finansrådgiver? Hva om Jesus var din Strek Aktuelt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "finansrådgiver? Hva om Jesus var din Strek Aktuelt"

Transkript

1 tekst asle finnseth Strek Aktuelt Hva om Jesus var din finansrådgiver? Duger Jesus som finansrådgiver på 2000-tallet? Gir han oss brukbare kriterier for plassering av penger? Svaret er er ja, langt på vei. Det sier Paul S. Mills, en Cambridge-økonom med doktorgrad på de lange linjer i Bibelens budskap om penger. i det følgende guider han strek-leserne inn i en jungel full av avveininger, omstendigheter og åndsmakter: Høyrentekonto? Boligsparing? Aksjefond? Såkornkapital? Vi lever i en fallen verden. På området pengeforvaltning finnes det ingen moralsk jomfruelighet, sier Mills. Krever du noe slikt må du melde deg ut av verden. Men for en kristen er poenget å være i verden, men ikke av den. Og da kommer vi ikke utenom jobben med avveiningene. Mer enn tiende Og da er det ikke først og fremst tiende, eller tyvende, Mills er opptatt av. Han utfordrer heller til ransakelse av omstendighetene knyttet til de 90 eller 95 eller 99 prosentene som aktive kirkegjengere ikke gir i kollekter og gaver. Samlet sett utgjør dette betydelige beløp, også i lille Norge. Her er det vanlig å regne ni prosent av befolkningen, rundt personer, som «kirkeaktive». 1 Utfra gjennomsnittstall (én husstand = 2,3 personer) utgjør denne gruppen husstander. Gitt at husstandene følger det norske gjennomsnittet, besitter de kirkeaktive i Norge til sammen: 61 milliarder kroner i bankinnskudd. 33 milliarder kroner i aksjer, fonds og andre verdipapirer, 350 milliarder kroner i boligverdi. Alt ifølge tall fra Statistisk Sentralbyrå, 4. kvartal 2007 og tall fra Norges Bank, sitert av Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH). Dr. Paul Mills mener Jesus ville ha begynt jungel ekspedisjonen med å fraråde det tryggeste av alt: Sparing i bank. Sjelden kompetanse Paul Mills (43) er en sjelden rase: Han kombinerer en doktorgrad i økonomi fra prestisjeanstalten Cambridge University med betydelige kunnskaper om Bibelen og kirkehistorien. Han har også fartstid som ekspert innen valutaforvaltning i det britiske finansdepartementet. Avhandlingen hans fra 1995 bærer den provoserende tittelen «Should interest exist?» («Bør det finnes renter?»). I et bredt sveip gjennom de bibelske skriftene og kirkehistorien drøfter Mills her hva den kristne tradisjonen sier om økonomiske systemer og utbyttende finanspraksis, kjent under det gammelmodige uttrykket åger (eng. usury). Økonomen utforsker også hvilke alternativer som tegner seg ut fra en samlet vurdering av de bibelske anvisningene på området: Alternativer der penger ikke er et mål i seg selv, men et redskap du forvalter, et redskap i byggingen av fruktbare relasjoner. Å spare i bank er jo som regel å frasi seg det etiske ansvaret for midlene du er betrodd, fremholder Mills overfor strek: Du får ikke vite hva banken bruker pengene til. Om kapitalen fremskaffer brød eller bomber. Hele ideen med 1 «Kirkeaktive»: Deltakelse én gang i måneden eller oftere det dreier seg her om kirkebesøk ut over deltakelse ved kirkelige handlinger som dåp, bryllup og begravelse. Tallet ni prosent er hentet fra langtidsundersøkelsen Norsk Monitor, og er sitert i boka «Kirkens utfordring» (red. Sten Sørensen), DAWN Norge, strek nr side 15

2 strek aktuelt renter avkastning frikoplet fra risiko er uglesett i store deler av den kristne tradisjonen, fra Det gamle testamente over kirkefedrene og et stykke etter reformasjonen, sier han på telefon fra Washington D.C. Der arbeider Mills for tiden som seniorøkonom i en av de internasjonale utviklingsinstitusjonene på finansområdet. For å sikre at synspunktene hans ikke må gjennom en PR-messig klarering ved institusjonen, ber han strek om ikke å navngi den. Penger på Capitol Hill For tiden arbeider han med en «søndagsskole for voksne» i baptistmenigheten han er tilknyttet i Washington. Navnet på menigheten sier en god del om konteksten: Capitol Hill Baptist Church. Temaet er penger og pengeplasseringer i bibelsk lys. Ikke minst i nærmiljøer som vårt trenger vi menigheter som gir rom for Bibelens radikale konfrontasjon med pengekultusen. USA er jo en av de fremste eksponentene for forestillingen om kapitalens autonomi, der kapitalens frie flyt mot maksimal avkastning er «sin egen lov», noe som er hevet over etiske vurderinger. Som kristne trenger vi å øve oss i frihet fra denne «loven» for eksempel gjennom en disiplin som tienden. Vi trenger en «Declaration of Independence», en uavhengighetserklæring, på det økonomiske området, sier Mills, og legger til: Du vet, hver gang du gir, og gir raust, forteller du både deg selv og dine omgivelser at «disse ressurene er ikke mine, de er Guds». Du bryter med den åndelig ladede dynamikken som omgir penger. Universalnøkkel? Om det finnes noen universalnøkkel til «finansrådgivningen» i evangeliene? Paul Mills henviser i hvert Paul S. Mills fall stadig til Jesus-ordene i Lukasevangeliets 16. kapittel, vers 9: «Bruk pengene, som det hefter så mye urett ved, til å vinne dere venner, som kan ta imot dere i de evige boliger når pengene tar slutt.» Her har du budskapet i et nøtteskall, sier Mills. Penger er til for å brukes, de er et verktøy som skal tøyles. Og målet? Det er å «vinne oss venner», altså å bygge gode relasjoner til våre medmennesker, i pakt med Guds Rikes verdier. Og det hele har et evighetsperspektiv, som hjelper oss til å se pengenes tilmålte verdi. Å gjøre andre godt er den eneste formen for avkastning som er evigvarende. Mills tilhører en krets av kristne forskere og akademikere med Cambridge-bakgrunn, som i over 20 år har samles månedlig for å drøfte samfunnstemaer i bibelsk belysning. Kretsen har utgitt en lang rekke artikler i serien «Cambridge Papers» (se Her tar enkeltmedlemmer av kretsen for seg i kompakt format, fire tekstsider, og under mottoet «Towards a biblical mind» alt fra boligpolitikk via kunstteori og seksualitet til EU-integrasjon og pengeforvaltning. «Mills utforsker glemt terreng» svein olaf thorbjørnsen Mills har gjort et spennende stykke arbeid. Slike jordnære avveininger rundt Bibel og Mammon er sjelden kost i Norge, sier professor i etikk ved Menighetsfakultetet, Svein Olaf Thorbjørnsen. Han har gjennomgått Paul S. Mills opprinnelige paper fra 1996 med tanke på en strekkommentar. Særlig interessant er det hvordan han kobler forvalteransvar og vilje til å ta en risiko med pengene for å gavne nesten og samfunnet, sier Thorbjørnsen. Mills viser en spennende vilje til å identifisere bibelske kriterier og å la dem snakke inn i den praktiske, økonomiske hverdagen. Norske teologer har nesten ikke befattet seg med konkrete avveininger rundt Bibelen, kristen etikk og pengeforvaltning, ifølge professoren. Det som er gjort av forskning og skriving tar for seg overordnede systemiske problemstillinger. I et tidligere arbeid gjennomgikk jeg alle offisielle norske kirkelige uttalelser fra biskoper, råd og utvalg på feltet økonomi og etikk. Men om problemstillinger som dette finner du ingenting eller svært lite, sier han. Hvor er du uenig med Mills? side nr 3 strek

