Akademisk integritet erfaringer med et undervisningstilbud

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Akademisk integritet erfaringer med et undervisningstilbud"

Transkript

1 Spørsmål? Utgangspunkt Evalueringer Tilbudet Akademisk integritet erfaringer med et undervisningstilbud Eystein Gullbekk, Universitetsbiblioteket i Oslo Steinar Theie, Institutt for spesialpedagogikk, UiO Plagiering i UH-sektoren Felles problem, felles ansvar Konferanse om plagiering 21. og 22. april på SAShotellet på Gardermoen Diskurser Ideologier

2 Spørsmål? Utgangspunkt Evalueringer Akademisk integritet erfaringer med et undervisningstilbud Foredraget bygger delvis på tidligere konferanseinnlegg (Gullbekk 2008), og på en evaluering av UB sin undervisning i informasjonskompetanse ved Institutt for spesialpedagogikk Diskurser Tilbudet Ideologier

3 Motsetninger Jeg får beskjed om alltid å referere litteraturen jeg leser (masterstudent, H2007) De forventer at jeg bruker min egen stemme når jeg skriver oppgaver (masterstudent, H2007) Skriving av akademiske tekster er en sosialiserende aktivitet. Internalisering av forventninger og normer Blir medlem av den akademiske kulturen. Studentene oppfatter motsetninger i forventningene til sin skriving. Hvordan legger vi til rette for en meningsfylt integrering av forventningene?

4 Informasjonskompetanse ved Institutt for spesialpedagogikk Masterprogram i spesialpedagogikk Forstå at søk, vurdering og anvendelse av informasjon og litteratur er en del av det å utvikle argumentasjonen i akademisk skriving Undervisningstilbud: 1. semester Litteratursøk Referansehåndtering 2. semester Litteratursøk for prosjektutvikling 3 / 4. Semester Kritisk og etisk bruk av kilder

5 Spørsmål? Utgangspunkt Evalueringer Tilbudet Akademisk integritet erfaringer med et undervisningstilbud Eystein Gullbekk, Universitetsbiblioteket i Oslo Steinar Theie, Institutt for spesialpedagogikk, UiO Plagiering i UH-sektoren Felles problem, felles ansvar Konferanse om plagiering 21. og 22. april på SAShotellet på Gardermoen Diskurser Ideologier

6 Diskurser Jeg får beskjed om alltid å referere litteraturen jeg leser Recent (masterstudent, perspectives H2007) on socialization De forventer at jeg bruker min egen stemme når jeg skriver oppgaver (masterstudent, H2007) Skriving av akademiske tekster er en sosialiserende aktivitet. Diskurs: et system for frembringelse av et sett utsagn og praksiser som, ved å innskrive seg i institusjoner og fremstå som mer eller mindre normale, er virkelighetskonstituerende for sine bærere og har en viss grad av regularitet i et sett sosiale relasjoner (NEUMANN, I. B.,2001) Diskurser er meningsgivende systemer. Diskurser bidrar til å integrere motsetningene i praksis

7 Diskurser Jeg får beskjed om alltid å referere litteraturen jeg leser Recent (masterstudent, perspectives H2007) on socialization De forventer at jeg bruker min egen stemme når jeg skriver oppgaver (masterstudent, H2007) Meningsgivende system Språklig manifestasjon: i overenstemmelse med reglementet / brudd med reglementet redelighet/ fusk. hederlig/juksemaker Språklig manifestasjon: inkompetent / kompetent skriver ubehjelpelig / dyktig kritisk / ukritisk leser

8 Diskurser Jeg får beskjed om alltid å referere litteraturen jeg leser Recent (masterstudent, perspectives H2007) on socialization De forventer at jeg bruker min egen stemme når jeg skriver oppgaver (masterstudent, H2007) Meningsgivende system Materiell manifestasjon Reglementet Forelesninger Pensum Kontorer Materiell manifestasjon Tidsskrifter Indekser / fagdatabaser Kollokvie- og seminarrom

9 Diskurser Jeg får beskjed om alltid å referere litteraturen jeg leser Recent (masterstudent, perspectives H2007) on socialization De forventer at jeg bruker min egen stemme når jeg skriver oppgaver (masterstudent, H2007) Klassiske perspektiver på sosialisering Overføring, tilegnelse, imitering Nyere perspektiver på sosialisering Forhandling, utveksling Pedagogisk praksis Repetetiv deltagelse? Pedagogisk praksis Fortolkende deltagelse?

10 Spørsmål? Utgangspunkt Evalueringer Tilbudet Akademisk integritet erfaringer med et undervisningstilbud Eystein Gullbekk, Universitetsbiblioteket i Oslo Steinar Theie, Institutt for spesialpedagogikk, UiO Plagiering i UH-sektoren Felles problem, felles ansvar Konferanse om plagiering 21. og 22. april på SAShotellet på Gardermoen Diskurser Ideologier

11 Ideologier Forståelse av plagiering Støter på en ideologisk kontradiksjon i akademia (Scollon, 1995) 1) Kollektivisme 2) Individualisme Eksempler: 1) Kvalitetsreformen St.meld. nr. 27 ( ) 2) Tematisering av plagiering i universitetspressen og i offisielle dokumenter

12 Ideologier 1) Kollektivisme Kvalitetsreformen St.meld. nr. 27 ( ) Kritiserte et begrenset repertoar av undervisningsformer Etterlyste bredere kombinasjon med seminar, gruppearbeid, problembasert læring

13 Ideologier 1) Kollektivisme forts Eks. på kurstitler fra kurskataloger ved fagavdelingene for universitetspedagogikk ved NTNU, UiO, UiB og UiT (2008) aktiv læring alternative vurderingsformer kollaborativ læring Alternativer til tradisjonelle undervisningsmetoder informasjonskompetanse gruppebasert læring Problembasert læring

14 Ideologier 2) Individualisme Plagiering Forutsetter: 1. Juridisk person Et indidvid som er bevisst sine valg og sine handlinger 2. Eiendom / åndsverk Forulempede individer

15 Spørsmål? Utgangspunkt Evalueringer Tilbudet Akademisk integritet erfaringer med et undervisningstilbud Eystein Gullbekk, Universitetsbiblioteket i Oslo Steinar Theie, Institutt for spesialpedagogikk, UiO Plagiering i UH-sektoren Felles problem, felles ansvar Konferanse om plagiering 21. og 22. april på SAShotellet på Gardermoen Diskurser Ideologier

16 Intensjoner Hva vi ønsker at studentene skal forstå / bli I stand til å gjøre / vite Er det et brudd mellom utviklingen av et nytt undervisningsregime og håndteringen av plagieringsproblematikk? Student aktiviteter Metoder Vurdering Tenke gjennom kriteriene Basert på Biggs, 2007

17 Individualisme: Intensjoner Henvise til kilder Unngå plagiering Ingen eksplisitt tilrettelegging for å knytte feltet til kritisk tenkning og faglig utvikling Studentaktiviteter Lese reglementer og formelle stiler Vurdering Omfang av kopiering Etterspore cut and paste

18 Informasjonskompetanse i masterstudiet i spesialpedagogikk, UiO Intensjoner. Kunne skaffe seg faglig oversikt Kunne utvikle akademisk argumentasjon Activities Gruppediskusjoner Arbeid med konkrete teksteksempler Kontekstualisere bruk av litteratur og andre former for kilder i kollektivets samhandling Vurdering Kritisk lesning, Akademisk argumentasjon

19 Informasjonskompetanse ved Institutt for spesialpedagogikk 1. semester Litteratursøk Referansehåndtering 2. semester Litteratursøk for prosjektutvikling 3 / 4. Semester Kritisk og etisk bruk av kilder

20 Kritisk og etisk bruk av kilder Kort om kurset Vi ser vi på siteringspraksis og kildevurdering som grunnleggende sider ved akademisk argumentasjon og redelighet. Vi ser på ulike publikasjonstypers status og plass i kunnskapsdannelse. Vi drøfter hvordan vi bygger på ulike publikasjonstyper i skriving av akademisk tekst og diskuterer ulike løsninger på sitering og henvisning i akademisk skriving. Læringsmål Studentene Forstår kriterier for kritisk vurdering av trykte og nettbaserte kilder. Ser sammenhenger mellom god kildebruk og faglig kvalitet i egne og andres arbeid. Reflekterer over bruk av faglitteratur i egen tekstskriving og forstår hensikter ved bruk av sekundærlitteratur i akademia Anvender regler i egnet siteringsstil (APA 5th) for å løse utfordringer knyttet til henvisninger og siteringer Undervisningsform Diskusjon i grupper studentene presenteres for konkrete case om vurdering av kilder og om bruk av kilder / litteraturvurdering Miniforelesninger

21 Et eksempel: Oppgave i kildevurdering Tenk dere at dere skal skrive en prosjektbeskrivelse over temaet: Sammenhenger mellom leseog skrivevansker og selvoppfatning hos elever i den videregående skolen. Dere skal diskutere relevansen de ulike kildetypene som er beskrevet på neste side har for gjennomføringen av oppgaven. Hver gruppe skal gjøre følgende: 1) Gi de ulike kildene et rangeringsnummer i forhold til relevans, der nummer en settes ved den som er mest relevant, nummer to ved den som er nest mest relevant o.s.v. 2) Formuler kriteriet dere bygger rangeringen på. Oppgaven bygger på oppgaveeksempler fra Jude Carroll i workshop ved UiB 2006

22 Viktig! Oppfølging etter kursene Kildevurdering og kildebruk gjort til eksplisitt del av skriveprosessen Legititimt å ta opp problemer knyttet til skrivingen Arbeidsdeling mellom fagreferent og faglig veileder

23 Spørsmål? Utgangspunkt Evalueringer Tilbudet Akademisk integritet erfaringer med et undervisningstilbud Eystein Gullbekk, Universitetsbiblioteket i Oslo Steinar Theie, Institutt for spesialpedagogikk, UiO Plagiering i UH-sektoren Felles problem, felles ansvar Konferanse om plagiering 21. og 22. april på SAShotellet på Gardermoen Diskurser Ideologier

24 Evalueringer Jeg får beskjed om alltid å referere litteraturen jeg leser (masterstudent, H2007) De forventer at jeg bruker min egen stemme når jeg skriver oppgaver (masterstudent, H2007) Har vi lagt til rette for en meningsfylt integrering av de motstridende forventningene? I saw that it is legitimate to use one's judgement" Need to be more aware of my academic style of writing That it is necessary to take a stand! I learned the correct style I learned how to quote correctly It made me able to avoid plagiarism (masterstudenter, H2007)

25 Indikatorer på to fenomener Faktoranalyse av evalueringsresultatene: Faktor 1) Bevissthet om kilders legitimering av det en skriver (teoretisk kontekstualisering) Faktor 2) Kritisk vurdering ut fra kunnskap om kvalitetssikring

26 Hva betyr dette? Studentene skjønner mer hva det vil si å bruke andres faglige arbeider i akademia. Det er en del av argumentasjonen, og ikke noe du bare overtar. Det er tradisjoner som vi må bygge videre på. Studentene ser hvordan akademisk redelighet er en vesentlig del av vurderingsgrunnlaget når de leverer sin master. Det er en sammenheng mellom god kildebruk og faglig kvalitet.

27 Spørsmål? Utgangspunkt Evalueringer Tilbudet Akademisk integritet erfaringer med et undervisningstilbud Eystein Gullbekk, Universitetsbiblioteket i Oslo Steinar Theie, Institutt for spesialpedagogikk, UiO Plagiering i UH-sektoren Felles problem, felles ansvar Konferanse om plagiering 21. og 22. april på SAShotellet på Gardermoen Diskurser Ideologier

28 Referanser Biggs, J. B., & Tang, C. (2007). Teaching for quality learning at university: what the student does. Maidenhead: Open University Press. Carroll, J. (2006). Oppgaveeksempler, presentert under internseminar ved Universitetsbiblioteket i Bergen Gullbekk, E. (2008). Plagieringsproblemet som undervisningsutfordring - noen retningsgivende refleksjoner for fagreferenter. In S. Brandsæter, K. Hegna, A. P. Lørdahl & B. Tuseth (Red.), Biblioteket og forskningen: foredrag fra Fagreferentkonferansen i Oslo juni Oslo: Universitetsbiblioteket. Neumann, I. B. (2001). Mening, materialitet, makt: en innføring i diskursanalyse. Bergen: Fagbokforlaget. Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet - Seksjon for universitetspedagogikk. (2008). Pedagogisk utviklingsprogram. Hentet , fra

29 Referanser Scollon, R. (1995). Plagiarism and Ideology - Identity in Intercultural Discourse Language in Society, 24(1), Universitetet i Bergen - Program for Universitetspedagogikk. (2008). Kurskalender. Hentet , 2008, fra Universitetet i Oslo - Fagområde for Universitetspedagogikk. (2008). Kursnett. Hentet , 2008, fra Universitetet i Tromsø - Universitetspedagogisk Faggruppe. (2008a). Kursog seminartilbud våren Hentet , 2008, fra Universitetet i Tromsø - Universitetspedagogisk Faggruppe. (2008b). Om universitetspedagogikk (uniped). Hentet , fra

Formativ vurdering et eksempel fra en sykepleierutdanning

Formativ vurdering et eksempel fra en sykepleierutdanning Uniped, årgang 33, 1/2010, side 37 48 37 Artikkelen er vitenskapelig vurdert av forskere utenfor redaksjonen Formativ vurdering et eksempel fra en sykepleierutdanning Av Høgskolelektor/ 1. lektorstipendiat

Detaljer

Sluttrapport. 2. På hvilken måte er målene for prosjektet nådd?

Sluttrapport. 2. På hvilken måte er målene for prosjektet nådd? Sluttrapport Prosjektet Informasjonssøk og kildebruk ved oppgaveskriving er et samarbeid mellom Universitetsbiblioteket i Bergen (UBB), Høgskolen i Bergen (HiB), Biblioteket og Norges Handelshøyskole (NHH),

Detaljer

Master of Education year 1 7

Master of Education year 1 7 Godkjent av universitetsstyret november 2009 Oppdatert av konsulent Svitlana Synyuk Pedersen, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, 04.08.2015 HØST 2015 Studieplan for integrert mastergradsprogram

Detaljer

FAG- OG YRKESDIDAKTIKK

FAG- OG YRKESDIDAKTIKK SIDE 56 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK FAG- OG YRKESDIDAKTIKK Med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 22.02.2011. MASTERPROGRAM Program for lærerutdanning tilbyr toårig

Detaljer

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»*

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Side 1 av 33 «noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Sluttevaluering av fjerdeårsstudiet Lærerarbeid i fellesskolen mangfold og elevforutsetninger Thomas Eri, Marita Gundersen, Mette Helleve,

Detaljer

Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015.

Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015. Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015. 2015001214

Detaljer

Informasjonskompetanse: et kursopplegg for Høgskolen i Gjøvik

Informasjonskompetanse: et kursopplegg for Høgskolen i Gjøvik Prosjektarbeidmodul, master i bibliotek og informasjonsvitenskap ved Høgskolen i Oslo Informasjonskompetanse: et kursopplegg for Høgskolen i Gjøvik Prosjektrapport Karen Marie Øvern 13.06.2008 Rapport

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR STUDIEKRAV. Videreutdanning i kreftsykepleie

RETNINGSLINJER FOR STUDIEKRAV. Videreutdanning i kreftsykepleie RETNINGSLINJER FOR STUDIEKRAV Videreutdanning i kreftsykepleie Sist oppdatert 09.07.15 Studieåret 2015-16 Innhold 1 GENERELLE FORUTSETNINGER FOR SKRIFTLIGE OPPGAVER... 1 2 OPPGAVETEKNISK UTFORMING... 1

Detaljer

Sosialpedagogikk 1 Første del av årsstudium i sosialpedagogikk 1 år deltid 30 studiepoeng Grunnutdanning / Videreutdanning

Sosialpedagogikk 1 Første del av årsstudium i sosialpedagogikk 1 år deltid 30 studiepoeng Grunnutdanning / Videreutdanning Sosialpedagogikk 1 Første del av årsstudium i sosialpedagogikk 1 år deltid 30 studiepoeng Grunnutdanning / Videreutdanning Godkjent av Dato: Endret av Dato: Innholdsfortegnelse MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV...

Detaljer

Den Norske Balletthøyskole

Den Norske Balletthøyskole Den Norske Balletthøyskole Revidering av akkreditert bachelorgradsstudium i dans og pedagogikk fase 2 NOKUTs rapporter ISSN [1501-9640] Forord Komiteen for revidering av akkreditering (Fase 2) av bachelorgradsstudiet

Detaljer

Ikke en dag uten en linje Skriving og minoritetsspråklige studenter i høyere utdanning

Ikke en dag uten en linje Skriving og minoritetsspråklige studenter i høyere utdanning Ikke en dag uten en linje Skriving og minoritetsspråklige studenter i høyere utdanning Kari Mari Jonsmoen Abstract: Nulla dies sina linea Writing in higher education, the experiences of students with Norwegian

Detaljer

PEKH - PEDAGOGISK KOMPETANSHEVINGSPROGRAM

PEKH - PEDAGOGISK KOMPETANSHEVINGSPROGRAM Anne Lyberg og Betty-Ann Solvoll PEKH - PEDAGOGISK KOMPETANSHEVINGSPROGRAM Pekefinger eller retningsviser mot førstelektorkompetanse Tønsberg, Høgskolen i Vestfold, 2005 Rapport 3 / 2005 Rapport 3 / 2005

Detaljer

Digital mappevurdering

Digital mappevurdering temahefte Digital mappevurdering Innhold 1. Hva er digital mappevurdering?...5 1.1. Forankring i utdanningspolitisk tenkning...5 1.2 Forankring i pedagogisk tenkning...6 2. Teknologi for digital mappevurdering...12

Detaljer

Å forelese. Hvordan legge til rette for studentenes læring?

Å forelese. Hvordan legge til rette for studentenes læring? Å forelese. Hvordan legge til rette for studentenes læring? Råd og veiledning for forelesere ved Juridisk fakultet, Universitetet i Tromsø. Ragnhild Sandvoll Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Faglig forsvarlig praksis

Faglig forsvarlig praksis Master i yrkespedagogikk 2011 Master in Vocational Pedagogy Faglig forsvarlig praksis Hvordan utvikle en tverrfaglig, praktisk og yrkesrelevant opplæring ved vg1 programområde helse- og sosialfag? Hva

Detaljer

Spesialpedagogikk, bachelor

Spesialpedagogikk, bachelor 1 of 19 15.10.2012 09:24 Spesialpedagogikk, bachelor Studieprogramkode 000 Offisielt studieprogramnavn Spesialpedagogikk /grad, bachelor Studieprogrammets varighet (antall år) 3,00 Antall studiepoeng 180

Detaljer

Individuell eller kollektiv læringsprosess? Mappevurdering i praktiskpedagogisk

Individuell eller kollektiv læringsprosess? Mappevurdering i praktiskpedagogisk Individuell eller kollektiv læringsprosess? Mappevurdering i praktiskpedagogisk utdanning Marit Kristin Allern Avhandling for graden Doctor Rerum Politicarum. Det samfunnsvitenskapelige fakultetet, Institutt

Detaljer

Lærerutdanneren som modell: Hvordan forbedre egne forelesninger gjennom aksjonsforskning?

Lærerutdanneren som modell: Hvordan forbedre egne forelesninger gjennom aksjonsforskning? Lærerutdanneren som modell: Hvordan forbedre egne forelesninger gjennom aksjonsforskning? Marit Ulvik og Kari Krüger Artikkelen retter søkelyset mot lærerutdanneren som modell når det gjelder profesjonell

Detaljer

Studieplan. Revidert: 06.04.14 Godkjent i Undervisningsutvalget 08.04.14 (UUV sak 1/5) Vedtatt av høyskolekollegiet 22.05.14

Studieplan. Revidert: 06.04.14 Godkjent i Undervisningsutvalget 08.04.14 (UUV sak 1/5) Vedtatt av høyskolekollegiet 22.05.14 Studieplan Revidert: 06.04.14 Godkjent i Undervisningsutvalget 08.04.14 (UUV sak 1/5) Vedtatt av høyskolekollegiet 22.05.14 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING 3 2. LÆRINGSUTBYTTE 4 3. VURDERING 5 4. STUDIETS

Detaljer

Glimt fra den voksne tannpleierstudent i fleksibel utdanning, sett i lys av teori om voksenpedagogikk

Glimt fra den voksne tannpleierstudent i fleksibel utdanning, sett i lys av teori om voksenpedagogikk Uniped, årgang 33, 3/2010, side 30 42 Artikkelen er vitenskapelig vurdert av forskere utenfor redaksjonen Av Jorun Elisabeth Pedersen Glimt fra den voksne tannpleierstudent i fleksibel utdanning, sett

Detaljer

Kari Mari Jonsmoen, Granveien 19, 1178 Oslo, telefon: 22 45 29 56, karimari.jonsmoen@hio.no

Kari Mari Jonsmoen, Granveien 19, 1178 Oslo, telefon: 22 45 29 56, karimari.jonsmoen@hio.no Forfattere: Kari Mari Jonsmoen, Granveien 19, 1178 Oslo, telefon: 22 45 29 56, karimari.jonsmoen@hio.no Marit Greek, Rådhusgata 34, 3015 Drammen, telefon 22 45 28 24. marit.greek@hio.no Forfatterpresentasjon:

Detaljer

KARTLEGGING AV TILTAK OG RESSURSER I FORHOLD TIL ETIKK I UTDANNINGEN

KARTLEGGING AV TILTAK OG RESSURSER I FORHOLD TIL ETIKK I UTDANNINGEN KARTLEGGING AV TILTAK OG RESSURSER I FORHOLD TIL ETIKK I UTDANNINGEN I Utdanningsutvalgets møte IV, den 14.12.2006, ble Sak 61/06 Etikk i utdanning oppnevning av arbeidsgruppe behandlet, og utvalget sluttet

Detaljer

Arbeidsformer i matematikkfaget

Arbeidsformer i matematikkfaget Arbeidsformer i matematikkfaget - en diskursanalyse av fire matematikklæreres ytringer om bruk av arbeidsformer Masteroppgave i grunnskoledidaktikk med fordypning i matematikk Cecilie Eline Haugen 2011

Detaljer

Anne Moe og Riina Kiik. Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling

Anne Moe og Riina Kiik. Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling Anne Moe og Riina Kiik Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling i teori og praksis HUSK- arbeidsrapport nr. 1/2008 Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling i teori og praksis Anne Moe og Riina

Detaljer

Bibliotheca Nova 2-2014. Informasjonskompetanse. og kildebruk i fagbibliotek

Bibliotheca Nova 2-2014. Informasjonskompetanse. og kildebruk i fagbibliotek Bibliotheca Nova 2-2014 Informasjonskompetanse og kildebruk i fagbibliotek Bibliotheca Nova 2-2014 Informasjonskompetanse og kildebruk i fagbibliotek Nasjonalbiblioteket 2014 Skriftserien Bibliotheca

Detaljer

KRAV TIL SKRIFTLIGE ARBEIDER PÅ MASTERSTUDIET I RETTSVITENSKAP VED DET JURIDISKE FAKULTET I BERGEN

KRAV TIL SKRIFTLIGE ARBEIDER PÅ MASTERSTUDIET I RETTSVITENSKAP VED DET JURIDISKE FAKULTET I BERGEN 1 Det juridiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN KRAV TIL SKRIFTLIGE ARBEIDER PÅ MASTERSTUDIET I RETTSVITENSKAP VED DET JURIDISKE FAKULTET I BERGEN Sammendrag Dette innledende sammendraget av beskrivelse

Detaljer

Skolebiblioteket et aktivt læringssenter

Skolebiblioteket et aktivt læringssenter Skolebiblioteket et aktivt læringssenter Maren Brit Baadshaug Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning Universitetet i Oslo Utredningsserie for Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning

Detaljer

Handlingsplan for arbeidet med akademisk redelighet i utdanningen ved Universitetet i Bergen 2009-2012

Handlingsplan for arbeidet med akademisk redelighet i utdanningen ved Universitetet i Bergen 2009-2012 Handlingsplan for arbeidet med akademisk redelighet i utdanningen ved Universitetet i Bergen 2009-2012 Godkjent av Universitetsstyret i møte 30.4.2009 De grunnleggende verdier for akademisk virksomhet

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN. Institutt for sammenliknende politikk. SAMPOL250 Bacheloroppgave i sammenliknende politikk. Pensumhefte. Vårsemesteret 2014

UNIVERSITETET I BERGEN. Institutt for sammenliknende politikk. SAMPOL250 Bacheloroppgave i sammenliknende politikk. Pensumhefte. Vårsemesteret 2014 Januar 2014 UNIVERSITETET I BERGEN Institutt for sammenliknende politikk SAMPOL250 Bacheloroppgave i sammenliknende politikk Pensumhefte Vårsemesteret 2014 Hovedforfatter: 1 Jan Oskar Engene 1 Hovedforfatter

Detaljer

FoU i Praksis 2012. Samandrag av artiklane frå konferanse om praksisretta FoU i lærerutdanning. Trondheim, 23. og 24. april 2012

FoU i Praksis 2012. Samandrag av artiklane frå konferanse om praksisretta FoU i lærerutdanning. Trondheim, 23. og 24. april 2012 FoU i Praksis 2012 Samandrag av artiklane frå konferanse om praksisretta FoU i lærerutdanning Trondheim, 23. og 24. april 2012 Redigert av Ingar Pareliussen, Bente Bolme Moen, Anne Beate Reinertsen og

Detaljer