok kapittel 18a s Hvordan vi arbeider med negative tall i temperatursammenhenger praktiske situasjoner som handler om temperatur Eksempler på negative tall Negative tall på tallinjen Ordning av negative tall Enkle addisjoner og subtraksjoner med negative tall i tilknytning er til temperaturskalaen Tekstoppgaver med negative tall negative tall, tallinje, termometer, temperaturskala og gjennomsnittstemperatur Pluss 7B Grunnbok kapittel 18b s Tallinja med både positive og negative tall å regne med positive og negative tall addisjon med et positivt tall subtraksjon med et positivt tall addisjon med et negativt tall subtraksjon med et negativt tall innføring av parentes Elevsamtale om faglig utvikling Konferansetime samtale med foreldre + elev

5 SANNSYNLIGHET Pluss 7B Grunnbok kapittel 18c s Å la elevene Få en viss forståelse for begrepet sannsynlighet Forstå at dette temaet krever kunnskaper om brøk, desimaltall og Få utføre eksperimenter og undre seg Arbeide med begrepet sannsynlighet (f.eks ved å nevne at en hel, brøk og kan være matematiske uttrykksmåter for sannsynlighet) Ulike spill for å illustrere sannsynlighet sannsynlighet, utsagn og ulike kombinasjoner Oversiktsprøve kap 17 og 18 Regelprøve Kartleggingsprøve Vurderingskriterier Vurderingskriteriene er generelle og ment tilpasset nivået på dette trinnet. I enkelte tilfeller vil det kunne bli utarbeidet tilleggskriterier. Grad av Høy grad av Middels grad av Lav grad av Kriterier for vurdering Kunnskapskompetanse - Viser oversikt over trinnets fagstoff, kan se sammenhenger, sammenligne og trekke slutninger. - Viser faglig undring og har høyt refleksjonsnivå. - Viser høy grad av kommunikative ferdigheter, både muntlig og skriftlig. - Deltar regelmessig aktivt i timene og viser stor grad av faglig. - Viser høy grad av selvstendighet. Metodekompetanse - Eleven har evne til å mestre nye oppgaver og se nye sammenhenger. - Eleven viser evne til å begrunne og vurdere resultater/svar og bruker hensiktsmessige løsningsmetoder og enheter. - Eleven viser stor evne til å benytte digitale verktøy til å løse og presentere oppgaver. Kunnskapskompetanse - Viser delvis oversikt over fagstoffet, ser noen sammenhenger og kan tidvis trekke slutninger. - Viser middels grad av kommunikative ferdigheter, både muntlig og skriftlig. - Er til tider aktiv i timene og er i perioder faglig engasjert. - Viser faglig undring. Metodekompetanse - Eleven samtaler og anvender matematiske begreper - Eleven viser innsikt i forskjellige framgangsmåter og metoder. - Eleven viser middels eller liten grad av selvstendighet i forhold til fagstoffet. - Eleven viser evne til å benytte digitale verktøy til å løse og presentere oppgaver. Kunnskapskompetanse - Viser begrenset oversikt over fagstoffet. - Viser begrensede kommunikative ferdigheter, både muntlig og skriftlig Metodekompetanse - Eleven viser liten eller ingen faglig aktivitet. - Eleven viser ingen grad av selvstendighet i forhold til fagstoffet. - Eleven viser liten evne til å benytte digitale verktøy til å løse og presentere oppgaver

6 Tempoplan HØST Periode Kapittel Oppgaver Prøver Uke Kap. 13 a, b, c Oppgave Blått valg: Gult valg: Rødt valg: Uke Kap. 14 a, b, c Oppgave Blått valg: Gult valg: Rødt valg: Uke Kap. 15 a, b Oppgave Kartleggingsprøve uke 34 Fargevelger 13 i uke 39 Fargevelger 14 i uke 45 Prøve kap 13, 14 uke 47 VÅR Periode Kapittel Oppgaver Prøver Uke 1-4 Kap. 15 b + c repetisjon Oppgave Blått valg: Gult valg: Rødt valg: Uke 5-11 Kap.16 a, b, c Oppgave Blått valg: Gult valg: Rødt valg: Uke Kap. 17 a, b, c Oppgave Blått valg: Gult valg: Rødt valg: Uke Kap. 18 a, b, c Oppgave Blått valg: Gult valg: Rødt valg: Fargevelger 15 i uke 4 Fargevelger 16 i uke 9 Prøve kap 15, 16 uke 11 Fargevelger 17 i uke 18 Fargevelger 18 i uke 22 Prøve kap 17, 18 uke 23 Repetisjon Kommentarer: I år vil 7. klasse ha 190 minutter med matematikk pr. uke. To økter på til sammen 90 min vil de være sammen med 8. klasse. Prosjekter integreres i de kapitlene det passer og vil samkjøres med 8. klasse der det er mulig. Læreverket vi bruker i år er: Marianne Haanæs, Grethe Kvalheim: Pluss 7 Grunnbok 7A og 7 B Faglærer Petter Moltzau Ekrehagen Skole, september 2008

REGNETRAPPA FOR BARNEHAGE OG SKOLE 2012

REGNETRAPPA FOR BARNEHAGE OG SKOLE 2012 REGNETRAPPA FOR BARNEHAGE OG SKOLE 2012 2 INNHOLD Innledning.. s. 3 Regneferdigheter kan læres... s. 4 Antall, rom og form i barnehagen.. s. 6 Plan for antall, rom og form i barnehagen.. s. 7 Overgang

Detaljer

LOKAL FAGPLAN MATEMATIKK 8.-10. TRINN

LOKAL FAGPLAN MATEMATIKK 8.-10. TRINN LOKAL FAGPLAN MATEMATIKK 8.-10. TRINN Grunnleggjande ferdigheiter Grunnleggjande ferdigheiter er integrerte i kompetansemåla, der dei medverkar til å utvikle fagkompetansen og er ein del av han. I matematikk

Detaljer

Vurdering og kommentarer 2009

Vurdering og kommentarer 2009 Vurdering og kommentarer 2009 Eksempeloppgave 2 i MAT0010 Matematikk for eksamen våren 2009 Bokmål Forord I forbindelse med innføring av ny eksamensmodell (modell 2) i MAT0010 Matematikk på 10.årstrinn

Detaljer

Matematikk på småskoletrinnet

Matematikk på småskoletrinnet Bokmål Kartlegging av matematikkforståelse Matematikk på småskoletrinnet Kartlegging av matematikkforståelse Bjørnar Alseth Matematikk på småskoletrinnet Utdanningsdirektoratet 1998 Trykk: GAN Grafisk

Detaljer

Lokal læreplan i Matematikk Trinn10

Lokal læreplan i Matematikk Trinn10 Lokal læreplan i Matematikk Trinn10 1 10. trinn Hovedtema 1 Tall og algebra Kompetansemål Mål for opplæringa er at eleven skal kunne: samanlikne og rekne om heile tal, desimaltal, brøkar, prosent, promille

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Regning 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan elevene mestrer lesing, regning og engelsk» Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i regning for 5.

Detaljer

Oppsummering Faktor 1 3

Oppsummering Faktor 1 3 Faktor 1 Tall og algebra Naturlige tall Naturlige tall er hele tall som er større enn 0. 1 2 4 5 6... Vi kan skrive naturlige tall på utvidet form. 124 = 1 1000 + 2 100 + 10 + 4 1 Partall og oddetall Partall

Detaljer

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring Læreplan Kunnskapsløftet Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring KUNNSKAPSLØFTET LÆREPLAN for grunnskolen og videregående opplæring Innledning Læreplanen for grunnskolen og videregående opplæring

Detaljer

Forslag til ny eksamensordning med kommentarer 2012

Forslag til ny eksamensordning med kommentarer 2012 Forslag til ny eksamensordning med kommentarer 2012 MAT0010 Matematikk 10. årstrinn (Elever) Del 1 Forslag til ny eksamensordning fra våren 2015: Del 1: 2 timer Del 2: 3 timer Nye minstekrav til digitale

Detaljer

Oppfatninger av desimaltall

Oppfatninger av desimaltall Oppfatninger av desimaltall Gard Brekke I Nämnaren 22(3) beskrevs KIM-projektet. I denna artikel redovisas hur man kartlägger missuppfattningar hur man diagnostiserar elevers ofullständiga tankar kring

Detaljer

ÅRSPLAN I MATEMATIKK 9. TRINN 2014/ 2015

ÅRSPLAN I MATEMATIKK 9. TRINN 2014/ 2015 Læreverk: Faktor 2 matematikk for ungdomstrinnet, Hjardar og Pedersen, Cappelen Vi gjør oppmerksom på at det kan bli forandringer i årsplanen, men emnene vil bli de samme. Frosta skole, 18.08.2014 Faglærere:

Detaljer

Eksempel på løsning DEL 2

Eksempel på løsning DEL 2 Eksempel på løsning DEL Eksamen MAT0010 Matematikk 10. årstrinn (Elever) 0.05.011 Bokmål Innledning Formålet med Eksempel på løsning av Del i Eksamen MAT0010 Matematikk, 10. årstrinn, er blant annet å

Detaljer

Eksempel på løsning DEL 1

Eksempel på løsning DEL 1 Eksempel på løsning DEL 1 Eksamen MAT0010 Matematikk 10. årstrinn (Elever) 0.05.011 Bokmål Innledning Formålet med Eksempel på løsning av Del 1 i Eksamen MAT0010 Matematikk, 10. årstrinn, er blant annet

Detaljer

Introduksjon til diagnostisk undervisning i matematikk

Introduksjon til diagnostisk undervisning i matematikk Bokmål Kartlegging av matematikkforståelse Introduksjon til diagnostisk undervisning i matematikk Kartlegging av matematikkforståelse Gard Brekke Introduksjon til diagnostisk undervisning i matematikk

Detaljer

MATEMATIKK I BARNEHAGEN

MATEMATIKK I BARNEHAGEN MATEMATIKK I BARNEHAGEN Idéhefte og erfaringer fra et kompetansehevingsprosjekt 8 NASJONALT SENTER FOR MATEMATIKK I OPPLÆRINGEN www.matematikksenteret.no Karen Omland og Gerd Åsta Bones MATEMATIKK I BARNEHAGEN

Detaljer

Mal for vurderingsbidrag

Mal for vurderingsbidrag Fag: Matematikk Tema: Brøkregning Trinn: 8 Læringsmiljø Mal for vurderingsbidrag Tidsramme: 14.dager 6 matematikk timer ----------------------------------------------------------------------------- Undervisningsplanlegging

Detaljer

Les selv om matematikkens spennende verden

Les selv om matematikkens spennende verden Erik Bjerre og Pernille Pind Lærerveiledning til Les selv om matematikkens spennende verden Oversatt og tilrettelagt for norske forhold av Kari Haukås Lunde og Olav Lunde Info Vest Forlag, 2011 Om de fem

Detaljer

Eksempel på løsning. Sentralt gitt skriftlig eksamen MAT1003 Matematikk 2P Eksamen 30.11.2009. Bokmål

Eksempel på løsning. Sentralt gitt skriftlig eksamen MAT1003 Matematikk 2P Eksamen 30.11.2009. Bokmål Eksempel på løsning 010 Sentralt gitt skriftlig eksamen MAT1003 Matematikk P Eksamen 30.11.009 Bokmål MAT1003 Matematikk P HØSTEN 009 Eksempel på løsning med vekt på bruk av digitale verktøy Hva er en

Detaljer

Det er en stor glede å presentere dette temanummeret. Hun viser eksempler på utenomboklige aktiviteter,

Det er en stor glede å presentere dette temanummeret. Hun viser eksempler på utenomboklige aktiviteter, Det er en stor glede å presentere dette temanummeret som har fokus på matematikkundervisning på småskoletrinnet. Årene på småskolen legger grunnlaget for kunnskaper i og oppfatninger av faget, som ofte

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Opplysningene finner du på StudentWeb under Innsyn Vurderingsmelding Emnekode: LU2-PEL415 Emnenavn: Pedagogikk og elevkunnskap 2b 5-10 Vurderingsform: Bacheloroppgave (mappe, hjemmeeksamen..)

Detaljer

Matematikk i ulike tekster - eksempler fra privat, offentlig økonomi og fra varedeklarasjoner

Matematikk i ulike tekster - eksempler fra privat, offentlig økonomi og fra varedeklarasjoner side 1 Detaljert eksempel om Matematikk i ulike tekster - eksempler fra privat, offentlig økonomi og fra varedeklarasjoner Dette er et forslag til undervisningsopplegg der elevene gjennom arbeid med matematikk

Detaljer

Økt tallforståelse gjennom fokus på strukturerte mengder? Et kvasi-eksperiment med tre elever i tredje klasse.

Økt tallforståelse gjennom fokus på strukturerte mengder? Et kvasi-eksperiment med tre elever i tredje klasse. Masteroppgave Økt tallforståelse gjennom fokus på strukturerte mengder? Et kvasi-eksperiment med tre elever i tredje klasse. Forfatter: Elisa Ljøkjell Ervik Veileder: Per Frostad Trondheim, Februar 2014

Detaljer

INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET?

INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? Begreper: Vurdering for læring De fire prinsippene Læringsmål Kriterier Egenvurdering Kameratvurdering Læringsvenn Tilbake/ Fremover melding Elevsamtaler

Detaljer

Telle mennesker lærerveiledning

Telle mennesker lærerveiledning Telle mennesker lærerveiledning Sammendrag Barn begynner å telle allerede ved svært lav alder Telling er en viktig matematisk kompetanse i førskoleopplæring og de første klassene i grunnskolen. Men telling

Detaljer

Uke 9 13 / tjuefemten ARBEIDSPLANEN. Kult med kultur. Respekttema: Selvhevdelse. Navnet mitt:

Uke 9 13 / tjuefemten ARBEIDSPLANEN. Kult med kultur. Respekttema: Selvhevdelse. Navnet mitt: ARBEIDSPLANEN Uke 9 13 / tjuefemten Kult med kultur Respekttema: Selvhevdelse Navnet mitt: Gautesete skole niende 2014 / 2015 TIL ELEV OG FORESATTE Ny plan ny periode mellom vinterferie og påske fra februar

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

Oppgaver i matematikk, 13-åringer

Oppgaver i matematikk, 13-åringer Oppgaver i matematikk, 13-åringer Her er gjengitt de frigitte oppgavene fra TIMSS 95. Oppgavene fra TIMSS 2003 ventes frigitt i løpet av sommeren 2004 og vil bli lagt ut kort tid etter dette. Oppgavene

Detaljer

Hva er matematisk kompetanse?

Hva er matematisk kompetanse? Mona Røsseland Hva er matematisk kompetanse? Norge har nok en gang kommet dårlig ut i undersøkelser som viser elevers kompetanse i matematikk. Vi leter etter årsaker, og vi prøver å finne den riktige veien

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Veien mot og gjennom VIDEREGÅENDE

Veien mot og gjennom VIDEREGÅENDE Veien mot og gjennom VIDEREGÅENDE Ny GIV og arbeidet med grunnleggende ferdigheter STRATEGI- OG VEILEDNINGSHEFTE Februar 2013: Akershus fylkeskommune v/avdeling for videregående opplæring FORORD Som en

Detaljer