Snart skolestart! En orientering til foreldre/foresatte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Snart skolestart! En orientering til foreldre/foresatte"

Transkript

1 Snart skolestart! En orientering til foreldre/foresatte

2 Velkommen til Stavangerskolen Hva skjer fram mot skolestart? Klageadgang...4 Kort om Nærmiljøskolen...5 Fritt skolevalg...5 Friskoler...5 Grenseløst samarbeid Skolenes hjemmesider...6 Elevvurdering og utviklingssamtaler...7 Foreldremøter...7 Foreldrekontakter...7 Foreldreråd / FAU...8 Driftsstyret...8 Om skolen Skoleåret - ferie og fridager...11 Skoledagens lengde...11 Kan eleven få ekstra fri?...11 Sykefravær...12 Bokmål - eller nynorsk?...12 Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap...12 Utsatt skolestart...12 Skoleskyss...12 Skolefritidsordning...13 Forsikringer...13 Taushetsplikt...13 Tidlig hjelp er god hjelp Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)...15 Helse i skolen Tannhelsetjenesten...16 Skolehelsetjenesten...16 Oversikt over det faste tilbudet i skolehelsetjenesten...16 Ord og uttrykk Opplæringsloven...17 Tilpasset opplæring...17 Spesialundervisning...17 Skolebasert vurdering...17 Kvalitetsutvikling...17 Nyttig på nett Stavanger kommune...18 Utdannings- og forskningsdepartementet...18 Utdanningsdirektoratet...18 Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG)...18 En hilsen fra KFU Velkommen til Stavangerskolen Vi har gleden av å ønske ditt barn velkommen til Stavangerskolen neste høst. Med dette heftet ønsker vi å gi informasjon om opplæringstilbudet i Stavanger kommune og hva som vil skje framover mot skolestart. Vårt motto i Stavangerskolen er at eleven kan og vil. I løpet at skoletiden skal elevene nå mange læringsmål og både skolens ledelse, lærerne og andre ansatte har ansvar for å legge til rette for denne læringen. Læring er en aktiv prosess som vil kreve både vilje, innsats, mot og arbeid. Gjennom høy faglig kompetanse og tydelig voksenrolle skal lærerne legge til rette for læring av fag, ferdigheter og holdninger. Elevenes mestring og læring gjennom aktiv deltagelse skal utvikle et positivt læringsmiljø preget av trivsel, inkludering, ansvar og respekt. Hele læringsoppdraget skal gjøres i nært samarbeid med foreldrene. Det er viktig at foreldrene deltar både i arbeidet rundt sitt barn, men også i forhold til hele gruppa/trinnet og skolen. På kommunens hjemmesider vil du finne ytterligere informasjon om Stavangerskolen. Velkommen som foresatte i Stavangerskolen. Med vennlig hilsen Stavanger kommune Oppvekst og levekår 2 3

3 Hva skjer... fram mot skolestart? Kort om... Tidlig på høsten mottar Stavanger kommune en oversikt fra folkeregisteret over barn som skal begynne på skolen påfølgende skoleår. Rektorene i hver bydel gjør en foreløpig fordeling av elevene på skolene i bydelen. I begynnelsen av september måned sender skolene ut et registreringsskjema til alle foreldre. Dere skal fylle ut registreringsskjemaet og returnere det til skolen. I registreringsskjemaet finnes informasjon om foreløpig skoleplassering. I Stavanger har vi en ordning kalt fritt skolevalg. Det betyr at dere som ønsker plass på en annen skole enn den barnet er registrert på, kan oppgi dette på registreringsskjemaet i rubrikken Hvilken skole ønskes som 1. valg?. Eventuelt kan dere også oppgi et 2. og et 3. alternativ. Ordningen med fritt skolevalg forutsetter at skolene har ledig kapasitet. Når elevopptaket er foretatt, vil dere bli skriftlig informert om hvilken skole barnet deres er plassert ved. Til vanlig vil dette skje innen utgangen av januar måned. Før skolestart blir nye elever og foreldre invitert til besøksdager for å gjøre seg kjent med skolen og lærerne. KLAGEADGANG Tildeling av elevplass i grunnskolen er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Det betyr at dere har klageadgang dersom dere mener vedtaket om elevopptak er feil eller i strid med loven. En eventuell klage sendes til den skolen barnet har fått plass ved. Det er Fylkesmannen i Rogaland som behandler slike klager. NÆRMILJØSKOLEN Etter opplæringsloven har barn rett til skoleplass på sin nærmiljøskole. Vanligvis er nærmiljøskolen den skolen som ligger nærmest der barna bor. I noen få tilfeller, og særlig i utbyggingsområder, kan det hende at en skole ikke har plass til alle de elevene som rettmessig hører til på skolen. Noen elever vil da måtte henvises til en naboskole. FRITT SKOLEVALG Stavanger kommune har vedtatt en ordning med fritt skolevalg. Det betyr at foreldre fritt kan søke elevplass for sine barn på hvilken som helst av grunnskolene i kommunen. En forutsetning for opptak vil være at skolen det søkes plass på, har ledig kapasitet. Ta gjerne kontakt med den aktuelle skolen og undersøk dette. Dersom foreldre velger en annen skole enn nærmiljøskolen, må de selv dekke eventuelle utgifter til skoleskyss. FRISKOLER Barn i Norge har rett til å få skoleplass i en offentlig grunnskole, men foreldre kan også velge at barn skal få sin opplæring i en friskole. Friskoler er grunnskoler som er privat eid. I Stavanger er det flere godkjente friskoler. Ved å ta kontakt med utdanningsavdelingen hos Fylkesmannen i Rogaland vil du kunne få mer informasjon om de ulike friskolene i Stavangerregionen. Fylkesmannen i Rogaland, Utdanningsavdelingen Postadresse: Postboks 59, 4001 Stavanger Tlf Nettside: 4 Endelig elevopptak blir foretatt i løpet av januar. Opptaket blir foretatt av rektor på den enkelte skole med utgangspunkt i den foreløpige skoleplasseringen og de ønskene som er mottatt fra foreldrene. 5

4 Grenseløst......samarbeid SKOLENES HJEMMESIDER Alle skolene i Stavanger har egne hjemmesider på Internett. Hovedhensikten er å få god informasjonsflyt mellom hjem og skole. På skolenes sider finner du blant annet generell informasjon om skolen og opplysninger om hvilke oppgaver FAU og driftsstyret arbeider med. De ulike trinnene har egne sider hvor ukeplaner og annen aktuell informasjon legges ut. Lærernes e-postadresser finner du også her. Foreldre kan på en enkel måte også abonnere på nyheter fra skolen. Hver gang lærer legger ut en ukeplan eller et dokument, vil du da få melding om dette på din e-post. Adressen til den enkelte skoles hjemmeside er: www. linksidene.no/skolens navn For Kvaleberg skole er adressen: Et godt samarbeid mellom hjem og skole bygger på en god dialog mellom lærere og foreldre om elevens læring og utvikling. I denne sammenheng er det viktig at hjem og skole er enige om hvilke forventninger de har til hverandre og hvordan de sammen kan bidra til å gi den enkelte elev et best mulig opplæringstilbud. ELEVVURDERING OG UTVIKLINGSSAMTALER Alle foreldre har rett til å kontakte skolens personale i forbindelse med sine barns skolegang eller skolearbeid. Minst to ganger om året skal de foresatte ha en planlagt og strukturert samtale med elevens kontaktlærer. Det vanlige er at kontaktlæreren innkaller til dette møtet. Utviklingssamtalen skal dreie seg om elevens faglige og sosiale utvikling og læring, og skal avsluttes med en oppsummering der man blir enige om hva som skal vektlegges i det videre arbeidet. FORELDREMØTER I foreldremøter gis informasjon av mer generell karakter som gjelder hele elevgruppen. Det kan være saker / temaer rundt klassemiljø, fagplaner, spesielle satsingsområder, holdningsspørsmål angående rus, vold, kriminalitet osv. Det første foreldremøtet om høsten avholdes til vanlig i løpet av september måned. FORELDREKONTAKTER Blant de foresatte i hver elevgruppe velges det til vanlig to foreldrekontakter. Disse to har blant annet til oppgave å samarbeide med elevgruppens lærere og være kontaktledd mellom de foresatte og foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU). Aktuelle oppgaver for foreldrekontaktene er: - delta på FAU-møter - sammen med kontaktlærer arbeide for et godt sosialt- og læringsmiljø blant elevene - være foreldrenes talsperson overfor lærere og rektor 6 7

