SKOLE-INFO Skoleåret 2015/2016

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKOLE-INFO Skoleåret 2015/2016"

Transkript

1 EIDSBERG KOMMUNE Kirkefjerdingen skole SKOLE-INFO Skoleåret 2015/2016 Informasjon til elever og foresatte ved skolestart Velkommen til nytt skoleår ved KIRKEFJERDINGEN SKOLE Kirkefjerdingen skole Folkenborgvn Eidsberg Telefon: (Adm.) / (SFO) E-post: Internett: k:\eidsberg skolene\kirkefjerdingen skole\lærer\infoskriv skolestart\informasjonsskriv_skolestart revidert.doc

2 Velkommen til nytt skoleår! Dette skrivet inneholder informasjon om aktiviteten ved Kirkefjerdingen skole skoleåret og er tenkt å være en støtte til både nye og «gamle» elever og foresatte ved Kirkefjerdingen skole. Her vil dere finne en del informasjon om skolens aktivitet Skoleåret er en dynamisk prosess og det vil hele tiden være rom for endringer. For nærmere informasjon henviser jeg til skolens hjemmeside og oppfordrer til å ta kontakt med skolen dersom det skulle være spørsmål eller dere ser endringer vi bør gjøre. Vi har valgt å innlede med Kirkefjerdingen skoles pedagogiske plattform, Kirkefjerdingenerklæringen, fordi den skal være styrende for det arbeidet som utføres ved Kirkefjerdingen skole. Vel møtt til et nytt skoleår! Vennlig hilsen Rektor 2

3 KIRKEFJERDINGENERKLÆRINGEN - skolens pedagogiske plattform VISJON Ved Kirkefjerdingen skole skal alle oppleve å lykkes litt hver dag. ELEVSYN Elevene ved Kirkefjerdingen skole er likeverdige. De har lyst til å lære og er aktive og selvstendige deltakere i fellesskapet. KJERNEVERDIER * Anerkjennelse * Glede * Engasjement Vi vil arbeide for: et godt og nært samarbeid med elevenes hjem. at den enkelte elev skal få utvikle sine evner og talenter. å fremme helse, trivsel og læring blant elever og ansatte. Vi vil at elevene skal oppleve: et trygt og stimulerende læringsmiljø. et høyt læringsutbytte og faglig framgang. et inkluderende fellesskap. å se nytten av samarbeid. mestring og aktiv deltakelse. Vi vil at de foresatte: bidrar til positive holdninger til skolen og skolens aktiviteter. tar ansvar for at elevene gjør lekser og annet hjemmearbeid. sørger for at elevene får skolemat, klær til skolens aktiviteter og nok søvn. leser informasjon som gis fra skolen. 3

4 Skole hjem samarbeid Et godt samarbeid mellom hjem og skole er nøkkelen til utvikling for elevene. Vi som arbeider på Kirkefjerdingen skole vil gjøre vårt beste for å involvere dere foresatte og være i dialog om elevenes faglige og sosiale utvikling. På Kirkefjerdingen skole er vi utviklingsorientert, men vi holder fast ved den tradisjonelle klassen som base for elevenes sosiale tilhørighet. Videre legger vi til rette for aldersblandede grupper i aktiviteter der hvor dette er naturlig. Den læreren som har ansvar for skolens kontakt med hjemmet kalles kontaktlærer. Kontaktlærerne vil gi mer informasjon på høstens foreldremøter. Vi håper på et nytt lærerikt og godt skoleår og ser fram til et positivt samarbeid med dere foresatte. Dere foreldre og foresatte er viktige bidragsytere. Skolen ønsker derfor å legge til rette for samarbeid med hjemmet, og sikre foreldres og foresattes medansvar i skolen. Vurdering for læring Vurdering for læring er et satsingsområde for Eidsbergskolen. Begrepet vurdering for læring innebærer et større fokus på det vi kaller underveisvurdering. Elevene skal til en hver tid vite hvor de befinner seg i forhold til de faglige og sosiale målene, og skal få veiledning til å komme seg videre. I arbeidet vil vi også ha fokus på hvordan eleven selv kan være med å påvirke sin egen læringsprosess. Elevtall Ved skolestart er det 112 elever på Kirkefjerdingen skole. Elevtallet på hvert årstrinn varierer fra 12 til 20 elever. Årstrinn Antall elever Personalet ved Kirkefjerdingen skole 2013/2014 Navn Funksjon E-post Mari Røine Kontaktlærer 1.årstrinn Laila Meljordshagen Kontaktlærer 2.årstrinn Thomas Skjelin Kontaktlærer 3.årstrinn Marianne Grinna Kontaktlærer 4.årstrinn Sandra Muntean Kontaktlærer 5.årstrinn Nancy Nybøle Kontaktlærer 6. årstrinn 4

5 Tone Nilsen Kontaktlærer 7.årstrinn Astrid Løken Timelærer Gudrun Minda Sandem Timelærer Ragnhild B Riseng Timelærer Gunnhild Buerøgård Timelærer Tove Aas Assistent, skole Assistent SFO Jorunn Olsen Assistent, skole og SFO Assistent, skole og SFO Sissel Johnsrud Daglig leder, SFO Finn Ingar Frydenberg Rektor Inger Lise Engen Sekretær Hilde Gaare Renholder Ole Petter Grøtvedt Vaktmester Kontaktlærere Her er noen av de viktigste oppgavene for en kontaktlærer: 1. Bidra til god kontakt mellom skolen og hjemmet. 2. Gjennomføre utviklingssamtaler / foreldresamtaler. 3. Vurdere og veilede eleven i forhold til læring og utvikling. 4. Tilpasse elevens arbeidsplan. 5. Føre fravær. 6. Ha ansvar for oppfølging av spesielle behov hos eleven herunder kontakt med andre etater / samarbeidspartnere. Er det noe med ditt barn du ønsker å snakke med skolen om, tar du kontakt med din kontaktlærer. Kontaktlærerne gir selv ut informasjon om hvilke elever / hjem de er kontaktlærer for og til hvilke tidspunkter de er lettest tilgjengelig. Elevenes skoledager - ukerytme Årstrinn Timer pr. uke Langdag (-er), til kl Tirsdag, torsdag Tirsdag, (langdag på torsdag de siste 19 ukene av skoleåret) Mandag, tirsdag og torsdag Mandag, tirsdag, torsdag og annenhver fredag Mandag, tirsdag, torsdag og annenhver fredag Mandag, tirsdag, torsdag og annenhver fredag Mandag, tirsdag, torsdag og annenhver fredag Elevene på 4., 5., 6. og 7. årstrinn vil vekselvis ha 26 (ulike uker) og 28 (like uker) timer pr. uke. Skoledagen - dagsrytme årstrinn Tid Undervisning Kommentar min 1. økt Pause min 2. økt (inkl 15 min spising) 5

