Sikkerhetsdatablad Relevante identifiserede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sikkerhetsdatablad. 1.2. Relevante identifiserede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:"

Transkript

1 Sikkerhetsdatablad Revisjon: Erstatter: Versjon: PUNKT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Proff Vindussåpe 1.2. Relevante identifiserede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Vask av vindu og glassparti. Bransje: Industri, hotell, restauranter, kantiner og offentlige institusjoner Nærmere opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet Distributør: Proff Norge AS Hegdalveien Larvik Tlf.: Faks: Giftinformasjonssentralen PUNKT 2: Fareidentifikasjon 2.1. Klassifisering av stoffet eller blandingen DPD-klassifisering: Se punkt 16 for ordlyd av R- og H-setninger. Vesentligste skadevirkninger: Kan virke lett irriterende på hud og øyne Merkningselementer Inneholder: Fareangivelse: R-setninger: S-setninger: Annen merkning: Sodium 2-(2-dodecyloxyethoxy)ethyl sulphate Lokalirriterende Irriterer øjnene. Irriterer huden. Kommer stoffet i øynene, skyll straks grundig med vann og kontakt lege. Ingen Andre farer PUNKT 3: Sammensetning av/opplysning om innholdsstoffer 3.2. Blandinger CAS/ 1 / 6

2 Registreringsnummer Stoff EF-nummer Sodium 2-(2-dodecyloxyethoxy)ethyl sulphate DPD-klassifisering/ w/w% CLP-klassifisering Xi;R36/38 >10 Note Se punkt 16 for ordlyd av R- og H-setninger. PUNKT 4: Førstehjelpsforanstaltninger 4.1. Beskrivelse av førstehjelpsforanstaltninger Innånding Søk frisk luft. Søk lege ved vedvarende ubehag. Svelging: Skyll munnen grundig og drikk 1-2 glass vann i små slurker. Søk lege ved vedvarende ubehag. Hud: Fjern forurenset tøy. Vask huden lenge og grundig med vann. Søk lege ved vedvarende ubehag. Øyne: Forbrenning: Øvrige opplysninger: Skyl straks med vann (helst fra øyeskyller) i minst 5 min. Åpne øyet godt opp. Fjern eventuelle kontaktlinser. Søk lege. Skyll med vann, inntil smertene opphører. Fjern tøy, som ikke er fastbrent - søk lege/sykehus, fortsett om mulig skylningen til legen overtar behandlingen. Ved henvendelse til lege medbringes sikkerhetsdatablad eller etikett Viktigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Kan virke lett irriterende på hud og øyne Angivelse om øyeblikkelig legehjelp og særlig behandling er nødvendig Ingen særlig, øyeblikkelig behandling er nødvendig. PUNKT 5: Brannbekjempelse 5.1. Slukningsmidler Egnede slukningsmidler Uegnede slukningsmidler Slukk med pulver, skum, kullsyre eller vanntåke. Bruk ikke vannstråle, da det kan spre brannen Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen Produktet er ikke umiddelbart antennelig. Unngå innånding av damp og røykgasser - søk frisk luft Anvisninger for brannmannskap Hvis det er risiko for utsettelse av damp og røykgasser, skal det brukes luftforsynt åndedrettsvern. PUNKT 6: Forholdsregler over for utslipp ved uhell 6.1. Personlige sikkerhetsforanstaltninger, personlige vernemidler og nødprosedyrer For ikke-innsatspersonell: Bruk hansker. Stå i vindsiden/hold avstand til kilden. For innsatspersonell: Beskyttelsesdrakt svarende til EN 368, type 3 anbefales Miljøbeskyttelsesforanstaltninger Unngåå utlede større mengder konsentreret spill og rester til kloakk Metoder og utstyr til oppdemning og opprensning Spill oppdemmes og oppsamles med sand eller annet absorberende materiale og overføres til egnede avfallsbeholdere Henvisning til andre punkter Se punkt 8 for vernemiddeltype. Se punkt 13 for bortskaffelse. PUNKT 7: Håndtering og oppbevaring 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering Det bør være adgang til rennende vann og øyenskyller. Vask hender før pauser, toalettbesøk og etter endt arbeid Betingelser for sikker oppbevaring, herunder eventuell uforenelighet Produktet bør oppbevares forsvarligt, utilgjengelig for barn og ikke sammen med mat, legemidler o.lign. Oppbevares frostfritt Særlige anvendelser 2 / 6

3 PUNKT 8: Eksponeringskontroll/personlige vernemidler 8.1. Kontrollparametre Rettsgrunnlag: 8.2. Eksponeringskontroll Egnede foranstaltninger til eksponeringskontroll: Personlige vernemidler, beskyttelse av øyne/ansikt: Personlige vernemidler, beskyttelse av hud: Personlige vernemidler, åndedrettsvern: Foranstaltninger til begrensning av eksponering av miljøet: Inneholder ingen opplysningspliktige stoffer. Vask hender før pauser, toalettbesøk og etter endt arbeid. Bruk beskyttelsesbriller ved risiko for sprut i øynene. Hansker av plast eller gummi anbefales. Ikke påkrevd. Det skal sikres så lokale regler for utledning overholdes. PUNKT 9: Fysisk-kjemiske egenskaper 9.1. Opplysninger om grundleggende fysiske og kjemiske egenskaper Tilstandsform: Flytende Farve: Farveløs Lukt: Luktfri Luktterskel: ph (bruksoppløsning): Ca.7,0 ph (konsentrat): Ca.6,5 Smeltepunkt/frysepunkt: Begynnelseskokepunkt og kokepunktsintervall: Flammepunkt: Fordampningshastighet: Antennelighet (fast stoff, luftart): Øvre/nedre antennelsesgrenser: Øvre/nedre eksplosjonsgrenser: Damptrykk: Dampmassefylde: Relativ massefylde: Ca.1,04g/ml Oppløselighet: Blandbar Fordelingskoefficient n-oktanol/vann: Selvantannelsestemperatur: Dekomponeringstemperatur: Viskositet: Ca. 1,1min. Eksplosive egenskaper: Oksiderende egenskaper: 9.2. Andre opplysninger PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet Kjemisk stabilitet Risiko for farlige reaksjoner Forhold,som skal unngås Materialer,som skal unngås Ingen. Ikke reaktivt. Produktet er stabilt ved anvendelse etter leverandørens anvisninger. Ingen risiko for farlige reaksjoner. 3 / 6

4 10.6. Farlige nedbrytningsprodukter PUNKT 11: Toksikologiske opplysninger Opplysninger om toksikologiske virkninger Akutt toksisitet - oral: Inntagelse av større mengder kan gi ubehag. Akutt toksisitet - dermal: Akutt toksisitet - innånding: Hutetsing/-irritasjon: Virker irriterende på huden - kan medføre rødme. Alvorlig øyenskade/øyenirritasjon: Irriterer øynene. Gir svie og tåreflom. Sensibilisering: Mutagenisitet: Kreftfremkallende egenskaper: Reproduksjonstoksisitet: Toksisitet ved en enkelt eksponering: Toksisitet ved gjentatt eller langvarig eksponering: Aspirasjonsfare: Andre toksikologiske virkninger: PUNKT 12: Miljøopplysninger Toksisitet Persistens og nedbrytelighet Bioakkumuleringspotentiale Er biologisk lett nedbrytelig Mobilitet i jord Resultater av PBT- og vpvb-vurdering Andre negative virkninger PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse Metoder til avfallsbehandling Spill og avfall samles i lukkede og tette beholdere,som bortskaffes via den kommunale avfallsordning for farlig avfall med nedenstående spesifikasjoner. 4 / 6

5 PUNKT 14: Transportoplysninger ADR/RID Tunnelrestriksjonskode: Miljøfarer - ADN Miljøfarer - Miljøfare i tankskip: - IMDG Miljøfarer - IMDG Code segregation group: - ICAO/IATA Særlige forsiktighetsregler for brukeren Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBC-koden - PUNKT 15: Opplysninger om regulering Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhet, sunnhet og miljø Særlige bestemmelser: Kjemikaliesikkerhetsvurdering PUNKT 16: Andre opplysninger Det er foretatt endringer i 5 / 6

6 følgende punkter: R-setninger: H-setninger: Utdannelse: - R36/38 Irriterer øynene og huden. Ingen særlig utdannelse er nødvendig, men grundig kjennskap til dette sikkerhetsdatablad bør være en forutsetning. LT/ (Made in Toxido ) 6 / 6

Sikkerhetsdatablad. Aktivator. Utstedelsesdato: 06-03-2012 Versjon: 01.00/NOR

Sikkerhetsdatablad. Aktivator. Utstedelsesdato: 06-03-2012 Versjon: 01.00/NOR Sikkerhetsdatablad Utstedelsesdato: 06-03-2012 Versjon: 0100/NOR DEL 1: Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Aktivator 12 Relevante identifiserte

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. Scandia Repafiller ute

Sikkerhetsdatablad. Scandia Repafiller ute Sikkerhetsdatablad Utstedelsesdato: 01-09-2013 Versjon: 10 DEL 1: Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Scandia Repafiller ute Deklarasjonsnummer

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. Flügger Interior Whiteboard Finish, komp. B

Sikkerhetsdatablad. Flügger Interior Whiteboard Finish, komp. B Sikkerhetsdatablad Endret: 01-01-2012 Erstatter: 01-11-2011 Versjon: 11 DEL 1: Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Flügger Interior Whiteboard

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. Flügger Interiør Sanding

Sikkerhetsdatablad. Flügger Interiør Sanding Sikkerhetsdatablad Utstedelsesdato: 01-06-2012 Versjon: 1.0 DEL 1: Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Flügger Interiør Sanding 1.2.

