å r s r a p p o rt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "å r s r a p p o rt 2 0 1 0"

Transkript

1 årsrapport 2010

2 innhold Forord 3 Styrets Beretning Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømoppstilling 10 Noter 12 Revisors beretning 18 2

3 Forord Naturkraft er et driftsselskap som har fokus på tilgjengelighet. Vi skal sørge for at vedlikehold og drift av kraftverket gir en forutsigbar og effektiv produksjonskapasitet for våre eiere. Det er dette som opptar selskapets ansatte fra dag til dag. Samtidig er vi som organisasjon opptatt av at produksjonskapasiteten kommer til anvendelse og at vår kompetanse dermed kan utnyttes og videreutvikles. Kraftsituasjonen har i 2010 som året før stått i fokus og generert adskillig spaltemeter i media. Mindre tilsig enn normalt til vannkraftmagasinene og en kald vinter ga et betydelig importbehov og et press på kraftprisen. Derfor endte netto import av elektrisitet på ca 7 TWh. Uten produksjon basert på gass fra Naturkraft hadde behovet for import økt med ytterligere 40 %. SINTEF har i en rapport beregnet at CO2 utslippet fra marginalproduksjonen i Europa som Norge importerer ligger 50 % over utslippene fra vårt gasskraftverk. Derfor bidrar gasskraft i Norge positivt på det europeiske utslippsnivået. Basert på SINTEF sine beregninger ville utslippet av CO2 i Europa vært ca tonn høyere uten Naturkraft i drift i All energiproduksjon har en innvirkning på omgivelsene, enten i form av arealbruk, fysiske inngrep, forurensing eller utslipp av klimagasser. Naturgass er fritt for svovel og gir ikke partikkelutslipp. Forbrenning av gass gir derimot utslipp av NOx. Gasskraftverket på Kårstø har som et av svært få i verden eget renseanlegg for NOx. BAT (Best Available Technology) for NOx utslipp fra moderne gasskraftverk ligger på ca 15 ppm. Naturkrafts utslipptillatelse er streng og gir en grense på 5 ppm. Det føles derfor godt å kunne skrive i årets rapport til KLIF (Klima- og forurensingsdirektoratet) at årets utslipp av NOx var på 58 tonn, noe som tilsvarer et ppm nivå på ca 2. John Terje Staveland (adm. dir.) 3

