Snart skolestart! En orientering til foreldre/foresatte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Snart skolestart! En orientering til foreldre/foresatte"

Transkript

1 Snart skolestart! En orientering til foreldre/foresatte

2 Velkommen til Stavangerskolen Hva skjer fram mot skolestart? Klageadgang...4 Kort om Nærmiljøskolen...5 Fritt skolevalg...5 Friskoler...5 Grenseløst samarbeid Skolenes hjemmesider...6 Elevvurdering og utviklingssamtaler...7 Foreldremøter...7 Foreldrekontakter...7 Foreldreråd / FAU...8 Driftsstyret...8 Om skolen Skoleåret - ferie og fridager...11 Skoledagens lengde...11 Kan eleven få ekstra fri?...11 Sykefravær...12 Bokmål - eller nynorsk?...12 Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap...12 Utsatt skolestart...12 Skoleskyss...12 Skolefritidsordning...13 Forsikringer...13 Taushetsplikt...13 Tidlig hjelp er god hjelp Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)...15 Helse i skolen Tannhelsetjenesten...16 Skolehelsetjenesten...16 Oversikt over det faste tilbudet i skolehelsetjenesten...16 Ord og uttrykk Opplæringsloven...17 Tilpasset opplæring...17 Spesialundervisning...17 Skolebasert vurdering...17 Kvalitetsutvikling...17 Nyttig på nett Stavanger kommune...18 Utdannings- og forskningsdepartementet...18 Utdanningsdirektoratet...18 Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG)...18 En hilsen fra KFU Velkommen til Stavangerskolen Vi har gleden av å ønske ditt barn velkommen til Stavangerskolen neste høst. Med dette heftet ønsker vi å gi informasjon om opplæringstilbudet i Stavanger kommune og hva som vil skje framover mot skolestart. Vårt motto i Stavangerskolen er at eleven kan og vil. I løpet at skoletiden skal elevene nå mange læringsmål og både skolens ledelse, lærerne og andre ansatte har ansvar for å legge til rette for denne læringen. Læring er en aktiv prosess som vil kreve både vilje, innsats, mot og arbeid. Gjennom høy faglig kompetanse og tydelig voksenrolle skal lærerne legge til rette for læring av fag, ferdigheter og holdninger. Elevenes mestring og læring gjennom aktiv deltagelse skal utvikle et positivt læringsmiljø preget av trivsel, inkludering, ansvar og respekt. Hele læringsoppdraget skal gjøres i nært samarbeid med foreldrene. Det er viktig at foreldrene deltar både i arbeidet rundt sitt barn, men også i forhold til hele gruppa/trinnet og skolen. På kommunens hjemmesider vil du finne ytterligere informasjon om Stavangerskolen. Velkommen som foresatte i Stavangerskolen. Med vennlig hilsen Stavanger kommune Oppvekst og levekår 2 3

3 Hva skjer... fram mot skolestart? Kort om... Tidlig på høsten mottar Stavanger kommune en oversikt fra folkeregisteret over barn som skal begynne på skolen påfølgende skoleår. Rektorene i hver bydel gjør en foreløpig fordeling av elevene på skolene i bydelen. I begynnelsen av september måned sender skolene ut et registreringsskjema til alle foreldre. Dere skal fylle ut registreringsskjemaet og returnere det til skolen. I registreringsskjemaet finnes informasjon om foreløpig skoleplassering. I Stavanger har vi en ordning kalt fritt skolevalg. Det betyr at dere som ønsker plass på en annen skole enn den barnet er registrert på, kan oppgi dette på registreringsskjemaet i rubrikken Hvilken skole ønskes som 1. valg?. Eventuelt kan dere også oppgi et 2. og et 3. alternativ. Ordningen med fritt skolevalg forutsetter at skolene har ledig kapasitet. Når elevopptaket er foretatt, vil dere bli skriftlig informert om hvilken skole barnet deres er plassert ved. Til vanlig vil dette skje innen utgangen av januar måned. Før skolestart blir nye elever og foreldre invitert til besøksdager for å gjøre seg kjent med skolen og lærerne. KLAGEADGANG Tildeling av elevplass i grunnskolen er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Det betyr at dere har klageadgang dersom dere mener vedtaket om elevopptak er feil eller i strid med loven. En eventuell klage sendes til den skolen barnet har fått plass ved. Det er Fylkesmannen i Rogaland som behandler slike klager. NÆRMILJØSKOLEN Etter opplæringsloven har barn rett til skoleplass på sin nærmiljøskole. Vanligvis er nærmiljøskolen den skolen som ligger nærmest der barna bor. I noen få tilfeller, og særlig i utbyggingsområder, kan det hende at en skole ikke har plass til alle de elevene som rettmessig hører til på skolen. Noen elever vil da måtte henvises til en naboskole. FRITT SKOLEVALG Stavanger kommune har vedtatt en ordning med fritt skolevalg. Det betyr at foreldre fritt kan søke elevplass for sine barn på hvilken som helst av grunnskolene i kommunen. En forutsetning for opptak vil være at skolen det søkes plass på, har ledig kapasitet. Ta gjerne kontakt med den aktuelle skolen og undersøk dette. Dersom foreldre velger en annen skole enn nærmiljøskolen, må de selv dekke eventuelle utgifter til skoleskyss. FRISKOLER Barn i Norge har rett til å få skoleplass i en offentlig grunnskole, men foreldre kan også velge at barn skal få sin opplæring i en friskole. Friskoler er grunnskoler som er privat eid. I Stavanger er det flere godkjente friskoler. Ved å ta kontakt med utdanningsavdelingen hos Fylkesmannen i Rogaland vil du kunne få mer informasjon om de ulike friskolene i Stavangerregionen. Fylkesmannen i Rogaland, Utdanningsavdelingen Postadresse: Postboks 59, 4001 Stavanger Tlf Nettside: 4 Endelig elevopptak blir foretatt i løpet av januar. Opptaket blir foretatt av rektor på den enkelte skole med utgangspunkt i den foreløpige skoleplasseringen og de ønskene som er mottatt fra foreldrene. 5

4 Grenseløst......samarbeid SKOLENES HJEMMESIDER Alle skolene i Stavanger har egne hjemmesider på Internett. Hovedhensikten er å få god informasjonsflyt mellom hjem og skole. På skolenes sider finner du blant annet generell informasjon om skolen og opplysninger om hvilke oppgaver FAU og driftsstyret arbeider med. De ulike trinnene har egne sider hvor ukeplaner og annen aktuell informasjon legges ut. Lærernes e-postadresser finner du også her. Foreldre kan på en enkel måte også abonnere på nyheter fra skolen. Hver gang lærer legger ut en ukeplan eller et dokument, vil du da få melding om dette på din e-post. Adressen til den enkelte skoles hjemmeside er: www. linksidene.no/skolens navn For Kvaleberg skole er adressen: Et godt samarbeid mellom hjem og skole bygger på en god dialog mellom lærere og foreldre om elevens læring og utvikling. I denne sammenheng er det viktig at hjem og skole er enige om hvilke forventninger de har til hverandre og hvordan de sammen kan bidra til å gi den enkelte elev et best mulig opplæringstilbud. ELEVVURDERING OG UTVIKLINGSSAMTALER Alle foreldre har rett til å kontakte skolens personale i forbindelse med sine barns skolegang eller skolearbeid. Minst to ganger om året skal de foresatte ha en planlagt og strukturert samtale med elevens kontaktlærer. Det vanlige er at kontaktlæreren innkaller til dette møtet. Utviklingssamtalen skal dreie seg om elevens faglige og sosiale utvikling og læring, og skal avsluttes med en oppsummering der man blir enige om hva som skal vektlegges i det videre arbeidet. FORELDREMØTER I foreldremøter gis informasjon av mer generell karakter som gjelder hele elevgruppen. Det kan være saker / temaer rundt klassemiljø, fagplaner, spesielle satsingsområder, holdningsspørsmål angående rus, vold, kriminalitet osv. Det første foreldremøtet om høsten avholdes til vanlig i løpet av september måned. FORELDREKONTAKTER Blant de foresatte i hver elevgruppe velges det til vanlig to foreldrekontakter. Disse to har blant annet til oppgave å samarbeide med elevgruppens lærere og være kontaktledd mellom de foresatte og foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU). Aktuelle oppgaver for foreldrekontaktene er: - delta på FAU-møter - sammen med kontaktlærer arbeide for et godt sosialt- og læringsmiljø blant elevene - være foreldrenes talsperson overfor lærere og rektor 6 7

