Introduksjon: Styrende dokumenter. Akuttmedisinske behandlingsprotokoller. Akuttmedisinsk utstyr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Introduksjon: Styrende dokumenter. Akuttmedisinske behandlingsprotokoller. Akuttmedisinsk utstyr"

Transkript

1 Norsk olje og gass, Retningslinje Fagplan Grunnkurs Førstehjelp Etablert dato: Revisjon nr: 11 Rev. dato: Side: 1 GRUNNLAG Formålet med kurset er å sette førstehjelperne i stand til å arbeide praktisk og selvstendig innenfor tydelig definerte rammer og under tett faglig ledelse av sykepleier. Kurset skal derfor i størst mulig grad være basert på praktiske demonstrasjoner og realistiske øvelser, med teoretiske introduksjoner som faglig ramme. Kandidatene skal før kurset ha lest Førstehjelp fra Norsk Førstehjelpsråd. Boken gir en grunnleggende innføring og basis for kurs, øvelser og samarbeid med resten av beredskapsorganisasjonen. De selskapsinterne akuttmedisinske behandlingsprotokollene beskriver standarden for behandling i selskapet, og legger dermed også premissene for opplæringen av førstehjelpere. : Styrende dokumenter. Akuttmedisinske behandlingsprotokoller. Akuttmedisinsk utstyr Innhold Krav til utførelse Beskrive prinsippet for typisk oppbyggingen av selskapsinterne akuttmedisinske behandlingsprotokoller. : o prinsipper & rammer for kurset o akuttmedisinske behandlingsprotokoller Kunne slå opp etter anvisning fra sykepleier. Egenstudium og introduksjon på kurs Beskrive innhold i og bruk av overvåknings- og pasientoversiktsskjema. Beskrive den akuttmedisinske delen av beredskapsorganisasjonen og egen plassering og rolle. Etablere nødhospital (registrar) i fravær av sykepleier. Pasientovervåking og dokumentasjon o juridiske aspekter, styrende dokumenter o overvåknings- og pasientoversiktsskjema o håndtering av taushetsplikt o Radio medico o 1.linje - vaktlege o 2.linje - beredskapslege o SAR-tjenesten Prinsipper for etablering og funksjon. Oppgaver for registrar). Legge inn uten veiledning: o personalia o tidsakse o BT, puls, resp.frekvens o medikamentbruk etter beskjed fra sykepleier Se læremål Utlevering av skjema og praktisk trening Se læremål Praktisk trening. Finne fram og med navn og funksjon beskrive utstyret i en typisk medisinsk akuttsekk. Klargjøre for assistanse til sykepleier. Finne fram, beskrive og bruke utstyret i typisk førstehjelpssekk. Typisk medisinsk akuttsekk Se læremål Skal benyttes til øvelser under kurset Typsik førstehjelpssekk Se læremål Skal benyttes til øvelser under kurset

2 Norsk olje og gass, Retningslinje Fagplan Grunnkurs Førstehjelp Etablert dato: Revisjon nr: 11 Rev. dato: Side: 2 Første vurdering av skadested. Ivaretakelse av sikkerhet. Kunnskap om stressreaksjoner. Gjennomføre første vurdering: o situasjonsforståelse o ivareta egen sikkerhet Være forbredt på naturlige emosjonelle og psykiske reaksjoner hos seg selv og hos andre (pasienter/involvert personell) Innhold Krav til utførelse Forberedelse, prebrief, holde hodet kaldt og tenke gjennom hva man forvente av inntrykk og oppgaver: o fordele arbeidsoppgaver o fokus på arbeidsoppgaver Førsteinntrykket på et skadested: o syn, lukt, lyder o vurderinger før undersøkelse og behandling starter o ivareta egen og andres sikkerhet under akuttmedisinsk aksjon o beskrive normale stressreaksjoner: - fysiske (hjertebank, munntørrhet, kvalme..). - psykiske (angst, sinne, panikk, apati ) Grunnleggende kunnskap om ivaretakelse av pasienter i en emosjonell akuttsituasjon. /samtale Dele erfaringer/ refleksjon

