Forslag til planbeskrivelse for: Områdereguleringsplan for Østby, Trysil kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forslag til planbeskrivelse for: Områdereguleringsplan for Østby, Trysil kommune"

Transkript

1 Forslag til planbeskrivelse for: Områdereguleringsplan for Østby, Trysil kommune Trysil kommune dato Side 1 av 11

2 Planbeskrivelse Bakgrunnen for og formålet med planarbeidet Østby er et grendesenter i østre Trysil og ligger langs riksveg 25 ca. 20 km øst for Trysil sentrum og ca 20 km fra svenskegrensen. Her finner vi en tradisjonell blandet grendebebyggelse bestående av skole, kirke, samfunnshus, idrettsanlegg, forretning, et mindre hotell, noe landbruksbebyggelse og en blanding av ny og eldre boligbebyggelse med ulik arkitektur. Bebyggelsen ligger i et relativt åpent landskap omgitt av jord- og skogbruksområder. Oversiktskart som viser planområdet Trysil kommunen har over lengre tid hatt planer om å endre den gjeldende reguleringsplanen for Østby. Hovedformålet med reguleringsarbeidet er ønsket å tilrettelegge for nye attraktive boligtomter i grenda. Det har i mange år vært ledige regulerte tomter på Østby. I følge innbyggerne er disse tomtene mindre attraktive for innflyttere til Østby, og det har derfor blitt lite nybygging de senere årene. Det er også ønskelig iht. kommuneplanens arealdel å regulere næringsformål innenfor planen. Omlegging av vegen til Ljørdalen (FV564) var også et viktig tema da reguleringsplanen ble startet. 1.0 Generelt Planarbeid Reguleringsplanen er utarbeidet av Trysil kommune og Sjåtil & Fornæss har tegnet plankartet. Oppstart av planarbeid er varslet i Trysil Posten og Østlendingen den 4.september Hedmark Fylkeskommune, Fylkesmannen i Hedmark, Statens vegvesen, Eidsiva i eget brev datert Berørte grunneiere innenfor planområdet er varslet i eget brev datert Trysil kommune dato Side 2 av 11

3 Det ble nytt varsel om oppstart pga. en utvidelse av planområde slik at områdeplanen også skulle omfatte sørside av RV25. Offentlige instanser og berørte grunneiere er varslet i eget brev datert Planprogram ble vedtatt i PS 10/71 i Formannskapet den Det er avholdt åpent møte med informasjon om reguleringsplanen og idemyldring. Det er også avholdt befaring sammen med representanter for Østby Grendeutvalg. Plandokumenter Følgende plandokumenter inngår i reguleringsplanen: Del I : Planbeskrivelse, datert Del II : Reguleringsbestemmelser, datert Del III : Reguleringsplankart, datert Planområdet Følgende er avgrensinger på området: Mot sør: Rv 25 Mot vest: lysløypa (inkludert i planen) Mot nord: en rett linje fra lysløypas nordre pkt til lerduebanen inkl. sikkerhetssonen. Mot øst: en rett linje mot nord fra tollstasjonen til skytebane. Østby sentrum med planavgrensning 2.0 OVERORDNEDE PLANER Kommuneplan for Trysil kommune Kommuneplan for Trysil kommune , KS Det pågår revisjon av kommuneplanenes arealdel Reguleringsplan for Østby Reguleringsplanen er pga. av alder på enkelte punkter, ikke hensiktsmessig i forhold til gjeldende lover og forskrifter. Det er derfor et poeng i seg selv at gjeldende plan blir oppdatert med henvisninger til dagens plan- og bygningslov og byggeforskrifter. Trysil kommune dato Side 3 av 11

4 3.0 NATUR-/KULTURGITTE FORUTSETNINGER Natur Planområdet består i hovedsak av barskog av middels til lav bonitet skog, samt noen myrområder. Det finnes og store jordbruksarealer -full dyrka jord, innmarksbeite og overflate dyrka jord. Kultur /eksisterende bebyggelse Hedmark fylkeskommune fant ingen påviste intakte automatisk fredete kulturminner i området i forbindelse med befaring den Fylkeskommune skriver videre i brev datert at: Fra tidligere lå det inne ett kulturminne i nasjonal kulturminnebase «Askeladden» med id som skulle ligge innenfor planområdet. Det er et jernframstillingsanlegg som inntil nå hatt uavklart vernestatus. I henhold til fylkeskommune sine opplysninger skal anlegget ha blitt fjernet på 1930-tallet ved bygging av fiskedammer. Opplysningene sier videre at det fremdeles kan ses slaggklumper i dammen. Under registrering ble det ikke observert spor etter jernvinneanlegget. Vernestatus er derfor endret fra uavklart til ingen vernestatus. Dette betyr at kulturminnet i framtida blir liggende inne i kulturminnebasen som fjernet og vil dermed ikke få betydning i forhold til eventuelt vern. Fra tidligere lå det også inne i planområdet enda et kulturminne med benevnelse «grop» i Askeladden (id 22090). Området ble kontrollert og det ble snart klart at gropa er spor etter et mindre masseuttak i moderne tid. Gropa er nå avskrevet som kulturminne og er derfor fjernet fra kulturminnebasen. Det ble påvist en del kulturminner fra etterreformatisk tid (etter 1537). Disse er i all hovedsak synlige spor etter tufter fra tidligere bebyggelse samt spor etter tufter fra tidligere bebyggelse samt spor etter tidligere tiders jordbruks, bl.a. i form av åkerrydding. De fleste av disse kulturminnene er mest sannsynlig fra tallet. Kulturminner fra denne perioden er ikke automatiske fredet. Det oppfordres likevel til at slike spor også bevares. Områder med konsentrasjoner og sammenhengende helhetlige kulturmiljø bør spesielt prioriteres. I brev datert skrev Fylkeskommune følgende: Østby er full av spennende eldre bygninger, og det vil derfor være nødvendig å ha nyere tids kulturminner som et tema som skal omtales og tas stilling til når dette berører. Østby er et meget sjarmerende sted fra et kulturvernfaglig perspektiv. Det er et grendesentrum der mange historiske funksjoner fortsatt er lesbare, hvorav noen bygninger også fortsatt er i bruk. En finner to eldre forsamlingshus her, bedehus, den gamle tollstasjonen, landhandelen, osv. Mange av bygningene på Østby er av en slik alder at de er SEFRAK-registrert, men det er også flere bygninger her som er nyere og som kan ha like stor kulturhistorisk verdi. Østby har et ganske rikt og mangfoldig bygningsmiljø, og en del av de eldre bygningene er også godt bevart og satt i stand. På Østby er det også bygningstyper av særskilt interesse. I fylkesdelplanen for vern og bruk av kulturminner og kulturmiljøer er kombinasjonshus spesielt nevnt som en verdifull og truet bygningstype. Disse finner vi bare i Trysil. I fylkesdelplanen er det lagt inn en ambisjon om å følge opp kombinasjonshusene med et utvalg for bevaring. Det at de nå er en kommunal planprosess på gang, tilsier at det er mulig å følge opp dette nå. Det behøver ikke bety et strengt vernevedtak, men et varsomhetssignal nedfelt i planen og gjerne med en bestemmelse som sier noe om hvordan særskilt viktige bygninger bør behandles. Fylkeskommune vil derfor oppfordre Trysil kommune til å ha fokus på den varierte bygningsarven på Østby og legge vekt på å drøfte hvordan den kan framheves og ivaretas gjennom planen. Trysil kommune dato Side 4 av 11

5 Gamle bygninger Trysil kommune har vært på befaring sammen med Østby Historielag ved Frank Bjørseth og sett alle disse gamle bygninger. Det er særlig to bygninger i sentrum som er de mest aktuelle for bevaring. Det ene er et kombinasjonshus som er verdifull og truet bygningstype som er typisk for Trysil. Det andre er et bygg fra tallet som er godt bevart, og har mye lokalhistorie ved seg. Administrasjonen har vært usikker på hvordan en skal håndtere denne gamle bebyggelsen i den nye planen. Som det fremgår av matrikkelen er det relativt mye av bebyggelsen som er SEFRAK-registrert på Østby. Dvs. at bebyggelsen er eldre enn fra 1920-årene. Naturverdier Et søk på Trysil kommune sitt viltkart, og andre databaser avdekker ingen spesielle naturverdier innenfor planområdet. 4.0 PLANLØSNING Boliger Det foreslås et nytt boligfelt med 9 tomter i nærheten av eksisterende boligfelt i Villavegen. På området finnes det veletablerte boligfelt og andre boliger. I tillegg finnes det vann og avløp infrastruktur i omgivelsen, noe som kommer det til å gjøre det lettere, billigere og attraktivt å bygge fremtidige boliger på området. Det foreslås og flere enkelte boligtomter hovedsakelig i sentrum, som fortetting, der forslagene har kommet fra åpenmøte og Østby Grendeutvalget møte Kombinert formål Det foreslås at noen av dagens boliger/næringsarealer i sentrum og langs RV25 omreguleres til kombinert formål bolig/forretning. Dette er i tråd med innspill fra beboere og Østby Grendeutvalget. Områdene er pga. nærhet til sentrum veldig attraktiv som næringsareal men det er også attraktivt å bo in sentrum der man allerede finner veldig mange boliger og forretninger. Ny bebyggelse langs RV25 krever en støy vurdering. Vurderingen inkluderes i byggesøknaden. Østby grendeutvalg har også kommunisert et ønske om å regulere en tomt langs RV. 25 til kombinert formål bensinstasjon/næringsareal. Dette er ikke gjennomførbart fordi det finnes et gammelt bygg fra ca tallet som skal bevares. Vegen til Ljørdalen (FV564) I planprogrammet står det at «omlegging av vegen til Ljørdalen (FV564) er også et viktig tema. I dag går det mye trafikk tvers gjennom sentrum. Det er en trang veg som bare vil få mer trafikk ettersom nye hytter bygges i ulike områder videre østover mot Ljørdalen.» Trysil kommune har vært i dialog med både Statens vegvesen og Østby Grendeutvalget om omlegging av vegen. Diskusjon, med ulike involverte parter, er kommet til at omlegging er lite sannsynlig og heller ikke ønskelig i forhold til sannsynlig tapte inntekter til lokale butikker. Det er også blitt vurdert flere alternativer tidlig i prosessen. Et alternativ, ny veg ved siden av Kjølen hotell, gir den korteste omlegging (ca. 250 m), og dermed billigste veg, men gir mye nedlagt jordbruksareal. Trysil kommune dato Side 5 av 11

6 I revidert forslag til handlingsprogram for fylkesveger er prosjektet FV. 564 Østby- Skjærholvegdelet ført opp med en bevilgning på 27,5 mill. kr. i Målet med prosjektet er utbedring av eksisterende veg med legging av fast dekke. Statens vegvesen og Trysil kommune ser for seg en planprosess i henhold til plan- og bygningsloven 3-7. Det vil si at Statens vegvesen utarbeider nødvendige plandokumenter og legger disse ut til offentlig ettersyn. Etter offentlig ettersyn vil Statens vegvesen vurdere innkomne merknader og foreslå eventuelle planendringer som følge av disse. Planforslaget med merknadsbehandlingen blir deretter oversendt Trysil kommune til 2. gangs behandling og endelig vedtak. Grense til RV 25 Det er lagt inn en 30 m. byggegrense mellom bebyggelse og RV. 25. Dette betyr at det ikke kan bygges ny bebyggelse innenfor 30 m. Det betyr også at hvis eksisterende bebyggelse brenner ned, for eksempel, bygningene kan ikke bygges på nytt. Trysil kommune foreslår at på deler av strekningen, der bebyggelse i dag ligger tett på RV 25, legges inn en ny byggegrense på 15 m. Skianlegg Østby Grendeutvalget og innbyggerne har ønsket å forbedre lysløype og arrangere for aktiviteter året rundt. Området til lysløype utvides slik at det er mulig å drive med flere aktiviteter enn bare dagens. Det blir nå og mulig å tilrettelegge for sommer aktiviteter, som for eksempel sykkel, grillplass, stier, osv. Landbruk Landbruksavdelingen og andre involverte parter har sagt at det ikke er ønskelig å omregulere/ødelegge jordbruksareal. Å omregulere jordbruksareal til bolig eller et annet formål kommer til å ha uheldige konsekvenser for jordbruk og kulturlandskapet på Østby. Trysil kommune ønsker ikke å forringe landbruksareal eller gi unødvendig press på slike områder. Derfor er det ingen nye boligtomter regulert på jordbruksareal. Spredt boligbebyggelse I formannskapsmøte den ble det følgende enstemmig vedtatt: Det gis en føring om at det skal tillates spredt boligbygging innenfor regulert området nord for RV 25 på Østby. Dette betyr at innenfor hele planområdet er LNF-områdene regulert til spredt boligbebyggelse. Spredt boligbebyggelse har som hovedtanke at det skal være mindre streng dispensasjonspraksis, jf. egne retningslinjer som er utarbeidet for å håndtere søknader om dispensasjon. Formål med spredt boligbebyggelse gjør det ikke enklere å bygge bolig på jordbruksareal. Retningslinjene signaliserer det tydelig at det ikke skal gis dispensasjon hvis den blir til hinder for drift av landbruksarealer. Retningslinjene er følgende: Boligens størrelse og karakter. Det skal mindre til for å gi dispensasjon til enebolig, tomannsbolig eller generasjonsbolig enn for eksempel leilighetsbygg. At tomta ligger i nærheten av eksisterende bebygd boligeiendom. Avstand til automatisk fredete kulturminner. Om dispensasjon vil være til hinder for drift av landbruksarealer, eller i konflikt med særpregede natur- og kulturlandskap. Om lokaliseringen av bebyggelsen tar tilstrekkelig hensyn til grøntstruktur, etablerte turveger og løypenett, vilttrekk- og viltlokaliteter og områder benyttet til friluftsformål. Om tomtens plassering gir god arrondering og klare naturlige eiendomsgrenser. Om bebyggelsen tilpasses det omkringliggende kulturlandskapet, eksisterende bebyggelse og tomtas utforming. Trysil kommune dato Side 6 av 11

7 Om adkomstforholdene er tilfredsstillende. Ved nyetablering eller økt bruk av eksisterende adkomst, skal det samlede trafikkbilde i området vurderes. Dispensasjon skal ikke gis dersom adkomsten legges over eksisterende tun. Det kan etableres tilfredsstillende vannforsyning og avløp. Bygninger og bygeområder skal plasseres slik at energiressursene utnyttes effektivt, og det skal legges til rette for fleksible energiløsninger. Hensyn til lokalklima skal ivaretas ved planlegging av nye områder for bolig og fritidsboliger (bl.a. plassering og orientering av bygg). Skytebane Østby grendeutvalg har kommunisert at det er ønskelig å flytte skytebane lenger øst, utenfor planområde. Selv om den skal flyttes i framtida har Trysil kommune og Østby grendeutvalg valgt å beholde skytebanen i Ny nnenfor planområde. Prosessen rundt flytting av skytebane er en lang og krevende prosess, og ikke minst økonomisk tungt. Prosessen må tas som en egen prosess med de involverte parter. Utvidelse av skytebanen øst for Østby er lagt inn i kommunens arealdel. Dagens plassering er noe uheldig med tanke på støy, selv om dette nok ikke går over støyverdiene som blir til sjenanse til beboerne. De nærmeste tomtene vil bli liggende over 200 m. bak skytebanen, så det anses ikke som problematisk med tanke på støy fra skytebane. Gang- og sykkelveg / fortau Forlengelse av gang-sykkel / fortau var et sterkt ønske fra skolebarn. Dette gjøres nå. Gang-sykkelveg / fortau reguleres langs hele strekningen til hovedvegen. Per i dag stopper trassen etter skolen (i retning øst mot vest). Trafikksikkerheten vil øke og myke trafikanter, særlig skolebarn, kommer til å føle seg tryggere. 5.0 INNKOMMNE MERKNADER Sammendrag av innkomne merknader. Oppsummering av innsendt merknader til varsel om oppstart: Merknad 1, Barnerepresentant, datert, I forbindelse med arbeidet med reguleringsplan på Østby bør barn og unge, eksempelvis elevråd ved Østby skole, tas med i arbeidet. Dette slik at barn og unge får mulighet til å komme med innspill og si hva de mener i forhold til hvordan de vil at Østby skal se ut i framtiden. FAU ved Østby skole er også aktuelle med tanke på å ivareta barn og unges interesser. Kommentar: Barn og unges interesser blir ivaretatt. Gang- og sykkelveg/fortau langs hovedvegen blir regulert langs hele trassen. Representanter fra kommunen, sammen med barnerepresentanten, har vært på Østby skole for å kartlegge der barn går, leker, osv. Trysil kommune har fått oversendt kart der barna har tegnet der de ferdes, leker, osv. Merknad 2, Landbruksavdelingen, datert Det er svært viktig at ny boligbygging lokaliseres utenom dyrket mark. Særlig gjelder det større sammenhengende jordbruksarealer og jordbruksareal i aktiv drift. Det er veldig Trysil kommune dato Side 7 av 11

8 ressurskrevende og tar flere tiår å opparbeide dyrket jord av en viss kvalitet. Selv om dyrket jord ikke er i vanlig drift per dags dato, vil nedbygging ødelegge denne verdifulle ressursen for all framtid. Nye boliger bør derfor legges der det i dag er skog eller tilsvarende. Der det er ønske om utsikt/mer åpent landskap, er det mulig å legge til rette for det ved hjelp av hogst eller tynning i friområdene. Kommentar: Ny boligbygging blir lokalisert utenom dyrket mark. Trysil kommune ønsker ikke å ødelegge landbruksarealer som finnes i Østby. Det er blitt regulert spredt boligbebyggelse innenfor planområde. Retningslinjer som finnes i kommuneplanen for spredt boligbebyggelse, som hjelper å ivareta dyrket mark, blir fulgt. Merknad 3, Hedmark fylkeskommune, datert og Det er positivt med boligbebyggelse i nær tilknytting til grendesenteret for Østby. Det er viktig at slik bebyggelse legges så sentralt som mulig. Det er nødvendig å foreta arkeologisk registrering innenfor planområdet for å oppfylle undersøkelsesplikten eller lov om kulturminner. Kommentar: Arkeologisk registrering av planområdet ble foretatt den Det ble påvist ett automatisk fredet kulturminne innenfor planområdet. Merknad 4, Fylkesmannen i Hedmark, datert Det bør legges opp til klare avgrensninger mellom landbruks- og boligområder. Forutsetter at barn og unges interesser følges opp ved at det settes av tilstrekkelige og egnede arealer for lek og utendørs opphold. Planforslaget bør også legge til rette for å sikre forholdene for gående og syklende innenfor området og forbindelsen til nærmest skole. Ber også om at prinsippet om universell utforming legges til grunn for utforming av utearealer og bygninger. Forutsetter at eventuelle nødvendige støydempende tiltak innarbeides i forslaget til reguleringsbestemmelser og inntegnes på forslaget til plankart. Fylkesmannen er generelt opptatt av at det legges til rette for miljøvennlige løsninger med tanke på energiutnytting og oppvarming av bygg. Viser til at samfunnssikkerhets- og beredskapsmessige forhold skal ivaretas i reguleringsplanen. Kommentar: Gang- og sykkelveg/fortau langs hovedvegen blir regulert langs hele strekningen til hovedvegen. Prinsippet om universell utforming er blitt lagt inn i bestemmelsene. Det legges opp til klare avgrensninger mellom landbruks- og boligområder for å minske framtidige konflikter. Merknad 5, Helén Edel Pedersen, datert Eier og bruker av jordbrukseiendommen Østby søndre som ligger midt i Østby sentrum og som delvis inngår i det nye planområdet. Å beslaglegge jordbruksarealer vil redusere muligheten for framtidig drift av driftsenhet, samtidig som kulturlandskapet vil bli forringet. Kommentar: Se kommentar til Landbruksavdeling. Merknad 6, Statens vegvesen, datert Vegvesenet her ingen merknader til varselet men vi forbeholder oss retten til å komme med merknader når planen legges ut til offentlig ettersyn. Oppsummering av innsendt merknader til nytt varsel om oppstart: Merknad 1, Else Granath og Anne M. Baarlid, datert Det fremkommer av planene at det vurderes å omdisponere driftsundergangen på riksvei 25 til en atkomstveg. Dette vil bety en vesentlig forringelse av verdien av eiendommen. Dersom Trysil kommune dato Side 8 av 11

9 driftsundergangen skulle ble en atkomstveg vil det bety at brorens eiendom, Myhr, nok en gang skulle måtte bli splittet av en veg. Så vidt jeg har forstått, skulle vi være 100% sikker mot en fremtidig annen bruk av undergangen gjennom ekspropriasjons- og avtaleskjønn beskrevet i rettsboka fra hovedforhandlingene i Sør-Østerdal herredsrett fra Kommentar: Driftsundergang på RV25 blir ikke omdisponert. Bruk av den blir som i dag. Merknad 2, Statens vegvesen, datert Statens vegvesen er meget skeptisk til å legge til rette for spredt boligbygging sør for RV25. For å ivareta trafikksikkerheten og framkommeligheten på riksvegen mener vegvesen det er viktig at all ny boligbygging skjer i tilknytting til tettstedet og dets funksjoner uten at riksvegen må krysses altså nord for riksvegen. Riksveg 25 ble ikke nedklassifisert til fylkesveg og dermed har fortsatt status som riksveg, noe som viser at rv. 25 er en viktig veg i regional og nasjonal sammenheng. Trafikkmengden på rv. 25 er i dag ca 1000 ÅDT. Vegvesenet varsler bruk av innsigelse dersom det legges til rette for spredt boligbygging sør for rv. 25. Kommentar: Planområde blir beholdt til nord for RV25. Det blir ingen spredt boligbygging eller noen andre endringer sør for RV25. Merknad 3, Stig-Arne Haugen, datert Å bruke driftsundergangen mellom mine to eiendommer under riksveg 25 som atkomstveg fra et nytt boligfelt eller som et vegkryss for bedre atkomst til Solberglia og Ljørdalen eller andre alternativer som ikke er i henhold til hva driftsundergangen var tenkt å skulle være vil være direkte ødeleggende for eiendommen Myhr. Myhr og den gamle føderåsbygningen Aker har felles gårdsrom/tun og felles privat avkjørsel til eiendommene. Forslaget om bruksendring av undergangen vil få meget uheldige konsekvenser og ødelegge bo- og oppholdsmulighetene på disse eiendommene helt. Også for flere andre omkringliggende landbrukseiendommer vil et slikt inngrep ha ødeleggende virkning. Kommentar: Driftsundergang på RV25 blir ikke brukt eller omdisponert. Bruk av den blir som i dag. Merknad 3, KGH Customs Services, datert Vi ligger i den gamle trasen som ble foreldret i forrige omgang. Vi fikk da tillatelse til vann og kloakksystem her hos oss. Vi går ut fra at den nye trasen ikke berører vår bedrift. Kommentar: Det planlegges atkmost til industri område fra KGH Customs Services sin avkjørsel. Dette og ny områdereguleringsplan for Østby kommer ikke til å berøre vann eller/og kloakksystem av KGH Customs Services. Merknad 4, Gunnar G. Bjørseth, datert Ønsker om å få legge ut noen flere tomter på sin eiendom sør for Rv. 25. Han sier at tomtene blir langs Ny Jordvegen mellom nr. 14 og 20. Likeledes nord-vestover for nr. 20 og 22. Håper at dette arealet blir tatt med i vurderingen av LNF-område i dette strøket. Kommentar: Planområde er nord for RV25. Det er ikke ønskelig nå å utvide planområde sør for RV25 og heller ikke å legge ut noen flere tomter sør for RV25. Merknad 5, Hedmark Fylkeskommune, datert , og Brev datert : Østby er full av spennende eldre bygninger, og det vil derfor være nødvendig å ha nyere tids kulturminner som et tema som skal omtales og tas stilling til når dette berører. Østby er et Trysil kommune dato Side 9 av 11

10 meget sjarmerende sted fra et kulturvernfaglig perspektiv. Det er et grendesentrum der mange historiske funksjoner fortsatt er lesbare, hvorav noen bygninger også fortsatt er i bruk. En finner to eldre forsamlingshus her, bedehus, den gamle tollstasjonen, landhandelen, osv. Mange av bygningene på Østby er av en slik alder at de er SEFRAK-registrert, men det er også flere bygninger her som er nyere og som kan ha like stor kulturhistorisk verdi. Østby har et ganske rikt og mangfoldig bygningsmiljø, og en del av de eldre bygningene er også godt bevart og satt i stand. På Østby er det også bygningstyper av særskilt interesse. I fylkesdelplanen for vern og bruk av kulturminner og kulturmiljøer er kombinasjonshus spesielt nevnt som en verdifull og truet bygningstype. Disse finner vi bare i Trysil. I fylkesdelplanen er det lagt inn en ambisjon om å følge opp kombinasjonshusene med et utvalg for bevaring. Det at de nå er en kommunal planprosess på gang, tilsier at det er mulig å følge opp dette nå. Det behøver ikke bety et strengt vernevedtak, men et varsomhetssignal nedfelt i planen og gjerne med en bestemmelse som sier noe om hvordan særskilt viktige bygninger bør behandles. Fylkeskommune vil derfor oppfordre Trysil kommune til å ha fokus på den varierte bygningsarven på Østby og legge vekt på å drøfte hvordan den kan framheves og ivaretas gjennom planen. Kommentar: Brev datert : Dette er kun en kulturvernfaglig uttalelse med henblikk på automatisk fredete kulturminner. Det vil bli avgitt egen uttalelse når det gjelder planfaglige merknader og forhold rundt nyere tids kulturminner. Pga den utvidete planområdet har potensial for funn av automatisk fredete kulturminner både ut ifra de topografiske forholdene samt at det omfatter et relativt stort areal. Pga dette er det nødvendig å foreta ytterligere arkeologisk registrering av det utvidete planområdet for å oppfylle undersøkelsesplikten. Det opplyses om at planen ikke kan vedtas i kommunen forut for at fylkeskommunen har avgitt ny uttalelse på grunnlag av varslet registrering. Brev datert : Arkeologisk registrering ble foretatt i perioden og det ble ikke påvist intakte automatisk fredete kulturminner. Fra tidligere lå det inne ett kulturminne med id som skulle ligge innenfor planområdet. Anlegget skal ha blitt fjernet på 1930-tallet ved bygging av fiskedammer. Vernestatus er derfor endret fra uavklart til ingen vernestatus. Fra tidligere lå det også inne enda et kulturminne med benevnelse grop i Askeladden. Området ble kontrollert og det ble klart at gropa er spor etter et mindre masseuttak i moderne tid. Gropa er nå avskrevet som kulturminne og er derfor fjernet fra kulturminnebasen. Det ble påvist en del kulturminner fra etterreformatisk tid (etter 1537). De fleste av disse kulturminnene er mest sannsynlig fra tallet. Kulturminner fra denne perioden er ikke automatisk fredet. Det opplyses likevel til at slike spor også bevares. Områder med konsentrasjoner og sammenhengende helhetlige kulturmiljø bør spesielt prioriteres. Kommentar: Trysil kommune mener det er positivt at det er nå avklart status på disse kulturminner. Merknad 6, Helén Edel B. Pedersen, datert Jeg ønsker å kjøpe 40 mål som Trysil kommune eier. Det er lagt ut til industri område her på Østby. Det ligger nær inntil områder vi leier. Vi legger i silo og kan ikke kjøre lange veier med hvert silo lass. Kommentar: Planen legger ikke opp til nydyrking, men beholder arealet til framtidig industri/forretning. Trysil kommune dato Side 10 av 11

11 Merknad 7, Fylkesmannen i Hedmark, datert Fylkesmannen er skeptisk til å legge til rette for spredt boligbygging sør for rv. 25 på Østby. Fylkesmannen mener det er svært viktig at ny boligbygging skjer nord for riksvegen i tilknytting til tettstedet og de funksjoner som finnes der uten at riksvegen må krysses. Dette av trafikksikkerhetsmessige grunner, samt at ytterligere etablering sør for riksvegen vanskelig kan sies å være i tråd med rikspolitiske retningslinjer for areal- og transportplanlegging. Fylkesmannen vil vurdere bruk av innsigelse dersom det legges til rette for spredt boligbygging sør for rv. 25. Kommentar: Planområde blir beholdt til nord for RV25. Det blir ingen spredt bolibebyggelse eller noen andre endringer sør for RV25. Merknad 8, Lars Bakken, datert Fremtidig boligarealer bør lokaliseres på nordsiden av rv. 25. Den alt vesentlige delen av boligene på Østby er nå lokalisert på nordsiden av rv. 25. Dette bør fortsatt være utgangspunktet når nye boligområder skal vurderes. Forslag om at en eventuelt kan nytte jordbruksundergangen på eiendommen Myhr for transport mellom eventuelle nye boligtomter og sentrum virker lite gjennomtenkt. Undergangen var forutsatt brukt kun av aktuelle grunneiere. Dersom det skulle bli aktuelt med spredt boligbygging sør for rv. 25, mener Bakken at disse vil måtte få vegutløsning ved en parallell veg langs rv. 25 med tilslutning kun mot Ny Jord vegen og/eller fv. 564 Galåsvegen mellom Østby og Plassen. Fremtidig trasse for fv. 564 fra Østby mot Ljørdalen bør legges øst for bebyggelsen i området hvor vegen fra Plassen kommer inn på rv. 25 og i området hvor Østby Tollstasjon ligger. Et eventuelt valg av vegtrase over eiendommen Pers rett øst for Kjølen Hotell vil berøre jordbruksområde. Han slutter seg til den vurdering som Statens vegvesen og Rådmannen i Trysil kommune har gjort når det gjelder eventuelle boligområder sør for rv. 25 og eventuell fremtidig trase for fv Til slutt påpeker Bakken at det finnes en del feil i kartgrunnlagget for gårdskart for områder sør for rv. 25. Det er viktig i det videre arbeid, hvor det vurderes endringer i disponering av arealer, at aktuelle kartgrunnlag er korrekte. Han ber derfor om at dette gjøres som del av det planarbeid som nå igangsettes. Kommentar: Planområde blir beholdt til nord for RV25. Det blir ingen endringer på traseen for vegen til Ljørdalen. Se de øvrige kommentarer for mer informasjon. Trysil kommune dato Side 11 av 11

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE %%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 272 Arkivsaksnr.: 11/4461-8 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget OMRÅDEPLAN

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås kulturhus, Store sal. 29.02.2012 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås kulturhus, Store sal. 29.02.2012 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte i Ås kulturhus, Store sal 29.02.2012 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold

Detaljer

MEBOND TØMRA 2008-2019

MEBOND TØMRA 2008-2019 Selbu kommune KOMMUNEDELPLAN FOR MEBOND TØMRA 2008-2019 Planutvalgets reviderte planforslag 20.01.09 (etter merknadsbehandling) Innledning Kommunene er igjennom plan- og bygningslovens 20-4 pliktige til

Detaljer

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel Mal-dato: 06.04.14 Kommuneplanens arealdel Planbeskrivelse Høringsforslag datert 07.05.2015 Kommuneplanens arealdel Dato: Revidert: Saks-nr.: - Planutvalget: 10.04.2015 PLU 16/15 - Vedtak i Gran kommunestyre:

Detaljer

Kommunedelplan Østgreina - politisk behandling etter 1. gangs høring

Kommunedelplan Østgreina - politisk behandling etter 1. gangs høring Hurdal kommune Arkivsak: 2014/383-33 Arkiv: L00 Saksbehandler: Stig Nordli Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Levekårsutvalget Eldrerådet Kommunestyre Plan- og næringsutvalget Formannskapet Kommunalt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.06.2012 Tid: 18.00

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.06.2012 Tid: 18.00 EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for miljø og teknikk MØTEINNKALLING 06.06.2012/TOA Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.06.2012 Tid: 18.00 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen mandag 11.06.12

Detaljer

Reguleringsplan for Brunlaskogen, del av gbnr. 4044/1.

Reguleringsplan for Brunlaskogen, del av gbnr. 4044/1. ArkivsakID.: 06/8392 Arkivkode: GBR-4044/1, PLANID-200919 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 042/10 Planutvalget 09.02.2010 008/10 Plan og økonomikomitéen 10.03.2010 018/10 Kommunestyret 24.03.2010 Reguleringsplan

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.12.2009 Tid: kl. 12.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING GANG- OG SYKKELVEG LANGS FYLKESVEI 202, HOVIN SKOLE GRANODDEN

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING GANG- OG SYKKELVEG LANGS FYLKESVEI 202, HOVIN SKOLE GRANODDEN SPYDEBERG KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING GANG- OG SYKKELVEG LANGS FYLKESVEI 202, HOVIN SKOLE GRANODDEN Planid. 0123-2012-0008 Høringsutkast, datert 17.09.2013. FORORD Reguleringsplanforslaget

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 18.02.2009 20/09

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 18.02.2009 20/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200704302 : O: : L12-39 : Ove Fosså Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 18.02.2009 20/09 REGULERINGSPLAN FOR INDUSTRIOMRÅDE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal. 26.04.2007 kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal. 26.04.2007 kl. 18.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal 26.04.2007 kl. 18.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksliste:

Detaljer

Gang- linje to. og sykkelveg Færvik - Sandum

Gang- linje to. og sykkelveg Færvik - Sandum plan Overskrift fv. 192 Gang- linje to. og sykkelveg Færvik - Sandum Reguleringsbestemmelser, Forklarende tittel eller undertittel planbeskrivelse og plankart www.vegvesen.no/vegprosjekter/fv192faervik

Detaljer

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for gang- og sykkelvei mellom Ski og Kråkstad, langs fylkesvei 028.01, Kråkstadveien i Ski kommune.

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for gang- og sykkelvei mellom Ski og Kråkstad, langs fylkesvei 028.01, Kråkstadveien i Ski kommune. Planbeskrivelse Reguleringsplan for gang- og sykkelvei mellom Ski og Kråkstad, langs fylkesvei 028.01, Kråkstadveien i Ski kommune. Ski kommune Dato: 20.09.11 1 1. Innledning Ski kommune er forslagstiller

Detaljer

Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud

Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud REGULERINGSPLAN Prosjekt: Parsell: Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud Ringerike kommune Region sør Drammen kontorsted Dato: 17.08.2011 FORORD/GENERELT OM REGULERINGSPLANER Hva er en

Detaljer

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015.

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Forslagsstiller: Konsulent: Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Innhold 1. Bakgrunn 5 Hensikt med

Detaljer

Planbeskrivelse. Planområdet sett fra øst mot vest. Planområdet sett fra sør mot nord. Side 1 av 30

Planbeskrivelse. Planområdet sett fra øst mot vest. Planområdet sett fra sør mot nord. Side 1 av 30 Planbeskrivelse Planens navn: Detaljreguleringsplan for Breidablikk FUS barnehage, del av gnr. 16 bnr. 4 Planens ID: 200420110001 Dato for siste revisjon: 09.08.11 Dato for vedtak i kommunestyret: Planområdet

Detaljer

Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling

Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling Utvalget for miljø og teknikk Møteinnkalling Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 08.06.2011 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00.

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BRANDBU SENTRUM NORD-ØSTRE DEL PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSPLAN FOR BRANDBU SENTRUM NORD-ØSTRE DEL PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR BRANDBU SENTRUM NORD-ØSTRE DEL PLANBESKRIVELSE Gran kommune 12.02.2010 Innhold Bakgrunn og formål for planleggingen... - 3 - Innledning... - 3 - Planområdet... - 3 - Planavgrensning...

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - PLAN 3012 - REGULERINGSPLAN FOR ASALHEIM II - 69/53 MFL.

SAKSPROTOKOLL - PLAN 3012 - REGULERINGSPLAN FOR ASALHEIM II - 69/53 MFL. SAKSPROTOKOLL - PLAN 3012 - REGULERINGSPLAN FOR ASALHEIM II - 69/53 MFL. Hovedutvalg teknisk behandlet saken den 12.03.2015, saksnr. 35/15 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Kommunestyret

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.11.2010 Møtetid:

Detaljer

GNR 63 BNR 1 MED FLERE- REGULERINGSPLANSAK - FV 152 MÅNA - GISLERUD

GNR 63 BNR 1 MED FLERE- REGULERINGSPLANSAK - FV 152 MÅNA - GISLERUD Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES

ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES Planbeskrivelse av: 01.04.14, revidert etter høring og offentlig ettersyn: 15.08.14 Nasjonal planid: 20130046 Arkivsak: 13/656 Vedtak om igangsetting:

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR ØYER SØR. Planbeskrivelse med Konsekvensvurdering

KOMMUNEDELPLAN FOR ØYER SØR. Planbeskrivelse med Konsekvensvurdering KOMMUNEDELPLAN FOR ØYER SØR Planbeskrivelse med Konsekvensvurdering Vedtatt av kommunestyret 31. mai 2007 2 Innhold 1. Innledning...6 2. Formålet med planen...7 3. Rammer og premisser for planarbeidet...8

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 SPØRSMÅL OM NEDLEGGELSE AV SVATSUM SKOLE

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 SPØRSMÅL OM NEDLEGGELSE AV SVATSUM SKOLE Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret. Møtet starter på Aulestad kl. 15.00

Detaljer

MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø

MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø NB! Befaring kl. 17, sak 122/13. Oppmøte i Nordbyveien 72 kl. 17.00 eller utenfor rådhuset i Ås kl. 16.45. Møtetid: 12.12.2013 kl. 18:00 Møtested: Lille

Detaljer

DETALJREGULERING LAPPLAND. planid 20120300 ÅMOT KOMMUNE PLANBESKRIVELSE. arkitektbua as dato: 29.04.2014 side 1

DETALJREGULERING LAPPLAND. planid 20120300 ÅMOT KOMMUNE PLANBESKRIVELSE. arkitektbua as dato: 29.04.2014 side 1 DETALJREGULERING LAPPLAND planid 20120300 ÅMOT KOMMUNE PLANBESKRIVELSE arkitektbua as dato: 29.04.2014 side 1 1.0 Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Åmot kommune ønsker at en revidert reguleringsplan skal

Detaljer

Rv 301, Jahrehagen - Skårabakken, detaljplan og reguleringsplan for g/s-veg langs veien. Sluttbehandling

Rv 301, Jahrehagen - Skårabakken, detaljplan og reguleringsplan for g/s-veg langs veien. Sluttbehandling ArkivsakID.: 09/3028 Arkivkode: FA-L12, PLANID-200962 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 111/14 Planutvalget 17.06.2014 099/14 Formannskapet 10.09.2014 105/14 Kommunestyret 17.09.2014 Rv 301, Jahrehagen

Detaljer

Hemnes kommune Planavdelingen

Hemnes kommune Planavdelingen Hemnes kommune Planavdelingen Detaljregulering for Meieriveien 1-7 PlanID 1832 2013 001 Planutredning ved andre gangs behandling Tiltakshaver: Hemnes kommune. Utreder og saksbehandler: Trond Møllersen,

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer