EMNEORD. I haust handlar det om strategiarbeid. Meldingsblad for Hordaland fylkesbibliotek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EMNEORD. I haust handlar det om strategiarbeid. Meldingsblad for Hordaland fylkesbibliotek"

Transkript

1 Årgang: 39 Nr september 2010 ISSN: EMNEORD Meldingsblad for Hordaland fylkesbibliotek Frå Leseåret 2010, ABM-utvikling, Massive Rhino AS, Hege Landrø Johnsen I haust handlar det om strategiarbeid

2 No handlar det om strategiarbeid Hovudformålet i den nasjonale bibliotekpolitikken er å utvikle robuste og omstillingsdyktige bibliotek som kan tilby alle innbyggarar betre bibliotektenester. Det er over eit år sidan Bibliotekmeldinga kom og bibliotekoppgåvene i ABM-utvikling blei flytta til Nasjonalbiblioteket 1. juli i år. På bibliotekmøtet på Hamar blei nasjonalt biblioteksøk demonstrert og vi fekk lovnad frå Nasjonalbiblioteket om at dette skulle prioriterast høgt. Nasjonalbiblioteket har lyst ut midlar til samarbeidsog utviklingsprosjekt i biblioteksektoren for 2011 innan områda Samarbeid og partnarskap, Sosial arena og Tenesteutvikling. Vi inviterer alle folkebibliotek til idédugnad om samarbeids- og utviklingsprosjekt 5. oktober i Bergen, og håper at mange vil delta. I Hordaland er kultur valt som eit av fem områder der det er behov for å starte planarbeid i den regionale planstrategien. Det skal vurderast om dagens sektorplanar, skal inngå i den regionale kulturplanen.vi ønskjer at bibliotek skal vere ein del av denne tenkinga, og har difor starta et strategiarbeid. Oppstarten var under bibliotekdagane i juni med caféborddiskusjonar. På spørsmål om kva fylkesbiblioteket skal være i framtida var dette svara: 1. Drivkraft for utvikling 2. Fylkesbiblioteket overtar statlege oppgåver no kjem Hordalandsbiblioteket! 3. Frå bibliotek til regionalt innovasjonssenter Vi tolkar det som signal på at fylkesbiblioteket trengs som utviklingsaktør. Då vi spurte om kva som var det viktigaste vi burde ta tak i, fekk vi desse svara: 1. Felles front for profilering 2. Vere offensiv i forhold til aktuelle aktørar, nasjonalt, regionalt og lokalt 3. Regionale stillingar 4. Kompetanseheving 5. Forhandlingspart overfor store aktørar 6. Nye samarbeidspartar og faggrupper Dette er ei stadfesting på at kommunane ønskjer at vi skal ta tak i det dei sjølve ikkje har kapasitet til. Strategiarbeidet held fram med interne møter utover hausten og eit nytt møte med biblioteka på kulturkonferansen i november. Eg håper mange vil engasjere seg i dette arbeidet! Ruth Ørnholt

3 Kurs og samlingar hausten 2010 Program og meir informasjon: september Ulvik poesifestival Kurs, kulturvandringar, poesitreff, konsertar osb. om tema; det gjeng an å leva i kvardagen óg. 28. september Fagdag for skolebibliotekarar på Nordahl Grieg vgs. kl Tema: Revidering av skolebibliotekplanen og bibliotekplan på eigen skole 29. september Kva vil vi med biblioteknettstaden? Påmeld.frist Innleiingar og gruppearbeid. Hovudinnleiing ved Anne Liv Tønnessen, programsjef ved Sølvberget kulturhus. 4. oktober Barnebokseminar Forfattarar frå Vestlandet viser smakebitar på korleis dei formidlar litteratur for aldersgruppa klasse. Gratis. Arr.: Norsk forfattersentrum og Bergen komm oktober Forfattersleppet i Bergen 5. oktober Idédugnad om samarbeids- og utviklingsprosjekt Fram mot søknadsfrist 1. nov oktober Litteratursymposiet i Odda 13. okt: Må lese, bare må lese! Seminar om fantasy- og serielitteratur for barn og unge. Arr.: Odda bibliotek. 5. november Årets bøker for barn og unge Få med deg: 10. november Nytt løft for folkebiblioteka - strategiar for framtida Fleire frå Nasjonalbiblioteket deltek for å diskutere strategiar for framtidas bibliotek, digitale tenester og formidling. Del av Kultur- og idrettskonferansen 2010, Desember To samlingar for å arbeide med nettstadene, ein dag i Leirvik og ein dag i Bergen. Innleiing og diskusjon om innhaldsproduksjon etter ønskje, t.d. om bildehands. Nytt om namn Sjå også baksida for oversikt over tilsette på fylkesbiblioteket med På fylkesbiblioteket er Laila Rene og Lena J. Glesnes attende arbeidsområde. etter foreldrepermisjonar. Kjersti Eide Hatland har slutta. Ragni S. Zlotos er tilsett på Kultur- og idrettsavdelinga i prosjekt fram til juni Inger Dyrnesli er tilsett som ny bibliotekleiar på Voss Kari Kyte er tilsett i eitt års vikariat som biblioteksjef i Ullensvang Eli Torsnes og Elin Huse er tilsett i 40% stilling til saman ved Jondal folkeboksamling. I tillegg kjøper Jondal bibliotektenester frå Kvam, verdt 10 % stilling. Bernt Lage Breivoll er tilsett i vikariat som skolebibliotekar på Bergen Maritime og Tangs vgs. Sigrid Kvarekvål er tilsett som skolebibliotekar ved den nye Nordahl Grieg vgs. Ragni Rustad er tilsett som skolebibliotekar ved Bjørgvin vgs. Lars Bendik Klev Furnes er tilsett som skolebibliotekar ved Kvinnherad vgs. Marit Kolås Larsen er tilsett som skolebibliotekar ved Knarvik vgs. Nordahl Grieg vgs. har vore heldig og fått tilsett Sigrid Kvarekvål som skolebibliotekar.

