Velkommen som student til miljøarbeidertjenesten!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen som student til miljøarbeidertjenesten!"

Transkript

1 Velkommen som student til miljøarbeidertjenesten! Vi håper du får en flott og lærerik praksisperiode hos oss! Studentnavn Avdeling Veileder Tlf til avdelingene Veileder skole: Første dagen er «bli kjent dag». Alle studenter møter på., kl.9 Tjenesteleder/avdelingsleder og kontaktperson vil gi en introduksjon til tjenestestedet. Praksisveilederne vil fortelle hvilken avdeling dere skal ha praksis på. Vi har da på forhånd valgt beboer og avklart hvilken problemstilling dere skal jobbe med. Vi har god tid til å gå gjennom det du lurer på i løpet av dagen i dag. Hvis du har spørsmål underveis i praksisperioden så er du velkommen til å ta kontakt med: Kontaktperson: Telefonnr. E-post: 1

2 Hvem er vi og hva gjør vi? Miljøarbeidertjenesten er delt inn i 7 tjenestesteder. Hvert tjenestested ledes av en tjenesteleder og har fra 3-8 avdelinger. Tjenestested har avdelinger og beboere.. De fleste av disse avdelingene har egen avdelingsleder med personal- og økonomiansvar. Læresituasjoner kan finnes på tvers av avdelingene. Du vil få mer informasjon om tjenestedet og avdelingene på «bli-kjent dagen». Alle som bor og midlertidig oppholder seg i Bærum kommune har rett på nødvendig helsehjelp, pleie og omsorg når det oppstår behov for det. For å få hjelp søkes det om tjeneste via tildelingskontoret i kommunen. Tjenestetildeling skjer på grunnlag av søkers hjelpebehov i samarbeid med søker og/eller pårørende. Søknadene vurderes i forhold til Lov om kommunale helse-og omsorgstjenester og LEON-prinsippet (Lavest effektive omsorgsnivå). Miljøarbeidertjenesten er et tilbud til brukere, som på grunn av funksjonshemming eller sykdom, har behov for opplæring og praktisk bistand for å mestre dagliglivets gjøremål. Dersom brukerne har behov for helsehjelp, kan dette også bli gitt gjennom miljøarbeidertjenesten. (Kilde: Serviceerklæring for miljøarbeidertjenesten) Miljøarbeidertjenesten får melding om vedtak fra tildelingskontoret om brukerens behov. Dette kan innebære: Bistand til å mestre daglige gjøremål og ivareta primære behov Kartlegging av behov Opplæring/veiledning i ADL-ferdigheter Bidra til å tilrettelegge for aktiviteter Oppfølging av helsemessige forhold som medikamentell behandling, smertebehandling, sårbehandling, følge til lege/tannlege etc. Pleie og oppfølging ved sykdom og funksjonssvikt. Omsorg ved livets slutt Rengjøring og handling Vårt mål er å gi et helhetlig tilbud tilpasset hver enkelt beboer. Vi har fokus på beboerens ressurser, livskvalitet medvirkning og rettssikkerhet. Vi håper at din praksisperiode skal bli lærerik og utfordrende! Som student er det mye man skal forholde seg til, det er utfordringer på mange ulike plan. For at vi skal kunne gi deg en god praksisperiode er vi avhengige av tilbakemeldinger fra dere. Du vil ha en veileder gjennom hele praksisperioden, som du kan henvende deg til. I dette heftet finner du nyttig informasjon. Vi gjennomgår også de fleste temaer i dag. Skjema: Forventninger til deg som student og forventninger du kan ha til oss Skjema: Presentasjon av deg selv Sjekkliste for vernepleier/sykepleier studenter Evalueringsskjema for studenter i praksis (slik at vi aktivt kan forbedre ditt læringsmiljø) Dette heftet erstatter ikke læringsutbytteskjema fra høgskolene, men skal være til hjelp for en best mulig praksis. Vi ønsker dere en god praksisperiode!! 2

