Rapport. Brannsikkerhet og helse- og miljøeffekter i forbindelse med stoppete møbler, madrasser og innredningstekstiler

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport. Brannsikkerhet og helse- og miljøeffekter i forbindelse med stoppete møbler, madrasser og innredningstekstiler"

Transkript

1 - Åpen Rapport Brannsikkerhet og helse- og miljøeffekter i forbindelse med stoppete møbler, madrasser og innredningstekstiler Forfattere Karolina Storesund Sandra H. Steinbakk Anne Steen-Hansen SINTEF NBL as Materialer og brann

2

3 Sammendrag Boligbranner er et stort problem i Norge, og en sterkt medvirkende faktor ved brann i bolig er møbler, madrasser og tekstiler. SINTEF NBL har tidligere behandlet problemstillingen i forbindelse med stoppete møbler og madrasser, og gitt anbefalinger om branntekniske krav til disse produktene. Det har ikke vært tydelig hva en innstramming av regelverket for stoppete møbler, madrasser, og innredningstekstiler vil kunne bety for bruken av flammehemmere, og dermed for helse og miljø. Hensikten med denne rapporten er å utrede dette, og prosjektet er utført på oppdrag av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Aktiviteter Studien er blitt gjennomført gjennom en rekke aktiviteter, blant annet: 1. Estimat av omsetningen av stoppete møbler, madrasser og innredningstekstiler (import samt produsert i Norge) på det norske markedet. 2. Beskrivelse av brannrisiko i tilknytning til forskjellige materialer, spesielt med hensyn til møbler, madrasser og innredningstekstiler i Norge, USA, Storbritannia og Sverige. 3. Beskrivelse og omfang av flammehemmere brukt i Norge, samt mulige alternative metoder for brannsikring av produktene. 4. Status for brannsikkerheten til stoppete møbler, madrasser og innredningstekstiler i Norge i dag. Konklusjoner Branntekniske egenskaper og bruk av flammehemmere i stoppete møbler, madrasser og innredningstekstiler er et komplekst område som det finnes store mengder informasjon om, og som det pågår forskning på. Ut fra de studier som er gjennomført i dette prosjektet, trekker vi følgende konklusjoner: Ikke påvisbar sammenheng mellom brannkrav og effekter på helse og miljø Den informasjonen som vi har fått tilgang til gir ikke grunnlag for å vurdere nivået av brannkrav til stoppete møbler, madrasser og innredningstekstiler opp mot eventuelle negative effekter på helse og miljø, og det er lite sannsynlig at det er mulig å påvise slike sammenhenger i dag. Imidlertid har vi ikke funnet ny informasjon som tilsier at de foreslåtte brannkravene ikke kan gjennomføres på grunn av negative effekter på helse og miljø. I den forbindelse er det viktig å utforme branntekniske dokumentasjonskrav på en slik måte at de ikke fremtvinger unødig bruk av flammehemmende kjemikalier. Det vil være gunstig om regelverket er fleksibelt, slik at brannsikkerheten kan bedres og utvikles på nye og innovative måter. Behov for informasjon Kunnskapsnivået om brannsikkerhet blant aktørene på markedet er variert. Det ser ut som at det i relativt liten grad stilles konkrete brannkrav til stoppede møbler bedre enn motstandsevne mot en ulmende sigarett. Det refereres gjerne til at "produktet oppfyller norske forskriftskrav", uten at dette utdypes videre. Dette gjelder både på privatmarkedet og kontraktsmarkedet. Det er ikke en selvfølge hvilke testmetoder som skal brukes for å dokumentere en høyere grad av brannsikkerhet. Behov for retningslinjer om brannteknisk dokumentasjon Uten et harmonisert europeisk system for branntesting og klassifisering av stoppete møbler, madrasser og tekstiler, er det en utfordring for alle aktører på markedet å vurdere hvordan produktene skal være testet, hva som er gode resultater, og hvordan man skal sammenligne forskjellige produkter. Det finnes et stort 1 2 av 105

4 antall branntekniske testmetoder, og for møbler blir for eksempel både europeiske (EN-metoder), britiske, amerikanske (California Technical Bulletin) og metoder for stoppete møbler til sjøs (IMO FTPC) brukt som brannteknisk dokumentasjon i Norge. Uansett på hvilket nivå Norge velger å legge forskriftskrav til løs innredning, er det viktig å komme med føringer til hvilke testmetoder som skal brukes, og hvordan de skal brukes (om enkeltkomponenter og/eller komplette møbler skal testes). Nye teknikker som kan gjøre produktene mer brannsikre (for eksempel med brannhindrende barrierematerialer), kan også gi utfordringer med hensyn til hvordan branntekniske egenskaper for produktene skal testes. Det er behov for informasjon om hvilke metoder som skal brukes for brannteknisk dokumentasjon, og det er behov for veiledning og hjelp til å tolke denne dokumentasjonen. Beskyttelse mot ulike tennkilder Påbudet om selvslokkende sigaretter alene vil ikke løse problemet med brann i løs innredning. Våre undersøkelser viser at innredningen også må være beskyttet mot andre antennelseskilder enn ulmende sigarett. Trenden med økt bruk av levende lys vil for eksempel øke risikoen for antennelse ved eksponering fra åpen flamme. Vi ser også at andre scenarier for brannstart, som for eksempel tildekking av glødepærer og varmeovner, ikke dekkes i særlig grad av kjente testmetoder. I Norge har importen av elektriske varmetepper økt sterkt de senere årene. Slike produkter har påvirkning på både norsk og utenlands brannstatistikk, både i sammenheng med branner som starter på grunn av feil bruk av elektrisk utstyr, og i forbindelse med brannstart på grunn av elektrisk feil. Da elektriske varmetepper gjerne brukes i tilknytning til både stoppete møbler og madrasser, er det viktig å gjøre bruken av dette produktet tryggere. Om det oppstår brann i et elektrisk varmeteppe, vil dette representere en tennkilde av betydelig størrelse som kan gi rask brannutvikling i madrassen teppet ligger på. Vi anbefaler derfor at omfang og egenskaper til elektriske varmetepper følges nøye, og at publikum gis god informasjon om hvordan teppene skal brukes på en trygg måte. Mulige strategier for å regulere brannsikkerhetsnivået Det finnes forskjellige alternativer for å regulere brannsikkerhetsnivået i forbindelse med stoppete møbler, madrasser og innredningstekstiler i Norge: Ulike forskriftskrav for ulike bruksområder Ett forskriftskrav som gjelder for alle bruksområder Frivillig ordning Importen av stoppete møbler, madrasser og tekstiler har økt kraftig de siste årene, noe som gir grunn til å følge ekstra nøye med på importen med hensyn til både brannsikkerhet og bruk av flammehemmende kjemikalier. 1 3 av 105

5 Anbefalinger Ulike forskriftskrav for ulike bruksområder Ved å innføre ulike forskriftskrav for ulike bruksområder vil det være mulig å regulere brannsikkerheten etter antatt risikonivå. Dette mener vi vil gi best brannsikkerhet totalt sett, og anbefaler følgende sett med kriterier for stoppete møbler og madrasser: Bruksområde Type møbel Antennelseskilde Kriterier Offentlig tilgjengelig, lav risiko: kontor, skole, barnehage, etc. Stoppete møbler Ulmende sigarett Fyrstikkflamme Motstand mot antennelse Offentlig tilgjengelig, middels risiko: helseinstitusjoner, restauranter, overnattingssteder, kino, teater etc Offentlig tilgjengelig, høy risiko: psykiatriske institusjoner, fengsler Privat Madrasser Stoppete møbler Madrasser Stoppete møbler Madrasser Stoppete møbler Madrasser Ulmende sigarett Fyrstikkflamme Ulmende sigarett Større tennkilde Ulmende sigarett Større tennkilde Ulmende sigarett Ekstra kraftig tennkilde Ulmende sigarett Ekstra kraftig tennkilde Ulmende sigarett Større tennkilde Ulmende sigarett Større tennkilde Motstand mot antennelse Brannutvikling Varmeavgivelse Røykproduksjon Motstand mot antennelse Brannutvikling Varmeavgivelse Røykproduksjon Motstand mot antennelse Brannutvikling Varmeavgivelse Røykproduksjon Innredningstekstiler (dyner, puter, gardiner, duker etc.) bør generelt kunne motstå antennelse ved eksponering fra mindre tennkilder, og ha lav flammespredning. For spesielle anvendelser, som for eksempel store forheng, draperier eller scenetepper, bør det stilles krav til mostand mot større tennkilder. I enkelte tilfeller kan det være relevant å stille samme krav til innredningstekstilen som veiledning til byggeforskriften stiller til overflatematerialer for øvrig. Ett forskriftskrav for alle områder Dersom myndighetene velger å regulere brannsikkerheten ved å angi ett krav for alle bruksområder, anbefaler vi å anvende de samme kriteriene som for privat bruk og for offentlig tilgjengelige områder med middels risiko. Dette er i prinsippet brannsikkerhetskrav på samme nivå som i Storbritannia. Innredningstekstiler bør motstå antennelse ved eksponering fra mindre tennkilder, og ha lav flammespredning. 1 4 av 105

