Planting av skog på nye arealer som klimatiltak, høringsuttalelse fra NINA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Planting av skog på nye arealer som klimatiltak, høringsuttalelse fra NINA"

Transkript

1 Landbruks- og matdepartementet Deres ref: Vår ref: Sted: Dato: 1051/ Trondheim Planting av skog på nye arealer som klimatiltak, høringsuttalelse fra NINA Dagens kunnskap om skogplantings påvirkning av karbonlagring, mulige effekter av endret klima på granvekst og effektene av endret albedo er generelt mangelfulle. Effekten av det foreslåtte tiltaket på karbonregnskapet er således svært usikkert. Med tanke på at tiltaket kun vil gi et svakt større CO 2 -opptak enn dagens forvaltningspraksis, og at andre miljøeffekter åpenbart er negative, tilsier dette at tiltaket ikke bør gjennomføres slik det foreligger i dag. De forventede effektene står heller ikke stil med de store kostnadene tiltaket medfører. NINA anbefaler derfor at kunnskapsgrunnlaget styrkes før tiltaket eventuelt blir aktuelt. Bakgrunn Som oppfølging av St. meld. 21 Norsk klimapolitikk ( ) vurderer Landbruks- og matdepartementet og Miljøverndepartementet å plante skog på nye areal for å øke skogens opptak og lagring av karbon. Tanken er at trærnes økte CO 2 -opptak skal bidra til å nå målet om et nettoutslipp av klimagasser innen Det er planlagt å plante til dekar årlig over en 20- årsperiode. Til dette trengs det statlige tilskudd på omlag 2 milliarder kroner for samme periode. Departementene gav Klima og forurensingsdirektorat, Direktoratet for naturforvaltning, Statens landbruksforvaltning og Norsk institutt for skog og landskap (heretter kalt etatsgruppen) i oppdrag å utvikle miljøkriterier for planting av skog på nye areal, vurdere klimagasseffekter og andre effekter (strålings-pådriv, albedo mv.), samt gi en vurdering av hvilke nye arealer som kan eller som ikke kan/bør tilplantes ut fra miljø- og klimahensyn. Rapporten fra etatsgruppen er gitt ut av Miljødirektoratet (Rapport M ). Hovedkonklusjonen er at det er relativt omfattende arealer hvor det kan være positivt å tilplante, ut fra hensyn til både klima og næring, og hvor tiltaket vil være akseptabelt ut fra hensynet til naturmangfold og andre miljøverdier. Rapporten bærer preg av at dette er et arbeid som er utført av faggrupper med ulik fagkompetanse og med til dels ulike synspunkter, og som er pålagt av departementene å gi en omforent uttalelse. De faglige argumentene som viser positive og negative effekter av skogplanting varierer mellom de ulike kapitlene uten at det fremkommer noen enhetlig konklusjon. Presentasjonen av faggrunnlaget for klimaeffektene av skogplanting bygger mest opp om den positive effekten skogplanting kan ha på klimaet, og nedprioriterer de negative klimaeffekter, som f.eks. effekten av planting på karbonlageret i jorda og effekten av redusert albedo på den totale klimaeffekten av skogplanting. Det er lagt ned mye arbeid i å belyse klimaregnskapet og hvilke areal som inneholder viktige NINA hovedkontor Postboks 5685 Sluppen 7485 Trondheim NINA Oslo Gaustadalléen Oslo NINA Tromsø Framsenteret, 9296 Tromsø Besøksadresse: Framsenteret Hjalmar Johansens gate Tromsø Telefon: Telefaks: samarbeid og kunnskap for framtidas miljøløsninger NINA Lillehammer Fakkelgården 2624 Lillehammer NINA forskningsstasjon, Ims 4308 Sandnes