6 5. 7. årstrinn Pause storefri min 3. økt Pause på langdager min 4. økt på langdager (inkl pause) Tid Undervisning min 1. økt (inkl. 15 min pause og 15 min. spising) Pause storefri min 2. økt Pause min 3.økt (inkl 10 min pause) I alle pauser samt før og etter skoletid er det voksne ute som har tilsyn med elevene. De voksne bærer signalfarget vest for å være lett synlige. Fag og timefordeling Utdannings- og forskningsdepartementet fastsetter fag- og timefordeling for elevene i grunnskolen. Den enkelte skole har en viss fleksibilitet i fordelingen innenfor de enkelte fag og årstrinn. Tabellen nedenfor viser fag- og timefordelingsplan for Kirkefjerdingen skole 2010/2011. Det presiseres at timetallet i tabellen er å regne som gjennomsnittlig timetall pr uke. Det viktige er at det foreskrevne timetallet oppfylles på årsbasis - ikke måles med stoppeklokke i de enkelte uker. Fag/timer a 45 minutter 1.trinn 2.trinn 3.trinn 4.trinn 5.trinn 6.trinn 7.trinn RLE 1,98 2,50 2,00 2,00 2,50 2,00 2,00 Norsk 8,33 8,50 8,00 8,00 5,50 5,00 5,00 Matematikk 3,32 6,00 5,50 5,00 4,00 3,50 4,00 Naturfag 1,01 1,00 1,00 2,00 2,50 2,00 2,00 Engelsk 0,34 1,00 1,50 3,00 2,00 3,00 3,00 Samfunnsfag 1,01 1,00 2,00 2,00 2,50 2,00 3,00 Kunst& håndverk 2,24 1,00 1,50 2,00 4,00 3,00 3,00 Musikk 1,00 1,00 1,50 1,00 2,00 1,50 2,00 Mat og Helse 1,00 3,00 Kroppsøving 2,77 2,00 3,00 2,00 2,00 2,00 3,00 SUM 23 24,00 26,00 27,00 27,00 27,00 27,00 Fysisk aktivitet 6 Samlet 76 klokketimer på mellomtrinnet Fysisk aktivitet Dette fortsetter som før med totalt 76 timer fordelt på årstrinn. Dette er ikke et nytt fag, men en organisert aktivitet der målet er at man skal oppleve mestring og glede gjennom å være fysisk aktiv. Dette medfører at vi som tidligere organiserer skoledagen noe annerledes på tirsdager og fredager for trinn. Vi legger inn 20 minutter aktivitet etter 3. time rett før spisefriminuttet disse dagene. Aktivitetene vil variere og vil bli ledet av en voksen. Leksehjelp Fra og med sept tilbyr skolen leksehjelp for klasse. Mer informasjon kommer i eget skriv i løpet av august.

7 Innesko Vi minner om at alle elevene må ha innesko på skolen. Denne ordningen gir oss et renere og sunnere innemiljø. Dessuten vil elevene raskt kunne komme ut ved en evt. brann. Skolemat Skolemat betyr mer enn man kanskje tror. Lærere erfarer at elever som spiser et godt skolemåltid blir mer konsentrert og roligere i klassen. Konsentrasjon er en forutsetning for læring. Et godt skolemåltid består av brødmat altså matpakke, melk og en frukt eller grønnsak. Dette gir energi og overskudd til en aktiv skoledag for både hjerne og muskler. Pass på at eleven har med seg nok skolemat. Alle elevene spiser inne under tilsyn. Skolemelk. Påmelding skjer elektronisk på Vi gjør oppmerksom på at utdeling av melk først starter opp når betaling er registrert. Det vil alltid være noen forsinkelser i starten av skoleåret. Skolefrukt. Frukt og grønnsaker er en like naturlig del av skolemåltidet som matpakke og melk. Se eget skriv for påmelding og priser til fruktabonnementet. Barn som er med i ordningen får utdelt en frukt eller en gulrot hver dag i forbindelse med matpausen. Sorten vil variere fra dag til dag. Påmelding og betaling foregår på Internett. Gå inn på og følg instruksjonene. Gjenglemt tøy Elevene glemmer relativt ofte klær på skolen. Klær som ikke kan identifiseres henger vi i mellomgangen. Her blir det hengende en stund før det legges i plastdunkene også disse står i mellomgangen. Ta en titt her når dere er innom på skolen. Vi oppfordrer sterkt til å skrive navn i klær og sko. Sykefravær Dersom eleven har vært borte fra skolen skriver de foresatte om fraværsgrunn i meldingsboka som leveres til kontaktlærer første skoledag etter fraværet. Ved fravær utover 3 skoledager ønsker vi at foresatte ringer til skolen med beskjed om årsaken til fraværet. Meldinger Meldinger skrives i meldingsbok (4.-7.) eller på ukeplanen (1.-3.). Her skrives korte beskjeder mellom hjem og skole eller dersom man søker eleven fri fra skolen én dag eller deler av en dag. Evt. avtales annet med kontaktlærer. Søknad om fri utover én-1 dag skal leveres på eget skjema. Søknad om fri Opplæringslovens 2-11, sier at elever kan, når det er forsvarlig, gis permisjon fra den pliktige opplæringen i inntil to uker. Det er et vilkår at foreldrene sørger for nødvendig undervisning i permisjonstida, slik at eleven kan følge med i den vanlige undervisningen 7

8 etter at permisjonstiden er ute. Det er altså de foresattes ansvar å sørge for opplæring i permisjonstiden. Klassens ukeplan ligger på Fronter. Det er bare elevens foreldre/foresatte som kan søke elever fri fra skolen. Organisasjoner, lag og foreninger kan ikke søke om fri for elever. Søknad om fri på enkeltdager avgjøres av kontaktlærer. Søknad om fri i to dager eller mer avgjøres av rektor etter fullmakt fra skolesjefen og skal skrives på et permisjonsskjema. Søknadsskjema får du av kontaktlærer eller laster ned fra skolens hjemmeside. Dersom eleven skal ha fri én skoledag benyttes meldingsboka som tidligere. I løpet av skoleåret vil permisjonssøknader bli elektroniske og finnes på skolens/ kommunens hjemmeside Ukeplaner/arbeidsplaner Elevene får hver uke en ukeplan av sin kontaktlærer med oversikt over kommende ukes aktiviteter og evt. lekser. Dersom det er «annerledesdager» vil det bli gitt informasjon om dette på ukeplanen. På ukeplanen vil det også stå beskjeder til hjemmene. Lærebøkene. Elevene får låne lærebøker for store verdier. Elevene skal ta godt vare på skolebøkene og de skal ha hjelp til å sette varebind på bøkene så snart som mulig. Skolebøker som mistes eller behandles uaktsomt kan kreves erstattet. Kroppsøving Elevene må ha med egnet utstyr til kroppsøvingstimene. Det betyr klær og sko. Det er viktig at de har innesko til bruk i gymsalen. Normalt dusjer elevene etter kroppsøvingstimene fra 4. årstrinn. Elevenes fysiske og psykososiale miljø I skolens miljø og trivselsplan finner man retningslinjer for skolen arbeid mot mobbing. Her finner man hvordan vi skal jobbe med sosial kompetanse hos elevene og arbeidsmåter som fremmer et positivt skolemiljø. Våre samarbeidspartnere Skolehelsetjenesten Helsesøster vil til vanlig være å treffe på Kirkefjerdingen skole en halv dag annehver uke, men dette er avhengig av skolehelsetjenestens ressurser. Helsesøster er da tilgjengelig for samtaler med elever og foresatte. Andre dager kan helsesøster kontaktes på familiesenteret/helsestasjonen på tlf.: Skolefysioterapeut har kontor på helsestasjonen. Skolefysioterapeut kan kontaktes på tlf.: eller gjennom helsesøster. Tannhelsetjenesten Tjenesten skal gi et regelmessig tannhelsetilbud til alle barn og unge fra fødselen til ut det året de fyller 18. Tilbudet er gratis. 8

9 Tannlegebehandling koordineres av Mysen tannklinikk, tlf.: Innkalling til tannhelsesjekk kommer direkte til hjemmet. Husk å gi kontaktlærer beskjed i god tid når eleven skal til tannlege/tannpleier. Tverrfaglig samarbeid I Eidsberg kommune er det på hver skole etablert et tverrfaglig samarbeidsteam mellom skole, helsesøster, Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT) og barnevern. Teamet skal være en støttespiller for hjem og skole. Faste samarbeidsmøter gir foreldre som ønsker det en mulighet til å treffe og snakke med hele hjelpeapparatet samlet. Foreldre som ønsker råd, hjelp eller informasjon om tverrfaglig samarbeid kan få dette gjennom kontaktlærer eller rektor. Navngitte elever blir ikke drøftet uten at foreldrene er til stede eller har gitt sitt samtykke. Skoleskyss I henhold til Opplæringsloven 7-1 og 13-4 har elevene fra 2. årstrinn rett til gratis skoleskyss dersom de bor mer enn 4 kilometer fra skolen. For elever i 1. årstrinn er grensen 2 kilometer. Avstanden måles etter korteste gangbare veg mellom hjem og skole regnet fra dør til dør. Ut over dette har Eidsberg kommune fastsatt regler som gir rett til gratis skoleskyss hele eller deler av skoleåret der hvor skoleveien er definert som særlig trafikkfarlig. For elever ved Kirkefjerdingen skole gjelder dette følgende strekninger: Helårskort: - Alle elever som bor nord for Haga - Elever i 1.-4.årstrinn som må ferdes langs med - Fylkesvei 124 (mellom Rakkestad og Askim) - Folkenborgveien nord for krysset ved Skaltorpveien Vinterkort ( ): Elever i årstrinn som må ferdes langs med; - Fylkesvei 124 (mellom Rakkestad og Askim) - Folkenborgveien nord for krysset ved Skaltorpveien - Alle elever i årstrinn med på- og avstigning på bussholdeplassen ved Eidsberg stasjon / undergangen. Elever som har rett til fri skoleskyss hele skoleåret eller i vintersesongen vil få utdelt busskort på skolen. Elever som ikke har rett til fri skoleskyss kan selv betale for bussen. Busskort - Busskortet er merket med elevens navn. - Busskortet gjelder for reise mellom hjem og skole. - Busskortet skal alltid vises på bussen. - Skolen kan skrive ut midlertidig reisebevis dersom eleven har glemt eller mistet busskortet. 9