4 styrets beretning 2010 Virksomhetens art Naturkraft eier og driver et gasskraftverk som ligger på Kårstø i Tysvær kommune, Rogaland. Kraftverket er lokalisert ved gassbehandlingsanlegget samme sted. Naturkraft er et rent driftsselskap og har som forretningsidé å stille produksjonskapasitet til rådighet for sine eiere. Selskapet står ansvarlig for å ha alle nødvendige tillatelser og rammebetingelser på plass slik at kraftverket skal kunne utnyttes når markedsforholdene tilsier at dette er økonomisk interessant. Kommersiell risiko knyttet til anskaffelse av gass eller salg av produsert kraft dekkes av selskapets eiere. Inntektene sikres gjennom en tolling avtale med Naturkrafts eierselskaper. Naturkrafts suksess måles gjennom vedlikehold og drift som sikrer tilgjengelighet, stabil produksjon og ivaretakelse av forpliktelser knyttet til ansatte, omgivelser og miljø. Eiere Statkraft og Statoil eier en andel på 50 % hver i Naturkraft. Drift Stort sett gjennom hele året ga 2010 som 2009 et markedsmessig grunnlag for bruk av produksjonskapasiteten til Naturkraft. Produksjonen for året endte på ca 2,7 TWh, noe som gir en driftsprosent på opp i mot 80 % med en tilgjengelighet på ca 94 %. Lave magasinnivåer og et høyt forbruk grunnet økt aktivitet og kalde vintre resulterte i et tilstrekkelig prisnivå på kraft. Prisene i gassmarkedet har vist en moderat stigning gjennom året uten at dette endret produksjonsforutsetningene. Et nytt år med tilnærmet kontinuerlig produksjon har bidratt til en styrking av kompetansen og en økt trygghet i organisasjonen i forhold til de arbeidsoppgaver den er satt til å utføre. Gassbehandlingsanlegget hadde på høsten en større revisjon, noe som medførte at gasskraftverket var uten gasstilførsel i tre uker. Det ble derfor samtidig gjennomf0rt en revisjon og utført en del gjenstående vedlikeholds- og garantiarbeider på eget anlegg. Ved oppstart ble det avdekket tekniske problemer som medførte at stansen ble forlenget med 9 uker. Problemene som ble avdekket anses som avklart og utbedret. Som et ledd i sluttføringen av leveransen fra Siemens har det gjennom året vært arbeidet med feil og mangler som kan knyttes til garantiansvaret hjemlet i kontrakten. En del av garantiarbeidet har blitt utført av Naturkrafts eget personell og fakturert Siemens. Mot slutten av året ble det forhandlet om et sluttoppgjør. Partene kom til en teknisk / økonomisk enighet i mars Kvalitet og HMS Det er innarbeidet en sterk kultur for rapportering av uønskede hendelser. Terskelen for å rapportere er lav. Rapportsystemet benyttes også til å komme med forbedringsforslag og ros. Gjennom året har det vært totalt rapportert 679 hendelser, noe som danner et godt grunnlag for forbedringer og oppmerksomhet rundt HMS relaterte forhold i bedriften. Dette tallet inkluderer både ris, ros og forbedringsforslag og er en økning fra 2009 på ca 15 %, noe som anses som positivt og som synliggjør bedriftens fokus på dette området. Det ble i 2010 rapportert tre skader blant egne ansatte, hvorav en medførte 1 ukes fravær. Fraværet skyltes fall i anlegget som resulterte i et brukket ribben og forslått kne. Ytre miljø Kraftverket leverte ca 2,7 TWh inn på sentralnettet i Iøpet av 2010 og bidro dermed med ca 2,2 % av innenlands kraft produksjon. Til sammenligning var netto import gjennom året på i overkant av 7 TWh. Utslippet av NOx var på ca 58 tonn, som skal sammenlignes med grenseverdien satt av foruensingsmyndighetene på 150 tonn. Dette bekrefter at gasskraftverket på Kårstø er et av de reneste i sitt slag. Øvrige myndighetspålagte grenser for påvirkning av ytre miljø har ikke blitt oversteget. Naturkraft har gjennom året vært i dialog med KLiF (Klima og forurensingsdirektoratet) om en revisjon av utslippstillatelsen. Det er gjort mindre justeringer slik at den er bedre tilpasset praktisk drift av anlegget. Ny utslippstillatelse ble oversendt fra KLiF i mars