3 Forventninger til deg som student Miljøarbeidertjenesten i Bærum Kommune har følgende forventninger til deg som student: At du overholder taushetsplikten At du møter til avtalt tid og at du gir beskjed pr telefon ved fravær til avdelingen. At du viser interesse og initiativ til å finne aktuelle læresituasjoner At du handler innenfor ditt kompetanseområde og oppsøker hjelp dersom du trenger det. At du gir tilbakemeldinger om både gode og dårlige opplevelser At du kan omsette teoretiske kunnskaper til praktisk handling At du møter beboere og kolleger med respekt og høflighet og har gode holdninger. At du følger undervisningsplanen fra skolen og dennes mål (gjennomfører studieoppgaver, lager læringsmål, ukeplaner og framdriftsplaner) At du skal benytte minimum 1 time hver uke til eget arbeid At du finner aktuelle temaer og møter forberedt til veiledning At du kan bidra til internundervisning At ditt arbeid ute hos beboere utføres på en måte som vekker tillit, skaper troverdighet og bidrar til en positiv dialog med beboer og pårørende Som student kan du ha følgende krav og forventninger til miljøarbeidertjenesten: At du får egen veileder og blir fulgt opp av denne. At vi skal gjøre vårt for at du skal være inkludert og trives hos oss At du blir møtt med respekt og høflighet fra kolleger At du skal delta ved aktuell intern undervisning At du skal få tilgang til kommunens faglige dokumentasjonssystem Vi er løsningsfokuserte for at du skal få en best mulig praksis hos oss Vi skal gi deg konstruktive tilbakemeldinger At du blir inkludert i det daglige arbeidet på avdelingen At veileder tilrettelegger og veileder slik at mål for praksisperioden nås At du og veileder setter av tid til nødvendig evaluering og videre planlegging av praksisperioden At det tilrettelegges for eget arbeid på praksisstedet 3

4 En presentasjon av deg selv Vi ønsker å bli litt bedre kjent med deg som student, så vi ber deg skrive et notat med en liten presentasjon av hvem du er og hvilke forventninger du har til praksisen. Dette sendes tilbake til kontaktperson på mail. Navn: Gjør rede for hva du forventer av din praksisperiode på Har du erfaring fra omsorgsarbeid? Hvilke? Hvor har du vært i tidligere praksisperioder? Skriv litt om hva du er opptatt av som student. Er det noe spesielt vi bør være klar over (allergier, problemer med oppmøtetid el.)? Er det noe spesielt du ønsker å fokusere på i denne praksisperioden i forhold til tidligere tilbakemeldinger fra praksis? Signatur 4

5 Sjekkliste for studenter i miljøarbeidertjenesten: Vi har laget en sjekkliste (se nedenunder) over det vi antar du som student vil møte i løpet av din praksisperiode her hos oss. Listen er en blanding av det vi planlegger å gå gjennom sammen med dere på introduksjonsdagen, det vi mener dere skal være innom sammen med veilederen deres i løpet av praksisperioden og ikke minst er det en liste som gir dere en pekepinn på situasjoner dere har et selvstendig ansvar for å oppsøke. Dette for å sikre at du har blitt gjort kjent med alle nødvendige rutiner og prosedyrer. Vi kan ikke garantere at dere alle vil oppleve samtlige opplistede situasjoner, det vi er sikre på er at dere i tillegg til det som er satt opp her, vil finne mange spennende sider ved å arbeide i miljøarbeidertjenesten Punktene på sjekklisten er ment som et supplement til de målsettinger/krav gitt ved fra skolen for praksisperioden. Sjekklisten skal hjelpe dere til å bli kjent med tjenestestedet. 5

6 Sjekkliste for studenter i miljøarbeidertjenesten Informasjon Kjenne til lokalene Kjenne til Serviceerklæringen til Miljøarbeidertjenesten Kjenne til Bærum Kommunes etiske retningslinjer samt kommunens verdier Studentene Sørge for at læringsutbytteskjema fra skolen blir utfylt Sørge for å fylle ut evalueringsskjema siste uke Fylle ut arbeidskrav, forventninger Finne temaer til veiledning Organisering av Miljøarbeidertjenesten Tjenesteleder Avdelingsleder Fagkonsulent/Fagutviklingsvernepleier/Fagutviklingssykepleier Ansvarsvakt Vernepleier Miljøterapeut Miljøarbeider Fag- og kvalitetsansvarlig Verneombud/Tillitsvalgt Samarbeidspartnere Tildelingskontoret Pårørende Verger Ergoterapeut Habiliteringstjenesten, Vestre Viken HF Arbeidssentrene/aktivitetssentrene/Dagtilbud (omvisning hvis mulig)/fritidstilbud Hjemmesykepleien Psykisk helse Kommuneoverlege Fastlege/Tannlege/Legevakt/Legevaktsbil Fylkesmannen Undervisningshjemmetjenesten Merkantilt personale Apotek 1 (Multidose) Tilsynsfarmasøyt Hovedverneombud/Hovedtillitsvalgt Holdninger Møte med brukere Møte med pårørende Imøtekommenhet og høflighet/presentasjon Presentasjon i telefonen/å jobbe i andres hjem 6

7 Samarbeid Arbeidsfordeling Respekt for hverandre Internt samarbeid mellom avdelingene på tjenestestedet Personalrutiner Informasjon om taushetsplikt Turnus/Vaktbok/Fagadministrativt system (FAS) Rutiner for ulike vakter Boligens permer m/div. informasjon + faglitteratur Internkontroll Branninstruks, brannalarm, brannslokningsutstyr, rømningsveier Avviksmelding Hva er avvik, hva er ikke avvik Hvordan melde om eget fravær Hva gjør du hvis du skader deg på jobb Beboer rutiner Ukeplaner Dagsplaner Vedtak, Iplos, Tiltak IP/Sampro Brukerråd Hygiene, håndvask Forflytning og hjelpemidler Rutiner ved dødsfall Ernæringsprosedyrer - fellesmiddager Arbeidsmiljø i brukers hjem Kartlegging i brukers hjem - sjekkliste Arbeidsmiljøloven Praktisk /Teoretiske ferdigheter Fagutvikling Etisk refleksjon Brukermedvirkning/Empowerment Psykiske lidelser Sansestimulering Ansattportalen: Kvalitetshåndboken /Praktiske prosedyrer for sykepleiere (PPS) Aldring Demens (hukommelsesteam) Aktuelle diagnoser /tilleggshandicap 3F-punkt (opplæring i khol. kap. 9) Rett hjelp utfra brukernes egne ressurser Målrettet miljøarbeid /Atferdsanalyse/ADL ferdigheter Kartlegging; Tidlig tegn, Funksjonell Analyse Observasjonskompetanse Fritid Bruk av hjelpemidler/forflytning (Forflytningsveileder) Prosedyre for dokumentasjon 7

8 Gjennomgang av kommunens dokumentasjonssystem og tilgang til å dokumentere Kunnskapsbasert praksis/utviklingssenteret for hjemmetjenesten/ Helsebiblioteket Generell sykdomslære/relevant diagnosekunnskap Smertekartlegging, BT/Puls Stell og pleie/sårstell Hygienerutiner Palliasjon, HLR minus Ernæring Religion Seksualitet Praktisk informasjon Ansvarsfordeling av oppgavene i beboers hjem Møtevirksomhet Veiledning Kurs- og internundervisning Fellesrom Juridisk kompetanse, Kjennskap til: Helse- og omsorgstjenesteloven, obs Kap 9 Pasient- og brukerrettighetsloven, obs kap 4A Helsepersonelloven Pasientjournalforskriften Vergemålsloven Forvaltningsloven Varslingsplikt forsvarlighet Arbeidsmiljøloven Diverse Bil Telefonlister Nøkler 8

9 Evalueringsskjema av læringsmiljøet ved miljøarbeidertjenesten i Bærum Kommune I miljøarbeidertjenesten har vi som mål å utvikle og bevare et godt lærings - og arbeidsmiljø for elever/studenter i praksisstudiet. For å kunne vite noe om hvorvidt vi lykkes er det fint om du fyller ut spørreskjemaet ved slutten av praksisperioden og leverer det til din veileder. Hensikten er å kunne få vite noe om hvordan elevene/studentene som gruppe, vurderer læringsmiljøet her hos oss og hvordan dette eventuelt endrer seg over tid. Denne kunnskapen vil være nyttig som et grunnlag for hvordan vi aktivt kan arbeide med læringsmiljøet. Hvilket studie: Hvilket år i studie: Avdeling: Dato for utfylling: KRYSS AV SLIK: 5 i stor grad, 1 i liten grad I stor grad KRYSS AV FOR UTSAGN Velkomstmappen var nyttig i praksisforløpet 2. Oppstartsdagen var informativ 3. Jeg har fått oppfølging og veiledning fra veileder i samsvar med forventningsavklaringene 4. Jeg har benyttet anledningen til å ta opp faglige spørsmål og problemer på avdelingen 5. Personalet på avdelingen er positive til å ha studenter 6. Jeg har hatt utbytte av å samarbeide med andre studenter I liten grad 9