2 Side 2 biologiske verdier for å utvikle miljøkriterier, men når man kommer til anbefalingen av hvilke areal som kan tilplantes eller ikke bør tilplantes, er det vanskelig å oppfatte hvilke arealer/naturtyper dette gjelder. Rapporten gir således lite konkrete råd til de som skal vurdere hvor plantingen kan/bør skje. Sammendraget Et sammendrag skal gjenspeile det arbeid og vurderinger som er gjort i rapporten. Dette er viktig da sammendraget ofte er det eneste som leses i større utredninger. Sammendraget er fyldig, men nevner ikke de negative effektene som skogplanting har på miljø og klima, selv om disse er belyst i selve rapporten, og diskutert som bakgrunn for vurderinger og konklusjoner som er gitt. Sammendraget er derfor ikke i god overenstemmelse med rapporten. Definisjon av nye areal og bruttolisten I mandatet fra departementene er «nye arealer» definert som «åpen mark og gjengroingsmark med underoptimal tetthet og mindreverdig virke». Etatsgruppen har i forbindelse med identifiseringen av bruttolisten for tilplanting, definert nye arealer som «åpne areal som ikke er i hevd og gjengroingsarealer med underoptimal skogproduksjon». Bruttolisten omfatter således gjengroingsarealer der tre-tettheten ikke er tilstrekkelig til å utnytte markas produksjonsevne fullt ut, samt areal som består av skogbestander der trærne ikke har sagtømmerkvalitet eller har potensiale til å bli sagtømmer. I følge rapporten inkluderer dette også eldre skogbestander som kan være lite eller ikke preget av tidligere kulturpåvirkning. Kriteriene som benyttes er skogbrukstermer som ikke er definert ut fra skogens økologiske funksjon eller biologisk mangfold. De er derfor lite egnet til å vurdere hvilke naturtyper som bør inngå i bruttolisten eller naturtyper som er egnet eller ikke egnet for tilplanting. Etatsgruppen definerer gjengroingsarealer som jordbruksarealer som ikke er i hevd, og skog med over 10 % kronedekke med underoptimal tetthet og mindreverdig trevirke, dvs. at omtrent alt areal av lauvskog og blandingsskoger av lauv og bartrær der skogproduksjonen kan økes ved treslagsskifte er tatt med. Under bruttolisten er derfor edellauvskoger og andre klimatisk betingede lauvskoger, som nord-boreale bjørkeskoger, definert som gjengroingsareal. Dette er helt i strid med en økologisk forståelse av begrepet gjengroingsarealer. Edellauvskog i områder med næringsrike jordsmonn og gode klimatiske forhold, og velutviklede, nord-boreale bjørkeskoger er stabile økosystem og ikke gjengroingsarealer mot et såkalt klimakssamfunn med granskog. NINA mener derfor at gjengroingsarealer er feiltolket og at bruttoareallisten derfor er for omfattende, sett ut fra mandatet. Lover og regler Etatene har med grunnlag i eksisterende lov- og regelverk utviklet miljøkriterier for etablering av skog på nye areal og treslagsskifte og benyttet dette i en prioritering av arealer ved en eventuell implementering av tiltaket. Det er imidlertid underlig at skogetatens selvpålagte forskrifter for produktiv skog (PEFC-standarden, MiS-nøkkelbiotoper) for å ta vare på biologisk viktige verdier er betydelig mer vektlagt enn miljøforvaltningens ulike forvaltningsregimer som biotopvernområder, landskapsvernområder, leveområder for fredete eller prioriterte arter, rødlistede naturtyper, viktige naturtyper for biologisk mangfold etter DN-håndbok 13, utvalgte naturtyper og utvalgte kulturlandskap i jordbruket. I rapporten er PEFC-standarden å tolke som lovpålagt, men når det gjelder miljøforvaltningens forvaltningsregimer skal disse kun vurderes hensynstatt når inngrepene strider med planformål eller er strid med naturmangfoldlovens kapittel II. Siden miljøforvaltningens regimer synes å være lite beskyttet i dagens lovverk, anbefaler vi at skogetaten innlemmer disse i PEFC-standarden, da begge etater jo arbeider for å sikre viktig biologisk mangfold ved utnyttelse av skogressurser.

