Barn på flukt og i krise

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Barn på flukt og i krise"

Transkript

1 Barn på flukt og i krise - psykososiale problemstillinger Tiltak i skolen Sunil Loona Seniorrådgiver, NAFO Kirkeasylkommisjonen ( ) Kirkeasylkommisjonens mandat var å vurdere alle sakene med henblikk på opphold på humanitært grunnlag, med særlig vekt på barnas beste. Kommisjonen skal gi sine begrunnede departementet, som på deae grunnlag vil foreta en fornyet vurdering av sakene. FNs konvensjon om barns redgheter er normgivende for UNHCRs arbeid med flyktningebarn. Barnekonvensjonen er basert på tre grunnleggende regler: regelen om barnets beste regelen om ikke- diskriminering regelen om deltagelse i avgjørelsesprosessen. Arbeidsoppgaver: Konsulent, Senter for krisepsykologi/ UNICEF, PrisLna, Kosovo ( ) Hovedansvarlig for planlegging og gjennomføring av et stort antall treningsseminarer for skolepersonell i hele Kosovo Hovedansvarlig for å seae opp og gjennomføre møter med de lokale myndigheter i ulike deler av Kosovo Koordinering av og samarbeid med de mange internasjonale frivillige organisasjonene som drev med psykososialt arbeid i Kosovo. Oppfølging av mineskadde barn innlagt på sykehus. Enslige mindreårige asylsøkere Enslige mindreårige ikke bare har høyere forekomst av stress og depresjon, de opplever signifikant flere belastninger i hverdagen enn lavrisikoungdommer med minoritetsbakgrunn. De er mer utsaa for ensomhet, for skolerelaterte belastninger, og for stress akkulturasjonsprosessen enn barn i innvandrerfamilier. I langt større grad enn lavrisikoungdommer med minoritetsbakgrunn bekymrer de seg for familiemedlemmer i hjemlandet. ( Avhengig og Selvstendig. Enslige mindreårige flyktningers stemmer i tall og tale Rapport 2009:11, 1

2 9/9/15 Traumer følelsesmessige reaksjoner Ll vonde og skremmende opplevelser Det er helt normalt for mennesker å reagere med stress eaer å ha opplevd vonde og skremmende situasjoner. Når vi mennesker er redde, utrygge, triste eller sinte er det fordi vi vi har erfart. Fagfolk som arbeider med barn som har haa vonde eller skremmende opplevelser må ha i bakhodet at det dreier seg om barn som forsøker å overleve i en verden som plutselig er blia uoversiktlig og utrygg for dem. Husk at alle våre følelser er forbundet med vår overlevelse som art. 6 TraumaLske hendelser generelt innebærer: Fare for ens liv, kropp eller helse en nær personlige opplevelse av vold eller døden å være at andre (særlig ens nærmeste) blir krenket, skadet eller drept. Sorgreaksjoner Disse er normale tap av: Mennesker en er glad i ens hjem eiendeler det livet en var å leve Å være på flukt handler først og fremst om tap tap av familie, venner og nære relasjoner aldri å kunne besøke sin bestevenn, bestemor, eller tanta igjen. Alt det som en gang var deg kjent og nært er borte Sitat fra boka: Jeg liker Norge, men Norge liker ikke meg. Humanist forlag

3 Å være på flukt er som å være hjemløs I en metaforisk betydning er hjem et sosialt rom der mennesker føler at de har kontroll over sine liv er frie fra det sosiale presset som finnes utenfor kan være seg selv er beskyaet fra inntrengere Hjemmet er mao. en sikker base for Å være på flukt er som å være hjemløs. Hjemløshet karakteriseres av avhengighet og uforutsigbarhet. Når hjem som en kategori går tapt oppleves mye angst og usikkerhet for både og 3

