Miljøvennlig og bærekraftig

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Miljøvennlig og bærekraftig"

Transkript

1 Pipelife Norge AS CARBON FOOTPRINT VERDIKJEDE Miljørapport 2014

2 Miljørapport I framtida vil vi snakke om to typer regnskap. Miljø- og økonomiregnskap. Med fokus på bærekraft, kan en skape positive resultater i begge. Samtidig som vi etterlater en bærekraftig planet til Pipelife Norge AS er en del av Pipelife-gruppen, en av Europas ledende produsenter av rørsystemer i plast. Våre rørsystemer benyttes til vann og avløp, gass, innendørs avløp, kabelbeskyttelse og elektriske installasjoner. generasjonene som kommer etter oss. Totalt er Pipelife-gruppen i 27 land, med ansatte og en årsomsetning 872 millioner Euro.. Pipelife Norge AS har fabrikker på Stathelle og i Surnadal, samt salgskontorer i Oslo, Bergen og Trondheim. Selskapet har 170 ansatte, med hovedkontor i Surnadal og en årsomsetning på over 900 millioner norske kroner. Pipelife Norge AS er størst i Norge innen produksjon av rør og deler til vann- og avløpssystemer, kabelbeskyttelse og elektro rør. Fabrikken i Surnadal produserer rør og rørdeler i PP og PVC hovedsakelig til det norske markedet. Hovedtyngden av Pipelife Norge AS eksport består av PE trykk- og avløpsrør fra fabrikken i Stathelle. Vår spesialitet er rør i store dimensjoner og spesialdeler tilpasset kundens behov. Rørene ekstruderes direkte ut i fjorden, hvor de kobles til slepebåter som frakter rørene til kunde. Miljøvennlig og bærekraftig For Pipelife er vern om miljøet en av grunnpilarene i vår virksomhet. Riktige rør er godt miljøvern. Derfor er Pipelife som selskap og den enkelte ansatte opptatt med bevisste holdninger til miljøforebyggende tiltak. Dette gjør oss samfunnsbevisste og ansvarlige for våre handlinger. Den innsats som er gjort gjennom mange år for å gjøre Pipelife til et selskap med god miljøstandard har vært og er viktig for å nå vår posisjon i markedet. Det er også en fordel for verdiskapningen for våre eiere at vi driver miljøvennlig og bærekraftig. Det er viktig at vi setter oss høye mål for forbedring innen helse, arbeidsmiljø og sikkerhet. Fokus og innsats innen HMS vil gi redusert fravær. Færre skader og redusert fravær er i seg selv god økonomi og kan måles direkte i form av reduserte kostnader. Minst like viktig er imidlertid den generelle bedringen i kvalitet på alle områder som vi mener oppnås gjennom et godt og trygt arbeidsmiljø. Pipelife Norge AS ser det som en viktig oppgave å bidra til en mer miljøvennlig nærings-virksomhet. Våre produkter dekker reelle behov, som rør til forsyning av rent drikkevann, oppsamling av avløpsvann, transport av gass og beskyttelse av kabler og elektriske installasjoner. Vi satser på produkter med høy kvalitet og lang levetid, samt mest mulig miljøvennlige produksjonsprosesser. Et viktig ledd er forbruk- og avfallsreduksjon og reduksjon av transportutslipp. Vi har siden 2010 arbeidet med å styrke vår videre miljøsatsing, dette gjennom å etablere et klimaregnskap ihht GHG protokollen. Vår hensikt og mål er å redusere vårt Co2 forbruk innen 2020 med 20%. 2