3 Side 3 Karbonlagring og CO 2 -regnskap Etatsgruppen gir en oversikt over skogens rolle i karbonkretsløpet, samt utviklingen av karbonlager og karbonregnskapet i løpet av de siste 90 år. Karbonlagring har økt betraktelig i perioden, noe som bidrar til et positivt karbonregnskap. Dette skyldes hovedsakelig en økt naturlig gjengroing av skog og skogplanting. Årlig nettoopptak av CO 2 forventes fortsatt å være høyt i årene som kommer, men man antar en reduksjon i CO 2 -opptak på grunn av forventet økt avvirkning av skog. Man antar at en økt skogplanting vil bidra positivt i karbonregnskapet, sett over en lengre periode. Et treslagsskifte fra lauvskog til granskog vil kunne endre det naturlige samspillet mellom stedegent mykorrhiza og trær. Nyere forskning fra Sverige viser at mykorrhizasopp spiller en betydelig viktigere rolle for skogens karbonlagring enn man tidligere har trodd. Studiet viste at så mye som % av det lagrede karbon i boreale skoger tilføres jordsmonnet via mykorrhizasopp, som lever i symbiose med trerøtter. Det lagres således mer karbon i jord enn i trær. De svenske undersøkelsene viste at mykorrhizasoppenes positive betydning for karbonlagringen økte med skogens alder og var høyere i gammelskog enn i yngre plantet skog. Rapporten tar heller ikke opp diskusjonen om bakkevegetasjonens (feltsjikt og bunnsjikt) bidrag til C-lagring i skog. Ved et treslagsskifte fra lauvskog til granskog vil en betydelig del av den biomasseproduksjon og akkumulasjon av karbon i jordsmonnet som kommer fra lyng, bregner, gras, urter og moser, bli borte. Bunnvegetasjon i plantet granskog vil følgelig binde mindre karbon i enn i lauvskog. Effekten av alternativet med tilplanting av 1 mill. dekar (omfanget i etatsgruppens forslag) viser en liten gevinst i CO 2 -opptak frem mot år 2100 i forhold til dagens forvaltningspraksis (figur 4.4. i rapporten). Rapporten presiserer også at en skogplanting på nye areal i dag vil ha en negativ effekt på C-regnskapet de første år før man kan se gevinster (figur 4.6 og 4.7). Dersom planting av trær omfatter fjerning av eksisterende skog og kratt, vil vi således få et økt CO 2 -utslipp med effekt på flere tiår. Nyplantete trær vil da ikke være i nærheten av å fange opp nok CO 2 fram mot 2030, som er årstallet for å nå målet om et nettoutslipp av klimagasser. I tillegg kommer økte CO 2 -utslipp i forbindelse med økt avvirkning, produksjon av planter, utplanting og bygging av nye skogsbilveier. IPCC regner med at utslipp av en puls med CO 2 til atmosfæren vil føre til at ca. 40 % blir igjen i atmosfæren i 100 år, så de økte utslippene på kort sikt vil gi en betydelig langtidsvirkning. Vi mener videre at etatsgruppen har lagt for lite vekt på eksisterende kunnskap om albedoeffekten i nordlige områder. Granplantefelt har f.eks. en lavere albedo enn furu- og lauvskogsområder. Refleksjon av sollys fra granplantefelt er anslått til å være halvparten av bjørkeskog og mindre enn en tredjedel av albedoen over gras-dominerte områder. Når det gjelder treslagsskifte fra grasmark og lauvskog til barskog i den boreale sone (nordlig sone) så vil dette kunne føre til økt varmeopptak og dermed økt global oppvarming. Effekten av treslagsskifte øker også mot nord, der åpne områder i større grad er dekt av snø enn skogområder, på grunn av den store forskjellen i albedo mellom skog og snø. Mange modeller peker på at de positive klimaeffektene av karbonopptak i boreal skog mest sannsynlig vil overgås av de negative effektene av lavere albedo, dvs. at det økte varmeopptaket i områder som tilplantes gir en netto større oppvarming enn det som vinnes med økt binding av karbon. Modellene peker således på at klimaeffekten av tilplanting kan være negativ. Åpen mark har en betydelig høyere albedo enn barskog. Flere modelleringsstudier har indikert at de positive klimaeffektene av økt CO 2 -opptak i biomassen i boreal skog mest sannsynlig vil være mindre enn de negative effektene av lavere albedo av skog sammenlignet med åpen mark. Samtidig vil en tilplanting av kulturmark og annen treløs mark føre til økt biomassenedbrytning av strø og røtter, og karbon vil slippes ut som CO 2 både fra nedbrytningen og fra markforstyrrelser. Ikke minst fører økt overjordisk biomasse til akselerert nedbryting av karbonlagre i jordsmonnet som har vært bevart i flere århundre, og dette kan føre til at arealene går fra å ha netto karbonlagring til å være netto karbonutslippskilde.