4 Vi mennesker har lite direkte kontroll over våre følelsesmessige reaksjoner Følelser som skjer oss heller vi ville skal skje oss. Det er for eksempel umulig for oss å late som om vi er sint, glad, sulten, forelsket osv. Mens vår bevisste kontroll over våre følelser er svak, kan våre følelser overvelde vår bevissthet. De kan påvirke alle andre aspekter av vårt mentale liv - de kan påvirke våre sanseoppfatninger, våre minner, tanker og drømmer. Dissosiering Barn og unge er ikke i å bekjempe eller flykte fra en farlig situasjon. Om de ikke har trygge omsorgspersoner som de kan støae vil de eaerhvert reagere med oppgiahet. Det vil si en overgang fra en alarm- respons hvor de vil forsøke å rope om en nederlags- respons dersom hjelpen uteblir. Mange barn som har opplevd gjentaae traumer over for eksempel mishandling og overgrep, reagerer o\e med passivitet, følelsesmessig nummenhet, oppgiahet og dissosiering. Dissosiering er et vidt begrep som innebærer at en kobler seg fra den ytre verden og reaer sin oppmerksomhet mot sin indre verden. Dissosiering under akuy stress Enten mens den hendelsen oppleves eller eaerpå kan personen ha symptomer. Derealisering Mens hendelsen foregår kan den ytre verden virker uvirkelig, en kan få en følelse av å se seg som i en film; være i en Depersonalisering Depersonalisering er en følelse av at selvet er frakoplet fra verdenen. Personen ^erner seg psykisk som han/hun er stede. En distanserer seg fra seg selv. 4

5 Dissosiering Andre kjennetegn kan bli følgende: blir lea distrahert dagdrømmer lever i en fantasiverden, innbille seg at en er en fantasihelt følelsesmessig nummenhet; er mimikkløs isolere seg og unngår sosial kontakt avhengighet og hjelpeløshet endring i ens selvfølelse plager Dissosiering De spesifikke symptomer et barn utvikler som følge av hendelser vil avhenge av både voldens natur og intensitet, men også av barnets og beskyaelses faktorer rundt barnet. Observasjoner gjort gjennom klinisk arbeid med mennesker tyder på kjønnsforskjeller i reaksjonsmønstre. Menn (guaer) vil i større grad reagere med å bli aggressiv, impulsiv og (eksternalisering) og kvinner (jenter) med angst, og dissosiering (internalisering) Et psykologisk traume kan sies å være en normal reaksjon Ll en unormal hendelse Den unormale hendelsen kan være en: krig en voldsom katastrofe - en jordskjelv, en flom, en bilulykke erfare eller vitne vold: voldtekt, mord, fysisk mishandling bli å forlate ens hjem separasjon fra ens nærmeste ødeleggelse en er glad i: ens hjem, leker osv. Symptomer som er felles for alle psykologiske traumer en følelse av ekstrem redsel hjelpeløshet intens forvirring tap av kontroll, sammenheng og mening trusselen om utsleaelse 5

6 Hvorfor husker vi så lite fra vår Ldlige barndom? at vi ikke har bevisste minner fra barndom er at hjernecellene i hippocampus modnes langt langsommere enn cellene i andre hjerneområder. Amygdala, hjerneområdet som står for lagring av våre ubevisste minner modnes derimot lagt raskere enn hippocampus. DeAe betyr at selv om vi ikke hendelser, kan de ha varige konsekvenser for vårt mentalt liv. kontrollgruppe forsøksgruppe Det har blia foretaa undersøkelser av både hos mennesker og dyr som har vært utsaa for langvarig stress eller fåa sprøyter med store mengder stresshormoner. Resultatene viser at dendriaene i nervecellene i hippocampus- området skrumper inn som følge av langvarig stress. Alle våre følelser manifesterer seg på tre forskjellige måter: u I våre tanker (Eksempel: "Jeg er sint" "Jeg er redd Jeg er forelsket.) u Gjennom vårt a]erd (Eksempel: Når et barn slår et annet barn uten provokasjon. Når et barn ikke vil leke med andre barn. Når et barn klenger sin foreldre når fremmede kommer på besøk.) u Gjennom fysiologiske endringer i kroppen (Eksempel: Rødming, hjertebank, spenning i musklene, ekstrem svedng osv.) EAer en opplevelse utvikler mennesker o\e en permanent alarmberedskap mot yterligere traumer. Endringene i kroppen at både barn og voksne reagerer som om faren fortsaa stede. Psykososiale Fysiske SomaLske KogniLve Angst Redsel Skyldfølelse Sorg Depresjon Tristhet Følelse av ensomhet Sinne Irritabilitet Emosjonell nummenhet Årvåkenhet i nye situasjoner som kan representere fare for liv og helse LeA skremt av sterke lyder SkveAen Irritabel Sovevansker Kvalme/dårlig mage Hodepine Ekstrem svedng/ frysing Hjertebank Økt blodtrykk Vondt eller spenning i musklene Sovevansker Langsom tenkning Vansker med å ta avgjørelser Konsentrasjons vansker Vansker med problemløsning Forvirring Minnevansker MareriA/dag drømming 6