3 Norsk olje og gass, Retningslinje Fagplan Grunnkurs Førstehjelp Etablert dato: Revisjon nr: 11 Rev. dato: Side: 3 A og B: Vurdering og behandling luftveier og pustefunksjon Kjenne forkortelsen ABCDE A - LUFTVEIER Åpne og sikre frie luftveier: o løfte haken o kjevegrep o bøye hodet tilbake o sideleie som middel for fri luftvei Innhold Krav til utførelse Definisjoner. Enkeltelementene blir introdusert senere og trinn for trinn. A: Basis o basal og normalanatomi o håndgrep o gi og opprettholde frie luftveier (løfte hake, kjevegrep), sikre nakken (manuell stabilisering) o undersøkelsesmetodikk for å vurdere luftveisfunksjon (sjekke om obstruksjon) Øvelser: Undersøkelse av luftveier. Trening på hverandre, kjenne på ulik normalanatomi. Sikre frie luftveier under ulike og krevende medisinske (oppkast, fare for aspirasjon, bevisstløs) og ytre (omgivelser, transport) betingelser. Gjenkjenne kliniske tegn på fremmedlegeme i luftveier. Utføre magetrykk og ryggslag. A: Vurdering og behandling under krevende betingelser o håndtering av A ved: - risiko for aspirasjon - ulike lokasjoner/plassforhold - kulde, vind, støy - sideleie o A+D - problematikk o bruk av svelgtube o bruk av nakkekrage v /A-problem o transport av pasient m /A-problem o bruk av sug i øvre luftveier (understreke at suging av øvre luftveier ikke skal gjøres av førstehjelper) A: Fremmedlegeme o fremmedlegeme hos våkne personer som puster litt (hoste) o våken og ikke puster (ryggslag/magetrykk) o bevisstløs (HLR) o legge pasient i sideleie o håndtere pasient med oppkast, rense munn o sikre frie luftveier når pasient ligger vanskelig tilgjengelig, er bevisstløs, kaster opp o måle til og legge inn svelgtube o legge nakkekrage på pasient med a-problem. o legge pasient i sideleie på båre/stroppe o overvåke luftveier hos pasient under transport til hospital/helidekk o klargjøre utstyr for bruk (sykepleier) av sug i øvre luftveier Trene grep på hverandre. Øvelser der pasient: o ligger vanskelig tilgjengelig o ligger i sideleie o er bevisstløs med oppkast i luftveiene o kaster opp under etablering av frie luftveier Øvelser

4 Norsk olje og gass, Retningslinje Fagplan Grunnkurs Førstehjelp Etablert dato: Revisjon nr: 11 Rev. dato: Side: 4 B - PUSTEFUNKSJON Beskrive de viktigste årsaker til sviktende pustefunksjon. Ventilere munn-til-munn og med pocketmaske/ansiktsduk. Assistere sykepleier ved ventilasjon med maske/bag eller bruk av larynxtube. Utføre oksygenbehandling. Assistere sykepleier ved avlastning av pneumothorax. Innhold Krav til utførelse B: Basis o årsaker inkl. - pneumothorax (virknings-mekanisme og avlastning) - lokalirriterende gasser. CO-, H 2 S og cyanidforgiftning o utstyr: pocketmaske, ansiktsduk, svelgtube, bag og maske, larynxtube (LTS) o registrere respirasjonsfrekvens B: Oksygenbehandling Utstyr, virkemåte Assistanse ved avlastning av pneumothorax: Finne fram utstyr og ivareta hygienekrav. Ventilere pasient (dukke) via munntil-munn og pocketmaske Finne frem og assistere sykepleier ved (eleven forventes ikke å beherske disse prosedyrene selvstendig) o maske-/bagventilasjon o innleggelse ogventilering av pasient med larynxtube (LTS) o demontere/feilsøke maske/bag Finne frem og koble til maske med reservoar. Skifte O 2 -flaske. Håndtere oksygen på en sikker måte: o kontrollere/justere flow o sikre O 2 -flaske v /transport o fare ved åpen flamme o fare relatert til olje/fett Øvelser Øvelser

5 Norsk olje og gass, Retningslinje Fagplan Grunnkurs Førstehjelp Etablert dato: Revisjon nr: 11 Rev. dato: Side: 5 D: Vurdering av bevissthetsnivå Innhold Krav til utførelse D - BEVISSTHETSNIVÅ Beskrive og rapportere bevissthetsnivå. D: Bestemme pasientens bevissthetsnivå o våken (A) o svarer på tiltale (V) o reagerer på smerte (P) o reagerer ikke på smerte (U) Se læremål C: Vurdering av sirkulasjon C - SIRKULASJON På grunnleggende nivå beskrive årsaker, symptomer og kliniske vurderinger ved sirkulasjonssvikt. Beskrive normale verdier/funn. Gjennom observasjon fange opp faretruende verdier/funn og endringer, og formidle disse til sykepleier. Innhold Krav til utførelse C: Basis o årsaker til sirkulasjonssvikt o førsteinntrykket av en pasient med begynnende sirkulasjonssvikt o beskrive hudfarge og kvalitet - blek, kald og klam - blålig (cyanotisk) o telle puls i håndledd (systolisk BT <> 90) og på hals o måle systolisk BT palpatorisk o formidle funn til sykepleier Lokalisere og telle puls o halspulsåre o håndledd Plassering av BT-mansjett, valg av mansjettstørrelse. Måle palpatorisk blodtrykk. Øvelser Gjennomføre en helhetlig vurdering: A+B+C+D A+B+C+D Oppsummering og prioriteringer av observasjoner og tiltak Se A + B + C + D Kasuistikker: Kursdeltakere presenterer/ demonstrerer

