UTTALELSER VEDTATT PÅ ÅRSMØTET 2012 Vest-Agder Arbeiderparti Kvinesdal mars

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UTTALELSER VEDTATT PÅ ÅRSMØTET 2012 Vest-Agder Arbeiderparti Kvinesdal 24. 25. mars"

Transkript

1 UTTALELSER VEDTATT PÅ ÅRSMØTET 2012 Vest-Agder Arbeiderparti Kvinesdal mars

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. ANERKJENN PALESTINA SOM EGEN STAT EIENDOMSSKATT PÅ STORE KRAFTPRODUKSJONSANLEGG CO2 KOMPENSASJON FOR KRAFTFOREDLENE INDUSTRI FLERE LÆRLINGER I OFFENTLIG SEKTOR OG VED SØRLANDETS SYKEHUS INNFØRING AV FLERKULTURELLE SKOLEDAGER I GRUNNSKOLEN OG DEN... VIDEREGÅENDE SKOLEN UNGDOM OG SPISEFORSTYRRELSER VOLD I NÆRE RELASJONER DE NYE UNIVERSITETENE KVINESHEIA VINDPARK BEKJEMPELSE AV KRYPSIV KULTUR TRYGGE OG GODE ARBEIDSPLASSER! JERNBANE OG HØYHASTIGHETSBANE DEMOKRATIUTTALELSE VIDEREGÅENDE OPPLÆRING OG FLERE LÆRLINGEPLASSER SØRLANET FAMILIEGJENFORENINGSSAKER PASIENTREISER MELLOM HELSEREGIONENE UTVIDE ORDNINGER MED RABATT PÅ PREVENSJON FOR UNGDOM NASJONAL TRANSPORTPLAN LIKESTILLINGSARBEID OVER HELE LANDET ØK MATPRODUKSJONEN I VEST AGDER HODET KALDT, HJERTET VARMT ANERKJENN PALESTINA SOM EGEN STAT Vest-Agder Arbeiderparti mener at det er viktig for den videre fredsprosessen å gi de palestinske områdene status som en selvstendig uavhengig stat med trygge grenser. For befolkningen i Palestina og Israel vil dette på sikt kunne føre til forsoning og ordnede forhold. Norge bør gå foran og anerkjenne den palestinske staten så snart dette er hensiktsmessig. Videre bør Norge legge fram og fronte et forslag i FN om dette. SIDE 2 VEST-AGDER ARBEIDERPARTI UTTALELSER FRA ÅRSMØTE 2012

3 2. EIENDOMSSKATT PÅ STORE KRAFTPRODUKSJONSANLEGG Vest-Agder Arbeiderparti krever at eiendomsskatt på store kraftproduksjonsanlegg må baseres på anleggenes markedsverdier. Eiendomsskatt er den eneste lokale beskatningsordningen av noen betydning. Store vannkraftanlegg tar i bruk lokale naturressurser, og gjennom eiendomsskatten mottar vertskommunene en andel av den verdiskapingen som deres naturressurser gir grunnlag for. Fordelingen av verdiskapingen mellom eiere, staten og vertskommunene må ta utgangspunkt i kraftanleggenes reelle verdier til enhver tid. Gjeldende regler for eiendomsskatt på store kraftanlegg har låst eiendomsskatten til et gitt nivå, uavhengig av endrede markedsforhold og uavhengig av anleggenes reelle verdier. Dette er i strid med skatteevneprinsippet, i strid med hensynet til en rettferdig fordeling av verdiskapingen mellom eierkommuner og vertskommuner og i strid med Stortingets uttrykte målsetning om at eiendomsskatt på store kraftanlegg i størst mulig grad skal reflektere kraftanleggenes reelle markedsverdier. EUs fornybardirektiv stiller Norge overfor en ny vannkraftepoke. Skal ytterligere deler av norsk natur stilles til rådighet for vannkraftutbygging også i framtiden, krever det tilslutning fra de berørte kommuner. En eiendomsskatt basert på reelle markedsverdier vil gi vertskommunene nødvendige insentiver til fortsatt å stille sin naturkapital til disposisjon for nye utbygginger. SIDE 3

4 3. CO2 KOMPENSASJON FOR KRAFTFOREDLENDE INDUSTRI EUs høringsforslag som åpner for CO2- kompensering i forbindelse med karbonlekkasje må bli gjeldene også i Norge, slik at norske bedrifter fortsatt kan være konkurransedyktig i forhold til EU- området. En ordning for CO2- kompensasjon er en av de viktigste rammebetingelsene for fortsatt industri i Norge. Flere store norske industribedrifter vil stå i fare for nedleggelse de neste årene dersom CO2 kompensasjon ikke innføres i Norge på lik linje med konkurrerende virksomheter i EU. Det er meningsløst at norsk industri skal ha mer kostnader med prispåslag for CO2- avgift, på kraft som i all hovedsak kommer fra fornybare kilder. Vest-Agder Arbeiderparti krever derfor at myndighetene bidrar slik at retningslinjene som nå skal vedtas av EU innrettes slik at de i størst mulig grad tillater full kompensasjon hensyntatt høyeste krav til effektivitet, og at det innføres CO2 -kompensasjon for kraftforedlende industri i Norge under like betingelser og rammevilkår som konkurrerende virksomheter innenfor EU området. Det forventes samtidig at norske myndigheter snarest mulig starter opp arbeidet med å utnytte det handlingsrom som retningslinjene vil gi til å kompensere for de merkostnadene EU/ ETS påfører konkurranseutsatt industri globalt. 4. FLERE LÆRLINGER I OFFENTLIG SEKTOR OG VED SØRLANDETS SYKEHUS Inntak av lærlinger i Vest-Agder har tradisjonelt vært bra. Fylket har vært, og er gode på formidling av lærlinger. Hovedandelen av disse formidles til privat sektor, mens offentlig sektor ikke tar inn lærlinger i like stor grad som privat sektor gjør. Vi er kjent med at SSHF i sin tid gjorde ett styrevedtak på å ikke ta inn lærlinger som Helsefagarbeider. Den som velger faget får praktisere 8 uker ved sykehuset. I følge utdanningsavdelingen i Vest- Agder fylkeskommune vil denne praksisen visstnok nå utvides til 6. mnd. noe som i så fall ikke er tilfredsstillende. Kravet må være at helseforetakene er med og tar ansvar for lærlingsituasjonen innen helseog omsorgsektoren, slik at utdanning som helsefagarbeider gjøres mer attraktivt. For på den måten å positivt bli en aktør som er med og bidrar til å sikre en god framtidig rekruttering innen helsesektoren. SIDE 4 VEST-AGDER ARBEIDERPARTI UTTALELSER FRA ÅRSMØTE 2012

5 Nøkkeltall innen helse og sosialsektoren viser at det i dag er behov for 1 av 6 personer innenfor helse og omsorg, og at dette tallet i 2020 forventes å være 1 av 3 til 4 personer. Vest-Agder Arbeiderparti krever at kommunene, fylkeskommunen og staten, herunder SSHF i like stor grad bidrar med å sikre framtidige lærlingplasser innen de fagområder samfunnet gjennom offentlig sektor har behov for. 5. INNFØRING AV FLERKULTURELLE SKOLEDAGER I GRUNNSKOLEN OG DEN VIDEREGÅENDE SKOLEN I Kristiansand har det blitt arrangert en kulturuke der det ble laget mat fra forskjellige steder i verden, samtidig som flere folkegrupper danset eller sang en sang fra kulturen deres. Vest- Agder og særlig Kristiansand er kjent som et kultursenter. Vest-Agder Arbeiderparti vil strekke oss enda lengre. Kulturuken har bidratt til at kristiansandere har mer forståelse til andre kulturer. Vi mener at Norge utvikler seg i en positiv retning mot et flerkulturelt samfunn. Denne utviklingen er ikke helt uten problemer. Flere med minoritetsbakgrunn sliter med å integreres skikkelig i samfunnet. Dette er et kollektivt ansvar og skolen kan brukes som et effektivt middel for å forebygge fremmedfrykt. Derfor ønsker Vest-Agder Arbeiderparti at det innføres en flerkulturell skoleuke med fokus på integrering og solidaritet i grunnskolen og videregående skole. Denne uken avholdes årlig og skal bidra til å bekjempe fremmedfrykt og underbevisste negative holdninger i samfunnet. Vest-Agder Arbeiderparti mener at: Det bør innføres en flerkulturell skoleuke i grunnskolen og videregående skolen som avholdes årlig Den norske skolen skal bli det viktigste våpenet for å bekjempe fremmedfrykt og fordommer. Det skal satse mer på bekjempelse av hverdagsrasisme, spesielt i skolen. SIDE 5

