SKOLE-INFO Skoleåret 2015/2016

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKOLE-INFO Skoleåret 2015/2016"

Transkript

1 EIDSBERG KOMMUNE Kirkefjerdingen skole SKOLE-INFO Skoleåret 2015/2016 Informasjon til elever og foresatte ved skolestart Velkommen til nytt skoleår ved KIRKEFJERDINGEN SKOLE Kirkefjerdingen skole Folkenborgvn Eidsberg Telefon: (Adm.) / (SFO) E-post: Internett: k:\eidsberg skolene\kirkefjerdingen skole\lærer\infoskriv skolestart\informasjonsskriv_skolestart revidert.doc

2 Velkommen til nytt skoleår! Dette skrivet inneholder informasjon om aktiviteten ved Kirkefjerdingen skole skoleåret og er tenkt å være en støtte til både nye og «gamle» elever og foresatte ved Kirkefjerdingen skole. Her vil dere finne en del informasjon om skolens aktivitet Skoleåret er en dynamisk prosess og det vil hele tiden være rom for endringer. For nærmere informasjon henviser jeg til skolens hjemmeside og oppfordrer til å ta kontakt med skolen dersom det skulle være spørsmål eller dere ser endringer vi bør gjøre. Vi har valgt å innlede med Kirkefjerdingen skoles pedagogiske plattform, Kirkefjerdingenerklæringen, fordi den skal være styrende for det arbeidet som utføres ved Kirkefjerdingen skole. Vel møtt til et nytt skoleår! Vennlig hilsen Rektor 2

3 KIRKEFJERDINGENERKLÆRINGEN - skolens pedagogiske plattform VISJON Ved Kirkefjerdingen skole skal alle oppleve å lykkes litt hver dag. ELEVSYN Elevene ved Kirkefjerdingen skole er likeverdige. De har lyst til å lære og er aktive og selvstendige deltakere i fellesskapet. KJERNEVERDIER * Anerkjennelse * Glede * Engasjement Vi vil arbeide for: et godt og nært samarbeid med elevenes hjem. at den enkelte elev skal få utvikle sine evner og talenter. å fremme helse, trivsel og læring blant elever og ansatte. Vi vil at elevene skal oppleve: et trygt og stimulerende læringsmiljø. et høyt læringsutbytte og faglig framgang. et inkluderende fellesskap. å se nytten av samarbeid. mestring og aktiv deltakelse. Vi vil at de foresatte: bidrar til positive holdninger til skolen og skolens aktiviteter. tar ansvar for at elevene gjør lekser og annet hjemmearbeid. sørger for at elevene får skolemat, klær til skolens aktiviteter og nok søvn. leser informasjon som gis fra skolen. 3

4 Skole hjem samarbeid Et godt samarbeid mellom hjem og skole er nøkkelen til utvikling for elevene. Vi som arbeider på Kirkefjerdingen skole vil gjøre vårt beste for å involvere dere foresatte og være i dialog om elevenes faglige og sosiale utvikling. På Kirkefjerdingen skole er vi utviklingsorientert, men vi holder fast ved den tradisjonelle klassen som base for elevenes sosiale tilhørighet. Videre legger vi til rette for aldersblandede grupper i aktiviteter der hvor dette er naturlig. Den læreren som har ansvar for skolens kontakt med hjemmet kalles kontaktlærer. Kontaktlærerne vil gi mer informasjon på høstens foreldremøter. Vi håper på et nytt lærerikt og godt skoleår og ser fram til et positivt samarbeid med dere foresatte. Dere foreldre og foresatte er viktige bidragsytere. Skolen ønsker derfor å legge til rette for samarbeid med hjemmet, og sikre foreldres og foresattes medansvar i skolen. Vurdering for læring Vurdering for læring er et satsingsområde for Eidsbergskolen. Begrepet vurdering for læring innebærer et større fokus på det vi kaller underveisvurdering. Elevene skal til en hver tid vite hvor de befinner seg i forhold til de faglige og sosiale målene, og skal få veiledning til å komme seg videre. I arbeidet vil vi også ha fokus på hvordan eleven selv kan være med å påvirke sin egen læringsprosess. Elevtall Ved skolestart er det 112 elever på Kirkefjerdingen skole. Elevtallet på hvert årstrinn varierer fra 12 til 20 elever. Årstrinn Antall elever Personalet ved Kirkefjerdingen skole 2013/2014 Navn Funksjon E-post Mari Røine Kontaktlærer 1.årstrinn Laila Meljordshagen Kontaktlærer 2.årstrinn Thomas Skjelin Kontaktlærer 3.årstrinn Marianne Grinna Kontaktlærer 4.årstrinn Sandra Muntean Kontaktlærer 5.årstrinn Nancy Nybøle Kontaktlærer 6. årstrinn 4