7 Det er svært vanskelig for oss å verbalisere vonde følelser 1. Det er per i dag et godt faglig grunnlag for å hevde at våre følelser opererer i en psykologisk og nevrologisk rom som er for vår bevissthet. 2. Kroppen er en helt sentral aspekt ved alle De kroppslige fornemmelser som følger med følelsesmessige reaksjoner er o\e vanskelig å beskrive i ord. Barn har enda større vansker enn oss voksne å verbalisere sine følelser 4. Begrepet ferdighet beskriver vår å overvåke og regulere våre egne tankeprosesser, og følgelig vår å bevisst reflektere over tanker som vi har en bevissthet om. Det er først i ca. 12 års alder at barn kan klare å reflektere over deres tanker og har utviklet et ordforråd som er stort å verbalisere sine tanker. 3. Å formidler vonde følelser vi har når vårt liv, helse og integritet har vært truet er svært vanskelig. Ved å formidle våre følelser definerer vi o\e vårt selvverd, både i våre egne øyne og i andres øyne. Stress fører Ll selvsentrering EmpaL Når vi er stresset er vi i av stadig mental spenning. Vi blir opptaa av våre egne tanker og følelser. Vi har ikke å ta andre. Langvarig stress fører en forskyvning i balansen mellom å gi og ta, som vanligvis preger forholdet mellom en selv og andre. En blir selvsentrert. Gjensidigheten og romsligheten i ens andre svekkes når en har opplevd mye stress over betyr å føle for andre - dvs. vår å være glad når andre er glad og vår å bli lei oss når andre er lei seg. Som alle andre følelser, handling. Når andre er lykkelig feirer vi sammen med dem, når andre har det trist, trøster vi dem, når andre sørger over tap av dem de er glad i, kondolerer vi med dem. 7

8 Stress påvirker vår evne Ll empal med andre Vår hindrer oss i å være ubetenksom, skadelig eller grusomme overfor andre. Vanligvis når barn oppmerksomhet og kjærlighet av foreldrene, når de er trygge i deres omgivelser, vokser deres spontant - uten noen form for eksplisia opplæring. Men dersom barn opplever omsorgssvikt, blir mishandlet av sine foreldre, eller deres følelse av trygghet blir plutselig borte pga. en hendelse, slik som krig, kan deres bli lidende. Stress kan fører Ll lavere intellektuell fungering Selvsentrering og kan at en blir mindre disponert Til å dele ens erfaringer med andre Til nye ferdigheter. Påtrengende minner fra den hendelsen kan vansker med både konsentrasjon og oppmerksomhet. Forhold som forverrer symptomene 1. Trauma reminders Sterke lyder Steder/objekter/mennesker som assosieres med den hendelsen 2. Loss reminders Tom plass på spisebordet, i klasserommet osv. Bursdager, osv. 3. Opplevelse av motgang i nålden eller uvisshet om framlden Forverring i levekårene eaer den hendelsen Mindre støae fra lokalsamfunnet Barn som lever med foreldre som selv er og som ikke klarer å gi barna adekvat støae. Barn reagerer på stress på tre forskjellige måter Siden barn har vansker med å snakke om sine følelser kommer deres redsel og uarykk gjennom deres akerd. Generelt kan man si at barn reagerer på stress på tre forskjellige måter: Barn som blir utagerende Barn som utagerer sine vansker blir o\e aggressive og ukordrende i sin væremåte. De ville forsøke å dominere jevnaldrende, trosse voksne og akerd. De vil preges av uro både kroppslig og mentalt, noe som vil uarykk gjennom konsentrasjonsvansker, for eksempel i barnehagen eller på skolen. De vil legge skylda på andre for sine akerdsvansker. 8