5 Grenseløst samarbeid - være foreldrenes tillitsvalgte - planlegge og gjennomføre foreldremøter i samarbeid med kontaktlærer - drøfte saker som angår skolens ute- og innemiljø - danne eventuelle nettverk for elever og foresatte - være med i tilrettelegging av turer og andre arrangementer FORELDRERÅD / FAU Alle foresatte som har barn på skolen, er medlemmer av foreldrerådet. Foreldrerådet skal ivareta fellesinteressene til de foresatte og bidra til at de foresatte medvirker aktivt for å skape et godt skolemiljø. Den enkelte skole har et arbeidsutvalg (FAU) bestående av foreldrekontakter. Dette arbeidsutvalget representerer alle foresatte ved skolen og behandler saker på vegne av foreldrerådet. Ved de fleste skolene legger FAU ut informasjon om sitt arbeid på skolens internettsider. DRIFTSSTYRET Driftsstyret er plassert administrativt i linjen mellom direktør for Oppvekst og levekår og rektor ved den enkelte skole. Driftsstyret er satt sammen av to foreldrerepresentanter, to representanter for undervisningspersonalet, en representant for andre tilsatte og en representant for skoleeier/politisk oppnevnt. I tillegg møter rektor og to representanter for elevene med tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett. Driftsstyret har : - overordnet ansvar for planlegging og oppfølging av skolens virksomhet - ansvar for å vedta skolens budsjett og handlingsplan - ansvar for at skolen driver utviklingsarbeid og skolebasert vurdering I Stavanger kommune er det også opprettet et kommunalt foreldreutvalg (KFU). Dette utvalget presenteres bakerst i dette heftet. 8 9

6 Om skolen... Rektor har det overordnede administrative og pedagogiske ansvaret for skolens virksomhet. I tillegg til rektor består vanligvis skolens ledelse av en eller flere undervisningsinspektører. Undervisningspersonalet består av både allmennlærere og førskolelærere. Skoleassistenter tilsettes ved behov. Mange skoler har også en egen miljøarbeider tilsatt. I samarbeid med skolens øvrige personale og hjemmene hjelper miljøarbeideren elevene med å løse ulike problemer som viser seg i skolesituasjonen. Elevenes opplæring organiseres i grupper. Hver elev er knyttet til en kontaktlærer som blant annet har ansvar for elevens faglige og sosiale oppfølging og kontakten med hjemmet. SKOLEÅRET - FERIE OG FRIDAGER I løpet av skoleåret skal elevene ha 190 skoledager. Oversikten over ferier og fridager kalles skoleruta. Elevene får hvert år skoleruta med hjem. Skoleruta finner du også på skolens internettsider. SKOLEDAGENS LENGDE Ved de fleste skolene starter den første undervisningsøkten mellom kl og kl Skoledagens lengde varierer alt etter hvordan skolen organiserer sitt opplæringstilbud. Senest ved skolestart vil foreldre få utdelt oversikt over skoledagens lengde og inndeling. Elever som har behov for tilsyn før og etter undervisningstid, kan benytte seg av skolens skolefritidsordning (SFO). Skolefritidsordningen er til vanlig åpen fra KAN ELEVEN FÅ EKSTRA FRI? Undervisningstiden er elevenes arbeidstid, og den skal respekteres. Likevel hender det at foresatte ønsker å reise eller ha fri i skoletiden. Foreldre kan be om fri for barnet sitt i inntil en dag ved å ta kontakt med kontaktlærer. Dersom foresatte ønsker å be om fri i flere dager sammenhengende utenom skolens ferier, må det sendes en skriftlig søknad om permisjon til skolen i god tid på forhånd. Foreldre er ansvarlige for å gi nødvendig opplæring i permisjonstiden. Mer informasjon om elevpermisjoner finner du på kommunens internettsider

7 Om skolen. SYKEFRAVÆR Når et barn har hatt et sykefravær, skal de foresatte gi skolen melding om dette. Er det sannsynlig at barnet får et sykefravær på mer enn to uker, kan det vurderes om opplæring i hjemmet er aktuelt. Ved et eventuelt sykehusopphold vil barnet få et tilpasset opplæringstilbud av lærer som arbeider ved sykehuset. BOKMÅL - ELLER NYNORSK? Hovedmålform i Stavanger kommune er bokmål. Foreldre har imidlertid rett til å velge skriftlig opplæring på annen målform. I opplæringslovens 2-5 heter det blant annet: «Når minst ti elevar på eit av klassetrinna 1-7 i ein kommune ønskjer skriftleg opplæring på eit anna hovudmål enn det kommunen har vedteke, har dei rett til å tilhøyre ei eiga elevgruppe. Retten gjeld så lenge det er minst seks elevar igjen i denne gruppa. Når elevane er spreidde på fleire skolar i kommunen, vedtek foreldra med vanleg fleirtal kva skole tilbodet skal givast ved» Foreldre som ønsker nynorsk som hovedmålsform i opplæringa, må gi skriftlig beskjed om dette til skolen i god tid før skolestart. KRISTENDOMS-, RELIGIONS- OG LIVSSYNSKUNNSKAP KRL-faget er obligatorisk for alle elever, men opplæringsloven gir foreldre rett til fritak fra deler av faget. Dette gjelder i de tilfeller der foresatte ut fra egen religion eller livssyn opplever deler av undervisningen som utøvelse av annen religion eller tilslutning til et annet livssyn. Foreldrene skal få informasjon om læreplanen i faget og om hvordan faget er tenkt organisert. Foresatte som ønsker mer informasjon eller ber om ulike fritaksordninger, tar kontakt med skolens ledelse. UTSATT SKOLESTART I noen tilfeller ønsker foreldre å få vurdert om barnet bør vente et år før det begynner på skolen. Foreldre skal da henvende seg skriftlig til pedagogisk-psykologisk tjeneste. Dersom det etter sakkyndig vurdering er tvil om barnet er kommet tilstrekkelig langt i utviklingen til å starte i skolen, har barnet rett til å utsette skolestarten ett år dersom foreldrene krever det. Frist for å søke om utsatt skolestart er 15.januar. Mer informasjon om PP-tjenesten finner du senere i dette heftet. SKOLESKYSS Det første skoleåret vil elever som bor mer enn to kilometer fra skolen, ha krav på gratis skoleskyss. For elever på trinn er kravet at eleven bor mer enn fire kilometer fra skolen. Elever som er varig eller midlertidig funksjonshemmet, og som etter legeerklæring har behov for transport til skolen, har også krav på fri skoleskyss. Foreldre som velger annen skole enn nærmiljøskolen for sitt barn, har ikke rett til fri skyss. SKOLEFRITIDSORDNING De kommunale skolefritidsordningene (SFO) i Stavanger gir et omsorgs- og aktivitetstilbud til elever på 1.-4.trinn utenom undervisningstid. Skolefritidsordningen tilbyr ulike fritidsaktiviteter som barna kan delta på. Foreldre som ønsker plass i SFO for sitt barn, må levere påmeldingsskjema til skolen. Skjema og informasjon om påmeldingsfrister, åpningstider, priser osv. finner du på kommunens internettsider. Du vil også finne informasjon om SFO på skolenes hjemmesider. FORSIKRINGER Alle barn i offentlig skole er forsikret gjennom folketrygden. Barnas eiendeler er derimot ikke forsikret av kommunen. Foreldrene må selv sikre disse gjennom egne forsikringer. Foreldrene kan gjøres ansvarlig for barnas eventuelle skadeverk på annens eiendom i skoletiden, dersom det dreier seg om en bevisst handling som barnet er modent nok til å forstå konsekvensen av. TAUSHETSPLIKT Alle som arbeider i skolen har taushetsplikt. Det vil si at de har plikt til å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det de gjennom sitt arbeid får vite om elevers eller foresattes personlige forhold. Taushetsplikten gjelder også for foreldrerepresentanter i skolens rådsorganer, foreldrekontakter og foresatte som på en eller annen måte er involvert i skolens virksomhet (på leirskole, ekskursjoner, osv.). Taushetsplikten gjelder også etter at man har sluttet i tjenesten eller vervet. Det er enkelte begrensninger i taushetsplikten, bl.a. når det gjelder melding til barnevernet om omsorgssvikt, mishandling av og overgrep mot barn og unge. Spesielle opplysninger om elevene oppbevares nedlåst på skolene i elevmapper. Eleven selv og elevens foresatte har innsynsrett

