SKRIFTLIGE TEKSTER SAMMEN SATTE TEKSTER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKRIFTLIGE TEKSTER SAMMEN SATTE TEKSTER"

Transkript

1 Høy måloppnåelse Middels måloppnåelse Begynnende måloppnåelse Ikke gjennomgått Fag: Norsk 4. klasse FAGVURDERING Periode: Navn: KAPITLER I SAMMEN SATTE Året rundt samtale Lage tankekart, og assosiere til årstider Studere språkbil der i dikt erfaring, følelser og Gjenkjenne og bruke de språklige virkemidlene gjentakelse, kontrast og språklige bilder Skrive setninger og vers om årstider, og bruke språklige bilder Studere bilder, og se hvordan årstidene fram stilles i bildespråk Samtale om dikt, og skrive dikt 35- I havdypet Fortelle og Studere et bilde ord språkbilde forklare. og begreper i Fortelle sammen- hengende om opplevelser og Skrive ord, erfaringer setninger og tekster til bildet erfaring, Skrive og sakpreget tekst Foreta informasjonssøk og finne stoff til egne skrive- og arbeidsoppgaver på biblioteket og Internett ulike tekster i en tematisk sammenheng tilknytning til livet i havet og til menneskenes bruk av havet i nåtid og i fortid bestemt form av intetkjønnsord (stum t), rimord og kontraster kategoriseringer Studere dikt og sanger X Substantiv egennavn og fellesnavn, bestemt form entall av intet kjønnsord X Stumme lyder X Sammensatte ord X Synonymer X Kontraster

2 KAPITL ER I 37 Vi lager Fortelle Samtale om 1 Skrive Bruke bilder som utgangspunkt for å skape innledninger til scener i replikker i avslutninger på Arbeide prosess orientert Uttrykke tanker om språk, personer og handlinger i tekster Variere setnings konstruksjon Positive og negative ord Spørreord vært og hvert, vær og hver godt og gått Gjennom hele året Forlaget Agora Framføre tekster Skrive, Uttrykke egne Bli bedre i for andre elever dikt, brev og sakpreget tekst tekstopplevelser rettskriving Vurdere og Ordne tekster med overskrift, gjennom tegning (korrektur) sammenligne innledning og avslutning og ord Forstå noe om egne og andres Skrive Arbeide kreativt sjanger og tekster og kombinere ord og bilde med tegning og sjangerbruk Finne stoff til egne skrive- og skriving i forbindelse Forstå at mottak arbeidsoppgaver med lesing Er bevissthet er på biblioteket og Internett Bruke datamaskin viktig for sjanger Skrive med til tekstskaping valg og skrivemåte og sammenhengende Lage bøker, i praktisere regler og funksjonell håndskrift papirversjon og for gruppe- Skrive og hente stoff ut fra digitalt samtaler egne Samtale om Innarbeide en fast interesser og erfaringer hvordan ord og og systematisk Tilpasset opplæring bilde virker sammen i arbeidsgang rundt arbeide i eget tempo og ut fra bildebøker skriveprosessen sin egen læringsstil Etablere en rollelek som Samle tekster i mappe og kan gå over lang tid katalogisere dem Ivareta leken som etter tittel og dato en drivende kraft i læreprosessen Egenvurdering av framgangen, ut fra innholdet i skrivemappa

