Fortetting eller jordvern?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fortetting eller jordvern?"

Transkript

1 Fortetting eller jordvern? Bruk av ATP-modellen i et miljø- og samfunnsregnskap for å vurdere miljøaspekter ved fortetting på stasjonsnære jordbruksområder i forhold til å bevare områdene som dyrka mark Presentasjon ATP-brukernettverk Øyvind Dalen 14 desember 2010

2 Bakgrunn for oppdraget Sterk vekst i Osloregionen Miljø- og klimautfordringer Behov for langsiktig planlegging Behov for kunnskap om betydningen av å fortette ved kollektivknutepunktene i Akershus Jordloven redusere omdisponering av dyrka mark (forslag om varig vern av dyrka mark)

3 Nasjonale, regionale og lokale føringer - ATP RPR for ATP Samordnet areal og transportstrategi for Osloregionen, tilsuttet av 57 kommuner og fylkeskommuner: fokus på utvikling av kjerner langs kollektivknutepunktene i regionen Follorådets regionale føringer konkretiserer Osloregionen ATP: vekst konsentreres til kollektivbetjente tettsteder Ås kommunes klimamål: redusere de totale utslipp med 30 % innen 2020 (eks gjennomgangstrafikk) Ås kommunes planprogram: Utvikling av bærekraftig utbyggingsmønster med fokus på Ås sentrum Pålagt plansamarbeid om areal og transport for Oslo og Akershus, planprogram og planstrategi fremlegges høst 2010

4 Metode - elementer Sortere kvantifiserbare og ikke-kvantifiserbare effekter Systematisering av verdier etter omfang og verdi Fokusere på miljø-mot-miljø (eller mat-mot-miljø ) ATP modellen for beregning av indikatorer for transportarbeid GIS for beregning av omfang arealer og fortetting VR modell for visualisering av arealutviklingsstrategier Prissetting av jorder Prissetting av CO2-utslipp Metodeutfordring: detaljregnskap vs fugleperspektiv

5 ABC metoden for lokalisering av rett virksomhet på rett sted Kollektivtilgjengelighet A Høy arbeidsplassintensitet, lav bilavhengighet - kunnskapsnæring E B Middels arbeidsplassintensitet Middels bilavhengighet - salg/service, lettere industri D Få ansatte, lite besøk, lavt transportbehov, stort arealbehov - primærnæring C Lav tetthet, stort arealbehov høy bilavhengighet - lager, engros, logistikk, tyng industri, volumhandel Biltilgjengelighet

6 Utgangspunkt Dagens tettstedsstruktur i Follo er bygget opp om jernbanen Forsterkes ved nytt dobbeltspor Oslo-Ski (2018) Godt utgangspunkt for videre bærekraftig arealutvikling

7 Ås tettstedet bosatte arbeidsplasser i sentrum 5 virksomheter > 50 ansatte arbeidsplasser v/ UMB (pluss 3270 studenter) Ny Veterinærhøgskole og nytt Veterinærinstitutt gir arbeidsplasser og 800 studenter

8

9 Tema som engasjerer

10 Dagens arealutnyttelse i tettsteder i Follo Tettsted Antall bosatte Tettstedsareal [km2] Bosatte pr km2 Areal pr bosatt [m2] andel av follo Ås tettsted , ,8 % Togrenda (Vinterbro) , ,4 % Ski tettsted , ,4 % Vestby , ,8 % Drøbak , ,0 % Kolbotn/Sofiemyr , ,3 % Oppegård , ,0 % Langhus , ,5 % Nesoddtangen , ,3 % Sum i tettsteder ,6 % Total befolkning i Follo Til sammenligning (2007): Oslo tettsted samlet sett: 345 kvm pr innbygger Oslo tettsted innenfor Oslo kommune, 257 kvm pr innbygger

11 Follorådets føringer for fremtidig utbygging nye bosatte innen % av veksten til kollektivknutepunkt (jernbane) 10 % av dette til Ås tettsted Dette gir %*75 000*10%= innbyggere i 2050 Referanse (Ås tettsted tar 10% av den veksten som kanaliseres til kollektivknutepunktene) Tettsted Antall bosatte Tettstedsareal [km2] Bosatte pr km2 Areal pr bosatt [m2] andel av follo Ås tettsted , ,0 % Togrenda (Vinterbro) , ,5 % Ski tettsted , ,0 % areal gml tetthet nytt areal hvis 400 m2 Nytt areal 8,4 3,2 5,6 0,4 Bruker 400 m 2 pr innbygger til definisjon høy tetthet Må ta i bruk 400 dekar nytt areal