8 Tidlig hjelp er god hjelp Skolen har som målsetting å tilpasse opplæringen ut fra den enkelte elevs forutsetninger. De foresatte bør gi melding til skolen hvis barnet har spesielle vansker, eller dersom de tror barnet kan trenge ekstra hjelp eller tilrettelegging. Foreldre kan også ta direkte kontakt med pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). Det er viktig å sette inn hjelpetiltak så tidlig som mulig. Læreren har plikt til å melde fra om elever som synes å ha behov for særskilt hjelp. Rektor organiserer hjelpetiltak innenfor de ressurser skolen har til disposisjon. PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE (PPT) Skoler og barnehager kan i samråd med foresatte henvende seg til PP-tjenesten dersom de ønsker råd om et barn. PP-tjenesten utreder elever og gir sakkyndige råd til skole og foreldre om tilrettelagt opplæringstilbud for de barn som henvises. Utfyllende informasjon om PPT finner du på kommunens hjemmesider på Internett eller ved henvendelse til skolen. Det er mange forskjellige årsaker til at et barn kan trenge hjelp. Barnet kan for eksempel ha vansker i sin kontakt med jevnaldrende, språkvansker, konsentrasjonsproblemer eller streve med å lære å lese og skrive. Foresatte kan også trenge råd om det er riktig for barnet å begynne senere på skolen enn det som er vanlig, dvs. utsatt skolestart ett år. Enkelte barn har ulike typer allergier og er avhengige av spesielle dietter osv. I slike tilfeller er det fint om de foresatte informerer skolen så tidlig som mulig, slik at dette kan bli tatt hensyn til allerede fra skolestart av

9 Helse... i skolen Ord og uttrykk TANNHELSETJENESTEN Barn og unge opp til 18 år har tilbud om gratis forebyggelse og behandling av tann- og munnsykdommer og tannskader. Tannhelsetjenesten er inndelt i soner i Stavanger, og eleven blir innkalt til tannklinikk for undersøkelse og behandling ved det sonekontoret skolen hører til. Tidsrommet mellom hver innkalling er ca. 18 måneder. Elever som trenger øyeblikkelig hjelp, kan henvende seg direkte til tannklinikken skolen benytter. SKOLEHELSETJENESTEN Skolehelsetjenesten har som oppgave å drive helsefremmende og forebyggende arbeid i skolen. Helsesøster har fast trefftid på den enkelte skole 1 til 2 dager i uken, og da kan elever og foreldre ta kontakt for å drøfte små og store spørsmål eller problem. I tillegg tilbyr skolehelsetjenesten et fast program som blant annet omfatter vaksinasjoner. På skolens hjemmesider vil dere finne nærmere informasjon om når helsesøster og lege er å treffe på din skole. Sammen med skolens personale har skolehelsetjenesten ansvar for å følge opp elever med spesielle behov og tilrettelegge forholdene best mulig for elever med funksjonshemminger. Helsesøster deltar fast på skolens tverretatlige møter. De som arbeider i skolehelsetjenesten har taushetsplikt. Om helsejournaler Skolehelsetjenesten plikter å føre journal med helseopplysninger for hver enkelt elev. Denne journalen følger barnet til det er ferdig med grunnskolen. Ved flytting er hovedregelen at journalen overføres til skolehelsetjenesten ved den nye skolen. Dette for å sikre faglig forsvarlig oppfølging. Foreldre/foresatte har som hovedregel innsyn i barnets journal. OVERSIKT OVER DET FASTE TILBUDET I SKOLEHELSETJENESTEN: 1.klasse God skolestart (tverrfaglig samarbeid) 2.klasse Gruppesamtaler / klasseundervisning Rutinemessig høydemåling av alle Tilbud om vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomylitt (DTP-IPV) 5. eller 6. klasse Gruppesamtaler 7. klasse Rutinemessig høydemåling av alle Tilbud om vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder (MMR) 8. eller 9. klasse Tilbud om vaksine mot tuberkulose (BCG) 10. klasse Gruppesamtaler og/eller klasseundervisning Tilbud om vaksine mot difteri, stivkrampe og polio (DT-IPV) OPPLÆRINGSLOVEN Loven regulerer elevenes retter og plikter i forhold til opplæring. Opplæringsloven er tilgjengelig på Internett TILPASSET OPPLÆRING Tilpasset opplæring er et overordnet prinsipp i grunnskolen, som betyr at alle elever har rett til å få sin opplæring tilrettelagt ut fra sine evner og forutsetninger. SPESIALUNDERVISNING Elever har ulike behov og forutsetninger. For å gi et likeverdig tilbud må skolen gi variert og differensiert opplæring. Retten til tilpasset opplæring kan ivaretas innenfor opplæringens ordinære rammer eller i form av spesialundervisning. Spesialundervisning er en rettighet for elever som i hovedsak må ha andre mål enn målene gitt i læreplanene for fag. SKOLEBASERT VURDERING Alle skolene i Stavanger er forpliktet til å regelmessig vurdere ulike sider ved egen virksomhet. Systematisk skolebasert vurdering er viktig for å oppnå utvikling i skolen. Dette arbeidet skal drives kontinuerlig, og både elever, foreldre og ansatte skal delta. For å fremme kvalitet i skolen har Utdanningsog forskningsdepartementet blant annet utviklet nettstedet Vi anbefaler foreldre å gjøre seg kjent med dette nettstedet. KVALITETSUTVIKLING Stavanger kommune har en egen plan for utvikling av kvalitet i grunnskolene. Planen angir viktige områder det skal settes fokus på og som skolene er forpliktet til å følge opp. I tillegg har skolene egne handlings-/ virksomhetsplaner som beskriver områder den enkelte skole har valgt å satse på. De fleste skoler har lagt ut sine planer på skolens hjemmesider. Kvalitetsutviklingsplanen er tilgjengelig på Stavanger kommunes internettsider

10 Nyttig på nett En hilsen fra KFU STAVANGER KOMMUNE Stavanger kommunes nettsider Stavangerskolenes startside navn Skolenes hjemmesider Kommunalt foreldreutvalg UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENTET Her finner du bl.a. Opplæringsloven Lov om frittstående skoler og Forvaltningsloven Portal for elever, foreldre og lærere UTDANNINGSDIREKTORATET Utdanningsdirektoratets hjemmeside Portal for elever, foreldre og lærere FORELDREUTVALGET FOR GRUNNSKOLEN (FUG) Portal for foreldreutvalget for grunnskolen Ressursside for foresatte Møtet mellom dere som foreldre og skolen gir mange muligheter til engasjement og nye nettverk. Skolen skal legge til rette for et godt og nært samarbeid mellom hjem og skole, og vi som foreldre må ta i bruk de samarbeidsarenaene skolen legger til rette for. Forskning viser at engasjerte foreldre gir tryggere barn, og trygge barn lærer bedre. Bruk også tiden frem til skolestart på å skaffe informasjon om den skolen barnet skal begynne på. Gå skoleveien sammen, og bruk skolegården som lekeplass. I mai måned blir nye elever og foreldre invitert til besøksdager for å gjøre seg kjent på skolen. Da er det viktig at dere også velger foreldrekontakter og FAU-representant. Hvis barnet ikke får plass på den nærmeste skolen, be skolen kalle inn til et møte med alle foreldre som har barn som skal begynne på skolen, slik at dere sammen kan finne frem til en løsning som gir barna en trygg skolestart. Kommunalt foreldreutvalg i Stavanger har et styre på 7 personer ( 1 fra hver bydel) + leder og en ansatt som jobber for alle foreldre i Stavanger kommune. Vi er blant annet opptatt av: Overgang barnehage - skole Overgang barneskole - ungdomsskole Hjem - skole samarbeid Rusforebygging Fremme foreldrenes synspunkt overfor kommunalstyret for oppvekst og administrasjon Kommunalt foreldreutvalg kan kontaktes på telefon mandag - torsdag e-post 18 19

11 Postboks Stavanger Telefon E-post: Layout/trykk: Impress - Fotos: Odd Atle Edvardsen

Snart skolestart! En orientering til foreldre/foresatte. Velkommen til Stavangerskolen

Snart skolestart! En orientering til foreldre/foresatte. Velkommen til Stavangerskolen Snart skolestart! En orientering til foreldre/foresatte Velkommen til Stavangerskolen Velkommen til Stavangerskolen Hva skjer fram mot skolestart? Klageadgang 4 Overgang barnehage skole 4 Skoleskyss 13

Detaljer

Snart skolestart! En orientering til foreldre/foresatte. Velkommen til Stavangerskolen

Snart skolestart! En orientering til foreldre/foresatte. Velkommen til Stavangerskolen Snart skolestart! En orientering til foreldre/foresatte Velkommen til Stavangerskolen Velkommen til Stavangerskolen Hva skjer fram mot skolestart? Skolestart 4 Klageadgang 4 Overgang barnehage skole 4

Detaljer

Velkommen til Stavangerskolen. En orientering til foreldre/foresatte

Velkommen til Stavangerskolen. En orientering til foreldre/foresatte Velkommen til Stavangerskolen En orientering til foreldre/foresatte Innhold Hva skjer fram mot skolestart? Klageadgang Overgang barnehage- skole Kort om Nærskolen. Fritt skolevalg Forskrift om skoletilhørighet

Detaljer

Velkommen til Nordstrand skole

Velkommen til Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole 31.05.2016 Velkommen til Nordstrand skole Skolestart 2016/2017 Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte foresatte, tilrettelegge for samarbeid og sikre foresattes

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Lusetjern skole 07.06.2017 Velkommen til Osloskolen Skolestart 2017/2018 ENGASJEMENT RAUSHET LÆRING OG LIVSGLEDE SAMARBEID MOT Et trygt og godt skolemiljø Alle elever skal ha det bra på skolen Skolen har

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Velkommen til Osloskolen Skolestart 2016/2017 Klar for skolestart, snart? Dette skal vi snakke om Vi er Grefsen skole Skole-hjem samarbeid Hva skal elevene lære? Oppfølging av elevene Grefsen Aktivitetsskole

Detaljer

Visjon Sandeskolen. Fokusområder for skolene i Sande

Visjon Sandeskolen. Fokusområder for skolene i Sande Kjeldås skole Informasjonshefte 2017 2018 Visjon Sandeskolen «Alle skal skal ha minst én opplevelse av mestring hver dag» Fokusområder for skolene i Sande God oppvekst tidlig innsats Mål: Vi skal forebygge

Detaljer

Velkommen til Bekkelaget skole!

Velkommen til Bekkelaget skole! Velkommen til Bekkelaget skole! Skolestart 2016/2017 Alt er mulig med innsats for læring! Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte foresatte, tilrettelegge for samarbeid og sikre foresattes medansvar i

Detaljer

SNART SKOLESTART! Føttene i verdensarven, hodet i framtida! L I F E S T Y L E

SNART SKOLESTART! Føttene i verdensarven, hodet i framtida!  L I F E S T Y L E SNART SKOLESTART! L I F E S T Y L E www.rjukanbs.no Føttene i verdensarven, hodet i framtida! Til høsten er det ditt barn sin tur til å starte ved Rjukan Barneskole. I dette hefte følger informasjon om

Detaljer

3. Ytterligere informasjon. 5. Foreldrekontaktens oppgaver. 6. FAUs hensikt og sammensetning. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole..

3. Ytterligere informasjon. 5. Foreldrekontaktens oppgaver. 6. FAUs hensikt og sammensetning. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole.. Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn 2. Hensikt.. 3. Ytterligere informasjon 4. Lover.. 5. Foreldrekontaktens oppgaver 6. FAUs hensikt og sammensetning FAU styre.. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole.. 8. Samarbeidsutvalget

Detaljer

En beskrivelse av noen av temaene i Foreldreundersøkelsen.

En beskrivelse av noen av temaene i Foreldreundersøkelsen. Temaene i Foreldreundersøkelsen En beskrivelse av noen av temaene i Foreldreundersøkelsen. ARTIKKEL SIST ENDRET: 18.09.2014 Elevundersøkelsen, Lærerundersøkelsen og Foreldreundersøkelsen kartlegger de

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Haugen skole Velkommen til Osloskolen Skolestart 2017/2018 Om Osloskolen 179 skoler (grunnskoler, vgs, voksenopplæring) 88 000 elever 14 900 ansatte 2000 lærebedrifter Byrådets mål for Osloskolen: Elevene

Detaljer

Velkommen til Godlia skole

Velkommen til Godlia skole Godlia skole Velkommen til Godlia skole Skolestart 2016/2017 Godlia skole 470 elever 65 ansatte Åpnet i 1968, nedlagt i 1981, gjenåpnet i 1998 og utvidet i 2014 Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte

Detaljer

ROAN KOMMUNE SKOLEHELSETJENESTEN I BARNESKOLEN. Informasjon til elever og foreldre / foresatte

ROAN KOMMUNE SKOLEHELSETJENESTEN I BARNESKOLEN. Informasjon til elever og foreldre / foresatte ROAN KOMMUNE SKOLEHELSETJENESTEN I BARNESKOLEN Informasjon til elever og foreldre / foresatte Koordinerende enhet for barn og unge Februar 2015 SKOLEHELSETJENESTEN I BARNESKOLEN ROAN KOMMUNE Side 2 Skolehelsetjenesten

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Stenbråten skole Velkommen til Osloskolen Skolestart 2016/2017 Program Velkommen og presentasjon v/rektor Informasjon om skolen v/rektor Nina Merete Ringnes Informasjon om AKS v/leder Ingelin Nørstenæs

Detaljer

Velkommen til Nordseter

Velkommen til Nordseter Oslo kommune Utdanningsetaten Nordseter skole 29.05.16 Velkommen til Nordseter Skolestart 2016/2017 Nordseter skole Ungdomsskole fra 1969 Kombinert barne- og ungdomstrinn fra 2016 140 elever fra 1-3, 560

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten 2014/2015

Oslo kommune Utdanningsetaten 2014/2015 Oslo kommune Utdanningsetaten 2014/2015 FAG OG LÆRING HVA KAN DU FORVENTE AV DIN SKOLE? Skolen gir undervisning i tråd med gjeldende lovverk og læreplaner. Skolen er kjent med elevens faglige ståsted fra

Detaljer

PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR

PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR 2009 2010 (forutsetter godkjenning i FAU/SU) Tilpassa Åsen barne- og ungdomskole etter modell fra Brønnøysund barne- og ungdomsskole. Om skole-hjem samarbeid Samarbeidet

Detaljer

VELKOMMEN TIL VIK SKOLE. Det sies at det er to varige ting vi må gi våre barn -det ene er røtter -det andre er vinger (Lee Ezell)

VELKOMMEN TIL VIK SKOLE. Det sies at det er to varige ting vi må gi våre barn -det ene er røtter -det andre er vinger (Lee Ezell) VELKOMMEN TIL VIK SKOLE Det sies at det er to varige ting vi må gi våre barn -det ene er røtter -det andre er vinger (Lee Ezell) Samarbeidspartnere KPPT Helsestasjonen Barnevernet Kulturskolen 1. linje

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Oslostandard for 2017/2018 SAMARBEID HJEM SKOLE. Dialog og samarbeid. Trygghet og trivsel. Fag og læring.

Oslo kommune Utdanningsetaten. Oslostandard for 2017/2018 SAMARBEID HJEM SKOLE. Dialog og samarbeid. Trygghet og trivsel. Fag og læring. Oslo kommune Utdanningsetaten 2017/2018 Oslostandard for SAMARBEID HJEM SKOLE Dial FORORD KJÆRE FORESATTE Barna våre er hele mennesker. Det som skjer på skolen følger med dem hjem når skoledagen er slutt.

Detaljer

06.05.2016 SELSBAKK ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SKOLE

06.05.2016 SELSBAKK ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SKOLE 06.05.2016 SELSBAKK SKOLE ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Side 2 av 8 Hvorfor er det viktig at hjem og skole samarbeider godt? Et godt samarbeid mellom hjem og skole, der også foreldrene har en

Detaljer

Snart skoleklar. Foreldremøte for skolestarterforeldre Kringsjå skole

Snart skoleklar. Foreldremøte for skolestarterforeldre Kringsjå skole Snart skoleklar Foreldremøte for skolestarterforeldre Kringsjå skole 21. mars 2017 23.03.2017 Mye å lære et godt sted å være. 1 Mål for møtet Nyttig informasjon Forventningsavklaring 23.03.2017 Mye å lære

Detaljer

Rettigheter og plikter. Alle elever har rett til. Rett og plikt til grunnskole. Har du spørsmål? Å gå på en skole i nærmiljøet

Rettigheter og plikter. Alle elever har rett til. Rett og plikt til grunnskole. Har du spørsmål? Å gå på en skole i nærmiljøet Rettigheter og plikter Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene og pliktene er hentet fra opplæringsloven. Opplæringsloven

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole

Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole Dato 21.04.16 Lusetjern skole og Lusetjern skoles FAU gjennomfører foreldreundersøkelsen fra og med uke 17. Foreldreundersøkelsen er en brukerundersøkelse

Detaljer

Velkommen til Fernanda Nissen skole

Velkommen til Fernanda Nissen skole Fernanda Nissen skole Velkommen til Fernanda Nissen skole Skolestart 2017/2018 Fernanda Nissen skole 1-7-skole med kapasitet til 840 elever (4 paralleller pr trinn) Høst 2017: 4 førsteklasser: 84 elever

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Ellingsrudåsen Velkommen til Osloskolen Førskoledag 7.6.17 Hvem er vi? Hilde Røssum, rektor Odd Arne Hagen, ass.rektor Cecilie Raddum, inspektør Jens- Andre Hansen, AKS-leder. Kjetil Ljådal, sosiallærer

Detaljer

Ullevål skoles standard for SKOLE/HJEM SAMARBEID

Ullevål skoles standard for SKOLE/HJEM SAMARBEID Ullevål skoles standard for SKOLE/HJEM SAMARBEID Forord Samarbeidet mellom hjem og skole er en forutsetning for å skape et trygt læringsmiljø for eleven. Denne brosjyren er ment som et bidrag til et godt,

Detaljer

1. FORELDRENES OG SKOLENS FELLES ANSVAR FOR OPPDRAGELSE OG OPPLÆRING

1. FORELDRENES OG SKOLENS FELLES ANSVAR FOR OPPDRAGELSE OG OPPLÆRING 1. FORELDRENES OG SKOLENS FELLES ANSVAR FOR OPPDRAGELSE OG OPPLÆRING 1.1 Generelt Skolens formålsparagraf fastslår at foreldrene eller eventuelt andre foresatte har ansvaret for sine egne barn. Skolens

Detaljer

Innhold. Innhold 2. Ansvaret i skolen 4. Læreplan Kunnskapsløftet 4. Læringsplakaten 5. Alle elever har rett til tilpasset opplæring 6

Innhold. Innhold 2. Ansvaret i skolen 4. Læreplan Kunnskapsløftet 4. Læringsplakaten 5. Alle elever har rett til tilpasset opplæring 6 Skolestart 2016 1 Innhold Innhold 2 Ansvaret i skolen 4 Læreplan Kunnskapsløftet 4 Læringsplakaten 5 Alle elever har rett til tilpasset opplæring 6 PPT - pedagogisk psykologisk tjeneste 6 Logopedtjenesten

Detaljer

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) HÅNDBOK FOR FORELDREKONTAKTER

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) HÅNDBOK FOR FORELDREKONTAKTER Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) HÅNDBOK FOR FORELDREKONTAKTER Lura skole August 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN... 2 2. HENSIKT... 2 3. YTTERLIGERE INFORMASJON... 3 4. LOVER... 3 5. FORELDREKONTAKTENS

Detaljer

Rutiner ved elevfravær ALLE BARN SKAL GÅ PÅ SKOLEN OG HVER DAG TELLER! Handlingsplan ved fravær

Rutiner ved elevfravær ALLE BARN SKAL GÅ PÅ SKOLEN OG HVER DAG TELLER! Handlingsplan ved fravær Rutiner ved elevfravær For å sikre oppfyllelse av 2-1 i Opplæringsloven, Rett og plikt til skolegang har Frosta skole disse rutinene ved elevfravær: ALLE BARN SKAL GÅ PÅ SKOLEN OG HVER DAG TELLER! FORMÅL

Detaljer

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Plan for arbeidet med elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Forord Denne planen skal bidra til å sikre at Ørnes skole oppfyller Opplæringslovens krav om et godt læringsmiljø. Læringsmiljøet på en skole

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Oslo kommune Utdanningsetaten Ellingsrudåsen skole 06.09.2016 Velkommen til Osloskolen Skolestart 2016/2017 Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte foresatte, tilrettelegge for samarbeid og sikre foresattes

Detaljer

Bokmål. Rettigheter og plikter i den. offentlige grunnskolen

Bokmål. Rettigheter og plikter i den. offentlige grunnskolen Bokmål Rettigheter og plikter i den offentlige grunnskolen Til foreldrene Alle barn og unge har rett til opplæring i 13 år. Alle barn skal ha 10 års grunnskole. Sentrale rettigheter for alle elever i grunnskolen.

Detaljer

GALLEBERG SKOLE VELKOMMEN TIL GALLEBERG SKOLE. Trygghet Mestring Kunnskap

GALLEBERG SKOLE VELKOMMEN TIL GALLEBERG SKOLE. Trygghet Mestring Kunnskap VELKOMMEN TIL Trygghet Mestring Kunnskap HVEM ER VI Rektor: Inspektør: Kontaktlærer: SFO-leder: Helsesøster: Barnevern: FAU-leder: Terje Larsen Anne-Liv Myhre Elisabeth Samnøy Marit Hole Anne Mari Skjørdal

Detaljer

Kjære foreldre! Foreldreinvolvering og et godt samarbeide mellom hjem og skole fører til:

Kjære foreldre! Foreldreinvolvering og et godt samarbeide mellom hjem og skole fører til: Kjære foreldre! Foreldreinvolvering og et godt samarbeide mellom hjem og skole fører til: Bedre læringsutbytte, bedre selvregulering, bedre trivsel, færre atferdsproblemer, mindre fravær, gode relasjoner

Detaljer

PLAN FOR SKOLE HJEM SAMARBEID

PLAN FOR SKOLE HJEM SAMARBEID PLAN FOR SKOLE HJEM SAMARBEID Bakgrunn for planen: Opplæringslova Opplæringsloven understreker at skolen skal holde god kontakt med foreldrene. Grunnskolen skal i samarbeid og forståing med heimen hjelpe

Detaljer

Godkjent av: Kommunalsjef 01.01.2013

Godkjent av: Kommunalsjef 01.01.2013 Pr. 01.01.2013 Rutinebeskrivelser Rutinebetegnelse: Rutiner ved fravær i skolen i Lunner Tilgjengelig på: Kommunens hjemmeside Skolenes hjemmeside Godkjent av: Kommunalsjef Dato: 01.01.2013 Tidspunkt for

