Detaljregulering for Torolv Kveldulvsons gate 47 og 49. Planomtale Solem Arkitektur AS,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Detaljregulering for Torolv Kveldulvsons gate 47 og 49. Planomtale Solem Arkitektur AS, 21.01.13"

Transkript

1 Detaljregulering for Torolv Kveldulvsons gate 47 og 49 i Alstahaug kommune., Bakgrunn / målsetjing Planforslaget er utarbeida av på vegne av TKG 47 AS, Sandnessjøen, som ønske å legge til rette for hotellformål i Torolv Kveldulvsons gate 47 og hotellformål / parkeringsareal / bustadformål i Torolv Kveldulvsons gate 49. Formålet er i hovudsak samsvar med dagens områderegulering, men det er behov for reguleringsendring vesentleg på grunn av endra byggehøgde. I tillegg er teke med felles tilkomst frå Havnegata og regulering av forretningsareal i tilknytning til Torolv Kveldulvsons gate 53. Overordna føringar I fylkesplan for Nordland er gitt visjon om å vera vekstfylket som grip sjansen som byr seg. Opplevingar og reiseliv i tillegg til næringsutvikling knytt til gassfunn på sokkelen og veksten i leverandørindustrien er forhold som vert framheva. Fylkesplanen legg vekt på å gi gode rammevilkår for næringslivet. Nordland ønske også å vera aktiv og synleg i nordområdesatsinga. Det vert fokusert på å utvikla sterke bu-, arbeidsog serviceregionar (BAS). I ein sterk BAS-region har folk tilgang til både ein stort og allsidig arbeidsmarknad og eit breitt service- og kulturtilbod innan rimeleg pendlaravstand. Fylkesplanen har mellom anna som mål at Arealforvaltningen i Nordland skal være bærekraftig og gi forutsigbare rammer for næringslivet og befolkninga. Hensynet til biologisk mangfold og naturens tåleevne skal ligge til grunn for all arealforvaltning. Arealbruken skal skje etter en avveining mellom nærings-, friluftslivs- og miljøinteresser. Gjennom samordning av arealpolitikken skal Nordlands arealer forvaltes slik at natur- og kulturmiljøer, landskap og viktige kvaliteter i omgivelsene blir ivaretatt i hele fylket. Byar i Nordland bør utviklast på ein slik måte at det fremjar god utforming og med høg kvalitet. I kommunedelplan for Sandnessjøen står det mellom anna at hamneområdet er sentralt for biletet som vert danna av Sandnessjøen. Det er derfor viktig at det vert teke estetiske omsyn til tiltak som vert planlagt og gjennomført i hamneområdet. Bygningar og andre installasjonar skal ha ei utforming som er med og skapar eit positivt bilete av Sandnessjøen for tilreisande og fastbuande. Det skal innarbeidas nærare retningslinjer for byggestil, byggehøgder og materialbruk i reguleringsplanar for området. Arealplanstatus Eigedomane som vert ønska utbygd er omfatta av Reguleringsplan for Havnegata, vedteke , planident og Reguleringsplan for felles adkomst for Torolvs gt. 49, 51, 53 og Havnegt. 8, samt område F2 for ev. utbygging, planident , vedteke i Side 1 av 11

2 I kommunedelplan for Sandnessjøen er det fastsett at desse reguleringsplanane gjeld framfor kommunedelplanen. Torolv Kveldulvsons gate 47 og 49 er i dag regulert til blanda sentrumsformål (forretning, kontor, bevertning, bustad), medan området ved Havnegata 10 er regulert til felles tilkomst og forretning. Reguleringsbestemmelsane fastset at området som omfattar Torolv Kveldulvsons gate 45 og 47 kan byggast ut slik at heile terrenget er bebygd (%BYA = 100%). Maksimum byggehøgde skal ikkje overstiga 14,0 meter og gesimshøgda skal ikkje overstiga 10,5 meter. Bestemmelsane fastset vidare at Torolv Kveldulvsons gate 49 kan byggast ut med %BYA = 90%. Maksimum byggehøgde skal ikkje overstiga 11,0 meter og gesimshøgda skal ikkje overstiga 6,6 meter. Det er i tillegg sett ein del felleskrav om uteareal, arkitektoniske forhold, handtering av avfall m.m. for utbyggingsarealet innan reguleringsplanområdet. Reguleringsbestemmelsane for området ved Havnegata 10 fastset at deler av arealet skal vera felles tilkomst for Havnegata 8, Torolvs gate 49, 51 og 53. Nytt bygg skal ha maksimum byggehøgde kote 14,00. Deler av planområdet grensar til Reguleringsplan for Området Torget - Jørgen B. Jakobsens gate, planident 30012, vedteke i I den planen er arealet inn mot bnr. 115 og bnr 121 regulert som offentleg trafikkareal. Fig. 1.Utsnitt av web-kart med dagens reguleringsstatus. Konsekvensutgreiing / ROS-analyse. Planutvalget i Alstahaug kommune har i sak 54/12 i møte vurdert det slik at planlagt tiltak ikkje vil ha eit omfang eller verknad som gjer at det kjem inn under dei krav som forutset konsekvensutgreiing, jamfør gjeldande forskrifter. Det er utarbeida ROS-analyse i samsvar med 4-3 i plan- og bygningslova. Med bakgrunn i sjekkliste er det gjennomført ei risikovurdering som syner at det bør vurderast avbøtande tiltak innan trafikktryggleik i anleggsperioden og ei vurdering av kulturmiljøet knytt til Torolv Side 2 av 11

3 Kveldulvsons gate 49. Syner til drøfting under Omtale av planforslaget lenger bak i denne planomtalen. Omtale av planområdet Torolv Kveldulvsons gate 47 og 49 ligg i Sandnessjøen sentrum og er til saman 961 m². Eigedomane er bebygd i dag. Gnr. 37, bnr. 121 (Torolv Kveldulvsons gate 47) har inntil kort tid attende vore nytta til motell. Det er sett i gang arbeid med å pusse opp bygget. Gnr. 37, bnr 115 (Torolv Kveldulvsons gate 49) er bebygd med Sommersethgården, jamfør foto nedanfor. Områdt ved Havnegata 10 er ein del av gnr. 37, bnr. 66 og er ubebygd. Fig 2. Foto frå sørvest mot Torolv Kveldulvsons gate 47 (med stilas) og 49 (Sommersethgården). Området eigedomane ligg i er disponert til ulike formål, i hovudsak bustad, kontor og forretningar. Området har gode sol- og utsiktforhold og ligg nær andre sentrumsfunksjonar. Plassering og utforming tilseie at det ikkje er spesielle rekreasjonsverdiar knytt til planområdet. Rett sør for planområdet ligg eit større friområde (park og torg) på ca 3 daa. Området vart opparbeida på 1920-talet og rehabilitert på 1980-talet. Arealet inn til Havnegata nord for planområdet er kaiområde. Rett nord for planområdet ligg ein ca 2 daa stor offentleg parkeringsplass. I følgje ngu.no sine kart over lausmassar ligg eigedomane i eit område med fjell i dagen / tunt lausmasselag over fjell. Søk gjennom askeladden.ra.no gir ikkje utslag for registrerte kulturminne innan planområdet. På grunn av omfanget av eksisterande utbygging i planområdet, vil eventuelle kulturminne i jordlaga vera øydelagde / fjerna. Basert på kjent bruk av området reknar ein med at det ikkje er forureining i grunnen. Det er ikkje gjort undersøkingar m.o.t. radon. Området ligg tett inntil lokalgater. Trafikken vil flyte med forholdsvis sakte fart og området er ikkje eksponert for støy frå trafikk eller andre støykjelder. Det ikkje er gjennomført trafikkteljing i lokalgatene. Side 3 av 11