3 KAPITLER I 38 Iver Skriver på data Bruke datamaskin til tekstskaping Utvikle digitale ferdigheter og lære om tekstbehandling Skrive lister Drøfte noen estetiske virke midler i sammen satte tekster Designe tekst sider ved hjelp av tekstbehandlings verktøyet Vi lager bildebøker Framføre tekster for medelever Skrive, dikt og sakpreget tekst Ordne tekster med overskrift, innledning, avslutning Skape tekster ved hjelp av digitale verktøy Bli kjent med den kjente bildebokkunstneren Leo Lionni Bruke litteratur som modell for egen skriving Bli kjent med et utvalg bildebøker, både fagbøker og Lage bildebok selv Lære noe om sjangeren bildebok og forstå begrepet sammensatt tekst Samtale om hvordan ord og bilde virker sammen i bilde bøker og andre bildemedier (kompetansemål etter 2. trinn) Lage ved å kombinere ord og bilde Drøfte noen estetiske virke midler i sammen satte tekster Rettskriving korrektur X Sett inn riktig ord (preposi sjoner) 41 Ordklasser Beskrive språk og språkbruk, ordklasser og deres funksjon Lære hva en ordklasse er Kjenne igjen ordklassene substantiv, verb og adjektiv X Sortere ord i ordklassene substantiv, verb og adjektiv

4 KAPITLER I 41 Grøss og gru språkbilde Fortelle og forklare Fortelle sammenhengende om opplevelser og erfaringer Gi uttrykk for egne tanker og opplevelser om barnelitteratur, teater, filmer, dataspill og TV programmer Samtale om opplevelser som har med det å være redd å gjøre Studere et bilde erfaring, Skrive ord, setninger og tekster til bildet Gjenkjenne enkle språklige bilder Skrive synonymer og antonymer X Ord på ende, X Rimord X Enkel og dob belt konsonant Vi skriver spennende Samtale om egne opplevelser av hva som er nifst og skummelt Filosofisk samtale om hva vi er redde for, og hva som virkelig er farlig Gi uttrykk for egne tanker og opplevelser om barnelitteratur, teater, filmer, dataspill og TVprogrammer Skrive Gjenkjenne og bruke det språklig virkemidlet kontrast Vurdere og sammenligne egne og andres tekster Utvikle evnen til å skrive spennende og til å bygge opp spenning stedsbeskrivelser og situasjons beskrivelser X Ord på ki-, ky- og sky X Ord på ende

5 44 Iver Skriver lagrer i mapper KAPITL ER I AGORA 4 Bruke datamaskin til tekstskaping Lagre og gjen hente tekster ved hjelp av digitale verktøy 44 Lære og erfare betydningen av orden og system Ordne i alfabetisk rekkefølge Beskjeder Gi og ta imot beskjeder mottakerbevissthet muntlig beskjed som sjanger å uttrykke seg kort og presist skriftlig beskjed som sjanger mottakerbevissthet i skriftlige tekster Uttrykke tanker om språk, personer og handlinger i tekster fra dagliglivet Beskrive språk og språkbruk Variere setnings konstruksjon Beskrive ordklasser og deres funksjon imperativsetninger og imperativ av verb Øve på å gjenkjenne verb i setninger Skrive beskjeder Setninger Kle av og kle på setninger Verb i imperativ 47 Vi skriver til bilder Samtale om Skrive, bilder og tekster dikt og sakpreget tekst til bilder erfaring, Finne stoff tilegne skriveoppgaver på biblioteket og Internett Bruke tekster som modell for egen skriving Samtale om hvordan ord og bilde virker sammen (kompe tansemål etter 2. trinn). Lage ved å kombinere ord og bilde Studere bilder og beskrive dem denotativt og konnotativt X Setninger

6 KAPITLER I 48 Ord for vennskap og uvennskap diskusjon Forklare hvordan man gjennom språk kan krenke andre Ordne tanker og meningsytringer ved hjelp av tankekart Mime og dramatisere Legge opp til filosofiske samtaler omkring vennskap og uvennskap erfaring, Skrive tekster om vennskap/venner Studere et bilde Utvikle ordforråd kontraster ord med motsatt betydning, gjennom å bruke prefikset u X Ord med omtrent sam me betydning (synonymer), ord med om trent motsatt betydning (antonymer) 49 På Gi uttrykk for Lese barnelittera- Møte et tekst- biblioteket språkbilde egne tanker og tur og fagtekster begrep der tekst sammensatte ord opplevelser om barnelitteratur, teater, filmer, dataspill og TVprogrammer Beskrive egne litteraturvalg Diskutere bruk og utforming av skolens bibliotek for barn Vurdere tekster erfaring, Skrive ord, setninger og tekster til et bilde Foreta informa sjonssøk og finne stoff til egne skrive- og ar beidsoppgaver på biblioteket og Internett Lage regler for bruk av bibliote ket, og forme plakater kan være satt sammen av skrift, lyd og bilder i et samlet uttrykk Studere et bilde Alfabetisk rekke følge Stavelser Sammensatte ord

7 lesekursukene KAPI TLER I AGOR A 4 Bøker og lesing diskusjon og lage regler for gruppesamtaler Samtale om ulike former for lesing, læringsstiler og lesestiler Gi uttrykk for egne tanker og opplevelser om barnelitteratur uttrykke tanker om språk, personer og handlinger i tekster fra dagliglivet og skjønnlitterære tekster fra ulike tider og kulturer Lese barnelitteratur og fagtekster for barn med flyt, sammenheng og forståelse for innholdet og beskrive egne litteraturvalg Vurdere og sammenligne egne og andres tekster Foreta informasjonssøk og finne stoff til egne skrive- og arbeidsoppgaver på biblioteket og Internett Studere bakside tekster, skrive baksidetekster og kartlegge leseinteresser Orientere seg på skolebiblioteket og i skolebibliotekets systemer for å ordne bøker, søke etter bøker og finne opplysninger om forfattere Skrive dikt og brev Drøfte noen estetiske mål i sammensatte tekster Studere forsider på bøker og bli fortrolige med begrep som tittel, undertittel, forfatter og illustratør

8 KAPITLER I Bøker og lesing Lage regler for lesestunder under stille lesing og høytlesing Forberede forfatterbesøk, og lage presentasjoner av forfattere (forfatter biografier) Gj bruk av finskri veboka Iver Skriver bruker håndskrift Snakke sammen om bruk av håndskrift i ulike sammenhenger Skrive med sammenhengende og funksjonell håndskrift Skape tekster ved hjelp av digitale verktøy Bruke bokstaver og eksperimentere med ord, i egen håndskrift (kompetansemål etter 2. årstrinn) Studere alfabetet skrevet med løkke- og stav skrift 50 Menneskekroppen Fortelle, forklare, gi og ta imot beskjeder Øke bevisstheten om kroppsspråket og hva det kan uttrykke ordforråd Gjenkjenne og bruke enkle språklige bilder Skrive og dikt Aktivisere ordforråd som har med kroppen å gjøre hverdagsmetaforer som tar utgangspunkt i kroppen X Sammensatte ord X Ord på sj X Ord på skj-, ski og sky

9 KAPITLER I 51-1 ITyrkia språkbilde Framføre tekster for medelever Spille scener med utgangspunkt i et bilde erfaring, Uttrykke tanker om språk, personer og handlinger i tekster fra dagliglivet Skrive ord, setninger og tekster til bildet Samtale om hvordan ord og bilde virker sammen (kompetansemål etter 2. trinn) Studere et bilde engelske lånord i norsk språk Gjøre språklige erfaringer gjen nom møte med andre språk og kulturer som tyrkisk X Setninger, X Ordene kan kunne, vil ville, skal skulle, X Antonymer (ord med motsatt betyd ning) 1 Substantiv Beskrive språk og språkbruk, ordklasser og deres funksjon Kjenne igjen ordklassen substantiv Lære forskjellen på egennavn og fellesnavn Lære å skrive stor forbokstav i egennavn Egennavn og fellesnavn Hankjønn, hunkjønn og intetkjønn, X Substantiv bøying 2-3 Dikt Gi uttrykk for egne tanker og opplevelser om barnelitteratur, samtale om dikt, og lese dikt. Framføre tekster for medelever stavelser, rim og rytme Skrive dikt Gjenkjenne og bruke de språklige virkemidlene gjentakelse, kontrast og språklige bilder Lese dikt og regler, og studere form og innhold sammen Skrive navnedikt Skrive dikt om forskjellige temaer Assosiere til ord, og framkalle farger og sanseopplevelser Kompetansemål etter 2. trinn: Snakke om innhold og form i eldre og nyere sanger, dikt og regler kontraster negative og positive ord X Rimord X Stavelser

10 KAPITLER I 4 Ord for stillhet og støy diskusjon Legge opp til filosofiske samtaler omkring stillhet og støy erfaring, Gjenkjenne og bruke de språklige virkemidlene kontrast og enkle språklige bilder Beskrive stillhet gjennom blant annet sammenligninger og bilder kontraster brå skifte i stemning Skrive tekster Studere språklige virkemidler for å beskrive stillhet og støy X Ord med omtrent mot satt betydning (antonymer) X Ord med gt og kt X Ord med ldt og lt Datatimer Iver Skriver søker på nettet Foreta informasjonssøk ved hjelp av digitale verktøy Finne stoff til egne skrive- og arbeidsoppgaver på Internett Utvikle digitale ferdigheter og lære om bildesøk Bruke bildesøk for å skaffe seg informasjon Bruke digitale verktøy til å lage sammensatte tekster

11 KAPITLER I 5-6 Kle på ord og setninger tankekart uttrykke kunn skap, erfaring, Beskrive språk og språkbruk, ordklasser og deres funksjon Variere setnings konstruksjon å nyansere språket, gjennom å «kle på» ord og uttrykk beskrivende ord (adjektiv) og sammensatte ord (substantiv) setninger, kle på og kle av setnin ger forbere dende setnings analyse X Kle på og av ord kle på og av setninger X Sammensatte ord X Adjektiv 7 På scenen Framføre tekster språkbilde for medelever ordforråd knyttet lek, dramatisering, Fortelle og forklare. Fortelle sammenhengende om opplevelser og erfaringer Gi uttrykk for egne tanker og opplevelser om barnelitteratur, teater, filmer Samtale om teater- og film opplevelser Dramatisere og opptre erfaring, Studere et bilde Skrive setninger og tekster til bildet til teater og scenekunst X Teaterord X Synonymer X Antonymer X j-lyden

12 KAPITLER I 8-9 Vi lager 2 Fortelle Samtale om lek Bruke bilder som utgangspunkt for å skape gjenfortelling Arbeide sammen om å finne ideer til Skrive Arbeide prosessorientert Uttrykke tanker om språk, perso ner og handlinger i tekster Variere setnings konstruksjon X Setninger X Komma i oppramsing, X Komma etter svarord som ja, jo og nei 10 Verb Beskrive språk og språkbruk, ordklasser og deres funksjon Kjenne igjen ordklassen verb X Finne verb X Verb i tider, infinitiv, nåtid og fortid

13 KAPITLER I 11 Vi snakker sammen Lytte og gi respons til andre i samtaler (kom petansemål 2. årstrinn) diskusjon og praktisere regler for gruppesam tale Forklare hvordan en gjennom språk kan krenke andre Gi uttrykk for egne tanker og opplevelser Skape bevissthet om hvor viktig det er å lytte i en samtale Lage regler for gruppesamtale Skape bevissthet om hvordan en organisert samtale kan formidle kunn skap og erfaring Legge opp til filosofiske samtaler om etiske og moral ske spørsmål X Replikker og anførselstegn X Spørsmål og spørsmålstegn

