Sosialpedagogisk arbeid i barnevernet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sosialpedagogisk arbeid i barnevernet"

Transkript

1 Emne BBA260_1, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai :48:26 Sosialpedagogisk arbeid i barnevernet Emnekode: BBA260_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Høst Fagpersoner - Wenche Hovland (Emneansvarlig) - Torhild Reidun Øvestad Rosell (Faglærer) - Marie Elise Kipperberg (Faglærer) - Leif Arne Helgesen (Faglærer) - Linda Elisabeth Bjørknes (Faglærer) - Grethe Marit Delås (Faglærer) - Bente Marie Nes Aadnesen (Faglærer) - Anita Madland Flåten (Faglærer) - Turid Bie (Faglærer) Læringsutbytte Etter fullført emne skal studenten ha oppnådd følgende mål: Kunnskaper Studentene skal ha tilegnet seg bred kunnskap om barnevernslovens regler om saksbehandlingen i barnevernssaker, herunder melding, undersøkelse og ulike typer tiltak samt sentrale artikler i FNs Barnekonvensjon. Studenten skal ha tilegnet seg bred kunnskap om de teorier, empiri og verdier som ligger til grunn for barnevernfaglige vurderinger som gjøres i gjennomføring av undersøkelser og iverksetting av tiltak i en barnevernssak. Studenten skal ha bred og oppdatert kunnskap om sentrale beskyttelses- og risikofaktorer som kan innvirke på barn og unges omsorgssituasjon. Studentene skal tilegne seg grunnleggende kunnskap om kommunikasjon og relasjonsarbeid. De skal spesielt tilegne seg kunnskap om sentrale begreper, samtalemetodiske prinsipper, arbeidsmodeller og samforståelse i forhold til barn og foreldre i vanskelige livssituasjoner. De skal ha kunnskaper om ulike samtaleformål/ metoder knyttet til arbeid med barn i barnevernstjenesten. Studentene skal ha utviklet kunnskap om de mest utbredte psykiske og psykososiale problemer som vi finner hos barn og unge. De skal ha kjennskap til ulike forebyggende og terapeutiske tiltak som kan settes inn overfor barn og unge med psykiske og psykososiale problemer. side 1

2 BBA260_1 - Sosialpedagogisk arbeid i barnevernet Studentene skal ha kjennskap til ulike uttrykksformer som vektlegger fantasi og skapende virksomhet for kritisk å kunne kartlegge og tilrettelegge for barn og unges omsorgssituasjon. Studentene skal ha kunnskap om og forståelse for ulike beslutningsteorier. Ferdigheter Studentene skal kunne anvende barnevernlovens regler i forhold til behandling av innkomne meldinger, vilkår for å åpne en undersøkelsessak, innhenting av opplysninger i undersøkelsesfasen og vilkår som må være oppfylt for å iverksette ulike typer tiltak etter loven. Dette skal skje i lys av reglene i FNs Barnekonvensjon om hensynet til barnets beste, barnets rett til å bli hørt og retten til ikke-diskriminering. Studentene skal kunne reflektere over det barnevernsfaglige forståelsesgrunnlaget og gjennomføre undersøkelse og iverksette tiltak i en barnevernssak i tråd med dette. Studentene skal kunne anvende sin kunnskap om kommunikasjon og relasjonsarbeid på en reflektert, faglig forsvarlig og metodisk måte i samtaler med barn og foreldre i vanskelige livssituasjoner. Studentene skal kunne anvende relevant fagterminologi slik at de er i stand til å reflektere over og vurdere kliniske eksempler blant barn og unge. Dette gjelder både med henblikk på diagnose og tiltak. Studentene skal kunne ta i bruk ulike kunstneriske utrykkformer i det praktiske arbeidet med en barnevernssak. Studenten skal kunne anvende ulike beslutningsteorier for å forstå beslutningsprosesser i en barnevernssak. Generell kompetanse Studentene skal ha utviklet en analytisk, kritisk, reflektert, juridisk og etisk kompetanse i sitt arbeid i barnevernstjenesten for utsatte barn og deres familier i et flerkulturelt Norge. Innhold Kommunikasjon og relasjonsarbeid generelt i samarbeid med mennesker- spesielt i forhold til foreldre og barn/unge i sårbare og vanskelige livssituasjoner. Samtaler med barn - relasjonens betydning i arbeid med barn - metodiske samtaler i vanskelige livssituasjoner - utvikling av den personlige kompetansen Kunstneriske uttrykksformer i barnevernsfaglig arbeid Utøvelse av skjønn i det barnevernsfaglige arbeidet side 2

3 Emne BBA260_1, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai :48:26 De juridiske rammer for barnevernets arbeid med meldinger, undersøkelse og ulike tiltak Vurdere, gjennomføre undersøkelse og iverksette hjelpe- og omsorgstiltak FNs Barnekonvensjon med særlig vekt på hensynet til barnets beste, barnets rett til å bli hørt og retten til ikke-diskriminering. Atferdsmessige, emosjonelle vansker og utviklingsforstyrrelser hos barn og unge Beslutningsteori Flyktning- og asylsøkerbarn Arbeidsformer Selvstudie, forelesninger, seminarer og arbeid i grupper skal forberede studentene til den skriftlige eksamen (6 timer) i emnet. Forkunnskapskrav Ingen Anbefalte forkunnskaper BBA160 Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø, BBA165 Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I Eksamen/vurdering Vekt Varighet Karakter Hjelpemidler Skriftlig eksamen 1/1 6 timer A - F Evt. andre hj.midler oppgis av faglærer. Tillatte hjelpemidler: Norges Lover, Lovsamling for helse- og sosialsektoren, særtrykk av lover, forskrifter og konvensjoner uten kommentarer. Konsekvenser av ikke bestått/ikke avlagt eksamen innen utsatt eksamen: Dersom studenter ikke har avlagt eller ikke får bestått eksamen senest ved utsatt eksamen, innebærer dette at studenten må ta ny eksamen i emnet sammen med etterfølgende kull. Studentene må følge det pensum og opplegg for eksamen som gjelder for det nye kullet. Studenten kan selv velge å følge undervisning i eksamenssemesteret med mindre det er gjort vesentlige endringer i emnet. Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering 1). 75% obligatorisk nærværsplikt, 2). Innlevering av ett skriftlig individuelt arbeidskrav, 3). Skriftlig arbeidskrav i gruppe Nærmere beskrivelse av de tre obligatoriske undervisningsaktivitetene: side 3

4 BBA260_1 - Sosialpedagogisk arbeid i barnevernet 1. Det er obligatorisk nærværsplikt med 75 % i emnet der dette er merket med * i undervisningsplanen. Fravær mellom 25 % - 35 % uansett grunn, medfører at studenten må levere en skriftlig oppgave som må være bestått for å få adgang til skoleeksamen. Fravær utover 35 % uansett grunn, innfrir ikke nærværskravet. 2. Studentene skal levere et skriftlig individuelt arbeidskrav på (2500 ord ± 10 %). 3. Studentene skal levere et skriftlig gruppearbeidskrav på 3000 ord ± 10 %. Det gis inntil 30 min veiledning pr. gruppe. De tre obligatoriske aktiviteter må være bestått for at studenten skal få adgang til eksamen i emnet. Dersom de 3 obligatoriske aktiviteter ikke er bestått senest 14 dager før skoleeksamen, vil studenten minste adgang til eksamen. Overlapping Emne Reduksjon (SP) Barnevern I (BBA250_1) 10 Sosialpedagogikk II (BBA240_1) 20 Barnevern I (BBA250_1), Sosialpedagogikk II (BBA240_1) 30 Åpen for Barnevern (barnevernspedagog) - bachelorstudium Emneevaluering Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS og SV-fakultetet. Litteratur Det tas forbehold om enkelte justeringer i litteratur/pensum. Eventuelle justeringer publiseres på it's learning senest innen semesterstart. Askeland, G. A., (2006) Dokument i klientarbeid kap. 5 (45 s). Berg, B., Ask, A.T., (red)( 2011) Minoritetsperspektiver i sosialt arbeid kap. 1 og 2 Universitetsforlaget (46 s*). Bunkholdt, V., & Sandbæk, M., (2008). Praktisk barnevernsarbeid. Oslo: Gyldendal Akademisk kap. 5 og 6 (70 s). Eide, K., (red)( 2012) Barn på flukt. Psykososialt arbeid med enslige mindreårige flyktninger. Gyldendal Akademisk forlag kap 1, 4, 8 (42 s*). Flermoen, S., (2001). Søkelys på organisasjon & ledelse. Innføring i helse- og sosialsektor. side 4

5 Emne BBA260_1, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai :48:26 Fagbokforlaget kap 5(19s). Fløtten, T., red. (2009) Barnefattigdom. Gyldendal akademiske kap 1,2,3,5, 8 (95s). Grøholt, B. & Sommerschild, H. & Garløv, I. (2008). Lærebok i barnepsykiatri. 4.utgave. Oslo: Universitetsforlaget kap. 5-12, 14-15, 18-19, 22-23, 30, 34-35, (222s). Havik, T. og Christiansen I. (2009) Plassert av barnevernet - Får barnet en situasjon preget av stabilitet? Norges barnevern 2009 nr 1 s (9s). Hennum, N.,( 2011) Barnevernsamtaler som integreringsverktøy. I; Puntervold Bø, B. (red.): Multikulturell teori og flerkulturelle praksiser. Artikler om norsk minoritetspolitikk. Abstrakt forlag s (20s). Heiervang, E. & Guribye, E., (2005). Man føler seg maktesløs som foreldre - Foresattes kontakt med hjelpeapparatet Tidsskrift for psykisk helsearbeid nr. 4 (9s). Hundeide, K., (2003) Barns livsverden. Sosiokulturelle rammer for barns utvikling. Cappelen Akademisk forlag kap.6 (21s*). Hærem, E. & Aadnesen, B. N., (2008). Barnevernets Undersøkelse. 2. utgave. Oslo: Universitetsforlaget (138s). Høstmælingen, N. m.fl.,(2012). Barnekonvensjonen. Barns rettigheter i Norge. 2.utgave. Oslo: Universitetsforlaget kap. 1,2,3,5 og 8 (100s). IMD I-rapport 5-(2008) Bruk av tolk i barnevernet s (kan lastes ned) (29s). Jareg, K, Pettersen, Z og Lutnes, L (2008) Tolk og tolkebruker to sider av samme sak. Bergen: Fagbokforlaget kap.10 og 11 (36s*). Kvello, Ø. (2007). Utredning av atferdsvansker, omsorgssvikt og mishandling. Oslo: Universitetsforlaget kap. 4 (16s). Kvello, Ø., (2010): Barn i Risiko. Skadelige omsorgssituasjoner. Oslo: Gyldendal akademisk kap. 1 og 12 (38s). Lindboe, K.,(2012). Barnevernrett.6. utgave. Oslo: Universitetsforlaget kap I, II, III, IV, V og VI (210s). Madsen, B. Sosialpedagogikk, (2006) Universitetsforlaget kap. 5, 6, 8,9 (128s). Raknes, S. og Haugland, B. S. M., (2013). Psykologisk Førstehjelp - Veiledning til bruk i førstelinjen. Oslo: Gyldendal (50s). Røkenes, O. og Hanssen P H., (2012): 3. utgave Bære eller briste. Kommunikasjon og relasjon i arbeid med mennesker.2.utgave. Fagbokforlaget kap (202s). Säfvenbom, R., (2005)(red.) Fritid og aktiviteter i moderne oppvekst, grunnbok i aktivitetsfag Universitetsforlaget kap. 4 og 11 (32s). Schjelderup, L., Omre, C. & Marthinsen, E., (2005). Nye metoder i et moderne barnevern, side 5

6 BBA260_1 - Sosialpedagogisk arbeid i barnevernet Bergen: Fagbokforlaget kap. 2,3,5,6,7,8 og 9 (129 s). Seeberg, M.L., Kunnskapsstatus ( ). Forskning om etnisk diskriminering av barn og unge: NOVA Rapport 8/11 (117s). Skytte, M., (2001). Etniske minoritetsfamilier og sosialt arbeid. Gyldendal Akademisk forlag kap. 1 og 4 (49s*). Vagli, Å., (2013) Ubehaget i barnevernsarbeid i Ohnstad, Rugkåsa,Ylvisaker Ubehaget i sosialt arbeid. Gyldendal Akademisk (18s). Vincenti, G., (2010): Utfordringer i socialt arbejde med etniske minoriteter. I: Day, B. & Steensen, J., (red.)kultur og etnicitet på arbejde. Viasystime København s (15s*). Øvreeide, H.,(2009): 3.utgave Samtaler med barn, metodiske samtaler med barn i vanskelige livssituasjoner. Høyskoleforlaget. KAP 1,2,3,4,5,7,8,9 (204s). Litteratur som er markert med (*) samles i kompendium ANBEFALT LITTERATUR Boine, E.M.(2010): Kulturorientert praksis- en veileder. Barnevernets utviklingssenter i Nord- Norge. Universitetet i Tromsø (102 sider) Er i elektronisk versjon. Gullestad, Marianne (2002): Invisible fences: egalitarianism, nationalism and racism. I: The Journal of the Royal Anthropological Institute: incorporating man, Vol. 8, No. 1. S (18s) Schjelderup, L., Omre, C. & Marthinsen, E. (2005). Nye metoder i et moderne barnevern, Bergen: Fagbokforlaget. Kapittel 10,11 og 12 St. Meld Barn på flukt NOU, 2012:5 Bedre beskyttelse av barns utvikling Ekspertutvalgets utredning om det biologiske prinsipp i barnevernet side 6

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Emne BSN143_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:50 Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Emnekode: BSN143_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt

Detaljer

Sykepleiens grunnlagstenkning

Sykepleiens grunnlagstenkning Sykepleiens grunnlagstenkning Emnekode: BSN341_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester

Detaljer

FAGPLAN BARNEVERNSPEDAGOG- UTDANNING HØGSKOLEN I HARSTAD. Institutt for helse- og sosialfag

FAGPLAN BARNEVERNSPEDAGOG- UTDANNING HØGSKOLEN I HARSTAD. Institutt for helse- og sosialfag FAGPLAN BARNEVERNSPEDAGOG- UTDANNING HØGSKOLEN I HARSTAD Institutt for helse- og sosialfag Vedtatt av høgskolestyret 2002 sist endret 15.06.2005 i instituttstyret Godkjent av høgskolestyret 2002 - Sist

Detaljer

Bachelorstudium i sosialt arbeid. Bachelor s Programme in Social Work. 180 studiepoeng Heltid

Bachelorstudium i sosialt arbeid. Bachelor s Programme in Social Work. 180 studiepoeng Heltid Bachelorstudium i sosialt arbeid Bachelor s Programme in Social Work 180 studiepoeng Heltid Godkjent av avdelingsstyret ved tidl. Avdeling for samfunnsfag Dato: 05.06.2000 Gjeldende fra høstsemesteret

Detaljer

Fagplan for Bachelor i barnevern 2015/16

Fagplan for Bachelor i barnevern 2015/16 0 Fagplan for Bachelor i barnevern 2015/16 Vedtatt av instituttleder ved Institutt for barnevern og sosialt arbeid 23.5.2012. Oppretting ved studieleder 9.8.2013 og 24.06.2014, gjelder fra opptak 2012

Detaljer

Barnevern i et minoritetsperspektiv, nivå 1

Barnevern i et minoritetsperspektiv, nivå 1 Emneplan for: Barnevern i et minoritetsperspektiv, nivå 1 Emnekode og emnenavn VEB6000 Barnevern i et minoritetsperspektiv, nivå 1 Engelsk emnenavn Child Welfare from a Minority Perspective, level 1 Studieprogrammet

Detaljer

Studieplan for. Master i barnevern ved Høgskolen i Sør-Trøndelag

Studieplan for. Master i barnevern ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Studieplan for Master i barnevern ved Høgskolen i Sør-Trøndelag mastergradsstudium av 120 studiepoengs omfang 2012-2013 Godkjent av: Rektor ved Høgskolen i Sør-Trøndelag 18.4.2012 1 4.1 Navn på studieprogrammet

Detaljer

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Emnekode: BSY143_1, Vekting: 20 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Vår Fagpersoner - Ingunn Aase

Detaljer

Barnevern, barnevernspedagog (Bachelor)

Barnevern, barnevernspedagog (Bachelor) Barnevern, barnevernspedagog (Bachelor) Studieprogramansvarlig Høgskolelektor Jorid Krane Hanssen E-postadresse jorid.krane.hanssen@hibo.no Opptakskrav Generell studiekompetanse eller realkompetanse etter

Detaljer

Samfunnsfag 2 (5.-10. trinn)

Samfunnsfag 2 (5.-10. trinn) Samfunnsfag 2 (5.-10. trinn) Emnekode: GLU2051_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester undervisningsstart

Detaljer

Helsesøstertjenesten, rammevilkår og strategier i forebyggende helsearbeid

Helsesøstertjenesten, rammevilkår og strategier i forebyggende helsearbeid Emne VHE120_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:43:00 Helsesøstertjenesten, rammevilkår og strategier i forebyggende helsearbeid Emnekode: VHE120_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Helsesøstertjenesten, barn og unges helse og utvikling

Helsesøstertjenesten, barn og unges helse og utvikling Helsesøstertjenesten, barn og unges helse og utvikling Emnekode: VHE121_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og

Detaljer

Fagplan for Bachelor i sosialt arbeid 2015/16

Fagplan for Bachelor i sosialt arbeid 2015/16 Fagplan for Bachelor i sosialt arbeid 2015/16 Vedtatt av instituttleder ved Institutt for barnevern og sosialt arbeid 23.05.2012. Oppretting ved studieleder 09.08.2013, og 24.06.2014, gjelder fra opptak

Detaljer

Barnevernspedagogutdanning

Barnevernspedagogutdanning Fagplan for Barnevernspedagogutdanning Bachelor i barnevern 180 studiepoeng Kull 2006 Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2007 Godkjent avdelingsstyret AHS 16. juni 1999 Etableringstillatelse

Detaljer

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Emnekode: BSN143_1, Vekting: 20 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Høst Fagpersoner Kjellaug Kaldestad

Detaljer

Barnevernpedagogutdanning

Barnevernpedagogutdanning Fagplan for Barnevernpedagogutdanning Bachelor i barnevern 180 studiepoeng Kull 2009 Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2011 Godkjent avdelingsstyret AHS 16. juni 1999 Etableringstillatelse

Detaljer

Programplan for Helsesøsterutdanning

Programplan for Helsesøsterutdanning Programplan for Helsesøsterutdanning Public health nursing education 60 studiepoeng/ ECTS Heltid Godkjenning: Planen bygger på Rammeplan og forskrift for helsesøster utdanning, 60 studiepoeng fastsatt

Detaljer

Fagplan for Helsesøsterutdanning

Fagplan for Helsesøsterutdanning Fagplan for Helsesøsterutdanning Public health nursing education 60 studiepoeng/ ECTS Heltid Godkjenning: Planen bygger på Rammeplan og forskrift for helsesøster utdanning, 60 studiepoeng fastsatt av Utdannings-

Detaljer

Bachelorstudium i sosialt arbeid

Bachelorstudium i sosialt arbeid Versjon 27.09.2011 Fagplan Bachelorstudium i sosialt arbeid Bachelor Programme in Social Work (180 studiepoeng, heltidsstudium) Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for samfunnsfag Godkjent av styret

Detaljer

Studieplan for Bachelorstudiet i velferdsfag

Studieplan for Bachelorstudiet i velferdsfag Studieplan for Bachelorstudiet i velferdsfag Status: Anbefalt av avdelingsstyret ved ØKS 14.05.03, revidert etter høring m.v. 16. juli 2003 Innledning... 2... 2 Hovedtrekk i studieplanen... 2 Hva studiet

Detaljer

Profesjonell veiledning for nyutdannede lærere

Profesjonell veiledning for nyutdannede lærere Profesjonell veiledning for nyutdannede lærere Emnekode: VUB200_2, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester

Detaljer

Barnevern (barnevernspedagog) - bachelorstudium

Barnevern (barnevernspedagog) - bachelorstudium Barnevern (barnevernspedagog) - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

STUDIEPLAN videreutdanning for mellomledere - Middle Management Training ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag

STUDIEPLAN videreutdanning for mellomledere - Middle Management Training ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag STUDIEPLAN videreutdanning for mellomledere - Middle Management Training ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 60 studiepoeng Kull 2012 Program for vernepleierutdanning Godkjent

Detaljer

Til alle som leser faglitteratur!

Til alle som leser faglitteratur! Oktober 2009 Til alle som leser faglitteratur! Odin Bok og Papir er fagbokhandelen i Molde. Vår viktigste oppgave er å forsyne studenter, lærekrefter og regionens næringsliv med den faglitteratur de trenger

Detaljer

Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1

Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1 Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1 Emnekode: BSY142_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Høst Fagpersoner

Detaljer

FAGPLAN 3-ÅRIG VERNEPLEIERUTDANNING

FAGPLAN 3-ÅRIG VERNEPLEIERUTDANNING FAGPLAN 3-ÅRIG VERNEPLEIERUTDANNING HØGSKOLEN I HARSTAD INSTITUTT FOR HELSE - OG SOSIALFAG 2004 Revidert juni 2004. 1 INNHOLD 1. RAMMEPLAN... 2 2. HISTORISK UTVIKLING... 2 3. VERNEPLEIERENS KOMPETANSE

Detaljer

Studieplan for: Bachelor i Statsvitenskap (rev. febr. 2011)

Studieplan for: Bachelor i Statsvitenskap (rev. febr. 2011) Studieplan for: Bachelor i Statsvitenskap (rev. febr. 2011) Sem. 60 sp innføring i samfunnsvitenskap 40 sp valgemner 50 sp fordypning, nivå 1 30 sp fordypning, nivå 2 6 vår - - - Bacheloroppgave (20),

Detaljer

Til alle som leser faglitteratur!

Til alle som leser faglitteratur! November 2010 Til alle som leser faglitteratur! Odin Bok og Papir er fagbokhandelen i Molde. Vår viktigste oppgave er å forsyne studenter, lærekrefter og regionens næringsliv med den faglitteratur de trenger

Detaljer

Programplan for Coaching og relasjonsledelse Coaching and Relational Leadership

Programplan for Coaching og relasjonsledelse Coaching and Relational Leadership Programplan for Coaching og relasjonsledelse Coaching and Relational Leadership Videreutdanning på bachelornivå 60 studiepoeng/60 ECTS Deltid Studieprogramkode: CORO Godkjent av dekan Dato 27.6-2013 Redaksjonelle

Detaljer

Erfaringsbasert masterprogram i relasjonsbehandling. Miljøterapeutisk fordypning:

Erfaringsbasert masterprogram i relasjonsbehandling. Miljøterapeutisk fordypning: Erfaringsbasert masterprogram i relasjonsbehandling Miljøterapeutisk fordypning: Psykodynamisk tenkning og forståelse Hvordan forstå og bruke relasjonen miljøterapeutisk Samspillets og samhandlingens betydning

Detaljer