3 I 1996 utga Paul Mills et paper med tittelen «Investing as a Christian: Reaping where you have not sown?» (Å investere som en kristen: Høste der du ikke har sådd?). Her drøfter han en rekke forhold, både hva han mener er den indre logikken i de gammeltestamentlige anvisningene til israelsfolket og essensen i Jesu undervisning. Han gjennomgår blant annet lignelsene om talentene og den kloke forvalteren, i tillegg til ordene om den kloke og tro tjener. Til strek sier Mills at de 12 årene som er gått siden 1996 og erfaringene disse årene har brakt ikke rokker ved innholdet i artikkelen. Her utmynter han følgende bibelske kapital i vurderingen av pengeplasseringer. Først noen generelle prinsipper: 1 Dyrke relasjoner «Det bibelske materialet er utvetydig her,» skriver Mills: Penger og eiendom er ikke et mål i seg selv. Det er et kraftig verktøy som skal underlegges målet om bygging av kjærlige relasjoner, rettferdige relasjoner. Ikke bare relasjoner i slekt og familie, 2 men også utover i det økonomiske systemet man er delaktig i. 3 Skal pengene gå slike ærender, understreker Mills, må du vite hvem som gjør hva med pengene du investerer eller sparer. Jo mer overskuelig ringvirkningene av plasseringen er, jo lettere er det å ivareta dette kriteriet. Allerede her ser vi hvordan det butter. Når vi i Vesten idealiserer det «effektive finansmarkedet» handler det snarere om det motsatte: Å avskjære denne typen «uvedkommende informasjon» fordi den kan medføre kostnader. 2 Forvalterskap Temaet ligger der, allerede i skapelsesberetningen og dens følgekapitler: Jorden og alle dens ressurser er Guds. Menneskets plass er forvalterens, en som er betrodd å dyrke og bevare rikdommene i hagen, slik at de blir til glede og overflod for stadig nye livsgenerasjoner. 4 Jesus går videre på temaet i flere lignelser. 5 I Bibelen måles forvalteren ikke bare på den øknomomiske bunnlinjen. Det er også avgjørende hvordan fortjenesten er skaffet til veie. Jeg finner ingen avvisning av profitt som fenomen, heller ikke et skikkelig varp. Det avgjørende er hvordan profitten oppstår. Den fordømmes hvis premissene er utbytting av fattige, uærlighet, monopolsituasjoner eller spekulasjon med lånte (andres) penger. 3 Å foregripe fremtiden Hvordan er fremtidsutsiktene? Hvordan vil tingene utvikle seg? Slike spørsmål veier tungt i de fleste investeringsbeslutninger. 2 Bibelstoffet på dette området ser ingen motsetning mellom det å forlite seg på Guds forsyn og det å være føre var, planlegge 1. Tim. 5, 3-8; Mark. 7, Luk. 16, Mos. 1, Luk. 19, 11-27; Matt. 24, 45-51; Luk. 12, Generelt synes jeg hans vurderinger har mye for seg. Men jeg savner en sterkere vektlegging av kravene til likhet og rettferdighet, og av hensynet til kommende generasjoner. Jeg ser jo også at han ikke har et luthersk, men et reformert utgangspunkt i omgangen med anvisninger han finner i Det gamle testamente. På noen punkter synes jeg han hopper litt for direkte og unyansert fra Mosebøkene eller for den saks skyld den nytestamentlige konteksten til hverdagen for den kristne etikken på 2000-tallet. Thorbjørnsen advarer mot å hente svart-hvite normer fra Jesu lignelser. Men det blir like galt å parkere dem, si at de ikke har noe å fortelle oss om etisk pengeforvaltning. Jeg tenker at Jesus her peker ut noen mulige overordnede strategier, noen steg vi kan ta for ikke å være helt utlevert til Mammon. «Mills viser en spennende vilje til å identifisere bibelske kriterier og å la dem snakke inn i den praktiske, økonomiske hverdagen.» strek nr side 17