14 KAPITLER I 12 Iver Skriver studerer dia lekter 13 Vinter på fjellet språkbilde Fortelle sammenhengende om opplevelser og erfaringer erfaring, Skrive og sakpreget tekst Skrive ord, setninger og tekster til et bilde Studere et bilde Beskrive likheter og forskjeller mellom et utvalg talemålsvarianter i Norge Studere tale målsvarianter i Norge, med utgangspunkt i det personlige pronomenet jeg og spørreordene hvem, hva, hvor, hvilken Beskrive språk og språkbruk Lytte til dialekt prøver, merke seg dialektvarianter og prøve å finne ut hvor i landet dialekter Samtale om stam et mer utvalg fra sanger ord med dobbeltkon sonant et desentrert språk og tenke seg inn i roller X Ord med dob beltkonsonant X Ord for hva vi gjør (verb); bøye verb Eventyr, sagn, fabler Framføre tekster for medelever Filosofiske samtaler omkring naturfenomener og hvordan de er blitt til Dramatisere eventyr og fabler Skrive uttrykke kunn skap og erfaring Bruke eksempel tekster som modell for egen skriving Lage fortelling ved å kombinere ord og bilde Samtale om et utvalg og eventyr fra fortid og nåtid i oversettelse fra samisk og andre kulturer Lære om tekst typene eventyr, sagn og fabel X Ord med gn, -ng og n Nonsens-ord X Likelydende ord

15 KAPITLER I SAMMEN- SATTE 17 Iver Skriver på tur i Sverige og Danmark Forstå noe svensk og dansk tale Sammenligne dansk, svensk og norsk Lære noen vanlig danske og svenske ord Vekke nysgjerrig het for likeheter og ulikheter mellom de tre språkene 18 Vår i skogkanten språkbilde Fortelle og forklare Fortelle sammenhengende om opplevelser og erfaringer Forklare hvordan man gjennom språk kan krenke andre ord og begreper i tilknytning til våren og skoleturer erfaring, Skrive og sakpreget tekst Foreta informa sjonssøk og finne stoff til egne skrive- og arbeidsoppgaver på biblioteket og Internett ulike tekster i en tematisk sam menheng Studere et bilde Skrive ord, setninger og tekster til bildet Lære rettskriving (u for o) X Alfabetisk rekkefølge X Setninger X O-lyden skre vet med u X Liten forbok stav i artsnavn X Vi skriver g, men uttaler k 19 Adjektiv Beskrive språk og språkbruk, ordklasser og deres funksjon Kjenne igjen ordklassen adjektiv Lage «nye», sammensatte adjektiv X Finne adjektiv X Bruke adjektiv X Adjektiv i flere former X Kle på adjektiv

16 KAPITLER I Saktekster naturfag Fortelle og forklare Holde foredrag Skrive sakpreget tekst Ordne tekster med overskrift, innledning og avslutning uttrykke kunnskap og erfaring Finne stoff til egne skriveoppgaver på biblioteket og Internett Gjøre forsøk og skrive rapport Lage fagbok imperativsetninger og imperativ av verb X Rekkefølge og rekkefølgeord X Høyfrekvente ord X Spørsmål og spørsmålstegn X Liten forbok stav i artsnavn X Sammensatte artsnavn Ord for glede og sorg diskusjon Forklare hvordan man gjennom språk kan krenke andre Legge opp til filosofiske samtaler omkring glede og sorg Gjenkjenne enkle språklige bilder erfaring, Skrive setninger og språkbilder om glede og sorg Studere bilder X Lang og kort å-lyd X å-lyden skrevet med o (foran g og v) 25 I sykkelverkstedet språkbilde Fortelle og forklare Fortelle sammenhengende om opplevelser og erfaringer Framføre tekster for medelever Dramatisere erfaring, Studere et bilde Skrive ord, setninger og tekster til bildet ord og begreper i tilknytning til verksted og verktøy kj-lyden og sj-lyden X kj-lyden X e for æ X Alfabetisk rekkefølge X Verb

ÅRSPLANLEGGER, AGORA 4

ÅRSPLANLEGGER, AGORA 4 12 Agora 4 ÅRSPLANLEGGER, Stoff fra Øveboka er skrevet inn med fet skrift Året rundt samtale Lage tankekart, og assosiere til årstider Studere språkbilder i dikt følelser og Gjenkjenne og bruke de språklige