3 Målrettet miljøsatsing Pipelife Norge AS er sertifisert etter ISO 9001 og ISO Vårt styringssystem for ytre miljø, arbeidsmiljø, helse og sikkerhet er integrert som en viktig del i Pipelifes kvalitetsstyringssystem. Policy og mål Ytre miljø Pipelife Norge AS skal ha en miljøstandard som støtter utvikling av miljø og naturressurser. Dette innebærer at vi skal: Ta miljøhensyn ved valg av råvarer og produksjonsprosesser. Drive våre produksjonsenheter med tanke på minimal miljøpåvirkning. Stille krav til leverandører av råvarer, innsatsfaktorer og tjenester som til egen virksomhet Tilfredsstille lover og forskrifter. Arbeide med kontinuerlige forbedringer og sørge for at alt miljømessig arbeid preges av åpenhet mot våre medarbeideres som bedriftens interesse. Sørge for at alle ansatte får fortløpende informasjon og opplæring for å kunne utføre sine arbeidsoppgaver på en riktig miljømessig måte. Mål: Pipelife Norge AS skal ikke ha miljøfarlig utslipp fra vår drift som krever spesielle konsesjoner eller tiltak i henhold til lover og forskrifter. Øvrige måltall fastsettes årlig av ledelsen. Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet Pipelife Norge AS skal sørge for et godt og forsvarlig arbeidsmiljø ved våre fabrikker. Ved involvering av ansatte i størst mulig grad skal Pipelife Norge AS opprettholde en bevisst HMS-kultur i den daglige drift. Mål: Ingen personskader og nestenulykker Sykefraværsgrad mindre enn 4 % 3

4 Miljørapport Miljøaspekter ved Pipelife Norge AS Pipelife Norge AS produserer plastrør og deler av PVC og PP i Surnadal, samt av PE i Stathelle. Utslipp til nærmiljøet som følge av produksjonen er liten. Vi har ikke aspekter som krever spesielle utslippstillatelser i forhold til Forurensingsloven. Et kontinuerlig mål er likevel reduksjon av miljøbelastning forårsaket av Pipelife Norge AS virksomhet. Dette gjelder i hovedsak følgende aspekter: Forbruk av ressurser som energi og vann Valg av råstoff og prosesser Valg av underleverandører som innehar både policy og produkter som understøtter vår miljøprofil. Materialbalanse Utslipp til luft, vann, jord, i hovedsak avfall. Utslipp Co2 i hovedsak energiforbruk og transportutslipp. Tiltak Pipelife Norge AS tiltak for å redusere forbruket av energi: Vurdering av potensielt strømforbruk ved investeringer i utstyr og maskiner. Produktutvikling og kontroll med tanke på bruk av materiale og emballasje. PVC blanderi kjøres ved lavest mulig temperatur Varmegjenvinning for friskluftsanlegg i kontorbygninger Bevisstgjøring av ansatte for et mer effektivt og behovsstyrt energibruk. Tilrettelagt modell for avfallshåndtering med tanke på gjenvinning Transportavtaler med fokus på miljø. PVC rørproduksjon Ved produksjon av PVC rør har det tradisjonelt blitt benyttet blybasert stabilisator i en rekke land. Pipelife Norge AS har lagt miljømessige hensyn til grunn og utviklet resepter for organisk basert stabilisator. Dette har krevet flere års utvikling, og plassert Pipelife Norge AS blant de ledende i Europa angående bruk av miljøvennlig stabilisator. Innkjøp Innkjøperen blir stadig viktigere i Pipelife Norge AS miljøsatsing. Ved å følge en kostnads- og miljøeffektiv innkjøpspraksis kan viktige skritt tas for å tilpasse de økonomiske aktiviteter til våre målsetninger innen miljø. Pipelife Norge AS vektlegger miljøhensyn ved innkjøp fordi: Miljøvurdering av underleverandører er en stadig viktigere del av Pipelife Norge AS miljøprofil. Miljøforhold kan ha direkte økonomiske konsekvenser ved anskaffelse, drift (for eksempel energiforbruk eller reduserte avfallsmengder) og utrangering. 4