5 Grenseløst samarbeid - være foreldrenes tillitsvalgte - planlegge og gjennomføre foreldremøter i samarbeid med kontaktlærer - drøfte saker som angår skolens ute- og innemiljø - danne eventuelle nettverk for elever og foresatte - være med i tilrettelegging av turer og andre arrangementer FORELDRERÅD / FAU Alle foresatte som har barn på skolen, er medlemmer av foreldrerådet. Foreldrerådet skal ivareta fellesinteressene til de foresatte og bidra til at de foresatte medvirker aktivt for å skape et godt skolemiljø. Den enkelte skole har et arbeidsutvalg (FAU) bestående av foreldrekontakter. Dette arbeidsutvalget representerer alle foresatte ved skolen og behandler saker på vegne av foreldrerådet. Ved de fleste skolene legger FAU ut informasjon om sitt arbeid på skolens internettsider. DRIFTSSTYRET Driftsstyret er plassert administrativt i linjen mellom direktør for Oppvekst og levekår og rektor ved den enkelte skole. Driftsstyret er satt sammen av to foreldrerepresentanter, to representanter for undervisningspersonalet, en representant for andre tilsatte og en representant for skoleeier/politisk oppnevnt. I tillegg møter rektor og to representanter for elevene med tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett. Driftsstyret har : - overordnet ansvar for planlegging og oppfølging av skolens virksomhet - ansvar for å vedta skolens budsjett og handlingsplan - ansvar for at skolen driver utviklingsarbeid og skolebasert vurdering I Stavanger kommune er det også opprettet et kommunalt foreldreutvalg (KFU). Dette utvalget presenteres bakerst i dette heftet. 8 9

6 Om skolen... Rektor har det overordnede administrative og pedagogiske ansvaret for skolens virksomhet. I tillegg til rektor består vanligvis skolens ledelse av en eller flere undervisningsinspektører. Undervisningspersonalet består av både allmennlærere og førskolelærere. Skoleassistenter tilsettes ved behov. Mange skoler har også en egen miljøarbeider tilsatt. I samarbeid med skolens øvrige personale og hjemmene hjelper miljøarbeideren elevene med å løse ulike problemer som viser seg i skolesituasjonen. Elevenes opplæring organiseres i grupper. Hver elev er knyttet til en kontaktlærer som blant annet har ansvar for elevens faglige og sosiale oppfølging og kontakten med hjemmet. SKOLEÅRET - FERIE OG FRIDAGER I løpet av skoleåret skal elevene ha 190 skoledager. Oversikten over ferier og fridager kalles skoleruta. Elevene får hvert år skoleruta med hjem. Skoleruta finner du også på skolens internettsider. SKOLEDAGENS LENGDE Ved de fleste skolene starter den første undervisningsøkten mellom kl og kl Skoledagens lengde varierer alt etter hvordan skolen organiserer sitt opplæringstilbud. Senest ved skolestart vil foreldre få utdelt oversikt over skoledagens lengde og inndeling. Elever som har behov for tilsyn før og etter undervisningstid, kan benytte seg av skolens skolefritidsordning (SFO). Skolefritidsordningen er til vanlig åpen fra KAN ELEVEN FÅ EKSTRA FRI? Undervisningstiden er elevenes arbeidstid, og den skal respekteres. Likevel hender det at foresatte ønsker å reise eller ha fri i skoletiden. Foreldre kan be om fri for barnet sitt i inntil en dag ved å ta kontakt med kontaktlærer. Dersom foresatte ønsker å be om fri i flere dager sammenhengende utenom skolens ferier, må det sendes en skriftlig søknad om permisjon til skolen i god tid på forhånd. Foreldre er ansvarlige for å gi nødvendig opplæring i permisjonstiden. Mer informasjon om elevpermisjoner finner du på kommunens internettsider

7 Om skolen. SYKEFRAVÆR Når et barn har hatt et sykefravær, skal de foresatte gi skolen melding om dette. Er det sannsynlig at barnet får et sykefravær på mer enn to uker, kan det vurderes om opplæring i hjemmet er aktuelt. Ved et eventuelt sykehusopphold vil barnet få et tilpasset opplæringstilbud av lærer som arbeider ved sykehuset. BOKMÅL - ELLER NYNORSK? Hovedmålform i Stavanger kommune er bokmål. Foreldre har imidlertid rett til å velge skriftlig opplæring på annen målform. I opplæringslovens 2-5 heter det blant annet: «Når minst ti elevar på eit av klassetrinna 1-7 i ein kommune ønskjer skriftleg opplæring på eit anna hovudmål enn det kommunen har vedteke, har dei rett til å tilhøyre ei eiga elevgruppe. Retten gjeld så lenge det er minst seks elevar igjen i denne gruppa. Når elevane er spreidde på fleire skolar i kommunen, vedtek foreldra med vanleg fleirtal kva skole tilbodet skal givast ved» Foreldre som ønsker nynorsk som hovedmålsform i opplæringa, må gi skriftlig beskjed om dette til skolen i god tid før skolestart. KRISTENDOMS-, RELIGIONS- OG LIVSSYNSKUNNSKAP KRL-faget er obligatorisk for alle elever, men opplæringsloven gir foreldre rett til fritak fra deler av faget. Dette gjelder i de tilfeller der foresatte ut fra egen religion eller livssyn opplever deler av undervisningen som utøvelse av annen religion eller tilslutning til et annet livssyn. Foreldrene skal få informasjon om læreplanen i faget og om hvordan faget er tenkt organisert. Foresatte som ønsker mer informasjon eller ber om ulike fritaksordninger, tar kontakt med skolens ledelse. UTSATT SKOLESTART I noen tilfeller ønsker foreldre å få vurdert om barnet bør vente et år før det begynner på skolen. Foreldre skal da henvende seg skriftlig til pedagogisk-psykologisk tjeneste. Dersom det etter sakkyndig vurdering er tvil om barnet er kommet tilstrekkelig langt i utviklingen til å starte i skolen, har barnet rett til å utsette skolestarten ett år dersom foreldrene krever det. Frist for å søke om utsatt skolestart er 15.januar. Mer informasjon om PP-tjenesten finner du senere i dette heftet. SKOLESKYSS Det første skoleåret vil elever som bor mer enn to kilometer fra skolen, ha krav på gratis skoleskyss. For elever på trinn er kravet at eleven bor mer enn fire kilometer fra skolen. Elever som er varig eller midlertidig funksjonshemmet, og som etter legeerklæring har behov for transport til skolen, har også krav på fri skoleskyss. Foreldre som velger annen skole enn nærmiljøskolen for sitt barn, har ikke rett til fri skyss. SKOLEFRITIDSORDNING De kommunale skolefritidsordningene (SFO) i Stavanger gir et omsorgs- og aktivitetstilbud til elever på 1.-4.trinn utenom undervisningstid. Skolefritidsordningen tilbyr ulike fritidsaktiviteter som barna kan delta på. Foreldre som ønsker plass i SFO for sitt barn, må levere påmeldingsskjema til skolen. Skjema og informasjon om påmeldingsfrister, åpningstider, priser osv. finner du på kommunens internettsider. Du vil også finne informasjon om SFO på skolenes hjemmesider. FORSIKRINGER Alle barn i offentlig skole er forsikret gjennom folketrygden. Barnas eiendeler er derimot ikke forsikret av kommunen. Foreldrene må selv sikre disse gjennom egne forsikringer. Foreldrene kan gjøres ansvarlig for barnas eventuelle skadeverk på annens eiendom i skoletiden, dersom det dreier seg om en bevisst handling som barnet er modent nok til å forstå konsekvensen av. TAUSHETSPLIKT Alle som arbeider i skolen har taushetsplikt. Det vil si at de har plikt til å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det de gjennom sitt arbeid får vite om elevers eller foresattes personlige forhold. Taushetsplikten gjelder også for foreldrerepresentanter i skolens rådsorganer, foreldrekontakter og foresatte som på en eller annen måte er involvert i skolens virksomhet (på leirskole, ekskursjoner, osv.). Taushetsplikten gjelder også etter at man har sluttet i tjenesten eller vervet. Det er enkelte begrensninger i taushetsplikten, bl.a. når det gjelder melding til barnevernet om omsorgssvikt, mishandling av og overgrep mot barn og unge. Spesielle opplysninger om elevene oppbevares nedlåst på skolene i elevmapper. Eleven selv og elevens foresatte har innsynsrett