10 7. Praksisstedet har vært en god arena for læring 8. Samarbeide mellom høyskolen og praksis har fungert (våren 2015 møte 1,2 3) 9. Jeg har anvendt teori i praksis 10. Praksisperioden har bidratt til å øke min motivasjon for å arbeide i miljøarbeidertjenesten Kommentarer: Forslag til endring: 10

1.0 INNLEDNING 2 2.0 METODE FOR GJENNOMFØRING MED FREMDRIFTSPLAN 3 3.0 HVA ER GJORT I PROSJEKTET I 2009? 4 4.0 EVALUERING AV PROSJEKTET 5

1.0 INNLEDNING 2 2.0 METODE FOR GJENNOMFØRING MED FREMDRIFTSPLAN 3 3.0 HVA ER GJORT I PROSJEKTET I 2009? 4 4.0 EVALUERING AV PROSJEKTET 5 1.0 INNLEDNING 2 1.1 Bakgrunn for prosjektet 2 1. 2 Hensikt med prosjektet 3 2.0 METODE FOR GJENNOMFØRING MED FREMDRIFTSPLAN 3 3.0 HVA ER GJORT I PROSJEKTET I 2009? 4 3.1 Fase1: Planlegging 4 3.2 Fase

Detaljer

Høgskolen i Gjøviks rapportserie, 2008 nr. 3. Styrking av praksisundervisning og konkretisering av læresituasjoner

Høgskolen i Gjøviks rapportserie, 2008 nr. 3. Styrking av praksisundervisning og konkretisering av læresituasjoner Høgskolen i Gjøviks rapportserie, 2008 nr. 3 Styrking av praksisundervisning og konkretisering av læresituasjoner Samarbeidsprosjekt mellom Søndre Land kommune og Høgskolen i Gjøvik Marianne Ege Lundberg

Detaljer

Hovedmålsettingen med Etikkarbeidet som beskrevet i prosjektbeskrivelsen fra 2008 er som følger:

Hovedmålsettingen med Etikkarbeidet som beskrevet i prosjektbeskrivelsen fra 2008 er som følger: Evaluering av prosjektet Utvikling av systematisk etisk arbeid i omsorgstjenesten i Larvik kommune 2008 2010 en spørreundersøkelse 1 Innledning Vi startet i 2008 prosjektet Utvikling av systematisk etisk

Detaljer

LÆREPLAN FOR PRAKTISKE STUDIER

LÆREPLAN FOR PRAKTISKE STUDIER LÆREPLAN FOR PRAKTISKE STUDIER Bachelor i sykepleie Avdeling for Helsefag Studiested Stord og Studiested Haugesund 30.06.15 Innhold Fellesdel... 2 Organisering og rammer... 2 Turnus (se vedlegg 3)... 2

Detaljer

Virksomhet tilpassede tjenester Respekt, åpenhet og kvalitet

Virksomhet tilpassede tjenester Respekt, åpenhet og kvalitet Virksomhet tilpassede tjenester Respekt, åpenhet og kvalitet Standard for målrettet miljøarbeid i hjemmet (praktisk bistand og opplæring) Vedtatt i KST d.d. 25.2.13, revidert 26.3.15 Formål med standard:

Detaljer

VEILEDER BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE Grimstad kommune

VEILEDER BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE Grimstad kommune VEILEDER BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE Grimstad kommune Forord Veilederen er ment å gi svar på spørsmål som vil dukke opp underveis. Mange kommuner har hatt ordningen i flere år, mens noen er helt nye.