6 Frivillig ordning For å oppnå bedre brannsikkerhet i tilknytning til stoppete møbler, madrasser og innredningstekstiler enn i dag uten å endre vesentlig på forskriftskravene, er det nødvendig med informasjon både om brannsikkerhet generelt, og om dokumentasjon av brannegenskaper spesielt. Slik informasjon bør være målrettet mot ulike aktører, som private husholdninger og aktører innenfor kontraktsmarkedet. En merkeordning for produkter vil være et godt hjelpemiddel for å gi aktørene reelle valgmuligheter. Merkeordning for produkter Det bør tilstrebes å minimere bruken av flammehemmere i løs innredning. Dette krever imidlertid økt kompetanse hos aktørene, både med hensyn til bruk av flammehemmende kjemikalier, og med hensyn til betydningen av ulike branntekniske egenskaper. Gjennom produktutvikling kan det etter all sannsynlighet utvikles brannsikker innredning som også er helse- og miljøvennlig. Vi anbefaler derfor at det tas i bruk en merkeordning for stoppete møbler, madrasser og innredningstekstiler, slik at det er tydelig for alle aktører hva som er brannteknisk sett gode produkter, og hva som er mindre gode produkter. Denne merkeordningen bør være obligatorisk, slik at aktørene både i salgsleddet og innkjøpsleddet blir gjort bevisste på problemstillingen, og må ta stilling til ønsket brannsikkerhetsnivå til produktene. Brannsikkerhetsnivåene i en merkeordning for de forskjellige produktgruppene innenfor løs innredning bør deles inn som vist i tabellen nedenfor, der brannsikkerhetsnivå 1 er det strengeste: Brannsikkerhetsnivå Madrasser Stoppete møbler Gardiner, forheng Sengetøy, dyner og puter Test med større tennkilde (som Test med større tennkilde (som Test med større tennkilde (som Ikke relevant. 1 krybbe 7 i BS 6807, krybbe 7 i BS 5802, propanbrenner i eller propanbrenner eller NT Fire 043). i SS ). propanbrenner i SS ) Test med moderat tennkilde (som krybbe 5 i BS 6807). Test med liten flamme (som i NS- EN 597-2). Test med ulmende sigarett (som i NS- EN 597-1). Test med moderat tennkilde (som krybbe 5 i BS 5852). Test med liten flamme (som i NS- EN ). Test med ulmende sigarett (som i NS- EN ). Test med moderat tennkilde. Test med liten flamme (som i NS- EN ISO 6940 og EN ISO 6941). Ikke relevant. Ikke relevant. Test med liten flamme (som i NS- EN ISO ). Test med ulmende sigarett (som i NS- EN ). Metodene i tabellen over vurderes som passende underlag for brannteknisk dokumentasjon, fordi de er relevante med hensyn til aktuelle scenarier for brannstart, og fordi de er anerkjente testmetoder i Europa. Det kan være aktuelt at slå sammen nivå 3 og 4 slik at de sammen danner et minimumsnivå. Det anbefales også at det utvikles sett med kriterier for varmeutvikling og røykutvikling som kan anvendes ved testing av produkter eksponert for større tennkilder. En av metodene som er aktuell for både stoppete møbler og madrasser er NT Fire 032 Upholstered furniture: Burning behaviour Full scale test, mens den svenske standarden SS kan brukes for dokumentasjon av brannegenskapene til madrasser. 1 5 av 105

7 Historikk DATO SBESKRIVELSE Første versjon Korrigeringer og presiseringer etter kommentarer fra oppdragsgiver. 1 6 av 105

8 Innholdsfortegnelse Sammendrag Innledning Bakgrunn Målsetning Hypoteser Forskningsmetoder Definisjoner Estimering av omfanget for årlig omsetning av møbler, madrasser og innredningstekstiler i Norge Litteraturstudie og statistikkinnhentning Metodebeskrivelse og begrensninger Omfang av produkter på det norske markedet Sammendrag og diskusjon Kartlegging av problemet med brann i møbler, madrasser og innredningstekstiler Metodebeskrivelse og begrensninger Beskrivelse av materialer som brukes i stoppete møbler, madrasser og innredningstekstiler og dess branntekniske egenskaper Stoppete møbler og madrasser Innredningstekstiler Fibertype og egenskaper ved brann Tekstilens konstruksjon og egenskaper ved brann Estimering av omfanget av branner i forbindelse med stoppete møbler, madrasser og innredningstekstiler i Norge Metodebeskrivelse og begrensninger Den norske brannårsaksstatistikken Beskrivelse av branner hvor møbler, madrasser og tekstiler har bidratt Branner i andre land og effekten av et strengere regelverk Storbritannia USA Sverige Selvslokkende sigaretter og påvirkning på brannstatistikken Sammendrag og diskusjon Brannsikringstiltak for stoppete møbler, madrasser og innredningstekstil metoder og effekter Introduksjon Metodebeskrivelse og begrensninger Kartlegging av hvilke flammehemmende kjemikalier som brukes i Norge i dag Lover, regler og systemer som påvirker eller kontrollerer bruken av flammehemmende kjemikalier i Norge Flammehemmende kjemikalier og deres virkemåte Flammehemmende midler og metoder i bruk i Norge i dag / SAK NR.02 7 av 105

9 4.4 Mulige skadevirkninger for menneske og miljø av de flammehemmende kjemikaliene i bruk i Norge Risiko i forbindelse med produksjon Risiko i forbindelse med bruk av nevnte kjemikalier fra aktører Risiko i forbindelse med avfallsbehandling og gjenvinning av produkter Risiko for utslipp i forbindelse med brann Mengder, omsetningstall og utslipp til natur Kartlegging av hvilke brannsikkerhetskrav som stilles av forskjellige aktører i Norge ved anskaffelse Offentlig tilgjengelig, lav risiko Offentlig tilgjengelig, middels risiko Offentlig tilgjengelig, høy risiko Privat Storbritannia og USA miljøpåvirkning som følge av brannsikkerhetskrav Sammendrag og diskusjon Alternative løsninger for brannsikring av produkter Introduksjon Metodebeskrivelse og begrensninger "Nye" flammehemmende kjemikalier og metoder for flammehemming Bruk av brannbarrierer Design og fysisk utforming Sammendrag og diskusjon Branntekniske forsøk Branntekniske forsøk av stoppete lenestoler Branntekniske forsøk på madrasser Branntekniske forsøk på gardiner Etterbehandling av bomullsgardin med flammehemmer Serie med forskjellige gardintyper Branntekniske forsøk av dyner Resultater ved test av dyner med tildekket og utildekket sigarett Resultater ved test med liten flamme Resultater ved test i henhold til ISO 5660 (konkalorimeter) Vurdering av testresultatene for dynene Sammendrag og diskusjon Overordnet diskusjon Hva er brannrisikoen i forbindelse med stoppete møbler, madrasser og innredningstekstiler? Hvor stor er mengden av stoppete møbler, madrasser og innredningstekstiler i Norge? Vil økte brannkrav medføre risiko for helse og miljø? Hvordan kan brannsikkerheten reguleres? Er hypotesene bekreftet eller avkreftet? Avsluttende kommentarer Bibliografi av 105