12 Hvis sterkere dreining av veksten mot stasjonsbyer Fortetting (Ås tettsted har 10 % av den samlede befolkningen i 2050) Tettsted Antall bosatte Tettstedsareal [km2] Bosatte pr km2 Areal pr bosatt [m2] andel av follo Ås tettsted , ,0 % Togrenda (Vinterbro) , ,5 % Ski tettsted , ,0 % areal gml tetthet nytt areal hvis 400 m2 Nytt areal 12,0 6,8 8,0 2,8 Kommentar: Dette er ikke et urimelig scenario om man skal dreie veksten til jernbaneknutepunkter i Follo

13 Alternative arealstrategier Tetthet/ arealstrategi Sentralisering, nedbygging av dyrket mark Utbygging langs akser, bevaring av dyrket mark Høy tetthet: 400 m2 pr innbygger Alternativ A Bygger ned 400 dekar dyrket mark Alternativ B Bygger ned 400 dekar ikke dyrket mark Dagens tetthet: 600 m2 pr innbygger Alternativ C Ikke relevant Alternativ D Bygger ned 3200 dekar ikke dyrket mark

14

15

16

17 Illustrasjon arealstrategi A Miljø -og samfunnsregnskap for fortetting ved stasjonsnære jorder. Ås formannskap 16 juni 2010

18 Illustrasjon arealstrategi D Miljø -og samfunnsregnskap for fortetting ved stasjonsnære jorder. Ås formannskap 16 juni 2010

19 Pendling

20 Lav handelsdekning i Ås sentrum

21 ATP-beregninger Differanser mellom utbyggingsalternativ ift transportarbeid Reisehensikter og destinasjoner Arbeidsreiser - pendling til Oslo Innkjøpsreiser - Vinterbro, Ski Fritidsreiser/fritidsaktiviteter - Ås sentrum Transportarbeid for privatbil basert på RVU-data Transportarbeid regnes om til CO 2 -utslipp

22 Resultater: lokalisering nye bosatte

23 Resultater arbeidsreiser Reisehensikt Transportarbeid [km] CO2-utslipp Arbeidsreiser 1A: Høy tetthet, nedbygging dyrka mark D: Lav tetthet, bevaring dyrka mark B: Høy tetthet, bevaring av dyrka mark Differanse A-D Prosentvis differanse A-D 74 % Differanse A-B Prosentvis differanse A-B 60 %

24 Resultater innkjøpsreiser Reisehensikt Transportarbeid [km] CO2-utslipp Innkjøpsreiser 1A: Høy tetthet, nedbygging dyrka mark D: Lav tetthet, bevaring dyrka mark B: Høy tetthet, bevaring av dyrka mark Differanse A-D Prosentvis differanse A-D 110 % Differanse A-B Prosentvis differanse A-B 72 %

25 Resultater fritidsreiser Reisehensikt Transportarbeid [km] CO2-utslipp Fritidsreiser 1A: Høy tetthet, nedbygging dyrka mark D: Lav tetthet, bevaring dyrka mark B: Høy tetthet, bevaring av dyrka mark Differanse A-D Prosentvis differanse A-D 175 % Differanse A-B Prosentvis differanse A-B 72 %

26 Resultater transportarbeid og CO 2 -utslipp Reisehensikt Transportarbeid [km] CO2-utslipp Alle reisehensikter sammenlagt 1A: Høy tetthet, nedbygging dyrka mark D: Lav tetthet, bevaring dyrka mark B: Høy tetthet, bevaring av dyrka mark Differanse A-D Prosentvis differanse A-D 105 % 98 % Differanse A-B Prosentvis differanse A-B 68 % 68 %

27 Prisen på CO 2 -utslipp Dagens kvotepris er ca 120 kr pr tonn Nytte-kostnadsmodellen Effekt, som brukes i transportmodellberegninger bruker 250 kr pr tonn Klimakur 2020 inneholder scenarier for utvikling av kvotepris for CO 2 basert på markedsvurderinger på opp mot 320 kr pr tonn Rapport for Klimakur 2020 har imidlertid regnet på hvilken pris som må settes på CO 2 utslipp dersom utslippsmålene skal nås innen Prisen er da hhv 1500 kr pr tonn eller 3400 kr pr tonn avhengig av om man utelater den kvotepliktige delen av næringen fra regnskapet.

28 Prissetting av jorder Utgangspunkt: jordvern er etablert av beredskapshensyn og dette kan ikke prissettes Landbruksdepartementet har imidlertid utviklet en modell for prissetting av landbrukseiendommer ved konsesjon. Tar i betraktning produktivitetselementer som arbeidsinnsats, deler inn i svake, middels og gode jordbruksområder: Gode jordbruksområder: kr pr dekar (2001) 0,4 dekar gode jordbruksarealer verdsettes etter dette, inkludert prisstigning, til ca 3 millioner kroner i Kan estimere en pris mot 2050

29 Miljø og samfunnsregnskap indirekte verdsetting av 400 dekar dyrket mark Sammenlignet m/ Sammenlignet m/ Kvantifiserbare gevinster ved fortetting på jordene (alt A) jordvern og spredt (alt D) jordvern og tett (alt B) Flere nye bosatte innen 1 km fra sentrum/stasjon Reduksjon av årlig transportarbeid Prosentvis reduksjon i transportarbeid 105 % 68 % Reduksjon av årlige CO2 utslipp (tonn) Prosentvis reduksjon av årlige CO2 utslipp 98 % 68 % Reduksjon årlig markedsmessig CO2 kostnad (kvotepris 320) Reduksjon årlig samfunnskostnad CO2 (1500 pr tonn) Gevinst omsetningsverdi arealer v/ eiendomsutvikling (kr)

30 38 % av kommunes areal er dyrket mark (fulldyrket og overflatedyrket) 48 % av arealene i kommunen er lettbrukt dyrkningsjord

31 lass til innbyggere v/ 400 m2 pr innbygger

32

Hva kan innretningen på regional plan for areal og transport bety for Follo som delregion og for den enkelte kommune i Follo?

Hva kan innretningen på regional plan for areal og transport bety for Follo som delregion og for den enkelte kommune i Follo? Civitas AS: Plansamarbeidet i Oslo og Akershus bistand til drøftingsfasen i Follo Notat under arbeid Grunnlag for drøftinger på Regionkonferanse i Follo 22. oktober 2013 Civitas AS, versjon 16. oktober

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS

REGIONAL PLAN FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS REGIONAL PLAN FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS Politisk styringsgruppes forslag til høringsdokument av 23.09.2014 Dette dokumentet er ikke et høringsforslag, men et grunnlag for saksbehandling

Detaljer

Oslo kommune REGIONAL PLAN FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS

Oslo kommune REGIONAL PLAN FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS Oslo kommune REGIONAL PLAN FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS Høringsforslag. Høringsfrist 27. februar 2015 Omslagsfoto: Øystein Søbye/NTB Scanpix Høringsforslag til Regional plan for areal og transport

Detaljer

PLANSTRATEGI FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS

PLANSTRATEGI FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS PLANSTRATEGI FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS 07.05.2012 Vedtatt av Oslo bystyre og Akershus fylkesting Foto: Scanpix, Sørumsand 2 Innhold INNHOLD... 3 SAMMENDRAG... 5 BAKGRUNN... 6 MÅL FOR SAMORDNET

Detaljer

PLANSAMARBEID OM AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS. HØRINGSUTTALELSE TIL PLANSTRATEGI OG PLANPROGRAM

PLANSAMARBEID OM AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS. HØRINGSUTTALELSE TIL PLANSTRATEGI OG PLANPROGRAM Forslag til høringsuttalelse fra SNR og eventuelt grunnlag for kommunevise uttalelser. Til drøfting i Regional Ressursgruppe 25.05.11 PLANSAMARBEID OM AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS. HØRINGSUTTALELSE

Detaljer

PLANPROGRAM FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS

PLANPROGRAM FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS PLANPROGRAM FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS 28.06.2012 Fastsatt av Oslo bystyre og Akershus fylkesting Innhold PLANPROGRAM FOR REGIONAL PLAN FOR SAMORDNET AREAL OG TRANSPORT FOR OSLO OG AKERSHUS...

Detaljer

KVU for IC-området. Situasjonsanalyse Vestfoldbanen

KVU for IC-området. Situasjonsanalyse Vestfoldbanen KVU for IC-området Situasjonsanalyse Vestfoldbanen Situasjonsanalyse Vestfoldbanen Innhold 1 Innledning...4 1.1 Bakgrunn...4 1.2 Hovedelementer i situasjonsanalysen...5 1.3 Planområdet...6 1.4 Influensområdet...7

Detaljer

Konsekvensutredning for Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus

Konsekvensutredning for Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus Plansamarbeidet Konsekvensutredning for Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus 2014-10-01 Oppdragsnummer: 5140659 2 2014-10-01 Sluttrapport i forhold til forslag til høringsdokument av

Detaljer

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Bydelsutvalget BU-sak 18/2015 BUK-sak 8/2015 Dato: 08.12.2014 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Marianne Netland, 23431109 Arkivkode: 2011/622 602