5 CO2 Naturkraft omfattes av kvoteloven for utslipp av CO2. For Kyotoperioden fra 2008 til 2012 er selskapet tildelt i overkant av 1,6 millioner frikvoter. Dette tilsvarer en årlig driftstid på bare 2125 timer. Driftstiden i 2008 ble av departementet vektlagt ved tildelingen. Grunnet markedsmessige forhold var produksjonen dette året lav. Naturkraft har derimot ved utgangen av 2010 hatt en akkumulert produksjon på i overkant av 5,6 TWh med et utslipp på ca 2 millioner tonn CO2 så langt i Kyotoperioden. For å balansere kvotekontoen hos KLiF har derfor behovet for kjøp i markedet så langt vært på ca kvoter, perioden sett under ett. For all produksjon i 2011 og 2012 må derfor alle nødvendige kvoter skaffes i markedet. I motsetning til andre aktører i kraftmarkedet som har en tildeling av frikvoter som ligger tre ganger høyere svekker dette dermed Naturkrafts konkurranseevne og det økonomiske resultatet til eierne. Naturkraft har rapportert til KLiF et utslipp på i overkant av tonn CO2 for Dette vil bli gjort opp på Naturkrafts kvotekonto i henhold til fristene satt i medhold av kvoteloven. Regjeringen har i Iøpet av året vedtatt å innføre en CO2 avgift på naturgass. Denne var i utgangspunktet ment å ilegges bruk av gass til varme og bruk som ikke hadde andre klimapolitiske virkemidler. Resultatet ble derimot at også naturgass benyttet i kvotepliktig virksomhet skulle ilegges avgift, riktignok med en redusert sats. Ved full drift gir avgiften en merkostnad på ca 30 millioner kroner i året for Naturkraft. Dette kommer på toppen av en kvotekostnad på ca 110 millioner kroner, med dagens kvotepriser. Avgiften svekker konkurranseevnen, reduserer produksjonen og bidrar til økt import og dermed økt utslipp av CO2 på europeisk nivå. Gassco leverte i mars 2010 en rapport til Olje- og energidepartement om muligheter for reduksjon i utslipp av CO2 gjennom integrasjon og samspill mellom gasskraftverket, CO2-fangstanlegg og gassbehandlingsanlegget. De konkluderte med at det er teknisk mulig og at utslippsreduksjoner kan oppnås, men at det er store driftsmessige utfordringer og at det ikke er avdekket kommersielle drivere for noen av partene. Videre behandling av rapporten ligger til Olje- og energidepartementet. stillingskategorier ikke funnet det nødvendig å iverksette spesielle tiltak med hensyn tillikestilling. Årlige arbeidsmiljøundersøkelser benyttes som grunnlag for å iverksette tiltak for å styrke arbeidsmiljøet. Sykefraværet var på 5,04 %, hvorav fravær grunnet skader utgjorde 0,1 %. Fremtidsutsikter Gasskraftverket på Kårstø er bygget for å utnytte muligheten til å levere kraft inn på markedet når forholdene mellom gasspris og prisen på kraft gjør dette kommersielt interessant har vist at det er behov for en slik mulighet. Årsregnskap Årsregnskapet for 2010 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift og det bekreftes at forutsetning om slik er til stede. I forhold til 2009 ble resultatet for 2010 nært halvert. Balansen viser en økt egenkapital på nesten tusen og at total gjeld er redusert med tusen. Årsregnskapet gir etter styrets mening et riktig bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Styret konstaterer at selskapet har en egenkapital som er forsvarlig i forhold til risikoen ved virksomheten. Selskapet har et avtaleverk som sikrer en tilfredsstillende inntektsstrøm og styret vurderer derfor den finansielle risikoen som lav. Bankinnskudd, kontanter og lignende pr var kroner tusen. Selskapets frie egenkapital pr var tusen. Årsregnskapet viser et overskudd på kroner tusen som styret foreslår overføres til annen egenkapital. Kårstø / I styret for Naturkraft: Jan Alne (Styrets leder) Åge Opheim John Terje Staveland (adm. dir.) Birgitte Haugan Flaa Personal og administrasjon Antall ansatte er økt med 5 personer gjennom året og utgjør pr desember ansatte med en kvinneandel på ca 17 %. Styret består for tiden av 6 menn og 1 kvinne, inkludert en representant for de ansatte. Styret har ut fra en vurdering av antall ansatte og Atle Beisland Geir Heitmann Kjell Byberg Sten Martinsen (Ansatte representant) 5

6 Naturkraft utnytter norske gassressurser til gassproduksjon

7 resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter , 7 Lønnskostnader m.m Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielie eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Note FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Annen finansinntekt Annen finanskostnad Netto finansresultat Ordinært resultat for skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat ÅRSRESULTAT Note OVERFøRINGER Overføringer mot annen egenkapital Sum overføringer

8 balanse pr. 31. desember NOTE EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle eiendeler 3 Rettigheter infrastruktur Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler 3 Maskiner og anlegg Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l Sum varige driftsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter 0.l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

9 NOTE EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital 10,11 Selskapskapital (2 aksjer a kr ) Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital 11 Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser 7 Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Sum avsetninger for forpliktelser Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Kårstø Jan Alne Styrets leder Atle Beisland Styremedlem John Terje Staveland adm. dir. Kjell Byberg Styremedlem Åge Opheim Styremedlem Geir Heitmann Styremedlem Birgitte Haugan Flaa Styremedlem Sten Martinsen (Ansatte representant) 9

10 kontantstrømoppstilling KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER: Ordinært resultat før skattekostnad Ordinære avskrivninger Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Endring i andre omløpsmidler 0g andre gjeldsposter Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER: Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTiviTETER: Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Tilbakebetaling av egenkapital Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i bankinnskudd, kontanter og lignende Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr

11 gasskraft bidrar til reduserte utslipp av co2

12 noter til årsregnskapet 2010 Note 1 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av tjenester skjer etter hvert som de leveres. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler som har begrenset levetid, avskrives lineært over forventet økonomisk levetid. Anleggsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld i norske kroner balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Pensjoner Selskapet har kollektiv (sikret) pensjonsordning for de ansatte. Ordningen er en ytelsesplan, dvs. at selskapet har det økonomiske ansvaret for at de ansatte får de avtalte ytelsene. Lineær opptjeningsprofil og forventet sluttlønn er lagt til grunn som opptjeningsgrunnlag. For sikrede pensjoner er samlede forpliktelser vurdert opp mot samlede pensjonsmidler i pensjonsordningen. Ved verdsettelsen av pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser brukes estimert verdi ved regnskapsavslutningen. De estimerte verdiene korrigeres hvert år i samsvar med beregning foretatt av aktuar. Regnskapsføringen av pensjonskostnader skjer i 2010 i samsvar med las 19. Fordringer Andre fordringer, både omløpsfordringer og anleggsfordringer, føres opp til det laveste av pålydende og virkelig verdi. Skatter Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet på grunnlag av de midlertidige forskjellene som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til framf0ring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode, er utlignet. 12

13 Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert etter kursen ved regnskapsårets slutt. Bankinnskudd kontanter og lignende Betalingsmidler omfatter kontanter, bankinnskudd og andre likvidplasseringer med kortere løpetid enn 3 måneder. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer. Note 2 - Salgsinntekter Inntekt regnskapsføres når den er opptjent, altså når både risiko og kontroll i hovedsak er overført til kunden. Dette vil normalt være tilfelle når varen er levert til kunden. Inntektene regnskapsføres med verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Salgsinntekten er knyttet til tolling fee for produksjon av elektrisk energi i Norge. Note 3 - Anleggsmidler og avskrivbare immaterielle eiendeler Driftslesere, Rettigheter Sumvarige inventar, Maskiner infrastruktur driftsmidler og verktøy etc. og anlegg (imm. eiendel) rettigheter Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akk avskrivninger Akk nedskrivninger Bokført verdi Årets ordinære avskrivninger Årets nedskrivning / - reversering Forventet økonomisk levetid 3-10 år 3-25 år 25 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Endring i avskrivningsplan Nei Nei Nei Rettigheter infrastruktur er fra og med 2009 skilt ut som egen post under immaterielle eiendeler. Tidligere har denne værrt inkludert i posten Maskiner og anlegg under varige driftsmidler. 13

14 Note 4 - Lønnskostnader Lønninger Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Selskapet har sysselsatt 33 årsverk i Det er ikke utbetalt honorarer til styremedlemmer i Det utbetales ikke sluttvederlag til styremedlemmer dersom disse fratrer sin posisjon. Lønn til administrerende direktør har i 2010 vært på kr Andre godtgjørelser har vært på kr Administrerende direktør har rett til 6 md etterlønn dersom selskapet velger å avslutte arbeidsforholdet. Det er ikke gitt lån /sikkerhetsstillelse til daglig leder, styrets leder eller andre nærstående parter. Kostnadsført honorar til Deloitte AS for revisjon og revisjonsrelaterte ljenester i 2010 utgjør kr I till egg er det kostnadsført honorar til Deloitte Advokatfirma AS for juridiske tjenester med kr Selskapet har etablert pensjonsordning som tilfreddsstiller lov om obligatorisk tjenestepensjon. Note 5 - Andre driftskostnader Spesifikasjon av andre driftskostnader Lokal- og eiendomskostnader Eiendomsskatt Innmatningskostnader nett Reservedeler og forbruksmateriell Teknisk vedlikehold Forsikringer Innleide tjenester Revisjon, regnskap, juridisk bistand Kontorkostnader Reise- og transportkostnader Salgs- og reklamekostnader Andre kostnader Sum Annen driftskostnad