5 Materialbalanse Materialflyten følges fra innkjøpt råstoff til ferdig produkt. Rapporterte verdier for materialtap overvåkes kontinuerlig. Materialtapet søkes holdt på et lavest mulig nivå ved å: Optimalisere produksjonsparametere for å unngå overvekt. Produktavfall skal i all hovedsak bli granulert og gjenvunnet Emballasje Emballasje i materialer som papp, treverk og plast blir benyttet til pakking av ferdigvarer før de sendes kunde. Muligheter for å redusere forbruk av emballasje vurderes jevnlig. Treverk i form av paller og buntestrø gjenbrukes i størst mulig grad. Avfall Avfall og avfallshåndtering er en kilde til flere miljøproblem, blant annet ved utslipp av klimagasser og andre miljøgifter. Avfall blir enten resirkulert eller sluttbehandlet ved deponering eller forbrenning: Deponering fører vanligvis til utslipp av klimagassen metan, samt at sigevann fra deponering gir utslipp av helse- og miljøfarlige kjemikalier. Forbrenning av avfall medfører utslipp av helse- og miljøfarlige kjemikalier, støv og forurensninger som medvirker til sur nedbør. Pipelife Norge AS har tatt utfordringen ved å sette i verk tiltak som kan redusere avfallsmengden fra vår drift og dermed miljøproblemene knyttet til avfallshåndteringen. Dette gjør vi ved å fokusere på reduksjon av alt avfall generelt, og usortert restavfall spesielt: Kildesortering av avfall. Gjenbruk vurderes før kasting av alt avfall, både fra produksjon og administrasjon. Produktavfall skal i størst mulig grad behandles slik at det ikke forurenses, og dermed kan gjenvinnes. Treverk, som paller og buntestrø, skal gjenbrukes i den grad det er mulig. Sortere ut avfall som kan inneholde helse- eller miljøfarlige kjemikalier. Eksempler på dette er elektrisk- og elektronisk avfall og motoroljer. Oppfølging av våre renovasjonsselskaper for å sikre at avfallscontainere er helt fulle ved tømming, for å unngå unødvendig transport for tømming av containere. Størstedelen av avfallet blir gjenvunnet, enten via resirkulering av materialet (gjenbruk), eller energiutvinning. 5

6 Miljørapport Transport Transportomfanget i Norge har økt de siste årene. Til tross for dette har utslipp av en rekke forurensende stoff fra veitrafikken blitt redusert 7. Pipelife Norge AS transport av råvarer, halvfabrikata og ferdigvarer gjøres hovedsakelig med vogntog. I tillegg benyttes slepebåter for frakting av PE rør i lange lengder fra fabrikken i Stathelle. Pipelife Norge AS arbeider aktivt med å minske miljøbelastningen som følge av transport. Dette gjøres ved: Tett samarbeid med våre transportører for en bedre utnyttelse av vår transport (eksempelvis returlast). Tilpassing av størrelsen av vogntog til rørlengder sikrer god plassutnyttelse og dermed reduksjon av antall enheter. Størst mulig fyllgrad i bilene. Best mulig kapasitets-utnyttelse av båttransport. Søker å benytte lengere vogntog, der veistandard og konsesjon tillater dette, for å redusere antall lass. Hovedtransportør er miljøsertifisert etter ISO Carbon Footprint Et egent klimaregnskap er etablert fra 2010, med hovedfokus på Co2 påvirkning ift våre virksomheter i Norge. Målet er å redusere vårt forbruk av Co2 med 20% innen

7 7

8 Miljørapport Helse Miljø og Sikkerhet Arbeid med helse, miljø og sikkerhet er et lovpålagt krav til alle virksomheter. Internkontroll skal sikre kvalitet på arbeidsmiljø, arbeidsforhold og produksjon. Erfaring viser at virksomheter som har et bevisst forhold til HMS- arbeid opplever en kvalitetsheving i produksjonen av varer og tjenester. Andre positive effekter er redusert ulykkesrisiko og redusert sykefravær. Pipelife Norge AS setter fokus på gjennomføring av konkrete tiltak i henhold til de lovpålagte kravene. Uttrykte holdninger hos ledelse og alle ansatte, med kommunikasjon, informasjon og opplæring mener vi er nøkkel til suksess for å redusere antall personskader og nestenulykker. Vi har gode, brukervennlige rutiner tilpasset den daglige drift. Sykefravær Pipelife Norge AS har de senere årene hatt økende fokus på reduksjon av sykefravær. Vårt mål for sykefravær er satt til 4%, som søkes oppnådd med blant annet følgende tiltak. Tettere oppfølging av kort- og langtidssykemeldte Medarbeider utviklingsprogrammer Arbeidsmiljøtiltak, relatert til vår Friskusorganisasjon ift trening og sosiale samlinger. Arbeidsulykker Vi har en klar målsetting på null personskader ved våre fabrikker. Følgende tiltak blir gjennomført: Vernerunder har blitt utført ved begge fabrikker, hvor verneombud, ledelse og industrivern har deltatt. Risikoanalyser og påfølgende tiltak for begge produksjonsanlegg. Alle avvik, ulykker og nestenulykker registreres og følges opp i vårt kvalitetssystem. Egent program BOP (Behavior Observation Program) innføres 2015 for å ytterligere styrke HMS arbeidet. Branntilløp Ingen Branntilløp Thermo scanning av alt utstyr og kontroll av små EL apparat er innført med regelmessig kontroll, for å ytterligere redusere faren for branntilløp 8