6 Norsk olje og gass, Retningslinje Fagplan Grunnkurs Førstehjelp Etablert dato: Revisjon nr: 11 Rev. dato: Side: 6 C: Stanse blødning. Bruddbehandling. Væskebehandling. C - SIRKULASJON Stanse ytre blødninger. Beskrive årsaker til indre blødninger og være i stand til å gjenkjenne symptomer. Beskrive prinsipper for bruddbehandling og bruke immobiliseringsutstyr. Innhold Krav til utførelse C: Stanse blødning. Bruddbehandling. o kunne legge trykkbandasje o assistere sykepleier ved reponering/ anlegg av trekk-/ vakuumspjelk o assistere sykepleier ved bruk av SAMsling o indre blødninger (thorax, organer i abdomen, store rørknokler ) o stabilisering av brudd i femur/bekken o vurdere perifer sirkulasjon ved frakturer Praktisk øvelse Legge trykkbandasje ved skader i ekstremitene Anlegge vakuumspjelk Bruk av SAM-sling Øvelser Assistere ved etablering av intravenøs behandling og væskebehandling. C: Væskebehandling o indikasjoner og betegnelser (Ringer Acetat) o finne frem utstyr og assistere sykepleier ved innleggelse av perifer venekanyle og væskebehandling o kople infusjonssett, fylle dråpekammer nedenfra (pose), fjerne luftbobler i slange o administrere væsker i kalde omgivelser Praktisk øvelse Finne fram, montere infusjonssett og klargjøre for infusjon, - før kontroll og tilkopling ved sykepleier. Øvelser Infusjonshastighet (20 dråper/ml, egnet infusjonshastighet osv.)

7 Norsk olje og gass, Retningslinje Fagplan Grunnkurs Førstehjelp Etablert dato: Revisjon nr: 11 Rev. dato: Side: 7 Brystsmerter og medikamenthåndtering Beskrive årsaker til og symptomer på brystsmerter og assistere ved behandling. Assistere sykepleier med klargjøring av medikamenter. Førstehjelper forventes ikke å kunne behandle eller administrere medikamenter Innhold Krav til utførelse Brystsmerter inkl. behandling o årsaker, symptomer og funn/undersøkelse o betydningen av å berolige pasient o koble og gi pasient O 2 på maske med reservoir o EKG: Kjenne prinsipp. Bistå sykepleier med å finne frem elektroder og ledninger, god kontaktflate (avtørking av huden, evt barberhøvel) o og bistå med å finne fram utstyr o assistere sykepleier ved medikamenthåndtering (se under) o MONA (morfin, oksygen, nitroglycerin, aspirin) Medikamenter Assistere med klargjøring av medikamenter når sykepleier må håndtere pasient. O 2 -behandling. Se eget avsnitt Praktisk øvelse Finne fram medikamenter og opptrekksutstyr. Eleven skal få øve i å trekke opp medikamenter, aseptisk teknikk og festing av ampulle til sprøyte. og demonstrasjon Øvelser

