MØTEINNKALLING. Fast utvalg for Plansaker. Dato: kl. 15:00 Sted: Thon Hotell Bjørenparken Arkivsak: 12/00004 Arkivkode: 033

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Fast utvalg for Plansaker. Dato: 29.03.2012 kl. 15:00 Sted: Thon Hotell Bjørenparken Arkivsak: 12/00004 Arkivkode: 033"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Fast utvalg for Plansaker Dato: kl. 15:00 Sted: Thon Hotell Bjørenparken Arkivsak: 12/00004 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til servicekontoret, tlf SAKSKART Side 5/12 12/ /12 12/ /12 12/ Saker til behandling 1. Gangs behandling i planutvalget: Forslag til detaljregulering av områdene F/H1 og F/H2 i gjeldende reguleringsplan for Høgevarde HV7. Søknad om dispensasjon for plassering av hytte på gbnr. 29/243 tomt 343 HV 7 Høgevarde Søknad om dispensasjon for oppføring av garasje/anneks med mønehøyde på 6 meter på gbnr. 29/182 -Høgevarde Sted, Karsten Ekeren leder 1

2 Saker til behandling 5/12 1. Gangs behandling i planutvalget: Forslag til detaljregulering av områdene F/H1 og F/H2 i gjeldende reguleringsplan for Høgevarde HV7. Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 143 Saksbehandler Vidar Seterstøen Saksgang Møtedato Saknr 1 Fast utvalg for Plansaker /12 Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Forslag til reguleringsplan Forslag til bestemmelser Vedlegg 1 til bestemmelsene Planbeskrivelse ROS-analyse Dokument i saka: Gjeldende reg.plan for Høgevarde HV6-9 Saksopplysninger: Om planforslaget: Planarbeidet er kunngjort i Hallingdølen ( ) og på Hallingkonsult sine hjemmesider i tråd med plbl Hensikten med planarbeidet er primært å tilrettelegge for fritidsbebyggelse og tilhørende infrastruktur. Arealene som ønskes regulert er avsatt med tanke på fritidsbebyggelse og hotell. Det er imidlertid et ønske fra tiltakshaver at områder med varme senger lokaliseres til mer egnede arealer som ligger utenfor dette planområdet. Det vil derfor ikke fra tiltakshavers side bli foreslått hotell/utleieenheter innen for dette planområdet. Det er derimot foreslått at området i sin helhet reguleres med hovedformål fritidsboliger med til sammen 27 selveiertomter. Planarbeidet skal resultere i en helhetlig plan som viser eksisterende og fremtidig utnytting av området. Planforslaget inneholder en planbeskrivelse, plankart med tilhørende bestemmelser, samt en ROS analyse. Det er ikke bebyggelse innenfor planområdet. Hovedatkomst inn i feltet er bygd frem til plangrensen i sør. Generelt foregår det en omfattende utbygging av fritidsboliger i Gulsvikfjellet. Gulsvikfjellet er et område med høy byggeaktivitet og flere vedtatte reguleringsplaner styrer utviklingen av området. 2