9 Handlingsplan Målstyring Overvåke definerte miljøaspekter i henhold til relevante nøkkeltall, herunder klimaregnskap. Oppfølging og evaluering av miljø handlingsplan Årlig miljørapport, herunder eksternkontroll ihht ISO og Carbon Footprint. Innkjøp Oppfølging av rutiner og miljøkrav mot leverandører av varer og tjenester. Livtidsvurdering av miljøaspekter i forhold til nye investeringer. Helse, Miljø og Sikkerhet Sikkerhetsinstruks pr. arbeidsområde. Dokumentert opplæring av HMS pr ansatt. Oppfølging av avvik og forbedringsforslag ift AMU, avvik og forbedringssystem og BOP program. Gjennomgang og oppdatering av risikoanalyser. Trening og opplæring av verneombud og Industrivern. Kontroll av utstyr; brann, førstehjelp og personlig beredskapsutstyr. Kjemikalier Oppdatering og kontroll i henhold til REACH direktiv. Sikkerhetsdatablad gjennomgang og oppdatering. Avhendingsprosedyre i forhold til avfallsplan. Avfall Presse containere, for papp og plast. Vedlikehold og oppdatering av miljøstasjoner. Transport Oppfølging av transportavtaler mtp reduksjon av miljøaspekter og CO2. Redusere restordre / dobbeltransport. Direkte transport til anlegg redusere transportvei / CO2. 9

10 Miljørapport august 2015 Pipelife Norge AS er en del av Pipelife-konsernet, en av verdens ledende produsenter av plastrørsystemer. Pipelife er etablert i 27 land med hele 27 fabrikker. Vårt mål er å levere plastrørsystemer av høy kvalitet til konkurransedyktige priser fra en produsent som leder den teknologiske utviklingen i bransjen. Hos Pipelife finner du det mest komplette sortimentet av rør til elektro, vannforsyning, kabelvern, avløp og drenering. Kontakt oss så tidlig som mulig i prosjekteringsfasen, så hjelper vi deg med råd, veiledning og materialvalg. Hovedkontor Pipelife Norge AS Hamnesvegen Surnadal Telefon Telefaks Salgskontor Telefon e-post: Pipelife Norge AS, Stathelle Postboks 74 Skjerkøya 3995 Stathelle Telefon Pipelife Norge AS, Oslo Biskop Jens Nilssønsgt Oslo Telefon Pipelife Norge AS, Trondheim Ingvald Ystgaards vei Trondheim Telefon Pipelife Norge AS, Bergen Hallheimslien Olsvik Telefon: e-post: facebook.com/pipelifenorge NS-EN ISO 14001:2004 sertifikatnummer: NS-EN ISO 9001:2008 sertifikatnummer:

Miljørapport 2012. Pipelife Norge AS

Miljørapport 2012. Pipelife Norge AS Miljørapport 2012 Pipelife Norge AS Pipelife Norge AS er en del av Pipelife-gruppen, en av Europas ledende produsenter av rørsystemer i plast. Våre rørsystemer benyttes til vann og avløp, gass, innendørs

Detaljer

EMAS Miljøredegjørelse 2009-2010

EMAS Miljøredegjørelse 2009-2010 EMAS Miljøredegjørelse 2009-2010 Innhold Dette er Gyproc AS... 3 Miljøpolitikk... 4 Betydelige miljøforhold... 5 Råvarer blir byggevarer... 6 Betydelige miljøforhold... 7 Forbruk av energi...8 9 Forbruk

Detaljer

Miljørapport 2013 Reins Maskinering AS

Miljørapport 2013 Reins Maskinering AS Miljørapport 2013 Reins Maskinering AS 09.05.2014 Miljørapport 2013 Side 1 av 13 Innhold 1 Introduksjon... 3 1.1 Innledning om Reins Maskinering AS... 3 1.2 Styringssystemer... 3 1.3 Kvalitetsstyring...