Detaljer

Telemark fylkeskommune. Senterstruktur- og handelsanalyse Grenland. Utgave: 2 Dato: 2013-05-30

Telemark fylkeskommune. Senterstruktur- og handelsanalyse Grenland. Utgave: 2 Dato: 2013-05-30 Senterstruktur- og handelsanalyse Grenland Utgave: 2 Dato: 2013-05-30 Senterstruktur- og handelsanalyse Grenland 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Senterstruktur- og handelsanalyse Grenland

Detaljer

Nærings- og lokaliseringsanalyse for Nedre Glommaregionen Utgave: 3 Dato: 2013-09-26

Nærings- og lokaliseringsanalyse for Nedre Glommaregionen Utgave: 3 Dato: 2013-09-26 Nærings- og lokaliseringsanalyse for Nedre Glommaregionen Utgave: 3 Dato: 2013-09-26 Nærings- og lokaliseringsanalyse for Nedre Glommaregionen 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Utgave/dato:

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE KONSEKVENSVURDERINGER AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR 2008-2020. Sluttrapport. Asplan Viak

ULLENSAKER KOMMUNE KONSEKVENSVURDERINGER AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR 2008-2020. Sluttrapport. Asplan Viak ULLENSAKER KOMMUNE KONSEKVENSVURDERINGER AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR 2008-2020 Sluttrapport Asplan Viak KONSEKVENSVURDERINGER AV KOMMUNEPLANEN FOR 2008-2020 ULLENSAKER KOMMUNE SLUTTRAPPORT Tlf: +47

Detaljer

2 Overordnede mål og styringsprinsipper

2 Overordnede mål og styringsprinsipper 2 Overordnede mål og styringsprinsipper 2.1 Ny kommuneplan 2011-2022 gir føringer for utvikling av Ski-samfunnet og de kommunale tjenestene Ny kommuneplan for Ski (2011-2022) ble vedtatt av Ski kommunestyre

Detaljer

Konseptvalgutredning. Konseptvalgutredning for IC-strekningen Oslo - Halden. 16. februar 2012 KONSEPTMULIGHETER 1

Konseptvalgutredning. Konseptvalgutredning for IC-strekningen Oslo - Halden. 16. februar 2012 KONSEPTMULIGHETER 1 Konseptvalgutredning Konseptvalgutredning for IC-strekningen Oslo - Halden 16. februar 2012 KONSEPTMULIGHETER 1 ØSTFOLDBANEN - FORORD Forord Konseptvalgutredningen for Intercity-strekningene (IC-strekningene)

Detaljer

Regional transportplan. - for Østfold mot 2050

Regional transportplan. - for Østfold mot 2050 Regional transportplan - for Østfold mot 2050 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord... 4 Sammendrag... 5 Kap. 1 Innledning... 9 1.1 Planens innretning... 10 Kap. 2 Føringer og mål... 12 2.1 Føringer og pågående

Detaljer

Transport og tilgjengelighet

Transport og tilgjengelighet Transport og tilgjengelighet En komparativ studie av to kjøpesentre Innlegg ved Trafikdage på Aalborg Universitet 99 30.-3. august 999 Jan Usterud Hanssen og Olav Fosli Transportøkonomisk institutt Pb

Detaljer

Energi- og klimaplan for Lier, Røyken og Hurum 2010-2013. Utarbeidet av Multiconsult på oppdrag fra kommunene

Energi- og klimaplan for Lier, Røyken og Hurum 2010-2013. Utarbeidet av Multiconsult på oppdrag fra kommunene Energi- og klimaplan for Lier, Røyken og Hurum 2010-2013 Utarbeidet av Multiconsult på oppdrag fra kommunene Sammendrag ligger i den sørøstlige delen av Buskerud fylke. De tre kommunene er en viktig del

Detaljer

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11 Kommuneplan 2011 2022 FORORD Det er med glede jeg som ordfører presenterer kommuneplanen for perioden 2011-22. Planen viser hva Ski kommune ønsker å fokusere på de kommende 12 årene, både som lokalsamfunn

Detaljer

Stedsanalyse Drøbak og omegn

Stedsanalyse Drøbak og omegn Stedsanalyse Drøbak og omegn Utarbeidet for Frogn kommune Forord Denne stedsanalysen er utarbeidet av et tverrfaglig team fra selskapene Analyse & Strategi AS, Multiconsult AS, Link Arkitektur AS, Transportøkonomisk