Detaljer

Lokal læreplan i norsk for 1.-7.klasse Åmot kommune

Lokal læreplan i norsk for 1.-7.klasse Åmot kommune Lokal læreplan i norsk for 1.-7.klasse Åmot kommune Innhold 1.klasse:... 2 Når elevene er ferdige med 1. klasse, skal de ha lært følgende:... 2... 2... 2 2.klasse... 3 Når elevene er ferdige med 2. klasse,

Detaljer

Lokal fagplan. Norsk 1. trinn 4.trinn. Midtbygda skole. Lokal fagplan NORSK 1. til 4. trinn. Utarbeidet av:

Lokal fagplan. Norsk 1. trinn 4.trinn. Midtbygda skole. Lokal fagplan NORSK 1. til 4. trinn. Utarbeidet av: Lokal fagplan 1. trinn 4.trinn Midtbygda skole 1. trinn leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, språklyder, ord og meningsbærende elementer uttrykke egne følelser og meninger fortelle sammenhengende

Detaljer

Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging

Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging Grunnskolekontoret Bodø kommune 1 Kommunal rammeplan for læreplan i norsk for Bodøskolen inneholder: Kompetansemålene plassert på

Detaljer

1 Periodeplan 1. Lokal Læreplan i norsk for Drammensskolen 2013-14. Trinn 2013-14. Trinn 1-7

1 Periodeplan 1. Lokal Læreplan i norsk for Drammensskolen 2013-14. Trinn 2013-14. Trinn 1-7 1 Periodeplan 1 Lokal læreplan 2013-14 1 1-7 1 Periodeplan 1 1 Periodeplan 1 Kompetansemål Læringsmål Muntlig kommunikasjon samtale om teksters innhold og betydningen av ord fortelle i en gruppe leke og

Detaljer

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 4. årstrinn

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 4. årstrinn Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 4. årstrinn Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Lærere: Ingebjørg B. Hillestad, Karin Macé og Trine Terese Volent Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK - TRINN 4

ÅRSPLAN I NORSK - TRINN 4 ÅRSPLAN I NORSK - TRINN 4 Uke Hovedområde NORSK Muntlig kommun -ikasjon (Språk, litteratur og kultur) Samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjoner og praktisere regler for gruppesamtaler

Detaljer

LOKAL FAGPLAN NORSK 1.-7. TRINN

LOKAL FAGPLAN NORSK 1.-7. TRINN LOKAL FAGPLAN NORSK 1.-7. TRINN Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I norsk forstås grunnleggende

Detaljer

TEMA KOMPETANSEMÅL(K06) DELMÅL OG GJENNOMFØRING VURDERING GJENNOMFØRT

TEMA KOMPETANSEMÅL(K06) DELMÅL OG GJENNOMFØRING VURDERING GJENNOMFØRT ÅRSPLAN NORSK 2013-2014 Lycée français René Cassin d Oslo 4. trinn CE2 Lærer Hannah Gerdes TEMA KOMPETANSEMÅL(K06) DELMÅL OG GJENNOMFØRING VURDERING GJENNOMFØRT Les og lær Uke 34 Innskoling året rundt

Detaljer

Årsplan i norsk - 4. klasse 2015-16

Årsplan i norsk - 4. klasse 2015-16 Årsplan i norsk - 4. klasse 2015-16 Antall timer pr : 6 timer Lærere: Evelyn Haugen, Marte Fjelldalen og Helene Venheim Foss Læreverk: Agora Elle Melle Salaby.no Lær deg å lære (elevene velger: Enten Løkkeskrift

Detaljer

Læreverk: Zeppelin språkbok, Zeppelin arbeidsbok til språkbok, Zeppelin lesebok, Zeppelin arbeidsbok til lesebok, småbøker, stavskrift

Læreverk: Zeppelin språkbok, Zeppelin arbeidsbok til språkbok, Zeppelin lesebok, Zeppelin arbeidsbok til lesebok, småbøker, stavskrift ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. TRINN 2014/2015 Utarbeidet av: Elly Østensen Rørvik Læreverk: Zeppelin språkbok, Zeppelin arbeidsbok til språkbok, Zeppelin lesebok, Zeppelin arbeidsbok til lesebok, småbøker, stavskrift