Detaljer

Rapportens oppbygging

Rapportens oppbygging Rapportens oppbygging Norske Skogs miljørapport er bygget opp på følgende måte: Først beskriver vi selskapet og oppsummerer de viktigste begivenheter på miljøområdet i 1998 og beskriver hvilke hovedutfordringer

Detaljer

MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2010

MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2010 MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2010 ET VIKTIG STEG INNHOLD 2 Om miljørapporten 3 Et viktig steg 4 Energi 6 Avfall 8 Vannforbruk 10 Innkjøp og miljøkrav 12 Miljørevisjoner i anskaffelser 14 Etiske leverandørkjeder

Detaljer

HELSE - MILJØ - SIKKERHET - KVALITET

HELSE - MILJØ - SIKKERHET - KVALITET HELSE - MILJØ - SIKKERHET - KVALITET INTERESSE TILGJENGELIGHET BEKYMRINGSFRITT MASKINHOLD Volvo Maskin AS Postboks 603 Telefon 66 81 86 86 Telefax 66 81 86 79 Foretaksnr. NO 933 442 691 MVA Bankgiro 9750.07.04962

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Ottar Michelsen 2002 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

Orkla HMS-rapport 2008

Orkla HMS-rapport 2008 Orkla HMS-rapport 2008 Hensikten med denne rapporten er å gi deg som leser et best mulig innblikk i hvordan Orkla jobber med helse, miljø og sikkerhet (HMS), og hva som er status på området. Orkla definerer

Detaljer

INTERESSE TILGJENGELIGHET - BEKYMRINGSFRITT MASKINHOLD

INTERESSE TILGJENGELIGHET - BEKYMRINGSFRITT MASKINHOLD MILJØRAPPORT 2014 HELSE - MILJØ - SIKKERHET - KVALITET INTERESSE TILGJENGELIGHET - BEKYMRINGSFRITT MASKINHOLD SO-002 SV-005 NS-EN ISO 9001 NS-EN ISO 14001 MILJØRAPPORT 2014 I 2014 ble totalmarkedet for

Detaljer

MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2011

MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2011 MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2011 VI ER PÅ VEI INNHOLD 2 Om miljørapporten 3 Vi er på vei 4 Energi 6 Avfall 8 Vannforbruk 10 Innkjøp og miljøkrav 12 Miljørevisjoner i anskaffelser 14 Etiske leverandørkjeder

Detaljer

Årsrapport 2008. Redaktør: Tone Pettersen Foto: Christian Nilsen, Bennett AS, Svein Olav Olden Layout: Bennett AS Papir: 100 % resirkulert

Årsrapport 2008. Redaktør: Tone Pettersen Foto: Christian Nilsen, Bennett AS, Svein Olav Olden Layout: Bennett AS Papir: 100 % resirkulert Årsrapport 2008 Redaktør: Tone Pettersen Foto: Christian Nilsen, Bennett AS, Svein Olav Olden Layout: Bennett AS Papir: 100 % resirkulert 2 3 Tar vare på miljøet og naturen Trondheim Renholdsverk jobber

Detaljer

Miljørapport 2014 Reins Maskinering AS

Miljørapport 2014 Reins Maskinering AS Miljørapport 2014 Reins Maskinering AS 24.02.2015 Miljørapport 2014 Side 1 av 13 Innhold 1 Introduksjon... 3 1.1 Innledning om Reins Maskinering AS... 3 1.2 Typiske produkter... 3 1.3 Styringssystemer...