4 Folkebibliotek i fokus august vart det arrangert IFLA-prekonferanse i Malmö. Frå Hordaland deltok tre biblioteksjefar med stipend frå fylkesbiblioteket, i tillegg til to deltakarar frå fylkesbiblioteket. Konferansen baud på interessante innlegg rundt tema: Bygging av sterke samfunn: sleppe laus folkebiblioteka sitt potensiale til å bygge kapasitet, engasjement og identitet i samfunnet. I tillegg var det bibliotekbesøk, mellom anna til eit mindre folkebibliotek som hadde innført sjølvbetjent bibliotek på kvelden etter vanleg opningstid. Hovudinnlegg frå konferansen kan de sjå på film her: Tilgjenge til kunnskap IFLA 2010 Årets IFLA-konferanse fant stad i Gøteborg august, og hadde om lag 3800 deltakarar. Arrangørane gjennomførte ein flott konferanse, på tross av at dei berre hadde hatt eitt år på seg til planlegging, etter at den opprinnelege vertsbyen måtte trekke seg i fjor. Tema for årets konferanse var Open access to knowledge, promoting sustainable progress, eit tema som blir sett på som viktig, fordi tilgjenge til kunnskap opnar opp for ei verd av fantasi og kreativitet, der utvikling for eit individ blir til utvikling av samfunnet. Tema var sentrert rundt følgjande punkt: Fri tilgjenge til kunnskap er like viktig som fridom til å uttrykkje eigne meiningar Tilgjenge for alle, inkludert dei med synshemmingar og andre med lesevanskar Open og inkluderande, uansett kven du er og kor du kjem frå Offentleg domene, ein stad på nett eller ein fysisk stad, der folk kan bidra med og sosialt dele innhald produsert og eigd som eit offentleg gode Opne opp for idear med brukerdreven innovasjon, der brukaren like godt kan vere produsenten Open tilgjenge til publisering for vidare kunnskapsbygging og ein betre balanse mellom opphavsrettslovgjevnad og informasjonsfridom Les meir om IFLA på: Elin Golten, Libuse Nivická Brno frå Tjekkia og Ruth Ørnholt Hordalandsprosjekt Saman med deltakarar frå alle verdshjørner, tok fylkesbiblioteket del i Poster Session på IFLAkonferansen. Posteren som vart presentert, hadde tittelen Multicultural library services in rural areas og handla om resultat frå Prosjekt Vidsyn som fylkesbiblioteket gjennomførte i samarbeid med Fjell folkeboksamling og Lindås bibliotek i 2008 og IFLA-delegatar frå dei andre nordiske landa var særskilt interessert i korleis ein i Hordaland hadde lagt til rette for betre fleirkulturelle bibliotektenester i mindre befolka område. Tilhøvet i delar av Finland og Sverige kan lett samanliknast med situasjonen hjå oss, og enkelte av biblioteka var også i gang med liknande prosjekt. Også representantar frå større verdsbyar viste interesse for korleis utfordringar med eit aukande multikulturelt samfunn vart møtt av mindre folkebibliotek. Det er interessant å sjå at biblioteka i større byar grip fatt i utfordringane på liknande måtar som oss, berre at deira arbeid foregår i storskala. Posteren vart presentert av Elin Golten og Ruth Ørnholt. Elin Golten

5 Veien frem Biblioteket i den nye vidaregåande skolen Nordahl Grieg, heiter Veien frem. Nordahl Grieg videregående skole på Sørås i Fana opna med eit flott arrangement 24. august. Skolen hadde brukt dei fyrste dagane til å førebu presentasjon av eit spennande og inspirerande bygg, kunstnarlege innslag med elevar som aktørar og guidar for omvising. På fire dagar vart eit skolekor etablert. Dei song sjølvsagt Til ungdommen. Eit jenteband og eit guteband spelte og song med fengjande rytmer. Ingen av desse elevane hadde møtt kvarandre før! Nordahl Grieg har ikkje berre sett namn på skolen. Til opninga dukka han opp i full soldatuniform, gestalta av Bjørn Willberg Andersen, der han gjorde greie for sitt engasjement på fleire frontar, illustrert med eigne dikt. Sitat frå fleire av hans mest kjende dikt er brukt som nemning på ulike rom i skolen, og som inspirasjon og rettesnor for skolen sin pedagogikk. Også Isac Newton er synleg gjennom kunstverket Shake the tree og utforminga av eit nydeleg auditorium med namnet Dristige hjerner! Skolen har eit senter for kreativitet, forsking og teknologi, Ubygde kraftverk. Kantina heiter Til ungdommen og biblioteket Veien frem. Skolen har også knutepunktfunksjon for hørselshemma elevar. Biblioteket ligg nydeleg til med langsida i glas mot ei vakker leselund og den grønkledde Søråshøgda. Det ligg i 2. etasje med stor opning inn frå vrimlearealet, er på ca 300 kvadratmeter og framstår røft og elegant i svart, kvitt og oransje. Her er rikeleg med elevarbeidsplassar og sosiale soner, kontor og skranke har kvar plass til to. Sigrid Kvarekvål er tilsett som skolebibliotekar, og starta 1. juni med hovudet fullt av aktuelle boktitlar til å fylle i mange tome hyller. Kristin Rynning er tilsett i halv stilling, knytta til knutepunktfunksjonen. Anna aktuelt i vgs. I dag har 21 skoler bibliotekarressurs, 12 av desse har bibliotekar i 100%. I år er det tilsett bibliotekar på Bjørgvin, Knarvik, Kvinnherad og Nordahl Grieg vgs. I tillegg har to skolar kjøpt tenester frå folkebiblioteket i ein mindre prosent. Etne vgs arbeider med prosjekt kombinasjonsbibliotek saman med Etne folkebibliotek. Felles bibliotek kan bli realisert når det nye kulturhuset i Etne, Skakke, står ferdig. Fleire skolar har opna nybygg i vår. Fylkesbiblioteket har vore med i prosjekteringsarbeidet. Resultatet er flotte og trivelege bibliotek som kan bidra til å løfte læringsmiljøet. Ny revidert plan for skolebibliotek i vgs blir tema på fagdag den 28. september. Planen skal til politisk handsaming i november. Arbeidet med eit større, meir funksjonelt bibliotek på Årstad er nett starta. Siri Sjursen

6 Felles front for profilering Denne strategien samla mange av deltakarane seg bak under bibliotekleiarmøtet i Bergen i vår. Vi har same mål om å profilere bibliotektenesta, styrke omdømet og markere oss i landskapet med ulike tilbod. Korleis skal vi arbeide vidare for å nå måla? Fjell, Sund og Øygarden styrer etter roret sitt og Hardangersamarbeidet har si rose. Snart lanserer Sunnhordlandssamarbeidet sin felles grafiske profil. Frå fylkesbiblioteket sin ståstad er dette ei utvikling som gir biblioteka sterke profilar. Det er sannsynleg at brukarane vil kjenne tilhøyre til ein logo som står for noko i deira nærområde. Dei som arbeider i biblioteka vil dessutan identifisere seg med ein profil dei har vore engasjert og involvert i å utforme. Profileringsstrategi for Hordaland I haust arbeider vi med ein strategi for profileringsarbeidet i Hordaland. Vi må samle kva som skal inngå i den felles fronten av tiltak som kurs, felles kampanjar osb. Kva meiner du skal inngå i Felles front for profilering? Kom med dine innspel! Profilering på nett Biblioteknettstaden er ein av kanalane vi kan profilere oss på. 29. september arrangerer vi inspirasjonsdag i Bergen spesielt om nettstadene i høve til kommunikasjonsstrategi og del av biblioteksamarbeid. Sjå kursoversikten for program. I haust kan vi også glede oss til lanseringane av dei nye felles nettstadene til biblioteksamarbeida i Sunnhordland og Hardanger. Biblioteklogo for Fjell, Sund og Øygarden Sjølvsagd skulle vi også hatt eit biblioteksymbol som alle brukte og kjende, som denne til høgre frå Nederland. Kunne ein Biblioteklogo for Noreg fungert saman med lokale profilar? I mangel av eit posthorn i front for biblioteka i landet - ein heilskapleg grafisk profil og sjølvaste Biblioteklogoen som alle kjenner att - har det gjennom åra vekse fram mange ulike profilar. Folkebiblioteket i Trondheim og kulturhuset Sølvberget er døme på omfattande satsingar på gjennomgåande design i alle trykte og digitale bibliotekrom. Dei kan vise til overbevisande positive resultat over fleire år. I det siste ser vi prosjekt som Biblioteket som merkevare og Lukter det framtid gjere strategiske grep kring profilering i stort format. Mange andre bibliotek har med mindre budsjett fått eigne grafiske profilar og farge palettar som brukarane har fått eit forhold til. I nr av Bibliotekaren mimrer Erling Bergan om Inger Høj sin ambisjon om å revolusjonere biblioteka. Ingen var ueinige når ho presenterte stoda eller alle dei gode tankane om strategisk bruk av design; DAGENS MERKEPERSONLIGHET i folkebiblioteka er utdatert, passiv, uattraktiv, usynlig og naiv. Det visuelle materialet kommuniserer ikke kvaliteten, allsidigheten og aktualiteten. ALTERNATIVET er å styrke folkebibliotekets posisjon, både overfor brukere og politikere, ved blant annet å utvikle en felles visuell profil for alle norske folkebibliotek, synliggjøre særpreget, tørre å fremstå visuelt som selvsikre og verdifulle, ikke som «tøffelinstitusjoner». Inger Høj, Samstundes makta ikkje hennar oransje boks og vesle kvite f, å stille hungeren etter eit godt biblioteksymbol som alle kunne stille seg bak. Logoen gjekk ikkje sin sigersgang kring i landet, men enda si reis i Kvam herad og lever vidare her. Kvam herad har satsa sterkt og beundringsverdig på å prioritere folkebibliotekverksemda dei siste åra også i høve til profilering og omdømebygging. Bergan råder Nasjonalbiblioteket til å dele ut prosjektmidlar til å spreie den omvendte B `en frå prosjektet Biblioteket som merkevare i Østfold - ut til alle bibliotek i landet. Vi lurer på om det ikkje er meir tenleg å bruke midlane på tiltak som styrker merkevaren bibliotek uansett visuell framstilling? Lena J. Glesnes

7 Leseåret og Leseløftet Leseåret 2010 har bakgrunn i forslag frå Norsk bibliotekforening og LO, og i Stortingsmelding nr. 23 ( ) om bibliotek, står det at 2010 vert eit nasjonalt leseår som ein start på ei brei og omfattande satsing for eit nasjonalt leseløft fram mot Vaksne lesarar er i fokus, og særleg vaksne som les dårleg er ei viktig målgruppe for Leseåret 2010 og Leseløftet Biblioteka er naturlege samarbeidspartnarar, sjølv om ein mindre del av dei 14 millionane som Kulturdepartementet har løyvd til no, har blitt kanalisert til bibliotek. ABM har delt ut nokre av sine tildelte midlar til bibliotek etter søknad, og Leser søker bok, Foreningen!les og Norsk forfattersentrum samarbeider med ein del bibliotek i prosjekt, som å dele ut bokpakker på bibliotek, forfattar- og bibliotekarbesøk på arbeidsplassar og lesekurs på NAV-kontor. LO vil bruke tildelte midlar til større eigne prosjekt. Fylkesbibioteket planlegg eit seminar med tema lesing i løpet av hausten, meir informasjon vil bli sendt ut når programmet er klart. Lenkjer: og Bilder frå Leseåret 2010, ABM-utvikling, Massive Rhino AS, Hege Landrø Johnsen: Helge Skurtveit Kartlegging av kompetanse og kompetansebehov blant bibliotektilsette i Hordaland I mai gjennomførte fylkesbiblioteket ei kartlegging av kompetansen blant alle bibliotektilsette ved folkebibliotek, fylkesbibliotek, skulebibliotek i den vidaregåande skulen, universitets- og høskulebibliotek i fylket. Fylkesbiblioteket sette i gang med kartleggingsarbeidet for å danne grunnlag for eit målretta, prioritert og langsiktig kompetanseutviklingsprogram for biblioteka i Hordaland. Resultata frå undersøkinga skal sikre at kompetansestrategien blir både nyttig og aktuell Totalt svara 207 respondentar på spørjeskjema som vart sendt ut. Svarprosent for dei som fekk spørjeskjema per e-post var på 55 %, med 98 av 178 svar. Talet på svar frå dei som brukte spørjeskjema via link var 109. Av dei som har svart på undersøkinga er 47 % tilsett i folkebibliotek, 20 % i skulebibliotek i den vidaregåande skulen, og 25 % er tilsett i universitets- og høgskolebibliotek. Resultata frå kartlegginga er samla i to rapporter, ein rapport for alle biblioteka samla, og ein berre for folkebiblioteka. Rapportane er å finne på fylkesbiblioteket sin nettstad under prosjekt: Elin Golten

8 Sjølvbetent utlån i små og store bibliotek, og anna nytt frå biblioteka i Hordaland Odin på Askøy Askøy folkebibliotek begynte med RFID basert selvbetjening 12. mai. Da hadde vi bak oss en intens periode med kassering, 2 uker med brikking med brikkemaskinen Knut, og en del arbeid med å få Odin til å virke. Det var først plunder med skanneren, deretter en del arbeid med diverse bugs, og først i midten av juli var Odin i stabil drift. Hittil i august har Odin tatt 46 % av utlånet og 63 % av innleveringene. Vi bruker en del tid på brukeropplæring, men andelen som er vant med å bruke automaten stiger daglig. Mange har ikke med lånekortet, men ellers er det både gammel og ung som bruker automaten, den eldste en dame på 97! Vi vil nok etter hvert merke mindre press på skranken. I tillegg til utlån og levering kan lånere fornye og sjekke status for reserveringer. Kjetil Monsen Odin samme med kollega Håkon Nicolaisen (Håkon til høyre). Gammalt utstyr blir nytt tilbod Litt gammalt datautstyr, ein gammal strekkodelesar, ein ny flatskjerm og vips så har ein eit fått eit nytt tilbod på biblioteket i Samnanger: Lånarane kan levera inn og låna ut media sjølve. Samnanger bibliotek skal også ha ope fire laurdager før jul som ei ny ordning. Fornya skulebibliotek Elevane ved Lægreid skule i Eidfjord gler seg over eit fornya skulebibliotek! Dette er det fyrste synlege resultatet av eit samarbeid mellom skulen, barnehage og bibliotek for å setja fokus på lesing. Midlar frå Fritt ord Bømlo folkebibliotek har fått kr ,- i støtte til prosjektet Bokobaluba! Nye norske barnebøker. Vaksdal folkebibliotek har også fått støtte på kr ,- frå Fritt ord - som dei bruker på litteraturkveldar til vaksne ein gong i månaden. Kanskje fleire kan søke støtte her?:

9 Nytt på nett: Fjell, Sund og Øygarden lanserte sin nye felles nettstad i mai, på eit arrangement i Luftskipet - eit mobilt galleri for samtidskunst. Nettstaden er utvikla gjennom eit samarbeid med Hordaland fylkesbibliotek og verktyet bak er Drupal. På bildet ser du glade bibliotekleiarar under lanseringa. Frå venstre: Bente Fosse frå Sund folkebibliotek, Trude Bendiksen frå Fjell folkeboksamling og Ritha Helland frå Øygarden bibliotek. Andre nye biblioteknettstader sidan sist: Lindås bibliotek: og Bergen Offentlige Bibliotek: Bruk sosiale medier med kløkt! Dette er oppmodinga i veilederen i sosiale medier for offentlig forvaltning, utvikla av Difi - direktoratet for offentlig forvaltning. Endeleg versjon av vegvisaren blir lansert 1. oktober. Søk etter songen eller favorittkomponisten? På notearkivet.no er det lagt ut over 7000 noter ein kan søke i. I Norges Korforbund Vest sine lokaler i Bergen har dei noter til gjennomlesing og kan hjelpe til med bestilling av noter frå forlaga. Denne flotte artikkelen av Cecilie Bundegaard Torgersen, Asko reklame, pryda augustutgåva av Amfimagasinet på Os

10 Bli spådd eit dikt! Stemningsfullt akkompagnert av enkelte regndropar over Lyngheisenteret, kunne eg få spådd eit dikt i teltet ved bokbussen til Lindås under poesifestivalen august. Lygra sto i poesiens teikn heile helga, og bibliotekaren i teltet handterte spåen for å finne ut kva for eit dikt som passa for meg. På førehand hadde Bente Dammen frå Osterøy, som ein del av nynorskprosjektet Nye tider nynorsk, laga små kort med dikt på og ordna dei i ei eske. Barna på festivalen synest det var stor stas å få sitt eige dikt gjennom å bli spådd. Vaksne kunne på førehand velje mellom dikt av Olav H Hauge og blanding. Eg valde Hauge, og spåbibliotekar ved det høvet, Kari Utkilen frå Austrheim, las det utvalde diktet høgt og gav meg ein kopi som eit minne: Biblioteka i Nordhordland hadde slått seg saman om dikt-spå og diktprogram i bokbussen, der ein i tillegg kunne sjå utstilling om Aslaug Låstad Lygre. Diktinga og livet hennar var i fokus under festivalen. Elles var det eit rikhaldig program, på søndag mellom anna med Mette Arnstad si fine forestilling om Halldis Moren Vesaas og flott konsert med Odd Børretzen. Fylg tanken Fylg tanken - men ikkje til ytste egg, og plukk ikkje kvar ein blom på nysprotten hegg. Lat tankane koma og blåna or augneleite, og blomar på draumtreet hanga, kva dei so heiter. Helge Skurtveit På flukt fra krig - Tv-aksjonen 24. oktober 2010 Alle bibliotek i Hordaland har fått tilsendt ei pakke med materiell som kan brukast i samband med utstilling i biblioteka, plakatar, brosjyrar, vervekort og buttons. De kan bruke materialet som de sjølv ønskjer, men fokuser gjerne på litteratur som kan relaterast til temaet På flukt fra krig. Skuleopplegget som kan brukast for eksempel i samband med klassebesøk, lesestund i biblioteket osv. Målsetjinga med TV-aksjonen sitt undervisningsopplegg er å setje barn inn i ein situasjon der dei får kunnskap om kva det vil seie å vere på flukt. Undervisningsmateriellet rettar seg mot trinn og er variert for å tilpassast dei ulike aldersgruppene. For dei aller minste (1.-4. trinn) vert det brukt eit kjent eventyr, Askeladden og dei gode hjelparane. Eventyret er omskriven og tilpassa en fluktsituasjon. For dei eldre ( trinn) er det laga ein film om barn på flukt. Elevane kan løyse ulike oppgåver knytt til eventyret og filmen. Heile skuleopplegget kan lastast ned på nettsida under fana Skole.

11 Bokbåten på hausttur Frå 9. til 30. november er Bokbåten Epos på haustturneen i Hordaland. På sørturen kan dei som kjem om bord oppleve Morosame minne og skumle skrømt med forteljar Per Jostein Aarsand. Han har opplevd mykje gøy og nokre heilt skrekkelege ting. Nokon gongar snakkar han sant, andre gongar lyg han. Gode historier blir det uansett! Per Jostein Aarsand er medlem av Fortellerhuset i Oslo, og han har turnert for Den kulturelle skolesekken ved fleire høve. Han har i 10 år reist landet rundt med forskjellige forteljingar, både for barn, ungdom og vaksne. I Oslo har han vore kunstnarisk leiar for Fortellerfestivalen og fast forteljar på fleire skular. Nord i fylket kan gjestane oppleve Den store sjøreisen - Ei forestilling om å lengte, drømme, leke og tro på det umulige, med skodespelar Inger Bakke. Ra er i ferd med å pakke saman alt ho treng til den store sjøreisa. Reisa har vore planlagt lenge, og no er det like før Ra skal kaste loss. I skipskista skal ho ha med det ho trur ho treng av tau, kart og minne, historier, songar og draumar... Inger Bakke trakterer både fiolin og scenekamp, og har erfaring frå oppsetjingar mellom anna for Den kulturelle skolesekken, Rikskonsertene, Figurteateret i Nordland og Teater nor. Begge kulturprogramma er for born i småskulealder, men kan tilpassast mindre eller større born ved behov. Ruta og meir informasjon kjem på Velkomen om bord! Bilde oppe: Per Jostein Aarsand. Foto: Helga Samset Til venstre: Inger Bakke Såg du bokbåten i Sogn og Fjordane på barne-tv, NRK Super 16. september? I skrivande stund veit vi ikkje om ein kan sjå programmet på NRK Nett-TV, men det er lov å håpe... :-)

12 Kontakt fylkesbiblioteket Helga Bjørg Hanssen, Siri Sjursen, Astrid Takvam Færås, Ruth Ørnholt, Helge Skurtveit, Berit Bjørge, Lena J. Glesnes, Ragni Serina Zlotos og Elin Golten. Laila Rene var diverre ikkje til stades når bildet blei teken. Foto: Kristin Myren, HFK. Ruth Ørnholt Fylkesbiblioteksjef Administrasjon og planlegging, bibliotekpolitikk, bibliotekplanar, generell rådgjeving og rettleiing, mobil bibliotekteneste, igangsetting og gjennomføring av prosjekt / Berit Bjørge Konsulent Ansvarleg for rekneskapsføring / Astrid Takvam Færås Konsulent Sentralbord. Utstilling og formidling av politiske dokument og fylkeskommunale planer. Istandgjering av bøker til bokbåten og klassesett-samlinga / Lena Jensen Glesnes Spesialrådgjevar Vidareutvikling av bibliotektenester på Internett og profilering av tilboda. Redaktør for fylkesbiblioteket sin nettstad og meldingsbladet Emneord. Bokbåtansvarleg i Hordaland hausten / Elin Golten Spesialrådgjevar Biblioteksamarbeid, distribuert mediekjøp og fleirkulturelle bibliotektenester. Ansvarleg for utforming av kompetansestrategi for biblioteka i Hordaland / Helga Bjørg Hanssen Spesialrådgjevar Katalogisering i Mikromarc. Tilvekst av bøker til vidaregåande skolebibliotek og bokbåten / Åshild Knarvik Konsulent for fjernlånstenesta / Laila Rene Spesialrådgjevar /skulebibliotekkoordinator Vidareutvikle den felles bibliotekkatalogen for vidaregåande skolar, utvikle andre felles tenester og følgje opp skolebibliotekarane i vidaregåande skolar. Ansvarleg for drift av Mikromarc, inkludert oppdatering av websøk, og for samsøk mellom biblioteka i Hordaland / Siri Sjursen Seniorrådgjevar Stedfortreder for fylkesbiblioteksjefen. Prosjektleiar for Strategisk handlingsplan for utvikling av biblioteka i vidaregåande skolar i Hordaland. Rådgjevar innan biblioteklokale og samarbeid skole- og folkebibliotek / Helge Skurtveit Spesialrådgjevar Litteraturformidling til barn og unge, mellom anna i samband med Gi rom for lesing og Den kulturelle skolesekken. Kompetanseheving av formidlarar, klassesettsamlinga / Ragni Serina Zlotos Prosjektleiar for Evaluering og implementering av strategi for nettenester på kulturområdet, Kultur- og idrettsavdelinga, fram til juni / Hordaland fylkesbibliotek Pb. 7900, 5020 Bergen Tlf.: Fax.: Fjernlånet Bergen Offentlige Bibliotek Strømgt. 6, 5015 Bergen Tlf.: Fax.: Redaktør: Lena J. Glesnes

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Nytte og hygge (Ref #1075)

Nytte og hygge (Ref #1075) Nytte og hygge (Ref #1075) Søknadssum: 160000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Den kulturelle nistepakka Leseløftet 2010-2014 Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Lindås bibliotek / 935084733

Detaljer

Poesislam i UKM (Ref #1318504201279)

Poesislam i UKM (Ref #1318504201279) Poesislam i UKM (Ref #1318504201279) Søknadssum: 115000 Kategori: Leseløftet Varighet: Toårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Hordaland fylkesbibliotek / 938626367 Postboks 7900 5018 http://www.hordaland.no/fylkesbibl

Detaljer

konsekvensar Ruth Ørnholt Rica Dyreparken Hotel, Kristiansand 21.oktober 2009

konsekvensar Ruth Ørnholt Rica Dyreparken Hotel, Kristiansand 21.oktober 2009 Bibliotekplan l i Hordaland d prosessar og konsekvensar Ruth Ørnholt Rica Dyreparken Hotel, Kristiansand 21.oktober 2009 Bibliotekplanar I Hordaland 1. 1994-1997 2. 1998-2001 3. 2002-2005 4. 2007-2010

Detaljer

Årgang: 40 Nr. 1 2. mars 2011 ISSN: 1502-3273 http://emneord.folkebiblioteket.org www.hordaland.no/fylkesbibl EMNEORD

Årgang: 40 Nr. 1 2. mars 2011 ISSN: 1502-3273 http://emneord.folkebiblioteket.org www.hordaland.no/fylkesbibl EMNEORD Årgang: 40 Nr. 1 2. mars 2011 ISSN: 1502-3273 http://emneord.folkebiblioteket.org www.hordaland.no/fylkesbibl EMNEORD Meldingsblad for Hordaland fylkesbibliotek Fullt hus under opninga av Voss kulturhus

Detaljer

Bokbåten Epos 50 år i Møre og Romsdal

Bokbåten Epos 50 år i Møre og Romsdal Vinter 2014 Bokbåten Epos 50 år i Møre og Romsdal 2014 I fjor haust feira fylkesbiblioteka i Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal bokbåten Epos sin 50 årsdag, vi vil takke for alle gratulasjonar

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR. DEN BRUKARORIENTERTE HEIMESIDA: Eit forprosjekt

SLUTTRAPPORT FOR. DEN BRUKARORIENTERTE HEIMESIDA: Eit forprosjekt SLUTTRAPPORT FOR DEN BRUKARORIENTERTE HEIMESIDA: Eit forprosjekt 1. Kort oppsummering av prosjektet Biblioteka i Vest består av eit samarbeid mellom biblioteka i kommunane Askøy, Fjell, Sund og Øygarden.

Detaljer

"Herr Kurz i biblioteket" (Ref #acf00c3e)

Herr Kurz i biblioteket (Ref #acf00c3e) "Herr Kurz i biblioteket" (Ref #acf00c3e) Søknadssum: 370 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass og arena for offentlig samtale og debatt Nye formidlingsmetoder Opplysninger

Detaljer

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201002086-1 Arkivnr. 112 Saksh. Viken, Karl Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 23.03.2010-24.03.2010 FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR SAMANDRAG

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Møtestruktur: Fylkesstyremøte ein gong kvar månad. Ein bør setja dato for neste møte når ein er samla slik at flest mogleg har høve til å notera seg datoen

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Lesarhistoria - ny veg til lesaren (Ref #9c6d0318)

Lesarhistoria - ny veg til lesaren (Ref #9c6d0318) Lesarhistoria - ny veg til lesaren (Ref #9c6d0318) Søknadssum: 180 000 Varighet: Ettårig Kategori: Forprosjekt Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Sogn og Fjordane fylkesbibliotek / 974570971

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

( ) * +,,, Torsdag 19. januar 2006, Radisson SAS Hotel Norge i Bergen

( ) * +,,, Torsdag 19. januar 2006, Radisson SAS Hotel Norge i Bergen Årgang: 33 Nr. 4 2005 ISSN 1502-3273 http://www.hordaland.no/fylkesbibl/ Nok eit aktivt bibliotekår har gått, og vi på fylkesbiblioteket har gjort vårt beste for vidare utvikling av biblioteka i Hordaland,

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Rundt 1000 var samla på Gulatinget for å feire Grunnlova. Foto: Anne Hovland Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Anne Hopland http://www.firda.no/nyhende/article7453154.ece Publisert 01.07.2014

Detaljer

Sterk, spenstig og klar (Ref #aac8cee3)

Sterk, spenstig og klar (Ref #aac8cee3) Sterk, spenstig og klar (Ref #aac8cee3) Søknadssum: 630 000 Varighet: Treårig Kategori: Innsatsområder Nye formidlingsmetoder Biblioteket som møteplass Samarbeid og partnerskap Opplysninger om søker Organisasjonsnavn

Detaljer

Prosjekt Leselunden (Ref #1074)

Prosjekt Leselunden (Ref #1074) Prosjekt Leselunden (Ref #1074) Søknadssum: 117000 Varighet: Eitårig Kategori: Innsatsområder Ny formidling Opplysningar om søkjar Organisasjonsnavn/nr Kvinnherad bibliotek / 974614871 Sentrumsvegen 15

Detaljer

Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten

Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten GENERELL INFORMASJON OM KULTURSEKKEN Kultursekken er et samlebegrep for satsinga på kulturformidling i barnehage, grunnskole og den videregåande skulen

Detaljer

www.hordaland.no Nytt HFK Intranett

www.hordaland.no Nytt HFK Intranett Nytt HFK Intranett Vår digitale kvardag Gode medarbeidar! Fylkesrådmann Paul M. Nilsen Både på jobb og privat brukar dei fleste av oss PC til ei lang rekkje oppgåver. Å meistra bruk av digitale verktøy

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Årsmelding 2010 Hordaland fylkesbibliotek

Årsmelding 2010 Hordaland fylkesbibliotek Årsmelding 2010 Hordaland fylkesbibliotek Framsida: Biblioteket ved Nordahl Grieg vgs. Foto: Laila Rene Høgdepunkt Leseåret 2010 har blitt markert i fylket med eit seminar om litteratur og leseglede, og

Detaljer

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Eidskog på studietur til Spydeberg De kan lesa meir om dokumentasjon av vandringar her: http://bibliotekarvandring.wordpress.com/2013/10/07/dokumentasjon-av-vandringa/

Detaljer

Leseglede saman for betre lesing i alle fag

Leseglede saman for betre lesing i alle fag Leseglede saman for betre lesing i alle fag Brandsøy skule (1 7 + barnehage) og Krokane skule (1 7), Flora, Sogn og Fjordane Av Mari-Anne Mørk Flora kommune ønskjer å nytte skulebiblioteka meir systematisk

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Visjon: Å gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. Gudstenester, offerdagar, misjonsmesse og andre

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

Frå novelle til teikneserie

Frå novelle til teikneserie Frå novelle til teikneserie Å arbeide umarkert med nynorsk som sidemål Undervisningsopplegget Mykje av inspirasjonen til arbeidet med novella, er henta frå i praksis: nynorsk sidemål i grunnskule 1 (2008).

Detaljer

utvikling av bibliotek i vidaregåande Bibliotekmøte 21.10.2009 Ellen Kristin Molvær

utvikling av bibliotek i vidaregåande Bibliotekmøte 21.10.2009 Ellen Kristin Molvær Strategisk tenking og samarbeid for utvikling av bibliotek i vidaregåande skole Bibliotekmøte 21.10.2009 Ellen Kristin Molvær Møre og Romsdal fylkesbibliotek Ei historie frå Møre og Romsdal Eit fylke

Detaljer

Oppmannsrapport etter fellessensur i norsk skriftleg i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal

Oppmannsrapport etter fellessensur i norsk skriftleg i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal Oppmannsrapport etter fellessensur i norsk skriftleg i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal Sentralt gitt eksamen NOR0214, NOR0215 og NOR1415, 10. årstrinn Våren 2015 Åndalsnes 29.06.15 Anne Mette Korneliussen

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

Fordeling av støtte til biblioteksprosjekt. Modellbibliotek i Hordaland i 2016

Fordeling av støtte til biblioteksprosjekt. Modellbibliotek i Hordaland i 2016 KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2015/8955-11 Saksbehandlar: Ruth Ørnholt, Sigrid Furnes, Kari Skibenes Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for kultur, idrett og regional utvikling 19.01.2016

Detaljer

Lettare litteraturnett (Ref #77ab3a77)

Lettare litteraturnett (Ref #77ab3a77) Lettare litteraturnett (Ref #77ab3a77) Søknadssum: 411 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Nye formidlingsmetoder Nasjonalbibliotekets digitale tjenester som grunnlag for nye tilbud Opplysninger

Detaljer

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 HORDALAND FYLKESKOMMUNE SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 Hordaland fylkeskommune, Arbeidslaget Analyse, utgreiing og dokumentasjon, juli 2004. www.hordaland.no/ru/aud/ Innleiing Ved hjelp av automatiske

Detaljer

Breiband til. alle i Hordaland

Breiband til. alle i Hordaland Breiband til alle i Hordaland Hordaland 2 Hordaland, med ca. 445.000 innbyggjarar, er det tredje mest folkerike fylket i landet. Mellom dei 33 kommunane i fylket finn du den nest folkerikaste kommunen

Detaljer

Bibliofil til vgs i Møre og Romsdal

Bibliofil til vgs i Møre og Romsdal Bibliofil til vgs i Møre og Romsdal Eit prosjekt i regi av Møre og Romsdal fylkesbibliotek i samarbeid med Utdanningsavdelinga i Møre og Romsdal fylke Bakgrunn: Statlege og fylkeskommunale oppgåver samordna

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Biblioteklandskap i endring (Ref # )

Biblioteklandskap i endring (Ref # ) Biblioteklandskap i endring (Ref #1318592935095) Søknadssum: 750000 Kategori: Samarbeid Varighet: Treårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Hordaland fylkesbibliotek / 974556669 Postboks 7900

Detaljer

MØTEBOK Rådsmøte i Hardanger Ungdomsråd Stad: Brakanes hotell Ulvik Den 17.01.13 Kl. 09.30-14.30

MØTEBOK Rådsmøte i Hardanger Ungdomsråd Stad: Brakanes hotell Ulvik Den 17.01.13 Kl. 09.30-14.30 Hardanger Ungdomsråd Til stades: MØTEBOK Rådsmøte i Hardanger Ungdomsråd Stad: Brakanes hotell Ulvik Den 17.01.13 Kl. 09.30-14.30 Eidfjord kommune: Ulvik herad: Jondal kommune: Kvam herad: Ullensvang herad:

Detaljer

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet Samtaleguide om lesing Innleiing Samtaleguiden er meint som ei støtte for opne samtalar mellom lærar, elev og foreldre. Merksemda blir retta mot lesevanar, lesaridentitet

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017

Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017 Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017 Visjon: Vi vil gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. I tillegg vil vi vidareføre gudstenester,

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr Kultur- og oppvekstutvalet 15.05.2012 020/12 Bystyret 07.06.2012 060/12

Saksgang Møtedato Saksnr Kultur- og oppvekstutvalet 15.05.2012 020/12 Bystyret 07.06.2012 060/12 FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Kultur- og oppvekstutvalet 15.05.2012 020/12 Bystyret 07.06.2012 060/12 Sakshandsamar: Margit Drivenes Kløvfjell Arkiv: K2-C00, K2-A10 Objekt: Arkivsaknr 12/848 KULTURPROGRAM

Detaljer

Meldingsblad for Hordaland fylkesbibliotek. http://www.hordaland.no/fylkesbibl/emne-ord/

Meldingsblad for Hordaland fylkesbibliotek. http://www.hordaland.no/fylkesbibl/emne-ord/ Meldingsblad for Hordaland fylkesbibliotek Årgang: 33 Nr. 2 2005 ISSN 1502-3273 http://www.hordaland.no/fylkesbibl/emne-ord/ Austrheim folkebibliotek har fått nye lokale i det nye kommunehuset. Fredag

Detaljer

STRATEGI FOR KOMPETANSEUTVIKLING I FOLKEBIBLIOTEK O G SKULEBIBLIOTEK I HORDALAND 2011-2015

STRATEGI FOR KOMPETANSEUTVIKLING I FOLKEBIBLIOTEK O G SKULEBIBLIOTEK I HORDALAND 2011-2015 B B I B L I O T E K M E D D U G L E I K F O R F R A M T I D A STRATEGI FOR KOMPETANSEUTVIKLING I FOLKEBIBLIOTEK O G SKULEBIBLIOTEK I HORDALAND 2011-2015 Grafisk design og layout:a2g Grafisk, Hild F. Aase.

Detaljer

Plan for utvikling av bibliotektilbodet for barn og unge i Hordaland 1998-2001 Hordaland fylkeskommune 1997 ISBN 82-91679 - 03 7

Plan for utvikling av bibliotektilbodet for barn og unge i Hordaland 1998-2001 Hordaland fylkeskommune 1997 ISBN 82-91679 - 03 7 Plan for utvikling av bibliotektilbodet for barn og unge i Hordaland 1998-2001 Hordaland fylkeskommune 1997 ISBN 82-91679 - 03 7 INNLEIING Bakgrunn. Plan for utvikling av bibliotektilbod for barn og unge

Detaljer

Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk

Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk Kunnskapsdepartementet: Læremiddel i tide Kunnskapsdepartementet vil vidareføre tiltak frå 2008 og setje i verk nye tiltak for å sikre at nynorskelevar skal

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Les for livet - del 2 (Ref #1318522676368)

Les for livet - del 2 (Ref #1318522676368) Les for livet - del 2 (Ref #1318522676368) Søknadssum: 299000 Kategori: Leseløftet Varighet: Treårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Osterøy bibliotek / 974774682 senter 5282 http://osteroy.bibliotekivest.no/

Detaljer

Matpakkematematikk. Data frå Miljølære til undervisning. Samarbeid mellom Pollen skule og Miljølære. Statistikk i 7.klasse

Matpakkematematikk. Data frå Miljølære til undervisning. Samarbeid mellom Pollen skule og Miljølære. Statistikk i 7.klasse Samarbeid mellom og Miljølære Matpakkematematikk Data frå Miljølære til undervisning Statistikk i 7.klasse Samarbeid mellom og Miljølære Lag riktig diagram Oppgåva går ut på å utarbeide ei grafisk framstilling

Detaljer

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Tema: Utskriving av pasientar frå sjukehus til kommune Samhandling mellom Stord sjukehus

Detaljer

Folkebibliotek i Hordaland. Bibliotekstatistikken 2013 Folkebiblioteka i Hordaland

Folkebibliotek i Hordaland. Bibliotekstatistikken 2013 Folkebiblioteka i Hordaland Bibliotekstatistikken 2013 Folkebiblioteka i Hordaland 1 Innleiing Folkebiblioteka rapporterer kvart år inn statistikk til Nasjonalbiblioteket. Statistikktala er frå fleire områd av drifta, og kan gi eit

Detaljer

Samarbeidsmeteorolog 2017: Kva tenkjer ungdomane i Vest-Telemark om eit felles ungdomsråd?

Samarbeidsmeteorolog 2017: Kva tenkjer ungdomane i Vest-Telemark om eit felles ungdomsråd? Samarbeidsmeteorolog 2017: Kva tenkjer ungdomane i Vest-Telemark om eit felles ungdomsråd? Gunhild Kvålseth 15.06.17 Innhald Innleiing... 3 Formålet med undersøkinga... 3 Status i dag... 3 Framgangsmåte...

Detaljer

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE I pasient- og pårørandeopplæringa som vert gjennomført av avdelingane i sjukehusa i Helse Møre

Detaljer

Kurstilbod Hausten 2009

Kurstilbod Hausten 2009 Kurstilbod Hausten 2009 Fylkesbiblioteket September 09 Kurstilbod Hordaland fylkesbibliotek Fredag 11. september Teikneseriar i tida dei nye teikneseriane På kurset lærer du om historiske hovudliner, forteljarmåtar

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK 2. TRINN 2015 2016. Tid Kompetansemål Delmål Arbeidsmåte Vurdering

ÅRSPLAN I NORSK 2. TRINN 2015 2016. Tid Kompetansemål Delmål Arbeidsmåte Vurdering ÅRSPLAN I NORSK 2. TRINN 2015 2016 Hovudområda i norsk er munnleg kommunikasjon, skriftleg kommunikasjon og språk, litteratur og kultur. Kvart av kompetansemåla er brotne ned i mindre einingar. Vi sett

Detaljer

Meldinga gir eit svært skeivt bilete ved berre å omtale tilbodet til dei aller svakaste lesarane.

Meldinga gir eit svært skeivt bilete ved berre å omtale tilbodet til dei aller svakaste lesarane. LESER SØKER BOK I BIBLIOTEKA SAMABEIDSAVTALAR OM: BØKER FOR ALLE LESEVANSKAR KUNNSKAP (RETT BOK TIL RETT MÅLGRUPPE) LESEOMBOD (750) NETTVERK FOR KUNNSKAPSDELING AKTIV KONTAKT MED ALLE MÅLGRUPPER Meldinga

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Søknadsnr. 2015-0196 Søknadsår 2015 Arkivsak Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2015 Framtidsfylket karrieremesser 2016

Søknadsnr. 2015-0196 Søknadsår 2015 Arkivsak Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2015 Framtidsfylket karrieremesser 2016 Søknad Søknadsnr. 2015-0196 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2015 Framtidsfylket karrieremesser 2016 Kort b eskrivelse Framtidsfylket vil i 2016

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Brukarrettleiing. epolitiker

Brukarrettleiing. epolitiker Brukarrettleiing epolitiker 1 Kom i gang Du må laste ned appen i AppStore Opne Appstore på ipaden og skriv «epolitiker» i søkjefeltet øvst til høgre. Trykk på dette ikonet og deretter på «hent» og til

Detaljer

Debattgledarar (Ref #b9f95e39)

Debattgledarar (Ref #b9f95e39) Debattgledarar (Ref #b9f95e39) Søknadssum: 247 500 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Utvikling av nye bibliotektjenester Nye samarbeidsformer og partnerskap Opplysninger om søker Organisasjonsnavn

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

Leikprosjekt i biblioteka i Hordaland 2012 og 2013. Del av prosjektet «Biblioteklandskap i endring» Støtta av Nasjonalbiblioteket

Leikprosjekt i biblioteka i Hordaland 2012 og 2013. Del av prosjektet «Biblioteklandskap i endring» Støtta av Nasjonalbiblioteket Leikprosjekt i biblioteka i Hordaland 2012 og 2013 Del av prosjektet «Biblioteklandskap i endring» Støtta av Nasjonalbiblioteket Os folkebibliotek eit eventyrleg bibliotek Vi vil inspirera dei yngste til

Detaljer

Fear in a librarian s heart

Fear in a librarian s heart Fear in a librarian s heart Om formidlingssamtala i norske folkebibliotek Oppgåve Litteraturformidling HiO, 2011 Litteraturformidling Masteremne 15 stp HiO Kommunikasjon og formidling Kvalitet og vurdering

Detaljer

Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes. AUD-notat nr. 1-2015

Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes. AUD-notat nr. 1-2015 Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes AUD-notat nr. 1-2015 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå Næringsseksjonen i Hordaland fylkeskommune Bakgrunnen

Detaljer

MØTEBOK Rådsmøte i Hardanger Ungdomsråd. Stad: Norheimsund Industrier. Den 14.02.13. Kl. 09.30-14.30. Ungdomsrådsleiar Karoline Hauge Stalheim

MØTEBOK Rådsmøte i Hardanger Ungdomsråd. Stad: Norheimsund Industrier. Den 14.02.13. Kl. 09.30-14.30. Ungdomsrådsleiar Karoline Hauge Stalheim Hardanger Ungdomsråd Til stades: MØTEBOK Rådsmøte i Hardanger Ungdomsråd Stad: Norheimsund Industrier Den 14.02.13 Kl. 09.30-14.30 Odda kommune: Eidfjord kommune: Ulvik herad: Jondal kommune: Kvam herad:

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2010 Tid: 1500-1800

Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2010 Tid: 1500-1800 Sogndal kommune Utval: Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2010 Tid: 1500-1800 Pkt 1 OPNING A. Konstituering av møte Felles møte med Leikanger ungdomsråd kl. 1500-1630,

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Halvårsrapport raud gruppe haust 2015

Halvårsrapport raud gruppe haust 2015 Halvårsrapport raud gruppe haust 2015 Det har vore eit flott halvår på raud gruppe. I gruppa har me 13 born, 10 jenter og 3 gutar, ein pedagog og ein assistent. Me har hatt tre studentar denne hausten.

Detaljer

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200910136-1 Arkivnr. 523 Saksh. Lisen Ringdal Strøm, Janne Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 10.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. SAKSLISTE Sogndal kommune Utval: MØTEINNKALLING SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 02.06.2008 Tid: 1200-1400 Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter

Detaljer

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT: KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE Prosjektet starta opp i 2012 som eit samarbeidsprosjekt mellom Hjeltnes vgs, Sogn jord og hagebruksskule, Norsk fruktrådgiving Hardanger

Detaljer

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Onsdag 28 mars inviterer vi entreprenørskapsungdom, lokale bedrifter og andre lag og organisasjonar til årets entreprenørskapsmesse i Naustdalshallen. Her

Detaljer

SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 14.11.2008 Tid: 1200-1400

SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 14.11.2008 Tid: 1200-1400 Sogndal kommune Sogndal kommune Utval: Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 14.11.2008 Tid: 1200-1400 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 9/08 08/679 "Ungdom-kultur-helg" 10/08

Detaljer

Statusrapport for prosjektet Biblioteklandskap i endring. Oppdatert og utvida versjon, desember 2011

Statusrapport for prosjektet Biblioteklandskap i endring. Oppdatert og utvida versjon, desember 2011 Statusrapport for prosjektet Biblioteklandskap i endring. Oppdatert og utvida versjon, desember 2011 1. Innleiing Hordaland fylkesbibliotek søkte i 2010 om kr 920.000 frå Nasjonalbiblioteket til første

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

Spørjeundersøking om sentrumsområde

Spørjeundersøking om sentrumsområde Spørjeundersøking om sentrumsområde Befolkningsundersøking i Hordaland 2013 AUD-rapport nr. 1 2013 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med Planseksjonen i Hordaland

Detaljer

Debatt og opplevelser på tvers (Ref #b6a4857c)

Debatt og opplevelser på tvers (Ref #b6a4857c) Debatt og opplevelser på tvers (Ref #b6a4857c) Søknadssum: 507 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Fjell folkeboksamling

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016

ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016 ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016 Fag: Norsk Klassetrinn: 2. Lærar: Linn Merethe Myrtveit Veke Kompetansemål Tema Læringsmål Vurderings- kriterier Forslag til Heile haust en Fortelje samanhengande om opplevingar

Detaljer

IKT-kompetanse for øvingsskular

IKT-kompetanse for øvingsskular Notat / Svein Arnesen IKT-kompetanse for øvingsskular Spørjeundersøking ved Vartdal skule VOLDA Forfattar Ansvarleg utgjevar ISSN Sats Distribusjon Svein Arnesen Høgskulen i Volda -7 Svein Arnesen http://www.hivolda.no/fou

Detaljer

Lotteri- og stiftingstilsynet

Lotteri- og stiftingstilsynet www.isobar.no Isobar Norge Org.nr. 990 566 445mva Pilestredet 8 / N- 0180 Oslo. hello@isobar.no Lotteri- og stiftingstilsynet - Vurdering av publiseringsløysingar basert på open kjeldekode Utarbeida for:

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Når sjøhesten sviktar. KPI-Notat 4/2006. Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge

Når sjøhesten sviktar. KPI-Notat 4/2006. Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge KPI-Notat 4/2006 Når sjøhesten sviktar Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge En notatserie fra Kompetansesenter for pasientinformasjon og pasientopplæring Side 1 Sjøhesten (eller hippocampus)

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

Lindås, Meland, Radøy, Austrheim, Fedje, Masfjorden, Modalen, Osterøy og Gulen. 26.september 2013

Lindås, Meland, Radøy, Austrheim, Fedje, Masfjorden, Modalen, Osterøy og Gulen. 26.september 2013 Lindås, Meland, Radøy, Austrheim, Fedje, Masfjorden, Modalen, Osterøy og Gulen 26.september 2013 Kart over Nordhordland: Kompetansekoordinator: Starta 1.august 2008. Stillinga er forankra i Nordhordland

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv.

Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. PREMISS: KULTUR er Hordaland sin samla politikk for kultur Planen inkluderer heile spekteret i kulturlivet (fem planar i ein plan): Museum og kulturminnevern Kunstproduksjon og kulturformidling Arkiv Bibliotek

Detaljer