5 Tone Nilsen Kontaktlærer 7.årstrinn Astrid Løken Timelærer Gudrun Minda Sandem Timelærer Ragnhild B Riseng Timelærer Gunnhild Buerøgård Timelærer Tove Aas Assistent, skole Assistent SFO Jorunn Olsen Assistent, skole og SFO Assistent, skole og SFO Sissel Johnsrud Daglig leder, SFO Finn Ingar Frydenberg Rektor Inger Lise Engen Sekretær Hilde Gaare Renholder Ole Petter Grøtvedt Vaktmester Kontaktlærere Her er noen av de viktigste oppgavene for en kontaktlærer: 1. Bidra til god kontakt mellom skolen og hjemmet. 2. Gjennomføre utviklingssamtaler / foreldresamtaler. 3. Vurdere og veilede eleven i forhold til læring og utvikling. 4. Tilpasse elevens arbeidsplan. 5. Føre fravær. 6. Ha ansvar for oppfølging av spesielle behov hos eleven herunder kontakt med andre etater / samarbeidspartnere. Er det noe med ditt barn du ønsker å snakke med skolen om, tar du kontakt med din kontaktlærer. Kontaktlærerne gir selv ut informasjon om hvilke elever / hjem de er kontaktlærer for og til hvilke tidspunkter de er lettest tilgjengelig. Elevenes skoledager - ukerytme Årstrinn Timer pr. uke Langdag (-er), til kl Tirsdag, torsdag Tirsdag, (langdag på torsdag de siste 19 ukene av skoleåret) Mandag, tirsdag og torsdag Mandag, tirsdag, torsdag og annenhver fredag Mandag, tirsdag, torsdag og annenhver fredag Mandag, tirsdag, torsdag og annenhver fredag Mandag, tirsdag, torsdag og annenhver fredag Elevene på 4., 5., 6. og 7. årstrinn vil vekselvis ha 26 (ulike uker) og 28 (like uker) timer pr. uke. Skoledagen - dagsrytme årstrinn Tid Undervisning Kommentar min 1. økt Pause min 2. økt (inkl 15 min spising) 5

6 5. 7. årstrinn Pause storefri min 3. økt Pause på langdager min 4. økt på langdager (inkl pause) Tid Undervisning min 1. økt (inkl. 15 min pause og 15 min. spising) Pause storefri min 2. økt Pause min 3.økt (inkl 10 min pause) I alle pauser samt før og etter skoletid er det voksne ute som har tilsyn med elevene. De voksne bærer signalfarget vest for å være lett synlige. Fag og timefordeling Utdannings- og forskningsdepartementet fastsetter fag- og timefordeling for elevene i grunnskolen. Den enkelte skole har en viss fleksibilitet i fordelingen innenfor de enkelte fag og årstrinn. Tabellen nedenfor viser fag- og timefordelingsplan for Kirkefjerdingen skole 2010/2011. Det presiseres at timetallet i tabellen er å regne som gjennomsnittlig timetall pr uke. Det viktige er at det foreskrevne timetallet oppfylles på årsbasis - ikke måles med stoppeklokke i de enkelte uker. Fag/timer a 45 minutter 1.trinn 2.trinn 3.trinn 4.trinn 5.trinn 6.trinn 7.trinn RLE 1,98 2,50 2,00 2,00 2,50 2,00 2,00 Norsk 8,33 8,50 8,00 8,00 5,50 5,00 5,00 Matematikk 3,32 6,00 5,50 5,00 4,00 3,50 4,00 Naturfag 1,01 1,00 1,00 2,00 2,50 2,00 2,00 Engelsk 0,34 1,00 1,50 3,00 2,00 3,00 3,00 Samfunnsfag 1,01 1,00 2,00 2,00 2,50 2,00 3,00 Kunst& håndverk 2,24 1,00 1,50 2,00 4,00 3,00 3,00 Musikk 1,00 1,00 1,50 1,00 2,00 1,50 2,00 Mat og Helse 1,00 3,00 Kroppsøving 2,77 2,00 3,00 2,00 2,00 2,00 3,00 SUM 23 24,00 26,00 27,00 27,00 27,00 27,00 Fysisk aktivitet 6 Samlet 76 klokketimer på mellomtrinnet Fysisk aktivitet Dette fortsetter som før med totalt 76 timer fordelt på årstrinn. Dette er ikke et nytt fag, men en organisert aktivitet der målet er at man skal oppleve mestring og glede gjennom å være fysisk aktiv. Dette medfører at vi som tidligere organiserer skoledagen noe annerledes på tirsdager og fredager for trinn. Vi legger inn 20 minutter aktivitet etter 3. time rett før spisefriminuttet disse dagene. Aktivitetene vil variere og vil bli ledet av en voksen. Leksehjelp Fra og med sept tilbyr skolen leksehjelp for klasse. Mer informasjon kommer i eget skriv i løpet av august.