Detaljer

Vi er ikke skapt. Årsrapport 2013 Scandinavian Business Seating Samfunnsansvar

Vi er ikke skapt. Årsrapport 2013 Scandinavian Business Seating Samfunnsansvar MILJØ & SAMFUNNS- ANSVAR 2013 Årsrapport 2013 Scandinavian Business Seating Samfunnsansvar Vi er ikke skapt for å sitte stille Mennesket er ikke skapt for å sitte stille. Vi trenger bevegelse og variasjon

Detaljer

Miljøredegjørelsen for 2006

Miljøredegjørelsen for 2006 Side 1 av 17 Miljøredegjørelsen for 2006 Kraft Foods Norge AS, avd. Disenå Helse - Miljø - Sikkerhet #ET Kraft Foods HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Miljaredegjarelsen for 2006 For tolvte gang gir Kraft Foods

Detaljer

God HMS-kultur gir effektiv drift

God HMS-kultur gir effektiv drift HMS-Rapport 20 Innhold Leder 3 Temaartikkel Orkla Brands 4 Temaartikkel Sapa 5 Temaartikkel Borregaard 7 Orkla 8 Orkla Brands 12 Orkal Foods Nordic 16 Orkla Brands Nordic 19 Orkla Brands International

Detaljer

Fravær og skader Sykefravær Skader med fravær. Utslipp Utslipp til luft Utslipp til vann Eksterne støymålinger Klager og publikumshenvendelser

Fravær og skader Sykefravær Skader med fravær. Utslipp Utslipp til luft Utslipp til vann Eksterne støymålinger Klager og publikumshenvendelser MILJØ rapport 28 Innhold: Leder Farlig avfall, en utfordrenede bransje Om bedriften Forretningsidè Kvalitets-og miljøstyringssystemet Produksjon Mottatt avfall Brenselsleveranser Egengenerert avfall Fravær

Detaljer

MILJØRAPPORT 2010 HELSE MILJØ SIKKERHET - KVALITET INTERESSE TILGJENGELIGHET BEKYMRINGSFRITT MASKINHOLD. Foretaksnr. NO 933 442 691 MVA

MILJØRAPPORT 2010 HELSE MILJØ SIKKERHET - KVALITET INTERESSE TILGJENGELIGHET BEKYMRINGSFRITT MASKINHOLD. Foretaksnr. NO 933 442 691 MVA MILJØRAPPORT 2010 HELSE MILJØ SIKKERHET - KVALITET INTERESSE TILGJENGELIGHET BEKYMRINGSFRITT MASKINHOLD Volvo Maskin AS Postboks 603 Telefon 66 81 86 86 Telefax 66 81 86 79 Foretaksnr. NO 933 442 691 MVA

Detaljer

MILJØRAPPORT 2013 Miljørapport 2013 Side 1 av 19 Scana Steel Stavanger AS

MILJØRAPPORT 2013 Miljørapport 2013 Side 1 av 19 Scana Steel Stavanger AS MILJØRAPPORT 2013 Miljørapport 2013 Side 1 av 19 Scana Steel Stavanger AS INNHOLDSFORTEGNELSE Sjefen har ordet Side 2 Scana Steel Stavanger AS Side 3 Helse, Miljø og Sikkerhet Side 4 Helse Side 5 Miljø

Detaljer

Rapport for MILJØ OG SAMFUNNSANSVAR

Rapport for MILJØ OG SAMFUNNSANSVAR Rapport for MILJØ OG SAMFUNNSANSVAR 2013 INNHOLD 2 Om rapporten 3 Administrerende direktør har ordet 4 Energi 7 Avfall 9 Vann 11 Klimaregnskap 13 Innkjøp 15 Arbeids- og menneskerettigheter 18 Korrupsjon

Detaljer

Kvalitetshåndbok. Utgave nr. 1

Kvalitetshåndbok. Utgave nr. 1 Vår intensjon med en er å beskrive overfor våre kunder, leverandører og medarbeidere hvordan vi tenker og arbeider med kvalitetsstyring, HMS og internkontroll i. Utgave nr. 1 Revidert: 29.mai 2015 Innhold

Detaljer

Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten

Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten Rapport fra arbeidsgruppen September 2008 Utkast 1 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag 3 2. Bakgrunn for miljø- og klimaprosjektet 5 2.1Oppdraget som er gitt