4 Side 4 Eksisterende kunnskap og våre vurderinger gir således grunnlag for å stille spørsmålet om tilplanting av granskog, for å øke netto karbonlagring, virkelig er den mest effektive måten å motvirke klimaendringer på. Miljøeffekter Rapporten nevner i korte ordelag de viktigste miljøeffektene av treslagsskifte og tilplanting på åpne areal. Vi mener de negative miljøeffektene er blitt for lite belyst og vektlagt i diskusjonene og viser her til NINA Rapport 959, som ble skrevet som bakgrunnsmateriale for arbeidet i etatsgruppen. Bl.a. er klimaendringenes påvirkning på granvekst ikke vurdert med tanke på fremtidig karbonlagring og CO 2 -regnskap. Grana er et kontinentalt treslag. På Vestlandet er vintrene for milde til at grana viser god reproduksjonsevne. Det milde klimaet fører til at plantene respirerer mye og derved forbruker sine karbohydratreserver. Det milde klimaet fører også til redusert oppbygging av frostherdighet, noe som gjør grana ømtålig overfor frostperioder om vinteren. Innenfor granas nåværende naturlige utbredelsesområde vil vi trolig kunne forvente økt skadefrekvens på naturlige og plantede grantrær, dette spesielt fordi vinterklimaet er under sterk endring. Forskning viser at granas potensielle geografiske utbredelse i Europa er forventet å bli kraftig redusert, uansett hvilket klimascenario som legges til grunn. Tilsvarende som den lite hensynstatte økte oppvarming som følge av lavere albedo i granskog, vil utelatelse av klimarelaterte skadeeffekter trolig føre til en overestimering av de gunstige effektene av økt treplanting i klimaregnskapet. Anbefalte/ikke anbefalte områder og organisering av tiltaket I følge oppdraget fra departementene skulle etatsgruppen gi en vurdering av hvile areal som kan eller som ikke kan/bør tilplantes ut fra miljø- og klimahensyn. Basert på bruttolisten skulle det listes opp, med begrunnelse, hvilke naturtyper eller arealtyper som (sitat): kan tilplantes med basis i miljøhensyn i eksisterende lov- og regelverk i noen tilfeller kan tilplantes forutsatt at det tas spesielle hensyn til naturmangfold og andre miljøverdier, herunder treslagsvalg ikke skal tilplantes ut fra hensyn til naturmangfold og andre miljøverdier Denne delen av oppdraget er ikke gjort. Etatsgruppen mener at det ikke er opp til dem å vurdere hvor det bør være tiltatt eller forbudt å gjennomføre tiltaket og har derfor valgt å vurdere arealkategoriene i bruttolista i to ulike kategorier: 1. Arealer hvor det kan plantes i henhold til miljøhensyn i eksisterende lov- og regelverk, men hvor arealene kan inneholde miljøverdier som må tas hensyn til i henhold til miljøkriterier. 2. Arealer som normalt ikke skal plantes i henhold til miljøhensyn i eksisterende lov- og regelverk. Man har således unngått å ta stilling til ett av de viktigste spørsmålene for forvaltning og næringsinteresser, nemlig å vurdere hvilke areal som ikke skal tilplantes. Så langt vi kan se, er heller ikke naturtypene/arealene innen de to valgte kategoriene listet opp i tekst eller i tabeller. Dette vil føre til store problemer for de etater som skal vurdere søknader fra grunneiere om tilplanting, hvis tiltaket om planting av skog på nye arealer for å nå målene i klimameldingen (St. Meld. nr.21, ) blir godkjent av regjeringen. Det er foreslått at Fylkesmannen i samarbeid med kommunen og skogeiernes/grunneiernes organisasjoner skal utarbeide overordnede retningslinjer for hvilke areal som kan være aktuelle for tiltaket. Disse retningslinjene skal danne grunnlaget for å utarbeide kommunevise arealplaner. Kommunene skal så ta den endelige avgjørelsen for godkjenning av søknadene. Vi er urolige for at denne modellen ikke vil ta nok hensyn til tap av viktige naturverdier ved planting. Hvordan kan man forvente at kommunene skal

5 Side 5 kunne gjøre de riktige beslutningene, når selv ikke etatsgruppens medlemmer kan si hvilke naturtyper som kan tilplantes eller ikke kan/bør tilplantes ut fra hensyn til naturmangold og andre miljøverdier? Manglende eller lite belyste interessefelter En tilplanting av skog på nye areal vil gi store ringvirkninger for friluftsliv, kulturminner, landskapsetiske forhold, reiselivsnæring og matproduksjon. Rapporten ikke omhandler potensielle negative endringer i inntekter i reiselivsnæringen pga. mer gjengrodde landskap i våre fjorder, samt hvordan endredee landskapsestetiske forhold, friluftsliv og kulturminner påvirker lokalbefolkningen, og framtidig matsikkerhet t ved at potensielt godee jordbruksarealer tilplantes med granskog som endrer jordsmonnet. Det må således utføres grundige utredninger av disse økosystemtjenestene (naturgodene) før et eventuelt tiltak settes i gang. NINAs konklusjon Dagens kunnskap om skogplantings påvirkning av karbonlagring, mulige effekter av endret klima på granvekst og effektene av endret albedo er generelt mangelfulle. Effekten av det foreslåtte tiltaket på karbonregnskapet er således svært usikkert. Med tankee på at tiltaket kun vil gi et svakt større CO 2 2-opptak enn dagens forvaltningspraksis, og at andre miljøeffekter åpenbart err negative, tilsier dettee at tiltaket ikke bør gjennomføress slik det foreligger i dag. De forventede effektene står heller ikke stil med de store kostnadene tiltaket medfører. NINA anbefaler derfor at kunnskapsgrunnlaget styrkes førr tiltaket eventuelt blir aktuelt. Med hilsen Norunn S. Myklebust Adm. direktør Per Arild Aarrestadd Seniorforsker Org.nr: NO MVA - Samarbeid og kunnskap forr framtidas miljøløsninger

Planting av skog på nye arealer som klimatiltak

Planting av skog på nye arealer som klimatiltak RAPPORT M26-2013 Planting av skog på nye arealer som klimatiltak Egnede arealer og miljøkriterier 1 Planting av skog på nye arealer som klimatiltak M26-2013 Forord Planting av skog på nye arealer som klimatiltak

Detaljer

Tiltak og virkemidler for økt opptak av klimagasser fra skogbruk

Tiltak og virkemidler for økt opptak av klimagasser fra skogbruk Klimakur 2020 Sektorrapport skogbruk Tiltak og virkemidler for økt opptak av klimagasser fra skogbruk TA 2596 2010 Utført av Klima- og forurensningsdirektoratet Forord Klimakur 2020 utreder tiltak og

Detaljer

Samfunnsøkonomiske gevinster av skogreising med sitkagran

Samfunnsøkonomiske gevinster av skogreising med sitkagran Rapport 2011/03 fra Vista Analyse AS Samfunnsøkonomiske gevinster av skogreising med sitkagran John Magne Skjelvik og Haakon Vennemo Vista Analyse 16. februar 2011 Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapport

Detaljer

Skog som biomasseressurs

Skog som biomasseressurs Skog som biomasseressurs TA 2762 2011 Forord Skogen er en viktig råvare for byggematerialer, papirprodukter og energi. Skogen er også et stort karbonlager. I denne rapporten viser vi hvordan karboninnholdet

Detaljer

Svar på oppdrag - Utforming pilotfasen - Skogplanting som klimatiltak

Svar på oppdrag - Utforming pilotfasen - Skogplanting som klimatiltak «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» 06.03.2015 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2015/81 Saksbehandler: Hege Haugland Svar på oppdrag - Utforming pilotfasen - Skogplanting

Detaljer

S K O G O G K L I M A. -En del av løsningen på klimaproblemet. S K O G o g K L I M A 1

S K O G O G K L I M A. -En del av løsningen på klimaproblemet. S K O G o g K L I M A 1 S K O G O G K L I M A Skog -En del av løsningen på klimaproblemet S K O G o g K L I M A 1 Klimautfordringen sjon av klimagasser i atmosfæren. Dermed blir drivhuseffekten større, med global oppvarming som

Detaljer

Statsbudsjettet for 2015 setter valget av norsk skogstrategi på spissen

Statsbudsjettet for 2015 setter valget av norsk skogstrategi på spissen Statsbudsjettet for 2015 setter valget av norsk skogstrategi på spissen Vedlegg 1. Bakgrunnsnotat av Johan C. Løken, styreleder i Det norske Skogselskap (20.10.2014) Innledning Det norske Skogselskap gjorde

Detaljer

PEFC N 01 Norsk PEFC Skogsertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk

PEFC N 01 Norsk PEFC Skogsertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk Norsk PEFC Skogsertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk Organisasjon Skogsertifisering Sporbarhet og Logobruk Vedtekter for PEFC Norge PEFC N 01 Norsk PEFC sertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk

Detaljer

SABIMAs strategi 2013-2017. «Et arealnøytralt Norge»

SABIMAs strategi 2013-2017. «Et arealnøytralt Norge» SABIMAs strategi 2013-2017 «Et arealnøytralt Norge» Vedtatt på årsmøtet 30. april 2013 Om SABIMA SABIMA (Samarbeidsrådet for biologisk mangfold) er en paraplyorganisasjon for de biologiske foreningene

Detaljer

STATISTIKK OVER SKOGFORHOLD OG SKOGRESSURSER I TROMS

STATISTIKK OVER SKOGFORHOLD OG SKOGRESSURSER I TROMS Ressursoversikt fra Skog og landskap 02/2012 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- STATISTIKK OVER SKOGFORHOLD OG SKOGRESSURSER

Detaljer

Økt planting for økt CO 2 -binding i skog

Økt planting for økt CO 2 -binding i skog NORSKOG-rapport 2012-2 Økt planting for økt CO 2 -binding i skog Hvordan insentivere skogeiere til å plante mer Ellen Stenslie, Erling Bergsaker, Øivind N. Berntsen, Tomas Thuresson - NORSKOG- Prosjektpartnere:

Detaljer

Skoggrensa i Norge - indikator på endringer i klima og arealbruk?

Skoggrensa i Norge - indikator på endringer i klima og arealbruk? Skoggrensa i Norge - indikator på endringer i klima og arealbruk? John Y. Larsson NIJOS dokument 3/04 Skoggrensa i Norge indikator på endringer i klima og arealbruk? John Y. Larsson Forsidebilde: Fra Haukelifjell,

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder

Fylkesmannen i Vest-Agder Fylkesmannen i Vest-Agder Saksbehandler: Jørgen Sæbø Deres ref.: 10/00215-7 : 026, N00 Vår dato: 21.10.2010 Tlf.: 38 17 67 36 Vår ref.: 2010/4426 Arkivkode: 421.4 Vest-Agder fylkeskommune Postboks 517

Detaljer

Endelig avgjørelse i klagesak: klage på tillatelse til utsetting av sitkagran i Klepp kommune

Endelig avgjørelse i klagesak: klage på tillatelse til utsetting av sitkagran i Klepp kommune Naturvernforbundet, SABIMA, WWF Trondheim, 22.06.2015 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2015/1351 Saksbehandler: Ingvild Skorve Endelig avgjørelse i klagesak: klage på tillatelse

Detaljer

VEILEDER TIL FORSKRIFT OM UTSETTING AV UTENLANDSKE TRESLAG TIL SKOGBRUKSFORMÅL. Miljøverndepartementet

VEILEDER TIL FORSKRIFT OM UTSETTING AV UTENLANDSKE TRESLAG TIL SKOGBRUKSFORMÅL. Miljøverndepartementet VEILEDER TIL FORSKRIFT OM UTSETTING AV UTENLANDSKE TRESLAG TIL SKOGBRUKSFORMÅL Miljøverndepartementet 1. oktober 2012 Innledning Bruken av utenlandske treslag har særlig vært knyttet til skogreising på

Detaljer

St.meld. nr. 39 (2008 2009) Klimautfordringene landbruket en del av løsningen

St.meld. nr. 39 (2008 2009) Klimautfordringene landbruket en del av løsningen St.meld. nr. 39 (2008 2009) Klimautfordringene landbruket en del av løsningen Landbruks- og matdepartementet St.meld. nr. 39 (2008 2009) Klimautfordringene landbruket en del av løsningen Innhold 1 Hovedinnholdet

Detaljer

Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet Kompensasjon av jordbruks- og naturområder: Litteraturstudie med anbefalinger og vurderinger av kostnader Utarbeidet av: Mai 2013 Forsidebilder: Venstre: Planering i forbindelse med E18-utbyggingen i Østfold.

Detaljer

Høring av forslag til forskrifter om prioriterte arter

Høring av forslag til forskrifter om prioriterte arter Vår dato: Vår ref: 2010-06-25 B10121/10-131 Deres dato: Deres ref: Til Direktoratet for naturforvaltning Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim Høring av forslag til forskrifter om prioriterte arter Vi viser

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 09:15

Møteinnkalling. Kvænangen Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 09:15 Møteinnkalling Kvænangen Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 09:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

16 Avskoging. 16.1 Skog og skogareal

16 Avskoging. 16.1 Skog og skogareal 338 16 Avskoging Mye av stoffet er hentet fra Global Forest Resources Assessment 2005, forkortet FRA 2005. Denne boka er utgitt av Food and Agriculture Organization (FAO). Dette er FNs organisasjon for

Detaljer

RAPPORT 2012/38. Samfunnsøkonomiske effekter av forringet miljøtilstand i Nordsjøen og Skagerrak

RAPPORT 2012/38. Samfunnsøkonomiske effekter av forringet miljøtilstand i Nordsjøen og Skagerrak RAPPORT 2012/38 Samfunnsøkonomiske effekter av forringet miljøtilstand i Nordsjøen og Skagerrak Kristin Magnussen, Henrik Lindhjem og John Magne Skjelvik Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapportnummer

Detaljer

Konsekvenser av klimaendringer, tilpasning og sårbarhet i Norge Rapport til Klimatilpasningsutvalget

Konsekvenser av klimaendringer, tilpasning og sårbarhet i Norge Rapport til Klimatilpasningsutvalget Rapport til Klimatilpasningsutvalget CICERO Asbjørn Aaheim (red.), Halvor Dannevig, Torgeir Ericsson, Bob van Oort, Linda Innbjør, Trude Rauken ECON Pöyry Haakon Vennemo, Hege Johansen, Maja Tofteng Vestlandsforskning

Detaljer

Oslo kommune Bymiljøetaten

Oslo kommune Bymiljøetaten Oslo kommune Bymiljøetaten Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim Dato: 20.10.2014 Deres ref.: 201403499-002 Vår ref.: 14/19993-5 Saksbeh.: Bård Øyvind Bredesen Org. enhet: Natur- og forurensningsavdelingen

Detaljer

SKOG22 NASJONAL STRATEGI FOR SKOG- OG TRENÆRINGEN

SKOG22 NASJONAL STRATEGI FOR SKOG- OG TRENÆRINGEN SKOG22 NASJONAL STRATEGI FOR SKOG- OG TRENÆRINGEN SKOG22-RAPPORTEN er utviklet gjennom et bredt samarbeid mellom aktører fra skog- og trenæringen og de sentrale forsknings- og kompetansemiljøene. Innovasjon

Detaljer

Konsekvenser av klimaendringer, tilpasning og sårbarhet i Norge Rapport til Klimatilpasningsutvalget

Konsekvenser av klimaendringer, tilpasning og sårbarhet i Norge Rapport til Klimatilpasningsutvalget Rapport til Klimatilpasningsutvalget CICERO Asbjørn Aaheim (red.), Halvor Dannevig, Torgeir Ericsson, Bob van Oort, Linda Innbjør, Trude Rauken ECON Pöyry Haakon Vennemo, Hege Johansen, Maja Tofteng Vestlandsforskning

Detaljer

STRATEGISK PLAN SKOGBRUKET I AKERSHUS OG OSLO 2016-2019

STRATEGISK PLAN SKOGBRUKET I AKERSHUS OG OSLO 2016-2019 Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo kommune Utdanningsetaten STRATEGISK PLAN SKOGBRUKET I AKERSHUS OG OSLO 2016-2019 HØRINGSUTKAST OSLO 07. APRIL 2015 Innhold KAP. 1 INNLEDNING...3 1.1 BAKGRUNN... 3 1.2

Detaljer

Arbeidsgruppen for Økt avvirkning i Nord-Trøndelag

Arbeidsgruppen for Økt avvirkning i Nord-Trøndelag Sluttrapport Arbeidsgruppen for Økt avvirkning i Nord-Trøndelag Skogbruket og skogindustrien er viktig med hensyn på verdiskaping og sysselsetting for Nord-Trøndelag. Andelen lokalt tømmervirke fra fylket

Detaljer

Slike opplevelser gir livsglede og ofte et ønske om å komme tilbake til samme plassen, ikke minst der man

Slike opplevelser gir livsglede og ofte et ønske om å komme tilbake til samme plassen, ikke minst der man 1 2 Bilde fra rypejakt ved Femunden og en kanotur i Østmarka. Opplevelser i naturen gir mange et rikere liv Det unike med naturen er at alle kan oppleve den på sitt nivå, både de spenningssøkende og de

Detaljer

RAPPORT. Grunnlag for en nærmere utredning av en naturavgift 2015/20. Henrik Lindhjem og Kristin Magnussen

RAPPORT. Grunnlag for en nærmere utredning av en naturavgift 2015/20. Henrik Lindhjem og Kristin Magnussen RAPPORT 2015/20 Grunnlag for en nærmere utredning av en naturavgift Henrik Lindhjem og Kristin Magnussen Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapport nummer 2015/20 Rapporttittel Grunnlag for en nærmere utredning

Detaljer

Utslipp av klimagasser fra norsk jordbruk og tiltak for å redusere dem

Utslipp av klimagasser fra norsk jordbruk og tiltak for å redusere dem Utslipp av klimagasser fra norsk jordbruk og tiltak for å redusere dem ZERO-RAPPORT - Mars 2010 Johnannes Fjell Hojem og Ingrid Ohna Om ZERO Zero Emission Resource Organisation er en miljøstiftelse som

Detaljer