7 Innesko Vi minner om at alle elevene må ha innesko på skolen. Denne ordningen gir oss et renere og sunnere innemiljø. Dessuten vil elevene raskt kunne komme ut ved en evt. brann. Skolemat Skolemat betyr mer enn man kanskje tror. Lærere erfarer at elever som spiser et godt skolemåltid blir mer konsentrert og roligere i klassen. Konsentrasjon er en forutsetning for læring. Et godt skolemåltid består av brødmat altså matpakke, melk og en frukt eller grønnsak. Dette gir energi og overskudd til en aktiv skoledag for både hjerne og muskler. Pass på at eleven har med seg nok skolemat. Alle elevene spiser inne under tilsyn. Skolemelk. Påmelding skjer elektronisk på Vi gjør oppmerksom på at utdeling av melk først starter opp når betaling er registrert. Det vil alltid være noen forsinkelser i starten av skoleåret. Skolefrukt. Frukt og grønnsaker er en like naturlig del av skolemåltidet som matpakke og melk. Se eget skriv for påmelding og priser til fruktabonnementet. Barn som er med i ordningen får utdelt en frukt eller en gulrot hver dag i forbindelse med matpausen. Sorten vil variere fra dag til dag. Påmelding og betaling foregår på Internett. Gå inn på og følg instruksjonene. Gjenglemt tøy Elevene glemmer relativt ofte klær på skolen. Klær som ikke kan identifiseres henger vi i mellomgangen. Her blir det hengende en stund før det legges i plastdunkene også disse står i mellomgangen. Ta en titt her når dere er innom på skolen. Vi oppfordrer sterkt til å skrive navn i klær og sko. Sykefravær Dersom eleven har vært borte fra skolen skriver de foresatte om fraværsgrunn i meldingsboka som leveres til kontaktlærer første skoledag etter fraværet. Ved fravær utover 3 skoledager ønsker vi at foresatte ringer til skolen med beskjed om årsaken til fraværet. Meldinger Meldinger skrives i meldingsbok (4.-7.) eller på ukeplanen (1.-3.). Her skrives korte beskjeder mellom hjem og skole eller dersom man søker eleven fri fra skolen én dag eller deler av en dag. Evt. avtales annet med kontaktlærer. Søknad om fri utover én-1 dag skal leveres på eget skjema. Søknad om fri Opplæringslovens 2-11, sier at elever kan, når det er forsvarlig, gis permisjon fra den pliktige opplæringen i inntil to uker. Det er et vilkår at foreldrene sørger for nødvendig undervisning i permisjonstida, slik at eleven kan følge med i den vanlige undervisningen 7

8 etter at permisjonstiden er ute. Det er altså de foresattes ansvar å sørge for opplæring i permisjonstiden. Klassens ukeplan ligger på Fronter. Det er bare elevens foreldre/foresatte som kan søke elever fri fra skolen. Organisasjoner, lag og foreninger kan ikke søke om fri for elever. Søknad om fri på enkeltdager avgjøres av kontaktlærer. Søknad om fri i to dager eller mer avgjøres av rektor etter fullmakt fra skolesjefen og skal skrives på et permisjonsskjema. Søknadsskjema får du av kontaktlærer eller laster ned fra skolens hjemmeside. Dersom eleven skal ha fri én skoledag benyttes meldingsboka som tidligere. I løpet av skoleåret vil permisjonssøknader bli elektroniske og finnes på skolens/ kommunens hjemmeside Ukeplaner/arbeidsplaner Elevene får hver uke en ukeplan av sin kontaktlærer med oversikt over kommende ukes aktiviteter og evt. lekser. Dersom det er «annerledesdager» vil det bli gitt informasjon om dette på ukeplanen. På ukeplanen vil det også stå beskjeder til hjemmene. Lærebøkene. Elevene får låne lærebøker for store verdier. Elevene skal ta godt vare på skolebøkene og de skal ha hjelp til å sette varebind på bøkene så snart som mulig. Skolebøker som mistes eller behandles uaktsomt kan kreves erstattet. Kroppsøving Elevene må ha med egnet utstyr til kroppsøvingstimene. Det betyr klær og sko. Det er viktig at de har innesko til bruk i gymsalen. Normalt dusjer elevene etter kroppsøvingstimene fra 4. årstrinn. Elevenes fysiske og psykososiale miljø I skolens miljø og trivselsplan finner man retningslinjer for skolen arbeid mot mobbing. Her finner man hvordan vi skal jobbe med sosial kompetanse hos elevene og arbeidsmåter som fremmer et positivt skolemiljø. Våre samarbeidspartnere Skolehelsetjenesten Helsesøster vil til vanlig være å treffe på Kirkefjerdingen skole en halv dag annehver uke, men dette er avhengig av skolehelsetjenestens ressurser. Helsesøster er da tilgjengelig for samtaler med elever og foresatte. Andre dager kan helsesøster kontaktes på familiesenteret/helsestasjonen på tlf.: Skolefysioterapeut har kontor på helsestasjonen. Skolefysioterapeut kan kontaktes på tlf.: eller gjennom helsesøster. Tannhelsetjenesten Tjenesten skal gi et regelmessig tannhelsetilbud til alle barn og unge fra fødselen til ut det året de fyller 18. Tilbudet er gratis. 8

9 Tannlegebehandling koordineres av Mysen tannklinikk, tlf.: Innkalling til tannhelsesjekk kommer direkte til hjemmet. Husk å gi kontaktlærer beskjed i god tid når eleven skal til tannlege/tannpleier. Tverrfaglig samarbeid I Eidsberg kommune er det på hver skole etablert et tverrfaglig samarbeidsteam mellom skole, helsesøster, Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT) og barnevern. Teamet skal være en støttespiller for hjem og skole. Faste samarbeidsmøter gir foreldre som ønsker det en mulighet til å treffe og snakke med hele hjelpeapparatet samlet. Foreldre som ønsker råd, hjelp eller informasjon om tverrfaglig samarbeid kan få dette gjennom kontaktlærer eller rektor. Navngitte elever blir ikke drøftet uten at foreldrene er til stede eller har gitt sitt samtykke. Skoleskyss I henhold til Opplæringsloven 7-1 og 13-4 har elevene fra 2. årstrinn rett til gratis skoleskyss dersom de bor mer enn 4 kilometer fra skolen. For elever i 1. årstrinn er grensen 2 kilometer. Avstanden måles etter korteste gangbare veg mellom hjem og skole regnet fra dør til dør. Ut over dette har Eidsberg kommune fastsatt regler som gir rett til gratis skoleskyss hele eller deler av skoleåret der hvor skoleveien er definert som særlig trafikkfarlig. For elever ved Kirkefjerdingen skole gjelder dette følgende strekninger: Helårskort: - Alle elever som bor nord for Haga - Elever i 1.-4.årstrinn som må ferdes langs med - Fylkesvei 124 (mellom Rakkestad og Askim) - Folkenborgveien nord for krysset ved Skaltorpveien Vinterkort ( ): Elever i årstrinn som må ferdes langs med; - Fylkesvei 124 (mellom Rakkestad og Askim) - Folkenborgveien nord for krysset ved Skaltorpveien - Alle elever i årstrinn med på- og avstigning på bussholdeplassen ved Eidsberg stasjon / undergangen. Elever som har rett til fri skoleskyss hele skoleåret eller i vintersesongen vil få utdelt busskort på skolen. Elever som ikke har rett til fri skoleskyss kan selv betale for bussen. Busskort - Busskortet er merket med elevens navn. - Busskortet gjelder for reise mellom hjem og skole. - Busskortet skal alltid vises på bussen. - Skolen kan skrive ut midlertidig reisebevis dersom eleven har glemt eller mistet busskortet. 9

10 - Uten busskort eller midlertidig reisebevis må eleven betale for reisen. - Elever som har behov for midlertidig reisebevis må gi beskjed til lærer i god tid det er for sent når de er i ferd med å gå på bussen! - Det må ikke klippes hull i kortet, da vil kortet slutte å fungere. - Dersom elever mister eller ødelegger busskortet må nytt kort kjøpes på skolen. Prisen er kr Buss-tider Rutetabell for skolebussene til Kirkefjerdingen skole. Høie Lislerud Eidsberg st. Det Lille Vertshus Frydenlund Eidsberghallen Bondehallen Høie Lislerudkroken Eidsberg st Askimdelet, snur Svennebykrysset Skolen Skolen Tokerudkrysset Skolen Husk at dette er omtrentlige tider. Det er ingen endring fra tidligere. Kjøremønster ved skolen Av hensyn til barnas sikkerhet skal det ikke være bilkjøring på veien forbi skolen. Alle som skal bringe, hente eller parkere skal stoppe på skolens snuplass/parkeringsplass! Det er kun her dere skal slippe av og hente barna mellom kl og kl 17.00! Gi beskjed til andre som kjører ditt barn til og fra skolen. SFO Ved skolestart har ca 50 barn plass på SFO. Åpningstiden på SFO er og kl på skolens virkedager. I skolens ferier og på planleggingsdager er alle kommunens SFO er samlet på Mysen skole. Unntaket er den første uken før skolestart i august. På Oppvekstportalen på kan dere søke om plass. Opplæringsloven Opplæringsloven sier at hjemmet og skolen sammen har ansvar for barnets opplæring. Opplæringsloven fra 1999 med senere endringer og tillegg har følgende ordlyd: Grunnskolen skal i forståing med heimen hjelpe til med å gi elevane ei kristen og moralsk oppseding, utvikle evnene og føresetnadene deira, åndeleg og kroppsleg, og gi dei god allmennkunnskap, slik at dei kan bli gagnlege og sjølvstendige menneske i heim og samfunn. Samarbeidsutvalget Opplæringslovens 11-1 sier at det ved kvar grunnskole skal vere eit samarbeidsutval med to representantar for undervisningspersonalet, ein for andre tilsette, to for foreldrerådet, to for elevane og to for kommunen. Den eine av representantane for kommunen skal vere rektor ved skolen. Samarbeidsutvalet har rett til å uttale seg i alle saker som gjeld skolen. 10

11 Skolemiljøutvalget. Opplæringslovens 11-1a sier at det ved kvar grunnskole skal vere eit skolemiljøutval. I skolemiljøutvalet skal elevane og kommunen vere representerte. Skolemiljøutvalet skal vere sett saman slik at representantane for elevane og foreldra til saman er i flertal. Vedtak i skolens samarbeidsutvalg (Sak 03/06 fra ) Skolens SU skal også fungere som skolens skolemiljøutvalg, inntil denne praksis ønskes avviklet av noen av partene representert i SU. Som følge av at et skolemiljøutvalg skal ha flertall blant brukerne, velger vi å la kun en av representantene for det pedagogiske personalet votere ved saker som omhandler primært kap. 9a i Opplæringsloven. FAU Foreldrerådets Arbeids Utvalg består av alle skolens foreldrekontakter og er et viktig forum for samarbeid mellom hjem og skole. Her utveksler foreldrekontaktene erfaringer og ideer med hverandre og med skolens rektor i tillegg til at man planlegger og gjennomfører aktiviteter og arbeid til glede og nytte for hele skolesamfunnet. Utviklingssamtaler Elevens faglige og sosiale utvikling er et felles ansvar for hjem og skole. Opplæringslovens 3-2 sier at skolen (kontaktlærer) skal ha en planlagt samtale med hjemmet minst 2 ganger i året. Denne samtalen kaller vi utviklingssamtale. Fokus i samtalen skal være på elevens faglige og sosiale utvikling og på hvordan foresatte, skolen og eleven best mulig skal samarbeide om elevens læring og utvikling. Eleven skal være med på utviklingssamtalene slik at det blir en dialog mellom elev, foresatte og lærer. Kontaktlærere innkaller alle elever og foresatte til utviklingssamtaler to ganger pr. skoleår; høst og vår. Foreldremøter Klasseforeldremøter avholdes før høstferien og på våren. Foreldrekontakter og kontaktlærer bør samarbeide om innkalling, forberedelser og innhold. Juridisk rett til opplysninger I forbindelse med foreldresamtaler/ utviklingssamtaler, kan spørsmålet om hvem som har rett til opplysninger om barnet dukke opp. Som offentlig ansatte er personalet i skolen underlagt strenge krav til taushetsplikt. I utgangspunktet er det kun foresatte med foreldreansvar som har rett til opplysninger om barnet fra skolen. Andre omsorgspersoner skal dersom de ønsker å delta i drøfting rundt enkeltelever eller delta på utviklingssamtaler vise skriftlig samtykke fra den av foreldrene med foreldreansvar som ikke er tilstede. Vi ber om at de som berøres av dette sørger for å ha dette i orden før samtalen med skolen. De som har spørsmål om dette, kan kontakte rektor. Flytting og forandring av telefonnummer Flytting som medfører skolebytte, må meldes skriftlig til skolen så tidlig som mulig. Skolen skriver flyttemelding som sendes til ny skole/kommune. 11