Detaljer

Innhold norsk. 1. trinn. 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn

Innhold norsk. 1. trinn. 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn 1 Levanger kommune, læreplaner NY LÆREPLAN 2006: Norsk Grunnleggende ferdigheter: - å kunne uttrykke seg muntlig i norsk - å kunne uttrykke seg skriftlig i norsk - å kunne lese i norsk - å kunne regne

Detaljer

Årsplan i norsk - 5. klasse 2015-2016

Årsplan i norsk - 5. klasse 2015-2016 Antall timer pr uke: 6 timer Lærere: Heidi Marie Fahre, Åse-Gunn Viumdal, Eva Ternsten Læreverk: Kverndokken/Bakke: Safari Lesebok A & B, Gyldendal Heggem/Kverndokken: Agora Språkbok, Gyldendal Heggem/Sunne:

Detaljer

Helhetlig metode- og fagplan i norsk

Helhetlig metode- og fagplan i norsk Dalgård skole Lokal fagplan Helhetlig metode- og fagplan i norsk 1.-4. trinn 1 FORORD: Denne planen er laget for at lærere på småskoletrinnet på Dalgård skole skal se et helhetlig løp for norskfaget 1.

Detaljer

LÆREPLAN I NORSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010

LÆREPLAN I NORSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 LÆREPLAN I NORSK Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 Formål med faget Norskfaget er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse

Detaljer

Lese- og skriveopplæringsplan. for. Kronstad skole

Lese- og skriveopplæringsplan. for. Kronstad skole Lese- og skriveopplæringsplan for Kronstad skole Innholdsfortegnelse: Forord side 3 1. trinn side 4 2. trinn side 6 3. trinn side 8 4. trinn side 10 5. trinn side 12 6. trinn side 14 7. trinn side 16 2

Detaljer

Fagplan i norsk 5. trinn

Fagplan i norsk 5. trinn Fagplan i norsk 5. trinn Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Du kan litt Du kan noe Du kan mye Forslag til 34- Læringsstrategier nøkkelord og Bruke læringsstrategiene nøkkelord, Lage et Lage tankekart Nasjonale

Detaljer

Læreplan i norsk. Læreplankode: NOR1-05. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013

Læreplan i norsk. Læreplankode: NOR1-05. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013 Læreplan i norsk Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013 Gjelder fra 01.08.2013 http://www.udir.no/kl06/nor1-05 Formål Norsk er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon,

Detaljer

Årsplan i norsk for 1. klasse ved Ekrehagen skole skoleåret 2008 / 2009.

Årsplan i norsk for 1. klasse ved Ekrehagen skole skoleåret 2008 / 2009. Læreverk som følges dette skoleåret er: ABC en lesebok skrevet av Odd Haugstad, utgitt av pedagogisk forlag. Arbeidsbok A, laget av Odd Haugstad, utgitt av pedagogisk forlag. Arbeidsbok 1 og 2 til ABC

Detaljer

Fagplan i norsk 2. trinn. Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Forslag til læreverk Lese enkle tekster med sammenheng og forståelse

Fagplan i norsk 2. trinn. Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Forslag til læreverk Lese enkle tekster med sammenheng og forståelse Fagplan i norsk 2. trinn Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Forslag til Lese enkle tekster med sammenheng og Setningsoppbygging: Jeg vet når jeg skal bruke stor bokstav og punktum. Jeg husker

Detaljer

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Formål Læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter kan brukes både i grunnskolen og innen videregående opplæring. Opplæringen etter

Detaljer

ÅRSPLAN NORSK 2011 2012- Lycée français René Cassin d Oslo. Trinn 5 ( CM1) FAG KOMPETANSEMÅL(K06) DELMÅL OG GJENNOMFØRING VURDERING

ÅRSPLAN NORSK 2011 2012- Lycée français René Cassin d Oslo. Trinn 5 ( CM1) FAG KOMPETANSEMÅL(K06) DELMÅL OG GJENNOMFØRING VURDERING ÅRSPLAN NORSK 2011 2012- Lycée français René Cassin d Oslo Trinn 5 ( CM1) FAG KOMPETANSEMÅL(K06) DELMÅL OG GJENNOMFØRING VURDERING NORSK Navn Lytte til andre, uttrykke seg og grunngi egne standpunkter

Detaljer

SpråkBølgen 0-16 år. Plan for språkstimulering, lese- og skriveopplæring

SpråkBølgen 0-16 år. Plan for språkstimulering, lese- og skriveopplæring SpråkBølgen 0-16 år Plan for språkstimulering, lese- og skriveopplæring Forord Språket mitt set grensene for verda mi - Ludwig Wittgenstein, språkfilosof Å ha et rikt språk, muntlig og skriftlig, er utgangspunktet

Detaljer

1. trinn 1. trinn Kompetansemål

1. trinn 1. trinn Kompetansemål Skolebibliotekplanen er laget for å vise hva og på hvilke områder skolebiblioteket kan bidra. Tips i arbeid med informasjonskompetanse: informasjonskompetanse.no. (Her finner du IK-trappa) 1. trinn 1.

Detaljer

Kartleggingsmateriell. Språkkompetanse i grunnleggende norsk

Kartleggingsmateriell. Språkkompetanse i grunnleggende norsk Kartleggingsmateriell Språkkompetanse i grunnleggende norsk 2007 Utdanningsdirektoratet Design og produksjon: Magnolia design as Illustrasjoner: xxxxxxxxx Innledning Læreplan i grunnleggende norsk for

Detaljer

SPRÅKPLAN FOR BARNEHAGE OG SKOLE

SPRÅKPLAN FOR BARNEHAGE OG SKOLE SPRÅKPLAN FOR BARNEHAGE OG SKOLE VEFSN KOMMUNE 1.UTGAVE INNLEDNING Vefsn kommune har gjennom prosjektet Språk i fokus satt i gang med å utarbeide en helhetlig plan for språkstimulering, skriftspråkstimulering

Detaljer

Fagplan i norsk 6. trinn

Fagplan i norsk 6. trinn Fagplan i norsk 6. trinn Uke Kompetansemål Emne Læringsmål Kriterier Forslag til Du kan litt Du kan noe Du kan mye Bruke læringsstrategiene nøkkelord, Kunne bruke Kunne bruke Læringsstrategier sammendrag,

Detaljer

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring Læreplan Kunnskapsløftet Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring KUNNSKAPSLØFTET LÆREPLAN for grunnskolen og videregående opplæring Innledning Læreplanen for grunnskolen og videregående opplæring

Detaljer

Innhold. Innledning. 1.trinn 2.trinn 3.trinn 4.trinn 5.trinn 6.trinn 7.trinn

Innhold. Innledning. 1.trinn 2.trinn 3.trinn 4.trinn 5.trinn 6.trinn 7.trinn Innledning Arbeidet med denne helhetlige lese- og skriveopplærigsplanen startet våren 2012. Gruppa har bestått av Hans Petter Berg, Kari Beate Mo og Sissel Wivegh. Vi startet arbeidet med å samle inn alt

Detaljer

LÆREPLAN I NORSK 5.-7. TRINN. Delmål etter 6. trinn Vi har som mål at elevene skal kunne: Delmål etter 7. trinn Vi har som mål at elevene skal kunne:

LÆREPLAN I NORSK 5.-7. TRINN. Delmål etter 6. trinn Vi har som mål at elevene skal kunne: Delmål etter 7. trinn Vi har som mål at elevene skal kunne: LÆREPLAN I NORSK MUNTLIGE TEKSTER 5.-7. TRINN Kompetansemål etter 7. Delmål etter 5. Vi har som mål at elevene skal kunne: Delmål etter 6. Vi har som mål at elevene skal kunne: Delmål etter 7. Vi har som

Detaljer