9 Juan, 8 år Juan er en 8 år gammel gua. I de første 5 år av sia liv bodde han sammen med sin mor i hjemlandet. For 3 år siden flyaet sin far som har bodd i Norge i 28 år. Juan går nå i 3. klasse på skolen. Selv om Juan er faglig flink har han betydelige akerds- Han har et alvorlig og trist ansiktsuarykk. Hvis han føler seg ureoerdig behandlet, eller hvis han ikke får viljen sin i lek, kan han lea bli sint. Han kan da reagere med å slå eller dyae de andre barna. Juan søker kontakt med guaer som er eldre og tøffere enn ham. Følgelig påvirkes han alt for lea av stemningen i skolegården. Hvis det skjer noe slåssing eller krangling er Juan stede og blir draa med eller involverer seg i konfliktene. Han kan da være fysisk slem sparke og slå. Han erter og plager elever som er yngre enn ham. Barn reagerer på stress på tre forskjellige måter Barn som blir innagerende DeAe er barn som reagerer på stress ved å ta sin aggresjon og frustrasjon innover seg heller en utover andre det vil si at de vil legge skylda på seg selv for sine vansker. De vil reagere med lav selvfølelse, hjelpeløshet, manglende livsglede og akerd. De vil trekke sosialt, vise mindre interesse for lek og begrense kontakt med venner. Barn reagerer på stress på forskjellige måter Barn som blir passive og avhengige Noen barn reagerer på stress ved å bli handlingslammet de blir redde, usikre og passive. Andre barn kan vise regressive akerd det vil si at de forsøker å få kontroll over sin situasjon ved i fase av sia liv da de følte seg trygge. DeAe for eksempel ved å væte senga om naaa, være klengete overfor foreldrene eller sluae å snakke. Eldre barn kan i en slik situasjon bli svært kontaktsøkende overfor foreldrene og lærere. Redselen for å bli adskilt fra foreldrene kan at de vegrer å gå i barnehagen eller på skolen. Hvordan hjelpe barn å bearbeide sine sorg- og traumereaksjoner? Traumeforskning viser at det er ikke selve den fysiske hendelsen som er av størst betydning for hvordan mennesker reagerer, men hva slags mening den hendelsen - det vil si hvordan hendelsen blir representert i individets sinn og hva slags støae vedkommende får i StøAen som gis barn skal hjelpe dem å bygge en bro mellom trygge verden de levde i før den hendelsen og den utryggheten som de føler i og 9

10 Resiliens Begrepet resiliens brukes av å finne svar på følgende spørsmål: Hvorfor er det slik at ikke alle mennesker som har haa opplevelser, enten i sin barndom eller senere i livet, utvikler alvorlige Resiliens forstås med andre ord som at et tross for at hun/han har erfaring med situasjoner som innebærer betydelig risiko for problemutvikling. Resiliensfaktorer Forskningen viser at det finnes tre typer resiliensfaktorer som at enkelte individer klarer seg bedre enn andre individer: 1. Resiliensfaktorer i individet 2. Resiliensfaktorer i familien 3. Resiliensfaktorer i neaverket Resiliensfaktorer i individet medfødt robusthet gode sosiale ferdigheter lea temperament selvstendighet mestring følelse av egenverd kapasitet opplevelse av mening og sammenheng hobbyer, interesser. Resiliensfaktorer i familien bedre foreldre/barn- samspill i spedbarnsalder fastere strukturer, regler, ritualer, grenser minst en resilient forelder foreldre hjelp fra andre felles verdioppfatninger i hjemmet sterke slektsbånd høyere sosio- økonomisk status. 10

