Snart skolestart! En orientering til foreldre/foresatte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Snart skolestart! En orientering til foreldre/foresatte"

Transkript

1 Snart skolestart! En orientering til foreldre/foresatte

2 Velkommen til Stavangerskolen Hva skjer fram mot skolestart? Klageadgang...4 Kort om Nærmiljøskolen...5 Fritt skolevalg...5 Friskoler...5 Grenseløst samarbeid Skolenes hjemmesider...6 Elevvurdering og utviklingssamtaler...7 Foreldremøter...7 Foreldrekontakter...7 Foreldreråd / FAU...8 Driftsstyret...8 Om skolen Skoleåret - ferie og fridager...11 Skoledagens lengde...11 Kan eleven få ekstra fri?...11 Sykefravær...12 Bokmål - eller nynorsk?...12 Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap...12 Utsatt skolestart...12 Skoleskyss...12 Skolefritidsordning...13 Forsikringer...13 Taushetsplikt...13 Tidlig hjelp er god hjelp Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)...15 Helse i skolen Tannhelsetjenesten...16 Skolehelsetjenesten...16 Oversikt over det faste tilbudet i skolehelsetjenesten...16 Ord og uttrykk Opplæringsloven...17 Tilpasset opplæring...17 Spesialundervisning...17 Skolebasert vurdering...17 Kvalitetsutvikling...17 Nyttig på nett Stavanger kommune...18 Utdannings- og forskningsdepartementet...18 Utdanningsdirektoratet...18 Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG)...18 En hilsen fra KFU Velkommen til Stavangerskolen Vi har gleden av å ønske ditt barn velkommen til Stavangerskolen neste høst. Med dette heftet ønsker vi å gi informasjon om opplæringstilbudet i Stavanger kommune og hva som vil skje framover mot skolestart. Vårt motto i Stavangerskolen er at eleven kan og vil. I løpet at skoletiden skal elevene nå mange læringsmål og både skolens ledelse, lærerne og andre ansatte har ansvar for å legge til rette for denne læringen. Læring er en aktiv prosess som vil kreve både vilje, innsats, mot og arbeid. Gjennom høy faglig kompetanse og tydelig voksenrolle skal lærerne legge til rette for læring av fag, ferdigheter og holdninger. Elevenes mestring og læring gjennom aktiv deltagelse skal utvikle et positivt læringsmiljø preget av trivsel, inkludering, ansvar og respekt. Hele læringsoppdraget skal gjøres i nært samarbeid med foreldrene. Det er viktig at foreldrene deltar både i arbeidet rundt sitt barn, men også i forhold til hele gruppa/trinnet og skolen. På kommunens hjemmesider vil du finne ytterligere informasjon om Stavangerskolen. Velkommen som foresatte i Stavangerskolen. Med vennlig hilsen Stavanger kommune Oppvekst og levekår 2 3

3 Hva skjer... fram mot skolestart? Kort om... Tidlig på høsten mottar Stavanger kommune en oversikt fra folkeregisteret over barn som skal begynne på skolen påfølgende skoleår. Rektorene i hver bydel gjør en foreløpig fordeling av elevene på skolene i bydelen. I begynnelsen av september måned sender skolene ut et registreringsskjema til alle foreldre. Dere skal fylle ut registreringsskjemaet og returnere det til skolen. I registreringsskjemaet finnes informasjon om foreløpig skoleplassering. I Stavanger har vi en ordning kalt fritt skolevalg. Det betyr at dere som ønsker plass på en annen skole enn den barnet er registrert på, kan oppgi dette på registreringsskjemaet i rubrikken Hvilken skole ønskes som 1. valg?. Eventuelt kan dere også oppgi et 2. og et 3. alternativ. Ordningen med fritt skolevalg forutsetter at skolene har ledig kapasitet. Når elevopptaket er foretatt, vil dere bli skriftlig informert om hvilken skole barnet deres er plassert ved. Til vanlig vil dette skje innen utgangen av januar måned. Før skolestart blir nye elever og foreldre invitert til besøksdager for å gjøre seg kjent med skolen og lærerne. KLAGEADGANG Tildeling av elevplass i grunnskolen er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Det betyr at dere har klageadgang dersom dere mener vedtaket om elevopptak er feil eller i strid med loven. En eventuell klage sendes til den skolen barnet har fått plass ved. Det er Fylkesmannen i Rogaland som behandler slike klager. NÆRMILJØSKOLEN Etter opplæringsloven har barn rett til skoleplass på sin nærmiljøskole. Vanligvis er nærmiljøskolen den skolen som ligger nærmest der barna bor. I noen få tilfeller, og særlig i utbyggingsområder, kan det hende at en skole ikke har plass til alle de elevene som rettmessig hører til på skolen. Noen elever vil da måtte henvises til en naboskole. FRITT SKOLEVALG Stavanger kommune har vedtatt en ordning med fritt skolevalg. Det betyr at foreldre fritt kan søke elevplass for sine barn på hvilken som helst av grunnskolene i kommunen. En forutsetning for opptak vil være at skolen det søkes plass på, har ledig kapasitet. Ta gjerne kontakt med den aktuelle skolen og undersøk dette. Dersom foreldre velger en annen skole enn nærmiljøskolen, må de selv dekke eventuelle utgifter til skoleskyss. FRISKOLER Barn i Norge har rett til å få skoleplass i en offentlig grunnskole, men foreldre kan også velge at barn skal få sin opplæring i en friskole. Friskoler er grunnskoler som er privat eid. I Stavanger er det flere godkjente friskoler. Ved å ta kontakt med utdanningsavdelingen hos Fylkesmannen i Rogaland vil du kunne få mer informasjon om de ulike friskolene i Stavangerregionen. Fylkesmannen i Rogaland, Utdanningsavdelingen Postadresse: Postboks 59, 4001 Stavanger Tlf Nettside: 4 Endelig elevopptak blir foretatt i løpet av januar. Opptaket blir foretatt av rektor på den enkelte skole med utgangspunkt i den foreløpige skoleplasseringen og de ønskene som er mottatt fra foreldrene. 5

4 Grenseløst......samarbeid SKOLENES HJEMMESIDER Alle skolene i Stavanger har egne hjemmesider på Internett. Hovedhensikten er å få god informasjonsflyt mellom hjem og skole. På skolenes sider finner du blant annet generell informasjon om skolen og opplysninger om hvilke oppgaver FAU og driftsstyret arbeider med. De ulike trinnene har egne sider hvor ukeplaner og annen aktuell informasjon legges ut. Lærernes e-postadresser finner du også her. Foreldre kan på en enkel måte også abonnere på nyheter fra skolen. Hver gang lærer legger ut en ukeplan eller et dokument, vil du da få melding om dette på din e-post. Adressen til den enkelte skoles hjemmeside er: www. linksidene.no/skolens navn For Kvaleberg skole er adressen: Et godt samarbeid mellom hjem og skole bygger på en god dialog mellom lærere og foreldre om elevens læring og utvikling. I denne sammenheng er det viktig at hjem og skole er enige om hvilke forventninger de har til hverandre og hvordan de sammen kan bidra til å gi den enkelte elev et best mulig opplæringstilbud. ELEVVURDERING OG UTVIKLINGSSAMTALER Alle foreldre har rett til å kontakte skolens personale i forbindelse med sine barns skolegang eller skolearbeid. Minst to ganger om året skal de foresatte ha en planlagt og strukturert samtale med elevens kontaktlærer. Det vanlige er at kontaktlæreren innkaller til dette møtet. Utviklingssamtalen skal dreie seg om elevens faglige og sosiale utvikling og læring, og skal avsluttes med en oppsummering der man blir enige om hva som skal vektlegges i det videre arbeidet. FORELDREMØTER I foreldremøter gis informasjon av mer generell karakter som gjelder hele elevgruppen. Det kan være saker / temaer rundt klassemiljø, fagplaner, spesielle satsingsområder, holdningsspørsmål angående rus, vold, kriminalitet osv. Det første foreldremøtet om høsten avholdes til vanlig i løpet av september måned. FORELDREKONTAKTER Blant de foresatte i hver elevgruppe velges det til vanlig to foreldrekontakter. Disse to har blant annet til oppgave å samarbeide med elevgruppens lærere og være kontaktledd mellom de foresatte og foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU). Aktuelle oppgaver for foreldrekontaktene er: - delta på FAU-møter - sammen med kontaktlærer arbeide for et godt sosialt- og læringsmiljø blant elevene - være foreldrenes talsperson overfor lærere og rektor 6 7

5 Grenseløst samarbeid - være foreldrenes tillitsvalgte - planlegge og gjennomføre foreldremøter i samarbeid med kontaktlærer - drøfte saker som angår skolens ute- og innemiljø - danne eventuelle nettverk for elever og foresatte - være med i tilrettelegging av turer og andre arrangementer FORELDRERÅD / FAU Alle foresatte som har barn på skolen, er medlemmer av foreldrerådet. Foreldrerådet skal ivareta fellesinteressene til de foresatte og bidra til at de foresatte medvirker aktivt for å skape et godt skolemiljø. Den enkelte skole har et arbeidsutvalg (FAU) bestående av foreldrekontakter. Dette arbeidsutvalget representerer alle foresatte ved skolen og behandler saker på vegne av foreldrerådet. Ved de fleste skolene legger FAU ut informasjon om sitt arbeid på skolens internettsider. DRIFTSSTYRET Driftsstyret er plassert administrativt i linjen mellom direktør for Oppvekst og levekår og rektor ved den enkelte skole. Driftsstyret er satt sammen av to foreldrerepresentanter, to representanter for undervisningspersonalet, en representant for andre tilsatte og en representant for skoleeier/politisk oppnevnt. I tillegg møter rektor og to representanter for elevene med tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett. Driftsstyret har : - overordnet ansvar for planlegging og oppfølging av skolens virksomhet - ansvar for å vedta skolens budsjett og handlingsplan - ansvar for at skolen driver utviklingsarbeid og skolebasert vurdering I Stavanger kommune er det også opprettet et kommunalt foreldreutvalg (KFU). Dette utvalget presenteres bakerst i dette heftet. 8 9

6 Om skolen... Rektor har det overordnede administrative og pedagogiske ansvaret for skolens virksomhet. I tillegg til rektor består vanligvis skolens ledelse av en eller flere undervisningsinspektører. Undervisningspersonalet består av både allmennlærere og førskolelærere. Skoleassistenter tilsettes ved behov. Mange skoler har også en egen miljøarbeider tilsatt. I samarbeid med skolens øvrige personale og hjemmene hjelper miljøarbeideren elevene med å løse ulike problemer som viser seg i skolesituasjonen. Elevenes opplæring organiseres i grupper. Hver elev er knyttet til en kontaktlærer som blant annet har ansvar for elevens faglige og sosiale oppfølging og kontakten med hjemmet. SKOLEÅRET - FERIE OG FRIDAGER I løpet av skoleåret skal elevene ha 190 skoledager. Oversikten over ferier og fridager kalles skoleruta. Elevene får hvert år skoleruta med hjem. Skoleruta finner du også på skolens internettsider. SKOLEDAGENS LENGDE Ved de fleste skolene starter den første undervisningsøkten mellom kl og kl Skoledagens lengde varierer alt etter hvordan skolen organiserer sitt opplæringstilbud. Senest ved skolestart vil foreldre få utdelt oversikt over skoledagens lengde og inndeling. Elever som har behov for tilsyn før og etter undervisningstid, kan benytte seg av skolens skolefritidsordning (SFO). Skolefritidsordningen er til vanlig åpen fra KAN ELEVEN FÅ EKSTRA FRI? Undervisningstiden er elevenes arbeidstid, og den skal respekteres. Likevel hender det at foresatte ønsker å reise eller ha fri i skoletiden. Foreldre kan be om fri for barnet sitt i inntil en dag ved å ta kontakt med kontaktlærer. Dersom foresatte ønsker å be om fri i flere dager sammenhengende utenom skolens ferier, må det sendes en skriftlig søknad om permisjon til skolen i god tid på forhånd. Foreldre er ansvarlige for å gi nødvendig opplæring i permisjonstiden. Mer informasjon om elevpermisjoner finner du på kommunens internettsider

7 Om skolen. SYKEFRAVÆR Når et barn har hatt et sykefravær, skal de foresatte gi skolen melding om dette. Er det sannsynlig at barnet får et sykefravær på mer enn to uker, kan det vurderes om opplæring i hjemmet er aktuelt. Ved et eventuelt sykehusopphold vil barnet få et tilpasset opplæringstilbud av lærer som arbeider ved sykehuset. BOKMÅL - ELLER NYNORSK? Hovedmålform i Stavanger kommune er bokmål. Foreldre har imidlertid rett til å velge skriftlig opplæring på annen målform. I opplæringslovens 2-5 heter det blant annet: «Når minst ti elevar på eit av klassetrinna 1-7 i ein kommune ønskjer skriftleg opplæring på eit anna hovudmål enn det kommunen har vedteke, har dei rett til å tilhøyre ei eiga elevgruppe. Retten gjeld så lenge det er minst seks elevar igjen i denne gruppa. Når elevane er spreidde på fleire skolar i kommunen, vedtek foreldra med vanleg fleirtal kva skole tilbodet skal givast ved» Foreldre som ønsker nynorsk som hovedmålsform i opplæringa, må gi skriftlig beskjed om dette til skolen i god tid før skolestart. KRISTENDOMS-, RELIGIONS- OG LIVSSYNSKUNNSKAP KRL-faget er obligatorisk for alle elever, men opplæringsloven gir foreldre rett til fritak fra deler av faget. Dette gjelder i de tilfeller der foresatte ut fra egen religion eller livssyn opplever deler av undervisningen som utøvelse av annen religion eller tilslutning til et annet livssyn. Foreldrene skal få informasjon om læreplanen i faget og om hvordan faget er tenkt organisert. Foresatte som ønsker mer informasjon eller ber om ulike fritaksordninger, tar kontakt med skolens ledelse. UTSATT SKOLESTART I noen tilfeller ønsker foreldre å få vurdert om barnet bør vente et år før det begynner på skolen. Foreldre skal da henvende seg skriftlig til pedagogisk-psykologisk tjeneste. Dersom det etter sakkyndig vurdering er tvil om barnet er kommet tilstrekkelig langt i utviklingen til å starte i skolen, har barnet rett til å utsette skolestarten ett år dersom foreldrene krever det. Frist for å søke om utsatt skolestart er 15.januar. Mer informasjon om PP-tjenesten finner du senere i dette heftet. SKOLESKYSS Det første skoleåret vil elever som bor mer enn to kilometer fra skolen, ha krav på gratis skoleskyss. For elever på trinn er kravet at eleven bor mer enn fire kilometer fra skolen. Elever som er varig eller midlertidig funksjonshemmet, og som etter legeerklæring har behov for transport til skolen, har også krav på fri skoleskyss. Foreldre som velger annen skole enn nærmiljøskolen for sitt barn, har ikke rett til fri skyss. SKOLEFRITIDSORDNING De kommunale skolefritidsordningene (SFO) i Stavanger gir et omsorgs- og aktivitetstilbud til elever på 1.-4.trinn utenom undervisningstid. Skolefritidsordningen tilbyr ulike fritidsaktiviteter som barna kan delta på. Foreldre som ønsker plass i SFO for sitt barn, må levere påmeldingsskjema til skolen. Skjema og informasjon om påmeldingsfrister, åpningstider, priser osv. finner du på kommunens internettsider. Du vil også finne informasjon om SFO på skolenes hjemmesider. FORSIKRINGER Alle barn i offentlig skole er forsikret gjennom folketrygden. Barnas eiendeler er derimot ikke forsikret av kommunen. Foreldrene må selv sikre disse gjennom egne forsikringer. Foreldrene kan gjøres ansvarlig for barnas eventuelle skadeverk på annens eiendom i skoletiden, dersom det dreier seg om en bevisst handling som barnet er modent nok til å forstå konsekvensen av. TAUSHETSPLIKT Alle som arbeider i skolen har taushetsplikt. Det vil si at de har plikt til å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det de gjennom sitt arbeid får vite om elevers eller foresattes personlige forhold. Taushetsplikten gjelder også for foreldrerepresentanter i skolens rådsorganer, foreldrekontakter og foresatte som på en eller annen måte er involvert i skolens virksomhet (på leirskole, ekskursjoner, osv.). Taushetsplikten gjelder også etter at man har sluttet i tjenesten eller vervet. Det er enkelte begrensninger i taushetsplikten, bl.a. når det gjelder melding til barnevernet om omsorgssvikt, mishandling av og overgrep mot barn og unge. Spesielle opplysninger om elevene oppbevares nedlåst på skolene i elevmapper. Eleven selv og elevens foresatte har innsynsrett

8 Tidlig hjelp er god hjelp Skolen har som målsetting å tilpasse opplæringen ut fra den enkelte elevs forutsetninger. De foresatte bør gi melding til skolen hvis barnet har spesielle vansker, eller dersom de tror barnet kan trenge ekstra hjelp eller tilrettelegging. Foreldre kan også ta direkte kontakt med pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). Det er viktig å sette inn hjelpetiltak så tidlig som mulig. Læreren har plikt til å melde fra om elever som synes å ha behov for særskilt hjelp. Rektor organiserer hjelpetiltak innenfor de ressurser skolen har til disposisjon. PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE (PPT) Skoler og barnehager kan i samråd med foresatte henvende seg til PP-tjenesten dersom de ønsker råd om et barn. PP-tjenesten utreder elever og gir sakkyndige råd til skole og foreldre om tilrettelagt opplæringstilbud for de barn som henvises. Utfyllende informasjon om PPT finner du på kommunens hjemmesider på Internett eller ved henvendelse til skolen. Det er mange forskjellige årsaker til at et barn kan trenge hjelp. Barnet kan for eksempel ha vansker i sin kontakt med jevnaldrende, språkvansker, konsentrasjonsproblemer eller streve med å lære å lese og skrive. Foresatte kan også trenge råd om det er riktig for barnet å begynne senere på skolen enn det som er vanlig, dvs. utsatt skolestart ett år. Enkelte barn har ulike typer allergier og er avhengige av spesielle dietter osv. I slike tilfeller er det fint om de foresatte informerer skolen så tidlig som mulig, slik at dette kan bli tatt hensyn til allerede fra skolestart av

9 Helse... i skolen Ord og uttrykk TANNHELSETJENESTEN Barn og unge opp til 18 år har tilbud om gratis forebyggelse og behandling av tann- og munnsykdommer og tannskader. Tannhelsetjenesten er inndelt i soner i Stavanger, og eleven blir innkalt til tannklinikk for undersøkelse og behandling ved det sonekontoret skolen hører til. Tidsrommet mellom hver innkalling er ca. 18 måneder. Elever som trenger øyeblikkelig hjelp, kan henvende seg direkte til tannklinikken skolen benytter. SKOLEHELSETJENESTEN Skolehelsetjenesten har som oppgave å drive helsefremmende og forebyggende arbeid i skolen. Helsesøster har fast trefftid på den enkelte skole 1 til 2 dager i uken, og da kan elever og foreldre ta kontakt for å drøfte små og store spørsmål eller problem. I tillegg tilbyr skolehelsetjenesten et fast program som blant annet omfatter vaksinasjoner. På skolens hjemmesider vil dere finne nærmere informasjon om når helsesøster og lege er å treffe på din skole. Sammen med skolens personale har skolehelsetjenesten ansvar for å følge opp elever med spesielle behov og tilrettelegge forholdene best mulig for elever med funksjonshemminger. Helsesøster deltar fast på skolens tverretatlige møter. De som arbeider i skolehelsetjenesten har taushetsplikt. Om helsejournaler Skolehelsetjenesten plikter å føre journal med helseopplysninger for hver enkelt elev. Denne journalen følger barnet til det er ferdig med grunnskolen. Ved flytting er hovedregelen at journalen overføres til skolehelsetjenesten ved den nye skolen. Dette for å sikre faglig forsvarlig oppfølging. Foreldre/foresatte har som hovedregel innsyn i barnets journal. OVERSIKT OVER DET FASTE TILBUDET I SKOLEHELSETJENESTEN: 1.klasse God skolestart (tverrfaglig samarbeid) 2.klasse Gruppesamtaler / klasseundervisning Rutinemessig høydemåling av alle Tilbud om vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomylitt (DTP-IPV) 5. eller 6. klasse Gruppesamtaler 7. klasse Rutinemessig høydemåling av alle Tilbud om vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder (MMR) 8. eller 9. klasse Tilbud om vaksine mot tuberkulose (BCG) 10. klasse Gruppesamtaler og/eller klasseundervisning Tilbud om vaksine mot difteri, stivkrampe og polio (DT-IPV) OPPLÆRINGSLOVEN Loven regulerer elevenes retter og plikter i forhold til opplæring. Opplæringsloven er tilgjengelig på Internett TILPASSET OPPLÆRING Tilpasset opplæring er et overordnet prinsipp i grunnskolen, som betyr at alle elever har rett til å få sin opplæring tilrettelagt ut fra sine evner og forutsetninger. SPESIALUNDERVISNING Elever har ulike behov og forutsetninger. For å gi et likeverdig tilbud må skolen gi variert og differensiert opplæring. Retten til tilpasset opplæring kan ivaretas innenfor opplæringens ordinære rammer eller i form av spesialundervisning. Spesialundervisning er en rettighet for elever som i hovedsak må ha andre mål enn målene gitt i læreplanene for fag. SKOLEBASERT VURDERING Alle skolene i Stavanger er forpliktet til å regelmessig vurdere ulike sider ved egen virksomhet. Systematisk skolebasert vurdering er viktig for å oppnå utvikling i skolen. Dette arbeidet skal drives kontinuerlig, og både elever, foreldre og ansatte skal delta. For å fremme kvalitet i skolen har Utdanningsog forskningsdepartementet blant annet utviklet nettstedet Vi anbefaler foreldre å gjøre seg kjent med dette nettstedet. KVALITETSUTVIKLING Stavanger kommune har en egen plan for utvikling av kvalitet i grunnskolene. Planen angir viktige områder det skal settes fokus på og som skolene er forpliktet til å følge opp. I tillegg har skolene egne handlings-/ virksomhetsplaner som beskriver områder den enkelte skole har valgt å satse på. De fleste skoler har lagt ut sine planer på skolens hjemmesider. Kvalitetsutviklingsplanen er tilgjengelig på Stavanger kommunes internettsider

10 Nyttig på nett En hilsen fra KFU STAVANGER KOMMUNE Stavanger kommunes nettsider Stavangerskolenes startside navn Skolenes hjemmesider Kommunalt foreldreutvalg UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENTET Her finner du bl.a. Opplæringsloven Lov om frittstående skoler og Forvaltningsloven Portal for elever, foreldre og lærere UTDANNINGSDIREKTORATET Utdanningsdirektoratets hjemmeside Portal for elever, foreldre og lærere FORELDREUTVALGET FOR GRUNNSKOLEN (FUG) Portal for foreldreutvalget for grunnskolen Ressursside for foresatte Møtet mellom dere som foreldre og skolen gir mange muligheter til engasjement og nye nettverk. Skolen skal legge til rette for et godt og nært samarbeid mellom hjem og skole, og vi som foreldre må ta i bruk de samarbeidsarenaene skolen legger til rette for. Forskning viser at engasjerte foreldre gir tryggere barn, og trygge barn lærer bedre. Bruk også tiden frem til skolestart på å skaffe informasjon om den skolen barnet skal begynne på. Gå skoleveien sammen, og bruk skolegården som lekeplass. I mai måned blir nye elever og foreldre invitert til besøksdager for å gjøre seg kjent på skolen. Da er det viktig at dere også velger foreldrekontakter og FAU-representant. Hvis barnet ikke får plass på den nærmeste skolen, be skolen kalle inn til et møte med alle foreldre som har barn som skal begynne på skolen, slik at dere sammen kan finne frem til en løsning som gir barna en trygg skolestart. Kommunalt foreldreutvalg i Stavanger har et styre på 7 personer ( 1 fra hver bydel) + leder og en ansatt som jobber for alle foreldre i Stavanger kommune. Vi er blant annet opptatt av: Overgang barnehage - skole Overgang barneskole - ungdomsskole Hjem - skole samarbeid Rusforebygging Fremme foreldrenes synspunkt overfor kommunalstyret for oppvekst og administrasjon Kommunalt foreldreutvalg kan kontaktes på telefon mandag - torsdag e-post 18 19

11 Postboks Stavanger Telefon E-post: Layout/trykk: Impress - Fotos: Odd Atle Edvardsen

Kristiansand 08.08.2011. Arild Rekve Oppvekstdirektør

Kristiansand 08.08.2011. Arild Rekve Oppvekstdirektør SKOLE OPPVEKST Grunnskolen i Kristiansand Rettigheter og forventninger 1 August 2011 Denne brosjyren inneholder enkle oversikter over noen av de rettigheter og plikter du som foreldre/foresatte har i forhold

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene

Detaljer

Virksomhetsplan for Austertana skole 2011/12 Side 2 av 43 TUR TIL HARREVANN HØSTEN 2011

Virksomhetsplan for Austertana skole 2011/12 Side 2 av 43 TUR TIL HARREVANN HØSTEN 2011 VIRKSOMHETSPLAN Virksomhetsplan for Austertana skole 2011/12 Side 2 av 43 TUR TIL HARREVANN HØSTEN 2011 2 Virksomhetsplan for Austertana skole 2011/12 Side 3 av 43 KJÆRE ELEVER OG FORESATTE I dette informasjonsheftet

Detaljer

Austmarka barne- og ungdomsskole

Austmarka barne- og ungdomsskole Austmarka barne- og ungdomsskole Telefon: 62 82 38 50 - Telefax: 62 82 38 70 E-post: Austmarka.skole@kongsvinger.kommune.no Hjemmeside: www.kongsvinger.kommune.no/enheter/austmarka-bu-skole/ Skoleåret

Detaljer

Hjem- skoleveileder. Informasjon, prosedyrer og retningslinjer. Hjem- skole veileder s. 1

Hjem- skoleveileder. Informasjon, prosedyrer og retningslinjer. Hjem- skole veileder s. 1 Hjem- skoleveileder Informasjon, prosedyrer og retningslinjer Hjem- skole veileder s. 1 Forord Foresatte er opptatt av at barna deres trives, lærer og utvikler seg, og alle foresatte, uansett bakgrunn

Detaljer

KJÆRE ELEVER OG FORESATTE

KJÆRE ELEVER OG FORESATTE KJÆRE ELEVER OG FORESATTE I dette informasjonsheftet finner dere oversikt over aktiviteter, klasselister, ansatte og foresatte som sitter i råd og utvalg, skoleruta og mye annet. Håper dette hefte vil

Detaljer

SKOLE OG BARNEHAGESJEFENS PLAN FOR OVERGANGER. NES KOMMUNE, Revidert april 2011

SKOLE OG BARNEHAGESJEFENS PLAN FOR OVERGANGER. NES KOMMUNE, Revidert april 2011 SKOLE OG BARNEHAGESJEFENS PLAN FOR OVERGANGER. NES KOMMUNE, Revidert april 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE: INNHOLDSFORTEGNELSE:... 1 FORORD:... 3 INNLEDNING... 4 A: OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL BARNESKOLE:...