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og bruksområder som frarådes Anbefalt bruk:

Sikkerhetsdatablad. 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og bruksområder som frarådes Anbefalt bruk: Sikkerhetsdatablad Utstedelsesdato: 16-02-2012 Versjon: 0100/NOR DEL 1: Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 11 Produktidentifikator Handelsnavn: LIP Epoxy primer 12 Relevante

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og bruksområder som frarådes Anbefalt bruk:

Sikkerhetsdatablad. 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og bruksområder som frarådes Anbefalt bruk: Sikkerhetsdatablad Endret: 29-05-2012 Erstatter: 02-11-2011 Versjon: 0102/NOR DEL 1: Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Saltsyre 25-35%

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. Pigi-paint Rød. Endret: 18-12-2013 Erstatter: 10-10-2011 Versjon: 02.00/NOR

Sikkerhetsdatablad. Pigi-paint Rød. Endret: 18-12-2013 Erstatter: 10-10-2011 Versjon: 02.00/NOR Sikkerhetsdatablad Endret: 18122013 Erstatter: 10102011 Versjon: 0200/NOR AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Pigipaint Rød

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot Anbefalt bruk:

Sikkerhetsdatablad. 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot Anbefalt bruk: Sikkerhetsdatablad Utstedelsesdato: 01-01-2015 Versjon: 10 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Rusta Trallrent 12 Identifiserte

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot Anbefalt bruk:

Sikkerhetsdatablad. 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot Anbefalt bruk: Sikkerhetsdatablad Utstedelsesdato: 18-05-2015 Versjon: 0100/NOR AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Ecoz SOS 12 Identifiserte

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot Anbefalt bruk:

Sikkerhetsdatablad. 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot Anbefalt bruk: Sikkerhetsdatablad Endret: 11-02-2014 Erstatter: 19-11-2012 Versjon: 0200/NOR AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 11 Produktidentifikator Handelsnavn: LGMT 2

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Auto Prep. Sist endret: 07.03.2013 Erstatter dato: 10.06.2009

SIKKERHETSDATABLAD. Auto Prep. Sist endret: 07.03.2013 Erstatter dato: 10.06.2009 DEL 1: Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og bruksområder som

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og bruksområder som frarådes Anbefalt bruk:

Sikkerhetsdatablad. 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og bruksområder som frarådes Anbefalt bruk: Sikkerhetsdatablad Endret: 25-01-2011 Erstatter: 24-01-2011 Versjon: 0100/NOR DEL 1: Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Methanol Stoffnavn:

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. Flügger Flurethan Gulvmaling

Sikkerhetsdatablad. Flügger Flurethan Gulvmaling Sikkerhetsdatablad Utstedelsesdato: 01-07-2012 Versjon: 10 DEL 1: Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Flügger Flurethan Gulvmaling Deklarasjonsnummer

Detaljer

Sikkerhedsdatablad. Udstedelsesdato: 2011-08-01 Version: 1.0

Sikkerhedsdatablad. Udstedelsesdato: 2011-08-01 Version: 1.0 Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 2011-08-01 Version: 10 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Hydrochloric Acid (Saltsyre 30%)

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot Anbefalt bruk:

Sikkerhetsdatablad. 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot Anbefalt bruk: Sikkerhetsdatablad Utstedelsesdato: 01012015 Versjon: 10 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Rusta Acaciaolja 12 Identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Naturgass (Statoil, norsk sokkel) Sist endret: 29.08.2012 Erstatter dato: 20.08.2012

SIKKERHETSDATABLAD. Naturgass (Statoil, norsk sokkel) Sist endret: 29.08.2012 Erstatter dato: 20.08.2012 1 Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn / betegnelse Stoffnavn Naturgass GRUPPENAVN Unntatt fra REACH-registrering i overensstemmelse med

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Färgsättningsburk Inomhus. Sist endret: 08.10.2012 Erstatter dato: 01.10.2007

SIKKERHETSDATABLAD. Färgsättningsburk Inomhus. Sist endret: 08.10.2012 Erstatter dato: 01.10.2007 1 Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn / betegnelse 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og bruksområder

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. FS Fasad/Lasyr. Sist endret: 04.04.2012 Erstatter dato: 17.05.2010 Internt nr: 3.0

SIKKERHETSDATABLAD. FS Fasad/Lasyr. Sist endret: 04.04.2012 Erstatter dato: 17.05.2010 Internt nr: 3.0 1 Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn / betegnelse SYNONYMER FS Fasadebeis, FS Facade stain, FS Elewacyjny lazur 1.2 Relevante identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Elegant Aqua Lackfärg Halvblank. Sist endret: 10.04.2012 Erstatter dato: 18.05.2010

SIKKERHETSDATABLAD. Elegant Aqua Lackfärg Halvblank. Sist endret: 10.04.2012 Erstatter dato: 18.05.2010 1 Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn / betegnelse 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og bruksområder

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Handelsnavn: Opalescence PF Whitening Toothpaste Produkt-nr.: TV/71001. Anbefalt bruk: Tannkrem. Selskapsopplysninger:

SIKKERHETSDATABLAD. Handelsnavn: Opalescence PF Whitening Toothpaste Produkt-nr.: TV/71001. Anbefalt bruk: Tannkrem. Selskapsopplysninger: Utarbeidet etter av EU forordninga 453/2010 og 1907/2006 og norske regler Date Issued: 16062011 SDS No: 223001.4 Date Revised: 25022015 Version NO: 10072015 SIKKERHETSDATABLAD Utgitt (dato): 10072015 SDS

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Provalue Våtrom / Concentrated Washroom Cleaner (Norway)

SIKKERHETSDATABLAD Provalue Våtrom / Concentrated Washroom Cleaner (Norway) Endret 19/07/2013 Revisjon 5 Erstatter dato 09/07/2013 SIKKERHETSDATABLAD (Norway) PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Hagmans Aquabarr MIR

SIKKERHETSDATABLAD. Hagmans Aquabarr MIR DEL 1: Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og bruksområder som

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Hagmans Carosol Grunningsmaling Rød. Sist endret: 13.11.2012 Erstatter dato: 07.03.2011 Internt nr: 11450

SIKKERHETSDATABLAD. Hagmans Carosol Grunningsmaling Rød. Sist endret: 13.11.2012 Erstatter dato: 07.03.2011 Internt nr: 11450 DEL 1: Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Synonymer Grundfärg Röd Grund/Grunningsmaling Rød Pohjamaali punainen Base Paint Red Farba

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD NITOR TEKSTILFARGE,SOLSIKKE 01. Sist endret: 07.03.2013 Erstatter dato: 08.02.2008

SIKKERHETSDATABLAD NITOR TEKSTILFARGE,SOLSIKKE 01. Sist endret: 07.03.2013 Erstatter dato: 08.02.2008 DEL 1: Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og bruksområder som

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Mudin Avløbsåbner

SIKKERHETSDATABLAD Mudin Avløbsåbner Mudin Avløbsåbner Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Mudin Avløbsåbner Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 12.11.2013 Revisjonsdato 13.12.2013 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD NITOR RØD ETANOL

SIKKERHETSDATABLAD NITOR RØD ETANOL DEL 1: Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og bruksområder som

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt (dato): 23-04-2015 SDS Versjon: 1.0. 1.1. Produktidentifikator Pr-nr.: -

SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt (dato): 23-04-2015 SDS Versjon: 1.0. 1.1. Produktidentifikator Pr-nr.: - SIKKERHETSDATABLAD Utgitt (dato): 23042015 SDS Versjon: 1.0 DEL 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Handelsnavn: Opalescence Boost PF

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Stålplast Primer CA komp A. Sist endret: 10.04.2012 Erstatter dato: 16.09.2010 Internt nr: 11160

SIKKERHETSDATABLAD. Stålplast Primer CA komp A. Sist endret: 10.04.2012 Erstatter dato: 16.09.2010 Internt nr: 11160 1 Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn / betegnelse S Hagmans Grundprimer CA komp A,Hagmans Stålplast Grundprimer CA komp A, Stålplast

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Handelsnavn: Ultradent LC Block-Out Resin Produkt-nr.: BO/10318. Anbefalt bruk: Tannpasta. Katalysator. Kun for dental bruk.

SIKKERHETSDATABLAD. Handelsnavn: Ultradent LC Block-Out Resin Produkt-nr.: BO/10318. Anbefalt bruk: Tannpasta. Katalysator. Kun for dental bruk. SIKKERHETSDATABLAD Utgitt (dato): 23042015 SDS Versjon: 1.0 DEL 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Handelsnavn: Ultradent LC BlockOut

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Basol M. Basol Norge AS Skibåsen 40 4636 Kristiansand S Telefon: 38046404 Fax: 38047211 Norway Security Consult

SIKKERHETSDATABLAD. Basol M. Basol Norge AS Skibåsen 40 4636 Kristiansand S Telefon: 38046404 Fax: 38047211 Norway Security Consult 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Revisjonsdato: 28.07.2011 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Kjemisk navn CAS-nr Blanding, se pkt.3 Blanding Reach nr Se punkt 16. Deklarasjons-nr

Detaljer