12 Flytting til ny adresse innen Kirkefjerdingen opptaksområde og nytt telefonnummer må meldes skolen umiddelbart. Dette gjelder også telefonnummer til foresattes arbeid og mobiltelefon slik at vi kan ha oppdaterte klasselister. Elevlister Når elever/foresatte ber om elevlister, er mengden av informasjon begrenset av opplæringsloven, personregisterloven og konsesjon for grunnskolen gitt av datatilsynet. Følgende regler gjelder: Elever/foresatte i årstrinnsgruppa kan få: Elevenes navn, adresse, telefon og fødselsdato. Elever/foresatte ved skolen kan få: Elevenes navn, adresse og telefon. Foreldrekontakter kan få: Elevenes navn, adresse, telefon, fødselsdato, foreldre/foresattes navn og adresse (herunder arbeidsadresse), Nyttige telefonnummer: Kirkefjerdingen skole Helsestasjonen SFO Tannklinikken Eidsberg kommune PPT-kontoret

Nyttig å vite. Råd og utvalg. Informasjon og kommunikasjon. Åsgård har en visjon - Stjerneskolen Åsgård. Kunnskapsløftet Læreplaner - Virksomhetsplan

Nyttig å vite. Råd og utvalg. Informasjon og kommunikasjon. Åsgård har en visjon - Stjerneskolen Åsgård. Kunnskapsløftet Læreplaner - Virksomhetsplan Nyttig å vite Faktaopplysninger - Tidsplan for skole - Midttimen og Trivselslederne - Plan over ferier og fridager - Skoleskyssregler - Permisjonsreglement Råd og utvalg Informasjon og kommunikasjon Åsgård

Detaljer

GODT Å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2015-16

GODT Å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2015-16 GODT Å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2015-16 Kontoret: 77728740 kontoret@sandskole.no Rektor: 77728741 (48079233) rektor@sandskole.no Underv.insp. 77728742 (99519566) frode@sandskole.no Rådgiver

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. NYTTIG INFORMASJON.2 Fra rektor. 3 Bestilling av skolemelk..4

INNHOLDSFORTEGNELSE. NYTTIG INFORMASJON.2 Fra rektor. 3 Bestilling av skolemelk..4 INNHOLDSFORTEGNELSE NYTTIG INFORMASJON.2 Fra rektor. 3 Bestilling av skolemelk..4 ARBEIDSGRUNNLAG Kvalitetskriterier for grunnskolen i Asker..5 Visjonen for Bondi skole.5 OPPLYSNINGER OM SKOLEÅRET 2013-14

Detaljer

Velkommen som elev og foresatt. til. Eggedal skole

Velkommen som elev og foresatt. til. Eggedal skole Velkommen som elev og foresatt til Eggedal skole Skoleåret 2012 2013 PRESENTASJON AV SKOLEN Eggedal skole er en barneskole, som ligger øverst i Sigdal kommune, med gangavstand til Eggedal sentrum. Biblioteket

Detaljer

Informasjon om skoleåret 2014-2015

Informasjon om skoleåret 2014-2015 Informasjon om skoleåret 2014-2015 Skolens visjon: Ønske om å lære mot til å ville Velkommen til skoleåret 2014-2015 Skolen er det stedet barn tilbringer store deler av barneåra sine. Det gode samarbeidsklimaet

Detaljer

GODT å VITE for elever og foresatte

GODT å VITE for elever og foresatte GODT å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2014-15 Telefon: Kontoret: 77728740 kontoret@sandskole.no Rektor: 77728741 (48079233) rektor@sandskole.no Underv.insp. 77728742 (99519566) frode@sandskole.no

Detaljer

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement.

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement. Nyttig å vite Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement Råd og utvalg Kommunikasjon og informasjon Åsgård har en visjon - Stjerneskolen

Detaljer

Informasjonshefte til elever, foresatte og ansatte ved Nordkisa skole

Informasjonshefte til elever, foresatte og ansatte ved Nordkisa skole NORDKISA SKOLE 2013/2014 Informasjonshefte til elever, foresatte og ansatte ved Nordkisa skole utarbeidet august 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE REKTOR HAR ORDET... 2 KONTAKTINFORMASJON... 3 Skolens ledelse og

Detaljer

Informasjonshefte til elever og foresatte

Informasjonshefte til elever og foresatte I 2010/ 2011 2010 00 Informasjonshefte til elever og foresatte Gulskogen og Rødskog skoler Vi er en del av Drammen kommune sin målsetning: Drammensskolen- Norges beste skole "En skole der hver enkelt elev

Detaljer

Et nytt skoleår med nye og gamle elever er i gang. Vi er i år 238 elever fordelt på 8., 9. og 10.trinn, Forsterket enhet og Velkomstklassen.