Detaljer

INTERNKONTROLL I SOSIAL- OG HELSETJENESTEN I KRISTIANSAND KOMMUNE

INTERNKONTROLL I SOSIAL- OG HELSETJENESTEN I KRISTIANSAND KOMMUNE KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand Søgne Songdalen Vennesla INTERNKONTROLL I SOSIAL- OG HELSETJENESTEN I KRISTIANSAND KOMMUNE Forvaltningsrevisjon oktober 2007 Postadr.: Serviceboks 417, 4604

Detaljer

Forundersøkelse ernæring

Forundersøkelse ernæring Rapport publisert 16.12.2011 Forundersøkelse ernæring Ålesund kommune Innhold: Side Innledning 2 1 Hvorfor var dette arbeidet nødvendig? 2 2 Hensikten med forundersøkelsen 3 3 Metode 3 3.3 Innsamling av

Detaljer

Ytes hjemmesykepleie i samsvar med vedtak og andre forutsetninger?

Ytes hjemmesykepleie i samsvar med vedtak og andre forutsetninger? Rapport nr xx-2012 Ytes hjemmesykepleie i samsvar med vedtak og andre forutsetninger? Lillehammer kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 1-2013 2013-187/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

PRAKSISSTUDIER HELSESØSTERUTDANNINGEN. Kull 35

PRAKSISSTUDIER HELSESØSTERUTDANNINGEN. Kull 35 Avdeling for sykepleierutdanning Program for videreutdanning Helsesøsterutdanning PRAKSISSTUDIER HELSESØSTERUTDANNINGEN Kull 35 Revidert oktober 2014- Praksisstudier- Kull 35- Helsesøsterutdanningen Innhold

Detaljer

Trygge spor. Hvordan ta i bruk GPS for personer med demens? - en tjenestemodell for norske kommuner

Trygge spor. Hvordan ta i bruk GPS for personer med demens? - en tjenestemodell for norske kommuner Trygge spor Hvordan ta i bruk GPS for personer med demens? - en tjenestemodell for norske kommuner Innholdet i denne tjenestemodellen: Introduksjon 3 Forarbeid 4 Varslings- og lokaliseringstjeneste 6 Her

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT HJEMMEBASERTE TJENESTER HERUNDER KOSTRADATA I RE KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT HJEMMEBASERTE TJENESTER HERUNDER KOSTRADATA I RE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT HJEMMEBASERTE TJENESTER HERUNDER KOSTRADATA I RE KOMMUNE 2008 UTARBEIDET AV www.vestfoldkommunerevisjon.no INNHOLDSFORTEGNELSE: 0. SAMMENDRAG... 2 1. INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN

Detaljer

DEN OFFENTLIGE OPPLAND

DEN OFFENTLIGE OPPLAND DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I OPPLAND Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 10-2013 2013-792/GSL FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Offentlig

Detaljer

RANA KOMMUNE INDIVIDUELL PLAN/ KOORDINATOR

RANA KOMMUNE INDIVIDUELL PLAN/ KOORDINATOR RANA KOMMUNE INDIVIDUELL PLAN/ KOORDINATOR Koordinerende enhet 2013 Veileder Koordinatorrollen og individuell plan Innledning Denne veilederen er laget for å gjøre din rolle som koordinator litt enklere,

Detaljer

Helsefagarbeideren og sykepleie

Helsefagarbeideren og sykepleie 34 Helsefagarbeideren og sykepleie Helsefagarbeideren og sykepleie Pasient og bruker Sykepleieprosessen 35 Hva er sykepleie? Helsefagarbeideren og sykepleie Omsorg og egenomsorg Pårørende SENTRALE BEGREPER

Detaljer

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for pleie- og omsorgstjenestene

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for pleie- og omsorgstjenestene Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester Faglig veileder for pleie- og omsorgstjenestene Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 3 3 Forberedelser... 5 4 Gjennomføring av undersøkelsen...

Detaljer

O M Å V E L G E D E T E T I S K E P E R S P E K T I V Etisk Regnskap 2000

O M Å V E L G E D E T E T I S K E P E R S P E K T I V Etisk Regnskap 2000 O M Å V E L G E D E T E T I S K E P E R S P E K T I V Etisk Regnskap 2000 Innhold Forord side 3 Om å velge det etiske perspektiv. side 4 ETISK REGNSKAP - hvorfor gjør vi det - hvordan - og hva så videre?