Detaljer

Miljørapport FOTO: NTB SCANPIX

Miljørapport FOTO: NTB SCANPIX Miljørapport 2012 FOTO: NTB SCANPIX Innhold 2 Om miljørapporten 3 Vi drar lasset sammen 4 Energi 7 Avfall 10 Vann 13 Innkjøp og miljøkrav 16 Nytt østfoldsykehus 18 Innføring av miljøledelse etter ISO 14001-standard

Detaljer

Eierandeler i andre selskap. Retura Norge AS (7,7% eierandel) WEEE-RECYCLING AS (20% eierandel) Retura Nordvest AS (50% eierandel)

Eierandeler i andre selskap. Retura Norge AS (7,7% eierandel) WEEE-RECYCLING AS (20% eierandel) Retura Nordvest AS (50% eierandel) Årsrapport 2007 Innhold Nøkkeltall TRV 2007...side 02 Eierandeler i andre selskap...side 02 Ledende miljøbedrift...side 03 Organisering av selskapene...side 04 Årsberetning 2007...side 05 Husholdningsavfall...side

Detaljer

Orkla Miljørapport. Ordliste. Brensel av fornybart materiale, f.eks. biogass eller ved. Biobrensel

Orkla Miljørapport. Ordliste. Brensel av fornybart materiale, f.eks. biogass eller ved. Biobrensel Ordliste Biogass Metangass fremstilt ved nedbryting av organisk materiale CO Karbonmonoksid, en giftig gass som dannes ved forbrenning når tilgangen på oksygen er dårlig CO2 Karbondioksid, en gass som

Detaljer

Orkla Miljørapport 1999

Orkla Miljørapport 1999 Orkla Miljørapport 1999 Hovedtall for konsernet 1999 1998 1997 Driftsinntekter (mill. kr) 31.492 30.819 30.970 Driftsresultat før AIK* (mill. kr) 2.086 2.132 2.432 Driftsresultat (mill. kr) 2.177 1.797

Detaljer

ORKLA MILJØRAPPORT 2006

ORKLA MILJØRAPPORT 2006 1 ORKLA MILJØRAPPORT 20 Dette dokumentet er en sammenstilling av Orklas miljørapportering for 20. For mer informasjon om miljøarbeidet, se nettsidene www.orkla.no/miljo/20 INNHOLD Orklas miljøpolicy 3

Detaljer

Rapport fra prosjektgruppen Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten

Rapport fra prosjektgruppen Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten Rapport fra prosjektgruppen Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten Innføring av miljøledelse og miljøsertifisering av spesialisthelsetjenesten Prosjektgruppen Ivar Eriksen, prosjektleder Eigardirektør

Detaljer

Engasjert, lyttende og nyskapende Rapport for arbeidet med bærekraftig utvikling - 2004

Engasjert, lyttende og nyskapende Rapport for arbeidet med bærekraftig utvikling - 2004 Engasjert, lyttende og nyskapende Rapport for arbeidet med bærekraftig utvikling - 2004 GRIP for bærekraftig produksjon og forbruk er stiftet av Miljøverndepartementet og styres i samarbeid med NHO, LO,

Detaljer

Miljøredegjørelse 2005

Miljøredegjørelse 2005 .fra avfall til ferdige råvarer! Miljøredegjørelse 2005 AS Oppland Metall Oppland Metall Transport AS Toten Metall AS Raufoss Metall AS Norsk Metallfragmentering AS Elektrogjenvinning Norge AS Elektrogjenvinning

Detaljer

FORORD. Oppfølging av krav til avfallshåndtering vil skje gjennom årsrapportering fra vegkontorene og Forvaltningsavdelingen i Vegdirektoratet.

FORORD. Oppfølging av krav til avfallshåndtering vil skje gjennom årsrapportering fra vegkontorene og Forvaltningsavdelingen i Vegdirektoratet. FORORD Hensikten med retningslinjene Avfallshåndtering er å få redusert avfallsmengdene samt å sikre en enhetlig, systematisk og miljøvennlig håndtering av det avfallet som oppstår i Statens vegvesen.

Detaljer