4 Planområdet vil ha tilkomst frå kommunal veg i Torolv Kveldulvsons gate og Havnegata Området ligg ca 600 meter frå fylkesveg 890 (Vågenveien). Bjarnetjønna barneskole ligg ca 900 meter frå planområdet og Sandnessjøen ungdomsskole er ca1,5 km frå planområdet. Det er fortau på deler av skulevegen og ferdselen medfører kryssing av veg i gangfelt. Eigedomar som vert omfatta av planområdet del av gnr. 37, bnr. 43 Torolv Kveldulvsons gate 55, eigar Helgelands Blad AS del av gnr. 37, bnr. 54 Torolv Kveldulvsons gate 53, eigar Helgelands Blad AS gnr. 37, bnr. 121 Torolv Kveldulvsons gate 47, eigar TKG 47 AS del av gnr. 37, bnr. 115 Torolv Kveldulvsons gate 49, eigar TKG 47 AS del av gnr. 37, bnr. 122 Torolv Kveldulvsons gate 45, eigar Driftspartner AS del av gnr. 37, bnr. 5,7 og 66 Veggrunn m.m., eigar Alstahaug kommune Planprosess og medverknad Med bakgrunn i eit planinitiativ vedtok Det faste utval for plansaker i sitt møte å tilrå å vente med planarbeidet til sentrumsplan for Sandnessjøen var utarbeida. I saksutgreiinga vart det meddelt at temaplanen var forventa ferdigstilt hausten Med bakgrunn i dette vart det gjennomført oppstartsmøte med Alstahaug kommune. Referat frå møtet danna grunnlag for det vidare planarbeidet. Næraste naboar og offentlege organ vart informert om planoppstart gjennom brev datert og e-post utsendt Varsel om oppstart av planarbeid vart annonsert i Helgelands Blad. Informasjon om planarbeidet har vore tilgjengeleg på frå I møtet vedtok Det faste utvalg for plansaker følgjande: Planutvalget legger forslag til utviklingsplan for Sandnessjøen sentrum, datert , med tilhørende temaplaner ut til offentlig ettersyn. Vurdering av planlagt tiltak i forhold til forskrift om konsekvensutgreiing vart gjort av Det faste utval for plansaker Konklusjonen var at det ikkje var krav om konsekvensutgreiing. Innkomne merknadar/innspel Det var sett frist til til å gi tilbakemelding på melding om oppstart. Det er motteke ni innspel. 1. Frode Arstad, Sjøbergs gate 36 ( ) Er kritisk til skissene som er lagt fram i media. Sommersetgården er eit unikt jugendhus i Sandnessjøen og må takast vare på. Eit hus på 10 etasjar vil bryte fullstendig med det som er frå før. Huset vil endre byrommet radikalt og opne for fleire høghus som vil danne ein "vegg" mot sjøen. Frode Arstad foreslår å kople det gamle jugendhuset og det nye moderne bygget saman med glas. Det finnes fleire hotell i Norge som har denne løysninga (t.d. Fru Haugans i Mosjøen). Kommentar: Det vert gjennomført ei samla vurdering av verneforhold i sentrumsområdet gjennom behandling av forslag til Utviklingsplan for Sandnessjøen sentrum, som vart vedteke lagt ut til offentleg ettersyn. Alstahaug kommune har bedt at det vert utarbeida illustrasjonar og perspektiv som synleggjer konsekvensane av planforslaget. Her vil byggehøgde og volum vera viktige element. Endeleg utforming av fasade, materialbruk og farge vil skje i detaljprosjektering fram til byggesøknad og ein vil då søke oppnå ei bygningsutforming slik at området samla får eit godt heilskapt preg. Side 4 av 11

5 2. Statens vegvesen ( ) Ingen merknad til planarbeidet. 3. Sametinget ( ) Vurderar at det er relativt liten risiko for at planen skal kome i konflikt med automatisk freda samiske kulturminne. Minner om 8 i kulturminnelova og at alle samiske kulturminne eldre enn 100 år er automatisk freda. Sametinget har ingen spesielle merknader til planforslaget. 4. Alstahaug SV ( ): Går imot høghusbygg i Sandnessjøen sentrum. Det fører til redusert utsyn for naboar og høver ikkje inn i ein liten kystby. Høgda på bygningane bør vera maksimum 5-6 etasjar. Høghus vil skape intensivert utnytting av areal med auka trafikk, auka parkeringsbehov og større belastning for naboar. Sommersetgården bør ivaretakast som verneverdig. Saka må vurderast opp mot kommunal verneplan. Kommentarar: Syner til kommentarar over gitt til innspel frå Frode Arstad. 5. Sør-Trøndelag fylkeskommune ( ): Fylkeskommunen syner til vedteke fylkesplan, spesielt punkt Planlegging og punkt Byer og tettsteder. Ber om at kommunen stille krav til estetikk og god fortetting i arbeidet med reguleringsplan. Framtidig bygningar må kommunisera godt ut mot eksisterande gateplan. Gir innspel på generelt grunnlag om fylkesplanen som har klare mål for arealpolitikken i perioden. tilrettelegging for alle grupper omsynet til barn og unge sine interesser medverknad i planprosessen 7 i naturmangfaldslova alternative energikjelder Fylkeskommunen gir som kulturminnefagleg innspel støtte til at Sommersetgården bør regulerast til bevaring. Det er ønskeleg å ta vare på den miljømessige samanhangen som bygningen gir eit viktig bidrag til, mellom anna som del av rommet rundt viktige offentlege uterom. Når det vert tillete radikalt auka byggehøgder i eit bymiljø må dette skje gjennom ei grundig vurdering. Med bakgrunn i forholda i området, er det store utfordringar i forhold til å unngå at det føreslegne hotellet vil framstå som eit forstyrrande framandelement i miljøet. Dersom føreslegne byggehøgder vert vedtekne, må det leggast føringar for at det i utforming, volumoppbygging og detaljering vert teke omsyn til omkringliggjande trehusmiljø. Kommentarar: Merknadane vedrørande innspel på generelt grunnlag vert teke til etterretning. Torolv Kveldulvsons gate 47 og 49 inngår i reguleringsplan for Havnegata, vedteke i I denne planen er ei husrekke inntil nordsida av Torolv Kveldulvsons gate (nr. 51, 53, 55, 57, 59, 61 og 63) regulert til spesialområde for verneverdige bygg. I 2006 vart vedteke reguleringsplan for torget og eit område vest for torget. I denne planen er ei husrekke inntil Side 5 av 11

6 nordsida av Håreks gate (nr. 1, 3, 7, 9 og 11) regulert som verneverdige, saman med deler av ei husrekke inntil sørsida av Torolv Kveldulvsons gate (nr.40, 42, 44 og 50). Reguleringsplan for torget grensar inn til Torolv Kveldulvsons gate 49. Sommersethgården er dermed i to reguleringsplanar av forholdsvis nyare dato vurdert å ikkje vera verneverdig. Gjennom forslag til reguleringsbestemmelsar søker ein å setje krav og legge føringar slik at det vert teke omsyn til omkringliggjande trehusmiljø i utforming, volumoppbygging og detaljering av ny bygningsmasse. 6. Norges vassdrags- og energidirektorat ( ): Planforslaget vil ikkje kome i kontakt med ansvarsområdet til NVE. Dersom ein skulle kome i kontakt med vassdrag eller usikker byggegrunn, skal retningslinjene i rundskriv 2/2011 leggast til grunn. Kommentarar: Merknaden vert teke til etterretning. 7. Hanne Falch Kristoffersen, Syv søstrers gate 15 ( ): I reguleringar av sentrum må ein ta særskilt omsyn til dei faktorar som vil verka inn på at det er brukarvenleg, samlingsplassar, grøntareal og at utviklinga av byen inviterar til eit levande sentrum. Ønske at det vert teke omsyn til trivselsfaktorar, skuggelegging av fellesområde og trappeprinsipp for byggehøgder. Viktige parameter for framtidig rekruttering av arbeidskraft er eit estetisk ok og ope sentrum. Kommentar: Forslag til reguleringsplan har som formål å få etablert to bygningar på h.h.v. 10 og 7 etasjar Innan eit avgrensa område. Dei forhold som vert nemnd av Hanne Falch Kristoffersen vil inngå i ei vurdering av verknadane av forslag til utbygging, jamfør punkt seinare i denne planomtalen. 8. Helgelandskraft AS ( ): Helgelandskraft AS ønske å få tildelt plass til nettstasjon i Havnegata 10. Det er ikkje nok kapasitet i eksisterande nettstasjonar i området for å forsyne nytt hotell. Kommentar: Innspelet vert teke til etterretning og innarbeida i planforslaget. 9. Helgelands Blad AS ( ): Helgelands Blad AS har gitt utarbeida skisse over aktuell utbygging mot Havnegata. Kommentar: Innspelet vert teke til etterretning og innarbeida i planforslaget. Omtale av planforslaget Planforslaget omfattar Havnegata 10 og Torolv Kveldulvsons gate 47 og 49 i tillegg til eit areal som i gjeldande reguleringsplanar er avsett til trafikkareal, gangveg og friområde. Planområdet følgjer i hovudsak formålslinjene gitt i gjeldane reguleringsplan for Havnegata, vedteke i 1999 og reguleringsplanen for Havnegata 10 m.m. vedteke i Planlagt arealbruk (areal avsett til dei ulike formål) er i hovudsak i samsvar med arealbruk og arealomfang i denne planen. For å ivareta tilkomst til planlagt parkeringskjellar i Torolv Kveldulvsons gate 49 vart det i melding om oppstart planarbeid inkludert arealet for felles tilkomst synt i planident Side 6 av 11