10 BILAG/VEDLEGG A B C D Solgt produksjon Import Forenklede skjematiske oversikter over klassifisering av et utvalg av tekstile fibrer Krav til flammehemmer i tekstile produkter i henhold til 2009/567/EC 1 9 av 105

11 1 Innledning 1.1 Bakgrunn Boligbranner er et stort problem i Norge og en sterk medvirkende faktor ved brann i bolig er møbler, madrasser og tekstiler. SINTEF-rapporten Hvor brannsikre er stoppete møbler og madrasser? fra 2007 behandlet denne problemstillingen /1/. Prosjektet hadde som målsetning å gi svar på hvilke branntekniske krav som bør stilles til møbler og madrasser, og hvilken effekt eventuelt strengere krav vil ha på brannsikkerheten. Økonomiske konsekvenser for produsenter og forbrukere, samt om strengere branntekniske krav vil medføre helse- eller miljømessige problemer ble også undersøkt. En ny norsk produktsikkerhetsforskrift er under utarbeidelse, og en del av denne vil kunne stille strengere branntekniske krav til møbler, madrasser og tekstiler enn dagens forskrifter. DSB har foreløpig basert et forslag til branntekniske krav på konklusjonene i SINTEF-rapporten fra I arbeidet med nye brannkrav har DSB hatt en dialog med møbel- og tekstilbransjen i Norge, og i den forbindelse har problemstillinger knyttet til bruk av flammehemmende kjemikalier for å oppnå høyere brannsikkerhet kommet opp. Det er i dag ikke tydelig hvilke effekter skjerpete brannkrav kan medføre for helse og miljø som følge av mulig økt bruk av flammehemmere. Det er derfor et behov for å utrede mulige sammenhenger mellom de økte kravene til brannsikkerhet for møbler, madrasser og innredningstekstiler, og eventuelle negative effekter av økt bruk av flammehemmende kjemikalier. Miljøverndepartementet publiserte nylig en offentlig utredning med tittelen NOU 2010:9, Et Norge uten miljøgifter Hvordan utslipp av miljøgifter som utgjør en trussel mot helse eller miljø kan stanses /2/. Denne utredningen viser til at det ikke er iverksatt tiltak for å stanse utslipp av fosfororganiske flammehemmere (som blant annet brukes for å forhindre antennelse av tekstiler og plastmaterialer), og forekomst av, eksponering for, samt mulige skadevirkninger av fosfororganiske flammehemmere er lite undersøkt. Målet for dette prosjektet er å vurdere hvilke brannkrav som bør stilles til stoppete møbler, madrasser og innredningstekstiler både med hensyn til brannsikkerhet og helse- og miljøeffekter. Resultatene fra prosjektet vil danne et grunnlag for myndigheten ved utforming av nye brannkrav i den nye produktforskriften. SINTEF NBL vil så langt det er mulig komme med forslag til de idelle brannkrav som tar hensyn til både brannsikkerhet, helse og miljø. 1.2 Målsetning Den overgripende målsetningen med prosjektet har vært å besvare spørsmålet Hvor strenge brannkrav kan stilles til stoppete møbler, madrasser og innredningtekstiler samtidig som helse- og miljøeffekter er akseptable? 1 10 av 105

12 1.3 Hypoteser Innledningsvis ble følgende hypoteser formulert i prosjektet: 1. En konsekvensanalyse vil vise at det er mulig å innføre de anbefalte brannsikkerhetskravene i Norge uten at det vil medføre uakseptable konsekvenser for helse og miljø. Konsekvensanalysen kan baseres på følgende grunnlag: a. Estimering av bruken av flammehemmere som en innføring av strengere brannsikkerhetskrav for møbler, madrasser og innredningstekstiler kan resultere i. b. Beskrivelse av de flammehemmere som brukes i Norge i dag. 2. Det finnes alternative metoder for å oppnå de anbefalte brannsikkerhetskravene, og der det ikke er nødvendig å bruke store mengder kjemikalier. 1.4 Forskningsmetoder Her presenteres en kort oversikt over forskningsmetodene som er benyttet for å løse de ulike deloppgavene i prosjektet. Mer inngående informasjon om de forskjellige metodene er presentert under hvert kapittel. Estimering av omfanget for årlig omsetning av møbler, madrasser og innredningstekstiler. Omfanget av årlig omsetning (produksjon og import) er hovedsakelig hentet fra Statistisk sentralbyrå sin statistikkdatabase på nettet. Kartlegging av problemet med brann i stoppete møbler, madrasser og innredningstekstiler Det er blitt gjort en litteraturstudie for å beskrive de branntekniske egenskapene til forskjellige materialer og produkter. DSB sin brannårsaksstatistikk for perioden er undersøkt, i tillegg til et søk i norske nyhetsartikler, for å danne et bilde av omfanget av, og kjennetegn for, branner i forbindelse med stoppete møbler, madrasser og innredningstekstiler. Gjennom en litteraturstudie er utviklingen innenfor branner knyttet til stoppete møbler, madrasser og i noen grad innredningstekstiler undersøkt i landene USA, Storbritannia og Sverige. Beskrivelse og kartlegging av brannsikringstiltak - metoder og effekter Kontakt med produsenter og søk i Produktregistret for deklarerte kjemikalier har bidratt til å beskrive hvilke kjemikalier som er i bruk i norsk produksjon i dag. Sikkerhetsdatablader og annen litteratur på området er gjennomgått for å beskrive hvilke helsemessige konsekvenser de ulike flammehemmerne kan ha. For å danne et bilde av dagens brannsikkerhetsnivå for ulike bruksområder, er forskjellige aktører innenfor både produksjon, salg og innkjøp blitt kontaktet direkte for å innhente informasjon. Det er også gjort søk i den offentlige utlysningsdatabasen Doffin, for å finne kravspesifikasjoner for ulike anskaffelser. Beskrivelse av alternative løsninger for brannsikring av produkter Det var aktuelt å se på nye typer flammehemmende kjemikalier, brannhindrende barrierer og annen type brannsikker design. På grunnlag av en begrenset litteraturstudie er det gitt noen eksempler på nye kjemikalier og behandlinger som det forskes på, samt en beskrivelse av prinsippene rundt barrierematerialer. Det finnes mer tilgjengelig informasjon på dette området enn det som er beskrevet her. Branntester Det er utført en rekke branntekniske laboratorieforsøk på forskjellige produkter; lenestoler, madrasser, dyner og gardiner. Hensikten med noen av forsøkene var å demonstrere de brannsikkerhetsmessige forskjellene mellom møbler og madrasser tiltenkt henholdsvis det norske og det britiske markedet. Test 1 11 av 105