Et nytt skoleår med nye og gamle elever er i gang. Vi er i år 238 elever fordelt på 8., 9. og 10.trinn, Forsterket enhet og Velkomstklassen. 2014-2015 2 Til elever, foresatte og tilsatte ved Hov ungdomsskole. Informasjonshefte for skoleåret 2014/2015 Et nytt skoleår med nye og gamle elever er i gang. Vi er i år 238 elever fordelt på 8., 9.

Detaljer

Virksomhetsplan for Austertana skole 2011/12 Side 2 av 43 TUR TIL HARREVANN HØSTEN 2011

Virksomhetsplan for Austertana skole 2011/12 Side 2 av 43 TUR TIL HARREVANN HØSTEN 2011 VIRKSOMHETSPLAN Virksomhetsplan for Austertana skole 2011/12 Side 2 av 43 TUR TIL HARREVANN HØSTEN 2011 2 Virksomhetsplan for Austertana skole 2011/12 Side 3 av 43 KJÆRE ELEVER OG FORESATTE I dette informasjonsheftet

Detaljer

MILJØ- OG TRIVSELSPLAN

MILJØ- OG TRIVSELSPLAN MILJØ- OG TRIVSELSPLAN Sosial kompetanse Arbeidsmåter som fremmer et positivt skolemiljø Handlingsplan mot mobbing Samarbeid hjem skole *********** VISJON: Ved Kirkefjerdingen skole skal alle oppleve å

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE Opplysninger om skolen til hjelp for heimene og andre samarbeidspartnere

INFORMASJONSHEFTE Opplysninger om skolen til hjelp for heimene og andre samarbeidspartnere MÆRE SKOLE 7710 SPARBU tlf : 74 13 50 20 e-mail: mare.skole@steinkjer.kommune.no INFORMASJONSHEFTE Opplysninger om skolen til hjelp for heimene og andre samarbeidspartnere 1 Innhold: Til foreldre/foresatte

Detaljer

Informasjonshefte til elever og foresatte

Informasjonshefte til elever og foresatte I 2010/ 2011 2010 00 Informasjonshefte til elever og foresatte Gulskogen og Rødskog skoler Vi er en del av Drammen kommune sin målsetning: Drammensskolen- Norges beste skole "En skole der hver enkelt elev

Detaljer

Austmarka barne- og ungdomsskole

Austmarka barne- og ungdomsskole Austmarka barne- og ungdomsskole Telefon: 62 82 38 50 - Telefax: 62 82 38 70 E-post: Austmarka.skole@kongsvinger.kommune.no Hjemmeside: www.kongsvinger.kommune.no/enheter/austmarka-bu-skole/ Skoleåret

Detaljer

Sigdal kommune. Velkommen som elev og foresatt til. Prestfoss skole

Sigdal kommune. Velkommen som elev og foresatt til. Prestfoss skole Sigdal kommune Velkommen som elev og foresatt til Prestfoss skole Skoleåret 2013/2014 Presentasjon av skolen Prestfoss skole ligger i Prestfoss sentrum i Sigdal kommune. Skolen ligger fint til oppe på

Detaljer

KJÆRE ELEVER OG FORESATTE

KJÆRE ELEVER OG FORESATTE KJÆRE ELEVER OG FORESATTE I dette informasjonsheftet finner dere oversikt over aktiviteter, klasselister, ansatte og foresatte som sitter i råd og utvalg, skoleruta og mye annet. Håper dette hefte vil

Detaljer

Rektor er til vanlig å treffe hver dag mellom kl. 8.00-15.30. Kontorsekretær er på skolen fast hver onsdag og fredag og annenhver torsdag.

Rektor er til vanlig å treffe hver dag mellom kl. 8.00-15.30. Kontorsekretær er på skolen fast hver onsdag og fredag og annenhver torsdag. 1 Kjære foreldre Vi håper dere som foreldre vil ha nytte av dette informasjonsheftet. Målet med dette heftet er å samle en del opplysninger som ellers kommer heim på løse ark. Vi håper dette kan være et

Detaljer

BØ KOMMUNE. Eidet skole. Håndbok. Sist revidert 18.09.15

BØ KOMMUNE. Eidet skole. Håndbok. Sist revidert 18.09.15 BØ KOMMUNE Eidet skole Håndbok Sist revidert 18.09.15 Innhold : side 2 Innholdsfortegnelse side 3 Innledning/forord side 4 Målsetting for skolen side 4 Tiltak for å nå målene - Tilpasset undervisning -

Detaljer

Velkommen til Ås ungdomsskole

Velkommen til Ås ungdomsskole Velkommen til Ås ungdomsskole Informasjonshefte 2015/2016 August 2015 Til nye elever og foresatte Nå er sommerferien snart slutt, og vi ønsker deg velkommen til nytt skoleår på 8. trinn ved Ås ungdomsskole.

