LEVENDE BYSENTRUM 2016 DELRAPPORT 1 - DEBATTHEFTE. Repro og trykk: MELSOM GRAFISK AS, 1650 Sellebakk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LEVENDE BYSENTRUM 2016 DELRAPPORT 1 - DEBATTHEFTE. Repro og trykk: MELSOM GRAFISK AS, 1650 Sellebakk"

Transkript

1 S A R P S B O R G LEVENDE BYSENTRUM 2016 DELRAPPORT 1 - DEBATTHEFTE Repro og trykk: MELSOM GRAFISK AS, 1650 Sellebakk

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD GENERELT OM BYFUNKSJONER I SENTRUM boliger varehandel hotell- og restaurantvirksomhet undervisning og oppvekst kultur idrett administrasjon transport og kommunikasjon helse- og sosialtjenester TRANSPORT / PARKERING gang- og sykkelveier busser jernbane båt privatbilisme / tilgjengelighet parkering TANKER OM BYROMSPOLITIKK torget gågaten Kulåsparken barn og unge i byen eldre i byen servering, mat og drikke i byens rom sitteplasser skiltpolitikk baldakiner og markiser lukkede og passive fasader designprogram kiosker o.l. gateutstilling og gatehandel trær gulv og inventar SENTRUMSOMRÅDET / BYKJERNEN generell problematikk historikk og analyse interessante områder / problemområder visjoner / ideskisser ØSTRE BYDEL historikk og analyse interessante områder / problemområder visjoner / ideskisser GLENG historikk og analyse interessante områder / problemområder visjoner / ideskisser GENERELT OM BYSENTRUMS AVGRENSNING bakgrunn for sentrumsdefinisjonen gjeldende definisjoner - behov for endring forslag til avgrensning og soneinndeling kart med forslag til soneinndeling Bylogo for prosjektet utarbeidet av Peder Vold i samarbeid med Erling Bakken

3 2 FORORD Forord Sarpsborg kommune har satt igang et langsiktig utviklingsprosjekt kalt Levende bysentrum Prosjektet har følgende hovedmål: Sarpsborg sentrum skal styrkes som møteplass for innbyg gerne i kommunen, slik at sentrum blir et mer attraktivt sted å bo og arbeide, samt motta service- og fritidstilbud. Levende bysentrum 2016 skal være en åpen prosess med deltakelse fra innbyggerne, næringslivet, organisasjoner og myndigheter. Arbeidet baseres m.a.o. på prinsippene i Lokal Agenda 21 om bred medvirkning og miljøvennlig byutvik ling. Synliggjøring av sentrums betydning og muligheter for befolkningen i hele kommunen blir en sentral del av arbeidet. Foreliggende debatthefte innleder arbeidet med Levende bysentrum Debattheftet fokuserer på muligheter for fortetting på ubebygde tomter og fornyelse av bygnings fasader på eksisterende bygninger i sentrum. Debattheftet viser også gode og dårlige eksempler på materialbruk i byrommet, f.eks. skilt, markiser, belysning, trær, benker etc. Vektlegging av arkitekturen og byens uterom er basert på behovet for å gi bysentrum en ansiktsløftning, særlig med tanke på presentasjon/markedsføring av byen i forbindelse med 1000-årsjubileet i Debattheftet er ingen plan for framtiden, men et virkemiddel for å få fram idèer og skape diskusjoner og samarbeid om sentrumsutviklingen. Medvirkningsprosessen starter høsten 1998 med folkemøter, utstillinger og foredragskvelder. Det vil bli etablert prosjekt gruppe, arbeidsgrupper, rådgivningsgrupper og kritiker gruppe. Debattfasen vil vare fram til våren Prosjekt gruppen vil deretter sammenstille resultatene i en handlingsplan/strategihefte, som forventes å foreligge ved årsskiftet 1999/2000. Et av hovedpunktene i det videre arbeid er å sette fokus på menneskenes sosiale og kulturelle behov og levekår i bysentrum, og spesielt behov/verdier knyttet til barn og unge, jfr. den vedtatte visjonen om at Sarpsborg skal være en fore gangskommune når det gjelder oppvekstvilkår for barn og unge. Et annet hovedpunkt i det videre arbeid med Levende bysentrum 2016 er å fokusere på byens funksjoner, spesielt rammevilkårene for næringslivet og mulighetene for etablering av nye arbeidsplasser i Sarpsborg sentrum. I det videre arbeid er det viktig å se utviklingsmulighetene i de ulike delene av sentrum i sammenheng, slik at det kan skapes helhetlige holdninger til sentrumsutviklingen. Foreliggende debatthefte er utarbeidet av Stenseth Grimsrud arkitekter as, på oppdrag fra Sarpsborg kommune. Saks behandler har vært Siv.ark. Svein M. Jakobsen og Siv.ark. Per Stenseth som medarbeider. (Illustrasjoner og foto der ikke annet er opplyst er ved førstnevnte). Kommentarer til debattheftet og idèer om den videre medvirkningsprosess, kan sendes til Sarpsborg kommune, plan- og utviklings seksjonen, Postboks 237, 1701 Sarpsborg. Sarpsborg kommune, 20. mai 1998 GENERELT OM BYFUNKSJONER Om bysentrums funksjoner Foreliggende debatthefte viser at det er et betydelig fortettingspotensiale for ulike funksjoner i Sarpsborg sentrum. Hvilke funksjoner finnes i bysentrum og hvilke byfunksjoner mangler? I dette kapittel gjøres rede for en del faktaopplysninger og idèer som grunnlag for den videre debatt. Boliger i bysentrum For hundre år siden (i 1898) bodde ca innbyggere i det som idag omfatter Sarpsborg kommune. Ca innbyg gere eller ca. 40 % av befolkningen i kommunen bodde dengang i Sarpsborg sentrum. Idag bor bare ca innbyg gere eller ca. 10% av kommunens befolkning i Sarpsborg sentrum. Selv om antall bosatte i sentrum har gått ned, er det ikke tvil om at sentrum fortsatt er det viktigste møtestedet for arbeid, handel og kulturaktiviteter i kommunen. Sarpsborg bysentrum har 4711 innbyggere pr Dette er en befolkningsøkning på nesten 10 % fra 1990 da bysentrum hadde 4313 innbyggere. I figuren nedenfor er utviklingen i innbyggertallet fordelt på de østre og vestre deler av Sentrum. Vi ser av figuren at de relative endringene i alt vesentlig har funnet sted i Bykjernen/Gleng/Østre bydel de siste 20 år Befolkningsøkningen de siste 10 år skyldes bygging av nye bygårder i sentrum, f.eks. Grand-kvartalet, Borgermesterløkka og Borgvold 1 og 2. Markedet etterspør fortsatt boliger i sentrum, oppføringen av Tårnbygget er et aktuelt eksempel på dette. Varehandelen i bysentrum Tyngdepunktet i varehandelen i Sarpsborg kommune finner vi i bykjernen med forgreininger til Østre bydel. Sentrumshandelen møter sterk konkurranse fra kjøpesentrene på Tunejordet og Alvim. I tillegg opplever varehandelen i sentrum en betydelig handelslekkasje ut av kommunen, først og fremst til Fredrikstad og Sverige. Byanalysen av oktober 1995 anbefaler at nyetableringer innen

4 GENERELT OM BYFUNKSJONER 3 detaljhandel i Sarpsborg bør skje i bykjernen for å styrke Sarpsborg sentrum. Realisering av det nye Sagasenteret på Nedre torg vil være med på å styrke bykjernen som handels sentrum i kommunen. Internt i Sarpsborg sentrum vil trolig etableringen styrke bykjernen på bekostning av forretninger i Østre bydel. Dette bør kunne avbøtes ved å satse på boligbygging i Østre bydel, som vil styrke det lokale kundegrunnlaget i bydelen. Inndeling av byområdene fremgår av bilaget på de siste sidene. Spesialforretninger i bysentrum Vinmonopolet er en styrke for Østre bydel. Sentrum har ellers en rekke fotografer, bokhandlere, urmakere, optikere, gull smeder, blomsterforretninger etc. Utvalget er mangfoldig. Likevel mangler enkelte bransjer/ virksomheter. Hotell og restaurantvirksomhet i bysentrum Sarpsborg sentrum har to hoteller og mange restauranter og utesteder. Sarpsborg har likevel et potensiale til å utvikle seg på dette området. Økt satsing på konferanser og festivaler i Sentrum vil gi positive ringvirkninger bl.a. for hotell/restaurant og varehandel. Undervisning og oppvekst i bysentrum I bydel Grotterød finner vi St.Olav videregående skole, Sannesundsveien barneskole, Vingulmork barnehage og Kulås barnepark. I bydel Kruseløkka finnes Kruseløkka ungdomsskole. I Gleng bydel finner vi Fritznerbakken barnehage. I Østre bydel har vi Olavsvollen skole, Kirkegata ungdomssenter og Bamsebo barnehage. Sarpsborg sentrum mangler høgskole-tilbudet. Et studentmiljø i Sarpsborg sentrum hadde vært et viktig bidrag til bysentrums liv. Kommunen har høgskolemiljø på Valaskjold (HIØ) og Grålum (BI). Det er viktig å se på muligheter for samarbeid sentrum-høgskolemiljø. Et mulig samarbeidsprosjekt er bygging av studenthybler i sentrum. Et annet samarbeids prosjekt kan f.eks. være etablering av etterutdanningstilbud for næringslivet. I forhold til kommunens visjon om satsing på oppvekstvilkår for barn- og unge, er det spesielt viktig at det tilrettelegges for denne aldersgruppen i Sarpsborg sentrum. I barnehage planen er det pekt på at Sentrum har underdekning av barne hageplasser. Opptaksområdet til Sannesundsveien skole omfatter både Sentrum, Sannesund og Alvim. Sanne sundsveien skole merker nå et økende barnetallet i skolens opptaksområde. Alvim har egen grendeskole. Bykjernen/ Østre bydel mangler både barnehage og barneskole i nærmiljøet. Utbygging av grendeskole(6-9 år) i Østre bydel vil bidra til at bysentrum styrkes og at Sannesundsveien skole får bedre kapasitet. Utbygging av barnehage kan eventuelt skje i kombinasjon med en ny grendeskole, gjerne lokalisert med kort avstand til Kulåsparken. Kultur i bysentrum De fleste kulturfunksjoner i Sarpsborg sentrum finnes i Bykjernen og Østre bydel. Eksempler på viktige kulturarenaer i sentrum er Sarpsborg bibliotek, Sarpsborg kino, Borgar syssel museum, Sarpsborg kirke og amfiscenen i Kulås. Det som kan styrke sentrum ytterligere på kultursiden er eksempelvis realisering av hovedbibliotek og kulturhus. Av andre idèer kan nevnes etablering av middelaldersenter på Borgarsyssel. Sarpsborg bør markere seg som en middel alderby ved 1000 års jubileet i Idrett i bysentrum Idrettsanleggene i Sarpsborg sentrum er bl.a.: Sarpsborg stadion med grusbane/isbane og tilhørende parkanlegg/ballfelt i bydel Kruseløkka, Sarpsborghallen og Kulåsparken i bydel Grotterød, Tennisanlegget i Østre bydel, SEFA-senteret og Glengs parken i bydel Gleng. I tillegg finner vi en rekke treningssentre i bykjernen og Østre bydel. Det ligger et potensiale i å videreutvikle området ved Sarpsborg stadion, f.eks. tilrettelegge for flere idrettsgrener. Administrasjonssentrum Sarpsborg sentrum har en rekke kontorer innenfor offentlig forvaltning og privat forretningsmessig eller finansiell tjenesteyting. Innenfor offentlig forvaltning kan nevnes Sarpsborg rådhus, Politihus, Tinghus, Sarpsborg trygde kontor, hovedpostkontor og arbeidskontor. Av private kontorvirksomheter kan nevnes eiendomsmeglere, banker, advokater, konsulenter el.l. De fleste av forannevnte virksomheter er samlet i bykjernen. Fylkeshuset i Østfold ligger i bydelen Sannesund like utenfor Sarpsborg sentrum. Transport og kommunikasjonssentrum I bykjernen finnes bussterminal, taxi-sentral, torg og gågate. I bydel Gleng finner vi jernbanestasjonen og Krabbens brygge. Buss og taxi har faste anløp ved jernbanestasjonen - men frekvensen bør økes. Helse- og sosialtjenester og beredskapstjenester i bysentrum I Sarpsborg sentrum finnes sykehus, legevakt, tannlege- og legekontorer, apotek, terapeuter, sosialkontor, eldresenter m.m. Sarpsborg sentrum mangler spesialister på enkelte områder. Sarpsborg sentrum har forøvrig brannstasjon og flere offentlige og private tilfluktsrom.

5 4 TRANSPORT Gang- og sykkelveier Et sammenhengende nett av lokale ruter må bl. a. være målet for en sykkelvennlig by. Barnas sykling til skoler og fritids sysler og de voksnes reiser til arbeid, bysentrum, handels senter osv. er vesentlig å få dekket. Parkeringsplasser for sykler ved sentrale holdeplasser for kollektivtrafikk og sentrale sentrumsområder må prioriteres. Gågata, som er stengt for all sykling nå, bør kunne åpnes for sykling f. eks. mellom kl og Turveisystemet, med Glommastien som et viktig tilbud, kan med fordel gis en mer spennende trase fra Sandesundsbrua til Sarpsfossen. Hva med en sløyfe gjennom Borregård Hovedgård og Kulåsparken til Borghildsgate og Borgarsysseel Museum? Busser Plan for kolektivtransporten i Sarpsborg og Fredrikstad, med forslag til handlingsprogram for , utarbeidet av Civitas, legger grunnlaget for et fremtidsrettet kollektiv system. Det vises til dette. Det må satses videre på ulike løsninger for ulike grupper av trafikanter. De 4 hovedgruppene av tilbud det er behov for er; stamnett, lokalnett, spesial tilbud(grevlingen o.l.) og fjernbusser. Det er viktig at tilbud som Grevlingen har stopp på ØvreTorg, ved gågaten. Kanskje bør det vurderes om også fjernbusser, som går sjeldent, har en sentral og synlig plassering her? Stamnettet Jernbane Båt Spesialtilbud Samspill buss og tog kan forbedres. Bedre publikumstjenester, felles informasjon og felles takst og bilettsystem er stikkord for dette. Området ved stasjonen bør videre utvikles for dette samspillet samt for et omfattende parkerings tilbud som kan bidra til at flere bruker tog til arbeidsreiser. Godshusene bør vurderes revet for å kunne etablere gode systemer og tilbud for dette. Båt har ingen stor betydning i dag. Som turistattraksjon er imidlertid Krabben et spennende tilbud som er en videre føring av et gammelt kollektivnett. Med en omfattende utvikling av boligområder langs Glomma fra Sandesund til Selbak kan det imidlertid godt tenkes at kollektivtrafikk på Glomma med hurtiggående båter kan bli aktualisert. Privatbilisme, tilgjengelighet og parkering Privatbilismen er et svært viktig element i fysisk planlegging. Den har påvirket utviklingen av bystrukturen og det bygde miljø i svært stor grad i de siste 40 årene.den har påvirket bosettingsmønsteret, lokalisering av arbeidsplasser, handels mønsteret og fritidstilbudene våre. Den har gitt større frihet og aksjonsradius. Konsekvensen har blitt at vi ikke lenger har bysystemer med sterke bykjerner som inneholder alle fellesfunksjonene. I stedet har vi fått regionale nettverks bysystemer som bygger på mobilitet og tilgjengelighet, først og fremst med bil. Nedre Glommabyen eller Østfoldbyen er et typisk eksempel på dette. Kollektivtrafikkens andel av transportreisene har sunket og sunket de siste årene, selv om målsettingen har vært det motsatte, å snu utviklingen. Her trengs en massiv og målrettet satsing fremover. Men bilismen vil fortsatt spille en betydelig rolle. Når befolkningen skal dekke sine tjenestebehov er det mange faktorer som er avgjørende for hvor man reiser; Atmosfære, fysisk miljø, kvalitet på tjenestene, samlokalisering og mangfold, - og tilgjengelighet. Det tjenestetilbudet som forstedene mangler (Tunejordet o.l.) på disse områdene tar de ofte igjen på tilgjengelighet. Dette dreier seg ofte om å skaffe parkerings plass for bilen. Bysenteret må ha en strategi for å møte dette behovet. Når bysenteret likevel i stor grad har beholdt sin posisjon som viktig tjenesteytings- og handelssted er det, på den ene siden, fordi det er viktige møtested med atmosfære og miljø, og på den andre siden fordi det har vært rikelig tilgang på provisoriske parkeringsplasser på tilfeldige rivningstomter o.l. Dette har etter hvert gått ganske hardt utover det fysiske miljøet med en form for visuell forurensning. Det som trengs er permanente og gode løsninger på parkeringsbehovet. Dette kan være godt skjermede plasser på gateplan, underjordiske plasser eller gode parkeringshus. Plassene må ligge godt til mellom tilførselsveiene og de sentrale delene av sentrum. Når vi ser at forstedssentrene satser stadig sterkere på kvalitet i bygningsmiljø og omgivelser er det klart at bysenteret også må kvitte seg med de provisoriske, tilfeldige og dårlige løsningene.

6 PARKERING 5 Eksempler på to plasser som er dårlig utnyttet og hvor p.hus burde kunne være aktuelt er plassen bak ICA og plassen i Kirkegata. Parkeringsløsninger må baseres på permanente, varige løsninger hvor de visuelle kvaliteter blir vektlagt og hvor samtidig arealutnyttelsen blir vesentlig forbedret. Det finnes faktisk mange gode eksempler både innenlands og utenlands der man har fått til dette. (Eksempelet under er fra Tyskland)

7 6 PARKERING I tilegg til planlagt parkeringshus på Nedre Torg er det 4 plasser som peker seg ut og som bør øremerkes for bygging av parkeringshus.plassen mellom Kirkegata og Kulåsgata bør kunne utnyttes i tre plan hvorav ett under bakkeplan.(ca. 300pl.). Ved ICA ligger det godt tilrette for tre plan (ca. 150 pl.). På den nedlagte bensinstasjonen i Pellygata (evt. 3 plan ca. 150 pl.), og bak Tinghus/Politihus (3 plan ca. 100 pl.). Også den andre nedlagte bensinstasjonen i Pellygata ved O. Pedersens vei kan være en aktuell tomt.

8 BYROMSPOLITIKK TORGET 7 En byromspolitikk må ha som mål å styrke og øke den samlede kvaliteten i byens viktige fellesrom. Dette kan delvis oppnås med informasjon og felles innsats. Men vi må heller ikke se bort fra at kommunen og politikerne må trekkes med i større grad, og at det vil være behov for en del retningslinjer for å kunne oppnå tilfredsstillende resultater. En byromspolitikk for Sarpsborg må naturligvis ta utgangspunkt i det som er karakteristisk og har kvaliteter her. Kvaliteter må forsterkes og negative tendenser må motvirkes. Selv om det kan være positivt og spennende med mangfold, kan spranget være kort fra dette til uoverskuelig kaos og rot. Det er viktig å betrakte byens fellesrom som en samlet ressurs som på beste måte skal dekke befolkningen og byens behov. Torgets kvaliteter ligger i en variert og fin torghandel. Det ligger i en usedvanlig god plassering i forhold til gågaten og øvrige sentrumsfunksjoner. Det ligger i veggene som utgjøres av Sarpsborg Fargehandel, av Torgsenteret/Apoteket Bjørnen og Kredittkassen. Og det ligger i et velproposjonert rom som ikke er for stort og ikke for lite. Men kvaliteten på møblering, belysning, plassering av skulpturer og andre detaljer holder ikke mål. Innsats må settes inn for en kraftig kvalitetsheving. Og det betyr ikke nødvendigvis at det skal være mer grøntareal. Det er allerede mange store og fine trær på torget. En helhetlig plan bør utarbeides. Kvartalet der Matstova nå ligger har et stort og spennende potensiale. Dette kunne til og med være en ideell plassering for et kulturhus. Opprusting av torget kan baseres på disse hovedgrepene: Torghandelen må gis maksimale vilkår for å videreutvikle og styrke den posisjon den har i dag. Torggata mellom Sandesundsveien og R.Amundsens gate stenges for gjennomfart. Frigjort areal nyttes til å flytte p.plassene mot apoteket. Tømmerfløteren gis en mer sentral plassering og på en sokkel med trinn som det går an å sitte på. En kulturog aktivitetsscene med permanente sittemuligheter (trinn) etableres. Hull i torgets vegger fylles med nye bygg. Belysning langs veggene for å beskrive rommet bedre. Dagens torg er ikke spesiellt oppløftende rent visuellt.

9 8 GÅGATA BYROMSPOLITIKK Kanskje inngangsstedene til gågata kunne hatt en mer positiv skilting. Istedet for utelukkende forbudsskilt kunne det vært opplyst om hva som er tillatt. For eksempel burde det ikke være noen praktiske problemer med å tillate sykling utenom åpningstidene. (Det er vel slik det fungerer i praksis?) Det er neppe noen gode grunner til å utvide dagens gågate i særlig grad. To steder bør mindre utvidelser vurderes. Det er Jernbanegata frem til Kirkegata hvor det er sterk publikumsrettet virksomhet, og det er en meters utvidelse i N. Hønsvaldsgt. ved Halvorsens uteservering. Sarpsborgs gågate har mange kvaliteter. Likevel er det en stadig utvikling til det bedre. Ikke minst har det skjedd mye i forhold til fasadeskjøtsel og rehabilitering som er oppløftende. Her er det fortsatt mange muligheter til videreutvikling. (Bannerne på tvers av gata burde imidlertid være et tilbakelagt stadium). Nå bør det satses videre på kvalitetsheving på de enkeltområdene som beskrives i det etterfølgende. Det kan forøvrig diskuteres om gågata etter ICA og østover skal gå over i en mer miljøprioritert gjennomkjøring.dette har mye sammenheng med utviklingen i Østre Bydel, boligbebyggelse osv.

10 BYROMSPOLITIKK KULÅSPARKEN 9 En reetablering av et serveringssted i Kulås vil kunne gi parken økt attraktivitet. Et slikt serveringssted (Kulås restauranten) eksisterte i parken i over 60 år og vil videreføre gode tradisjoner. Mange av byens borgere som bruker parken er alvorlig bekymret over trehogsten i parken. Dersom dette skjer i forhold til langsiktige og velbegrunnede planer bør det informeres grundig om dette. Parken er blitt merkbart mer glissen og er i ferd med å endre karakter som et resultat av hogsten. Den gamle, fine toalettbygningen i naturstein har tatt seg temmelig dårlig ut i noen år nå. Det beste middelet mot tagging er trolig at taggingen blir fjernet omgående. Bygningen bør forøvrig rustes opp og fornyes innvendig til den bruken som den har og bør ha. Scenen i amfiet og amfiet selv bør rustes opp til en standard som oppfyller dagens krav til konsertarrangementer m.v.

11 10 BYENS LIV BYROMSPOLITIKK Byens liv er avhengig av en målrettet planlegging som må baseres på omforente politiske holdninger om å styrke livet i byen. Det er ikke utelukkende antall parkeringsplasser som styrer graden av aktivitet og liv i byen. Det må fortsatt satses på flere boliger i de sentrale byområdene. Likeså er det viktig med et allsidig kulturliv og kulturinstitusjoner nær og i bykjernen. Satsing på biblioteket og videreutvikling på nåværende sted vil være positivt. Kulturhus bør evt. plasseres mest mulig sentralt der folk ferdes. En ide kan være å utnytte tomten der Matstova ligger (inkludert denne som må kunne tenkes revet). En så sentral beliggenhet med henvendelse mot torget vil være særdeles god. Også lokaler langs gågata bør vurderes til publikumsrettede kulturaktiviteter. Hva med teater i Frelsesarmeens lokale (det gamle kinolokalet)? Torghandelen i byen er stor. Forholdene må legges maksimalt tilrette for at denne fortsatt skal kunne blomstre og utvikes. Perspektivskisse av boligprosjekt i sentrum for Selmer/SOBBL utarbeidet av SG arkitekter v/ siv.ark Jon Tore Grimsrud. Evt. biblioteksutvidelse

12 BYROMSPOLITIKK BARN OG UNGE I BYEN 11 Det er betegnende at det mest interessante stedet for barn i byen er en vinteroverdeket fontene i slutten av april. Tilbud ene er ikke mange. Det er imidlertid ikke sikkert at svaret på dette er lekeapparater i byen. Da er det viktigere om byen kan varte opp med tiltak som kan aktivisere barna. Det kan være karneval eller andre begivenheter for barn. Over året er det faktisk også flere slike arrangement, som f. eks. opptog ved julegateåpning o.l. Barnekarneval har også vært forsøkt med hell, men det er ofte basert på privat engasjement uten hel hjertet oppbacking fra kommune eller forretningsdrivende som kan skape kontinuitet og tradisjon i slike begivenheter. Ungdom trenger uformelle møteplasser på dagtid. Det er sansynligvis ingen andre aldersgrupper som bruker byen så mye som ungdom. Også på dagtid i fritimer på skolen og rett etter skoletid. Det vil være en oppgave å legge bedre fysisk tilrette for møteplasser. Det bør arbeides grundig med torg området med tanke på dette. Et kulturtorg eller ungdomstorg med permanent scene og sitteplasser av uformell karakter i form av trappetrinn e.l. kan være en vei å gå(kfr. sidene om torget). Hva med en arkitektkonkurranse? To nærliggende muligheter for barn og unge er å utnytte bedre det potensiale som ligger i de to skulpturene vi har på torget. Tømmerfløtern bør få en bedre lokalisering på torget hvor det kan skapes mer plass rundt. Det kan bygges på sokkelen for å få trinn til å sitte på(møteplass for ungdom), og det kan evt. også være noe vann rundt om det skulle være ønskelig. Familieskulpturen Kan utvikles med mer bruk av vann og det kan legges tilrette for at barn rett og slett kan gå opp i den å nå vannspruten. Vannivået trenger ikke være mer enn cm for at foreldrene skal kunne føle seg trygge og barna ikke utsettes for fare.

13 12 ELDRE I BYEN BYROMSPOLITIKK Det er lett å observere hvor viktig det er med gode hvile plasser. Tilbudet kan med fordel utvides. Det er godt å kunne sette seg ned å hvile og bare være tilskuer til livet i gata. For enslige kan det være en svært viktig del av det sosiale livet, og en grei måte å treffe kjente på. Eldres Hus på Lilletorget som er kommet istand på privat initiativ er et fint tilbud som er med på å aktivisere byens liv. For de eldre selv er det et hyggelig møtested som kan være god nok grunn til å ta seg en bytur. Byen og de eldre er tjent med at tilbudet blir levedyktig. Gode krefter bør gå sammen om å støtte tiltaket økonomisk til det blir trygt etablert som en fast institusjon. Nærheten til bylivet blir satt stor pris på av mange eldre. Et utvidet tilbud av gode eldreboliger i de helt sentrale byområder vil være til gjensidig glede for byen generelt og de eldre selv. I siste del av heftet pekes det på flere aktuelle tomter som kan bebygges. Flere av disse vill egne seg utmerket for forskjellige typer eldreboliger.

14 BYROMSPOLITIKK SERVERING, MAT OG DRIKKE I BYENS ROM 13 Det er betydelige problemer når det gjelder kvaliteten på spisetilbud og matserveringen i byrommene. Den mest sentrale plassen med de beste solforholdene på torget har et nivå på utstyr og trivsel som byen ikke bør være bekjent av. Her må det satses på en kraftig nivåheving dersom dette stedet fortsatt skal få bestå som serveringssted. Fortaugskafeer kan gjøres enkle og elegante uten de store bygningsmessige innretningene. Da må det imidlertid åpnes for slike løsninger i regelverket som gjør dette vanskelig nå! (Eksempelet under er ikke fra Sarpsborg) Det finnes flere eksempler på innhengninger som dette i gågata. Rett ut sagt er dette løsninger som i sterk grad bidrar til forsøpling og svekkelse av trivsel og miljø i gågaten. Torget, som byens viktigste offentlige rom, fortjener bedre enn dette. Flere forhold ligger egentlig tilrette for at dette kan bli et trivelig sted, bl. annet den sentrale beliggenheten, store fine trær, bassenget like ved osv. Men det må satses på kvalitet i inventar og eventuell avgrensning.

15 14 SITTEPLASSER I BYEN BYROMSPOLITIKK Sekundære sitteplasser som trapper o.l. er positivt, men da som et tilskudd og supplement til de primære plassene. Bildet fra ICA illustrerer mangel på permanente plasser i dette området, forøvrig en del av gågaten som bør prioriteres miljømessig. Sitteplasstilbudet er en vesentlig del av bymiljøkvaliteten. Jo flere og varierende muligheter dess bedre. Antall plasser må nok opp i nærmere 30 plasser pr. 100m hovedgate eller ca 10 pr innbyggere for hele bysenteret (Dansk Byplanlan-laboratorium). Kvaliteten på plassene er vesentlig. En god sitteplass skal ikke bare ha god komfort, den skal også ha god utsikt til livet i gata, ha gode solforhold, være lun og aller helst stå inntil en vegg eller lignende. Det er egentlig svært få av denne type sekundære plasser.trapper, fasadeut spring under vinduer i sittehøyde o.l. velges ofte av de som vil ha en mer uformell sitteplass.

16 BYROMSPOLITIKK SKILTPOLITIKK 15 Motto for en god skiltpolitikk kan være lite men godt. Det er ikke størrelsen det kommer an på. Skrikende og glorete skilt kan ofte ha en motsatt effekt av det man håper. Gjennom de siste årene har det skjedd mye positivt på dette området i byen uten at det har vært spesielt klare og strenge regler på området. I en del tilfeller viser det seg likevel at det er behov for et regelverk som kan benyttes for å luke bort det verste ugresset på dette feltet. Det er synd at skilt, reklame og andre tilfeldige elementer skal dominere over og ødelegge gode byfasader. Når arkitektur og kvalitet vektlegges ved nye byggeprosjekt bør dette følges opp av klare kommunale hold ninger og krav til byrommets kvalitet. Skilt som på denne bensinstasjonen høre hjemme på landeveien hvor det skal sees på lang avstand i 90 km/t, og ikke i en bysituasjon.

17 16 MARKISER OG BALDAKINER BYROMSPOLITIKK Det gamle bildet under fra St. Mariegate avslører en enkel og fin markisetradisjon som tydeligvis er basert på sam arbeide. Det er bare på denne måten at harmoniske løsninger kan oppnås. Bildet fra dagens gågate viser med all tydelighet det rotete og kaotiske inntrykket vi får når det er fritt frem for alle tenkelige løsninger. Løsningen på problemet er nok også her at det skjer en viss styring gjennom det som kanskje kan kalles fasaderegulativ. Det kan være krav til materialbruk (lerret), høyde, enkel form, at de skal dras inn utenfor forretningstiden osv. Når det gjelder permanente baldakiner bør det som hovedregel være et mål at disse fjernes. Baldakinene er ødeleg gende for byfasadene ved at de skjærer huset tvers over og bryter ned helheten. Vi får på en måte to forskjellige hus oppå hverandre.

18 BYROMSPOLITIKK LUKKEDE OG PASSIVE FASADER 17 De helt lukkede byfasadene som vi har fått eksempler på i de siste årene må betraktes som et svært alvorlig problem. Dette er en utvikling som vil kunne bli helt ødeleggende på bymiljøet Resultatet er jo som alle vil kunne se gatestrek ninger uten liv og karakter, uinteressante og kanskje til og med litt skremmende for enkelte. For enkelte vil det gi en sterk følelse av ødslighet. Om kvelden, i mørket, vil dette forsterkes. På dette området må det rett og slett utarbeides lokale krav eller vedtekter. Eksempelvis kan det være at minimum 70 % av gatefasadene skal være aktive utstillingsarealer. Varianter som det vi kan se for importfirmaet i Pellygata er naturligvis også uakseptabelt.. Et annet problem kan være midlertidig tomme lokaler. Det er uheldig hvis lokaler i sentrale strøk blir stående tomme over lang tid. Avbøtende tiltak her kan være en felles strategi fra Handelsstanden om midlertidige utstillinger og aktivitet. Fra Pellygata Fra Pellygata Fra gågata

19 18 DESIGNPROGRAM BYROMSPOLITIKK Som et ledd i byens identitet og image er det viktig å ta tak i utformingen og møbleringen av byrommene. Det er en hel mengde utstyr som fyller rommene. Disse kommer fra mange forskjellige offentlige instanser og private. De har alle en eller annen praktisk funksjon som i de fleste tilfeller er nødvendig og sikkert godt ment. Eksempler på denne type elementer kan være: trafikkskilt i alle varianter, lysmaster og belysnings armatur, søppelkasser og søppelstativ, div. skap for el. og telekommunikasjon, telefonbokser, reklameskilt, informa sjonstavler, holdeplass-skur, benker osv. Her trengs det en koordinering og styring. Best kan dette skje ved at kom munen får utviklet en designmanual for alt byinventar. Når det gjelder bussholdeplassene har det vært en positiv utvikling. Så får vi heller leve med at mye av dette ser ut til å være finansiert gjennom salg av reklameplass på veggen. I alle fall dersom alternativet er som det gamle skuret under. Her ilustreres også tilfeldig møblering med skilt, betonggris og søppelstativ. Sarpsborg bør berømmes for at det ser ut til å være en positiv utvikling igang, men det er fortsatt en lang vei å gå. En utskifting og vurdering av skiltbruken er tydeligvis på gang men det må fortsatt kunne stilles spørsmål med plasseringer, høyder og fundamentering. Mange skilt er alfor høye og hvorfor er det så få nye skilt som står loddrett? Slikt er med på å skape inntrykk av et urolig og rotete sentrum. Søppelkassedesign på Sarpsborg torg Området rundt jernbanestasjonen er i løpet av de siste årene nærmest blitt nedluset av reklameskilt som etterhvert dominerer omgivelsene i svært stor grad. At skiltene eller reklamesøylene finnes i 3-4 forskjellige utgaver gjør ikke saken bedre. Dersom ikke den som får inn-tektene av reklameskiltene selv ser den forsimplende eff- ekten på omgivelsene,bør det vurderes styrt gjennom kommunale vedtekter.

20 BYROMSPOLITIKK KIOSKER O.L 19 Kiosker, paviljonger og lignende byggverk har tradisjonelt vært viet stor oppmerksomhet og omtanke i utform ingen og detaljer. Ofte kunne det være små perler av byggverk til berikelse for det miljøet de sto i. Også Sarpsborg har slike tradisjoner. Kiosken på torget og den gamle paviljongen i Kulås er fine eksempler på dette (de gamle bildene til venstre). Da Narvesen skulle bygge ny kiosk på torget for år siden ble det stilt klare krav fra bygningsrådet om utformingen nettopp med bakgrunn i slike tradisjoner. Resultatet var en spennende,moderne kiosk som bygde på tradisjoner. Etter at Narvesen flyttet sin virksomhet lengre opp i gågaten har taxisentralen overtatt kiosken. Det er en kjempefin og fornuftig beliggenhet for drosjene, men beklageligvis er kiosken ødelagt gjennom en simpel omgjøring som i dag virker mer forsøplende på torget enn berikende. I dag er det heller ikke bare kiosken i seg selv, men også møbleringen på og rundt den som er ødeleggende for et godt visuelt miljø. Det finnes flere kioskeksempler som viser den likegyldige holdning private og offentlige har til temaet. Poenget er ikke å henge ut enkelte som værre enn andre, men å peke på et problem som bør tas alvorlig. Det kan skje gjennom opplysning, veiledning,gode eksempler fra andre steder og i siste omgang krav og vedtekter fra kommunalt hold. Den nye Plan- og bygningsloven burde kunne gi større muligheter for å håndheve krav til estetikk.

21 20 GATEUTSTILLING / GATEHANDEL BYROMSPOLITIKK Generelt må gateutstillinger og gatehandel betraktes som positive innslag som bidrar til å gi byen liv og å gjøre den mer opplevelsesrik. Man bør imidlertid være bevisst på at slik handel lett kan få et simpelt og rotete preg. Som et mål å strekke seg mot hadde det vært fint om en mer helhetlig utforming og design kunne oppnås gjennom samarbeide mellom aktuelle foreninger i bysenteret. Salgs- og utstillingsboder på torget kunne med fordel ha hatt en felles karakter. Kunne det være en oppgave å få laget en type enkle teltboder som lett kan settes opp og tas ned daglig, som enten kunne kjøpes eller leies av f.eks. kom munen. Forholdene med gateutstillinger er lett å håndtere i gågaten der plassproblemene er små. I andre butikk gater som f. eks. Glengsgata blir det straks mye vanskeligere. Mange gjør en flott innsats for å utnytte de muligheter en har til å skape et trivelig handelsmiljø. Vi tror likevel det kan være på tide å vurdere om denne gata spesielt kan gis en annen karakter hvor de handlende og fotgjengere gis noe bedre forhold uten at det behøver å gå alt for mye ut over biltilgjengeligheten. Det er flere interessante løsninger, ofte kalt miløprioritert gjennomkjøring. Det kan fortsatt være trafikk i begge retninger, men kjørebanen kan være smalere og hastigheten kan være begrenset til 15 eller 30 km/t. Glengsgata er en spennende handlegate med mange fine forret ninger, noe som gjør den fortjent til en spesiell opparbeidelse. Det er fornuftig å begrense butikkutstillinger til en definert sone langs langs fasadene. På mange måter ser dette ut til å fungere bra. Dette har sammenheng med at lyktestolper, trær og møblering er ordnet i et langsgående belte hvor midtsonen holdes fri.

22 BYROMSPOLITIKK TRÆR 21 Trær kan være flotte innslag i bybildet. Hvis de anvendes med omtanke og følsomhet kan de gi steder i byen egenkarakter. Dette krever en beplantning og vedlikeholdspoli tikk som betrakter sentrumsområdet som en helhet. Sarpsborg ser ut til å være inne i en god utvikling i så måte. Reduksjonen av antall trær spredt ut over i gågaten har vært riktig. Trær kan ikke betraktes som en lyktestolpe med en gitt størrelse og form. Trærne vokser og kommer til å fylle mer og mer plass. Dette må de gis muligheter til så de kan få fremstå i sin fulle prakt og ikke som amputerte eller forkrøplede individer. Man bør også ha et bevisst forhold til siktlinjer og trær i den forstand at viktige siktlinjer og fondmotiv ikke blir skjult av trær. Granskogen i Glengsgata er et godt eksempel på hvordan det ikke bør gjøres. Konsekvensen nå bør være at disse fjernes og at Glengsgata som den viktige historiske aksen den er får tre frem og tydeliggjøres. Valg av typer trær må vurderes i forhold til den bysituasjonen de skal stå i. Det er forskjell på et enkelttre i et byrom mellom bygninger og furuskogen i Kulåsparken. Granskog i en bygate passer også dårlig. Festiviteten har en fin og sterk innramming av inngangsfasaden med to trær.

23 22 GULV OG INVENTAR BYROMSPOLITIKK Det er dessverre lett å finne eksempler på at det er mye rot og tilfeldigheter som preger inventarene i byrommene i denne byen som i mange andre. Eksemplene prøver å fokusere på noen typiske problemstillinger. Både private og det offentlige har sine svin på byen. Betonggrisene er en gjenganger som vi en gang for alle burde sørge for å bli kvitt. Forøvrig tror vi det er slik at litt omtanke, gjerne koordinert gjennom en spesielt ansvarlig i kommunen, vil kunne fremme de gode, enkle og naturlige løsningene. Det er bedre med for lite enn for mye, noe eksempelet med flaggstenger, skulpurer osv. ved rådhus/kirke er ment å vise. Her er det også noe med at skulpurene ikke har fått de omgivelser de kanskje fortjener. Byens gulv er egentlig et kapittel for seg. Det skjer en god del på dette området i Sarpsborg nå. Gradvis opprusting av fotgjengerarealer med betongheller og gatestein istedet for asfalt er godt igang og viser tydelig kvalitetsheving. En spennende tanke, som bør videreutvikles, er spørsmålet om å fjerne asfalten i et par sentrale gater der alle kan registrere at man har et vedlikeholdsproblem og at det er ypperlig storgatestein under asfalten. Aksene Sandesundsveien og Jernbanegata hadde vært spennende med gatesteinsbelegg.

24 BYROMSPOLITIKK GULV OG INVENTAR 23 Den gode tendensen med nye fortaugsbelegg, ny møblering og ny belysning bør videreføres med fasthet slik at man kan oppnå det gode helhetsinntrykket man bør strebe etter for å oppnå fine byrom. Granittpullerter er også et godt alternativ til de provisoriske og forslummende betonggrisene. Løsnin gen i Sandesundsveien er også flyttbar dersom det skulle være et poeng. På flere måter kan granittpullerter være bedre enn en liten grønnflekk og et tre som vi kan finne flere eksempler på. Trærne vil etterhvert kunne kamuflere gateløp og siktlinjer som det kan være ønskelig å beholde ut fra byplanmessige og byarkitektoniske hensyn. Det gamle bildet fra torget er tatt med for å illustrere flere ting vi kan lære av. Vann er et viktig innslag i byen som bør prioriteres høyere. Også dagens skulptur, (som vel er plassert oppå fontenesokkelen her) har vann. Men må sesongen være så kort? Vi bør merke oss at fontenen er plassert på en liten plattform som på en fin måte rammer inn fontenen. Her er det siden skjedd en forenkling som er et tilbakeskritt. Merk også de enkle, fine benkene godt plassert ved trærne og markisene på Sarpsborg Fargehandel. Bildet illustrerer også at trær vokser og trenger plass. (Men det er fortsatt grunn til å sørge over den erstatning Saugstadhjørnet har fått idag og at Kristiansens Hotell er historie, uten erstatning, -ennå.)

25 24 GENERELL PROBLEMATIKK FOR BYOMRÅDET Knutepunktene Byens viktigste områder, eller knutepunkter, finnes langs de gamle ferdselsårene. De vesentligste byarkitektoniske trekk som skaper Sarpsborgs identitet finnes her. Dette er karaktertrekk i byen som må bevisstgjøres og videreutvikles. Bysenterets utviklingsmuligheter ligger bl. annet i fremheving og forsterkning av disse stedenes kvaliteter. Itillegg må sammenhengen mellom disse knutepunktene vektlegges. Vitalisering Vitalisering vil være et helt sentralt begrep i utviklingen av bykjernen og de sentrumsnære knutepunktene. I fokus for visjoner om en bedre by må stå : - miljømessig kvalitetsheving - trygghet og trivsel - utvikling av gode bybolliger - bevaring av kulturminner - nye og spennende kulturinstitusjoner i gamle og nye bygg - kvaliteter i arkitektur og byrom - satsing på fotgjengerområder,grøntanlegg og kollektivtrafikk - tilrettelegge for næringsvirksomhet 1.Sentrum / bykjernen Bykjernen med torget og gågaten er byens viktigste område og byens «hjerte».det er dette de fleste sarpinger forbinder med sentrum.(95 % av de spurte i Daghøyskolens spørreundersøkelse i 1994). Høydepunktene i byens liv utspilles her.torget har lange tradisjoner som markedsplass med et rikt og variert torgsalg,kanskje det mest livskraftige og vitale torget i hele Østfold.Områdene rundt torget preges av en kvartalsstruktur i oppløsning, men her finnes også flere av de beste eksemplene på sarpsborgarkitektur fra århundre skiftet.(sarpsborg Fargehandel, Slorerbygningen, Løve apoteket, Modena, Halvorsen osv.). Det er også arkitektur med kvalitet fra vår egen tid.(kredittkassen, Torgsenteret, Biblioteket). Det må utvikles en «byromspolitikk» som må vektlegge det å ivareta kvalitet og helhet og å bygge videre på de gode eksemplene. 2. Borgarsyssel Museum Fylkesmuseet har lang tradisjon som kulturhistorisk samlingssted.det ligger på historisk grunn ved området der den første byetableringen fant sted i år Flere svært viktige identitetsskapende aktiviteter foregår her i tillegg til de faste utstillingene og de gamle bygningene som representerer eldre byggeskikk i Østfold. Olavsgalleriet i funkisstil fra Østfoldutstillingen i 1930 og arbeiderboligene St. Olavs Voll og Wegnerbrakka er direkte knyttet til Sarpsborgs historiske utvikling og identitet. Dette er tyngdepunktet i østre del av sentrum. 3. Glengshølen - stasjonsområdet (Gleng) Glenshølen hadde en sentral plass i sagbruksvirksomhet og tømmerfløting på Glomma. Asbjørnsensaga var et tradisjonsrikt innslag i miljøet her til langt etter krigen.som trafikalt knutepunkt går linjene tilbake til passasjertrafikk på Glomma med gamle «Krabben» og åpningen av jernbanen i For togreisende representerer dette området møtet med Sarpsborg. Ved utvikling av og satsing på kollektivtrafikk og jernbane vil dette også i fremtiden være en sentral innfallsport til byen. God kontakt til sentrum herfra vil være sentralt i visjonsarbeidet. Aksen Jernbanegata til Kulås bør utvikles i forhold til dette. 4. Sandesund og Byens Brygge Byens brygge og havn med fergested og tollsted har også en spennende historie. Området har vært lite prioritert de siste årene og er i forfall.vesentlig bedret vannkvalitet etter etablering av renseanlegget gir nye muligheter for å vende seg mot elven igjen. Området kan bli et vitalt aktivum for byen. 5. Kulåsparken Kulås er et markant og positivt trekk i bybildet. Parken har en helt sentral rolle i 17. mai-feiringene og brukes utover det en del til konserter i amfien.vitalisering er et stikkord for videreutvikling her. Potensialet er nok en god del større enn dagens bruk uten at det vil gå utover det parken tåler. Servering, utstillinger, skulpturpark, mer musikk osv.bør ialle fall kunne vurderes. Fornminneområdet i parken er også lite kjent og lite fokusert på i dag. 6. Stadionområdet Området er knyttet til fotball- og friidrettshistorien både lokalt og nasjonalt. Området er også oppmarsjområde for forskjellige arrangementer gjennom byen.(f.eks.17.mai). Området utgjør den vestlige enden av St. Mariegateaksen. Utviklingspotensialet er fortsatt stort. 7. Tunejordet Varehusområde utviklet gjennom de siste 20 åra. Opprinnelig industribygninger som har endret bruk og blitt utvidet. Estetisk er det et område med tvilsomme visulle og arkitektoniske kvaliteter. Det er behov for flere tiltak for å forbedre denne situasjonen. Kommunikasjonslinjer til sentrum må utbedres både for fotgjengere og kjørende. 8. Tunevannsområdet Et av de mest attraktive og brukte rekreasjonsområder i distriktet. Med sin sentrumsnære beliggenhet har det trolig en uvurderlig betydning for trivselen til byens befolkning.det er viktig å være bevisst på dette og å utvikle gode og trygge forbindelser hit fra resten av byområdet.

26 HISTORIKK/ANALYSE Den første byreguleringen som ble gjennomført i 1840 baserte seg, som hovedgrep, på tre torg og akser mellom disse. De overordnede byarkitektoniske trekk domineres derfor av St. Mariegate (aksen mellom Tune kirke og kirkeruinen på Borgarsyssel) og Sandesundsveien (aksen mellom torget og St. Halvards plass), samt forbindelsen Torget til Glengshølen. BYKJERNEN 25 I perioden etter 1840 samlet bebyggelsen seg vesentlig langs disse gatene. Mange bybranner førte til en relativt hurtig byfornyelse. Sveitserstilen dominerte først, men ved innføringen av murtvangen ble det historismen, og senere jugendstilen, som markerte seg. Et svært helhetlig kvartal i så henseende er kvartalet mot torget med Sarpsborg Fargehandel som dominerende hjørnemotiv kartet viser en ytterligere styrking langs hovedaksene.bebyggelsen langs ferdselsåren Valaskjold-Sarpebrua (O.H. gate) har også hatt en markant utvikling som følge av trafikkøkningen. Rutenettsplanen fra 1879 er nesten helt inntakt. Et vesentlig brudd er er imidlertid diagonalen R. Amundsens gate - Dronningensgate fra midten av 1980-åra Bebygde arealer ved den første byreguleringen. Aksen St. Marie gate og aksen Sandesundsveien knytter byens tre planlagte torg sammen (Turkerød, Østre Torg og St. Halvards plass). Turkerød (nåværende torg) har allerede fått sin form med bl. a. rådhus og apotek som omkransende bygninger. Østre Torg (som ligger rett foran kirkeruinen på Borgarsyssel) ble aldri realisert ettersom bygging av Sarpebrua og trafikk hit krevde nye veitraseer. Verdifullt bygningsmiljø ved Haralds Plass 1905 Bebygde arealer i 1905 viser utviklingen etter at Ing. Løvstads rutenettsplan fra 1879 har vært styrende i ca 25 år. I denne planen ble byområdet delt opp i 290 kvartaler, for det meste regelmessige kvadrater (60x60 m) og rektangler. Gatene er forholsvis brede. Man kan si at brede gater og små kvartaler karakteriserer planen. Tradisjonell kvartalsoppdeling med 8 eiendommer ga 50% hjørnebygninger. Dette er også et svært viktig karaktertrekk ved Sarpsborg.

27 26 BYKJERNEN ANALYSE Terrenglinjer og akser. Linjene representerer 5-meters koter. Høyest beliggende terreng fremtrer med de mørkeste gråtonene.kirkens plassering i terrenget er svært karakteristisk. De gamle kom munikasjonårene Sandesund - Gleng beskriver og underordner seg terrengformen. Torget har en meget bevisst plassering både i forhold til terreng og akser. Karakterisering landskap Bykjernen ligger på raets høyeste punkt. Mellom terrengtoppene Kulås og Tinghuskvartalet faller terrenget svakt mot vest. I dette vesthellende terrenget ligger torget. I det fallende terrenget blir parkeringsplanet mellom Sagahuset og posthuset et brutalt brudd med landskapskarakteren. I rutenettsplanen har kirken fått en dominerende plass i landskapet der Kulåshøyden slutter mot nord. Thranes gate er i utgangspunktet gitt karakter av kirkeakse som ender mot Stadion. Byarkitektonisk vil det være en viktig opgave å reetablere denne aksen i form av et åpent gateløp som følger terrengfallet. Ny bebyggelse i området bør ha dette for øye. Aksen Kulås - Jernbanestasjonen kan utvikles til et viktig strukturerende element i bybildet, f. eks. med en annen type gatedekke enn asfalt (d.v.s. gatestein). Krysset St. Marie gate - Jernbanegata er et sentralt knutepunkt som kan markeres sterkere. Utgangspunktet for å styrke de byarkitektoniske kvalitetene ligger i å følge opp og å bygge på rutenettsplanens prinsipper. De identitetsskapende bygningene i mur og tre (historisme/ jugend og sveitserstil) må vernes om på en bevisst måte. Brudd med rutenettsplanen (f. eks. nye veitraseer) må avbøtes gjennom byreparasjoner. Etablering av nye gatefasader med en bymessig karakter er sentralt. Tomrom etter rivningsbølgen på 60- og 70-tallet må gjenbygges. Byrommenes møblering må vektlegges. En omfattende gjennomgang av skiltbruk, belyningsarmatur og tilfeldig møblering, stengsler (betong griser) osv. vil være helt avgjørende for å kunne heve kvaliteten på de offentlige rommene. Karakterisering bebyggelse Bebyggelsesmønsteret har endret karakter i forhold til rutenettsplanen. Først og fremst ved at mye bebyggelse er fjernet men også ved ureflektert plassering av ny bebyggelse (posthuset f. eks.). Noe av torgrommets sluttethet har også gått tapt gjennom rivningsprosjekter. Kredittkassen har på en bevisst måte gjort noe med dette i vest, men evt. ny bebyggelse ved «Matstova» og ved Sarpsborg Fargehandel vil kunne videreføre dette. Utbyggingspotensialet i de sentrale strøk rundt torget er fortsatt stort. Dette vil også være utbygginger som vil kunne ha stor innflytelse på byens karakter og identitet. Tinghuset og politihuset er eksempler på dette, men også på dette kvartalet «mangler» bygninger i nord som vil kunne gi den sluttethet og det bymessige preg et sentrumsområde bør ha. Det er en positiv utvikling i gang i St. Marie gate med flere gode og forbilledlige rehabiliteringer. Bebyggelsen her har også et stort potensiale i den forstand at rehabiliteringsprosjekt blir meningsfulle fordi de kan inngå i en helhet. Helheten er sikret gjennom det faktum at det har vært lite riving i disse områdene og bygningsvolumene er inntakte. Karakteren her med to- og treetasjes bebyggelse bør fastholdes. I de mer sentrale områdene rundt torget vil byggehøydene kunne økes både fordi byens «tyngdepunkt» ligger her og fordi eksisterende bygninger delvis er vesentlig høyere.

28 INTERESSANTE UTVIKLINGSOMRÅDER /«PROBLEMOMRÅDER» BYKJERNEN 27 Interessante områder som bør videreutvikles og som vil ha avgjørende betydning i byens utvikling fram mot I dag fremstår en del av disse områdene som problemområder i forhold til trivsel og trygghet. 1. Sandtorget - i dag p.plasser. Regulert til bussterminal/ parkering. Utforming av nybygg må ta hensyn til naboområdene i vest og til kirkeaksen Thranes gate. Dette er innfallsporten til sentrum fra R.v.109. Hjørneløsningen må vektlegges. 2. Aksen Sarpsborg kirke - Thranes gate «forsvant» med utbyggingen av p.planet mellom Sagahuset og posthuset. Kan aksen gjenopprettes fysisk slik at det kan formidles en god overgang mellom terrengplanet på Sandtorget og p.pl.? 3. Nåværende bussterminal. Regulert til forretningsarealer. Volumer, arkitektonisk utforming og kvartalsstruktur krever sikre grep. Thranes gate må opprettholdes. Bebyggelsen må tilpasses terrengfallet. P.planet mellom Sagahuset og posthuset må ikke videreføres. 4. Dahletomta og Essostasjonen. Nåværende parkeringsareal og bensinstasjon. Et viktig grenseområde som må formidle overgangen mellom bysenteret og de sentrumsnære boligområdene. 5. «Matstova»-området er et opprevet og ødelagt kvartal etter ny veitrase med kun en bygning igjen. Deler av «veggen» mot torgrommet mangler for å slutte torgrommet som byrom. 6. Restareal mot Kirkegården som nyttes til parkering i dag. Konsekvenser etter ny veitrase som bør repareres. Avgrensingen mot kirkegården er et estetisk problem. Det bør være en adkomst mot kirkegården fra denne siden. 7. Rester av eneboligbebyggelse i tre uten forankring i et helhetlig bygningsmiljø i dag. Bygninger og skilting knyttet til bensinstasjonen er et estetisk problem i området. 8. Avslutning av tinghuskvartalet. Det må videreføres en utbygging som oppretter en helhetlig kvartalsstruktur og byfasader mot Olav Haraldsons gate. 9. Åpent og delvis ubebygget kvartal mellom Astridsgate og O.H.gate. Delvis parkering. Spennende potensiale som utbyggingsområde for byboliger. 10. Gamle Kristiansens Hotell som ble revet på slutten av 60-tallet etterlater seg ennå et hull i en av torgrommets vegger. Sentralt utbyggings- og byreparasjonsprosjekt. 11. Nedlagt bensinstasjon i Pellygata. Utbyggingspotensiale i et område som trenger fornyelse og arkitektonisk og estetisk opprusting. 12. Forretningsbygg som i arkitektonisk uttrykk og karakter bryter sterkt med omgivelsene. Eksempel på «nyere» bybygninger som bør vurderes opprustet/ombygget. 13. Parkeringsareal etter tidligere revet bygning. Bakgårdspreg mot et av byens forøvrig attraktive områder, kirkeparken. Også posthusets fasade mot Sandesundsveien et estetisk og byarkitektonisk problem. 14. Biblioteket - KFUM/KFUK. Potensiale for utbyggingsmuligheter vurderes som godt. Biblioteket vil her kunne utvikles videre om ønskelig. 15. Nabokvartal til kirke og rådhus som er et resultat av tidligere rivingspolitikk. Et relativt viktig parkeringsareale i dag, men virker ødeleggende både for kirke og rådhus. 16. Gamle Filmteateret, nåværende Frelsesarmelokaler. Et spennende kulturlokale med tradisjoner. Både innhold og fasadeutforming bør kunne tåle vurdering/endring. Umotiverte tiltak i fasaden har ført til arkitektonisk forfall. 17. Rundkjøring bør kunne erstatte nåværende kryssløsning 18. Rundkjøring bør etableres. Traseen har forøvrig en retning som er styrt av at det har stått et hus i veien tidligere. Traseen virker umotivert i dag. 19. Ny kryssløsning. Planer om rundkjøring bør revurderes. Er det f. eks. godt nok begrunnet å åpne Storgata ut i Korsgata? Kan et T-kryss være like hensiktsmessig, noe som dessuten gir mulighet til å verne om et av byens største og eldste trær.

fokusområder Påfølgende kapittel tar for seg de overordnede temaene:

fokusområder Påfølgende kapittel tar for seg de overordnede temaene: fokusområder Påfølgende kapittel tar for seg de overordnede temaene: byens offentlige rom blågrønne strukturer bebyggelse handels- og næringsutvikling samferdsel byens offentlige rom byens funksjon Byen

Detaljer

Grimstad kommune Kommunedelplan for Grimstad byområde Byplanen. Vedtatt av kommunestyret 27.10.08

Grimstad kommune Kommunedelplan for Grimstad byområde Byplanen. Vedtatt av kommunestyret 27.10.08 Kommunedelplan for Grimstad byområde Byplanen Vedtatt av kommunestyret 27.10.08 Kommunedelplan for Grimstad byområde Byplanen 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Kommunedelplan for Grimstad

Detaljer

Sentrumsutvikling Mysen byområde

Sentrumsutvikling Mysen byområde Sentrumsutvikling Mysen byområde Historisk utviklingstrekk og fremtidig utvikling Diskusjonsgrunnlag Innledning Byutvikling Mysen sentrum/ Mysen byområde Mysen sentrumsområde har hatt en omfattende utvikling

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR SENTRUM 1997-2007

KOMMUNEDELPLAN FOR SENTRUM 1997-2007 KOMMUNEDELPLAN FOR SENTRUM 1997-2007 Sentrumsplanen MOLDE KOMMUNE Plan- og økonomiseksjonen august 1997 Vedtatt plan: K-sak 97/0066, 19.06.97 KOMMUNEDELPLAN FOR SENTRUM 1997-2007 Sentrumsplanen Kommunestyret

Detaljer

S t e d s a n a l y s e G o l s e n t r u m

S t e d s a n a l y s e G o l s e n t r u m GOL KOMMUNE S t e d s a n a l y s e G o l s e n t r u m 1 9. s e p t e m b e r 2 0 0 8 INNHOLD A BAKGRUNN OG FØRINGER A1 Bakgrunn A2 Formål A3 Overordnede føringer Kommuneplanens arealdel Utkast til vernevurdering

Detaljer

Kommunedelplan for Horten sentrum. Planbeskrivelse og konsekvensutredning

Kommunedelplan for Horten sentrum. Planbeskrivelse og konsekvensutredning Kommunedelplan for Horten sentrum Planbeskrivelse og konsekvensutredning Side 1 Forord Horten kommune legger med dette fram forslag til ny kommunedelplan for Horten sentrum. Planen består av et plankart,

Detaljer

by og vann Kommundelplan Skien sentrum 2010-2020 Planbeskrivelse

by og vann Kommundelplan Skien sentrum 2010-2020 Planbeskrivelse by og vann Kommundelplan Skien sentrum 2010 2020 Planbeskrivelse 18.05.2010 1 Innledning Gjeldende kommunedelplan for Skien sentrum er fra 1996 og er moden for en revisjon. Hovedutvalg for teknisk sektor

Detaljer

FREMKOMMELIGHET OG ATTRAKTIVITET I GJØVIK SENTRUM:

FREMKOMMELIGHET OG ATTRAKTIVITET I GJØVIK SENTRUM: HOVEDOPPGAVE: FREMKOMMELIGHET OG ATTRAKTIVITET I GJØVIK SENTRUM: EN ANALYSE FOR ULIKE TRAFIKANTGRUPPER. FORFATTER(E): KNUT SINDRE VALE SIRI OESTREICH NIELSEN Dato: 26. Mai 2008 2 3 Sammendrag TITTEL FREMKOMMELIGHET

Detaljer

sarpsborg kommune kommunedelplan sentrum 2013-2023 vedtatt 15.05.2013

sarpsborg kommune kommunedelplan sentrum 2013-2023 vedtatt 15.05.2013 sarpsborg kommune kommunedelplan sentrum 2013-2023 vedtatt 15.05.2013 innhold og forord innhold forord Forord Sammendrag Grunnlag Fokusområder Gjennomføring og bestemmelser Plankart og temakart Vedlegg

Detaljer

Næringsutvikling i Ås sentrum

Næringsutvikling i Ås sentrum Næringsutvikling i Ås sentrum LAA 250 - Stedsutvikling 15.11.2010 Analyse og planprogram Gr. 5A Kristine Orstad Jarle Ruud Forsnes Gunn Helen Hansen 1 Forord Innhold LAA 250 - Stedsutvikling -Næringsutvikling

Detaljer

Barnefamilier i sentrum familiers preferanser og kommunens virkemidler en studie av Sarpsborg

Barnefamilier i sentrum familiers preferanser og kommunens virkemidler en studie av Sarpsborg Barnefamilier i sentrum familiers preferanser og kommunens virkemidler en studie av Sarpsborg Bylabrapport 2:2012 Denne rapporten er finansiert og utgitt av stiftelsen Norsk Form, ved Bylab. Den er forfattet

Detaljer

Plan for utearealene i Ås sentrum

Plan for utearealene i Ås sentrum Plan for utearealene i Ås sentrum Planforslag med rapport 15. november 2007 1 Forord Bakgrunn for prosjektet: Prosjektet er forankret i handlingsprogram og økonomiplan for 2007-2010, vedtatt 13.12.2006.

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR FREDRIKSTAD BYOMRÅDE 2011-2023

KOMMUNEDELPLAN FOR FREDRIKSTAD BYOMRÅDE 2011-2023 KOMMUNEDELPLAN FOR FREDRIKSTAD BYOMRÅDE 2011-2023 Egengodkjent av bystyret 16.06.2011 FORORD I handlingsplan for 2009-2013 ble det gitt en politisk bestilling om rullering av Sentrumsplanen 1999-2010,

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 142/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 23.06.2014 1. GANGS BEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Hovedutvalget

Detaljer

Et område fra Eidsbergveien til Kulturhuset og Gimmingkrysset, gnr/bnr 52/677 m. fl.

Et område fra Eidsbergveien til Kulturhuset og Gimmingkrysset, gnr/bnr 52/677 m. fl. Forslag til områderegulering ihht. pbl 12-2 PLANBESKRIVELSE med konsekvensutredning Et område fra Eidsbergveien til Kulturhuset og Gimmingkrysset, gnr/bnr 52/677 m. fl. Plan-ID: 20100002 Planens dato:

Detaljer

Sentrumsplan for Halden 2015-2027. Planbeskrivelse UTKAST

Sentrumsplan for Halden 2015-2027. Planbeskrivelse UTKAST 1 Sentrumsplan for Halden 2015-2027 Planbeskrivelse UTKAST 1 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 5 Plan og bygningslovens intensjoner med planlegging.... 6 Sammenfatning av de viktigste grepene i sentrumsplanen....

Detaljer

SAMMEN OM TOFTE /// STEDSUTVIKLINGSPROSJEKT

SAMMEN OM TOFTE /// STEDSUTVIKLINGSPROSJEKT SAMMEN OM TOFTE /// STEDSUTVIKLINGSPROSJEKT STATUS 2011 OG HANDLINGSPLAN 2012 /// AUGUST 2011 OPPDRAGSGIVER Hurum kommune Prestegårdsalleen 4 3490 Klokkarstua www.hurum.kommune.no KONSULENT Plan Urban

Detaljer

Evaluering av parallelloppdrag om Vestby sentrum

Evaluering av parallelloppdrag om Vestby sentrum Evaluering av parallelloppdrag om Vestby sentrum Utarbeidet av evalueringsutvalget Dag Tvilde, Øystein Bull Hansen, Morten Ragnøy Ednes, Sissel Riibe, Lars Grimsgaard, Bente Lise Stubberud & Simon Friis

Detaljer

Utforming av kollektivknutepunkter. Erfaringer fra Groruddalen og gode eksempler fra noen nordiske byer

Utforming av kollektivknutepunkter. Erfaringer fra Groruddalen og gode eksempler fra noen nordiske byer Utforming av kollektivknutepunkter Erfaringer fra Groruddalen og gode eksempler fra noen nordiske byer VISTA UTREDNING 10/2002 1 Utgiver: VISTA Utredning AS Lay-out og foto: Johan-Ditlef Martens Produksjon:

Detaljer

strategi og visjon 1

strategi og visjon 1 strategi og visjon 1 bakgrunn På bakgrunn av stedsanalysen, feltundersøkelsene, scenarioarbeidet og programanalysen har vi dannet oss et grunnlag for å skape en visjon for Kirkenes; en rettesnor for fremtidig

Detaljer

Utfordringsdokument. Revisjon av reguleringsplanene for Geilo sentrum

Utfordringsdokument. Revisjon av reguleringsplanene for Geilo sentrum Utfordringsdokument Revisjon av reguleringsplanene for Geilo sentrum VISTA Utredning AS 25. oktober 2002 Utfordringsdokument - revisjon av reguleringsplaner for Geilo sentrum Side 2 Forord Forord Hol kommune

Detaljer

Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum

Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 KRITERIER FOR JURYENS BEDØMMELSE... 5 3 Spesielle utfordringer... 6 4 GENERELLE VURDERINGER... 7 4.1 Helhetsgrep...

Detaljer

Sentrumsutvikling i Bryne Storgata; byens nerve

Sentrumsutvikling i Bryne Storgata; byens nerve Vista Analyse AS Rapport nr 2010/02 Sentrumsutvikling i Bryne Storgata; byens nerve Nedremarka Eiendom AS 1 Forord I forbindelse med planene om en videre utvikling av M44 handelssted i Bryne samt det uutnyttede

Detaljer

HØYHUS I HAMAR. Høyhusplanen vil være verktøyet for å kunne styre utviklingen og samtidig ha en bevissthet om konsekvensene

HØYHUS I HAMAR. Høyhusplanen vil være verktøyet for å kunne styre utviklingen og samtidig ha en bevissthet om konsekvensene HØYHUS I HAMAR høyhus som følger denne planen. - LANDEMERKER OG BYENS PLASS I HEDMARKENS LANDSKAP Bakgrunn Etablering av høyhus vil kunne endre byens preg i større grad enn andre bygninger og vil ha betydning

Detaljer

JEVNAKER SENTRUM. del 1. Stedsanalyse. Stedsutvikling Nesbakken / Stedsutvikling Strandpromenaden

JEVNAKER SENTRUM. del 1. Stedsanalyse. Stedsutvikling Nesbakken / Stedsutvikling Strandpromenaden JEVNAKER SENTRUM Stedsutvikling Nesbakken / Stedsutvikling Strandpromenaden del 1 Innledning Kreativ vandring i Verkevika 2. juni 4 INNHOLD Sentrumsåret 2012 Innledning Bakteppe Sentrum Analyse og kartlegging

Detaljer

Lillesand sentrum Estetisk veileder

Lillesand sentrum Estetisk veileder Lillesand sentrum Estetisk veileder Lillesand kommune Innhold Innledning... 4 Sammendrag... 6 Hva kjennetegner gode byrom?... 7 Lillesands identitet... 9 Fem utvalgte byrom... 14 - Havnetomta... 15 - Emil

Detaljer

Sentrumsanalyse 30.06.2008 Hovedrapport

Sentrumsanalyse 30.06.2008 Hovedrapport Skien sentrum Sentrumsanalyse 30.06.2008 Hovedrapport Innhold 1 Dagens situasjon 6 1.1 Befolknings- og næringsutvikling 6 1.2 Historisk utvikling av byen 8 1.3 Funksjoner 10 1.4 Handelsmiljø 12 1.5 Bebyggelse

Detaljer

Byggeskikkveileder for Alta kommune

Byggeskikkveileder for Alta kommune Byggeskikkveileder for Alta kommune Innholdsfortegnelse Forord.......................................... 3 Alta kultur og historie.............................. 4 Bygningshistorikk...................................

Detaljer

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 1 Innhold 1 Innledning...5 2 Rammer for kommuneplanarbeidet...5 2.1 Lovgrunnlaget...6

Detaljer

Rapporten er utarbeidet av: Fredrikstad Kommune «Miljøbyen Fredrikstad» 1602 Fredrikstad tlf. 69 30 60 00. Deltakere:

Rapporten er utarbeidet av: Fredrikstad Kommune «Miljøbyen Fredrikstad» 1602 Fredrikstad tlf. 69 30 60 00. Deltakere: Rapporten er utarbeidet av: Fredrikstad Kommune «Miljøbyen Fredrikstad» 1602 Fredrikstad tlf. 69 30 60 00 Deltakere: Bente Hornnæs Terje Heen Terje Tjærnås Tormod Bjørkelo Gjermund Strømnes Sveinung Hatlevod

Detaljer