15 Note 6 - Bankinnskudd, kontanter og lignende Av selskapets bankinnskudd er kr bundne midler til dekning av skyldig skattetrekk. Note 7 - Pensjonsforpliktelse Den kollektive pensjonsordningen omfatter 36 ansatte i Forutsetninger for beregningen : Diskonteringsrente 4,00 % 4,50 % Forventet avkastning 5,40 % 5,70 % Årlig lønnsvekst 4,00 % 4,50 % Årlig G-regulering 3,75 % 4,25 % Årfig reg. av pensjoner under utbetaling 1,30 % 1,40 % Gjennomsnittlig arbeidsgiveravgift faktor 14,10 % 14,10 % Gjennomsnittlig gjenstående service periode Korridor 10,00 % 10,00 % Pensjonsforpliktelse (Brutto / PBO) i slutten av året Markedsverdi av pensjonsmidler Ikke resultatført estimatendringer og avvik i hen hold til aktuarberegning Netto pensjonsforpliktelse Årets netto pensjonskostnad Årets pensjonsopptjening Rentekostnad på pensjonsforpliktelsene Forventet avkastning på pensjonsmidlene Resultatførte estimatendringer 0 0 Periodisert arbeidsgiveravgift 0 0 Årets pensjonskostnad Årets netto pensjonskostnad inngår i posten lønnskostnader mm. 15

16 Note 8 - Skattekostnad Ordinært resultat f0r skattekostnad Permanente forskjeller Endring i midlertidige forskjeller Årets skattegrunnlag før underskudd Anvendt underskudd til fremføring Året skattepliktige resultat Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt: Forskjeller som utlignes: Driftsmidler Fordringer 0 0 Netto Pensjonsforpliktelse Akk. underskudd til fremførin Sum Utsatt skatt / skattefordel (-), 28% Spesifikasjon av skattekostnad: Betalbar skatt på årets resultat (28%) Endring i utsatt skatt For lite avsatt tidligere år Korrigert tidligere års feil mot EK Skattekostnad Note 9 - Garantier og pantstillelser Eventuelle ryddekostnader ved utløp av anleggets levetid er ikke hensyntatt i regnskapet. Note 10 - Aksjekapital Selskapet eies av: Statkraft AS 50% Statoil ASA 50% Aksjekapitalen er på 2 aksjer a kr Begge aksjer gir lik stemmerett. 16

17 Note 11 - Egenkapital Annen Sum Aksjekapital Overkursfond egenkapital egenkapital Egenkapital : Årets resultat Nedsettelse av aksjekap. og overkurs 0 Korreksjon av tidligere års feil 0 0 Egenkapital Note 12 - Langsiktig gjeld Selskapet har bokført gjeld til eierne med kr Lånene renteberegnes på markedsmessige vilkår, med en fleksibel avdragsstruktur. Note 13 - Spesifikasjon av finansposter Finansinntekter Renter fra foretak i samme konsern Annen renteinntekt Sum renteinntekter Valutagevinst (agio) Gevinst ved aksjesalg Sum annen finansinntekt Finanskostnader Renter til foretak i samme konsern Annen Rentekostnad Sum rentekostnad Valutatap (disagio) Garantiprovisjon Andre finanskostnader 0 0 Sum annen finanskostnad Note 14 - Andre fordringer I posten inngar periodisert langsiktig serviceavtale med kr

18 18

19 19

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

Daglig leder har ordet 3. Resultatregnskap 7. Balanse 8. Kontantstrømoppstilling 10. Regnskapsprinsipper 11. Noter til regnskapet 12

Daglig leder har ordet 3. Resultatregnskap 7. Balanse 8. Kontantstrømoppstilling 10. Regnskapsprinsipper 11. Noter til regnskapet 12 årsrapport 2008 Innhold Daglig leder har ordet 3 Styrets beretning 2008 4 Nøkkeltall siste 5 år 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 11 Noter til regnskapet 12

Detaljer

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsrapport for 2014 Viken Fiber AS Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsberetning 2014 Viken Fiber AS Adresse: Postboks 3628, 3007 DRAMMEN Org.nr:

Detaljer

3M Norge AS. Årsrapport 2014. 3M Norge AS - Årsrapport 2013. 3M Norge AS. Postboks 100, 2026 Skjetten Telefon 0 63 84 www.3m.no

3M Norge AS. Årsrapport 2014. 3M Norge AS - Årsrapport 2013. 3M Norge AS. Postboks 100, 2026 Skjetten Telefon 0 63 84 www.3m.no 3M Norge AS Årsrapport 2014 3M Norge AS - Årsrapport 2013 3M Norge AS Postboks 100, 2026 Skjetten Telefon 0 63 84 www.3m.no 2 Innhold: Revisjonsberetning... 2-3 Organisasjon og nøkkeltall... 4 Årsberetning...