10 - Uten busskort eller midlertidig reisebevis må eleven betale for reisen. - Elever som har behov for midlertidig reisebevis må gi beskjed til lærer i god tid det er for sent når de er i ferd med å gå på bussen! - Det må ikke klippes hull i kortet, da vil kortet slutte å fungere. - Dersom elever mister eller ødelegger busskortet må nytt kort kjøpes på skolen. Prisen er kr Buss-tider Rutetabell for skolebussene til Kirkefjerdingen skole. Høie Lislerud Eidsberg st. Det Lille Vertshus Frydenlund Eidsberghallen Bondehallen Høie Lislerudkroken Eidsberg st Askimdelet, snur Svennebykrysset Skolen Skolen Tokerudkrysset Skolen Husk at dette er omtrentlige tider. Det er ingen endring fra tidligere. Kjøremønster ved skolen Av hensyn til barnas sikkerhet skal det ikke være bilkjøring på veien forbi skolen. Alle som skal bringe, hente eller parkere skal stoppe på skolens snuplass/parkeringsplass! Det er kun her dere skal slippe av og hente barna mellom kl og kl 17.00! Gi beskjed til andre som kjører ditt barn til og fra skolen. SFO Ved skolestart har ca 50 barn plass på SFO. Åpningstiden på SFO er og kl på skolens virkedager. I skolens ferier og på planleggingsdager er alle kommunens SFO er samlet på Mysen skole. Unntaket er den første uken før skolestart i august. På Oppvekstportalen på kan dere søke om plass. Opplæringsloven Opplæringsloven sier at hjemmet og skolen sammen har ansvar for barnets opplæring. Opplæringsloven fra 1999 med senere endringer og tillegg har følgende ordlyd: Grunnskolen skal i forståing med heimen hjelpe til med å gi elevane ei kristen og moralsk oppseding, utvikle evnene og føresetnadene deira, åndeleg og kroppsleg, og gi dei god allmennkunnskap, slik at dei kan bli gagnlege og sjølvstendige menneske i heim og samfunn. Samarbeidsutvalget Opplæringslovens 11-1 sier at det ved kvar grunnskole skal vere eit samarbeidsutval med to representantar for undervisningspersonalet, ein for andre tilsette, to for foreldrerådet, to for elevane og to for kommunen. Den eine av representantane for kommunen skal vere rektor ved skolen. Samarbeidsutvalet har rett til å uttale seg i alle saker som gjeld skolen. 10

11 Skolemiljøutvalget. Opplæringslovens 11-1a sier at det ved kvar grunnskole skal vere eit skolemiljøutval. I skolemiljøutvalet skal elevane og kommunen vere representerte. Skolemiljøutvalet skal vere sett saman slik at representantane for elevane og foreldra til saman er i flertal. Vedtak i skolens samarbeidsutvalg (Sak 03/06 fra ) Skolens SU skal også fungere som skolens skolemiljøutvalg, inntil denne praksis ønskes avviklet av noen av partene representert i SU. Som følge av at et skolemiljøutvalg skal ha flertall blant brukerne, velger vi å la kun en av representantene for det pedagogiske personalet votere ved saker som omhandler primært kap. 9a i Opplæringsloven. FAU Foreldrerådets Arbeids Utvalg består av alle skolens foreldrekontakter og er et viktig forum for samarbeid mellom hjem og skole. Her utveksler foreldrekontaktene erfaringer og ideer med hverandre og med skolens rektor i tillegg til at man planlegger og gjennomfører aktiviteter og arbeid til glede og nytte for hele skolesamfunnet. Utviklingssamtaler Elevens faglige og sosiale utvikling er et felles ansvar for hjem og skole. Opplæringslovens 3-2 sier at skolen (kontaktlærer) skal ha en planlagt samtale med hjemmet minst 2 ganger i året. Denne samtalen kaller vi utviklingssamtale. Fokus i samtalen skal være på elevens faglige og sosiale utvikling og på hvordan foresatte, skolen og eleven best mulig skal samarbeide om elevens læring og utvikling. Eleven skal være med på utviklingssamtalene slik at det blir en dialog mellom elev, foresatte og lærer. Kontaktlærere innkaller alle elever og foresatte til utviklingssamtaler to ganger pr. skoleår; høst og vår. Foreldremøter Klasseforeldremøter avholdes før høstferien og på våren. Foreldrekontakter og kontaktlærer bør samarbeide om innkalling, forberedelser og innhold. Juridisk rett til opplysninger I forbindelse med foreldresamtaler/ utviklingssamtaler, kan spørsmålet om hvem som har rett til opplysninger om barnet dukke opp. Som offentlig ansatte er personalet i skolen underlagt strenge krav til taushetsplikt. I utgangspunktet er det kun foresatte med foreldreansvar som har rett til opplysninger om barnet fra skolen. Andre omsorgspersoner skal dersom de ønsker å delta i drøfting rundt enkeltelever eller delta på utviklingssamtaler vise skriftlig samtykke fra den av foreldrene med foreldreansvar som ikke er tilstede. Vi ber om at de som berøres av dette sørger for å ha dette i orden før samtalen med skolen. De som har spørsmål om dette, kan kontakte rektor. Flytting og forandring av telefonnummer Flytting som medfører skolebytte, må meldes skriftlig til skolen så tidlig som mulig. Skolen skriver flyttemelding som sendes til ny skole/kommune. 11

12 Flytting til ny adresse innen Kirkefjerdingen opptaksområde og nytt telefonnummer må meldes skolen umiddelbart. Dette gjelder også telefonnummer til foresattes arbeid og mobiltelefon slik at vi kan ha oppdaterte klasselister. Elevlister Når elever/foresatte ber om elevlister, er mengden av informasjon begrenset av opplæringsloven, personregisterloven og konsesjon for grunnskolen gitt av datatilsynet. Følgende regler gjelder: Elever/foresatte i årstrinnsgruppa kan få: Elevenes navn, adresse, telefon og fødselsdato. Elever/foresatte ved skolen kan få: Elevenes navn, adresse og telefon. Foreldrekontakter kan få: Elevenes navn, adresse, telefon, fødselsdato, foreldre/foresattes navn og adresse (herunder arbeidsadresse), Nyttige telefonnummer: Kirkefjerdingen skole Helsestasjonen SFO Tannklinikken Eidsberg kommune PPT-kontoret

Velkommen til Sandvollan skole

Velkommen til Sandvollan skole Inderøy kommune Sandvollan skole og barnehage Vår dato Saksbehandler Thomas Herstad, 74124161 Vår referanse Deres referanse Velkommen til Sandvollan skole Kunnskap: Vennskap: Glede: Vi vil ha en skole

Detaljer

Øren skole Informasjonshefte 2013-2014

Øren skole Informasjonshefte 2013-2014 Øren skole Informasjonshefte 2013-2014 Drammensskolen DRAMMENSSKOLEN Visjon «Drammensskolen, Norges beste skole. En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og

Detaljer

Velkommen til Sandvollan skole

Velkommen til Sandvollan skole Inderøy kommune Sandvollan skole og barnehage Vår dato 26.08.2013 Saksbehandler Thomas Herstad, 74124161 Vår referanse Deres referanse Velkommen til Sandvollan skole Kunnskap: Vennskap: Glede: Vi vil ha

Detaljer

Velkommen som foresatte ved Lø skole!

Velkommen som foresatte ved Lø skole! Vår visjon: Lø skole en inkluderende skole, en skole der alle er trygge og blir aksepterte. Velkommen som foresatte ved Lø skole! Det er mange nye opplysninger når en starter på skoleåret. Vi håper at

Detaljer

Velkommen til Holeskolen. Røyse skole Sundvollen oppvekstsenter Vik skole (Hole ungdomsskole)

Velkommen til Holeskolen. Røyse skole Sundvollen oppvekstsenter Vik skole (Hole ungdomsskole) Velkommen til Holeskolen Røyse skole Sundvollen oppvekstsenter Vik skole (Hole ungdomsskole) Barneskolene i Hole Det sies at det er to varige ting vi må gi våre barn - det ene er røtter - det andre er

Detaljer

Informasjonsbrosjyre ved skolestart

Informasjonsbrosjyre ved skolestart Informasjonsbrosjyre ved skolestart Åskollen skole våren 2012 VELKOMMEN TIL ÅSKOLLEN SKOLE Nå nærmer det seg skolestart! Vi gleder oss veldig til å ta i mot de nye førsteklassingene våre. Med dere på laget,

Detaljer

Velkommen til Moen skole

Velkommen til Moen skole Velkommen til Moen skole Informasjon til foresatte 28.05.15 Saksliste Moen skole generell info Organisering av skoledagen 1. trinn 2015/2016 Forberedelser til skolestart Den viktige foreldrerollen Kontakten

Detaljer

De voksne på trinnet:

De voksne på trinnet: Velkommen! Agenda: De voksne på trinnet Foreldreansvar Pedagogisk plattform Daglige rutiner Nytt for året Tilpasset opplæring Mobbekontrakt Læringsstrategier Presentasjon av fagene Valg av klassekontakt/fau

Detaljer

Øren skole. Informasjonshefte 2014-2015. Drammensskolen

Øren skole. Informasjonshefte 2014-2015. Drammensskolen Øren skole Informasjonshefte 2014-2015 Drammensskolen DRAMMENSSKOLEN Visjon «Drammensskolen, Norges beste skole. En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og

Detaljer

PREMISSER FOR SKOLE- HJEM SAMARBEIDET PÅ SKRANEVATNET SKOLE

PREMISSER FOR SKOLE- HJEM SAMARBEIDET PÅ SKRANEVATNET SKOLE PREMISSER FOR SKOLE- HJEM SAMARBEIDET PÅ SKRANEVATNET SKOLE Samarbeidet skal være preget av: Gjensidig tillit, åpenhet og respekt Tilgjengelighet Gode rutine for informasjonsutveksling Konstruktiv tone

Detaljer

FORELDREAKTIV SKOLE I STEINKJER KOMMUNE

FORELDREAKTIV SKOLE I STEINKJER KOMMUNE FORELDREAKTIV SKOLE I STEINKJER KOMMUNE ORGANISERING OG INNHOLD Revidert 2014 1 Innhold 1.0 BAKGRUNN... 3 1.1 Rammeplan for samarbeid heim - skole... 3 1.2 Hva er foreldreaktiv skole?... 3 2.0 FORMÅL...

Detaljer

Velkommen til Hommelvik skole

Velkommen til Hommelvik skole Velkommen til Hommelvik skole «Hommelvik skole, et godt sted å lære og et trygt sted å være». Presentasjon: Kontaktlærere 1. trinn 2013-2014: Tale Vårdal Anne Mette Snustad Aina Høve Eli Lysø Assistentressurs

Detaljer

I tillegg har vi 1 lærekandidat i barne- og ungdomsarbeiderfaget, som skal være hos oss dette skoleåret:

I tillegg har vi 1 lærekandidat i barne- og ungdomsarbeiderfaget, som skal være hos oss dette skoleåret: 1 ÅRSPLAN 2011/2012. Presentasjon av personalet ved Kjøkkelvik skole. Gro Marie Bendixen Ann-Kristin Grimstad Anita Andersen Marny Askeland Ørjan Torsvik Sandy Fure Elin Haga Eva Mørner Anne Myksvoll Kristoffer

Detaljer

3. Ytterligere informasjon. 5. Foreldrekontaktens oppgaver. 6. FAUs hensikt og sammensetning. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole..

3. Ytterligere informasjon. 5. Foreldrekontaktens oppgaver. 6. FAUs hensikt og sammensetning. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole.. Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn 2. Hensikt.. 3. Ytterligere informasjon 4. Lover.. 5. Foreldrekontaktens oppgaver 6. FAUs hensikt og sammensetning FAU styre.. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole.. 8. Samarbeidsutvalget

Detaljer

SKOLEÅRET 2012-13 PRESENTASJON AV SFO

SKOLEÅRET 2012-13 PRESENTASJON AV SFO SKOLEÅRET 2012-13 PRESENTASJON AV SFO Skolefritidsordningen ( SFO ) er et frivillig tilbud som dekker behovet for tilsyn, omsorg og en del kulturaktiviteter utenom den obligatoriske skoledagen for barn

Detaljer

Velkommen. Vi ønsker barn og foreldre velkommen til et nytt år ved Olsborg SFO.

Velkommen. Vi ønsker barn og foreldre velkommen til et nytt år ved Olsborg SFO. Velkommen. Vi ønsker barn og foreldre velkommen til et nytt år ved Olsborg SFO. Dere som foreldre er våre viktigste samarbeidspartnere. Et godt samarbeid og god dialog mellom skole og hjem er viktig og

Detaljer

HØSTINFO. Hausten er komen til huset i hagen. Tre gutar opp og tre gutar ned. Og ikkje fleire eple på vårt epletre.

HØSTINFO. Hausten er komen til huset i hagen. Tre gutar opp og tre gutar ned. Og ikkje fleire eple på vårt epletre. HØSTINFO Hausten er komen til huset i hagen Tre gutar opp og tre gutar ned. Og ikkje fleire eple på vårt epletre. Tre jenter ned og tre jenter ut. No haustar våre jenter kvar sin eplegut av Einar Økland

Detaljer

Plan for samarbeid mellom hjem og skole

Plan for samarbeid mellom hjem og skole Tynset ungdomsskole Plan for samarbeid mellom hjem og skole Det er viktig for skolen at vi har et godt samarbeid mellom hjem og skole. Denne planen har til hensikt å tydeliggjøre ansvaret for ulike samarbeidsområder,

Detaljer

Ukebrevet 23/8) FELLES

Ukebrevet 23/8) FELLES Ukebrevet Uke 34 (17/8 23/8) Velkommen: FELLES Vi ønsker alle velkommen til nytt skole - og barnehageår, håper alle har hatt en fin sommer å se tilbake på. Vi ønsker spesielt velkommen til alle nye barn,

Detaljer

Info-hefte SFO Saksvik skole 2014-2015 Magnus Barfots vei 16 C 7562 Saksvik Telefon: 73 97 32 50 Åpningstid: 07.00-16.45

Info-hefte SFO Saksvik skole 2014-2015 Magnus Barfots vei 16 C 7562 Saksvik Telefon: 73 97 32 50 Åpningstid: 07.00-16.45 Info-hefte SFO Saksvik skole 2014-2015 Magnus Barfots vei 16 C 7562 Saksvik Telefon: 73 97 32 50 Åpningstid: 07.00-16.45 Velkommen Kjære foreldre og foresatte til barn ved Saksvik skole Vi ønsker dere

Detaljer

SØRVIK SKOLE SKOLEKATALOG 2015/2016 TELEFONNUMMER/ADRESSER:

SØRVIK SKOLE SKOLEKATALOG 2015/2016 TELEFONNUMMER/ADRESSER: SØRVIK SKOLE SKOLEKATALOG 2015/2016 TELEFONNUMMER/ADRESSER: Ekspedisjon 770 27800 Rektor 770 27802 Avd. leder 770 27807 Personalrom 770 27803 Arbeidsrom 770 27804 Arbeidsrom 770 27805 Arbeidsrom 770 27806

Detaljer

ÅRSPLAN FOR VOLSDALEN BARNESKOLE SFO 2014/2015

ÅRSPLAN FOR VOLSDALEN BARNESKOLE SFO 2014/2015 ÅRSPLAN FOR VOLSDALEN BARNESKOLE SFO 2014/2015 INNLEDNING : Skolefridsordningene i Ålesund kommune skal utarbeide årsplaner. God planlegging kan bidra til en gjennomtenkt og hensiktsmessig bruk av skolefritidsordningens

Detaljer

Kreativt, sosialt og nært- vi bruker det vi har lært

Kreativt, sosialt og nært- vi bruker det vi har lært Kreativt, sosialt og nært- vi bruker det vi har lært Formål: 1 Oppdal kommune eier og driver SFO ved alle de kommunale barneskolene. 2 SFO er et åpent tilbud for alle skolebarn fra 1. til 4.trinn. Innhold

Detaljer

PLAN FOR SKOLE HJEM SAMARBEID

PLAN FOR SKOLE HJEM SAMARBEID PLAN FOR SKOLE HJEM SAMARBEID Bakgrunn for planen: Opplæringslova Opplæringsloven understreker at skolen skal holde god kontakt med foreldrene. Grunnskolen skal i samarbeid og forståing med heimen hjelpe

Detaljer

SFO holder til på den gule basen. Der har vi egen SFO base pluss at vi kan benytte oss av fellesarealene for 1-3.trinn.

SFO holder til på den gule basen. Der har vi egen SFO base pluss at vi kan benytte oss av fellesarealene for 1-3.trinn. HVOR HOLDER SFO TIL? SFO holder til på den gule basen. Der har vi egen SFO base pluss at vi kan benytte oss av fellesarealene for 1-3.trinn. Vi har også tilgang til naturfagrommet, kunst og håndverksrommet,

Detaljer

HØSTINFO 2014. Hausten er komen til huset i hagen. Tre gutar opp og tre gutar ned. Og ikkje fleire eple på vårt epletre.

HØSTINFO 2014. Hausten er komen til huset i hagen. Tre gutar opp og tre gutar ned. Og ikkje fleire eple på vårt epletre. HØSTINFO 2014 Hausten er komen til huset i hagen Tre gutar opp og tre gutar ned. Og ikkje fleire eple på vårt epletre. Tre jenter ned og tre jenter ut. No haustar våre jenter kvar sin eplegut av Einar

Detaljer

1. FORELDRENES OG SKOLENS FELLES ANSVAR FOR OPPDRAGELSE OG OPPLÆRING

1. FORELDRENES OG SKOLENS FELLES ANSVAR FOR OPPDRAGELSE OG OPPLÆRING 1. FORELDRENES OG SKOLENS FELLES ANSVAR FOR OPPDRAGELSE OG OPPLÆRING 1.1 Generelt Skolens formålsparagraf fastslår at foreldrene eller eventuelt andre foresatte har ansvaret for sine egne barn. Skolens

Detaljer

LOPPA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SFO GJELDER FRA 1.8.15

LOPPA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SFO GJELDER FRA 1.8.15 1 LOPPA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SFO GJELDER FRA 1.8.15 VEDTATT I KOMMUNESTYRET 1.10.91, MED ENDRINGER VEDTATT I SAK 5/93, 3/94, 78/97, 60/99, 26/02, 19/03, 44/06,13/10, 94/12 og 12/15. 1 2 Vedtektene for

Detaljer

GALLEBERG SKOLE VELKOMMEN TIL GALLEBERG SKOLE. Trygghet Mestring Kunnskap

GALLEBERG SKOLE VELKOMMEN TIL GALLEBERG SKOLE. Trygghet Mestring Kunnskap VELKOMMEN TIL Trygghet Mestring Kunnskap HVEM ER VI Rektor: Inspektør: Kontaktlærer: SFO-leder: Helsesøster: Barnevern: FAU-leder: Terje Larsen Anne-Liv Myhre Elisabeth Samnøy Marit Hole Anne Mari Skjørdal

Detaljer

SKOLEFRITIDSORDNING STRAUMSNES SKOLE 2015 / 2016. Et omsorgs fritidstilbud for barn i alderen 6 10 år

SKOLEFRITIDSORDNING STRAUMSNES SKOLE 2015 / 2016. Et omsorgs fritidstilbud for barn i alderen 6 10 år SKOLEFRITIDSORDNING STRAUMSNES SKOLE 2015 / 2016 Et omsorgs fritidstilbud for barn i alderen 6 10 år FORMÅL Skolefritidsordningen ( SFO ) er et frivillig tilbud som skal dekke barnets behov for :. Tilsyn

Detaljer

ÅRSPLAN ELLINGSØY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2008/2009

ÅRSPLAN ELLINGSØY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2008/2009 ÅRSPLAN SFO ELLINGSØY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2008/2009 Innholdsliste 1. INNLEDNING......2 2. FORMÅL...3 2.1. SENTRALE FORMÅL......3 2.2. FORMÅL ÅLESUND KOMMUNE......3 2.3. MÅL ELLINGSØY BARNE-

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011/2012 STANGE SKOLE SFO

VIRKSOMHETSPLAN 2011/2012 STANGE SKOLE SFO VIRKSOMHETSPLAN 2011/2012 STANGE SKOLE SFO ÅRSPLAN FOR STANGE SKOLE SFO 2011/2012 Vi ønsker barn og voksne velkommen til vår SFO! Vår visjon er SFO skal være et godt og trygt sted å være for både små og

Detaljer

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 09.01.2015 Foreldreundersøkelsen Bakgrunn Kryss av for hvilket årstrinn barnet går på: 1. trinn 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5.

Detaljer

Godkjent av: Kommunalsjef 01.01.2013

Godkjent av: Kommunalsjef 01.01.2013 Pr. 01.01.2013 Rutinebeskrivelser Rutinebetegnelse: Rutiner ved fravær i skolen i Lunner Tilgjengelig på: Kommunens hjemmeside Skolenes hjemmeside Godkjent av: Kommunalsjef Dato: 01.01.2013 Tidspunkt for

Detaljer

ELVERUM UNGDOMSSKOLE

ELVERUM UNGDOMSSKOLE ELVERUM UNGDOMSSKOLE 600 ELEVER 12 TEAM OG 24 STORGRUPPER 90 LÆRERE OG ANDRE VOKSNE Hvem er vi? * Elevsyn Læringssyn Alle elever skal møtes med forventning om at de kan utvikle seg faglig og sosialt. På

Detaljer

Kontaktinformasjon. Kontaktpersoner: Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo

Kontaktinformasjon. Kontaktpersoner: Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo Kontaktinformasjon Kontaktpersoner: AKS-leder: Baseleder: Vivian Smeby Ailin Elisabeth Osnes Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo Vivian Smeby 23 19 18 01 Basen / Ailin E.

Detaljer

PLAN FOR HJEM/SKOLE SAMARBEID SOKNDAL 1-10 SKOLE

PLAN FOR HJEM/SKOLE SAMARBEID SOKNDAL 1-10 SKOLE PLAN FOR HJEM/SKOLE SAMARBEID SOKNDAL 1-10 SKOLE Innhold SKOLENS VISJON... 3 INNLEDNING... 3 DIGITAL INFO... 3 FORELDRE KONTAKTENS OPPGAVER:... 4 KONTAKT LÆRERS OPPGAVER:... 5 PLAN FOR SAMARBEID HJEM/SKOLE...

