Vi reiser kamp mot forskjells-norge VALGPROGRAM 2015 RØDT TRONDHEIM OG SØR-TRØNDELAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vi reiser kamp mot forskjells-norge VALGPROGRAM 2015 RØDT TRONDHEIM OG SØR-TRØNDELAG"

Transkript

1 Vi reiser kamp mot forskjells-norge VALGPROGRAM 2015 RØDT TRONDHEIM OG SØR-TRØNDELAG 1

2 VALPROGRAM 2015 For Rødt Trondheim og Sør-Trøndelag INNHOLD Trondheim Flere sykehjemsplasser 3 Bybane 3 Faste stillinger 4 Vern dyrket mark i Trondheim 4 Barnehage 4 Boligpolitikk 5 Psykiatri 6 Leksefri skole 6 Reklame i det offentlige rom 7 Vinterpark 7 Kommunal parlamentarisme 8 Bryte samarbeid med Israel 8 Byutvikling, industri og havn 8 Kultur og idrett 9 Skolefritidsordning 10 Grunnskole 10 Listeforslag 11 Sør-Trøndelag Samferdsel og kollektivtilbud 12 Videregående utdanning 12 Fylkessammenslåing 13 Kommunesammenslåing 13 Miljøvennlig kraftpolitikk 14 Bompenger 14 Fiskeri og oppdrett 14 Tannhelse 15 Sykehus 16 Listeforslag 17 2

3 TRONDHEIM FLERE SYKEHJEMSPLASSER Det er alt for vanskelig å få sykehjemsplass i Trondheim. St. Olavs Hospital skriver ut pasienter tidligere enn før for å frigjøre sengeposter; beboerne på sykehjemmene er derfor sykere enn før, mens bemanningen har gått ned. Samhandlingsreformen har redusert kommunens handlingsrom, og ført til dårligere tilbud for mange pasienter. Å få slutt på stoppeklokkeomsorgen ved å øke grunnbemanningen. Å sette inn en ekstra vakt per avdeling på kvelds- og helgeskiftene. Å bygge ett ekstra sykehjem med minst 64 plasser i Trondheim. BYBANE For å møte framtidas klima- og transportutfordringer mener vi en bybane er den beste løsningen. En bane har betydelig større passasjerkapasitet enn en kø av busser, og er langt bedre for miljøet, både med tanke på CO2-utslipp og støv. En bybane, som i første omgang bør anlegges i den såkalte kollektivbuen mellom Strindheim og Tempe, vil også gjøre det mulig å unngå firefelts bilvei i Innherredsveien og Elgeseter gate. Å bygge superbusstrasé først, for senere ombygging til bybane, er både praktisk og økonomisk ugjennomførbart. Rødt mener det er nå eller aldri for bybane i Trondheim! At det så snart som mulig legges til rette for en bybane i kollektivbuen mellom Strindheim og Tempe. At Innherredsveien og Elgeseter gate reguleres til lokalgater der bybane erstatter køen av busser, og det planlegges for innfartsparkering ved endestasjonene. At bybanen etterhvert utvides, og at utbyggingen brukes som et virkemiddel for å bygge nye boligområder på steder i og rundt Trondheim der utbyggingen ikke kommer i konflikt med landbruksinteresser. 3

4 FASTE STILLINGER Vi ser en utvikling av et stadig større B-lag i arbeidslivet bestående av vikarer, innleide og midlertidig ansatte. Samtidig har den sittende regjeringa svekket vernebestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Rødt Trondheim fikk i januar Trondheim bystyre med på et vedtak om at kommunen skal følge de gamle bestemmelsene om midlertidig ansatte, selv om disse skulle bli endret i ny arbeidsmiljølov. Rødt vil fremme forslag om at det skal være tariffavtale og likeverdige pensjonsavtaler i bedrifter som får oppdrag i Trondheim kommune. Videre mener Rødt at ILO-konvensjonen om retten til å opprette kollektive avtaler må gå foran EU-retten. At krav om anstendige lønns- og arbeidsvilkår skal stanses av EØS-avtalen ikke er akseptabelt. At Trondheim kommune stiller krav om at alle bedrifter som utfører oppdrag for kommunen skal ha tariffavtale og likeverdige pensjonsvilkår. At EØS-avtalen, som er til hinder for slike krav, sies opp og erstattes med en handelsavtale. VERN DYRKET MARK I TRONDHEIM Noe av den beste kornmatjorda i Sør-Trøndelag ligger i området rundt Trondheim. Denne må vernes og benyttes til nettopp det, matproduksjon. 90 % av all mat kommer fra jord. Selvforsyningsgraden i Norge er nå i underkant av 40 %, noe som er et historisk lavmål. Rødt mener at denne skal økes for å være bedre rustet mot eventuelle krisesituasjoner og for å møte den framtidige veksten i Trondheims innbyggertall. Da er ikke løsningen å bygge ned god matjord. Vi må fremme matsikkerheten. Å stanse utbygging og utsalg av matjord og dyrket mark, noe som vil bidra til den nødvendige selvforsyningsgraden. BARNEHAGE En god og tilgjengelig barnehage er nødvendig for å gi barn gode oppvekstsvilkår og foreldre trygghet. Alle foreldre som ønsker det må få barnehageplass, ikke bare de som har fått barn på riktig tid av året. Barnehage er viktig for barns sosiale mestring og utvikling. For at alle barn skal få det samme tilbudet, 4

5 vil vi at alle nye barnehager som startes opp skal være offentlige. For mye bruk av vikarer og for få med pedagogisk utdanning gjør oppfølgingen av hvert enkelt barn vanskeligere. For at dette skal unngås, må grunnbemanningen økes. Rødt ønsker en pedagognorm på minst 50 %, kvaliteten på det pedagogiske arbeidet på barnehageavdelingen blir merkbart bedre når det er flere pedagoger til stede. Ikke minst vil en med minst 50 % pedagognorm kunne ha pedagogisk bemanning hele oppholdstiden, ikke bare deler av dagen, som nå. Styret må ha mye tilstedeværelse for å utøve god ledelse. I dag er det for mange barnehagehus per leder, noe som er uheldig for god drift av barnehagen. Man må ha én enhetsleder per barnehagehus. At det skal være to barnehageopptak i året. At alle nye barnehager som bygges skal være offentlige. Å øke grunnbemanningen i alle barnehager. At det skal være én enhetsleder per barnehagehus. At 50 % av bemanningen skal være pedagogisk utdannet. At det skal være forbudt å ta ut profitt i barnehager. At barnehage skal være gratis, på samme måte som grunnskole er det. BOLIGPOLITIKK En god og sosial boligpolitikk er viktig for at flest mulig skal ha et godt og trygt sted å bo. Trondheim kommune mangler en sosial boligpolitikk. Antall kommunale boliger har stått stille siden 2005, reglene for startlån er strammet inn og prisen på husleie har skutt i været. Siden prinsippet er at kommunale leiligheter skal være til sjølkost, er det ikke økonomien som hindrer kommunen i å satse på kommunale boliger, det er den politiske viljen som mangler. Den galopperende prisutviklingen har gjort terskelen høy for å komme inn på boligmarkedet. Rødt vil gjenreise Husbankens rolle i sosial boligbygging. Banken må tilby langsiktige lån med lav rente til boligbyggelag som binder seg til prisregulering ved videresalg. At det skal bygges 300 nye ordinære kommunale utleieboliger per år. At gunstige startlån skal kunne tilbys til førstegangskjøpere som ikke får finansiert boligkjøp. At kommunen tar initiativ til boligbyggelag med spesielt gunstige husbanklån, der videresalg prisreguleres. 5

