Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram for samferdsel oktober 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram for samferdsel oktober 2016"

Transkript

1 Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram for samferdsel oktober 2016

2 Oppfølging RP-ATP styrende for framtidige samferdselsbeslutninger Regional plan for areal- og transport gir føringer for fylkeskommunens samferdselsbeslutninger Utarbeidet delregionale mobilitetsanalyser Samle fylkeskommunale føringer for areal- og transportpolitikken i delregionene Samordne tiltak med statlige samferdselsetater og kommunale tiltak

3 Strategier og gjennomføring Strategiene i Samferdselsplanen er lagt til grunn for prioriteringene i Handlingsprogram for Tidligere vedtak og strategier følges opp Innfartsparkeringsstrategi Fremkommelighetsstrategi for buss Trygging av skolevei Handlingsplan for trafikksikkerhet Ruter AS og Statens vegvesen har gitt innspill til oppfølging av strategiene

4 Planlegging 46,5 mill. kr i 2017 Oppfølging av RP-ATP Utvikling av regionbyer Fremkommelighet for gående og syklende Fremkommelighet for kollektivtransporten

5 Ansvarsområder og finansiering Ansvarsområder Fylkesvegnettet trafikksikkerhet, drift, vedlikehold og utbygging Tilskudd til kollektivtrafikk og skoleskyss TT-transport Løyver herunder drosjer Transportberedskap Knutepunktutvikling Finansiering Fylkeskommunale midler Oslopakke 3 Belønningsordningen Bymiljøavtaler

6 Total økonomisk ramme Disponering av midler i handlingsprogrammet ,1 mrd. kr Disponering av midler i 2017 (vist i mørkere farge) mill. kr Ekstern finansiering Akershus fylkeskommunes midler Oslopakke 3 og belønningsmidler 18i 206 i TT-transport og løyver Planlegging og utvikling 1780 i Fylkesveier: Drift og vedlikehold 13 i i Kollektiv: Ruter As Akershus KollektivTerminaler FKF Drift Kollektivtiltak - belønningsmidler Store kollektivtiltak 259 i Kollektivtiltak - belønningsmidler Øvrige kollektivtiltak (inkl. AKT) Investering i i i 322 Strekningsvise tiltak Mindre utbedringer Gang- og sykkelveger Trafikksikkerhetstiltak Miljø- og servicetiltak Planlegging Udisponert ramme

7 Sterk satsning på samferdsel (I) Drift: samlet satsing på nesten 2 mrd. kr årlig i perioden Investeringer: samlet 3,2 mrd. kr i perioden Investeringer i 2017 på 990 mill. kr

8 Sterk satsing på samferdsel (II) Videreføring av kollektivsatsingen prioriteres Veivedlikehold noe nedgang Kombinasjon av driftsmidler og investeringsmidler sørger for at vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene ikke øker Betydelig satsing på gang- og sykkelveier Innfartsparkering for sykkel og bil Reisen skal kunne foretas fra dør til dør med minst mulig bilbruk.

9 Satsing på kollektiv Tilskuddet til Ruter opprettholdes AFK tilskudd 852 mill. kr I tillegg kommer kjøp av skoleskysskort 106,8 mill. kr Oslopakke mill. kr Belønningsordningen Bymiljøavtale - 67 mill. kr Fremkommelighetstiltak Prioritere eksisterende veinett + bygge nye traseer Innfartsparkering for bil og sykkel 480 innfartsparkeringer for sykkel 160 innfartsparkeringer for bil Totalt 23 mill. kr Legger til rette for at veksten i persontransport tas med gange, sykkel og kollektiv i Akershus.

10 Fylkesveinettet framkommelighet og trafikksikkerhet Opprettholde, og forbedre veistandarden «ta igjen etterslepet» Forslag til driftsbudsjett 2017 opprettholder ikke standarden, men sammen med investeringer til bru, tunnel og forsterkningsprogrammet opprettholdes dagens standard Mye er gjort på asfaltering de senere årene, og dette gir rom for andre prioriteringer. Fortsatt prioritering av innhenting av etterslep på asfaltering av gang- og sykkelveier innenfor rammen til dekkelegging. Framkommelighet kollektivtrafikk Tiltak vil ferdigstilles i løpet av perioden. Ingen kollektivfelt ferdigstilles i 2017 Bygging av gang- og sykkelveier Trygging av skoleveier Fremover bør satsingen på skolevei ses opp mot satsing på sykkel i oppfølgningen av Regional areal og transportplan. Ferdsel i og inn mot tettstedene samt sammenhengene sykkelvei.

11 Driftsbudsjettet Samferdsel og transport Regnskap Budsjett Økonomiplan (tall i 1000 kr) A - Løyver, TT-transport og bane Utg Innt Netto B - Planlegging og utvikling Utg Innt Netto C - Kollektivtransport Utg Innt Netto E - Fylkesveier Utg Innt Netto Sum Programområde 7 Utg Innt Netto

12 Drift kollektiv Ruter fortsetter å utvikle tilbudet etter nettverksstrategien Styrking av tverrgående rutetilbud Ruteplan Vest implementeres i januar 2017 Universell utforming av hele reisekjeden Viktig for å gjøre kollektivtilbudet tilgjengelig for flest mulig Se i sammenheng med TT-transport og bestillingstransport Skoleskyss er bærebjelken for kollektivtilbudet i mange av kommunene Finansieres dels av ordinært driftstilskudd og dels ved kjøp av skoleskysskort Fossilfri bussflåte realiseres innen 2020 Testing av el-busser starter i 2017 Ordinær prisøkning innenfor deflator i 2017, I tillegg skal billettprisen økes som følge av revidert O3-avtale.

13 Investeringsbudsjettet PO7 Samferdsel og transport Økonomiplan AFK Øvrig* Sum AFK Øvrig* Sum AFK Øvrig* Sum AFK Øvrig* Sum Fornebubanen Kollektivløsning Nedre Romerike Signal- og sikringsanlegg T-bane Sentrumstunnel Store kollektivtiltak Strekningsvise tiltak Mindre utbedringer Gang- og sykkelveier Trafikksikkerhetstiltak Miljø- og servicetiltak Kollektivtiltak Planlegging Udisponert ramme Sum lokale vegtiltak AKT - Kollektivterminaler Sum nye bevilgninger Rebudsjetteringer Sum samferdsel og transport * Noen av prosjektene forutsetter finansiering gjennom statlige belønningsmidler som inngår i framtidig bymiljøavtale mellom Oslo kommune, Akershus fylkeskommune og Staten.

14 Investering kollektiv Oslopakke 3 og Bymiljøavtale Fornebu Kollektivtransportløsning Nedre Romerike Signal og sikringsanlegg T-bane Store prosjekter lang planleggingsfase

15 Innfartsparkering Innfartsparkeringsstrategien følges opp Det bygges 480 innfartsparkeringsplasser for sykkel og 160 plasser for bil i 2017 Tidligere udisponerte midler planlegges brukt i 2017 Tilleggsmidler fra belønningsordningen bidrar til raskere utbygging Statens vegvesen og Jernbaneverket er utbyggere

16 Investering fylkesvei Investeringsprosjekter på fylkesveiene finansieres dels med fylkeskommunale midler (1411 mill. kr), dels med Oslopakke 3-midler (1128 mill. kr) og dels med belønningsmidler (163 mill. kr) 25 gang- og sykkelveiprosjekter i perioden (712 mill. kr) Trafikksikkerhet investeringer (115,5 mill. kr) I tillegg er «Aksjon skoleveg» bevilget 22 mill. kr over driftsbudsjettet Planleggingsramme 46,5 mill. kr i 2017

17 Nye vegprosjekt (strekningsvise tiltak) Veg Kom Prosjekt Sum Binding etter 2020 Flere Fv. 154 Ski Ullensaker AFK BOM SUM AFK BOM SUM AFK BOM SUM AFK BOM SUM AFK BOM SUM AFK BOM SUM NY Pott strategisk kjøp eiendom 0,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 Fv. 154 Nordbyveien: Solberg- Ski (etappe 1 og 2) 24,0 24,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,0 24,0 0,0 Tverrveg Jessheim sentrum, del 1 og 2. Refusjon innen ,0 0,0 0,0 25,0 25,0 22,5 22,5 47,5 0,0 47,5 Fv. 260 Sørum Frogner bru 10,0 10,0 40,0 40,0 53,0 53,0 0,0 50,0 53,0 103,0 Fv. 33 Eidsvoll Byrudberga (Smaragdtunnelen) 37,0 37,0 53,4 53,4 38,0 38,0 9,2 9,2 137,6 0,0 137,6 68,8 68,8 Fv. 152 Frogn Måna - Gislerud 0,0 0,0 5,0 5,0 75,0 75,0 5,0 75,0 80,0 284,0 284,0 Fv. 380 Skedsmo Oml. Bråteveien (Strømmen). Refusjon innen ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,2 25,2 Fv. 279 Fet Garderveien: Støvin-Fetsund 21,0 21,0 95,0 0,0 95,0 90,0 90,0 11,5 11,5 196,5 21,0 217,5 0,0 Fv. 169 Fet Fjellsrud-Stensrud 20,0 20,0 95,0 95,0 90,0 90,0 24,3 24,3 209,3 20,0 229,3 0,0 Sum 47,0 65,0 112,0 283,4 0,0 283,4 258,0 53,0 311,0 67,5 75,0 142,5 655,9 193,0 848,

18 Mindre utbedringer Veg Kom Prosjekt Sum Binding etter 2020 AFK BOM SUM AFK BOM SUM AFK BOM SUM AFK BOM SUM AFK BOM SUM AFK BOM SUM Fv. 29 Ski Ustvet bru 10,0 10,0 45,0 45,0 6,0 6,0 0,0 61,0 0,0 61,0 Fv. 160 Bærum Tunnelutbedring Akershus,Fv. 160 Bekkestua og Fv. 166 Strandveien 20,0 20,0 31,0 31,0 0,0 0,0 51,0 0,0 51,0 Div Forsterkningsprogram (se egen liste). Ekstraramme på 12,5 mill tom ,0 40,0 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 127,0 0,0 127,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Div Brufornying 16,0 16,0 6,0 6,0 11,0 11,0 50,0 50,0 83,0 0,0 83,0 Sum 86,0 0,0 86,0 111,0 0,0 111,0 46,0 0,0 46,0 79,0 0,0 79,0 322,0 0,0 322,0 0,0 0,0 0,0 Rassikring på fylkesveg, Fv. 33 statlige midler. 58,6 58,6 0,0 0,0 0,0 58,6 0,0 58,6 0,0 0,0 0,0

19 Gang- og sykkelveger Veg Kom Prosjekt Sum Binding etter 2020 AFK BOM SUM AFK BOM SUM AFK BOM SUM AFK BOM SUM AFK BOM SUM AFK BOM SUM Pott Sykkelstrategi/nye skoleveger 0,0 0,0 0,0 0,0 4,3 4,3 22,5 22,5 4,3 22,5 26,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Fv. 175 Nes NY Haga stasjon - Auli 5,0 5,0 20,0 20,0 23,3 23,3 0,0 43,3 5,0 48,3 0,0 Fv. 152 Ås Ny Ås sentrum 0,0 0,0 5,0 5,0 12,5 12,5 25,0 17,5 12,5 30,0 NY Gjerdrumsveien: Fv. 455 Ullensaker Gamleveien-Tveiterhellinga 0,0 0,0 5,0 5,0 28,0 28,0 33,0 0,0 33,0 0,0 Fv. 181 Hurdal Torget - Bundli (tilskudd) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 3,5 Fv. 167 Asker Røykenveien: x Marie Lillesethsvei - Røyken grense 12,0 12,0 53,5 53,5 26,2 1,1 27,3 15,0 15,0 26,2 81,6 107,8 0,0 Fv. 156 Nesodden Røerveien: Torget - Fjordvangen 0,0 30,0 30,0 18,3 18,3 0,0 0,0 48,3 48,3 Fv. 168 Bærum Fv. 156 Frogn Fv. 459 Ullensaker Griniveien: Eiksveien - Listuveien, Vollsveien x Fv ,5 10,5 38,4 38,4 25,0 25,0 0,0 0,0 73,9 73,9 0,0 NY Nesoddveien: Dal - Glennekrysset. Refusjon innen ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,8 11,8 Ringveg Jessheim sentrum. Refusjon innen ,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,0 0,2 Fv. 172 Sørum Sørumsand - Monsrudvegen. Refusjon innen ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 51,7 51,7 Fv. 2 Vestby Kolåsveien, Son 2,0 2,0 4,0 4,0 0,0 0,0 0,0 6,0 6,0 0,0 Fv.380 Skedsmo Bråteveien: Nordens veg - Rv. 22 3,1 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 3,1 Bråtesletta - Ask og Ask - Fv.120/4Gjerdrum Kulsrudgutua 0,9 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,9 Algarheimsveien: Rødekorsgarasjen - M. Jul Fv. 178 Ullensaker Halvorsens veg 0,8 0,8 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,8 Fv. 175 Nes Haga stasjon - Munkerudteiet 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 Fv. 120 Rælingen Nordbyvegen - Nordby skole 21,7 21,7 0,0 0,0 0,0 0,0 21,7 21,7 Fv. 177/ Eidsvoll Odalsveien: Vilberg - Finnbråtaveien 18,0 18,0 11,0 11,0 0,0 0,0 0,0 29,0 29,0 Fv. 503 Eidsvoll Finstadveien: Skyttseter - Kvennvegen 2,5 2,5 9,2 13,6 22,8 10,2 10,2 0,0 19,4 16,1 35,5 Fv. 120 Enebakk Stranden skole - Kåterudveien 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 30,0 Hvamsmovegen: Neskollen - Fv. 477 Nes Hvam/Tomteråsen. Bidrag 6,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,0 12,0 12,0 Nordbyveien: Oppegårdveien- Fv. 35 Ski Vestveien (Ski) 5,6 5,6 15,4 15,4 0,0 0,0 0,0 21,0 21,0 Fv. 120 Enebakk Lillestrømveien: Krona - Holt 0,0 5,0 5,0 25,6 25,6 0,0 5,0 25,6 30,6 Aurskog- Fv. 236 Høland Nordre Mangen vei: Lierfoss - Haneborg skole 0,0 5,0 5,0 25,0 25,0 30,0 30,0 5,0 55,0 60,0 20,0 20,0 Lundveien/Nerdrumveien: Sandgata - Nerdrum stasjon- Fv. 279 Fet Hovinåsveien 15,0 15,0 7,0 7,0 0,0 0,0 7,0 15,0 22,0 Nedre Rælingsveg: Heknersletta-Tveitertørje- Fv.120 Rælingen Grinitaie 2,5 2,5 15,0 15,0 40,0 40,0 8,6 8,6 0,0 66,1 66,1 Div Sykkelbyer 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 0,0 24,0 24,0 0,0 Div Sykkelveginspeksjoner 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 0,0 10,0 10,0 0,0 Sum 1,8 113,3 115,1 46,2 195,4 241,6 74,0 143,5 217,5 40,7 97,1 137,8 162,7 549,3 712,0 117,0 0,0 117,0 Samle

20 Trafikksikkerhetstiltak Veg Kom Prosjekt Sum Binding etter 2020 AFK BOM SUM AFK BOM SUM AFK BOM SUM AFK BOM SUM AFK BOM SUM AFK BOM SUM 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Fv. 454 Ullensaker Trondheimsveien: Rundkjøring x 459 Ringveien (Jessheim 6,8 6,0 12,8 0,0 0,0 0,0 6,8 6,0 12,8 Fv. 177/ Nes Hvamsveien (kryssutbedring) 2,0 2,0 28,2 28,2 0,0 30,2 0,0 30,2 Meierikrysset (refusjon innen Fv. 152 Ås 2024) 0,0 21,5 21,5 0,0 0,0 21,5 0,0 21,5 Samleposter Div Fylkesveier over gårdstun 0,0 11,0 11,0 0,0 0,0 11,0 0,0 11,0 Mindre TS-tiltak (TS-revisjoner Div mv.) 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 40,0 0,0 40,0 Sum 16,8 6,0 22,8 44,5 0,0 44,5 38,2 0,0 38,2 10,0 0,0 10,0 109,5 6,0 115,5 0,0 0,0 0,0

21 Miljø- og servicetiltak Veg Kom Prosjekt Sum Binding etter 2020 AFK BOM SUM AFK BOM SUM AFK BOM SUM AFK BOM SUM AFK BOM SUM AFK BOM SUM Fv. 160 Bærum Støytiltak Ringstadbekk - Vollsveien 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 DIV Div Styre- og overvåkingssentral 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Fv. Div Støyskjermer 0,0 0,0 0,0 15,0 15,0 15,0 0,0 15,0 Div Forurensingslov og andre støytiltak 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 0,0 0,4 Div Grøntanlegg (heretter drift) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Div Vannforskrift og biologisk mangfold 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 0,0 0,4 Div Diverse/reserve 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum 0,2 0,0 0,2 0,2 0,0 0,2 0,2 0,0 0,2 15,2 0,0 15,2 15,8 0,0 15,8 0,0 0,0 0,0 Samleposter

22 Kollektivtiltak Veg Kom Prosjekt Sum Binding etter 2020 AFK BOM SUM AFK BOM SUM AFK BOM SUM AFK BOM SUM AFK BOM SUM AFK BOM SUM Div Framkommelighetstiltak 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 10,0 10,0 20,0 Trafikantinformasjon inkl sanntidsinformasjonssystem Div (SIS) 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 4,0 6,0 Holdeplassoppgradering Div (universell utforming) 16,4 16,4 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 0,0 40,4 40,4 Kollektivfelt Solheimveien ved Fv. 352 Lørenskog Visperud 0,0 0,0 10,0 10,0 0,5 3,9 4,4 0,5 13,9 14,4 Bærum Snurundell Lommedalen NY 0,0 10,0 10,0 10,0 0,0 10,0 Ski Ski tettsted - Gateterminal, Nordbyveien bro, sykkelhotell mv. 17,9 3,7 21,6 0,0 0,0 0,0 17,9 3,7 21,6 Div. kollektivtiltak Div Ski/Jessheim/Lillestrøm mv. 0,0 0,0 19,0 19,0 15,0 55,0 70,0 15,0 74,0 89,0 Innfartsparkering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Frogn Måna/Frogn vdg. 1,4 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 1,4 Nannestad NY Eltonåsen 0,0 0,0 5,0 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 Skedsmo NY Olavsgaard, sykkelhotell 0,0 0,0 1,0 1,0 9,0 9,0 1,0 9,0 10,0 Nesodden NY Skoklefall 0,0 4,0 4,0 0,0 0,0 0,0 4,0 4,0 Nittedal NY Kirkeveien ved Slattum 0,0 4,0 4,0 4,0 4,0 Ås Kjærnesveien 3,0 3,0 12,0 12,0 0,0 15,0 15,0 Nesodden Oppgradering sykkelparkering Nesoddtangen 3,0 3,0 3,0 3,0 Innfartsparkering langs Div busslinjenene i Akershus 2,7 2,7 5,0 5,0 1,0 1,0 3,0 3,0 1,0 10,7 11,7 Div Div. sykkelparkering 0,0 3,0 4,0 7,0 4,0 4,0 4,0 4,0 7,0 8,0 15,0 Div Div. innfartsparkering 6,4 6,4 1,0 1,0 0,0 1,5 1,5 3,0 1,5 8,9 10,4 Sum 17,9 35,6 53,5 20,0 28,0 48,0 11,0 56,0 67,0 22,0 90,4 112,4 70,9 210,0 280,9 0,0 0,0 0,0

Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram for samferdsel november 2016

Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram for samferdsel november 2016 Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram for samferdsel 2017-2020 7. november 2016 Agenda 09.00 09.15 Velkommen ved Fylkesrådmann Tron Bamrud 09.15 09.45 Presentasjon av handlingsprogram for samferdsel

Detaljer

Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram for samferdsel oktober 2017

Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram for samferdsel oktober 2017 Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram for samferdsel 2018-2021 25. oktober 2017 Sterk satsning på samferdsel (I) Legge til rette for at veksten i persontransport tas med gange, sykkel og kollektiv

Detaljer

Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram for samferdsel oktober 2015

Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram for samferdsel oktober 2015 Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram for samferdsel 2016-19 22. oktober 2015 Strategier og gjennomføring Samferdselsplan 2016-2025 vedtatt våren 2015 Strategiene i samferdselsplanen er lagt til

Detaljer

Gjennomgang av prosjekter Lokale vegtiltak HP

Gjennomgang av prosjekter Lokale vegtiltak HP Gjennomgang av prosjekter Lokale vegtiltak HP 2016-2019 Situasjonen inn i 2016 Mange prosjekter er under bygging Høy økonomisk ramme i 2016 pga. ekstra investeringsramme til skoleveg/forfall 2013-2016

Detaljer

Gjennomgang av prosjekter Samferdselsplan HP 2015-2018. Nils-Erik Bogsrud, Vegavdeling Akershus

Gjennomgang av prosjekter Samferdselsplan HP 2015-2018. Nils-Erik Bogsrud, Vegavdeling Akershus Gjennomgang av prosjekter Samferdselsplan HP 2015-2018 Nils-Erik Bogsrud, Vegavdeling Akershus Situasjonen inn i 2015 Stor aktivitet - både offentlig og privat Presset byggherrekapasitet Etterslepet reduseres

Detaljer

Samferdselsplan 2014-17 Fylkesrådmannens forslag. 23. oktober 2013

Samferdselsplan 2014-17 Fylkesrådmannens forslag. 23. oktober 2013 Samferdselsplan 2014-17 Fylkesrådmannens forslag 23. oktober 2013 Stø kurs Økningen i persontransport skal tas med økt kollektivtilbud Standarden på fylkesveinettet opprettholdes, samt at vedlikeholdsetterslepet

Detaljer

Fv. 29 Ustvedt bru Hpid: 1224

Fv. 29 Ustvedt bru Hpid: 1224 Fv. 29 Ustvedt bru Hpid: 1224 Programområde: Utbedringer Kommune: Ski Byggestart: 2018 Lengde: 300 meter Prosjektmål: Brufornyelse Eksisterende bru over jernbanen (østre linje) er kun 3,5 m bred og har

Detaljer

Gjennomgang av prosjekter Samferdselsplan HP Nils-Erik Bogsrud, vegavdeling Akershus

Gjennomgang av prosjekter Samferdselsplan HP Nils-Erik Bogsrud, vegavdeling Akershus Gjennomgang av prosjekter Samferdselsplan HP 2014-2017 Nils-Erik Bogsrud, vegavdeling Akershus Situasjonen inn i 2014 Realisere ny bevilgning + gjennomføre prosjekter med tidligere års bevilgning Stor

Detaljer

Bransjetreff 8. mars Vegavdeling Akershus Nils Karbø

Bransjetreff 8. mars Vegavdeling Akershus Nils Karbø Bransjetreff 8. mars 2016 Vegavdeling Akershus Nils Karbø 11.03.2016 Vegnettet i Akershus Riksveger (rv): 417 km Fylkesveger (fv): 1820 km Fv med grusdekke: 79 km (utgjør 4,3%) Gang/sykkelveger: langs

Detaljer

Mobilitetsprogram for delregionene- Hva er hensikten?

Mobilitetsprogram for delregionene- Hva er hensikten? Mobilitetsprogram for delregionene- Hva er hensikten? Plantreff 2016 Njål Nore, 19.01.2016 Dag 2 - program 09.00-10.40 Foredrag mobilitet -Mobilitetsprogram for delregionene Njål Nore AFK -Regional veileder

Detaljer

Oslopakke 3 - innhold og prosess. Møte i arbeidsutvalget Plansamarbeid om areal og transport i Oslo og Akershus 11. november 2009

Oslopakke 3 - innhold og prosess. Møte i arbeidsutvalget Plansamarbeid om areal og transport i Oslo og Akershus 11. november 2009 Oslopakke 3 - innhold og prosess Møte i arbeidsutvalget Plansamarbeid om areal og transport i Oslo og Akershus 11. november 2009 Oslopakke 3 innhold Agenda målsetting (foreløpig) organisering hovedtrekk

Detaljer

Utslipp av klimagasser fra personbiler/lette kjøretøyer i Akershus-kommunene.

Utslipp av klimagasser fra personbiler/lette kjøretøyer i Akershus-kommunene. Utslipp av klimagasser fra personbiler/lette kjøretøyer i Akershus-kommunene. Reisefordeling og korreksjon for gjennomgangstrafikk Vista Analyse AS for Akershus fylkeskommune Tor Homleid Vivian Almendingen

Detaljer

Oslopakke 3. Oslopakke 3-sekretariatet. Nettverkstreff bypakker i storbyer 2. september 2014

Oslopakke 3. Oslopakke 3-sekretariatet. Nettverkstreff bypakker i storbyer 2. september 2014 Oslopakke 3 Oslopakke 3-sekretariatet Nettverkstreff bypakker i storbyer 2. september 2014 1 Organisering av Oslopakke 3 Politisk forhandlingsutvalg O3 styringsgruppe - Vegdirektør (leder) - Jernbanedirektør

Detaljer

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 01.12.2014

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 01.12.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 01.12.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom 211 Møtedato 01.12.2014 Tid 13:00 1 2 Saksliste Saksnr Tittel

Detaljer

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 30.11.2015

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 30.11.2015 Møteinnkalling Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 30.11.2015 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom 211 Møtedato 30.11.2015 Tid 13:00 1 2 Saksliste Saksnr Tittel

Detaljer

Hva er viktig å jobbe med i forhold til nullvekstmålet og Bymiljøavtale?

Hva er viktig å jobbe med i forhold til nullvekstmålet og Bymiljøavtale? Hva er viktig å jobbe med i forhold til nullvekstmålet og Bymiljøavtale? Olav Fosli Oslopakke 3-sekretariatet ATP-nettverkssamling Fremtidens byer Tromsø 25. mars 2014 1 Felles mål Målet om nullvekst i

Detaljer

NASJONAL TRANSPORTPLAN - GAPET MELLOM OSLOREGIONENS BEHOV OG STATENS VILJE

NASJONAL TRANSPORTPLAN - GAPET MELLOM OSLOREGIONENS BEHOV OG STATENS VILJE USIKKER FRAMTID? NASJONAL TRANSPORTPLAN - GAPET MELLOM S BEHOV OG STATENS VILJE V/MORTEN WASSTØL, RAMBØLL HVA SÅ? Mål for klima og miljø Persontrafikken Næringslivets transporter / rolle i det nasjonale

Detaljer

Sakskart til møte i Eldrerådet 02.12.2013 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 02.12.2013 Tid 10:15

Sakskart til møte i Eldrerådet 02.12.2013 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 02.12.2013 Tid 10:15 Møteinnkalling Sakskart til møte i Eldrerådet 02.12.2013 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 02.12.2013 Tid 10:15 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 26/13 Godkjenning av

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Akershus m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Areal- og transportutvikling på Romerike nåstatus, drivkrefter og fremtiden

Areal- og transportutvikling på Romerike nåstatus, drivkrefter og fremtiden Areal- og transportutvikling på Romerike nåstatus, drivkrefter og fremtiden Felles formannskapsmøte Øvre Romerike 25.april 2013 Bård Vestøl Birkedal og Bjørn Oscar Unander Analyse og Strategi AS Agenda

Detaljer

FYLKESVEGER OG KOLLEKTIVTRANSPORT I MODUM, SIGDAL OG KRØDSHERAD GRO R. SOLBERG 23.OKTOBER 2014

FYLKESVEGER OG KOLLEKTIVTRANSPORT I MODUM, SIGDAL OG KRØDSHERAD GRO R. SOLBERG 23.OKTOBER 2014 FYLKESVEGER OG KOLLEKTIVTRANSPORT I MODUM, SIGDAL OG KRØDSHERAD GRO R. SOLBERG 23.OKTOBER 2014 Samferdsel - organisering i fylkeskommunen Politisk: Hovedutvalg for samferdsel bestående av 15 politikere

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 03.12.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 03.12.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 03.12.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom Fylkestingssal Vest Møtedato 03.12.2014 Tid 14:00 Program 10.15 Avreise fra Sonja Henies

Detaljer

Antall leger. Snitt pr liste

Antall leger. Snitt pr liste 8 1 Årnes Legesenter As Nes 3 1 200 96,0 70,0 78,0 57,5 70,5 12 2 Humana Sandvika As - Humana Helse A Bærum 7 1 600 96,0 47,5 100,0 70,0 69,6 15 3 Fastlegehuset Skedsmo 2 1 650 96,0 54,0 88,0 67,5 69,1

Detaljer

Fylkesordfører Nils Aage Jegstad. Bymiljøpakker

Fylkesordfører Nils Aage Jegstad. Bymiljøpakker Fylkesordfører Nils Aage Jegstad Bymiljøpakker Kollektivtransportens hovedutfordringer Kapasitet Fremkommelighet Tilgjengelighet Finansiering Investeringer Drift Gang- og sykkelvei Vi må legge til rette

Detaljer

Sak til fylkestinget 15. desember 2014. Fylkesrådmannens forslag til SAMFERDSELSPLAN. Del II Handlingsprogram 2015-2018

Sak til fylkestinget 15. desember 2014. Fylkesrådmannens forslag til SAMFERDSELSPLAN. Del II Handlingsprogram 2015-2018 Sak til fylkestinget 15. desember 2014 Fylkesrådmannens forslag til SAMFERDSELSPLAN Del II Handlingsprogram 2015-2018 SAMFERDSELSPLAN FOR AKERSHUS DEL II HANDLINGSPROGRAM 2015-18 2 SAMFERDSELSPLAN FOR

Detaljer

Dialogmøter regionene samferdsel Anne Karin Torp Adolfsen fylkesråd

Dialogmøter regionene samferdsel Anne Karin Torp Adolfsen fylkesråd Dialogmøter regionene samferdsel 2014 Anne Karin Torp Adolfsen fylkesråd Nasjonale signaler om samferdselens betydning for regional utvikling Attraktivitet, vekst og infrastruktur Fylkeskommunens mål og

Detaljer

Strategiforum. Oslo, 15 desember 2016

Strategiforum. Oslo, 15 desember 2016 Strategiforum Oslo, 15 desember 2016 Foretaket har ansvaret for å forvalte, drifte og vedlikeholde bussterminaler, fergeterminaler, bussanlegg, stoppesteder og innfartsparkering Hovedansvarsområder Forvalte

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Akershus m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Hva skjer i Telemark og Grenland?

Hva skjer i Telemark og Grenland? Hva skjer i Telemark og Grenland? NTP 2010 19, statlige handlingsprogram 2010-13 Statsbudsjettet rentekompensasjonsordningen Handlingsprogram for fylkesvegene Samarbeid om areal, transport og klima i Grenland

Detaljer

Innspill til høring av Handlingsprogram for fylkesveger og kollektivtransport 2017-2020

Innspill til høring av Handlingsprogram for fylkesveger og kollektivtransport 2017-2020 Innspill til høring av Handlingsprogram for fylkesveger og kollektivtransport 2017-2020 Sak: 9/2016 Saksbehandler: Askim kommune v/sølve Bjørkevoll og Trøgstad kommune v/marit L. Haakaas Forslag til vedtak:

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Akershus m/kommuner Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Akershus m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

IR seminar. Fremtidens idrettsanlegg Akershus idrettskrets

IR seminar. Fremtidens idrettsanlegg Akershus idrettskrets IR seminar. Fremtidens idrettsanlegg Akershus idrettskrets 16.03.2017 Fremtidens Idrettsanlegg. Kombinasjonsløsninger. Normalhall pluss tillegg. Egne tilbygg for spesialidretter når normalhall bygges.(ref

Detaljer

SAMFERDSELSPLAN. Del II Handlingsprogram 2014-2017. Sak til fylkestinget 16. desember 2013. Forsidefoto: Kimm Saatvedt

SAMFERDSELSPLAN. Del II Handlingsprogram 2014-2017. Sak til fylkestinget 16. desember 2013. Forsidefoto: Kimm Saatvedt SAMFERDSELSPLAN Del II Handlingsprogram 2014-2017 Sak til fylkestinget 16. desember 2013 Forsidefoto: Kimm Saatvedt INNHOLD DEL II HANDLINGSPROGRAM 1 HANDLINGSPROGRAM FOR 2014-17... 7 2 HOVEDSTØRRELSER

Detaljer

BELØNNINGSORDNINGEN FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK/BUSKERUDBYPAKKE 1.

BELØNNINGSORDNINGEN FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK/BUSKERUDBYPAKKE 1. Felles saksfremlegg om BELØNNINGSORDNINGEN FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK/BUSKERUDBYPAKKE 1. REVIDERT HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 MED PRINSIPPER FOR BILTRAFIKKREDUSERENDE TILTAK. Forslag

Detaljer

Fylkesvegplan for Oppland

Fylkesvegplan for Oppland Fylkesvegplan for Oppland 2018-2021 Dialogmøte Søndre Land kommune 15. mars 2016 Planlagt innhold Grunnlaget for ny fylkesvegplan Organisering av arbeidet og framdriftsplan Økonomiske rammer for fylkesvegplanen

Detaljer

Dette brenne jeg for!

Dette brenne jeg for! Dette brenne jeg for! Leder av Veg- og transportavdelingen i Region sør Gro Gjervold Torstein Nilsen Jan Otto Askeland Knut Asbjørn Koland Olav Uldal Jens Kasper Lofthaug Lene Jacobsen Jan Ove Grave Tore

Detaljer

Sakskart til møte i Eldrerådet Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato Tid 10:15

Sakskart til møte i Eldrerådet Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato Tid 10:15 Møteinnkalling Sakskart til møte i Eldrerådet 01.12.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 01.12.2014 Tid 10:15 1 2 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling Godkjenning av protokoll

Detaljer

Hvor mange er vi Oslo 623000, Akershus 566000

Hvor mange er vi Oslo 623000, Akershus 566000 INNLEDNING Presentere oss og arbeidsfordelingen oss imellom. Rapporteringstallene fra dere brukes som grunnlag for Fylkesmannens oppfølging av kommuner og bydeler. Rapporteringstallene videresendes til

Detaljer

Handlingsplan for Akershus

Handlingsplan for Akershus Handlingsplan for Akershus 2018-2021 KOMMUNE Fylke Knr Kommune Type Fagområde Beskrivelse RI enhet RI Ansv Tiltak Ressurs bruk År Finansiering Sum kostnad 13 381 117 OA 0200 AKERSHUS 18 19 20 21 6 700

Detaljer

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteinnkalling Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 05.12.2016 Møtested Schweigaardsgt. 4/Galleriet Møterom 211 Møtedato 05.12.2016 Tid 11:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Saker

Detaljer

Son-konferansen 19. november Kommunereformen. Prosjektdirektør Anne-Marie Vikla. Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Son-konferansen 19. november Kommunereformen. Prosjektdirektør Anne-Marie Vikla. Fylkesmannen i Oslo og Akershus Son-konferansen 19. november 2015 Kommunereformen Prosjektdirektør Anne-Marie Vikla NIVI Analyse ved Geir Vinsand Kommuner med rundt 20.000 og færre innbyggere Folkerike kommuner med mikroareal vokser

Detaljer

Forord. Handlingsprogrammet danner grunnlaget for arbeidet med de årlige budsjettene i perioden 2002-2005.

Forord. Handlingsprogrammet danner grunnlaget for arbeidet med de årlige budsjettene i perioden 2002-2005. Forord Oslopakke 2 er en plan for forsert utbygging av infrastruktur og innkjøp av materiell for kollektivtrafikken i Oslo- og Akershusregionen. En av idéene bak Oslopakke 2 er at utfordringene knyttet

Detaljer

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteinnkalling Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 13.03.2017 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet Møterom: 211 Møtedato: 13.03.2017 Tid: 13:00 1 Saksliste Saksnr PS 2/17

Detaljer

Samferdselsplan for Akershus

Samferdselsplan for Akershus Fylkesrådmannens forslag Samferdselsplan for Akershus Del II Handlingsprogram 2013-2016 Foto: Statens Vegvesen Foto: Morten Brun SAMFERDSELSPLAN FOR AKERSHUS DEL II HANDLINGSPROGRAM 2013-16 INNHOLD DEL

Detaljer

Tannhelsetjenesten 2013. - Måloppnåelse og resultater

Tannhelsetjenesten 2013. - Måloppnåelse og resultater Tannhelsetjenesten 2013 - Måloppnåelse og resultater Innhold Personell 3 Tabell 1 Personell i den offentlige tannhelsetjenesten pr. 31.12.2013 3 Tannhelsedata 3 Tabell 2a Omfanget av den offentlige tannhelsetjenesten

Detaljer

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan Fylkesrådmannens forslag

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan Fylkesrådmannens forslag Årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 Fylkesrådmannens forslag Hovedprioriteringer ØP følger opp vedtaket i «Inntektsrammer og strategier ØP 2018 2021»: Fylkeskommunens prioriteringer i økonomiplanperioden

Detaljer

Tannhelsetjenesten 2013 - Måloppnåelse og resultater

Tannhelsetjenesten 2013 - Måloppnåelse og resultater Tannhelsetjenesten 2013 - Måloppnåelse og resultater Innhold Personell 3 Tabell 1 Personell i den offentlige tannhelsetjenesten pr. 31.12.2013 3 Tannhelsedata 3 Tabell 2a Omfanget av den offentlige tannhelsetjenesten

Detaljer

Oslopakke 3. NVF Bypakker og trendbrudd Bergen. Henrik Berg 13. oktober 2010 01.11.2010 1

Oslopakke 3. NVF Bypakker og trendbrudd Bergen. Henrik Berg 13. oktober 2010 01.11.2010 1 Oslopakke 3 NVF Bypakker og trendbrudd Bergen Henrik Berg 13. oktober 2010 01.11.2010 1 Oslopakke 3 Oslopakke 3 på 15 minutter Oslopakke 3 som bidrag til trendbrudd Utfordringer i en lokalpolitisk kontekst

Detaljer

Sakskart til møte i Fylkets trafikksikkerhetsutvalg Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 211 Møtedato

Sakskart til møte i Fylkets trafikksikkerhetsutvalg Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 211 Møtedato Møteinnkalling Sakskart til møte i Fylkets trafikksikkerhetsutvalg 01.12.2016 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 211 Møtedato 01.12.2016 Tid 14:00 1 2 Saksliste Saksnr Tittel Orienteringsnotater

Detaljer

Handlingsprogram for fylkesveier 2010-2013. Akershus fylkeskommune. Høringsutkast

Handlingsprogram for fylkesveier 2010-2013. Akershus fylkeskommune. Høringsutkast Statens vegvesen Handlingsprogram for fylkesveier 2010-2013 Akershus fylkeskommune Høringsutkast Utkast 12.06.09 Revidert 22.06.09 12. Juni 2009 Innhold: Statens vegvesen Region øst FORORD... 3 1. DEL

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskap

MØTEINNKALLING Formannskap MØTEINNKALLING Møtetid: 07.04.2014 kl. 15:30 Møtested: Oscarsborg møterom, rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Vedtatt handlingsprogram for samferdsel i Akershus

Vedtatt handlingsprogram for samferdsel i Akershus Vedtatt i FT 14.12.2015 Vedtatt handlingsprogram for samferdsel i Akershus 2016-2019 INNHOLDSFORTEGNELSE Strategier og gjennomføring... 6 Oversikt mål og strategier... 8 Ansvarsområder og finansieringskilder...

Detaljer

Handlingsplan for Akershus

Handlingsplan for Akershus Handlingsplan for Akershus 2017-2020 KOMMUNE Fylke Knr Kommune Type Fagområde Beskrivelse RI enhet RI Ansv Tiltak Ressurs bruk År Finansiering Sum kostnad 18 141 188 OA 0200 AKERSHUS 17 18 19 20 4 925

Detaljer

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 02.12.2013

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 02.12.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 02.12.2013 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom 211 Møtedato 02.12.2013 Tid 13:00 Program s.2 Saksliste

Detaljer

Sykkelbyen Jessheim. Handlingsplan 2010-2013. Ullensaker kommune Vedtatt i Hovedutvalg for eiendom og teknisk drift 25.

Sykkelbyen Jessheim. Handlingsplan 2010-2013. Ullensaker kommune Vedtatt i Hovedutvalg for eiendom og teknisk drift 25. Sykkelbyen Jessheim Ullensaker kommune Vedtatt i Hovedutvalg for eiendom og teknisk drift 25. august 2010 Sykkelbyen Jessheim 1 1 Bakgrunn Ullensaker og Jessheim har et stort potenisale for å øke bruken

Detaljer

Handlingsprogram fylkesveger 2018-2021. Oppstartmøte 26.November 2015 Anne Karin Torp Adolfsen fylkesråd

Handlingsprogram fylkesveger 2018-2021. Oppstartmøte 26.November 2015 Anne Karin Torp Adolfsen fylkesråd Handlingsprogram fylkesveger 2018-2021 Oppstartmøte 26.November 2015 Anne Karin Torp Adolfsen fylkesråd Om Handlingsprogrammet Fv HP Fv utarbeides hvert fjerde år og vedtas av Fylkestinget Nasjonal Transportplan

Detaljer

Sakskart til møte i Fylkesutvalg

Sakskart til møte i Fylkesutvalg Møteinnkalling Sakskart til møte i Fylkesutvalg 10.02.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Fylkestingssalen Møtedato 10.02.2014 Tid 13:00 Møtet settes i fylkestingets lunsjpause 1 2 Saksliste Saksnr

Detaljer

Ny pris og sonestruktur foreløpig evaluering. Strategiforum Hanne N. Breivik, torsdag 7. juni 2012

Ny pris og sonestruktur foreløpig evaluering. Strategiforum Hanne N. Breivik, torsdag 7. juni 2012 Ny pris og sonestruktur foreløpig evaluering Strategiforum Hanne N. Breivik, torsdag 7. juni 2012 1 2 Nytt, felles, forenklet prisog sonesystem og (nesten) full e-billettering i Oslo og Akershus 02.10.2011:

Detaljer

Regional planstrategi for areal og transport i Oslo og Akershus Innspill fra Jernbaneverket

Regional planstrategi for areal og transport i Oslo og Akershus Innspill fra Jernbaneverket Regional planstrategi for areal og transport i Oslo og Akershus Innspill fra Jernbaneverket senioringeniør Peder Vold Jernbaneverket Region Øst 1 Jernbanenettet i Oslo og Akershus Drammenbanen Askerbanen,

Detaljer

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda Møtested: Alfaset 3, Industrivei 27, 0668 Oslo Møtedato: Tid: 14:00 16:05

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda Møtested: Alfaset 3, Industrivei 27, 0668 Oslo Møtedato: Tid: 14:00 16:05 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 07.11.2016 Møtested: Alfaset 3, Industrivei 27, 0668 Oslo Møtedato: 07.11.2016 Tid: 14:00 16:05 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Investeringer nye prosjekt. Drift/vedlikehold og fagkontrakter for Statens vegvesen i Sør-Trøndelag 2014 2015 (2017)

Investeringer nye prosjekt. Drift/vedlikehold og fagkontrakter for Statens vegvesen i Sør-Trøndelag 2014 2015 (2017) Byggebørsen 10.Februar 2014 Investeringer nye prosjekt. Drift/vedlikehold og fagkontrakter for Statens vegvesen i Sør-Trøndelag 2014 2015 (2017) v. Avdelingsdirektør Eva solvi Noen stikkord Riksveg Handlingsprogram

Detaljer

Status Oslopakke 3 Hva skjer?

Status Oslopakke 3 Hva skjer? Status Oslopakke 3 Hva skjer? Olav Fosli fung. leder Oslopakke 3-sekretariatet 1. nov 2011 03.11.2011 1 Innhold Handlingsprogram 2012-15 Budsjett 2012 Status på tiltak Mål- og resultatstyring Utfordringer

Detaljer

NESODDEN KOMMUNE SAK TIL PLANFORUM 20. AUGUST 2013

NESODDEN KOMMUNE SAK TIL PLANFORUM 20. AUGUST 2013 NESODDEN KOMMUNE SAK TIL PLANFORUM 20. AUGUST 2013 Sammendrag Nesodden kommune ønsker tilbakemelding fra overordnet veimyndighet og nabokommuner på forslag til utarbeidelse av samferdselsplan/-strategi

Detaljer

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen Meld.St. 26 om Nasjonal transportplan Terje Moe Gustavsen, vegdirektør

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen Meld.St. 26 om Nasjonal transportplan Terje Moe Gustavsen, vegdirektør Vegdirektør Terje Moe Gustavsen Meld.St. 26 om Nasjonal transportplan 2014-2023 12.04.2013 Eskild Jensen (1925-2013) Vegdirektør 1980-1992 Hva er Nasjonal transportplan? Nasjonal transportplan 2014-2023

Detaljer

Tematime sykkel- og litt kollektiv

Tematime sykkel- og litt kollektiv Tematime sykkel- og litt kollektiv Plan, samferdsel og næringsutvalget 15. Januar 2015 Sykkelbygruppen Hvem er vi? - Mari Gabrielsen, kommunalteknisk avdeling - Lars Eskeland, kommunalteknisk avdeling

Detaljer

Slik prioriterer vi i Statens vegvesen

Slik prioriterer vi i Statens vegvesen Nasjonal Transportplan 2014-2023 Transport og logistikkonferansen 28. august 2013 02.09.2013 Terje Moe Gustavsen, vegdirektør Slik prioriterer vi i Statens vegvesen Et flott syn Hvordan blir Norge fremover?

Detaljer

Sykkelbynettverket: Kurs i sykkelveginspeksjoner NTP Nasjonal sykkelstrategi Marit Espeland, Statens vegvesen Vegdirektoratet

Sykkelbynettverket: Kurs i sykkelveginspeksjoner NTP Nasjonal sykkelstrategi Marit Espeland, Statens vegvesen Vegdirektoratet Sykkelbynettverket: Kurs i sykkelveginspeksjoner NTP Nasjonal sykkelstrategi Marit Espeland, Statens vegvesen Vegdirektoratet Sykkelen det mest miljøvennlige kjøretøyet Og det eneste transportmiddelet

Detaljer

Budsjettskjema 1A - Drift (tabell 1)

Budsjettskjema 1A - Drift (tabell 1) Budsjettskjema 1A - Drift (tabell 1) Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Skatt på inntekt og formue 716 877 994 705 710 000 763 052 000 763 052 000 763 052

Detaljer

Handlingsprogram for Oslopakke 3 2010-2013. Forslag fra Styringsgruppen for Oslopakke 3

Handlingsprogram for Oslopakke 3 2010-2013. Forslag fra Styringsgruppen for Oslopakke 3 Handlingsprogram for Oslopakke 3 2010-2013 for Oslopakke 3 21. september 2009 Forord En politisk styringsgruppe med representanter fra Oslo kommune og Akershus fylkeskommune la i 2006 frem et forslag til

Detaljer

Handlingsprogram for fylkesveger i Troms 2010-13(-19) Mill 2010-kroner

Handlingsprogram for fylkesveger i Troms 2010-13(-19) Mill 2010-kroner Handlingsprogram for fylkesveger i Troms 2010-13(-19) 2010 2011 2012 2013 2010-2013 Mill 2010-kroner 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014-2019 Prosjekt Kostnad rest pr. Fylke Annen Fylke Annen Fylke Annen

Detaljer

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: NAVN Arkivsaksnr.: 10/ Dato:

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: NAVN Arkivsaksnr.: 10/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: NAVN Arkivsaksnr.: 10/2021-6 Dato: 23.11.2010 BELØNNINGSORDNINGEN FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK/BUSKERUDBYPAKKE 1. REVIDERT HANDLINGSPROGRAM

Detaljer

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda Møtested: Schweigaards gate 4 Møterom: 803 Møtedato: Tid: 12:00 12:48

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda Møtested: Schweigaards gate 4 Møterom: 803 Møtedato: Tid: 12:00 12:48 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 06.11.2017 Møtested: Schweigaards gate 4 Møterom: 803 Møtedato: 06.11.2017 Tid: 12:00 12:48 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Bypakker krav til dokumentasjon og effekter. Gyda Grendstad Statens vegvesen

Bypakker krav til dokumentasjon og effekter. Gyda Grendstad Statens vegvesen Bypakker krav til dokumentasjon og effekter Gyda Grendstad Statens vegvesen Byene Veksten må tas av kollektivtrafikk, gåing og sykling Konsentrert arealbruk Kraftig satsing på Buss Bybane, trikk, metro

Detaljer

Statsbudsjett 2018 kortnotat Regjeringens forslag og foreløpige beregninger av effekten for Bærum kommune.

Statsbudsjett 2018 kortnotat Regjeringens forslag og foreløpige beregninger av effekten for Bærum kommune. BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN NOTAT Dato: Arkivkode: 16.10.2017 J.postID: 2017214043 Arkivsaksnr: 17/22517 Fra: Rådmannen Vedrørende: Statsbudsjett 2018 - foreløpig orientering om regjeringens forslag til statsbudsjett

Detaljer

Samferdsel og transport

Samferdsel og transport Årsrapport 2013 36 37 Årsrapport 2013 Samferdsel og transport 36 37 Kollektivtrafikken i Akershus hadde god passasjervekst og en stabil markedsandel på 21 prosent av motorisert trafikk i 2013. Antall kollektivreiser

Detaljer

Bymiljøavtalen for Bergen. Fellesmøte Bergen bystyre/hordaland fylkesting Bergen, 14. oktober 2014

Bymiljøavtalen for Bergen. Fellesmøte Bergen bystyre/hordaland fylkesting Bergen, 14. oktober 2014 Bymiljøavtalen for Bergen Fellesmøte Bergen bystyre/hordaland fylkesting Bergen, 14. oktober 2014 1 1 Innhold Oslopakke 3 organisering og beslutningsprosesser Hovedutfordringer - fremtidsløsninger i Oslo

Detaljer

Fylkeskommunen som vegeigar

Fylkeskommunen som vegeigar Fylkeskommunen som vegeigar Arild Fuglseth Samferdselssjef Møre og Romsdal fylke Samspleis konferansen 13.01.2010 Ein lenge ønska transportetat Forvaltningsreforma gir oss moglegheit til å etablere den

Detaljer

Økonomiplan gjennomføring, vekst og utvikling. Presentasjon for formannskapet og politiske partier

Økonomiplan gjennomføring, vekst og utvikling. Presentasjon for formannskapet og politiske partier Økonomiplan 2016-2019 - gjennomføring, vekst og utvikling Presentasjon for formannskapet og politiske partier 16.11.2015 Målsettinger Etablere handlingsrom (resultatmål) som sikrer en forsvarlig økonomisk

Detaljer

Handlingsprogram for samferdsel i Akershus

Handlingsprogram for samferdsel i Akershus Handlingsprogram for samferdsel i Akershus 2017-2020 Fylkesrådmannens forslag Handlingsprogram for samferdsel i Akershus 2017-2020 2 INNHOLD Strategier og gjennomføring... 5 Oversikt mål og strategier...

Detaljer

Av dette: 2,5 mrd. i kommende bompengeprosjekter/-pakker (E6 Helgeland, Bypakke Bodø og Harstadpakken) 0,5 mrd. i samordningsstrekninger

Av dette: 2,5 mrd. i kommende bompengeprosjekter/-pakker (E6 Helgeland, Bypakke Bodø og Harstadpakken) 0,5 mrd. i samordningsstrekninger Totalt på investeringsmidler nå: Store prosjekt 8,512 Programområdene 1,685 Fornying 0,894 Planlegging/grunnerverv 0,500 Sum i Region nord 11.591 mrd. Av dette: 2,5 mrd. i kommende bompengeprosjekter/-pakker

Detaljer

Landbruksavdelingen. Skogfondregnskap og statistikkoppgaver 2013

Landbruksavdelingen. Skogfondregnskap og statistikkoppgaver 2013 Landbruksavdelingen Skogfondregnskap og statistikkoppgaver 2013 Forsidefoto: Andreas Bostad Thaule Regnskapsoversikt skogfond Kommune Innestående skogfond per 1.1.2013 Innbetalt skogfond Skogfond skoger

Detaljer

Landbruksavdelingen. Skogfondregnskap og statistikkoppgaver 2014

Landbruksavdelingen. Skogfondregnskap og statistikkoppgaver 2014 Landbruksavdelingen Skogfondregnskap og statistikkoppgaver 2014 Forsidefoto: Andreas Bostad Thaule Regnskapsoversikt skogfond Kommune Innestående skogfond per 1.1.2014 Innbetalt skogfond Innbetalt skogfond

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Høringsuttalelse - Strategi for Innfartsparkering Oslo og Akershus

SAKSFRAMLEGG. Høringsuttalelse - Strategi for Innfartsparkering Oslo og Akershus Arkivsak: 2012/2994-3 Arkiv: Q50 Saksbehandler: Thor Albertsen SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 04.03.2014 Høringsuttalelse - Strategi for Innfartsparkering Oslo og Akershus Rådmannens

Detaljer

Innspill HP / Planbudsjett Region

Innspill HP / Planbudsjett Region Innspill HP / Planbudsjett 2018-2021 Region Kommune Prog. områ de Finans. kilde Vegnr Prosjektnavn Prosjektmål Forslag planmidler 2018-2021 (mill.kr) 2018 2019 2020 2021 Antatt planvedtak/ ferdig planprosjekt

Detaljer

Byområdene som arena for partnerskap stat-region-kommune

Byområdene som arena for partnerskap stat-region-kommune Byområdene som arena for partnerskap stat-region-kommune Hilde Terese Hamre Seksjonssjef Byrådsavdeling for miljø og samferdsel i Oslo Partnerskap stat-region-kommune Partnerskap- får til mer sammen enn

Detaljer

E18 Vestkorridoren. Bærum velforbund 27. oktober 2015 Knut Gløersen, Statens vegvesen

E18 Vestkorridoren. Bærum velforbund 27. oktober 2015 Knut Gløersen, Statens vegvesen E18 Vestkorridoren Bærum velforbund 27. oktober 2015 Knut Gløersen, Statens vegvesen 28.10.2015 E18 Lysaker- Ramstadsletta Agenda Tiden før og etter valget Hva skjer fremover hva gjør vi Ny inndeling av

Detaljer

Kollektivtransporten i

Kollektivtransporten i Kollektivtransporten i Grenland Hvor står vi? Hva vil vi? Muligheter Utfordringer Status hvor står vi? Reisevaner: Godt over 50 % av turene våre er som bilfører Kollektivtransport benyttes for ca 1 av

Detaljer

Nullvekstmålet. Hvordan kan den forventede transportvekst fordeles mellom kollektivtransport, sykkel og gange?

Nullvekstmålet. Hvordan kan den forventede transportvekst fordeles mellom kollektivtransport, sykkel og gange? Nullvekstmålet Hvordan kan den forventede transportvekst fordeles mellom kollektivtransport, sykkel og gange? To hovedproblemstillinger Veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport,

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned Hovedtall om arbeidsmarkedet.. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Landbruksavdelingen. Skogfondregnskap og statistikkoppgaver 2010

Landbruksavdelingen. Skogfondregnskap og statistikkoppgaver 2010 Landbruksavdelingen Skogfondregnskap og statistikkoppgaver 2010 Forsidefoto: Snorre Synnestvedt Regnskapsoversikt skogfond Kommune Innestående skogfond per 1.1.2010 Innbetalt skogfond Skogfond skoger under

Detaljer

Klima og transport 6. mars Anne Ogner, strategi- og økonomistaben, Vegdirektoratet

Klima og transport 6. mars Anne Ogner, strategi- og økonomistaben, Vegdirektoratet Klima og transport 6. mars 2008 Anne Ogner, strategi- og økonomistaben, Vegdirektoratet Nasjonal transportplan: Presenterer Regjeringens transportpolitikk - beskrive hvilke mål Regjeringen legger til grunn

Detaljer

Bymiljøetaten Oslo kommune NTP 2014-2023 FB ATP SNADNES 16.APRIL 2013 HELGE JENSEN, STRATEGI OG PLAN

Bymiljøetaten Oslo kommune NTP 2014-2023 FB ATP SNADNES 16.APRIL 2013 HELGE JENSEN, STRATEGI OG PLAN Bymiljøetaten Oslo kommune NTP 2014-2023 FB ATP SNADNES 16.APRIL 2013 HELGE JENSEN, STRATEGI OG PLAN Noen data fra Oslo Kollektivtransporten i millioner reisende 2010 2013 2020 2025 Trikk 45 51 66 77 Totalt

Detaljer

Forvaltning og kompetanse

Forvaltning og kompetanse Forvaltning og kompetanse Sentral Felles kartdatabase status og erfaringer Akershus Kommnr Kommunenavn Systemleverandør Ønsket innføring Pulje Planlagt innført Innført Merknad 211 Vestby Norkart 2018 2.

Detaljer

Vegtiltak for byutvikling hvem betaler og hvem får nytten?

Vegtiltak for byutvikling hvem betaler og hvem får nytten? Vegtiltak for byutvikling hvem betaler og hvem får nytten? Terje Rognlien, Sekretariatsleder Oslopakke 3 NVTF, 9. mars 2017 1 1 Lokalt forslag Oslopakke 3 Revidert Oslopakke 3-avtale 5. juni 2016 Politiske

Detaljer

Bør Follo bli en kommune? Regiondirektør NHO Oslo og Akershus Nina Solli

Bør Follo bli en kommune? Regiondirektør NHO Oslo og Akershus Nina Solli Bør Follo bli en kommune? Regiondirektør NHO Oslo og Akershus Nina Solli Bør Follo bli en kommune? NHO Effektive bo- og arbeidsmarkedsregioner Kommunestruktur 2 Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon

Detaljer

Krafttak for vegvedlikeholdet

Krafttak for vegvedlikeholdet Lillehammer 30.Januar 2008 Krafttak for vegvedlikeholdet Statens vegvesens prioriteringer nasjonalt og for Region øst/innlandet Sidsel Sandelien Regionvegsjef Statens vegvesen Region øst Oppdrag og rammer

Detaljer

FORANALYSE OM INNFARTSPARKERING I AKERSHUS FYLKESKOMMUNE

FORANALYSE OM INNFARTSPARKERING I AKERSHUS FYLKESKOMMUNE FORANALYSE OM INNFARTSPARKERING I AKERSHUS FYLKESKOMMUNE Innhold 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING... 5 2.1. HVA ER INNFARTSPARKERING... 5 2.2. BAKGRUNN... 5 2.3. PROBLEMSTILLING FOR FORANALYSEN... 5 2.4.

Detaljer

Innspill til fylkesvegplan for Oppland

Innspill til fylkesvegplan for Oppland Innspill fra Søndre Land til handlingsprogrammet for fylkesveier i Oppland 2018-2021. Oppland fylkeskommunes handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021 skal nå revideres og Søndre Land kommune har her

Detaljer

FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS

FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS Innbyggertall i Akershus pr. 01.01. 2013 var 566 399. Det er 33 bibliotekavdelinger i Akershus, fordelt på 22 hovedbibliotek og 11 filialer. 2 bibliotek er kombinasjonsbibliotek

Detaljer