8 Norsk olje og gass, Retningslinje Fagplan Grunnkurs Førstehjelp Etablert dato: Revisjon nr: 11 Rev. dato: Side: 8 BHLR/DHLR Beskrive årsaker til hjertestans. Innhold Krav til utførelse Årsaker til hjertestans o primær hjertesykdom (infarkt) vanligst på voksne o pustestans/hypoksi (drukning, forgiftninger, fremmedlegemer) Beskrive viktigste tiltak ved hjertestans. Beskrive kriterier for oppstart av HLR. Utføre god BHLR. Tiltak ved hjertestans o Tidlig varsling o god BHLR o følge opp med DHLR inkl. tidlig defibrillering (viktigere enn medikamenter) Oppstart HLR o bevisstløs pas som ikke puster normalt o hvordan vurdere bevissthet og pustefunksjon? o hva gjør man hvis man er usikker? o hvorfor ikke sjekke puls? o når legge i sideleie? Trene BHLR: o trene på ventilering munn-tilmunn/med pocketmaske o trene på kompresjoner o bytte, minst mulig handsoff, opprettholde gode kompresjoner o sideleie og øvelse iht nasjonale retningslinjer (Norsk Resuscitasjonsråd) for HLR Grupper Utføre god DHLR på egenhånd, inkl. bruk av halvautomatisk defibrillator (AED). Beskrive krav til egensikkerhet. Utføre DHLR o bruk av halvautomatisk defibrillator (AED) o egen sikkerhet rundt sjokking o vann/fuktighet på pasient, fjerne brysthår o elektrodeplassering o oppfølging dersom respirasjon/ sirkulasjon gjenopprettes Praktisk øvelse Trene DHLR iht Norsk grunnkurs i DHLR: Kasuistikker hvor man i naturlig rekkefølge gjør hele prosedyren inkl.: o sjekke indikasjon for HLR o feste defibrilleringspads o kople opp hjertestarter o konvertere o opprettholde gode kompresjoner, demonstrasjon og praktisk øvelse iht Norsk grunnkurs i DHLR Krav til utstyr: AED Instuktørkompetans e: Instruktør DHLR (Norsk Resuscitasjonsråd) Grupper

9 Norsk olje og gass, Retningslinje Fagplan Grunnkurs Førstehjelp Etablert dato: Revisjon nr: 11 Rev. dato: Side: 9 DHLR-utsjekk Utføre god DHLR på egenhånd, inkl. bruk av halvautomatisk defibrillator (AED). Innhold Krav til utførelse Utsjekk DHLR Iht fagplan for DHLR fra NRR. Praktisk utsjekk i små. Kjøre minst to scenarier, ett med sjokkbar og ett med ikke sjokkbar rytme. Krav til bestått utsjekk o gjennomføre god BHLR, lite handsoff o kunne igangsette DHLR på rett indikasjon o riktig elektrodeplassering o følge algoritmen som leveres av hjertestarteren Små AHLR Være i stand til å assistere sykepleiere ved gjennomføring av AHLR-algoritme. (Deltageren forventes ikke å huske eller mestre spesifikke elementer av AHLR algoritment selvstendig.) Innhold Krav til utførelse AHLR Få en enkel beskrivelse/forklaring som gjør at de forstår at sykepleier vil gi medisiner ved visse hjerterytmeforsrtyrrelser. Assistere ved bruk av medikamenter i forbindelse med bruk av hjertestarter: Finne fram aktuelle medikamenter i AHLR (p.t. Adrenalin, Cordarone m.m.) og klargjøre opptrekksutstyr (sprøyter, kanyler) Nedkjøling av bevisstløs pasient. Se beskrivelse annet sted i kursplanen: o A+B o HLR o Assistere sykepleier med klargjøring av medikamenter på kurs. Relevante øvelser er omtalt andre steder i kursplanen

10 Norsk olje og gass, Retningslinje Fagplan Grunnkurs Førstehjelp Etablert dato: Revisjon nr: 11 Rev. dato: Side: 10 Nærdrukning og hypotermi Beskrive farer ved og symptomer på generell nedkjøling (hypotermi). Assistere ved innpakking av hypoterm/ traumatisert pasient. Innhold Krav til utførelse Hypotermi o ytre farer, egen-/pasientsikkerhet o symptomer på mild, moderat, og dyp hypotermi o håndtering av nedkjølt pasient viktighet av skånsom behandling og varsomme leieforandringer o Prehospital oppvarm av hypoterme pasienter (ulltepper, bobleplast/plast og dyne) o aktiv eller passiv oppvarming? o tidsaspekt for nedkjøling o monitorering og demonstrasjon Beskrive viktigheten av langvarig HLR ved hypotermi og drukning. HLR ved hypotermi/drukning o god BHLR viktigst (ofte dårlig effekt av defibrillering/medik.) o indikasjoner for oppstart HLR o måle temperatur o HLR og transport

11 Norsk olje og gass, Retningslinje Fagplan Grunnkurs Førstehjelp Etablert dato: Revisjon nr: 11 Rev. dato: Side: 11 Traumepasient Innhold Krav til utførelse Forstå prinsippene for prioritering i samsvar med ABCDE i behandlingen av hardt skadet pasient. ABCDE Repetisjon av begrepene, prinsippene og tanken bak prioriteringene Beskrive prinsipper for ABCvurdering og pasientundersøkelse. Assistere under ledelse av sykepleier. Pasientundersøkelse Presisere ABCDE. Systematisk pasientundersøkelse, bevisst og bevisstløs traumepasient. Skademekanikk o energivurdering og konsekvenser av denne for undersøkelse og behandling o viktighet av skademekanikk i rapport fra AR-lag Praktisk øvelse Fokus på systematikk og basal livreddende førstehjelp: o ABC på traumatisert, våken og bevisstløs pasient. o systematisk pasientundersøkelse og øvelser Beskrive prinsipper for prioritering blant flere skadde. Assistere under ledelse av sykepleier. Eleven forventes ikke å beherske triage selvstendig. Medisinsk organisering på skadested o førstehjelpers rolle og oppgaver o prinsipp for prioritering - triage (haster/kan vente) o medisinsk skadestedsledelse i akuttfasen o tidsbruk o primærundersøkelse o merking av prioriteringsgrad Praktisk øvelse Triage og øvelse Beskrive prinsipper for bruddbehandling. Se C - Stanse blødning. Brudd-behandling. Væskebehandling..

12 Norsk olje og gass, Retningslinje Fagplan Grunnkurs Førstehjelp Etablert dato: Revisjon nr: 11 Rev. dato: Side: 12 Innhold Krav til utførelse Etablere traumesideleie og assistere sykepleier med leiring av traumatisert pasient. Finne fram og kunne bruke båremateriell. Stabilisere og sikre pasient på båre. Elevene skal mestre pasientforflytning og bruk av båremateriell selvstendig. Traumesideleie Indikasjoner og kontraindikasjoner Transport o nakkekrage: indikasjoner, kontraindikasjoner o spinal immobilisering o skånsom forflytning ( Log-roll ) o andre løfte/bære/evakuerings-teknikker o o o Traumesideleie Legge på nakkekrage på våkne og bevisstløse pasienter Flytte og plassere pasient på båre (f.eks. orange redningsbåre F-71, backboard, Paraguard eller annen båre) og øvelser. Elevene skal få grundig praktisk opplæring i bruk av ulikt båremateriell og løfte/forflytningstekni kker.

13 Norsk olje og gass, Retningslinje Fagplan Grunnkurs Førstehjelp Etablert dato: Revisjon nr: 11 Rev. dato: Side: 13 Akutte medisinske tilstander skal deltakerne kunne: Kjenne igjen symptomer på alvorlige allergiske reaksjoner. Assistere sykepleier med anfallsbehandling. Innhold Krav til utførelse Allergiske reaksjoner o utløsende årsaker o symptomer o virkningsmekanisme o behandling o klargjøre adrenalin og væskeinfusjon Se ABC. Eleven skal lære i å finne fram medikamenter og opptrekksutstyr for behanding av anafylaktisk reaksjon. Beskrive symptomer på astma. Assistere sykepleier med anfallsbehandling. Beskrive symptomer på alvorlige medisinske tilstander. Assistere sykepleier i form av grunnleggende førstehjelp (jf. ABC). Astma o utløsende faktorer o symptomer o virkningsmekanisme o behandling Den bevisstløse, ikke traumatiserte pasienten o epilepsi o rus og abstinens/delir o hjerneslag o kardial synkope o vasovagal syncope o diabetes mellitus Se ABC. Berolige pasient. Eleven skal lære å finne fram medikamenter og opptrekksutstyr for behandling av alvorlig astmatisk reaksjon. Se ABC Eleven skal lære å finne fram medikamenter og opptrekksutsstyr for bruk av sykepleier.

14 Norsk olje og gass, Retningslinje Fagplan Grunnkurs Førstehjelp Etablert dato: Revisjon nr: 11 Rev. dato: Side: 14 Brann-, etse- og elektriske skader skal deltakerne kunne: Beskrive prinsipper for håndtering og behandling av brann-, etse- og elektriske skader på hud og øye (etseskade). Innhold Krav til utførelse Brann- og etseskader. Elektrisitetsskader. o vurderinger på skadested, spesielt egensikkerhet o førstehjelp ved brann-, elektrisitetog etseskader o 9% regelen (teori) o Kjemikalieskader på øyet behov for langvarig øyeskylling ved enkelte typer etseskader på øyet o prinsipper for nedkjøling/skylling o kunne bruke øyeskyllflaske og assistere ved bruk av skyllelinse o tildekking: Watergel/ burnshield, kompresser og praktisk øvelse Øyeskylleflaske skal demonstreres Eksamen Utsjekk skal deltakerne kunne: Utføre grunnleggende, livreddende førstehjelp under ledelse av sykepleier Innhold Krav til utførelse Utsjekk o praktisk vurdering underveis i samsvar med læremål og krav til utførelse o praktisk utsjekk basal førstehjelp (ABC) o praktisk utsjekk DHLR o teoretisk prøve med minimum 80% korrekt besvarelse for å få godkjent kurs Realistiske/ praktiske øvelser og teoretisk prøve

MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL MODUL 4 SIRKULASJONSSVIKT. BRUDD OG VÆSKEBEHANDLING

MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL MODUL 4 SIRKULASJONSSVIKT. BRUDD OG VÆSKEBEHANDLING MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL MODUL 4 SIRKULASJONSSVIKT. BRUDD OG VÆSKEBEHANDLING Modul 4 Læremål Forstå årsaker til sirkulasjonssvikt Kunne identifisere symptomer på sirkulasjonssvikt.

Detaljer

Akuttmedisinkurs. for allmennleger. - en kursmal

Akuttmedisinkurs. for allmennleger. - en kursmal Akuttmedisinkurs for allmennleger - en kursmal Jesper Blinkenberg, Tobias Nieber, Janecke Thesen Bergen, mai 2008 www.legevaktmedisin.no - 1 - Innhold 1. KORTVERSJON... 3 2. INNLEDNING... 5 3. LÆRINGSMÅL...

Detaljer

PROSEDYRE/UTDANNINGSPLAN PASIENTBEHANDLING UTENFOR VEI SOMMER OG VINTER

PROSEDYRE/UTDANNINGSPLAN PASIENTBEHANDLING UTENFOR VEI SOMMER OG VINTER PROSEDYRE/UTDANNINGSPLAN PASIENTBEHANDLING UTENFOR VEI SOMMER OG VINTER 1 Forord Når behovet er der, så bistår Norsk Folkehjelp ordinært helsevesen (ambulanse/lege/luftambulanse). Dette er aktuelt når

Detaljer

Kvalifisert nivå førstehjelp

Kvalifisert nivå førstehjelp www.folkehjelp.no Kvalifisert nivå førstehjelp Utdanningsplan - KNF 1 Førstehjelp ved bevisstløshet og livløshet Kunnskapsmål 1-1-3 Medisinsk nødtelefon Kunne nummeret til medisinsk nødtelefon og vite

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 48

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 48 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 2 1.1. Bruk av emneplanen... 2 1.2. Planens omfang:... 2 1.3. Studieressurser... 2 1.3.1. Personell... 2 1.3.2. Utstyr og lokaler... 2 1.4. Krav til planlegging av

Detaljer

AVANSERT HJERTE-LUNGEREDNING (AHLR) KOMPENDIUM

AVANSERT HJERTE-LUNGEREDNING (AHLR) KOMPENDIUM AVANSERT HJERTE-LUNGEREDNING (AHLR) KOMPENDIUM Revidert april 2008 Medisinske ansvarlige: Overlege dr. med., 1. amanuensis J-K Heltne, Universitetet i Bergen Seksjonsoverlege G. Brattebø, Akuttmedisinsk

Detaljer

2011-2012. Personlig eksempler tilhørende: Prehospital klinikk, Ambulansetjenesten Undersøkelse, overvåking og behandling av pasienter prehospitalt

2011-2012. Personlig eksempler tilhørende: Prehospital klinikk, Ambulansetjenesten Undersøkelse, overvåking og behandling av pasienter prehospitalt 2011-2012 Personlig eksempler tilhørende: Prehospital klinikk, Ambulansetjenesten Undersøkelse, overvåking og behandling av pasienter prehospitalt Jon Erik Steen-Hansen, klinikkoverlege Helge Olsen, seksjonsleder

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE: SYSTEMDEL

INNHOLDSFORTEGNELSE: SYSTEMDEL INNHOLDSFORTEGNELSE: SYSTEMDEL... 6 Forsvarlig behandling... 6 Grunnleggende prinsipper for pasientbehandling... 6 Tidsfaktor... 7 Oppgaver som krever sertifisering... 8 Retningslinjer for sertifiserte

Detaljer

KVALIFISERT FØRSTEHJELP DELTAKERHEFTE. Velkommen til førstehjelpskurs på «kvalifisert nivå» i Norges Røde Kors Hjelpekorps!

KVALIFISERT FØRSTEHJELP DELTAKERHEFTE. Velkommen til førstehjelpskurs på «kvalifisert nivå» i Norges Røde Kors Hjelpekorps! Kvalifisert førstehjelp Deltakerhefte KVALIFISERT FØRSTEHJELP DELTAKERHEFTE Kjære kursdeltaker! Velkommen til førstehjelpskurs på «kvalifisert nivå» i Norges Røde Kors Hjelpekorps! Dette kurset er en del

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE:

INNHOLDSFORTEGNELSE: INNHOLDSFORTEGNELSE: INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Delegert myndighet 5 Forsvarlig behandling 5 Konsultasjon alle prosedyrer i MOM 5 Praktiske prosedyrer alle prosedyresider i MOM 6 1. Venekanylering 6 2. Medikamenthåndtering/

Detaljer

MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL MODUL: 8 AKUTTE MEDISINSKE TILSTANDER

MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL MODUL: 8 AKUTTE MEDISINSKE TILSTANDER MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL MODUL: 8 AKUTTE MEDISINSKE TILSTANDER Modul 8 Læremål Kjenne til årsaker og symptomer på de vanligste akutte medisinske tilstander Kunne assistere sykepleier

Detaljer

VIDEREGÅENDE FØRSTEHJELP DELTAKERHEFTE. Videregående førstehjelp Deltakerhefte. Versjon 1 januar 2015

VIDEREGÅENDE FØRSTEHJELP DELTAKERHEFTE. Videregående førstehjelp Deltakerhefte. Versjon 1 januar 2015 1 Videregående førstehjelp Deltakerhefte Kjære kursdeltaker! Velkommen som deltaker på Videregående førstehjelp i Norges Røde Kors Hjelpekorps! 2 Dette kurset bygger på kurset «Kvalifisert førstehjelp»

Detaljer

MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL MODUL 6 HODE-, RYGG OG NAKKESKADER

MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL MODUL 6 HODE-, RYGG OG NAKKESKADER MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL MODUL 6 HODE-, RYGG OG NAKKESKADER Modul 6 Læremål Kunne mistenke hode-/rygg-/skade på bakgrunn av skademekanisme. Kunne hindre forverring av hode-/rygg-/nakkeskade.

Detaljer

Ambulansepersonellutdanning, teori Side 2 av 146

Ambulansepersonellutdanning, teori Side 2 av 146 Teori Ambulansepersonellutdanning, teori Side 2 av 146 Innhold FORORD...5 INNLEDNING... 6 OPPTAKSKRAV... 7 KATEGORI I...7 KATEGORI II...7 OPPTAKSPRØVE/KRAV TIL NORSK FOLKEHJELP SANITETS AMBULANSEUTDANNING...7

Detaljer

Forberedelsesprøve for offshore sykepleiere før simuleringskurs ved Haukeland Universitetssykehus

Forberedelsesprøve for offshore sykepleiere før simuleringskurs ved Haukeland Universitetssykehus Forberedelsesprøve for offshore sykepleiere før simuleringskurs ved Haukeland Universitetssykehus Det kan være flere riktige svar i hver oppgave. Pretesten besvares og medbringes til kurset. Oppgave 1

Detaljer

Revisjonsgruppe Versjon 6 2007

Revisjonsgruppe Versjon 6 2007 Revisjonsgruppe Versjon 6 2007 Sunnmøre HF Per Christian Juvkam medisinsk leder Hans-Olav Ose hovedinstruktør Geir M Grimstad ambulansesjef Ullevål universitetssykehus HF Lars Didrik Flingtorp, utviklingsleder

Detaljer

21 Hypotermi - hypertermi

21 Hypotermi - hypertermi Hypotermi - hypertermi KRITERIER råd respons grønn - vanlig gul - haster rød - akutt A..0 A..0 A..03 A..04 A..05 A..06 A..07 A..08 A..09 A..0 H..0 H..0 V..0 V..0 V..03 V..04 Virker livløs. Virker sterkt

Detaljer

I N D E K S N O R S K. Norsk indeks for medisinsk nødhjelp 3. utgave. for medisinsk nødhjelp 3. utgave. Informasjon om bestilling av denne boken

I N D E K S N O R S K. Norsk indeks for medisinsk nødhjelp 3. utgave. for medisinsk nødhjelp 3. utgave. Informasjon om bestilling av denne boken Norsk indeks for medisinsk nødhjelp 3. utgave N O R S K I N D E K S for medisinsk nødhjelp 3. utgave Informasjon om bestilling av denne boken Norsk indeks for medisinsk nødhjelp, 3. utg. i A5 format, kan

Detaljer

PASIENTUNDERSØKELSE I DEN PREHOSPITALE FASEN

PASIENTUNDERSØKELSE I DEN PREHOSPITALE FASEN HOVEDOPPGAVE Ifb med NASJONAL PARAMEDIC UTDANNING EMNE: PASIENTUNDERSØKELSE I DEN PREHOSPITALE FASEN Skrevet av: Roger Hansen NPU kull 2 Side 1 av totalt 23 sider Innholdsfortegnelse: 1.0 INNLEDNING 1.1

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 28

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 28 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 2 1.1. Bruk av emneplanen... 2 1.2. Planens omfang:... 2 1.3. Studieressurser... 2 1.3.1. Personell... 2 1.3.2. Utstyr og lokaler... 2 1.4. Krav til planlegging av

Detaljer

Førstehjelp. Kapittel 7. Kompetansemål: Eleven skal kunne utføre førstehjelp knyttet til yrkesutøvelsen.

Førstehjelp. Kapittel 7. Kompetansemål: Eleven skal kunne utføre førstehjelp knyttet til yrkesutøvelsen. Kapittel 7 Kompetansemål: Eleven skal kunne utføre førstehjelp knyttet til yrkesutøvelsen. Når du har lest dette kapitlet, skal du ha lært hvordan du utfører førstehjelp dersom det oppstår behov for akutt

Detaljer

VELKOMMEN TIL KURS I AKUTTMEDISIN!

VELKOMMEN TIL KURS I AKUTTMEDISIN! GJENOPPLIVNING Ivar Austlid Overlege Anestesi og intensivavd. Haukeland sykehus Luftambulansen, akuttmedisinsk seksjon E-post: ivar.austlid@haukeland.no www.akuttmedisin.uib.no Januar -06 VELKOMMEN TIL

Detaljer

Kompetanseplan AMN. Innhold

Kompetanseplan AMN. Innhold Kompetanseplan AMN Innhold Innledning... 3 Begrepsavklaringer... 4 Ambulansearbeider... 4 Ambulanseoperativ spesialkompetanse (skadestedsledelse, CBRNE, TAS)... 4 Ambulansepersonell... 5 Community paramedic...

Detaljer

HELSE OG SOSIALFAG. Struktur i programfaget Ambulansefaget ARBEIDSDOKUMENT FRA LÆREPLANGRUPPA 18.01.06

HELSE OG SOSIALFAG. Struktur i programfaget Ambulansefaget ARBEIDSDOKUMENT FRA LÆREPLANGRUPPA 18.01.06 HELSE OG SOSIALFAG Formål med programfaget Ambulansefaget Ambulansetjenesten er en viktig del av samfunnets beredskap for å hjelpe befolkningen ved akutt sykdom, ulykkessituasjoner og katastrofer. Faget

Detaljer

3 HMS: Helse Miljø Sikkerhet

3 HMS: Helse Miljø Sikkerhet 16 Bransje, fag og miljø Bransje, fag og miljø 17 3 HMS: Helse Miljø Sikkerhet Helse, Miljø og Sikkerhet er tre viktige stikkord i arbeidslivet. Vi har et eget regelverk for oppfølging av HMS-spørsmål

Detaljer

NORSK OLJE OG GASS: FAGPLAN GRUNNLEGGENDE SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSKURS (GSK) Gjeldende fra dato: 20.06.2011 Side: 1

NORSK OLJE OG GASS: FAGPLAN GRUNNLEGGENDE SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSKURS (GSK) Gjeldende fra dato: 20.06.2011 Side: 1 NORSK OLJE OG GASS: FAGPLAN GRUNNLEGGENDE SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSKURS (GSK) Gjeldende fra dato: 20.06.2011 Side: 1 KRAV TIL FORKUNNSKAPER (Norsk olje og gass e-læringspakke) Hensikt/ Etter endt opplæring

Detaljer

Kvalifisert nivå førstehjelp

Kvalifisert nivå førstehjelp www.folkehjelp.no Kvalifisert nivå førstehjelp Utdanningsplan - KNF 2 Førstehjelp ved akutt skade Kunnskapsmål Egensikkerhet og sikring av skadested Kjenne til situasjoner med høy risiko for egensikkerhet

Detaljer

Samtale ved mottak av 113-telefon

Samtale ved mottak av 113-telefon Samtale ved mottak av 3-telefon Lokal prosedyre som erstatter Startkort i Norsk indeks for medisinsk nødhjelp (Des. 0) Medisinsk nødtelefon 3 Hvilket telefonnummer ringer du fra? Alternativ telefon for

Detaljer