Forslag til planbeskrivelse for: Områdereguleringsplan for Østby, Trysil kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forslag til planbeskrivelse for: Områdereguleringsplan for Østby, Trysil kommune"

Transkript

1 Forslag til planbeskrivelse for: Områdereguleringsplan for Østby, Trysil kommune Trysil kommune dato Side 1 av 11

2 Planbeskrivelse Bakgrunnen for og formålet med planarbeidet Østby er et grendesenter i østre Trysil og ligger langs riksveg 25 ca. 20 km øst for Trysil sentrum og ca 20 km fra svenskegrensen. Her finner vi en tradisjonell blandet grendebebyggelse bestående av skole, kirke, samfunnshus, idrettsanlegg, forretning, et mindre hotell, noe landbruksbebyggelse og en blanding av ny og eldre boligbebyggelse med ulik arkitektur. Bebyggelsen ligger i et relativt åpent landskap omgitt av jord- og skogbruksområder. Oversiktskart som viser planområdet Trysil kommunen har over lengre tid hatt planer om å endre den gjeldende reguleringsplanen for Østby. Hovedformålet med reguleringsarbeidet er ønsket å tilrettelegge for nye attraktive boligtomter i grenda. Det har i mange år vært ledige regulerte tomter på Østby. I følge innbyggerne er disse tomtene mindre attraktive for innflyttere til Østby, og det har derfor blitt lite nybygging de senere årene. Det er også ønskelig iht. kommuneplanens arealdel å regulere næringsformål innenfor planen. Omlegging av vegen til Ljørdalen (FV564) var også et viktig tema da reguleringsplanen ble startet. 1.0 Generelt Planarbeid Reguleringsplanen er utarbeidet av Trysil kommune og Sjåtil & Fornæss har tegnet plankartet. Oppstart av planarbeid er varslet i Trysil Posten og Østlendingen den 4.september Hedmark Fylkeskommune, Fylkesmannen i Hedmark, Statens vegvesen, Eidsiva i eget brev datert Berørte grunneiere innenfor planområdet er varslet i eget brev datert Trysil kommune dato Side 2 av 11

3 Det ble nytt varsel om oppstart pga. en utvidelse av planområde slik at områdeplanen også skulle omfatte sørside av RV25. Offentlige instanser og berørte grunneiere er varslet i eget brev datert Planprogram ble vedtatt i PS 10/71 i Formannskapet den Det er avholdt åpent møte med informasjon om reguleringsplanen og idemyldring. Det er også avholdt befaring sammen med representanter for Østby Grendeutvalg. Plandokumenter Følgende plandokumenter inngår i reguleringsplanen: Del I : Planbeskrivelse, datert Del II : Reguleringsbestemmelser, datert Del III : Reguleringsplankart, datert Planområdet Følgende er avgrensinger på området: Mot sør: Rv 25 Mot vest: lysløypa (inkludert i planen) Mot nord: en rett linje fra lysløypas nordre pkt til lerduebanen inkl. sikkerhetssonen. Mot øst: en rett linje mot nord fra tollstasjonen til skytebane. Østby sentrum med planavgrensning 2.0 OVERORDNEDE PLANER Kommuneplan for Trysil kommune Kommuneplan for Trysil kommune , KS Det pågår revisjon av kommuneplanenes arealdel Reguleringsplan for Østby Reguleringsplanen er pga. av alder på enkelte punkter, ikke hensiktsmessig i forhold til gjeldende lover og forskrifter. Det er derfor et poeng i seg selv at gjeldende plan blir oppdatert med henvisninger til dagens plan- og bygningslov og byggeforskrifter. Trysil kommune dato Side 3 av 11

4 3.0 NATUR-/KULTURGITTE FORUTSETNINGER Natur Planområdet består i hovedsak av barskog av middels til lav bonitet skog, samt noen myrområder. Det finnes og store jordbruksarealer -full dyrka jord, innmarksbeite og overflate dyrka jord. Kultur /eksisterende bebyggelse Hedmark fylkeskommune fant ingen påviste intakte automatisk fredete kulturminner i området i forbindelse med befaring den Fylkeskommune skriver videre i brev datert at: Fra tidligere lå det inne ett kulturminne i nasjonal kulturminnebase «Askeladden» med id som skulle ligge innenfor planområdet. Det er et jernframstillingsanlegg som inntil nå hatt uavklart vernestatus. I henhold til fylkeskommune sine opplysninger skal anlegget ha blitt fjernet på 1930-tallet ved bygging av fiskedammer. Opplysningene sier videre at det fremdeles kan ses slaggklumper i dammen. Under registrering ble det ikke observert spor etter jernvinneanlegget. Vernestatus er derfor endret fra uavklart til ingen vernestatus. Dette betyr at kulturminnet i framtida blir liggende inne i kulturminnebasen som fjernet og vil dermed ikke få betydning i forhold til eventuelt vern. Fra tidligere lå det også inne i planområdet enda et kulturminne med benevnelse «grop» i Askeladden (id 22090). Området ble kontrollert og det ble snart klart at gropa er spor etter et mindre masseuttak i moderne tid. Gropa er nå avskrevet som kulturminne og er derfor fjernet fra kulturminnebasen. Det ble påvist en del kulturminner fra etterreformatisk tid (etter 1537). Disse er i all hovedsak synlige spor etter tufter fra tidligere bebyggelse samt spor etter tufter fra tidligere bebyggelse samt spor etter tidligere tiders jordbruks, bl.a. i form av åkerrydding. De fleste av disse kulturminnene er mest sannsynlig fra tallet. Kulturminner fra denne perioden er ikke automatiske fredet. Det oppfordres likevel til at slike spor også bevares. Områder med konsentrasjoner og sammenhengende helhetlige kulturmiljø bør spesielt prioriteres. I brev datert skrev Fylkeskommune følgende: Østby er full av spennende eldre bygninger, og det vil derfor være nødvendig å ha nyere tids kulturminner som et tema som skal omtales og tas stilling til når dette berører. Østby er et meget sjarmerende sted fra et kulturvernfaglig perspektiv. Det er et grendesentrum der mange historiske funksjoner fortsatt er lesbare, hvorav noen bygninger også fortsatt er i bruk. En finner to eldre forsamlingshus her, bedehus, den gamle tollstasjonen, landhandelen, osv. Mange av bygningene på Østby er av en slik alder at de er SEFRAK-registrert, men det er også flere bygninger her som er nyere og som kan ha like stor kulturhistorisk verdi. Østby har et ganske rikt og mangfoldig bygningsmiljø, og en del av de eldre bygningene er også godt bevart og satt i stand. På Østby er det også bygningstyper av særskilt interesse. I fylkesdelplanen for vern og bruk av kulturminner og kulturmiljøer er kombinasjonshus spesielt nevnt som en verdifull og truet bygningstype. Disse finner vi bare i Trysil. I fylkesdelplanen er det lagt inn en ambisjon om å følge opp kombinasjonshusene med et utvalg for bevaring. Det at de nå er en kommunal planprosess på gang, tilsier at det er mulig å følge opp dette nå. Det behøver ikke bety et strengt vernevedtak, men et varsomhetssignal nedfelt i planen og gjerne med en bestemmelse som sier noe om hvordan særskilt viktige bygninger bør behandles. Fylkeskommune vil derfor oppfordre Trysil kommune til å ha fokus på den varierte bygningsarven på Østby og legge vekt på å drøfte hvordan den kan framheves og ivaretas gjennom planen. Trysil kommune dato Side 4 av 11