7 I etterkant syner det seg at det er behov for etablering av nettstasjon i området i tillegg til ein mindre endring av tidlegare regulert forretningsareal i Havnegata 10. I innsendt planforslag er det lagt opp til følgjande endringar i forhold til gjeldande plankart og bestemmelsar arealet innan planområdet: I plankartet: - gnr. 37, bnr. 121 får endra formål frå forretning / bustad / kontor til formål hotell / overnatting - gnr. 37, bnr. 115 får endra formål frå forretning / bustad / kontor til kombinert forretning / hotell og bustad - ca 19 m² av gangareal og friområde vert regulert til felles tilkomst / veg - friareal ved Havnegata 10 vert redusert med 3 m² for å gi betre tilkomstveg - forretningsareal ved Havnegata 10 vert redusert med 15 m² for å gi betre tilkomstveg. I planbestemmelsane: - endra byggehøgder innan bnr. 115 og bnr fastsetje parkeringskrav i samsvar med parkeringsnorm for Sandnessjøen - krav om utopphaldsareal ved etablering av leilegheiter - krav om tilrettelegging for fjernvarme ved nybygg (jamfør områdekonsesjon gitt i 2008) - fastsetje rekkjefølgekrav og vilkår for gjennomføring av tiltak - det kan etablerast nettstasjon under felles tilkomstveg. Planlagt arealbruk Arealbruksformål i planen Hotell, forretning, parkering og bustadformål Forretning Havnegt 10 Samferdselsareal, felles og offentleg Grønstruktur 892 m² 79 m² 452 m² 131 m² Sum grunnareal (totalt 1554 m²) Omfang bygg som skal 226 m² BYA rivast Fotavtrykk nye bygg (BYA) Ca 840 m² Ca 79 m² Tal hotellrom Forretningsareal Inntil 400 m² BRA Ca 79 m² Tal bueiningar/ leilegheiter Inntil 20 Planlagt byggetiltak Det er tidlegar gitt høve til å bygge 6 etasjar i Torolv Kveldulvsons gate 47. Ut frå ei vurdering av behovet for hotellkapasitet, er det ønskeleg å utvide til eit hotellbygg med 10 etasjar som tilsvarar ei byggehøgde opp til kote 34. I tillegg vil det vera behov for tekniske installasjonar på taket (heishus, utgang tak m.m.). Det er ønskeleg å bygge 7 etasjar i Torolv Kveldulvsons gate 49. Dei to nedste etasjane vert nytta til parkering med kapasitet for ca 30 biloppstillingsplassar. I tredje etasje vil det verte etablert forretning som vil kommunisera med utstillingsvindauge og inngang vendt mot eksisterande gateplan i Torolv Kveldulvsons gate. Resterande etasjar vil kunne nyttast til bustadformål / hotellverksemd. Det kan vera aktuelt å legge til rette for leilegheiter i variert storleik for utleige (administrert av hotellerksemda) eller for sal. Mellom dei to bygningane i nr 47 og 49 kan det vera aktuelt med felles heis eller liknande, men med utforming og materialbruk som gir eit ope inntrykk. Det er utarbeida illustrasjonsplan / perspektiv som visualiserar mogeleg utbygging. Desse er ikkje gitt juridisk tilknyting til planbestemmelsane, så det endelege uttrykket vil kunne verte endra. Side 7 av 11

8 Helgelandkraft har meddelt behov for etablering av nettstasjon i området og har føreslege plassering i Havnegata 10. Helgelands Blad AS har for deler av same tomt i 2002 fått regulert areal til varelager knytt til deira verksemd i Torolv Kveldulvsonsgate 53. Sistnemnde forhold er ivareteke i Reguleringsplan for felles adkomst for Torolvs gt. 49, 51, 53 og Havnegt. 8, samt område F2 for ev. utbygging, planident I forslag til detaljregulering vert forretningsarealet endra noko for å ivareta omsynet til felles tilkomst og nettstasjon. Helgelands Blad har utarbeida skisse som syner mogeleg utbygging. Gjennom forslag til reguleringsbestemmelsar søker ein å oppnå at det når nye bygg vert oppført vert det teke omsyn til omkringliggjande trehusmiljø. Trafikkforhold For eigedomane er vidareført eksisterande tilkomst frå offentleg veg. I Torolv Kveldulvsons gate 49 vil første etasje vil ha inn- og utkøyring direkte frå Havnegata, mens andre etasje vil ha inn- og utkøyring via felles tilkomst ved Torolv Kveldulvsons gate 51 / 53 regulert i planident (sjå figur til høgre). Arealdisponeringa i den planen er i i hovudsak oppretthalde, men med nokre små justeringar for å få ein mindre bratt tilkomst frå offentleg veg. Ny nettstasjon med ca 12 m² grunnflate og 3 meter høgde vil kunne etablerast i grunnen under tilkomstvegen. Fig 2. Utsnitt av planident Planløysinga baserar seg på motteke skisse frå Helgelands Blad AS. I planforslaget er teke med offentleg vegareal mellom Havnegata 10 og 12 basert på gjeldande reguleringsplan for Havnegata. I utarbeida planforslaget er felles tilkomst langs Havnegata 8 vidareført fram til formålsgrensa for felt H /B (kombinert hotell og bustad). I tillegg er formålsgrensene for gangveg og friområde inntil gnr. 37, bnr. 115 i eksisterande reguleringsplan for Havnegata vidareført / uendra. Det regulerte friområdet langs Havnegata har ein breidde på ca 1,5 meter over ein avstand av ca 32 meter. Slik området er regulert i gjeldande plan for Havnegata vert regulert fortau på strekninga forbi hotellet smalare enn 3,0 meter (figur 3). Fig 3. Utsnitt av planident Område G2 er friområdet. Side 8 av 11

9 Det bør i samband med kommunal behandling av planforslaget drøftast om friområdet langs Havnegata bør omregulerast til fortau slik at fortauet får ei lik breidde på 3,0 meter heile vegen. Ei slik endring vil gi betre tilrettelegging av trafikkavviklinga for mjuke trafikantar. Uteopphaldsareal I samband med etablering av bustadformål er det sett krav om etablering av minimum 20 m² uteopphaldsareal pr bueining. Uteopphaldsarealet skal vera ferdig opparbeida i samsvar med utomhusplan før det vert gitt ferdigattest for bustadbygg. Grad av utnytting medfører at uteopphaldsarealet i hovudsak må etablerast på takterrasse eller veranda. Bebygd areal innan bnr. 115 er ca 425 m². Med fråtrekk for areal til tekniske installasjonar vil takterrasen kunne dekke eit uteareal til inntil ca 20 bueiningar/leilegheiter. I kort avstand til planområdet ligg eit større friområde (park og torg) på ca 3 daa. Næraste større område tilrettelagt for idrettsaktivitet er ved Stamneshallen og Helgelandshallen med ca 1,5 km avstand langs tilkomstvegar. Born og unge. Sjølv om det innan planområdet vert lagt til rette for hotellverksemd og for bustadformål, vert det ikkje tilrettelagt tiltak spesielt retta mot born og unge. Ein reknar med at utleige og sal av leilegheitene i Torolv Kveldulvsons gate 49 i mindre grad vil skje til familiar med born. Tilgjenge /universell utforming Prinsippa om universell utforming er sikra i plan- og bygningslova og teknisk forskrift. Forholdet vert derfor ikkje fastsett i reguleringsbestemmelsane. Planlagt utbygging av hotell og bustadutbygging vil medføre krav om heis. Offentlige trafikkområde skal normalt leggjast til rette for funksjonshemma i samsvar med gjeldande retningslinjer og byggeforskrifter. I planforslaget er teke med offentleg samferdselsanlegg synt i gjeldande reguleringsplan. Både køyreveg og gangvegen har nivåforskjell som ikkje er i samsvar med universell utforming, med stigning ca 1:5. Miljøforhold (støy, avfall, energi) Eigedommane er lite eksponert for støy. Ut frå tidlegare kjent bruk av området er det grunn til å tru at det ikkje er forureining i grunnen. Det er derfor ikkje sett krav om miljøteknisk undersøking. I planforslaget vert det lagt opp til at all avfallshandtering skal skje i avstengde / innbygde rom. Endeleg utforming av avfallsløysing skjer i samband med byggesøknad. For å oppnå gode miljøforhold i anleggsfasen skal det før byggestart liggje føre plan for vern av omgjevnaden mot støy og støv i bygge- og anleggsfasen. Gjeldande retningslinjer for støy og luftforureining skal leggast til grunn for planen. Naudsynlege vernetiltak skal vere etablert før bygge- og anleggsarbeidet kan setjast i gang. I nye bygg skal det leggast til rette for bruk av fjernvarme. Naturmangfald Planområdet er bygd ut og det er minimalt med vegetasjon innan området. Det står eit seljetre inntil fortauet i Havnegata. Det er ikkje spesielle forhold som tilseie at det planlagt tiltak vil medføre skade på naturmangfaldet eller at det må setjast i verk tiltak, jamfør naturmangfaldslova Side 9 av 11

