ÅKRA & VEA. Amigos NYSATSING. Trilletreff BEIT ELIAHU I HAIFA. med de yngste i sentrum. på Vea sjukeheim. ungt vennskap i kirka

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅKRA & VEA. Amigos NYSATSING. Trilletreff BEIT ELIAHU I HAIFA. med de yngste i sentrum. på Vea sjukeheim. ungt vennskap i kirka"

Transkript

1 menighetsblad for NR. 2 JUNI ÅRGANG ÅKRA & VEA UTGITT AV ÅKRA SOKNERÅD OG VEDAVÅGEN MENIGHETSRÅD Trilletreff med de yngste i sentrum Amigos ungt vennskap i kirka Åkra menighets misjonsprosjekt: BEIT ELIAHU I HAIFA NYSATSING på Vea sjukeheim

2 SIDE 02 menighetsblad for Åkra & Vea nr ÅKRA& VEA menighetsblad for Utgivelsesdato nr : oktober REDAKSJONSKOMITÉ: Brit Linda Foldøy Harald Moi Magnus Tangen Michael Fagerland Sigdis Ljøen Skaug ØKONOMIANSVARLIG: Thomas Liknes STØTT MENIGHETSBLADET: Bladkonto: Bankgiro nr BLADETS ADRESSE: Menighetsbladet for Åkra Åkra Menighetskontor Postboks Åkrehamn Tlf Fax STØTTEANNONSER - PRIS: Standardstørrelse kr. 800,- pr. år Dobbelt størrelse kr. 1600,- pr. år GRAFISK FORMGIVING OG TRYKK: KARMØY TRYKKERI AS FORSIDEBILDE OG BAKSIDEBILDE: Magnus Tangen Veit du om nokon som ikkje får menighetsbladet? Ver snill og gi beskjed til menighetskontoret. Guds kjærlighet er rundt om meg, den er overalt jeg vet, for hvor jeg snur eller vender meg er jeg midt i Guds kjærlighet. Den er over, under, foran og bak, ja den varer hver eneste dag, ja. Dette er ein herleg barnesong som er veldig tydeleg på kor stor Guds kjærleik er. Tenk så stor glede Faderen har vist oss; at me får kallast Guds barn, og det er me. (1. Joh. 3,1) Av og til skjer det ting i livet som me ikkje er førebudde på, og som me i alle fall ikkje trur er frå Gud. Det kan vere sjukdom, skilsmål, ulukke, dødsfall og så bortetter. Sånn er livet. Somme blir råka av ting, somme ikkje. Livet er urettvist. Og som regel seier me: Kor er Gud når negative ting skjer. Det er så lett å takke Gud når gode ting skjer Men eg har gode nyheiter: Gud er med alle som vil, anten me har det lett eller vanskeleg. Søk Gud, og sjå han finst. Eg må innrømme at det var vanskeleg å be ein periode i livet, men når eg strekte armane ut til Gud, så var han der med ein gong, og eg kjende Guds kjærleik. Me er blitt bede for, og det kjenner eg. Gud har ikkje forlate oss. Han er her, midt mellom oss. Den kjærleiken Gud har vist oss står det om i Joh. 3, 17-18: Gud sende ikkje Son sin til verda for at han skulle døma verda, men for at verda skulle verta frelst ved han. Den som trur på han, vert ikkje dømd. Gud er kjærleik. Jo, eg kan seie at Guds kjærleik er blitt styrka i det siste. Matt. 22, 36-39: Meister, kva bod er det største i lova? Han svara: Du skal elska Herren din Gud av heile ditt hjarta og av heile di sjel og av alt ditt vit. Dette er det største og fyrste bodet. Men det er eit anna som er like stort: Du Andakt Av Grethe Sørby skal elska nesten din som deg sjølv[ ]. Me må lese dessa versa om att og om att elske Gud av heile ditt hjarta, sjel og vit. Og nesten vår, altså menneske me møter i kvardagen like mykje som oss sjølve. Tenk nå, kva betyr det for oss? Guds kjærleik må bli først på lista kvar dag, når me står opp om morgonen, før andre tankar får plass. Takk Gud for din kjærleik, og la meg vise han vidare til andre i både handlingar og ord. Lat oss bry oss om kvarandre i gjerningar. Joh. 13, 35: På det skal alle skjøna at de er mine læresveinar: at de har kjærleik til kvarandre. Jo, me prøver og feilar som menneske, men eg trur det er viktig å ha eit audmjukt hjarta og be om tilgjeving, og å be om forstand og leiing i Den heilage ande, kor Gud syner oss kvar dag kor me kan bli betre og betre. Me er i opplæring hele livet. Gud formar oss og kallar på oss kvar dag til å bli brukte av han og til å vise hans kjærleik. Gal. 5, 22: Men Andens frukt er kjærleik, glede, fred, langmod, mildskap, godleik, truskap, spaklynde og sjølvtøyming. Dette klarar me ikkje åleine, kun med Guds hjelp i kvardagen. Eg ber for Åkra kyrkje og alle kyrkjelydar i området. Me som er kristne og kjenner Guds kall til å vise ALLE menneske Guds kjærleik, må verkeleg bry oss om kvarandre og tenkje kva ville Jesus gjort i denne situasjonen, om me blir i tvil. Me må stå saman mot djevelen sine lumske åtak. Den vonde frydar seg når kristne har mista gløden sin, og når det er uro og strid blant kristne i kyrkjelyden. Kjære Gud, la oss gå kun til deg og få påfyll i hjarte, sjel og vit, og vis oss kor me kan bli betre. Vis oss svakheitene og gi oss styrke og klokskap til å bli forma av deg. Gå i fred og ten Herren med glede. Gud elskar deg! Telefonnummer til Åkra kirkesenter Servicetorget Thor André Lindstad, kapellan Åkra/sokneprest Ferkingstad Lars Harald Tjøstheim, sokneprest Åkra / Ove Sjursen, sokneprest Vea / Henning Liknes, daglig leder / Michael Fagerland, diakon / Kjellaug Berg, kirketjener Paul Leithaug, kantor / Jostein Myklebust, kirkemusiker Vea / Besøk nettsidene våre: E-post-adresse til Åkra menighetsblad:

3 menighetsblad for Åkra & Vea nr SIDE SMÅPLUKK Vedavågen menighetsråd: MR arbeider med å lage en organisasjonsstruktur for frivillige medarbeidere. Redaksjon for menighetsblad trenger 2 representanter fra Vedavågen sokn. Vedavågen menighet har tilsatt Miriam Kristoffersen som trosopplæringsmedarbeider i 40 % stilling fra 15. aug. Finansieres av innsamla midler. MR går også inn for å utvide kirkemusikerstillingen med 10 %. Jostein Myklebust har sagt ja til å utvide sin stilling. Finansieres av innsamla midler. Under forutsetning av godkjennelse i KKF så går MR inn for å gå til innkjøp av digitalt orgel ved å bruke testamentarisk gave, øremerket orgel i kirken. Konfirmantene på Vea samlet inn kr ,50 i Fasteaksjonen 19. mars Budsjett for 2014 og økonomiplan for skal leveres før ferien. Åkra sokneråd SR har satt i gang arbeid med å fornye brosjyren for givertjeneste. SR arbeider med å engasjere kateket Gregory Sørby i 100% stilling. Grethe Sørby sluttet som familiearbeider 1. mai. Møtedatoer for SR høsten sept., 17. okt., 21. nov. og 12. des. Budsjett for 2014 og økonomiplan for skal leveres før ferien. Nytt ventilasjonsanlegg er installert for kirkestue og menighetssal. SR ønsker å legge kirkekaffien til Åkra sokneråds barnehage 8. sept. 18. aug. felles gudstjeneste med Ferkingstad på Fishermen s Memorial. Skaperverkets dag. Greg Sørby får utvidet stillingen sin, slik at den fra 1. sept. består av 45 % kateket, 35 % trosopplæringsmedarbeider og 20 % kirketjener. Stillingen er delfinansiert gjennom givertjeneste. Kirketjeneropg. ligger til Vedavågen menighet. Konfirmantene på Åkra samlet inn kr ,50 i Fasteaksjonen 19. mars. H.L. Elleve trivelege damer og menn er med som besøkarar i Åkra sokn. Her er nokre av dei fotografert i samband med ei inspirasjonssamling nå i vår. Kjekt å få besøk Å gå på slong er kjekt, men det er vél så triveleg å få besøk. Det å ha gjester er noko mange set stor pris på. -Ein eller to hyggelege personar som kjem og helsar på, tar ein kopp kaffi og slår av ein prat. Menneske er så ulike. Somme likar å vera saman med mange, mens andre føretrekkjer ein god samtale under fire augo. Andre igjen likar begge delar. Kanskje du som les dette tenkjer at det hadde vore triveleg om nokon kom på besøk? Diakonen og prestane har heimebesøk som ein verdifull del av tenesta si og det er alltid ei glede å bli spurt om å ta ein tur. Men i tillegg har kyrkja ei gruppe med damer og menn som utgjer den organiserte besøkstenesta. Dette er folk som trivest med å gå på besøk, og som meir enn gjerne seier ja til å vera besøksvener som kan kome heim regelmessig, for eksempel ein gong i månaden. For å få vite meir om besøkstenesta kan ein ta kontakt med diakon Michael Fagerland på telefonnummer eller av MF

4 SIDE 04 menighetsblad for Åkra & Vea nr Trilletreff med de yngste i sentrum Mer eller mindre uavbrutt i over 15 år har Åkra Kirke hatt et tilbud til de som er så små at de må trilles inn i kirken. Frivillige ildsjeler har gjort det mulig for foreldre eller andre å ta med de yngste til en sosial samling i et kristent fellesskap. Sosialt treff Grethe Sørby er en av dem som har vært med på å drive Trilletreff. Hun forteller at Trilletreff i Åkra Kirke avholdes hver tredje onsdag fra kl til Tilbudet er gratis, og det foregår oppe i kirkestua. De som kommer har med seg niste, og for en tikroning per familie får man kaffe, te og saft. De som møter opp, hjelper til med serveringen. Variert program På Trilletreff får barn være barn, og det er god tid til lek og sang. Sørby forteller at man ikke nødvendigvis er i kirkestua hele tiden. - Noen ganger har vi gått på tur, og vi har også arrangert eget karneval og basar. På møtene er det også en andakt, forteller Sørby. Viktig for dåpsbarna Sørby forteller at barn ned til 6 måneders alder har deltatt og at tilbudet omfatter barn helt opp til skolealder. Hun håper at tilbudet er noe som kan tiltrekke dåpsbarna, og at Trilletreff kan være en del av oppfølgingen av dåpsopplæringen. Bildene fra karneval og sommeravslutning på Trilletreff er tatt av Evy Håkonsen.

5 menighetsblad for Åkra & Vea nr SIDE Også viktig for de voksne På Trilletreff får også de voksne i hovedsak mødre en mulighet til å møtes. Medregnet stort og smått ligger oppmøtet i snitt på 25 personer. For dem som ønsker å bli med, kan man finne datoer for Trilletreff på oppslagstavle i kirka og på handlesentrene. av MT Prikk til prikk Hvem skjuler seg her? bli kjent med fisken Gulliver i barnebladet 18 blader + 1 CD i året rett hjem for kun kr 290,-! bestill barnebladet barnas på Jesus stiller stormen Vinn over det onde med det gode

6 SIDE 06 menighetsblad for Åkra & Vea nr Amigos ungt vennskap i kirka For kirka og menigheten er det viktig å ha tilbud for alle aldersgrupper. På Amigos finner man et spennende tilbud for barn i fra 4.- til 7.-klasse. Amigos = Venner Amigos er et tilbud som bygger på det som tidligere het Aktivitus. I dag drives tilbudet av Henrik Dam, Ann-Esther Liknes og Kjartan Brekkå. Henrik Dam har vært med de siste fire årene, og forteller om et variert og spennende program. - Kjennskap og vennskap er kjernen i Amigos. På Amigos ønsker vi at de unge skal få mulighet til å bli kjent med Jesus, og samtidig få muligheten til å bli kjent med hverandre. Variert tilbud Amigos arrangeres annenhver mandag og varer fra kl Tilbudet er tilpasset aldersgruppen, og derfor er det også mye lek og aktiviteter. - Vi har hatt mye rart og kjekt på programmet dette skoleåret; bueskyting, spor-lek, vannvittige-forsøk, og mye annet. Temaene varierer, men andakten og fokus på Jesus er alltid med oss. Ny omgang etter ferien Det er nå sommerferie for Amigos, men Henrik Dam lover at tilbudet starter opp igjen til høsten. - I år har vi hatt et oppmøte på ca. 15 hver gang. Vi håper at vi fortsatt blir en fin gjeng også etter sommerferien. Nye 4.-klassinger har da mulighet til å bli med, og de er hjertelig velkommen til Amigos, avslutter Dam. Bildene fra Amigos er tatt på avslutningsdagen. Ann-Esther Kvilhaug var grillsjef, og vi ser glimt fra både lek, bespisning og andakt. Foto: Kjartan Brekkå.