13 av dyner ble gjort for å kartlegge hvilken status produktgruppen dyner har med hensyn til brannsikkerhetskrav, i forhold til motstandsevne mot glødende sigarett og mot liten flamme. 1.5 Definisjoner I denne rapporten er det brukt en rekke forkortelser: CLP DSB ECHA GHS HBCDD IMO Klif PBT PUR REACH SVHC TBBPA TCPP TDI Regulation on classification, labelling and packaging of substances and mixtures Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap European Chemical Agency Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals heksabromsyklododekan International Maritime Organization Klima- og forurensningsdirektoratet stoffer som er persistente, bioakkumulerende og toksiske polyuretan Registration (registrering), Evaluation (vurdering), Authorisation (godkjenning) and Restriction (begrensning) of Chemical substances substance of very high concern tetrabrombisfenol A triklorpropylfosfat toluen diisocyanat Det er tatt utgangspunkt i Utkast til forskrift om sikkerhet ved produkter (produktsikkerhetsforskriften) /3/ i dette prosjektet. 32 i forskriftsutkastet definerer madrasser og stoppete møbler som følger: Med stopp menes ethvert materiale som produkt er fylt med. Med madrass menes et stoppet produkt beregnet til å sove på. Overmadrasser og stoppede sengebunner defineres som madrasser. Med stoppede møbler menes sittemøbler og kombinerte sitte- og liggemøbler som er stoppet og ment for innendørs og utendørs bruk. I tillegg menes også stoppede deler beregnet til å sette sammen til et møbel. Bestemmelsene gjelder også for stoppede produkter beregnet for utendørs bruk. Følgende skal unntas fra brannkrav: Brukte stoppede produkter. Restaurering/omtrekking og annen tilvirkning av møbler i håndverksbedrift. (Disse er unntatt i forskrift fra Brukte produkter generelt er unntatt fra GPSD.) Videre defineres tekstiler, i 37 i samme utkast, som følger: Med tekstiler menes metervare eller ferdige produkter der utgangspunktet er vare laget av tekstilfibrer bundet sammen til tekstilstrukturer gjennom spinning, veving, strikking og/eller limstoffer, herunder blant annet bekledningsprodukter, gardiner og sengetrekk av 105

14 Forskriftsutkastet er under utarbeidelse, og disse definisjonene kan være noe endret. Etter det vi er kjent med, så vil dette ikke ha noen vesentlige konsekvenser for resultatene som presenteres i denne rapporten. Utover stoppete møbler og madrasser, omfatter prosjektet kun innredningstekstiler, og ikke bekledningstekstiler. Grunnen til dette er at innredningstekstiler og bekledningstekstiler representerer to forskjellige fagområder når det gjelder branntekniske egenskaper. Det er til dels store forskjeller i anvendelse av tekstiler i bekledning og i innredning, noe som vil ha betydning for brannrisiko knyttet til tekstilene. Som materiale har de to gruppene imidlertid mange berøringspunkter og mye til felles, og det vil i noen sammenhenger være vanskelig å skille dem fra hverandre. Standardiseringsarbeidet med hensyn til branntekniske egenskaper til tekstiler gjøres i CEN/TC 248/WG 24. Her er det utarbeidet harmoniserte standarder for de branntekniske egenskapene til Gardiner og draperier Materialer for markiser, store telt og relaterte produkter Industritekstil og tekniske tekstiler Bekledningstekstil Sengetøy Den harmoniserte testmetoden for materialer for markiser, store telt og relaterte produkter er ment for industrielle og tekniske tekstiler som blant annet brukes i presenninger, store telt, markiser, og altså ikke i innredningstekstiler /4/. Tekniske tekstiler defineres i Textile Terms and Definitions /5/ som (fritt oversatt) tekstile materialer som er produsert i første rekke for sine tekniske og funksjonelle egenskaper, heller enn for sine estetiske eller dekorative karakteristikker. Tekniske tekstiler kan for eksempel brukes innen landbruk, transport, medisinsk sektor, bygningsmaterialer, etc. Industrielle tekstiler defineres i samme kilde som (fritt oversatt): 1. Tekstile materialer og produkter som skal brukes til andre formål enn bekledning, husholdning, møbler og gulvbelegg, og hvor tekstilen eller fiberen hovedsakelig (men ikke kun) er valgt på grunnlag av sine ytelser og egenskaper heller enn for sine estetiske eller dekorative egenskaper. 2. En kategori av tekniske tekstiler som skal brukes enten som en del av en industriprosess eller som skal innarbeides i et ferdig produkt. Forskjellen mellom tekniske tekstiler og industrielle tekstiler er altså ikke helt tydelig, og definisjonen av forskjellen vil variere i ulike deler av verden. I Europa beskriver ordet industriell tekstil mer en gruppe innenfor begrepet teknisk tekstil. Definisjon på teknisk tekstil i henhold til NS-EN 14115:2002, avsnitt 3.1: Industrial and technical textiles: Any textile which can be used for industrial or technical purposes. The definition does not include textiles for general purposes such as curtains, drapes, protective clothing, upholstery or bedding /4/. I Utkast til forskrift om sikkerhet ved produkter stilles det krav til produktgruppene gardiner og draperier, samt sengetøy, som alle kan defineres som innredningstekstiler. I henhold til NS-EN ISO :2010 Tekstiler, Vurdering av antenneligheten til sengetøy, Del 1:Antenningskilde:Ulmende sigarett, avsnitt 3.4, defineres sengetøy som alle objekter som en bruker plasserer på en madrass eller seng for å gi varme og komfort og av dekorative årsaker/6/. Eksempler på produkter er laken, pledd/teppe, sengetepper, forheng, dyner, dynetrekk og madrassbeskyttelse. I denne rapporten er en rekke testmetoder nevnt. De som omhandler stoppete møbler og madrasser er oversiktlig beskrevet i SINTEF-rapporten Hvor brannsikre er stoppete møbler og madrasser? fra 2007 /1/ av 105

15 2 Estimering av omfanget for årlig omsetning av møbler, madrasser og innredningstekstiler i Norge 2.1 Litteraturstudie og statistikkinnhentning Hensikten med denne delen av prosjektet var å estimere omfanget av hvor mange produkter i det norske markedet som vil berøres ved innføring av nye brannkrav til stoppete møbler, madrasser og innredningstekstiler Metodebeskrivelse og begrensninger Siden disse produktgruppene består av produkter som er importerte og produkter som er produserte i Norge, ble følgende aktører kontaktet for å få et bilde av statistikken: Statistisk sentralbyrå (SSB) Tollvesenet Norsk industri Det er ikke gitt noen informasjon direkte fra Tollvesenet, men SSB sin statistikkdatabase gir detaljert importstatistikk. Norsk Industri, ved Møbelindustrien, har gitt oss sine tall, slik de var kjent våren 2010, og informerte om at disse er basert på tall fra SSB, se Tabell 2-1 og Tabell 2-2. Det er også gjort søk på internett for å utdype informasjonen om omsetning av møbler, madrasser og innredningstekstiler i Norge. Blant annet ble informasjon fra Nærings- og handelsdepartementet (NHD) undersøkt. Tallene på internettsidene til NHD er for en stor del basert på tall fra Statistisk sentralbyrå, og blir derfor ikke spesielt omtalt her /7/ Begrensninger i tilgjengelig statistikk Siden det kan være aktuelt med forskjellige branntekniske krav avhengig av bruksområde og risikonivå, ville det ha vært ønskelig å skille mellom produkter for private hjem og for offentlig miljø (sykehus, hoteller, etc.). For å tilfredsstille forskjellige brannkrav kan det være aktuelt for produsenter å differensiere bruken av flammehemmere (mengde og type). Det er ikke funnet tall som gjør det mulig å identifisere produksjons- eller importtall for forskjellig bruksområder eller risikonivåer. Omsetningstallene for innenlands produksjon er her presentert i mengde. For stoppete møbler og madrasser er mengden presentert i antall, og for tekstiler, sengetøy, etc. er enheten kg. Omsetningstall for massen (kg) av møbler er nødvendig for å gjennomføre en konsekvensanalyse for mulig økt bruk av flammehemmere. Dessverre er en stor del av tallene heller ikke publisert offentlig. Det kan for eksempel skyldes at dette er sensitiv informasjon, siden det kun er få produsenter innen den aktuelle gruppen. SSB vil da sannsynligvis ha tilgang til tallene, men vil ikke publisere dem offentlig. Tallene hvor dette er aktuelt vil i SSBs statistikk være registrert som For importerte varer er de tilgjengelige tallene presentert i masse (kg), også møbler og madrasser. I noen tilfeller er også informasjon om antall tilgjengelig. Tekstilene er oppdelt etter faktorer som fibertype, vevkonstruksjon, bearbeiding (bleket/ubleket, mønstret, farget etc.). Ut fra den informasjonen er det ikke mulig å skille mellom innredningstekstiler og bekledningstekstiler. Det finnes også en tredje type tekstil; teknisk tekstil, som brukes for sine tekniske egenskaper heller enn av estetiske grunner. Det vil være naturlig at det brukes tekniske tekstiler i for eksempel møbler, men det ser ikke ut til å være mulig å skille ut tekstiler beregnet for en slik anvendelse fra tekniske tekstiler for andre bruksområder av 105

16 2.1.2 Omfang av produkter på det norske markedet Definisjon av bransje og marked Nærings- og handelsdepartementet deler de norske næringene opp i grupper. Møbler, tekstil og annen industri er en av disse. Denne næringen omfatter bedrifter som produserer møbler, tekstiler, sportsartikler, konfeksjon, som driver håndverksmessig produksjon, og som driver med gjenvinning av metallholdig avfall. De fleste møbelprodusentene er små eller mellomstore bedrifter, og et stort antall av dem holder til på Sunnmøre /7/. I følge bransjeforeningen Norsk møbel- og interiørindustri (del av Norsk Industri), sysselsetter møbelindustrien i Norge omlag personer. Dette omfatter da ikke bare produksjon av stoppete møbler, men også andre typer produkter, for eksempel kjøkkeninnredninger, hagemøbler, kontorbord etc. Møbelproduksjonen omsatte i 2010 for ca. 10 milliarder kroner, og produkter (både møbler og interiør) for 4-5 milliarder kroner gikk til eksport. Norsk møbel- og interiørindustri består av ca. 500 bedrifter til sammen /8/. Omtrent 40 % av omsetningen på det norske møbel- og interiørmarkedet er fra produksjon i Norge /9/. Kles- og tekstilindustrien i Norge er en mindre næring, og består av noen store og mange små bedrifter. Foruten møbelstoffer, leverer de produkter som klær, sko, sportsutstyr, presenninger, strikkegarn og fiskeredskaper /7/. Teko Bransjeforening, som inngår i Norsk Industri, har 110 medlemsbedrifter med ca ansatte. Ut over interiør- og hjemmetekstiler representerer de blant annet også bransjene garn og vevnader, klær, trikotasje, sportsutstyr, sko og reiseeffekter, fiskeredskaper og tauverk, samt tekniske tekstiler /10/. Det er kun en håndfull produsenter av innredningstekstiler igjen i Norge, og det er ingen som produserer tekniske tekstiler til bruk i innredning. Det meste av innredningstekstiler i Norge er import /11/ Omsetningstall fra Norsk industri Omsetningstallene for møbler fra Norsk Industri (NI) for 2010 baserer seg på tall fra Statistisk sentralbyrå, og er vist i Tabell 2-1. Produktene omfatter alle typer møbler, madrasser, kjøkken, innredninger og møbeldeler. Verdiene er i norske kroner, og er henholdsvis priser fra fabrikk for norsk produksjon og importpriser. Det er altså ikke sisteleddsomsetning (til forbruker eller for eksempel til offentlig etat) /9/.Tabell 2-1 viser at norsk produksjon utgjør 42 % av omsetningen av møbelsalget i Norge, og at importerte møbler utgjør 58 %. Tabell 2-1 Omsetningstall for alle typer møbler, fordeling mellom norsk produksjon og import. Tabell fra Norsk Industri (NI) /9/. Kilde Millioner kr Norsk produksjon NI anslag Av dette eksport SSB Import SSB SUM omsetning i Norge i Det finnes ikke offisielle tall for hvor stor del som går til privat bruk og hvor stor del som går til offentlig bruk. Norsk Industri anslår at fordelingen er ca. 60 % til privat marked, og 40 % til kontraktsmarkedet. De viktigste importlandene, med importsummer i millioner kr, er vist i Tabell av 105

17 Tabell 2-2 De landene som Norge importerte flest møbler fra i 2009 og 2010, med importsummer i millioner kr /9/ Import fra Endring Andel av tot. importsummer i 2010 Sverige ,6 % 29,2 % Danmark ,5 % 17,6 % Kina ,6 % 13,1 % Polen ,6 % 8,7 % Litauen ,6 % 6,2 % Italia ,4 4,5 Tyskland ,6 % 4,3 % Estland ,5 % 1,2 % Finland ,6 % 1,0 % Nederland ,8 % 0,9 % Øvrige land ,3 % 13,3 % Totalt ,0 % 100 % Omsetningstall fra Statistisk sentralbyrå Statistikk fra SSB sine nettsider presenteres nedenfor. Noen av produktgruppene vil ha begrenset relevans til brennbarhet i stoppete møbler, madrasser og tekstiler. Grunnen til det er at gruppen for eksempel kan bestå av varer som kan brukes til både interiør og klær. De er tatt med likevel for å illustrere tilgjengeligheten til detaljene i statistikken /12/. Solgt produksjon av varer for store foretak For SSBs produksjonsstatistikk samles det årlig inn opplysninger fra foretak som representerer minst 90 % av produksjonen i Norge som helhet. Foretakene som er med i statistikken representerer industri og bergverksdrift, men ikke produksjon knyttet til olje- og gassutvinning. Industriene deles inn i forskjellige næringsgrupper, og utvalget blir basert på cut-off-utvalg, der alle foretak med minst én bedrift med minst 20 sysselsatte blir tatt med. For noen næringer er cut-off-utvalget lavere. For følgende næringer, med relevans for prosjektet, er cut-off-grensen 10 sysselsatte /13/: Etterbehandling av tekstiler Produksjon av stoffer av trikotasje Produksjon av utstyrsvarer Produksjon av andre tekstilvarer, unntatt klær Produksjon av tekstiler ikke nevnt annet sted For svært mange av disse produktgruppene var det ingen statistikk tilgjengelig, enten fordi tallene ikke kan offentliggjøres, eller fordi statistikken er mangelfull. Dette gjaldt produktgruppene vevnader, tepper og pledd, sengetøy og tekstilprodukter som metervare. Disse er likevel presentert i tabeller som vist i Vedlegg A. Tabellene i Vedlegg A har vi delt opp etter innredningstekstiler, stoppete møbler og madrasser. I tabellene brukes begrepet PRODCOM-koder. PRODCOM er EUs system for produksjonsstatistikk, og omhandler solgt produksjon. PRODCOM er basert på NACE rev. 2, som er EUs statistiske kontor, Eurostat, sin næringsklassifisering. Det er en nomenklatur for klassifisering av bedrifter og foretak i ulike næringer. Den norske versjonen av NACE rev. 2 kalles SN SN 2007 erstattet SN 2002 fra og med januar 2009 /13, 14, 15/ av 105

18 Produktgruppene som er inkludert i undersøkelsen har vi valgt ut ved å gå gjennom listene med PRODCOM-koder og deres titler. Vi har forenklet statistikktabellene kraftig, og har brukt et utvalgskriterium hvor raden med data må ha tall (for en av statistikkvariablene mengde eller verdi) fra minimum 3 år. I noen tilfeller har vi også gjort en gruppering av produkter. For eksempel består gruppen Stoppete møbler - Solgt produksjon av "stoppete svingstoler med høyderegulering, med ryggstøtte og trinser eller skliknotter" "stoppete sittemøbler med metallramme, unntatt sovesofaer" "stoppete sittemøbler med treramme, unntatt sovesofaer" sittemøbler som ikke er nevnt ellers, unntatt til medisinsk- og dentalbruk eller frisørstoler Gruppen madrasser - solgt produksjon består av "madrasser med skumplast, med eller uten trekk" og "madrasser med fjærer". Herunder er stoppete sittemøbler og madrasser presentert i grafisk i Figur 2-1 og Figur 2-2. Det er så stor mangel i tilgjengelige data vedrørende de andre kategoriene innenfor innredningstekstil, at de ikke er presentert her, men et mer detaljert resultat av statstikkundersøkelsen av solgt norsk produksjon er presentert i Vedlegg A. Også eksportert norsk produksjon vil inngå de presenterte tallene. Antall [stk] Stoppede sittemøbler År Figur 2-1 Solgt produksjon av stoppete sittemøbler (antall) i perioden For stoppete sittemøbler er ikke alle tall publisert eller offentliggjort. Dette gjør at det er vanskelig å si om den presenterte figuren viser en utvikling som er i samsvar med virkeligheten av 105

19 Antall [stk] Madrasser År Figur 2-2 Solgt produksjon av madrasser (antall) i perioden Importtall fra SSB Importtalene for varehandelen til Norge er svært detaljerte. Derfor inneholder grafene nedenfor oppsummeringer av forskjellige produktgrupper. En beskrivelse av hva som inngår i grafene nedenfor fremgår av Tabell 2-3. En mer detaljert beskrivelse av produktgruppene som er inkludert følger i Vedlegg B. Der finnes også tall for produkter som ikke er presentert i dette avsnittet, f eks "vevnader", broderi, trikotasje, etc. Importtallene er presentert i kg i Figur 2-3 til Figur 2-11 (unntatt Figur 2-9), siden antall importerte enheter ikke var tilgjengelig i statistikkdatabasen. Tabell 2-3 Beskrivelse av hva som inngår i Figur 2-3 til Figur Gruppenavn Stoppete møbler Madrasser Puter Sengetøy Gardiner og rullgardiner Tepper (unntatt elektrisk oppvarmete) Elektrisk oppvarmete tepper Gulvtepper Andre boligtekstiler Inkluderte produktgrupper Stoppete benker, sofaer, lenestoler, sittemøbler som kan omgjøres til senger Skumgummi, skumplast og andre materialer, med eller uten trekk Hodeputer, møbelputer og lignende "Sengelinnet" og sengetepper Bomull og kunstfiber, vevet eller trikotasje Tepper og pledd, naturfiber og kunstfiber Elektrisk oppvarmete tepper Gulvtepper og gulvbelegg av både naturfiber og kunstfiber Dekketøy, bade- og kjøkkenhåndklær, boligtekstiler som ikke er sengeutstyr, dekketøy, gardiner etc av 105

20 Importerte stoppete møbler (kg) Figur 2-3 Importerte stoppete møbler (kg) i perioden Importerte madrasser (kg) År Figur 2-4 Importerte madrasser (kg) i perioden av 105

21 Importerte puter (kg) År Figur 2-5 Importerte puter (kg) i perioden Importert sengetøy (kg) År Figur 2-6 Importert sengetøy (kg) i perioden av 105

22 Importerte gardiner og rullgardiner (kg) År Figur 2-7 Importerte gardiner og rullgardiner (kg) i perioden Importerte tepper (unntatt elektrisk oppvarmete) (kg) År Figur 2-8 Importerte tepper (kg) i perioden av 105

23 Antall importerte elektrisk oppvarmete tepper (stk) År Figur 2-9 Antall importerte elektrisk oppvarmete tepper i perioden Importerte gulvtepper (kg) År Figur 2-10 Importerte gulvtepper (kg) i perioden av 105

24 Andre importerte boligtekstiler (kg) År Figur 2-11 Importerte boligtekstiler (kg) i perioden av 105

25 2.3 Sammendrag og diskusjon Statistikkgrunnlaget Vi har forsøkt å estimere omfanget av årlig omsetning av møbler, madrasser og innredningstekstiler i Norge på grunnlag av tall for import og solgt produksjon fra Statistisk sentralbyrå. Disse tallene varierer noe med hensyn til rapporterte enheter (m 2, kg, antall), og hvor detaljert de ulike produktene er definert. Dette kan bety at produktgrupper som ligger utenfor rammene for dette prosjektet også er regnet med i statistikken, uten at vi kan identifisere dette i våre beregninger. Dermed kan våre anslag være høyere enn den reelle omsetningen for møbler, madrasser og innredningstekstiler. Det er også begrensninger i hvilke tall som publiseres, blant annet på grunn av få aktører innenfor det spesifikke segmentet. Dette har ført til at det nødvendige tallgrunnlaget ikke har vært tilgjengelig for å gjennomføre den ønskete helse- og miljømessige konsekvensanalysen. Imidlertid kan statistikkgrunnlaget gi en god indikasjon på hvordan produksjon og import har utviklet seg over tid. Siden omfanget av tilgjengelige data har variert noe fra år til år, kan det imidlertid være en relativt stor usikkerhet i de grafiske fremstillingene. Omsetning av stoppete møbler og madrasser Omsetningstallene er oppgitt i antall enheter for norsk produksjon, og i kilo for import. Dette gjør det vanskelig å fastslå en total mengde av produktene på markedet, men utviklingen i forholdet mellom produksjon og import kan estimeres. Norskproduserte stoppete møbler Statistikken viser ingen klar utviklingstrend i antall omsatte stoppete møbler mellom 2002 og I snitt over perioden 2002 til 2009 ble det produsert om lag stoppete sittemøbler i Norge. Importerte stoppete møbler Mengden importerte stoppete møbler har økt med nesten 73 % i perioden , fra om lag tonn i 2002 til om lag tonn i Norskproduserte madrasser I perioden ble det årlig produsert i gjennomsnitt om lag madrasser. Fra 2004 til 2005 var det en markant nedgang, og gjennomsnittlig produksjon i perioden var på omlag madrasser, det vil si en nedgang på ca. 30 %. Importerte madrasser Utviklingen i importerte madrasser viser samme trend som for stoppete møbler. Økningen var fra om lag tonn i 2002 til tonn i 2010, en økning på vel 250 %. Omsetning av importerte innredningstekstiler Importerte puter har gått opp med ca. 80 % i perioden , samtidig som mengden importerte gardiner og rullgardiner ble doblet. Andre typer boligtekstiler (dekketøy, håndklær etc.) har økt med omtrent 25 %. Det er interessant å merke seg den kraftige oppgangen i antall importerte elektrisk oppvarmete tepper, en økning på 150 % fra 2008 til Det er tydelig at importen av møbler, madrasser og innredningstekstiler har økt sterkt i den undersøkte perioden. Den norske madrassproduksjonen har hatt en reduksjon på ca. 30 % i perioden , mens den norske produksjonen av stoppete møbler ikke viser like tydelige trender, men svinger rundt en gjennomsnittsverdi på om lag enheter. Ut fra den kraftige økningen i mengde importerte produkter, er det rimelig å anta at den totale omsetningen på det norske markedet har økt. Vi har ikke grunnlag for å anta at økningen vil fortsette, men det er klart at det finnes betydelige mengder av møbler, madrasser og innredningstekstiler i norske bygninger. I følge en undersøkelse MMI gjorde for møbelbransjen, kan man regne med at det går 13 år mellom hver gang forbrukerne skifter ut møblene sine /16/. Noen skifter sannsynligvis møbler oftere enn det også. Dersom det innføres strengere 1 24 av 105

26 brannkrav, er det på grunn av den store mengden produkter som er i omløp, viktig at det kontrolleres at det kun anvendes akseptable typer av flammehemmere eller alternative brannsikringsmetoder. På grunn av det store omfanget av import, er det spesielt viktig at det føres tilsyn med importerte produkter. Omsetningstall for solgte møbler i 2010 i Norge viser at fordelingen mellom import (importverdi) og norsk produksjon (salgsverdi fra fabrikk) er omtrent 60 % import og 40 % norskprodusert. At importen er så omfattende som den er, vil kunne ha stor betydning for hvordan brannsikkerheten til produktene ivaretas, mengder og typer av kjemikalier som brukes, samt kontrollen av disse parameterne. Tall fra Norsk Industri viser at for eksempel land som Sverige og Kina er store eksportører til Norge. Muligens vil det være like enkelt å følge opp brannsikkerhetsnivå og bruk av flammehemmere i møbler importert fra Sverige som i møbler som er produsert i Norge. Grunnen til det er blant annet nærhet til produksjonen og likhet mellom regelverkene. Det vil være rimelig å anta at det vil være vanskeligere å følge opp møbler fra Kina på samme måte av 105

27 3 Kartlegging av problemet med brann i møbler, madrasser og innredningstekstiler 3.1 Metodebeskrivelse og begrensninger Hvordan bidrar stoppete møbler, madrasser og innredningstekstiler i brann? Det er gjennomført en litteraturstudie for å beskrive forskjellige materialer som kan brukes i møbler, madrasser og innredningstekstiler, samt hvordan disse materialene oppfører seg i brann. I litteraturstudien har vi gått gjennom vitenskapelige artikler og faglitteratur, og det er også gjennomført søk på internett. Vanlige standarder for testing av branntekniske egenskaper er omhandlet. Hvor ofte skjer det? For å estimere omfanget på antallet branner i forbindelse med stoppete møbler, madrasser og innredningstekstiler, er norsk brannstatistikk undersøkt. Undersøkelsen er basert på de anmerkningene som brannvesenet har gitt ved rapporteringen til DSB etter en utrykning, og er ment å gi en indikasjon på utviklingen i løpet av de 15 årene fra 1995 til Denne typen informasjon er imidlertid avhengig av at den som rapporterer er oppmerksom på problemstillingen, og datagrunnlaget har dermed sine klare begrensninger. Hvordan skjer det? En mer kvalitativ undersøkelse av DSB sin brannstatistikk er gjennomført for å danne et bilde av typiske årsaker ved brann i stoppete møbler, madrasser og innredningstekstiler. Det er også gjort en oppsummering av nyhetsklipp som omhandler brann i forbindelse med disse produktene. For nyhetsklippene vil det kunne være begrensninger med hensyn til hvor riktige de opplysningene som journalisten har fått tilgang til er, og også med hensyn til hvor mange av sakene som blir omtalt. Fungerer et strengere regelverk? Storbritannia og USA (med staten California i spissen) har i flere år hatt strenge branntekniske krav til stoppete møbler, og også til andre innredningsprodukter. Vi har derfor gjennomført en litteraturstudie for å undersøke hvor effektive disse reglene har vært for brannsikkerheten. Også Sverige er tatt med i undersøkelsen, siden det der har vært fokus på problemet, selv om det ennå ikke har ført til regelverksendringer. 3.2 Beskrivelse av materialer som brukes i stoppete møbler, madrasser og innredningstekstiler og dess branntekniske egenskaper Stoppete møbler og madrasser Bidraget fra møbler og madrasser til en brann er blitt inngående beskrevet i SINTEF-rapporten Hvor brannsikre er stoppete møbler og madrasser? fra 2007 /1/. Som nevnt i rapporten kan stoppete møbler og madrasser være svært ulike med hensyn til oppbygging og materialbruk. Et eksempel på oppbygging av en sofa ble presentert, se Figur av 105

28 Figur 3-1 Eksempel på oppbygging av et stoppet møbel. Figuren er hentet fra /17/ med detaljer oversatt i /1/. Både møbler og madrasser kan være svært komplekse i oppbyggingen, og inneholde mange ulike materialer. Madrasser kan imidlertid ofte være oppbygget av litt færre ulike komponenter enn en sofa. Trekket til møbler eller madrasser vil være avgjørende for antenneligheten ved eksponering for en varmekilde. Trekkene kan bestå av mange forskjellige materialer i naturfiber, kunstfiber, lær og vinyl (møbeltrekk) etc. Se 0 for ytterligere informasjon om tekstiler. Mellom trekk og stopping kan det være et mellomsjikt; for eksempel en tekstil som beskytter stoppingen. Dette mellomsjiktet kan også ha stor betydning for antenneligheten til møbelet. Materialet her kan for eksempel være skum, fibermatte og gummi. Stoppingen kan bestå av skum (for eksempel polyuretanskum) eller fiber (natur- og kunstfiber), og i en tidlig fase i brannforløpet vil dette laget vil ha stor betydning for varme- og røykutviklingen. Rammer, armlener og avstivninger av sider og rygg i tre, metall eller plast, vil ofte ha betydning for den senere delen av brannforløpet. Materialvalget for disse komponentene vil kunne påvirke varigheten av brannforløpet heller enn varmeutviklingen, etter at stoppematerialet er oppbrent /1/. I CEN/TC207 foregår det europeiske standardiseringsarbeidet for møbler. Her utarbeides standarder relatert til mange forskjellige egenskaper ved møbler. De publiserte, europeiske standardene som berører brannegenskaper til stoppete møbler og madrasser, er gjengitt i Tabell av 105

Bruken av bromerte flammehemmere i produkter Materialstrømsanalyse

Bruken av bromerte flammehemmere i produkter Materialstrømsanalyse Bruken av bromerte flammehemmere i produkter Materialstrømsanalyse TA-1947/2003 Forord Bromerte flammehemmere brukes i et stort antall produkttyper for å gjøre produktene mindre brannfarlig. Det er kjent

Detaljer

Fagrapport nr. 2-2012 Rev. 1

Fagrapport nr. 2-2012 Rev. 1 Fagrapport nr. 2-2012 Rev. 1 Kirsi Laitala, Ingun Grimstad Klepp, Nick Morley, Torill Meistad, Adrian Chapman, Wenting Chen, Marie Hebrok, Johannes Daae og Marthe H. Austgulen Potensiale for økt materialgjenvinning

Detaljer

Veiledning for leverandører av produkter

Veiledning for leverandører av produkter Veiledning for leverandører av produkter PLIKTENE I REACH OM Å FORMIDLE OPPLYSNINGER OM STOFFER PÅ KANDIDATLISTEN Formålet med denne veiledningen er å bistå leverandører av produkter dvs. produsenter,

Detaljer

Rapport 2004-123. Evaluering av miljøavgifter

Rapport 2004-123. Evaluering av miljøavgifter Rapport 2004-123 Evaluering av miljøavgifter ECON-rapport nr. 2008-123, Prosjekt nr. 43330 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-750-9 hje, hli/cjo, jms, 4. september 2008 Offentlig Evaluering av miljøavgifter

Detaljer

Notater. Anne Finstad og Kristin Rypdal. Bruk av helse- og miljøfarlige produkter i husholdningene - et forprosjekt. 2003/29 Notater 2003

Notater. Anne Finstad og Kristin Rypdal. Bruk av helse- og miljøfarlige produkter i husholdningene - et forprosjekt. 2003/29 Notater 2003 23/29 Notater 23 Anne Finstad og Kristin Rypdal Notater Bruk av helse- og miljøfarlige produkter i husholdningene - et forprosjekt Avdeling for økonomisk statistikk/seksjon for miljøstatistikk Emnegruppe:

Detaljer

RAPPORT 2013/35. Samfunnsøkonomisk analyse av reguleringer: Utfordringer og et eksempel. Henrik Lindhjem

RAPPORT 2013/35. Samfunnsøkonomisk analyse av reguleringer: Utfordringer og et eksempel. Henrik Lindhjem RAPPORT 2013/35 Samfunnsøkonomisk analyse av reguleringer: Utfordringer og et eksempel Henrik Lindhjem Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapportnummer 2013/35 Rapporttittel Samfunnsøkonomisk analyse av

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Endring i byggekvalitet

Endring i byggekvalitet Programmet Evaluering av plan- og bygningsloven Jacob Mehus, Anna Næss Rolstad, Viggo Nordvik og Vidar Stenstad Endring i byggekvalitet Kvantitativ registrering av byggskadeomfang Sluttrapport 35 30 1993

Detaljer

Rapport. Brann i snøoverbygg på Hallingskeid. Branntekniske undersøkelser og vurderinger

Rapport. Brann i snøoverbygg på Hallingskeid. Branntekniske undersøkelser og vurderinger - Åpen Rapport Brann i snøoverbygg på Hallingskeid Branntekniske undersøkelser og vurderinger Forfattere Anne Steen-Hansen Sindre Fjær Karolina Storesund Christian Sesseng SINTEF NBL as Materialer og brann

Detaljer

Hoveddokument. Feiervesenet mot 2020

Hoveddokument. Feiervesenet mot 2020 Hoveddokument Feiervesenet mot 2020 Innhold Rapport fra Feriermesternes landsforening 2009... Feil! Bokmerke er ikke definert. Innhold...2 Hovedkonklusjon...4 Tilsyn...4 Feiing...4 Ventilasjon...5 Markedsføring...5

Detaljer

Trude Nygård Evensen Illegal økonomi i nasjonalregnskapet

Trude Nygård Evensen Illegal økonomi i nasjonalregnskapet Trude Nygård Evensen Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Notater I denne serien publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder. Statistisk sentralbyrå,

Detaljer

Forprosjekt Brann - mur og betong

Forprosjekt Brann - mur og betong Brannvernsamarbeidet mur og betong Fred Solvik Forprosjekt Brann - mur og betong 260 Prosjektrapport 1999 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Fred Solvik Forprosjekt Brann - mur og betong Prosjektrapport

Detaljer

Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA

Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA Innhold 1 Sammendrag... 1 2 Innledning...3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Formål... 3 2.3 Oppgaveramme... 4 3 Grunnlagsmateriale og

Detaljer

GJELDER. Komfyrbranner. Resultater fra et litteraturstudium. GÅR TIL. 107473.30 2010-01-27 Anne Steen-Hansen 28

GJELDER. Komfyrbranner. Resultater fra et litteraturstudium. GÅR TIL. 107473.30 2010-01-27 Anne Steen-Hansen 28 NOTAT GJELDER SINTEF NBL as Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Tillerbruvegen 202 Telefon: 73 59 10 78 Telefaks: 73 59 10 44 E-post: nbl@nbl.sintef.no Internet: nbl.sintef.no Foretaksregisteret:

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av kompetansekrav til eiendomsmeglere En analyse for Eiendomsmeglingslovutvalget

Samfunnsøkonomisk analyse av kompetansekrav til eiendomsmeglere En analyse for Eiendomsmeglingslovutvalget Samfunnsøkonomisk analyse av kompetansekrav til eiendomsmeglere En analyse for Eiendomsmeglingslovutvalget Espen Frøyland, gruppeleder, SSØ Dag Flater Hwang, seniorrådgiver, Nærings- og handelsdepartementet

Detaljer

Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen

Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen 2 2010 V E I L E D E R Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen - Et grunnlag for godt beredskapsarbeid - Norges vassdrags-

Detaljer

Innovasjon i Møre og Romsdal R-02

Innovasjon i Møre og Romsdal R-02 Innovasjon i Møre og Romsdal R-02 2000 http://www.step.no/ Redaktør for seriene: Editor for the series: Dr. Philos. Finn Ørstavik (1998-2000) Stiftelsen STEP 2000 Henvendelser om tillatelse til oversettelse,

Detaljer

Kartlegging av miljøproblemer. Vurdering av tiltak og virkemidler. UTRANGERTE FRITIDSBÅTER

Kartlegging av miljøproblemer. Vurdering av tiltak og virkemidler. UTRANGERTE FRITIDSBÅTER Kartlegging av miljøproblemer. Vurdering av tiltak og virkemidler. UTRANGERTE FRITIDSBÅTER 2391 2008 Innhold 1. Sammendrag... 3 1.1 Hva handler rapporten om?... 3 1.2 Hvorfor er dette arbeidet gjort?...

Detaljer

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG. Åpen 107222.01 80 sider + 8 vedlegg

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG. Åpen 107222.01 80 sider + 8 vedlegg SINTEF RAPPORT TITTEL Norges branntekniske laboratorium as Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Tiller Bru, Tiller Telefon: 73 59 10 78 Telefaks: 73 59 10 44 E-post: nbl@nbl.sintef.no Internet: nbl.sintef.no

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Kommunal- og regionaldepartementet: Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Rapport VISTA UTREDNING AS Krav til universell utforming i undervisningsbygg Side 1 Forord

Detaljer

RAPPORT. Evaluering av tilskudd som skal bidra til økt produksjon og forbruk av økologisk mat 2012/36

RAPPORT. Evaluering av tilskudd som skal bidra til økt produksjon og forbruk av økologisk mat 2012/36 RAPPORT 2012/36 Evaluering av tilskudd som skal bidra til økt produksjon og forbruk av økologisk mat Simen Pedersen, Maja Tofteng, Rolf Røtnes, Maria Dahl Nielsen og John Magne Skjelvik Dokumentdetaljer

Detaljer

Rapport. Vurdering av brannvesenet. Kompetanse og opplæring i brannvesenet. Forfattere Karolina Storesund Herbjørg M. Ishol Christian Sesseng

Rapport. Vurdering av brannvesenet. Kompetanse og opplæring i brannvesenet. Forfattere Karolina Storesund Herbjørg M. Ishol Christian Sesseng - Åpen Rapport Vurdering av brannvesenet Kompetanse og opplæring i brannvesenet Forfattere Karolina Storesund Herbjørg M. Ishol Christian Sesseng SINTEF NBL as Testing og dokumentasjon 2012-03-13 Sammendrag

Detaljer

Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall. NHP2, 15. mai 2007 Utarbeidet av og for byggenæringen

Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall. NHP2, 15. mai 2007 Utarbeidet av og for byggenæringen Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall NHP2, 15. mai 2007 Utarbeidet av og for byggenæringen 2007-2012 Forord Foreliggende Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall viser byggenæringens

Detaljer

Tiltak og virkemidler for å redusere utslipp av fluorerte klimagasser

Tiltak og virkemidler for å redusere utslipp av fluorerte klimagasser En rapport fra Klimakur 2020 Klima- og forurensningsdirektoratet Tiltak og virkemidler for å redusere utslipp av fluorerte klimagasser TA 2597 2010 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. OMFANG OG METODE...

Detaljer

John Amund Karlsen RESULTAT- UNDERSØKELSEN 2005. For Stiftelsen Miljøfyrtårn NTNU

John Amund Karlsen RESULTAT- UNDERSØKELSEN 2005. For Stiftelsen Miljøfyrtårn NTNU John Amund Karlsen RESULTAT- UNDERSØKELSEN 2005 For Stiftelsen Miljøfyrtårn NTNU Program for industriell økologi Rapport nr: 3/2006 Reports and Working Papers from Norwegian University of Science and Technology

Detaljer

Våren 2013 Masteroppgave i samfunnssikkerhet

Våren 2013 Masteroppgave i samfunnssikkerhet Våren 2013 Masteroppgave i samfunnssikkerhet Røykvarslere i norske hjem: status og funksjon Kai Arne Jenssen UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM I SAMFUNNSSIKKERHET MASTEROPPGAVE 30 STUDIEPOENG

Detaljer

Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011. Risikoanalyse

Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011. Risikoanalyse Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011 Risikoanalyse Innhold 1 Innledning...5 1.1 Bakgrunn...5 1.2 Hvorfor risikoanalyser?...6 1.3 Umiddelbar nytteverdi...8

Detaljer

Samfunnsøkonomiske analyser i beslutningsgrunnlag status 2013. Direktoratet for økonomistyring, mars 2015

Samfunnsøkonomiske analyser i beslutningsgrunnlag status 2013. Direktoratet for økonomistyring, mars 2015 Samfunnsøkonomiske analyser i beslutningsgrunnlag status 2013 Direktoratet for økonomistyring, mars 2015 RAPPORT 1/2015 1 Innhold Sammendrag og konklusjon... 3 Innledning... 5 Metodisk tilnærming... 5

Detaljer

Trygdesvindel i Norge

Trygdesvindel i Norge R En kartlegging av fem stønadsordninger Rapport 2013-05 Proba-rapport nr. 2013-05, Prosjekt nr. 11059 ISSN: 1891-8093 HB, PDS,TT/AG, 22.02.13 Offentlig Rapport 2013-05 En kartlegging av fem stønadsordninger

Detaljer

Samfunnsøkonomiske virkninger av styrket tilgang til varer og tjenester

Samfunnsøkonomiske virkninger av styrket tilgang til varer og tjenester R Samfunnsøkonomiske virkninger av styrket tilgang til varer og tjenester Utarbeidet for Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Rapport 2010-02 2 Proba-rapport nr. 2010-02, Prosjekt nr. 929

Detaljer