3 Planområdet dekker et areal på ca. 60 daa. Planområdet kan klassifiseres som typisk fjellbjørkeskog uten noen form for tekniske inngrep. Det er tatt ut noe skog i forbindelse med vedhogst. I forhold til foreslått arealbruk er det areal avsatt til byggeområder for fritidsboliger som er det dominerende arealbruksformålet. Planområdet er i tidligere planprosesser vurdert som områder egnet for høyere utnyttelse (hotell/fritidsbolig). Ettersom Høgevarde a.s. har ønske om en annen plassering av varme senger er det naturlig at området får en noe høyere utnyttelse enn tilstøtende områder som er avsatt til fritidsbolig. Et generelt trekk ved utbyggingen i Gulsvikfjellet er at det er avsatt forholdsvis store tomter og spredt utbygging. Innenfor dette området er det foreslått en mer tradisjonell tilnærming ved at tomtene er mindre og med ordinær 4m byggegrense. Estetikk og landskap - konsekvenser av planforslaget: Gulsvikfjellet er et hytteområde der hovedtyngden av fritidsboligene er bygd fra 2005 og frem til i dag. Bebyggelsen fremstår derfor som moderne, men med et tradisjonelt uttrykk. God byggeskikk blir det når bygninger passer til steder der de står. Dette vil si tilpasning til terreng, klima, og stedets vegetasjon. Planområdet er ikke spesielt eksponert i forhold til tilstøtende arealer, og forslag til bestemmelser gjenspeiler det utbyggingsmønsteret som allerede er fastsatt for tilstøtende regulerte arealer. Planlagt ny bebyggelse er forsøkt plassert i trebevokste områder slik at bebyggelsen blir naturlig skjermet fra omkringliggende områder som er mer åpne og med lavere vegetasjon. Ved prosjektering av bygninger må det velges hyttetyper som er tilpasset terrenget på tomta. Ved prosjektering av bygninger i flatt terreng må det velges hyttetyper som er tilpasset flatt terreng, og tilsvarende for tomter med større terrengfall. For å oppnå en best mulig tilpasning til tomtas terrengfall er det for hver enkelt tomt fastsatt en definert grunnmurshøyde. Bygningens såle bør ta utgangspunkt i terrengets naturlige høyde. Omfattende utgraving/sprenging, eller tilføring av store mengder med nye masser bør kunne unngås så langt det er mulig. Trafikk konsekvenser av planforslaget: Planforslaget vil medføre endret/utvidet bruk av allerede opparbeidede avkjøring ved Rv. 7 - Veterenkrysset. Denne avkjørselen ligger utenfor planens avgrensning. Buskerud Fylkeskommune har utarbeidet et eget notat i forhold til trafikkbelastningen langs Fv 202 som følge av ulike utbyggingsscenarioer i Gulsvikfjellet. Her beskrives nåsituasjonen med en ÅDT langs Fv 202 på 160kjt/døgn. Forutsatt en videre utvikling av Gulsvikfjellet med bygging av 900 hytter, er ÅDT langs Fv 202 beregnet til 415 kjt/døgn. Innenfor dette planområdet er det forslag om 25 nye tomter. Dersom samme forutsetninger som er brukt i beregningen fra BFK vil dette planområdet bidra med en økt ÅDT på 4 kjt/døgn. Graden av nyskapt trafikk som følge av dette feltet vurderes derfor som små både i forhold til nåsituasjonen, og ikke minst i lys av den samlede utbyggingen som forventes i Gulsvikfjellet. 3

4 For å sikre en fremtidig utbedring av Veterenkrysset og fylkesvei 202 har følgende rekkefølgebestemmelse blitt innarbeidet i andre reguleringsplaner i Gulsvikfjellet: Før ny hyttebebyggelse ut over 300 tradisjonelle hytter og/eller turistanlegg innenfor området som omfattes av godkjent kommunedelplan for Gulsvikfjellet kan tas i bruk, skal kryss mellom riksveg 7 og fylkesveg 202 (Veteren-krysset) være ombygd til fullkanalisert kryss i henhold til vegnormalenes krav, og fylkesveg 202 skal være opprustet med hensyn til bredde og bæreevne samt at miljøforholdene langs fylkesvegen skal være utredet og eventuelle tiltak være iverksatt. Likelydende rekkefølgekrav er lagt inn i forslag til bestemmelser for dette planområdet, og en anser derfor at hensynet til offentlig vegnett er tilstrekkelig ivaretatt i planforslaget. Forhold til overordna plan: Gjeldende reguleringsplan, Reguleringsplan for Høgevarde HV6-9, bygger på vedtatt kommunedelplan for Gulsvikfjellet stadfestet av Miljøverndepartementet den I gjeldende reguleringsplan for området er det avsatt enkelte delområder med krav til bebyggelsesplan. Der det i reguleringsplan er stilt krav om bebyggelsesplan skal det etter ny planlov utarbeides detaljregulering. Det er delområdene F/H1 og F/H2 i området HV7 som nå skal detaljreguleres. Disse to feltene er i gjeldende reguleringsplan avsatt til annet kombinert formål, fritidsbebyggelse/ hotell med tilhørende anlegg. Foreslått detaljregulering skal altså erstatte en liten del (øy) av gjeldende reguleringsplan benevnt som Reguleringsplan for Høgevarde HV6-9. Resterende del av Reguleringsplan for Høgevarde HV6-9 forblir uendret. Miljøkonsekvenser: De omfattende konsekvensutredningene som ble gjort i forbindelse med kommunedelplanen for Gulsvikfjellet gir ingen antydninger om at planområdet innehar spesielle miljøkvaliteter som bør ivaretas spesielt i utformingen av planforslaget. Det vises til tidligere utarbeidede konsekvensutredninger for Gulsvikfjellet. Flå kommune har ikke egne registreringer (N-2000) innenfor planens avgrensning. Søk i Naturbasen til Direktoratet for naturforvaltning gir heller ingen treff for spesielle artsforekomster innenfor planområdet. Nærmeste registrering i DNs naturbase ligger vest for planområdet og gjelder leve/trekkområde for reinsstammen Reinsjøfjell-Norefjell (se figur 2). Søk i Artsdatabanken viser at det ikke er registrert spesielle artsforekomster innenfor planområdet. (Kilder: Artsdtabanken, Arealisdata og DNs naturbase/wms kartklient). Gulsvikfjellet er et særdeles populært friluftsområde både sommer og vinterstid. Høgevarde a.s har over 40 kilometer med egenpreparerte skiløyper. Skiløypene er tilknyttet Eventyrløypa med løypenett fra Norefjell til Geilo. Uavhengig av årstid er Høgevarde er et spesielt populært turmål. Sti- og løypenettet for Gulsvikfjellet ble helhetlig planlagt og vurdert i forbindelse med tidligere planprosesser. Alle de store hytteområdene i området er 4

5 tilknyttet sti- og løypenettet, og det er utarbeidet en helhetlig plan for skilting og tilrettelegging av området. Gjennom planområdet som nå reguleres går det ingen sammenhengende tur- eller skiløyper. Hyttefeltet vil bli tilnyttet det eksisterende løypenettet som går innover mot Vardefjell. Planfremmer kan ikke se at foreslåtte tiltak i planen vil medføre at tilgangen til tur- og rekreasjonsområder blir vesentlig svekket på grunn av denne reguleringen. Områdene en nå ønsker å bygge ut ligger i direkte tilknytning til allerede bebygde områder. Viktige grøntområder, blant annet korridor ned mot Fyrisjøen, blir videreført i planforslaget. Det vises ellers til tidligere utarbeidede konsekvensutredninger for Gulsvikfjellet. I forbindelse med tidligere planarbeid er det gjennomført registrering av kulturminner. Det er ikke gjort funn av kulturminner innenfor planens avgrensning. Det vises til rapporten Kulturminner og kulturmiljø i Gulsvikfjellet, Flå kommune, Buskerud. En konsekvensutredning v/lars Erik Narmo. E-CO Partner oktober Hyttefeltet vil ikke medføre nedbygging av gjennomfartsløyper, eller sammenhengende merket stinett. Planforslaget legger ikke opp til egne regulerte traser for skiløyper. Det er kort veg fra planområdet til hovedløypenettet som prepareres. Det er mulig å etablere stikkløyper inn til hovedløypenettet på arealer rett utenfor planområdet. Helse-/miljø og beredskapsforhold: Støy mulige støykilder, ev. målinger. Støy fra biltrafikk langs det private vegnettet og fra bygging av fritidsboliger er de eneste relevante støykildene i området. Trafikkmengden og hastigheten er begrenset, og støykilder i forbindelse med byggeaktivitet vil avta når feltene er utbygd. Det er konkludert med at egen støyanalyse ikke er nødvendig. Forurensning Det foreligger ingen kjent forurensningsproblematikk i området fra tidligere eller nåværende virksomhet. Avløp er knyttet til Høgevarde renseanlegg. Grunnforhold Berggrunnen i området består av båndgneis, og noe kvartsitt i nordøstre del. Løsmassene i planområdet er klassifisert som myr. Dette må hevdes å være en forenklet fremstilling da det antas at grunnen stedvis består av morenemateriale, og enkelte mindre partier med bart fjell. Infiltrasjonsevne er ikke vurdert, da området skal tilknyttes felles avløpsnett. Flomfare Det går ingen vassdrag gjennom området. Området er ikke utsatt for flom. Rasfare Rasfaren i området vurderes som liten, da området ligger i en småkupert liside. Rådmannen viser for øvrig til vedlagte omfattende planbeskrivelse og ROS-analyse. 5

6 Vurdering: Hensikten med planforslaget er primært å tilrettelegge for fritidsbebyggelse og tilhørende infrastruktur. Arealene som ønskes regulert var opprinnelig avsatt med tanke på fritidsbebyggelse og hotell. Det er imidlertid et ønske fra tiltakshaver at områder med varme senger lokaliseres til mer egnede arealer som ligger utenfor dette planområdet. Det er derfor ikke fra forslagsstillers side blitt foreslått hotell/utleieenheter innen for dette planområdet. Det er derimot foreslått at området i sin helhet reguleres med hovedformål fritidsboliger (selveiertomter). Rådmannen er enig i forslagsstillers vurdering om at dette området ikke er spesielt godt egnet til «varme senger». Det er for tiden heller ikke et marked for slike utbygginger og det er heller ingen tegn i tiden som tilsier at varme senger/utleie/hotell- utbygginger vil være attraktivt i overskuelig framtid. En utbygging av private hytter på selveiertomter i dette området er etter rådmannens syn derfor et riktig tiltak. En slik utbygging vil også trolig bli mindre dominerende i området enn om det skulle vært bygd «varme senger» slik opprinnelig regulering la opp til. Rådmannens innstilling: I medhold av plan- og bygningslovens legges forslag til detaljregulering av områdene F/H1 og F/H2 i Høgevarde HV7, ut til offentlig ettersyn. Planforslaget med tilhørende relevante dokument skal legges ut på kommunens hjemmesider i høringsperioden. Høringsfristen er 6 uker. 6

7 Vedlegg til sak Forslag til regplan HV7_FH1 og FH2.pdf Forslag til bestemmelser HV7_FH1 og FH2.pdf Vedlegg 1 til bestemmelsene HV7_FH1 og FH2.pdf Planbeskrivelse HV7_FH1 og FH2.pdf ROS-analyse HV7_FH1 og FH2.pdf 7

8 6/12 Søknad om dispensasjon for plassering av hytte på gbnr. 29/243 tomt 343 HV 7 Høgevarde Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 29/243 Saksbehandler Sven Harald Ness Saksgang Møtedato Saknr 1 Fast utvalg for Plansaker /12 Saken avgjøres av: Planutvalget Vedlegg: 1. Søknad om dispensasjon 2. Situasjonsplan i M= 1: Kartutsnitt i M= 1: Fotografi 5. Revidert forslag datert den Dokument i saka: Saksmappe Saksopplysninger: Krødsherad Laftebygg v/svein Solumsmoen, søker om dispensasjon for plassering av hytte ca.5 meter utenfor regulert byggegrense. Søker har oppgitt følgende grunner for dispensasjon: - Bedre plassering av hytta på tomta. - Det vil være estetisk riktig å plassere hytta slik som omsøkt med tanke på naboer og beliggenhet. Forhold til overordna plan: Reguleringsplanen for HV-7, har avsatt et begrenset område for plassering av hytte og tillater en kotehøyde på 1. etasjegulv på m. Miljøkonsekvenser: En dispensasjon fra planbestemmelsene vil få forholdsvis store konsekvenser for naboer i området. Dette skyldes den store høydeforskjellen på 1. etasje gulv. Tomta er også godt synlig i terrenget, og vil med dette være skjemmende for området. Helse-/miljø og beredskapsforhold: Ingen aktuell problemstilling i denne saken. 8

9 Økonomiske konsekvenser: Ingen for kommunen. Vurdering: Som nevnt ovenfor søkes det om plassering av hytte utenfor regulert byggeområde. Skal en være helt presis, søkes det om flytting av hele byggeområdet. Ved flytting av byggeområdet, krever saken en helt annen behandling. Noe som ikke er aktuelt, ettersom saken da må behandles som en reguleringsendring. Flyttingen medfører også dispensasjon fra bestemmelsene for 1. etasje gulv. Dette er ikke omsøkt, men tas likevel med i den totale vurderingen av søknaden. Undertegnede har vært på befaring i området for å vurdere dispensasjonssøknaden. Det første som slo en når en var i området, var høydeforskjellen på selve platået i forhold til omkringliggende tomter. I følge planen skal hyttas 1. etasje gulv plasseres på kote m. Tomt nr. 341 som ligger vest for omsøkte tomt skal 1. etasje gulv ligge på kote m. Nabotomta nr. 342, som ligger i sør, skal ligge på kote m. Slik det nå søkes om, vil kotehøyden på 1. etasje gulv antageligvis ligge på k. 942 m. Tomt nr. 342 sammen med tomt nr.341, er de tomtene som vil bli mest utsatt ved en eventuell dispensasjon. De vil bli liggende henholdsvis ca.6 og 14 meter lavere hvis omsøkte dispensasjon innvilges. Det vil etter administrasjonen vurdering være svært uheldig om det ble innvilget dispensasjon i denne saken. Dette begrunnes bl.a ut fra terrengmessige forhold, høydeforskjellen mellom tomtene i området, antall dispensasjoner og ikke minst det estetiske sett i forhold til omgivelsene i området. Hytta vil uten tvil virke svært dominerende for området. Av hensyn til ovennevnte forhold, kan ikke administrasjonen se at fordelene ved dispensasjon er vesentlig større enn ulempene. Den eneste fordelen en kan se i denne saken, må være at søker for hytta si høyere opp i terrenget, og dertil bedre utsikt. Ulempene er derimot mange. Se avsnitt ovenfor. Det har i ettertid blitt innsendt et revidert forslag datert den , som går på å redusere kotehøyden fra 942m til 941m. Til tross for at høyden er redusert noe, vil tiltaket likevel virke skjemmende. Etter en helhetsvurdering av søknaden, anbefaler administrasjonen Planutvalget å avslå søknaden om dispensasjon som omsøkt. 9

10 Rådmannens innstilling: I medhold av Plan- og bygningslovens 19-2, avslås søknaden om dispensasjon fra reguleringsplanen som omsøkt. Begrunnelsen er at utvalget ikke kan se at fordelene ved dispensasjon er vesentlig større enn ulempene. 10

11 7/12 Søknad om dispensasjon for oppføring av garasje/anneks med mønehøyde på 6 meter på gbnr. 29/182 -Høgevarde Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 29/182 Saksbehandler Sven Harald Ness Saksgang Møtedato Saknr 1 Fast utvalg for Plansaker /12 Saken avgjøres av: Planutvalget Vedlegg: 6. Søknad om dispensasjon 7. Tegninger i M= 1: Kartutsnitt i M= 1: Situasjonsplan i M= 1: Fotografi 11. Nabovarsler Dokument i saka: Saksmappe Saksopplysninger: Hallingdal Bygg og Laft AS, søker for Anniken Strøm om dispensasjon for oppføring av anneks/garasje med mønehøyde 6 meter. Tiltaket ønskes oppført med garasje i underetasje og anneks som hovedetasje. Begrunnelsen for dispensasjon er som følger: - Arkitekt har terrengtilpasset hytta på best mulig måte, garasje/anneks er tenkt i en naturlig kvelv i terrenget. Garasje/anneksfasade kan kun sees fra 1 side og vil være lite/ikke synlig for naboer. - Antall bygninger blir 2 stk på eiendommen - Har vurdert å bygge 3 separate bygg på eiendommen, men er av den oppfatningen at 3 bygg vil virke skjemmende for området. - Det vises også til andre eiendommer i området som har fått dispensasjon for tilsvarende søknader Søknad om dispensasjon er nabovarslet. Det er ikke mottatt merknader til søknaden. 11

12 Forhold til overordna plan: Reguleringsplanen for HV-6, tillater en mønehøyde på 4.5 meter for anneks/garasje, og 7.5 meter for fritidsbolig. Miljøkonsekvenser: En dispensasjon fra planbestemmelsene vil ikke få noen konsekvenser for omgivelsene eller for naboer i HV-6. Planen tillater en mønehøyde på 7.5 meter for hytte på denne tomta. Helse-/miljø og beredskapsforhold: Ingen aktuell problemstilling i denne saken. Økonomiske konsekvenser: Ingen for kommunen. Vurdering: Reguleringsplanen i området tilsier at garasje og anneks kun skal oppføres med mønehøyde på maks 4.5 meter. Selve hytta kan oppføres med mønehøyde maks 7.5 meter. Som søker er inne på, kan det å redusere antall bygninger på eiendommen være positivt. Dette begrunnes ut fra estetiske årsaker, som mindre bygninger på eiendommen og vesentlig mindre terrenginngrep (skjæringer/fyllinger) på eiendommen. Skulle anneks og garasje oppføres separat, villa antageligvis annekset måtte bli plassert svært synlig i terrenget, ettersom hytta og en eventuell frittstående garasje vil oppta de laveste stedene på tomta. For omgivelsene og naboer i området, vil omsøkte tiltak anses å være fornuftig. Etter å ha vært på befaring i området, viser det seg at på den siden garasjen/annekset får en mønehøyde på 6 meter, er inn mot det høyeste punktet på tomta i nordvest. Dette vil si at garasjen/annekset vil forholdsvis, bli godt skjermet fra HV-3 området. Det er opplyst at det er gitt dispensasjon for 3 tilsvarende saker i området. Selv om det er gitt dispensasjoner tidligere, er det ikke gitt at alle søknader om disp. blir innvilget. Men, det kan slå ut positivt for enkelte søknader hvis terrengforholdene på tomta tilsier det. Etter en helhetsvurdering av saken, der terrengforholdene på hytta, retningen på garasjen/annekset der mønehøyden blir 6 meter, reduksjon av antall bygninger anbefaler kommunen at Planutvalget innvilger søknaden om dispensasjon fra reguleringsplanens bestemmelser som omsøkt. I tillegg til dette vurderes fordeler og ulemper i forhold til dispensasjonen seg slik: Fordelene i denne saken er helt klart av terrengmessige årsaker (som skjæringer/fyllinger), reduksjon av antall bygg og det estetiske som nevnt under avsnitt nr.2. Ulempene kan være å dispensere fra en allerede vurdert og godkjent reguleringsplan og kan skape presedens for tilsvarende saker i området. 12

13 Administrasjonen vurderer fordelene ved å gi dispensasjon for å være vesentlig større enn ulempene i denne konkrete saken Rådmannens innstilling: I medhold av Plan- og bygningslovens 19-2, gis det dispensasjon fra reguleringsplanens bestemmelser for oppføring av garasje/anneks med mønehøyde 6 meter som omsøkt på følgende vilkår: Det tillates ikke flere bygg på eiendommen. Ut fra terrengmessige forhold, antall bygninger samt plasseringen av garasjen/annekset, anser Planutvalget at krav i Pbl`s 19-2, angående dispensasjon er oppfylt. 13

Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Teknisk utvalg Dato: 18.02.2014 kl. 9:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00152 Arkivkode: 030 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. Div. orienteringssaker SAKSKART Side 9/14 Forfall

Detaljer

Hol kommune Saksutskrift

Hol kommune Saksutskrift Hol kommune Saksutskrift Arkivsak-dok. 12/05967-29 Arkivkode. Geilo-187 Saksbehandler Håvard Veslehaug Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan og utvikling 11.09.2014 38/14 2 Kommunestyret 29.10.2014

Detaljer

Hol kommune Saksutskrift

Hol kommune Saksutskrift Hol kommune Saksutskrift Arkivsak-dok. 14/01650-10 Arkivkode. Plan Geilo-174 Saksbehandler Liv L. Sundrehagen Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan og utvikling 16.10.2014 45/14 Endring av Detaljregulering

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 56-62 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 25.08.2011 Tidspunkt: 14:00 Sakenes dokumenter ligger

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Kikutgrenda, Geilo felt 2

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Kikutgrenda, Geilo felt 2 FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 04.07.14 Reguleringsplan for Kikutgrenda, Geilo felt 2 Hol KOMMUNE Gnr. 66, bnr. 635, 649, m.fl. Kikutgrenda felt 2, Detaljguleringsplan, planid.: 062004187 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Saker til behandling. Endring av detaljreguleringsplan for Børtnes-Ødegårdene grunneierlag - tomtene A4, B8 og B9. 2. gangs behandling.

Saker til behandling. Endring av detaljreguleringsplan for Børtnes-Ødegårdene grunneierlag - tomtene A4, B8 og B9. 2. gangs behandling. MØTEINNKALLING Teknisk utvalg Dato: 12.08.2014 kl. 9:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00152 Arkivkode: 030 Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32 06 83 00 eller postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 16.01.2014 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 14/00005 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 19 MØTEINNKALLING FOR Plan- og bygningsrådet MØTE NR.: 15 TID: 30.11.2005 13:00 MERK AT MØTEDATO ER ENDRET FRA 01.12.2005 STED: BRANNSTASJONEN ØVRE ENGGATE 8 Eventuelle forfall

Detaljer

ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES

ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES Planbeskrivelse av: 01.04.14, revidert etter høring og offentlig ettersyn: 15.08.14 Nasjonal planid: 20130046 Arkivsak: 13/656 Vedtak om igangsetting:

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 14.10.2014 Møtetid:

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Bygg- og miljøutvalget. Dato: 11.04.2013 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 13/00035 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Bygg- og miljøutvalget. Dato: 11.04.2013 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 13/00035 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 11.04.2013 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 13/00035 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.05.2012 31529/2012 2010/3605 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/82 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 Bystyret 13.12.2012 Sluttbehandling

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Bygg- og miljøutvalget. Dato: 10. 11.10.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Bygg- og miljøutvalget. Dato: 10. 11.10.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 10. 11.10.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015.

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Forslagsstiller: Konsulent: Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Innhold 1. Bakgrunn 5 Hensikt med

Detaljer

Møteinnkalling. Hovedutvalg Natur. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Hovedutvalg Natur. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Hovedutvalg Natur Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16).

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16). Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 33 Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan Utarbeidet av: Hjellnes Consult

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.11.2009 Møtetid:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

Kunngjøringsdato: Eidsvoll Ullensaker Blad den 10.05.2014, Romerikes Blad den 10.05.2014.

Kunngjøringsdato: Eidsvoll Ullensaker Blad den 10.05.2014, Romerikes Blad den 10.05.2014. NØKKELOPPLYSNINGER Sted/adresse: Jessheim Park, Ullensaker Kommune Gnr. / bnr: 135/170 m.fl Forslagsstiller: Jessheim Stadion Bolig AS Plankonsulent: Arconsult Ove Bøe AS Grunneier: Jessheim Stadion Bolig

Detaljer

Samfunnsutvikling GNR 6211. GNR,62 BNR,l OG GNR,33 BNR.6 HOLT PARK - REGULERINGSPLAN OFFENTLIG ETTERSYN

Samfunnsutvikling GNR 6211. GNR,62 BNR,l OG GNR,33 BNR.6 HOLT PARK - REGULERINGSPLAN OFFENTLIG ETTERSYN FROGN KOMMUNE Samfunnsutvikling Tor Kaurin Heer Terrasse 28 1445 HEER Vår ref.: 0711673fLAA 08/12533 Deres ref.: Ark.: GNR 6211 Dato: 07.09.2008 GNR,62 BNR,l OG GNR,33 BNR.6 HOLT PARK - REGULERINGSPLAN

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.11.2010 Møtetid:

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002 1 1 SAMMENDRAG 4 2 BAKGRUNN 4 2.1 HENSIKT MED PLANFORSLAGET 4 3 PLANPROSESS 4 3.1 REFERAT OPPSTARTSMØTE 4 3.1.1 Avgrensing

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - PLAN 3012 - REGULERINGSPLAN FOR ASALHEIM II - 69/53 MFL.

SAKSPROTOKOLL - PLAN 3012 - REGULERINGSPLAN FOR ASALHEIM II - 69/53 MFL. SAKSPROTOKOLL - PLAN 3012 - REGULERINGSPLAN FOR ASALHEIM II - 69/53 MFL. Hovedutvalg teknisk behandlet saken den 12.03.2015, saksnr. 35/15 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Kommunestyret

Detaljer

Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan. Innhold

Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan. Innhold Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 31 Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan Utarbeidet av: Hjellnes Consult

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for sjøbod og terrasse - GB 37/130 - GB 37/160 - Kalsneset 73

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for sjøbod og terrasse - GB 37/130 - GB 37/160 - Kalsneset 73 Søgne kommune Arkiv: 37/130 Saksmappe: 2013/2565-12081/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 24.03.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for sjøbod og terrasse - GB 37/130 - GB 37/160 - Kalsneset 73

Detaljer

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 011/15

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 011/15 Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 011/15 Arkivnr: PlanID - 2014001543 Arkivsaksnr.: 14/1543-15 Saksbehandler: Mariann Skei Fossheim Tittel: arealplanlegger Dok.dato: 21.01.2015

Detaljer

Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling

Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling Utvalget for miljø og teknikk Møteinnkalling Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 15.12.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17.

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Arkivsak: 2013/2061-12 Arkiv: 023723900 Saksbehandler: Geir Sunde Levang Dato: 04.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø

Detaljer