10 Anna infrastruktur Etablering av hotell og leilegheiter vil føre til behov for auka tilgang til vatn. Saman med søknad om byggetiltak skal det følgje plan for vatn- og avløp. Verknad av planforslaget Innspel gitt i samband med melding om oppstart planarbeid syner at planforslaget i hovudsak vil ha omfatte to problemstillingar: byggehøgde på nye bygg riving av Sommersetgården Ut over dette vil planlagt tiltak ha positiv verknad ved at det medfører auka tilgang på arbeidsplassar og auka bustad- og overnattingskapasitet i kommunen. Dagens bygningar i Torolv Kveldulvsonsgate 45 / 49 har byggehøgde ca kote 18.Dette tilsvarar 5 etasjar sett frå Havnegata. Nytt hotellbygg vert dermed dobbels så høgt og vil påverke og endre karakteren i området. Langs Havnegata er det i dag bygg med forholdsvis stor skilnad i karakter og høgde og sett frå sjøen / Holmen / Karivika har sentrum og omland eit svært lite homogent bygningsuttrykk. I samband med forslag til Utviklingsplan for Sandnessjøen sentrum vert det lagt opp til å gi ei vurderinga av området i ein større samanhang og med målsetjing å gi retningslinjer for byggeskikk, byggehøgder verneverdig bygg, grøntstuktur m.m. Som vedlegg til sentrumsplanen som no er lagt ut på høyring, er det lagt fram perspektiv og snitt som syner verknaden av føreslegne nye bygg i sentrumsområdet. Etablering av eit 10 etasjars bygg på føreslege plass inntil Havnegata vil vera korrekt ut frå at dette er tett inntil eit gågateområdet med sine sentrumsfunksjonar og i nærleik til torget med sine samlingsfunksjonar. Tilreisande frå sjøsida som kjem frå nord inn til ekspressbåt- og hurtigrutekaia vil ha ei klar oppfatning av kor sentrum ligg. Nytt hotellbygget vert eitt av elementa som vil verke som eit blikkfang. Topografiske forhold gjer at hotellet i vesentleg mindre grad vil synast frå innkøyringsvegane frå sørvest og søraust. Sommersethgården er løfta inn i Utviklingsplan for Sandnessjøen sentrum som eitt av bygga kommunen ønske å få vurdert opp mot kriteriane for at det bør regulerast som verneverdig bygg. Bygningen er ikkje SEFRAK-registrert. Dette er eit landsdekkande register over eldre bygningar og andre kulturminne, bygt opp gjennom eit feltarbeid i åra Både det at bygninga i si tid ikkje vart teke med i SEFRAK-registreringa og det at den heller ikkje er regulert verneverdig i gjeldande reguleringsplanar av forholdsvis nyare dato (sjå kommentar til innspel frå fylkeskommunen), tilseie at bygninga i seg sjølv ikkje har kvalitetar som tilseie vern. Fylkeskommunen skriv mellom anna følgjande: Sommersethgården er en bygård frå tallet i tidstypisk nyklassisk stil, med forretningslokaler i første etasje. I tillegg til at bygningen er en eldre bygård som i seg selv har klare kulturhistoriske kvaliteter, inngår den i en miljømessig sammenheng med det øvrige eldre bygningsmiljøet som omkranser torget og parken, og som strekker seg videre mot sørvest. Deler av dette bygningsmiljøet er regulert til bevaring. Det er etter vår vurdering ønskelig å bevare den miljømessige sammenhengen som Sommersethgården gir et viktig bidrag til. Det vert gjennomført ei samla vurdering av verneforhold i sentrumsområdet gjennom behandling av Utviklingsplan for Sandnessjøen sentrum. Side 10 av 11

11 Etablering av hotell vil medverke til nye arbeidsplassar som gir positive ringverknader for området. Også ei auka kapasitet innan hotellnæringa vil vera positivt for områdeutviklinga i regionen, særleg med bakgrunn i utviklinga innan reiselivsnæringa og forventa auka innsats innan olje- og gassektoren, jamfør Fylkesplanen for Nordland. Side 11 av 11

2. rj, fl. Vår ref. 12.059 WIWO. HOTELL I TOROLV KVELDULFS GATE 47, ALSTAHAUG KOMMUNE. Endrin av re ulerin sbestemmelsar.

2. rj, fl. Vår ref. 12.059 WIWO. HOTELL I TOROLV KVELDULFS GATE 47, ALSTAHAUG KOMMUNE. Endrin av re ulerin sbestemmelsar. Alstahaug kommune (sendt pr e-post til post@alstahaug.kommune.no) 2. rj, fl sotem:arkitektur Solem Arkitektur AS Erling Skakkes gt 49 b, 7012 Trondheim Tel 73 53 70 70 Faks 73 53 70 80 Epost: post@solemarkitektur.no

Detaljer

DETALJREGULERING FOR TOROLV KVELDULVSONS GATE 47 OG 49, ALSTAHAUG KOMMUNE

DETALJREGULERING FOR TOROLV KVELDULVSONS GATE 47 OG 49, ALSTAHAUG KOMMUNE Arkivsak: 12/1322 DETALJREGULERING FOR TOROLV KVELDULVSONS GATE 47 OG 49, ALSTAHAUG KOMMUNE Nasjonal planid: 1820 20120036 Dato for siste revisjon av bestemmelser: 28.02.13 Dato for godkjenning av kommunestyret:

Detaljer

DETALJPLAN AV KYRKJEVEGEN 2, GNR 45 BNR 322, MANGER, RADØY KOMMUNE. MOTSEGN

DETALJPLAN AV KYRKJEVEGEN 2, GNR 45 BNR 322, MANGER, RADØY KOMMUNE. MOTSEGN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201000669-14 Arkivnr. 714 Saksh. Vinje, Signe; Ege, Ingun; Skår, Øystein, Ekerhovd, Per Morten Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE PlanID: 201221 REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL. 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense. 1.2 PBL 12 5

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske /17

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske /17 GISKE KOMMUNE Arkiv: PlanId - 2017012, K2 - L12, GNR - 129/0077 JournalpostID: 17/12682 Sakshandsamar: Per Inge Aakvik Dato: 05.10.2017 SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og

Detaljer

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, råd, utval Møtedato Saknr FAST UTVAL FOR PLANSAKER 06.08.2009 069/09 KOMMUNESTYRET 19.08.2009 078/09 FAST UTVAL FOR PLANSAKER 12.11.2009 100/09 FAST UTVAL FOR

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR. 13 BNR. 225 M/FL. ØSTBØ, SANDEID PLANSKILDRING

DETALJREGULERING FOR GNR. 13 BNR. 225 M/FL. ØSTBØ, SANDEID PLANSKILDRING MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR ØSTBØ SANDEID SENTRUM DETALJREGULERING FOR GNR. 13 BNR. 225 M/FL. ØSTBØ, SANDEID PLANSKILDRING 1. Samandrag Bo-plan, A. Skeie har på oppdrag av eigar av gnr. 13 bnr.

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Meland kommune. Områdeplan for. Frekhaug sentrum gnr bnr m.fl. Reguleringsføresegner. (jf plan- og bygningslova 12-7)

Meland kommune. Områdeplan for. Frekhaug sentrum gnr bnr m.fl. Reguleringsføresegner. (jf plan- og bygningslova 12-7) planid 1256 2010 0004 arkivid 14/1181 Ordførar Meland kommune Områdeplan for Frekhaug sentrum gnr bnr m.fl Reguleringsføresegner (jf plan- og bygningslova 12-7) Utval Utarbeid Sak Godkjent Endringsvedtak

Detaljer

Utval Utvalssak Møtedato Hovedutval for teknikk, miljø og næring 2/ Reguleringsplan for Surnadalsøra - 50/4 - endring arealformål

Utval Utvalssak Møtedato Hovedutval for teknikk, miljø og næring 2/ Reguleringsplan for Surnadalsøra - 50/4 - endring arealformål Arkiv: 20150004 Arkivsaksnr: 2015/859-12 Saksbehandlar: Håvard Stensønes Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Hovedutval for teknikk, miljø og næring 2/16 28.01.2016 Vedlegg 1 Særutskrift Reguleringsplan

Detaljer

1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: 2 Byggjeområde for frittliggande småhusbustader, FS01-07

1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: 2 Byggjeområde for frittliggande småhusbustader, FS01-07 Privat forslag til reguleringsplan ANGELTVEIT VEST Gnr/Bnr - 23/ 4 og 6 m.fl. Fjell Kommune FØRESEGNER 1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: I II III

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/644-6867/14 Saksbeh.: Arkivkode: Magnhild Gjengedal PLAN sone Saksnr.: Utval Møtedato 27/14 Formannskap/ plan og økonomi 03.04.2014 SAMLA SAK - REGULERINGSENDRING

Detaljer

Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404) - 1. offentlege ettersyn

Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404) - 1. offentlege ettersyn Aukra kommune Arkivsak: 2014/820-13 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 22.08.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 58/14 Drift og arealutvalet 03.12.2014 Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404)

Detaljer

Grunneigarar, naboar, offentlege instansar, lag og organisasjonar «REGULERINGSENDRING TROLLDALEN GNR. 55 BNR. 19 M.FL»

Grunneigarar, naboar, offentlege instansar, lag og organisasjonar «REGULERINGSENDRING TROLLDALEN GNR. 55 BNR. 19 M.FL» Utviklingsavdelinga Grunneigarar, naboar, offentlege instansar, lag og organisasjonar Saksnr Arkiv Dykkar ref Avd /sakshandsamar Dato 2014/1043 L12 UTV / AZT 24.06.2014 VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID

Detaljer

FRÅSEGN - REGULERINGSPLAN VORLANDSVÅGEN, BØMLO KOMMUNE.

FRÅSEGN - REGULERINGSPLAN VORLANDSVÅGEN, BØMLO KOMMUNE. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201204244-14 Arkivnr. 714 Saksh. Nordmark, Per, Slinning, Tore, Ekerhovd, Per Morten Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 05.03.2013

Detaljer

Retningslinjer for fortetting

Retningslinjer for fortetting Retningslinjer for fortetting Retningslinjer som skal brukast ved behandling av søknader om fortetting, vesentleg ombygging og nybygg i etablerte bustadområde 05.01.2015 Føremål Føremålet med retningslinjene

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 060/12 Plan og utvikling

Saksnr. Utval Møtedato 060/12 Plan og utvikling Aurland kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 060/12 Plan og utvikling 24.09.2012 Saksansvarleg: Jan Olav Møller Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 12/135-12 K2-L12, K3-&21 Jan Olav Møller, 57 63

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen 29.06.11

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen 29.06.11 Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/1488-6 Ingo Bewer Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen 29.06.11 Utlegging til offentleg ettersyn av reguleringsplan - detaljregulering for byen

Detaljer

FJELL KOMMUNE Reguleringsføresegner for: jf plan- og bygningslovens (pbl) 26

FJELL KOMMUNE Reguleringsføresegner for: jf plan- og bygningslovens (pbl) 26 FJELL KOMMUNE Reguleringsføresegner for: jf plan- og bygningslovens (pbl) 26 Straume, S3a, gnr 35 bnr 25 m. fl. Sentrumsnært bustadområde. Plannr. Datert 15.05.2007 Revidert 15.06.2007 1 FELLES FØRESEGNER

Detaljer

Fjell kommune. Gnr. 42, Bnr. 3; Bnr. 49; Bnr. 99; samt del av Bnr. 83 og 85 MAIMYRA, BRATTHOLMEN

Fjell kommune. Gnr. 42, Bnr. 3; Bnr. 49; Bnr. 99; samt del av Bnr. 83 og 85 MAIMYRA, BRATTHOLMEN Fjell kommune Reguleringsføresegner for: Jf plan- og bygningslova (pbl) 26 Gnr. 42, Bnr. 3; Bnr. 49; Bnr. 99; samt del av Bnr. 83 og 85 MAIMYRA, BRATTHOLMEN 1 GENERELT 1.1 Det regulerte området er vist

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GNR. 109 BNR. 14, BØMLO KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR GNR. 109 BNR. 14, BØMLO KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR GNR. 109 BNR. 14, BØMLO KOMMUNE PLANID: 201212 REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense. 1.2 PBL 12 5 BYGNINGAR OG ANLEGG

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSAR FOR SØRHOLMEN, KRISTIANSAND KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSAR FOR SØRHOLMEN, KRISTIANSAND KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSAR FOR SØRHOLMEN, KRISTIANSAND KOMMUNE 1. INNLEIING Reguleringsbestemmelsane gjeld for området som er synt med reguleringsgrense på plankart utarbeida av Solem Arkitektur AS. Plankart

Detaljer

Reguleringsføresegner Reguleringsplan H6 Løefjødd hyttefelt, Valle kommune

Reguleringsføresegner Reguleringsplan H6 Løefjødd hyttefelt, Valle kommune Reguleringsføresegner Reguleringsplan H6 Løefjødd hyttefelt, Valle kommune I medhald av plan- og bygningslova av 14. juni 1985, nr. 77 med revisjonar, 22-26 og 30, er det utarbeidet reguleringsplan for

Detaljer

PLANOMTALE FOR REGULERINGSPLAN FOR HØYLANDSBYGD SMÅBÅTHAMN GNR 202 BNR 53.

PLANOMTALE FOR REGULERINGSPLAN FOR HØYLANDSBYGD SMÅBÅTHAMN GNR 202 BNR 53. PLANOMTALE FOR REGULERINGSPLAN FOR HØYLANDSBYGD SMÅBÅTHAMN GNR 202 BNR 53. Prosjekt Konsult Kvinnherad AS Side 1 Innhald 1. Innleiing a. Bakgrunn /intensjon b. Kortversjon c. Arealoppgåve 2. Eksisterande

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSAR FOR SØRHOLMEN, KRISTIANSAND KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSAR FOR SØRHOLMEN, KRISTIANSAND KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSAR FOR SØRHOLMEN, KRISTIANSAND KOMMUNE 1. INNLEIING Reguleringsbestemmelsane gjeld for området som er synt med reguleringsgrense på plankart utarbeida av Solem Arkitektur AS. Plankart

Detaljer

Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER

Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER 1 Reguleringsplan for Bruvik sentrum, del aust på g.nr.153, Osterøy kommune Reguleringsplan utarbeidd av : FORTUNEN AS v/

Detaljer

Reguleringsplan for Stavedalen

Reguleringsplan for Stavedalen Reguleringsplan for Stavedalen Planid: 200602 REGULERINGSFØRESEGN Rev. HH 08.02.2011, Valle kommune 24.01.2014 Reguleringsføresegnene gjeld for området vist med plangrense på dei to plankarta: Stavedalen

Detaljer

Gjeldande plan: I gjeldande plan for Gjelevika planid: er området regulert til bustad, leik, offentleg og felles veg.

Gjeldande plan: I gjeldande plan for Gjelevika planid: er området regulert til bustad, leik, offentleg og felles veg. Os kommune Avdeling for plan v/ Arne Richard Stadaas 30.03.2017 SØKNAD OM MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR GJELEVIKA På vegne av byggmeister Kjell Aarvik vert det søkt om mindre endring av reguleringsplan

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 22/23 M.FL, HAGA MAT - 1. GONGSHANDSAMING

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 22/23 M.FL, HAGA MAT - 1. GONGSHANDSAMING Arkivref: 2012/2734-12884/2013 Saksh.: Merete Refstie Hageberg Saksnr Utval Møtedato 29/13 Forvaltningsstyret 27.06.2013 DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 22/23 M.FL, HAGA MAT - 1. GONGSHANDSAMING Framlegg

Detaljer

Reguleringsføresegner for Kvartalet Gravensteinsgata-Hovevegen-Leitevegen Alt. 2

Reguleringsføresegner for Kvartalet Gravensteinsgata-Hovevegen-Leitevegen Alt. 2 Reguleringsføresegner for Kvartalet Gravensteinsgata-Hovevegen-Leitevegen Alt. 2 Føresegnene gjeld for det området som er merka av på plankart av 20.02.07 med plangrense. Føresegnene er vedtekne i k-sak

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 20.11.2012 059/12 K2-L12

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 20.11.2012 059/12 K2-L12 FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 20.11.2012 059/12 Sakshandsamar: Kjell Aage Udberg Arkiv: K2-L12 ARP-20120101, Arkivsaknr 12/34 PRIVAT DETALJREGULERINGSPLAN NOTØBAKKEN, GBNR

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

PLANOMTALE. Endring av reguleringsplan for Smiebakken - Byggeområde B1 Plan ID Nordbohus Sogn as

PLANOMTALE. Endring av reguleringsplan for Smiebakken - Byggeområde B1 Plan ID Nordbohus Sogn as PLANOMTALE Endring av reguleringsplan for Smiebakken - Byggeområde B1 Plan ID 1421-2010003 1 Bakgrunn og føremål Nordbohus Sogn AS har utarbeida framlegg om endring for del av reguleringsplan for Smiebakken,

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske saker

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske saker GISKE KOMMUNE Arkiv: K2 - L12 JournalpostID: 17/10395 Sakshandsamar: Bjarte Friis Friisvold Dato: 15.08.2017 SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske saker 22.08.2017

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR TROVÅG NORD VINDAFJORD KOMMUNE FØRESEGNER

REGULERINGSPLAN FOR TROVÅG NORD VINDAFJORD KOMMUNE FØRESEGNER REGULERINGSPLAN FOR TROVÅG NORD VINDAFJORD KOMMUNE FØRESEGNER 1 GENERELT Desse føresegner gjeld for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense. Innanfor planens avgrensing skal arealbruken

Detaljer

ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING AV DEL AV GNR. 51, BNR. 3 M. FL, SKAUN KOMMUNE

ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING AV DEL AV GNR. 51, BNR. 3 M. FL, SKAUN KOMMUNE ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING AV DEL AV GNR. 51, BNR. 3 M. FL, SKAUN KOMMUNE Utarbeida 17.06.11 av Willy Wøllo, Solem Arkitektur AS I kommuneplanens arealdel 2007-2019 for Skaun kommune, delplan Venn,

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF Grunneigarar, offentlege mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

Detaljreguleringsplan. Reguleringsføresegner pbl 12-7

Detaljreguleringsplan. Reguleringsføresegner pbl 12-7 Detaljreguleringsplan Del av gnr. 30, bnr. 76 m. fl. Haugafossen kraftstasjon, Jondal kommune. Reguleringsføresegner pbl 12-7 Sakshandsaming i samsv. med plan- og bygningsloven av 1985. Saksnr Dato Spørsmål

Detaljer

Fjell kommune, Langøyna Ørnhaugen Kystlandsby

Fjell kommune, Langøyna Ørnhaugen Kystlandsby Fjell kommune, Langøyna Ørnhaugen Kystlandsby Reguleringingsplan: xxx Saksnummer: Dato sist revidert: 29.09.06 Reguleringsføresegner for gnr 16 bnr 36 og del av bnr 1 Reguleringsføresegner gnr 16, bnr

Detaljer

Reguleringsføresegner 010013 Reguleringsplan for Voll-Hyttefelt

Reguleringsføresegner 010013 Reguleringsplan for Voll-Hyttefelt Reguleringsføresegner 010013 Reguleringsplan for Voll-Hyttefelt Arkivsak: 01/00998 Arkivkode: PLAN 146/1 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR VOLL-HYTTEFELT Vedtak i planutvale om oppstart den 28.06.01 sak

Detaljer

Føremålet med reguleringsplanen er å leggja til rette for ei utbygging av bustadar med tilhøyrande anlegg.

Føremålet med reguleringsplanen er å leggja til rette for ei utbygging av bustadar med tilhøyrande anlegg. Detaljregulering for Roa 2, bustadområde i Ølen, (bustader på gnr. 271, bnr. 8 og 114) Føresegner Dei regulerte områda er på plankartet vist med reguleringsgrense, og avgrensar seg til gnr. 271, bnr. 8

Detaljer

Årdal kommune. Detaljregulering for Jotunvegen 1, Årdal kommune

Årdal kommune. Detaljregulering for Jotunvegen 1, Årdal kommune Årdal kommune Detaljregulering for Jotunvegen 1, Årdal kommune 17.01.2014 Planomtale Xform AS Hafstadvegen 15 6800 Førde Telefon: 913 04 444 E-post: post@xform.no Internett: www.xform.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

Skodje kommune Teknisk avdeling

Skodje kommune Teknisk avdeling Skodje kommune Teknisk avdeling Leite & Howden Arkitekt- og ingeniørkontor AS Dato Sakshandsamar Vår ref. Deres ref. 26.02.2015 Ingunn Stette 14/1485-15/10445 Reguleringsplan for Storbakken gnr. 23 bnr.

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet /61 Plan- og miljøutvalet /85

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet /61 Plan- og miljøutvalet /85 Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2013/1446 Løpenr.: 5195/2017 Arkivkode: 151/5 Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 22.03.2017 17/61 Plan- og miljøutvalet 19.04.2017 17/85

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 45/14 Plan- miljø og ressursutvalet 16.09.2014 64/14 Kommunestyret 07.10.2014

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 45/14 Plan- miljø og ressursutvalet 16.09.2014 64/14 Kommunestyret 07.10.2014 Bygland kommune Arkiv: 34/15 Saksmappe: 2011/283 Sakshandsamar: Inger Siri Lidi Dato: 12.08.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 45/14 Plan- miljø og ressursutvalet 16.09.2014 64/14 Kommunestyret

Detaljer

Melding om vedtak. 1. gongs handsaming og utlegging til offentleg ettersyn og høyring for detaljregulering Hovden Appartement gnr/bnr 1/113 & 1/116

Melding om vedtak. 1. gongs handsaming og utlegging til offentleg ettersyn og høyring for detaljregulering Hovden Appartement gnr/bnr 1/113 & 1/116 Bykle kommune Rådmannsstaben SPISS Arkitektur & Plan AS Postboks 151 4662 KRISTIANSAND S Melding om vedtak Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2014/616-18 Hanne Heieraas Evju, 37938500 L12 23.04.2015

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 029/15 Plan- og Miljøutvalet PS 26.05.2015 032/15 Bystyret PS 09.06.2015

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 029/15 Plan- og Miljøutvalet PS 26.05.2015 032/15 Bystyret PS 09.06.2015 Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 029/15 Plan- og Miljøutvalet PS 26.05.2015 032/15 Bystyret PS 09.06.2015 Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Kjell Aage Udberg ARP - 20120109, K2 - L12 12/2108 Privat detaljreguleringsplan

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR DØSHAUGNESET, GNR. 46 BNR. m.fl., AUSTEVOLL OMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR DØSHAUGNESET, GNR. 46 BNR. m.fl., AUSTEVOLL OMMUNE REGULERINGSPLAN FOR DØSHAUGNESET, GNR. 46 BNR. m.fl., AUSTEVOLL OMMUNE PLANID: REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense. 1.2 Området er regulert

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 05/1508-9606/08 Saksbeh.: Berit Marie Galaaen Arkivkode: PLAN 301/1 Saksnr.: Utval Møtedato 82/08 Formannskap/ plan og økonomi 05.06.2008 43/08 Kommunestyret 19.06.2008

Detaljer

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 143/16 Plan- og miljøutvalet PS

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 143/16 Plan- og miljøutvalet PS SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 143/16 Plan- og miljøutvalet PS 23.11.2016 Saksbehandlar ArkivsakID Line Thuen Waage 15/2222 Ny 1.gangs behandling av Fonnebustvegen Gnr 108, Bnr 161 m.fl. Vedlegg : Føresegner

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 02.12.2015 15/28

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 02.12.2015 15/28 Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2012/2130 Løpenr.: 20963/2015 Arkivkode: 153/19/153/20/ 151/2 Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 02.12.2015 15/28 Sakshandsamar: Lotte

Detaljer

Detaljplan for småbåthamn Haganesvika Gnr 52 bnr 227, 229 mfl, Haganes Fjell kommune REGULERINGSFØRESEGNER

Detaljplan for småbåthamn Haganesvika Gnr 52 bnr 227, 229 mfl, Haganes Fjell kommune REGULERINGSFØRESEGNER Detaljplan for småbåthamn Haganesvika Gnr 52 bnr 227, 229 mfl, Haganes Fjell kommune REGULERINGSFØRESEGNER Det regulerte området er vist med grenselinjer på plankart datert 22.11.11 Arealet skal regulerast

Detaljer

Detaljregulering for Lauvfjellet hyttefelt - Høyring og offentleg ettersyn 1. gongs handsaming

Detaljregulering for Lauvfjellet hyttefelt - Høyring og offentleg ettersyn 1. gongs handsaming Sakshandsamar: Helle Holte Bruland Arkivsaksnr: 16/1364 Journalpostnr: 16/13154 Styre, råd, utval Sak nr Møtedato Utval for plan og miljø 074/2016 29.09.2016 Ungdomsrådet 044/2016 26.09.2016 Råd for seniorar

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Farhovd, del av gnr. 151, bnr. 5

Detaljreguleringsplan for Farhovd, del av gnr. 151, bnr. 5 Detaljreguleringsplan for Farhovd, del av gnr. 151, bnr. 5 2458 Plankontoret Hallvard Homme A/S PlanID 20110013 Føresegner 2458 Plankontoret Hallvard Homme AS 1 Skeie sameige 1 Reguleringsføresegner I

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers forening RIF Ørsta 22.09.2015 Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID

Detaljer

Herøy kommune MINDRE ENDRING PBL FOR DELER AV VIKE/TOFTEDAL. Enkel omtale av planendring detaljplan etter PBL 12-3, og 12-4.

Herøy kommune MINDRE ENDRING PBL FOR DELER AV VIKE/TOFTEDAL. Enkel omtale av planendring detaljplan etter PBL 12-3, og 12-4. Herøy kommune MINDRE ENDRING PBL 12-14 - FOR DELER AV VIKE/TOFTEDAL Enkel omtale av planendring detaljplan etter PBL 12-3, 12-12 og 12-4. Utviklingsavdelinga - September 2012 INNHALD: 1. Dagens situasjon

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Forvaltning 07.02.2013 019/13 FRH Kommunestyre 26.02.2013 005/13 OIV Sakshandsamar: Frida Halland Arkiv: N-504, gbn- 014/001 Arkivsaknr: 2013000206

Detaljer

Fjell kommune, Langøyna Ørnahaugen Kystlandsby

Fjell kommune, Langøyna Ørnahaugen Kystlandsby Reguleringsføresegner gnr 16, bnr 36 og del av bnr 1, Fjell kommune Fjell kommune, Langøyna Ørnahaugen Kystlandsby Reguleringingsplan: Saksnummer: 05/4970 Dato sist revidert: 30.09.09 Reguleringsføresegner

Detaljer

Føresegner for «Detaljregulering for gnr /bnr 22/ 23 m.fl, Haga Mat». Stord kommune. Forslag til. Detaljregulering for. Gnr/ bnr 22/23 m.

Føresegner for «Detaljregulering for gnr /bnr 22/ 23 m.fl, Haga Mat». Stord kommune. Forslag til. Detaljregulering for. Gnr/ bnr 22/23 m. Stord kommune Forslag til Detaljregulering for Gnr/ bnr 22/23 m.fl, Haga Mat Plan-id: 201216 FØRESEGENER Utarbeida av Side 1 av 6 sider 1 REGULERINGSFØREMÅL 1.1 Det regulerte området er vist på planen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivkode: 20050901 L12 JournalpostID: 13/27453. Saksnr: Utval: Dato: 64/2014 Plan- og bygningsutvalet 03.04.2014

SAKSFRAMLEGG. Arkivkode: 20050901 L12 JournalpostID: 13/27453. Saksnr: Utval: Dato: 64/2014 Plan- og bygningsutvalet 03.04.2014 OS KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Henning Wenaas Ribe Arkivsaksnr.: 13/695 Arkivkode: 20050901 L12 JournalpostID: 13/27453 Saksnr: Utval: Dato: 64/2014 Plan- og bygningsutvalet 03.04.2014 Godkjenning

Detaljer

Behandla i: Møtedato: Sak nr: Hovudutval for lokal utvikling /11. Kommunestyret /11

Behandla i: Møtedato: Sak nr: Hovudutval for lokal utvikling /11. Kommunestyret /11 Klepp kommune Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51 42 98 00 SÆRUTSKRIFT AV MØTEBOK Behandla i: Møtedato: Sak nr: Hovudutval for lokal utvikling 24.05.2011 73/11 Kommunestyret 20.06.2011 36/11 Saksbehandler:

Detaljer

REGULERINGSPLAN GRUNNAVÅGEN 2, MOSTER, BØMLO KOMMUNE

REGULERINGSPLAN GRUNNAVÅGEN 2, MOSTER, BØMLO KOMMUNE 1 Endring av 3.1.1-3.2.3-3.2.4 Endring merket med RØDT. Blå utgår B REGULERINGSPLAN GRUNNAVÅGEN 2, MOSTER, BØMLO KOMMUNE REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL. 1.1 Det regulerte området er vist på

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Hålogaland Kraft AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse Reguleringsplan for Art Gym Siden 0 hålogaland plankontor

Detaljer

Føresegner. Planid: 20100109 Arkiv nr.: Plan: Områdereguleringsplan Sørstrand / Austvik

Føresegner. Planid: 20100109 Arkiv nr.: Plan: Områdereguleringsplan Sørstrand / Austvik Plan: Områdereguleringsplan Sørstrand / Austvik Utarbeidet av: Kinn Arkitekter As Revisjon i prosess: 06.03.13, 15.03.13 Vedtak/stadfesting: Avskrift: Føresegner Planid: 20100109 Arkiv nr.: Dato: 10.01.2012

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR. 33 BNR. 9.

REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR. 33 BNR. 9. Tiltakshavar: John Håkon Strømdahl REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR. 33 BNR. 9. ENDRING. PLANSKILDRING REGULERINGSFØRESEGNER SIST REVIDERT: 9 MAI 2012 Tiltakshavar: John Håkon Strømdahl INNHALD PLANSKILDRING....

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: Signhild Johanne Volden 30.03.2012. Planid 201175F Detaljregulering for del av Svebergmarka, felt B 11

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: Signhild Johanne Volden 30.03.2012. Planid 201175F Detaljregulering for del av Svebergmarka, felt B 11 Plan, Byggesak og Landbruk Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: Signhild Johanne Volden 30.03.2012 Planbestemmelser Planid 201175F Detaljregulering for del av Svebergmarka, felt B 11 Dato for siste

Detaljer

REGULERINGSFØRESEGNER

REGULERINGSFØRESEGNER REGULERINGSFØRESEGNER REGULERINGSPLAN FOR HYTTE- OG BUSTADFELT HAUGALAND GOLFBANE, DELER AV GNR. 41 BNR. 52 M.FL., SVEIO KOMMUNE Arkivsak: Sakstittel: GBR-41/52 REGULERINGSPLAN FOR HYTTE- OG BUSTADFELT

Detaljer

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret VOLDA KOMMUNE Servicekontoret «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR «POSTSTED» Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2008/277 4844/2009 L12 SVK/ AKE 10.06.2009 MELDING OM POLITISK

Detaljer

Føresegner for «Detaljregulering for gnr /bnr 27/ 606 m.fl, Svehaugen». Stord kommune. Detaljregulering for. Gnr/ bnr 27/606 m.

Føresegner for «Detaljregulering for gnr /bnr 27/ 606 m.fl, Svehaugen». Stord kommune. Detaljregulering for. Gnr/ bnr 27/606 m. Stord kommune Detaljregulering for Gnr/ bnr 27/606 m.fl, Svehaugen Plan-id: 201503 FØRESEGENER Utarbeida av Side 1 av 5 sider 1 REGULERINGSFØREMÅL 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense.

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Torun Emma Torheim Arkivsaksnr.: 12/2225-79

Saksframlegg. Sakshandsamar: Torun Emma Torheim Arkivsaksnr.: 12/2225-79 Saksframlegg Sakshandsamar: Torun Emma Torheim Arkivsaksnr.: 12/2225-79 Arkiv: L12 Områdereguleringsplan for SOS - Trudvang - Prestadalen og omkringliggande område Slutthandsaming i kommunestyret * Tilråding:

Detaljer

Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart.

Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart. Fjell Kommune Privat forslag til reguleringsplan TONA SØR GNR/BNR del av 41/ 1 og 41/20, 41/136 FØRESEGNER 1 Allment Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart. Det

Detaljer

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Pir II AS datert 20.6.2013, senest endret 13.01.2014.

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Pir II AS datert 20.6.2013, senest endret 13.01.2014. Byplankontoret Planident: r20120047 Arkivsak:12/18390 Detaljregulering av Ingeborg Aas vei 1, Risvollan Senterområde, Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 14.01.2014 Dato

Detaljer

SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE

SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE Utval Møtedato Saknr Komite Forvaltning 09.06.2016 055/16 Etne kommunestyre 21.06.2016 055/16 Sakshandsamar: Arkiv: Arkivsaknr Roar Bævre PlanID - 201406, GNR - 032/143, N -

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

Saksnr. utval Utval Møtedato 001/16 Planutvalet Detaljregulering Angedalsvegen 47 og 49 - offentleg ettersyn

Saksnr. utval Utval Møtedato 001/16 Planutvalet Detaljregulering Angedalsvegen 47 og 49 - offentleg ettersyn Førde kommune Arkiv: FA - L12 JournalpostID: 16/647 Sakshandsamar: Holme, Berit Dato: 12.01.2016 Saksframlegg Saksnr. utval Utval Møtedato 001/16 Planutvalet 21.01.2016 Detaljregulering Angedalsvegen 47

Detaljer

MELAND KOMMUNE. Reguleringsplan FOSSEMYRA IDRETTSANLEGG, GNR 24, BNR 58 m. fl. Reguleringsføresegner

MELAND KOMMUNE. Reguleringsplan FOSSEMYRA IDRETTSANLEGG, GNR 24, BNR 58 m. fl. Reguleringsføresegner Side 1 (5) Plan-id 1256-2016 0006 ArkivID Ordførar MELAND KOMMUNE Reguleringsplan FOSSEMYRA IDRETTSANLEGG, GNR 24, BNR 58 m. fl. Reguleringsføresegner (jf plan- og bygningslova) Utval Utarbeid Revidert

Detaljer

PLANSKILDRING. REGULERINGSPLAN FOR VOMBEVIKA GNR.70 BNR.48,49,50 og 51

PLANSKILDRING. REGULERINGSPLAN FOR VOMBEVIKA GNR.70 BNR.48,49,50 og 51 1 PLANSKILDRING REGULERINGSPLAN FOR VOMBEVIKA GNR.70 BNR.48,49,50 og 51 Illustrasjon/montasje av planlagd bustadfelt med tilkomst - Vombevika - Ulvik herad Arkivsaksnr: 08/360-2 572-008-01-Reg-planskildring

Detaljer

Dykkar ref.: Vår ref.: Ard16051 Bergen:

Dykkar ref.: Vår ref.: Ard16051 Bergen: TELENOR KABELNETT Dykkar ref.: Vår ref.: Ard16051 Bergen: 30.03.17 VARSEL OM MINDRE ENDRING ELLER REGULERINGSENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SOLNES GNR. 15 BNR. 4, 8, 18 OG 22, SOLUND KOMMUNE (PLANID 1412-201203,