8 Tidlig hjelp er god hjelp Skolen har som målsetting å tilpasse opplæringen ut fra den enkelte elevs forutsetninger. De foresatte bør gi melding til skolen hvis barnet har spesielle vansker, eller dersom de tror barnet kan trenge ekstra hjelp eller tilrettelegging. Foreldre kan også ta direkte kontakt med pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). Det er viktig å sette inn hjelpetiltak så tidlig som mulig. Læreren har plikt til å melde fra om elever som synes å ha behov for særskilt hjelp. Rektor organiserer hjelpetiltak innenfor de ressurser skolen har til disposisjon. PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE (PPT) Skoler og barnehager kan i samråd med foresatte henvende seg til PP-tjenesten dersom de ønsker råd om et barn. PP-tjenesten utreder elever og gir sakkyndige råd til skole og foreldre om tilrettelagt opplæringstilbud for de barn som henvises. Utfyllende informasjon om PPT finner du på kommunens hjemmesider på Internett eller ved henvendelse til skolen. Det er mange forskjellige årsaker til at et barn kan trenge hjelp. Barnet kan for eksempel ha vansker i sin kontakt med jevnaldrende, språkvansker, konsentrasjonsproblemer eller streve med å lære å lese og skrive. Foresatte kan også trenge råd om det er riktig for barnet å begynne senere på skolen enn det som er vanlig, dvs. utsatt skolestart ett år. Enkelte barn har ulike typer allergier og er avhengige av spesielle dietter osv. I slike tilfeller er det fint om de foresatte informerer skolen så tidlig som mulig, slik at dette kan bli tatt hensyn til allerede fra skolestart av

9 Helse... i skolen Ord og uttrykk TANNHELSETJENESTEN Barn og unge opp til 18 år har tilbud om gratis forebyggelse og behandling av tann- og munnsykdommer og tannskader. Tannhelsetjenesten er inndelt i soner i Stavanger, og eleven blir innkalt til tannklinikk for undersøkelse og behandling ved det sonekontoret skolen hører til. Tidsrommet mellom hver innkalling er ca. 18 måneder. Elever som trenger øyeblikkelig hjelp, kan henvende seg direkte til tannklinikken skolen benytter. SKOLEHELSETJENESTEN Skolehelsetjenesten har som oppgave å drive helsefremmende og forebyggende arbeid i skolen. Helsesøster har fast trefftid på den enkelte skole 1 til 2 dager i uken, og da kan elever og foreldre ta kontakt for å drøfte små og store spørsmål eller problem. I tillegg tilbyr skolehelsetjenesten et fast program som blant annet omfatter vaksinasjoner. På skolens hjemmesider vil dere finne nærmere informasjon om når helsesøster og lege er å treffe på din skole. Sammen med skolens personale har skolehelsetjenesten ansvar for å følge opp elever med spesielle behov og tilrettelegge forholdene best mulig for elever med funksjonshemminger. Helsesøster deltar fast på skolens tverretatlige møter. De som arbeider i skolehelsetjenesten har taushetsplikt. Om helsejournaler Skolehelsetjenesten plikter å føre journal med helseopplysninger for hver enkelt elev. Denne journalen følger barnet til det er ferdig med grunnskolen. Ved flytting er hovedregelen at journalen overføres til skolehelsetjenesten ved den nye skolen. Dette for å sikre faglig forsvarlig oppfølging. Foreldre/foresatte har som hovedregel innsyn i barnets journal. OVERSIKT OVER DET FASTE TILBUDET I SKOLEHELSETJENESTEN: 1.klasse God skolestart (tverrfaglig samarbeid) 2.klasse Gruppesamtaler / klasseundervisning Rutinemessig høydemåling av alle Tilbud om vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomylitt (DTP-IPV) 5. eller 6. klasse Gruppesamtaler 7. klasse Rutinemessig høydemåling av alle Tilbud om vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder (MMR) 8. eller 9. klasse Tilbud om vaksine mot tuberkulose (BCG) 10. klasse Gruppesamtaler og/eller klasseundervisning Tilbud om vaksine mot difteri, stivkrampe og polio (DT-IPV) OPPLÆRINGSLOVEN Loven regulerer elevenes retter og plikter i forhold til opplæring. Opplæringsloven er tilgjengelig på Internett TILPASSET OPPLÆRING Tilpasset opplæring er et overordnet prinsipp i grunnskolen, som betyr at alle elever har rett til å få sin opplæring tilrettelagt ut fra sine evner og forutsetninger. SPESIALUNDERVISNING Elever har ulike behov og forutsetninger. For å gi et likeverdig tilbud må skolen gi variert og differensiert opplæring. Retten til tilpasset opplæring kan ivaretas innenfor opplæringens ordinære rammer eller i form av spesialundervisning. Spesialundervisning er en rettighet for elever som i hovedsak må ha andre mål enn målene gitt i læreplanene for fag. SKOLEBASERT VURDERING Alle skolene i Stavanger er forpliktet til å regelmessig vurdere ulike sider ved egen virksomhet. Systematisk skolebasert vurdering er viktig for å oppnå utvikling i skolen. Dette arbeidet skal drives kontinuerlig, og både elever, foreldre og ansatte skal delta. For å fremme kvalitet i skolen har Utdanningsog forskningsdepartementet blant annet utviklet nettstedet Vi anbefaler foreldre å gjøre seg kjent med dette nettstedet. KVALITETSUTVIKLING Stavanger kommune har en egen plan for utvikling av kvalitet i grunnskolene. Planen angir viktige områder det skal settes fokus på og som skolene er forpliktet til å følge opp. I tillegg har skolene egne handlings-/ virksomhetsplaner som beskriver områder den enkelte skole har valgt å satse på. De fleste skoler har lagt ut sine planer på skolens hjemmesider. Kvalitetsutviklingsplanen er tilgjengelig på Stavanger kommunes internettsider

10 Nyttig på nett En hilsen fra KFU STAVANGER KOMMUNE Stavanger kommunes nettsider Stavangerskolenes startside navn Skolenes hjemmesider Kommunalt foreldreutvalg UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENTET Her finner du bl.a. Opplæringsloven Lov om frittstående skoler og Forvaltningsloven Portal for elever, foreldre og lærere UTDANNINGSDIREKTORATET Utdanningsdirektoratets hjemmeside Portal for elever, foreldre og lærere FORELDREUTVALGET FOR GRUNNSKOLEN (FUG) Portal for foreldreutvalget for grunnskolen Ressursside for foresatte Møtet mellom dere som foreldre og skolen gir mange muligheter til engasjement og nye nettverk. Skolen skal legge til rette for et godt og nært samarbeid mellom hjem og skole, og vi som foreldre må ta i bruk de samarbeidsarenaene skolen legger til rette for. Forskning viser at engasjerte foreldre gir tryggere barn, og trygge barn lærer bedre. Bruk også tiden frem til skolestart på å skaffe informasjon om den skolen barnet skal begynne på. Gå skoleveien sammen, og bruk skolegården som lekeplass. I mai måned blir nye elever og foreldre invitert til besøksdager for å gjøre seg kjent på skolen. Da er det viktig at dere også velger foreldrekontakter og FAU-representant. Hvis barnet ikke får plass på den nærmeste skolen, be skolen kalle inn til et møte med alle foreldre som har barn som skal begynne på skolen, slik at dere sammen kan finne frem til en løsning som gir barna en trygg skolestart. Kommunalt foreldreutvalg i Stavanger har et styre på 7 personer ( 1 fra hver bydel) + leder og en ansatt som jobber for alle foreldre i Stavanger kommune. Vi er blant annet opptatt av: Overgang barnehage - skole Overgang barneskole - ungdomsskole Hjem - skole samarbeid Rusforebygging Fremme foreldrenes synspunkt overfor kommunalstyret for oppvekst og administrasjon Kommunalt foreldreutvalg kan kontaktes på telefon mandag - torsdag e-post 18 19

11 Postboks Stavanger Telefon E-post: Layout/trykk: Impress - Fotos: Odd Atle Edvardsen

Snart skolestart! En orientering til foreldre/foresatte. Velkommen til Stavangerskolen

Snart skolestart! En orientering til foreldre/foresatte. Velkommen til Stavangerskolen Snart skolestart! En orientering til foreldre/foresatte Velkommen til Stavangerskolen Velkommen til Stavangerskolen Hva skjer fram mot skolestart? Klageadgang 4 Overgang barnehage skole 4 Skoleskyss 13

Detaljer

Snart skolestart! En orientering til foreldre/foresatte. Velkommen til Stavangerskolen

Snart skolestart! En orientering til foreldre/foresatte. Velkommen til Stavangerskolen Snart skolestart! En orientering til foreldre/foresatte Velkommen til Stavangerskolen Velkommen til Stavangerskolen Hva skjer fram mot skolestart? Skolestart 4 Klageadgang 4 Overgang barnehage skole 4

Detaljer

Velkommen til Stavangerskolen. En orientering til foreldre/foresatte

Velkommen til Stavangerskolen. En orientering til foreldre/foresatte Velkommen til Stavangerskolen En orientering til foreldre/foresatte Innhold Hva skjer fram mot skolestart? Klageadgang Overgang barnehage- skole Kort om Nærskolen. Fritt skolevalg Forskrift om skoletilhørighet

Detaljer

Velkommen til Nordstrand skole

Velkommen til Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole 31.05.2016 Velkommen til Nordstrand skole Skolestart 2016/2017 Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte foresatte, tilrettelegge for samarbeid og sikre foresattes

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Velkommen til Osloskolen Skolestart 2016/2017 Klar for skolestart, snart? Dette skal vi snakke om Vi er Grefsen skole Skole-hjem samarbeid Hva skal elevene lære? Oppfølging av elevene Grefsen Aktivitetsskole

Detaljer

Velkommen til Godlia skole

Velkommen til Godlia skole Godlia skole Velkommen til Godlia skole Skolestart 2016/2017 Godlia skole 470 elever 65 ansatte Åpnet i 1968, nedlagt i 1981, gjenåpnet i 1998 og utvidet i 2014 Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte

Detaljer

Velkommen til Bekkelaget skole!

Velkommen til Bekkelaget skole! Velkommen til Bekkelaget skole! Skolestart 2016/2017 Alt er mulig med innsats for læring! Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte foresatte, tilrettelegge for samarbeid og sikre foresattes medansvar i

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Stenbråten skole Velkommen til Osloskolen Skolestart 2016/2017 Program Velkommen og presentasjon v/rektor Informasjon om skolen v/rektor Nina Merete Ringnes Informasjon om AKS v/leder Ingelin Nørstenæs

Detaljer

3. Ytterligere informasjon. 5. Foreldrekontaktens oppgaver. 6. FAUs hensikt og sammensetning. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole..

3. Ytterligere informasjon. 5. Foreldrekontaktens oppgaver. 6. FAUs hensikt og sammensetning. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole.. Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn 2. Hensikt.. 3. Ytterligere informasjon 4. Lover.. 5. Foreldrekontaktens oppgaver 6. FAUs hensikt og sammensetning FAU styre.. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole.. 8. Samarbeidsutvalget

Detaljer

ROAN KOMMUNE SKOLEHELSETJENESTEN I BARNESKOLEN. Informasjon til elever og foreldre / foresatte

ROAN KOMMUNE SKOLEHELSETJENESTEN I BARNESKOLEN. Informasjon til elever og foreldre / foresatte ROAN KOMMUNE SKOLEHELSETJENESTEN I BARNESKOLEN Informasjon til elever og foreldre / foresatte Koordinerende enhet for barn og unge Februar 2015 SKOLEHELSETJENESTEN I BARNESKOLEN ROAN KOMMUNE Side 2 Skolehelsetjenesten

Detaljer

Innhold. Innhold 2. Ansvaret i skolen 4. Læreplan Kunnskapsløftet 4. Læringsplakaten 5. Alle elever har rett til tilpasset opplæring 6

Innhold. Innhold 2. Ansvaret i skolen 4. Læreplan Kunnskapsløftet 4. Læringsplakaten 5. Alle elever har rett til tilpasset opplæring 6 Skolestart 2016 1 Innhold Innhold 2 Ansvaret i skolen 4 Læreplan Kunnskapsløftet 4 Læringsplakaten 5 Alle elever har rett til tilpasset opplæring 6 PPT - pedagogisk psykologisk tjeneste 6 Logopedtjenesten

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten 2014/2015

Oslo kommune Utdanningsetaten 2014/2015 Oslo kommune Utdanningsetaten 2014/2015 FAG OG LÆRING HVA KAN DU FORVENTE AV DIN SKOLE? Skolen gir undervisning i tråd med gjeldende lovverk og læreplaner. Skolen er kjent med elevens faglige ståsted fra

Detaljer

PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR

PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR 2009 2010 (forutsetter godkjenning i FAU/SU) Tilpassa Åsen barne- og ungdomskole etter modell fra Brønnøysund barne- og ungdomsskole. Om skole-hjem samarbeid Samarbeidet

Detaljer

GALLEBERG SKOLE VELKOMMEN TIL GALLEBERG SKOLE. Trygghet Mestring Kunnskap

GALLEBERG SKOLE VELKOMMEN TIL GALLEBERG SKOLE. Trygghet Mestring Kunnskap VELKOMMEN TIL Trygghet Mestring Kunnskap HVEM ER VI Rektor: Inspektør: Kontaktlærer: SFO-leder: Helsesøster: Barnevern: FAU-leder: Terje Larsen Anne-Liv Myhre Elisabeth Samnøy Marit Hole Anne Mari Skjørdal

Detaljer

VELKOMMEN TIL VIK SKOLE. Det sies at det er to varige ting vi må gi våre barn -det ene er røtter -det andre er vinger (Lee Ezell)

VELKOMMEN TIL VIK SKOLE. Det sies at det er to varige ting vi må gi våre barn -det ene er røtter -det andre er vinger (Lee Ezell) VELKOMMEN TIL VIK SKOLE Det sies at det er to varige ting vi må gi våre barn -det ene er røtter -det andre er vinger (Lee Ezell) Samarbeidspartnere KPPT Helsestasjonen Barnevernet Kulturskolen 1. linje

Detaljer

Rettigheter og plikter. Alle elever har rett til. Rett og plikt til grunnskole. Har du spørsmål? Å gå på en skole i nærmiljøet

Rettigheter og plikter. Alle elever har rett til. Rett og plikt til grunnskole. Har du spørsmål? Å gå på en skole i nærmiljøet Rettigheter og plikter Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene og pliktene er hentet fra opplæringsloven. Opplæringsloven

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Oslo kommune Utdanningsetaten Ellingsrudåsen skole 06.09.2016 Velkommen til Osloskolen Skolestart 2016/2017 Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte foresatte, tilrettelegge for samarbeid og sikre foresattes

Detaljer

1. FORELDRENES OG SKOLENS FELLES ANSVAR FOR OPPDRAGELSE OG OPPLÆRING

1. FORELDRENES OG SKOLENS FELLES ANSVAR FOR OPPDRAGELSE OG OPPLÆRING 1. FORELDRENES OG SKOLENS FELLES ANSVAR FOR OPPDRAGELSE OG OPPLÆRING 1.1 Generelt Skolens formålsparagraf fastslår at foreldrene eller eventuelt andre foresatte har ansvaret for sine egne barn. Skolens

Detaljer

06.05.2016 SELSBAKK ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SKOLE

06.05.2016 SELSBAKK ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SKOLE 06.05.2016 SELSBAKK SKOLE ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Side 2 av 8 Hvorfor er det viktig at hjem og skole samarbeider godt? Et godt samarbeid mellom hjem og skole, der også foreldrene har en

Detaljer

Bokmål. Rettigheter og plikter i den. offentlige grunnskolen

Bokmål. Rettigheter og plikter i den. offentlige grunnskolen Bokmål Rettigheter og plikter i den offentlige grunnskolen Til foreldrene Alle barn og unge har rett til opplæring i 13 år. Alle barn skal ha 10 års grunnskole. Sentrale rettigheter for alle elever i grunnskolen.

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole

Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole Dato 21.04.16 Lusetjern skole og Lusetjern skoles FAU gjennomfører foreldreundersøkelsen fra og med uke 17. Foreldreundersøkelsen er en brukerundersøkelse

Detaljer

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Plan for arbeidet med elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Forord Denne planen skal bidra til å sikre at Ørnes skole oppfyller Opplæringslovens krav om et godt læringsmiljø. Læringsmiljøet på en skole

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rett og plikt til grunnskole Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter

Detaljer

PLAN FOR SKOLE HJEM SAMARBEID

PLAN FOR SKOLE HJEM SAMARBEID PLAN FOR SKOLE HJEM SAMARBEID Bakgrunn for planen: Opplæringslova Opplæringsloven understreker at skolen skal holde god kontakt med foreldrene. Grunnskolen skal i samarbeid og forståing med heimen hjelpe

Detaljer

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Velkommen til foreldremøte Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Agenda Velkommen ved skolens ledelse Felles informasjon Elevenes læring Skolens satsingsområder Datoer, talentsatsing, valgfag, fravær

Detaljer

Godkjent av: Kommunalsjef 01.01.2013

Godkjent av: Kommunalsjef 01.01.2013 Pr. 01.01.2013 Rutinebeskrivelser Rutinebetegnelse: Rutiner ved fravær i skolen i Lunner Tilgjengelig på: Kommunens hjemmeside Skolenes hjemmeside Godkjent av: Kommunalsjef Dato: 01.01.2013 Tidspunkt for

Detaljer

Øren skole Informasjonshefte 2013-2014

Øren skole Informasjonshefte 2013-2014 Øren skole Informasjonshefte 2013-2014 Drammensskolen DRAMMENSSKOLEN Visjon «Drammensskolen, Norges beste skole. En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING TYSFJORD KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING TYSFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING I TYSFJORD KOMMUNE Vedtatt i Tysfjord Kommunestyre 11.01.2010 Gjeldende fra 01.02.2010 VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING I TYSFJORD KOMMUNE. 1. EIER Skolefritidsordningene

Detaljer

Kjære foreldre! Foreldreinvolvering og et godt samarbeide mellom hjem og skole fører til:

Kjære foreldre! Foreldreinvolvering og et godt samarbeide mellom hjem og skole fører til: Kjære foreldre! Foreldreinvolvering og et godt samarbeide mellom hjem og skole fører til: Bedre læringsutbytte, bedre selvregulering, bedre trivsel, færre atferdsproblemer, mindre fravær, gode relasjoner

Detaljer

//Om å gå på skolen. Kristiansand kommune har ca 10.000 elever i grunnskolen på 1.-10. trinn fordelt på 38 skoler.

//Om å gå på skolen. Kristiansand kommune har ca 10.000 elever i grunnskolen på 1.-10. trinn fordelt på 38 skoler. //Om å gå på skolen Denne brosjyren inneholder enkle oversikter over noen av de rettigheter og plikter du som foreldre/foresatte har i forhold til dine barn som er elever ved grunnskolen i Kristiansand.

Detaljer

Opplæringsloven noen sentrale bestemmelser

Opplæringsloven noen sentrale bestemmelser Opplæringsloven noen sentrale bestemmelser Samarbeidsutvalgene i Sandnes 5.oktober 2011 Opplæringsloven 16 kapittel Regulerer på avgjørende måte handlingsrommet til den enkelte skole Tilgjengelig på www.lovdata.no

Detaljer

1. 1. En skole der hver enkelte elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske

1. 1. En skole der hver enkelte elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske 1. 1. En skole der hver enkelte elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske Innhold 1. Virksomhetsplan... 3 2. Serviceerklæring... 5 1. Tilbudet bygger på:... 5

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene

Detaljer

PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR. Tilpassa Åsen barne- og ungdomskole etter modell fra Brønnøysund barne- og ungdomsskole.

PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR. Tilpassa Åsen barne- og ungdomskole etter modell fra Brønnøysund barne- og ungdomsskole. PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR Tilpassa Åsen barne- og ungdomskole etter modell fra Brønnøysund barne- og ungdomsskole. Om skole-hjem samarbeid Samarbeidet mellom skole og hjem er viktig i hele grunnopplæringen.

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE S13/5446 L18287/14 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE Lokal forskrift vedtatt av Asker kommunestyre 13.mai 2014. Gjeldende fra 1. august 2014. Ordensreglementet er gitt med hjemmel

Detaljer

Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE

Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE Tema Kontrollområde God praksis/ dokumentasjon Lover og forskrifter Vurdering Oppfølging/tiltak Rett og plikt til opplæring Innholdet i opplæringen

Detaljer

Alle foreldre anerkjennes som ressurs i samarbeidet med skolen om barns læring og utvikling.

Alle foreldre anerkjennes som ressurs i samarbeidet med skolen om barns læring og utvikling. FORELDREUTVALGET FOR GRUNNOPPLÆRINGEN, FUG FUG MENER OG ARBEIDER ETTER FØLGENDE: Alle foreldre anerkjennes som ressurs i samarbeidet med skolen om barns læring og utvikling. 1 OM FORELDRE I GRUNNOPPLÆRINGEN

Detaljer

FORELDREAKTIV SKOLE I STEINKJER KOMMUNE

FORELDREAKTIV SKOLE I STEINKJER KOMMUNE FORELDREAKTIV SKOLE I STEINKJER KOMMUNE ORGANISERING OG INNHOLD Revidert 2014 1 Innhold 1.0 BAKGRUNN... 3 1.1 Rammeplan for samarbeid heim - skole... 3 1.2 Hva er foreldreaktiv skole?... 3 2.0 FORMÅL...

Detaljer

VEDTEKTER 11. september 2014

VEDTEKTER 11. september 2014 VEDTEKTER 11. september 2014 1. FORENINGENS NAVN OG FORMÅL Foreldrerådet ved Ortun skole er organisert som en forening ved navn «Foreningen for Foreldrerådet og FAU ved Ortun skole». Alle foreldre som

Detaljer

Nina Bøhnsdalen. Sekretariatsleder KFU Stavanger Nestleder i FUG. Kommunalt skoleting 28. April 2008 KFU. Kommunalt Foreldreutvalg Stavanger

Nina Bøhnsdalen. Sekretariatsleder KFU Stavanger Nestleder i FUG. Kommunalt skoleting 28. April 2008 KFU. Kommunalt Foreldreutvalg Stavanger Nina Bøhnsdalen Sekretariatsleder Nestleder i FUG Kommunalt skoleting 28. April 2008 120 000 innbyggere 15 000 elever 1. 10. klasse 42 skoler Minste skolen 32 elever (fådelt 1-7) Største skolen 600 (ungdomstrinn)

Detaljer

Forord. Innhold. 3_Hvorfor har skolens foreldre et FAU? 3_Hva gjør et FAU? 4_Hvordan jobber et FAU? 7_Hvem er medlemmer av FAU?

Forord. Innhold. 3_Hvorfor har skolens foreldre et FAU? 3_Hva gjør et FAU? 4_Hvordan jobber et FAU? 7_Hvem er medlemmer av FAU? MEDLEM AV FAU Forord Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) håper dette heftet kan være et praktisk hjelpemiddel for medlemmene i Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU). Forskning viser at foreldre i

Detaljer

Øren skole. Informasjonshefte 2014-2015. Drammensskolen

Øren skole. Informasjonshefte 2014-2015. Drammensskolen Øren skole Informasjonshefte 2014-2015 Drammensskolen DRAMMENSSKOLEN Visjon «Drammensskolen, Norges beste skole. En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og

Detaljer

Plan for samarbeid hjem skole

Plan for samarbeid hjem skole Plan for samarbeid hjem skole Moen skole, Askim Samarbeidet mellom skole og hjem er viktig i hele grunnopplæringen. For at elevene skal få sin læring i et utviklende, godt og trygt skolemiljø er det avgjørende

Detaljer

Godkjent av: Kommunalsjef 01.03.2015

Godkjent av: Kommunalsjef 01.03.2015 Pr. 01.03.2015 Rutinebeskrivelser Rutinebetegnelse: Rutiner ved fravær i skolen i Lunner Tilgjengelig på: Kommunens hjemmeside Skolenes hjemmeside Godkjent av: Kommunalsjef Dato: 01.03.2015 Tidspunkt for

Detaljer

Det gode liv der elvene møtes. Kommunens visjon for grunnskolen: Kunnskap gir mestring og glede, fra trygg i nærmiljøet til verdensborger.

Det gode liv der elvene møtes. Kommunens visjon for grunnskolen: Kunnskap gir mestring og glede, fra trygg i nærmiljøet til verdensborger. Det gode liv der elvene møtes FENSTAD SKOLE Kommunens visjon for grunnskolen: Kunnskap gir mestring og glede, fra trygg i nærmiljøet til verdensborger. Skolens visjon: Engasjement og trygghet gir læring.

Detaljer

MEDLEM AV FAU -- HVA NÅ?

MEDLEM AV FAU -- HVA NÅ? MEDLEM AV FAU -- HVA NÅ? Forskning viser at i realiteten medvirker foreldre i skolens virksomhet bare i liten grad, selv om lover og forskrifter sier at de skal ha innflytelse. Det er usikkerhet blant

Detaljer

Plan for samarbeidet mellom skole/heim Orkanger barneskole

Plan for samarbeidet mellom skole/heim Orkanger barneskole Plan for samarbeidet mellom skole/heim "Samarbeidet mellom skole og heim er viktig i hele grunnopplæringen. For at elevene skal få sin læring i et utviklende, godt og trygt skolemiljø er det avgjørende

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RÆLINGEN KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RÆLINGEN KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RÆLINGEN KOMMUNE Vedtektene er fastsatt med hjemmel i 13-7 i lov om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) av 17. juli 1998 nr. 61. Vedtatt

Detaljer

LOPPA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SFO GJELDER FRA 1.8.15

LOPPA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SFO GJELDER FRA 1.8.15 1 LOPPA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SFO GJELDER FRA 1.8.15 VEDTATT I KOMMUNESTYRET 1.10.91, MED ENDRINGER VEDTATT I SAK 5/93, 3/94, 78/97, 60/99, 26/02, 19/03, 44/06,13/10, 94/12 og 12/15. 1 2 Vedtektene for

Detaljer

VEDTEKTER for Skolefritidsordningen(SFO) ved Harstad Montessoriskole SA

VEDTEKTER for Skolefritidsordningen(SFO) ved Harstad Montessoriskole SA VEDTEKTER for Skolefritidsordningen(SFO) ved Harstad Montessoriskole SA 1 FORMÅL 1.1 Virkeområde Vedtekten gjelder for skolefritidsordningen (SFO) ved Harstad Montessoriskole SA (HMSA). 1.2 Definisjon

Detaljer

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN Kjære foresatte ved Østgård skole «Forskning viser at foresatte som omtaler skolen positivt, og som har forventninger til barnas innsats

Detaljer

GALLEBERG SKOLE VELKOMMEN TIL GALLEBERG SKOLE. Trygghet Mestring Kunnskap

GALLEBERG SKOLE VELKOMMEN TIL GALLEBERG SKOLE. Trygghet Mestring Kunnskap VELKOMMEN TIL Trygghet Mestring Kunnskap HVEM ER VI Rektor: Inspektør: Elevråd: Kontaktlærer: SFO-leder: Helsesøster: Barnevern: FAU-leder: Terje Larsen Anne-Liv Myhre Vilde og Ida Cicilie Skjennum Marit

Detaljer

Vedtekter for Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)ved Lutvann skole.

Vedtekter for Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)ved Lutvann skole. 1 Vedtekter for Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)ved Lutvann skole. 1 FORENINGENS NAVN 1.1 FAU Lutvann skole. Stiftet 27. januar 2016. 2 FORMÅL 2.1 FAU skal ivareta de foresattes interesser i skolesammenheng

Detaljer

PREMISSER FOR SKOLE- HJEM SAMARBEIDET PÅ SKRANEVATNET SKOLE

PREMISSER FOR SKOLE- HJEM SAMARBEIDET PÅ SKRANEVATNET SKOLE PREMISSER FOR SKOLE- HJEM SAMARBEIDET PÅ SKRANEVATNET SKOLE Samarbeidet skal være preget av: Gjensidig tillit, åpenhet og respekt Tilgjengelighet Gode rutine for informasjonsutveksling Konstruktiv tone

Detaljer

Skolekretsgrenser i Porsanger kommune

Skolekretsgrenser i Porsanger kommune Skolekretsgrenser i Porsanger kommune Forskrift om skolekretsgrense i Porsanger kommune. Rutiner for vedtak og saksbehandling. Innholdsfortegnelse 1 Opplæringsloven 1.1 Hovedprinsipp 1.2 Andre aktuelle

Detaljer

Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune

Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune Innhold Rettigheter/plikter etter alder... 2 Generelt

Detaljer

PLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD

PLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD PLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD DEL AV DEN SOSIALE LÆREPLANEN PRESTEHEIA SKOLE En skole for fremtiden gjennom trygghet og aktiv læring 2013 1 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD VED PRESTEHEIA

Detaljer

TILDELING AV SKOLEPLASS OG GRATIS SKOLESKYSS

TILDELING AV SKOLEPLASS OG GRATIS SKOLESKYSS TILDELING AV SKOLEPLASS OG GRATIS SKOLESKYSS Tore Isaksen utdanningsdirektør Til elever og foresatte Hvorfor gir vi ut denne brosjyren? Som foresatte har dere nå mottatt et forhåndsvarsel om skoleplassering

Detaljer

P lan for skole hjem samarbeidet ved

P lan for skole hjem samarbeidet ved P lan for skole hjem samarbeidet ved Brønnøysund Barne og Ungdomsskole Samarbeidet mellom skole og hjem er viktig i hele grunnopplæringen. For at elevene skal få sin læring i et utviklende, godt og trygt

Detaljer

1. VEL MØTT! 3 KONTAKTINFORMASJON 3 NYTTIGE LENKER 3

1. VEL MØTT! 3 KONTAKTINFORMASJON 3 NYTTIGE LENKER 3 1. VEL MØTT! 3 KONTAKTINFORMASJON 3 NYTTIGE LENKER 3 2. RÅD OG UTVALG 4 GENERELT OM RÅD 4 TRINNKONTAKTER 4 TRINNRÅD 4 ELEVRÅD 5 FORELDRERÅD 5 FORELDRERÅDETS ARBEIDSUTVALG (FAU) 5 FAUs STRUKTUR. 5 FAUs

Detaljer

Velkommen til Holeskolen. Røyse skole Sundvollen oppvekstsenter Vik skole (Hole ungdomsskole)

Velkommen til Holeskolen. Røyse skole Sundvollen oppvekstsenter Vik skole (Hole ungdomsskole) Velkommen til Holeskolen Røyse skole Sundvollen oppvekstsenter Vik skole (Hole ungdomsskole) Barneskolene i Hole Det sies at det er to varige ting vi må gi våre barn - det ene er røtter - det andre er

Detaljer

Copyright@AnnaPanna. Skolehelsetjenesten. Trivselskommunen med nærhet til Østmarka og Øyeren

Copyright@AnnaPanna. Skolehelsetjenesten. Trivselskommunen med nærhet til Østmarka og Øyeren Copyright@AnnaPanna Skolehelsetjenesten Trivselskommunen med nærhet til Østmarka og Øyeren 1 2 Skolehelsetjenestens tilbud Drive helsefremmende og forebyggende arbeid i form av undervisning og opplysningsarbeid,

Detaljer

Informasjonsbrosjyre TILDELING AV SKOLEPLASS OG GRATIS SKOLESKYSS

Informasjonsbrosjyre TILDELING AV SKOLEPLASS OG GRATIS SKOLESKYSS Informasjonsbrosjyre TILDELING AV SKOLEPLASS OG GRATIS SKOLESKYSS Innhold TILDELING AV SKOLEPLASS... 4 Nærskoleprinsippet... 4 Tildeling av skoleplass - forhold som skal vurderes... 4 Hva skjer hvis skolen

Detaljer

INFORMASJON før skolestart 1.årstrinn

INFORMASJON før skolestart 1.årstrinn Vefsn kommune skolesektoren Til foreldre og foresatte ved innskrivingen: INFORMASJON før skolestart 1.årstrinn Valg av målform Skolefritidsordning 2016 / 2017 0 Skolestart De barna som skal begynne på

Detaljer

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Velkommen til foreldremøte Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Agenda Velkommen ved skolens ledelse Felles informasjon Skolens satsingsområder Elevenes læring Kommunikasjon skole/hjem (sms, mail,

Detaljer

Skolesystemet i Norge

Skolesystemet i Norge Skolesystemet i Norge Barnehage Barneskole Ungdomsskole Videregående skole 0-6 år Frivillig Egenbetal ing 1.-7.klasse 6-13 år Muntlig vurdering 1.-4.klasse - Rett til gratis leksehjelp - Skolefritidsordning

Detaljer

SFO-vedtekter Våler kommune

SFO-vedtekter Våler kommune SFO-vedtekter Våler kommune Vår visjon Våler en god kommune å bo og leve i Vårt slagord - ett gir ekstra VÅLER KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 SFO-vedtekter Våler kommune... 3 1 Målsetting...

Detaljer

Plan for samarbeid mellom hjem og skole

Plan for samarbeid mellom hjem og skole Tynset ungdomsskole Plan for samarbeid mellom hjem og skole Det er viktig for skolen at vi har et godt samarbeid mellom hjem og skole. Denne planen har til hensikt å tydeliggjøre ansvaret for ulike samarbeidsområder,

Detaljer

Regelverk for skoleskyss i Telemark og Vestfold

Regelverk for skoleskyss i Telemark og Vestfold Regelverk for skoleskyss i Telemark og Vestfold grunnskole og den videregående skole gjeldende for skoleåret 2012/2013 og videre. Vedtatt av Fylkestingene i Telemark 24.april 2012 og Vestfold 26.april

Detaljer

Grunnskolen Hva har barn krav på?

Grunnskolen Hva har barn krav på? Grunnskolen Hva har barn krav på? Illustrasjon: Colourbox Ved leder av det fylkeskommunale rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne i Oppland. Grunnleggende prinsipper: Retten til

Detaljer

Tiltak mot mobbing ved Riska ungdomsskole

Tiltak mot mobbing ved Riska ungdomsskole Tiltak mot mobbing ved Riska ungdomsskole Forebyggende tiltak og håndtering av hendelser (Behandlet/revidert av skolemiljøutvalget ved Riska ungdomsskole 16.10.13) Innhold DEL 3 TIL FORELDRE/ELEVER...

Detaljer

Vedtekter kommunale skolefritidsordninger

Vedtekter kommunale skolefritidsordninger Vedtekter kommunale skolefritidsordninger Vedtatt av Stange kommunestyre 17.06.98. Endringer vedtatt av Hovedutvalg for Oppvekst- og opplæring 08.12.99 Endringer godkjent av Formannskapet 25.06.03. Endringer

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I FROLAND KOMMUNE.

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I FROLAND KOMMUNE. VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I FROLAND KOMMUNE. Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune.... 1 1. Eierforhold.... 3 2. Retningslinjer og mål.... 3 3. Ansvarlig styringsorgan.... 3

Detaljer

Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune.

Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune. Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune. Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune.... 1 1. Eierforhold.... 3 2. Retningslinjer og mål.... 3 3. Ansvarlig styringsorgan.... 3

Detaljer

Skolehelsetjenesten. Trivselskommunen med nærhet til Østmarka og Øyeren

Skolehelsetjenesten. Trivselskommunen med nærhet til Østmarka og Øyeren Copyright@AnnaPanna Skolehelsetjenesten Trivselskommunen med nærhet til Østmarka og Øyeren 1 Overføring av journal ved skolestart og flytting Barnets helsestasjonsjournal overføres til skolehelsetjenesten

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I VESTBY GJELDENDE F.O.M. 16.08.2003

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I VESTBY GJELDENDE F.O.M. 16.08.2003 VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I VESTBY GJELDENDE F.O.M. 16.08.2003 VESTBY UNDERVISNINGSSTYRE SKOLESJEFEN Vedtatt i undervisningsstyrets møte 13.03.2003 KOMMUNALE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN

Detaljer

SKOLEVEGRING, HVA ER DET? NÅR OPPSTÅR SKOLEVEGRING?

SKOLEVEGRING, HVA ER DET? NÅR OPPSTÅR SKOLEVEGRING? Skolevegring 2 SKOLEVEGRING, HVA ER DET? De fleste barn og unge går på skolen frivillig og uten problemer. Det er likevel noen som har vansker med å komme seg på skolen. Ugyldig skolefravær med total varighet

Detaljer

Virksomhetsplan Ørnes skole. Skoleåret 2013-14

Virksomhetsplan Ørnes skole. Skoleåret 2013-14 Virksomhetsplan Ørnes skole Skoleåret 2013-14 1.0 Forord Virksomhetsplanen er styrende for arbeidet ved Ørnes skole. Planen skal legge felles føringer for virksomheten og sikre at skolen fremstår som en

Detaljer

Virksomhetsplan skoleåret ØRNES SKOLE

Virksomhetsplan skoleåret ØRNES SKOLE Virksomhetsplan skoleåret 2014-15 ØRNES SKOLE Innhold 1.0 Forord... 3 2.0 Pedagogisk arbeid... 4 2.1 Kvalitetssikring av undervisningen... 4 2.2 Individuelle opplæringsplaner (IOP)... 4 2.3 Vurdering av

Detaljer

ARBEIDSINSTRUKS. FAU Gjettum skole. Arbeidsinstruks for FAU på Gjettum Ungdomskole.

ARBEIDSINSTRUKS. FAU Gjettum skole. Arbeidsinstruks for FAU på Gjettum Ungdomskole. ARBEIDSINSTRUKS 2011 FAU Gjettum skole Arbeidsinstruks for FAU på Gjettum Ungdomskole. INNHOLD INNLEDNING... 2 Om dette dokumentet... 2 FORELDREDELTAKELSE... 2 FAU... 4 Hva er FAU?...4 Taushetsplikt...4

Detaljer

Velkommen til samarbeidsmøte og årsmøte for FAU

Velkommen til samarbeidsmøte og årsmøte for FAU Gulskogen skole Velkommen til samarbeidsmøte og årsmøte for FAU Programmet Del 1 17.30: - Velkommen og intro v/rektor - Kurs for klassekontaktene - Årsmøte for FAU ( ca 18.00) Del 2: 19.00: Samarbeid mellom

Detaljer

KVALITETSKRITERIER FOR SFO ÅLESUND KOMMUNE

KVALITETSKRITERIER FOR SFO ÅLESUND KOMMUNE KVALITETSKRITERIER FOR SFO ÅLESUND KOMMUNE GJELDER FOR KOMMUNALE OG PRIVATE SKOLEFRITIDSORDNINGER I ÅLESUND KOMMUNE 1 FORMELLE KRAV TIL KVALITET OG INNHOLD LOV OM GRUNNSKOLEN OG DEN VIDEREGÅENDE OPPLÆRINGA

Detaljer

Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-16

Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-16 Nyhetsbrev skoleåret 2016-17, nr.1 Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-16 Til elever, foresatte og ansatte! Velkommen til nytt skoleår! Vi gleder oss til å starte opp nytt skoleår med 245 elever fra 1.-10.trinn.

Detaljer

OBS! Overgang barnehage-skole

OBS! Overgang barnehage-skole OBS! Overgang barnehage-skole FORORD Kommunen har et overordnet ansvar for at barn får en god overgang fra barnehage til skole. Barnehage er første del av utdanningsløpet, og kompetansen barnet har tilegnet

Detaljer

Informasjonsbrosjyre ved skolestart

Informasjonsbrosjyre ved skolestart Informasjonsbrosjyre ved skolestart Åskollen skole våren 2012 VELKOMMEN TIL ÅSKOLLEN SKOLE Nå nærmer det seg skolestart! Vi gleder oss veldig til å ta i mot de nye førsteklassingene våre. Med dere på laget,

Detaljer

OPPLÆRINGSLOVEN 9A. Vardåsen skole. Postadresse Besøksadresse E-postadresse Kristiansand kommune Vardåsveien 115 4637 Kristiansand

OPPLÆRINGSLOVEN 9A. Vardåsen skole. Postadresse Besøksadresse E-postadresse Kristiansand kommune Vardåsveien 115 4637 Kristiansand SKOLEETATEN Vardåsen skole PLAN FOR PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ PÅ VARDÅSEN SKOLE. OPPLÆRINGSLOVEN 9A Elevenes Arbeidsmiljølov. Den enkelte elev har rett på et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer

Detaljer

It takes a village to raise a child

It takes a village to raise a child It takes a village to raise a child Skole /hjemsamarbeid ved Grønnåsen skole Skolen er arena for faglig og sosial læring. Dette skjer både i aldersblandet og aldershomogent arbeidsfellesskap. For Grønnåsen

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Buskerud fylkeskommune Kongsberg videregående skole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Buskerud

Detaljer

FAU OPPDAL UNGDOMSSKOLE

FAU OPPDAL UNGDOMSSKOLE FAU OPPDAL UNGDOMSSKOLE 2011 /2012 Leder Anne Grete Hoelsether Nestleder/Kasserer Petter Bye Styremedlem Aud Teksum Sekretær Svein Arne Heim Styremedlem Kristin Slåen Leder Anne Grete Hoelsether Mobil:

Detaljer

[SKRIV INN FIRMANAVN]

[SKRIV INN FIRMANAVN] Inderøy kommune MAL Vedtekter for kommunens foreldreråd [SKRIV INN FIRMANAVN] Revidert 01.01.15 Skrevet av: Inderøy kommunale foreldreutvalg. (IKFU) Mal for vedtekter i kommunens foreldreråd. Innledning:

Detaljer

Individuell opplæringsplan for skoleåret.. Årsrapport for skoleåret

Individuell opplæringsplan for skoleåret.. Årsrapport for skoleåret Individuell opplæringsplan for skoleåret.. Årsrapport for skoleåret (Stryk de to alternativene som ikke passer og sett inn riktig årstall/) Navn: Født: Skole: Klasse: Individuell opplæringsplan er utarbeidet

Detaljer

Elevens: Elevens fulle navn: Adresse: Postnr.: Poststed: Fødselsdato (6 siffer):

Elevens: Elevens fulle navn: Adresse: Postnr.: Poststed: Fødselsdato (6 siffer): SØKNAD ELEVPLASS Elevens: Elevens fulle navn: Adresse: Postnr.: Poststed: Fødselsdato (6 siffer): Det søkes om opptak i klasse: Fra (dato/år): Av pedagogiske og praktiske årsaker blir det ikke mulig å

Detaljer

Kommunale vedtekter. Skolefritidsordning i Vennesla

Kommunale vedtekter. Skolefritidsordning i Vennesla Kommunale vedtekter Skolefritidsordning i Vennesla Vedtektene er godkjent første gang av Levekårsutvalget 13.05.1997 sak 37/97. Levekårsutvalget reviderte vedtektene 19.04.2007 sak 07/19 Levekårsutvalget

Detaljer

ÅS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR OPPVEKST- OG KULTURETATEN PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SFO/ SKOLE

ÅS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR OPPVEKST- OG KULTURETATEN PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SFO/ SKOLE ÅS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR OPPVEKST- OG KULTURETATEN PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SFO/ SKOLE PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SFO/ SKOLE Ved å ha en plan for overgang barnehage- skole/sfo, ønsker Ås kommune

Detaljer

Barnehage og skole. Barnehage

Barnehage og skole. Barnehage 1 Barnehage og skole Barnehage Barn med funksjonshemninger har fortrinnsrett ved opptak dersom en sakkyndig vurdering sier at barnet kan ha nytte av opphold i barnehage. Barnehagen bør få beskjed om at

Detaljer

FAU struktur ved Bore skule

FAU struktur ved Bore skule FAU struktur ved Bore skule Innhold 1 Forord (Sitert FUG) 3 2 Vedtekter 4 3 Oversikt over hver trinn sin hovedoppgave i løpet av året 5 4 Årshjul 6 og 7 5 Foreldrekontakt (sitert FUG) 8 6 Forventninger

Detaljer

ABC for klassekontakter Forfatter: Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) 27.01.2003

ABC for klassekontakter Forfatter: Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) 27.01.2003 ABC for klassekontakter Forfatter: Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) 27.01.2003 ABC FOR KLASSEKONTAKTER Mange nyvalgte klassekontakter lurer på hva oppgaven egentlig innebærer. Her finner du svar

Detaljer

Velkommen til foreldremøte 8.trinn

Velkommen til foreldremøte 8.trinn Velkommen til foreldremøte 8.trinn Fra ungdomsskolegården 1955 Agenda Velkommen ved skolens ledelse Presentasjon av lærere Felles informasjon Elevenes læring Skolens satsingsområder FAU Annet Møtet fortsetter

Detaljer

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Velkommen til foreldremøte Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Agenda Velkommen ved skolens ledelse Felles informasjon Skolens satsingsområder Elevenes læring SIKT (Skoleplattform Oslo) FAU Annet

Detaljer

SKOLEFRITIDSORDNINGEN

SKOLEFRITIDSORDNINGEN VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RISSA HOK sin innstilling 10.9.2015 Innhold 1. Administrasjon... 3 1.1 Lovgrunnlag... 3 1.2 Definisjon og formål... 3 1.3 Styring og ledelse... 3 1.4 Bemanning...

Detaljer