6 PSYKIATRI Det er store ulikheter i dagens helsesystem, og de mest ressurssterke er de som får raskest og best helsehjelp. Et slikt elitesamfunn ønsker vi ikke - alle fortjener riktig hjelp ved behov. Det er viktig at pasienter, særlig de som er lengeværende, får medvirkning i egen behandling og hverdag. En reell brukermedvirkning minsker bruk av tvang og fører til en raskere tilfriskning. Her må det være et fokus på barn og unge, som i altfor stor grad opplever ikke å bli hørt. Psykiatribygget på Øya har lenge vært lovet, men nå er det på tide at ord blir handling. Ved å samlokalisere psykiatrisk og somatisk akuttpost minsker man stigmatisering og man unngår unødig reise for pasienter med sammensatte behov. Helse Midt-Norge ønsker å legge ned tilbud og forflytte ansvar over på kommunene. Dette er svært uheldig både for pasienter og ansatte, da det er behov for både sengeposter og høyt faglig nivå også i psykiatrien. Å unngå nedleggelse av tilbud på Østmarka. Utbygging og opprustning på Østmarka. At et nytt akuttbygg på Øya realiseres. At det skal være reell brukermedvirkning. Å opprette flere refusjonsordninger i kommunen. At kommunale behandlere tar imot nye pasienter. LEKSEFRI SKOLE Det er mange ting det er viktig for en tiåring å lære seg, men at hun ikke er god nok, er ikke en av dem. Gjennom lekser blir barna tvunget til å jobbe godt utover ettermiddagen, og går glipp av dyrebar tid med familie, venner og fritidsaktiviteter. Alternativet er å komme på skolen neste dag med dårlig samvittighet, og uten motet til å stille spørsmål i frykt for at dette er noe de skulle ha lært seg selv. Tid til en aktiv fritid - det være seg med idrett, musikk, eller andre sosiale aktiviteter - bidrar til barn og unges utvikling og læring i stor grad, og dette mener Rødt det er viktig å prioritere. Lekser er ikke en funksjonell pedagogisk øvelse, og det er en lite effektiv studie- og læringsteknikk, og det fratar barna muligheten til å lære seg om verden utenfor manus/ bøkene. At minst fem barneskoler i Trondheim kommune blir leksefrie i løpet av perioden, som en forsøksordning. 6

7 REKLAME I DET OFFENTLIGE ROM Vi blir nesten til enhver tid eksponert for reklame i hverdagen. Rødt mener dette er uheldig og oppfordrer til overforbruk og bygger opp under forbrukersamfunnet. Det er rett og slett ikke behov for all denne reklamen. Spesielt i busskur og lignende steder hvor mange ferdes er det store reklameplakater som virker som forstyrrende element for de som jobber i sjåføryrket, som bussjåfører, og for offentligheten generelt. Flere av disse reklamene er i tillegg retusjert og gir en feilaktig fremstilling av unge menneskers utseende. Det er uheldig. Rødt mener det ikke skal være kommersiell reklame på offentlige steder i Trondheim, eller på arrangementer i kommunal regi. Rødt arbeider for At Trondheim kommune skal ta tilbake ansvaret for vedlikehold og reklame i busskur. At det ikke skal være kommersiell reklame i det offentlige rom i Trondheim. VINTERPARK Rødt er imot vinterparken i Bymarka. Ikke fordi vi er imot anlegg for sport i Bymarka, det har alltid vært en del av marka, men fordi dette er et alt for stort anlegg i en sårbar del av marka, hvor både tiur og orrfugl hekker. Planene forutsetter dessuten en trafikkøkning som Fjellseterveien ikke tåler. Vi tror heller ikke det er økonomisk grunnlag for at så stort anlegg i regionen, i tillegg til Vassfjellet. Rødt støtter alternativet til vinterparken som går på en satsing på åtte mindre anlegg i nærhet til boligområder. At det ikke blir iverksatt utbygging av vinterpark i Bymarka. At det satses på flere mindre anlegg nær boligområdene. 7

8 KOMMUNAL PARLAMENTARISME Rødt er imot parlamentarisme i Trondheim kommune. I dag er systemet slik at rådmannen legger fram sakene med sin faglige begrunnelse og innstilling. Det politiske flertallet har ikke bundet seg opp. Det er da fullt mulig for grasrotaksjoner å endre innstillingen, og det skjer. I et parlamentarisk system vil det politiske flertallet legge fram innstillingen, mens rådmannsapparatet står bak. Alt vil skje bak lukkede dører og når innstillingen presenteres er alt avgjort. Opposisjonen er helt på sidelinjen. Makta rår og demokratiet taper. Å forsvare dagens formannskapsmodell og folkestyret. BRYTE SAMARBEID MED ISRAEL Trondheim kommune har 13 vennskapsbyer. Dette er naturligvis gledelig. En av byene er Petach Tihva i Israel. Dette kan tolkes som et tegn på tillit til Israel, og sender svært uheldige signaler om at Trondheim støtter den ulovlige okkupasjonen av Palestina. Videre må Trondheim kommune styrke samarbeidet med den palestinske vennskapsbyen Ramallah. At Trondheim kommune skal bryte vennskapsavtalen med Petach Tihva. At offentlige instanser ikke skal kjøpe produkter fra Israel, eller samarbeide med politiske eller kulturelle krefter som støtter okkupasjonen av Palestina og blokaden av Gaza. BYUTVIKLING, INDUSTRI OG HAVN Nyhavna er et levende havneområde med mer enn 1800 arbeidsplasser og rundt 200 bedrifter. Her mottas stål, sement og andre varer med kortest mulig avstand til der de skal brukes. Vi ønsker en mangfoldig by der det er plass også for de som produserer og frakter de varene vi alle trenger. Å forsvare industriarbeidsplasser mot boligspekulanter. Å bevare Nyhavna som havn og industriområde. Å unngå videre nedbygging av jernbaneareal og å bevare containerterminalen på Brattøra. Å regulere tilbake hele Marienborg til jernbaneformål, og å bevare Tungaområdet som område for næringsmiddelindustrien. 8

9 KULTUR OG IDRETT Kultur har en verdi i seg selv, og det er umulig å måle denne verdien i kroner og øre. Som samfunn mener Rødt vi har et ansvar for å legge til rette for at kunstnere og artister skal få jobbe med kultur, uten samtidig å måtte være forretningsfolk. For å få til dette, ønsker Rødt å bevilge mer penger til støtteordninger for kunstnere. Rødt mener det er på høy tid at Trondheim skaffer seg et eget litteraturhus. Vi stiller likevel noen krav som må være møtt for at vi skal stille oss bak ei investering i et slikt prosjekt. Det første er at det må legges opp til at litteraturhuset har et godt gratistilbud, og at det, som biblioteket, ikke skal ha som mål at det skal tjene penger. Vi mener også at huset skal ha som mål å levere et bredt tilbud, og at det skal jobbes for å fremme lokale kunstnere. Videre er det viktig at hverken oppstart eller drift av et litteraturhus, skal gå ut over driften av andre kulturtilbud i byen. I de siste årene har vi i hele landet sett at offentlige sparetiltak går ut over kulturtilbudet til de svakeste gruppene i samfunnet. Rødt mener det er viktig å bevare et rikt og rimelig tilbud til alle, og spesielt til ungdom og eldre. Alle offentlig eide idrettsanlegg skal ha fri anleggsleie for alle under 19 år. Familiens økonomi skal ikke være grunnlag for om barn og ungdom driver fysisk aktivitet eller ikke. For at alle skal få tilgang til idrettsanlegg må det være tilstrekkelig areal for idretts- og fritidsanlegg. Trondheim kommune bygger mange flotte anlegg, men byen vokser raskere enn vi rekker å bygge. Per i dag regner man at det er arealflater for lite i Trondheim. Et tiltak vi vil få til er at enhver skole bør ha en flerbrukshall tilknyttet seg. Slik kan elever bruke hallen fra 8 til 16, mens idrettslag benytter den fra Dette er samfunnsøkonomisk og miljømessig fornuftig. At støtteordningene for kunstnere styrkes. Å skape et litteraturhus med faste lokaler, som tilbyr et bredt og rimelig tilbud, men som ikke går utover de mindre institusjonene som eksisterer i dag. At Kulturhuset ISAK skal sikres trygge rammer. At kulturtilbudet for eldre skal styrkes, både via den Kulturelle Spaserstokken og andre lokale tilbud. At UFFA får beholde hus og tomt ubeskåret. At det rike festivallivet i Trondheim bevares. At alle under 19 år skal ha gratis tilgang til offentlig eide idrettsanlegg. 9