6 6. UNGDOM OG SPISEFORSTYRRELSER Barn og ungdom i dag har et stort press på seg. Forventinger fra familie, venner og skole er store, og tillegg er det stort press fra reklame, mote, film- og musikkindustrien. Man skal gjøre det bra på skolen, trene, se bra ut, være utadvendt, engasjert og ha en meningsfylt fritid. Samtidig er den største psykiske lidelsen blant unge jenter mellom 13 og 25 år spiseforstyrrelser. Den siste tiden har vi også sett at gutter i økende grad rammes av spiseforstyrrelser. En WHO-undersøkelse hvor 5000 norske barn og unge deltok, viser at hver femte 11-åring vil bli tynnere, og at nesten halvparten av landets 15 år gamle jenter slanker seg. Undersøkelser viser at blant 7-13-åringer ønsket halvparten å redusere vekten. Bare fire prosent av dem er overvektige, men 40 prosent følte seg for tjukke. Dette viser at vi har et alvorlig problem med hensyn til ungdoms selvbilder og kroppsidealer. Gutter rammes også av spiseforstyrrelser, og trenden er økende. Gutter og spiseforstyrrelser er i dag et tabubelagt område ettersom spiseforstyrrelser tradisjonelt sett oppfattes som "kvinnelidelser". Dette er noe vi i dag vet for lite om, det eksisterer for lite kunnskap og forskning på området. Dette er alarmerende når vi vet at mange gutter og menn i dag rammes av tradisjonelle spisefortstyrelser, samtidig som flere og flere blir sykelig opptatt av trening, ernæring og muskler. Ungdom i enkelte idrettsmiljøer er ekstra utsatt for spiseforstyrrelser. Idrettsgrener som opererer med vektklasser sliter spesielt med dette fenomenet, men problemet eksisterer også i andre idrettsmiljøer. Vest-Agder Arbeiderparti mener idretten har et ansvar for å ta et oppgjør med denne ukulturen og iverksette tiltak. I tillegg ønsker vi en kritisk gjennomgang av de nedre vektklassegrensene. Reklamebransjen er i stor grad med på å skape usunne forbilder for ungdom. Vi lever i en stadig mer gjennomkommersialisert verden der reklame er overalt. Dermed blir også bruken av retusjert reklame, stadig mer bekymringsverdig. Når ungdom sammenligner seg selv med urealistiske kroppsbilder, som i mange tilfeller ikke eksisterer kan det ha katastrofale konsekvenser for ungdoms selvbilde. Vest-Agder Arbeiderparti ønsker også å sette i gang en nasjonal kampanje i skolen om likestilling og kjønnsroller, med fokus på spiseforstyrrelser. Det er viktig å få frem at SIDE 6 VEST-AGDER ARBEIDERPARTI UTTALELSER FRA ÅRSMØTE 2012

7 kjønnsrollene slik de fremstilles i media ikke nødvendigvis bidrar til et mer likestilt samfunn. Det er på høy tid at Barne- og likestillingsdepartementet tar opp saken med reklamebransjen og krever merking av retusjert reklame. For å fange opp psykiske lidelser, er skolehelsetjenesten avgjørende. I dag er denne langt fra god nok. Skolehelsetjenesten fortjener en styrking. Det må mer ressurser inn og flere fagmiljøer må samarbeide for å få en best mulig skolehelsetjeneste. Det må bli et tydelig samarbeid mellom skolehelsetjenesten og BUP. Barn og unge med psykiske lidelser må fanges opp tidlig, så man kan forhindre at stadig flere opplever alvorlig psykiske lidelser før de får behandling. Vest-Agder Arbeiderparti vil: At regjeringen setter i gang en nasjonal holdningskampanje i skolen om likestilling og kjønnsroller, med fokus på spiseforstyrrelser. At regjeringen tar initiativ til å gjøre kjønnsroller og likeverd som en del av pensum i skolen og lærerutdanninga. En kritisk gjennomgang av de nedre vektklassegrensene for idretter som opererer med vektklasser. At det innføres et forbud mot at klubbledere og trenere oppmuntrer til systematisk vektreduksjon i forkant av konkurranser og lignende. Styrke dagens skolehelsetjeneste, og sette særlig fokus på psykisk helsearbeid og samarbeid med BUP. At BLD skal gå inn i en dialog med reklamebransjen om bruk av retusjert reklame Innføre merking av retusjert reklame 7. VOLD I NÆRE RELASJONER Vest-Agder Arbeiderparti er tilfreds med at regjeringen vil intensivere arbeidet mot vold i nære relasjoner. Vold i nære relasjoner er ett omfattende samfunnsproblem som krever et bredt sett av virkemidler. Vest-Agder AP krever at alle innbyggere i kommunene skal ha et godt tilbud med voldtektsmottak. Tilbud om voldtektsmottak må lovfestes. Alle kommuner må ha et forebyggende arbeid, samt et tilfredsstillende hjelpebehandlingstilbud i forhold til vold i nære relasjoner. Vest-Agder Arbeiderparti vil spesielt peke på behovet om å komme med tidlig hjelp og innsats ovenfor barn som lever i familier/ har relasjoner med personer som utøver vold. Vest-Agder Arbeiderparti vil være pådriver for at dette temaet også bringes inn i det faglig-politiske arbeidet. SIDE 7

8 8. DE NYE UNIVERSITETENE Vest-Agder Ap ønsker at det ikke åpnes for flere universiteter i Norge på nåværende tidspunkt. Arbeiderpartiet må ta grep i Regjeringen og sette ned et hurtigarbeidende utvalg, slik at saken om finansieringen av de nye universitetene gjennomdrøftes. BEGRUNNELSE I 2010 holdt statsminister Jens Stoltenberg hovedtalen på årsmøtet i Vest-Agder Arbeiderparti. Det ble fattet et enstemmig vedtak om Krav om like forskningsmuligheter ved alle universitetene. I vedtaket heter det bl.a. Årsmøtet i Vest-Agder Ap vil be Regjeringen ved statsminister Jens Stoltenberg legge forholdene til rette for en styrking av forskningsmulighetene ved de 2 nye universitetene. Statsministeren ble utfordret på talerstolen, men vi har ikke fått noen tilbakemelding. I de 2 årene som har gått har Vest-Agder Arbeiderparti brukt mye tid på denne saken, som er strategisk og prinsipiell meget viktig for utviklingen i landsdelen vår. Derfor er dette en hovedsak for Vest-Agder Arbeiderparti. Sammen med Aust-Agder Arbeiderparti sendte vi inn forslag til Landsmøtet i 2011, men redaksjonskomiteen tok seg ikke tid til å komme med en innstilling. Saken ble oversendt sentralstyret, som etter det vi vet, ikke har tatt opp saken. Det har vært møter på Stortinget, møter med partikontoret og mange kontakter med våre folk som representerer Ap i Agder nasjonalt. Vi har ikke fått tilbakemelding eller signal på forbedringer eller videre oppfølging Etter vår oppfatning er dette uholdbart i lengden. En kan ikke forvente at vitenskapelig personell vil finne seg i så ulike arbeidsvilkår når det gjelder forskning, som det som i dag eksisterer mellom vitenskapelige ansatte ved UiO/UiB/ NTNU/ UiT/ og UiA/UiN/UiS. SIDE 8 VEST-AGDER ARBEIDERPARTI UTTALELSER FRA ÅRSMØTE 2012

9 9. KVINESHEIA VINDPARK Vest-Agder AP er positive til at det gis konsesjon til Kvinesheia vindkraftanlegg. SAE vind søker om konsesjon for bygging og drift av Kvinesheia vindpark i Lyngdal og Kvinesdal kommune. Søknaden omfatter vindpark med installert effekt på inntil 60 MW og nettilknytning til regionalnett som går gjennom planområdet. Norge har et mål om 13,2 TWH ny fornybar produksjon innen For å nå målene i fornybardirektivet, blir det opplyst at Norge må benytte både vind og vann til kraftproduksjon. I følge Energiplan for Agder er det en klar målsetting å øke produksjonen av fornybar energi innen I utdrag fra planen sies det at det skal produseres ytterliggere 2 TWh ny fornybar kraft- og varmeproduksjon på Agder. Denne planen er vedtatt av fylkestingene i Aust og Vest Agder i Det er også vedtatt felles energi og klimaplan i Lister i En av hovedmålsettingene til denne er å øke fornybar kraftproduksjon med 0,9 TWh. Bygging av Kvinesheia vindpark vil bidra til å oppfylle målsettingen til både fylkeskommunene og energi og klimaplanen i Lister. 10. BEKJEMPELSE AV KRYPSIV Staten har gjennom mange år bevilget store midler til kalking som har bidratt til at laksen har kommet tilbake til Sørlandsvassdragene. Etter hvert er de gode naturopplevelsene blitt redusert ved at vi har fått en stor utbredelse av krypsiv. For at det skal være mulig å bekjempe utbredelsen må en ha et høyt trykk på både tiltak og forskning. For 2011 og 2012 er landsdelen tilgodesett med 3.mill. Vest-Agder AP krever at bevilgningen videreføres og økes. Innsatsen må økes for å finne ut av den kraftige veksten av krypsiv på Sørlandet SIDE 9

10 11. KULTUR Vest-Agder Arbeiderparti er stolte over det store kulturløftet som er gjennomført under denne og forrige regjering. Kulturløftet 1 og 2 har ført til at kulturlivet både lokalt, regionalt og nasjonalt har fått en betydelig oppblomstring. Vi forutsetter at det også i de kommende årene blir en sterk satsing på kultur i Norge. Under Kulturløftet 1 og 2 er det blitt reist mange flotte kulturhus i landet. Mange er under oppføring og atter andre er under planlegging. Vest-Agder Arbeiderparti ber regjeringen om å se på mulighetene til å øke den sentrale potten for regionale kulturbygg. Vi har også en forventning om at kulturskolen blir betydelig styrket i årene som kommer. I tillegg vil vi peke på verdien av Den kulturelle spaserstokken, som har gjort kulturopplevelser tilgjengelig på sykehjem og eldreinstitusjoner og for vår eldre generasjon. Arbeiderpartiet ønsker å styrke idretten og det frivillige kulturlivet uten at det går på bekostning av forpliktelsene i Kulturløftet. Derfor vedtok Arbeiderpartiets landsmøte i 2011 å øke idrettens andel av overskuddet i Norsk Tipping til 64 prosent. Vest-Agder Arbeiderparti forventer at regjeringen følger opp vedtaket, slik at arbeidet med å bygge og rehabilitere idrettsanlegg styrkes. Også tiltak for å legge til rette for friluftsliv skal styrkes gjennom endringen av tippenøkkelen. Det foreslås at endringen iverksettes raskt, og at innfasingen av den nye tippenøkkelen gjennomføres over maksimalt to år. De frivillige organisasjonene er en av de sterkeste fundamentene i vårt samfunn. Vi vil derfor be regjeringene om å styrke innsatsen for de frivillige organisasjonene ytterligere, og sørge for trygge og forutsigbare rammevilkår for disse. Tidligere årsmøtevedtak fra 2010 vedrørende Buen kulturhus i Mandal står fast. SIDE 10 VEST-AGDER ARBEIDERPARTI UTTALELSER FRA ÅRSMØTE 2012

11 12. TRYGGE OG GODE ARBEIDSPLASSER! Norge har en meget høy sysselsettingsgrad. Likevel har vi ennå mange utfordringer med å etablere et arbeidsliv der alle kan delta. En stor del av arbeidsstyrken jobber deltid og mange står helt utenfor arbeidslivet. På tross av en lovgivning som tydeliggjør fast ansettelse som hovedregel er det mange som jobber på midlertidige arbeidsavtaler. 6 % i privat sektor og 11 % i offentlig sektor (SSB.2011). I deler av arbeidslivet, som for eksempel i bygningsbransjen, er også innleie av arbeidstakere og kontraktører økende. Dette skaper utrygghet for inntekt og utvanner arbeidstakernes rettigheter. Problemstillingene knyttet til inn- og utleie av arbeidskraft kommer tydelig fram gjennom Arbeidstilsynets kampanje overfor utleiebransjen i Gjennom 356 tilsyn hos utleiere og innleiere ble det gitt 598 pålegg og foretatt 25 politianmeldelser. En stor andel av de påtalte bruddene var i forbindelse med pleie- og omsorgstjenester i offentlig sektor. Et viktig særtrekk ved det norske arbeidslivet er at det er relativt sett små inntektsforskjeller. Dette er både resultat av bevisst politikk og av forhandlingsdynamikken mellom partene i arbeidslivet. Solidaritetsalternativet med frontfagsmodellen og et velutviklet trepartssamarbeid som hovedmekanismer, bidrar vesentlig til å sikre god kjøpekraftsforbedring for alle og til å holde inntektsforskjellene i Norge på et moderat nivå. For å sikre trygge arbeidsplasser og videreutvikle arbeidslivet må det fremdeles satses sterkt på tiltak som: Styrking av retten til å jobbe heltid. Tilrettelegging i arbeidslivet for folk med nedsatt arbeidsevne. Styrking av Arbeidstilsynet for å avdekke lov- og regelbrudd. Opprettholdelse av den sterke begrensingen i Arbeidsmiljøloven knyttet til inn- og utleie av arbeidskraft. Et fortsatt aktivt trepartssamarbeid i arbeidslivet som kan sikre ansvarlige og solidariske lønnsoppgjør. Videreutvikling av arbeidet med IA- avtalen. SIDE 11

12 13. JERNBANE OG HØYHASTIGHETSBANE Vest-Agder Arbeiderparti ser på rapporten om en fremtidig høyhastighetsbane i sørnorge som en spennende og fremtidsrettet rapport. Sett i et miljøperspektiv er satsing på tog og bane viktig for landet vårt. Vest-Agder Arbeiderparti vil støtte fremtidige forslag som kan realisere en høyhastighetsbane. I svært lang tid har Vest-Agder Arbeiderparti kjempet for en sammenkobling av sørlandsbanen og vestfoldbanen. Dette vil heve kvaliteten på dagens jernbanestrekk og korte ned reisetiden mellom Stavanger og Oslo betydelig. Vi vil understreke at det viktigste for oss er at disse to sporene kobles sammen og vi forventer at dette tas inn i Nasjonal Transportplan. 14. DEMOKRATIUTTALELSE Det ble på forhånd spådd rekordhøy valgdeltakelse etter sommerens terrorhandlinger. Mer demokrati og mer åpenhet var det tverrpolitiske budskapet i forkant av valget. Dessverre ble ikke valgdeltakelsen betydelig høyere, slik vi trodde og håpet på. Vest-Agder Arbeiderparti mener at demokrati og folkestyret bør settes på den politiske dagsorden, vi må fortsette å jobbe for økt valgdeltakelse, mer demokrati. Særlig viktig er det at ungdommer deltar i utformingen av samfunnet. De politiske ungdomsorganisasjonene må ha gode rammer for å kunne drive politikk, debatt og skolering blandt landets ungdommer. Det ble ved forrige valg avholdt en forsøksordning med stemmerett for 16-åringer, blandt annet i Mandal kommune. Vest-Agder Arbeiderparti ser på dette forsøket som interessant, og avventer evalueringsrapporten fra Kommunal- og regionaldepartementet før vi tar endelig stilling til om dette bør bli en fast ordning ved lokalvalg og eventuelt stortingsvalg. I 2013 er det 100 år siden kvinner fikk allmenn stemmerett. Vest-Agder Arbeiderparti forventer at regjeringen setter i gang tiltak særlig rettet inn mot kvinner for å øke den kvinnelige andelen folkevalgte og for å øke valgdeltakelsen blant kvinner. SIDE 12 VEST-AGDER ARBEIDERPARTI UTTALELSER FRA ÅRSMØTE 2012

13 15. VIDEREGÅENDE OPPLÆRING OG FLERE LÆRLINGEPLASSER Det er viktig at så mange som mulig fullfører videregående utdanning og at denne utdanningen ender opp i videre studier, fagbrev eller kompetansebevis Vi ønsker derfor at rådgivningstjenesten blir så god at færre dropper ut fordi de i utgangspunktet valgte feil. Det bør derfor vurderes en felles rådgivningstjeneste for ungdomsskolen og videregående skole, og det må i større grad samarbeides på tvers av ulike faggrupper. Rettighetene til lærlingplasser og tilrettelegging av alternative læretilbud må styrkes, det være seg opplæring i bedrift, VG3 eller alternative muligheter for å oppnå fagbrev. Tilbudet til voksne uten skolerett må styrkes, bl.a. må skoletilbudet på dagtid utvides for denne gruppen. Vest-Agder AP mener samtidig at de teoretiske fagene i yrkesfaglige studieprogram må gjøres mer praksisnære, og legge opp til mer varierte undervisningsformer. 16. SØRLANET Vest-Agder Arbeiderparti stiller seg veldig positive til at ungdom med interesse for data og IT har et samlingspunkt. De siste årene har det blitt arrangert et storstilt arrangement for ungdom rundt i hele fylket. Dette arrangementet går under navnet og er et arrangement for datainteressert ungdom over hele fylket. Vest-Agder Arbeiderparti mener at det offentlige må støtte dette arrangementet slik at det finnes trygge, rusfrie rammer for et arrangement som er viktig for dagens ungdom. 17. FAMILIEGJENFORENINGSSAKER Det vises til vedtatt Integreringspolitisk dokument: Det må foretas en gjennomgang av regelverket rundt underholdskravet tilknyttet familiegjenforeningssaker, slik at det tas mer hensyn til småbarnsfamilier og en mer helhetlig vurdering av familiers samlede inntekter Vest-Agder Arbeiderparti krever at praksis i slike saker følger dette vedtakets intensjon. SIDE 13

14 18. PASIENTREISER MELLOM HELSEREGIONENE Nytt regelverk i Pasientreiser ANS gjør at pasientreiser ikke blir refundert som tidligere. Pasientreiser ut av helseregionen følger nå reglene om fritt sykehusvalg. Disse reglene er mindre fleksible i forhold til dekning av reiseutgifter sammenliknet med tidligere praksis. For pasienter i Kvinesdal og Flekkefjord er helseforetak i Stavangerområdet (Helse Vest) betydelig nærmere i reisetid enn sykehus i Osloregionen (Helse Sør-Øst). Pasienter fra disse kommunene blir derfor ofte sendt til Helse Vest, men må da betale en urimelig høy egenandel. Pasientene blir som regel henvist, de har ikke valgt eller stått for dette selv. Eksempelvis ser man hva som skjer ved akutte innleggelser. Pasienten blir sendt med ambulanse eller helikopter til nærmeste sykehus etter hva som trengs av ekspertise. Kontrollene og oppfølgingen i ettertid blir naturlig nok ofte ved det samme helseforetaket. Ikke sjelden må pasientene ha med ledsager og ekstra overnatting på disse lange pasientreisene. Det er etter Vest-Agder Arbeiderpartis mening en unødvendig belastning med lange reiser for pasientene og samfunnsøkonomisk ulønnsomt å ikke benytte seg av det nærmeste alternativet. Pasientreiser har i tillegg gitt et betydelig merarbeid for fastleger over hele landet. Regelverket knyttet til pasientreiser mellom helseregionene må gjennomgås på nytt, og det må gjøres enklere å benytte seg av det nærmeste helseforetaket 19. UTVIDE ORDNINGER MED RABATT PÅ PREVENSJON FOR UNGDOM Vest-Agder Arbeiderparti mener det er et viktig prinsipp at kvinner har full selvbestemmelse over egen kropp og seksualitet. I Norge har vi kommet langt når det gjelder bruk av prevensjonsmidler og å få ned aborttallene. Likevel er vi ikke helt i mål. For å sikre jenters selvbestemmelse, må de ha tilgang til ulike valgmuligheter innen prevensjon. I dag ser man store sosiale forskjeller når det gjelder bruk av prevensjon og aborttall. Det mener Vest-Agder Arbeiderparti at er en skummel utvikling. Selvbestemmelse over egen kropp og seksualitet må ikke bli et spørsmål om penger og sosial status. Å ha god og informert tilgang på prevensjon er noe av det viktigste for å gi kvinner og menn seksuell frihet. Selv om prevensjon for mange ikke er en stor utgift, er det fremdeles et SIDE 14 VEST-AGDER ARBEIDERPARTI UTTALELSER FRA ÅRSMØTE 2012

15 økonomisk spørsmål for altfor mange unge kvinner om de skal bruke det eller ikke. Å kunne forhindre den fysiske og psykiske belastningen det er med ufrivillige svangerskap og aborter må også være et samfunnsmål i seg selv. Vest-Agder Arbeiderparti mener at ordningen med 100 kroner i rabatt på p-piller utvides til å gjelde ungdom opp til 24 år. 20. NASJONAL TRANSPORTPLAN Vi krever minimum 45+ Nasjonal transportplan (NTP) foreligger nå som forslag. I Vest-Agder er det knyttet svært store forventninger til planen. Det endelige forslaget vil få store konsekvenser for næringsliv, befolkningsstruktur, innovasjon og utvikling. Den økonomiske NTP- rammen på minimum 45+ må legges til grunn for å sikre de veiprosjektene som er foreslått. Den ferdigregulerte strekningen fra Breimyrkrysset til Volleberg, omkjøringsveien fra Narviga til Breimyrkrysset og strekningen Søgne grense-øst til Lindlia må omtales i NTP. Årsmøtet viser til uttalelse fra representantskapet opprettholder denne: Krever fire-felts vei mellom Kristiansand og Stavanger Vest-Agder Arbeiderparti krever at fire-felts europaveg mellom Kristiansand og Stavanger kommer inn i nasjonal transportplan for perioden For å sikre en rask igangsettelse, må planleggingsmidler for ny E-39 bevilges på statsbudsettet for Den viktigste forutsetningen for arbeidsplasser og bosetting på Sørlandet er en fremtidsrettet E39 mellom Kristiansand og Stavanger. Vest-Agder Arbeiderparti krever derfor en fire-felts møtefri europavei på denne strekningen inn i Nasjonal Transportplan for perioden For å sikre en rask igangsettelse krever vi at planleggingsmidler for en ny E39 bevilges på statsbudsjettet for Vest-Agder og Rogaland har 12 prosent av Norges innbyggere, men står for 20 prosent av landets eksport av bearbeidede varer. Langs kysten ligger flere større industrier og rundt Kristiansand og Stavanger finner vi store oljerelaterte miljøer. SIDE 15

16 På strekningene lengst vest i Vest-Agder utgjør andelen tunge kjøretøy 25 prosent av den totale trafikkmengde. Det er flere tunge kjøretøy her enn på de fem overgangene mellom Østlandet og Vestlandet til sammen. Kystklima med nullføre store deler av vinteren innebærer at flere hundre vogntog setter seg fast og blokkerer trafikken. Dette er en sikkerhets- og beredskapsrisiko for befolkningen i og med at heller ikke utrykningskjøretøy kommer frem. For bedriftene innebærer det økte kostnader for hver time et av deres vogntog står fast. For alle andre som enten er på vei til eller hjem fra jobb er det et stadig tilbakevendende argument for å flytte til andre områder hvor infrastrukturen er bedre. Men verre enn de økonomiske tap en lider av en dårlig vei, er de mange tap av liv vi har som følge av den dårlige veistandarden. Dårlige veier hvor trafikken ofte snegler seg frem under fartsgrensen på 70, setter tålmodigheten til mange sjåfører på prøve. Det er få muligheter for sikre forbikjøringer og det er kun noen få korte strekninger som har fysisk skille mellom kjøreretningene. Ofte tas det for store sjanser. I løpet av de siste ti årene er 91 personer drept og 101 hardt skadet. 75 prosent av de som er drept har skjedd i møteulykker. Det er uakseptabelt at hovedfartsåren mellom Sørlandet og Vestlandet ikke tilbyr en sikrere ferd. En dårlig veistandard er trafikkfarlig, bidrar til økte kostnader for næringslivet og gir dårlige vilkår for spredt bosetting og arbeidsmarked. Landsdelen har de største levekårsutfordringer i landet. En fremtidsrettet E39 vil være en viktig forutsetning for å bedre levekårene. Vi er derfor kritiske til det grunnlaget samfunnsnytten av en ny E39 beregnes ut i fra. Hvert år som går uten bedring bidrar kun til å forverre situasjonen. Vest-Agder Arbeiderparti krever derfor at E39 blir en fremtidsrettet, møtefri firefeltsvei mellom Kristiansand og Stavanger. Vi ber regjeringen vurdere prosjektfinansiering i tråd med landsmøtevedtak og årsmøtevedtak i Vest-Agder Arbeiderparti. SIDE 16 VEST-AGDER ARBEIDERPARTI UTTALELSER FRA ÅRSMØTE 2012

17 21. LIKESTILLINGSARBEID OVER HELE LANDET Til tross for den store lokale innsatsen for å fremme likestilling på Sørlandet, befinner fremdeles Vest-Agder seg på bunn av SSBs likestillingsindeks. Vest Agder Arbeiderparti er bekymret for at resultatene lar vente på seg, og vi vil intensivere likestillingsarbeidet i landsdelen. Regjeringens likestillingsutvalg (Skeie-utvalget) har lagt frem en omfattende og spennende rapport om det nasjonale likestillingsarbeidet. Rapporten viser med tydelighet at det er behov for en bedre koordinering av likestillingsarbeidet. Til tross for at vi har likestillingsombud, likestillingssenter og likestillingsdepartement og et godt lovverk, er det uklart om hvem som har hovedansvaret for kontroll, rapportering, forskning, faktainnsamling og utførelsen av den nasjonale likestillingspolitikken. I regjeringens videre arbeid vil vi legge vekt på at det fortsatt skal være folkevalgt styring av likestillingspolitikken. Men det er nødvendig med en langt tydeligere ansvarsplassering enn det vi ser i dag. Det er behov for å styrke likestillingsarbeidet i kommunene. Vest-Agder Arbeiderparti mener derfor at Skeieutvalgets tanker om større bevissthet rundt likestilling ut i hele landet er helt nødvendig. Kommunene må tilføres kompetanse og midler til å kunne utføre et reelt likestillingsløft. Lokalt i vår region er Senter for Likestilling ved UiA en viktig bidragsyter til forskning, holdningsskapende arbeid og debatt. Vest-Agder Arbeiderparti mener at senterets økonomi må styrkes betydelig, og det bør søkes om å få langt større nasjonale midler til senteret. Dersom regjeringen velger å opprette et desentralt likestillingsdirektorat vil det være naturlig at Sørlandet blir lokalsjon for en av disse avdelingene. Dette vil kunne være et supplement til vårt lokale Senter for likestilling. Skeie- utvalgets innstilling er ikke endelig. Det vil også legges frem en del 2 før regjeringen legger frem sine forslag til organisering og satsing videre. Vest-Agder Arbeiderparti ser frem til den politiske debatten som vil måtte komme i forlengelsen av dette fremlegget, og vil igjen understreke viktigheten av en politisk avklaring av ansvar, tydelig lovverk og en styrking av kommunenes likestillingskompetanse. SIDE 17

18 22. ØK MATPRODUKSJONEN I VEST AGDER. Landbruket er en viktig næring for mange kommuner i Vest-Agder. I tillegg til produksjon av mat og kulturlandskap, sikres bosetting og viktige arbeidsplasser. Mange steder skjer det mye positivt i næringa, med økt produksjon, investeringer og unge som satser. Likevel er nedleggingsraten høyere i Vest-Agder enn i andre deler av landet. Vest Agder Arbeiderparti mener at : Avgangen av bruk i Vest Agder er bekymringsfull. Landbrukspolitikken må ta hensyn til forutsetningene i bruksstrukturen for Vest-Agder, og andre sammenlignbare fylker. For eksempel stor grad av deltidsbruk og kombinasjonsbruk pga av topografien. Det er helt nødvendig å styrke struktur- og distriktsvirkemidlene. For å kunne videreføre et aktivt landbruk i Vest-Agder, er det spesielt behov for investeringspakker tilpasset våre lokale utfordringer innenfor primærnæringene. Vest-Agder Arbeiderparti er bekymret for tilgroing av våre unike kulturlandskaper mange steder i fylket. Det er bare et aktivt landbruk med beitende dyr som kan vedlikeholde og utvikle kulturlandskapet. Produksjon av mat er i stadig utvikling, og det er viktig å legge til rett for utvikling av kunnskap og muligheter for å få tak i kompetanse både for nye og erfarne matprodusenter. Oppfølging av hovedpkt i NOU Mat, makt og avmakt er viktig for forbruker og bonde og næringsmiddelindustri. Lov om god handelskikk, matmerking og lov om franchisedrift må på plass. Årsmøtet i Vest-Agder Arbeiderparti støtter innholdet i landbruksmeldinga Velkommen til bords, som sier at matproduksjonen i Norge skal økes i takt med befolkningsøkningen. Produksjonen skal skje på lokale resurser over hele landet. Årsmøtet mener at mange forutsetninger ligger til rette for at Vest-Agder bør øke sin matproduksjon mer en landet for øvrig. SIDE 18 VEST-AGDER ARBEIDERPARTI UTTALELSER FRA ÅRSMØTE 2012

19 Landbruket er en politisk næring som på grunn av sin egenart trenger forutsigbare rammer over lang tid. Dette kan være velfungerende grensevern, jordvern og forutsigbare økonomiske rammer. Årsmøtet er opptatt av en bredest mulig forankring av landbrukspolitikken vil være et godt virkemiddel for å sikre matproduksjonen framover, og ber derfor regjeringa snarest mulig gjenoppta arbeidet med å sikre et bredest mulig flertall for matmeldinga i stortinget. 23. HODET KALDT, HJERTET VARMT Alle barn i Norge skal ha en trygg og god oppvekst. I dag er det barn i dette landet som lever i usikkerhet fordi de ikke vet om de får oppholdstillatelse eller fordi de har et utsendelsesvedtak på seg. Fremtiden for disse barna er usikker, og vi ser at dette er en påkjenningen for de det gjelder. I den bebudede stortingsmeldingen om Barn på flukt, ber Vest-Agder Arbeiderparti om at regler som medfører at barna lever i en uavklart situasjon over en lengre periode, vurderes med tanke på å korte ned tiden barna lever i usikkerhet. Konkret betyr det så kort behandlingstid som mulig ved asylsøknader og en så rask tilbakesendelsesprosess som mulig når endelig avslag er gitt. Den aktuelle saken med barna som har bodd her lenge, viser at vi bør ha en bedre og raskere returpolitikk og at dagens ankeadgang ser ut til å være for omfattende. Regjeringen bes drøfte i meldingen om de barna som har oppholdt seg i Norge over langt tid, på grunn av lang saksbehandlingstid i UDI og UNE, bør få tilbud om varig opphold i Norge. En stortingsmelding om barn på flukt vil i seg selv aldri gi positive svar på ønskene til alle familier som har fått avslag på sin asylsøknad, om å få bli i Norge. Det må fortsatt ligge som et fundament i vår asylpolitikk at enhver familie, ethvert barn, får individuell behandling av det offentlige. Barns tilknytning til landet må tillegges særlig vekt i individuelle vurderinger, om barnet er født i Norge og bodd her lenge, må også dette vektlegges. Lik rett for loven er vårt viktigste prinsipp for rettssikkerhet. Ad-hoc løsninger for noen få, kan skape stor urettferdighet for mange. Vest-Agder Arbeiderparti ønsker at regjeringen holder fast med vårt rettssikkerhetsinstitutt også i asylpolitikken. Det vil derfor være en krevende, om ikke umulig øvelse for landet, om vi trekker ut en enkelt gruppe med barn i 2012, for å gi akkurat dem amnesti. Slik vil vi aldri kunne oppnå rettferdighet, ei heller gode løsninger for mennesker på flukt som trenger vår beskyttelse. SIDE 19

20 Vest-Agder Arbeiderparti ber regjeringen om å intensivere arbeidet med å få bosatt mennesker som har fått varig opphold i Norge, i trygge hjem i kommunene. Et liv på asylmottak gjør det vanskelig å etablere seg på linje med andre innbyggere i landet. Regjeringen bør i den kommende meldingen vurdere om det bør settes grenser for hvor lenge barn med innvilget asyl kan bli boende i asylmottak. Barn på flukt er de mest sårbare av alle barn. Vest Agder Arbeiderparti ber regjeringen om å bidra til at situasjonen for disse barna gjøres litt lettere i sitt fremlegg av stortingsmeldingen. SIDE 20 VEST-AGDER ARBEIDERPARTI UTTALELSER FRA ÅRSMØTE 2012

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Innledning Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi vil ha nærmiljø som er laget av og for enkeltmennesker og der rettferdighet,

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

BERGEN. Tja. Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester?

BERGEN. Tja. Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? MDG støtter ikke privatisering av offentlige tjenester. Kommersielle aktører er neppe de beste til å ta vare

Detaljer

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013 Velferdsstatens utfordringer Akademikerkonferansen 2013 Politisk plattform Regjeringen vil bygge sin politikk på sosialt ansvar og internasjonalt solidaritet. Regjeringen vil jobbe for å løfte mennesker

Detaljer

Utfordringsbilde for Lister 2012

Utfordringsbilde for Lister 2012 Utfordringsbilde for Lister 2012 Flertallet av innbyggerne i Lister opplever god helse og høy livskvalitet (Agderforskning 2011). Viktige industribedrifter i regionen viser evne til omstilling og innovasjon

Detaljer

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND Vedtatt på styremøte 24. mai 2013 1. INNLEDNING... 3 2. MÅLSETTINGER... 3 3. SATSINGSOMRÅDER... 4 4. PRIORITERING AV MIDLER... 5 5. TILDELINGSKRITERIER...

Detaljer

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI?

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? 2015 Kvalitet, kunnskap og evne til fornyelse har i mer enn 100 år kjennetegnet industrien i Norge, og gjør det fremdeles. Disse ordene skal kjennetegne

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009 Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune Juni 2009 Vedtatt: Arbeidsmiljøutvalget, mai 2009 Partssammensatt utvalg, juni 2009 Kommunestyret, juni 2009 1.0 Innledning... 3 1.1. Utfordringer... 4 1.2. Medarbeideransvar,

Detaljer

Program for. Sortland Venstre

Program for. Sortland Venstre Program for Sortland Venstre for perioden 2015-2019 Venstre gjør Sortland varmere. Sortland Venstre er kommunens liberale valg. Vårt utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og vårt ansvar

Detaljer

EØS-avtalen på 1-2-3. Arbeiderpartiet.no

EØS-avtalen på 1-2-3. Arbeiderpartiet.no EØS-avtalen på 1-2-3 Arbeiderpartiet.no EØS-avtalen har tjent oss godt i over 20 år. Verdiskaping, kjøpekraft og sysselsetting har økt i denne perioden. Mer enn i andre land i Europa. Norges forhold til

Detaljer

Høringsnotat. Helse- og omsorgsdepartementet

Høringsnotat. Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat om forslag til endringer i lov 28. februar 1997 om folketrygd og enkelte andre endringer som følge av henvisning fra psykolger Høringsfrist: 10. september 2013

Detaljer

Forslag til programmet fra Aust-Agder Arbeiderpartis årsmøte

Forslag til programmet fra Aust-Agder Arbeiderpartis årsmøte Forslag til programmet fra Aust-Agder Arbeiderpartis årsmøte Sidenummer: 18 Linjenummer: 622 tilleggsforslag: Løpende pensjon i folketrygden skal reguleres om lag på linje med lønnsveksten. Linjenummer:

Detaljer

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling I korte trekk Antall innbyggere ca 13800 Areal 74 km 2 Strandlinje 34 km Tettsteder Ekholt, Øreåsen og Halmstad Sentral beliggenhet Perfekt for deg som ønsker

Detaljer

Valget 2015 er et retningsvalg

Valget 2015 er et retningsvalg Valget 2015 er et retningsvalg FOTO: JAN INGE HAGA Sammen har LO og Arbeiderpartiet kjempet for at norsk arbeidsliv skal være trygt og godt for alle som jobber her i landet. Vårt arbeidsliv skal være tuftet

Detaljer

Partiprogram for perioden 2015 2019

Partiprogram for perioden 2015 2019 Partiprogram for perioden 2015 2019 Skape og dele Framtidas lokalsamfunn Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger, fordi vi får til

Detaljer

Kulturskolen I Måsøy.

Kulturskolen I Måsøy. HØRINGSUTTALELSE FRA MÅSØY KOMMUNE: I Kulturløftet II som er regjeringens felles prioriteringer for norsk kulturpolitikk heter det bl.a.: 2. Kulturskole for alle barn som ønsker det Det skal gjennomføres

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Visjon Strategisk Næringsplan Rana kommune skal være en motor for regional vekst og utvikling med 30 000 innbyggere innen 2030. Visjonen inkluderer dessuten at Mo i Rana

Detaljer

Lyngdal Arbeiderpartis valgprogram 2011

Lyngdal Arbeiderpartis valgprogram 2011 l a gd n y rl o f r a v ns A Lyngdal Arbeiderpartis valgprogram 2011 Valgprogram for Lyngdal Arbeiderparti, kommunevalget 2011 I inneværende periode har våre representanter i Lyngdal kommunestyre sterkt

Detaljer

Karlsøy FrP For folk flest

Karlsøy FrP For folk flest EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Karlsøy FrP For folk flest Ordførerkanditat Frank Harry Pettersen Karlsøy kommune 2015 2019 Godt valg til Karlsøyinnbyggerne! Det betyr noe for deg hvem som styrer Karlsøy.

Detaljer

KOMMUNEREFORMPROSJEKTET «LYNGDAL 3» INTENSJONSAVTALE AUDNEDAL FRAMOVER HÆGEBOSTAD SAMAN OM EI POSITIV UTVIKLING LYNGDAL VI VIL VI VÅGER SIDE 1

KOMMUNEREFORMPROSJEKTET «LYNGDAL 3» INTENSJONSAVTALE AUDNEDAL FRAMOVER HÆGEBOSTAD SAMAN OM EI POSITIV UTVIKLING LYNGDAL VI VIL VI VÅGER SIDE 1 KOMMUNEREFORMPROSJEKTET «LYNGDAL 3» INTENSJONSAVTALE AUDNEDAL FRAMOVER HÆGEBOSTAD SAMAN OM EI POSITIV UTVIKLING LYNGDAL VI VIL VI VÅGER SIDE 1 SIDE 2 BYGGING AV NY KOMMUNE BESTÅENDE AV AUDNEDAL, HÆGEBOSTAD

Detaljer

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt Kunnskapsdepartementet Postboks 8119, Dep 0032 Oslo Oslo, 13.09.2012 Vår ref. 42377/HS36 Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen

Detaljer

Sentralstyrets forslag til uttalelser

Sentralstyrets forslag til uttalelser Sak Sentralstyrets forslag til uttalelser a) Vi krever økt satsning på varig lønnstilskudd! b) Økt fokus på psykisk helse og CP c) CP-diagnosen krever spesialister! d) Alle barn har rett på et tilpasset

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Kjære velgere! Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger. For Sør-Aurdal arbeiderparti

Detaljer

Med hjerte for hele landet

Med hjerte for hele landet Med hjerte for hele landet SENTERPARTIET Med hjerte for hele landet Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi til ta hele Norge i bruk. Vi vil at alle deler av landet skal ha et næringsliv i utvikling

Detaljer

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram!

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram! Program for Måsøy Høyre Måsøy opp og fram! Valgperioden 2007-2011 Verdigrunnlag: Høyres politikk bygger på troen på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og at et godt samfunn bygges nedenfra;

Detaljer

Bosetting og kvalifisering av innvandrere - KS interessepolitiske perspektiv

Bosetting og kvalifisering av innvandrere - KS interessepolitiske perspektiv Bosetting og kvalifisering av innvandrere - KS interessepolitiske perspektiv Utviklingsprogram for inkludering av innvandrere, Kongsberg 10.10.16 Audun Kvale, Spesialrådgiver KS 35000 30000 25000 Uforutsigbare

Detaljer

Valgprogram Aremark Høyre

Valgprogram Aremark Høyre k r a ra em Valgprogram Aremark Høyre 2015-2019 Valgprogram Aremark Høyre 2015-2019 Aremark Høyre vil arbeide for at Aremark kommune skal være en god bostedskommune hvor et godt utbygd tjenestetilbud for

Detaljer

Svar på spørsmål fra LO Valg 2013

Svar på spørsmål fra LO Valg 2013 Svar på spørsmål fra LO Valg 2013 1. Høyre vil styrke arbeidsmarkedspolitikken gjennom økt satsning på lønnstilskudd og klarere resultatkrav i tiltakssektoren. 2. Høyre mener dagpengesatsen er på et rimelig

Detaljer

TRONDHEIM. Tja Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester?

TRONDHEIM. Tja Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? -Arbeiderpartiet har ikke svart på noen av spørsmålene 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? MDG vil ikke overlate tjenestene til kommersielle

Detaljer

En god barndom varer hele livet

En god barndom varer hele livet En god barndom varer hele livet Foto: Alinute Silzeviciute/Colourbox.com Oppvekst for videre vekst Menneskene er Finnmarks viktigste ressurs. Barna og de unge er vår framtid. Vi vil at Finnmark skal være

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Siste årets erfaringer med forhandlinger mellom vertskommuner og utbyggere. LNVKs landskonferanse 6. mai 2014 Tine Larsen Advokat tl@lundogco.

Siste årets erfaringer med forhandlinger mellom vertskommuner og utbyggere. LNVKs landskonferanse 6. mai 2014 Tine Larsen Advokat tl@lundogco. Siste årets erfaringer med forhandlinger mellom vertskommuner og utbyggere LNVKs landskonferanse 6. mai 2014 Tine Larsen Advokat tl@lundogco.no Kostnadsdekning juridisk bistand og kommunens saksbehandling

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Bergen avd 081 Vedtatt på årsmøtet den 26.01.2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. Handlingsplanen

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund Meløy SV Valgprogram 2014 2018 Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth, Ørnes Markedssjef Meløy Energi 2. kandidat Meløy SV Beate Henningsen, Reipå Adjunkt Meløy Videregående

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 07/ AKL

Vår ref. Deres ref. Dato: 07/ AKL Arbeids- og inkluderingsdepartementet v/integrerings- og mangfoldsavdelingen Postboks 8019 Dep 0030 OSLO Vår ref. Deres ref. Dato: 07/1509-2-AKL 01.11.2007 HØRING - OM INNFØRING AV AKTIVITETS- OG RAPPORTERINGSPLIKT

Detaljer

Likestillingskofferten. for barnehager. verktøy PEDAGOGISK FOR LIKESTILLING

Likestillingskofferten. for barnehager. verktøy PEDAGOGISK FOR LIKESTILLING Likestillingskofferten for barnehager PEDAGOGISK verktøy FOR LIKESTILLING 1 Likestillingskofferten for barnehager INNHOLDSFORTEGNELSE: Bakgrunn side 5 Nasjonale og regionale styringsdokumenter side 7 Hvordan

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset

Detaljer

Kommentarer til NTP i vegsektoren

Kommentarer til NTP i vegsektoren 1 Kommentarer til NTP i vegsektoren 29. februar 2012 ble transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2014-2023 presentert. Kommentarer/synspunkter fra Vegaksjonen og Sørlandets

Detaljer

Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten

Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten Wenche P. Dehli, helse- og sosial direktør 16.06.2015 Hva vil møte dere i den kommunale verden? Kunnskap om utviklingen hva blir

Detaljer

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13 MULIGHETER OG PROGNOSER Hva er Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer over 125.000 ansatte Over 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg Chamber of Commerce Næringsalliansen 2500 berifter

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling

Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Folkestyre kompetanse - samarbeid Vest-Agder fylke Vest-Agder fylke består av 15 kommuner 170.377 innbyggere pr 1. januar 2010 Areal på 7.281 km 2 Norges

Detaljer

PS15/26Interpellasjon

PS15/26Interpellasjon PS15/26Interpellasjon Side615 Interpellasjon til Bodø bystyres møte 26.mars 2015 Bodø kommunes ansvar for et seriøst arbeidsliv Ordfører. I skriftlig spørsmål til ordfører i bystyremøte 12.februar avviste

Detaljer

CC BY: Prinsipprogram for. Meløy Venstre

CC BY:  Prinsipprogram for. Meløy Venstre CC BY: http://i1.no/0h2m/ Prinsipprogram for Meløy Venstre BSD: htp://i.no/ h p/ Et liberalt Meløy Et liberalt samfunnssystem består av fire bærebjelker: Demokratiet, rettsstaten, det sivile samfunn og

Detaljer

Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS.

Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS. Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS. Hvilken rolle kan voksenopplæringen spille for forankring og rekruttering til nye

Detaljer

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre.

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. ! Folk først. Brønnøy Venstre (http://www.venstre.no/lokal/nordland/bronnoy/). Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. Kommunestyreperioden 2015-2019 vil bli preget av hardt og målrettet arbeid for alle ansatte

Detaljer

Oslo, Innspill til Bergens barn byens fremtid.

Oslo, Innspill til Bergens barn byens fremtid. Oslo, 23.09.16 Innspill til Bergens barn byens fremtid. Vi takker for muligheten til å komme med innspill til Bergens barn byens fremtid. Felles plan for helsestasjons- og skolehelsetjenesten, psykisk

Detaljer

Høringssvar til forslag om ny kommunal helse- og omsorgslov

Høringssvar til forslag om ny kommunal helse- og omsorgslov Til HOD Pb. 8036 dep. 0030 Oslo 17.01.2011, Oslo Ref: 6.4/MW Høringssvar til forslag om ny kommunal helse- og omsorgslov er paraplyorganisasjonen for organisasjoner av, med og for unge med funksjonsnedsettelser

Detaljer

Industristrategi for Nordland

Industristrategi for Nordland Komite for næring Sak 043/13 Industristrategi for Nordland Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget har som mål at Nordland skal ha en konkurransedyktig og teknologisk ledende industri basert

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere!

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere! Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2011 2015 Kjære velgere! For Sør-Aurdal arbeiderparti er det viktig at alle innbyggerne i Sør-Aurdal har en trygg og god hverdag og vi baserer vårt politiske arbeid

Detaljer

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Journalpost:15/5202 Saksnummer Utvalg/komite Dato 135/2015 Fylkesrådet 12.05.2015 079/2015 Fylkestinget 08.06.2015 Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Sammendrag Fylkestinget vedtar Handlingsplan

Detaljer

Handlingsplan 2016 Plan for likestilling, inkludering og mangfold Søgne kommune

Handlingsplan 2016 Plan for likestilling, inkludering og mangfold Søgne kommune Handlingsplan 2016 Plan for likestilling, inkludering og mangfold 2016-2020 Søgne kommune Vedtatt i kommunestyret 28.04.2016, K-24/16 og K-25/16. Innholdsfortegnelse 1 Hensikt...3 1.1 Handlingsplanen må

Detaljer

SØRLANDETS. veivalg. Et samferdselsløft for økt trafikksikkerhet, bedre levekår og fortsatt vekst og utvikling.

SØRLANDETS. veivalg. Et samferdselsløft for økt trafikksikkerhet, bedre levekår og fortsatt vekst og utvikling. SØRLANDETS veivalg Et samferdselsløft for økt trafikksikkerhet, bedre levekår og fortsatt vekst og utvikling. De veiene. Agder trenger veiinvesteringer for å styrke vekstkraften i landsdelen. Dette er

Detaljer

Behandling i fylkestinget : Kristoffer A. Lyngvi ble innvilget permisjon ved behandlingen av denne saken.

Behandling i fylkestinget : Kristoffer A. Lyngvi ble innvilget permisjon ved behandlingen av denne saken. Behandling i fylkestinget - 14.06.2016: Kristoffer A. Lyngvi ble innvilget permisjon ved behandlingen av denne saken... Rune Hagestrans fremmet følgende felles endringsforslag: Nasjonal transportplans

Detaljer

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 HOVEDBUDSKAP Arbeid til alle er jobb nummer 1 Aldri har så mange av oss levd av eget arbeid. Arbeid gir individuell frihet,

Detaljer

Handlingsplan 2017 Plan for likestilling, inkludering og mangfold Søgne kommune

Handlingsplan 2017 Plan for likestilling, inkludering og mangfold Søgne kommune Handlingsplan 2017 Plan for likestilling, inkludering og mangfold 2016-2020 Søgne kommune Vedtatt i administrasjonsutvalget 04.04.2017 - PS 9/17. Innholdsfortegnelse 1 Hensikt... 3 1.1 Handlingsplanen

Detaljer

Arbeiderpartiets svar på LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017

Arbeiderpartiets svar på LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017 Til LO Oslo 12.juni Arbeiderpartiets svar på LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017 Arbeid til alle 1. Gjenreise nivået på arbeidsløshetstrygden fra 2013?

Detaljer

Utvikling av likestillingspolitikk. Hege Skjeie For Kvinner på tvers 20. 09. 2014

Utvikling av likestillingspolitikk. Hege Skjeie For Kvinner på tvers 20. 09. 2014 Utvikling av likestillingspolitikk Hege Skjeie For Kvinner på tvers 20. 09. 2014 Likestillingsutredningen NOU 2011: 18 Struktur for likestilling NOU 2012: 15 Politikk for likestilling 2 25.09.2012 Likestillingsutvalget

Detaljer

Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling

Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling 1 Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling Åpning av Kontaktkonferanse 2010 mellom sentrale myndigheter og

Detaljer

Arbeidstilsynet som samarbeidspartner 9/11 2006 2. Er det mulig?

Arbeidstilsynet som samarbeidspartner 9/11 2006 2. Er det mulig? som samarbeidspartner. Er det mulig? HMS-konferansen 2006 "Den viktigste møteplassen for HMS- og HR - engasjerte ledere og medarbeidere på Sør - Vestlandet" Direktør Ingrid Finboe Svendsen som samarbeidspartner

Detaljer

Arbeidstilsynets målbilde 2025

Arbeidstilsynets målbilde 2025 Innholdsfortegnelse 3 Innledning 4 samfunnsoppdrag 5 Utfordringer i arbeidslivet 6 visjon og målbilde for 2025 1 Innledning I utvikling av ny strategi for Arbeidstilsynet for perioden 2017-2019, ble det

Detaljer

Vår visjon: - Hjertet i Agder

Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune KOMMUNEPLAN 2010-2021 Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune ligger geografisk sett midt i Agder. Vi er et krysningspunkt mellom øst og vest, sør og nord, det har

Detaljer

Jordbruksforhandlingene 2014 Innspill fra Hedmark fylkeskommune

Jordbruksforhandlingene 2014 Innspill fra Hedmark fylkeskommune Næringskomiteen Stortinget 0026 Oslo Hamar, 23.05.2014 Deres ref: Vår ref: Sak. nr. 13/13680-6 Saksbeh. Øyvind Hartvedt Tlf. 918 08 097 Jordbruksforhandlingene 2014 Innspill fra Hedmark fylkeskommune Statens

Detaljer

BOSETTING AV FLYKTNINGER Satsing på kvalifisering av innvandrere til helsefagarbeiderutdanningen

BOSETTING AV FLYKTNINGER Satsing på kvalifisering av innvandrere til helsefagarbeiderutdanningen BOSETTING AV FLYKTNINGER Satsing på kvalifisering av innvandrere til helsefagarbeiderutdanningen Hordaland: Bosettingskonferansen 28. mai 2013 Nina Kvalen, Spesialrådgiver KS Meld. til Stortinget 6 (2012-2013):

Detaljer

Fokus Norsk Industri - Hvor står vi? Hvor går vi?

Fokus Norsk Industri - Hvor står vi? Hvor går vi? Fokus 2014 Norsk Industri - Hvor står vi? Hvor går vi? Kvalitet, kunnskap og evne til fornyelse har i mer enn hundre år kjennetegnet industrien i Norge, og gjør det fortsatt. Disse positive ordene skal

Detaljer

Retningsvalget. Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle vår viktigste sak.

Retningsvalget. Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle vår viktigste sak. Retningsvalget Statsminister Jens Stoltenberg og LO-leder Gerd Kristiansen. FOTO: Bjørn A. Grimstad, LO-Aktuelt Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid

Detaljer

Vest Agder fylkeskommune

Vest Agder fylkeskommune Vest Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Folkestyre kompetanse samarbeid Vest Agder fylke Vest Agder fylke Vest Agder fylke består av 15 kommuner 170.377 innbyggere pr 1. januar 2010 Areal på

Detaljer

Høring NOU 2016: 17 På lik linje. Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming

Høring NOU 2016: 17 På lik linje. Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming Arkivsaksnr.: 16/535 Lnr.: 2426/17 Ark.: G10 Saksbehandler: virksomhetsleder Elin H Teslow Høring NOU 2016: 17 På lik linje. Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming

Detaljer

UTTALELSE TIL FORSLAG OM ENDRING AV ENERGILOVEN

UTTALELSE TIL FORSLAG OM ENDRING AV ENERGILOVEN Arkivsak-dok. 12/00129-30 Saksbehandler Trond Schrader Kristiansen Saksgang Møtedato Saknr Fylkesutvalget 08.12.2015 UTTALELSE TIL FORSLAG OM ENDRING AV ENERGILOVEN Fylkesrådmannens forslag til vedtak

Detaljer

Arbeidsprogram. Unge funksjonshemmede 2012-2013

Arbeidsprogram. Unge funksjonshemmede 2012-2013 Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2012-2013 Vedtatt på generalforsamlingen 2.-4. november 2012 Målsetning Unge funksjonshemmedes overordnede mål er samfunnsmessig likestilling og deltakelse for

Detaljer

Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget om NOU 2014:14 16.februar 2015, Svolvær

Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget om NOU 2014:14 16.februar 2015, Svolvær Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget om NOU 2014:14 16.februar 2015, Svolvær Fylkesordfører - Det nasjonale fagskoleutvalget leverte sin utredning «Fagskolen et attraktivt

Detaljer

Stortingsmelding om den statlige frivillighetspolitikken

Stortingsmelding om den statlige frivillighetspolitikken Stortingsmelding om den statlige frivillighetspolitikken Frivillighetskonferansen 2017 "Frivillighet og fellesskap" 7. desember 2017 Hva vi snakker om når vi snakker om frivillighetspolitikk Meld. St.

Detaljer

Arbeidsprogram. for. Unge funksjonshemmede 2018

Arbeidsprogram. for. Unge funksjonshemmede 2018 Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Unge funksjonshemmede er en interesseorganisasjon for 35 frivillige ungdomsorganisasjoner, som til sammen har over

Detaljer

Kjære Karlsøyvelgere.

Kjære Karlsøyvelgere. Kjære Karlsøyvelgere. Høstens valg er et viktig lokalvalg for Karlsøy kommune og vil avgjøre hvem som skal styre kommunen vår de neste fire årene. Ved valget i 2007 ble det dannet en bygdeliste som hadde

Detaljer

Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Orientering Elev- og miljøtjenesten 04. mars 2017, Mosjøen

Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Orientering Elev- og miljøtjenesten 04. mars 2017, Mosjøen Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Orientering Elev- og miljøtjenesten 04. mars 2017, Mosjøen Fylkesordfører. Vi har over tid jobbet systematisk for å øke gjennomføringen og få ned frafallet. Et

Detaljer

Innspill Helse og trivsel i et bærekraftig Oslo - Folkehelseplan for Oslo

Innspill Helse og trivsel i et bærekraftig Oslo - Folkehelseplan for Oslo Oslo, 10. oktober 2016 Innspill Helse og trivsel i et bærekraftig Oslo - Folkehelseplan for Oslo 2017-2020 Sex og samfunn vil takke for muligheten til å komme med innspill til ny Folkehelseplan for Oslo

Detaljer

Din stemme teller. Kommuner som stiller opp. for faste ansettelser

Din stemme teller. Kommuner som stiller opp. for faste ansettelser VALG 2015 Kommuner som stiller opp for faste ansettelser Støtter Støtter ikke Det er i lokalsamfunnene vi lever og arbeider. Det er her velferden skapes. Kommunene har ansvaret for at barn og unge får

Detaljer

Bekjempelse av barnefattigdom Arbeids- og velferdsdirektoratet v/ John Tangen Arbeids- og velferdsdirektoratet

Bekjempelse av barnefattigdom Arbeids- og velferdsdirektoratet v/ John Tangen Arbeids- og velferdsdirektoratet Fagdag Barnefattigdom, 4. desember 2015 Bekjempelse av barnefattigdom Arbeids- og velferdsdirektoratet v/ John Tangen Arbeids- og velferdsdirektoratet Det jeg skal snakke om i dag er: Fattigdom og dens

Detaljer

INTERPELLASJON OG SPØRSMÅL. Fylkestinget 2011-2015

INTERPELLASJON OG SPØRSMÅL. Fylkestinget 2011-2015 INTERPELLASJON OG SPØRSMÅL Fylkestinget 2011-2015 Dato: 23.04.2014 kl. 13:00 24.04.2014 Kl 09:00 Sted: Fylkestingssalen Arkivsak: 201400052 Saksliste 43/14 Interpellasjon fra Henrik Kierulf (H) - Fylkeskommunen

Detaljer

Arbeidstilsynets strategi

Arbeidstilsynets strategi Innholdsfortegnelse Innledning 3 visjon og målbilde 4 strategi for perioden 2017-2019 3.1 Strategisk område: Forebyggende arbeidsmiljøarbeid 3.1.1 Strategisk mål: Styrke arbeidsmiljøarbeidet i risikoutsatte

Detaljer

Tildeling av midler til Anno museum, avd. Glomdalsmuseet for utvikling og ferdigstilling av en permanent utstilling om kulturelt mangfold

Tildeling av midler til Anno museum, avd. Glomdalsmuseet for utvikling og ferdigstilling av en permanent utstilling om kulturelt mangfold Saknr. 14/11212-5 Saksbehandler: Mostafa Pourbayat Tildeling av midler til Anno museum, avd. Glomdalsmuseet for utvikling og ferdigstilling av en permanent utstilling om kulturelt mangfold Innstilling

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk uttalelse LOs medlemsdebatt. Sekretariatets innstilling dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk

Detaljer

Heltid/deltid. Statssekretær Rigmor Aasrud 27. november 2007

Heltid/deltid. Statssekretær Rigmor Aasrud 27. november 2007 Heltid/deltid Statssekretær Rigmor Aasrud 27. november 2007 Kjære representantskap. Jeg takker for invitasjonen hit til Øyer for å snakke om heltid/deltid. 1 Deltid i kommunesektoren Stort omfang Viktig

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først en kort historie om Bente.

Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først en kort historie om Bente. Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først en kort historie om Bente. Bente er 42 år. Hun har 20 års erfaring fra pleie og omsorgssektoren. Hun har 35 % stilling på et sykehjem.

Detaljer

Rapport om Norges Handikapforbunds virksomhet våren 2012

Rapport om Norges Handikapforbunds virksomhet våren 2012 Rapport om Norges Handikapforbunds virksomhet våren 2012 NHFs landsmøte i 2011 vedtok en politisk rammeplan for landsmøteperioden 2011-2013. Planen peker ut hvilke politikkområder som skal være prioritert

Detaljer

Full InterCity-utbygging til Lillehammer, Halden og Skien innen 2030

Full InterCity-utbygging til Lillehammer, Halden og Skien innen 2030 Full InterCity-utbygging til Lillehammer, Halden og Skien innen 2030 Dato xx/xx 2016 Navn,.. Tittel,.. Østlandssamarbeidet InterCity er vår tids Bergensbane Befolkningen øker raskest og mest på Østlandet

Detaljer

Høringsuttalelse til NOU 2012:15 Politikk for likestilling

Høringsuttalelse til NOU 2012:15 Politikk for likestilling Høringsuttalelse til NOU 2012:15 Politikk for likestilling Høgskolen i Sør-Trøndelag januar 2013 (HiST) 1 Bakgrunn for brevet 1 Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) viser til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets

Detaljer

KS debattnotat 2012- svar fra Vikna kommune

KS debattnotat 2012- svar fra Vikna kommune KS debattnotat 2012- svar fra Vikna kommune Vedtatt i Vikna formannskap 17.01.2012 Sammendrag Hvert år utarbeider KS et dokument som grunnlag for drøftinger og innspill til kommende års tariffoppgjør.

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

Prinsipprogram Sak: GF 08/10

Prinsipprogram Sak: GF 08/10 Prinsipprogram Sak: GF 08/10 Behandling Prinsipprogrammet tar sikte på å legge grunnleggende linjer for organisasjonens politikk. Det kreves, i henhold til forslaget til vedtekter, 2/3 flertall for å vedta

Detaljer

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser Innledning Det norske arbeidslivet er avhengig av god rekruttering av fagarbeidere med høye kvalifikasjoner. For å lykkes med dette, er det nødvendig at yrkesfagene

Detaljer

Strategisk plattform Vedtatt Revidert des. 2013

Strategisk plattform Vedtatt Revidert des. 2013 Strategisk plattform 2012-2015 Vedtatt 11. 6. 2012. Revidert des. 2013 Kompetansesenter for distriktsutvikling - KDU Forankring og hensikt Kompetansesenter for distriktsutvikling (KDU) et er en faglig

Detaljer

Aust-Agder FrP VALGPROGRAM Folk kan tenke selv

Aust-Agder FrP VALGPROGRAM Folk kan tenke selv Aust-Agder FrP VALGPROGRAM 2017 Folk kan tenke selv Åshild Bruun-Gundersen 1. kandidat 30 år, fra Arendal Byggingeniør Brenner for: Samferdsel, utdanning og velferdsteknologi. Ingelinn Lossius-Skeie 2.

Detaljer

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen Innhold Utdanningsforbundet mener... 3 Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen...

Detaljer

Saksbehandler: Tom Norman Trender Arkiv: 006 &13 Arkivsaksnr.: 12/ Dato:

Saksbehandler: Tom Norman Trender Arkiv: 006 &13 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tom Norman Trender Arkiv: 006 &13 Arkivsaksnr.: 12/15695-4 Dato: 22.11.2012 HØRING NOU 2012:15 - POLITIKK FOR LIKESTILLING â INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET/BYSTYRET Rådmannens

Detaljer

Ungdommens Bystyremøte 2016 Fem prioriterte saker

Ungdommens Bystyremøte 2016 Fem prioriterte saker Ungdommens Bystyremøte 2016 Fem prioriterte saker Ungdommens Bystyremøte ble avholdt 3. og 8. mars 2016 i Rådhuset, Oslo Følgende saker ble valgt prioritert og vil bli oversendt bystyret for behandling:

Detaljer

POLITISK PLATTFORM HADSEL ARBEIDERPARTI, SENTERPARTI OG SOSIALISTISK VENSTREPARTI

POLITISK PLATTFORM HADSEL ARBEIDERPARTI, SENTERPARTI OG SOSIALISTISK VENSTREPARTI POLITISK PLATTFORM HADSEL ARBEIDERPARTI, SENTERPARTI OG SOSIALISTISK VENSTREPARTI Innledning Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk venstreparti er enige om å samarbeide om den politiske styringen

Detaljer