11 Resiliensfaktorer i neyverket minst en betydningsfull person som har brydd seg reelt om deg gode felles delte verdier individ/samfunn, både samfunnsstrukturer og enkelte individer som støaer barnets mestringsstrategier 1. På den ene siden finnes teorier og tenkemåter som hevder at mestring og kontroll kan oppnås ved at den vonde og med hjelp av sin terapeut omtolker måten den hendelsen ble representert på i hennes sinn. 2. På den andre siden finnes teorier og tenkemåter som hevder at mestring og kontroll kan best oppnås ved å legge bak seg og at en i stedet burde satse fullt ut på å gjøre så behagelig som mulig. Hvis du er lykkelig nå, vil ikke plage deg, hevdes det fra deae hold. Følgelig vektlegges yoga, meditasjon, introspeksjon og kroppsøvelser som metoder. 3. En tredje tenkemåte går på at psykiske problemer er et resultat av at ytre kre\er har overtaa styringen av individet. Følgelig anbefales fra deae hold at individet går gjennom visse rituelle handlinger for å drive ut de kre\er. Voodoo, djevelutdrivelse osv. er eksempler på denne tradisjonen. Selv om historiske forhold kan at en bestemt tenkemåte får en dominerende posisjon i et samfunn, kan elementer av alle disse ulike tradisjoner observeres i alle samfunn i verden. En kombinasjon av de tre terapeulske tradisjoner 1. Gi barnet å uarykke seg om sin vonde enten verbalt eller gjennom lek, rollespill, tegninger osv. 2. Gjør barnets så behagelig som mulig, deae gjennom som barnet liker. 3. Skap forutsigbarhet for barnet, deae gjennom faste regler, og ritualer i hverdagen. 11

12 Psyko- edukalve Lltak i arbeid med barn som har hay traumalske opplevelser Tiltak i barnehagen eller skolen bør gjennomføres i samarbeid med fagfolk med kompetanse på området og forutseaer og forståelse for elevenes vanskelige gode kommunikasjonsferdigheter hos planlegging av god veiledning og støae fra helseapparatet, PPT, BUP. VikLge kommunikasjonsferdigheter Tonefall en myk stemme AnsiktsuArykk, kroppsspråk oppmuntrende gester, nikking, smiling lydng være oppmuntrende, støaende og ivaretakende overfor elevene Øyekontakt Vitser, humor å etablere nærhet og åpne heller enn ledende spørsmål som viser interesse og nysgjerrighet overfor elevens opplevelser, erfaringer og meninger. Bruk av et enkelt språk Gi og moaa feedback både verbalt og nonverbalt Psyko- edukalve Lltak i arbeid med elever som har hay traumalske opplevelser Gjennom samtaler, bruk av tegninger, fortellinger, drama osv. bør det arbeides for at alle elever får å utvikle sine evner og ferdigheter på følgende områder: Styrke elevenes å aarahere og bruke neaverket rundt å støae dem i emosjonelle vanskelige situasjoner Fremme elevenes nysgjerrighet overfor omgivelsene Videreutvikle elevenes problemløsning og planlegging Psyko- edukalve Lltak i arbeid med elever som har hay traumalske opplevelser (fortsay) Arbeide med å fremme og videreutvikle elevenes med medelever Få å oppfaae at deres ikke er særegne og at det finnes andre mennesker som har en lignende Hjelpe elevene med å finne visjoner/mål å strebe eaer Undersøkelser viser at robuste mennesker som har overlevd sterke opplevelser uten betydelige psykiske skadevirkninger o\e har ovennevnte ferdigheter. 12

13 Øvelse: MiY liv Gi hvert barn et blankt ark. Be dem om å dele arket i fire deler og nummererer hver rute. Be dem så om å skrive eller tegne noe om følgende tema i hver rute: 1: MiY liv før jeg kom Ll Norge 2: MiY liv da jeg var på vei Ll Norge Gruppeøvelse: Å lage en fortelling i fellesskap Mål: Å fremme gruppefølelse, tenkning i gruppen og fantasi hos den enkelte Form: Øvelse i mindre gruppe, 6-8 barn i hver gruppe 3: MiA liv eaer at jeg Norge 4: MiA verden, eller noe jeg har lært av mine erfaringer eller om hvordan jeg har det akkurat nå Tid: Ca. 30 minuaer Materiell: En ball eller noe annet som kan sendes rundt I gruppen 13

Barns trivsel voksnes ansvar

Barns trivsel voksnes ansvar Barns trivsel voksnes ansvar Veiledning Publisert: 11.12.2012 Sist endret: 13.12.2012 Barns trivsel voksnes ansvar Nordsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Sørsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Lulesamisk

Detaljer

Syke barn i familien. til foreldre og andre voksne. Informasjon og veiledning. program for foreldreveiledning BUF00052

Syke barn i familien. til foreldre og andre voksne. Informasjon og veiledning. program for foreldreveiledning BUF00052 program for foreldreveiledning BUF00052 Syke barn i familien Informasjon og veiledning til foreldre og andre voksne Elin Hordvik og Marianne Straume program for foreldreveiledning Dette temaheftet inngår

Detaljer

2.Teoretisk referanseramme

2.Teoretisk referanseramme 1. Innledning. Hver eneste dag sitter det elever på skolen som nettopp har mistet mor eller far, de har mistet nære venner, foreldrene er nylig skilt, en bror har fått kreft eller en klassekamerat er blitt

Detaljer

Skolebarn og sorg. Kari E. Bugge, Eline Grelland og Line Schrader

Skolebarn og sorg. Kari E. Bugge, Eline Grelland og Line Schrader Skolebarn og sorg Kari E. Bugge, Eline Grelland og Line Schrader Dette heftet bygger på intervjuer og samtaler med barn og voksne som har vært i ulike sorgsituasjoner, samt innspill fra ulike fagpersoner.

Detaljer

Utgitt av Krisesentersekretariatet. Hjelperens rolle. - i arbeidet med voldsutsatte kvinner og deres barn

Utgitt av Krisesentersekretariatet. Hjelperens rolle. - i arbeidet med voldsutsatte kvinner og deres barn Utgitt av Krisesentersekretariatet Hjelperens rolle - i arbeidet med voldsutsatte kvinner og deres barn Forord 2 Tittel: Hjelperens rolle - i arbeidet med voldsutsatte kvinner og deres barn Utgitt av:

Detaljer

program for foreldreveiledning Q-0931 Adopsjonsfamilien Informasjon og veiledning til adoptivforeldre Amalia Carli og Monica Dalen

program for foreldreveiledning Q-0931 Adopsjonsfamilien Informasjon og veiledning til adoptivforeldre Amalia Carli og Monica Dalen program for foreldreveiledning Q-0931 Adopsjonsfamilien Informasjon og veiledning til adoptivforeldre Amalia Carli og Monica Dalen program for foreldreveiledning Dette temaheftet inngår i en serie av materiell

Detaljer

Små vitner til vold. Informasjonshefte om barn som lever med vold i familien

Små vitner til vold. Informasjonshefte om barn som lever med vold i familien Små vitner til vold Informasjonshefte om barn som lever med vold i familien Innhold Vold gjør barn utrygge 4 Barn forsøker å overleve 6 Vold merker barna for livet 8 Dette sier barn om vold 14 Samlivsbrudd

Detaljer

Lært hjelpeløshet. Rune Fardal, Psykologi student, Desember 2006, sist oppdatert 6.4.2007

Lært hjelpeløshet. Rune Fardal, Psykologi student, Desember 2006, sist oppdatert 6.4.2007 Lært hjelpeløshet Rune Fardal, Psykologi student, Desember 2006, sist oppdatert 6.4.2007 Under følger vesentlige punkter fra litteratur om lært hjelpeløshet. Vesentlige deler er hentet fra bla. Seligman

Detaljer

BARN I SORG OG KRISE. En kommunal beredskapsplan for skole og barnehage- SKEDSMO KOMMUNE

BARN I SORG OG KRISE. En kommunal beredskapsplan for skole og barnehage- SKEDSMO KOMMUNE BARN I SORG OG KRISE En kommunal beredskapsplan for skole og barnehage- SKEDSMO KOMMUNE Innledning Både foreldre og lærere har vært med på å fortie, skyve bort og overse barns behov når døden rammer hjemmet

Detaljer

Når de minste sørger. Om sorg og støtte til barn under seks år. Eline G. Røkholt, Kari E. Bugge, Elin Busch Reitan og Line Schrader

Når de minste sørger. Om sorg og støtte til barn under seks år. Eline G. Røkholt, Kari E. Bugge, Elin Busch Reitan og Line Schrader Når de minste sørger Om sorg og støtte til barn under seks år Eline G. Røkholt, Kari E. Bugge, Elin Busch Reitan og Line Schrader Når de minste sørger er utgitt av Landsforeningen uventet barnedød (LUB)

Detaljer

Traumer - Hvordan kan du hjelpe?

Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Av psykolog, dr. philos Atle Dyregrov, Senter for Krisepsykologi Innledning Det er blitt vanlig å høre mennesker si at det viktigste om en opplever en vanskelig situasjon

Detaljer

Tema Adopsjon ADOPTERTE BARN OG TILKNYTNING - -

Tema Adopsjon ADOPTERTE BARN OG TILKNYTNING - - Tema Adopsjon ADOPTERTE BARN OG TILKNYTNING - - INNHOLDSFORTEGNELSE Tilknytning og adopterte barn s. 3 Forberedelsen Spørsmål om kjærlighet s. 5 Markeringer s. 5 Forberedelse av omgivelsene s. 6 Det første

Detaljer

Traumer - Hvordan kan du hjelpe?

Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Av psykolog, dr. philos Atle Dyregrov, Senter for Krisepsykologi Innledning Det er blitt vanlig å høre mennesker si at det viktigste om en opplever en vanskelig situasjon

Detaljer

program for foreldreveiledning BUF00039 Små barns sorg til foreldre og andre voksne Informasjon og veiledning Atle Dyregrov

program for foreldreveiledning BUF00039 Små barns sorg til foreldre og andre voksne Informasjon og veiledning Atle Dyregrov program for foreldreveiledning BUF00039 Små barns sorg Informasjon og veiledning til foreldre og andre voksne Atle Dyregrov program for foreldreveiledning Dette temaheftet inngår i en serie av materiell

Detaljer

Lærerens bok Vold i nære relasjoner, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

Lærerens bok Vold i nære relasjoner, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse Lærerens bok Vold i nære relasjoner, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse , tvangsekteskap og kjønnslemlestelse Et undervisningsopplegg for nyankomne innvandrere Forfattere: Ingebjørg Dolve Janne Grønningen

Detaljer

Du er så tykk sa de og så ikke at selvfølelsen var så lett at vinden tok den. Du er så tynn sa de og så ikke hvilken tung bagasje jeg bar på

Du er så tykk sa de og så ikke at selvfølelsen var så lett at vinden tok den. Du er så tynn sa de og så ikke hvilken tung bagasje jeg bar på IKS - Du er så tykk sa de og så ikke at selvfølelsen var så lett at vinden tok den Du er så tynn sa de og så ikke hvilken tung bagasje jeg bar på Du er så flink sa de og så at ikke at det eneste jeg presterte

Detaljer

Fra bekymring til handling har førskolelærere kompetansen som trengs?

Fra bekymring til handling har førskolelærere kompetansen som trengs? Fra bekymring til handling har førskolelærere kompetansen som trengs? En kvalitativ studie av samsvaret mellom utdanning og yrkesliv Ida Marie Westeng Jacobsen Masteroppgave i spesialpedagogikk Institutt

Detaljer

Plassering i regi av barnevernet. Av Gunn Astrid Baugerud, Else-Marie Augusti og Annika Melinder Enheten for kognitiv utviklingspsykologi (EKUP)

Plassering i regi av barnevernet. Av Gunn Astrid Baugerud, Else-Marie Augusti og Annika Melinder Enheten for kognitiv utviklingspsykologi (EKUP) Plassering i regi av barnevernet Av Gunn Astrid Baugerud, Else-Marie Augusti og Annika Melinder Enheten for kognitiv utviklingspsykologi (EKUP) For Nasjonalt bibliotek for barnevern og familievern 2008

Detaljer

Angst og skolevegring

Angst og skolevegring 1 Angst og skolevegring En teoretisk studie Anna Lena Margareta Söderlund Masteroppgave i spesialpedagogikk Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Tromsø Våren 2008 2 3 SAMMENDRAG Tema Tema

Detaljer

rapport 2009:11 Avhengig og Selvstendig Enslige mindreårige flyktningers stemmer i tall og tale Brit Oppedal Karoline B. Seglem Laila Jensen

rapport 2009:11 Avhengig og Selvstendig Enslige mindreårige flyktningers stemmer i tall og tale Brit Oppedal Karoline B. Seglem Laila Jensen rapport 2009:11 Avhengig og Selvstendig Enslige mindreårige flyktningers stemmer i tall og tale Brit Oppedal Karoline B. Seglem Laila Jensen Rapport 2009:11 Nasjonalt folkehelseinstitutt Tittel: Avhengig

Detaljer

Psykiatrisk og psykososialt arbeid med flyktninger - veileder

Psykiatrisk og psykososialt arbeid med flyktninger - veileder Psykiatrisk og psykososialt arbeid med flyktninger - veileder Redigert av Solveig Dahl, Nora Sveaass og Sverre Varvin Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress 2006 Omslag: KOBOLT Trykk: Unipub

Detaljer

SOSIALE NETTVERK, MESTRING OG PSYKISK HELSE BLANT BARN OG UNGE SOM KOM TIL NORGE SOM ENSLIGE MINDREÅRIGE ASYLSØKERE

SOSIALE NETTVERK, MESTRING OG PSYKISK HELSE BLANT BARN OG UNGE SOM KOM TIL NORGE SOM ENSLIGE MINDREÅRIGE ASYLSØKERE SOSIALE NETTVERK, MESTRING OG PSYKISK HELSE BLANT BARN OG UNGE SOM KOM TIL NORGE SOM ENSLIGE MINDREÅRIGE ASYLSØKERE Sentrale funn og forslag til tiltak Brit Oppedal I samarbeid med Karoline B. Seglem,

Detaljer

BACHELOROPPGAVE VÅREN 2012

BACHELOROPPGAVE VÅREN 2012 BACHELOROPPGAVE VÅREN 2012 Barn og samlivsbrudd reaksjoner og langtidseffekter Kandidatnummer: 2052 Kull: SOS 09 Eksamen: Bachelor SOS3 - FOR Gjeldende semester: Vår 2012 Dato for innlevering: 7.mai 2012

Detaljer

EMOSJONELLE VANSKER. Ella Cosmovici Idsøe & Thormod Idsøe

EMOSJONELLE VANSKER. Ella Cosmovici Idsøe & Thormod Idsøe EMOSJONELLE VANSKER Hva kan voksne i skolen gjøre for elever med emosjonelle vansker forårsaket av negative livshendelser? Ella Cosmovici Idsøe & Thormod Idsøe Om Respekt Dette heftet er produsert som

Detaljer

Vold i nære relasjoner, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Et undervisningsopplegg for nyankomne innvandrere

Vold i nære relasjoner, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Et undervisningsopplegg for nyankomne innvandrere Vold i nære relasjoner, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse Et undervisningsopplegg for nyankomne innvandrere Vold i nære relasjoner Et undervisningsopplegg for nyankomne innvandrere Forfattere: Ingebjørg

Detaljer

Barnefordelingssaker der det er påstander om vold

Barnefordelingssaker der det er påstander om vold Informasjonshefte Barnefordelingssaker der det er påstander om vold Psykologfaglig informasjon til dommere, advokater og sakkyndige ǃ i? Informasjonshefte Barnefordelingssaker der det er påstander om vold

Detaljer

Flyktningen i sin private verden! Av: Marie Goretti Uwimana

Flyktningen i sin private verden! Av: Marie Goretti Uwimana Flyktningen i sin private verden! Av: Marie Goretti Uwimana Illustrasjon: Robert Mageza 2 I Oktober 2000 gav jeg ut et informasjonshefte Flyktninger og nervøs depresjon med den hensikt å opplyse de som

Detaljer

Barn som lever med vold i nære relasjoner

Barn som lever med vold i nære relasjoner Barn som lever med vold i nære relasjoner Masteroppgave i spesialpedagogikk av Rachel Nygård Fosse og Ida Lillehagen Løberg Institutt for pedagogikk og lærerutdanning Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Detaljer

Utagerende elever i 1. 4. klasse

Utagerende elever i 1. 4. klasse Malin Ruud Utagerende elever i 1. 4. klasse En kvalitativ intervjuundersøkelse av tre læreres erfaringer med utagerende elever Masteravhandling i spesialpedagogikk Pedagogisk institutt Fakultet for samfunnsvitenskap

Detaljer

Kommunikasjon, trygghet og tillit

Kommunikasjon, trygghet og tillit I hvilke situasjoner og med hvem synes du det er lett å kommunisere?? Hvilke egenskaper har mennesker som er flinke til å kommunisere? Hvilke ferdigheter må du ha for å kommunisere med barn fra 0 til 2

Detaljer