10 SKOLEFRITIDSORDNING Skolefritidsordningen er en viktig del av hverdagen for de fleste barn fra 1. til 4. klasse. Tilbudet som gis skal ta vare på barna og gi dem en trygg arena for lek og sosialt samvær før og etter skoletid. Å drive en SFO på en forsvarlig måte krever fagkunnskap og dyktige medarbeidere. På grunn av det store antallet barn per ansatt blir hver enkelt ansatt viktig og den enkeltes kunnskap har derfor mye å si for barna. Samarbeidet mellom SFO og skole må være tett for å kunne ta tak i sosiale problemer som oppstår i barnegruppene. At SFO fortsatt skal være en del av skolens organisasjon med rektor som øverste leder. At andelen ansatte i SFO med fagbrev som barne- og ungdomsarbeider eller førskolelærerutdanning skal økes. At alle ufaglærte som ansettes i SFO skal gis grunnleggende opplæring. At SFO skal være gratis. GRUNNSKOLE Den viktigste svakheten ved dagens skole er at det er for få lærere i forhold til antall elever. Lærertettheten i grunnskolen må være så høy at kravet om tilpasset opplæring for alle blir en realitet. Ved grunnskole må det være en lærertetthet som er så høy at det er mulig å gi tilpasset undervisning til alle. I dag er det ofte personer med lite utdanning som settes til å ta seg av elever med spesielle behov. Rødt mener det er de som har størst behov for lærere med relevant pedagogisk utdanning. At kontaktlærer skal ha maks 15 elever. At skolen bygger på tillit til lærerne. Fjern testing og rapportering som stjeler tid og oppmerksomhet fra læring. 10

11 Kandidatnr. Navn Fødselsår 1 Roald Arentz Ragna Vorkinnslien John-Peder Denstad Jorid Østvik Arne Byrkjeflot Anastasija Nosireva Karim Essahli Kristin Selboe Bjørlykke Eivind Harsvik Malin Jørgine Persson Ivar Espås Vangen Gunn Pinslund Arve Sletten Hege Bae Nyholt Peder Martin Lysestøl Penny Teal Tor Berg Ane Christiansen Svein Olav Aarlott Anna Mørseth Helge Rønsåsbjørg Rahmi Lale Liv Selfjord Vidar Sæther Tormod Johnsen Ytrehus Lise Krangnes Jan Lillebo Siri Flack Odd Storsæter Melina Røe Ronny Meidal Borghild Kirkebak Tor Guldahl Trine Telnes Ingjald Gaare Kjell S. Johansen 1952 Kandidatnr. Navn Fødselsår 37 Brit Moxnes Mathias Robertstad Børge Pedersen Kari Susanne Pedersen Ivar Hellesnes Hannah Terese Clifford Karl Inge Rotmo Dagny Høstad Einar Spjelkavik Kari Weidemeier Aydemir Lars-Jacob Schärer Arnt Nordli Anneke Klaasen Jo Sørvig Berit Mæland Leidulf Husjord Else Marie Høyen Stig Waltin Berit Solem Terje Schjelderup Astrid Wale Ulf Marsdal Roy Einar Nilsen Kari Laupstad John Walseth Herbjørg Hoholm Clifford Morten Nadeem Malik Toril Haugen Anne Lise Braarud Arnulf Kolstad Gerd-Unni Rougnø Bjørn Krangsaas Linda Magerøy Per Overrein Liv Haugen

12 SØR-TRØNDELAG SAMFERDSEL OG KOLLEKTIVTILBUD Anbudsutsettingen av kollektivtrafikken i Sør-Trøndelag skaper økonomiske problemer for fylkeskommunen. Oppsplitting av skole- og rutekjøring er vanskelig å gjennomføre, og skaper unødig tomkjøring. I tillegg mangler ruteplanleggingen av distriktstilbudet en helhetlig plan. Anbudsavtalen gjør det umulig å endre denne praksisen. Dette ville ikke vært tilfelle om kollektivtrafikken var drevet av et fylkeskommunalt selskap. Rødt vil avslutte anbudsordningen så fort anbudsperioden utløper, og drive kollektivtilbudet i offentlig egenregi. Slik vil vi muliggjøre en mer rasjonell kollektivtrafikk som setter miljø, arbeidsliv og, ikke minst, tilbudet til innbyggerne i fokus. At anbudsavtalen med AtB sies opp. At kollektivtilbudet i Sør-Trøndelag skal drives i offentlig egenregi. VIDEREGÅENDE UTDANNING Det er stort frafall i videregående opplæring. Dette kan være til hinder for deltakelse i arbeidsmarkedet og samfunnet forøvrig. Når livet er vanskelig å mestre, kan skolen også bli vanskelig å fullføre. Noen ungdommer trenger hjelp til å mestre hverdagen før de kan mestre skolegangen. Hvis man i tillegg kommer inn på et studieløp man ikke har motivasjon for, er risikoen for frafall mye større. Områder som Rødt mener peker seg ut er ungdoms psykiske helse, behov for tilstrekkelig lærlingeplasser og arbeidsplasser, og tilgang på relevante studieplasser. Tilnærminger som kan virke lovende er: Muligheten for fleksible opplæringsløp, mer praksis for elever, tett oppfølging av elever som står i fare for å avslutte opplæringen og et godt samarbeid mellom skole og arbeidsliv, blant annet gjennom flere lærlingeplasser. En fortsatt desentralisert skolestruktur og en finansiering som gjør at et allsidig utdanningstilbud opprettholdes. Å bidra til økt rekruttering av lærlingebedrifter, samt opprette flere alterna- 12

13 tive og tilpassede studieløp for de som har behov for det. Å styrke rådgivningstjenesten, gjennom å øke tilbudet om sosialpedagogisk rådgiving og ved å styrke helsesøster-tjenesten i den videregående skolen. At det skal bli større mulighet for fleksible utdanningsløp med arbeid før og under den videregående utdanningen. FYLKESSAMMENSLÅING Rødt er mot forslaget om at Nord- og Sør-Trøndelag skal slås sammen. Hvis forslaget blir vedtatt, er det svært uheldig for lokaldemokratiet, og vi vil gjøre det vi kan for å stoppe prosessen. Å forsvare lokaldemokratiet ved å opprettholde to fylkeskommuner i Trøndelag. KOMMUNESAMMENSLÅING Rødts viktigste prinsipp er at ingen kommunesammenslåing skal skje uten folkeavstemning i alle berørte kommuner. Nærhet til politikere, skole og andre samfunnsinstitusjoner er viktig for demokrati og samfunnsliv. Folk i små kommuner er mer tilfredse med velferdstilbudet enn i store. Rødt mener kommunereformen er en reform for økt sentralisering og for å legge til rette for mer privatisering ved å skape større enheter. Den må ses sammen med nedlegging av lensmannskontor, fjerning av boplikt i landbruket og trusselen mot allemannsretten til jakt og fiske gjennom salg av Statsskog og oppheving av deltakerloven for fiskerne. At det skal være folkeavstemning i alle berørte kommuner. Å forsvare vårt desentraliserte land med levende bygder og lokalsamfunn mot sentralisering. 13