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 155/16 Formannskapet Sakshandsamar: Johannes Myrmel Arkiv: Arkivsaksnr. 15/178-68

Saksnr. Utval Møtedato 155/16 Formannskapet Sakshandsamar: Johannes Myrmel Arkiv: Arkivsaksnr. 15/178-68 Lærdal kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 155/16 Formannskapet 12.10.2016 Sakshandsamar: Johannes Myrmel Arkiv: Arkivsaksnr. 15/178-68 Områdereguleringsplan for Håbakken del I og del II Kort samandrag:

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør Arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers foreining RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør Arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers foreining RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør Arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers foreining RIF Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar Tiltak: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Endring av reguleringsplan for Kubbedalen gnr 41/756 m.fl. - Arefjord. Slutthandsaming. Tiltakshavar: Kubbedalen AS

SAKSDOKUMENT. Endring av reguleringsplan for Kubbedalen gnr 41/756 m.fl. - Arefjord. Slutthandsaming. Tiltakshavar: Kubbedalen AS Arkiv: Saksmappe: 2013/699-17427/2014 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 14.08.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 95/14 Komité for plan og utvikling 02.09.2014 123/14 Komité for plan og utvikling

Detaljer

SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD

SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD LINDÅS KOMMUNE KVERNHUSMYRANE 20 5914 ISDALSTØ Bergen, 6. juli 2015 SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD På vegne av Anders Myking Fammestad, søker as i samarbeid

Detaljer

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2.

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2. Planident: 2013/016 Arkivsak: MINDRE VESENTLIG ENDRING AV DETALJREGULERING FOR AMFI VERDAL Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 29.2.2016 Saksbehandling i kommunen: - Kunngjøring av oppstart 7.12.2013

Detaljer

Radøy kommune Saksframlegg

Radøy kommune Saksframlegg Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 093/2016 Hovudutval for plan, landbruk og teknisk PS 13.12.2016 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Rolf Raknes 16/882 16/13899 Plansak 12602016000500

Detaljer

Detaljregulering gnr. 57, bnr. 10 m fl. Hyggen, Malvik kommune Oversiktskart 03.04.2014

Detaljregulering gnr. 57, bnr. 10 m fl. Hyggen, Malvik kommune Oversiktskart 03.04.2014 Detaljregulering gnr. 57, bnr. 10 m fl. Hyggen, Malvik kommune Oversiktskart 03.04.2014 Hommelvik Malvikvegen Øyavegen Detaljregulering gnr. 57, bnr. 10 m fl., Hyggen, Malvik kommune 16.06.2014 Aktuell

Detaljer

Reguleringsføresegner

Reguleringsføresegner Reguleringsføresegner Planmanm: Reguleringsplan Barnebo barnehage Type plan: Detaljregulering Planid: 1547201501 Datert: 03.12.2015 Sist revidert: Vedtaksdato: Vedteken i Kommunestyret xx.xx.xxxx under

Detaljer

ROS-ANALYSE OG VURDERING NATURMANGFOLDLOVA. DETALJREGULERING DEL AV GNR. 12, BNR. 2 I KLÆBU KOMMUNE.

ROS-ANALYSE OG VURDERING NATURMANGFOLDLOVA. DETALJREGULERING DEL AV GNR. 12, BNR. 2 I KLÆBU KOMMUNE. ROS-ANALYSE OG VURDERING NATURMANGFOLDLOVA. DETALJREGULERING DEL AV GNR. 12, BNR. 2 I KLÆBU KOMMUNE. Utarbeida 29.04.14 av Willy Wøllo, Solem Arkitektur AS Det er ønske om etablering av 6 bustadtomter

Detaljer

FØRESEGNER LEMHAGEN. Sogndal kommune Reguleringsplanføresegner Lemhagen Eining/avd/ PLN/TE. Arkiv L12 30B. Vår ref 04/

FØRESEGNER LEMHAGEN. Sogndal kommune Reguleringsplanføresegner Lemhagen Eining/avd/ PLN/TE. Arkiv L12 30B. Vår ref 04/ FØRESEGNER LEMHAGEN Vår ref 04/01174-006 Eining/avd/ PLN/TE Arkiv L12 30B Dykkar ref Dato 21.01.2005 Plan og næring,, vedteke kommunestyret 10.02.2005 sak 0003/05. side 1 av 5 Føresegnene er knytte til

Detaljer

DETALJREGULERING GNR/BNR 57/555 M.FL., SNIKKERSVINGEN - 1. GONGSHANDSAMING

DETALJREGULERING GNR/BNR 57/555 M.FL., SNIKKERSVINGEN - 1. GONGSHANDSAMING Arkivref: 2011/3500-8915/2016 Saksh.: Merete Refstie Hageberg Saksnr Utval Møtedato 20/16 Forvaltningsstyret 12.05.2016 DETALJREGULERING GNR/BNR 57/555 M.FL., SNIKKERSVINGEN - 1. GONGSHANDSAMING Framlegg

Detaljer

Reguleringsføresegner

Reguleringsføresegner Førde Kommune Reguleringsføresegner Plan: INDRE HORNNESVIKA Utarbeidd av: Førde kommune, Arealforvaltning Vedtak/Stadfesting: Avskrift Sak 048/09-29.10.2009 Planid: Arkiv nr.: 20090002 L12.0902 Dato org.

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/787-21317/14 Saksbeh.: Arkivkode: Saksnr.: Utval Møtedato 70/14 Formannskap/ plan og økonomi 28.08.2014 60/14 Kommunestyret 18.09.2014 Magnhild Gjengedal PLAN

Detaljer

Bustadområde i sentrum. Vurdering

Bustadområde i sentrum. Vurdering Bustadområde i sentrum Vurdering Balestrand 10.10.2009 Gode bustadområde i Balestrand sentrum Kommuneplan, arealdelen Status I. Sentrumsnære buformer For Balestrand sentrum er det gjeldande reguleringsplanar

Detaljer

L A U V F J E L L E T REGULERINGSFØRESEGN Detaljreguleringsplan, del av gnr. 15, bnr. 9, Ådland, Fusa kommune. PlanID:

L A U V F J E L L E T REGULERINGSFØRESEGN Detaljreguleringsplan, del av gnr. 15, bnr. 9, Ådland, Fusa kommune. PlanID: Prosjekt: 2268 REGULERINGSFØRESEGN 16.01.2015 Detaljreguleringsplan, del av gnr. 15, bnr. 9, Ådland, Fusa kommune L A U V F J E L L E T PlanID: 1241201102 Fusa Kommune - Arkivsaknr: 2011/00179 Forslagstillar:

Detaljer

P L A N O M T A L E. Reg. 201403 Detaljregulering av gnr. 57, bnr. 10 m. fl., Hyggen, Malvik kommune. Bustad og forretning.

P L A N O M T A L E. Reg. 201403 Detaljregulering av gnr. 57, bnr. 10 m. fl., Hyggen, Malvik kommune. Bustad og forretning. Reg. 201403 Detaljregulering av gnr. 57, bnr. 10 m. fl., Hyggen, Malvik kommune. Bustad og forretning. P L A N O M T A L E Flyfoto som syner planområdet før utbygging. 22.10.2014 Endra 07.10.2015 Side

Detaljer

Lærdal kommune. Planomtale. Mindre reguleringsendring. Lærdalsøyri og Bergo

Lærdal kommune. Planomtale. Mindre reguleringsendring. Lærdalsøyri og Bergo Lærdal kommune Planomtale Mindre reguleringsendring Lærdalsøyri og Bergo 6888 Borgund April 2014 Prosjektfakta Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgjevar: Utarbeiding av mindre reguleringsendring Lærdalsøyri

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune

Saksframlegg. Kvinnherad kommune Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2005/1835 Ingo Bewer Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2007/92 Forvaltningskomiteen 23.05.2007 2007/47 Formannskapet 07.06.2007 2007/160 Forvaltningskomiteen 21.06.2007

Detaljer

Reguleringsføresegner

Reguleringsføresegner Reguleringsføresegner for Reguleringsplan Nautneset vest Detaljregulering Arkivsak 2014/1105 PlanID 1547201404 Dato/revisjonar 30.09.2014/18.03.2015 Vedtak Forslag ved Offentlig ettersyn, dato Sluttbehandling,

Detaljer

SÆRUTSKRIFT AV MØTEBOK

SÆRUTSKRIFT AV MØTEBOK SENTRALADMINISTRASJONEN Postadresse: Klepp kommune Postboks 25 4358 Kleppe SÆRUTSKRIFT AV MØTEBOK Behandla i: Møtedato: Sak nr: Hovudutval for lokal utvikling 24.10.2017 84/17 Saksbehandlar: Sonja Katrine

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer