SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Øyvind Brandtenborg Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 14/1736 RÅDHUSET - UTSKIFTING AV FASADER GNR 95 BNR 40

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Øyvind Brandtenborg Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 14/1736 RÅDHUSET - UTSKIFTING AV FASADER GNR 95 BNR 40"

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Brandtenborg Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 14/1736 RÅDHUSET - UTSKIFTING AV FASADER GNR 95 BNR 40 Rådmannens innstilling: Fasaden i rådhuset rehabiliteres i henhold til alternativ 1. Utskifting av fasader i rådhuset utføres i ett byggetrinn. Solskjerming, tilsvarende ZIP Screen velges, og integreres i fasadeløsningen. Utgiften innarbeides i økonomiplanen. Saksopplysninger: Det refereres til vedtak i K-sak 103/13 «Budsjett økonomiplan », K- sak 22/13 «Kommunale formålsbygg 2013» og K-sak 22/12 «Klima og energiplan for Modum kommune». I klima og energiplanen er et av målene at Modum kommune skal redusere energiforbruket med 10 %. Kommunestyret har i markert en offensiv holdning til ENØK tiltak i flere vedtak. Et av prosjektene i K- sak 22/13 var Prosjektering vinduer/fasadeisolasjon på rådhuset, hvor det ble avsatt kr til et forprosjekt. Arkitektgruppen Drammen A/S ble etter en tilbudskonkurranse engasjert sammen med deres rådgivergruppe for å bistå ved fire prosjekt som alle påvirker driften av rådhuset. For denne saken gjelder det rehabilitering av fasaden og solavskjermingen til rådhuset. Arkitekten har lagt stor vekt på å ivareta og beholde rådhusets linjer med eksteriør og design som et dominant signalbygg. Samtidig skal den nye fasadeløsningen ivareta et godt fysisk arbeidsmiljø i kontorlokalene, redusert energiforbruk og lang teknisk levetid. Fasadene på rådhuset har ikke vært renovert i vesentlig grad siden bygget var nytt i Den er nå utett, har minimal isolasjonsevne med lav U- verdi (W/m 2 K) og mange kuldebroer. Et antall vindusglass er punktert. Vindusrammer og vindusblad har fått deformasjoner og er i ulik grad preget av forvitring og råte. Rammene har slått seg og det er utettheter selv om det er satt inn nye pakninger og at enkelte vindusbladene er fysisk skrudd sammen med karmen.

2 De tekniske manglene påvirker inneklimaet og det fysiske arbeidsmiljøet i rådhuset. Påvirkningene oppleves igjennom trekkvirkning fra vinduer, blending fra utvendig sollys/refleksjon samt en for stor temperaturvariasjon med kulde/varme i kontorlokalene. Slik fasaden fremstår i dag har den ingen intakte isolasjonsmaterialer. Fasaden består av to- lags glass, betong, skifer og treverk. Dekket mellom hver etasje danner en kuldebro i betong. U- verdien er anslått til 2,5 W/m 2 K. Dagens krav til U-verdi er 0,2 W/m 2 K, som er 12 ganger bedre enn dagens U- verdi. Tilføring av varme i lokalene kommer som oppvarmet ventilasjonsluft. Luft kommer fra ventiler under vinduene. Kanalene ligger i yttervegg med få centimeter fra utvendig flate, som bidrar til et varmetap om vinteren, og et kjøletap om sommeren. Solskjerming i form av persienner er montert utvendig på øst-, vest og sørveggen, og innvendig på nordveggen. Den er nå i dårlig forfatning. Mange persienner kan ikke reguleres, og andre er ødelagte. Reparasjoner har ikke vært prioritert i påvente av en ny vindusløsning med en ny type solavskjerming. Prosjektgruppa har utarbeidet tre alternativer for rehabilitering av fasaden. Løsningen for solskjerming er lik i alle alternativene, og er tatt med i kostnadene. Det er forutsatt tilnærmet full drift i rådhuset mens prosjektet gjennomføres. Riggkostnaden blir høyere hvis man skal gjennomføre rehabiliteringen over flere år. Merkostnaden ved oppdeling fremkommer i kostnadsforskjellen. I kostnadsoverslagene er det medregnet en usikkerhet på 2 millioner kr i hvert av alternativene. Solskjerming Fakta og dagens situasjon Solskjerming er nødvendig på sør, øst og vestsiden. Nordsiden vil ligge på skyggesiden og har lite behov for skjerming. Det er to hovedutfordringer med solen. Den ene er lysforholdene i lokalene, og den andre er strålingsvarmen. Sola påvirker temperaturen i bygget samt skaper utfordringer rundt arbeidsplasser hvor en jobber med skjerm. På sør og østsiden av bygget forverres lysforholdene når solen speiler seg i Tyrifjorden og Drammenselva. Dagens vinduer har klare glass, persienner utvendig og stedvis innvendig. De utvendige persiennene er utslitte, og stedvis ute av funksjon. Vind og sol gjør at plasten i persiennene forvitres. Situasjonen er verst i de øverste etasjene. Innvendige persiennene stopper blending fra solen, men de slipper strålingsvarmen inn i rommet, og bidrar til oppheting.

3 Fra energibrønner henter vi i dag opp kjølig. Anlegget har en maksimal kjøleeffekt på 150 kw. Det er ikke nok kjøleeffekt uten bruk av utvendig solskjerming. Med god solskjerming vil kjølekapasiteten være tilstrekkelig. Utvendige persienner Utvendige persienner stopper effektivt sollyset, men består av bevegelige deler som vil kreve vedlikehold og utbytting. Påvirkning av vind som gir mekanisk slitasje og solstråling som forvitrer plastmaterialer, gjør at levetiden reduseres. Dette er godt dokumenterte utfordringer ved dagens utvendige persienner. De lager også mye støy ved sterk vind. Bruk av solstoppglass Solskjerming i glasset reduserer strålingsvarmen med 80 %. Dette er ikke nok til å få en akseptabel innetemperatur. Dette er dokumentert igjennom energiberegninger over året for rådhuset. Solstoppglass kan være aktuelt som et supplement på nordsiden av bygget. Koolshade Dette er et finmasket fast metallgitter, som er montert utvendig på fasaden. Gitteret fungerer slik at det er mest effektivt når sola står høyt på himmelen, og effekten reduseres når sola kommer lavere. Produktet sies å redusere strålingsvarmen med 85 %. Sintef anbefaler ikke dette produktet fordi solen står lavt på himmelen i lange perioder langt nord på kloden. Prosjektgruppa var på befaring i et lokale med en slik skjerming, og det var i tillegg montert både gardiner og innvendige persienner. Dette må også påregnes i rådhuset. Pris ferdig montert, inklusiv innvendig gardin: 1.8 millioner kr ekskl. mva. ZIP Screen På befaring hos DNB i Bjørvika så vi på en type utvendig duk som beveger seg vertikalt. Denne slipper inn 5 % lys, slik at lysforholdene i rommet er tilfredsstillende, men varmen fra sola holdes ute. Den stopper 92 % av varmen fra solstrålene. I Bjørvika er bygningene særdeles vindutsatt, men dette fungerer bra. Produktet tåler vind opp mot 100 km/t. Hvis dette ikke skulle være nok, kan man koble på vindsensorer og programmere dukene til å rulle opp ved høye vindstyrker. Dukene bør ha automatisk styring i forhold til sol og tid på døgnet. Sensorer på utsiden av fasaden registrerer lysforholdene. Forskning viser at automatisk styring av solskjerming er avgjørende i forhold til å utnytte solskjermingen optimalt. I tillegg til styring i forhold til sollys vil solskjermingen gå ned på

4 kvelden, og man får en isoleringseffekt, da skjermingen danner et stillestående luftlag mellom vindu og skjerm. U- verdien kan bedres med opptil 0,8 W/m 2 K. Pris ferdig montert: 1.7 millioner kr ekskl. mva. Konklusjon framtidig utvendig solskjerming ZIP screen vil dekke vårt behov, og er det kostnadsmessig laveste alternativet. Dette produktet skal også brukes på Nordre Modum Ungdomsskole og i utbyggingen av barnehagene i Modum. Beskrivelse av tre alternativer for å rehabilitere rådhusets fasader Alternativ 0 Dette er en minimumsløsning som ble utarbeidet i etterkant av alternativ 1 og alternativ 2. Den går i hovedsak ut på følgende: Bytte glass, men beholde rammene. Rammene tettes mot karmen og skrus fast, slik at vinduene blir faste. Rammer som har fuktskader blir byttet med nye. Beholde skiferen uten å bytte innfesting. Isolere med 20-30mm i resterende fasadeareal og beslå dette med tynnplater i Tambak. Tambak er materialet som blikkenslageren har brukt på både rådhuset og kulturhuset. Med denne løsningen vil fasaden bli forholdsvis tett, og få en U- verdi på 1,5 W/m 2 K. Fortsatt vil feltet med skifer være en kuldebro og forbli utett for luftlekkasjer. Det er ikke gjort energiberegninger (SIMIEN) med konsekvensvurdering av konsulent for dette alternativet. Varmetapet vil bli høyere enn for alternativ 1. I forhold til dagens fasader vil varmetapet reduseres med om lag 40 %. Vi sparer kwh pr år i varmetap. Alternativ 0 utføres i 3 trinn over 3 budsjettår. Entreprenøren bruker 3 måneder på hvert byggetrinn. Avrundet totalbeløp inkludert byggherreadministrasjon: 13,2 millioner ekskl. mva. Alternativ 1 Vindusfeltene rives, men skiferen beholdes som i alternativ 0. Nye vinduer settes inn mellom skiferfeltene. I dag er det et felt med tambak mellom vindu og skifer. Dette erstattes med et blindfelt i glasset. I første etasje skiftes vinduene i både resepsjonsområdet, og kantineområdet. Vi sparer kwh pr år i varmetap. Alternativ 1 utført i ett trinn, over ett budsjettår. 8 måneder total byggetid: Avrundet totalbeløp inkludert byggherreadministrasjon: 12,8 millioner ekskl. mva. Alternativ 1 utført i 3 trinn over 3 budsjettår. Entreprenøren bruker 3 måneder på hvert byggetrinn:

5 Avrundet totalbeløp inkludert byggherreadministrasjon: 13,7 millioner ekskl. mva. Alternativ 2 Fasaden i 2-8 etasje rives, med skifer og vinduer, og erstattes med en ny fasade som tilfredsstiller dagens krav til varmetap og tetthet. Skiferen erstattes med en gråaktig fasadekledning. Det blir en kontrollert klimafasade uten lekkasjer og kuldebroer. For 1.etasje gjøres det samme som i alternativ 0 og 1. Vi sparer kwh pr år i varmetap. Alternativ 2 utført i ett trinn, over ett budsjettår. 8 måneder total byggetid: Avrundet totalbeløp inkludert byggherreadministrasjon: 14,7 millioner ekskl. mva. Alternativ 2 utført i 3 trinn, over 3 budsjettår. Entreprenøren bruker 3 måneder på hvert byggetrinn: Avrundet totalbeløp inkludert byggherreadministrasjon: 15,8 millioner ekskl. mva. Energibesparelse Før 2012 medgikk ca. 2,5 mill. KWh/år til drift av rådhuset. Dette var energi levert som elektrisk strøm og fyringsolje. Etter igangkjøring av varmepumper og frikjøling, er levert energimengde fra elektrisk strøm og fyringsolje redusert til ca. 1,0 mill. kwh/år. Oljekjelen leverer spisslast når effektbehovet er større 240 kw, som er maksimaleffekten fra varmepumpene. Beregnet energibesparelse ligger brutto på ytterligere kwh/år til kwh/år. I et CO 2 regnskap ville dette utgjøre utslippet fra l fyringsolje i året, samt mellom til kwh/år som elektrisitet siden varmepumpene har en virkningsgrad på 3,5. Det forventes at bruk av fyringsolje kun vil være nødvendig i unntakstilfeller etter at fasaden er rehabilitert, uavhengig av valgt alternativ. Vurdering Rehabiliteringen av vinduer og fasaden er nødvendig på grunn av 50 års alder, slitasje, råteskader og deformasjoner i treverk, punkterte vinduer, og et isolasjonsmateriale som er pulverisert, og som resulterer i et ustabilt og utfordrende inneklima igjennom året. Det er utredet tre alternative nivåer for å rehabilitere fasaden. Utvendig solavskjerming er påkrevet for å forhindre overoppheting og blending i alle de de tre alternativene. Der er liten kostnadsforskjell mellom alternativene. Alternativ 1 er rimeligst med 12,8 mill.kr, og alternativ 2 dyrest med 14,7 mill.kr for bygging i ett byggetrinn. For alternativ 0 er det bare beregnet pris for utførelse over 3 år; 13,2 mill.kr.

6 Alle metodene gir positive gevinster for innemiljøet og for energibesparelser. Bedre glass, isolasjon og tetthet vil i ulik grad bidra til minimalt med fyringsolje i den kalde årstiden. Alternativ 2 vil gi størst energibesparelse, og alternativ 0 minst besparelse. Økonomisk vil ENØKgevinsten være beskjeden i forhold til investeringskostnaden. De tre alternativene vil i ulik grad bevare dagens estetiske uttrykk. I alle tre alternativene har en lagt vekt på å ivareta de strenge linjene som ligger i dagens fasade. Alternativ 0 vil bevare fasader med tre og skifer, i alternativ 1 beholdes kun skifer, mens i alternativ 2 fjernes både tre og skifer i 2-8 etasje. 1. etasje og kulturhuset vil fortsatt ha fasader med skifer i alle alternativene. Man kan vurdere bruk av naturstein også i alternativ 2. Kostnadene vil da bli høyere. Andre momenter er at vedlikeholdskostnader for vindusrammene i alternativ 0 vil bli høyere enn for de andre alternativene. Det er også viktig å sikre innfesting av skifer dersom denne skal beholdes. Det er ikke medregnet utbytting av dette i øvrige etasjer i kostnadsoverslaget. Det er stor uenighet i administrasjonen om hvor stor vekt det skal legges på å bevare dagens estetiske uttrykk i materialvalg. Rådmannen ønsker i utgangspunktet å beholde dagens fasader, og er av den oppfatning at det fortsatt bør være skifer på hele bygget. Som en kompromissløsning anbefaler rådmannen alternativ 1. Dette er også det rimeligste alternativet. Tidspunkt for gjennomføring vurderes i økonomiplanen. Som en kuriositet kan nevnes at rådhuset opprinnelig var planlagt med skifer og sammenhengende vindusflater. «De store glassflatene forutsatte imidlertid anlegg og drift av et omfattende kjøleanlegg, og de faste vindusfelt forutsatte utvendig vinduspuss med en prosjektert fasadeheis. Byggherrens representanter var skeptisk overfor så mye teknikk, og anmodet om en bearbeiding hvor glassflatene ble vesentlig redusert og vinduene kunne åpnes for lufting og pussing innenfra. Resultatet av dette ble at vinduselementene nå er utført med kraftige, laminerte karmer og innadslående rammer i trykkimpregnert furu» Vedlegg: Rapport fra arkitekt

Bærekraftig rehabilitering av boligblokker

Bærekraftig rehabilitering av boligblokker Rehabilitering av Borettslag Bærekraftig rehabilitering av boligblokker Ivar Klavenes, Prosjektleder OMT Boligbyggelag Ivar@OMTBBL.no 1 Kortfattet sammendrag Rehabilitering av borettslag krever fokus på

Detaljer

Virkning av solavskjerming på energisparepotensial og dagslys i bygninger

Virkning av solavskjerming på energisparepotensial og dagslys i bygninger Virkning av solavskjerming på energisparepotensial og dagslys i bygninger Helge Venås Flægstad Master i energi og miljø Innlevert: Juni 2012 Hovedveileder: Eilif Hugo Hansen, ELKRAFT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard

Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard av Jo Hylje Rasmussen, Bjørn Linde Pedersen, Audun Hammerseth og Kristian Matre Veileder: Magne Mikal Våge Prosjektrapport for ENE304

Detaljer

Enøk i hjemmet Ditt idéhefte for å bo bedre og billigere

Enøk i hjemmet Ditt idéhefte for å bo bedre og billigere Enøk i hjemmet Ditt idéhefte for å bo bedre og billigere enøk effektiv energibruk 3. Oppvarming 20 Elektrisk oppvarming 21 Regulering av temperaturen 22 Styringssystemer 22 Fleksibel energibruk vannbåren

Detaljer

1 Innledning. 2 Livsløpsutfordringer

1 Innledning. 2 Livsløpsutfordringer Sammendrag Vi har sett på miljøutfordringer knyttet til bygninger. Den største gevinsten i forhold til å forhindre miljømessige belastninger gjennom bygningens livsløp ligger åpenbart i planleggingsfasen.

Detaljer

Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus

Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus REDUSER OPPVARMINGSBEHOVET Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus Fremtidens energiløsninger gode å 1leve med Ny bolig bygd etter 1987 Gammel bolig bygd før 1987 Fremtidens bolig for deg som

Detaljer

B 48975 ENØKANALYSE. FOR Trolltun borettslag. Bølerlia 93-115 og Nøklesvingen 2-40. utarbeidet av

B 48975 ENØKANALYSE. FOR Trolltun borettslag. Bølerlia 93-115 og Nøklesvingen 2-40. utarbeidet av B 48975 ENØKANALYSE FOR Trolltun borettslag Bølerlia 93-115 og Nøklesvingen 2-40 utarbeidet av Oslo 8. juni 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE SAMMENDRAG...2 1. INNLEDNING...5 1.1 ENØK- RAPPORTEN...5 1.2 FORMÅL

Detaljer

DOBBELFASADER Eystein Wilhelm Ruyter, stud. arch. Diplomoppgave Vår 2003

DOBBELFASADER Eystein Wilhelm Ruyter, stud. arch. Diplomoppgave Vår 2003 DOBBELFASADER Eystein Wilhelm Ruyter, stud. arch. Diplomoppgave Vår 2003 5 W. Ruyter Innholdsfortegnelse: 1 Innledning 7 2 Hva er en dobbelfasade? 8 3 Historikk 9 4 Forskjellige typer dobbelfasader 11

Detaljer

Solenergi brukt til rom- og vannoppvarming i eneboliger under norske forhold

Solenergi brukt til rom- og vannoppvarming i eneboliger under norske forhold Høgskolen i Telemark Avdeling for teknologiske fag Ingeniørutdanningen RAPPORT FRA 1. SEMESTERS UNDERVISNINGSPROSJEKT HØSTEN 2002 F1-3-02 Solenergi brukt til rom- og vannoppvarming i eneboliger under norske

Detaljer

Integrerte elektroniske persienner

Integrerte elektroniske persienner Integrerte elektroniske persienner Vinduer med integrerte persienner er mer en skjerming av sjenerende sollys. Produktet i seg selv reduserer energibehovet i bygg gjennom økt isolering i glasset, og redusert

Detaljer

TILBAKEBLIKK I HISTORIEN

TILBAKEBLIKK I HISTORIEN TILBAKEBLIKK I HISTORIEN Prosjektet Smia, - En del av gamle FMV og Fredrikstad sin historie Plankebyen kaller vi fortsatt Fredrikstad, selv om det til tider sikkert kan være vanskelig på se hvorfor. Historien

Detaljer

Energikonsept for oppgradering av Nordre Gran borettslag. Oppgradering etter passivhusprinsippet med fokus på energieffektiv varmtvannsberedning

Energikonsept for oppgradering av Nordre Gran borettslag. Oppgradering etter passivhusprinsippet med fokus på energieffektiv varmtvannsberedning - Åpen Rapport Energikonsept for oppgradering av Nordre Gran borettslag Oppgradering etter passivhusprinsippet med fokus på energieffektiv varmtvannsberedning Forfattere Michael Klinski, Peter Schild,

Detaljer

MILJØTILTAKSBANK. Vurdering av lønnsomhet og miljønytte. November 2006. N A L E c o b o x

MILJØTILTAKSBANK. Vurdering av lønnsomhet og miljønytte. November 2006. N A L E c o b o x MILJØTILTAKSBANK Vurdering av lønnsomhet og miljønytte November 2006 N A L E c o b o x Innholdsfortegnelse 1 Forord... 4 2 Bakgrunn... 5 3 Metodebeskrivelse... 6 3.1 Lønnsomhet... 6 Kostnader... 6 Gevinster...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 8/14 14/29 SØKNAD OM MIDLER TIL REPARASJON SD-ANLEGG NORDSKOGEN SKOLE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 8/14 14/29 SØKNAD OM MIDLER TIL REPARASJON SD-ANLEGG NORDSKOGEN SKOLE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: pensjonishuset Møtedato: 26.03.2014 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985320 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 14/31 Formannskapet 16.06.2014 14/33 Kommunestyret 17.06.2014

Saksnr Utvalg Møtedato 14/31 Formannskapet 16.06.2014 14/33 Kommunestyret 17.06.2014 Trysil kommune Saksframlegg Dato: 19.05.2014 Referanse: 11926/2014 Arkiv: 614 Vår saksbehandler: Hans Martin Aas EPC - fase 2 - status sykehjemmet Saksnr Utvalg Møtedato 14/31 Formannskapet 16.06.2014

Detaljer

B 59453 ENØKRAPPORT FOR. Lille Ekeberg Borettslag. utarbeidet av

B 59453 ENØKRAPPORT FOR. Lille Ekeberg Borettslag. utarbeidet av B 59453 ENØKRAPPORT FOR Lille Ekeberg Borettslag utarbeidet av Oslo 16. januar 2014 ENØKRAPPORT INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE SAMMENDRAG... 2 1. INNLEDNING... 5 1.1. ENØK- RAPPORTEN.... 5 1.2. FORMÅL MED ENØKRAPPORTEN....

Detaljer

Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontrollert Godkjent

Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontrollert Godkjent Tittel: UNDELSTAD HUSEIERLAG - OMBYGGING AV TAK RAPPORT Oppdragsgiver: Undelstad Huseierlag c/o Brækhus Dege Eiendom AS Oppdragsgivers kontaktperson: Anders Nesteby Rådgiver: Norconsult AS Vestfjordgaten

Detaljer

Miljøvennlig energiog arealbruk i sykehjem og omsorgsboliger

Miljøvennlig energiog arealbruk i sykehjem og omsorgsboliger Miljøvennlig energiog arealbruk i sykehjem og omsorgsboliger 1. Innledning Det foregår omfattende nybygging og ombygging av sykehjem og omsorgsboliger i landets kommuner, både i offentlig og i privat regi.

Detaljer

Vinduer. Informasjonsark. Hvorfor ta vare på gamle vinduer? Hvordan sikre at de gamle vinduene gir en god miljøløsning? Nye vinduer i gamle hus

Vinduer. Informasjonsark. Hvorfor ta vare på gamle vinduer? Hvordan sikre at de gamle vinduene gir en god miljøløsning? Nye vinduer i gamle hus Oslo kommune Byantikvaren Informasjonsark Vinduer INNHOLD HVORFOR TA VARE PÅ GAMLE VINDUER? KULTURHISTORISK VERDI s 2 BRUKSVERDI s 2 LEVETID/KVALITET s 2 MILJØHENSYN s 3 ØKONOMI s 4 VINDUSHISTORIKK s 5

Detaljer

Kurs i prosjektering og bygging av passivhus. Tema: Innemiljø

Kurs i prosjektering og bygging av passivhus. Tema: Innemiljø Kurs i prosjektering og bygging av passivhus Tema: Innemiljø Kurs i prosjektering og bygging av passivhus Tema: Innemiljø Kurs i prosjektering og bygging av passivhus 2 INNHOLD Utfordringer Innemiljørapporten

Detaljer

7 TEMAHEFTE ENERGI- OPPGRADERING

7 TEMAHEFTE ENERGI- OPPGRADERING Du bygger Vi tar oss av resten 7 TEMAHEFTE ENERGI- OPPGRADERING September 2013 optimeraproff.no 1 Rådgivning og opplæring Optimera har som mål å være i front når det gjelder formidling av kompetanse gjennom

Detaljer

PASSIVT FLERFAMILIEHUS H09B06

PASSIVT FLERFAMILIEHUS H09B06 2009 PASSIVT FLERFAMILIEHUS H09B06 Hesho Dolashy, Fredrik Storm Magnussen, Martin Olav Myrvang og Andreas Grepperud Høyskolen i Østfold 06.06.2009 HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for ingeniørutdanning 1757

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk. Kapittel 14. Energi

Veiledning om tekniske krav til byggverk. Kapittel 14. Energi Kapittel 14. Energi Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 22.03.2012 Kapittel 14. Energi Innledning Bygningsmassen står for om lag 40 % av innenlands energibruk i Norge. Byggenæringen er derfor

Detaljer

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Miljøverndepartementet Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Potensial for energisparing for et utvalg bygningstyper med og uten hensyn til kulturminnevern. Beskrivelse av

Detaljer

Energibruk og inneklima i lavenergi skolebygning

Energibruk og inneklima i lavenergi skolebygning Energibruk og inneklima i lavenergi skolebygning Maria Berg Hestad Master i produktutvikling og produksjon Oppgaven levert: Juni 2010 Hovedveileder: Hans Martin Mathisen, EPT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

MODUM KOMMUNE PROSJEKTRAPPORT - UTBYGGING AV BARNEHAGER PÅ GUSTADMOEN OG NORDBRÅTAN

MODUM KOMMUNE PROSJEKTRAPPORT - UTBYGGING AV BARNEHAGER PÅ GUSTADMOEN OG NORDBRÅTAN MODUM KOMMUNE PROSJEKTRAPPORT - UTBYGGING AV BARNEHAGER PÅ GUSTADMOEN OG NORDBRÅTAN NORDBRÅTAN GUSTADMOEN Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Presisering... 2 2 Dekning av behov for plasser...

Detaljer

TEMA. Passivhus & Tegl. bygg-i-tegl.no

TEMA. Passivhus & Tegl. bygg-i-tegl.no TEMA Passivhus & Tegl bygg-i-tegl.no TEMA Passivhus & Tegl INNHOLD 03 Forord 04 Det moderne huset er et passivhus 06 Egenskaper i tunge konstruksjoner 10 Inneklimaet bestemmer vårt ve og vel 14 Passivhuset

Detaljer

DISPONERING AV TILSKUDD TIL KOMMUNESEKTOREN TIL VEDLIKEHOLD OG REHABILITERING I 2009

DISPONERING AV TILSKUDD TIL KOMMUNESEKTOREN TIL VEDLIKEHOLD OG REHABILITERING I 2009 Ark.: D13 &46 Lnr.: 1392/09 Arkivsaksnr.: 09/148-2 Saksbehandler: Rannveig Mogren DISPONERING AV TILSKUDD TIL KOMMUNESEKTOREN TIL VEDLIKEHOLD OG REHABILITERING I 2009 Vedlegg: - KRD`s brev til kommunene

Detaljer

ØKONOMI KNYTTET TIL BYGGING OG DRIFTING AV PASSIVHUS. Oddbjørn Sjøvold Gunnar Nossum

ØKONOMI KNYTTET TIL BYGGING OG DRIFTING AV PASSIVHUS. Oddbjørn Sjøvold Gunnar Nossum ØKONOMI KNYTTET TIL BYGGING OG DRIFTING AV PASSIVHUS Oddbjørn Sjøvold Gunnar Nossum Trøndelag Forskning og Utvikling as Steinkjer 2010 Tittel Forfattere : ØKONOMI KNYTTET TIL BYGGING OG DRIFTING AV PASSIVHUS

Detaljer

Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg. Arendal kommune

Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg. Arendal kommune Arendal kommune Rapporttype Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg Prosjektnr: 510912 Arbeidsordre: 69926 Oppdragets tittel: Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg Prosjektleder: Kristoffer Oustad Forfattere:

Detaljer