Detaljer

3M Norge AS. Årsrapport 2012. 3M Norge AS. Postboks 100, 2026 Skjetten Telefon 0 63 84 www.3m.no

3M Norge AS. Årsrapport 2012. 3M Norge AS. Postboks 100, 2026 Skjetten Telefon 0 63 84 www.3m.no 3M Norge AS Årsrapport 2012 3M Norge AS Postboks 100, 2026 Skjetten Telefon 0 63 84 www.3m.no 2 Innhold: Revisjonsberetning... 2-3 Organisasjon og nøkkeltall... 4 Utdrag av årsberetning... 5 Resultatregnskap...

Detaljer

Årsberetning 2012. Lokal kraft i

Årsberetning 2012. Lokal kraft i Årsberetning Superb Design 212 1 Lokal kraft i 1913 213 ÅR ÅRSBERETNING 212 2/2 2/21 Leder 17. april 213 var det 1 år siden Fauske Lysverk leverte sine første elektroner gjennom nettet. I begynnelsen var

Detaljer

Selskapsstruktur. Ramfoss Kraftlag. Sigdal Kommune. Modum Kommune. Sigdal Energi. Horga Kraftverk. Modum Kraftproduksjon KF. Hellefoss Kraft AS

Selskapsstruktur. Ramfoss Kraftlag. Sigdal Kommune. Modum Kommune. Sigdal Energi. Horga Kraftverk. Modum Kraftproduksjon KF. Hellefoss Kraft AS Årsrapport 2013 Selskapsstruktur Modum Kommune 66,6% Sigdal Kommune 33,4% Ramfoss Kraftlag Fylket 36,00% Modum 36,35% Krødsherad 18,17% Sigdal 9,48% Sigdal Energi Sigdal 100% Horga Kraftverk I tillegg

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud

Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud Årsrapport 2011 Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud Selskapsstruktur Modum Kommune 66,6% Sigdal Kommune 33,4% Ramfoss Kraftlag Fylket 36,00% Modum 36,35% Krødsherad 18,17% Sigdal 9,48% Sigdal

Detaljer

DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS. Årsrapport 2014

DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS. Årsrapport 2014 DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS Årsrapport 2014 2 - Årsrapport 2014 Innhold Årsberetning 2014 3 Resultatregnskap 6 Balanse: Eiendeler/Egenkapital og gjeld 7 Noter til regnskapet 10 Kontantstrømoppstilling 20

Detaljer

Årsberetning 2007 C L

Årsberetning 2007 C L Årsberetning 2007 Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud Modum K ommune Sigdal K ommune Ramfos s Kraftlag F ylket 36,00 % Modum 36,35 % Krødsherad 18, 17 % Sigdal 9,48 % 66,6 % 33,4 % Midt Nett

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. Mentor Medier AS. Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata 6 Tlf: 22 310 310 // Faks: 22 310 305 mentormedier.

ÅRSRAPPORT 2014. Mentor Medier AS. Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata 6 Tlf: 22 310 310 // Faks: 22 310 305 mentormedier. ÅRSRAPPORT 2014 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata 6 Tlf: 22 310 310 // Faks: 22 310 305 mentormedier.no mentor medier Innhold Styrets årsberetning side 4-12 Resultatregnskap

Detaljer

Styrets beretning 2012. 1. Bakgrunn og historie. 2. Selskapets virksomhet. 3. Rammevilkår og markedsutvikling

Styrets beretning 2012. 1. Bakgrunn og historie. 2. Selskapets virksomhet. 3. Rammevilkår og markedsutvikling Styrets beretning 2012 1. Bakgrunn og historie ECOHZ AS ble stiftet 8. oktober 2002, og feiret 10 års jubileum høsten 2012. Selskapets navn var ved etablering Enviro Energi ASA, men ble endret til ECOHZ

Detaljer

NIKU NIKU ÅRSRAPPORT 2013

NIKU NIKU ÅRSRAPPORT 2013 NIKU NIKU ÅRSRAPPORT 2013 NIKU Årsrapport 2013 - Norsk institutt for kulturminneforskning 2 NIKU Norsk institutt for kulturminneforskning er et uavhengig forsknings- og kompetansemiljø for norske og internasjonale

Detaljer

Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud

Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud Årsrapport 2010 Innhold Selskapsstruktur............................................ s. 2 Virksomheten i 2010....................................... s. 4 Litt om Midt Nett Buskerud AS...........................