7 menighetsblad for Åkra & Vea nr SIDE Mitt vitnesbyrd Velsignet er den mann som stoler på herren I noen sammenhenger blir du bedt om å fortelle litt om hva Gud har gjort for deg. Det er ikke den ting Gud ikke har gjort for meg. Jeg føler meg rikt velsignet. Men inntil for noen år siden hadde jeg ikke noen god enkelthistorie å diske opp med som svar på den oppfordringen. 3-4 år i Laget på Kopervik vgs. og Sola Fide har gjort noe med den saken. Min største opplevelse med Gud var å kunne arrangere et såkalt Grill en kristen -seminar på skolen vår i november. Dagens gjest/grillobjekt var generalsekretær i Laget NKSS Tor Erling Fagermoen. Han svarte villig vekk på både kritiske og oppriktig nysgjerrige spørsmål fra salen om Guds eksistens, tro, ondskap, Jesu og Bibelens troverdighet og sex m.m. Jeg tror alle satte pris på å høre ærlige og klare ord om Gud midt i en ellers vanlig skoledag. Slikt trenger vi mer åpenhet for. I forkant hadde vi reklamert med både plakater, Facebook-event og en egen postkasse for spørsmål. Da dagen endelig var der, dukket det opp ikke mindre enn 200 elever. Vi samarbeidet godt med både administrasjonen og elevrådet, men hadde ikke turt å drømme om at det skulle komme så mange. Det var en stor, positiv overraskelse. Annenhver tirsdag, på lagsmøtene våre, kommer det nå folk innom som kanskje aldri har satt sine ben på et bedehus før. Slike øyeblikk lever jeg lenge på. MIN STØRSTE OPPLEVELSE MED GUD VAR Å KUNNE ARRANGERE ET SÅKALT GRILL EN KRISTEN -SEMINAR PÅ SKOLEN Når vi er inne på det med bedehus, tror jeg ikke at jeg kan understreke verdien av diverse bedehusturneer med Sola Fide opp igjennom nok. Jeg vil gå så langt som til å si at en av de sterkeste opplevelsene mine av fellesskap med andre kristne fikk jeg på Sund bedehus for ca. to år siden. Sola Fide hadde hatt øvingsweekend på Sund skole og bidro på en ganske vanlig møteuke med Klaus Muff og Odd Bondevik. Men en «vanlig» blanding av ungdomskor, lokale ildsjeler og en andakt av Bondevik gjorde Gud til dynamitt, som Klaus ville sagt. Det å vite at en er velsignet og elsket av Gud og andre mennesker kan ofte handle om å åpne øynene. Hva har Gud gjort for deg? Jeremia 17 7 Velsignet er den mann som stoler på Herren og setter sin lit til ham. 8 Han er lik et tre som er plantet ved vann og strekker røttene mot bekken. Det frykter ikke når heten kommer, løvet er grønt. Det engster seg ikke i tørketider og slutter ikke å bære frukt. Hebreerbrevet Derfor: Siden vi får et urokkelig rike, så la oss være takknemlige og med takk gjøre vår tjeneste i gudsfrykt og ærefrykt, til glede for Gud av Thor Håkon Lindstad Nytt fra kantor Orgelet i Åkra kirke har 1440 orgelpiper. To dager i mai ble alle pipene stemt av den nederlandske orgelbyggeren Jan Timmermann. Det var mye støv inni orgelpipene, så hele orgelet har også behov for totalrenovering etter 26 års bruk. Det vil koste kroner, så Åkra kirke trenger også en eller flere sponsorer til nødvendig orgelvedlikehold. Innsamling til nytt konsertflygel. Det er nå kommet inn kr ,- til Åkra sokneråds flygelkonto Innsamlingsmålet er kr ,-. Hjertelig takk til alle som bidratt med gaver til flygelet! AV Paul Leithaug

8 SIDE 08 menighetsblad for Åkra & Vea nr Årets konfirmanter Basic-, Changemaker- og Regnbuelandet-konfirmanter KRIK-, Sola Fide-, lyd- og TV-konfirmanter

9 menighetsblad for Åkra & Vea nr Årets konfirmanter 09 SIDE Vedavågen Prest Ove Sjursen, konf.lærer Gunnar Kristoffersen og diakon Michael Fagerland

10 SIDE 10 menighetsblad for Åkra & Vea nr NYSATSING på Vea sjukeheim Frå andaktsstunda 29. mai. F.v.: Maria Sørensen, Sten Sørensen og Einar Sigurd Hansen. Einar er husets eigen pianist, og har spela på fleire møte denne våren. Det er ikkje alltid like greitt å kome seg rundt på møte eller gudstenester, og spesielt ikkje når helsa sviktar. For pasientane på Vea sjukeheim er det difor etablert eit møtetilbod kvar onsdag klokka Det er Klippen, Troens Ord, Betel og Kyrkja som står saman om dette tilbodet, som blir administrert av diakon Michael Fagerland i Vedavågen kyrkje. Sidan mars har mange pasientar trufast stilt opp for å høyre Guds ord, synge kristne songar, og motta nattverd. Det har vore ekstra triveleg å sjå at mange frå familiane òg har funne vegen hit, til gudstenestene især. 19. juni har Troens Ord avslutningsmøte for dette semesteret, så då blir det eit opphald fram til slutten av august. Alle er vel møtt til hausten igjen! av MF NYANSATT trosopplæringsmedarbeider Miriam Kristoffersen ble i MR 29. mai 2013 tilsatt i stillingen som trosopplæringsmedarbeider i 40 %. Vedavågen menighet vil satse på opplæring til kristen tro, for barn og unge. Menigheten bruker derfor midler innsamlet ved fast givertjeneste til tilsetting av Miriam Kristoffersen som leder for arbeidet med trosopplæring i menigheten. Menigheten drømmer om at alle døpte skal være en regelmessig del av menighetsfellesskapet, slik at de kan vokse i tro og tjeneste. Særlig blant de som er ferdige med konfirmasjon ønsker menigheten å fortsette den gode kontakten en har med ungdommene gjennom konfirmasjonstiden. Miriam er godt kjent i menigheten. Hun har vært med i menighetsutvalget helt fra starten av menighetsarbeidet, og er nå valgt medlem av Menighetsrådet. Miriam er også godt kjent av mange i bygda, hun har allsidig arbeidserfaring, og er allerede aktivt med som frivillig i menigheten, både i gudstjenestearbeid og i bl.a. Lys Våken. Menighetsrådet er veldig glade for å kunne tilsette Miriam i denne stillingen. Miriam begynner i stillingen i august. Menighetsbladet kommer tilbake med en grundigere presentasjon av Miriam og arbeidet med trosopplæring på Vea i neste nummer. av ove sjursen

11 menighetsblad for Åkra & Vea nr SIDE 11 Foto: Eitan Bar Åkra menighets misjonsprosjekt: BEIT ELIAHU I HAIFA En aktiv og pulserende menighet i hjertet av Haifa. Gudstjenestefeiringen på sabbaten er ukens høydepunkt, der unge og gamle kommer sammen i fellesskap med hverandre og Gud. Gjennom uken er det et mangfold av aktiviteter, som sabbatsskole, ungdomsgruppe, ukentlig bibelundervisning (på tre forskjellige språk), besøkstjeneste, evangeliseringsteam og kvinnearbeid for å nevne noe. Shmuel Aweida er pastor i menigheten, han er gift med Bjørg og de har tre barn; Dina, Monica og Daniel. Shmuel har sin pastorale utdannelse fra Frikirken i Norge, og er godt kjent blant mange misjonsvenner her hjemme. Han er en god hyrde for menigheten, og skaper fort begeistring rundt seg, noe vi stadig hører fra mennesker som har vært på besøk gjennom Shalomtur eller på andre måter har vært innom menigheten. Historie Magne Solheim startet menighetsarbeidet i Haifa i Flere av menighetens medlemmer var allerede godt kjent med Solheim fra hans tid i Romania. Etter 2 verdenskrig endret situasjonen seg i Øst-Europa, og muligheten for å drive misjon forsvant. Men Magne Solheim så heller mulighetene enn begrensningene. Han fikk et nytt kall og SABBATSSKOLE, UNGDOMSGRUPPE, UKENTLIG BIBELUNDERVISNING (PÅ TRE FORSKJELLIGE SPRÅK), BESØKSTJENESTE, EVANGELISERINGSTEAM OG KVINNEARBEID var fast bestemt på å reise til Israel. Her møtte han igjen flere av dem han hadde vært pastor for i Romania, og de ble kjernen i den nye menigheten som ble etablert i Haifa. Etter hvert meldte behovet seg for mer plass og gode lokaler. I 1965 startet planleggingen av menighetssenteret i Haifa, og det ble laget tegninger til et bygg som foruten selve kirken skulle romme pastorbolig, gjesteleiligheter, møterom, bibellager og kontorer. Grunnsteinen til senteret ble lagt ned 23. mai Ett år senere stod biskop Fridjof Birkeli for innvielsen av senteret. Til stede på den store dagen var også Kirkestadsråd Kjell Bondevik og representanter for israelske myndigheter. I dag Den Norske Israelsmisjon eier selve kirkebygget og støtter Beit Eliahu menigheten økonomisk. Kirken benyttes også av fem andre menigheter; en arabisk baptistmenighet, to russisktalende menigheter, en rumensk gruppe, samt en etiopisk menighet. Den Norske Israelsmisjon støtter arbeidet i menigheten med kroner i året. Av Den Norske Israelsmisjon

12 SIDE 12 menighetsblad for Åkra & Vea nr GUNN JUNE LUND Mercy Ships J. C. MELHUS GULLSMEDER - DIPL. GEMMOLOG F.G.A. Skudeneshavn Åkrehamn SKUDENESHAVN 4270 ÅKREHAMN Din Mestergullbutikk på Karmøy Åkrehamn, tlf Alt i musikkinstrumenter, lyd- og lysutstyr til private, forsamlingslokaler/institusjoner med mer. Gunn June Lund kjem frå Åkra, og har i fleire periodar jobba på Mercy Ships. Ho er dotter til Anne Gunn og Per Lund, og nå bur ho i Oslo der ho jobbar som sjukepleiar på kirurgisk barneavdeling på Rikshospitalet. Me var litt spente på å høyra litt meir om livet på Mercy Ships, og her fortel ho: Bygnes Tlf Veakrossen, tlf Kva slags skip er dette og tilhøyrer det eit rederi? Africa Mercy er eit skip som er eigd av Mercy Ships. Det er ein kristen veldedig organisasjon (såkalla NGO: non-governmental organisation) som vart starta av Don Stephens og gjekk ut frå Ungdom i Oppdrag. Skipet er ei gammal fergje som frakta tog mellom Sverige og Danmark, og vart ombygd til sjukehusskip og sett i drift som dette i Eg på operasjonsstua og observerar plastikkirurgen i Guinea opphald og jobbar gratis. Dette gjeld for alle frivillige på skipet. Til gjengjeld får ein mange opplevingar, vener i heile verda, og ein vert mange erfaringar rikare. Korleis klarer du å skaffe pengar til å arbeida om bord? Eg har spart opp frå eg byrja å jobba som sjukepleiar og har rett og slett brukt det meste av sparepengane mine på dette, og eg har ynskja meg pengar til jul og bursdag til å dekkje mellom anna flybillettar. Familien min har og bidratt litt. Sidan eg allereie har brukt det meste av sparepengane mine på tidlegare turar, er eg denne gongen litt meir avhengig av gåver, men eg er trygg på at Gud vil sørgja for meg! AVDELINGSKONTOR: Rådhusvegen 11 13, 4270 ÅKREHAMN Tlf Fax E-post: PB ÅKREHAMN Tlf Korleis kom du på at du ville arbeida på Mercy Ships? Eg har visst om organisasjonen sidan studietida, og har hatt lyst til å både sjå meir av verda, men og å gjere noko humanitært/hjelpearbeid på ein eller annan måte. Mercy Ships passa då veldig bra, då dei driv hjelpearbeid og er ein kristen organisasjon. Begge desse tinga var viktige for meg. Du har arbeida fleire periodar på skipet, kvifor det? Eg reiste ned første gong i 2011 og skulle vere i 6 md., men forlenga det til litt over 8 md. totalt. Då eg drog frå skipet hadde eg ingen planar om å reise attende, men så fekk eg spørsmål om eg kunne tenkje meg å komme på vårparten, då dei hadde behov for folk som hadde vore der tidlegare med erfaring innan plastikkirurgi. Eg kjende at det var noko eg hadde lyst til, og ting falt på plass slik at eg kunne dra. Eg fekk og spørsmål om eg hadde lyst til å komme tilbake hausten 2013, og etter litt betenkning og bønn, fann eg ut at det var riktig å dra attende igjen. Så difor reiser eg tilbake 4. september og blir til 14. desember. Så det var ikkje den gode løna som lokka? Nei her er det inga løn i form av pengar å hente. Ein betalar sjølv for eiga reise og Liten del av køen av screeninga i Togo 2012 Kor i verda reiser skipet? Skipet held seg stort sett i vest Afrika og reiser på eit årleg vedlikehaldsopphald på Kanariøyane. Dei siste åra har dei vore i Guinea, Togo, Sierra Leone, Benin og Liberia. I august drar skipet til Kongo- Brazzaville (ikkje demokratiske republikken Kongo) som er i Sentral Afrika. Og dette blir første feltoppdrag for Africa Mercy utanfor vest Afrika. Kva slags arbeid blir utført om bord, og kva er dine oppgåver? Mercy Ships driv først og fremst med kirurgi. Visjonen deira er: to bring hope and healing to the worlds forgotten poor. På skipet har ein 5 operasjonssalar der ein utøver kirurgi på brannskader, store svulstar (ein opererer berre godarta) i hals og kjeveparti, noma, leppe-kjeve-ganespalte, diverse ortopediske lidelsar som hjulbeinthet og kalvbeinthet, brokk, og vannbrokk og kvinner med fødselsskader. I tilegg til dette har dei ein tannklinikk, der ein i hovudsak trekkjer vonde Bildene i artikkelen er brukt med tillatelse

13 menighetsblad for Åkra & Vea nr SIDE 13 Sengepost tenner, og augeklinikk der ein opererer mellom anna grå stær. I alle ledd driv ein til ei viss grad opplæring av helsepersonell, og i Kongo i skal ein auke fokuset på det å ha endå fleire i opplæring, som mellom anna kirurgar, tannlegar og sjukepleiarar. Ein har og eit team som reiser rundt og tilbyr lindrande omsorg til dei ein ikkje kan hjelpe med kirurgi. Dette er det medisinske arbeidet som vert utført. I tillegg så driv ein med landbruksopplæring for å lære bønder opp i å drive bærekraftig landbruk, ein har eit sjukehushotell på ein lokal klinikk/lokalt sjukehus som vert renovert og gitt tilbake til eigaren, og gir opplæring i bruk av, og oppgradering av, steriliseringsutstyr på lokale sjukehus, og mange andre småprosjekt. På skipet arbeidde eg første periode som sjukepleiar på sengepost med pre og post operativ sjukepleie. Dvs førebu pasientane til operasjon, undervise i hygiene og ernæring, smertelindre og sjå til at alt gjekk bra etter operasjonen. Det siste opphaldet eg hadde jobba eg med sårskift. For å minke infeksjonsrisikoen er det dei same som skiftar på såra til alle pasientane som har gjennomgått hudtransplantasjon. Dette kjem eg og til å jobbe med når eg reiser attende i haust. (Sjå og org og for meir info om dette) I full sving med sårskift (Gunn June til venstre) Har dette engasjementet noko med trua di å gjera, eller er det reint humanitært arbeid? Det har nok litt med begge deler å gjere, men eg hadde nok ikkje hatt like stort ønske om å reise ut dersom eg ikkje hadde vore ein kristen. Eg hadde nok heller ikkje valt Mercy Ships om eg ikkje hadde vore kristen, så dei har ein ganske tydelig kristen profil sjølv om dei i utgangspunktet ikkje driv misjonsarbeid. Har du noko fritid mens du er på skipet, og kva gjer du då? Ein jobbar i snitt 40 timar i veka, som vil seie omtrent 5 dagar i veka. Så stort sett har ein to dagar fri. I tillegg så har ein fri deler av dagane ein jobbar. Fridagar prøver mange å reise litt ut av byane me er i, anten for å besøke andre misjonærar, sjukehus/klinikkar, eller berre for å vere turistar og sjå litt anna natur og oppleve kulturen litt nærare. Sidan me er langs kysten er det og naturleg å dra på strender i nærleiken. Elles så har Mercy Ships kontakt med prosjekt i nærleiken ein kan besøkje gjennom noko som heiter Mercy Ministries, som er det ein kan kalla diakonalt arbeid. Ein kan dra på marknaden for å sjå eller handle, dra på hotell i nærleiken og slappe av ved bassenget, eller ein kan dra på Mercy Ships sitt eige sjukehushotell The HOPE (Hospital Out Patient Extencion) center der mange pasientar som er utskrive frå sjukehuset kan få bu medan dei framleis treng behandling i form av sårskift eller fysioterapi, eller medan dei ventar på operasjon nr 2 eller 3. Ute på ein fridag med Mercy Ministries og besøkjer ein lokal barneheim Kven kan arbeida der? ALLE som vil kan komme å jobbe :) Ein tenkjer kanskje umiddelbart at ein berre treng sjukepleiarar og legar, men det er feil. Africa Mercy er eit skip og det må drivast. Me kan ikkje stola på f.eks. straumforsyning frå land, då dette er usikkert, så eigne generatorar er naudsynt for å drive skipet. I tillegg må skipet vedlikehaldas og maritime reglar må haldast. Og alle på skipet må eta. Ein treng mellom anna elektrikarar, røyrleggjarar, maskiningeniørar, maritimt personell, sikkerheitspersonell, kokkar, vaskepersonell, salspersonale til å drive skipsbutikken og kafeen, fotograf/videograf, forfattarar/skribentar, PR-rådgjevarar, og mykje meir. Dei ulike stillingane har ulike tidskrav for å ville ta imot folk. Personell som arbeider i operasjonssalane kan vere så kort som 2 veker, men dei fleste stillingane krev at ein kan vere der i mist 2 månader, og nokre krev at ein kjem for minst 2 år. Kva vil du seie til andre som vurderer å søkje om arbeid i Mercy Ships? SØK!!! Les meir om Mercy Ships, snakk med andre som har vore der, be over det, men ikkje nøl. Dersom ein ventar, er det fort at ting ikkje blir noko av. Så gjer det i dag!! Du får garantert ei oppleving og ei erfaring utanom det vanlege :) På HOPE center saman med nokre pasientar Me vil takka Gunn June for intervjuet og for god informasjon om Mercy Ships. Gud velsigne deg og heile organisasjonen! På desse adressene kan du lesa meir om Mercy Ships: og Av BLF Tannlege Fiskå og Hallaråker as Tannlege M.N.T.F. Ringv Åkrehamn Tlf Åkrehamn, tlf OPTIKEREN I ÅKREHAMN Medlem N.O.F. Tlf Kopervik Åkra Skudenes Torgunns BARNEKLÆR Utleige av dåpskjoler Åkrehamn Tlf Tlf Tlf Fax Tlf Fax Postboks 204, 4296 Åkrehamn as

14 SIDE 14 menighetsblad for Åkra & Vea nr Amfisenteret krehamn Velkommen ÅKRA & VEDAVÅGEN menigheter Dato + HVEM Tlf Kl 44 = Snakkes! Kontakt meg gjerne før om du lurer på noe BØHN REGNSKaP as Rådhusvegen Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 94, 4296 Åkrehamn t bohn-regnskap.no Telefon P.O.BOX P.O.Box N-4296 N-4296 ÅKREHAMN krehamn Fagmøbler Åkrehamn Krossen, 4270 Åkrehamn Tlf Fax VELKOMMEN I ÅKRA MENIGHET 16. juni kl Gudstjeneste. Dåp og nattverd. 23. juni kl Gudstjeneste. Dåp og nattverd. 30. juni kl Gudstjeneste. Dåp og nattverd. 14. juli kl Gudstjeneste. Dåp og nattverd. 4. aug. kl Gudstjeneste. Kaien. Fiskeridagane. 11. aug. kl Gudstjeneste. Dåp og nattverd. 25. aug. kl Gudstjeneste. Dåp og nattverd. 1. sept. kl Gudstjeneste. G18. Nattverd. 8. sept. kl Gudstjeneste. Dåp og nattverd. 15. sept. kl Gudstjeneste. Dåp og nattverd. 22. sept. kl Gudstjeneste. Dåp. Konf.present. VELKOMMEN I VEDAVÅGEN MENIGHET 23. juni kl Gudstjeneste. Dåp. 7. juli kl Gudstjeneste. Dåp og Nattverd. 28. juli kl Gudstjeneste. Dåp og Nattverd. 18. aug. kl Gudstjeneste. Dåp. 1. sept. kl Gudstjeneste. Nattverd. 15. sept. kl Gudstjeneste. Dåp. Åkrehamn Tlf Fax Karmøy Begravelsesbyrå Normisjon ÅKRA KIRKE DØYPTE Døgnvakt: / / P.O.BOX 160 N-4291 KOPERVIK NORWAY TEL.: FAX: P.O.BOX 160 N-4291 KOPERVIK NORWAY TEL.: FAX: Åkrehamn, tlf EIN TRYGVE J. EKTA LOKALBANK ÅKREHAMN VEDAVÅGEN KOPERVIK SKUDENESHAVN Telefon feb. Matteus Andersen Wiksnes 23. feb. Odin Langåker Lund 24. feb. Sofie Bjørvik 24. feb Evita Ferkingstad 24. feb. Mari Mannes Ferkingstad 24. feb. Leon Kristoffersen Ferkingstad 24. feb. Alva Stava Kallevik 24. feb. Leah Kristoffersen 24. feb. Elias Krygård 24. feb. Helena Tislevoll Mannes 10. mars Ingeborg Lønning Sveen 10. mars Lovise Tangen 17. mars Gabriel Håstø Lodden 17. mars Henriette Tangen 24. mars Amalie Johannessen 24. mars Karoline Johannessen 24. mars Lovisa Liknes 31. mars Benjamin Nyhamn 14. april Isak Grindhaug Aanerud 14. april Mailine Håstø 14. april Ella Østbø 14. april Torleif Jensen Skogland 21. april Toralf Gjertsen 21. april Erik Gjertsen 21. april Isak Alexander Mannes 21. april Nora Therese Østebø 28. april Wayne Daniel Bennett 28. april Odin Sandhåland Inermo 28. april Johannes Vaksdal 12, mai Martine Knutzen Ferkingstad 12. mai Tuva Halvorsen 12. mai Peder Meling 12. mai Lina Tjøsvoll 19. mai Elias Nordstrand 19. mai Matheo Indergård Simonsen 19. mai Andrè Ytreland Vedøy 26. mai Joakim Ferkingstad Eriksen 26. mai Guro Finnås Abrahamsen 26. mai Iver Tønnes Underhaug 26. mai Leif Andreas Våge 26. mai Eirin Høyem Ferkingstad VEDAVÅGEN KIRKE 03. mars Marielle Bentsen Bårdsen 31. mars Hedda Skorpe 14. april Olav Fidjeland Maria Liknes Fjellheim Sander Wold Vea Leknes 20. mai Metine Sund 26. mai Guro Finnås Abrahamsen