Detaljer

Øren skole. Informasjonshefte 2014-2015. Drammensskolen

Øren skole. Informasjonshefte 2014-2015. Drammensskolen Øren skole Informasjonshefte 2014-2015 Drammensskolen DRAMMENSSKOLEN Visjon «Drammensskolen, Norges beste skole. En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og

Detaljer

Kristiansand 08.08.2011. Arild Rekve Oppvekstdirektør

Kristiansand 08.08.2011. Arild Rekve Oppvekstdirektør SKOLE OPPVEKST Grunnskolen i Kristiansand Rettigheter og forventninger 1 August 2011 Denne brosjyren inneholder enkle oversikter over noen av de rettigheter og plikter du som foreldre/foresatte har i forhold

Detaljer

H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE

H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE skoleåret 2007/2008 Kjære elever og foreldre! Skoleåret er godt i gang og jeg håper alle elever ved Hof skole har et godt læringsmiljø. Alle har sin kontaktlærer

Detaljer

GALLEBERG SKOLE INFORMASJONSHEFTE. Elever og foresatte

GALLEBERG SKOLE INFORMASJONSHEFTE. Elever og foresatte INFORMASJONSHEFTE GALLEBERG SKOLE Elever og foresatte Innholdet i dette heftet er først og fremst tenkt som en kortfattet introduksjon til Galleberg skole. Vi har samlet en del informasjon på ett sted,

Detaljer

Velkommen til skoleåret 2011-2012!

Velkommen til skoleåret 2011-2012! Velkommen til skoleåret 2011-2012! Aller først jeg håper alle har hatt mange gode sommerdager sammen med familie og venner. Regnet har pøsa ned denne sommeren, men nå mot slutten av ferien har vi også

Detaljer

Sigdal kommune. Velkommen som elev og foresatt til. Nerstad skole

Sigdal kommune. Velkommen som elev og foresatt til. Nerstad skole Sigdal kommune Velkommen som elev og foresatt til Nerstad skole 2014/2015 PRESENTASJON AV SKOLEN 2014/2015. Nerstad skole ligger på Nerstad i Sigdal kommune. Vegg i vegg med skolebygget ligger Nerstad

Detaljer

Vang skole 2008/2009. Vang skole

Vang skole 2008/2009. Vang skole Vang skole 2008/2009 Vang skole vang.skole@ringerike.kommune.no www.ringerike.kommune.no Innholdsfortegnelse Velkommen til nytt skoleår!... 3 Vang skoles visjon og verdier... 4 Praktiske opplysninger...

Detaljer

Velkommen til skoleåret 2013 2014!

Velkommen til skoleåret 2013 2014! 25. ÅRGANG NR. 1 2013 /14 Velkommen til skoleåret 2013 2014! Jeg håper alle har hatt mange gode sommerdager i det fine juliværet! Da er vi i gang igjen, og vi er klare for å ta i mot elevene til et nytt

Detaljer

Vi ønsker elevene, foresatte, ansatte og alle vi samarbeider med vel møtt til et nytt og spennende skoleår.

Vi ønsker elevene, foresatte, ansatte og alle vi samarbeider med vel møtt til et nytt og spennende skoleår. Velkommen til et nytt skoleår! Vi ønsker elevene, foresatte, ansatte og alle vi samarbeider med vel møtt til et nytt og spennende skoleår. Informasjonsheftet er laget for brukere av skolen, elever, lærere

Detaljer

Velkommen til skolestart 2013! Skolens nettside oppdateres jevnlig med informasjon om elevenes skolehverdag: www.ski.kommune.no/skoler/hebekk.

Velkommen til skolestart 2013! Skolens nettside oppdateres jevnlig med informasjon om elevenes skolehverdag: www.ski.kommune.no/skoler/hebekk. Velkommen til skolestart 2013! Skolens nettside oppdateres jevnlig med informasjon om elevenes skolehverdag: www.ski.kommune.no/skoler/hebekk Side 1 INNHOLD Hilsen fra ordføreren i Ski Velkommen til nytt

Detaljer