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rett og plikt til grunnskole Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING TYSFJORD KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING TYSFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING I TYSFJORD KOMMUNE Vedtatt i Tysfjord Kommunestyre 11.01.2010 Gjeldende fra 01.02.2010 VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING I TYSFJORD KOMMUNE. 1. EIER Skolefritidsordningene

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE S13/5446 L18287/14 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE Lokal forskrift vedtatt av Asker kommunestyre 13.mai 2014. Gjeldende fra 1. august 2014. Ordensreglementet er gitt med hjemmel

Detaljer

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Velkommen til foreldremøte Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Agenda Velkommen ved skolens ledelse Felles informasjon Elevenes læring Skolens satsingsområder Datoer, talentsatsing, valgfag, fravær

Detaljer

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN Kjære foresatte ved Østgård skole «Forskning viser at foresatte som omtaler skolen positivt, og som har forventninger til barnas innsats

Detaljer

Vedtekter for Skolefritidsordningen SFO

Vedtekter for Skolefritidsordningen SFO Vedtekter for Skolefritidsordningen SFO Osen kommune 25.10.2017 Innholdsfortegnelse 1. Administrasjon... 2 1.1. Lovgrunnlag... 2 1.2. Retningslinjer... 2 1.3. Definisjon og formål... 2 1.4. Styring og

Detaljer

PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR. Tilpassa Åsen barne- og ungdomskole etter modell fra Brønnøysund barne- og ungdomsskole.

PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR. Tilpassa Åsen barne- og ungdomskole etter modell fra Brønnøysund barne- og ungdomsskole. PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR Tilpassa Åsen barne- og ungdomskole etter modell fra Brønnøysund barne- og ungdomsskole. Om skole-hjem samarbeid Samarbeidet mellom skole og hjem er viktig i hele grunnopplæringen.

Detaljer

LOPPA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SFO GJELDER FRA 1.8.15

LOPPA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SFO GJELDER FRA 1.8.15 1 LOPPA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SFO GJELDER FRA 1.8.15 VEDTATT I KOMMUNESTYRET 1.10.91, MED ENDRINGER VEDTATT I SAK 5/93, 3/94, 78/97, 60/99, 26/02, 19/03, 44/06,13/10, 94/12 og 12/15. 1 2 Vedtektene for

Detaljer

1. 1. En skole der hver enkelte elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske

1. 1. En skole der hver enkelte elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske 1. 1. En skole der hver enkelte elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske Innhold 1. Virksomhetsplan... 3 2. Serviceerklæring... 5 1. Tilbudet bygger på:... 5

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Huseby 21.06.2017 Velkommen til Osloskolen Skolestart 2017/2018 Et trygt og godt skolemiljø Alle elever skal ha det bra på skolen Skolen har en aktivitetsplikt Alle voksne på skolen har en plikt til å

Detaljer

Opplæringsloven noen sentrale bestemmelser

Opplæringsloven noen sentrale bestemmelser Opplæringsloven noen sentrale bestemmelser Samarbeidsutvalgene i Sandnes 5.oktober 2011 Opplæringsloven 16 kapittel Regulerer på avgjørende måte handlingsrommet til den enkelte skole Tilgjengelig på www.lovdata.no

Detaljer

Velkommen til workshop

Velkommen til workshop Velkommen til workshop Mål for kvelden: Du skal bli kjent med rollen din. Du skal få overblikk ulike roller som foreldre har som tillitsvalgt i skolen. Du skal få delta på dialogspill og ha dialog rundt

Detaljer

Alle foreldre anerkjennes som ressurs i samarbeidet med skolen om barns læring og utvikling.

Alle foreldre anerkjennes som ressurs i samarbeidet med skolen om barns læring og utvikling. FORELDREUTVALGET FOR GRUNNOPPLÆRINGEN, FUG FUG MENER OG ARBEIDER ETTER FØLGENDE: Alle foreldre anerkjennes som ressurs i samarbeidet med skolen om barns læring og utvikling. 1 OM FORELDRE I GRUNNOPPLÆRINGEN

Detaljer

VEDTEKTER 11. september 2014

VEDTEKTER 11. september 2014 VEDTEKTER 11. september 2014 1. FORENINGENS NAVN OG FORMÅL Foreldrerådet ved Ortun skole er organisert som en forening ved navn «Foreningen for Foreldrerådet og FAU ved Ortun skole». Alle foreldre som

Detaljer

Godkjent av: Kommunalsjef 01.03.2015

Godkjent av: Kommunalsjef 01.03.2015 Pr. 01.03.2015 Rutinebeskrivelser Rutinebetegnelse: Rutiner ved fravær i skolen i Lunner Tilgjengelig på: Kommunens hjemmeside Skolenes hjemmeside Godkjent av: Kommunalsjef Dato: 01.03.2015 Tidspunkt for

Detaljer

Thomas Nordahl om tester i skolen:

Thomas Nordahl om tester i skolen: Thomas Nordahl om tester i skolen: «Det er den eneste måten vi kan sikre oss kunnskap om elevene faktisk lærer det de skal lære. For vi kan ikke basere oss på det vi tror eller synes går greit. Vi må vite.

Detaljer

Øren skole Informasjonshefte 2013-2014

Øren skole Informasjonshefte 2013-2014 Øren skole Informasjonshefte 2013-2014 Drammensskolen DRAMMENSSKOLEN Visjon «Drammensskolen, Norges beste skole. En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og

Detaljer

Velkommen til førskoledag!

Velkommen til førskoledag! Velkommen til førskoledag! Lærere på 1. trinn Linn Pedersen Espen Vindheim Monika Angelvik (SFO) Velkommen til foreldremøte! Rektor: Siv Nyegaard Avdelingsleder 1. 4. trinn: Tina Teigland Avdelingsleder

Detaljer

Plan for samarbeid hjem skole

Plan for samarbeid hjem skole Plan for samarbeid hjem skole Moen skole, Askim Samarbeidet mellom skole og hjem er viktig i hele grunnopplæringen. For at elevene skal få sin læring i et utviklende, godt og trygt skolemiljø er det avgjørende

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Uranienborg skole Velkommen til Osloskolen Skolestart 2017/2018 Et trygt og godt skolemiljø Alle elever skal ha det bra på skolen Skolen har en aktivitetsplikt Alle voksne på skolen har en plikt til å

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RÆLINGEN KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RÆLINGEN KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RÆLINGEN KOMMUNE Vedtektene er fastsatt med hjemmel i 13-7 i lov om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) av 17. juli 1998 nr. 61. Vedtatt

Detaljer

PLAN FOR OVERGANG BARNETRINN/UNGDOMSTRINN FOR SKOLENE I HUNDVÅG BYDEL oktober 2017

PLAN FOR OVERGANG BARNETRINN/UNGDOMSTRINN FOR SKOLENE I HUNDVÅG BYDEL oktober 2017 PLAN FOR OVERGANG BARNETRINN/UNGDOMSTRINN FOR SKOLENE I HUNDVÅG BYDEL 2017-2018 4.oktober 2017 Skolene har i denne planen samordnet innhold og tidspunkt for de ulike aktivitetene ved overgang til ungdomstrinnet.

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing Glomfjord skole. Avdekke, stoppe og forebygge mobbing.

Handlingsplan mot mobbing Glomfjord skole. Avdekke, stoppe og forebygge mobbing. Handlingsplan mot mobbing Glomfjord skole Avdekke, stoppe og forebygge mobbing. FORORD Glomfjord skole har utarbeidet en tiltaksplan mot mobbing, denne planen ivaretar bestemmelsene som er gitt i Opplæringslovens

Detaljer

Velkommen til Holeskolen. Røyse skole Sundvollen oppvekstsenter Vik skole (Hole ungdomsskole)

Velkommen til Holeskolen. Røyse skole Sundvollen oppvekstsenter Vik skole (Hole ungdomsskole) Velkommen til Holeskolen Røyse skole Sundvollen oppvekstsenter Vik skole (Hole ungdomsskole) Barneskolene i Hole Det sies at det er to varige ting vi må gi våre barn - det ene er røtter - det andre er

Detaljer

VEDTEKTER for Skolefritidsordningen(SFO) ved Harstad Montessoriskole SA

VEDTEKTER for Skolefritidsordningen(SFO) ved Harstad Montessoriskole SA VEDTEKTER for Skolefritidsordningen(SFO) ved Harstad Montessoriskole SA 1 FORMÅL 1.1 Virkeområde Vedtekten gjelder for skolefritidsordningen (SFO) ved Harstad Montessoriskole SA (HMSA). 1.2 Definisjon

Detaljer

TILDELING AV SKOLEPLASS OG GRATIS SKOLESKYSS

TILDELING AV SKOLEPLASS OG GRATIS SKOLESKYSS TILDELING AV SKOLEPLASS OG GRATIS SKOLESKYSS Tore Isaksen utdanningsdirektør Til elever og foresatte Hvorfor gir vi ut denne brosjyren? Som foresatte har dere nå mottatt et forhåndsvarsel om skoleplassering

Detaljer

Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE

Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE Tema Kontrollområde God praksis/ dokumentasjon Lover og forskrifter Vurdering Oppfølging/tiltak Rett og plikt til opplæring Innholdet i opplæringen

Detaljer

OPPVEKST Avdeling. Dvergsnes skole. Utruste til et godt liv gjennom trygghet, kunnskap og humør

OPPVEKST Avdeling. Dvergsnes skole. Utruste til et godt liv gjennom trygghet, kunnskap og humør OPPVEKST Avdeling Dvergsnes skole Utruste til et godt liv gjennom trygghet, kunnskap og humør FLiK Forskningsbasert Læringsmiljø i Kristiansand Skape inkluderende læringsmiljø som: - øker alle barns sosiale

Detaljer

Vedtekter for foreldrerådet og foreldrerådets Arbeidsutvalg. instruks for klassekontakter ved Vallset skole

Vedtekter for foreldrerådet og foreldrerådets Arbeidsutvalg. instruks for klassekontakter ved Vallset skole Vedtekter for foreldrerådet og foreldrerådets Arbeidsutvalg og instruks for klassekontakter ved Vallset skole 1 Vedtekter for foreldrerådet I følge 11-4 i opplæringsloven skal foreldrerådet fremme foreldrenes

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene

Detaljer

Informasjonsbrosjyre TILDELING AV SKOLEPLASS OG GRATIS SKOLESKYSS

Informasjonsbrosjyre TILDELING AV SKOLEPLASS OG GRATIS SKOLESKYSS Informasjonsbrosjyre TILDELING AV SKOLEPLASS OG GRATIS SKOLESKYSS Innhold TILDELING AV SKOLEPLASS... 4 Nærskoleprinsippet... 4 Tildeling av skoleplass - forhold som skal vurderes... 4 Hva skjer hvis skolen

Detaljer

Vedtekter for Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)ved Lutvann skole.

Vedtekter for Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)ved Lutvann skole. 1 Vedtekter for Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)ved Lutvann skole. 1 FORENINGENS NAVN 1.1 FAU Lutvann skole. Stiftet 27. januar 2016. 2 FORMÅL 2.1 FAU skal ivareta de foresattes interesser i skolesammenheng

Detaljer

Plan for samarbeidet mellom skole/heim Orkanger barneskole

Plan for samarbeidet mellom skole/heim Orkanger barneskole Plan for samarbeidet mellom skole/heim "Samarbeidet mellom skole og heim er viktig i hele grunnopplæringen. For at elevene skal få sin læring i et utviklende, godt og trygt skolemiljø er det avgjørende

Detaljer

Tiltak mot mobbing ved Riska ungdomsskole

Tiltak mot mobbing ved Riska ungdomsskole Tiltak mot mobbing ved Riska ungdomsskole Forebyggende tiltak og håndtering av hendelser (Behandlet/revidert av skolemiljøutvalget ved Riska ungdomsskole 16.10.13) Innhold DEL 3 TIL FORELDRE/ELEVER...

Detaljer

Vedtekter for foreldrerådet og foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Oppsal skole

Vedtekter for foreldrerådet og foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Oppsal skole Vedtekter for foreldrerådet og foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Oppsal skole Innhold 1 Formål... 2 2 Organisatorisk plassering... 2 3 Organisering og valg... 2 3-1 Valg av representanter til foreldrerådets

Detaljer

Informasjonsbrosjyre TILDELING AV SKOLEPLASS OG GRATIS SKOLESKYSS. for skoleåret

Informasjonsbrosjyre TILDELING AV SKOLEPLASS OG GRATIS SKOLESKYSS. for skoleåret Informasjonsbrosjyre TILDELING AV SKOLEPLASS OG GRATIS SKOLESKYSS for skoleåret 2014 2015 Innhold TILDELING AV SKOLEPLASS... 4 Nærskoleprinsippet... 4 Tildeling av skoleplass - forhold som skal vurderes...

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN SFO. Indre Fosen kommune

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN SFO. Indre Fosen kommune VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN SFO Indre Fosen kommune Vedtatt i Fellesnemnda for Indre Fosen 8. juni 2017 Innhold 1. Administrasjon... 3 1.1 Lovgrunnlag... 3 1.2 Definisjon og formål... 3 1.3 Styring

Detaljer

Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune

Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune Innhold Rettigheter/plikter etter alder... 2 Generelt

Detaljer

FORELDREAKTIV SKOLE I STEINKJER KOMMUNE

FORELDREAKTIV SKOLE I STEINKJER KOMMUNE FORELDREAKTIV SKOLE I STEINKJER KOMMUNE ORGANISERING OG INNHOLD Revidert 2014 1 Innhold 1.0 BAKGRUNN... 3 1.1 Rammeplan for samarbeid heim - skole... 3 1.2 Hva er foreldreaktiv skole?... 3 2.0 FORMÅL...

Detaljer

FORELDREMØTE KALAND SKOLE SEPTEMBER 2011

FORELDREMØTE KALAND SKOLE SEPTEMBER 2011 FORELDREMØTE KALAND SKOLE SEPTEMBER 2011 Hjemmeside Ny hjemmeside fra august Ny adresse: https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/ avdelinger/skoler/kaland-skole Legg som favoritt Her vil vi legge informasjon,

Detaljer

Nina Bøhnsdalen. Sekretariatsleder KFU Stavanger Nestleder i FUG. Kommunalt skoleting 28. April 2008 KFU. Kommunalt Foreldreutvalg Stavanger

Nina Bøhnsdalen. Sekretariatsleder KFU Stavanger Nestleder i FUG. Kommunalt skoleting 28. April 2008 KFU. Kommunalt Foreldreutvalg Stavanger Nina Bøhnsdalen Sekretariatsleder Nestleder i FUG Kommunalt skoleting 28. April 2008 120 000 innbyggere 15 000 elever 1. 10. klasse 42 skoler Minste skolen 32 elever (fådelt 1-7) Største skolen 600 (ungdomstrinn)

Detaljer

FAU KFU skole. Forpliktende og gjensidig samarbeid til elevenes beste

FAU KFU skole. Forpliktende og gjensidig samarbeid til elevenes beste Oslo kommune FAU KFU skole. Forpliktende og gjensidig samarbeid til elevenes beste Torsdag 19. oktober, Oslo VO Helsfyr Petter Hagen, områdedirektør 184 undervisningssteder 143 grunnskoler 25 1 videregående

Detaljer

//Om å gå på skolen. Kristiansand kommune har ca 10.000 elever i grunnskolen på 1.-10. trinn fordelt på 38 skoler.

//Om å gå på skolen. Kristiansand kommune har ca 10.000 elever i grunnskolen på 1.-10. trinn fordelt på 38 skoler. //Om å gå på skolen Denne brosjyren inneholder enkle oversikter over noen av de rettigheter og plikter du som foreldre/foresatte har i forhold til dine barn som er elever ved grunnskolen i Kristiansand.

Detaljer

Skolesystemet i Norge

Skolesystemet i Norge Skolesystemet i Norge Barnehage Barneskole Ungdomsskole Videregående skole 0-6 år Frivillig Egenbetal ing 1.-7.klasse 6-13 år Muntlig vurdering 1.-4.klasse - Rett til gratis leksehjelp - Skolefritidsordning

Detaljer

Dengodedagen i SFO. Vedtatt i Kommunestyret

Dengodedagen i SFO. Vedtatt i Kommunestyret Dengodedagen i SFO Vedtatt i Kommunestyret 9.06.17 arnehage - Skole - B arnehage - Skole - Barnehage - Skole - Barnehage - S kole - Barnehage Formålet med planen Et styringsredskap for skoleeier, rektorer,

Detaljer

Copyright@AnnaPanna. Skolehelsetjenesten. Trivselskommunen med nærhet til Østmarka og Øyeren

Copyright@AnnaPanna. Skolehelsetjenesten. Trivselskommunen med nærhet til Østmarka og Øyeren Copyright@AnnaPanna Skolehelsetjenesten Trivselskommunen med nærhet til Østmarka og Øyeren 1 2 Skolehelsetjenestens tilbud Drive helsefremmende og forebyggende arbeid i form av undervisning og opplysningsarbeid,

Detaljer

PLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD

PLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD PLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD DEL AV DEN SOSIALE LÆREPLANEN PRESTEHEIA SKOLE En skole for fremtiden gjennom trygghet og aktiv læring 2013 1 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD VED PRESTEHEIA

Detaljer

Øren skole. Informasjonshefte 2014-2015. Drammensskolen

Øren skole. Informasjonshefte 2014-2015. Drammensskolen Øren skole Informasjonshefte 2014-2015 Drammensskolen DRAMMENSSKOLEN Visjon «Drammensskolen, Norges beste skole. En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og

Detaljer

Rutine for overgang fra barnehage til skole Gjerdrum kommune

Rutine for overgang fra barnehage til skole Gjerdrum kommune Formål med rutinen: Rutine for overgang fra barnehage til skole Gjerdrum kommune Ved overgangen fra barnehage til skole skal alle barn og foresatte sikres en trygg og inkluderende prosess gjennom gode

Detaljer

Veien til skolestart. Plan for overgangen mellom barnehage, skole og SFO i Indre Fosen kommune

Veien til skolestart. Plan for overgangen mellom barnehage, skole og SFO i Indre Fosen kommune Veien til skolestart Plan for overgangen mellom barnehage, skole og SFO i Indre Fosen kommune 01.09.2017 Innhold FORORD... 2 Hovedmål... 2 Planens innhold... 3 Hovedmål... 4 Barnehagens mål:... 4 Hva er

Detaljer

UNJÁRGGA OAHPPOGÁLDU/ NESSEBY OPPVEKSTSENTER Dálveluodda Varangerbotn VEDTEKTER FOR SFO

UNJÁRGGA OAHPPOGÁLDU/ NESSEBY OPPVEKSTSENTER Dálveluodda Varangerbotn VEDTEKTER FOR SFO UNJÁRGGA OAHPPOGÁLDU/ NESSEBY OPPVEKSTSENTER Dálveluodda 8 9840 Varangerbotn VEDTEKTER FOR SFO Innhold 1 Formål... 3 2 Eierforhold... 3 3 Styring og ledelse... 3 Foreldreråd... 3 Møtefrekvens og avstemning...

Detaljer

P lan for skole hjem samarbeidet ved

P lan for skole hjem samarbeidet ved P lan for skole hjem samarbeidet ved Brønnøysund Barne og Ungdomsskole Samarbeidet mellom skole og hjem er viktig i hele grunnopplæringen. For at elevene skal få sin læring i et utviklende, godt og trygt

Detaljer

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vassøy skole (Høst 2015) Høst 2015 02.02.2016 Stavanger kommune (Høst 2015) Høst 2015 02.02.2016 Foreldreundersøkelsen Bakgrunn Kryss av for hvilket årstrinn barnet går

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I FROLAND KOMMUNE.

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I FROLAND KOMMUNE. VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I FROLAND KOMMUNE. Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune.... 1 1. Eierforhold.... 3 2. Retningslinjer og mål.... 3 3. Ansvarlig styringsorgan.... 3

Detaljer

Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune.

Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune. Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune. Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune.... 1 1. Eierforhold.... 3 2. Retningslinjer og mål.... 3 3. Ansvarlig styringsorgan.... 3

Detaljer

Plan for samarbeid mellom hjem og skole

Plan for samarbeid mellom hjem og skole Tynset ungdomsskole Plan for samarbeid mellom hjem og skole Det er viktig for skolen at vi har et godt samarbeid mellom hjem og skole. Denne planen har til hensikt å tydeliggjøre ansvaret for ulike samarbeidsområder,

Detaljer

Skolekretsgrenser i Porsanger kommune

Skolekretsgrenser i Porsanger kommune Skolekretsgrenser i Porsanger kommune Forskrift om skolekretsgrense i Porsanger kommune. Rutiner for vedtak og saksbehandling. Innholdsfortegnelse 1 Opplæringsloven 1.1 Hovedprinsipp 1.2 Andre aktuelle

Detaljer

Rutiner for brukermedvirkning

Rutiner for brukermedvirkning Rutiner for brukermedvirkning for skolene i Rendalen 2017/ 2018 Med årshjul for skole-hjem - og elevrådssamarbeid Innhold 1.Forord... 3 2. Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU)... 4 2.1. Hjemlet i opplæringsloven...

Detaljer

PLAN FOR OVERGANG BARNETRINN/UNGDOMSTRINN FOR SKOLENE I HUNDVÅG BYDEL

PLAN FOR OVERGANG BARNETRINN/UNGDOMSTRINN FOR SKOLENE I HUNDVÅG BYDEL PLAN FOR OVERGANG BARNETRINN/UNGDOMSTRINN FOR SKOLENE I HUNDVÅG BYDEL 2016-2017 Skolene har i denne planen samordnet innhold og tidspunkt for de ulike aktivitetene ved overgang til ungdomstrinnet. Det

Detaljer

PLAN FOR OVERGANG BARNETRINN/UNGDOMSTRINN FOR SKOLENE I HUNDVÅG BYDEL

PLAN FOR OVERGANG BARNETRINN/UNGDOMSTRINN FOR SKOLENE I HUNDVÅG BYDEL PLAN FOR OVERGANG BARNETRINN/UNGDOMSTRINN FOR SKOLENE I HUNDVÅG BYDEL 2016-2017 Skolene har i denne planen samordnet innhold og tidspunkt for de ulike aktivitetene ved overgang til ungdomstrinnet. Det

Detaljer

Nedenfor er en kopi av ditt svar på: Høring - Nasjonal faglig retningslinje for skolehelsetjenesten (16/30097)

Nedenfor er en kopi av ditt svar på: Høring - Nasjonal faglig retningslinje for skolehelsetjenesten (16/30097) Nedenfor er en kopi av ditt svar på: Høring - Nasjonal faglig retningslinje for skolehelsetjenesten (16/30097) Høringen kommer fra: o Statlig etat Navn på avsender av høringen (hvilken statlig etat, fylkesmannen,

Detaljer

Det gode liv der elvene møtes. Kommunens visjon for grunnskolen: Kunnskap gir mestring og glede, fra trygg i nærmiljøet til verdensborger.

Det gode liv der elvene møtes. Kommunens visjon for grunnskolen: Kunnskap gir mestring og glede, fra trygg i nærmiljøet til verdensborger. Det gode liv der elvene møtes FENSTAD SKOLE Kommunens visjon for grunnskolen: Kunnskap gir mestring og glede, fra trygg i nærmiljøet til verdensborger. Skolens visjon: Engasjement og trygghet gir læring.

Detaljer