14 MILJØVENNLIG KRAFTPOLITIKK I vår mest uberørte natur planlegges det nå en storstilt utbygging av vindkraft - kraftig subsidiert gjennom høyere strømpris og økt nettleie for næringsliv og forbrukere. Siden Norge har overskudd på elektrisk strøm skal den nye produksjonen eksporteres til EU, mens vi skal importere EUs høye kraftpriser. Dette er ikke bærekraftig miljøpolitikk. Rødt mener Trønderenergi sine milliardplaner både er miljøfiendtlig og økonomisk eventyrpolitikk. Å stanse de planlagte vindkraftanleggene i Trøndelag. Å erstatte dagens subsidiering av vindkraft med tilskudd til energisparing og energigjenvinning. Å stanse kraftlinja fra Namsos over Fosen som er en del av en gigantutbygging av nettet for å føre norsk strøm over til kontinentet. BOMPENGER Rødt er i utgangspunktet imot bompengeordningen til drift av vegene i Sør-Trøndelag. Dette gjelder veinettet i Norge generelt, men for Sør-Trøndelag fylkeskommune gjelder det kanskje Fosenvegene spesielt. Sør- og Nord-Trøndelag Fylkeskommuner står som eiere av de vegene hvor bompakken på Fosen er innført, og de driftes av Fosenvegene A/S. Vi krever en gjennomgang av driften av bomvegen på Fosen, for å få i stand en endring i praksisen som benyttes for å betale for vegutbyggingen på Fosen. Når bompenger først er innført, må belastningen være rettferdig fordelt. Det gjelder også Trondheim, der halvparten av befolkningen bærer hele belastningen. En mer rettferdig plassering av bommene som skal sørge for nedbetaling av Fosenvegene At bompunktene i Trondheim endres slik at flere må betale sin del. FISKERI OG OPPDRETT Fiskeressursene utenfor norskekysten er noen av de viktigste naturressursene vi har tilgang til. Dette gjør at vi har et ansvar ovenfor kommende generasjoner for å sikre at disse ressursene både er forvaltet fornuftig, og eid i fellesskap. 14

15 Da kan ikke den kortsiktige gevinsten til de som allerede har mest, diktere hva slags fiskeripolitikk vi skal ha. Rødt vil kjempe for å bevare de rettighetene fiskerne har i dag, og mot den såkalte struktureringa. Fiskeoppdrett er en ressurs som kommer distriktsnorge til gode. Samtidig ligger det store utfordringer i å drive fiskeoppdrett. Det må tas hensyn til rømning, sykdom og miljø. Et tiltak er lukkede anlegg som ligger på land. Rødt vil legge begrensninger på oppdrettsnæringen til det blir kontroll på rømning og sykdom, og at alle nye anlegg bygges på land. Å bevare fiskernes rettigheter. Å hindre struktureringen av båter under 11 meter. Å stoppe bygging av flere oppdrettsanlegg før de har fått kontroll med sykdom og rømning. TANNHELSE Rødt mener tannlegebehandling må inn i den ordinære trygdeordningen. At tannlegetjenester ikke dekkes av staten ble bestemt for hundre år siden, og har ikke vært diskutert siden. I 1914 ble det foreslått å ta med tannbehandling inn som en del av sykekassen, datidens navn på Folketrygden. Det var flertall for forslaget i Stortingets sosialkomité, men tannbehandling havnet likevel utenfor loven til slutt. Delvis fordi politikerne etter hvert mente det ble for dyrt, og dels fordi ledelsen i Den norske tannlegeforening motarbeidet forslaget. Som med andre helseplager, finner man dårligere tannhelse i den delen av befolkningen med lavere inntekt. En av fem blant de med lavest inntekt sier de utsetter tannlegebesøk på grunn av at det er for dyrt. Det er på høy tid at tennene sees på som en del av menneskekroppen, og håndteres på linje med folks øvrige fysiske og psykiske helse. At tannlegebehandling kommer inn under samme refusjonsordning som fastlege, psykolog og fysioterapeut. 15

16 SYKEHUS Rødt vil forsvare akuttkirurgi og fødestuer på lokalsykehusene på Orkanger og Røros. Levedyktige distrikt krever trygghet som du ikke får ved å være avhengig av helikoptertransport til Trondheim. Helseforetaksmodellen, innsatsstyrt finansiering og samhandlingsreformen er bygd på prinsipper fra private bedrifter der økonomisk overskudd, heller enn pasientens beste, er selve målet. Pasienter er ingen vare. Folkevalgt styring av sykehusene gjennom fylkeskommunen. En finansiering gjennom bevilgninger basert på behov. Å reversere samhandlingsreformen. 16

17 Kandidatnr./Navn Fødselsår Bosted 1 Tor Berg 1978 Trondheim 2 Therese Fjellheim 1971 Skaun 3 Eivind Harsvik 1988 Trondheim 4 Anastasija Nosireva 1984 Trondheim 5 Helge Rønsåsbjørg 1989 Trondheim 6 Ragna Vorkinnslien 1990 Trondheim 7 Terje Fagereng 1951 Midtre Gauldal 8 Irene Tamnes 1951 Røros 9 Hugo Sandoval 1950 Skaun 10 Malin Jørgine Persson 1986 Trondheim 11 Ole Edvard Antonsen 1958 Bjugn 12 Gunn Elisabeth Danielsen Pinslund 1980 Trondheim 13 Børge Pedersen 1963 Trondheim 14 Jorid Oline Østvik 1956 Trondheim 15 Arne Byrkjeflot 1950 Trondheim 16 Trine Telnes 1982 Trondheim 17 John-Peder Denstad 1955 Trondheim 18 Toril Haugen 1961 Trondheim 19 Roald Arentz 1971 Trondheim 20 Dagny Synnøve Høstad 1953 Trondheim 21 Jann Oddvar Krangnes 1951 Hitra 22 Borghild Kirkebak 1955 Trondheim 23 Svein Olav Aarlott 1953 Trondheim 24 Siri Flack 1956 Trondheim 25 Abdelkrim (Karim) Essahli 1958 Trondheim 26 Anna Mørseth 1948 Trondheim 27 Roger Gaustad 1957 Melhus 28 Hege Bae Nyholt 1978 Trondheim 29 Ivar Espås Vangen 1993 Trondheim 30 Hannah Terese Clifford 1977 Trondheim 31 Peder Martin Lysestøl 1942 Trondheim 32 Liv Haugen 1949 Trondheim 33 Ivar Sveinung Hanem 1953 Selbu 34 Berit Solem 1952 Trondheim 35 Tormod Johnsen Ytrehus 1992 Trondheim 36 Gerd-Unni Rougnø 1970 Trondheim 37 Jan Lillebo 1954 Trondheim 38 Linda Magerøy 1975 Trondheim 39 Øyvind Sletvold 1961 Melhus 40 Melina Røe 1969 Trondheim 41 Mathias Robertstad 1995 Trondheim 42 Kristin Selboe Bjørlykke 1964 Trondheim 43 Torbjørn Rundmo 1955 Malvik 17

18

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

Program for. Sortland Venstre

Program for. Sortland Venstre Program for Sortland Venstre for perioden 2015-2019 Venstre gjør Sortland varmere. Sortland Venstre er kommunens liberale valg. Vårt utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og vårt ansvar

Detaljer

Kommunevalgprogram. i Trondheim 2015 2019 FOR ALLE!

Kommunevalgprogram. i Trondheim 2015 2019 FOR ALLE! Kommunevalgprogram i Trondheim 2015 2019 Kjære velger Hvilken by vil du at Trondheim skal være? Stemmer du Pensjonistpartiet ved dette valget, gir du et klart svar. Trondheim skal være en variert kommune,

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund Meløy SV Valgprogram 2014 2018 Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth, Ørnes Markedssjef Meløy Energi 2. kandidat Meløy SV Beate Henningsen, Reipå Adjunkt Meløy Videregående

Detaljer

Sentrum-venstre. samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Samarbeidsplattform for det nye. Lerkendal-erklæringen 2011

Sentrum-venstre. samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Samarbeidsplattform for det nye. Lerkendal-erklæringen 2011 Samarbeidsplattform for det nye Sentrum-venstre samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - Lerkendal-erklæringen 2011 - - - - - - - - - - DET NYE SENTRUM-VENSTRESAMARBEIDET Arbeiderpartiet, Sosialistisk

Detaljer

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor V-A:Layout 1 01-07-09 10:26 Side 1 Politikk noe for meg? Den offentlige sektor, både stat, fylke og kommune, har en større plass i vår hverdag enn vi ofte kommer på. Hver dag benytter vi oss av ulike offentlige

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

HJERTESAKER. Å skape et samfunn som sikrer like muligheter, uavhengig av kjønn, alder, bakgrunn, nasjonalitet og livssyn

HJERTESAKER. Å skape et samfunn som sikrer like muligheter, uavhengig av kjønn, alder, bakgrunn, nasjonalitet og livssyn HJERTESAKER Å skape et samfunn som sikrer like muligheter, uavhengig av kjønn, alder, bakgrunn, nasjonalitet og livssyn At viktige samfunnsoppgaver som utdanning, helse og omsorg skal løses i fellesskap.

Detaljer

Ulike mennesker. Like muligheter.

Ulike mennesker. Like muligheter. Nord-Odal SVs program for perioden 2008-2011 Ulike mennesker. Like muligheter. Skal mennesker trives og ha det bra, trenger vi andre verdimål enn bare kroner og øre! 1 Ulike mennesker. Like muligheter.

Detaljer

Partiprogram. Færder. Arbeiderparti Alle skal med!

Partiprogram. Færder. Arbeiderparti Alle skal med! Partiprogram Færder Arbeiderparti 2017-2019 Alle skal med! Barnehage, skole og oppvekst Barn og unge er Færders fremtid. Vi vil sørge for at alle får trygge og gode oppvekstsvilkår i vår nye kommune. Mangfold

Detaljer

Meldal. Siste 4 år. Program for kommunestyreperioden

Meldal. Siste 4 år. Program for kommunestyreperioden Program for kommunestyreperioden 2011-2015 Meldal Siste 4 år Nytt næringssenter Løkken Verk Ny barnehage Løkken Verk Ny felles grunnskole for hele bygda Ny demensavdeling ved Meldal Helsetun Ny stilling

Detaljer

Sørtrønderske barnehager og skoler: Muligheter og utfordringer ut fra dagens situasjon

Sørtrønderske barnehager og skoler: Muligheter og utfordringer ut fra dagens situasjon Sørtrønderske barnehager og skoler: Muligheter og utfordringer ut fra dagens situasjon 26. mars 2014 Lasse Arntsen Utdanningsdirektør Fylkesmannen i Sør-Trøndelag HVORFOR TRENGER VI BARNEHAGE? HVORFOR

Detaljer

Venstre gjør Randaberg grønnere.

Venstre gjør Randaberg grønnere. Randaberg Venstre Venstre gjør Randaberg grønnere. Om 100 år kan vi være blant norges fremste matprodusenter......hvis vi tar vare på matjorda. Det er en forutsetning for fremtidig norsk matproduksjon

Detaljer

Oppland-Nord-Aurdal.qxp_Layout 1 10.06.15 08.47 Side 1

Oppland-Nord-Aurdal.qxp_Layout 1 10.06.15 08.47 Side 1 Oppland-Nord-Aurdal.qxp_Layout 1 10.06.15 08.47 Side 1 Oppland-Nord-Aurdal.qxp_Layout 1 10.06.15 08.47 Side 2 Valgprogram Nord Aurdal Senterparti 2015 Nord Aurdal en levende kommune der alle trives! 1.

Detaljer

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram!

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram! Program for Måsøy Høyre Måsøy opp og fram! Valgperioden 2007-2011 Verdigrunnlag: Høyres politikk bygger på troen på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og at et godt samfunn bygges nedenfra;

Detaljer

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM 2011-2015 RINGSAKER SENTERPARTIS VALGPROGRAM Senterpartiets politikk bygger på Frihet for enkeltmennesket, med ansvar for seg sjøl og fellesskapet, der hjem og familie

Detaljer

Skiptvet Senterparti 2015-2019

Skiptvet Senterparti 2015-2019 Skiptvet Senterparti 2015-2019 Skiptvet Senterparti 2015-2019 Hei sambygdninger! Nå er det valg, og du skal ta et viktig valg for bygda vår. Programmet du nå holder i hånda skal vise hvordan Skiptvet Sp

Detaljer

Kommunereformen prosessen i Sør-Trøndelag

Kommunereformen prosessen i Sør-Trøndelag Kommunereformen prosessen i Sør-Trøndelag Prosjektleder Alf-Petter Tenfjord Konferanse «kultur i nye kommuner», Frøya 29-30. september Kultur Film Musikk Frivillighet Attraktivitet medier Litteratur Demokrati

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn

Ta kampen for et varmt samfunn Ta kampen for et varmt samfunn 1 Kommunevalgprogram 2015 2019 Klimakrisen er her nå et grønt Vestby Den største utfordringen verden står overfor er klima- og miljøspørsmålet. Vi ser mange steder tydelig

Detaljer

Valgprogram 2011. Flekkefjord Venstre

Valgprogram 2011. Flekkefjord Venstre Valgprogram 2011 Flekkefjord Venstre Folk først! Venstre tar utgangspunkt i det enkelte menneske, og arbeider for rettferdige løsninger som gir alle mennesker frihet. Alle skal ha mulighet til å bruke

Detaljer

Hovedsaker Vi vil ha mindre forskjeller ikke flere milliardærer. Ikke til salgs

Hovedsaker Vi vil ha mindre forskjeller ikke flere milliardærer. Ikke til salgs Hovedsaker Vi vil ha mindre forskjeller ikke flere milliardærer Ikke til salgs Stem Rødt Arbeid Ikke til salgs Frihet er å vite når du har neste vakt Bjørnar Moxnes er Rødts partileder Rødt vil at folk

Detaljer

KS innbyggerundersøkelse i Lindesnes kommune 2016

KS innbyggerundersøkelse i Lindesnes kommune 2016 KS innbyggerundersøkelse i Lindesnes kommune 2016 Lindesnes kommune har i vår gjennomført en innbyggerundersøkelse. Denne viser at innbyggerne i kommunen vil anbefale andre å flytte til kommunen, de bor

Detaljer

Utkast til program. Tromsø SV 2011-2013

Utkast til program. Tromsø SV 2011-2013 Utkast til program Tromsø SV 2011-2013 Programkomiteen Pål Julius Skogholt, leiar Gunhild Johansen Ingrid Kielland Ida Killie Kristian Mørkved Det er ingen dissensar i utkastet Hovudtema Kommunevalgkampen

Detaljer

Programmet består av sju temaområder:

Programmet består av sju temaområder: Program 2015-20192019 Gjerdrum Arbeiderparti Programmet består av sju temaområder: 1) Gjerdrum en god kommune å vokse opp i! 2) Gjerdrum gode helsetjenester når du trenger det! 3) Gjerdrum rik på kultur,

Detaljer

i Lillesand Program 2015-2019 I år stemmer vi på

i Lillesand Program 2015-2019 I år stemmer vi på i Lillesand Program 2015-2019 I år stemmer vi på Våre kandidater ved kommunevalget 2015 1. Tor Olav Tønnessen 2. Arnt Helleren 3. Agnete F. Knudsen STEM PÅ 4. Leiv Per Olsen 5. Thor Olav Govertsen 6. Sissel

Detaljer

Leksvik Arbeiderparti

Leksvik Arbeiderparti Leksvik Arbeiderparti VALGPROGRAM 2011 2015 Bruk stemmeretten! Leksvik Arbeiderparti går til valg den 12. september med et klart mål om å gjøre et godt resultat og inneha ordføreren i den kommende perioden.

Detaljer

Utdanningspolitiske satsingsområder. Utdanningsforbundet Alta

Utdanningspolitiske satsingsområder. Utdanningsforbundet Alta 2015 Utdanningspolitiske satsingsområder Utdanningsforbundet Alta Vil ditt parti arbeide for å løfte kvaliteten i barnehagen Vil ditt parti arbeide for å løfte kvaliteten i gjennom å satse på systematisk

Detaljer

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen.