Detaljer

Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud

Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud Årsrapport 2009 Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud Modum K ommune Sigdal K ommune Ramfos s Kraftlag F ylket 36,00 % Modum 36,35 % Krødsherad 18, 17 % Sigdal 9,48 % 66,6 % 33,4 % Midt Nett

Detaljer

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS Resultatregnskap

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS Resultatregnskap Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS Resultatregnskap MORSELSKAP KONSERN 2013 2014 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2014 2013 1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr 0 0 1 Kraftinntekter 1 414 176

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no ÅRSRAPPORT 2007 www.globalrig.no Brev til aksjonærene: Pålitelige rigger Stor etterspørsel etter energi og høy politisk spenning har ført til en kontinuerlig vekst i energiprisene. Ifølge USAs offisielle

Detaljer

Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2014 Øvre Holding AS Adresse: Dronningens gate

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2012 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3

ÅRSRAPPORT 2013. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 ÅRSRAPPORT 2013 Fjordkraftkonsernet INNHOLD Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 FJORDKRAFT Styrets beretning s 5-9 Regnskap 2013 s 10-15 Noter til regnskapet s 16-33 Trondheim Kraft Styrets beretning

Detaljer

Årsberetning 2008 C L

Årsberetning 2008 C L Årsberetning 2008 Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud Modum K ommune Sigdal K ommune Ramfos s Kraftlag F ylket 36,00 % Modum 36,35 % Krødsherad 18, 17 % Sigdal 9,48 % 66,6 % 33,4 % Midt Nett

Detaljer

NOFIMA AS ÅRSMELDING 2012

NOFIMA AS ÅRSMELDING 2012 NOFIMA AS ÅRSMELDING 212 NOFIMA Nofima ÅRSBERETNING FOR 212 Nofima ble etablert 1. juni 27 som et resultat av en sammenslåing av fire norske næringsrettede forskningsinstitutt innen marin- og landbasert

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3

ÅRSRAPPORT 2012. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 ÅRSRAPPORT 2012 Fjordkraftkonsernet INNHOLD Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 FJORDKRAFT Styrets beretning s 5-9 Regnskap 2012 s 10-15 Noter til regnskapet s 16-32 TRONDHEIM KRAFT Styrets beretning

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter Årsrapport 211 2 INNHOLD FORORD 3 HOVEDTALL / NETTDRIFT 4 STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse 5 - Miljø 6 - Økonomi 7 - Fremtidsutsikter 8 RESULTATREGNSKAP 9 BALANSE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 12 KONTANT

Detaljer

ÅRSBERETNING // 2012 Organisasjonsnummer 812 750 062

ÅRSBERETNING // 2012 Organisasjonsnummer 812 750 062 ÅRSBERETNING // 2012 Organisasjonsnummer 812 750 062 ÅRSBERETNING 2012 BERGENE HOLM AS Organisasjonsnummer 812 750 062 Bergene Holm AS Årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 BERGENE HOLM AS Organisasjonsnummer

Detaljer

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519 Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite årsrapport 2012 3 innhold Leder

Detaljer

ÅRSBERETNING 2009 BERGENE HOLM AS. Organisasjonsnummer 812 750 062

ÅRSBERETNING 2009 BERGENE HOLM AS. Organisasjonsnummer 812 750 062 ÅRSBERETNING 2009 BERGENE HOLM AS Organisasjonsnummer 812 750 062 ÅRSBERETNING 2009 BERGENE HOLM AS Organisasjonsnummer 812 750 062 ÅRSBERETNING 2009 BERGENE HOLM AS Organisasjonsnummer 812 750 062 GENERELT

Detaljer

Årsrapport 2002. Norwegian Air Shuttle AS

Årsrapport 2002. Norwegian Air Shuttle AS Årsrapport 2002 ÅRSBERETNING.....................................................2 RESULTATREGNSKAP................................................6 BALANSE..........................................................7

Detaljer