4 strek aktuelt 6 Jes. 56, 11-12; Ordspråkene 27,1; Luk. 12, Mos. 23, I et annet Cambridge Paper, Interest in Interest: The Relevance of the Old Testament Ban on Interest for Today (1990), går Paul Mills grundigere inn i spørsmålet om det gammeltestamentlige renteforbudets relevans for ettertiden. Dette dokumentet er ikke tilgjengelig på nettstedet www. jubilee-centre.org. Det er derimot «The ban on interest: dead letter or radical solution?» Paul Mills, mars 1993, se under «resources». 9 Luk. 19, Eksempler: Ordspråkene 31, 10-31; Forkynneren 11, Luk. 12, 16-21, Salme 39,6; Sak. 9,3 hvordan du skal klare å betale dine regninger i kommende år. Samtidig advares det sterkt mot selvsikker spekulasjon som bygger på en forestilling om at man har fremtiden i sitt grep. 6 Da begynner man å leke Gud. Ydmykhet svarer bedre til menneskelivets betingelser, sier Mills, med henvisning til det bibelske materialet. Slike advarsler impliserer forsiktighet i låneveien. Mills viser først til det elementære: Et lån er noe man er skyldig å betale tilbake. Han mener formaningene særlig rammer et vanlig fenomen i finansverdenen: kortsiktige aksjeraid, finansiert med lånte penger. Paul Mills blinker også ut mer spesifikke anvisninger: 4 Et (nesten) konsekvent nei til renter Det er ikke bare ågerrenter Bibelen fordømmer. Så langt jeg kan se er det bare ett unntak i fordømmelsen av det å låne ut penger mot renter: lån gitt til folk som ikke tilhører israelsfolket. 7 Logikken er denne, ifølge Mills: Når du gir et rentebærende lån til en person eller et forretningsprosjekt ofte med pant i låntakerens eiendom plasserer du nesten all risiko hos låntakeren. Utlåneren sikrer seg en «leieinntekt» på lånekapitalen, uten selv å være særlig eksponert for risikoen i forehavendet. Renten ruller inn, med renters rente. Den foregriper fremtiden, uavhengig av hvordan situasjonen utvikler seg for låntakeren. 8 I lignelsen om pundene (talentene) omtaler Jesus dette som å «høste hvor du ikke sådde». 9 Det er noe de hardhjertede gjør. I samme lignelse får forvalterne som driver business med midlene de som faktisk «høster der de sår» skryt for sin vilje til å satse. Fordi det foreligger et unntak fra renteforbudet, tror jeg ikke det vil være bibelsk dekning for å si at renter er noe «iboende ondt», sier Mills til strek. Men advarslene mot effektene av rentelogikken er meget kraftige. Renten er en kraftig pådriver for økende forskjeller mellom rike og fattige. Forbudet ble opprettholdt med stor styrke av så vel kirkefedre som Augustin og Ambrosius som Thomas Aquinas; sistnevnte gjør seg stor umake med å forklare hvorfor renter er et uvesen. Kirkens fordømmelse varer helt opp mot 1600-tallet. Etter reformasjonen begynner kirkens posisjon på dette området å rakne; Calvin, for eksempel, åpner forsiktig for rentebærende lån. Men han legger inn ikke mindre enn ni ulike kriterier for at det skal anses som forsvarlig. Jeg ser samtidig at det vil være umulig for dagens kristne å forutsette et slikt forbud, da melder man seg ut av verden på en måte jeg ikke tror er meningen. Men hensynene bak Bibelens rentenei skal man ha i mente. 5 Vis vilje til risiko Som nevnt ovenfor: Det er ikke «den trygge plassering», en økonomisk forsiktighetskultur, som er det bibelske idealet, ifølge Mills. Snarere fremstår det som respektabelt å sette sine penger i arbeid ta sjanser med dem. Både for selv å tjene på det, 10 og ikke minst med tanke på andres gavn, enten det kommer i form av arbeidsplasser eller evne til å skyte (skatte)midler inn i samfunnsfellesskapet. Hos Jesus knyttes risikoviljen opp mot den mer generelle, «hellige bekymringsløshet» han inviterer mennesker til. Penger er til for å brukes, ikke for å stappes i madrassen. At de kan gå tapt, er en del av gamet. Å investere i lokale gründerprosjekter, for eksempel, forutsetter en tettere relasjon mellom investor og kapitalbruker. I slike investeringer er det helt nødvendig at investoren følger med, ikke bare på hvordan pengene brukes, men på hvordan det går med brukeren. Her er forutsetningene gode for at penger blir et verktøy til bygging av lokal «relasjonskapital». 6 Hamstring, magasinering av penger Mills mener Bibelen gjennomgående fordømmer alt som smaker av hamstring, 11 enten det gjelder mat, ting eller penger. Underteksten i hamstrings logikken er som i lignelsen om den dåraktige bonden at livet sitter i det en eier, at man kan «oppmagasinere» liv, trygghet og fremtid for seg og sine. Slike tanker bryter fundamentalt med at livet er noe Skaperen rekker oss, fra dag til dag. Det er som manna i ødemarken, det lar seg ikke hope opp, legges til side. Våre sparekonti og fondsandeler: Hvordan står de seg mot sjekklisten? side nr 3 strek

5 KR?? INNSYN: Hvor godt kan du følge med på hva pengene dine gjør? GEVINST: Av hvilket slag? Heller utbytte enn renter. IKKE HAMSTRE: «Penger bederver når de hopes opp.» UNNGÅ SPEKULASJON: Dåraktig å «putte fremtiden i lomma». GRÜNDERKAPITAL: Investere aktivt i «nært» prosjekt. BOLIGKAPITAL: Bruke penger til å bli eier av egen bolig. ENKELTAKSJER: Å kjøpe aksjer i ett (få) selskap.? ETISK AKSJEFOND: Investere i fond med etisk profil. KR AKSJEFOND: Plassere penger i fond uten etiske føringer KR BANKINNSKUDD: Spare på konto uten etiske krav. UNDER MADRASSEN: Å legge penger til side i kontanter. Hvilke plasseringer gir høyest score? Her er Mills' sjekkpunkter satt opp i tabellform. Dobbelt hake betyr høy måloppnåelse; dobbelt kryss betyr full konflikt med kravet. Illustrasjon: Adam Leonard Cable Mills begir seg nå inn i en «bibelsk forbrukertest.» a Å spare/investere i eiendom Tjener investeringen en aktverdig hensikt? Gavner den dem jeg skal forsørge eller min neste? Det må, ifølge Paul Mills, være testspørsmålet når man plasserer sine midler i boligen, verdisaker eller annen «fast eiendom». Å eie egen bolig vil ofte bidra til lokalt rotfeste, engasjement og stabile livsvilkår for barn og andre svake grupper. En slik plassering har altså mye for seg. Han ser større (bibelsk) grunn til skepsis overfor «luksusinvesteringer»: å skaffe seg dyre gjenstander, gull, kunst eller annet med begrenset «gavnlighet for nesten». Motivet kan være gevinst strek nr side 19

6 strek aktuelt En gjennomsnittlig norsk husstand: Slik fordelte gjeld og formue seg i siste kvartal, Tall angitt i kroner Annen kapital man har til gode (fordringer) Aksjer, aksjefond og andre verdipapirer Tilgode i div. forsikringsordninger (pensjonsforsikring m.m.) Banktilskudd/cash Boligformue Formue andre lån boliglån Gjeld ved videresalg eller å sikre seg mot inflasjon. Et av de store ondene med inflasjon er jo at den oppmuntrer til denne typen spekulasjon i verdigjenstander, fremfor mer produktive investeringer. b Sette penger i banken «Setter jeg pengene i banken, gjør jeg i hvert fall ikke noe galt. Der står de trygt. Da er jeg ikke spekulativ.» Det er jo ikke uvanlig, heller ikke i kristne kretser, å tenke slik. Men da bryter man med de fleste av kriteriene: Du snur ryggen til kravet om forvaltning og relasjonsbygging, samtidig som du skjermer deg mot risiko. Du sikrer deg en fast «leie» på pengene dine, uten å ane hvordan den hentes inn. Banker flest setter kapitalen i arbeid ut fra følgende devise: høyest mulig avkastning, lavest mulig risiko. Men, påpeker Mills, når pengene står på en bankkonto, har du i alle fall ikke trukket dem ut av det økonomiske fellesskapet slik tilfellet er når du stuer dem under madrassen. Problemet er samtidig, fremholder Mills, at det kan være krevende for vanlige småsparere å finne mer bibelsk og etisk forsvarlige alternativer. Alternativer som samtidig møter behovet for kloke, økonomiske disposisjoner for fremtiden. Man kommer ikke utenom en del pragmatiske avveininger her, mener han. c Aksjer Å kjøpe aksjer i et selskap man har tro på både økonomisk og moralsk utløser mange plusspoeng i Mills test. Samtidig kan fallhøyden være stor. På plussiden: Gevinstene (verdistigning, utbytte) kommer som følge av at du satser, du viser vilje til ikke å klamre deg til pengene. Som aksjonær har du en viss innflytelse på selskapets policy. Du kan vise misnøye med å selge deg ut eller ved hvordan du stemmer på generalforsamlingen. Du må holde deg orientert om hva selskapet gjør, om ikke annet via regnskaper og årsberetninger. Du kan altså utøve forvalterskap. «Avsporing å lage så direkte koblinger» ole peter nordby Lignelsene i Det nye testamente må ikke reduseres til den type privatøkonomirådgivning Mills her forsøker seg på. Til det er de for viktige og dessuten er de fortalt og nedtegnet for helt andre formål. Det sier Ole Peter Nordby, teolog og porteføljeforvalter i Sigma fondsforvaltning, til strek. Han ser positivt på Mills hovedanliggende: å stille etiske krav til kapitalen. Kapitalen er en sterk og samfunnsformende kraft. Det kan ikke være uvedkommende, verken for kristne eller andre, å kreve at det den gjør bør være synlig og tydelig i det offentlige rom. Men å gå ned i detaljer og lage en slags spareetikk slik Mills gjør her, er en svært krevende øvelse. Han gjør det nok ikke enklere ved å bruke skriftsteder og det hele. Beretningen om den rike, unge mannen ham Jesus ba om å gi fra seg alt, til de fattige gjør det tydelig hvor vanskelig det er å bruke tekster i Det nye testamente på denne måten. Det blir ikke holdbart å lage operative prinsipper ut av denne lignelsen og heller ikke den om talentene, for eksempel. Men er ikke Jesus veldig sterk på at penger og rikdom er side nr 3 strek

7 På minussiden: Å stå i enkeltaksjer, som det heter, vil ofte være en økonomisk berg- og dalbane. Bare de færreste kan gjøre det til en økonomisk hovedstrategi. I aksjemarkedet handler det derfor fort om å spre risikoen, å fordele sin plassering på en rekke små poster i mange ulike typer selskaper og markeder. Det er heller ikke uten grunn at aksjer forbindes med gambling: Spekulative oppkjøp for slakting eller videresalg av selskaper uten nevneverdige hensyn til de menneskelige omkostningene er en av de kjappeste veiene til gevinst i aksjemarkedet. I praksis forsvinner altså mange av mulighetene for å være en aktiv forvalter. Det krever mer tid og mer kompetanse enn en småsparer har å rutte med. Mills viser også til andre betenkeligheter: Et hovedpoeng med aksjeselskapet som fenomen, er at aksjonærene ikke hefter for mer enn den kapitalen de har skutt inn i selskapet. Et as kan fort pådra seg gjeld og forpliktelser som langt overstiger aksjekapitalen. Går selskapet over ende, kan du også bli part i en etisk fallitt: Du slipper langt på vei å gjøre opp for den gjelden selskapet har pådratt seg. Andre kan ryke på en kjempesmell, mens aksjonærens tap blir relativt små. Du kommer altså i konflikt med det grunnleggende etiske kravet om å betale tilbake din neste det du skylder ham. d (Etiske) aksjefond Å sette penger i aksjefond kan være et alternativ til å fotfølge din personlige aksjepost i ett eller noen få selskaper. Da går du inn i en «pakke» eller portefølje som en profesjonell aktør har rigget til. Fondets profil defineres ut fra hvilken bransje det satser på, nivå på forventet risiko og avkastning, samt tidshorisont.et hovedpoeng er å redusere risikoen ved å spre investeringene på mange selskaper, samtidig som pengene skal yngle raskere enn de ville gjort i en risikofri plassering i bank. Fondsplasseringer flest gir derfor ikke noen høy score når det gjelder aktivt forvalterskap eller relasjonsbygging. I praksis viser det seg ofte, sier Mills, at store fondsforvaltere velger å selge seg ut av selskaper, fremfor å påvirke gjennom eier makt. Det siste tiåret har det imidlertid vokst frem et livskraftig alternativ for småsparere som vil legge etiske føringer på forvaltningen. Sektoren kalles ofte for Socially Responsible Investments (SRI). Her bugner det nå av alternativer, ikke minst i form av aksjefond: Nei-varianten: Etisk defensive fond, de som styrer unna plasseringer i porno, våpen, alkohol, gamblingindustri eller selskaper som forutsetter barnearbeid eller rovdrift på miljøet. Ja-varianten: Fonds som aktivt styrer kapitalen inn i selskaper som fronter klimavennlig energi eller bekjempelse av fattigdom, eksempelvis mikrokreditter. Men heller ikke slike fond er noen vidunderkur, sier Mills. Ofte kan det bli noe mekanistisk over anvendelsen av de etiske kriteriene, kapitalen havner fort i gråsonene rundt idealene. Uansett er SRI-varianten et steg i riktig retning for dem som vil legge økt trykk på andre kriterier enn avkastning og risiko. På strekmag.no finner du Paul S. Mills' originale paper i pdf-format. I tillegg finner du nyttige lenker til videre utforsking av temaet etikk og finans. strekmag.no en åndelig makt, en «Guds rival»: «Du kan ikke tjene både Gud og Mammon»? Gjør man det ikke for lett for seg selv ved å avvise at lignelsene også kan gi en pekepinn på området pengeforvaltning? Nei, det synes jeg ikke. Og som sagt, da Mills skrev dette i 1996, var han forut for sin tid med å påpeke at etikk også handler om å stille kapitalmakt til ansvar. Men han kommer galt ut med sine anbefalinger av «såkornkapital», å investere i startkapital for lokale selskaper. Du vet, åtte av ti slike initiativer går dukken. Mens de resterende to gjerne går så det suser. Derfor må du spre deg, hvis du ikke skal søle bort pengene, sier Nordby. Han viser til at de fleste småsparere vil ha bruk for profesjonell hjelp til å finne de plasseringene som best svarer til kravene de stiller, dersom de skal putte sparepengene inn i slike selskap. Det er en kompetansekløft her, som Mills tar for lett på. «Å gå ned i detaljer og lage en slags spareetikk slik Mills gjør her, er en svært krevende øvelse.» strek nr side 21

gylne regler 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger

gylne regler 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger gylne regler 7 nøkkelen til fremgang 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger 5. Hold deg informert og følg

Detaljer

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1.

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. Den Nytestamentlige Menighets Offertjeneste 1. Pet. 2:4 5 Når dere kommer til Ham som er Den Levende Stein, som

Detaljer

Ulike kristne skoletradisjoner 27. okt. 2015

Ulike kristne skoletradisjoner 27. okt. 2015 Ulike kristne skoletradisjoner 27. okt. 2015 Flertydig tittel kan være ulike på så mange måter. Men "kristne" peker i retning av teologiens/konfesjonens betydning for skoletenkningen. Som norsk lutheraner

Detaljer

Seksualitet og samliv

Seksualitet og samliv Seksualitet og samliv.qxp 14.10.2008 10:45 Side 1 Seksualitet og samliv Gunnar Waregergsgt. 15, 4021 Stavanger, Tlf.: 51 84 21 60, E-post: servicetorg@imikirken.no, Hjemmeside: www.imikirken.no Seksualitet

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5.

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5. Side 9. Derfor kommer den alvorlige advarselen i det siste verset i brevet, v.21. For hele verden ligger i det onde, v. 19. Avstanden til verden er der for vi er av Gud mens verden er i det onde. Det vet

Detaljer

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1 Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017 De Kristnes prinsipprogram 1 Innhold De Kristne skal bygge et samfunn som er fritt og trygt for alle, uansett hvem man er eller hvor man

Detaljer

Film 8: Aksjemarkedet og samfunnet. Index. Introduksjon s 1 Ordliste s 2 Quiz s 4 Spørsmål s 5 Arbeidsoppgaver s 5 Lenkesamling s 5.

Film 8: Aksjemarkedet og samfunnet. Index. Introduksjon s 1 Ordliste s 2 Quiz s 4 Spørsmål s 5 Arbeidsoppgaver s 5 Lenkesamling s 5. Film 8: Aksjemarkedet og samfunnet Index Introduksjon s 1 Ordliste s 2 Quiz s 4 Spørsmål s 5 Arbeidsoppgaver s 5 Lenkesamling s 5 Introduksjon Selskaper produserer varer og tjenester, skaper arbeidsplasser,

Detaljer

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Januar 1. januar For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Hvordan kommer dette året til å bli? Gud alene vet det, har vi lett for å svare, Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 SEPTEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg september 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI Kirken. Vi tror Gud

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

Dåpen er en av de første praktiske bevis på frelsen.

Dåpen er en av de første praktiske bevis på frelsen. DÅPEN. Dåpen er en av de første praktiske bevis på frelsen. Ingen mennesker har funnet på sannheten om den bibelske dåp, hverken pinsevenner eller andre venner, men som vi skal se senere i dette emne,

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre.

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. Jeg en etterfølger Igangsetter Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. En lærling Herren Gud har gitt meg disiplers

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

Kap. 3 Hvordan er Gud?

Kap. 3 Hvordan er Gud? Kap. 3 Hvordan er Gud? Rettferdighetens prinsipp går altså ut på at den sjel som synder, skal dø (Esek. 18, 20) og like fullt og helt at den sjel som ikke synder, ikke skal dø. Dette er et prinsipp som

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16:

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Preken 21. s i treenighet 18. oktober 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin

Detaljer

GUDSTJENESTE MED NATTVERD 9. søndag i treenighet. Fjellhamar kirke 17. juli Lukas 6, PREKEN

GUDSTJENESTE MED NATTVERD 9. søndag i treenighet. Fjellhamar kirke 17. juli Lukas 6, PREKEN PREKEN GUDSTJENESTE MED NATTVERD 9. søndag i treenighet Fjellhamar kirke 17. juli 2016 Lukas 6, 36-42 LUKAS 6,36-42 Teksten vår i dag fra Lukas 6, er fra Jesu største og mest kjente tale, bergpreken, eller

Detaljer

KRISTENDOMSKUNNSKAP (1 + 1) Diakonal vinkling

KRISTENDOMSKUNNSKAP (1 + 1) Diakonal vinkling KRISTENDOMSKUNNSKAP (1 + 1) Diakonal vinkling FELLESFAG I YRKESFAGLIG UTDANNINGSPROGRAM Fag utover timerammen Formål Kristendomskunnskap med diakonal vinkling er et kunnskapsfag, et holdningsskapende fag

Detaljer

Ordet om helliggjørelsen som er nevnt mange plasser i bibelen, kan også oversettes til vår tid, med at vårt liv og læren i Guds ord må samstemme.

Ordet om helliggjørelsen som er nevnt mange plasser i bibelen, kan også oversettes til vår tid, med at vårt liv og læren i Guds ord må samstemme. HELLIGGJØRELSEN. Ordet om helliggjørelsen som er nevnt mange plasser i bibelen, kan også oversettes til vår tid, med at vårt liv og læren i Guds ord må samstemme. Vår ferd og vår vandring her nede i hverdagen

Detaljer

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper».

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». GUD Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». Den lille Bibel Johannes 3.16 «For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn den enbårne,

Detaljer

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Guds familie: Rio Emne: Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Film: Rio Start 32:50 & Stopp 35:08 Bibelen: Efeserbrevet 2 v 19 Utstyr: Filmen Rio, dvd-spiller eller prosjektor Utstyr til leken:

Detaljer

Liten etterspørsel av etiske fond blant norske fondssparere.

Liten etterspørsel av etiske fond blant norske fondssparere. Oslo, august 2004 Liten etterspørsel av etiske fond blant norske fondssparere. Av Guri Tajet Arbeidsnotat 4/04 fra Framtiden i våre hender 1 Norske fondssparere blåser i etikken Framtiden i våre hender

Detaljer

Vigsling av tilsynsmann

Vigsling av tilsynsmann 1 ORDNING FOR Vigsling av tilsynsmann Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Når en synode eller et presbyterium velger nye tilsynsmenn vigsles disse til tjeneste for menighetene og fellesvirket

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV EIERSTYRING INKLUSIV BRUK AV STEMMERETT

RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV EIERSTYRING INKLUSIV BRUK AV STEMMERETT BAKGRUNN RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV EIERSTYRING INKLUSIV BRUK AV STEMMERETT SKAGEN AS (SKAGEN) er et forvaltningsselskap for verdipapirfond og forvalter SKAGEN fondene. Gjennom sine investeringer blir

Detaljer

AKSJER OG BØRS En grunninnføring i aksjemarkedet for elever i videregående skole. EKSEMPEL PÅ ET FORELESNINGSKONSEPT FRA AKSJENORGE

AKSJER OG BØRS En grunninnføring i aksjemarkedet for elever i videregående skole. EKSEMPEL PÅ ET FORELESNINGSKONSEPT FRA AKSJENORGE AKSJER OG BØRS En grunninnføring i aksjemarkedet for elever i videregående skole. EKSEMPEL PÅ ET FORELESNINGSKONSEPT FRA AKSJENORGE 70 60 50 40 30 20 10 0 Nokias aksjekursutvikling de siste 12 år. 1 64

Detaljer

Samtaleopplegg for GALATER0BREVET Til bruk i smågrupper. 15 gruppesamlinger

Samtaleopplegg for GALATER0BREVET Til bruk i smågrupper. 15 gruppesamlinger Samtaleopplegg for GALATER0BREVET Til bruk i smågrupper. 15 gruppesamlinger Kapittel 1, 1-5 Bruk 5 minutter til å lese 1, 1-5 hver for dere. Fortell hverandre etter tur hva dere Hva betyr det at Paulus

Detaljer

Langfredag 2016: Mark 14,26-15,37

Langfredag 2016: Mark 14,26-15,37 Langfredag 2016: Mark 14,26-15,37 Vi har lyttet oss gjennom Jesu lidelseshistorie. Vi har hørt den før, på samme måte som nyhetssendingene fra Brussel stadig har repetert seg de siste dagene. Når voldsomme

Detaljer

Dåp ImF-Bryne Mars 2007

Dåp ImF-Bryne Mars 2007 Dåp ImF-Bryne Mars 2007 Bakgrunn a) Utgangspunkt i skapelsen: o Ved Ånden og Ordet skaper Faderen mennesket i Guds bilde. 1.Mos.1-2 o Adam og Eva blir skapt til fellesskap med Gud og hverandre. o Mennesket

Detaljer

Visjon Oppdrag Identitet

Visjon Oppdrag Identitet Visjon Oppdrag Identitet Som alle kristne har også vi fått utfordringen om å forvalte Guds ord - i holdning, ord og handling. Men hvordan løser Misjonsforbundet og Misjonsforbundet UNG dette store oppdraget?

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Hvorfor og hvordan spare i fond

Kunsten å bruke sunn fornuft Hvorfor og hvordan spare i fond Kunsten å bruke sunn fornuft Hvorfor og hvordan spare i fond Ageposten. 1885. Utsnitt. Av Carl Locher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Dagens program Hva er et aksjefond? Hvordan redusere

Detaljer

Verdien av eierskap blant ansatte i børsnoterte selskaper. 1. Hvem er du? 2. Hva er din alder?

Verdien av eierskap blant ansatte i børsnoterte selskaper. 1. Hvem er du? 2. Hva er din alder? Verdien av eierskap blant ansatte i børsnoterte selskaper 1. Hvem er du? 10 9 88.8% 7 5 4 3 1 11.2% 1 2 1 Kvinne 2 Mann Kvinne 11,2% Mann 88,8% N 169 2. Hva er din alder? 10 9 7 5 4 3 29.2% 38.7% 1 15.5%

Detaljer

Preken i Fjellhamar kirke 25. Oktober Bots og bønnedag. Kapellan Elisabeth Lund. Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 18:

Preken i Fjellhamar kirke 25. Oktober Bots og bønnedag. Kapellan Elisabeth Lund. Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 18: Preken i Fjellhamar kirke 25. Oktober 2015 Bots og bønnedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 18: Til noen som stolte på at de selv var rettferdige, og så ned

Detaljer

1.5 Luthers lille katekisme.

1.5 Luthers lille katekisme. Organisasjons- og personalhåndbok / Bekjennelsesskrifter / Luthers lille katekisme 1.5 Luthers lille katekisme. 1. DE TI BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og

Detaljer

Noen resultater fra kartlegginger av finansiell kunnskap i Norge. Ellen K. Nyhus Agderforskning

Noen resultater fra kartlegginger av finansiell kunnskap i Norge. Ellen K. Nyhus Agderforskning Noen resultater fra kartlegginger av finansiell kunnskap i Norge Ellen K. Nyhus Agderforskning Om studien Del av OECD sin internasjonale kartlegging av finansiell kompetanse Norsk del av prosjektet ledet

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

Kap. 1 Rettferdighetens prinsipp

Kap. 1 Rettferdighetens prinsipp Kap. 1 Rettferdighetens prinsipp Vår egen rettferdighetssans forteller oss at en person som har begått en urett mot et annet menneske, er skyldig i den uretten han har begått. Det er få som ikke reagerer

Detaljer

Kurskveld 9: Hva med na?

Kurskveld 9: Hva med na? Kurskveld 9: Hva med na? Introduksjonsaktivitet (10 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Hvis du kunne forandret en ting Hva ville det ha vært? (10 minutter) Forestill deg en

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Risiko (Volatilitet % År)

Risiko (Volatilitet % År) Side 1 av 5 Din Risiko Toleranse profil Kunde James Bond Din risiko faktor er 3,72 på en skala fra 1 til 6. 1 betyr at du ikke bør har noen, eller veldig lite, risiko i din portefølje av investeringer.

Detaljer

KRISTENDOMSKUNNSKAP (2 + 2)

KRISTENDOMSKUNNSKAP (2 + 2) Godkjent av Udir 31. mars 2014 KRISTENDOMSKUNNSKAP (2 + 2) - FELLESFAG I YRKESFAGLIG UTDANNINGSPROGRAM Fellesfaget Kristendomskunnskap er et kunnskapsfag, et holdningsskapende fag og et fellesskapsbyggende

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

«...og på torget snakket han hver dag med dem han traff der»

«...og på torget snakket han hver dag med dem han traff der» «...og på torget snakket han hver dag med dem han traff der» BIBELENS BUDSKAP I DIALOG MED STRØMNINGER I SAMTIDSKULTUREN DEL 1 : BÆREKRAFT OG MORALSK KAPASITET Vår tid, menneskenaturen og globalisering

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Les sammen Apg. 18. Les også sammen innledningen l temaet. Del med hverandre tanker fra denne teksten. Snakk gjerne sammen om følgende spørsmål:

Les sammen Apg. 18. Les også sammen innledningen l temaet. Del med hverandre tanker fra denne teksten. Snakk gjerne sammen om følgende spørsmål: L G. T 1 7 T 1 P : L, G! I Apg. 18 møter vi en skikkelig tøff dame. Priska nevnes sammen med sin mann, Akvila, slik skikken var, men flere steder står hennes navn først. For en nordmann i 2013 er de e

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

En glad giver - tid, evner, penger

En glad giver - tid, evner, penger En glad giver - tid, evner, penger Tenk på den beste gaven noen har gitt deg. Hva var det som gjorde den så spesiell? Tenk på en gave du ga til en annen som ble satt ekstra stor pris på. Hva var det som

Detaljer

om å holde på med det.

om å holde på med det. j Livet som Gud har kallet oss til, er ikke et vanlig eller naturlig liv. Det er overnaturlig, fylt med kraft, tegn, under, mirakel og andre mektige gjerninger. Jesus, som gikk på vannet, gjorde vann om

Detaljer

KRISTENDOMSKUNNSKAP (2 + 2)

KRISTENDOMSKUNNSKAP (2 + 2) KRISTENDOMSKUNNSKAP (2 + 2) - FELLESFAG YRKESFAGLIG UTDANNINGSPROGRAM Formål med faget Kristendomskunnskap er et kunnskapsfag, et holdningsskapende fag og et fellesskapsbyggende fag. Kristendomskunnskap

Detaljer

Filipperne. Ydmykhet fører til enhet

Filipperne. Ydmykhet fører til enhet Filipperne Ydmykhet fører til enhet Menigheten i Filippi Apg 16 Romersk koloni, stolte av dette (v. 20-21, 37-39). Menigheten begynte med Lydia Første menigheten i Europa Kunne kjøpe og selge eiendom,

Detaljer

Når ateismen åpner seg som en avgrunn i sjelen

Når ateismen åpner seg som en avgrunn i sjelen I. Når ateismen åpner seg som en avgrunn i sjelen 1. Jesus beskrives i Det nye testamentet som en kenotisk personlighet. Det betyr at han viser sin styrke i sin svakhet. Det greske ordet kenosis finnes

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

DEN GAMLE OG DEN NYE PAKT

DEN GAMLE OG DEN NYE PAKT DEN GAMLE OG DEN NYE PAKT Forskjellen mellom den gamle og nye pakt misforstås av mange. En pakt er som regel en høytidelig overenskomst mellom to parter, hvor de gjensidig aksepterer visse forpliktelser

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

VÅR KRISTNE KULTURARV (1+1+1) FELLES PROFILFAG FOR LUNDENESET VIDAREGÅANDE SKOLE

VÅR KRISTNE KULTURARV (1+1+1) FELLES PROFILFAG FOR LUNDENESET VIDAREGÅANDE SKOLE VÅR KRISTNE KULTURARV (1+1+1) FELLES PROFILFAG FOR LUNDENESET VIDAREGÅANDE SKOLE Formål med faget Kristendommen er den største av verdensreligionene. Fra sin spede begynnelse i Jerusalem for to tusen år

Detaljer

For deg over 60: Lån med garantert borett en suksess

For deg over 60: Lån med garantert borett en suksess For deg over 60: Lån med garantert borett en suksess 6 Gjeldfrie boliger med store verdier, stigende boligpriser og større aksept for at eldre folk kan ta opp lån gjør at seniorene låner som aldri før.

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

Følge Jesus. i lydighet

Følge Jesus. i lydighet Følge Jesus i lydighet følge Jesus i lydighet Loven, budene Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete 2 men har sin glede i Herrens lov og grunner

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

01129_170_WordofWisdom.qxd 12-14-2011 9:26 Page 1 Visdomsordet Visdomsor

01129_170_WordofWisdom.qxd 12-14-2011 9:26 Page 1 Visdomsordet Visdomsor Visdomsordet Ettersom vår fysiske tilstand påvirker oss åndelig, gir vår himmelske Fader oss bud med henblikk på å forbedre vår fysiske og åndelige helse. Som en del av Jesu Kristi evangeliums gjengivelse,

Detaljer

Formål med faget Fellesfaget Kristendomskunnskap er et kunnskapsfag, et holdningsskapende fag og et fellesskapsbyggende fag.

Formål med faget Fellesfaget Kristendomskunnskap er et kunnskapsfag, et holdningsskapende fag og et fellesskapsbyggende fag. KRISTENDOMSKUNNSKAP - FELLESFAG I STUDIEFORBEREDENDE UTDANNINGSPROGRAM Formål med faget Fellesfaget Kristendomskunnskap er et kunnskapsfag, et holdningsskapende fag og et fellesskapsbyggende fag. Kristendomskunnskap

Detaljer

Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 REL111 27/11-2015 Flervalg Automatisk poengsum Levert

Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 REL111 27/11-2015 Flervalg Automatisk poengsum Levert REL111 1 Etikk og fagdidatikk Kandidat-ID: 1105 Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 REL111 27/11-2015 Flervalg Automatisk poengsum Levert 2 REL111 27/11-15 Oppgaver Skriveoppgave Manuell poengsum Levert

Detaljer

Profetier om Jesus i GT v/jørgen Storvoll 24.september 2014

Profetier om Jesus i GT v/jørgen Storvoll 24.september 2014 Profetier om Jesus i GT v/jørgen Storvoll 24.september 2014 Innledning Tro ikke at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene! Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. Matt 5:17 Og

Detaljer

Nær gud - nær mennesker

Nær gud - nær mennesker Fastelavnssøndag (2..mars) Hovedtekst: Joh 17,20-26 GT tekst: Høys 8,6-7 Epistel tekst: 1 Kor 13,1-7 Barnas tekst: Joh 12,1-8 Nær gud - nær mennesker 32 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: J

Detaljer

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE I SAMLING 1 FORBEREDELSE Klokkeringing til kl 11.00 ML: Informasjon om dagens gudstjeneste og: La oss være stille for Gud Kort stillhet Tre klokkeslag 2 PRELUDIUM og INNGANGSSALME, prosesjon 3 INNGANGSORD

Detaljer

1 = Sterkt uenig 2 = Uenig 3 = Nøytral 4 = Enig 5 = Svært enig. Jeg er en gavmild person som ofte gir eller låner ut penger til andre.

1 = Sterkt uenig 2 = Uenig 3 = Nøytral 4 = Enig 5 = Svært enig. Jeg er en gavmild person som ofte gir eller låner ut penger til andre. Sacred Money Archetypes 1 = Sterkt uenig 2 = Uenig 3 = Nøytral 4 = Enig 5 = Svært enig GRUPPE 1: Jeg er en gavmild person som ofte gir eller låner ut penger til andre. K2 Jeg liker å vurdere fordelene

Detaljer

Jesus Kristus er løsningen!

Jesus Kristus er løsningen! Jesus Kristus er løsningen! 4 Herre, husk meg med den nåde Du har for Ditt folk. Se til meg med Din frelse, 5 så jeg kan se godene for Dine utvalgte, så jeg kan glede meg i Ditt folks glede, så jeg kan

Detaljer

Fyll ut de deler av tabellen som beskriver din måte å vokse på i Gud.

Fyll ut de deler av tabellen som beskriver din måte å vokse på i Gud. Vokse til modenhet Skal du løpe marathon så vil det være galskap å ikke trene i forkant. Gode marathonløpere trener og orienterer livet sitt rundt dette. For å være klare til løpet. Det same gjelder troen

Detaljer

Vedtekter for menigheten Oslo Kristne Senter

Vedtekter for menigheten Oslo Kristne Senter Vedtekter for menigheten Oslo Kristne Senter 1. Menighetens navn er Oslo Kristne Senter. 2. Oslo Kristne Senter er en frittstående, lokal menighet organisert som en forening - som driver menighetsbyggende

Detaljer

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg!

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! 34 Vi tror på èn Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! For så høyt har Gud elsket verden

Detaljer

7. søndag i treenighetstiden, 2015

7. søndag i treenighetstiden, 2015 7. søndag i treenighetstiden, 2015 En mann sa en gang: «Noen mennesker er så ensomme at de ringer til kontofonen tre ganger om dagen bare for å høre en stemme som snakker til dem!» Dette er noen år siden,

Detaljer

Hva sier Bibelen om penger og tienden?

Hva sier Bibelen om penger og tienden? Hva sier Bibelen om penger og tienden? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Jeg vet ikke om du er klar

Detaljer

Dagens prekentekst står skrevet i Salme 113: Halleluja! Syng lovsang, Herrens tjenere, lovsyng Herrens navn!

Dagens prekentekst står skrevet i Salme 113: Halleluja! Syng lovsang, Herrens tjenere, lovsyng Herrens navn! Dagens prekentekst står skrevet i Salme 113: Halleluja! Syng lovsang, Herrens tjenere, lovsyng Herrens navn! Velsignet er Herrens navn, fra nå og til evig tid! Der sol går opp og der sol går ned, skal

Detaljer

Kurskveld 6: Hvorfor skapte Gud verden?

Kurskveld 6: Hvorfor skapte Gud verden? Kurskveld 6: Hvorfor skapte Gud verden? Introduksjonsaktiviteter (10 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Fortell om en god venn Hva er en god venn? Hvorfor er vennskap så viktig

Detaljer

Glede av Elias Aslaksen

Glede av Elias Aslaksen For helhjertede Guds barn er det to vidt forskjellige kilder til sann glede og fryd: 1. Det som Gud allerede har gitt og gjort. All vår synd er utslettet og kastet i forglemmelsens hav, og vårt navn er

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

Kommisjon & Avgift Versjon mars 07- Side 1 av 7

Kommisjon & Avgift Versjon mars 07- Side 1 av 7 Versjon mars 07- Side 1 av 7 Innhold Innledning...2 Kommisjoner...3 Forvaltningsgebyr...4 Månedlig avgift...5 Års Avgift...6 Time Avgift...6 Sucsess avgift...6 Blanding...6 Konklusjon....7 Copyright FinanceCube

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Hvorfor valgte Gud tunger?

Hvorfor valgte Gud tunger? Hvorfor valgte Gud tunger? (Why God chose tongues) HVORFOR VALGTE GUD TUNGER Han var diakon i en moderne kirke, men trodde ikke på den læren med dåpen i Den Hellige Ånd å gjøre. Likevel hadde han blitt

Detaljer

SEMINAR FOR STORTINGETS FINANSKOMITÉ. Hvilken rolle bør staten ha i å sikre kapitaltilgangen for norske bedrifter?

SEMINAR FOR STORTINGETS FINANSKOMITÉ. Hvilken rolle bør staten ha i å sikre kapitaltilgangen for norske bedrifter? Arne Jon Isachsen Handelshøyskolen BI 6. mai 2003 SEMINAR FOR STORTINGETS FINANSKOMITÉ Hvilken rolle bør staten ha i å sikre kapitaltilgangen for norske bedrifter? I. Glimt fra et Gardsbruk II. Fra et

Detaljer

Relevante spørsmål og svar

Relevante spørsmål og svar Relevante spørsmål og svar Tilbyderne Hvem fremsetter tilbudet? Eieren av PATRIZIA Harald Fund Investment 1 S.à r.l. er et europeisk eiendomsselskap som heter PATRIZIA Immobilien AG (PATRIZIA). PATRIZIA

Detaljer

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus.

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Gudstjeneste i Sjømannskirken New York SAMLING Informasjon om gudstjenesten og tre bønneslag Preludium Salme Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Amen! Samlingsbønn

Detaljer

Den Hellige Ånd Åndens frukter, del III; Kjærligheten

Den Hellige Ånd Åndens frukter, del III; Kjærligheten Serie: Troens fundamenter; Filadelfia, Askim 15.02.2015 Den Hellige Ånd Åndens frukter, del III; Kjærligheten Av pastor Ole Sletten 1. Innledning Vi har nå i to søndager tatt for oss jordsmonnet som fruktbærende

Detaljer

Emne vi nå skal se på er også grunnfestet ut fra bibelen.

Emne vi nå skal se på er også grunnfestet ut fra bibelen. Nådegaver og Helbredelse. Emne vi nå skal se på er også grunnfestet ut fra bibelen. En bibelsk nytestamentlig menighet tror på og forkynner også denne bibelske sannhet om nådegaver og helbredelse. Dette

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

Hva er forsvarlig kapitalforvaltning? Seniorrådgiver Bjarte Urnes Statsautorisert revisor

Hva er forsvarlig kapitalforvaltning? Seniorrådgiver Bjarte Urnes Statsautorisert revisor Hva er forsvarlig kapitalforvaltning? Seniorrådgiver Bjarte Urnes Statsautorisert revisor Dagens tema 1. Lovtekst 2. Kapitalforvaltningsstrategi og Stiftelsestilsynets forventninger 3. Hva ser vi i praksis?

Detaljer

Hovedmenyens tema er merket med denne fargen De enkelte sidenes tema har denne fargen. Oversikten er oppdatert 15 jan 2013

Hovedmenyens tema er merket med denne fargen De enkelte sidenes tema har denne fargen. Oversikten er oppdatert 15 jan 2013 Innholdsoversikt til nettsiden www.sjelesorgogveiledning.no Hovedmenyens tema er merket med denne fargen De enkelte sidenes tema har denne fargen. Oversikten er oppdatert 15 jan 2013 Velkommen Sjelesorg

Detaljer

HEMMELIGHETEN BAK RIKDOM I ÉN SETNING. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HEMMELIGHETEN BAK RIKDOM I ÉN SETNING. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HEMMELIGHETEN BAK RIKDOM I ÉN SETNING http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Har du et sterkt ønske om å bli rik, men aner ikke hvordan du skal gå fram? Tror du at du må lese en haug med bøker og

Detaljer

DÅP, EN INFORMERT FORPLIKTELSE

DÅP, EN INFORMERT FORPLIKTELSE DÅP, EN INFORMERT FORPLIKTELSE Når det gjelder trosbeslutninger, kan vi ha mer til felles med ateister enn vi tror. Ifølge nettstedet Fox News, i juli 2010, holdt en gruppe amerikanske ateister en avdøpningsseremoni.

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo.

8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo. 8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo. Tema 1. Følelsesmessig kommunikasjon Vis positive følelser

Detaljer

Sparing i Norge og Norden.

Sparing i Norge og Norden. Sparing i Norge og Norden. Nordnet Market Outlook, november 2010 TNS Gallup har på vegne av Nordnet undersøkt hvordan befolkningen i Norge, Sverige, Danmark og Finland sparer, samt hvor godt rustet innbyggere

Detaljer

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. B. Er vår norske formaning lik den bibelske formaning?

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. B. Er vår norske formaning lik den bibelske formaning? Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. En disippel gjør gode gjerninger. Prinsipp. Roald Kvam 2008 I. Definisjon av "formaning. A. Hva er formaning i NT? Rom 12:1-2 Rom 12:9-18 = Formaning.

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR SØGNE KOMMUNES FORVALTNINGSFOND 2013

ÅRSRAPPORT FOR SØGNE KOMMUNES FORVALTNINGSFOND 2013 ÅRSRAPPORT FOR SØGNE KOMMUNES FORVALTNINGSFOND 2013 Organisering Søgne kommunes forvaltningsfond ble etablert i juni 2003 som et kommunalt fond. Vedtekter og investeringsstrategi ble vedtatt av kommunestyret

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Kap. 4 Å være og gjøre rettferdig

Kap. 4 Å være og gjøre rettferdig Å være og gjøre rettferdig Kap. 4 Å være og gjøre rettferdig det slik: Hele Guds herredømme bygger på rettferdighet. I Salmenes bok beskrives Rettferdighet og rett er Hans trones grunnvoll. (Sal. 97, 2)

Detaljer

Beskrivelse av handel med CFD.

Beskrivelse av handel med CFD. Side 1 av 5 Beskrivelse av handel med CFD. Hva er en CFD?...2 Gearing... 3 Prising.... 4 Markeder som stiger.... 5 Markeder som faller... 5 Side 2 av 5 Hva er en CFD? CFD er en forkortelse for Contract

Detaljer