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen. Kjære alle sammen! Så utrolig flott å være her i Drammen og feire denne store dagen sammen med dere. 1. mai er vår dag. Vår kampdag. Jeg vil begynne med et ønske jeg har. Et ønske som jeg vil dele med

Detaljer

Felles formannskapsmøte Lardal Larvik Bakgrunn og formål med kommunereformen Fylkesmannens rolle og føringer

Felles formannskapsmøte Lardal Larvik Bakgrunn og formål med kommunereformen Fylkesmannens rolle og føringer Felles formannskapsmøte Lardal Larvik 28.08.14 Bakgrunn og formål med kommunereformen Fylkesmannens rolle og føringer Ved fylkesmann Erling Lae og fagdirektør Petter Lodden Det gjennomføres en kommunereform,

Detaljer

Partiprogram Songdalen Høyre

Partiprogram Songdalen Høyre Partiprogram Songdalen Høyre 2015-2019 Songdalen Songdalen Høyre Høyre i Songdalen vil føre en fremtidsrettet politikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag. Songdalen Høyre vil jobbe for at du som innbygger,

Detaljer

Program for 2011-2015 Averøy Senterparti

Program for 2011-2015 Averøy Senterparti Program for 2011-2015 Averøy Senterparti Senterpartiet ønsker: - en aktiv og synlig kommune - en myldrende kulturkommune - god skole både i trivsel og læring - god helse- og omsorgstjeneste i hele livsløpet

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Venstre gjør Gjesdal grønnere.

Venstre gjør Gjesdal grønnere. Gjesdal Venstre Venstre gjør Gjesdal grønnere. Om 30 år kan hun være en av verdens fremste klimaforskere......om hun får noen av verdens beste lærere Politikk handler om å prioritere, og Venstre prioriterer

Detaljer

Krav fra oppvekstsektoren. Trondheimsmanifestet 2011

Krav fra oppvekstsektoren. Trondheimsmanifestet 2011 Krav fra oppvekstsektoren Trondheimsmanifestet 2011 Vil ditt parti arbeide for å øke lærertettheten i ordinær undervisning slik at intensjonen i Soria Moria 2- erklæringen oppfylles? Soria-Moria II anslår

Detaljer

Retningsvalget. Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle vår viktigste sak.

Retningsvalget. Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle vår viktigste sak. Retningsvalget Statsminister Jens Stoltenberg og LO-leder Gerd Kristiansen. FOTO: Bjørn A. Grimstad, LO-Aktuelt Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid

Detaljer

Gjerdrum Senterparti

Gjerdrum Senterparti Gjerdrum Senterparti Trygt framover Kommunevalget 2015 I Gjerdrum senterparti mener vi at et demokratisk lokalsamfunn sikres på en god måte med dagens kommunestruktur. en sammenslått kommune vil gi større

Detaljer

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Et aktivt og inkluderende lokalsamfunn gir trygghet og trivsel, og mulighet for et godt liv for den enkelte. Lørenskog er en flott kommune å bo

Detaljer

Folkemøte i Lardal 10.09.14 Bakgrunn for og innhold i Kommunereformen. Ved fylkesmann Erling Lae og fagdirektør Petter Lodden

Folkemøte i Lardal 10.09.14 Bakgrunn for og innhold i Kommunereformen. Ved fylkesmann Erling Lae og fagdirektør Petter Lodden Folkemøte i Lardal 10.09.14 Bakgrunn for og innhold i Kommunereformen Ved fylkesmann Erling Lae og fagdirektør Petter Lodden Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak

Detaljer

Høringsuttalelser på nett kommunereformen Resultater. 44 besvarelser

Høringsuttalelser på nett kommunereformen Resultater. 44 besvarelser Høringsuttalelser på nett kommunereformen Resultater 44 besvarelser Oppgi andre kommuner Hemne (3) Rennebu (1) Halve Skaun (fra Børsa og vestover) (1) Surnadal (2) Hva er viktigst for deg/dere når

Detaljer

Med hjerte for hele landet

Med hjerte for hele landet Med hjerte for hele landet SENTERPARTIET Med hjerte for hele landet Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi til ta hele Norge i bruk. Vi vil at alle deler av landet skal ha et næringsliv i utvikling

Detaljer

Daniella van Dijk-Wennberg 1. kandidat Daniella er spesielt opptatt av å legge til rette for et varmt samfunn og et inkluderende kulturliv.

Daniella van Dijk-Wennberg 1. kandidat Daniella er spesielt opptatt av å legge til rette for et varmt samfunn og et inkluderende kulturliv. SV satser på fortsatt rødgrønt flertall i Fet de neste fire årene. I samarbeid med andre partier vil vi sikre bevaring av Fet som grønn kommune, vern av dyrka jord og kulturlandskapet og reduksjon i utslipp

Detaljer

Landsmøte til Norsk kulturskoleråd. Kjære alle sammen

Landsmøte til Norsk kulturskoleråd. Kjære alle sammen Kjære alle sammen Aller først vil jeg starte med å hilse fra kunnskapsministeren. Han skulle gjerne vært her, men hadde dessverre ikke mulighet. Så skal jeg hilse fra statssekretær Thue. Han skulle ha

Detaljer

Vekst og utvikling er målet kommunereform verktøyet

Vekst og utvikling er målet kommunereform verktøyet Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Vekst og utvikling er målet kommunereform verktøyet Nettverk for regional og kommunal planlegging 2. desember 2014 Alf-Petter Tenfjord, prosjektleder for kommunereformen Folk

Detaljer

Representantforslag. S (2015 2016)

Representantforslag. S (2015 2016) Representantforslag. S (2015 2016) fra stortingsrepresentanten(e) Helga Pedersen, Eirin Sund, Stein Erik Lauvås, Torstein Tvedt Solberg og Stine Renate Håheim Dokument 8: S (2015 2016) Representantforslag

Detaljer

Leve og bo i Løten. Løten Arbeiderparti

Leve og bo i Løten. Løten Arbeiderparti Leve og bo i Løten Løten Arbeiderparti program 2011 2015 Leve og bo bedre i Løten! I Løten har vi gode forutsetninger for å leve «det gode liv» i alle livets faser. Mitt ønske er å bidra til at ungene

Detaljer

Hva kan Statped bidra med inn i 0 24-satsingen? Røros Lasse Arntsen, regiondirektør

Hva kan Statped bidra med inn i 0 24-satsingen? Røros Lasse Arntsen, regiondirektør Hva kan Statped bidra med inn i 0 24-satsingen? Røros 30.08.17 Lasse Arntsen, regiondirektør Hva er Statped en nasjonal etat under Utdanningsdirektoratet en statlig spesialpedagogisk tjenesteyter en støtte

Detaljer

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Skoler Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen er samfunnets viktigste

Detaljer

Inkluderende lokalsamfunn med fokus på kultur og frivillighet

Inkluderende lokalsamfunn med fokus på kultur og frivillighet Inkluderende lokalsamfunn med fokus på kultur og frivillighet Landskonferanse Ungdom og fritid 2017 Christian Hellevang Mobil: 930 81 650 E-post: Christian.Hellevang@ks.no Ann Evy Duun Mobil: 990 46 710

Detaljer

Forslag til statsbudsjett for 2016

Forslag til statsbudsjett for 2016 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Forslag til statsbudsjett for 2016 Statssekretær Kristin Holm Jensen Arbeid, aktivitet og omstilling Urolig økonomi med oljeprisfall og lavere inntekter til staten

Detaljer

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland SV skal være en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som

Detaljer

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen Innhold Utdanningsforbundet mener... 3 Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen...

Detaljer

Våre hovedsaker er: Bård Vegar Kirsti Bård Vegar Første kandidat Andre kandidat Tredje kandidat

Våre hovedsaker er: Bård Vegar Kirsti Bård Vegar Første kandidat Andre kandidat Tredje kandidat SV er et parti for sosialisme, feminisme og miljø. Vi er opptatt av rettferdig fordeling og at alle skal få dekket sine behov på en god og verdig måte gjennom gode velferdstjenester og et sterkt fellesskap.