Detaljer

PRAKTISK INFORMASJON OM AURSMOEN SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015

PRAKTISK INFORMASJON OM AURSMOEN SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015 PRAKTISK INFORMASJON OM AURSMOEN SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015 Vi ønsker alle barn og deres foresatte velkommen til Aursmoen SFO. I dette heftet vil dere finne praktiske opplysninger som har betydning

Detaljer

MOSBY SKOLEFRITIDSORDNING

MOSBY SKOLEFRITIDSORDNING ÅRSPLAN 2014 / 2015 MOSBY SKOLEFRITIDSORDNING HVA ER EN SKOLEFRITIDSORDNING? En skolefritidsordning er et pedagogisk frivillig omsorgs og fritidstilbud for barn fra 1. - 4.klasse. Det er ingen forlengelse

Detaljer

Det gode liv der elvene møtes. Kommunens visjon for grunnskolen: Kunnskap gir mestring og glede, fra trygg i nærmiljøet til verdensborger.

Det gode liv der elvene møtes. Kommunens visjon for grunnskolen: Kunnskap gir mestring og glede, fra trygg i nærmiljøet til verdensborger. Det gode liv der elvene møtes FENSTAD SKOLE Kommunens visjon for grunnskolen: Kunnskap gir mestring og glede, fra trygg i nærmiljøet til verdensborger. Skolens visjon: Engasjement og trygghet gir læring.

Detaljer

Velkommen til innskrivning ved Løren skole -informasjonsmøte 7. Desember 2015

Velkommen til innskrivning ved Løren skole -informasjonsmøte 7. Desember 2015 Løren skole Velkommen til innskrivning ved Løren skole -informasjonsmøte 7. Desember 2015 Agenda Skolen slik den er nå, og hvordan den blir i fremtiden Pedagogikk - skolens satsningsområder Aktivitetsskolen

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR GOA SKOLE ME BRYR OSS!

HANDLINGSPLAN FOR GOA SKOLE ME BRYR OSS! HANDLINGSPLAN FOR GOA SKOLE ME BRYR OSS! Vi bryr oss om: Elevenes sosiale kompetanse Elevenes faglige kompetanse Elevenes fysiske miljø Elevenes læringsmiljø Presentasjon Goa skole er en 1-10 skole. Inneværende

Detaljer

Arkivsaknr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb htv Deres ref. Dato: 021109

Arkivsaknr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb htv Deres ref. Dato: 021109 Type møte REFERAT samarbeidsutvalget, Grødem skole Dato/tidspunkt Onsdag 28.10.09 kl. 18.00 19.30 Innkalt Forfall Møteleder Referent Leder SU, Kristine Enger FAU: Kathrine Edland, nestleder FAU: Alf Helge

Detaljer

Informasjonshefte Nordskogen skole

Informasjonshefte Nordskogen skole Informasjonshefte Nordskogen skole Til foreldre og elever Velkommen til et nytt og spennende skoleår på Nordskogen skole. Spesielt velkommen ønsker vi de nye 1. klasse-elevene og deres foreldre. Dette

Detaljer

I år hadde 26 elever sin første skoledag 15.august! Ellen Thygesen og Silje Lien Slåtta tok i mot hver sin gruppe med førsteklassinger.

I år hadde 26 elever sin første skoledag 15.august! Ellen Thygesen og Silje Lien Slåtta tok i mot hver sin gruppe med førsteklassinger. Notodden barneskole avdeling Sætre Nyhetsbrev August 2014 Velkommen til et nytt skoleår! Vi hadde en flott oppstart fredag 15. august med strålende sol og flaggborgen vår på plass på veggen. I år hadde

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RÆLINGEN KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RÆLINGEN KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RÆLINGEN KOMMUNE Vedtektene er fastsatt med hjemmel i 13-7 i lov om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) av 17. juli 1998 nr. 61. Vedtatt

Detaljer

Rektor: Thomas Falk tlf. 6391 1301 414 315 09. Avdelingsleder: Knut Wilsgård tlf. 6391 1310 (kontaktansvar 10.trinn) 918 446 64

Rektor: Thomas Falk tlf. 6391 1301 414 315 09. Avdelingsleder: Knut Wilsgård tlf. 6391 1310 (kontaktansvar 10.trinn) 918 446 64 Runni ungdomsskole Telefonnummer Skolens ledelse og administrasjon Rektor: Thomas Falk tlf. 6391 1301 414 315 09 Avdelingsleder: Knut Wilsgård tlf. 6391 1310 (kontaktansvar 10.trinn) 918 446 64 Avdelingsleder:

Detaljer

Informasjon om skolefritidsordningen (SFO) ved Folldal skole

Informasjon om skolefritidsordningen (SFO) ved Folldal skole Informasjon om skolefritidsordningen (SFO) ved Folldal skole Skoleåret 2015/2016 1.0. Innledning Jamfør 13-7 i Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (Opplæringslova) skal kommunen ha et tilbud

Detaljer

Årsplan for SFO ved Strusshamn skole 2015-2016

Årsplan for SFO ved Strusshamn skole 2015-2016 Årsplan for SFO ved Strusshamn skole 2015-2016 Årsplanen er et arbeidsredskap for personalet ved skolefritidsordningen (SFO) på Strusshamn skole. Den gir foresatte og andre informasjon om innhold og organisering

Detaljer

Info foresatte Straumen skole - juni 2014

Info foresatte Straumen skole - juni 2014 Straumen den, 19. jun. 14 Info foresatte Straumen skole - juni 2014 Renovering av skolen nærmer seg slutten I skrivende stund er vi ennå ikke flyttet over til hovedbygg. Når vi tar skoleferie håper vi

Detaljer

PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE

PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE Om skole hjem samarbeidet Samarbeid mellom skole og hjem er viktig i hele grunnopplæringen. Når vi her snakker om skole-hjem samarbeidet er SFO en

Detaljer

Årsplan Ulsetskogen SFO 2013/2014

Årsplan Ulsetskogen SFO 2013/2014 Årsplan Ulsetskogen SFO 2013/2014 1 Innhold Årsplan Ulsetskogen SFO 2013/2014... 1 Informasjon... 3 Foreldresamarbeid... 4 Meldesystem, rutiner ved henting... 4 Hva er SFO?... 5 Våre verdier... 5 Trygghet,

Detaljer

PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR

PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR 2009 2010 (forutsetter godkjenning i FAU/SU) Tilpassa Åsen barne- og ungdomskole etter modell fra Brønnøysund barne- og ungdomsskole. Om skole-hjem samarbeid Samarbeidet

Detaljer

SKOLEÅRET 2014-15 PRESENTASJON AV SFO

SKOLEÅRET 2014-15 PRESENTASJON AV SFO SKOLEÅRET 2014-15 PRESENTASJON AV SFO Skolefritidsordningen ( SFO ) er et frivillig tilbud som dekker behovet for tilsyn, omsorg og en del kulturaktiviteter utenom den obligatoriske skoledagen for barn

Detaljer

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN Kjære foresatte ved Østgård skole «Forskning viser at foresatte som omtaler skolen positivt, og som har forventninger til barnas innsats

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2013

VIRKSOMHETSPLAN 2013 VIRKSOMHETSPLAN 2013 Visjon for stjerneskolen Åsgård Faste tiltak Årsplan 2013 har som tema God faglig og sosial utvikling for alle elevene Arbeids- og læringsmiljøet til elevene. Åsgård - en mobbefri

Detaljer

Informasjonshefte for Aktivitetsskolen på Berg skole 2015/2016

Informasjonshefte for Aktivitetsskolen på Berg skole 2015/2016 Informasjonshefte for Aktivitetsskolen på Berg skole 2015/2016 Velkommen til Aktivitetsskolen på Berg skole Velkommen til Aktivitetsskolen på Berg skole. Her har vi samlet det vi mener er den viktigste

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten 2014/2015

Oslo kommune Utdanningsetaten 2014/2015 Oslo kommune Utdanningsetaten 2014/2015 FAG OG LÆRING HVA KAN DU FORVENTE AV DIN SKOLE? Skolen gir undervisning i tråd med gjeldende lovverk og læreplaner. Skolen er kjent med elevens faglige ståsted fra

Detaljer

Velkommen til nye 1. klasseforeldre

Velkommen til nye 1. klasseforeldre Velkommen til nye 1. klasseforeldre Program Presentasjon av skolen Presentasjon av skolefritidsordningen (SFO) Organisering og innhold i 1. klasse Bli kjent Haukedalen skole Haukedalen skole har tre bygg:

Detaljer

ÅRSPLAN SKAUEN KRISTELIGE SKOLE FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN 2015-2016 SFO MOBIL: 990 70 084

ÅRSPLAN SKAUEN KRISTELIGE SKOLE FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN 2015-2016 SFO MOBIL: 990 70 084 ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN 2015-2016 SKAUEN KRISTELIGE SKOLE SFO MOBIL: 990 70 084 1 Velkommen til et nytt skoleår ved Skauen kristelige skole SFO! Vi gleder oss til et nytt SFO - år i Jon Alvssonsgate18.

Detaljer

Oppsummering av skolenes evalueringer

Oppsummering av skolenes evalueringer Oppsummering av skolenes evalueringer Organisering av leksehjelp inneværende skoleår: Vuku: Tilbud til alle elever fra 2. 4. trinn. 2 + 3 har tilbud to timer i uka, 4. trinn en (mht skyss). 20 elever.

Detaljer

Målsetting - vårt ansvar

Målsetting - vårt ansvar Ordensreglement Hessa skole Målsetting - vårt ansvar Ordensreglementet skal være til hjelp for å organisere skolesamfunnet, slik at Hessa skole blir - en god og trygg arbeidsplass for elever og ansatte.

Detaljer

NYTT FRA SØRUM SKOLE NR. 3 08/09

NYTT FRA SØRUM SKOLE NR. 3 08/09 NYTT FRA SØRUM SKOLE NR. 3 08/09 ADMINISTRASJONENS HJØRNE Nok et skoleår går mot slutten og sommeren nærmer seg med stormskritt! Ungene koser seg ute i friminuttene og det skjer andre ting på skolen enn

Detaljer

VELKOMMEN TIL SFO VED AURVOLL SKOLE 2012-2013

VELKOMMEN TIL SFO VED AURVOLL SKOLE 2012-2013 VELKOMMEN TIL SFO VED AURVOLL SKOLE 2012-2013 1 Mål for SFO Skolefritidsordningen er et frivillig omsorgs- og fritidstilbud utenom den ordinære skoledagen. SFO skal ivareta barnas behov for fritidsaktiviteter,

Detaljer

06.05.2016 SELSBAKK ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SKOLE

06.05.2016 SELSBAKK ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SKOLE 06.05.2016 SELSBAKK SKOLE ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Side 2 av 8 Hvorfor er det viktig at hjem og skole samarbeider godt? Et godt samarbeid mellom hjem og skole, der også foreldrene har en

Detaljer

Ærlighet Glede Helse - Fellesskap

Ærlighet Glede Helse - Fellesskap Program Velkommen v/ Fredrik Aukland Praktisk informasjon v/ Vegard Vinje Idrett v/geir Erlandsen Presentasjon av lærere og trenere Eventuelle spørsmål SKOLEBYGGET Nytt ventilasjonsanlegg i bygget 4 klasserom

Detaljer

INNHOLD. Tilforeldrene/foresatte Adresser/telefoner Kontaktlærere/team. Elevpermisjoner Skolens uteområde. Side 9 Skoleruta 2005-2006

INNHOLD. Tilforeldrene/foresatte Adresser/telefoner Kontaktlærere/team. Elevpermisjoner Skolens uteområde. Side 9 Skoleruta 2005-2006 Nr. 1 skoleåret 2005-2006 INNHOLD Side 3 Tilforeldrene/foresatte Side 4 Adresser/telefoner Side 5 Kontaktlærere/team Side 6 FAU Side 7 Elevpermisjoner Side 7 Skolens uteområde Side 8 Rådgivernytt Side

Detaljer

Informasjon. - til foreldre og foresatte for våre nye førsteklassinger høsten 2010. Krohnengen og Eventyrskogen skoler

Informasjon. - til foreldre og foresatte for våre nye førsteklassinger høsten 2010. Krohnengen og Eventyrskogen skoler Informasjon - til foreldre og foresatte for våre nye førsteklassinger høsten 2010. Krohnengen og Eventyrskogen skoler VIKTIG KONTAKTINFORMASJON Eventyrskogen og Krohnengen skoler har felles administrasjon:

Detaljer

ÅRSPLAN 2012-2013. 2. trinn. Læring i fellesskapet; faglige utfordringer, daglige gleder. Dalgård skole

ÅRSPLAN 2012-2013. 2. trinn. Læring i fellesskapet; faglige utfordringer, daglige gleder. Dalgård skole ÅRSPLAN 2012-2013 Dalgård skole 2. trinn Læring i fellesskapet; faglige utfordringer, daglige gleder Generell del Personale i respektive klasser Kontaktlærer Klasse Kontaktinfo Gunn- Elin Burchard 2A Gunn-elin.burchard@trondheim.kommune.no

Detaljer

Elevens: Elevens fulle navn: Adresse: Postnr.: Poststed: Fødselsdato (6 siffer):

Elevens: Elevens fulle navn: Adresse: Postnr.: Poststed: Fødselsdato (6 siffer): SØKNAD ELEVPLASS Elevens: Elevens fulle navn: Adresse: Postnr.: Poststed: Fødselsdato (6 siffer): Det søkes om opptak i klasse: Fra (dato/år): Av pedagogiske og praktiske årsaker blir det ikke mulig å

Detaljer

INFORMASJON OM ÅRUM SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015

INFORMASJON OM ÅRUM SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015 INFORMASJON OM ÅRUM SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015 Velkommen til Årum SFO Generelt Skolefritidsordningen (SFO) drives i skolens lokaler etter gjeldende lover, forskrifter og vedtekter. Skolefritidsordningen

Detaljer

Informasjon om SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) ved Os skole.

Informasjon om SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) ved Os skole. Informasjon om SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) ved Os skole. Ordningen gjelder for elever i 1. t.o.m. 4. trinn. Det finnes igjen sentrale forskrifter om hvordan det skal være, men organiseres etter lokale

Detaljer

Slåtthaug skole En skole på høyden

Slåtthaug skole En skole på høyden Slåtthaug skole En skole på høyden Program 1. Fellesmøte Velkommen, ved rektor Marit Foss Viktige områder for 9.trinn ved avd.leder Guttorm Vik Karakterterminer Fravær Kartlegging av elever og nasjonale

Detaljer

Sagstad skule Førskuledag 27. mai Velkommen til foreldremøte for dei nye førsteklassane 2016/2017

Sagstad skule Førskuledag 27. mai Velkommen til foreldremøte for dei nye førsteklassane 2016/2017 Sagstad skule Førskuledag 27. mai 2016 Velkommen til foreldremøte for dei nye førsteklassane 2016/2017 Saksliste Forventningar til elevar og føresette. Dagsrytme. Skuleskyss. Skulefrukt og skulemjølk.

Detaljer

SØRVIK SKOLE SKOLEKATALOG 2014/2015 TELEFONNUMMER/ADRESSER:

SØRVIK SKOLE SKOLEKATALOG 2014/2015 TELEFONNUMMER/ADRESSER: SØRVIK SKOLE SKOLEKATALOG 2014/2015 TELEFONNUMMER/ADRESSER: Ekspedisjon 770 27800 Telefaks 770 27801 Rektor 770 27802 Avd.leder 770 27807 Personalrom 770 27803 Arbeidsrom 770 27804 Arbeidsrom 770 27805

Detaljer

Artig å møte nye, hyggelige folk. Jentene er så søte! Litt skummelt med 10. klassingene. Bra at vi får ha tyggis i timene.

Artig å møte nye, hyggelige folk. Jentene er så søte! Litt skummelt med 10. klassingene. Bra at vi får ha tyggis i timene. Artig å møte nye, hyggelige folk. Jentene er så søte! Litt skummelt med 10. klassingene. Bra at vi får ha tyggis i timene. Mer frihet. Det er litt skummelt med karakterer. Mye mer ansvar og lærerne forventer

Detaljer

Retningslinjer for hjem/skole samarbeid. Lødingen ungdomsskole

Retningslinjer for hjem/skole samarbeid. Lødingen ungdomsskole Retningslinjer for hjem/skole samarbeid Lødingen ungdomsskole Vedtatt 2011 INNHOLD GENERELT OM SAMARBEID HJEM / SKOLE... 3 SAMARBEIDSFORA... 4 SU(SAMARBEIDSUTVALGET)... 4 FORELDRERÅDET... 4 FAU(FORELDRERÅDETS

Detaljer

VELKOMMEN TIL SFO VED AURVOLL SKOLE 2013-2014

VELKOMMEN TIL SFO VED AURVOLL SKOLE 2013-2014 VELKOMMEN TIL SFO VED AURVOLL SKOLE 2013-2014 1 Mål for SFO Skolefritidsordningen er et frivillig omsorgs- og fritidstilbud utenom den ordinære skoledagen. SFO skal ivareta barnas behov for fritidsaktiviteter,

Detaljer

Lokal forskrift for skoleskyss til skole og for barn under opplæringspliktig alder i Rakkestad kommune

Lokal forskrift for skoleskyss til skole og for barn under opplæringspliktig alder i Rakkestad kommune Lokal forskrift for skoleskyss til skole og for barn under opplæringspliktig alder i Rakkestad kommune Saksnr. 15/1898 Journalnr. 5347/16 Arkiv N06 Dato: 15.04.2016 Vedtatt i kommunestyre 14.april 2016

Detaljer

VELKOMMEN TIL SYSLE SFO 2013-14 TLF. 32 77 89 69

VELKOMMEN TIL SYSLE SFO 2013-14 TLF. 32 77 89 69 VELKOMMEN TIL SYSLE SFO 2013-14 TLF. 32 77 89 69 Vi ønsker barn og foreldre velkommen til et nytt år på Sysle SFO. I dette heftet vil dere finne praktiske opplysninger som har betydning for voksne og barn

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING TYSFJORD KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING TYSFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING I TYSFJORD KOMMUNE Vedtatt i Tysfjord Kommunestyre 11.01.2010 Gjeldende fra 01.02.2010 VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING I TYSFJORD KOMMUNE. 1. EIER Skolefritidsordningene

Detaljer

TRØMBORG SFO ÅRSINFORMASJON 2014/2015

TRØMBORG SFO ÅRSINFORMASJON 2014/2015 TRØMBORG SFO ÅRSINFORMASJON 2014/2015 Årsinfo 2014 /2015 for foresatte ved Trømborg SFO ELEVSYN VED TRØMBORG SKOLE / SFO Alle elever er unike med sine evner og forutsetninger. Alle elever er likeverdige

Detaljer

Informasjon om SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) ved Os skole.

Informasjon om SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) ved Os skole. Informasjon om SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) ved Os skole. Ordningen gjelder for elever i 1. t.o.m. 4. trinn. Det finnes igjen sentrale forskrifter om hvordan det skal være, men organiseres etter lokale

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING

TILTAKSPLAN MOT MOBBING TILTAKSPLAN MOT MOBBING GALLEBERG SKOLE En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger, og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere andre personer.

Detaljer

Skole og utdanning PP 4

Skole og utdanning PP 4 Skole og utdanning PP 4 Skole for alle Alle har rett og plikt til å gå på skole. Det betyr at alle skal få undervisning, og at alle må gå på skole. Grunnskole Barna begynner på skolen når de er 6 år. Elevene

Detaljer

Velkommen til Hvervenmoen barnehage.

Velkommen til Hvervenmoen barnehage. Velkommen til Hvervenmoen barnehage. Informasjonshefte til foreldrene. Del 1. Vennskap og glede med voksne tilstede Hvervenmoen barnehage Kartverksveien 13 3511 Hønefoss Tlf: 32 12 00 45 Fax: 32 12 17

Detaljer

Barnegruppen: Ved skoleårets start består barnegruppen av 24 barn; 15 jenter og 9 gutter.

Barnegruppen: Ved skoleårets start består barnegruppen av 24 barn; 15 jenter og 9 gutter. 1 Innhold: 1.0 Personalet og barnegruppen på SFO... 3 Barnegruppen:... 3 Personalet:... 3 2.0 SFO: Formål 2 i vedtektene.... 3 3.0 Pedagogisk grunnsyn og visjon for Tenor SFO:... 4 4.0 Satsningsområder

Detaljer

Plan for et godt læringsmiljø

Plan for et godt læringsmiljø Behandles årlig i skolens SMU. Sist oppdatert 14.01.2015 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Pedagogisk plattform for... 3 Kjennetegn ved et godt læringsmiljø... 4 Kvalitet i klasseledelse og læringsarbeid...

Detaljer

Virksomhetsplan for Tverlandet skole

Virksomhetsplan for Tverlandet skole Virksomhetsplan for Tverlandet skole 2012 2013 Våre hovedmål for elevene er; Tverlandet skole har engasjerte, nysgjerrige og motiverte elever Tverlandet skole skal være et fellesskap preget av sosial trivsel

Detaljer

Retningslinjer for skole hjem samarbeidet i grunnskolen i Molde kommune

Retningslinjer for skole hjem samarbeidet i grunnskolen i Molde kommune Retningslinjer for skole hjem samarbeidet i grunnskolen i Molde kommune våren 2008 1. Innledning... 3 2. Rammer for samarbeid skole- hjem... 4 2.1 Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa 1-2,

Detaljer

Den norske grunnskolen. Roy Wiken

Den norske grunnskolen. Roy Wiken Den norske grunnskolen Roy Wiken Roy Wiken Rådgiver Rektor inspektør Lærer Grunnskolen Grunnskolen 1.-10. trinn VGS 1-3 1.- 4. trinn 5.- 7. trinn 8.- 10. trinn VG1 VG3 6 år 16 år 16 år 19 år Hvordan vil

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE S13/5446 L18287/14 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE Lokal forskrift vedtatt av Asker kommunestyre 13.mai 2014. Gjeldende fra 1. august 2014. Ordensreglementet er gitt med hjemmel

Detaljer

ÅRSPLAN FOR REIPÅ SKOLE/SFO

ÅRSPLAN FOR REIPÅ SKOLE/SFO ÅRSPLAN FOR REIPÅ SKOLE/SFO 2015 2016 1 Innholdsfortegnelse Innledning s.3 Praktiske opplysninger s.4-5 Priser på ulike SFO-satser og matpenge-satser s.6 Grønt flagg s.7 Læringsmål for sosial kompetanse

Detaljer

Foreldreundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen

Foreldreundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen Foreldreundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen Foreldreundersøkelsen gjennomføres elektronisk. Den begynner med følgende tekst, som alle respondenter må lese og godkjenne

Detaljer

It takes a village to raise a child

It takes a village to raise a child It takes a village to raise a child Skole /hjemsamarbeid ved Grønnåsen skole Skolen er arena for faglig og sosial læring. Dette skjer både i aldersblandet og aldershomogent arbeidsfellesskap. For Grønnåsen

Detaljer

INFORMASJON TIL BARN OG FORELDRE

INFORMASJON TIL BARN OG FORELDRE INFORMASJON TIL BARN OG FORELDRE Velkommen til Stavsberg skolefritidsordning. Dere har nå fått utdelt virksomhetsplanen for Stavsberg skolefritidsordning. Virksomhetsplanen er en orientering om skolefritidsordningen

Detaljer

Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune

Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune Innhold Rettigheter/plikter etter alder... 2 Generelt

Detaljer

Årsplan for Skolefritidsordningen

Årsplan for Skolefritidsordningen Årsplan for Skolefritidsordningen Myrene Skole Porsgrunn Kommune 2015-16 1 INNLEDNING: En årsplan er: et arbeidsredskap for personalet et informasjonsredskap som presenterer arbeidet vårt for foreldrene,

Detaljer