5 Gamle bygninger Trysil kommune har vært på befaring sammen med Østby Historielag ved Frank Bjørseth og sett alle disse gamle bygninger. Det er særlig to bygninger i sentrum som er de mest aktuelle for bevaring. Det ene er et kombinasjonshus som er verdifull og truet bygningstype som er typisk for Trysil. Det andre er et bygg fra tallet som er godt bevart, og har mye lokalhistorie ved seg. Administrasjonen har vært usikker på hvordan en skal håndtere denne gamle bebyggelsen i den nye planen. Som det fremgår av matrikkelen er det relativt mye av bebyggelsen som er SEFRAK-registrert på Østby. Dvs. at bebyggelsen er eldre enn fra 1920-årene. Naturverdier Et søk på Trysil kommune sitt viltkart, og andre databaser avdekker ingen spesielle naturverdier innenfor planområdet. 4.0 PLANLØSNING Boliger Det foreslås et nytt boligfelt med 9 tomter i nærheten av eksisterende boligfelt i Villavegen. På området finnes det veletablerte boligfelt og andre boliger. I tillegg finnes det vann og avløp infrastruktur i omgivelsen, noe som kommer det til å gjøre det lettere, billigere og attraktivt å bygge fremtidige boliger på området. Det foreslås og flere enkelte boligtomter hovedsakelig i sentrum, som fortetting, der forslagene har kommet fra åpenmøte og Østby Grendeutvalget møte Kombinert formål Det foreslås at noen av dagens boliger/næringsarealer i sentrum og langs RV25 omreguleres til kombinert formål bolig/forretning. Dette er i tråd med innspill fra beboere og Østby Grendeutvalget. Områdene er pga. nærhet til sentrum veldig attraktiv som næringsareal men det er også attraktivt å bo in sentrum der man allerede finner veldig mange boliger og forretninger. Ny bebyggelse langs RV25 krever en støy vurdering. Vurderingen inkluderes i byggesøknaden. Østby grendeutvalg har også kommunisert et ønske om å regulere en tomt langs RV. 25 til kombinert formål bensinstasjon/næringsareal. Dette er ikke gjennomførbart fordi det finnes et gammelt bygg fra ca tallet som skal bevares. Vegen til Ljørdalen (FV564) I planprogrammet står det at «omlegging av vegen til Ljørdalen (FV564) er også et viktig tema. I dag går det mye trafikk tvers gjennom sentrum. Det er en trang veg som bare vil få mer trafikk ettersom nye hytter bygges i ulike områder videre østover mot Ljørdalen.» Trysil kommune har vært i dialog med både Statens vegvesen og Østby Grendeutvalget om omlegging av vegen. Diskusjon, med ulike involverte parter, er kommet til at omlegging er lite sannsynlig og heller ikke ønskelig i forhold til sannsynlig tapte inntekter til lokale butikker. Det er også blitt vurdert flere alternativer tidlig i prosessen. Et alternativ, ny veg ved siden av Kjølen hotell, gir den korteste omlegging (ca. 250 m), og dermed billigste veg, men gir mye nedlagt jordbruksareal. Trysil kommune dato Side 5 av 11

6 I revidert forslag til handlingsprogram for fylkesveger er prosjektet FV. 564 Østby- Skjærholvegdelet ført opp med en bevilgning på 27,5 mill. kr. i Målet med prosjektet er utbedring av eksisterende veg med legging av fast dekke. Statens vegvesen og Trysil kommune ser for seg en planprosess i henhold til plan- og bygningsloven 3-7. Det vil si at Statens vegvesen utarbeider nødvendige plandokumenter og legger disse ut til offentlig ettersyn. Etter offentlig ettersyn vil Statens vegvesen vurdere innkomne merknader og foreslå eventuelle planendringer som følge av disse. Planforslaget med merknadsbehandlingen blir deretter oversendt Trysil kommune til 2. gangs behandling og endelig vedtak. Grense til RV 25 Det er lagt inn en 30 m. byggegrense mellom bebyggelse og RV. 25. Dette betyr at det ikke kan bygges ny bebyggelse innenfor 30 m. Det betyr også at hvis eksisterende bebyggelse brenner ned, for eksempel, bygningene kan ikke bygges på nytt. Trysil kommune foreslår at på deler av strekningen, der bebyggelse i dag ligger tett på RV 25, legges inn en ny byggegrense på 15 m. Skianlegg Østby Grendeutvalget og innbyggerne har ønsket å forbedre lysløype og arrangere for aktiviteter året rundt. Området til lysløype utvides slik at det er mulig å drive med flere aktiviteter enn bare dagens. Det blir nå og mulig å tilrettelegge for sommer aktiviteter, som for eksempel sykkel, grillplass, stier, osv. Landbruk Landbruksavdelingen og andre involverte parter har sagt at det ikke er ønskelig å omregulere/ødelegge jordbruksareal. Å omregulere jordbruksareal til bolig eller et annet formål kommer til å ha uheldige konsekvenser for jordbruk og kulturlandskapet på Østby. Trysil kommune ønsker ikke å forringe landbruksareal eller gi unødvendig press på slike områder. Derfor er det ingen nye boligtomter regulert på jordbruksareal. Spredt boligbebyggelse I formannskapsmøte den ble det følgende enstemmig vedtatt: Det gis en føring om at det skal tillates spredt boligbygging innenfor regulert området nord for RV 25 på Østby. Dette betyr at innenfor hele planområdet er LNF-områdene regulert til spredt boligbebyggelse. Spredt boligbebyggelse har som hovedtanke at det skal være mindre streng dispensasjonspraksis, jf. egne retningslinjer som er utarbeidet for å håndtere søknader om dispensasjon. Formål med spredt boligbebyggelse gjør det ikke enklere å bygge bolig på jordbruksareal. Retningslinjene signaliserer det tydelig at det ikke skal gis dispensasjon hvis den blir til hinder for drift av landbruksarealer. Retningslinjene er følgende: Boligens størrelse og karakter. Det skal mindre til for å gi dispensasjon til enebolig, tomannsbolig eller generasjonsbolig enn for eksempel leilighetsbygg. At tomta ligger i nærheten av eksisterende bebygd boligeiendom. Avstand til automatisk fredete kulturminner. Om dispensasjon vil være til hinder for drift av landbruksarealer, eller i konflikt med særpregede natur- og kulturlandskap. Om lokaliseringen av bebyggelsen tar tilstrekkelig hensyn til grøntstruktur, etablerte turveger og løypenett, vilttrekk- og viltlokaliteter og områder benyttet til friluftsformål. Om tomtens plassering gir god arrondering og klare naturlige eiendomsgrenser. Om bebyggelsen tilpasses det omkringliggende kulturlandskapet, eksisterende bebyggelse og tomtas utforming. Trysil kommune dato Side 6 av 11

7 Om adkomstforholdene er tilfredsstillende. Ved nyetablering eller økt bruk av eksisterende adkomst, skal det samlede trafikkbilde i området vurderes. Dispensasjon skal ikke gis dersom adkomsten legges over eksisterende tun. Det kan etableres tilfredsstillende vannforsyning og avløp. Bygninger og bygeområder skal plasseres slik at energiressursene utnyttes effektivt, og det skal legges til rette for fleksible energiløsninger. Hensyn til lokalklima skal ivaretas ved planlegging av nye områder for bolig og fritidsboliger (bl.a. plassering og orientering av bygg). Skytebane Østby grendeutvalg har kommunisert at det er ønskelig å flytte skytebane lenger øst, utenfor planområde. Selv om den skal flyttes i framtida har Trysil kommune og Østby grendeutvalg valgt å beholde skytebanen i Ny nnenfor planområde. Prosessen rundt flytting av skytebane er en lang og krevende prosess, og ikke minst økonomisk tungt. Prosessen må tas som en egen prosess med de involverte parter. Utvidelse av skytebanen øst for Østby er lagt inn i kommunens arealdel. Dagens plassering er noe uheldig med tanke på støy, selv om dette nok ikke går over støyverdiene som blir til sjenanse til beboerne. De nærmeste tomtene vil bli liggende over 200 m. bak skytebanen, så det anses ikke som problematisk med tanke på støy fra skytebane. Gang- og sykkelveg / fortau Forlengelse av gang-sykkel / fortau var et sterkt ønske fra skolebarn. Dette gjøres nå. Gang-sykkelveg / fortau reguleres langs hele strekningen til hovedvegen. Per i dag stopper trassen etter skolen (i retning øst mot vest). Trafikksikkerheten vil øke og myke trafikanter, særlig skolebarn, kommer til å føle seg tryggere. 5.0 INNKOMMNE MERKNADER Sammendrag av innkomne merknader. Oppsummering av innsendt merknader til varsel om oppstart: Merknad 1, Barnerepresentant, datert, I forbindelse med arbeidet med reguleringsplan på Østby bør barn og unge, eksempelvis elevråd ved Østby skole, tas med i arbeidet. Dette slik at barn og unge får mulighet til å komme med innspill og si hva de mener i forhold til hvordan de vil at Østby skal se ut i framtiden. FAU ved Østby skole er også aktuelle med tanke på å ivareta barn og unges interesser. Kommentar: Barn og unges interesser blir ivaretatt. Gang- og sykkelveg/fortau langs hovedvegen blir regulert langs hele trassen. Representanter fra kommunen, sammen med barnerepresentanten, har vært på Østby skole for å kartlegge der barn går, leker, osv. Trysil kommune har fått oversendt kart der barna har tegnet der de ferdes, leker, osv. Merknad 2, Landbruksavdelingen, datert Det er svært viktig at ny boligbygging lokaliseres utenom dyrket mark. Særlig gjelder det større sammenhengende jordbruksarealer og jordbruksareal i aktiv drift. Det er veldig Trysil kommune dato Side 7 av 11

8 ressurskrevende og tar flere tiår å opparbeide dyrket jord av en viss kvalitet. Selv om dyrket jord ikke er i vanlig drift per dags dato, vil nedbygging ødelegge denne verdifulle ressursen for all framtid. Nye boliger bør derfor legges der det i dag er skog eller tilsvarende. Der det er ønske om utsikt/mer åpent landskap, er det mulig å legge til rette for det ved hjelp av hogst eller tynning i friområdene. Kommentar: Ny boligbygging blir lokalisert utenom dyrket mark. Trysil kommune ønsker ikke å ødelegge landbruksarealer som finnes i Østby. Det er blitt regulert spredt boligbebyggelse innenfor planområde. Retningslinjer som finnes i kommuneplanen for spredt boligbebyggelse, som hjelper å ivareta dyrket mark, blir fulgt. Merknad 3, Hedmark fylkeskommune, datert og Det er positivt med boligbebyggelse i nær tilknytting til grendesenteret for Østby. Det er viktig at slik bebyggelse legges så sentralt som mulig. Det er nødvendig å foreta arkeologisk registrering innenfor planområdet for å oppfylle undersøkelsesplikten eller lov om kulturminner. Kommentar: Arkeologisk registrering av planområdet ble foretatt den Det ble påvist ett automatisk fredet kulturminne innenfor planområdet. Merknad 4, Fylkesmannen i Hedmark, datert Det bør legges opp til klare avgrensninger mellom landbruks- og boligområder. Forutsetter at barn og unges interesser følges opp ved at det settes av tilstrekkelige og egnede arealer for lek og utendørs opphold. Planforslaget bør også legge til rette for å sikre forholdene for gående og syklende innenfor området og forbindelsen til nærmest skole. Ber også om at prinsippet om universell utforming legges til grunn for utforming av utearealer og bygninger. Forutsetter at eventuelle nødvendige støydempende tiltak innarbeides i forslaget til reguleringsbestemmelser og inntegnes på forslaget til plankart. Fylkesmannen er generelt opptatt av at det legges til rette for miljøvennlige løsninger med tanke på energiutnytting og oppvarming av bygg. Viser til at samfunnssikkerhets- og beredskapsmessige forhold skal ivaretas i reguleringsplanen. Kommentar: Gang- og sykkelveg/fortau langs hovedvegen blir regulert langs hele strekningen til hovedvegen. Prinsippet om universell utforming er blitt lagt inn i bestemmelsene. Det legges opp til klare avgrensninger mellom landbruks- og boligområder for å minske framtidige konflikter. Merknad 5, Helén Edel Pedersen, datert Eier og bruker av jordbrukseiendommen Østby søndre som ligger midt i Østby sentrum og som delvis inngår i det nye planområdet. Å beslaglegge jordbruksarealer vil redusere muligheten for framtidig drift av driftsenhet, samtidig som kulturlandskapet vil bli forringet. Kommentar: Se kommentar til Landbruksavdeling. Merknad 6, Statens vegvesen, datert Vegvesenet her ingen merknader til varselet men vi forbeholder oss retten til å komme med merknader når planen legges ut til offentlig ettersyn. Oppsummering av innsendt merknader til nytt varsel om oppstart: Merknad 1, Else Granath og Anne M. Baarlid, datert Det fremkommer av planene at det vurderes å omdisponere driftsundergangen på riksvei 25 til en atkomstveg. Dette vil bety en vesentlig forringelse av verdien av eiendommen. Dersom Trysil kommune dato Side 8 av 11

9 driftsundergangen skulle ble en atkomstveg vil det bety at brorens eiendom, Myhr, nok en gang skulle måtte bli splittet av en veg. Så vidt jeg har forstått, skulle vi være 100% sikker mot en fremtidig annen bruk av undergangen gjennom ekspropriasjons- og avtaleskjønn beskrevet i rettsboka fra hovedforhandlingene i Sør-Østerdal herredsrett fra Kommentar: Driftsundergang på RV25 blir ikke omdisponert. Bruk av den blir som i dag. Merknad 2, Statens vegvesen, datert Statens vegvesen er meget skeptisk til å legge til rette for spredt boligbygging sør for RV25. For å ivareta trafikksikkerheten og framkommeligheten på riksvegen mener vegvesen det er viktig at all ny boligbygging skjer i tilknytting til tettstedet og dets funksjoner uten at riksvegen må krysses altså nord for riksvegen. Riksveg 25 ble ikke nedklassifisert til fylkesveg og dermed har fortsatt status som riksveg, noe som viser at rv. 25 er en viktig veg i regional og nasjonal sammenheng. Trafikkmengden på rv. 25 er i dag ca 1000 ÅDT. Vegvesenet varsler bruk av innsigelse dersom det legges til rette for spredt boligbygging sør for rv. 25. Kommentar: Planområde blir beholdt til nord for RV25. Det blir ingen spredt boligbygging eller noen andre endringer sør for RV25. Merknad 3, Stig-Arne Haugen, datert Å bruke driftsundergangen mellom mine to eiendommer under riksveg 25 som atkomstveg fra et nytt boligfelt eller som et vegkryss for bedre atkomst til Solberglia og Ljørdalen eller andre alternativer som ikke er i henhold til hva driftsundergangen var tenkt å skulle være vil være direkte ødeleggende for eiendommen Myhr. Myhr og den gamle føderåsbygningen Aker har felles gårdsrom/tun og felles privat avkjørsel til eiendommene. Forslaget om bruksendring av undergangen vil få meget uheldige konsekvenser og ødelegge bo- og oppholdsmulighetene på disse eiendommene helt. Også for flere andre omkringliggende landbrukseiendommer vil et slikt inngrep ha ødeleggende virkning. Kommentar: Driftsundergang på RV25 blir ikke brukt eller omdisponert. Bruk av den blir som i dag. Merknad 3, KGH Customs Services, datert Vi ligger i den gamle trasen som ble foreldret i forrige omgang. Vi fikk da tillatelse til vann og kloakksystem her hos oss. Vi går ut fra at den nye trasen ikke berører vår bedrift. Kommentar: Det planlegges atkmost til industri område fra KGH Customs Services sin avkjørsel. Dette og ny områdereguleringsplan for Østby kommer ikke til å berøre vann eller/og kloakksystem av KGH Customs Services. Merknad 4, Gunnar G. Bjørseth, datert Ønsker om å få legge ut noen flere tomter på sin eiendom sør for Rv. 25. Han sier at tomtene blir langs Ny Jordvegen mellom nr. 14 og 20. Likeledes nord-vestover for nr. 20 og 22. Håper at dette arealet blir tatt med i vurderingen av LNF-område i dette strøket. Kommentar: Planområde er nord for RV25. Det er ikke ønskelig nå å utvide planområde sør for RV25 og heller ikke å legge ut noen flere tomter sør for RV25. Merknad 5, Hedmark Fylkeskommune, datert , og Brev datert : Østby er full av spennende eldre bygninger, og det vil derfor være nødvendig å ha nyere tids kulturminner som et tema som skal omtales og tas stilling til når dette berører. Østby er et Trysil kommune dato Side 9 av 11

10 meget sjarmerende sted fra et kulturvernfaglig perspektiv. Det er et grendesentrum der mange historiske funksjoner fortsatt er lesbare, hvorav noen bygninger også fortsatt er i bruk. En finner to eldre forsamlingshus her, bedehus, den gamle tollstasjonen, landhandelen, osv. Mange av bygningene på Østby er av en slik alder at de er SEFRAK-registrert, men det er også flere bygninger her som er nyere og som kan ha like stor kulturhistorisk verdi. Østby har et ganske rikt og mangfoldig bygningsmiljø, og en del av de eldre bygningene er også godt bevart og satt i stand. På Østby er det også bygningstyper av særskilt interesse. I fylkesdelplanen for vern og bruk av kulturminner og kulturmiljøer er kombinasjonshus spesielt nevnt som en verdifull og truet bygningstype. Disse finner vi bare i Trysil. I fylkesdelplanen er det lagt inn en ambisjon om å følge opp kombinasjonshusene med et utvalg for bevaring. Det at de nå er en kommunal planprosess på gang, tilsier at det er mulig å følge opp dette nå. Det behøver ikke bety et strengt vernevedtak, men et varsomhetssignal nedfelt i planen og gjerne med en bestemmelse som sier noe om hvordan særskilt viktige bygninger bør behandles. Fylkeskommune vil derfor oppfordre Trysil kommune til å ha fokus på den varierte bygningsarven på Østby og legge vekt på å drøfte hvordan den kan framheves og ivaretas gjennom planen. Kommentar: Brev datert : Dette er kun en kulturvernfaglig uttalelse med henblikk på automatisk fredete kulturminner. Det vil bli avgitt egen uttalelse når det gjelder planfaglige merknader og forhold rundt nyere tids kulturminner. Pga den utvidete planområdet har potensial for funn av automatisk fredete kulturminner både ut ifra de topografiske forholdene samt at det omfatter et relativt stort areal. Pga dette er det nødvendig å foreta ytterligere arkeologisk registrering av det utvidete planområdet for å oppfylle undersøkelsesplikten. Det opplyses om at planen ikke kan vedtas i kommunen forut for at fylkeskommunen har avgitt ny uttalelse på grunnlag av varslet registrering. Brev datert : Arkeologisk registrering ble foretatt i perioden og det ble ikke påvist intakte automatisk fredete kulturminner. Fra tidligere lå det inne ett kulturminne med id som skulle ligge innenfor planområdet. Anlegget skal ha blitt fjernet på 1930-tallet ved bygging av fiskedammer. Vernestatus er derfor endret fra uavklart til ingen vernestatus. Fra tidligere lå det også inne enda et kulturminne med benevnelse grop i Askeladden. Området ble kontrollert og det ble klart at gropa er spor etter et mindre masseuttak i moderne tid. Gropa er nå avskrevet som kulturminne og er derfor fjernet fra kulturminnebasen. Det ble påvist en del kulturminner fra etterreformatisk tid (etter 1537). De fleste av disse kulturminnene er mest sannsynlig fra tallet. Kulturminner fra denne perioden er ikke automatisk fredet. Det opplyses likevel til at slike spor også bevares. Områder med konsentrasjoner og sammenhengende helhetlige kulturmiljø bør spesielt prioriteres. Kommentar: Trysil kommune mener det er positivt at det er nå avklart status på disse kulturminner. Merknad 6, Helén Edel B. Pedersen, datert Jeg ønsker å kjøpe 40 mål som Trysil kommune eier. Det er lagt ut til industri område her på Østby. Det ligger nær inntil områder vi leier. Vi legger i silo og kan ikke kjøre lange veier med hvert silo lass. Kommentar: Planen legger ikke opp til nydyrking, men beholder arealet til framtidig industri/forretning. Trysil kommune dato Side 10 av 11

11 Merknad 7, Fylkesmannen i Hedmark, datert Fylkesmannen er skeptisk til å legge til rette for spredt boligbygging sør for rv. 25 på Østby. Fylkesmannen mener det er svært viktig at ny boligbygging skjer nord for riksvegen i tilknytting til tettstedet og de funksjoner som finnes der uten at riksvegen må krysses. Dette av trafikksikkerhetsmessige grunner, samt at ytterligere etablering sør for riksvegen vanskelig kan sies å være i tråd med rikspolitiske retningslinjer for areal- og transportplanlegging. Fylkesmannen vil vurdere bruk av innsigelse dersom det legges til rette for spredt boligbygging sør for rv. 25. Kommentar: Planområde blir beholdt til nord for RV25. Det blir ingen spredt bolibebyggelse eller noen andre endringer sør for RV25. Merknad 8, Lars Bakken, datert Fremtidig boligarealer bør lokaliseres på nordsiden av rv. 25. Den alt vesentlige delen av boligene på Østby er nå lokalisert på nordsiden av rv. 25. Dette bør fortsatt være utgangspunktet når nye boligområder skal vurderes. Forslag om at en eventuelt kan nytte jordbruksundergangen på eiendommen Myhr for transport mellom eventuelle nye boligtomter og sentrum virker lite gjennomtenkt. Undergangen var forutsatt brukt kun av aktuelle grunneiere. Dersom det skulle bli aktuelt med spredt boligbygging sør for rv. 25, mener Bakken at disse vil måtte få vegutløsning ved en parallell veg langs rv. 25 med tilslutning kun mot Ny Jord vegen og/eller fv. 564 Galåsvegen mellom Østby og Plassen. Fremtidig trasse for fv. 564 fra Østby mot Ljørdalen bør legges øst for bebyggelsen i området hvor vegen fra Plassen kommer inn på rv. 25 og i området hvor Østby Tollstasjon ligger. Et eventuelt valg av vegtrase over eiendommen Pers rett øst for Kjølen Hotell vil berøre jordbruksområde. Han slutter seg til den vurdering som Statens vegvesen og Rådmannen i Trysil kommune har gjort når det gjelder eventuelle boligområder sør for rv. 25 og eventuell fremtidig trase for fv Til slutt påpeker Bakken at det finnes en del feil i kartgrunnlagget for gårdskart for områder sør for rv. 25. Det er viktig i det videre arbeid, hvor det vurderes endringer i disponering av arealer, at aktuelle kartgrunnlag er korrekte. Han ber derfor om at dette gjøres som del av det planarbeid som nå igangsettes. Kommentar: Planområde blir beholdt til nord for RV25. Det blir ingen endringer på traseen for vegen til Ljørdalen. Se de øvrige kommentarer for mer informasjon. Trysil kommune dato Side 11 av 11

Områdereguleringsplan for Østby, Trysil kommune

Områdereguleringsplan for Østby, Trysil kommune Planbeskrivelse for: Områdereguleringsplan for Østby, Etter mindre planendring ved Østby tollstasjon, november 2015 Side 1 av 12 Planbeskrivelse Bakgrunnen for og formålet med planarbeidet Østby er et

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget REGULERINGSPLAN FOR GATA - BUTIKK OG BOLIGER Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier Planprogram for Gang-/sykkelvei Ormlia-Lohnelier Utarbeidet av Søgne kommune Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 3 3 Planprosessen... 4 4 Status i arbeidet så langt... 4 5 Forutsetninger

Detaljer

Endring del av Berg Vestre. Planbeskrivelse

Endring del av Berg Vestre. Planbeskrivelse Endring del av Berg Vestre Planbeskrivelse 16.04.2012 Innledning Vi viser til plan- og bygningslovens 4-2, med krav om planbeskrivelse for alle forslag til planer etter loven. Reguleringsplanen fremmes

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn vedlegg 4 Saknr. Arkivkode 12/162-20 PLID 2012 003 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy kommune Datert:

Detaljer

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Arkiv: 201305 Arkivsaksnr: 2013/457-12 Sakshandsamar: Ann Sissel Heilevang Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune 54/2014 05.05.2014

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

Referanse: 2010/15896 / 23 Ordningsverdi: 2534pua1 Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf

Referanse: 2010/15896 / 23 Ordningsverdi: 2534pua1 Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf ARENDAL KOMMUNE Saksfremlegg Referanse: 2010/15896 / 23 Ordningsverdi: 2534pua1 Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf Saksgang: Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Gang-

Detaljer

Statens vegvesen. Oppstart av planarbeid. Løten kommune Postboks 113 2341 LØTEN

Statens vegvesen. Oppstart av planarbeid. Løten kommune Postboks 113 2341 LØTEN Statens vegvesen Løten kommune Postboks 113 2341 LØTEN Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Ellen Agnes Huse / 625 53771 15/208406-1 16.10.2015

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 172/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 31.08.2015 DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING og Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av Kjell Aaberg utarbeidet

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Revidert 04.07.2014 Planbeskrivelse reguleringsplan for Drevsjø barnehage Side 1 1. Bakgrunn Hensikten med planarbeidet er å

Detaljer

Reguleringsplan Grinihagen, Åmot kommune PLANBESKRIVELSE

Reguleringsplan Grinihagen, Åmot kommune PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan Grinihagen, Åmot kommune PLANBESKRIVELSE Ortofoto over sentrale deler av planområdet 1: 5000 arkitektbua a/s revisjonsdato 20.03.09 side 1 av 6 1.0 INNLEDNING 1.1 BAKGRUNN Helge Rustad

Detaljer

MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388

MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388 ORIENTERING OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN FOR MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388 GAUS AS 18. april 2016 REGULERINGSPLAN FOR MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 OPPSTART Side 2 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 23. mars 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljplan, Nesvatnet boligfelt. Innholdsfortegnelse

Planbeskrivelse for detaljplan, Nesvatnet boligfelt. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse PLANBESKRIVELSE... 2 1. Bakgrunn, planstart, medvirkning og innspill... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Planstart og medvirkning... 2 1.3 Sammendrag av innspill til oppstart av planarbeidet...

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 Arkivsak: 11/35-29 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN TREHØRNINGEN NÆRINGSOMRÅDE - ARNKVERN NEDRE Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkiv: PLN 070900 Saksnr.: Utvalg Møtedato 202/12 FORMANNSKAPET

Detaljer

MEISINGSET FOR RV. (Plan- Teknisk avdeling, 6630. Statens. Vegvesen. Vedlagt. Med hilsen. Saksbehandle. Dato 23..05.2014.

MEISINGSET FOR RV. (Plan- Teknisk avdeling, 6630. Statens. Vegvesen. Vedlagt. Med hilsen. Saksbehandle. Dato 23..05.2014. Tingvoll kommune Teknisk avdeling Økokommunen bedre løsninger for mennesker og miljø Statens Vegvesen Fylkeshuset 6404 MOLDE Melding om vedtak Deres ref: Vår ref 2012/1247-36 Saksbehandle er Roar Moen

Detaljer

Saksframlegg. Sluttbehandling - Detaljregulering for Norddalsheia - Plan ID 201414

Saksframlegg. Sluttbehandling - Detaljregulering for Norddalsheia - Plan ID 201414 Søgne kommune Arkiv: L13 Saksmappe: 2014/3237-36868/2015 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 27.11.2015 Saksframlegg Sluttbehandling - Detaljregulering for Norddalsheia - Plan ID 201414 Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens arealdel 2013-2025 - næringsområde på Øysand

Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens arealdel 2013-2025 - næringsområde på Øysand Statsråden Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710, Sluppen 7468 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 2012/9517 15/817-5 02.10.2015 Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens arealdel 2013-2025 - næringsområde

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien. Saken avgjøres av: Kommunestyre

SAKSFREMLEGG. Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien. Saken avgjøres av: Kommunestyre SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/3567 Saksbehandler: Thea Chiodera Molnar Organ Møtedato 11.06.2015 Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien Saken avgjøres av: Kommunestyre ::: Sett

Detaljer

REGULERINGSPLAN ID 2013006 BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA

REGULERINGSPLAN ID 2013006 BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA REGULERINGSPLAN ID 2013006 BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA NORE OG UVDAL KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM Høringsfrist 15.11.2013 Innhold 1. REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA... 2 1.1. Bakgrunn og formål...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning. Arkivsaksnr.: 09/17403-14 Arkiv: REG 297-1

SAKSFRAMLEGG. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning. Arkivsaksnr.: 09/17403-14 Arkiv: REG 297-1 SAKSFRAMLEGG Utvalg : Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 09/17403-14 Arkiv: REG 297-1 REGULERINGSPLAN NR 0605_297 IDRETTSANLEGG I HAUGSBYGD 1.GANGSBEHANDLING Forslag til vedtak:

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Gidske Houge, tlf 37013760 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2013/5461 / 29 Ordningsverdi: 09062013-17 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret

Detaljer

PLAN : DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI UNDHEIM - ÅRRESTAD - TAKSDAL

PLAN : DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI UNDHEIM - ÅRRESTAD - TAKSDAL Arkiv: PlanID - 0447.00, K2 - L12 Vår ref: 12/2323-30 Journalpostid: 15/26776 Saksbeh.: Henrik Iversen PLAN 0447.00: DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI UNDHEIM - ÅRRESTAD - TAKSDAL Saksgang: Utval

Detaljer

Utleggelse til offentlig ettersyn - Reguleringsplan barnehage og boligfelt Kilen i Finsland

Utleggelse til offentlig ettersyn - Reguleringsplan barnehage og boligfelt Kilen i Finsland Delegert vedtak Avgjort av: Saksansv.: Terje Premak Arkiv: K2-L12, PlanID-201106 Objekt: Arkivsaknr: 11/675-24 Utleggelse til offentlig ettersyn - Reguleringsplan barnehage og boligfelt Kilen i Finsland

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat SAKSMAPPE: 2011/1431 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 13114/2014 Cathrine Bordvik UTVALG: DATO: SAKSNR: Teknisk styre 11.11.2014 104/14 Kommunestyret 11.12.2014 84/14

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtedato: 21.06.2006 Arkivsak: 05/03437-014719/06 Arkiv: PLA 202 Sak: 0030/06

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtedato: 21.06.2006 Arkivsak: 05/03437-014719/06 Arkiv: PLA 202 Sak: 0030/06 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtedato: 21.06.2006 Arkivsak: 05/03437-014719/06 Arkiv: PLA 202 Sak: 0030/06 REGULERINGSPLAN FOR GNR. 9 BNR. 21 (BREIDABLIKK) Behandling: Rådmannens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04.

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04. Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/553-7033/2015 Saksbehandler: Stein Erik Watne Dato: 24.04.2015 Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole

Detaljer

Forslag reguleringsplan

Forslag reguleringsplan Forslag reguleringsplan Reguleringsplan for Nord-Statland skytebane Namdalseid Dato 23.05.08 Side 1 av 5 PLANBESKRIVELSE 1. BAKGRUNN På oppdrag fra Terje Duklæt, Jørn Langstrand og Agnar Forbord, en underavdeling

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN Forslag til vedtak: 1. Forslag til detaljregulering for

Detaljer

Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter.

Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter. Saksprotokoll - Bystyret 27.01.2011 Behandling: Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter. Bystyret vedtok enstemmig at representanten

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR RUGTVEDT INDUSTRIOMRÅDE (BM1), BAMBLE KOMMUNE. Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.02.2009, 16.03.

REGULERINGSPLAN FOR RUGTVEDT INDUSTRIOMRÅDE (BM1), BAMBLE KOMMUNE. Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.02.2009, 16.03. Side: 1 av 5 REGULERINGSPLAN FOR RUGTVEDT INDUSTRIOMRÅDE (BM1), BAMBLE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.02.2009, 16.03.2011 Saksbehandling: 1. gang i Det faste

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 1 Arkivsak: 08/2752 SAMLET SAKSFRAMSTILLING BEBYGGELSESPLAN FOR NORSK TIPPING - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Per Johansen Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato 213/08 HAMAR FORMANNSKAP 04.06.2008

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, Lillehammer: 28.2.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12085 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

Foranalyse av alternativer for utvidelse av Goaveien

Foranalyse av alternativer for utvidelse av Goaveien Foranalyse av alternativer for utvidelse av Goaveien Utarbeidet av Randaberg kommune avdeling Plan og forvaltning Dato 08.12.2014 Innledning Randaberg kommune har gjennomført en enkel analyse for å vurdere

Detaljer

Reguleringsendring for Hulsjøen hytteområde - Sluttbehandling

Reguleringsendring for Hulsjøen hytteområde - Sluttbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift 27.09.2013 051/13 Kommunestyret 03.10.2013 057/13 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FE-108/001/00,

Detaljer

PLANBESKRIVELSE TORPO INDUSTRIOMRÅDE ÅL KOMMUNE

PLANBESKRIVELSE TORPO INDUSTRIOMRÅDE ÅL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE TORPO INDUSTRIOMRÅDE ÅL KOMMUNE Asplan Viak AS Mars 2008 1. Innledning Asplan Viak AS har utarbeidet forslag til reguleringsplan med tilhørende planmateriale for utvidelse av eksisterende

Detaljer

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Engerdal kommune Saksmappe: 2014/472-3738/2015 Saksbehandler: Markus Pettersen Særutskrift Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Møtebok. Fylkeslandbruksstyret i Finnmark

Møtebok. Fylkeslandbruksstyret i Finnmark Sak: Anmoding fra Sør- Varanger kommune til Fylkeslandbruksstyret om ny behandling/ trekking av innsigelse til reguleringsplanen for gnr. 30 bnr. 9 Steinland i Renøysund, Sør- Varanger kommune Saksnummer

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Referanse: 07/426-48 Arkivkode: PLAN 0533-2009-0004 Sakstittel: Reguleringsplan for Solheimstorget Vedtatt av kommunestyret K-sak 60/09,

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Hålogaland Kraft AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse Reguleringsplan for Art Gym Siden 0 hålogaland plankontor

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planen er oppdatert 03.03.2015 og ble innsendt 05.11.2014 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 1 Arkivsak: 09/163-5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE / LEILIGHETER PÅ GREFTENENGASLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Per Johansen Arkiv: L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 25/09 HAMAR

Detaljer

Planbeskrivelse R eguleringsplan for Åskammen

Planbeskrivelse R eguleringsplan for Åskammen Planbeskrivelse R eguleringsplan for Åskammen Plan - ID 24 7 Vedtatt i kommunestyret 16. 03.1 6, sak 34/16 Innhold Innledning... 3 1. Beliggenhet... 3 2. Hensikt... 3 3. Planstatus... 4 Kommuneplan 2015-2027...

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/62 15.05.2014 Kommunestyret 14/48 17.06.2014

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/62 15.05.2014 Kommunestyret 14/48 17.06.2014 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/33 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Øystein Bekkevold Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/62 15.05.2014 Kommunestyret 14/48 17.06.2014 2.gangsbehandling Reguleringsplan

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Margaret A. Mortensen 02.05.2013 2013/3011-6/49379/2013 EMNE L12 Telefon 22055622

Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Margaret A. Mortensen 02.05.2013 2013/3011-6/49379/2013 EMNE L12 Telefon 22055622 SENTRALADMINISTRASJONEN Hurdal kommune Minneåsvegen 3 2090 HURDAL Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Margaret A. Mortensen 02.05.2013 2013/3011-6/49379/2013 EMNE L12 Telefon 22055622

Detaljer

I-I r[ii A/\I),.t\. Innspill nr. 601

I-I r[ii A/\I),.t\. Innspill nr. 601 2023), I-I r[ii A/\I),.t\. I IV IX 3 LANDSKAPSARKITEKTER MNLA. Røyken kommune Deres ref.: Vår ref.: TH Drammen, 28.10.2013 OMRÅDEREGULERING AV BÅTSTØ - VARSEL OM PLANOPPSTART OG OFFENTLIG ETTERSYN AV PLANPROGRAM.

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN ID 201403.

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN ID 201403. 1 PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN ID 201403. Dato: 20.05.2014. Dato for siste revisjon: 02.02.2015 Dato for vedtak i kommunestyret: 19.03.2015,

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015 Detaljregulering for Hallset B 1.1, Trøbakken Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Detaljer

Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret 19.10.2006 KS-06/0056

Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret 19.10.2006 KS-06/0056 SIGDAL KOMMUNE Kommunestyret MØTEBOK Arkivsaknr.: 04/00007-055 Løpenr.: 005996/06 Arkivnr.: 142 Saksbeh.: Rita Kirsebom Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret

Detaljer

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015 Saksdokument Saksmappenr: 2015/881 Saksbehandler: Geir Kåre Bendiksen Arkivkode: L12 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE Plannavn Reguleringsendring for deler av Stensmoen Boligfelt Plantype Områderegulering Nasjonal PlanID 163620140002 Planstatus Planforslag

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2013/287-5 Saksbehandler: STL Dato: 27.02.2014 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 30/14 Plan- og Bygningsrådet 21.03.2014 1. gangsbehandling-

Detaljer

Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune

Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune PLANBESKRIVELSE Kommunens Saksnummer: Planens navn er: REGULERINGSPLAN FOR RØDBERGSVEGEN 39, Gnr/Bnr 64/14, SELBU KOMMUNE Plan-

Detaljer

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Revidert 16.10.2013 Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planlegger Viggo

Detaljer

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Krusebyveien 82-84 Forslagstillers utkast til planbeskrivelse

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Krusebyveien 82-84 Forslagstillers utkast til planbeskrivelse Vestby Kommune Krusebyveien 82-84 Forslagstillers utkast til planbeskrivelse 1 Formål Bjerkeli Eiendom AS har inngått avtale med Norges Speiderforbund avdeling Vestby om kjøp av deres eiendom gnr 5 bnr

Detaljer

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksframlegg Side 1 av 7 Saksbehandler Ingvill Kanestrøm Dato 07.01.2014 Arkivreferanse 2012/7368-25 Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 1/14 Hovedutvalg forvaltning 15.01.2014

Detaljer

Områderegulering - Svartbekken hyttefelt. 1.gangsbehandling

Områderegulering - Svartbekken hyttefelt. 1.gangsbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift 11.06.2014 038/14 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FA-L12 Arkivsaknr: 13/41 Områderegulering

Detaljer

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn PLAN- OG BYGNINGSETATEN KRISTIANSAND KOMMUNE Dato: 09.08.2011 Saksnr.: 200608140-10 Arkivkode O: PLAN: 1005 Saksbehandler: Margrete Havstad Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 25.08.2011 Hausebergveien

Detaljer

Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram

Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Tove Hardangen L.nr.: 14805/2011 Arkivnr.: 20070007/L12 Saksnr.: 2008/766 Utvalgssak Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2013/66 21.08.2013 Kommunestyret 2013/102 29.08.2013

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2013/66 21.08.2013 Kommunestyret 2013/102 29.08.2013 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: L12 2012/1679-27 03.07.2013 Øivind Juel Kristiansen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/2249 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Øystein Bekkevold Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 1.gangsbehandling - Reguleringsplan Skeime nedre gnr/bnr 25/24

Detaljer

DETALJREGULERING GS-VEG SÆTREMOEN - MIDTSKOGEN

DETALJREGULERING GS-VEG SÆTREMOEN - MIDTSKOGEN Side 1 av 12 NOTODDEN KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING Saksnr. Utvalg Møtedato 2/16 Teknisk utvalg 17.02.2016 12/16 Teknisk utvalg 20.04.2016 29/16 Kommunestyret 28.04.2016 Saksbehandler: Elin Blütecher

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING RINGSAKER KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING Sluttbehandles i: Kommunestyret ArkivsakID: JournalpostID: Arkiv: Saksbehandler:

Detaljer

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM Beregnet til Planforum Dokument type Presentasjon Dato 06-09-2013 STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM I KONGSVINGER KOMMUNE Revisjon 01 Dato 2013/09/04 Utført av Eva Vefald

Detaljer

Detaljregulering for Fjeldset Handel - 2.gangsbehandling/sluttbehandling

Detaljregulering for Fjeldset Handel - 2.gangsbehandling/sluttbehandling JournalpostID 12/2739 Sakspapir Vår saksbehandler: Charlotte Norstrøm Sektor for teknikk og miljø Detaljregulering for Fjeldset Handel - 2.gangsbehandling/sluttbehandling Utvalg Saksnummer Møtedato Formannskapet

Detaljer

DETALJREGULERING FOR EILEVSTØLEN, OMRÅDE F5, GEILO

DETALJREGULERING FOR EILEVSTØLEN, OMRÅDE F5, GEILO Arkivsak-dok. 12/00233-31 Saksbehandler Liv L. Sundrehagen Saksgang Utvalg for plan og utvikling DETALJREGULERING FOR EILEVSTØLEN, OMRÅDE F5, GEILO Saken avgjøres av: Reguleringsplanen skal vedtas av kommunestyret

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina Forslagstillers Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR SVARTNES FRITIDSBOLIGOMRÅDE

REGULERINGSPLAN FOR SVARTNES FRITIDSBOLIGOMRÅDE REGULERINGSPLAN FOR SVARTNES FRITIDSBOLIGOMRÅDE Plandokumentet er utarbeidet av: SWECO Grøner AS Hamar for Hans Martin Svartnes 01. november 2006. PLANBESKRIVELSE 1. Bakgrunn: På oppdrag for Hans Martin

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 271/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 26.11.2012 115/12 Kommunestyret 03.12.2012 SLUTTBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN FOR QUALITY

Detaljer

Fv. 220 Bagn-Reinli Offentlig ettersyn

Fv. 220 Bagn-Reinli Offentlig ettersyn Fv. 220 Bagn-Reinli Offentlig ettersyn Åpent møte 20.august Bagn Bedehus 20.10.2015 Åpent møte 20.august Prosjektmedarbeidere Statens vegvesen: Bjørn Nyquist Anne Line Heksem Eigil Andersen Martha Karlsen

Detaljer

Områdereguleringsplan for Rikstadmoen boligfelt - 1.gangsbehandling

Områdereguleringsplan for Rikstadmoen boligfelt - 1.gangsbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift 04.11.2015 071/15 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FA-L12 Arkivsaknr: 15/513 Områdereguleringsplan

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 13/123 24.10.2013 Kommunestyret 13/87 12.11.2013

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 13/123 24.10.2013 Kommunestyret 13/87 12.11.2013 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2008/1613 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Kjersti Skiple Verdal Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 13/123 24.10.2013 Kommunestyret 13/87 12.11.2013 Reguleringsplan for Mosvold

Detaljer

Ullensaker kommune SAKSUTSKRIFT DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLEN - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING. Regulering

Ullensaker kommune SAKSUTSKRIFT DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLEN - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING. Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 209/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.09.2012 224/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.09.2012 232/12 Hovedutvalg

Detaljer

Saksbehandler: Elise Alfheim Arkiv: PLANID 353 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Elise Alfheim Arkiv: PLANID 353 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elise Alfheim Arkiv: PLANID 353 Arkivsaksnr.: 14/5552-47 Dato: 06.04.2016 GNR/BNR 111/307 M.FL. BRANDENGEN SKOLE OG FLERBRUKSHALL - DETALJREGULERING, SLUTTBEHANDLING

Detaljer

Reguleringsplan Spakrud boligfelt Planbeskrivelse. PlanID 2015P069E16. Lillehammer. Vingnes. Vingrom. Spakrud. 23. april 2016.

Reguleringsplan Spakrud boligfelt Planbeskrivelse. PlanID 2015P069E16. Lillehammer. Vingnes. Vingrom. Spakrud. 23. april 2016. Reguleringsplan Spakrud boligfelt Planbeskrivelse PlanID 2015P069E16 Lillehammer Vingnes Spakrud Vingrom 23. april 2016 Børli Eiendom AS REGULERINGSPLAN SPAKRUD BOLIGFELT - PLANBESKRIVELSE SIDE 3 Vingrom

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOKKEPLASSEN ØST

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOKKEPLASSEN ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOKKEPLASSEN ØST ARENDAL KOMMUNE FORSLAGSTILLER: ØYVIND LYBY BAKKE PLANLEGGER: POLLEN BYGG & EIENDOM Pollen Bygg & Eiendom Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 03.11.2011

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 03.11.2011 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: V10 2010/426-33 26.10.2011 Harald Nøding Østvik Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 03.11.2011 Utsendte vedlegg Ikke

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60 Arkivsaksnr: 2015/124 Klassering: L13 Saksbehandler: Marthe Veie REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING)

Detaljer

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010 BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE Aug. 2010 Reguleringsplan Bjørnang Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 2 BAKGRUNN / PLANSTATUS 3 PLANPROSESS 4 PLANBESKRIVELSER 4.1

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 1. Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Det er for Øvre Eikrem vedtatt en områdeplan som er grunnlag for utarbeiding av detaljregulering for

Detaljer

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14.

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14. Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025 SS1 - Kongsdelmarka sør Utarbeidet av Tiltakshaver: Orica Norway AS Forslagsstiller/Konsulent: Norconsult AS Dato: 06.02.14 Forslagstillers logo

Detaljer

Saksframlegg. Detaljregulering for Fv 128 Gang- og sykkelveg, Slitu-Sekkelsten, Askim og Eidsberg kommuner, PlanID

Saksframlegg. Detaljregulering for Fv 128 Gang- og sykkelveg, Slitu-Sekkelsten, Askim og Eidsberg kommuner, PlanID Saksframlegg Detaljregulering for Fv 128 Gang- og sykkelveg, Slitu-Sekkelsten, Askim og Eidsberg kommuner, PlanID-20140002 Saksbehandler Arkiv ArkivsakID May Britt Gåseby FA - L12 15/217 Saksnr Utvalg

Detaljer

Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon)

<navn på området> Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon) Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026 (Eventuell illustrasjon) Utarbeidet av Tiltakshaver: Forslagsstiller/Konsulent: Dato: Forslagstillers logo

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 10/2457 SAMLET SAKSFRAMSTILLING OMREGULERING FRA FRIAREAL TIL BOLIGTOMT GAMLE KRINGSJÅVEG 33 - GNR. 48/1 - STEIN ROGER ENG / ERIK A SKÅRSETH Saksbehandler: Anders Breili Arkiv: HEIGB

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2013/183-10 Saksbehandler: STL Dato: 06.12.2013 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 103/13 Plan- og Bygningsrådet 12.12.2013 1.gangsbehandling-

Detaljer

Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble

Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble Planbeskrivelse Øyvind Amundsgård 02.03.2016 1 1 Bakgrunn Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført av tiltakshaver. Hensikten

Detaljer