15 menighetsblad for Åkra & Vea nr SIDE 15 VIGDE DØDE ÅKRA KIRKE: 23. mars Anne Marta Bergtun Tangen og Roger Hemnes 11. mai Silje Ferkingstad Hareid og Edvard Inge Sønsteby 11. mai Lill Brith Sandhåland og Per Magnus Mannes 18. mai Kristina Jensen og Jan Ivar Thorsen Ørpetvedt 25. mai Marlyn Hansen og Gudmund Rørheim 25. mai Connie Vikøren og Jostein Skulstad Jansen 01. juni Hanne Sverdrupsen og Tommy Wilhelmsen Klæhaug 01. juni Janne Marie Hjelmevoll og Øivind Fagervik VEDAVÅGEN KIRKE: 25. mai Kristin Melkevik og Olav Pedersen ÅKRA KIRKE: 18. feb. Osvald Fagerland 19. feb. Jostein Simonsen 01. mars Ragnhild J. Thommassen 14. mars Tommy Oliversen 19. mars Sigrid Lovise Simonsen 20. mars Harald Gundersen 21. mars Henny Iversen 21. mars Karsten Oddvard Kristensen (Vedavågen Kirke) 25. mars Jan Fredrik Hansen 08. april Kristine Kristiansen 21. april Klara Espehaug 29. april Ingvald Aksel Egeland 04. mai Ernst Ludolf Gundersen 10. mai Ånen Ånensen 16. mai Sigrun Elise Tveit 22. mai Morten Førsvoll 24. mai Trond Lerstøl Ruben Rangvaldjord Magne Tjøsvoll 28. mai Heidi Minett Kristensen (Avaldsnes Kirke) VEDAVÅGEN KIRKE: 21. mars Karsten Oddvard Kristensen 23. mars Beathe Olene Kristoffersen 08. april Margit Skogland 11. april Søren Johan Knutsen 12. april Cindy Irene Olsen 18. april Bertha Vea 17. mai Janny Vea 22. mai Ivar Keyser-Olsen Tlf , Åkrehamn. 2. etg Amfi VEDAVÅGEN Tlf Tlf Boligleverandøren Karmøy AS, har helt siden starten i 1993 hatt økende oppdragsmengde innen skadeutbedring og nybygg. For å dekke etterspørselen har vi derfor behov for flere medarbeidere innen TØMRERFAGET Vi Tlf. kan 52 tilby konkurransedyktige 60 betingelser i et hektisk og trivelig miljø. Åkra Tlf For mer informasjon, ta kontakt med daglig leder Einar Ånensen, Kopervik tlf Tlf eller 52 00på mail: Takke- og bønneemner VI TAKKER GUD: - for ungdomskoret Sola Fide og dets dirigent, Ranveig Svela. - for menighetsrådet på Åkra: Hans Inge Fagerland, Nils Drivenes, Knut Skaug, Aina Irene Fagerland Tveit, Malvin Ferkingstad, Agnar Jarl Didriksen, Rolf Kasper Iversen, Irene Grødem Bergtun, Lars Harald Tjøstheim, Øystein Langeland, Jorunn Marit Rasmussen Langåker og Jorunn Ellefsen. P.b Sevelandsvik Tlf Pb. 213, 4270 Åkrehamn VI BER GUD: - for hver ærlige arbeidshånd, for de som er uføre og for alle de millioner arbeidsføre internasjonalt som står uten arbeid. - om Åndens enhet, i den fred som binder sammen (Ef 4,3). - for de trafikkskadde og pårørende etter ulykker. ÅKRA BILIMPORT Åkrehamn, Tlf ÅKRA BIL Tlf , Haugesund ET MENNESKE Å SNAKKE MED NÅR LIVET ER SOM VERST

16 SIDE 16 menighetsblad for Åkra & Vea nr Herren velsigne deg og bevare deg! Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig! Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred! 4. Mos. 6,24-26 DEN NORSKE KIRKE

ÅKRA. God høst!! Frå arkivet s. 5 Vedavågen kirke s. 6 Saman i sorg s. 7 Misjonsvinduet s. 9 Utflytta Åkrabu s. 10 11. Menighetsblad for.

ÅKRA. God høst!! Frå arkivet s. 5 Vedavågen kirke s. 6 Saman i sorg s. 7 Misjonsvinduet s. 9 Utflytta Åkrabu s. 10 11. Menighetsblad for. Menighetsblad for ÅKRA Åkrehamn Vedavågen Ådland Sævelandsvik Nr. 3 September 2009 utgitt av åkra sokneråd 16. årgang Frå arkivet s. 5 Vedavågen kirke s. 6 Saman i sorg s. 7 Misjonsvinduet s. 9 Utflytta

Detaljer

ÅKRA. Misjonsvinduet s. 7 Sommerjobb i Åkra Kirke s. 8 Sola Fide på tur s. 9 Konserter i en førjulstid s. 12 KGF i Åkra kirke s.

ÅKRA. Misjonsvinduet s. 7 Sommerjobb i Åkra Kirke s. 8 Sola Fide på tur s. 9 Konserter i en førjulstid s. 12 KGF i Åkra kirke s. Menighetsblad for ÅKRA Åkrehamn Vedavågen Ådland Sævelandsvik Nr. 3 september 2011 utgitt av åkra sokneråd 18. årgang Misjonsvinduet s. 7 Sommerjobb i Åkra Kirke s. 8 Sola Fide på tur s. 9 Konserter i

Detaljer

Åkra Vea & Menighetsblad for. Kirkens Nødhjelp s. 3 Aud Norunn Tjøsvoll s. 4 Trilletreff s. 8 9 Misjonsvinduet s. 10 11 Årets konfirmanter s.

Åkra Vea & Menighetsblad for. Kirkens Nødhjelp s. 3 Aud Norunn Tjøsvoll s. 4 Trilletreff s. 8 9 Misjonsvinduet s. 10 11 Årets konfirmanter s. Menighetsblad for Åkra Vea & Nr. 1 Mars 2012 Utgitt av Åkra sokneråd og Vea menighetsråd 19. årgang Kirkens Nødhjelp s. 3 Aud Norunn Tjøsvoll s. 4 Trilletreff s. 8 9 Misjonsvinduet s. 10 11 Årets konfirmanter

Detaljer

ÅKRA. 25-års jubileum. Bryllypskjole til besvær s. 3 Moderne barnehage i nytt bygg s. 5 En samtale med Klara fra «Øyne» s. 6 Kirkejubileum s.

ÅKRA. 25-års jubileum. Bryllypskjole til besvær s. 3 Moderne barnehage i nytt bygg s. 5 En samtale med Klara fra «Øyne» s. 6 Kirkejubileum s. Menighetsblad for ÅKRA Åkrehamn Vedavågen Ådland Sævelandsvik Nr. 3 September 2010 utgitt av åkra sokneråd 17. årgang 25-års jubileum for Åkra kirke Bryllypskjole til besvær s. 3 Moderne barnehage i nytt

Detaljer

ÅKRA. Misjonsvinduet s. 4-5 Kirkebasaren i Åkra kirke s. 6-7 En prat med Odd Jostein Fabrin s. 8-9 GO LIVE gjør budskapet levende s.

ÅKRA. Misjonsvinduet s. 4-5 Kirkebasaren i Åkra kirke s. 6-7 En prat med Odd Jostein Fabrin s. 8-9 GO LIVE gjør budskapet levende s. Menighetsblad for ÅKRA Åkrehamn Vedavågen Ådland Sævelandsvik Nr. 1 Mars 2011 utgitt av åkra sokneråd 18. årgang Misjonsvinduet s. 4-5 Kirkebasaren i Åkra kirke s. 6-7 En prat med Odd Jostein Fabrin s.

Detaljer

ÅKRA & VEA SATSING PÅ TROSOPPLÆRING PÅ ÅKRA & VEA SATSING PÅ TROSOPPLÆRING PÅ ÅKRA & VEA. menighetsblad for NR. 3 OKT 2014 21.

ÅKRA & VEA SATSING PÅ TROSOPPLÆRING PÅ ÅKRA & VEA SATSING PÅ TROSOPPLÆRING PÅ ÅKRA & VEA. menighetsblad for NR. 3 OKT 2014 21. menighetsblad for NR. 3 OKT 2014 21. ÅRGANG ÅKRA & VEA UTGITT AV ÅKRA SOKNERÅD OG VEDAVÅGEN MENIGHETSRÅD GUD GIR VI DELER SATSING PÅ SATSING PÅ TROSOPPLÆRING PÅ ÅKRA & VEA TROSOPPLÆRING PÅ ÅKRA & VEA SIDE

Detaljer

Menighetsblad for ÅKRA. Åkrehamn Vedavågen Ådland Sævelandsvik. nr. 4 DeSemBer 2009. UtGitt av Åkra SOknerÅD

Menighetsblad for ÅKRA. Åkrehamn Vedavågen Ådland Sævelandsvik. nr. 4 DeSemBer 2009. UtGitt av Åkra SOknerÅD Menighetsblad for ÅKRA Åkrehamn Vedavågen Ådland Sævelandsvik nr. 4 DeSemBer 2009 UtGitt av Åkra SOknerÅD 16. ÅrGanG Slik det var i 'gamle dager' s. 5 Symbolikk i julen s. 7 Program for festuka s. 10 11

Detaljer

ÅKRA. God Sommar! Hva foregår i Åkra Menighet s. 3. Lars Harald Tjøstheim s. 7. Kor blei de av?? s. 9. Misjonsvinduet s. 10.

ÅKRA. God Sommar! Hva foregår i Åkra Menighet s. 3. Lars Harald Tjøstheim s. 7. Kor blei de av?? s. 9. Misjonsvinduet s. 10. Menighetsblad for ÅKRA Åkrehamn Vedavågen Ådland Sævelandsvik Nr. 2 JUNI 2007 utgitt av åkra sokneråd 14. årgang Hva foregår i Åkra Menighet s. 3 Lars Harald Tjøstheim s. 7 Kor blei de av?? s. 9 Misjonsvinduet

Detaljer

ÅKRA. God høst! Avskjed med Norodd Stavenjord. Årets store bøsseaksjon. Engasjerte konfirmanter. Ny sivilarbeider. s. 6. s. 7. s. 8. s.

ÅKRA. God høst! Avskjed med Norodd Stavenjord. Årets store bøsseaksjon. Engasjerte konfirmanter. Ny sivilarbeider. s. 6. s. 7. s. 8. s. Menighetsblad for ÅKRA Åkrehamn Vedavågen Ådland Sævelandsvik Nr. 3 September 2006 utgitt av åkra sokneråd 13. årgang God høst! Avskjed med Norodd Stavenjord s. 6 Årets store bøsseaksjon s. 7 Engasjerte

Detaljer

ÅKRA & VEA HVA ER KFUK-KFUM-SPEIDING? Ny Diakon UNGDOMSKLUBBEN I ÅKRA KIRKE. Menighetsturen til holmavatn. Konfirmanter 2014. Fagvolontør i Thailand

ÅKRA & VEA HVA ER KFUK-KFUM-SPEIDING? Ny Diakon UNGDOMSKLUBBEN I ÅKRA KIRKE. Menighetsturen til holmavatn. Konfirmanter 2014. Fagvolontør i Thailand menighetsblad for NR. 2 JUNI 2014 21. ÅRGANG ÅKRA & VEA UTGITT AV ÅKRA SOKNERÅD OG VEDAVÅGEN MENIGHETSRÅD Fagvolontør i Thailand Fra åkra til ungdomstinget Jeg Elsker sol og sommer Ny Diakon UNGDOMSKLUBBEN

Detaljer

ÅKRA. God Jul og Godt Nytt År. Misjonsvinduet s. 4 5. Vigsling av diakonen s. 6. Speiderbevegelsen 100 år s. 8 9. Karmøy Gospelfestival s.

ÅKRA. God Jul og Godt Nytt År. Misjonsvinduet s. 4 5. Vigsling av diakonen s. 6. Speiderbevegelsen 100 år s. 8 9. Karmøy Gospelfestival s. Menighetsblad for ÅKRA Åkrehamn Vedavågen Ådland Sævelandsvik Nr. 4 DESEMBER 2007 utgitt av åkra sokneråd 14. årgang Misjonsvinduet s. 4 5 Vigsling av diakonen s. 6 Speiderbevegelsen 100 år s. 8 9 Karmøy

Detaljer

ÅKRA. God Jul! Godt Nytt år! Blant muslimer i Medan s. 3. En anderledes gudstjeneste s. 6. Avskjedsfest for Norodd og Ingebjørg Stavenjord s.

ÅKRA. God Jul! Godt Nytt år! Blant muslimer i Medan s. 3. En anderledes gudstjeneste s. 6. Avskjedsfest for Norodd og Ingebjørg Stavenjord s. Menighetsblad for ÅKRA Åkrehamn Vedavågen Ådland Sævelandsvik Nr. 4 DESSEMBER 2006 utgitt av åkra sokneråd 13. årgang Blant muslimer i Medan s. 3 En anderledes gudstjeneste s. 6 Avskjedsfest for Norodd

Detaljer

God påske! Hva foregår i Åkra menighet side 3. Teleios-kurs i kirken side 5. Medarbeidere i ungdomsarbeidet. side 10

God påske! Hva foregår i Åkra menighet side 3. Teleios-kurs i kirken side 5. Medarbeidere i ungdomsarbeidet. side 10 Hva foregår i Åkra menighet side 3 Teleios-kurs i kirken side 5 Nr. 1/2004-11. årgang - Utgitt av Åkra Sokneråd Medarbeidere i ungdomsarbeidet side 10 Intervju med Thor André Lindstad side 16 Karneval

Detaljer

Åkra kirke 20 år 1985-2005

Åkra kirke 20 år 1985-2005 Menighetsblad for Åkrehamn Vedavågen Adland Sævelandsvik Nr. 3 - sept. 2005 Utgitt av Åkra Sokneråd 12. årgang Åkra kirke 20 år 1985-2005 Prosjekt Vedavågen kirke side 4 Kirkens SOS 25 år i Rogaland side

Detaljer

God Jul. Menighetsblad for. «I dag er det fødd dykk ein frelsar i Davids by; han er Kristus, Herren.» Trabonjy Alson i aksjon side 4

God Jul. Menighetsblad for. «I dag er det fødd dykk ein frelsar i Davids by; han er Kristus, Herren.» Trabonjy Alson i aksjon side 4 Menighetsblad for Åkrehamn Vedavågen Adland Sævelandsvik Nr. 4 - des.. 2004 Utgitt av Åkra Sokneråd 11. årgang Trabonjy Alson i aksjon side 4 «I dag er det fødd dykk ein frelsar i Davids by; han er Kristus,

Detaljer

Fjelltunglimt Årgang 34 01/09 Det strømmer på Som stiv kuling fra nordvest En reise inn i Bibelen Med Fjelltun i felten Med et stort mål i sikte

Fjelltunglimt Årgang 34 01/09 Det strømmer på Som stiv kuling fra nordvest En reise inn i Bibelen Med Fjelltun i felten Med et stort mål i sikte Fjelltunglimt Årgang 34 01/09 D e t s t r ø m m e r p å S o m s t i v k u l i n g f r a n o r d v e s t E n r e i s e i n n i B i b e l e n M e d F j e l l t u n i f e l t e n M e d e t s t o r t m å l

Detaljer

GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG. God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret!

GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG. God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret! GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret! KOPERVIK MENIGHET menighetskontor Servicekontoret: 81 00 01 Sveinsvolljordet

Detaljer

* Turer i samarbeid med Normisjon`s seniorutvalg

* Turer i samarbeid med Normisjon`s seniorutvalg Nytt fra Møre August/ september 2014 Nr. 4 14. årgang www.normisjon.no Mange lengtar etter ein indre fred, men det er altfor få som er villige til å bli gudsrikemedarbeidar. Oddmund Måseide 11 MØRE 8 2

Detaljer

Tårnklang. Menighetsblad for Falnes og Ferkingstad 02-2009

Tårnklang. Menighetsblad for Falnes og Ferkingstad 02-2009 Tårnklang Menighetsblad for Falnes og Ferkingstad 02-2009 Eg veit ei hamn for meg som heimlaus vankar og som i livsens storm så lett driv av. Eg veit ei hamn for mine redde tankar som flyg lik trøytte

Detaljer

LYS OVER LAND. Jorunn Guddal trufast medarbeidar i 68 år LYS OVER LAND NR. 1 FEBRUAR 2012 72. ÅRGANG

LYS OVER LAND. Jorunn Guddal trufast medarbeidar i 68 år LYS OVER LAND NR. 1 FEBRUAR 2012 72. ÅRGANG LYS OVER LAND LYS OVER LAND NR. 1 FEBRUAR 2012 72. ÅRGANG Jorunn Guddal trufast medarbeidar i 68 år Jorunn Guddal i djup konsentrasjon med arbeidet for misjonen. Foto: Sigmund Meland. Jorunn, som no er

Detaljer

tidende nr. 4-2012 167. årgang Katastrofen som rammet Trengs norsk misjon i Japan? Beste jobben (p)å HA

tidende nr. 4-2012 167. årgang Katastrofen som rammet Trengs norsk misjon i Japan? Beste jobben (p)å HA japan misjon s tidende nr. 4-2012 167. årgang Katastrofen som rammet Trengs norsk misjon i Japan? Beste jobben (p)å HA 4 10 18 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001

Detaljer

Preikestolen. Nr. 4. Oktober 2014 75. årg.

Preikestolen. Nr. 4. Oktober 2014 75. årg. Preikestolen Nr. 4. Oktober 2014 75. årg. KYRKJEblad for HJELMELAND STRand forsand Adresse: Postboks 188, 4126 Jørpeland Neste nummer av Preikestolen kjem ut ca. 3. desember. Frist for innlevering av stoff

Detaljer

Magnor Mydland om tro og bil. Erik Fjelland Moi i misjonstjeneste. Etiopia. << Andre saker

Magnor Mydland om tro og bil. Erik Fjelland Moi i misjonstjeneste. Etiopia. << Andre saker Kjøreplan: Lund Prestegjeld Postadresse: Kirkekontoret, 4460 Moi E-post: gsrettedal@yahoo.no Bankkontonummer: 3213 63 20024 Redaksjon og Layout: Frist for stoff 11. nov. Ut ca. uke 50 Nr. 4-2009 Lund og

Detaljer

Kyrkjebladet. for Torvastad og Utsira

Kyrkjebladet. for Torvastad og Utsira Nr. 1-2004 - Årgang 48 Kyrkjebladet for Torvastad og Utsira «La de små barn komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike hører slike til. Sannelig, jeg sier dere: Den som ikke tar imot Guds rike likesom

Detaljer

Kyrkjetonar. God påske. Nr. 2/2014-56. årgang. Kyrkjeblad for kyrkja i Tysvær og Bokn

Kyrkjetonar. God påske. Nr. 2/2014-56. årgang. Kyrkjeblad for kyrkja i Tysvær og Bokn Kyrkjetonar God påske Kyrkjeblad for kyrkja i Tysvær og Bokn Nr. 2/2014-56. årgang Kvardagsgleder Då pinsedagen kom, var alle samla på éin stad. Brått lét det frå himmelen som når ein sterk vind blæs,

Detaljer

yrkjelydsblad for Hå Nærbø kyrkje 10 år www.haa.kyrkja.no Tema: Eldsjeler Det er på Matningsdal det skjer Tårnagentar i Nærbø og Varhaug kyrkje

yrkjelydsblad for Hå Nærbø kyrkje 10 år www.haa.kyrkja.no Tema: Eldsjeler Det er på Matningsdal det skjer Tårnagentar i Nærbø og Varhaug kyrkje Kyrkjelydsblad Nr. 1-2015 27/2-28/5 Årgang 47 www.haa.kyrkja.no for Hå Nærbø kyrkje 10 år yrkjelydsblad Tårnagentar i Nærbø og Varhaug kyrkje Tema: Eldsjeler Det var godt å vera prest på Ogna Det er på

Detaljer

LYS OVER LAND. Misjonshelsing frå Sajinipara LYS OVER LAND NR. 4 DESEMBER 2011 71. ÅRGANG

LYS OVER LAND. Misjonshelsing frå Sajinipara LYS OVER LAND NR. 4 DESEMBER 2011 71. ÅRGANG LYS OVER LAND LYS OVER LAND NR. 4 DESEMBER 2011 71. ÅRGANG Misjonshelsing frå Sajinipara jentene som ynskjer å fylgja Jesus, med i bøn til Gud, at dei vil veksa i nåde og kjennskap til Jesus. TAKK!! Såhåli

Detaljer

Feiret 10 gode år. Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år

Feiret 10 gode år. Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år Nytt fra April/mai 2014 Nr. 2 14. årgang www.normisjon.no Hordaland / Sogn og Fjordane Vegard Tennebø Det er fastetid ei tid for å stille seg sjølv dei tøffe spørsmåla. 11 2 Hordaland Sogn og fjordane

Detaljer

møre 2 Åleine att i Ecuador

møre 2 Åleine att i Ecuador Nytt fra Møre August/ september 2012 Nr. 4 12 årgang www.normisjon.no Vi er velsignet for å kunne velsigne andre! Kristine Anne Danielsen Knudsen 11 møre 2 8 Åleine att i Ecuador Normisjon har trappa ned

Detaljer

tidende Norge Retning, mening og mål Norges første basar 150 år Tema nr. 8-2013 168. årgang misjonstidende 8-2013 1

tidende Norge Retning, mening og mål Norges første basar 150 år Tema nr. 8-2013 168. årgang misjonstidende 8-2013 1 norge misjon s tidende nr. 8-2013 168. årgang Tema Norge Retning, mening og mål Norges første basar 150 år 4 8 misjonstidende 8-2013 1 Kjære leser Japanerne er mange om plassen, og de må utnytte den godt.

Detaljer