Detaljer

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter Program for Skaun Arbeiderparti Innhold Skaun Arbeiderparti vil 3 Hovedområder 3 Helse 4 Kunnskap 4 Klima / Miljø 4 Andre saker 5 Ung i Skaun 5 Eldre 5 Kultur

Detaljer

Buskerud KrF. INFORMASJON //

Buskerud KrF.  INFORMASJON // Buskerud KrF www.krf.no/buskerud INFORMASJON // 2015-2019 ALDER 62 år Drammen 1. kandidat Trond Johansen Vi vil bygge bedre veier og ha mer vedlikehold Buskerud har store utfordringer med mange dødsfall

Detaljer

Innbyggerundersøkelse. 1. Mann 45,8 % 2. Kvinne 54,2 % 1. 18-39 år 17,9 % 2. 40-66 år 56,7 % 3. 67 år og eldre 25,4 %

Innbyggerundersøkelse. 1. Mann 45,8 % 2. Kvinne 54,2 % 1. 18-39 år 17,9 % 2. 40-66 år 56,7 % 3. 67 år og eldre 25,4 % Innbyggerundersøkelse Åmot Bakgrunnsspørsmål Kjønn 1. Mann 45,8 % 2. Kvinne 54,2 % Hvor gammel er du? 1. 18-39 år 17,9 % 2. 40-66 år 56,7 % 3. 67 år og eldre 25,4 % Hva er din høyeste fullførte utdanning?

Detaljer

Frosta Venstre[...] Valgprogram 2015-2019. [..]

Frosta Venstre[...] Valgprogram 2015-2019. [..] Frosta Venstre[...] Valgprogram 2015-2019. [..] Frosta Venstre - Folk Først. [..] Det er ingen tvil om at vi står overfor store utfordringer i kommende 4 års periode. Da er det viktig å ikke glemme at

Detaljer

Myndiggjøring og deltaking i den flerkulturelle skolen.

Myndiggjøring og deltaking i den flerkulturelle skolen. Myndiggjøring og deltaking i den flerkulturelle skolen. Elvis Chi Nwosu Fagforbundet i Barne- og familieetaten. Medlem av rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo kommune. Det sentrale nå er at integrering

Detaljer

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn!

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn! Vegårshei Arbeiderparti Program 2011 2015 1 2 Kjære velger Aller først takk for tilliten vi har fått ved de forrige valgene. Vi kjenner oss trygge når vi sier at Arbeiderpartiet både i forrige periode

Detaljer

valgprogram fræna arbeiderparti Kommunevalget 2015

valgprogram fræna arbeiderparti Kommunevalget 2015 økt satsing på skole og barnehage // alle barn skal få undervisning i skolebygg med god kvalitet økt kapasitet på hallplass for barn og unge // legge til rette for en trygg alderdom tilgjengelige boligtomter

Detaljer

Frihet Likhet Solidaritet

Frihet Likhet Solidaritet Frihet Likhet Solidaritet Frihet fra fattigdom, likhet i rettigheter og i muligheter, solidaritet mellom de som har og de som ikke har, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Lier Arbeiderparti Kommunevalgprogram

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

Ungdomsskolene v/ elever på 10. trinn og elevrådene

Ungdomsskolene v/ elever på 10. trinn og elevrådene Ungdomsskolene v/ elever på 10. trinn og elevrådene Innspill om fremtidens kommune og kommunereformen Innledning I arbeidet med kommunereformen har det vært et ønske fra kommunens politikere å legge til

Detaljer

Har du eller noen i din nære familie brukt kommunens servicetorg (der du møter i kommunehuset) de siste 12 måneder? Nei 117 65,0% 217 49,1% 88 33,0%

Har du eller noen i din nære familie brukt kommunens servicetorg (der du møter i kommunehuset) de siste 12 måneder? Nei 117 65,0% 217 49,1% 88 33,0% Kryssing utdanning.xls inneholder undersøkelsen brutt ned på utdanning. Den første tabelltypen viser hvor mange som har svart etter utdanning. Deretter følger hvor stor andel av angitte svar denne utdanning

Detaljer

PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015

PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015 PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015 De viktigste sakene for Hå Arbeiderparti fremover vil være: Sikre at det er nok kommunale boliger og tomter At alle tilsette blir tilbudt hele faste stillinger

Detaljer

Vestby Senterparti 2015-2019

Vestby Senterparti 2015-2019 Vestby Senterparti 2015-2019 Våre hovedsaker er: Vestby lokalsamfunnenes kommune Våre lokalsamfunn skal få utvikle seg basert på egne premisser og særtrekk. Kommunens skal være en aktiv deltaker i lokalsamfunnsutviklingen.

Detaljer

TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen

TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE: Driftsbudsjett 5,8 mrd Investeringer ca 1,5 mrd 4700 ansatte 32 Videregående skoler 40 tannklinikker 6 000 km fylkesvei 43,4

Detaljer

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Innledning Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi vil ha nærmiljø som er laget av og for enkeltmennesker og der rettferdighet,

Detaljer

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013 Velferdsstatens utfordringer Akademikerkonferansen 2013 Politisk plattform Regjeringen vil bygge sin politikk på sosialt ansvar og internasjonalt solidaritet. Regjeringen vil jobbe for å løfte mennesker

Detaljer

Valgprogram. for kommunestyreperioden 2016 2019. Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker

Valgprogram. for kommunestyreperioden 2016 2019. Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker Valgprogram for kommunestyreperioden 2016 2019 Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker Overordna målsetting Nedre Eiker SV ønsker å føre en sosialistisk kommunepolitikk der rettferdig fordeling og et godt

Detaljer

t e Kortprogram for Øystre Slidre Høgre

t e Kortprogram for Øystre Slidre Høgre e r t Øys e r d i Sl Kortprogram for Øystre Slidre Høgre Nye ideer og bedre løsninger Høyre har en visjon for fremtiden Øystre Slidre Høgre vil styrke optimismen og livskraften hos hver enkelt og stimulere

Detaljer

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019.

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Demografiske utfordringer Natur- og friluftskommune Befolkningsutvikling Kjære Karlsøyvelger! Det er spennende år foran

Detaljer

Glem ditt gamle parti det har glemt deg!

Glem ditt gamle parti det har glemt deg! Glem ditt gamle parti det har glemt deg! og se hva ditt gamle parti har bestemt for pensjonistene: Fjernet skattefradraget for eldre (ca 19 000,-) Helsedelen i Folketrygden økt fra 3 % til 4,5 % Klassefradraget

Detaljer

PRINSIPPROGRAM, UNGDOMMENS FYLKESTING 2016

PRINSIPPROGRAM, UNGDOMMENS FYLKESTING 2016 PRINSIPPROGRAM, UNGDOMMENS FYLKESTING 2016 INNLEDNING Den 25. november 2012, ble det vedtatt at Ungdommens fylkesutvalg (UFU) skal jobbe etter et satt prinsipprogram utarbeidet av Ungdommens fylkesting.

Detaljer

Kommuneproposisjonen Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommuneproposisjonen Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommuneproposisjonen 2015 RNB 2014 Lavere skatteanslag Lavere lønnskostnader Lavere befolkningsvekst Konsekvens: Om lag uendret handlingsrom 100 mill. kroner til økt tilskudd utleieboliger 2 Kommuneopplegget

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN KAMPENFOR. Valgprogram 2015-2019 Stavanger. Ski SV

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN KAMPENFOR. Valgprogram 2015-2019 Stavanger. Ski SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TATAKAMPEN KAMPENFOR FORETETVARMT VARMTSTAVANGER SAMFUNN Valgprogram 2015-2019 Stavanger Ski SV Sosialistisk Venstreparti er et parti for sosialisme, feminisme og miljø.

Detaljer

Valgprogram 2015-2019

Valgprogram 2015-2019 ØRLAND SV Valgprogram 2015-2019 TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN Som alle andre partier er Ørland SV opptatt av konkrete saker. I de viktigste sakene kan du stole på SV. Men for mange velgere er det også

Detaljer

Foto: Ørjan Bertelsen. Med hjerte for hele Kåfjord

Foto: Ørjan Bertelsen. Med hjerte for hele Kåfjord Foto: Ørjan Bertelsen Med hjerte for hele Kåfjord Foto: Ørjan Bertelsen SPs verdigrunnlag SP vil bygge partiet fra grasrota, og ønsker mer lokal styring av forvaltningen. Alle har et medansvar for å medvirke

Detaljer

Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker.

Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker. Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker. STORTINGSVALGET 2017 LOs medlemsdebatt 2016-17 Si din mening er landets største demokratiske debatt om arbeidsliv. Nesten 100 000 medlemmer

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø

TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø Kjære tromsøværing! NÆRING Vår visjon er at Tromsø skal være verdens Arktiske hovedstad. Etableringen av Arktisk råd sitt sekretariat er både en anerkjennelse

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen

Innbyggerundersøkelsen Innbyggerundersøkelsen 2014 Svarprosent 93 svar av 540 17 % 0,5 0,45 Husstandsmedlemmenes alder 0,43 0,4 0,35 0,3 0,275 0,25 0,2 0,204 0,15 0,1 0,092 0,05 0 1. 0-17 år 2. 18-39 år 3. 40-66 år 4. 67 år

Detaljer

10 SPØRSMÅL OM KOMMUNEREFORM I DIN KOMMUNE UTGITT AV KOMMUNENE GJERSTAD, VEGÅRSHEI, RISØR, TVEDESTRAND OG ARENDAL.

10 SPØRSMÅL OM KOMMUNEREFORM I DIN KOMMUNE UTGITT AV KOMMUNENE GJERSTAD, VEGÅRSHEI, RISØR, TVEDESTRAND OG ARENDAL. 10 SPØRSMÅL OM KOMMUNEREFORM I DIN KOMMUNE UTGITT AV KOMMUNENE GJERSTAD, VEGÅRSHEI, RISØR, TVEDESTRAND OG ARENDAL. 1. KOMMUNEREFORMEN HVA ER DET? Alle landets kommuner er invitert til å avklare om det

Detaljer

Sørfold Senterparti. Sørfold - best som egen kommune.

Sørfold Senterparti. Sørfold - best som egen kommune. Sørfold Senterparti Sørfold - best som egen kommune. VÅRE VEIVISERE VIL VÆRE: Bestå som egen kommune Ta hele Sørfold i bruk Trygghet i alle livets faser Tenke miljørettet Kultur gir liv Hjelpe ungdom til

Detaljer

Kommunereform, veien videre. Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunereform, veien videre. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommunereform, veien videre ET STERKERE LOKALDEMOKRATI 2014: Tiårig grunnskole, beredskap mot forurensing, bosetting av flyktninger, avfallshåndtering og avløp, kommuneleger, helsestasjon, somatiske sykehjem,

Detaljer

PROGRAM 2015 2019. Grønne Lier med innhold!

PROGRAM 2015 2019. Grønne Lier med innhold! PROGRAM 2015 2019 Grønne Lier med innhold! Lier vil bli en bedre kommune å bo i med et sterkere Senterparti. Innbyggerne og det lokale næringsliv står i sentrum for partiets aktiviteter. Lier Senterparti

Detaljer

INTENSJONSAVTALE MELLOM KOMMUNENE FINNØY, RENNESØY OG STAVANGER

INTENSJONSAVTALE MELLOM KOMMUNENE FINNØY, RENNESØY OG STAVANGER INTENSJONSAVTALE MELLOM KOMMUNENE FINNØY, RENNESØY OG STAVANGER Intensjonsavtalen er utarbeidet i 4 dialogmøter mellom kommunene Finnøy, Rennesøy og Stavanger våren 2016. Rennesøy kommune har deltatt fra

Detaljer

Ungdommens Bystyremøte 2016 Fem prioriterte saker

Ungdommens Bystyremøte 2016 Fem prioriterte saker Ungdommens Bystyremøte 2016 Fem prioriterte saker Ungdommens Bystyremøte ble avholdt 3. og 8. mars 2016 i Rådhuset, Oslo Følgende saker ble valgt prioritert og vil bli oversendt bystyret for behandling:

Detaljer

Arbeiderpartiets alternative budsjett Desember 2012

Arbeiderpartiets alternative budsjett Desember 2012 Arbeiderpartiets alternative budsjett Desember 2012 Budsjetterklæring Prinsippet om å skape og dele er grunnlaget for Arbeiderpartiets politikk. På tross av høy arbeidsledighet og urolig økonomi i mange

Detaljer

dyrt Vil du betale 80 kroner for å sende et brev innen Norge?

dyrt Vil du betale 80 kroner for å sende et brev innen Norge? www.lomedia.no ADVARSEL! dyrt Vil du betale 80 kroner for å sende et brev innen Norge? dårlig Vil du være fornøyd med å få posten to ganger i uka? distriktsfiendtlig Vil du godta at næringslivet i distriktene

Detaljer

Nord-Trøndelag SV Postboks 59, 7871 Grong

Nord-Trøndelag SV Postboks 59, 7871 Grong Fra: Torgeir Strøm Sendt: 22. januar 2016 21:14 Til: Postmottak Nord-Trøndelag Fylkeskommune Emne: Trøndelagsutredninga + intensjonsplan "Høringssvar" Nord-Trøndelag SV Postboks

Detaljer

2 Familiestrukturer og samlivsformer, høytider, merkedager og livsfasesermonier. 5 Barns rettigheter og foreldrerollen. 8 Demokrati og verdier

2 Familiestrukturer og samlivsformer, høytider, merkedager og livsfasesermonier. 5 Barns rettigheter og foreldrerollen. 8 Demokrati og verdier 1 Hverdagslige temaer og sosial omgang 2 Familiestrukturer og samlivsformer, høytider, merkedager og livsfasesermonier 3 Likestilling 4 Helse, med særskilt vekt på seksuell helse og rusmiddelmisbruk 5

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Kommuneplanmelding om byutvikling: Grønn strek for en trygg framtid. Utvalg: Bystyret Møtedato:

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Kommuneplanmelding om byutvikling: Grønn strek for en trygg framtid. Utvalg: Bystyret Møtedato: Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 31.03.2016 Sak: 19/16 Tittel: Saksprotokoll: Kommuneplanmelding om byutvikling: Grønn strek for en trygg framtid Resultat: Behandlet Arkivsak: 13/35917 Vedtak:

Detaljer

Partiprogram for perioden 2015 2019

Partiprogram for perioden 2015 2019 Partiprogram for perioden 2015 2019 Skape og dele Framtidas lokalsamfunn Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger, fordi vi får til

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

Valgprogram. Lier Arbeiderparti

Valgprogram. Lier Arbeiderparti Valgprogram 2015 2019 Lier Arbeiderparti Ny giv! Lier en flott bygd med alle muligheter, og har viktige landlige og grønne verdier som vi vil ta vare på for kommende generasjoner. I Lier kan vi like det

Detaljer

Kåfjord Arbeiderparti

Kåfjord Arbeiderparti Kåfjord Arbeiderparti Program 2015 2019 Kjære velger i Kåfjord! Vi har nå en regjering utgått fra Høyre og FRP, og distriktene merker bortfall av arbeidsplasser og statlige virkemidler. Kåfjord AP vil

Detaljer

Politisk program. Vedtatt av Landstinget 2013, 20. oktober på Sundvolden hotell.

Politisk program. Vedtatt av Landstinget 2013, 20. oktober på Sundvolden hotell. Politisk program Vedtatt av Landstinget 2013, 20. oktober på Sundvolden hotell. Introduksjon Hyperion jobber aktivt for et samfunn hvor fantasi, kreativitet og spill er en sentral del av samfunnet. De

Detaljer

8 Det politiske systemet i Norge

8 Det politiske systemet i Norge 8 Det politiske systemet i Norge Maktfordeling I Norge har vi en tredeling av makten: - Stortinget er den lovgivende makten. - Regjeringen er den utøvende makten. - Domstolene er den dømmende makten. Politiske

Detaljer

Fylker og kommuner - de regionale og lokale styringsnivåene

Fylker og kommuner - de regionale og lokale styringsnivåene Fylker og kommuner - de regionale og lokale styringsnivåene Fagstoff JAN-ARVE OVERLAND, RAGNHILD TØNNESSEN Vi bor alle i en kommune, og vi er daglig avhengige av de tjenestene som kommunen gir oss på nær

Detaljer