Detaljer

Tema: Medarbeidersamtale/personvurdering

Tema: Medarbeidersamtale/personvurdering Tema: Medarbeidersamtale/personvurdering Innledning En medarbeidersamtale er en regelmessig, organisert form for samtale mellom medarbeider og nærmeste overordnede, der en samtaler om arbeidsoppgaver,

Detaljer

FRITIDSKONTAKT I TJENESTE TILRETTELAGT FRITID, SANDNES KOMMUNE

FRITIDSKONTAKT I TJENESTE TILRETTELAGT FRITID, SANDNES KOMMUNE FRITIDSKONTAKT I TJENESTE TILRETTELAGT FRITID, SANDNES KOMMUNE INNHOLD SIDE 1. VELKOMMEN SOM FRITIDSKONTAKT 2 HISTORIKK OG BAKGRUNN FOR TJENESTEN 3 HVORFOR ER DET VIKTIG Å TILRETTELEGGE 5 MÅL I TJENESTEN

Detaljer

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA IS-2313 Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA 2 // INNHOLD // 3 Innhold FORORD... 5 1. GRUNNLEGGENDE OM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE... 7 1.1 Hva er brukerstyrt personlig assistanse?...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

En profesjonell yrkesutøver

En profesjonell yrkesutøver KAPITTEL 1 Helsefagarbeiderens oppgaver og roller Kan jeg? 1 Hva er helsefagarbeiderens daglige arbeid? 2 Hvor kan helsearbeideren arbeide? 3 Hvem samarbeider helsefagarbeideren med? 4 Hva er en kompetanseplattform?

Detaljer

Tilsynsveileder for hjemmebaserte tjenester -------------------------------------------------------------------------------------------------

Tilsynsveileder for hjemmebaserte tjenester ------------------------------------------------------------------------------------------------- Tilsynsveileder for hjemmebaserte tjenester ------------------------------------------------------------------------------------------------- En veileder for folkevalgte tilsynsutvalg i Oslo kommune Pensjonistforbundet

Detaljer

KVALITETSSTANDARD FOR PLEIE-, REHABILITERING - OG OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PLEIE-, REHABILITERING - OG OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PLEIE-, REHABILITERING - OG OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE Vedtatt i Sel kommunestyre 14.12.12 Gjelder fra 1.1.2013 Innholdsfortegnelse 1 Kvalitetsstandard for pleie-, rehabilitering

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Oktober 2012. Kvalitet i sykehjem Ski kommune

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Oktober 2012. Kvalitet i sykehjem Ski kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Oktober 2012 Kvalitet i sykehjem Ski kommune Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Ski kommune etter Kommuneloven av 25. september 1992 med endringer av 12.

Detaljer

INTERNKONTROLL I SOSIAL- OG HELSETJENESTEN I SØGNE KOMMUNE

INTERNKONTROLL I SOSIAL- OG HELSETJENESTEN I SØGNE KOMMUNE KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand Søgne Songdalen Vennesla INTERNKONTROLL I SOSIAL- OG HELSETJENESTEN I SØGNE KOMMUNE Forvaltningsrevisjon september 2007 Postadr.: Serviceboks 417, 4604 Kristiansand

Detaljer

INFORMASJONSBREV FRA NSF S FORUM. Våren 2013

INFORMASJONSBREV FRA NSF S FORUM. Våren 2013 INFORMASJONSBREV FRA NSF S FORUM FOR KREFTSYKEPLEIE I VESTFOLD Våren 2013 INNHOLD: Barn som pårørende Nytt fra kreftforeningen LCP - Omsorg for døende og deres pårørende Helhetlig plan for omsorg til døende

Detaljer

Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre

Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre 2014 Prosjektrapport Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre -implementering av modell for samhandling mellom fastleger og hjemmetjenesten i Sandefjord kommune Sandefjord

Detaljer

KVALITETSSTANDARD FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTENE I RØMSKOG KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTENE I RØMSKOG KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTENE I RØMSKOG KOMMUNE Kvalitetsstandard Rømskog kommune vedtatt av kommunestyret 11.06.15 Innholdsfortegnelse 1 Kvalitetsstandard for helse- og omsorgstjenester

Detaljer