Detaljer

FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT

FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT veg-oggateplan /Ski SLUTTRAPPORT September2012 FORORD Rapporten Veg- og gateplan for Ski tettsted anbefaler strategier og løsninger for utforming av veg- og gatenettet i

Detaljer

Øvre Romerike Utvikling Areal og transportsamarbeid på Øvre Romerike - Utviklingsprogram for byregioner fase I - Sluttrapport Utgave: 1 Dato:

Øvre Romerike Utvikling Areal og transportsamarbeid på Øvre Romerike - Utviklingsprogram for byregioner fase I - Sluttrapport Utgave: 1 Dato: Areal og transportsamarbeid på Øvre Romerike - Utviklingsprogram for byregioner fase I - Utgave: 1 Dato: 2015-01-28 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Areal og transportsamarbeid på Øvre

Detaljer

Akershus Fylkeskommune. Hvor kom veksten i Akershus 2000-2010? Utgave: D Dato: 2010-11-25

Akershus Fylkeskommune. Hvor kom veksten i Akershus 2000-2010? Utgave: D Dato: 2010-11-25 Akershus Fylkeskommune Hvor kom veksten i Akershus 2000-2010? Utgave: D Dato: 2010-11-25 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Akershus Fylkeskommune Rapportnavn: Hvor kom veksten i Akershus 2000-2010?

Detaljer

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus Oppstartseminar for regional plan i Bergensområdet, 11. mai 2011 Georg Stub, ordfører i Ski kommune Follo: 122.000 innbyggere 819 km2 Ski regionsenter

Detaljer

Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen. Revisjon 2016 Høringsfrist 01.12.2015

Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen. Revisjon 2016 Høringsfrist 01.12.2015 Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen Revisjon 2016 Høringsfrist 01.12.2015 Forord Osloregionen er en strategisk samarbeidsallianse for kommuner og fylkeskommuner på det sentrale Østlandet,

Detaljer

Forord. Sluttbehandling i fylkestinget

Forord. Sluttbehandling i fylkestinget FYLKESDELPLAN FOR HANDELSVIRKSOMHET, SERVICE OG SENTERSTRUKTUR Forord Ved kongelig resolusjon av 8. januar 1999 ble det med hjemmel i plan- og bygningsloven fastsatt en rikspolitisk bestemmelse om midlertidig

Detaljer

RAPPORT 2014/24. Nytt stoppested i Hole konsekvenser for befolkning, næring og tettstedsutvikling. H. M. Toftdahl. Utarbeidet for Hole kommune

RAPPORT 2014/24. Nytt stoppested i Hole konsekvenser for befolkning, næring og tettstedsutvikling. H. M. Toftdahl. Utarbeidet for Hole kommune RAPPORT 2014/24 Nytt stoppested i Hole konsekvenser for befolkning, næring og tettstedsutvikling H. M. Toftdahl Utarbeidet for Hole kommune Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapporttittel ISBN Forfatter

Detaljer

KVU for kryssing av Oslofjorden

KVU for kryssing av Oslofjorden KVU for kryssing av Oslofjorden 120 163 Bærums verk E 16 150 162 166 Sandvika n ov e m b e r 2 0 14 159 191 Oslo Nesoddtangen Sem Asker Kolbotn Buskerud 22 Akershus Oppegård Nesodden E 134 Røyken 282 Vinterbro

Detaljer

Konsekvensutgreiing av oversiktsplanar (og GIS-analyser i den forbindelse) Øyvind Sundfjord, Asplan Viak

Konsekvensutgreiing av oversiktsplanar (og GIS-analyser i den forbindelse) Øyvind Sundfjord, Asplan Viak Konsekvensutgreiing av oversiktsplanar (og GIS-analyser i den forbindelse) Øyvind Sundfjord, Asplan Viak Plankonferansen 2013 Innhald Kva seier rettleiarane Min kjepphest: "Det totale fotavtrykket " av

Detaljer

Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser

Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser Notat Tanja Loftsgarden 54 / 2013 Regional areal- og transportplan i Oslo og Akershus Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser Forord Hensikten med dette arbeidsdokumentet er å danne

Detaljer

Energi- og klimaplan for Lier, Røyken og Hurum 2010-2013. Utarbeidet av Multiconsult på oppdrag fra kommunene

Energi- og klimaplan for Lier, Røyken og Hurum 2010-2013. Utarbeidet av Multiconsult på oppdrag fra kommunene Energi- og klimaplan for Lier, Røyken og Hurum 2010-2013 Utarbeidet av Multiconsult på oppdrag fra kommunene Sammendrag ligger i den sørøstlige delen av Buskerud fylke. De tre kommunene er en viktig del

Detaljer