Detaljer

GODT Å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2015-16

GODT Å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2015-16 GODT Å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2015-16 Kontoret: 77728740 kontoret@sandskole.no Rektor: 77728741 (48079233) rektor@sandskole.no Underv.insp. 77728742 (99519566) frode@sandskole.no Rådgiver

Detaljer

GODT å VITE for elever og foresatte

GODT å VITE for elever og foresatte GODT å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2014-15 Telefon: Kontoret: 77728740 kontoret@sandskole.no Rektor: 77728741 (48079233) rektor@sandskole.no Underv.insp. 77728742 (99519566) frode@sandskole.no

Detaljer

Et nytt skoleår med nye og gamle elever er i gang. Vi er i år 238 elever fordelt på 8., 9. og 10.trinn, Forsterket enhet og Velkomstklassen.

Et nytt skoleår med nye og gamle elever er i gang. Vi er i år 238 elever fordelt på 8., 9. og 10.trinn, Forsterket enhet og Velkomstklassen. 2014-2015 2 Til elever, foresatte og tilsatte ved Hov ungdomsskole. Informasjonshefte for skoleåret 2014/2015 Et nytt skoleår med nye og gamle elever er i gang. Vi er i år 238 elever fordelt på 8., 9.

Detaljer

INFORMASJON FRA SKOLEÅRET 2015 2016

INFORMASJON FRA SKOLEÅRET 2015 2016 INFORMASJON FRA SKOLEÅRET 2015 2016 Generell informasjon om Oslo-skolen fra Utdanningsadministrasjonen på norsk albansk, arabisk engelsk, spansk, somali, tamil, tyrkisk, vietnamesisk og urdu finnes på

Detaljer

Informasjonshefte til elever, foresatte og ansatte ved Nordkisa skole

Informasjonshefte til elever, foresatte og ansatte ved Nordkisa skole NORDKISA SKOLE 2013/2014 Informasjonshefte til elever, foresatte og ansatte ved Nordkisa skole utarbeidet august 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE REKTOR HAR ORDET... 2 KONTAKTINFORMASJON... 3 Skolens ledelse og

Detaljer

Velkommen som elev og foresatt. til. Eggedal skole

Velkommen som elev og foresatt. til. Eggedal skole Velkommen som elev og foresatt til Eggedal skole Skoleåret 2012 2013 PRESENTASJON AV SKOLEN Eggedal skole er en barneskole, som ligger øverst i Sigdal kommune, med gangavstand til Eggedal sentrum. Biblioteket

Detaljer

ABC for klassekontakter Forfatter: Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) 27.01.2003

ABC for klassekontakter Forfatter: Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) 27.01.2003 ABC for klassekontakter Forfatter: Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) 27.01.2003 ABC FOR KLASSEKONTAKTER Mange nyvalgte klassekontakter lurer på hva oppgaven egentlig innebærer. Her finner du svar

Detaljer

KOMMUNALE FORELDREUTVALG

KOMMUNALE FORELDREUTVALG KOMMUNALE FORELDREUTVALG - ET IDÉHEFTE Forord Ifølge norsk lov har foreldrene hovedansvaret for barnas opplæring og oppdragelse. Foreldrene har erfaring og kompetanse på mange ulike områder, og de er viktige

Detaljer

Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune

Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune Innhold Innledning 4 1 Visjon, verdigrunnlag og mål for oppvekstsektoren 5 1.1 Forholdet mellom ordinær undervisning og spesialundervisning

Detaljer

Sigdal kommune. Velkommen som elev og foresatt til. Prestfoss skole

Sigdal kommune. Velkommen som elev og foresatt til. Prestfoss skole Sigdal kommune Velkommen som elev og foresatt til Prestfoss skole Skoleåret 2013/2014 Presentasjon av skolen Prestfoss skole ligger i Prestfoss sentrum i Sigdal kommune. Skolen ligger fint til oppe på

Detaljer

BØ KOMMUNE. Eidet skole. Håndbok. Sist revidert 18.09.15

BØ KOMMUNE. Eidet skole. Håndbok. Sist revidert 18.09.15 BØ KOMMUNE Eidet skole Håndbok Sist revidert 18.09.15 Innhold : side 2 Innholdsfortegnelse side 3 Innledning/forord side 4 Målsetting for skolen side 4 Tiltak for å nå målene - Tilpasset undervisning -

Detaljer

Nyttig å vite. Råd og utvalg. Informasjon og kommunikasjon. Åsgård har en visjon - Stjerneskolen Åsgård. Kunnskapsløftet Læreplaner - Virksomhetsplan

Nyttig å vite. Råd og utvalg. Informasjon og kommunikasjon. Åsgård har en visjon - Stjerneskolen Åsgård. Kunnskapsløftet Læreplaner - Virksomhetsplan Nyttig å vite Faktaopplysninger - Tidsplan for skole - Midttimen og Trivselslederne - Plan over ferier og fridager - Skoleskyssregler - Permisjonsreglement Råd og utvalg Informasjon og kommunikasjon Åsgård

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. NYTTIG INFORMASJON.2 Fra rektor. 3 Bestilling av skolemelk..4

INNHOLDSFORTEGNELSE. NYTTIG INFORMASJON.2 Fra rektor. 3 Bestilling av skolemelk..4 INNHOLDSFORTEGNELSE NYTTIG INFORMASJON.2 Fra rektor. 3 Bestilling av skolemelk..4 ARBEIDSGRUNNLAG Kvalitetskriterier for grunnskolen i Asker..5 Visjonen for Bondi skole.5 OPPLYSNINGER OM SKOLEÅRET 2013-14

Detaljer

Virksomhetsplan Meløyskolene. Ørnes skole SKOLEÅRET 2015/2016

Virksomhetsplan Meløyskolene. Ørnes skole SKOLEÅRET 2015/2016 Virksomhetsplan Meløyskolene Ørnes skole SKOLEÅRET 2015/2016 2 Innhold 1.0 Forord 2.0 Pedagogisk arbeid 3.0 Læringsmiljø 4.0 Samarbeid skole/hjem 5.0 Satsingsområder 5.1 Satsingsområde 1: Grunnleggende

Detaljer

FORELDREHÅNDBOK. Innholdsfortegnelse:

FORELDREHÅNDBOK. Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse: Skolens organisasjonskart 2 Skolens organisasjon 3 Vedtekter Lillehammer Steinerskole 5 SFO vedtekter 7 SFO 8 Elevråd 9 Steinerskolens foreldreforbund 10 Steinerskolens Ombudsordning

Detaljer

GALLEBERG SKOLE INFORMASJONSHEFTE. Elever og foresatte

GALLEBERG SKOLE INFORMASJONSHEFTE. Elever og foresatte INFORMASJONSHEFTE GALLEBERG SKOLE Elever og foresatte Innholdet i dette heftet er først og fremst tenkt som en kortfattet introduksjon til Galleberg skole. Vi har samlet en del informasjon på ett sted,

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE Opplysninger om skolen til hjelp for heimene og andre samarbeidspartnere

INFORMASJONSHEFTE Opplysninger om skolen til hjelp for heimene og andre samarbeidspartnere MÆRE SKOLE 7710 SPARBU tlf : 74 13 50 20 e-mail: mare.skole@steinkjer.kommune.no INFORMASJONSHEFTE Opplysninger om skolen til hjelp for heimene og andre samarbeidspartnere 1 Innhold: Til foreldre/foresatte

Detaljer

Plan for overgangen mellom barnehage og skole

Plan for overgangen mellom barnehage og skole Plan for overgangen mellom barnehage og skole Flå kommune 2014 Innhold 1.0 Innledning / bakgrunn... 3 1.1 Lokalt prosjekt... 4 1.2 Evaluering / revidering... 4 2.0 Hovedmål... 5 3.0 Samarbeid og kunnskapsoverføringer...

Detaljer

MEDLEM AV FAU -- HVA NÅ?

MEDLEM AV FAU -- HVA NÅ? MEDLEM AV FAU -- HVA NÅ? Forskning viser at i realiteten medvirker foreldre i skolens virksomhet bare i liten grad, selv om lover og forskrifter sier at de skal ha innflytelse. Det er usikkerhet blant

Detaljer

RUTINER FOR OVERGANGER BARNEHAGE BARNESKOLE

RUTINER FOR OVERGANGER BARNEHAGE BARNESKOLE RUTINER FOR OVERGANGER BARNEHAGE BARNESKOLE Revidert oktober 2012 FORORD Formålet med rutiner for overgangene i opplæringsløp er å sikre gode overganger og styrke sammenhengen i opplæringen for barn og

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Kommunehuset Dato: 28.10.2010 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Kommunehuset Dato: 28.10.2010 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Kommunehuset Dato: 28.10.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement.

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement. Nyttig å vite Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement Råd og utvalg Kommunikasjon og informasjon Åsgård har en visjon - Stjerneskolen

Detaljer

RUTINER FOR OVERGANGER BARNESKOLE - UNGDOMSSKOLE

RUTINER FOR OVERGANGER BARNESKOLE - UNGDOMSSKOLE RUTINER FOR OVERGANGER BARNESKOLE - UNGDOMSSKOLE Revidert oktober 2010 FORORD Formålet med rutiner for overgangene i opplæringsløp er å sikre gode overganger og styrke sammenhengen i opplæringen for barn

Detaljer